16.2.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 56/24


Vispārējās tiesas priekšsēdētāja 2014. gada 5. decembra rīkojums – AF Steelcase/ITSB

(Lieta T-652/14 R)

(Pagaidu noregulējums - Publiskie iepirkumi - Mēbeļu piegāde un uzstādīšana - Pretendenta piedāvājuma noraidīšana - Pieteikums par piemērošanas apturēšanu - Fumus boni juris neesamība)

(2015/C 056/34)

Tiesvedības valoda – spāņu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: AF Steelcase, SA (Madride, Spānija) (pārstāvis – SRodríguez Bajón, advokāts)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB) (pārstāvji – NBambara un MPaolacci)

Priekšmets

Pieteikums par pagaidu noregulējumu, ar ko būtībā lūgts apturēt Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB) 2014. gada 8. jūlija lēmuma, ar kuru noraidīts prasītājas saistībā ar uzaicinājuma iesniegt piedāvājumu procedūru attiecībā uz mēbeļu un aprīkojuma piegādi un uzstādīšanu ITSB ēkās iesniegtais piedāvājums, piemērošanu

Rezolutīvā daļa:

1)

pieteikumu par pagaidu noregulējumu noraidīt;

2)

lēmuma par tiesāšanās izdevumiem pieņemšanu atlikt.