18.11.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 337/1


Povolení státní podpory podle ustanovení článků 107 a 108 SFEU

Případy, k nimž Komise nevznáší námitku

(Text s významem pro EHP)

2011/C 337/01

Datum přijetí rozhodnutí

27.10.2011

Odkaz na číslo státní podpory

SA.33201 (11/N)

Členský stát

Dánsko

Region

Název (a/nebo jméno příjemce)

Support for public service radio programmes

Právní základ

Retningslinjer for fordeling af Public Service-Puljen, jf. § 11a i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. Lovbekendtgørelse nr. 477 af 6. maj 2010 som aendret ved lov nr. 1360 af 8. december 2010.

Název opatření

Režim podpory

Cíl

Režim podpory na rozvoj kultury

Forma podpory

Přímá dotace

Rozpočet

 

Předpokládané roční výdaje: 3,75 mil. DKK

 

Celková částka plánované podpory: 11,25 mil. DKK

Míra podpory

50 %

Délka trvání programu

do 31.12.2013

Hospodářská odvětví

Sdělovací prostředky

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Det Danske Filminstitut

Gothersgade 55

1123 København K

DANMARK

Další informace

Rozhodnutí v autentickém znění po odstranění všech informací, jež jsou předmětem obchodního tajemství, najdete na adrese:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_cs.htm