15.11.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 351/83


Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kalavarojen säilyttämisestä nuorten meren eliöiden suojelemiseksi toteutettavien teknisten toimenpiteiden avulla annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/98 muuttamisesta ja neuvoston asetuksen 1288/2012 kumoamisesta”

COM(2012) 298 final – 2012/0158 COD

2012/C 351/18

Yleisesittelijä: Brian CURTIS

Neuvosto päätti 5. heinäkuuta 2012 ja Euroopan parlamentti 10. heinäkuuta 2012 Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 43 artiklan 2 kohdan nojalla pyytää Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon aiheesta

Ehdotus – Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus kalavarojen säilyttämisestä nuorten meren eliöiden suojelemiseksi toteutettavien teknisten toimenpiteiden avulla annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/98 muuttamisesta ja neuvoston asetuksen 1288/2009 kumoamisesta

COM(2012) 298 final – 2012/0158 COD.

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean työvaliokunta päätti 10. heinäkuuta 2012 antaa asian valmistelun ”maatalous, maaseudun kehittäminen, ympäristö” -erityisjaoston tehtäväksi.

Asian kiireellisyyden vuoksi Euroopan talous- ja sosiaalikomitea nimesi 18.–19. syyskuuta 2012 pitämässään 483. täysistunnossa (syyskuun 18. päivän kokouksessa) yleisesittelijäksi Brian CURTISIN ja hyväksyi seuraavan lausunnon. Äänestyksessä annettiin 122 ääntä puolesta ja 1 vastaan 2:n pidättyessä äänestämästä.

1.   Päätelmät ja suositukset

1.1

Koska neuvoston asetuksella (EY) N:o 1288/2009 säädettyjen väliaikaisten teknisten toimenpiteiden soveltamisaika päättyy 31. joulukuuta 2012, Euroopan talous- ja sosiaalikomitea kannattaa komission ehdotusta oikeusvarmuuden takaamiseksi sillä välin, kun uutta teknisten toimenpiteiden puiteasetusta valmistellaan yhteisen kalastuspolitiikan uudistuksen osana.

1.2

Kyseiset tekniset toimenpiteet ovat tärkeitä kestävän kalastuksen kannalta, ja niiden jatkuvuus on tarpeen varmistaa. Toimenpiteiden keskeytyminen, vaikka väliaikaisestikin, vaikuttaisi kielteisesti kantojen säilyttämiseen sekä haavoittuviin syvänmeren luontotyyppeihin – myös useilla Natura 2000 -alueilla. Niiden keskeytyminen merkitsisi myös sitä, että eräitä perusteltuja ja hyväksyttyjä poikkeuksia asetuksen (EY) N:o 850/98 säännöksistä ei enää sovellettaisi.

1.3

Komitea ehdottaa, että asetuksessa (EY) N:o 1288/2009 säädettyjen teknisten siirtymätoimenpiteiden soveltamisaikaa jatketaan aiemman menettelyn mukaisesti 18 kuukaudella sen sijaan, että ne sisällytettäisiin asetukseen (EY) N:o 850/98.

2.   Taustaa

2.1

Komissio esitti 4. kesäkuuta 2008 ehdotuksen neuvoston asetukseksi kalavarojen säilyttämisestä teknisten toimenpiteiden avulla (1). Kyseisellä asetuksella oli tarkoitus korvata asetus (EY) N:o 850/98 kalavarojen säilyttämisestä nuorten meren eliöiden suojelemiseksi toteutettavien teknisten toimenpiteiden avulla sekä säätää kalastusmahdollisuuksia koskevassa vuotuisessa asetuksessa väliaikaisesti vahvistettujen teknisten toimenpiteiden pysyvästä täytäntöönpanosta.

2.2

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea antoi ehdotetusta asetuksesta lausuntonsa, joka työjärjestyksen mukaisen menettelyn jälkeen hyväksyttiin komitean 451. täysistunnossa 25. helmikuuta 2009 (2).

2.3

Asetusehdotusta vastaavan asetuksen käsittelyä komissiossa vaikeuttivat vuonna 2009 neuvottelut Lissabonin sopimuksen hyväksymisestä.

2.4

Tällä välin annettiin asian kiireellisyyden vuoksi neuvoston asetus (EY) N:o 43/2009 eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien ja niihin liittyvien edellytysten vahvistamisesta vuodeksi 2009 (3).

2.5

Sillä aikaa, kun teknisistä toimenpiteistä annettavan neuvoston asetuksen käsittely jatkui vuonna 2009, edellä mainitun asetuksen (EY) N:o 43/2009 liitteessä III säädettyjä toimenpiteitä ei enää sovellettu, koska niiden soveltamisaika oli umpeutunut.

2.6

Niinpä oikeusvarmuussyistä sekä merellisten luonnonvarojen moitteettoman säilyttämisen ja hallinnoinnin ylläpitämiseksi hyväksyttiin teknisistä siirtymätoimenpiteistä 1. tammikuuta 2010 ja 30. kesäkuuta 2011 väliseksi ajaksi annettu neuvoston asetus (EY) N:o 1288/2009 (4), jossa säädetään asetuksen (EY) N:o 43/2009 liitteeseen III kuuluvien väliaikaisten teknisten toimenpiteiden jatkamisesta 18 kuukauden pituisen siirtymäkauden ajan.

2.7

Lissabonin sopimuksesta johtuvien uusien vaatimusten johdosta komissio veti vuonna 2010 takaisin vuonna 2008 tehdyn ehdotuksen.

2.8

Siirtymätoimenpiteitä jatkettiin edelleen toisella 18 kuukauden jaksolla asetuksen (EU) N:o 579/2011 mukaisesti, koska niitä ei ollut 30. päivään kesäkuuta 2011 mennessä vielä voitu sisällyttää teknisistä toimenpiteistä annettuun voimassa olleeseen asetukseen (EY) N:o 850/98 (tai kyseisen asetuksen korvaavaan uuteen asetukseen).

2.9

Komissio aikoo tarkistaa asetusta (EY) N:o 850/98 parhaillaan neuvoteltavana olevan yhteisen kalastuspolitiikan uudistuksen jälkeen ja kyseisen uudistuksen mukaisesti. Uusi teknisiä toimenpiteitä koskeva asetus ei näin ollen voi olla valmis pantavaksi täytäntöön 1. tammikuuta 2013 mennessä. Sen vuoksi tarvitaan jokin ratkaisu, jolla varmistetaan, että tekniset siirtymätoimenpiteet pysyvät voimassa 31. joulukuuta 2012 jälkeen, jotta jäisi aikaa teknisiä toimenpiteitä koskevan uuden kehyksen kehittämiseen.

2.10

Kaiken edellä esitetyn johdosta on annettu käsillä olevan ETSK:n lausunnon kohteena oleva ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi, jolla muutetaan neuvoston asetusta (EY) N:o 850/98 kyseisten teknisten toimenpiteiden sisällyttämiseksi siihen.

3.   Huomioita

3.1

Olisi selvempää, jos 34 b artiklassa kohta 3 siirrettäisiin heti kohdan 1 jälkeen: poikkeuksen tulisi seurata välittömästi yleiskieltoa, kuten asetuksessa (EY) N:o 43/2009, ja vasta sen jälkeen seuraisi vaatimus seisovan verkon käyttöä koskevasta erityiskalastusluvasta (tarkasteltavana olevassa ehdotuksessa kohta 2).

3.2

Asetuksen (EY) N:o 43/2009 liitteen III 9.12 kohdassa mainittua, 31. päivään joulukuuta 2012 voimassa olevaa poikkeusta tulisi jatkaa. Vuoden 2011 viimeisen neljänneksen ja vuoden 2012 ensimmäisen puoliskon aikana yli 600 metrin syvyydessä toteutettu tutkimusohjelma on nimenomaisesti osoittanut, että haiden sivusaaliiden määrät ovat erittäin vähäisiä, minkä perusteella poikkeus tulisi myöntää merikortteja verkoilla pyydystäville aluksille sen jälkeen, kun tieteellis-teknis-taloudellinen kalastuskomitea on validoinut raportin.

3.3

Asetuksen (EY) N:o 43/2009 liitteen III kohtia 1, 2, 4, 5a, 5b, 5c, 5d, 17 ja 18, jotka ovat voimassa 31. joulukuuta 2012 asti, ei ole käsitelty ehdotuksessa. Komissio on selittänyt, että liitteen kohdat 5a, c ja d ovat vanhentuneet 1. tammikuuta 2010 alkaen, kohdat 1 ja 2 on Tanskan pyynnöstä poistettu eikä niitä enää sisällytetä asetukseen ja kohdat 17 ja 18 on sisällytetty ehdotuksen 6 ja 3 kohtiin.

Bryssel 18. syyskuuta 2012

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean puheenjohtaja

Staffan NILSSON


(1)  COM(2008) 324 final.

(2)  EUVL C 218, 11.9.2009.

(3)  EUVL L 22, 26.1.2009, s. 1.

(4)  EUVL L 347, 24.12.2009, s. 6.