16.9.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 250/3


DOHODA O HOSPODÁŘSKÉM PARTNERSTVÍ

mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a státy SADC EPA na straně druhé

ÚVOD

STRANY DOHODY

BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ,

BULHARSKÁ REPUBLIKA,

ČESKÁ REPUBLIKA,

DÁNSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO,

ESTONSKÁ REPUBLIKA,

IRSKO,

ŘECKÁ REPUBLIKA,

ŠPANĚLSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

FRANCOUZSKÁ REPUBLIKA,

CHORVATSKÁ REPUBLIKA,

ITALSKÁ REPUBLIKA,

KYPERSKÁ REPUBLIKA,

LOTYŠSKÁ REPUBLIKA,

LITEVSKÁ REPUBLIKA,

LUCEMBURSKÉ VELKOVÉVODSTVÍ,

MAĎARSKO,

REPUBLIKA MALTA,

NIZOZEMSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

RAKOUSKÁ REPUBLIKA,

POLSKÁ REPUBLIKA,

PORTUGALSKÁ REPUBLIKA,

RUMUNSKO,

REPUBLIKA SLOVINSKO,

SLOVENSKÁ REPUBLIKA,

FINSKÁ REPUBLIKA,

ŠVÉDSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA,

strany Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „členské státy Evropské unie“),

a

EVROPSKÁ UNIE na jedné straně a

REPUBLIKA BOTSWANA,

KRÁLOVSTVÍ LESOTHO,

MOSAMBICKÁ REPUBLIKA,

NAMIBIJSKÁ REPUBLIKA,

JIHOAFRICKÁ REPUBLIKA a

SVAZIJSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

dále jen „státy Jihoafrického společenství pro rozvoj, jež jsou stranami dohody o hospodářském partnerství“, na straně druhé (dále jen „státy SADC EPA“),

UZNÁVAJÍCE přání stran dále posilovat obchodní spojení a navazovat těsné a trvalé vztahy založené na partnerství a spolupráci;

PŘESVĚDČENNY, že tato dohoda dále prohloubí a posílí hospodářské a obchodní vztahy mezi stranami;

PŘEJÍCE SI vytvořit nové pracovní příležitosti, přilákat investice a zlepšit životní úroveň na svých územích a zároveň podporovat udržitelný rozvoj;

UZNÁVAJÍCE důležitost rozvojové a finanční spolupráce pro provádění této dohody;

UZNÁVAJÍCE snahy států SADC EPA o zajištění hospodářského a sociálního rozvoje pro jejich lid v kontextu prohlubování regionální integrace v regionu Jihoafrického společenství pro rozvoj (dále jen „region SADC“);

POTVRZUJÍCE závazek stran podporovat regionální spolupráci a hospodářskou integraci a napomáhat liberalizaci obchodu v regionu SADC;

UZNÁVAJÍCE zvláštní potřeby a zájmy států SADC EPA a potřebu zohlednit rozdíly v úrovních jejich hospodářského rozvoje a geografických a socioekonomických zájmech;

UZNÁVAJÍCE v této dohodě zvláštní situaci Botswany, Lesotha, Namibie a Svazijska (dále jen „země BLNS“) a potřebu zohlednit vliv, který na ně bude mít liberalizace obchodu podle Dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Jižní Afrikou a Evropským společenstvím a jeho členskými státy, podepsanou dne 11. října 1999 (dále jen „TDCA“);

UZNÁVAJÍCE zvláštní situaci a potřeby nejméně rozvinutých zemí států SADC EPA uplatněním zvláštního a rozdílného zacházení a asymetrie;

UZNÁVAJÍCE zvláštní situaci Lesotha jako jediné z nejméně rozvinutých zemí v rámci Jihoafrické celní unie (dále jen „SACU“) a to, že dopad snížení celních příjmů v důsledku TDCA a této dohody vyžaduje přednostní pomoc na podporu obchodu;

UZNÁVAJÍCE zvláštní situaci těch států SADC EPA, které byly donedávna vystaveny dlouhodobému ozbrojenému konfliktu, které vyžadují zvláštní a rozdílné zacházení a asymetrii;

S OHLEDEM NA práva a závazky stran, pokud jde o jejich členství ve Světové obchodní organizaci (dále jen „WTO“) a znovu potvrzujíce význam mnohostranného obchodního systému;

S OHLEDEM NA význam, který strany přiznávají zásadám a pravidlům, jimiž se řídí mnohostranný obchodní systém, a na potřebu uplatňovat tato ustanovení transparentním a nediskriminačním způsobem;

MAJÍCE NA PAMĚTI Dohodu o partnerství mezi členy skupiny afrických, karibských a tichomořských států (dále jen „státy AKT“) na jedné straně a Evropským společenstvím (dále jen „ES“) a jeho členskými státy na straně druhé, podepsanou dne 23. června 2000 a revidovanou dne 25. června 2005 (dále jen „dohoda z Cotonou“);

POTVRZUJÍCE závazek stran podporovat hospodářský rozvoj ve státech SADC EPA za účelem dosažení rozvojových cílů tisíciletí;

MAJÍCE NA PAMĚTI TDCA;

MAJÍCE NA PAMĚTI závazek stran zajistit, aby jejich vzájemná opatření podpořila proces regionální integrace podle smlouvy o Jihoafrickém společenství pro rozvoj podepsané dne 17. srpna 1992, v platném znění (dále jen „smlouva SADC“);

UZNÁVAJÍCE zvláštní případ Jihoafrické celní unie (dále jen „SACU“) zřízené v rámci Dohody o Jihoafrické celní unii z roku 2002 mezi vládami Republiky Botswana, Království Lesotho, Namibijské republiky, Jižní Afriky a Svazijského království, podepsanou dne 21. října 2002 (dále jen „dohoda SACU“);

POTVRZUJÍCE podporu a povzbuzení, kterou strany věnují procesu liberalizace obchodu;

ZDŮRAZŇUJÍCE význam zemědělství a udržitelného rozvoje v oblasti omezování chudoby ve státech SADC EPA,

SE DOHODLY uzavřít tuto dohodu:

ČÁST I

UDRŽITELNÝ ROZVOJ A DALŠÍ OBLASTI SPOLUPRÁCE

KAPITOLA 1

Obecná ustanovení

Článek 1

Cíle

Cílem této dohody je:

a)

přispívat k omezování a vymýcení chudoby založením obchodního partnerství v souladu s cíli udržitelného rozvoje, rozvojovými cíli tisíciletí a dohodou z Cotonou;

b)

podporovat regionální integraci, hospodářskou spolupráci a řádnou správu věcí veřejných, a vytvořit tak a provádět účinný, předvídatelný a transparentní regionální právní rámec pro obchod a investice mezi stranami a mezi státy SADC EPA;

c)

podporovat postupnou integraci států SADC EPA do světového hospodářství v souladu s jejich politickými rozhodnutími a rozvojovými prioritami;

d)

zvýšit kapacitu států SADC EPA v oblasti obchodní politiky a v otázkách souvisejících s obchodem;

e)

podporovat podmínky pro růst investic a iniciativy soukromého sektoru a rozšiřovat kapacitu nabídky, konkurenceschopnost a hospodářský růst ve státech SADC EPA; a

f)

posilovat stávající vztahy mezi stranami na základě solidarity a společného zájmu. Za tímto účelem se v souladu se závazky WTO touto dohodou posilují obchodní a hospodářské vztahy, konsoliduje provádění Protokolu o obchodu v regionu jihoafrického společenství pro rozvoj (dále jen „region SADC“) podepsaného 26. srpna 1996 (dále jen „protokol SADC o obchodu“) a dohody o SACU a podporuje nová obchodní dynamika mezi stranami prostřednictvím postupné asymetrické liberalizace vzájemného obchodu a posiluje, rozšiřuje a prohlubuje spolupráce ve všech oblastech týkajících se obchodu.

Článek 2

Zásady

1.   Tato dohoda vychází ze základních zásad a z podstatných a základních prvků dohody z Cotonou stanovených v jejích článcích 2 a 9. Tato dohoda rozvíjí dosažené cíle dohody z Cotonou, TDCA a předchozích dohod o partnerství AKT-ES v oblasti regionální spolupráce a integrace a rovněž v oblasti hospodářské a obchodní spolupráce.

2.   Tato dohoda se provádí vzájemně se doplňujícím a posilujícím způsobem s ohledem na dohodu z Cotonou a TDCA, s výhradou článků 110 a 111.

3.   Strany se dohodly na tom, že budou spolupracovat na provádění této dohody, a to způsobem, který je v souladu s rozvojovými politikami a programy regionální integrace, v nichž jsou nebo mohou být státy SADC EPA zapojeny.

4.   Strany se dohodly na tom, že budou spolupracovat při plnění svých závazků a povinností a na zlepšení schopnosti států SADC EPA provádět tuto dohodu.

Článek 3

Regionální integrace

1.   Strany uznávají, že regionální integrace je nedílnou součástí jejich partnerství a silným nástrojem pro dosahování cílů této dohody.

2.   Strany znovu potvrzují důležitost regionální a subregionální integrace mezi státy SADC EPA jako mechanismu, který umožní, aby tyto státy získávaly více obchodních příležitostí, zvyšovaly politickou stabilitu a podporovaly účinné začlenění rozvojových zemí do světového hospodářství.

3.   Strany podporují zejména procesy integrace na základě dohody o SACU, smlouvy SADC a Zakládací listiny Africké unie přijaté dne 11. července 2000, jakož i rozvojové politiky a politické cíle týkající se těchto procesů. Strany usilují o provádění této dohody prostřednictvím uvedených nástrojů vzájemně se podporujícím způsobem s ohledem na příslušné úrovně rozvoje, potřeby, geografické reálie a strategie udržitelného rozvoje.

Článek 4

Sledování

1.   Strany se zavazují průběžně sledovat plnění dohody a její dopad prostřednictvím vhodných mechanismů a načasování v rámci příslušných participačních procesů a institucí a rovněž procesů, které jsou vymezeny v této dohodě, aby zajistily dosahování cílů této dohody, její řádné provádění a dosažení co největších přínosů vyplývajících z této dohody pro lidi, zejména ty nejzranitelnější skupiny.

2.   Strany se zavazují vzájemně neprodleně konzultovat jakékoli otázky týkající se provádění této dohody.

Článek 5

Spolupráce na mezinárodních fórech

Strany usilují o spolupráci na všech mezinárodních fórech, kde jsou projednávány otázky související s touto dohodou.

KAPITOLA II

Obchod a udržitelný rozvoj

Článek 6

Souvislosti a cíle

1.   Strany se odvolávají na Agendu 21 o životním prostředí a rozvoji z roku 1992, deklaraci Mezinárodní organizace práce (MOP) o základních zásadách a právech při práci z roku 1998, Johannesburský prováděcí plán o udržitelném rozvoji z roku 2002, ministerské prohlášení Hospodářské a sociální rady OSN o plné zaměstnanosti a důstojné práci z roku 2006, Deklaraci MOP o sociální spravedlnosti pro spravedlivou globalizaci z roku 2008 a konferenci OSN o udržitelném rozvoji z roku 2012 s názvem „Budoucnost, jakou chceme“.

2.   Strany znovu potvrzují svůj závazek podporovat rozvoj mezinárodního obchodu tak, aby přispěly k cíli udržitelného rozvoje, v rámci jeho tří pilířů (hospodářský rozvoj, sociální rozvoj a ochrana životního prostředí), v zájmu blahobytu současných i budoucích generací, a budou se snažit zajistit, aby byl tento cíl začleněn a zohledněn na všech úrovních jejich obchodního vztahu.

3.   Ustanovení této kapitoly se nevztahují na ustanovení ČÁSTI III, s výjimkou článku 7.

Článek 7

Udržitelný rozvoj

1.   Strany znovu potvrzují, že cíl udržitelného rozvoje má být uplatňován a začleňován na všech úrovních jejich hospodářského partnerství při plnění překlenovacích závazků stanovených v článcích 1, 2 a 9 dohody z Cotonou, a zejména obecného závazku omezovat a konečně vymýtit chudobu způsobem, který je ve shodě s cíli udržitelného rozvoje.

2.   Strany v případě této dohody chápou tento cíl jako závazek, že:

a)

provádění této dohody plně zohlední nejlepší lidské, kulturní, hospodářské, sociální, zdravotní a ekologické zájmy jejich obyvatelstva a budoucích generací; a

b)

rozhodovací postupy plně ctí základní zásady vlastnií odpovědnosti, účasti a dialogu.

3.   Strany se proto dohodly na spolupráci při dosahování udržitelného rozvoje zaměřeného na člověka.

Článek 8

Mnohostranné normy a dohody v oblasti životního prostředí a práce

1.   Strany uznávají hodnotu mezinárodního řízení a dohod v oblasti životního prostředí jakožto reakci mezinárodního společenství na globální nebo regionální problémy životního prostředí, jakož i důstojnou práci pro všechny jako klíčový prvek udržitelného rozvoje všech zemí a jako prioritní cíl mezinárodní spolupráce.

2.   S přihlédnutím k dohodě z Cotonou, a zejména k jejím článkům 49 a 50, strany v kontextu tohoto článku znovu potvrzují svá práva a závazky plnit své povinnosti, pokud jde o mnohostranné dohody o životním prostředí a úmluvy Mezinárodní organizace práce (dále jen „MOP“), jež ratifikovaly.

Článek 9

Právo regulovat a úroveň ochrany

1.   Strany uznávají, že každá z nich má právo stanovit vlastní úroveň ochrany životního prostředí a pracovněprávní ochrany na svém území a přijmout či náležitě měnit své příslušné předpisy a politiky v souladu s mezinárodně uznávanými normami a dohodami, jichž jsou stranami.

2.   Strany potvrzují důležitost ochrany poskytované podle vnitrostátních právních předpisů v oblasti pracovního práva a životního prostředí.

3.   Strany uznávají, že je nevhodné podporovat obchod nebo investice prostřednictvím oslabení nebo snížení vnitrostátních úrovní pracovněprávní ochrany a ochrany životního prostředí, a proto se za tímto účelem neodchýlí od svých právních předpisů v oblasti životního prostředí a pracovního práva ani je soustavně neopomenou účinně prosazovat.

Článek 10

Obchod a investice podporující udržitelný rozvoj

1.   Strany znovu potvrzují svůj závazek zvyšovat příspěvek obchodu a investic k plnění cíle udržitelného rozvoje v jeho hospodářském, sociálním a environmentálním rozměru.

2.   Každá strana může prostřednictvím Výboru pro obchod a rozvoj požádat o konzultace s druhou stranou, pokud jde o jakoukoli záležitost plynoucí z této kapitoly.

3.   Dialog a spolupráce stran v rámci této kapitoly prostřednictvím Výboru pro obchod a rozvoj mohou zahrnovat další příslušné orgány a zúčastněné strany.

Článek 11

Spolupráce v oblasti obchodu a udržitelného rozvoje

1.   Strany uznávají důležitost spolupráce v obchodních aspektech politik týkajících se pracovního práva a životního prostředí za účelem dosažení cílů této dohody.

2.   Strany si mohou vyměňovat informace a sdílet své zkušenosti týkající se kroků na podporu soudržnosti a vzájemné podpory mezi obchodními, sociálními a environmentálními cíli a posílí dialog a spolupráci v otázkách udržitelného rozvoje, které mohou vyvstat v souvislosti s obchodními vztahy.

3.   Pokud jde o odstavce 1 a 2 mohou strany spolupracovat mimo jiné v těchto oblastech:

a)

obchodní aspekty politik týkajících se pracovního práva a životního prostředí na mezinárodních fórech, jako je Agenda důstojné práce MOP a mnohostranné dohody v oblasti životního prostředí;

b)

dopad této dohody na udržitelný rozvoj;

c)

sociální odpovědnost podniků;

d)

obchodní aspekty vzájemného zájmu na podporu ochrany a udržitelného využívání biologické rozmanitosti;

e)

obchodní aspekty udržitelného hospodaření s lesy a

f)

obchodní aspekty udržitelných rybolovných postupů.

KAPITOLA III

Oblasti spolupráce

Článek 12

Rozvojová spolupráce

1.   Strany se zavazují spolupracovat v zájmu provádění této dohody a podpory obchodu a rozvojových strategií států SADC EPA v rámci celkového procesu regionální integrace SADC. Spolupráce může mít finanční i nefinanční podobu.

2.   Strany uznávají, že rozvojová spolupráce je rozhodujícím prvkem jejich partnerství a podstatným faktorem pro naplnění cílů této dohody uvedených v článku 1. Rozvojová finanční spolupráce v rámci regionální hospodářské spolupráce a integrace, jak je stanovena v dohodě z Cotonou, se uskutečňuje tak, aby podporovala a posilovala snahy států SADC EPA o dosažení cílů a přinesla co největší očekávané přínosy této dohody. Oblasti spolupráce a technické pomoci jsou podle potřeby stanoveny v této dohodě. Spolupráce se provádí v souladu s postupy stanovenými v tomto článku. Takové postupy se průběžně přezkoumávají a podle potřeby se revidují v souladu s článkem 116.

3.   Financování ze strany EU (1) týkající se rozvojové spolupráce mezi státy SADC EPA a EU na podporu provádění této dohody se provádí podle pravidel a příslušných postupů stanovených dohodou z Cotonou, zejména programových postupů Evropského rozvojového fondu (ERF), a v rámci příslušných nástrojů financovaných ze souhrnného rozpočtu Unie. V této souvislosti je podpora provádění této dohody prioritou.

4.   Členské státy Evropské unie se společně zavazují prostřednictvím svých rozvojových politik a nástrojů podporovat činnosti rozvojové spolupráce pro regionální hospodářskou spolupráci a integraci a provádění této dohody ve státech SADC EPA a na regionální úrovni, v souladu se zásadami doplňkovosti a účinnosti pomoci, jak jsou obsaženy v Pařížské deklaraci o účinnosti pomoci z roku 2005 a Akčním programu z Akkry z roku 2008.

5.   Strany uznávají, že provádění této dohody a co nejplnější dosažení jejích přínosů si vyžádá odpovídající zdroje. V tomto ohledu budou strany spolupracovat, aby usnadnily státům SADC EPA přístup k dalším finančním nástrojům a podpořily další dárce ochotné dále podporovat snahy států SADC EPA při naplňování cílů této dohody.

6.   Strany se dohodly na tom, že mechanismus financování regionálního rozvoje, jako je například fond EPA, se stane užitečným nástrojem pro účinné zaměření finančních rozvojových zdrojů a provádění doprovodných opatření EPA. EU souhlasí s tím, že bude podporovat úsilí regionu o zřízení takového mechanismu. EU bude po provedení řádného auditu do fondu přispívat.

Článek 13

Priority spolupráce

1.   Pro účely provádění této dohody a zohlednění rozvojových politik států SADC EPA se strany dohodly na tom, že oblasti uvedené v tomto článku a ve článku 14 představují prioritní oblasti hospodářské a obchodní spolupráce.

2.   Spolupráce v oblasti obchodu zbožím se zaměří na posílení obchodu zbožím a schopnosti států SADC EPA obchodovat, mimo jiné postupným odstraněním cel v souladu se závazky liberalizace stanovenými v této dohodě, řádným prováděním pravidel původu, nástrojů na ochranu obchodu, nesazebních opatření, sanitárních a fytosanitárních norem a technických překážek obchodu, vypracováním nesazebních opatření a podporou celní spolupráce a usnadňování obchodu.

3.   Spolupráce v oblasti konkurenceschopnosti na straně nabídky se zaměří na posílení konkurenceschopnosti států SADC EPA a odstranění omezení na straně nabídky na vnitrostátní a institucionální úrovni, a zejména na úrovni jednotlivých podniků. Tato spolupráce zahrnuje mimo jiné takové oblasti, jako je výroba, technologický rozvoj a inovace, marketing, financování, distribuce, přeprava, diverzifikace hospodářské základny, jakož i rozvoj soukromého sektoru, zlepšování obchodního a podnikatelského prostředí a podpora malých a středních podniků v oblastech zemědělství, rybolovu, průmyslových odvětví a služeb.

4.   Spolupráce v oblasti infrastruktury na podporu podnikání se zaměří na rozvoj konkurenčního prostředí na podporu podnikání v takových oblastech, jako jsou informační a komunikační technologie, přeprava a energie.

5.   Strany se dohodly na tom, že budou spolupracovat v zájmu rozvíjení a posílení obchodu se službami, jak je stanoveno v článku 73.

6.   Strany se dohodly na tom, že budou spolupracovat v zájmu rozvíjení a posílení oblastí souvisejících s obchodem, jak je stanoveno v článcích 8 až 11, 16 až 19, 73 a 74.

7.   Spolupráce v oblasti obchodních údajů se zaměří na zlepšení schopnosti států SADC EPA v oblasti zaznamenávání, analýzy a šíření obchodních údajů.

8.   Cílem spolupráce v oblasti zajišťování institucionálních kapacit EPA je podpora institucionálních struktur pro řízení provádění EPA, zajišťování kapacit pro obchodní jednání a obchodní politiku ve spolupráci s příslušnými institucionálními mechanismy zřízenými podle smlouvy SADC a dohody o SACU nebo v jednotlivých státech SADC EPA.

Článek 14

Spolupráce v oblasti daňových úprav

1.   Strany uznávají, že postupné odstranění nebo snížení cel stanovené v této dohodě může mít dopad na daňové příjmy států SADC EPA, a a dohodly se, že budou v této oblasti spolupracovat.

2.   Strany se dohodly na tom, že budou spolupracovat v souladu s článkem 12, a to zejména pokud jde o:

a)

podporu daňových reforem a

b)

podpůrná opatření doplňující daňové reformy v zájmu zmírnění čistého fiskálního dopadu této dohody, který má být stanoven na základě společně dohodnutého mechanismu.

3.   Strany uznávají, že dopad snížení cel se zejména projeví na daňových příjmech v Lesothu, a dohodly se na tom, že budou věnovat zvláštní pozornost situaci v Lesothu při provádění článku 12.

Článek 15

Druhy opatření

Rozvojová spolupráce podle této dohody může zahrnovat mimo jiné tato opatření vztahující se k této dohodě:

a)

rozvoj politik;

b)

rozvoj právního a regulačního rámce;

c)

institucionální/organizační rozvoj;

d)

budování kapacit a odborná příprava (2);

e)

technické poradenské služby;

f)

administrativní služby;

g)

podpora v oblastech sanitárních a fytosanitárních opatření a technických překážek obchodu a

h)

provozní podpora včetně vybavení a materiálů a s tím související práce.

Článek 16

Spolupráce v oblasti ochrany práv duševního vlastnictví

1.   Strany opětovně potvrzují své závazky podle článku 46 dohody z Cotonou a svá práva, povinnosti a možnosti stanovené v Dohodě o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (dále jen „dohoda TRIPS“), obsažené v příloze IC Dohody o zřízení Světové obchodní organizace.

2.   Strany se dohodly na tom, že poskytnou a zajistí odpovídající, účinnou a nediskriminační ochranu práv duševního vlastnictví a přijmou opatření na ochranu těchto práv proti jejich porušování v souladu s ustanoveními mezinárodních dohod, jichž jsou stranami.

3.   Strany mohou spolupracovat v záležitostech týkajících se zeměpisných označení v souladu s ustanoveními oddílu 3 (články 22 až 24) dohody TRIPS. Strany uznávají důležitost zeměpisných označení a produktů spjatých s původem pro udržitelné zemědělství a rozvoj venkova.

4.   Strany se dohodly na tom, že je důležité vzájemně reagovat na odůvodněné žádosti o poskytnutí informací a vysvětlení ve věci zeměpisných označení a dalších záležitostí souvisejících s právy duševního vlastnictví. Aniž jsou dotčeny obecné aspekty této spolupráce, mohou strany po vzájemné dohodě zapojovat do spolupráce mezinárodní a regionální organizace s odbornými znalostmi v oblasti zeměpisných označení.

5.   Strany považují tradiční znalosti za důležitou oblast a mohou v této oblasti v budoucnosti spolupracovat.

6.   Strany mohou v budoucnu zvážit zahájení jednání o ochraně práv duševního vlastnictví a cílem a snahou států SADC EPA bude jednat společně. Budou-li zahájena jednání, bude EU zvažovat začlenění ustanovení o spolupráci a zvláštním a rozdílném zacházení.

7.   Pokud se strana, která není stranou budoucí dohody o ochraně práv duševního vlastnictví vyjednané v souladu s odstavcem 6, chce k ní připojit, může si vyjednat podmínky přistoupení k uvedené dohodě.

8.   Pokud by měla dohoda vzešlá z jednání uvedených v odstavcích 6 a 7 vést k výsledkům, jež se ukáží jako neslučitelné s budoucím rozvojem regionálního rámce práv duševního vlastnictví SADC, vynaloží strany společné úsilí, aby tuto dohodu upravily tak, aby byla v souladu s tímto regionálním rámcem, a aby současně s tím zajistily vyváženost přínosů.

Článek 17

Spolupráce v oblasti veřejných zakázek

1.   Strany uznávají důležitost transparentních veřejných zakázek, které podporují ekonomický rozvoj a industrializaci. Strany uznávají důležitost spolupráce s cílem posílit vzájemné pochopení svých systémů veřejných zakázek. Strany znovu potvrzují svůj závazek k transparentním a předvídatelným systémům zadávání veřejných zakázek v souladu s vnitrostátními právními předpisy.

2.   Strany uznávají, že je důležité nadále zveřejňovat své právní předpisy nebo jinak zpřístupňovat své zákony, předpisy a všeobecně použitelná správní rozhodnutí a všechny jejich změny, a to v úředně určené elektronické nebo tištěné podobě, která je obecně rozšířená a veřejnosti snadno dostupná. Strany se dohodly na tom, že je důležité vzájemně reagovat na přiměřené žádosti o poskytnutí informací a vysvětlení ve výše uvedených záležitostech.

3.   Strany mohou v budoucnu zvážit zahájení jednání o zadávání veřejných zakázek a cílem a snahou států SADC EPA bude jednat společně. Budou-li zahájena jednání, souhlasí EU s tím, že zahrne do jednání ustanovení o spolupráci a zvláštním a rozdílném zacházení.

4.   Pokud se strana, která není stranou budoucí dohody o veřejných zakázkách, chce k ní připojit, může si vyjednat podmínky přistoupení k uvedené dohodě.

5.   Pokud by měla dohoda vzešlá z jednání uvedených v odstavcích 3 a 4 vést k výsledkům, jež se ukáží jako neslučitelné s budoucím rozvojem regionálního rámce zadávání veřejných zakázek SADC, vynaloží strany společné úsilí, aby tuto dohodu upravily tak, aby byla v souladu s tímto regionálním rámcem, a aby současně s tím zajistily vyváženost jejích přínosů.

Článek 18

Spolupráce v oblasti hospodářské soutěže

1.   Strany uznávají, že některé obchodní praktiky, jako jsou dohody, které omezují hospodářskou soutěž nebo jednání ve vzájemné shodě a zneužívání dominantního postavení, mohou omezit obchod mezi stranami, a tím ohrozit plnění cílů této dohody.

2.   Strany se dohodly na tom, že budou spolupracovat v záležitostech týkajících se hospodářské soutěže v souladu s čl. 13 odst. 6.

3.   Strany mohou v budoucnu zvážit zahájení jednání o hospodářské soutěži a cílem a snahou států SADC EPA bude jednat společně. Budou-li zahájena jednání, souhlasí EU s tím, že zahrne do jednání ustanovení o spolupráci a zvláštním a rozdílném zacházení.

4.   Pokud se strana, která není stranou budoucí dohody o hospodářské soutěži, chce k ní připojit, může si vyjednat podmínky přistoupení k uvedené dohodě.

5.   Pokud by měla dohoda vzešlá z jednání uvedených v odstavcích 3 a 4 vést k výsledkům, jež se ukáží jako neslučitelné s budoucím rozvojem regionálního rámce hospodářské soutěže SADC, vynaloží strany společné úsilí, aby tuto dohodu upravily tak, aby byla v souladu s tímto regionálním rámcem, a aby současně s tím zajistily vyváženost jejích přínosů.

Článek 19

Spolupráce v oblasti daňové správy

Strany uznávají důležitost spolupráce v rámci zásad řádné správy v oblasti daní prostřednictvím příslušných orgánů.

ČÁST II

OBCHOD A OBCHODNÍ ZÁLEŽITOSTI

KAPITOLA 1

Obchod se zbožím

Článek 20

Zóna volného obchodu

1.   Tato dohoda vytváří zónu volného obchodu mezi stranami v souladu se Všeobecnou dohodou o clech a obchodu (dále jen „GATT 1994“), a zejména s článkem XXIV uvedené dohody.

2.   Tato dohoda zohlední zásadu asymetrie, a to úměrně ke specifickým potřebám a omezením kapacit států SADC EPA, pokud jde o úrovně a harmonogram závazků podle této dohody.

Článek 21

Oblast působnosti

Ustanovení této kapitoly se vztahují na obchod se zbožím mezi stranami (3).

Článek 22

Pravidla původu

Celní preference stanovené touto dohodou se uplatní na zboží splňující pravidla původu stanovená v protokolu 1.

Článek 23

Cla

1.   Cly se rozumí jakákoli cla nebo poplatky jakéhokoli druhu, včetně jakékoli formy přirážky k dani nebo příplatku, jež se ukládají na dovoz zboží nebo v souvislosti s ním, s výjimkou:

a)

vnitrostátních daní nebo jiných vnitrostátních poplatků uložených v souladu s článkem 40; nebo

b)

cel ukládaných v souladu s kapitolou II části II; nebo

c)

poplatků nebo jiných dávek uložených v souladu s článkem 27.

2.   Od vstupu této dohody v platnost se v obchodě mezi stranami u žádného produktu podléhajícího liberalizaci nezavedou nová cla, ani se nezvýší cla, která se již uplatňují, s výjimkou:

a)

odstavce 7;

b)

odstavce 9;

c)

přílohy I části 1 oddílu A odst. 7 a

d)

přílohy II části 1 oddílu A odst. 8.

3.   Není-li v této dohodě stanoveno jinak, pro každý produkt bude základním clem, na které se vztahují závazky snižování cel stanovené v této dohodě, sazba cla podle doložky nejvyšších výhod (dále jen „DNV“) používaná ke dni vstupu této dohody v platnost.

4.   V případech, kdy proces snižování cel nezačne okamžikem vstupu této dohody v platnost, bude základním clem, na které se použijí závazky snižování cel stanovené v této dohodě buď celní sazba uvedená v odstavci 3, nebo sazba cla podle DNV používaná prvním dnem příslušného harmonogramu snižování cel, podle toho, která hodnota je nižší.

5.   Ke dni vstupu této dohody v platnost oznámí EU svůj seznam základních cel, na něž se vztahují závazky snižování cel stanovené v této dohodě, sekretariátu SACU a Ministerstvu průmyslu a obchodu Mosambiku. SACU a Mosambik ke dni vstupu této dohody v platnost oznámí svůj seznam základních cel, na něž se vztahují závazky snižování cel stanovené v této dohodě, Evropské komisi. Po oznámení podle tohoto odstavce zveřejní každá strana všechny tyto seznamy v souladu se svými vlastními vnitřními postupy do jednoho měsíce po výměně oznámení. Výbor pro obchod a rozvoj na svém prvním zasedání po oznámení a zveřejnění seznamů základních cel sdělených stranami nebo SACU tyto seznamy přijme. Cla uvedená v harmonogramu EU obsaženém v části II přílohy I a v harmonogramu Mosambiku obsaženém v části II části III mají orientační účel a nepředstavují základní cla ve smyslu odstavce 3.

6.   Snížená cla vypočtená v souladu s harmonogramy snižování cel obsaženými v této dohodě se uplatňují zaokrouhlená na jedno desetinné místo nebo, v případě specifických cel, na dvě desetinná místa.

7.   Pokud některá ze stran v případě celních preferencí, které jsou vyjádřeny jako procento uplatňované celní sazby podle DNV, kdykoli po dni vstupu této dohody v platnost zvýší nebo sníží svoji uplatňovanou celní sazbu podle DNV, současně s tím se zvýší nebo sníží celní sazba uplatňovaná vůči druhé straně, pokud je zachováno preferenční rozpětí v souladu s harmonogramem prvně uvedené strany.

8.   Pokud některá ze stran v případě celních preferencí, které jsou v této dohodě vyjádřeny jako pevná celní sazba, kdykoli po dni vstupu této dohody v platnost sníží svoji uplatňovanou celní sazbu podle DNV, uplatní se uvedená snížená celní sazba vůči druhé straně, pokud a dokud je nižší než pevná celní sazba vypočítaná v souladu s harmonogramem prvně uvedené strany.

9.   Tento článek se nevztahuje na produkty vyloučené ze závazků snižování cel, které jsou označeny kategorií fáze „X“ v harmonogramu každé strany uvedeném v příloze I, II a III.

Článek 24

Cla EU na zboží pocházející ze států SADC EPA

1.   Produkty pocházející z Botswany, Lesotha, Mosambiku, Namibie a Svazijska se do EU dovážejí v souladu s bezcelním a kvótami neomezeným přístupem stanoveným pro tyto země v příloze I.

2.   Produkty pocházející z Jižní Afriky se do EU dovážejí v souladu se zacházením stanoveným pro Jižní Afriku v příloze I.

Článek 25

Cla států SADC EPA na produkty pocházející z EU

1.   Produkty pocházející z EU se do SACU dováží v souladu se zacházením stanoveným v příloze II.

2.   Produkty pocházející z EU se do Mosambiku dovážejí v souladu se zacházením stanoveným v příloze III.

Článek 26

Vývozní cla nebo daně

1.   V obchodu mezi stranami nesmí být ode dne vstupu této dohody v platnost zaváděna žádná nová cla či daně uložené na vývoz zboží nebo v souvislosti s ním, ani nesmí být zvýšena již uplatňovaná cla či daně, není-li v tomto článku stanoveno jinak.

2.   Za výjimečných okolností, je-li to odůvodněno zvláštními potřebami příjmů nebo nutností ochrany teprve se rozvíjejících průmyslových odvětví nebo ochrany životního prostředí nebo je-li to nezbytné pro prevenci nebo zmírnění kritického celkového nebo místního nedostatku potravin nebo jiných produktů důležitých pro zajištění potravin, může Botswana, Lesotho, Mosambik, Namibie a Svazijsko po konzultaci s EU zavést dočasná cla či daně uložené na vývoz nebo v souvislosti s vývozem zboží na omezený počet dalších produktů.

3.   Za výjimečných okolností, jsou-li státy SADC EPA s to prokázat potřeby průmyslového rozvoje, smějí tyto státy zavést dočasná cla či daně uložené na vývoz nebo v souvislosti s vývozem omezeného počtu produktů do EU. Stát SADC EPA, který hodlá zavést taková dočasná cla nebo daně, oznámí takové clo EU a poskytne veškeré relevantní informace a důvody a provede konzultaci s EU, pokud o to EU požádá. Tato dočasná cla nebo daně se uplatní pouze na celkový počet osmi (8) produktů, jak jsou vymezeny na úrovni HS6 celního sazebníku nebo v případě „rud a koncentrátů“ na úrovni HS4 celního sazebníku pro daný stát SADC EPA v daný okamžik, a nesmí být používány po dobu přesahující celkem dvanáct (12) let. Tato doba může být pro stejný produkt po dohodě s EU prodloužena nebo obnovena.

4.   Tyto podmínky se vztahují na odstavec 3, ale nikoli na odstavec 2:

a)

po dobu prvních šesti (6) let ode dne zavedení vývozního cla nebo daně neuplatní stát SADC EPA toto clo nebo daň na vývoz do EU ročního objemu rovnajícího se průměrnému objemu vývozu daného produktu do EU během tří (3) let přede dnem zavedení cla nebo daně. Počínaje sedmým rokem ode dne zavedení uvedeného cla nebo daně do uplynutí jejich doby platnosti podle odstavce 3 neuplatní stát SADC EPA clo nebo daň na vývoz do EU ročního objemu rovnajícího se 50 % průměrného objemu vývozu daného produktu do EU během tří (3) let přede dnem zavedení daně nebo cla; a

b)

vývozní cla nebo poplatky nesmějí překročit 10 procent valorické vývozní hodnoty produktu.

5.   Jakékoli příznivější zacházení spočívající v clech či daních uplatňovaných státy SADC EPA na vývoz jakéhokoli produktu určeného pro obchodní velmoc nebo s těmito cly či daněmi související musí být ode dne vstupu této dohody v platnost přiznáno obdobnému produktu určenému pro území EU. Pro účely tohoto článku je pojem „obchodní velmoc“ definován v čl. 28 odst. 6.

6.   Pokud má stát SADC EPA důvodné pochybnosti o tom, zda zásilka produktu, pro který se vývozní clo na základě odstavců 1, 3 a 4 nepoužije, nebyla zpětně vyvezena z EU do jedné nebo více třetích zemí nebo přesměrována, aniž by dosáhla místa určení, může uvedený stát SADC EPA tuto záležitost přednést Výboru pro obchod a rozvoj.

7.   Výbor pro obchod a rozvoj záležitost do devadesáti (90) dnů přezkoumá. Pokud po přezkoumání nepřijme Výbor pro obchod a rozvoj žádné rozhodnutí, mohou celní orgány dotčeného státu SADC EPA požádat Výbor pro obchod a rozvoj, aby rozhodl, že má dovozce dotčeného produktu do EU učinit prohlášení, že dovážené produkty budou zpracovány v EU a nebudou zpětně vyvezeny do třetích zemí.

8.   Má-li stát SADC EPA, poté co byl systém využívající takových prohlášení v provozu nejméně devadesát (90) dní, nadále důvodné pochybnosti o tom, zda zásilka produktu, pro který se nepoužije vývozní clo na základě odstavců 1, 3 a 4, nebyla zpětně vyvezena z EU do jedné nebo více třetích zemí nebo přesměrována, aniž by dosáhla místa určení, může uvedený stát SADC EPA o svých obavách informovat Výbor pro obchod a rozvoj.

9.   Poté co byly provedeny tyto kroky a nebylo-li do třiceti (30) dnů nalezeno žádné řešení, může dotčený stát SADC EPA zavést účinná opatření proti takovému obcházení za předpokladu, že tato opatření co nejméně omezují obchod a nevztahují se na hospodářské subjekty, které prokázaly, že nebyly zapojeny do procesu obcházení. Alternativní možností může být retroaktivní opětovné zavedení vývozních cel pro zásilky, které byly zpětně vyvezeny z EU do jedné nebo více třetích zemí.

10.   Strany se dohodly na tom, že ustanovení tohoto článku zrevidují ve Společné radě států SADC EPA – EU (dále jen „Společná rada“) nejpozději do tří (3) let ode dne vstupu této dohody v platnost, přičemž plně zohlední jejich dopad na rozvoj a diverzifikaci hospodářství států SADC EPA.

Článek 27

Poplatky a dávky

1.   Všechny poplatky a dávky jakékoli povahy, kromě dovozního a vývozního cla a kromě daní ve smyslu článku 40, uložené na dovoz nebo vývoz či v souvislosti s dovozem nebo vývozem, nepřesáhnou výši nákladů na poskytnuté služby a nesmějí představovat nepřímou ochranu domácích produktů nebo zdanění dovozu či vývozu pro fiskální účely.

2.   Aniž je dotčen článek 30, žádná strana neuloží příliš vysoké sankce za drobná porušení celních předpisů nebo procesních požadavků. Zejména sankce za opomenutí nebo chybu v celních dokladech, které lze snadno napravit a k nimž zjevně došlo bez podvodného úmyslu nebo hrubé nedbalosti, nesmí být vyšší, než je nezbytné k tomu, aby sloužily pouze jako výstraha.

3.   Ustanovení tohoto článku se použijí na poplatky a dávky uložené vládními orgány v souvislosti s dovozem a vývozem, včetně těch, které se týkají:

a)

konzulárních transakcí, jako jsou konzulární faktury a osvědčení;

b)

množstevních omezení;

c)

udělování licencí;

d)

devizových kontrol;

e)

statistických služeb;

f)

dokumentů, dokumentace a osvědčování;

g)

analýzy a inspekce a

h)

karantény, asanace a fumigace.

4.   Za konzulární služby se poplatky ani dávky neukládají.

Článek 28

Příznivější zacházení plynoucí z dohod o volném obchodu

1.   Pokud jde o cla stanovená v čl. 23 odst. 1 a čl. 26 odst. 1 a poplatky a jiné dávky stanovené v článku 27, uplatní EU vůči státům SADC EPA jakékoli příznivější zacházení uplatnitelné v důsledku skutečnosti, že se EU po podpisu této dohody stane stranou preferenční obchodní dohody s třetími stranami.

2.   Pokud jde o cla stanovená v čl. 23 odst. 1 a čl. 26 odst. 1 a poplatky a jiné dávky stanovené v článku 27, uplatní státy SADC EPA na žádost EU vůči EU jakékoli příznivější zacházení uplatnitelné v důsledku skutečnosti, že se státy SADC EPA jednotlivě nebo případně společně stanou po podpisu této dohody stranou preferenční obchodní dohody s jakoukoli obchodní velmocí.

3.   Odchylně od odstavce 2 neuplatní státy SADC EPA vůči EU zacházení uplatnitelné v důsledku skutečnosti, že se státy SADC EPA jednotlivě nebo případně společně stanou stranou preferenční obchodní dohody se zeměmi africké, karibské a tichomořské skupiny států nebo jinými africkými zeměmi a regiony.

4.   Odchylně od odstavce 2 se v případě, že stát SADC EPA prokáže, že se mu v důsledku preferenční obchodní dohody, kterou uzavřel s s obchodní velmocí, dostává výrazně příznivějšího zacházení, než jaké nabízí EU, povedou strany konzultace a společně rozhodnou, jak nejlépe provádět ustanovení odstavce 2.

5.   Tento článek nelze vykládat tak, že zavazuje EU nebo kterýkoli stát SADC EPA k recipročnímu uplatňování jakéhokoli preferenčního zacházení uplatnitelného v důsledku skutečnosti, že je EU nebo kterýkoli stát SADC EPA ke dni podpisu této dohody stranou preferenční obchodní dohody se třetími stranami.

6.   Pro účely tohoto článku se „obchodní velmocí“ rozumí jakákoli rozvinutá země nebo jakákoli země, která se v roce předcházejícím roku, kdy vstoupí v platnost dohoda uvedená v odstavci 2, podílela na objemu světového vývozu zboží více než jedním procentem, nebo jakákoli skupina zemí jednajících jednotlivě, společně nebo prostřednictvím dohody o hospodářské integraci, která se v roce předcházejícím roku, kdy vstoupí v platnost dohoda uvedená v odstavci 2, dohromady podílela na objemu světového vývozu zboží více než 1,5 procentem.

7.   Odchylně od odstavce 1, pokud se EU po podpisu této dohody stane stranou preferenční obchodní dohody se třetí stranou a tato preferenční obchodní dohoda poskytuje třetí straně příznivější zacházení, než je zacházení poskytované EU Jižní Africe podle této dohody, EU a Jižní Afrika zahájí konzultace s cílem rozhodnout, zda a jak uplatnit příznivější zacházení obsažené v preferenční obchodní dohodě vůči Jižní Africe. Společná rada může přijmout návrhy na změnu ustanovení této dohody v souladu s článkem 117.

8.   Odchylně od odstavce 2, pokud se SACU nebo jedna z nejméně rozvinutých zemí SADC EPA stane stranou preferenční obchodní dohody s obchodní velmocí a taková preferenční obchodní dohoda poskytuje příznivější zacházení poskytované SACU nebo dotčenou nejméně rozvinutou zemí SADC EPA obchodní velmoci, než je zacházení poskytované EU podle této dohody, SACU nebo příslušná nejméně rozvinutá země SADC EPA a EU zahájí konzultace s cílem rozhodnout, zda a jak uplatnit příznivější zacházení obsažené v preferenční obchodní dohodě vůči EU. Společná rada může přijmout návrhy na změnu ustanovení této dohody v souladu s článkem 117.

Článek 29

Volný oběh

1.   Cla se vybírají u produktů pocházejících z EU nebo ze států SADC EPA pouze jednou při dovozu na území EU, případně na území států SADC EPA.

2.   Veškerá cla zaplacená při dovozu do státu SADC EPA, který je také členským státem SACU, se v plné výši vracejí při zpětném vývozu zboží z celního území státu SADC EPA prvního dovozu do státu SADC EPA, který není zároveň členským státem SACU. Na tyto produkty se tedy vztahují cla v zemi spotřeby. Dokud nebude dosaženo dohody států SADC EPA o postupech na základě tohoto odstavce, musí být provádění tohoto odstavce v souladu s příslušnými celními předpisy a postupy.

3.   Strany se dohodly na tom, že budou spolupracovat za účelem usnadnění oběhu zboží a zjednodušení celních režimů v rámci států SADC EPA, zejména jak je stanoveno v čl. 13 odst. 2.

Článek 30

Zvláštní ustanovení o správní spolupráci

1.   Strany se dohodly na tom, že k provádění a kontrole přednostního zacházení podle této kapitoly je nezbytná správní spolupráce, a zároveň zdůrazňují svůj závazek bojovat proti nesrovnalostem a podvodům v celních záležitostech a v záležitostech s nimi souvisejících.

2.   Strany se také dohodly na tom, že budou spolupracovat při zajišťování toho, aby nezbytné institucionální struktury umožnily odpovědným orgánům účinně a včasně reagovat na žádosti o pomoc.

3.   Pro účely tohoto článku, aniž je dotčen článek 9 protokolu 2, se za neposkytnutí správní spolupráce považuje mimo jiné:

a)

opakované nedodržení povinnosti provést kontrolu statusu původu dotčeného produktu nebo produktů, jak je stanoveno v článku 38 protokolu 1;

b)

opakované odmítnutí provést kontrolu dokladu o původu nebo sdělit výsledky takové kontroly nebo zbytečné prodlení při provádění kontroly dokladu o původu nebo při sdělování výsledků takové kontroly, jak je stanoveno v článku 38 protokolu 1;

c)

opakované odmítnutí udělit povolení k provedení misí správní spolupráce, jejichž účelem je ověření pravosti dokumentů nebo přesnosti informací relevantních pro poskytnutí dotyčného přednostního zacházení, nebo zbytečné prodlení při udělování takových povolení, jak je stanoveno v článku 7 protokolu 2.

4.   Pro účely tohoto článku se může jednat o nesrovnalosti nebo podvod mimo jiné v případě, že bez legitimního vysvětlení dojde k rychlému nárůstu dovozu zboží, který překračuje obvyklou úroveň výrobní a vývozní kapacity druhé strany a který souvisí s objektivními informacemi týkajícími se nesrovnalostí nebo podvodu.

5.   Pokud strana na základě objektivních informací zjistí, že nebyla poskytnuta správní spolupráce nebo že došlo k nesrovnalostem nebo podvodu, může dotčená strana za výjimečných okolností v souladu s tímto článkem dočasně pozastavit preferenční zacházení s dotyčným produktem nebo s produkty a s jejich dotyčným zvláštním původem.

6.   Pro účely tohoto článku se výjimečnými okolnostmi rozumí ty okolnosti, které mají nebo by mohly mít výrazný negativní dopad pro stranu, pokud by mělo pokračovat příslušné preferenční zacházení s dotyčným produktu či dotčeným produktům.

7.   Dočasné pozastavení podle odstavce 5 lze uplatnit, jsou-li splněny tyto podmínky:

a)

strana, která na základě objektivních informací zjistila, že nebyla poskytnuta správní spolupráce nebo že došlo k nesrovnalostem nebo podvodu, oznámí své zjištění společně s objektivními informacemi bez zbytečného prodlení Výboru pro obchod a rozvoj a zahájí na základě všech relevantních informací a objektivních zjištění, včetně informací týkajících se kapacit nebo strukturních omezení, konzultace s Výborem pro obchod a rozvoj s cílem dosáhnout řešení přijatelného pro obě strany;

b)

pokud Výbor pro obchod a rozvoj záležitost přezkoumal a nepodařilo se mu dosáhnout shody o přijatelném řešení do čtyř (4) měsíců od přijetí oznámení, může dotčená strana dočasně pozastavit příslušné preferenční zacházení s dotyčným produktu nebo produktům a s jejich zvláštním původem. Toto dočasné pozastavení se bez zbytečného prodlení oznámí Výboru pro obchod a rozvoj. Na žádost kterékoli ze stran se lhůta pro dosažení shody o přijatelném řešení může v řádně odůvodněných případech prodloužit až na pět (5) měsíců;

c)

dočasná pozastavení podle tohoto článku se omezí pouze na případy, které jsou nezbytně nutné k ochraně finančních zájmů dotčené strany. Jejich délka nesmí přesáhnout dobu šesti (6) měsíců, kterou lze obnovit poté, co Výbor pro obchod a rozvoj měl možnost záležitost znovu posoudit. Dočasná pozastavení se ihned po jejich přijetí oznámí Výboru pro obchod a rozvoj. Jsou předmětem pravidelných konzultací v rámci Výboru pro obchod a rozvoj, zejména s ohledem na jejich ukončení, jakmile přestanou existovat podmínky pro jejich uplatňování.

Článek 31

Náprava administrativních chyb

Strany vzájemně uznávají právo druhé strany opravovat administrativní chyby během provádění této dohody. V případě, že jsou nalezeny chyby, každá strana může požádat Výbor pro obchod a rozvoj o posouzení možností přijetí všech vhodných opatření s cílem vyřešit situaci.

KAPITOLA II

Nástroje na ochranu obchodu

Článek 32

Antidumpingová a vyrovnávací opatření

Práva a povinnosti každé strany, pokud jde o použití antidumpingových nebo vyrovnávacích opatření, se řídí příslušnými dohodami WTO. Na tento článek se nevztahují ustanovení části III.

Článek 33

Mnohostranná ochranná opatření

1.   S výhradou ustanovení tohoto článku nebrání žádné ustanovení této dohody stranám přijímat opatření v souladu s článkem XIX GATT 1994, dohodou WTO o ochranných opatřeních a článkem 5 dohody WTO o zemědělství připojené k Dohodě o zřízení Světové obchodní organizace z Marrákeše (dále jen „dohoda o WTO“) a jakýmikoli dalšími příslušnými dohodami WTO.

2.   Bez ohledu na odstavec 1 vyloučí EU ve světle celkových rozvojových cílů téže dohody a malého rozsahu hospodářství států SADC EPA dovozy z kteréhokoli státu SADC EPA z působnosti jakýchkoli opatření přijatých v souladu s článkem XIX GATT 1994, dohodou WTO o ochranných opatřeních a článkem 5 dohody WTO o zemědělství.

3.   Odstavec 2 se použije po dobu pěti (5) let ode dne vstupu této dohody v platnost. Společná rada nejpozději sto dvacet (120) dnů před koncem tohoto období přezkoumá provádění odstavce 2 s ohledem na rozvojové potřeby států SADC EPA, aby rozhodla o možném prodloužení doby jeho uplatňování.

4.   Na odstavec 1 se nevztahují ustanovení části III.

Článek 34

Obecná dvoustranná ochranná opatření

1.   Bez ohledu na článek 33 může strana, respektive SACU, po posouzení alternativních řešení uplatnit ochranná opatření s omezenou dobou trvání a odchylující se od ustanovení článků 24 nebo 25 za podmínek a v souladu s postupy stanovenými v tomto článku.

2.   Ochranná opatření uvedená v odstavci 1 mohou být přijata, dováží-li se v důsledku povinností vzniklých straně v rámci této dohody, včetně celních koncesí, produkt jedné strany na území druhé strany, respektive SACU, v takovém zvýšeném množství a za takových podmínek, že působí nebo hrozí způsobit:

a)

vážnou újmu domácímu průmyslu vyrábějícímu obdobné nebo přímo konkurující produkty na území dovážející strany, respektive SACU, nebo

b)

narušení v hospodářském odvětví vyrábějícím obdobné nebo přímo konkurující produkty, zejména pokud tato narušení působí velké sociální problémy nebo obtíže, jež by mohly způsobit vážné zhoršení hospodářské situace dovážející strany nebo případně SACU, nebo

c)

narušení na trzích s obdobnými nebo přímo konkurujícími zemědělskými produkty na území dovážející strany, respektive SACU, nebo.

Tato ochranná opatření nepřesáhnou rámec toho, co je nezbytné pro prevenci nebo nápravu vážné újmy nebo narušení trhu.

3.   Ochranná opatření uvedená v tomto článku mají některou z těchto forem:

a)

pozastavení dalšího snižování sazby dovozního cla použitelného na dotčený produkt, jak je stanoveno v této dohodě, nebo

b)

zvýšení cla na dotčený produkt na úroveň, která nepřevyšuje celní sazbu uplatňovanou podle DNV používanou v době přijetí opatření; nebo

c)

zavedení celních kvót na dotčený produkt.

4.   Aniž jsou dotčeny odstavce 1 až 3, dováží-li se jakýkoli produkt pocházející z kteréhokoli státu SADC EPA v takovém zvýšeném množství a za takových podmínek, že podobnému nebo přímo konkurujícímu výrobnímu odvětví v jednom nebo několika nejvzdálenějších regionech EU působí nebo hrozí způsobit některou ze situací uvedených v odst. 2 písm. a) až c) tohoto článku, může EU zavést režim dohledu nebo přijmout ochranná opatření omezená na dotčený region nebo regiony v souladu s postupy stanovenými v odstavcích 6 až 8.

5.   Aniž jsou dotčeny odstavce 1 až 3, dováží-li se jakýkoli produkt pocházející z EU v takovém zvýšeném množství a za takových podmínek, že státě SADC EPA, respektive SACU, působí nebo hrozí způsobit některou ze situací uvedených v odst. 2 písm. a) až c), může dotčený stát SADC EPA, respektive SACU, zavést režim dohledu nebo přijmout ochranná opatření omezená na jeho území v souladu s postupy stanovenými níže v odstavcích 6 až 8.

6.   Ochranná opatření uvedená v tomto článku:

a)

mohou být zachována pouze po dobu, která je nezbytná pro prevenci nebo nápravu vážné újmy nebo narušení vymezených v odstavci 2, 4 a 5;

b)

nesmějí být používána po dobu přesahující dva (2) roky. Přetrvávají-li okolnosti opravňující k uložení ochranných opatření, tato opatření mohou být prodloužena na další období nepřesahující dva (2) roky. Uplatňuje-li však stát SADC EPA nebo případně SACU ochranná opatření, nebo uplatňuje-li EU opatření omezená na území jednoho nebo několika svých nejvzdálenějších regionů, lze tato opatření uplatňovat po dobu nepřesahující čtyři (4) roky, a pokud přetrvávají okolnosti opravňující k uložení ochranných opatření, mohou být prodloužena na další období v délce čtyř (4) let;

c)

která překračují jeden (1) rok, musí obsahovat jednoznačné prvky postupně vedoucí k jejich odstranění nejpozději na konci stanoveného období; a

d)

se nepoužijí na dovoz produktu, na který se dříve vztahovalo takové opatření, po dobu nejméně jednoho (1) roku od jeho zrušení.

7.   Při provádění odstavců 1 až 6 se použijí tato ustanovení:

a)

domnívá-li se strana, respektive SACU, že nastala některá ze situací uvedených v odst. 2 písm. a) až c), odstavci 4 nebo 5, neprodleně postoupí záležitost Výboru pro obchod a rozvoj k posouzení;

b)

Výbor pro obchod a rozvoj může předložit jakékoli doporučení potřebné pro nápravu vzniklých okolností. Pokud Výbor pro obchod a rozvoj nepředloží žádná doporučení k nápravě těchto okolností, nebo pokud není dosaženo žádného jiného uspokojivého řešení do třiceti (30) dnů ode dne, kdy mu byla tato záležitost postoupena, dovážející strana může v souladu s tímto článkem přijmout vhodná opatření k nápravě těchto okolností;

c)

před přijetím jakýchkoli opatření podle tohoto článku, nebo v případech, na které se vztahuje odstavec 8, předloží strana nebo případně SACU co možná nejdříve Výboru pro obchod a rozvoj všechny příslušné údaje potřebné k důkladnému posouzení případu s cílem nalézt řešení přijatelné pro dotčené strany;

d)

při výběru ochranných opatření podle tohoto článku musí být upřednostňována ta, která co nejméně narušují provádění této dohody. Pokud je uplatňovaná sazba podle DNV platná v den, který bezprostředně předchází dni vstupu této dohody v platnost, nižší než uplatňovaná sazba podle DNV platná v době přijetí opatření, opatření uplatněná v souladu s ustanoveními odst. 3 písm. b) mohou překročit uplatňovanou sazbu podle DNV platnou v den, který bezprostředně předchází dni vstupu této dohody v platnost. V takovém případě strana nebo případně SACU poskytnou v souladu s ustanoveními písmene c) Výboru pro obchod a rozvoj příslušné informace o tom, že zvýšení celní sazby na úroveň DNV uplatňovanou v době vstupu v platnost není dostatečné a že je zapotřebí opatření přesahující tuto celní sazbu pro prevenci nebo nápravu vážné újmy nebo narušení trhu podle odstavce 2;

e)

jakékoli ochranné opatření přijaté podle tohoto článku se neprodleně oznámí Výboru pro obchod a rozvoj a je předmětem pravidelných konzultací v rámci tohoto orgánu, zejména s cílem určit harmonogram jejich zrušení, jakmile to okolnosti umožní.

8.   Pokud by prodlení způsobilo obtížně napravitelnou škodu, dovážející strana nebo případně SACU může přijmout prozatímní opatření stanovená v odstavci 3, 4 nebo 5, aniž by byly splněny požadavky stanovené v odstavci 7.

a)

Tento zásah může být uplatňován po dobu nejvýše sto osmdesáti (180) dnů, přijme-li opatření EU, a dvě stě (200) dnů, přijme-li je stát SADC EPA nebo případně SACU, nebo pokud jsou opatření přijatá EU omezena na území jednoho nebo několika jejích nejvzdálenějších regionů.

b)

Trvání jakýchkoliv takových prozatímních opatření se započítá jako část počátečního období a jakéhokoliv prodloužení uvedeného v odstavci 6.

c)

Při přijímání takových prozatímních opatření je třeba brát v úvahu zájmy všech zúčastněných stran.

d)

Dovážející strana, respektive SACU, jsou povinny o této skutečnosti informovat druhou dotčenou stranu a neprodleně tuto záležitost postoupit Výboru pro obchod a rozvoj k posouzení.

9.   Podrobí-li dovážející strana, respektive SACU, dovoz produktu správnímu postupu, jehož účelem je rychlé poskytování informací o trendu obchodních toků způsobujících problémy uvedené v tomto článku, neprodleně o tom informuje Výbor pro obchod a rozvoj.

10.   Na ochranná opatření přijatá na základě ustanovení tohoto článku se nevztahují ustanovení WTO o řešení sporů.

Článek 35

Ochranná opatření v zemědělství

1.   Bez ohledu na článek 34 může být uloženo ochranné opatření ve formě dovozního cla, jestliže v průběhu daného období dvanácti měsíců objem dovozu do SACU v případě zemědělského produktu uvedeného v příloze IV pocházejícího z EU přesáhne referenční množství, které je zde pro daný produkt uvedeno.

2.   Celní sazba, které nesmí překročit 25 procent současného vázaného cla WTO nebo 25 procentních bodů podle toho, která hodnota je vyšší, může být uložena na zemědělské produkty uvedené v odstavci 1. Tato celní sazba nesmí přesáhnout převládající sazbu uplatňovanou podle DNV.

3.   Ochranná opatření uvedená v tomto článku budou zachována po zbytek kalendářního roku nebo pět (5) měsíců, podle toho, která doba je delší.

4.   Ochranná opatření uvedená v tomto článku nesmějí být zachována nebo uplatňována v souvislosti se stejným zbožím současně s:

a)

obecným dvoustranným ochranným opatřením podle článku 34;

b)

opatřením podle článku XIX GATT 1994 a dohody WTO o ochranných opatřeních nebo

c)

zvláštním ochranným opatřením podle článku 5 dohody WTO o zemědělství.

5.   Ochranná opatření uvedená v tomto článku se provádějí transparentním způsobem. Do deseti (10) dnů po uplatnění takového opatření oznámí SACU opatření písemně EU a poskytne o něm příslušné údaje. Na žádost provede SACU s EU konzultaci týkající se provádění tohoto opatření. SACU rovněž uvědomí Výbor pro obchod a rozvoj do třiceti (30) dnů po tomto uložení.

6.   Provedení a použití tohoto článku může být předmětem jednání a přezkumu ve Výboru pro obchod a rozvoj. Na žádost kterékoli strany může Výbor pro obchod a rozvoj přezkoumat referenční množství a zemědělské produkty, jak je stanoveno v tomto článku.

7.   Ustanovení tohoto článku smějí být používána pouze po dobu dvanácti (12) let ode dne vstupu této dohody v platnost.

Článek 36

Ochranná opatření týkající se zajištění potravin

1.   Strany uznávají, že odstranění překážek jejich vzájemného obchodu, které předpokládá tato dohoda, může klást značné nároky na producenty ze států SADC EPA v zemědělských a potravinářských odvětvích, a dohodly se, že budou tyto otázky vzájemně konzultovat.

2.   Bez ohledu na článek 34, je-li to nezbytné pro prevenci nebo zmírnění kritického obecného nebo místního nedostatku potravin či jiných produktů nezbytných pro zajištění potravin ve státě SADC EPA, kdy tato situace působí nebo pravděpodobně způsobí takovému státu SADC EPA závažné potíže, může tento stát SADC EPA přijmout ochranná opatření v souladu s postupy stanovenými v čl. 34 odst. 7 písm. b) až d) a čl. 34 odst. 8 a 9. Opatření se přezkoumává alespoň jednou ročně a musí být odstraněno, jakmile přestanou existovat okolnosti, jež vedly k jeho přijetí.

Článek 37

Přechodná ochranná opatření pro státy BLNS

1.   Strany uznávají citlivost ve věci liberalizovaných produktů uvedených v příloze V pro státy BLNS.

2.   Bez ohledu na článek 34, je-li jeden z produktů uvedených v příloze V a pocházejících z EU dovážen na území státu BLNS v takovém zvýšeném množství, že působí nebo hrozí způsobit vážnou újmu v kterémkoliv ze států BLNS, může tento stát BLNS použít přechodné ochranné opatření.

3.   Ochranné opatření uvedené v odstavci 2 má podobu cla na dovoz dotčeného produktu uvedeného v příloze V, a to až na úroveň, která nepřesahuje uplatňovanou celní sazbu podle DNV v době přijetí opatření, ani nezavádí celní kvóty s nulovým clem, za předpokladu, že výše cla mimo kvóty nepřesahuje uplatňovanou celní sazbu podle DNV v době jeho přijetí.

4.   Třicet (30) dnů před použitím ochranného opatření oznámí dotčený stát BLNS opatření písemně EU. Po oznámení má dotčený stát BLNS šedesát (60) dnů na to, aby poskytl veškeré příslušné informace týkající se opatření.

5.   Aniž je dotčen odstavec 2, zahájí dotyčný stát BLNS a EU na žádost kterékoli strany konzultace ohledně ochranného opatření.

6.   Ochranná opatření uvedená v tomto článku budou uplatňována po dobu nepřesahující čtyři (4) roky. Přetrvávají-li okolnosti opravňující k uložení ochranného opatření, může být toto opatření prodlouženo na další období nepřesahující čtyři (4) roky.

7.   Ochranná opatření uvedená v tomto článku nesmí být přijímána po dvanácti (12) letech ode dne vstupu této dohody v platnost.

Článek 38

Ochranná opatření na ochranu teprve se rozvíjejích průmyslových odvětví

1.   Bez ohledu na článek 34 mohou Botswana, Lesotho, Mosambik, Namibie a Svazijsko dočasně pozastavit další snižování celních sazeb nebo zvýšit celní sazby na úroveň, která nepřevýší uplatňované clo podle DNV, pokud se produkt pocházející z EU v důsledku snížení cla dováží na jejich území v takových zvýšených množstvích a za takových podmínek, které ohrožují teprve se rozvíjející průmyslové odvětví nebo působí nebo hrozí způsobit narušení teprve se rozvíjejícímu průmyslovému odvětví vyrábějícímu obdobné nebo přímo konkurující produkty.

2.   Ochranná opatření přijatá v souladu s podmínkami stanovenými v odstavci 1 státem SADC EPA, který je také členským státem SACU, musí mít formu vybírání dodatečného cla výlučně státem SADC EPA odvolávajícím se na toto ustanovení.

3.   Ochranná opatření uvedená v odstavci 1 lze použít po dobu až osmi (8) let a mohou být dále prodloužena rozhodnutím Společné rady.

4.   Při provádění odstavců 1 a 2 se použijí tato ustanovení:

a)

domnívá-li se stát SADC EPA, že existuje některá z okolností stanovených v odstavci 1, neprodleně postoupí záležitost k posouzení Výboru pro obchod a rozvoj. Dotčený stát SADC EPA poskytne Výboru pro obchod a rozvoj veškeré příslušné informace potřebné pro náležité posouzení situace;

b)

Výbor pro obchod a rozvoj může učinit jakékoli doporučení s cílem najít přijatelné řešení potřebné k nápravě okolností, které nastaly. Pokud Výbor pro obchod a rozvoj nepředloží žádná doporučení nebo pokud není dosaženo žádného jiného uspokojivého řešení do třiceti (30) dnů ode dne, kdy mu byla tato záležitost postoupena, dotčený stát SADC EPA může v souladu s tímto článkem přijmout vhodná opatření;

c)

při uplatňování ochranných opatření podle odstavce 1 musí být upřednostňována ta, která co nejméně narušují provádění této dohody; a

d)

veškerá opatření přijatá na základě tohoto článku se neprodleně oznámí Výboru pro obchod a rozvoj a jsou předmětem pravidelných konzultací v jeho rámci.

5.   Za kritických okolností, kdy by prodlení způsobilo obtížně napravitelnou škodu, může dotčený stát SADC EPA přijmout prozatímní opatření stanovená v odstavci 1, aniž by byly splněny požadavky stanovené v odstavci 4. Takové opatření lze přijmout na dobu nejdéle dvou set (200) dnů. Trvání jakýchkoliv takových prozatímních opatření se započítá jako část období uvedeného v odstavci 3. Při přijímání takových prozatímních opatření je třeba brát v úvahu zájmy všech zúčastněných stran. Dovážející stát SADCE EPA je povinen informovat EU a neprodleně tuto záležitost postoupit Výboru pro obchod a rozvoj k posouzení takového prozatímního opatření.

6.   Členské státy SACU mají právo využít článek 26 dohody SACU.

KAPITOLA III

Nesazební opatření

Článek 39

Zákaz množstevních omezení

Strany mohou uplatňovat množstevní omezení, pokud jsou tato omezení uplatňována v souladu s dohodou o WTO.

Článek 40

Národní zacházení v oblasti vnitrostátního zdanění a právní úpravy

1.   Strany uznávají, že vnitrostátní daně či jiné vnitrostátní poplatky, zákony, předpisy a požadavky upravující prodej na domácím trhu, nabízení k prodeji, nákup, přepravu, distribuci nebo používání produktů a vnitrostátní množstevní opatření vyžadující míšení, zpracování nebo použití produktů v určeném množství nebo podílech by neměly být uplatňovány na dovážené ani domácí produkty tak, aby chránily domácí výrobu.

2.   Dovážené produkty pocházející z druhé strany nesmějí přímo ani nepřímo podléhat vnitrostátním daním, ani žádným jiným vnitrostátním poplatkům, které by převyšovaly daně nebo poplatky uložené přímo nebo nepřímo na obdobné domácí produkty. Kromě toho nesmí žádná strana uplatňovat ani jinak vnitrostátní daně či jiné vnitrostátní poplatky na dovážené či domácí produkty v rozporu se zásadami stanovenými v odstavci 1. (4)

3.   Dováženým produktům pocházejícím z druhé strany se poskytne neméně příznivé zacházení, než je zacházení poskytované obdobným domácím produktům vnitrostátního původu, pokud jde o všechny právní a správní předpisy a požadavky, které ovlivňují jejich prodej na domácím trhu, jejich nabízení k prodeji, koupi, přepravu a distribuci nebo použití. Tento odstavec nebrání uplatňování rozdílných vnitrostátních poplatků za dopravu, které vycházejí výhradně z hospodářského provozu dopravních prostředků a nikoli ze státní příslušnosti produktu.

4.   Žádná strana nezavede ani neponechá v platnosti vnitrostátní množstevní opatření vztahující se k míšení, zpracování nebo použití produktů v určeném množství nebo podílech, které by přímo či nepřímo vyžadovaly, aby jakékoli takto stanovené množství nebo podíl produktu byly dodány z domácích zdrojů. Kromě toho nesmí žádná strana uplatňovat ani jinak vnitrostátní množstevní opatření v rozporu se zásadami stanovenými v odstavci 1.

5.   Žádné vnitrostátní množstevní opatření vztahující se k míšení, zpracování nebo použití produktů v určeném množství nebo podílech nesmí být použito takovým způsobem, aby zahrnulo jakékoliv takové množství nebo podíl mezi vnější zdroje dodávek.

6.   Ustanovení tohoto článku se nevztahují na právní a správní předpisy nebo požadavky, kterými se řídí zadávání veřejných zakázek veřejnými orgány v případě produktů nakoupených pro veřejné účely, a nikoli za účelem dalšího obchodního prodeje či za účelem výroby zboží určeného pro obchodní účely.

7.   Ustanovení tohoto článku nebrání vyplácení subvencí výhradně domácím výrobcům, včetně plateb získaných z výnosu vnitrostátních daní nebo poplatků uplatňovaných v souladu s tímto článkem a subvencí uskutečňovaných prostřednictvím státního nákupu domácích produktů.

8.   Strany uznávají, že vnitrostátní opatření pro kontrolu nejvyšších cen, byť jsou v souladu s jinými ustanoveními tohoto článku, mohou mít účinky poškozující zájmy stran dodávajících dovážené produkty. V souladu s tím musí strany uplatňující tato opatření brát v úvahu zájmy vyvážejících stran s cílem předejít v co největší možné míře těmto škodlivým účinkům.

9.   Ustanovení tohoto článku nebrání žádné straně zavést či ponechat v platnosti vnitrostátní množstevní opatření vztahující se na exponované kinematografické filmy a splňující požadavky článku IV dohody GATT z roku 1947.

KAPITOLA IV

Cla a usnadnění obchodu

Článek 41

Cíle

Cílem této kapitoly je:

a)

posílit spolupráci v oblasti cel a usnadnění obchodu za účelem zajištění toho, aby příslušné právní předpisy a režimy a rovněž správní kapacita celních orgánů naplňovaly cíle účinné kontroly a podpory usnadňování obchodu;

b)

podporovat harmonizaci celních předpisů a režimů;

c)

zajistit, aby legitimní cíle veřejné politiky, včetně cílů týkajících se bezpečnosti a předcházení podvodům v oblasti cel a usnadňování obchodu nebyly nijak ohroženy; a

d)

poskytnout celním správám států SADC EPA nezbytnou podporu k účinnému provádění této dohody.

Článek 42

Celní a správní spolupráce

1.   Za účelem zajištění dodržování ustanovení této hlavy a účinného dosažení cílů stanovených v článku 41 strany:

a)

si vyměňují informace týkající se celních předpisů a režimů;

b)

vyvíjejí společné iniciativy v oblasti cel a usnadňování obchodu a posilování správní kapacity;

c)

si vyměňují zkušenosti a osvědčené postupy týkající se boje s korupcí a podvody v záležitostech týkajících se této kapitoly;

d)

si vyměňují zkušenosti a osvědčené postupy týkající se otázek vztahujících se k režimům dovozu, vývozu a tranzitu a otázek vztahujících se ke zlepšování služeb pro obchodní veřejnost;

e)

si vyměňují zkušenosti a osvědčené postupy týkající se usnadňování tranzitu;

f)

usnadňují výměnu odborníků mezi celními správami; a

g)

podporují koordinaci mezi všemi příslušnými orgány, a to jak v rámci jednotlivých států, tak i přeshraničně.

2.   Strany připravují a rozvíjejí posílenou spolupráci při provádění rámce norem Světové celní organizace (dále jen „WCO“) pro zabezpečení a zjednodušení celosvětového obchodu z roku 2005. Tato spolupráce musí zahrnovat iniciativy směřující k vzájemnému uznání statusu oprávněného hospodářského subjektu a k výměně předběžných informací, které umožní účinné posouzení a řízení rizik pro účely bezpečnosti.

3.   Strany si poskytují vzájemnou správní pomoc v celních záležitostech, jak je stanoveno v protokolu 2.

Článek 43

Celní předpisy a režimy

1.   Strany se dohodly na tom, že jejich obchodní a celní předpisy a režimy budou v nejvyšší možné míře vycházet z:

a)

revidované Kjótské úmluvy o zjednodušení a sladění celních režimů z roku 1999, podstatných prvků rámce norem WCO pro zabezpečení a zjednodušení celosvětového obchodu, mezinárodní úmluvy o harmonizovaném systému a dalších mezinárodních nástrojů a norem platných v oblasti cel a obchodu;

b)

potřeby chránit a usnadňovat legitimní obchod;

c)

potřeby vyhnout se zbytečnému a diskriminačnímu zatížení hospodářských subjektů, potřeby chránit před podvody a korupcí a potřeby poskytnout další ulehčení hospodářským subjektům dosahujícím vysoké úrovně dodržování předpisů;

d)

potřeby, aby každá strana používala jednotný správní dokument nebo jeho elektronický ekvivalent;

e)

používání moderních celních technik, včetně posouzení rizika, zjednodušených režimů pro vstup a propouštění zboží, kontroly po propuštění zboží a auditů společností;

f)

transparentnosti, účinnosti a přiměřenosti, aby se snížily náklady a zvýšila právní jistota hospodářských subjektů;

g)

potřeby nediskriminace, co se týče požadavků a režimů použitelných na dovoz, vývoz a zboží v tranzitu, i když je přípustné, aby se se zásilkami zacházelo rozdílně podle objektivních kritérií posouzení rizika;

h)

postupného rozvoje systémů, včetně systémů založených na informačních technologiích, pro vývoz i dovoz, za účelem usnadnění výměny informací mezi hospodářskými subjekty, celními správami a jinými orgány;

i)

přijetí systémů, které usnadňují dovoz zboží na základě používání zjednodušených celních režimů a postupů, včetně odbavení ještě před příjezdem;

j)

odstranění veškerých požadavků na povinné kontroly před odesláním stanovené v dohodě WTO o kontrole před odesláním či v rovnocenných opatřeních;

k)

používání pravidel, která zajistí, že sankce uložené za drobná porušení celních předpisů nebo procesních požadavků jsou přiměřené a jejich použitím nedochází ke zbytečnému prodlení při celním odbavení;

l)

systému závazných pravidel týkajících se celních záležitostí, a to zejména pokud jde o celní zařazení a pravidla původu, v souladu s pravidly stanovenými v jejich příslušných právních předpisech;

m)

usnadnění tranzitu;

n)

odstranění veškerých požadavků na povinné využívání celních agentů; a

o)

transparentních, nediskriminačních a přiměřených pravidel ohledně udělování oprávnění celním agentům.

2.   Strany za účelem zlepšení pracovních postupů a zajištění transparentnosti a účinnosti celních operací:

a)

zajistí uplatňováním protikorupčních opatření v této oblasti zachování nejvyššího standardu bezúhonnosti;

b)

učiní další kroky k omezení, zjednodušení a standardizaci údajů v dokumentaci požadované celními a jinými příslušnými orgány;

c)

zjednoduší, kdykoli to bude možné, požadavky a formality za účelem rychlého propuštění a odbavení zboží;

d)

zajistí účinné, rychlé a nediskriminační postupy umožňující uplatnit právo na odvolání proti správním úkonům a rozhodnutím celních a jiných orgánůve věci dovozu, vývozu nebo zboží v režimu tranzitu. Odvolací postupy musí být snadno dostupné pro všechny, včetně malých a středních podniků, a

e)

vytvoří prostředí pro účinné prosazování legislativních požadavků.

Článek 44

Usnadnění tranzitu

1.   Strany zajistí volný tranzit přes svoje území s využitím trasy co nejpříhodnější pro tranzit. Kontroly nebo požadavky musí být nediskriminační, přiměřené a musí být uplatňovány jednotně.

2.   Aniž jsou dotčeny zákonné celní kontroly, poskytují strany přepravě v režimu tranzitu zacházení neméně příznivé, než je zacházení poskytované domácímu zboží, při vývozu i dovozu, a jeho pohybu.

3.   Strany:

a)

používají režimy dopravy pod celním dohledem umožňující tranzit zboží, aniž by bylo nutné zaplatit clo nebo jiné poplatky, s výhradou poskytnutí příslušné záruky;

b)

podporují a provádějí regionální ujednání o tranzitu;

c)

využívají mezinárodní normy a nástroje týkající se tranzitu; a

d)

podporují koordinaci mezi všemi dotčenými orgány, a to jak v rámci jednotlivých států, tak i přeshraničně.

Článek 45

Vztahy s obchodní veřejností

Strany se dohodly na tom, že:

a)

zajistí, aby veškeré celní předpisy, režimy a poplatky a dávky, jakož i, kdykoli je to možné, příslušná vysvětlení byly veřejně přístupné, a to pokud možno v elektronické verzi;

b)

budou vést pokud možno včasné a pravidelné konzultace se zástupci obchodní veřejnosti o legislativních návrzích a postupech ve věci cel a otázkách souvisejících se cly;

c)

v případě potřeby budou zavádět nové či pozměněné právní předpisy a režimy a uvádět je v platnost tak, aby hospodářské subjekty měly možnost dobře se připravit na jejich dodržování. Strany zveřejňují odpovídající oznámení administrativní povahy, včetně požadavků úřadů a vstupních procedur, pracovní doby a postupů celních úřadů v přístavech, na hraničních přechodech a v kontaktních místech pro vyřizování žádostí o informace; a

d)

budou podporovat spolupráci mezi hospodářskými subjekty a příslušnými správními orgány uplatněním takových nástrojů, jako jsou memoranda o porozumění.

Článek 46

Určení celní hodnoty

1.   Pravidla pro určení celní hodnoty uplatňovaná na obchod podle této dohody se řídí dohodou o provádění článku VII GATT 1994 (dále jen „dohoda WTO o určení celní hodnoty“).

2.   Strany spolupracují za účelem dosažení společného přístupu k otázkám týkajícím se určení celní hodnoty.

Článek 47

Harmonizace celních norem na regionální úrovni

1.   Strany podporují harmonizaci celních předpisů, režimů, norem a požadavků.

2.   Každá strana si stanoví obsah a tempo tohoto procesu.

Článek 48

Podpora celních správ států SADC EPA

1.   Strany uznávají důležitost podpory celních správ států SADC EPA při provádění této kapitoly v souladu s ustanoveními části I kapitoly III.

2.   Prioritními oblastmi takové podpory jsou:

a)

používání moderních celních postupů, včetně:

i)

řízení rizik;

ii)

kontrol po propuštění zboží a

iii)

automatizace celních režimů;

b)

kontrola určení celní hodnoty, klasifikace a pravidel původu, zejména s ohledem na splnění požadavku uvedeného v čl. 43 odst. 1 písm. j);

c)

usnadnění tranzitu a posílení účinnosti regionálních ujednání o tranzitu;

d)

otázky transparentnosti související se zveřejňováním a správou všech obchodních předpisů, jakož i příslušných poplatků a formalit;

e)

zavedení provádění režimů a praktik, do nichž se co možná nejvíce promítnou mezinárodní nástroje a normy platné v oblasti cel a obchodu, mimo jiné i revidované Kjótské úmluvy o zjednodušení a sladění celních režimů a rámce norem WCO pro zabezpečení a zjednodušení celosvětového obchodu.

3.   Strany uznávají potřebu studií na posouzení specifických potřeb, zohledňujících situaci v každé zemi, s využitím nástrojů WTO a WCO pro posouzení potřeb či jakéhokoli jiného vzájemně dohodnutého nástroje.

Článek 49

Přechodná opatření

1.   Strany uznávají potřebu přechodných opatření k zajištění hladkého provádění ustanovení této kapitoly.

2.   Státy SADC EPA mohou s ohledem na potřebu posílit kapacity v oblasti cel a usnadňování obchodu, a aniž jsou dotčeny jejich práva a povinnosti v rámci WTO, využít přechodné období osmi (8) let ke splnění uvedených požadavků podle článků 27, 43, 44 a 45, pokud ke dni vstupu této dohody v platnost existuje potřeba budování kapacit.

3.   Společná rada může rozhodnout o prodloužení tohoto přechodného období o dva (2) roky v případě, že dosud nebylo dosaženo potřebné kapacity.

Článek 50

Zvláštní výbor pro cla a usnadnění obchodu

1.   Strany zřizují Zvláštní výbor pro cla a usnadnění obchodu složený ze zástupců stran.

2.   Úkoly Zvláštního výboru pro cla a usnadnění obchodu jsou:

a)

sledovat provádění a správu této kapitoly a protokolu I;

b)

poskytnout fórum pro konzultace a debaty o veškerých otázkách týkajících se cel, včetně pravidel původu, všeobecných celních režimů, určení celní hodnoty, sazebního zařazení, tranzitu a vzájemné správní spolupráce v celních záležitostech;

c)

posílit spolupráci při rozvoji, používání a prosazování pravidel původu a příslušných celních režimů, všeobecných celních režimů a vzájemné správní spolupráce v celních záležitostech;

d)

posílit spolupráci, pokud jde o zajišťování kapacit a technické pomoci;

e)

sledovat provádění článku 47;

f)

přijmout svůj jednací řád a

g)

řešit veškeré další záležitosti, na kterých se s ohledem na tuto kapitolu strany dohodnou.

3.   Zvláštní výbor pro cla a usnadnění obchodu se schází v den a s programem jednání, který si strany předem dohodnou.

4.   Zvláštnímu výboru pro cla a usnadnění obchodu předsedá střídavě jedna nebo druhá strana.

5.   Zvláštní výbor pro cla a usnadnění obchodu podává zprávy Výboru pro obchod a rozvoj.

KAPITOLA V

Technické překážky obchodu

Článek 51

Mnohostranné závazky

1.   Strany potvrzují své odhodlání respektovat práva a povinnosti stanovené v dohodě o technických překážkách obchodu (dále jen „dohoda WTO TBT“).

2.   Tato práva a závazky jsou základem činností stran podle této kapitoly.

Článek 52

Cíle

Strany se dohodly na tom, že:

a)

budou spolupracovat za účelem usnadnění a posílení obchodu se zbožím mezi sebou, a to tak, že budou zjišťovat zbytečné překážky obchodu v rámci podmínek dohody WTO TBT, předcházet jim a odstraňovat je;

b)

budou spolupracovat při posilování regionální integrace a zejména integrace států SADC EPA a spolupráce v záležitostech týkajících se technických překážek obchodu a že

c)

zajistí a posílí technickou kapacitu států SADC EPA v záležitostech týkajících se technických překážek obchodu.

Článek 53

Oblast působnosti a definice

1.   Ustanovení této kapitoly se vztahují na technické předpisy, normy a postupy posuzování shody, jak je vymezuje dohoda WTO TBT, v rozsahu, v němž tyto technické předpisy, normy a postupy posuzování shody ovlivňují obchod, na který se vztahuje tato dohoda.

2.   Pro účely této kapitoly se použijí definice podle dohody WTO TBT.

Článek 54

Spolupráce a regionální integrace

Strany se dohodly na tom, že spolupráce mezi vnitrostátními a regionálními orgány zabývajícími se technickými překážkami obchodu ve veřejném i soukromém sektoru je důležitá pro usnadnění vnitroregionálního obchodu i obchodu mezi stranami a rovněž pro celkový proces regionální integrace, a zavazují se za tímto účelem spolupracovat.

Článek 55

Transparentnost

1.   Strany znovu potvrzují zásadu transparentnosti při používání technických předpisů a norem v souladu s dohodou WTO TBT.

2.   Strany uznávají důležitost účinného mechanismu pro konzultace, oznamování a výměnu informací ohledně technických předpisů a norem v souladu s dohodou WTO TBT.

3.   Strany se dohodly na tom, že zavedou systém včasného varování k zajištění toho, aby byly státy SADC EPA předem informovány o nových opatřeních EU, která mohou ovlivnit vývoz SADC EPA do EU. Strany budou co nejlépe využívat stávající mechanismy a budou bránit zbytečnému zdvojování činností v případě mnohostranných nebo jednostranných mechanismů.

Článek 56

Opatření týkající se technických překážek obchodu

Strany se dohodly na tom, že stanoví a budou provádět mechanismy podporované v rámci dohody WTO TBT, které jsou nejvhodnější pro konkrétní prioritní otázky nebo odvětví. Tyto mechanismy mohou zahrnovat:

a)

posílení spolupráce stran s cílem usnadnit přístup na své trhy prohloubením vzájemného poznání a porozumění svým systémům v oblasti technických předpisů, norem, metrologie, akreditace a posuzování shody;

b)

výměnu informací, určování a uplatňování mechanismů vhodných pro konkrétní otázky nebo odvětví, tj. soulad s mezinárodními normami, důvěra v prohlášení dodavatele o shodě, použití mezinárodně uznávané akreditace ke kvalifikaci orgánů pro posuzování shody a použití mezinárodních programů pro zkoušení výrobků a certifikaci;

c)

určování a pořádání opatření pro dané odvětví ohledně norem, technických předpisů a postupů posuzování shody s cílem usnadnit porozumění svým trhům a přístup na ně. Tato odvětví budou vybrána s ohledem na klíčové oblasti obchodu, včetně prioritních produktů;

d)

rozvoj činností spolupráce a opatření na podporu provádění práv a závazků podle dohody WTO TBT;

e)

v případě potřeby rozvoj společných stanovisek a přístupů ohledně technických regulačních postupů, včetně transparentnosti, konzultací, nezbytnosti a přiměřenosti, použití mezinárodních norem, požadavků na posuzování shody, použití posouzení dopadů a rizik, prosazování a dohledu nad trhem;

f)

prosazování harmonizace s mezinárodními normami tam, kde je to možné, a v oblastech společného zájmu a použití takových norem při tvorbě technických předpisů a postupů pro posuzování shody;

g)

závazek zvážit v patřičné době zvážit zahájení jednání o dohodách o vzájemném uznávání v odvětvích společného hospodářského zájmu;

h)

podporu spolupráce mezi organizacemi stran odpovědnými za technické předpisy, metrologii, standardizaci, zkoušení, certifikaci, kontrolu a akreditaci a

i)

podporu účasti států SADC EPA v mezinárodních normalizačních orgánech.

Článek 57

Úloha Výboru pro obchod a rozvoj týkající se otázek technických překážek obchodu

Strany se dohodly na tom, že je Výbor pro obchod a rozvoj oprávněn:

a)

sledovat a přezkoumávat provádění této kapitoly;

b)

zajišťovat koordinaci a konzultaci ohledně otázek technických překážek obchodu;

c)

zjišťovat a přezkoumávat prioritní odvětví a produkty a výsledné prioritní oblasti spolupráce;

d)

vydávat doporučení ohledně změn v této kapitole, budou-li nezbytné a vhodné; a

e)

zabývat se veškerými dalšími otázkami, na kterých se strany dohodnou v souvislosti s touto kapitolou.

Článek 58

Budování kapacit a technická pomoc

1.   Strany uznávají důležitost spolupráce v oblasti technických předpisů, norem, metrologie, akreditace a posuzování shody v zájmu dosahování cílů této kapitoly.

2.   Strany se dohodly na tom, že prioritními oblastmi spolupráce jsou:

a)

zavedení vhodných opatření pro sdílení odborných znalostí, včetně vhodného školení pro zajištění odpovídající a trvalé technické pravomoci příslušných orgánů pro normalizaci a posuzování shody států SADC EPA a dosažení vzájemného porozumění mezi takovými orgány na území stran;

b)

rozvoj kapacit států SADC EPA v oblastech technických předpisů, metrologie, norem, akreditace a posuzování shody mimo jiné prostřednictvím modernizace nebo zřizování laboratoří a jiného vybavení. Strany v tomto ohledu uznávají význam posílení regionální spolupráce a potřebu zohlednit prioritní produkty a odvětví;

c)

vypracování a přijetí harmonizovaných technických předpisů, norem, metrologie, akreditace a postupů posuzování shody na základě příslušných mezinárodních norem v rámci států SADC EPA;

d)

podpora účasti států SADC EPA v mezinárodních normalizačních, akreditačních a metrologických činnostech; a

e)

rozvoj informačních míst a míst pro oznamování technických překážek obchodu v rámci států SADC EPA.

KAPITOLA VI

Sanitární a fytosanitární opatření

Článek 59

Mnohostranné závazky

1.   Strany potvrzují své odhodlání respektovat práva a povinnosti podle Dohody o uplatňování sanitárních a fytosanitárních opatření (dále jen „dohoda WTO SPS“), Mezinárodní úmluvy o ochraně rostlin, Komise pro Codex Alimentarius a Světové organizace pro zdraví zvířat.

2.   Tato práva a závazky jsou základem činností stran podle této kapitoly.

Článek 60

Cíle

Strany se dohodly na tom, že:

a)

budou usnadňovat obchod a investice v rámci států SADC EPA a mezi stranami, přičemž zajistí, aby přijímaná opatření uplatňovala pouze v míře nezbytné pro ochranu života a zdraví lidí, zvířat nebo rostlin v souladu s ustanoveními dohody WTO SPS;

b)

budou spolupracovat v zájmu posílení regionální integrace, a zejména spolupráce států SADC EPA v záležitostech týkajících se sanitárních a fytosanitárních opatření, a řešit problémy vzniklé v souvislosti se sanitárními a fytosanitárními opatřeními týkajícími se dohodnutých prioritních odvětví a produktů podle přílohy VI při současném náležitém zohlednění regionální integrace;

c)

budou podporovat spolupráci s cílem určit vhodnou úroveň ochrany, pokud jde o sanitární a fytosanitární opatření; a

d)

zajistí a posílí technickou kapacitu států SADC EPA k provádění a monitorování sanitárních a fytosanitárních opatření, včetně podpory většího užívání mezinárodních norem a dalších záležitostí ze sanitární a fytosanitární oblasti.

Článek 61

Oblast působnosti a definice

1.   Tato kapitola se vztahuje na sanitární a fytosanitární opatření, jak je vymezuje dohoda WTO SPS.

2.   Pro účely této kapitoly se použijí definice použité v dohodě WTO SPS a v rámci mezinárodních normalizačních orgánů, zejména Komise pro Codex Alimentarius, Mezinárodní úmluvy o ochraně rostlin a Světové organizace pro zdraví zvířat.

Článek 62

Příslušné orgány

1.   Příslušné sanitární a fytosanitární orgány jsou příslušnými orgány stran pro provádění opatření uvedených v této kapitole.

2.   Strany se v souladu s touto dohodou vzájemně informují o svých sanitárních a fytosanitárních orgánech a jejich změnách.

Článek 63

Transparentnost

1.   Strany znovu potvrzují zásadu transparentnosti při uplatňování sanitárních a fytosanitárních opatření v souladu s dohodou WTO SPS.

2.   Strany uznávají důležitost účinných mechanismů pro konzultace, oznámení a výměnu informací ohledně sanitárních a fytosanitárních opatření v souladu s dohodou WTO SPS.

3.   Dovážející strana informuje vyvážející stranu o veškerých změnách svých sanitárních a fytosanitárních dovozních požadavků, které mohou ovlivnit obchod spadající do oblasti působnosti této kapitoly. Strany se zavazují zavést v případě potřeby mechanismy pro výměnu takových informací.

4.   Strany budou při stanovení dovozních podmínek uplatňovat zásadu rozdělení do oblastí či úseků a zohlední přitom mezinárodní normy. Oblasti či úseky se stanoveným sanitárním nebo fytosanitárním statusem mohou rovněž určit a navrhnout strany společně, a to pokud možno případ od případu, aby se předešlo narušení obchodu.

Článek 64

Výměna informací

1.   Strany se dohodly na tom, že zavedou systém včasného varování k zajištění toho, aby byly státy SADC EPA předem informovány o nových sanitárních a fytosanitárních opatřeních EU, která mohou ovlivnit vývozy SADC EPA do EU. Tento systém bude tam, kde je to možné, vycházet ze stávajících mechanismů.

2.   Strany se dohodly na tom, že budou spolupracovat na dalším rozvoji sítě epizootologického dohledu nad nákazami zvířat a v oblasti zdraví rostlin. Strany si budou vyměňovat informace o výskytu škůdců a nákaz představujících známé a bezprostřední nebezpečí pro druhou stranu.

Článek 65

Úloha Výboru pro obchod a rozvoj v záležitostech ze sanitární a fytosanitární oblasti

Výbor pro obchod a rozvoj je oprávněn:

a)

sledovat a přezkoumávat provádění této kapitoly;

b)

radit a vydávat doporučení za účelem dosažení cílů této kapitoly prostřednictvím jejího provádění;

c)

poskytovat fórum pro diskuzi a výměnu informací a pro otázky spolupráce;

d)

vydávat doporučení ohledně změn v této kapitole, budou-li nezbytné a vhodné

e)

provádět přezkum seznamu prioritních produktů a odvětví, které jsou uvedeny v příloze VI, jakož i souvisejících prioritních oblastí pro spolupráci;

f)

posilovat spolupráci v oblasti rozvoje, uplatňování a prosazování sanitárních a fytosanitárních opatření; a

g)

projednávat veškeré další záležitostize sanitární a fytosanitární oblasti.

Článek 66

Konzultace

Domnívá-li se kterákoli strana, že druhá strana přijala opatření, která mohou ovlivnit, nebo již ovlivnila přístup na její trh, provedou se vhodné konzultace s cílem zamezit zbytečnému prodlení a nalézt vhodné řešení v souladu s dohodou WTO SPS. V tomto ohledu si strany vymění jména a adresy kontaktních míst s odbornými znalostmi ze sanitární a fytosanitární oblasti, aby usnadnily komunikaci a výměnu informací.

Článek 67

Spolupráce, budování kapacit a technická pomoc

Strany se dohodly na tom, že:

a)

budou podporovat spolupráci mezi odpovídajícími institucemi jednotlivých stran;

b)

budou spolupracovat při usnadňování regionální harmonizace opatření a rozvoje vhodných právních rámců a politik v rámci států SADC EPA a mezi nimi, a tím posílí vnitroregionální obchod a investice, a

c)

budou spolupracovat v těchto prioritních oblastech:

i)

budování technických kapacit ve veřejném a soukromém sektoru států SADC EPA s cílem umožnit sanitární a fytosanitární kontrolu a rovněž vzdělávací a informační akce pro inspekci, certifikaci, dohled a kontrolu;

ii)

budování kapacit ve státech SADC EPA k zachování a rozšíření příležitostí přístupu na jejich trh;

iii)

budování kapacit s cílem zajistit, aby se přijímaná opatření nestala zbytečnými překážkami obchodu, při současném uznání práv jednotlivých stran na zavedení vlastních přiměřených úrovní ochrany;

iv)

posilování technických kapacit pro provádění a monitorování sanitárních a fytosanitárních opatření, včetně podpory většího užívání mezinárodních norem;

v)

podpora spolupráce při provádění dohody WTO SPS, zejména posílení informačních středisek a postupů pro oznamování, jakož i dalších záležitostí týkajících se příslušných mezinárodních normalizačních orgánů;

vi)

rozvoj kapacit pro analýzu rizik, harmonizaci, shodu, zkoušení, certifikaci, monitorování reziduí, možnost zpětného vysledování a akreditaci, a to i prostřednictvím modernizace nebo zřizování laboratoří a jiného vybavení s cílem pomoci státům SADC EPA dosáhnout souladu s mezinárodními normami. Strany v tomto ohledu uznávají důležitost posílení regionální spolupráce a potřebu zohlednit prioritní produkty a odvětví určené v souladu s touto kapitolou a

vii)

podpora účasti států SADC EPA v příslušných mezinárodních normalizačních orgánech.

KAPITOLA VII

Zemědělství

Článek 68

Spolupráce v oblasti zemědělství

1.   Strany zdůrazňují důležitost zemědělství pro státy SADC EPA z hlediska zajišťování potravin, zaměstnanost na venkově, zvyšování příjmů zemědělských domácností, vytváření hospodářství venkova podporujícího začlenění a jako základu pro širší industrializaci a udržitelný rozvoj, jakož i pro dosažení cílů této dohody.

2.   Použití vývozních subvencí pro zemědělské produkty v obchodu mezi stranami není ode dne vstupu této dohody v platnost povoleno.

3.   Zřizuje se zemědělské partnerství mezi EU a státy SADC EPA s cílem usnadnit výměnu názorů mezi stranami, pokud jde, mimo jiné, o zemědělství, zajišťování potravin, rozvoj, regionální hodnotové řetězce a integraci. Zahrnutí otázek a provozních pravidel týkajících se zemědělského partnerství musí být stanoveno po vzájemné dohodě stran v rámci výboru uvedeného v článku 103.

KAPITOLA VIII

Běžné platby a pohyby kapitálu

Článek 69

Běžné platby

1.   Aniž jsou dotčeny články 70 a 71, zavazují se strany, že v případě běžných transakcí mezi svými rezidenty ve volně směnitelné měně neuloží žádná omezení na platby a umožní provádění všech plateb.

2.   Strany mohou přijmout opatření nezbytná k zajištění toho, aby se odstavec 1 nepoužil k provádění převodů, které nejsou v souladu s právními předpisy některé strany.

Článek 70

Ochranná opatření

1.   Pokud ve výjimečných případech platby a pohyb kapitálu mezi stranami způsobují závažné problémy pro provádění měnové politiky nebo devizové politiky v jednom nebo více státech SADC EPA nebo v jednom nebo více členských státech Evropské unie, nebo u nichž hrozí, že takové problémy způsobí, EU nebo dotčený stát SADC EPA mohou na dobu nepřesahující šest (6) měsíců přijmout ochranná opatření týkající se plateb a pohybu kapitálu, jež jsou nezbytně nutná.

2.   Společná rada musí být neprodleně informována o přijetí jakýchkoli ochranných opatření a co nejdříve i o harmonogramu jejich zrušení.

Článek 71

Problémy týkající se platební bilance

Má-li jeden nebo více členských států Evropské unie nebo stát SADC EPA vážné problémy týkající se platební bilance nebo vnější finanční problémy, nebo pokud mu takové problémy hrozí, může přijmout v souladu s podmínkami podle dohody o WTO a články Dohody o Mezinárodním měnovém fondu omezující opatření, která mají omezenou dobu platnosti a nesmí přesáhnout rámec toho, co je nezbytné pro vyřešení situace platební bilance. Strana, která taková opatření přijala nebo ponechává v platnosti, o tom ihned informuje druhou stranu a předloží jí co nejdříve harmonogram odstranění dotyčných opatření.

KAPITOLA IX

Obchod se službami a investice

Článek 72

Cíle

Strany uznávají narůstající význam obchodu se službami a investic pro rozvoj svých hospodářství a znovu potvrzují svůj závazek týkající se služeb v článcích 41 až 43 dohody z Cotonou a svá práva a povinnosti podle Všeobecné dohody o obchodu službami (dále jen „dohoda GATS“).

Článek 73

Obchod se službami

1.   Strany mohou zahájit jednání o obchodu se službami v zájmu rozšíření oblasti působnosti této dohody. V tomto ohledu zahájily Botswana, Lesotho, Mosambik a Svazijsko („zúčastněné státy SADC EPA“) na jedné straně a EU na straně druhé jednání o obchodu se službami a budou v něm pokračovat.

2.   Jednání mezi EU a zúčastněnými státy SADC EPA se řídí těmito zásadami:

a)

jednání musí zahrnovat definice definice a zásady pro liberalizaci obchodu se službami;

b)

jednání musí zahrnovat seznamy závazků, který stanoví podmínky pro liberalizaci obchodu se službami. Tyto podmínky musí být uvedeny pro každé liberalizované odvětví a v případě potřeby musí zahrnovat omezení přístupu na trh a národního zacházení, jakož i přechodná období pro liberalizaci;

c)

jednání se musí zaměřit rovněž na regulační ustanovení na podporu liberalizace obchodu službami;

d)

liberalizace obchodu se službami musí splňovat požadavky článku V dohody GATS;

e)

liberalizace obchodu se službami musí být reciproční a asymetrická, přičemž se zohlední rozvojové potřeby zúčastněných států SADC EPA. Může to rovněž vést k začlenění ustanovení o spolupráci a zvláštním a rozdílném zacházení;

f)

jednání musí vycházet z příslušných ustanovení stávajících platných právních rámců.

3.   EU a zúčastněné státy SADC EPA se dohodly na tom, že budou spolupracovat při posilování regulačních rámců zúčastněných států SADC EPA a že budou podporovat provádění závazků vyplývajících z jednání v souladu s čl. 13 odst. 5. Strany uznávají, že budování obchodních kapacit může v souladu s čl. 13 odst. 8 podpořit rozvoj hospodářských činností.

4.   Pokud se strana, která není stranou dohody o obchodu se službami vyjednané v souladu s odstavci 1 a 2, chce připojit, může si vyjednat podmínky svého přistoupení k uvedené dohodě.

5.   Pokud by měla dohoda vzešlá z jednání uvedených v odstavcích 1 a 4 vést k výsledkům, jež se ukáží jako neslučitelné s budoucím rozvojem regionálního rámce v oblasti služeb SADC, vedou strany jednání tak, aby tuto dohodu uvedly v soulad s tímto regionálním rámcem a současně zajistily vyváženost vyváženost přínosů.

Článek 74

Obchod a investice

1.   EU a zúčastněné státy SADC EPA se dohodly na tom, že budou spolupracovat v oblasti investic v souladu s čl. 13 odst. 6, a mohou v budoucnu zvážit zahájení jednání o dohodě o investicích v hospodářských odvětvích jiných, než jsou služby.

2.   Pokud se strana, která není stranou dohody o investicích vyjednané v souladu s odstavcem 1, chce připojit, může si vyjednat podmínky svého přistoupení k uvedené dohodě.

3.   Pokud by měla dohoda vzešlá z jednání uvedených v odstavcích 1 a 2 vést k výsledkům, jež se ukáží jako neslučitelné s budoucím rozvojem regionálního rámce investic SADC, strany se společně pokusí uvést dohodu v soulad s tímto regionálním rámcem a současně zajistit vyváženost přínosů.

ČÁST III

PŘEDCHÁZENÍ SPORŮM A JEJICH ŘEŠENÍ

KAPITOLA 1

Cíl a oblast působnosti

Článek 75

Cíl

1.   Cílem části III je předcházet sporům mezi stranami ohledně výkladu a uplatňování této dohody a urovnávat je za účelem dosažení pokud možno oboustranně přijatelného řešení.

2.   V případě sporů, které se týkají kolektivních opatření SACU, jedná SACU pro účely této části společně, přičemž EU vystupuje proti SACU jako taková.

3.   V případě sporů, které se týkají jednotlivých opatření státu SADC EPA, jedná dotčený stát SADC EPA pro účely této části individuálně, přičemž EU vystupuje pouze proti konkrétnímu státu, který dle jejího mínění porušil některé ustanovení této dohody.

Článek 76

Oblast působnosti

1.   Část III se vztahuje na jakékoli spory týkající se výkladu nebo uplatňování této dohody, není-li výslovně stanoveno jinak.

2.   Bez ohledu na odstavec 1 se v případě sporu ohledně financování týkajícího se rozvojové spolupráce mezi stranami použije postup stanovený ve článku 98 dohody z Cotonou.

KAPITOLA II

Konzultace a zprostředkování

Článek 77

Konzultace

1.   Strany se snaží veškeré spory uvedené v článku 76 vyřešit v dobré víře konzultacemi s cílem dosáhnout smírného řešení.

2.   Strana, která si přeje zahájit konzultace, podá písemnou žádost druhé straně a v kopii Výboru pro obchod a rozvoj, ve které uvede sporné opatření a ustanovení této dohody, s nímž je podle jejího názoru toto opatření v rozporu.

3.   Konzultace se uskuteční do čtyřiceti (40) dnů od obdržení žádosti. Konzultace se považují za ukončené do šedesáti (60) dnů od obdržení žádosti, pokud se obě strany nedohodnou, že budou v konzultacích pokračovat déle. Veškeré informace sdělené během konzultací zůstanou důvěrné.

4.   V naléhavých případech, včetně těch, které se týkají zboží podléhajícího rychlé zkáze nebo sezónního zboží, se konzultace zahájí do patnácti (15) dnů od obdržení žádosti a považují se za ukončené do třiceti (30) dnů od obdržení žádosti.

5.   Pokud se konzultace neuskuteční ve lhůtách stanovených v odstavci 3 nebo 4 nebo pokud se konzultace uskutečnily, ale strany nedosáhnou vzájemně přijatelného řešení, pak může žalující strana požádat o ustavení rozhodčího soudu podle článku 79.

Článek 78

Zprostředkování

1.   Pokud nelze na základě konzultací dosáhnout vzájemně dohodnutého řešení, mohou strany po dohodě vyhledat prostředníka. Nedohodnou-li se strany jinak, uvedou se podmínky zprostředkování v žádosti o konzultaci.

2.   Nedohodnou-li se strany na osobě prostředníka do patnácti (15) dnů ode dne, kdy se dohodly na žádosti o zprostředkování, vybere prostředníka předseda Výboru pro obchod a rozvoj nebo jeho zástupce losem z osob, které jsou uvedeny na seznamu podle článku 94 a nejsou státními příslušníky ani jedné ze stran. Výběr se provede do dvaceti pěti (25) dnů od podání žádosti o zprostředkování a za přítomnosti zástupců jednotlivých stran. Prostředník se do třiceti (30) dnů od svého jmenování sejde se stranami. Strany předloží prostředníkovi veškeré podklady nejpozději patnáct (15) dnů před setkáním a prostředník sdělí své stanovisko do čtyřiceti pěti (45) dnů od svého jmenování.

3.   Stanovisko prostředníka může obsahovat doporučení pro řešení sporu v souladu s touto dohodou. Stanovisko prostředníka není pro strany závazné.

4.   Lhůty uvedené v odstavci 2 mohou strany po vzájemné dohodě změnit. Tyto lhůty může změnit také prostředník na základě žádosti některé ze stran nebo z vlastního podnětu s ohledem na konkrétní problémy dotčené strany nebo z důvodu složitosti případu.

5.   Vlastní zprostředkování a zejména všechny sdělované údaje a stanoviska zaujímaná stranami v těchto řízeních musí zůstat důvěrná.

KAPITOLA III

Postupy řešení sporů

Článek 79

Zahájení rozhodčího řízení

1.   Pokud se stranám nepodaří vyřešit spor na základě konzultací podle článku 77, ani na základě zprostředkování podle článku 78, může žalující strana požádat o ustavení rozhodčího soudu.

2.   Písemná žádost o ustavení rozhodčího soudu se zašle žalované straně a Výboru pro obchod a rozvoj. Žalující strana ve své žádosti uvede konkrétní sporná opatření a vysvětlí, jakým způsobem tato opatření porušují tuto dohodu.

Článek 80

Ustavení rozhodčího soudu

1.   Rozhodčí soud se skládá ze tří (3) rozhodců.

2.   Každá ze stran jmenuje jednoho rozhodce do deseti (10) dnů ode dne doručení žádosti o ustavení rozhodčího soudu. Dva (2) rozhodci jmenují třetího rozhodce, který bude předsedou rozhodčího soudu, do dvaceti (20) dnů od obdržení žádosti o zřízení soudu. Předseda rozhodčího soudu nesmí být státním příslušníkem stran, ani mít trvalý pobyt na jejich území.

3.   Nejsou-li všichni tři (3) rozhodci jmenováni do dvaceti (20) dnů, nebo vznese-li do deseti (10) dnů od jmenování třetího rozhodce kterákoli ze stran u Výboru pro obchod a rozvoj ke jmenovaným rozhodcům odůvodněnou písemnou námitku, může kterákoli strana požádat předsedu Výboru pro obchod a rozvoj nebo jeho zástupce o zvolení všech tří členů losem ze seznamu sestaveného podle článku 94, přičemž mezi nimi bude jedna osoba z osob navržených žalující stranou, jedna osoba z osob navržených žalovanou stranou a jedna osoba z osob navržených oběma stranami, která bude jednat jako předseda. V případě, že se strany dohodnou na jednom či více členech soudu, zbývající člen či členové se vyberou postupem stanoveným v tomto odstavci.

4.   Předseda Výboru pro obchod a rozvoj nebo jeho zástupce vybere rozhodce do pěti (5) dnů od obdržení žádosti uvedené v odstavci 3 od některé ze stran a za přítomnosti zástupce každé ze stran.

5.   Za den ustavení rozhodčího soudu se považuje den, kdy jsou nakonec vybráni všichni tři (3) rozhodci.

Článek 81

Průběžná zpráva soudu

Rozhodčí soud stranám obvykle nejpozději do sto dvaceti (120) dnů od svého ustavení předloží průběžnou zprávu obsahující jak popisnou část, tak zjištění a závěry. V naléhavých případech se tato lhůta zkrátí na šedesát (60) dnů. Kterákoli strana může do patnácti (15) dnů od předložení zprávy soudu předložit písemné poznámky ke konkrétním aspektům jeho průběžné zprávy.

Článek 82

Rozhodnutí rozhodčího soudu

1.   Rozhodčí soud oznámí své rozhodnutí stranám a Výboru pro obchod a rozvoj do sto padesáti (150) dnů ode dne ustavení rozhodčího soudu. Pokud usoudí, že tuto lhůtu není možné dodržet, musí o tom předseda soudu písemně uvědomit strany a Výbor pro obchod a rozvoj s uvedením důvodů zpoždění a data předpokládaného dokončení práce soudu. Rozhodnutí soudu by nemělo být v žádném případě učiněno později než do sto osmdesáti (180) dnů od ustavení soudu.

2.   V naléhavých případech, včetně těch, které se týkají zboží podléhajícího rychlé zkáze a sezónního zboží, vynaloží soud veškeré úsilí, aby bylo rozhodnutí vydáno do devadesáti (90) dnů ode dne ustavení tohoto soudu. Rozhodčí soud může vydat předběžné rozhodnutío tom, zda považuje případ za naléhavý, do deseti (10) dnů ode dne svého ustavení.

3.   Každá strana může požádat rozhodčí soud, aby vydal doporučení, jakým způsobem by žalovaná strana měla splnit požadavky rozhodnutí.

Článek 83

Provedení rozhodnutí rozhodčího soudu

Žalovaná strana přijme veškerá opatření nezbytná k provedení rozhodnutí rozhodčího soudu a strany usilují o dohodu ohledně lhůty pro provedení požadavků tohoto rozhodnutí.

Článek 84

Přiměřená lhůta pro provedení rozhodnutí

1.   Do třiceti (30) dnů od oznámení rozhodnutí soudu stranám oznámí žalovaná strana žalující straně a Výboru pro obchod a rozvoj přiměřenou lhůtu nezbytnou k tomu, aby provedla rozhodnutí rozhodčího soudu.

2.   Po oznámení žalované strany se strany snaží dohodnout na takové přiměřené lhůtě. Pokud se strany nedohodnou na přiměřené lhůtě pro provedení rozhodnutí rozhodčího soudu, požádá žalující strana písemně do třiceti (30) dnů od oznámení učiněného podle odstavce 1 původní rozhodčí soud, aby stanovil délku přiměřené lhůty. Tato žádost musí být současně oznámena žalované straně a Výboru pro obchod a rozvoj. Rozhodčí soud oznámí své rozhodnutí stranám a Výboru pro obchod a rozvoj do třiceti (30) dnů ode dne obdržení žádosti.

3.   Rozhodčí soud při stanovení délky přiměřené lhůty vezme v úvahu dobu, kterou obvykle trvá žalované straně přijmout právní a správní opatření srovnatelná s těmi, které má tato strana přijmout pro zajištění provedení rozhodnutí. Rozhodčí soud rovněž vezme v úvahu prokazatelná omezení kapacit a odlišnou úroveň rozvoje, které mohou ovlivnit přijetí potřebných opatření žalovanou stranou.

4.   V případě, že není možné, aby byl původní rozhodčí soud nebo někteří jeho členové znovu svoláni, použijí se postupy podle článku 80. Rozhodčí soud oznámí své rozhodnutí do čtyřiceti pěti (45) dnů od obdržení žádosti uvedené v odstavci 2.

5.   Přiměřenou lhůtu lze dohodou stran změnit.

Článek 85

Přezkum opatření přijatých k provedení rozhodnutí rozhodčího soudu

1.   Žalovaná strana oznámí žalující straně a Výboru pro obchod a rozvoj před uplynutím přiměřené lhůty opatření, která přijala s cílem provést rozhodnutí rozhodčího soudu.

2.   V případě sporu mezi stranami, který se týká souladu opatření oznámených podle odstavce 1 s touto dohodou, může žalující strana písemně požádat původní rozhodčí soud o rozhodnutí v této věci. Tato žádost musí obsahovat konkrétní sporná opatření a vysvětlovat, jakým způsobem tato opatření porušují ustanovení této dohody. Soud oznámí své rozhodnutí do devadesáti (90) dnů od obdržení žádosti. V naléhavých případech, zejména v těch, které se týkají zboží podléhajícího rychlé zkáze nebo sezónního zboží, vydá soud rozhodnutí do čtyřiceti pěti (45) dnů od obdržení žádosti.

3.   V případě, že není možné znovu svolat původní rozhodčí soud nebo některé jeho členy, použijí se postupy podle článku 80. Rozhodčí soud oznámí své rozhodnutí do sto pěti (105) dnů od obdržení žádosti uvedené v odstavci 2.

Článek 86

Dočasná nápravná opatření v případě neprovedení rozhodnutí

1.   Pokud žalovaná strana neoznámí opatření přijaté za účelem provedení rozhodnutí rozhodčího soudu před uplynutím přiměřené lhůty, nebo pokud rozhodčí soud rozhodne, že opatření oznámené podle čl. 85 odst. 1 není slučitelné s ustanoveními této dohody, žalovaná strana, pokud je o to požádána žalující stranou, předloží nabídku vyrovnání. Taková vyrovnání může zahrnovat finanční vyrovnání, nebo z něj sestávat, ačkoli nic v této dohodě nezavazuje žalovanou stranu k nabídce takového finančního vyrovnání.

2.   Pokud není dohody o vyrovnání dosaženo do třiceti (30) dnů po uplynutí přiměřené lhůty nebo po oznámení rozhodnutí rozhodčího soudu podle článku 85, že přijaté opatření k provedení rozhodnutí není slučitelné s ustanoveními této dohody, je žalující strana oprávněna po oznámení žalované straně přijmout odpovídající opatření.

3.   Žalující strana se při přijímání těchto opatření snaží volit opatření přiměřená porušení, která co nejméně ovlivňují naplňování cílů této dohody, a zohlední jejich dopad na hospodářství žalované strany a jednotlivých států SADC EPA.

4.   Pokud EU nejpozději před uplynutím přiměřené lhůty opatření přijaté k provedení rozhodnutí rozhodčího soudu neoznámí, nebo pokud tento soud rozhodne, že opatření oznámené podle čl. 85 odst. 1 není v souladu s povinnostmi dotčené strany podle této dohody, a žalující strana tvrdí, že přijetí příslušných opatření by vedlo k výrazné újmě na jejím hospodářství, zváží EU poskytnutí finančního vyrovnání.

5.   EU postupuje při požadování vyrovnání nebo přijímání odpovídajících opatření podle odstavců 1 nebo 2 zdrženlivě.

6.   Vyrovnání nebo odpovídající opatření jsou dočasné a použijí se pouze do doby, než je opatření porušující ustanovení této dohody zrušeno či změněno tak, aby bylo v souladu s těmito ustanoveními, nebo dokud se strany nedohodnou na řešení sporu.

7.   Pro účely článků 86 a 87 odkazují odpovídající opatření na opatření podobná těm, která jsou dostupná podle Ujednání o pravidlech a řízení při řešení sporů obsaženého v příloze 2 dohody o WTO (dále jen „ujednání o DSU“).

Článek 87

Přezkum opatření za účelem splnění požadavků po přijetí odpovídajících opatření

1.   Žalovaná strana oznámí žalující straně a Výboru pro obchod a rozvoj veškerá opatření, která přijme k provedení rozhodnutí rozhodčího soudu, a svou žádost o ukončení používání odpovídajících opatření ze strany žalující strany.

2.   Pokud strany nedospějí k dohodě ohledně slučitelnosti oznámených opatření s ustanoveními této dohody do třiceti (30) dnů ode dne oznámení, žalující strana písemně požádá původní rozhodčí soud o přijetí rozhodnutí v této věci. Tato žádost musí být oznámena žalované straně a Výboru pro obchod a rozvoj. Rozhodnutí rozhodčího soudu musí být oznámeno stranám a Výboru pro obchod a rozvoj do čtyřiceti pěti (45) dnů ode dne obdržení žádosti. Pokud rozhodčí soud rozhodne, že přijaté opatření k provedení rozhodnutí není v souladu s touto dohodou, určí, zda žalující strana může pokračovat v uplatňování odpovídajících opatření. Pokud rozhodčí soud rozhodne, že opatření přijaté k provedení rozhodnutí je v souladu s touto dohodou, uplatňování odpovídajících opatření se ukončí.

3.   V případě, že není možné znovu svolat původní rozhodčí soud nebo některé jeho členy, použijí se postupy uvedené v článku 80. Rozhodčí soud oznámí své rozhodnutí do šedesáti (60) dnů od obdržení žádosti uvedené v odstavci 2.

KAPITOLA IV

Společná ustanovení

Článek 88

Vzájemně přijatelné řešení

Strany se mohou kdykoli dohodnout na vzájemně přijatelném řešení sporu podle této kapitoly. O takovém řešení případně informují Výbor pro obchod a rozvoj a rozhodčí soud. Po přijetí vzájemně dohodnutého řešení se postup řešení sporu ukončí.

Článek 89

Jednací řád a kodex chování

1.   Strany se nejpozději do dvanácti (12) měsíců ode dne vstupu této dohody v platnost dohodnou na jednacím řádu a kodexu chování, které budou přijaty Společnou radou.

2.   Veškerá jednání rozhodčího soudu jsou v souladu s jednacím řádem otevřena veřejnosti, pokud se soud sám nebo na žádost stran nerozhodne jinak. Pokud předložená žádost nebo argumenty některé strany obsahují důvěrné informace, projedná ji rozhodčí soud na neveřejném zasedání.

Článek 90

Informace a technické poradenství

Na žádost jedné ze stran nebo z vlastního podnětu může rozhodčí soud požádat o informace jakýkoli zdroj, včetně účastníků sporu, který považuje pro účely rozhodčího řízení za vhodný. Pokud to bude považovat za vhodné, může soud rovněž požádat o stanoviska příslušných odborníků. Zúčastněné subjekty jsou oprávněny předložit rozhodčímu soudu informace amicus curiae za podmínek stanovených v jednacím řádu. Informace získané tímto způsobem musí být zpřístupněny stranám a musí jim být předloženy k vyjádření.

Článek 91

Jazyky podání

1.   Písemná a ústní podání stran se provádějí v kterémkoli úředním jazyce stran.

2.   Strany usilují o dosažení dohody ohledně společného pracovního jazyka pro jednotlivá řízení podle této části. Nedohodnou-li se strany na společném pracovním jazyce, zajistí každá strana překlad svých písemných podání a tlumočení při slyšeních do jazyka zvoleného žalovanou stranou a hradí náklady na tyto překlady a tlumočení, není-li tento jazyk úředním jazykem žalované strany. EU při snaze o dosažení dohody o společném pracovním jazyce zohlední potenciální dopad takových nákladů pro státy SADC EPA.

Článek 92

Pravidla výkladu

Rozhodčí soud vykládá ustanovení této dohody v souladu se zvykovými pravidly výkladu mezinárodního práva veřejného, včetně pravidel kodifikovaných Vídeňskou úmluvou o smluvním právu. Rozhodnutím rozhodčího soudu nelze rozšířit ani omezit práva a povinnosti stanovené v této dohodě.

Článek 93

Rozhodnutí rozhodčího soudu

1.   Rozhodčí soud vynaloží veškeré úsilí, aby dospěl ke každému rozhodnutí cestou konsensu. Pokud však není možné k rozhodnutí dospět cestou konsensu, přijme se rozhodnutí většinovým hlasováním.

2.   Rozhodnutí obsahuje zjištěný skutkový stav, odkaz na příslušná ustanovení této dohody a odůvodnění daného zjištění a učiněné závěry. Rozhodnutí rozhodčího soudu zveřejní Výbor pro obchod a rozvoj, nerozhodne-li se jinak.

Článek 94

Seznam rozhodců

1.   Nejpozději tři (3) měsíce ode dne vstupu této dohody v platnost sestaví Výbor pro obchod a rozvoj seznam dvaceti jedna (21) osob, které jsou ochotny a schopny zastávat funkci rozhodců. Každá ze stran vybere osm (8) osob, které mají zastávat funkci rozhodců. Strany se rovněž dohodnou na pěti (5) osobách, které nejsou státními příslušníky ani jedné z nich a které budou zastávat funkci předsedy rozhodčího soudu. Výbor pro obchod a rozvoj zajistí, aby byl tento seznam stále úplný v souladu s tímto článkem.

2.   Rozhodci musí mít odborné znalosti v záležitostech, na které se vztahuje tato dohoda, nebo zkušenosti v oblasti práva a mezinárodního obchodu. Musí být nezávislí, zastávat tuto funkci jako soukromé osoby a nesmějí jednat podle pokynů žádné organizace nebo vlády, ani nesmějí být spojeni s vládou žádné ze stran a musí jednat v souladu s kodexem chování uvedeným v příloze jednacího řádu.

3.   Výbor pro obchod a rozvoj může sestavit další seznam patnácti (15) osob s odbornými znalostmi ve zvláštních oborech, kterých se tato dohoda týká. Použije-li se výběr podle článku 80, může předseda Výboru pro obchod a rozvoj na základě dohody obou stran použít tento seznam odborníků.

Článek 95

Vztah k závazkům v rámci WTO

1.   Rozhodčí orgány ustavené podle této dohody nerozhodují spory týkající se práv a povinností stran na základě dohody o WTO.

2.   Uplatněním ustanovení této dohody o řešení sporů není dotčeno žádné z opatření v rámci WTO, včetně opatření pro řešení sporů. Avšak pokud některá ze stran ve vztahu ke konkrétnímu opatření zahájila řízení o řešení sporu podle této dohody nebo podle dohody o WTO, nesmí zahájit řízení o řešení sporu o tomtéž opatření v rámci jiného fóra, dokud nebude ukončeno první řízení. Pro účely tohoto odstavce je řízení o řešení sporu podle dohody o WTO považováno za zahájené okamžikem, kdy jedna strana požádala o ustavení rozhodčího soudu podle článku 6 ujednání o DSU.

3.   Žádné ustanovení této dohody nebrání straně uplatnit pozastavení závazků schválených orgánem WTO pro řešení sporů.

Článek 96

Lhůty

1.   Všechny lhůty stanovené v této části, včetně lhůt pro oznamování rozhodnutí rozhodčích soudů, se počítají v kalendářních dnech ode dne následujícího po opatření nebo skutečnosti, které se týkají.

2.   Veškeré lhůty uvedené v této části mohou být prodlouženy vzájemnou dohodou stran.

ČÁST IV

OBECNÉ VÝJIMKY

Článek 97

Doložka o obecných výjimkách

Za podmínky, že se taková opatření neuplatňují způsobem, který by představoval prostředek svévolné nebo neoprávněné diskriminace mezi stranami, kde existují podobné podmínky, nebo skryté omezení mezinárodního obchodu, nelze žádné ustanovení této dohody vykládat tak, že by kterékoli straně bránilo přijímat nebo provádět opatření, která:

a)

jsou nezbytná pro ochranu veřejné mravnosti;

b)

jsou nezbytná k ochraně života nebo zdraví lidí, zvířat a rostlin;

c)

se vztahují k dovozu nebo vývozu zlata nebo stříbra;

d)

jsou nezbytná k zajištění souladu s právními předpisy, které nejsou neslučitelné s ustanoveními této dohody, včetně těch, které se týkají celního zákonodárství, provádění monopolů provozovaných podle odstavce 4 článku II a článku XVII dohody GATT, ochrany patentů, ochranných známek a autorských práv a zabránění klamavým praktikám;

e)

se vztahují k produktům vězeňské práce;

f)

jsou přijata pro ochranu národních památek umělecké, historické nebo archeologické hodnoty;

g)

se vztahují k ochraně neobnovitelných přírodních zdrojů, pokud jsou tato opatření uplatňována společně s omezeními domácí produkce nebo spotřeby;

h)

jsou přijata v rámci plnění závazků podle mezivládní dohody o komoditách, která odpovídá kritériím předloženým stranám dohody GATT a jimi neodmítnutým, nebo která je sama takto předložena a neodmítnuta (5);

i)

zahrnují omezení vývozu domácích surovin nezbytná k zajištění zásadních množství takových surovin pro domácí zpracovatelský průmysl během období, kdy je domácí cena těchto surovin nižší než cena světová, jako součást vládního stabilizačního plánu; za předpokladu, že tato omezení nepůsobí směrem k navýšení vývozu ani ochraně poskytované tomuto domácímu výrobnímu odvětví, a nesmí se odchýlit od ustanovení této dohody, která se týkají zákazu diskriminace; nebo

j)

jsou zásadní pro získávání nebo distribuci produktů, kterých je všeobecný nebo místní nedostatek; za předpokladu, že jsou tato opatření v souladu se zásadou, podle které mají strany a státy SADC EPA nárok na spravedlivý podíl mezinárodních zásob takových produktů, a že taková opatření, která nejsou v rozporu s ostatními ustanoveními této dohody, budou zrušena, jakmile podmínky, které k nim vedly, pominou.

Článek 98

Bezpečnostní výjimky

1.   Žádné ustanovení této dohody nelze vykládat tak, že by:

a)

od kterékoli strany požadovalo, aby poskytovala informace, jejichž sdělení je podle ní v rozporu s jejími hlavními bezpečnostními zájmy; nebo

b)

kterékoli straně bránilo přijmout jakékoli opatření, které považuje za nezbytné pro ochranu svých zásadních bezpečnostních zájmů:

i)

týkajících se štěpných materiálů nebo materiálů, z nichž se štěpné materiály získávají;

ii)

souvisejících s obchodem se zbraněmi, municí a vojenským materiálem a takovým obchodem s jiným zbožím a materiálem, který je přímo či nepřímo určen k zásobování vojenských sil; nebo

iii)

v době války nebo jiné mimořádné situace v mezinárodních vztazích; nebo

c)

bránilo kterékoli straně přijmout jakékoli opatření ve snaze dostát svým závazkům podle Charty Organizace spojených národů za účelem zachování mezinárodního míru a bezpečnosti.

2.   Výbor pro obchod a rozvoj musí být o opatřeních přijatých podle odst. 1 písm. b) a c) a o jejich ukončení informován.

Článek 99

Daně

1.   Žádné ustanovení této dohody nebo opatření přijaté podle této dohody nelze vykládat tak, že by bránilo stranám při uplatňování příslušných ustanovení jejich daňových předpisů rozlišovat mezi daňovými poplatníky, kteří se nenacházejí ve stejné situaci, zejména co se týče jejich místa, jehož jsou rezidenty, nebo co se týče místa, v němž je investován jejich kapitál.

2.   Žádné ustanovení této dohody nebo opatření přijaté podle této dohody nelze vykládat tak, že by bránilo stranám přijímat nebo vynucovat jakákoli opatření, jejichž cílem je zabránit daňovým únikům podle daňových ustanovení úmluv o zamezení dvojímu zdanění nebo podle jiných daňových opatření nebo vnitrostátních daňových předpisů.

3.   Žádným ustanovením této dohody nejsou dotčena práva a povinnosti stran podle jakýchkoli daňových úmluv. V případě jakéhokoli rozporu mezi touto dohodou a jakoukoli takovou úmluvou má v rozporné otázce přednost příslušná úmluva.

ČÁST V

INSTITUCIONÁLNÍ USTANOVENÍ

Článek 100

Společná rada

Zřizuje se Společná rada států SADC EPA – EU (dále jen „Společná rada“), která dohlíží na provádění této dohody a zajišťuje je.

Článek 101

Složení a funkce

1.   Společnou radu tvoří na jedné straně příslušní členové Rady EU a příslušní členové Evropské komise nebo jejich zástupci a na straně druhé příslušní ministři států SADC EPA nebo jejich zástupci. Prvnímu zasedání Společné rady budou spolupředsedat obě strany.

2.   Ve věcech, v nichž jedná SACU pro účely této dohody společně, jedná SACU jako kolektivní subjekt v takových záležitostech podle tohoto ustanovení a EU přistupuje k SACU jako takové. V záležitostech, v nichž jednají členské státy SACU individuálně za účelem tohoto ustanovení, jedná příslušný členský stát SACU v tomto postavení a EU přistupuje k tomuto členskému státu jako takovému.

3.   Aniž jsou dotčeny funkce Rady ministrů podle článku 15 dohody z Cotonou, Společná rada:

a)

odpovídá za fungování a provádění této dohody a sleduje plnění jejích cílů;

b)

posuzuje veškeré významné otázky vyvstávající v rámci této dohody, které se týkají společných zájmů a ovlivňují obchod mezi stranami;

c)

posuzuje návrhy a doporučení stran pro účely přezkumu této dohody;

d)

vydává vhodná doporučení;

e)

sleduje rozvoj hospodářských a obchodních vztahů mezi stranami;

f)

sleduje a posuzuje dopad ustanovení o spolupráci podle této dohody na udržitelný rozvoj;

g)

sleduje a přezkoumává pokrok ve všech záležitostech, na které se vztahuje tato dohoda;

h)

přijme svůj jednací řád;

i)

přijme jednací řád Výboru pro obchod a rozvoj;

j)

sleduje práci Výboru pro obchod a rozvoj; a

k)

vykonává jakékoli další povinnosti podle této dohody.

4.   Společná rada může překládat pravidelné zprávy o používání této dohody Radě ministrů zřízené podle článku 15 dohody z Cotonou.

Článek 102

Rozhodovací pravomoci a postupy

1.   Za účelem dosažení cílů této dohody má Společná rada pravomoc přijímat rozhodnutí ve všech záležitostech, kterých se týká tato dohoda.

2.   Rozhodnutí Společné rady se přijímají na základě vzájemného konsenzu a jsou pro strany závazná. Strany přijmou veškerá opatření nezbytná k provedení takových rozhodnutí v souladu se svými příslušnými vnitřními pravidly.

3.   V procesních záležitostech a postupech řešení sporů přijímá Společná rada rozhodnutí a doporučení na základě vzájemné dohody stran.

4.   Společná rada se schází v pravidelných intervalech nepřesahujících dobu dvou (2) let a mimořádně, kdykoli to okolnosti vyžadují, dohodnou-li se tak strany.

Článek 103

Výbor pro obchod a rozvoj

1.   Společné radě je při plnění jejích úkolů nápomocen Výbor pro obchod a rozvoj složený ze zástupců stran, obvykle na úrovni vyšších úředníků.

2.   Výboru pro obchod a rozvoj předsedají střídavě po roce zástupci obou stran. Prvnímu zasedání Výboru pro obchod a rozvoj budou spolupředsedat obě strany.

3.   Výbor pro obchod a rozvoj může zřídit jakékoli zvláštní technické skupiny pro řešení specifických záležitostí, které spadají do jejich pravomoci.

4.   Výbor pro obchod a rozvoj přijme jednací řád zvláštních technických skupin zřízených podle odstavce 3.

5.   Výbor pro obchod a rozvoj podává zprávy a zodpovídá se Společné radě.

6.   Výbor pro obchod a rozvoj přijímá rozhodnutí nebo vydává doporučení v případech stanovených touto dohodou nebo v případech, kdy mu Společná rada tuto pravomoc svěří. V tomto případě výbor příjme rozhodnutí na základě vzájemné dohody.

7.   Výbor pro obchod a rozvoj plní zejména tyto funkce:

a)

v oblasti obchodu:

i)

sleduje a vyhodnocuje provádění rozhodnutí Společné rady;

ii)

usnadňuje a sleduje provádění ustanovení této dohody;

iii)

zvažuje a doporučuje Společné radě priority v oblasti spolupráce;

iv)

vydává doporučení Společné radě v zájmu předcházení potenciálním konfliktům v oblastech, na které se vztahuje tato dohoda;

v)

vykonává jakoukoli další funkci, kterou ji pověří Společná rada;

vi)

dohlíží na práci zvláštních technických skupin uvedených v odstavci 3;

vii)

sleduje vývoj regionální integrace a hospodářských a obchodních vztahů mezi stranami;

viii)

projednává a podniká kroky, které mohou usnadnit obchod, investice a obchodní příležitosti mezi stranami; a

ix)

projednává jakékoli záležitosti týkající se této dohody a jakékoli otázky ovlivňující plnění jejích cílů.

b)

V oblasti rozvojové spolupráce:

i)

sleduje provádění ustanovení o spolupráci stanovených v této dohodě a koordinuje tyto činnosti s dárci ze třetích stran;

ii)

vydává doporučení k obchodní spolupráci stran;

iii)

pravidelně přezkoumává priority spolupráce stanovené v této dohodě a v případě potřeby vydává doporučení ohledně zahrnutí nových priorit;

iv)

přezkoumává a projednává otázky spolupráce týkající se regionální integrace a provádění této dohody; a

v)

sleduje a posuzuje dopad provádění této dohody na udržitelný rozvoj stran.

ČÁST VI

OBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 104

Definice stran a plnění povinností

1.   Stranami této dohody jsou Botswana, Lesotho, Namibie, Jižní Afrika, Svazijsko a Mosambik na jedné straně („státy SADC EPA“) a Evropská unie nebo její členské státy nebo Evropská unie a její členské státy v rámci svých pravomocí podle Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie („EU“) na straně druhé.

2.   Pro účely této dohody se výrazem „strana“ rozumějí buď státy SADC EPA jednající jednotlivě na jedné straně nebo případně EU na straně druhé.

3.   Odkazuje-li se v této dohodě na SACU, jako například v čl. 25 odst. 1 a článcích 34, 35 a 101 a v části III, jednajjí Botswana, Lesotho, Namibie, Jižní Afrika a Svazijsko společně, jak stanoví dohoda o SACU.

4.   O změně uplatňování odstavce 3 může rozhodnout Společná rada.

5.   Strany přijmou veškerá obecná nebo zvláštní opatření nezbytná k plnění svých závazků vyplývajících z této dohody a zajistí, aby byly v souladu s cíly stanovenými v této dohodě.

Článek 105

Výměna informací

1.   V zájmu usnadnění komunikace týkající se účinného provádění této dohody si každá strana určí po vstupu této dohody v platnost svého koordinátora pro výměnu informací. Jmenováním koordinátora pro výměnu informací není dotčeno zvláštní jmenování příslušných orgánů podle zvláštních ustanovení této dohody.

2.   Na žádost kterékoli strany poskytne koordinátor druhé strany informace o úřadu nebo úředníkovi odpovědných za jakoukoli záležitost týkající se provádění této dohody a poskytne potřebnou podporu pro usnadnění komunikace s žádající stranou.

3.   Na žádost kterékoli strany druhá strana v právně přípustném rozsahu poskytne informace a neprodleně odpoví na jakékoli otázky týkající se existujícího nebo navrhovaného opatření, které může mít vliv na obchod mezi stranami.

Článek 106

Transparentnost

1.   Strana zveřejní nebo veřejnosti zpřístupní své právní předpisy, postupy a správní rozhodnutí s obecnou působností, jakož i veškeré další závazky podle mezinárodních dohod týkající se jakékoli obchodní záležitosti, na kterou se vztahuje tato dohoda. Na veškerá taková opatření přijatá po dni vstupu této dohody v platnost musí být druhá strana upozorněna.

2.   Aniž jsou dotčena zvláštní ustanovení této dohody o transparentnosti, považují se informace uvedené v tomto článku za poskytnuté druhé straně v okamžiku, kdy byly zpřístupněny:

a)

prostřednictvím příslušného oznámení WTO; nebo

b)

na oficiální, veřejné a bezplatně přístupné internetové stránce; nebo

c)

koordinátorovi druhé strany.

Jestliže však EU poskytla takové informace, které nebyly oznámeny WTO, na oficiální, veřejné a bezplatně přístupné internetové stránce, státy SADC EPA, které kvůli omezení kapacit mají problémy s přístupem na takovou internetovou stránku, mohou EU požádat o poskytnutí těchto informací příslušnému koordinátorovi.

3.   Žádné ustanovení této dohody nelze vykládat tak, že by kterékoli straně ukládalo povinnost poskytovat důvěrné informace, jejichž sdělení by bránilo v prosazování právních předpisů nebo bylo jinak v rozporu s veřejným zájmem nebo by ohrožovalo oprávněné obchodní zájmy určitých podniků, veřejných či soukromých, ledaže by jejich sdělení bylo nezbytné v souvislosti postupy řešení sporů podle této dohody. Pokud by rozhodčí soud zřízený podle části III takové sdělení považoval za nezbytné, zajistí, aby byla plně zachována důvěrnost těchto informací.

Článek 107

Dočasné obtíže při provádění

Strana, která čelí obtížím při plnění svých závazků podle této dohody v důsledku faktorů mimo její kontrolu, neprodleně na tuto skutečnost upozorní Společnou radu.

Článek 108

Regionální preference

1.   Žádné ustanovení této dohody nelze vykládat tak, že by stranu zavazovalo poskytnout druhé straně jakékoli příznivější zacházení, než je zacházení, které uplatňuje v souvislosti s procesem regionální integrace.

2.   Jakéhokoli příznivějšího zacházení a zvýhodnění, které může podle této dohody stát SADC EPA poskytnout EU, požívají i ostatní státy SADC EPA.

Článek 109

Nejvzdálenější regiony EU

1.   S ohledem na zeměpisnou blízkost nejvzdálenějších regionů EU a států SADC EPA a za účelem posílení hospodářských a sociálních vazeb mezi těmito regiony a státy SADC EPA usilují strany o usnadnění spolupráce ve všech oblastech, na něž se vztahuje tato dohoda, mezi nejvzdálenějšími regiony EU a státy SADC EPA.

2.   Sledování cílů uvedených v odstavci 1 je rovněž, kdekoli je to možné, zajišťováno podporou společné účasti států SADC EPA a nejvzdálenějších regionů EU na rámcových a zvláštních programech EU v oblastech, na něž se vztahuje tato dohoda.

3.   EU vynaloží úsilí, aby zajistila koordinaci různých finančních nástrojů politiky soudržnosti a rozvojových politik EU za účelem podpory spolupráce mezi státy SADC EPA a nejvzdálenějšími regiony EU v oblastech, na něž se vztahuje tato dohoda.

4.   Žádné ustanovení této dohody nelze vykládat tak, že by bránilo EU uplatňovat stávající opatření, jejichž cílem je řešit strukturální sociální a hospodářskou situaci jejích nejvzdálenějších regionů podle článku 349 Smlouvy o fungování Evropské unie. Toto ustanovení nedovoluje ponechání v platnosti obchodních cel mezi stranami, kromě cel povolených podle odstavce 2 části III přílohy I.

Článek 110

Vztah k dohodě z Cotonou

1.   S výjimkou ustanovení o rozvojové spolupráci podle hlavy II části 3 dohody z Cotonou mají v případě jakéhokoli rozporu mezi ustanoveními této dohody a ustanoveními hlavy II části 3 dohody z Cotonou přednost ustanovení této dohody.

2.   Žádné ustanovení této dohody nelze vykládat tak, že by bránilo kterékoli straně v přijetí vhodných opatření podle dohody z Cotonou.

Článek 111

Vztah k TDCA

Vztah mezi touto dohodou a TDCA se řídí ustanoveními protokolu 4.

Článek 112

Vztah k dohodě o WTO

Strany se dohodly na tom, že žádné ustanovení této dohody nevyžaduje, aby tyto strany jednaly způsobem, který by byl v rozporu s jejich povinnostmi v rámci WTO.

Článek 113

Vstup v platnost (6)

1.   Tato dohoda bude podepsána, ratifikována nebo schválena v souladu s platnými ústavními nebo interními pravidly a postupy každé ze stran.

2.   Tato dohoda vstupuje v platnost třicet (30) dnů ode dne uložení poslední listiny o ratifikaci, přijetí nebo schválení.

3.   EU a státy SADC EPA se dohodly na tom, že do doby, než tato dohoda vstoupí v platnost, budou uplatňovat ustanovení této dohody, která spadají do jejich pravomocí („prozatímní provádění“). To lze provést buď prozatímním prováděním tam, kde je to možné, nebo ratifikací této dohody.

4.   Tato dohoda se prozatímně provádí ve vztahu mezi EU a státem SADC EPA deset (10) dnů od obdržení oznámení o prozatímním provádění od EU nebo o ratifikaci či prozatímním provádění od uvedeného státu SADC EPA, podle toho, co nastane později.

5.   Prozatímní provádění této dohody mezi EU a členem SACU nezahrnuje koncese na přístup na zemědělský trh a koncese na přístup na trh s produkty rybolovu podle čl. 24 odst. 2 a čl. 25 odst. 1, které jsou v celních sazebnících označeny hvězdičkou (*), jak je stanoveno v přílohách I a II, dokud všichni členové SACU tuto dohodu neratifikují nebo prozatímně neprovádějí.

6.   Prozatímní provádění této dohody ve vztahu mezi EU a členem SACU nebo její vstup v platnost nezahrnují koncese na přístup na zemědělský trh podle čl. 24 odst. 2 a čl. 25 odst. 1, které jsou v celních sazebnících označeny hvězdičkou (*), jak je stanoveno v přílohách I a II, dokud nebudou splněny podmínky stanovené v článku 16 protokolu 3.

7.   Oznámení týkající se prozatímního provádění či ratifikace se zasílají generálnímu tajemníkovi Rady Evropské unie, jenž je depozitářem této dohody. Ověřené kopie oznámení se podávají výkonnému tajemníkovi sekretariátu SADC.

8.   Pokud se strany do dne vstupu této dohody v platnost rozhodnou, že ji budou provádět prozatímně, veškeré odkazy v této dohodě na den vstupu v platnost se považují za odkazy na den prozatímního provádění.

Článek 114

Doba trvání

1.   Tato dohoda se sjednává na dobu neurčitou.

2.   Každá strana může podat písemné oznámení o svém záměru tuto dohodu vypovědět.

3.   Výpověď nabývá účinku šest (6) měsíců od oznámení uvedeného v odstavci 2.

Článek 115

Územní působnost

1.   Tato dohoda se vztahuje na jedné straně na území, na které se vztahuje Smlouva o Evropské unii a Smlouva o fungování Evropské unie, a to za podmínek v nich stanovených, a na straně druhé na území států SADC EPA.

2.   Odkazy na výraz „území“ v této dohodě je nutno chápat v tomto smyslu.

Článek 116

Doložka o přezkumu

1.   Strany se dohodly, že tuto dohodu přezkoumají v plném rozsahu nejpozději pět (5) let od jejího vstupu v platnost. Takovým přezkumem nejsou dotčeny případné úpravy, přezkumy nebo revize jinak stanovené v této dohodě, jako např. ty, které jsou uvedeny v rámci čl. 12 odst. 2, čl. 16 odst. 8, čl. 17 odst. 5, čl. 18 odst. 5, čl. 26 odst. 10, čl. 33 odst. 3, čl. 35 odst. 6 a čl. 65 písm. e).

2.   Pokud jde o provádění této dohody, mohou strany podávat návrhy na úpravu obchodní spolupráce s ohledem na zkušenosti získané během jejího provádění.

3.   Strany se dohodly, že tuto dohodu může být nutné přezkoumat s ohledem na další vývoj v mezinárodních hospodářských vztazích a na uplynutí doby platnosti dohody z Cotonou.

Článek 117

Změny

1.   Kterákoli strana může Společné radě ke zvážení a přijetí předložit návrhy na změny této dohody.

2.   Změny této dohody se po přijetí Společnou radou předloží stranám k ratifikaci, přijetí nebo schválení v souladu s jejich zvláštními ústavními nebo vnitřními právními požadavky.

Článek 118

Přistoupení nových členských států EU

1.   Společná rada bude informována o jakékoli žádosti třetího státu o členství v EU. Během vyjednávání mezi EU a žadatelským státem poskytne EU státům SADC EPA veškeré důležité informace. Státy SADC EPA uvědomí EU o svých obavách a mohou ji požádat o konzultace, aby EU mohla vzít tyto obavy plně v úvahu. Státům SADC EPA EU oznámí jakékoli přistoupení k EU.

2.   Každý nový členský stát Evropské unie se stává stranou této dohody ode dne svého přistoupení k EU prostřednictvím doložky s takovým účinkem v aktu o přistoupení. Pokud akt o přistoupení k Unii nestanoví toto automatické přistoupení členského státu EU k této dohodě, přistoupí dotyčný členský stát EU k této dohodě uložením aktu o přistoupení u generálního sekretariátu Rady Evropské unie, jenž zašle ověřené kopie státům SADC EPA.

3.   Strany přezkoumají důsledky přistoupení nových členských států EU na tuto dohodu. Společná rada může rozhodnout o jakýchkoli přechodných nebo pozměňovacích opatřeních, jež mohou být nezbytná.

Článek 119

Přistoupení

1.   Třetí stát nebo organizace mající pravomoc v záležitostech, na které se vztahuje tato dohoda, může žádat o přistoupení k této dohodě. Pokud se Společná rada rozhodne, že takovou žádost zváží, strany a stát nebo organizace žádající o přistoupení vedou jednání o podmínkách přistoupení. Protokol o přistoupení musí být přijat Společnou radou a následně předložen k ratifikaci, přijetí nebo schválení v souladu s příslušnými ústavními nebo vnitřními právními požadavky stran.

2.   Strany přezkoumají důsledky takového přistoupení pro tuto dohodu. Společná rada může rozhodnout o případných přechodných opatřeních nebo změnách.

3.   Bez ohledu na odstavec 1 se strany dohodly na tom, že by se v případě žádosti Angoly Společné radě o přistoupení k této dohodě měla jednání o podmínkách přistoupení vést na základě této dohody, s přihlédnutím ke zvláštní situaci Angoly.

Článek 120

Jazyky a závazná jazyková znění

Dohoda je sepsána ve dvou vyhotoveních v jazyce anglickém, bulharském, českém, dánském, estonském, finském, francouzském, chorvatském, italském, litevském, lotyšském, maďarském, maltském, německém, nizozemském, polském, portugalském, rumunském, řeckém, slovenském, slovinském, španělském a švédském, přičemž všechna znění mají stejnou platnost. V případě rozporu bude odkázáno na jazyk, ve kterém byla tato dohoda vyjednávána.

Článek 121

Přílohy

Přílohy, protokoly a poznámky k této dohodě jsou její nedílnou součástí.

Článek 122

Práva a povinnosti podle této dohody

Žádné ustanovení této dohody nelze vykládat tak, že osobám uděluje práva či ukládá povinnosti jiné než ty, které byly vytvořeny mezi stranami podle mezinárodního práva veřejného.

Na důkaz čehož připojili níže podepsaní zplnomocnění zástupci k této dohodě své podpisy.

Съставено в Казан на десети юни две хиляди и шестнадесета година.

Hecho en Kasane el diez de junio de dos mil dieciséis.

V Kasane dne desátého června dva tisíce šestnáct.

Udfærdiget i Kasane, den tiende juni to tusind og seksten.

Geschehen zu Kasane am zehnten Juni zweitausendundsechzehn.

Kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta juunikuu kümnendal päeval Kasanes.

Έγινε στο Κασάνε, στις δέκα Ιουνίου δύο χιλιάδες δεκαέξι.

Done at Kasane on the tenth day of June in the year two thousand and sixteen.

Fait à Kasane, le dix juin deux mille seize.

Sastavljeno u Kasaneu desetog lipnja godine dvije tisuće šesnaeste.

Fatto a Kasane, addì dieci giugno duemilasedici.

Kasanē, divi tūkstoši sešpadsmitā gada desmitajā jūnijā.

Priimta du tūkstančiai šešioliktų metų birželio dešimtą dieną Kasanėje.

Kelt Kasanében, a kétezer-tizenhatodik év június havának tizedik napján.

Magħmul f'Kasane fl-għaxar jum ta' Ġunju fis-sena elfejn u sittax.

Gedaan te Kasane, tien juni tweeduizend zestien.

Sporządzono w Kasane dnia dziesiątego czerwca roku dwa tysiące szesnastego.

Feito em Kasane, em dez de junho de dois mil e dezasseis.

Întocmit la Kasane, la zece iunie două mii șaisprezece.

V Kasane desiateho júna roku dvetisíc šestnásť.

V Kasaneju, deseti dan junija leta dva tisoč šestnajst.

Tehty Kasanessa kymmenentenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakuusitoista.

Som skedde i Kasane den tionde juni år tjugohundrasexton.

Voor het Koninkrijk België

Pour le Royaume de Belgique

Für das Königreich Belgien

Image

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Република България

Image

Za Českou republiku

Image

For Kongeriget Danmark

Image

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image

Eesti Vabariigi nimel

Image

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

Image

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Image

Por el Reino de España

Image

Pour la République française

Image

Za Republiku Hrvatsku

Image

Per la Repubblica italiana

Image

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Image

Latvijas Republikas vārdā –

Image

Lietuvos Respublikos vardu

Image

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Image

Magyarország részéről

Image

Għar-Repubblika ta' Malta

Image

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image

Für die Republik Österreich

Image

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Image

Pela República Portuguesa

Image

Pentru România

Image

Za Republiko Slovenijo

Image

Za Slovenskú republiku

Image

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

Image

För Konungariket Sverige

Image

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

For the Republic of Botswana

Image

For the Kingdom of Lesotho

Image

Pela República de Moçambique

Image

For the Republic of Namibia

Image

For the Republic of South Africa

Image

For the Kingdom of Swaziland

Image


(1)  Pojem „EU“ je vymezen pro účely celé dohody v článku 104.

(2)  Pro účely tohoto článku může „budování kapacit“ zahrnovat zejména odbornou přípravu, institucionální rozvoj, organizační rozvoj (systémy a postupy), organizační podporu, interinstitucionální komunikaci a postupy spolupráce.

(3)  Pokud není výslovně stanoveno jinak, mají pojmy „zboží“ a „produkt“ tentýž význam.

(4)  Daň v souladu s požadavky první věty tohoto odstavce lze považovat za neslučitelnou s ustanoveními jeho druhé věty pouze v případech, kdy by se jednalo o hospodářskou soutěž mezi zdaněným produktem na jedné straně a přímo konkurujícím nebo nahraditelným produktem, který nebyl podobně zdaněn, na straně druhé.

(5)  Výjimky uvedené v tomto písmeni se rozšiřují na každou dohodu o komoditách, která splňuje zásady schválené Hospodářskou a sociální radou v rezoluci 30 (IV) ze dne 28. března 1947.

(6)  Strany přiloženého protokolu o zeměpisných označeních a obchodu s víny a lihovinami provedou zde uvedené závazky.


SEZNAM PŘÍLOH A PROTOKOLŮ

PŘÍLOHA I:

Cla EU na zboží pocházející ze států SADC EPA

PŘÍLOHA II:

Cla SACU na zboží pocházející z EU

PŘÍLOHA III:

Cla Mosambiku na zboží pocházející z EU

PŘÍLOHA IV:

Ochranná opatření v zemědělství

PŘÍLOHA V:

Přechodná ochranná opatření pro státy BLNS

PŘÍLOHA VI:

Prioritní produkty odvětví, na něž se vztahují sanitární a fytosanitární opatření

PROTOKOL 1:

O definici pojmu „původní produkty“ a o metodách správní spolupráce

PROTOKOL 2:

Vzájemná správní pomoc v celních záležitostech

PROTOKOL 3:

Zeměpisná označení a obchod s vínem a lihovinami

PROTOKOL 4:

O vztahu mezi dohodou o obchodu o obchodu, rozvoji a spolupráci a touto dohodou

ZÁVĚREČNÝ AKT

 


PŘÍLOHA I

CLA EU NA ZBOŽÍ POCHÁZEJÍCÍ ZE STÁTŮ SADC EPA

ČÁST I

Obecné poznámky

1.

Je-li kategorie fáze označena písmenem, koncese nebo její část popsané v této příloze se použijí ode dne vstupu této dohody v platnost ve smyslu čl. 113 odst. 2, nebo od příslušného dne prozatímního provádění této dohody ve smyslu čl. 113 odst. 4, podle toho, co nastane dříve, pro zboží pocházející z některého ze států SADC EPA a předložené k celnímu odbavení v EU.

2.

Je-li kategorie fáze označená písmenem doplněna hvězdičkou (*), koncese nebo její část popsané v této příloze se použijí ode dne, k němuž jsou současně splněny podmínky stanovené v čl. 113 odst. 5 a 6, pro zboží pocházející z některého ze států SADC EPA a předložené k celnímu odbavení v EU.

3.

Je-li v sazebníku uvedeném v části II ve sloupci „Kategorie fáze pro Jihoafrickou republiku“ uvedena místo kategorie fáze označené písmenem celní sazba, použije se ode dne uvedeného v odstavci 1 clo podle této přílohy.

4.

Obecné odkazy na kategorii zboží v hranatých závorkách v oddílech A a B mají pouze orientační význam. Produkty zahrnuté v každé kategorii fáze jsou uvedeny v sazebníku v části II.

5.

Vedle požadavků stanovených v čl. 23 odst. 5 oznámí EU Ministerstvu obchodu a průmyslu Jihoafrické republiky v den vstupu této dohody v platnost seznam svých celních sazeb uplatňovaných do dne vstupu této dohody v platnost na zboží pocházející z Jihoafrické republiky a uvedené v kategoriích fáze „B*“ a „C*“. Do jednoho měsíce od učinění oznámení podle tohoto odstavce zveřejní EU tento seznam v souladu se svými interními postupy. Na svém prvním zasedání konajícím se po tomto oznámení a zveřejnění přijme Výbor pro obchod a rozvoj seznam oznámený EU.

ODDÍL A

Odstraňování cel

6.

Není-li v sazebníku EU uvedeném v části II této přílohy stanoveno jinak, uplatní EU při odstraňování cel podle článku 24 následující kategorie fáze:

a)

cla na původní zboží uvedené v sazebníku EU v kategorii fáze „A“ budou odstraněna ke dni uvedenému v odstavci 1 této přílohy;

b)

cla na původní zboží uvedené v sazebníku EU v kategorii fáze „A*“ budou odstraněna ke dni uvedenému v odstavci 2 této přílohy;

c)

[ryby] cla na původní zboží uvedené v sazebníku EU v kategorii fáze „B*“ budou postupně odstraněna v souladu s následujícími ustanoveními:

i)

ke dni uvedenému v odstavci 2 této přílohy se každé clo sníží na 83 % cla EU uplatňovaného na zboží pocházející z Jihoafrické republiky do dne vstupu této dohody v platnost;

ii)

k 1. lednu následujícímu po dni uvedeném v odstavci 2 této přílohy se každé clo dále sníží na 67 % cla EU uplatňovaného na zboží pocházející z Jihoafrické republiky do dne vstupu této dohody v platnost;

iii)

jeden rok po 1. lednu následujícím po dni uvedeném v odstavci 2 této přílohy se každé clo dále sníží na 50 % cla EU uplatňovaného na zboží pocházející z Jihoafrické republiky do dne vstupu této dohody v platnost;

iv)

dva (2) roky po 1. lednu následujícím po dni uvedeném v odstavci 2 této přílohy se každé clo dále sníží na 33 % cla EU uplatňovaného na zboží pocházející z Jihoafrické republiky do dne vstupu této dohody v platnost;

v)

tři (3) roky po 1. lednu následujícím po dni uvedeném v odstavci 2 této přílohy se každé clo dále sníží na 17 % cla EU uplatňovaného na zboží pocházející z Jihoafrické republiky do dne vstupu této dohody v platnost; a

vi)

čtyři (4) roky po 1. lednu následujícím po dni uvedeném v odstavci 2 této přílohy budou odstraněna zbývající cla;

d)

[ryby] cla na původní zboží uvedené v sazebníku EU v kategorii fáze „C*“ budou postupně odstraněna v souladu s následujícími ustanoveními:

i)

ke dni uvedenému v odstavci 2 této přílohy se každé clo sníží na 90 % cla EU uplatňovaného na zboží pocházející z Jihoafrické republiky do dne vstupu této dohody v platnost;

ii)

k 1. lednu následujícímu po dni uvedeném v odstavci 2 této přílohy se každé clo dále sníží na 80 % cla EU uplatňovaného na zboží pocházející z Jihoafrické republiky do dne vstupu této dohody v platnost;

iii)

jeden rok po 1. lednu následujícím po dni uvedeném v odstavci 2 této přílohy se každé clo dále sníží na 70 % cla EU uplatňovaného na zboží pocházející z Jihoafrické republiky do dne vstupu této dohody v platnost;

iv)

dva (2) roky po 1. lednu následujícím po dni uvedeném v odstavci 2 této přílohy se každé clo dále sníží na 60 % cla EU uplatňovaného na zboží pocházející z Jihoafrické republiky do dne vstupu této dohody v platnost;

v)

tři (3) roky po 1. lednu následujícím po dni uvedeném v odstavci 2 této přílohy se každé clo dále sníží na 50 % cla EU uplatňovaného na zboží pocházející z Jihoafrické republiky do dne vstupu této dohody v platnost;

vi)

čtyři (4) roky po 1. lednu následujícím po dni uvedeném v odstavci 2 této přílohy se každé clo dále sníží na 40 % cla EU uplatňovaného na zboží pocházející z Jihoafrické republiky do dne vstupu této dohody v platnost;

vii)

pět (5) let po 1. lednu následujícím po dni uvedeném v odstavci 2 této přílohy se každé clo dále sníží na 30 % cla EU uplatňovaného na zboží pocházející z Jihoafrické republiky do dne vstupu této dohody v platnost;

viii)

šest (6) let po 1. lednu následujícím po dni uvedeném v odstavci 2 této přílohy se každé clo dále sníží na 20 % cla EU uplatňovaného na zboží pocházející z Jihoafrické republiky do dne vstupu této dohody v platnost;

ix)

sedm (7) let po 1. lednu následujícím po dni uvedeném v odstavci 2 této přílohy se každé clo dále sníží na 10 % cla EU uplatňovaného na zboží pocházející z Jihoafrické republiky do dne vstupu této dohody v platnost; a

x)

osm (8) let po 1. lednu následujícím po dni uvedeném v odstavci 2 této přílohy budou odstraněna zbývající cla;

e)

[sladké pomeranče] na cla na původní zboží uvedené v sazebníku EU v kategorii fáze „D*“ se ode dne uvedeného v odstavci 1 této přílohy nebudou vztahovat závazky v oblasti snižování celních sazeb, s výjimkou období:

od 1. června do 15. října, během něhož se nepoužije žádné clo; a

od 16. října do 30. listopadu, s účinkem ode dne uvedeného v odstavci 2 této přílohy, během něhož se cla postupně odstraní v souladu s následujícími ustanoveními:

i)

ke dni uvedenému v odstavci 2 této přílohy se každé clo sníží na 91 % základní sazby;

ii)

k 1. lednu následujícímu po dni uvedeném v odstavci 2 této přílohy se každé clo dále sníží na 82 % základní sazby;

iii)

jeden rok po 1. lednu následujícím po dni uvedeném v odstavci 2 této přílohy se každé clo dále sníží na 73 % základní sazby;

iv)

dva (2) roky po 1. lednu následujícím po dni uvedeném v odstavci 2 této přílohy se každé clo dále sníží na 64 % základní sazby;

v)

tři (3) roky po 1. lednu následujícím po dni uvedeném v odstavci 2 této přílohy se každé clo dále sníží na 55 % základní sazby;

vi)

čtyři (4) roky po 1. lednu následujícím po dni uvedeném v odstavci 2 této přílohy se každé clo dále sníží na 45 % základní sazby;

vii)

pět (5) let po 1. lednu následujícím po dni uvedeném v odstavci 2 této přílohy se každé clo dále sníží na 36 % základní sazby;

viii)

šest (6) let po 1. lednu následujícím po dni uvedeném v odstavci 2 této přílohy se každé clo dále sníží na 27 % základní sazby;

ix)

sedm (7) let po 1. lednu následujícím po dni uvedeném v odstavci 2 této přílohy se každé clo dále sníží na 18 % základní sazby;

x)

osm (8) let po 1. lednu následujícím po dni uvedeném v odstavci 2 této přílohy se každé clo dále sníží na 9 % základní sazby; a

xi)

devět (9) let po 1. lednu následujícím po dni uvedeném v odstavci 2 této přílohy budou odstraněna zbývající cla.

7.

Na cla na původní zboží uvedené v sazebníku EU v položkách kategorie fáze „X“ se závazky v oblasti snižování celních sazeb nevztahují.

ODDÍL B

Celní kvóty pro specifické zboží

8.

Celní kvóty udělované ze strany EU podle této dohody jsou spravovány na základě zásady „kdo dřív přijde, ten je dřív na řadě“.

9.

Celní kvóty uplatňované na dovoz produktů pocházejících z Jihoafrické republiky do EU na základě dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci, které se udělí podle této dohody za stejných podmínek, se použijí ode dne uvedeného v odstavci 1 této přílohy. Pokud den uvedený v odstavci 1 této přílohy odpovídá dni, jenž nastane po 1. lednu a před 31. prosincem téhož kalendářního roku, množství produktu dovezené do EU v rámci celních kvót podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci od 1. ledna roku, kdy nastane den uvedený v odstavci 1 této přílohy, do uvedeného dne, se odečte od množství produktu, jež může být dovezeno do EU v rámci příslušných celních kvót stanovených podle této dohody.

10.

Cla na zboží dovezené v množství přesahujícím množství uvedená v tomto oddíle budou, ačkoli tak v sazebníku EU není uvedeno, stanovena na základě kategorie fáze „X“ popsané v oddíle A odst. 7.

11.

Aniž jsou dotčena ustanovení článku 116, strany na žádost některé ze stran přezkoumají správu celních kvót, včetně toho, jak účinně je zajišťováno vyčerpání kvót. Na základě tohoto přezkumu mohou strany vydat doporučení ohledně úpravy uplatňování kvót.

12.

EU uplatní při udělování celních kvót podle čl. 24 odst. 2 tyto kategorie fáze:

a)

[odstředěné sušené mléko] úhrnné množství původního zboží v kategorii fáze „E*“, jež lze s účinkem ode dne uvedeného v odstavci 2 této přílohy v každém kalendářním roce dovézt jako zboží osvobozené od cla, je stanoveno níže:

Množství

(v metrických tunách)

500

Pokud den uvedený v odstavci 2 této přílohy odpovídá dni, jenž nastane po 1. lednu a před 31. prosincem téhož kalendářního roku, množství v rámci celní kvóty, jež se má uplatňovat po zbytek daného kalendářního roku, se sníží úměrně ke zbývajícímu počtu dnů v daném kalendářním roce;

b)

[máslo] úhrnné množství původního zboží v kategorii fáze „F*“, jež lze s účinkem ode dne uvedeného v odstavci 2 této přílohy v každém kalendářním roce dovézt jako zboží osvobozené od cla, je stanoveno níže:

Množství

(v metrických tunách)

500

Pokud den uvedený v odstavci 2 této přílohy odpovídá dni, jenž nastane po 1. lednu a před 31. prosincem téhož kalendářního roku, množství v rámci celní kvóty, jež se má uplatňovat po zbytek daného kalendářního roku, se sníží úměrně ke zbývajícímu počtu dnů v daném kalendářním roce;

c)

[květiny: růže, orchideje a chryzantémy] úhrnné množství původního zboží v kategorii fáze „G*“, jež lze s účinkem ode dne uvedeného v odstavci 1 této přílohy do dne uvedeného v odstavci 2 této přílohy v každém kalendářním roce dovézt se clem ve výši 50 % sazby uplatňované podle doložky nejvyšších výhod, je stanoveno níže:

Rok

Množství

(v metrických tunách)

2015

725

2016

740

2017

755

2018

770

2019

785

2020

800

Po roce 2020 se celní kvóta každoročně zvýší o 15 metrických tun.

Celní kvóta se v rámci kalendářního roku použije od 1. června do 31. října pro orchideje (kód KN 0603 13 00) a od 1. listopadu do 31. května pro růže (kód KN 0603 11 00) a chryzantémy (kód KN 0603 14 00).

Kromě toho se v období od 1. listopadu do 31. května cla na orchideje (kód KN 0603 13 00) odstraní a toto zboží lze v každém kalendářním roce dovézt jako zboží osvobozené od cla.

S účinkem ode dne uvedeného v odstavci 2 této přílohy se cla a celní kvóty na původní zboží v této kategorii fáze odstraní;

d)

[květiny: lilie a „ostatní“] úhrnné množství původního zboží v kategorii fáze „H*“, jež lze s účinkem ode dne uvedeného v odstavci 1 této přílohy do dne uvedeného v odstavci 2 této přílohy v každém kalendářním roce od 1. června do 31. října dovézt se clem ve výši 50 % sazby uplatňované podle doložky nejvyšších výhod, je stanoveno níže:

Rok

Množství

(v metrických tunách)

2015

870

2016

888

2017

906

2018

924

2019

942

2020

960

Po roce 2020 se celní kvóta každoročně zvýší o 18 metrických tun.

Kromě toho se v období od 1. listopadu do 31. května cla na původní zboží odstraní a během tohoto období v každém kalendářním roce lze toto zboží dovézt jako zboží osvobozené od cla.

S účinkem ode dne uvedeného v odstavci 2 této přílohy se cla a celní kvóty na původní zboží v této kategorii fáze odstraní;

e)

[květiny: jiné než čerstvé] úhrnné množství původního zboží v kategorii fáze „I*“, jež lze s účinkem ode dne uvedeného v odstavci 1 této přílohy do dne uvedeného v odstavci 2 této přílohy v každém kalendářním roce dovézt se clem ve výši 25 % sazby uplatňované podle doložky nejvyšších výhod, je stanoveno níže:

Rok

Množství

(v metrických tunách)

2015

725

2016

740

2017

755

2018

770

2019

785

2020

800

Po roce 2020 se celní kvóta každoročně zvýší o 15 metrických tun.

S účinkem ode dne uvedeného v odstavci 2 této přílohy se cla a celní kvóty na původní zboží v této kategorii fáze odstraní;

f)

[jahody] úhrnné množství původního zboží v kategorii fáze „J*“, jež lze s účinkem ode dne uvedeného v odstavci 1 této přílohy v každém kalendářním roce dovézt jako zboží osvobozené od cla, je stanoveno níže:

Rok

Množství

(v metrických tunách)

2015

370,0

2016

377,5

2017

385,0

2018

392,5

2019

400,0

2020

407,5

Po roce 2020 se celní kvóta každoročně zvýší o 7,5 metrických tun;

g)

[cukr] úhrnné množství původního zboží v kategorii fáze „K*“, jež lze s účinkem ode dne uvedeného v odstavci 2 této přílohy v každém kalendářním roce dovézt jako zboží osvobozené od cla, je stanoveno níže:

Množství rafinovaného cukru nebo třtinového cukru určeného k rafinaci

(v metrických tunách)

 

Množství třtinového cukru určeného k rafinaci

(v metrických tunách)

50 000

 

100 000

Pokud den uvedený v odstavci 2 této přílohy odpovídá dni, jenž nastane po 1. lednu a před 31. prosincem téhož kalendářního roku, množství v rámci celní kvóty, jež se má uplatňovat po zbytek daného kalendářního roku, se sníží úměrně ke zbývajícímu počtu dnů v daném kalendářním roce;

h)

[bílý krystalický prášek] úhrnné množství původního zboží v kategorii fáze „L*“, jež lze s účinkem ode dne uvedeného v odstavci 2 této přílohy v každém kalendářním roce dovézt jako zboží osvobozené od cla, je stanoveno níže:

Množství

(v metrických tunách)

500

Pokud den uvedený v odstavci 2 této přílohy odpovídá dni, jenž nastane po 1. lednu a před 31. prosincem téhož kalendářního roku, množství v rámci celní kvóty, jež se má uplatňovat po zbytek daného kalendářního roku, se sníží úměrně ke zbývajícímu počtu dnů v daném kalendářním roce;

i)

[džemy z citrusového ovoce] úhrnné množství původního zboží v kategorii fáze „M*“, jež lze s účinkem ode dne uvedeného v odstavci 2 této přílohy v každém kalendářním roce dovézt se clem ve výši 50 % sazby uplatňované podle doložky nejvyšších výhod, je stanoveno níže:

Množství

(v metrických tunách)

100

Pokud den uvedený v odstavci 2 této přílohy odpovídá dni, jenž nastane po 1. lednu a před 31. prosincem téhož kalendářního roku, množství v rámci celní kvóty, jež se má uplatňovat po zbytek daného kalendářního roku, se sníží úměrně ke zbývajícímu počtu dnů v daném kalendářním roce;

j)

[konzervované ovoce, kromě konzervovaného tropického ovoce] úhrnné množství původního zboží v kategorii fáze „N*“, jež lze s účinkem ode dne uvedeného v odstavci 1 této přílohy do dne uvedeného v odstavci 2 této přílohy v každém kalendářním roce dovézt se clem ve výši 50 % sazby uplatňované podle doložky nejvyšších výhod, je stanoveno níže:

Rok

Množství hrušek, meruněk a broskví

(v metrických tunách)

Množství směsí jiného než tropického ovoce

(v metrických tunách)

2015

59 630,25

26 552,20

2016

60 866,00

27 102,40

2017

62 102,75

27 652,60

2018

63 339,50

28 202,80

2019

64 576,25

28 753,00

2020

65 813,00

29 303,20

Po roce 2020 se celní kvóta každoročně zvýší o 1 236,75 metrických tun u hrušek, meruněk a broskví a o 550,20 metrických tun u směsí jiného než tropického ovoce.

S účinkem ode dne uvedeného v odstavci 2 této přílohy:

úhrnné množství původního zboží v této kategorii fáze, které lze dovézt v každém kalendářním roce, je stanoveno níže:

Množství

(v metrických tunách)

57 156

cla se postupně odstraní v souladu s následujícími ustanoveními:

i)

ke dni uvedenému v odstavci 2 této přílohy se každé clo sníží na 45 % sazby uplatňované podle doložky nejvyšších výhod;

ii)

k 1. lednu následujícímu po dni uvedeném v odstavci 2 této přílohy se každé clo dále sníží na 41 % sazby uplatňované podle doložky nejvyšších výhod;

iii)

jeden rok po 1. lednu následujícím po dni uvedeném v odstavci 2 této přílohy se každé clo dále sníží na 36 % sazby uplatňované podle doložky nejvyšších výhod;

iv)

dva (2) roky po 1. lednu následujícím po dni uvedeném v odstavci 2 této přílohy se každé clo dále sníží na 32 % sazby uplatňované podle doložky nejvyšších výhod;

v)

tři (3) roky po 1. lednu následujícím po dni uvedeném v odstavci 2 této přílohy se každé clo dále sníží na 27 % sazby uplatňované podle doložky nejvyšších výhod;

vi)

čtyři (4) roky po 1. lednu následujícím po dni uvedeném v odstavci 2 této přílohy se každé clo dále sníží na 23 % sazby uplatňované podle doložky nejvyšších výhod.

vii)

pět (5) let po 1. lednu následujícím po dni uvedeném v odstavci 2 této přílohy se každé clo dále sníží na 18 % sazby uplatňované podle doložky nejvyšších výhod;

viii)

šest (6) let po 1. lednu následujícím po dni uvedeném v odstavci 2 této přílohy se každé clo dále sníží na 14 % sazby uplatňované podle doložky nejvyšších výhod;

ix)

sedm (7) let po 1. lednu následujícím po dni uvedeném v odstavci 2 této přílohy se každé clo dále sníží na 9 % sazby uplatňované podle doložky nejvyšších výhod;

x)

osm (8) let po 1. lednu následujícím po dni uvedeném v odstavci 2 této přílohy se každé clo dále sníží na 5 % sazby uplatňované podle doložky nejvyšších výhod; a

xi)

devět (9) let po 1. lednu následujícím po dni uvedeném v odstavci 2 této přílohy budou odstraněna zbývající cla.

Pokud den uvedený v odstavci 2 této přílohy odpovídá dni, jenž nastane po 1. lednu a před 31. prosincem téhož kalendářního roku, množství v rámci celní kvóty pro zbývající část daného kalendářního roku bude činit 57 156 metrických tun, od nichž se odečte množství dovezené v rámci celních kvót stanovených podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci a podle této dohody v období od 1. ledna daného kalendářního roku do dne uvedeného v odstavci 2 této přílohy;

k)

[konzervované tropické ovoce] úhrnné množství původního zboží v kategorii fáze „O*“, jež lze s účinkem ode dne uvedeného v odstavci 1 této přílohy v každém kalendářním roce dovézt se clem ve výši 50 % sazby uplatňované podle doložky nejvyšších výhod, je stanoveno níže:

Rok

Množství

(v metrických tunách)

2015

2 900

2016

2 960

2017

3 020

2018

3 080

2019

3 140

2020

3 200

Po roce 2020 se celní kvóta každoročně zvýší o 60 metrických tun.

S účinkem ode dne uvedeného v odstavci 2 této přílohy se cla na zboží v této kategorii fáze spadající pod kód KN EU 2007 99 50 odstraní a dovoz takového zboží již nadále nebude podléhat podmínkám celní kvóty ani nebude započítáván do čerpání kvóty;

l)

[zmrazená pomerančová šťáva] úhrnné množství původního zboží v kategorii fáze „P*“, jež lze s účinkem ode dne uvedeného v odstavci 1 této přílohy v každém kalendářním roce dovézt se clem ve výši 50 % sazby uplatňované podle doložky nejvyšších výhod, je stanoveno níže:

Rok

Množství

(v metrických tunách)

2015

1 015

2016

1 036

2017

1 057

2018

1 078

2019

1 099

2020

1 120

Po roce 2020 se množství v rámci celní kvóty každoročně zvýší o 21 metrických tun.

S účinkem ode dne uvedeného v odstavci 2 této přílohy se cla na původní zboží dovážené v rámci v této celní kvóty odstraní;

m)

[jablečná šťáva a ananasová šťáva] úhrnné množství původního zboží v kategorii fáze „Q*“, jež lze s účinkem ode dne uvedeného v odstavci 1 této přílohy do dne uvedeného v odstavci 2 této přílohy v každém kalendářním roce dovézt se clem ve výši 50 % sazby uplatňované podle doložky nejvyšších výhod, je stanoveno níže:

Rok

Množství

(v metrických tunách)

2015

7 250

2016

7 400

2017

7 550

2018

7 700

2019

7 850

2020

8 000

Po roce 2020 se množství v rámci celní kvóty každoročně zvýší o 150 metrických tun.

S účinkem ode dne uvedeného v odstavci 2 této přílohy:

cla a celní kvóty na zboží v této kategorii fáze spadající pod kódy KN EU 2009 41 92 (kromě zboží v hodnotě nepřevyšující 30 EUR za 100 kg čisté hmotnosti) a 2009 49 30 se odstraní; a

úhrnné množství původního zboží v případě ostatního zboží v této kategorii fáze, jež lze v každém kalendářním roce dovézt se clem ve výši 50 % sazby uplatňované podle doložky nejvyšších výhod, bude činit 47 % úhrnného množství uvedeného v tabulce výše pro rok, kdy nastane den uvedený v odstavci 2 této přílohy.

Pokud den uvedený v odstavci 2 této přílohy odpovídá dni, jenž nastane po 1. lednu a před 31. prosincem téhož kalendářního roku, množství v rámci celní kvóty pro zbývající část daného kalendářního roku bude činit 47 % úhrnného množství uvedeného v tabulce výše pro rok, kdy nastane den uvedený v odstavci 2 této přílohy, od něhož se odečte množství zmíněného ostatního zboží dovezené v rámci celních kvót stanovených podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci a podle této dohody v období od 1. ledna daného kalendářního roku do dne uvedeného v odstavci 2 této přílohy.

V následujících kalendářních letech se množství v rámci celní kvóty každoročně zvýší o 70,5 metrických tun, s výjimkou deseti (10) kalendářních let od kalendářního roku následujícího po dni uvedeném v odstavci 2 této přílohy, během nichž se množství v rámci celní kvóty každoročně zvýší o dalších 46,5 metrických tun, což představuje každoroční nárůst o 117,0 metrických tun;

n)

[aktivní droždí] úhrnné množství původního zboží v kategorii fáze „R*“, jež lze s účinkem ode dne uvedeného v odstavci 2 této přílohy v každém kalendářním roce dovézt jako zboží osvobozené od cla, je stanoveno níže:

Množství

(v metrických tunách)

350

Pokud den uvedený v odstavci 2 této přílohy odpovídá dni, jenž nastane po 1. lednu a před 31. prosincem téhož kalendářního roku, množství v rámci celní kvóty, jež se má uplatňovat po zbytek daného kalendářního roku, se sníží úměrně ke zbývajícímu počtu dnů v daném kalendářním roce;

o)

[víno]

1.   Liberalizovaná vína

Cla na původní zboží uvedené v položkách kategorie fáze „S“ a „S*“:

i)

o skutečném objemovém obsahu alkoholu převyšujícím 18 %, nebo

ii)

o skutečném objemovém obsahu alkoholu nepřevyšujícím 13 %, jiné než bílá vína a jiné než v nádobách o obsahu nepřesahujícím 2 litry,

se odstraní a toto zboží bude možné s účinkem ode dne uvedeného v odstavci 1 této přílohy dovážet jako zboží osvobozené od cla.

2.   Celní kvóta podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci

Úhrnné množství původního zboží v kategorii fáze „S“, kromě liberalizovaných vín, o skutečném objemovém obsahu alkoholu nepřevyšujícím 15 %, jež lze s účinkem ode dne uvedeného v odstavci 1 této přílohy do dne uvedeného v odstavci 2 této přílohy v každém kalendářním roce dovézt jako zboží osvobozené od cla, je stanoveno níže:

Rok

Množství

(v litrech)

2015

49 067 000

2016

50 126 000

2017

51 185 000

2018

52 244 000

2019

53 303 000

2020

54 362 000

Po roce 2020 se množství v rámci celní kvóty každoročně zvýší o 1 059 000 litrů.

3.   Celní kvóty uplatňované po dni uvedeném v odstavci 2 této přílohy

Úhrnné množství původního zboží v kategorii fáze „S“ a „S*“, kromě liberalizovaných vín, jež lze s účinkem ode dne uvedeného v odstavci 2 této přílohy v každém kalendářním roce dovézt jako zboží osvobozené od cla, je stanoveno níže:

Rok

Kvóta pro víno A:

Množství vína v nádobách o obsahu nepřesahujícím 2 litry

(v litrech)

Kvóta pro víno B:

Množství vína v nádobách o libovolném obsahu

(v litrech)

1

77 000 000

33 000 000

2

77 741 300

33 317 700

3

78 482 600

33 635 400

4

79 223 900

33 953 100

5

79 965 200

34 270 800

V následujících kalendářních letech se celní kvóta každoročně zvýší o 741 300 litrů u produktů v rámci kvóty pro víno A a o 317 700 litrů u produktů v rámci kvóty pro víno B.

Od 1. září každého roku lze produkty v nádobách o libovolném obsahu dovážet až do konce kalendářního roku v rámci kvóty pro víno A.

Pokud den uvedený v odstavci 2 této přílohy odpovídá dni, jenž nastane po 1. lednu a před 31. prosincem téhož kalendářního roku, bude kombinované množství v rámci kvót pro víno A a B pro zbývající část daného roku představovat součet:

a)

množství v rámci celní kvóty podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci pro daný kalendářní rok snížené o množství dovezené v rámci kvóty přede dnem uvedeným v odstavci 2 této přílohy a

b)

110 milionů litrů, od nichž se odečte množství v rámci celní kvóty podle dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci pro daný kalendářní rok, přičemž výsledný rozdíl se sníží úměrně ke zbývajícímu počtu dnů v daném kalendářním roce.

Pokud den uvedený v odstavci 2 této přílohy nastane před 31. srpnem daného kalendářního roku, množství v rámci výše uvedených celních kvót se až do 31. srpna daného roku rozdělí mezi kvótu pro víno A a kvótu pro víno B ve stejném poměru, jaký je uveden v tabulce výše pro rok 1 (70:30). Od 1. září daného roku lze produkty v nádobách o libovolném obsahu dovážet až do konce roku v rámci kvóty pro víno A.

Aniž jsou dotčena ustanovení odstavce 11 této přílohy, je možné pozměnit jak množství stanovená pro kvóty pro víno A a B, tak den, od něhož lze zboží v nádobách o libovolném obsahu dovážet v rámci kvóty A;

p)

[ethanol] úhrnné množství původního zboží v kategorii fáze „T*“, jež lze s účinkem ode dne uvedeného v odstavci 2 této přílohy v každém kalendářním roce dovézt jako zboží osvobozené od cla, je stanoveno níže:

Množství

(v metrických tunách)

80 000

Pokud den uvedený v odstavci 2 této přílohy odpovídá dni, jenž nastane po 1. lednu a před 31. prosincem téhož kalendářního roku, množství v rámci celní kvóty, jež se má uplatňovat po zbytek daného kalendářního roku, se sníží úměrně ke zbývajícímu počtu dnů v daném kalendářním roce.

ČÁST II

Celní sazebník EU

Souvislost s kombinovanou nomenklaturou (KN) Evropské unie

Položky tohoto sazebníku jsou zpravidla vyjádřeny podle KN a jejich výklad, včetně výkladu obsahu podpoložek, se řídí obecnými poznámkami a poznámkami k jednotlivým třídám a kapitolám kombinované nomenklatury. Položky tohoto sazebníku, které jsou shodné s odpovídajícími položkami KN, mají stejný význam jako odpovídající položky KN.

PŘÍLOHA I: Cla EU na zboží pocházející ze států SADC EPA

<

KN 2014

Popis zboží

Odvětví

Cla v orientační výši

Kategorie fáze pro Jižní Afriku

Kategorie fáze pro BLMNS

Poznámka

I

TŘÍDA I – ŽIVÁ ZVÍŘATA; ŽIVOČIŠNÉ PRODUKTY

 

 

 

 

 

01

KAPITOLA 1 – ŽIVÁ ZVÍŘATA

 

 

 

 

 

0101

Živí koně, osli, muly a mezci

 

 

 

 

 

 

Koně

 

 

 

 

 

0101 21 00

– –

Plemenná čistokrevná zvířata

Zemědělství

bez

A

A

 

0101 29

– –

Ostatní

 

 

 

 

 

0101 29 10

– – –

Na porážku

Zemědělství

bez

A

A

 

0101 29 90

– – –

Ostatní

Zemědělství

11,5 %

A

A

 

0101 30 00

Osli

Zemědělství

7,7 %

A

A

 

0101 90 00

Ostatní

Zemědělství

10,9 %

A

A

 

0102

Živí tuři

 

 

 

 

 

 

Skot

 

 

 

 

 

0102 21

– –

Plemenná čistokrevná zvířata

 

 

 

 

 

0102 21 10

– – –

Jalovice (samice skotu, které se nikdy neotelily)

Zemědělství

bez

A

A

 

0102 21 30

– – –

Krávy

Zemědělství

bez

A

A

 

0102 21 90

– – –

Ostatní

Zemědělství

bez

A

A

 

0102 29

– –

Ostatní

 

 

 

 

 

0102 29 05

– – –

Podrodu Bibos nebo Poephagus

Zemědělství

bez

A

A

 

 

– – –

Ostatní

 

 

 

 

 

0102 29 10

– – – –

O hmotnosti nepřesahující 80 kg

Zemědělství

10,2 % + 93,1 EUR/100 kg

X

A

Pokud jde o kategorii fáze pro BLMNS, zboží pocházející z Jižní Afriky se pro účely čl. 4 odst. 15 písm. c) protokolu 1 této dohody považuje za dovezené přímo do EU v bezcelním a bezkvótovém režimu.

 

– – – –

O hmotnosti převyšující 80 kg, avšak nepřesahující 160 kg

 

 

 

 

 

0102 29 21

– – – – –

Na porážku

Zemědělství

10,2 % + 93,1 EUR/100 kg

X

A

Pokud jde o kategorii fáze pro BLMNS, zboží pocházející z Jižní Afriky se pro účely čl. 4 odst. 15 písm. c) protokolu 1 této dohody považuje za dovezené přímo do EU v bezcelním a bezkvótovém režimu.

0102 29 29

– – – – –

Ostatní

Zemědělství

10,2 % + 93,1 EUR/100 kg

X

A

Pokud jde o kategorii fáze pro BLMNS, zboží pocházející z Jižní Afriky se pro účely čl. 4 odst. 15 písm. c) protokolu 1 této dohody považuje za dovezené přímo do EU v bezcelním a bezkvótovém režimu.

 

– – – –

O hmotnosti převyšující 160 kg, avšak nepřesahující 300 kg

 

 

 

 

 

0102 29 41

– – – – –

Na porážku

Zemědělství

10,2 % + 93,1 EUR/100 kg

X

A

Pokud jde o kategorii fáze pro BLMNS, zboží pocházející z Jižní Afriky se pro účely čl. 4 odst. 15 písm. c) protokolu 1 této dohody považuje za dovezené přímo do EU v bezcelním a bezkvótovém režimu.

0102 29 49

– – – – –

Ostatní

Zemědělství

10,2 % + 93,1 EUR/100 kg

X

A

Pokud jde o kategorii fáze pro BLMNS, zboží pocházející z Jižní Afriky se pro účely čl. 4 odst. 15 písm. c) protokolu 1 této dohody považuje za dovezené přímo do EU v bezcelním a bezkvótovém režimu.

 

– – – –

O hmotnosti převyšující 300 kg

 

 

 

 

 

 

– – – – –

Jalovice (samice skotu, které se nikdy neotelily)

 

 

 

 

 

0102 29 51

– – – – – –

Na porážku

Zemědělství

10,2 % + 93,1 EUR/100 kg

X

A

Pokud jde o kategorii fáze pro BLMNS, zboží pocházející z Jižní Afriky se pro účely čl. 4 odst. 15 písm. c) protokolu 1 této dohody považuje za dovezené přímo do EU v bezcelním a bezkvótovém režimu.

0102 29 59

– – – – – –

Ostatní

Zemědělství

10,2 % + 93,1 EUR/100 kg

X

A

Pokud jde o kategorii fáze pro BLMNS, zboží pocházející z Jižní Afriky se pro účely čl. 4 odst. 15 písm. c) protokolu 1 této dohody považuje za dovezené přímo do EU v bezcelním a bezkvótovém režimu.

 

– – – – –

Krávy

 

 

 

 

 

0102 29 61

– – – – – –

Na porážku

Zemědělství

10,2 % + 93,1 EUR/100 kg

X

A

Pokud jde o kategorii fáze pro BLMNS, zboží pocházející z Jižní Afriky se pro účely čl. 4 odst. 15 písm. c) protokolu 1 této dohody považuje za dovezené přímo do EU v bezcelním a bezkvótovém režimu.

0102 29 69

– – – – – –

Ostatní

Zemědělství

10,2 % + 93,1 EUR/100 kg

X

A

Pokud jde o kategorii fáze pro BLMNS, zboží pocházející z Jižní Afriky se pro účely čl. 4 odst. 15 písm. c) protokolu 1 této dohody považuje za dovezené přímo do EU v bezcelním a bezkvótovém režimu.

 

– – – – –

Ostatní

 

 

 

 

 

0102 29 91

– – – – – –

Na porážku

Zemědělství

10,2 % + 93,1 EUR/100 kg

X

A

Pokud jde o kategorii fáze pro BLMNS, zboží pocházející z Jižní Afriky se pro účely čl. 4 odst. 15 písm. c) protokolu 1 této dohody považuje za dovezené přímo do EU v bezcelním a bezkvótovém režimu.

0102 29 99

– – – – – –

Ostatní

Zemědělství

10,2 % + 93,1 EUR/100 kg

X

A

Pokud jde o kategorii fáze pro BLMNS, zboží pocházející z Jižní Afriky se pro účely čl. 4 odst. 15 písm. c) protokolu 1 této dohody považuje za dovezené přímo do EU v bezcelním a bezkvótovém režimu.

 

Buvoli

 

 

 

 

 

0102 31 00

– –

Plemenná čistokrevná zvířata

Zemědělství

bez

A

A

 

0102 39

– –

Ostatní

 

 

 

 

 

0102 39 10

– – –

Domácí druhy

Zemědělství

10,2 % + 93,1 EUR/100 kg

X

A

Pokud jde o kategorii fáze pro BLMNS, zboží pocházející z Jižní Afriky se pro účely čl. 4 odst. 15 písm. c) protokolu 1 této dohody považuje za dovezené přímo do EU v bezcelním a bezkvótovém režimu.

0102 39 90

– – –

Ostatní

Zemědělství

bez

A

A

 

0102 90

Ostatní

 

 

 

 

 

0102 90 20

– –

Plemenná čistokrevná zvířata

Zemědělství

bez

A

A

 

 

– –

Ostatní

 

 

 

 

 

0102 90 91

– – –

Domácí druhy

Zemědělství

10,2 % + 93,1 EUR/100 kg

X

A

Pokud jde o kategorii fáze pro BLMNS, zboží pocházející z Jižní Afriky se pro účely čl. 4 odst. 15 písm. c) protokolu 1 této dohody považuje za dovezené přímo do EU v bezcelním a bezkvótovém režimu.

0102 90 99

– – –

Ostatní

Zemědělství

bez

A

A

 

0103

Živá prasata

 

 

 

 

 

0103 10 00

Plemenná čistokrevná zvířata

Zemědělství

bez

A

A

 

 

Ostatní

 

 

 

 

 

0103 91

– –

O hmotnosti menší než 50 kg

 

 

 

 

 

0103 91 10

– – –

Domácí druhy

Zemědělství

41,2 EUR/100 kg

A

A

 

0103 91 90

– – –

Ostatní

Zemědělství

bez

A

A

 

0103 92

– –

O hmotnosti 50 kg nebo více

 

 

 

 

 

 

– – –

Domácí druhy

 

 

 

 

 

0103 92 11

– – – –

Prasnice, které se alespoň jednou oprasily, o hmotnosti nejméně160 kg

Zemědělství

35,1 EUR/100 kg

A

A

 

0103 92 19

– – – –

Ostatní

Zemědělství

41,2 EUR/100 kg

A

A

 

0103 92 90

– – –

Ostatní

Zemědělství

bez

A

A

 

0104

Živé ovce a kozy

 

 

 

 

 

0104 10

Ovce

 

 

 

 

 

0104 10 10

– –

Plemenná čistokrevná zvířata

Zemědělství

bez

A

A

 

 

– –

Ostatní

 

 

 

 

 

0104 10 30

– – –

Jehňata (do stáří jednoho roku)

Zemědělství

80,5 EUR/100 kg

A

A

 

0104 10 80

– – –

Ostatní

Zemědělství

80,5 EUR/100 kg

A

A

 

0104 20

Kozy

 

 

 

 

 

0104 20 10

– –

Plemenná čistokrevná zvířata

Zemědělství

3,2 %

A

A

 

0104 20 90

– –

Ostatní

Zemědělství

80,5 EUR/100 kg

A

A

 

0105

Živí kohouti a slepice (drůbež druhu Gallus domesticus), kachny, husy, krocani, krůty a perličky

 

 

 

 

 

 

O hmotnosti nejvýše 185 g

 

 

 

 

 

0105 11

– –

Kohouti a slepice druhu Gallus domesticus

 

 

 

 

 

 

– – –

Samičí kuřata chovná a reprodukční

 

 

 

 

 

0105 11 11

– – – –

Pro snášení vajec

Zemědělství

52 EUR/1 000 p/st

A

A

 

0105 11 19

– – – –

Ostatní

Zemědělství

52 EUR/1 000 p/st

A

A

 

 

– – –

Ostatní

 

 

 

 

 

0105 11 91

– – – –

Pro snášení vajec

Zemědělství

52 EUR/1 000 p/st

A

A

 

0105 11 99

– – – –

Ostatní

Zemědělství

52 EUR/1 000 p/st

A

A

 

0105 12 00

– –

Krocani a krůty

Zemědělství

152 EUR/1 000 p/st

A

A

 

0105 13 00

– –

Kachny

Zemědělství

52 EUR/1 000 p/st

A

A

 

0105 14 00

– –

Husy

Zemědělství

152 EUR/1 000 p/st

A

A

 

0105 15 00

– –

Perličky

Zemědělství

52 EUR/1 000 p/st

A

A

 

 

Ostatní

 

 

 

 

 

0105 94 00

– –

Kohouti a slepice druhu Gallus domesticus

Zemědělství

20,9 EUR/100 kg

A

A

 

0105 99

– –

Ostatní

 

 

 

 

 

0105 99 10

– – –

Kachny

Zemědělství

32,3 EUR/100 kg

A

A

 

0105 99 20

– – –

Husy

Zemědělství

31,6 EUR/100 kg

A

A

 

0105 99 30

– – –

Krocani a krůty

Zemědělství

23,8 EUR/100 kg

A

A

 

0105 99 50

– – –

Perličky

Zemědělství

34,5 EUR/100 kg

A

A

 

0106

Ostatní živá zvířata

 

 

 

 

 

 

Savci

 

 

 

 

 

0106 11 00

– –

Primáti

Zemědělství

bez

A

A

 

0106 12 00

– –

Velryby, delfíni a sviňuchy (savci řádu Cetacea); kapustňáci a dugungové (savci řádu Sirenia); tuleni, lvouni a mroži (savci podřádu Pinnipedia)

Zemědělství

bez

A

A

 

0106 13 00

– –

Velbloudi a jiní velbloudovití (Camelidae)

Zemědělství

bez

A

A

 

0106 14

– –

Králíci a zajíci

 

 

 

 

 

0106 14 10

– – –

Domácí králíci

Zemědělství

3,8 %

A

A

 

0106 14 90

– – –

Ostatní

Zemědělství

bez

A

A

 

0106 19 00

– –

Ostatní

Zemědělství

bez

A

A

 

0106 20 00

Plazi (včetně hadů a želv)

Zemědělství

bez

A

A

 

 

Ptáci

 

 

 

 

 

0106 31 00

– –

Draví ptáci

Zemědělství

bez

A

A

 

0106 32 00

– –

Papouškovití (včetně papoušků, drobných druhů papoušků s dlouhým ocasem, makaů (papoušků ara) a kakadu)

Zemědělství

bez

A

A

 

0106 33 00

– –

Pštrosi; emuové (Dromaius novaehollandiae)

Zemědělství

bez

A

A

 

0106 39

– –

Ostatní

 

 

 

 

 

0106 39 10

– – –

Holubi

Zemědělství

6,4 %

A

A

 

0106 39 80

– – –

Ostatní

Zemědělství

bez

A

A

 

 

Hmyz

 

 

 

 

 

0106 41 00

– –

Včely

Zemědělství

bez

A

A

 

0106 49 00

– –

Ostatní

Zemědělství

bez

A

A

 

0106 90 00

Ostatní

Zemědělství

bez

A

A

 

02

KAPITOLA 2 – MASO A JEDLÉ DROBY

 

 

 

 

 

0201

Hovězí maso, čerstvé nebo chlazené

 

 

 

 

 

0201 10 00

V celku a půlené

Zemědělství

12,8 % + 176,8 EUR/100 kg

X

A

 

0201 20

Ostatní nevykostěné

 

 

 

 

 

0201 20 20

– –

„Kompenzované“ čtvrti

Zemědělství

12,8 % + 176,8 EUR/100 kg

X

A

 

0201 20 30

– –

Neoddělené nebo oddělené přední čtvrti

Zemědělství

12,8 % + 141,4 EUR/100 kg

X

A

 

0201 20 50

– –

Neoddělené nebo oddělené zadní čtvrti

Zemědělství

12,8 % + 212,2 EUR/100 kg

X

A

 

0201 20 90

– –

Ostatní

Zemědělství

12,8 % + 265,2 EUR/100 kg

X

A

 

0201 30 00

Vykostěné

Zemědělství

12,8 % + 303,4 EUR/100 kg

X

A

 

0202

Hovězí maso, zmrazené

 

 

 

 

 

0202 10 00

V celku a půlené

Zemědělství

12,8 % + 176,8 EUR/100 kg

X

A

 

0202 20

Ostatní nevykostěné

 

 

 

 

 

0202 20 10

– –

„Kompenzované“ čtvrti

Zemědělství

12,8 % + 176,8 EUR/100 kg

X

A

 

0202 20 30

– –

Neoddělené nebo oddělené přední čtvrti

Zemědělství

12,8 % + 141,4 EUR/100 kg

X

A

 

0202 20 50

– –

Neoddělené nebo oddělené zadní čtvrti

Zemědělství

12,8 % + 221,1 EUR/100 kg

X

A

 

0202 20 90

– –

Ostatní

Zemědělství

12,8 % + 265,3 EUR/100 kg

X

A

 

0202 30

Vykostěné

 

 

 

 

 

0202 30 10

– –

Přední čtvrti celé nebo dělené nejvýše do pěti kusů, každá čtvrť v samostatném bloku; „kompenzované“ čtvrti ve dvou blocích, z nichž jeden obsahuje přední čtvrť celou nebo dělenou nejvýše do pěti kusů a druhý obsahuje zadní čtvrť, kromě svíčkové, v jednom kusu

Zemědělství

12,8 % + 221,1 EUR/100 kg

X

A

 

0202 30 50

– –

Přední čtvrti s částí boku nebo bez něj a hovězí hrudí

Zemědělství

12,8 % + 221,1 EUR/100 kg

X

A

 

0202 30 90

– –

Ostatní

Zemědělství

12,8 % + 304,1 EUR/100 kg

X

A

 

0203

Vepřové maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazené

 

 

 

 

 

 

Čerstvé nebo chlazené

 

 

 

 

 

0203 11

– –

V celku a půlené

 

 

 

 

 

0203 11 10

– – –

Z domácích prasat

Zemědělství

53,6 EUR/100 kg

A

A

 

0203 11 90

– – –

Ostatní

Zemědělství

bez

A

A

 

0203 12

– –

Kýty, plece a kusy z nich, nevykostěné

 

 

 

 

 

 

– – –

Z domácích prasat

 

 

 

 

 

0203 12 11

– – – –

Kýty a kusy z nich

Zemědělství

77,8 EUR/100 kg

A

A

 

0203 12 19

– – – –

Plece a kusy z nich

Zemědělství

60,1 EUR/100 kg

A

A

 

0203 12 90

– – –

Ostatní

Zemědělství

bez

A

A

 

0203 19

– –

Ostatní

 

 

 

 

 

 

– – –

Z domácích prasat

 

 

 

 

 

0203 19 11

– – – –

Přední části a kusy z nich

Zemědělství

60,1 EUR/100 kg

A

A

 

0203 19 13

– – – –

Hřbety s kostí a kusy z nich

Zemědělství

86,9 EUR/100 kg

A

A

 

0203 19 15

– – – –

Bůčky (prorostlé) a kusy z nich

Zemědělství

46,7 EUR/100 kg

A

A

 

 

– – – –

Ostatní

 

 

 

 

 

0203 19 55

– – – – –

Vykostěné

Zemědělství

86,9 EUR/100 kg

A

A

 

0203 19 59

– – – – –

Ostatní

Zemědělství

86,9 EUR/100 kg

A

A

 

0203 19 90

– – –

Ostatní

Zemědělství

bez

A

A

 

 

Zmrazené

 

 

 

 

 

0203 21

– –

V celku a půlené

 

 

 

 

 

0203 21 10

– – –

Z domácích prasat

Zemědělství

53,6 EUR/100 kg

A

A

 

0203 21 90

– – –

Ostatní

Zemědělství

bez

A

A

 

0203 22

– –

Kýty, plece a kusy z nich, nevykostěné

 

 

 

 

 

 

– – –

Z domácích prasat

 

 

 

 

 

0203 22 11

– – – –

Kýty a kusy z nich

Zemědělství

77,8 EUR/100 kg

A

A

 

0203 22 19

– – – –

Plece a kusy z nich

Zemědělství

60,1 EUR/100 kg

A

A

 

0203 22 90

– – –

Ostatní

Zemědělství

bez

A

A

 

0203 29

– –

Ostatní

 

 

 

 

 

 

– – –

Z domácích prasat

 

 

 

 

 

0203 29 11

– – – –

Přední části a kusy z nich

Zemědělství

60,1 EUR/100 kg

A

A

 

0203 29 13

– – – –

Hřbety s kostí a kusy z nich

Zemědělství

86,9 EUR/100 kg

A

A

 

0203 29 15

– – – –

Bůčky (prorostlé) a kusy z nich

Zemědělství

46,7 EUR/100 kg

A

A

 

 

– – – –

Ostatní

 

 

 

 

 

0203 29 55

– – – – –

Vykostěné

Zemědělství

86,9 EUR/100 kg

A

A

 

0203 29 59

– – – – –

Ostatní

Zemědělství

86,9 EUR/100 kg

A

A

 

0203 29 90

– – –

Ostatní

Zemědělství

bez

A

A

 

0204

Skopové nebo kozí maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazené

 

 

 

 

 

0204 10 00

Jehněčí maso v celku a půlené, čerstvé nebo chlazené

Zemědělství

12,8 % + 171,3 EUR/100 kg

A

A

 

 

Ostatní skopové maso, čerstvé nebo chlazené

 

 

 

 

 

0204 21 00

– –

V celku a půlené

Zemědělství

12,8 % + 171,3 EUR/100 kg

A

A

 

0204 22

– –

Ostatní nevykostěné

 

 

 

 

 

0204 22 10

– – –

Předky a půlené předky

Zemědělství

12,8 % + 119,9 EUR/100 kg

A

A

 

0204 22 30

– – –

Hřbety a šrůtka a půlené hřbety se šrůtkou

Zemědělství

12,8 % + 188,5 EUR/100 kg

A

A

 

0204 22 50

– – –

Spojené kýty a oddělené kýty

Zemědělství

12,8 % + 222,7 EUR/100 kg

A

A

 

0204 22 90

– – –

Ostatní

Zemědělství

12,8 % + 222,7 EUR/100 kg

A

A

 

0204 23 00

– –

Vykostěné

Zemědělství

12,8 % + 311,8 EUR/100 kg

A

A

 

0204 30 00

Jehněčí maso v celku a půlené, zmrazené

Zemědělství

12,8 % + 128,8 EUR/100 kg

A

A

 

 

Ostatní skopové maso, zmrazené

 

 

 

 

 

0204 41 00

– –

V celku a půlené

Zemědělství

12,8 % + 128,8 EUR/100 kg

A

A

 

0204 42

– –

Ostatní nevykostěné

 

 

 

 

 

0204 42 10

– – –

Předky a půlené předky

Zemědělství

12,8 % + 90,2 EUR/100 kg

A

A

 

0204 42 30

– – –

Hřbety a šrůtka a půlené hřbety se šrůtkou

Zemědělství

12,8 % + 141,7 EUR/100 kg

A

A

 

0204 42 50

– – –

Spojené kýty a oddělené kýty

Zemědělství

12,8 % + 167,5 EUR/100 kg

A

A

 

0204 42 90

– – –

Ostatní

Zemědělství

12,8 % + 167,5 EUR/100 kg

A

A

 

0204 43

– –

Vykostěné

 

 

 

 

 

0204 43 10

– – –

Jehněčí

Zemědělství

12,8 % + 234,5 EUR/100 kg

A

A

 

0204 43 90

– – –

Ostatní

Zemědělství

12,8 % + 234,5 EUR/100 kg

A

A

 

0204 50

Kozí maso

 

 

 

 

 

 

– –

Čerstvé nebo chlazené

 

 

 

 

 

0204 50 11

– – –

V celku a půlené

Zemědělství

12,8 % + 171,3 EUR/100 kg

A

A

 

0204 50 13

– – –

Předky a půlené předky

Zemědělství

12,8 % + 119,9 EUR/100 kg

A

A

 

0204 50 15

– – –

Hřbety a šrůtka a půlené hřbety se šrůtkou

Zemědělství

12,8 % + 188,5 EUR/100 kg

A

A

 

0204 50 19

– – –

Spojené kýty a oddělené kýty

Zemědělství

12,8 % + 222,7 EUR/100 kg

A

A

 

 

– – –

Ostatní

 

 

 

 

 

0204 50 31

– – – –

Nevykostěné kusy

Zemědělství

12,8 % + 222,7 EUR/100 kg

A

A

 

0204 50 39

– – – –

Vykostěné kusy

Zemědělství

12,8 % + 311,8 EUR/100 kg

A

A

 

 

– –

Zmrazené

 

 

 

 

 

0204 50 51

– – –

V celku a půlené

Zemědělství

12,8 % + 128,8 EUR/100 kg

A

A

 

0204 50 53

– – –

Předky a půlené předky

Zemědělství

12,8 % + 90,2 EUR/100 kg

A

A

 

0204 50 55

– – –

Hřbety a šrůtka a půlené hřbety se šrůtkou

Zemědělství

12,8 % + 141,7 EUR/100 kg

A

A

 

0204 50 59

– – –

Spojené kýty a oddělené kýty

Zemědělství

12,8 % + 167,5 EUR/100 kg

A

A

 

 

– – –

Ostatní

 

 

 

 

 

0204 50 71

– – – –

Nevykostěné kusy

Zemědělství

12,8 % + 167,5 EUR/100 kg

A

A

 

0204 50 79

– – – –

Vykostěné kusy

Zemědělství

12,8 % + 234,5 EUR/100 kg

A

A

 

0205 00

Koňské maso, oslí maso, maso z mul nebo mezků, čerstvé, chlazené nebo zmrazené

 

 

 

 

 

0205 00 20

Čerstvé nebo chlazené

Zemědělství

5,1 %

A

A

 

0205 00 80

Zmrazené

Zemědělství

5,1 %

A

A

 

0206

Jedlé droby hovězí, vepřové, skopové, kozí, koňské, oslí, z mul nebo mezků, čerstvé, chlazené nebo zmrazené

 

 

 

 

 

0206 10

Hovězí, čerstvé nebo chlazené

 

 

 

 

 

0206 10 10

– –

K výrobě farmaceutických výrobků

Zemědělství

bez

A

A

 

 

– –

Ostatní

 

 

 

 

 

0206 10 95

– – –

Okruží a bránice

Zemědělství

12,8 % + 303,4 EUR/100 kg

X

A

 

0206 10 98

– – –

Ostatní

Zemědělství

bez

A

A

 

 

Hovězí, zmrazené

 

 

 

 

 

0206 21 00

– –

Jazyky

Zemědělství

bez

A

A

 

0206 22 00

– –

Játra

Zemědělství

bez

A

A

 

0206 29

– –

Ostatní

 

 

 

 

 

0206 29 10

– – –

K výrobě farmaceutických výrobků

Zemědělství

bez

A

A

 

 

– – –

Ostatní

 

 

 

 

 

0206 29 91

– – – –

Okruží a bránice

Zemědělství

12,8 % + 304,1 EUR/100 kg

X

A

 

0206 29 99

– – – –

Ostatní

Zemědělství

bez

A

A

 

0206 30 00

Vepřové, čerstvé nebo chlazené

Zemědělství

bez

A

A

 

 

Vepřové, zmrazené

 

 

 

 

 

0206 41 00

– –

Játra

Zemědělství

bez

A

A

 

0206 49 00

– –

Ostatní

Zemědělství

bez

A

A

 

0206 80

Ostatní, čerstvé nebo chlazené

 

 

 

 

 

0206 80 10

– –

K výrobě farmaceutických výrobků

Zemědělství

bez

A

A

 

 

– –

Ostatní

 

 

 

 

 

0206 80 91

– – –

Koňské, oslí, z mul a mezků

Zemědělství

6,4 %

A

A

 

0206 80 99

– – –

Skopové a kozí

Zemědělství

bez

A

A

 

0206 90

Ostatní, zmrazené

 

 

 

 

 

0206 90 10

– –

K výrobě farmaceutických výrobků

Zemědělství

bez

A

A

 

 

– –

Ostatní

 

 

 

 

 

0206 90 91

– – –

Koňské, oslí, z mul a mezků

Zemědělství

6,4 %

A

A

 

0206 90 99

– – –

Skopové a kozí

Zemědělství

bez

A

A

 

0207

Maso a jedlé droby z drůbeže čísla 0105 , čerstvé, chlazené nebo zmrazené

 

 

 

 

 

 

Z kohoutů a slepic druhu Gallus domesticus

 

 

 

 

 

0207 11

– –

Nedělené, čerstvé nebo chlazené

 

 

 

 

 

0207 11 10

– – –

Oškubané, vykuchané, s hlavou a běháky, zvané „kuřata 83 %“

Zemědělství

26,2 EUR/100 kg

A

A

 

0207 11 30

– – –

Oškubané, vykuchané, bez hlavy a běháků, avšak s krkem, srdcem, játry a svalnatým žaludkem, zvané „kuřata 70 %“

Zemědělství

29,9 EUR/100 kg

A

A

 

0207 11 90

– – –

Oškubané, vykuchané, bez hlavy a běháků, bez krku, srdce, jater a svalnatého žaludku, zvané „kuřata 65 %“, nebo jinak předkládané

Zemědělství

32,5 EUR/100 kg

A

A

 

0207 12

– –

Nedělené, zmrazené

 

 

 

 

 

0207 12 10

– – –

Oškubané, vykuchané, bez hlavy a běháků, avšak s krkem, srdcem, játry a svalnatým žaludkem, zvané „kuřata 70 %“

Zemědělství

29,9 EUR/100 kg

A

A

 

0207 12 90

– – –

Oškubané, vykuchané, bez hlavy a běháků, bez krku, srdce, jater a svalnatého žaludku, zvané „kuřata 65 %“, nebo jinak předkládané

Zemědělství

32,5 EUR/100 kg

A

A

 

0207 13

– –

Dělené maso a droby, čerstvé nebo chlazené

 

 

 

 

 

 

– – –

Dělené maso

 

 

 

 

 

0207 13 10

– – – –

Vykostěné

Zemědělství

102,4 EUR/100 kg

A

A

 

 

– – – –

Nevykostěné

 

 

 

 

 

0207 13 20

– – – – –

Půlky nebo čtvrtky

Zemědělství

35,8 EUR/100 kg

A

A

 

0207 13 30

– – – – –

Celá křídla, též bez špiček

Zemědělství

26,9 EUR/100 kg

A

A

 

0207 13 40

– – – – –

Hřbety, krky, hřbety s krky, biskupy a špičky křídel

Zemědělství

18,7 EUR/100 kg

A

A

 

0207 13 50

– – – – –

Prsa a jejich části

Zemědělství

60,2 EUR/100 kg

A

A

 

0207 13 60

– – – – –

Stehna a jejich části

Zemědělství

46,3 EUR/100 kg

A

A

 

0207 13 70

– – – – –

Ostatní

Zemědělství

100,8 EUR/100 kg

A

A

 

 

– – –

Droby

 

 

 

 

 

0207 13 91

– – – –

Játra

Zemědělství

6,4 %

A

A

 

0207 13 99

– – – –

Ostatní

Zemědělství

18,7 EUR/100 kg

A

A

 

0207 14

– –

Dělené maso a droby, zmrazené

 

 

 

 

 

 

– – –

Dělené maso

 

 

 

 

 

0207 14 10

– – – –

Vykostěné

Zemědělství

102,4 EUR/100 kg

A

A

 

 

– – – –

Nevykostěné

 

 

 

 

 

0207 14 20

– – – – –

Půlky nebo čtvrtky

Zemědělství

35,8 EUR/100 kg

A

A

 

0207 14 30

– – – – –

Celá křídla, též bez špiček

Zemědělství

26,9 EUR/100 kg

A

A

 

0207 14 40

– – – – –

Hřbety, krky, hřbety s krky, biskupy a špičky křídel

Zemědělství

18,7 EUR/100 kg

A

A

 

0207 14 50

– – – – –

Prsa a jejich části

Zemědělství

60,2 EUR/100 kg

A

A

 

0207 14 60

– – – – –

Stehna a jejich části

Zemědělství

46,3 EUR/100 kg

A

A

 

0207 14 70

– – – – –

Ostatní

Zemědělství

100,8 EUR/100 kg

A

A

 

 

– – –

Droby

 

 

 

 

 

0207 14 91

– – – –

Játra

Zemědělství

6,4 %

A

A

 

0207 14 99

– – – –

Ostatní

Zemědělství

18,7 EUR/100 kg

A

A

 

 

Z krocanů a krůt

 

 

 

 

 

0207 24

– –

Nedělené, čerstvé nebo chlazené

 

 

 

 

 

0207 24 10

– – –

Oškubané, vykuchané, bez hlavy a běháků, avšak s krkem, srdcem, játry a svalnatým žaludkem, zvané „krůty 80 %“

Zemědělství

34 EUR/100 kg

A

A

 

0207 24 90

– – –

Oškubané, vykuchané, bez hlavy a krku, bez běháků, srdce, jater a svalnatého žaludku, zvané „krůty 73 %“, nebo jinak předkládané

Zemědělství

37,3 EUR/100 kg

A

A

 

0207 25

– –

Nedělené, zmrazené

 

 

 

 

 

0207 25 10

– – –

Oškubané, vykuchané, bez hlavy a běháků, avšak s krkem, srdcem, játry a svalnatým žaludkem, zvané „krůty 80 %“

Zemědělství

34 EUR/100 kg

A

A

 

0207 25 90

– – –

Oškubané, vykuchané, bez hlavy a běháků, bez krku, srdce, jater a svalnatého žaludku, zvané „krůty 73 %“, nebo jinak předkládané

Zemědělství

37,3 EUR/100 kg

A

A

 

0207 26

– –

Dělené maso a droby, čerstvé nebo chlazené

 

 

 

 

 

 

– – –

Dělené maso

 

 

 

 

 

0207 26 10

– – – –

Vykostěné

Zemědělství

85,1 EUR/100 kg

A

A

 

 

– – – –

Nevykostěné

 

 

 

 

 

0207 26 20

– – – – –

Půlky nebo čtvrtky

Zemědělství

41 EUR/100 kg

A

A

 

0207 26 30

– – – – –

Celá křídla, též bez špiček

Zemědělství

26,9 EUR/100 kg

A

A

 

0207 26 40

– – – – –

Hřbety, krky, hřbety s krky, biskupy a špičky křídel

Zemědělství

18,7 EUR/100 kg

A

A

 

0207 26 50

– – – – –

Prsa a jejich části

Zemědělství

67,9 EUR/100 kg

A

A

 

 

– – – – –

Stehna a jejich části

 

 

 

 

 

0207 26 60

– – – – – –

Spodní stehna a jejich části

Zemědělství

25,5 EUR/100 kg

A

A

 

0207 26 70

– – – – – –

Ostatní

Zemědělství

46 EUR/100 kg

A

A

 

0207 26 80

– – – – –

Ostatní

Zemědělství

83 EUR/100 kg

A

A

 

 

– – –

Droby

 

 

 

 

 

0207 26 91

– – – –

Játra

Zemědělství

6,4 %

A

A

 

0207 26 99

– – – –

Ostatní

Zemědělství

18,7 EUR/100 kg

A

A

 

0207 27

– –

Dělené maso a droby, zmrazené

 

 

 

 

 

 

– – –

Dělené maso

 

 

 

 

 

0207 27 10

– – – –

Vykostěné

Zemědělství

85,1 EUR/100 kg

A

A

 

 

– – – –

Nevykostěné

 

 

 

 

 

0207 27 20

– – – – –

Půlky nebo čtvrtky

Zemědělství

41 EUR/100 kg

A

A

 

0207 27 30

– – – – –

Celá křídla, též bez špiček

Zemědělství

26,9 EUR/100 kg

A

A

 

0207 27 40

– – – – –

Hřbety, krky, hřbety s krky, biskupy a špičky křídel

Zemědělství

18,7 EUR/100 kg

A

A

 

0207 27 50

– – – – –

Prsa a jejich části

Zemědělství

67,9 EUR/100 kg

A

A

 

 

– – – – –

Stehna a jejich části

 

 

 

 

 

0207 27 60

– – – – – –

Spodní stehna a jejich části

Zemědělství

25,5 EUR/100 kg

A

A

 

0207 27 70

– – – – – –

Ostatní

Zemědělství

46 EUR/100 kg

A

A

 

0207 27 80

– – – – –

Ostatní

Zemědělství

83 EUR/100 kg

A

A

 

 

– – –

Droby

 

 

 

 

 

0207 27 91

– – – –

Játra

Zemědělství

6,4 %

A

A

 

0207 27 99

– – – –

Ostatní

Zemědělství

18,7 EUR/100 kg

A

A

 

 

Z kachen

 

 

 

 

 

0207 41

– –

Nedělené, čerstvé nebo chlazené

 

 

 

 

 

0207 41 20

– – –

Oškubané, vykrvené, bez střev, ale nevykuchané, s hlavou a běháky, zvané „kachny 85 %“

Zemědělství

38 EUR/100 kg

A

A

 

0207 41 30

– – –

Oškubané a vykuchané, bez hlavy a běháků, avšak s krkem, játry, srdcem a svalnatým žaludkem, zvané „kachny 70 %“

Zemědělství

46,2 EUR/100 kg

A

A

 

0207 41 80

– – –

Oškubané a vykuchané, bez hlavy, běháků a bez krků, srdce, jater a svalnatého žaludku, zvané „kachny 63 %“, nebo jinak předkládané

Zemědělství

51,3 EUR/100 kg

A

A

 

0207 42

– –

Nedělené, zmrazené

 

 

 

 

 

0207 42 30

– – –

Oškubané a vykuchané, bez hlavy a běháků, avšak s krkem, srdcem, játry a svalnatým žaludkem, zvané „kachny 70 %“

Zemědělství

46,2 EUR/100 kg

A

A

 

0207 42 80

– – –

Oškubané a vykuchané, bez hlavy a běháků, bez krku, srdce, jater a svalnatého žaludku, zvané „kachny 63 %“, nebo jinak předkládané

Zemědělství

51,3 EUR/100 kg

A

A

 

0207 43 00

– –

Tučná játra, čerstvá nebo chlazená

Zemědělství

bez

A

A

 

0207 44

– –

Ostatní, čerstvé nebo chlazené

 

 

 

 

 

 

– – –

Dělené maso

 

 

 

 

 

0207 44 10

– – – –

Vykostěné

Zemědělství

128,3 EUR/100 kg

A

A

 

 

– – – –

Nevykostěné

 

 

 

 

 

0207 44 21

– – – – –

Půlky nebo čtvrtky

Zemědělství

56,4 EUR/100 kg

A

A

 

0207 44 31

– – – – –

Celá křídla, též bez špiček

Zemědělství

26,9 EUR/100 kg

A

A

 

0207 44 41

– – – – –

Hřbety, krky, hřbety s krky, biskupy a špičky křídel

Zemědělství

18,7 EUR/100 kg

A

A

 

0207 44 51

– – – – –

Prsa a jejich části

Zemědělství

115,5 EUR/100 kg

A

A

 

0207 44 61

– – – – –

Stehna a jejich části

Zemědělství

46,3 EUR/100 kg

A

A

 

0207 44 71

– – – – –

„Kachní paleta“

Zemědělství

66 EUR/100 kg

A

A

 

0207 44 81

– – – – –

Ostatní

Zemědělství

123,2 EUR/100 kg

A

A

 

 

– – –

Droby

 

 

 

 

 

0207 44 91

– – – –

Játra, jiná než tučná

Zemědělství

6,4 %

A

A

 

0207 44 99

– – – –

Ostatní

Zemědělství

18,7 EUR/100 kg

A

A

 

0207 45

– –

Ostatní, zmrazené

 

 

 

 

 

 

– – –

Dělené maso

 

 

 

 

 

0207 45 10

– – – –

Vykostěné

Zemědělství

128,3 EUR/100 kg

A

A

 

 

– – – –

Nevykostěné

 

 

 

 

 

0207 45 21

– – – – –

Půlky nebo čtvrtky

Zemědělství

56,4 EUR/100 kg

A

A

 

0207 45 31

– – – – –

Celá křídla, též bez špiček

Zemědělství

26,9 EUR/100 kg

A

A

 

0207 45 41

– – – – –

Hřbety, krky, hřbety s krky, biskupy a špičky křídel

Zemědělství

18,7 EUR/100 kg

A

A

 

0207 45 51

– – – – –

Prsa a jejich části

Zemědělství

115,5 EUR/100 kg

A

A

 

0207 45 61

– – – – –

Stehna a jejich části

Zemědělství

46,3 EUR/100 kg

A

A

 

0207 45 71

– – – – –

„Kachní paleta“

Zemědělství

66 EUR/100 kg

A

A

 

0207 45 81

– – – – –

Ostatní

Zemědělství

123,2 EUR/100 kg

A

A

 

 

– – –

Droby