Καύσιμα — μείωση της περιεκτικότητας σε θείο

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:

Οδηγία (ΕΕ) 2016/802 — μείωση της περιεκτικότητας ορισμένων υγρών καυσίμων σε θείο

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ;

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Η οδηγία ορίζει το μέγιστο επιτρεπτό επίπεδο περιεκτικότητας σε θείο:

Βαρύ μαζούτ και πετρέλαιο εσωτερικής καύσης

Καύσιμα πλοίων

Εφαρμογή

Επιστημονική και τεχνική πρόοδος

Για να συμβαδίζει με την επιστημονική και τεχνική πρόοδο και μετά από διαβούλευση με μια επιτροπή εκπροσώπων των χωρών της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει το δικαίωμα να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για την τροποποίηση των αντίστοιχων τιμών των εκπομπών όσον αφορά τις μεθόδους μείωσης των εκπομπών, καθώς και για τα κριτήρια χρήσης αυτών των μεθόδων.

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΟΔΗΓΙΑ;

Η οδηγία (ΕΕ) 2016/802 είναι η κωδικοποιημένη έκδοση της οδηγίας 1999/32/ΕΚ του Συμβουλίου και των διαδοχικών της τροποποιήσεων. Εφαρμόζεται από τις 10 Ιουνίου 2016.

ΠΛΑΙΣΙΟ

* ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Μέθοδος μείωσης των εκπομπών: εναλλακτική λύση αντί της χρήσης καυσίμων πλοίων με χαμηλή περιεκτικότητα σε θείο, συμπεριλαμβανομένων κάθε είδους εγκατάστασης, υλικού, συσκευής ή διάταξης που εγκαθίστανται σε πλοίο· ή άλλη διαδικασία, εναλλακτικό καύσιμο ή μέθοδος συμμόρφωσης. Η μέθοδος μείωσης των εκπομπών πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις αυτής της οδηγίας αποδεικνύοντας ότι είναι επαληθεύσιμη, ποσοτικοποιήσιμη και εφαρμόσιμη.

Δελτία παράδοσης καυσίμου πλοίων: έγγραφα που εκδίδει ένας προμηθευτής σε πελάτες ως απόδειξη παράδοσης του καυσίμου.

ΚΥΡΙΑ ΠΡΑΞΗ

Οδηγία (ΕΕ) 2016/802 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2016, σχετικά με τη μείωση της περιεκτικότητας ορισμένων υγρών καυσίμων σε θείο (κωδικοποιημένο κείμενο) (ΕΕ L 132 της 21.5.2016, σ. 58-78)

τελευταία ενημέρωση 27.02.2017