03/Volumul 41

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

209


32002D0279


L 099/17

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA COMISIEI

din 12 aprilie 2002

de modificare a Deciziilor 2000/666/CE și 2001/106/CE în ceea ce privește stabilirea unui model de listă a fermelor sau a centrelor de carantină autorizate pentru importurile de păsări în statele membre

[notificată cu numărul C(2002) 1402]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2002/279/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 92/65/CEE a Consiliului din 13 iulie 1992 de definire a cerințelor de sănătate animală care reglementează schimburile și importurile în Comunitate de animale, material seminal, ovule și embrioni care nu se supun, în ceea ce privește cerințele de sănătate animală, normelor comunitare specifice menționate la anexa A punctul I la Directiva 90/425/CEE (1), astfel cum a fost modificată ultima dată prin Decizia 95/176/CE a Comisiei (2), în special articolul 17 alineatul (3) litera (c) și articolul 18 alineatul (1) a patra liniuță,

întrucât:

(1)

Decizia 2000/666/CE a Comisiei (3), astfel cum a fost modificată ultima dată prin Decizia 2001/383/CE (4), stabilește cerințele de sănătate animală și de certificare veterinară necesare pentru importul de păsări, altele decât păsările de curte, precum și condițiile de carantină.

(2)

Mai multe state membre s-au confruntat cu probleme de punere în aplicare a dispozițiilor privind importurile, în special în ceea ce privește procedura care trebuie urmată la punctul de control la frontieră, din cauza necunoașterii fermelor sau a centrelor de carantină autorizate existente în celelalte state membre.

(3)

Prin urmare, este necesar ca statele membre să întocmească lista fermelor sau a centrelor de carantină autorizate și să o comunice Comisiei și celorlalte state membre.

(4)

Decizia 2001/106/CE a Comisiei (5) stabilește un model de listă a centrelor de colectare a animalelor vii, a centrelor de colectare a materialului seminal și a echipelor de colectare a embrionilor în statele membre, precum și normele aplicabile transmiterii acestor liste. Este necesar să se lărgească domeniul de aplicare a deciziei menționate anterior astfel încât să includă fermele sau centrele de carantină autorizate pentru importurile de păsări, altele decât păsările de curte.

(5)

Prin urmare, Deciziile 2000/666/CE și 2001/106/CE ar trebui modificate în consecință.

(6)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului pentru lanțul alimentar și sănătatea animală (secțiunea „Sănătatea și bunăstarea animalelor”),

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Decizia 2000/666/CE se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 2, punctul 4 se înlocuiește cu următorul text:

„Păsările sunt transportate la o fermă sau un centru de carantină autorizat care apare pe lista menționată la articolul 2 punctul 5 și importatorul dă o declarație scrisă, redactată în limba statului membru de intrare, în care responsabilul fermei sau centrului acceptă să adăpostească păsările pentru carantină. Declarația trebuie să indice clar numele, adresa și numărul de autorizație al fermei sau centrului de carantină și trebuie să ajungă la punctul de control la frontieră prin poșta electronică sau prin fax înainte de sosirea lotului sau trebuie prezentată de importator sau de agentul său înainte ca păsările să fie autorizate să părăsească punctul de control la frontieră;”.

2.

La articolul 2, se adaugă punctul 5, cu următorul text:

„5.

Statele membre comunică celorlalte state membre și Comisiei lista numerelor de autorizație ale fermelor sau centrelor de carantină autorizate, numele și numărul ANIMO al unității veterinare locale competente, precum și modificările care îi sunt aduse, în conformitate cu dispozițiile prevăzute de Decizia 2001/106/CE.”

3.

La articolul 3 alineatul (4) se adaugă următoarea frază:

„Această autorizație este retrasă în cazul în care aceste condiții nu mai sunt respectate.”

4.

La articolul 4 alineatul (2), cuvintele „cel puțin șapte zile și cel mult” se înlocuiesc cu „în termen de”.

5.

Anexa A la Decizia 2000/666/CE se înlocuiește cu anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Decizia 2001/106/CE se modifică după cum urmează:

1.

Titlul se înlocuiește cu următorul text:

„Decizia Comisiei de stabilire a unui model de listă a unităților autorizate de către statele membre în conformitate cu mai multe dispoziții ale legislației sanitar-veterinare a Comunității și de definire a normelor aplicabile transmiterii acestor liste către Comisie”.

2.

La anexa I se adaugă punctul 4, cu următorul text:

„4.

Ferme sau centre de carantină pentru păsări, autorizate în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) a patra liniuță din Directiva 92/65/CEE și cu Decizia 2000/666/CE.”

3.

La anexa II se adaugă punctul IV, cu următorul text:

Image

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 12 aprilie 2002.

Pentru Comisie

David BYRNE

Membru al Comisiei


(1)  JO L 268, 14.9.1992, p. 54.

(2)  JO L 117, 24.5.1995, p. 23.

(3)  JO L 278, 31.10.2000, p. 26.

(4)  JO L 137, 19.5.2001, p. 28.

(5)  JO L 39, 9.2.2001, p. 39.


ANEXĂ

„ANEXA A

Image

Image

Image