9.6.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

CA 135/1


HAKEMUSPYYNTÖ EYK:N TIETEELLISEN KOMITEAN ASIANTUNTIJAN TEHTÄVIIN 2006

(2006/C 135 A/01)

Euroopan ympäristökeskus

Euroopan ympäristökeskuksen (EYK) tärkeimpänä tarkoituksena on tukea kestävää kehitystä ja auttaa saavuttamaan merkittäviä ja mitattavissa olevia parannuksia Euroopan ympäristössä. Tähän se pyrkii tarjoamalla oikea-aikaista, kohdennettua, asiaankuuluvaa ja luotettavaa tietoa päätöksentekijöille ja yleisölle.

EYK kokoaa ja levittää tietoa Euroopan ympäristön tieto- ja seurantaverkoston (Eionetin) kautta. Eionet on EYK:n ja sen 32 jäsenmaan yhteistyöverkosto, joka yhdistää kansalliset tietokeskukset (NFP:t) EU:ssa ja yhteistyömaissa, aihekeskukset (ECT:t), kansalliset asiantuntijalaitokset (NRC:t) ja komission asiantuntijat.

EYK:n työ käsittää Euroopan komissiolta, EYK:n jäsenmailta, kansainvälisiltä organisaatioilta, konventioista ja sopimuksista peräisin olevien tietojen kokoamista ja analysointia, toimintalinjojen kannalta tärkeiden neuvojen antamista sekä näiden tietojen saattamista käyttöön laajasti

EYK:n tieteellisen komitean rooli

Tieteellinen komitea tukee EYK:n johtokunnan ja johtajan työtä antamalla tieteellistä neuvontaa ja asiantuntijalausuntoja kaikista EYK:n työhön kuuluvista tieteellisistä kysymyksistä.

EYK:n tieteellinen komitea perustettiin Euroopan ympäristökeskuksen sekä ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston (Eionetin) perustamisesta annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1210/90 (1) 10 artiklan mukaisesti. Tieteellisen komitean tärkeimpiin tehtäviin kuuluu lausuntojen antaminen viraston vuotuisesta ja monivuotisesta työohjelmasta, tutkimushenkilöstön palvelukseen ottamisesta ja kaikesta EYK:n toimintaan liittyvästä tieteellisestä toiminnasta.

Tämä hakemuspyyntö koskee tieteellisessä komiteassa tällä hetkellä tarvittavaa seuraavien alojen asiantuntemusta:

1)

resurssien ja jätteen hallinta;

2)

tulvista, kuivuuskausista ja tulivuorenpurkauksista johtuvien vaarojen ja riskien arviointi sekä teollisuuden riskit;

3)

valtameri- ja rannikkotiede, mukaan lukien meribiologia;

4)

suunnittelu, joka liittyy erityisesti menetelmiin ja alueelliseen analysointiin;

5)

biotieteet, mukaan lukien terveystieteet, kestävä maatalous ja biologia.

EYK:n tieteellisen komitean kokoonpano

Ympäristökeskuksen tieteellinen komitea koostuu EYK:n jäsenmaiden riippumattomista tutkijoista ja kattaa kaikki ympäristökeskuksen tehtäväalueet. Tieteellisen komitean jäsenet valitaan avoimessa valintamenettelyssä.

Tieteellisen komitean puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa valitaan komitean jäsenistä.

Tieteellisen komiteaan kuuluu enintään 20 asiantuntijaa.

On toivottavaa, että tieteellisen komitean asiantuntijat tuntevat ensisijaisen alansa lisäksi perusteellisesti vaadituista ympäristöasiantuntemuksen aloista yhden tai useamman, jolloin kollektiivinen asiantuntemus on mahdollisimman laaja.

Osallistuminen kokouksiin

Asiantuntijan on oltava valmis osallistumaan tieteellisen komitean kokouksiin säännöllisesti, vähintään kolme kertaa vuodessa. Tieteellisen komitean kokoukset pidetään yleensä EYK:n tiloissa Kööpenhaminassa.

Jäsenille ei makseta osallistumisesta komitean työhön, mutta he ovat oikeutettuja saamaan korvauksen jokaisesta kokonaisesta kokouspäivästä. Jäsenet saavat myös matka- ja oleskelukorvauksen ympäristökeskuksen matka- ja majoituskorvauksiin sovellettavien periaatteiden mukaisesti.

Puheenjohtaja ja esittelijät ovat oikeutettuja saamaan korvausta lausuntoluonnosten koordinointiin liittyvistä kuluista.

Kelpoisuusvaatimukset

Tieteellisen komitean jäseneksi hakevilla edellä mainittujen alojen asiantuntijoilla on oltava

kyseisen tieteenalan korkeakoulututkinto, mielellään jatkotutkintotasolta,

vähintään 10 vuoden työkokemus koulutusvaatimuksia vastaavalta tasolta,

jonkin EYK:n jäsenvaltion (Euroopan unioni, Islanti, Liechtenstein, Norja, Bulgaria, Romania, Sveitsi ja Turkki) kansalaisuus.

Valintaperusteet

Etusija on hakijoilla, joilla on

kokemusta tieteellisestä arvioinnista ja/tai tieteellisestä neuvonnasta, pätevyyttä ja asiantuntemusta mainituilta erityisaloilta,

kokemusta tieteellisten töiden ja julkaisujen vertaisarvioinneista, ensi sijassa EYK:n toimintaan liittyvillä aloilla,

kykyä analysoida vaikeatajuista tietoa ja asiakirjoja ja laatia tieteellisten lausuntojen luonnoksia ja raportteja,

laadunvarmistuksessa tarvittavaa kykyä,

näyttöä oman alansa tieteellisestä asiantuntemuksesta,

työkokemusta monitieteisestä ympäristöstä, mielellään kansainvälisessä yhteydessä,

hyvä englannin kielen taito katsotaan eduksi. Taito käyttää nykyaikaisia asiakirjansiirto- ja viestintävälineitä katsotaan eduksi, koska ympäristökeskuksen tarkoituksena on hyödyntää tätä teknologiaa parhaalla mahdollisella tavalla.

Riippumattomuus ja ilmoitukset etunäkökohdista

Tieteellisen komitean jäsenet nimitetään riippumattomina asiantuntijoina. Hakijoiden tulee vakuuttaa, että heidän toimintansa tieteellisessä komiteassa on riippumatonta ja tinkimätöntä suhteessa ulkoisiin vaikutuksiin.

Nimittämisen jälkeen komitean uusia jäseniä pyydetään allekirjoittamaan ilmoitus sitoutumisesta Euroopan ympäristökeskuksen tieteellisen komitean toimintaan. Kaikkien jäsenten on lisäksi allekirjoitettava vuotuinen ilmoitus etunäkökohdista sellaiset välittömät tai välilliset etunäkökohdat mainiten, joilla on yhteys ympäristökeskuksen tehtäviin.

Valintamenettely, nimittäminen ja toimikausi

Ympäristökeskus vertailee kelpoisuusehdot täyttäviä hakemuksia edellä mainittujen valintakriteerien pohjalta.

EYK:n johtaja voi kutsua kokoon raadin arvioimaan hakijoiden ammatillista kokemusta.

Hakijat, joita jäsenyysvaatimusten täyttymisestä huolimatta ei nimitetä, voidaan ottaa varallaololuetteloon mahdollista myöhempää toimen täyttämistä varten.

Toimi on nelivuotinen ja uusittavissa kerran enintään neljäksi vuodeksi.

Yhtäläiset mahdollisuudet

EYK:ssa noudatetaan EU:n yhdenvertaisuuden periaatetta miesten ja naisten välillä sekä tasapainoista EYK:n jäsenmaiden maantieteellistä edustavuutta tieteellisessä komiteassa.

Hakumenettely

Hakijoiden tulisi lähettää hakukirje ja yksityiskohtainen ansioluettelo, jossa on luettelo hakijan tieteellisistä julkaisuista, mieluiten englanniksi.

EYK toivoo, että hakemukset lähetetään sähköpostina.

Myös postitetut hakemukset hyväksytään edellyttäen, että hakija merkitsee selvästi kuoreen sen asiantuntemuksen alan, jossa toivoo tulevansa huomioon otetuksi.

Seuraavassa on osoitteet hakemusten lähettämiseksi sähköpostina:

Ala 1. Resurssien ja jätteen hallinta

sc.call06-area1@eea.europa.eu

Ala 2. Tulvista, kuivuuskausista ja tulivuorenpurkauksista johtuvien vaarojen ja riskien arviointi sekä teollisuuden riskit

sc.call06-area2@eea.europa.eu

Ala 3. Valtameri- ja rannikkotiede, mukaan lukien meribiologia

sc.call06-area3@eea.europa.eu

Ala 4. Suunnittelu, joka liittyy erityisesti menetelmiin ja alueelliseen analysointiin

sc.call06-area4@eea.europa.eu

Ala 5. Biotieteet, mukaan lukien terveystieteet, kestävä maatalous ja biologia

sc.call06-area5@eea.europa.eu

tai tavallisena kirjelähetyksenä:

Personnel management group

Scientific Committee call 2006 — ala (ilmoitetaan alaa vastaava numero 1–5)

European Environment Agency

Kongens Nytorv 6

DK-1050 Copenhagen K

Ehdokkaita pyydetään osoittamaan mahdolliset tiedustelut hausta sähköpostiosoitteeseen

sc.call06-questions@eea.europa.eu.

Muita hakemuksen tueksi esitettäviä asiakirjoja voidaan pyytää myöhemmässä vaiheessa.

Hakemukset käsitellään luottamuksellisesti.

Määräaika hakemuksen jättämiselle

Hakemukset on lähetettävä viimeistään 20. heinäkuuta 2006 (postileiman päivämäärä riittää todisteeksi; sähköposti viimeistään klo 23.59 Keski-Euroopan aikaa).

EYK varaa itselleen oikeuden jättää huomioimatta kaikki myöhemmin saapuvat kiinnostuksenilmaisut.


(1)  Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1641/2003 (EUVL L 245, 29.9.2003, s. 1).