9.3.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 70/30


Anmeldelse af en planlagt fusion

(Sag COMP/M.6796 — Aegean/Olympic II)

(EØS-relevant tekst)

2013/C 70/12

1.

Den 28. februar 2013 modtog Kommissionen i overensstemmelse med artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1) anmeldelse af en planlagt fusion, hvorved Aegean Airlines SA (»Aegean«, Grækenland) gennem opkøb af aktier erhverver kontrol over hele Olympic Air SA (»Olympic Air«, Grækenland), jf. Fusionsforordningens artikel 3, stk. 1, litra b). Fusionen er blevet henvist til Kommissionen af de græske og de cypriotiske myndigheder i henhold til artikel 22, stk. 1, i Fusionsforordningens.

2.

De deltagende virksomheder er aktive på følgende områder:

Aegean: græsk luftfartsselskab, som foretager nationale og internationale flyvninger fra sine primære baser i Athens internationale lufthavn og visse andre græske lufthavne

Olympic Air: græsk luftfartsselskab, som foretager nationale og i mindre grad internationale flyvninger fra sin primære base i Athens internationale lufthavn.

3.

Efter en foreløbig gennemgang af sagen finder Kommissionen, at den anmeldte fusion muligvis falder ind under EF-fusionsforordningen. Den har dog endnu ikke taget endelig stilling hertil.

4.

Kommissionen opfordrer hermed alle interesserede til at fremsætte deres eventuelle bemærkninger til den planlagte fusion.

Bemærkningerne skal være Kommissionen i hænde senest ti dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse og kan med angivelse af sagsnummer COMP/M.6796 — Aegean/Olympic II sendes til Kommissionen pr. fax (+32 22964301), pr. e-mail til adressen COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu eller pr. brev til følgende adresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Konkurrence

Registreringskontoret for Fusioner

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1 (»EF-Fusionsforordningen«).