4.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/12


A Bíróság (nyolcadik tanács) 2009. április 30-i ítélete (a Fővárosi Bíróság [Magyarország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Lidl Magyarország Kereskedelmi bt kontra Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa

(C-132/08. sz. ügy) (1)

(Áruk szabad mozgása - Rádióberendezések és távközlő végberendezések - A megfelelőség kölcsönös elismerése - Más tagállamban székhellyel rendelkező gyártó által kiadott megfelelőségi nyilatkozat el nem ismerése)

2009/C 153/23

Az eljárás nyelve: magyar

A kérdést előterjesztő bíróság

Fővárosi Bíróság

Az alapeljárás felei

Felperes: Lidl Magyarország Kereskedelmi bt

Alperes: Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Fővárosi Bíróság — Az EK 30. cikknek, a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint a megfelelőségük kölcsönös elismeréséről szóló, 1999. március 9-i 1999/5/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 91., 10. o.; magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 23. kötet, 254. o.) 8. cikkének, valamint az általános termékbiztonságról szóló, 2001. december 3-i 2001/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2002. L 11., 4. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 6. kötet, 447. o.) 2. cikke e) és f) pontjának, 6. cikke (1) bekezdésének és 8. cikke (2) bekezdésének értelmezése — Az Európai Közösség egészében nem harmonizált használatú frekvenciasávot használó és CE-jelöléssel ellátott rádióberendezés importőrét a nemzeti jog rendelkezései szerinti megfelelőségi nyilatkozat kiállítására akkor is kötelező nemzeti szabályozás, ha a szóban forgó készülékhez a más tagállamban székhellyel rendelkező gyártó által kiadott megfelelőségi nyilatkozatot mellékelnek

Rendelkező rész

1)

A rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint a megfelelőségük kölcsönös elismeréséről szóló, 1999. március 9-i 1999/5/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében a tagállamok nem írhatják elő a rádióberendezést forgalomba hozó személy számára, hogy megfelelőségi nyilatkozatot nyújtson be, ha az adott berendezést annak valamely másik tagállamban székhellyel rendelkező gyártója ellátta CE-jelöléssel, és kiállította róla a megfelelőségi nyilatkozatot.

2)

Az általános termékbiztonságról szóló, 2001. december 3-i 2001/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv nem alkalmazható, amikor valamely személynek a rádióberendezésre vonatkozó megfelelőségi nyilatkozat kiállítására irányuló kötelezettségét érintő kérdések megítéléséről van szó. Ami a tagállamok 2001/95 irányelv értelmében vett azon lehetőségét illeti, hogy a megfelelőségi nyilatkozat bemutatásán kívüli egyéb kötelezettségeket írhatnak elő a rádióberendezések forgalmazása során, valamely terméket forgalmazó személy csak ezen irányelv 2. cikkének e) pontjában meghatározott feltételek mellett tekinthető a termék gyártójának, illetve a 2. cikk f) pontjában meghatározott feltételek mellett a termék forgalmazójának. A gyártót és a forgalmazót csak a 2001/95 irányelvben rájuk külön-külön előírt kötelezettségek terhelik.

3)

Ha valamely kérdéskört közösségi szinten harmonizáltan szabályoztak, minden erre vonatkozó nemzeti intézkedést e harmonizációs intézkedés rendelkezései, nem pedig az EK 28. és az EK 30. cikk alapján kell megítélni. Az 1999/5/EK irányelv hatálya alá tartozó területeken a tagállamoknak maradéktalanul be kell tartaniuk ezen irányelv rendelkezéseit, és nem tarthatnak fenn azzal ellentétes nemzeti rendelkezéseket. Amennyiben egy tagállam úgy véli, hogy valamely harmonizált szabványnak történő megfelelés nem biztosítja azt, hogy a készülék megfeleljen az 1999/5 irányelvben előírt alapvető követelményeknek, amelyekre az említett szabvány szándékoltan vonatkozik, az érintett tagállam az ezen irányelv 5. cikkében előírt eljárást köteles követni. Ellenben a tagállam valamely korlátozás igazolásaként hivatkozhat az 1999/5 irányelv által harmonizált területen kívüli indokokra. Ilyen esetben a tagállam csak az EK 30. cikkben felsorolt indokok valamelyikére vagy a közérdek feltétlenül érvényesítendő követelményeire hivatkozhat.


(1)  HL C 183., 2008.7.19.