3.5.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 113/4


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2018/671,

annettu 2 päivänä toukokuuta 2018,

Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien sähköpolkupyörien tuonnin kirjaamisvelvoitteesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon polkumyynnillä muista kuin Euroopan unionin jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 8 päivänä kesäkuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1036 (1), jäljempänä ’polkumyynnin vastainen perusasetus’, ja erityisesti sen 14 artiklan 5 kohdan,

ottaa huomioon muista kuin Euroopan unionin jäsenvaltioista tapahtuvalta tuetulta tuonnilta suojautumisesta 8 päivänä kesäkuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1037 (2), jäljempänä ’tukien vastainen perusasetus’, ja erityisesti sen 24 artiklan 5 kohdan,

on ilmoittanut asiasta jäsenvaltioille,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan komissio, jäljempänä ’komissio’, ilmoitti 20 päivänä lokakuuta 2017Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistulla ilmoituksella (3), jäljempänä ’polkumyyntimenettelyn vireillepanoilmoitus’, Kiinan kansantasavallasta, jäljempänä ’Kiina’, peräisin olevien sähköpolkupyörien tuontia unioniin koskevan polkumyynnin vastaisen menettelyn, jäljempänä ’polkumyyntimenettely’, vireillepanosta sen jälkeen, kun eurooppalaisten polkupyöränvalmistajien järjestö European Bicycle Manufacturers Association, jäljempänä ’valituksen tekijä’ tai ’EBMA’, oli 8 päivänä syyskuuta 2017 tehnyt valituksen sellaisten tuottajien puolesta, joiden osuus sähköpolkupyörien kokonaistuotannosta unionissa on yli 25 prosenttia.

(2)

Komissio ilmoitti 21 päivänä joulukuuta 2017Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistulla ilmoituksella (4), jäljempänä ’tukien vastaisen menettelyn vireillepanoilmoitus’, Kiinasta peräisin olevien sähköpolkupyörien tuontia unioniin koskevan tukien vastaisen menettelyn, jäljempänä ’tukien vastainen menettely’, vireillepanosta sen jälkeen, kun valituksen tekijä oli 8 päivänä marraskuuta 2017 tehnyt valituksen sellaisten tuottajien puolesta, joiden osuus sähköpolkupyörien kokonaistuotannosta unionissa on yli 25 prosenttia.

1.   TARKASTELTAVANA OLEVA TUOTE JA SAMANKALTAINEN TUOTE

(3)

Kummassakin menettelyssä kirjaamisvelvoitteen kohteena ovat Kiinasta peräisin olevat apumoottorilla varustetut polkupyörät, joissa on sähkömoottori, jotka tällä hetkellä luokitellaan CN-koodeihin 8711 60 10 ja ex 8711 60 90 (Taric-koodi 8711609010), jäljempänä ’tarkasteltavana oleva tuote’. Kyseiset CN- ja Taric-koodit ovat ainoastaan ohjeellisia.

2.   PYYNTÖ

(4)

Valituksen tekijä ilmoitti valituksissaan aikovansa pyytää kirjaamisvelvoitetta. Valituksen tekijä toimitti kirjaamisvelvoitetta koskevat pyynnöt 31 päivänä tammikuuta 2018 polkumyynnin vastaisen perusasetuksen 14 artiklan 5 kohdan ja tukien vastaisen perusasetuksen 24 artiklan 5 kohdan mukaisesti. Valituksen tekijä pyysi, että tarkasteltavana olevan tuotteen tuonti asetetaan kirjaamisvelvoitteen alaiseksi siten, että kyseiseen tuontiin voidaan myöhemmin soveltaa toimenpiteitä kirjaamispäivästä alkaen, jos kaikki perusasetuksissa asetetut edellytykset täyttyvät.

3.   KIRJAAMISVELVOITTEEN PERUSTEET

(5)

Polkumyynnin vastaisen perusasetuksen 14 artiklan 5 kohdan ja tukien vastaisen perusasetuksen 24 artiklan 5 kohdan mukaan komissio voi määrätä tulliviranomaiset toteuttamaan aiheelliset toimenpiteet tuonnin kirjaamiseksi siten, että kyseiseen tuontiin voidaan myöhemmin soveltaa toimenpiteitä kirjaamispäivästä alkaen, jos kaikki perusasetuksissa asetetut edellytykset täyttyvät. Tuonnin kirjaaminen voidaan tehdä pakolliseksi unionin tuotannonalan asianmukaisesti perustellusta pyynnöstä.

(6)

Valituksen tekijän mukaan kirjaamisvelvoite on perusteltu, koska tarkasteltavana olevaa tuotetta tuodaan polkumyynnillä ja sen tuontia tuetaan. Unionin tuotannonalalle aiheutuu merkittävää vahinkoa lisääntyvästä halpatuonnista, joka heikentää mahdollisten lopullisten tullien korjaavaa vaikutusta mahdollistamalla varastojen kasvattamisen ennen vuoden 2018 myyntikautta.

(7)

Komissio tarkasteli pyyntöä polkumyynnin vastaisen perusasetuksen 10 artiklan 4 kohdan ja tukien vastaisen perusasetuksen 16 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

(8)

Komissio tarkisti polkumyyntiä koskevan pyynnön osan osalta, olivatko tuojat tai olisiko niiden pitänyt olla tietoisia polkumyynnistä siltä osin kuin on kyse sen laajuudesta ja väitetystä tai todetusta vahingosta. Se myös tutki, tapahtuiko edelleen tuonnin huomattavaa kasvua, joka ajoittumisensa ja määränsä sekä muiden olosuhteiden vuoksi todennäköisesti vakavasti heikentäisi sovellettavan lopullisen polkumyyntitullin korjaavaa vaikutusta.

(9)

Tukia koskevan pyynnön osan osalta komissio tarkisti, ovatko kyseessä sellaiset kriittiset olosuhteet, joissa kyseessä olevan, tasoitustullin käyttöönoton mahdollistavaa tukea saavan tuotteen mittavasta tuonnista suhteellisen lyhyen ajanjakson aikana aiheutuu vaikeasti korjattavissa olevaa vahinkoa, ja onko kyseiselle tuonnille tarpeen asettaa taannehtivasti tasoitustulleja, jotta estettäisiin tällaisen vahingon toistuminen.

3.1   Tuojien tietoisuus polkumyynnistä, sen laajuudesta ja väitetystä vahingosta

(10)

Polkumyynnin osalta komissiolla on tässä vaiheessa riittävästi näyttöä siitä, että tarkasteltavana olevan tuotteen tuonti Kiinasta tapahtuu polkumyynnillä. Valituksen tekijä esitti erityisesti näyttöä normaaliarvosta, joka perustuu kotimarkkinahintoihin ja Sveitsin valintaan polkumyynnin vastaisen perusasetuksen 2 artiklan 7 kohdan mukaisesti.

(11)

Polkumyyntiä koskeva näyttö perustuu tällä tavoin määritetyn normaaliarvon ja unioniin suuntautuvaa vientiä varten myydyn tarkasteltavana olevan tuotteen vientihinnan (noudettuna lähettäjältä -tasolla) vertailuun. Kun otetaan huomioon väitettyjen polkumyyntimarginaalien suuruus, joka vaihtelee 193 prosentista 430 prosenttiin, näyttö tukee tässä vaiheessa kokonaisuudessaan riittävästi väitettä, että kyseiset vientiä harjoittavat tuottajat harjoittavat polkumyyntiä.

(12)

Nämä tiedot sisältyivät tämän menettelyn vireillepanoilmoitukseen, joka julkaistiin 20 päivänä lokakuuta 2017.

(13)

Vientiä harjoittava tuottaja Giant ja siihen etuyhteydessä oleva tuoja väittivät, että polkumyyntitutkimuksen vireillepano ei riitä takaamaan tietoisuutta polkumyynnin esiintymisestä.

(14)

Koska vireillepanoilmoitus julkaistiin Euroopan unionin virallisessa lehdessä, se on kaikkien tuojien saatavilla oleva julkinen asiakirja. Lisäksi tutkimuksessa asianomaisina osapuolina olevilla tuojilla on mahdollisuus tutustua valituksen ei-luottamukselliseen versioon. Sen vuoksi komissio katsoi, että tuojat olivat tietoisia tai niiden olisi pitänyt olla tietoisia väitetyistä polkumyyntikäytännöistä ja niiden laajuudesta sekä väitetystä vahingosta viimeistään kyseisenä ajankohtana.

(15)

Sama asianomainen osapuoli väitti, ettei tuojien voitu olettaa olevan tietoisia polkumyynnin vastaisen perusasetuksen 2 artiklan 7 kohdan soveltamisesta saatikka kykenevän ennakoimaan normaaliarvoa, johon verraten Kiinasta unioniin suuntautuvan viennin hintoja olisi arvioitava.

(16)

Komissio huomautti, että polkumyynnin vastaisen perusasetuksen 2 artiklan 7 kohdan soveltaminen mainittiin valituksessa ja siihen viitattiin myös vireillepanoilmoituksessa.

(17)

Myös väitetystä vahingosta esitettiin valituksessa riittävä näyttö, josta kävivät ilmi unionin tuotannonalan markkinaosuuden nopea kutistuminen 42,5 prosentista 28,6 prosenttiin vuoden 2014 ja valituksessa käytetyn ajanjakson välillä, kannattavuuden alhainen taso ja heikkeneminen 3,4 prosentista 2,1 prosenttiin liikevaihdosta vuoden 2014 ja valituksessa käytetyn ajanjakson välillä sekä hinnan alittavuutta koskevat laskelmat, jotka vaihtelivat 153 prosentista 206 prosenttiin.

(18)

Näin ollen komissio katsoi, että kirjaamisvelvoitteen ensimmäinen edellytys täyttyi polkumyyntiä koskevan pyynnön osan osalta.

3.2   Tuonnin huomattava lisäkasvu

(19)

Eurostatin tietojen perusteella ei ole mahdollista tehdä kattavaa analyysiä unioniin suuntautuvan sähköpolkupyörien tuonnin kehittymisestä. Tutkimusajanjakso alkaa lokakuussa 2016, mutta tammikuuhun 2017 asti arviolta 99 prosenttia sähköpolkupyörien tuonnista luokiteltiin CN-koodiin, johon kuuluu muitakin tuotteita.

(20)

Tähän liittyen valituksen tekijä toimitti yksityiskohtaisia lukuja, jotka perustuivat Kiinan tullin vientitietoihin tammikuun 2014 ja helmikuun 2018 väliseltä ajalta. Asianomaisten osapuolten toimittamien huomautusten ja tilastojen täsmäyttämisen perusteella komissio katsoi, että Kiinasta tapahtuvan viennin ja unioniin tapahtuvan tuonnin välillä on kahden kuukauden viive.

(21)

Sen vuoksi komissio katsoi analyysissään, että Kiinan tullin vientitiedot tarjoavat riittävän alustavan näytön unioniin suuntautuvasta viennistä, kun otetaan huomioon kuljetuksesta johtuva kahden kuukauden viive. Voidakseen määrittää tutkimusajanjakson aikana (1 päivän lokakuuta 2016 ja 30 päivän syyskuuta 2017 välillä) tapahtuneen tuonnin määrän komissio käytti näin ollen Kiinan tullin vientitietoja elokuun 2016 ja heinäkuun 2017 väliseltä ajalta.

(22)

Kiinasta unioniin suuntautuvan viennin määrä kasvoi marraskuun 2017 ja helmikuun 2018 välisenä aikana 82 prosenttia verrattuna marraskuun 2016 ja helmikuun 2017 väliseen aikaan. Lisäksi Kiinasta unioniin suuntautuvan viennin keskimääräinen kuukausittainen määrä marraskuun 2017 ja helmikuun 2018 välisenä aikana oli 64 prosenttia suurempi kuin keskimääräinen kuukausittainen tuontimäärä unioniin tutkimusajanjaksolla. Komissio katsoi, että nämä luvut ovat näyttö tuonnin huomattavasta lisääntymisestä.

(23)

Jotkin etuyhteydettömät tuojat ja Giant väittivät, että käsittelemättömät Kiinan vientitiedot, joita valituksen tekijä esittää kirjaamispyyntönsä tueksi, olisi paljastettava ei-luottamuksellisissa asiakirjoissa tietojen lähteen ja toimitettujen tietojen luotettavuuden varmistamiseksi. Tuojat väittävät, että käytettyjä koodeja ei mainittu ja että niihin voi sisältyä muitakin tuotteita.

(24)

Valituksen tekijä asetti komission saataville yksityiskohtaiset tilastotiedot, joita se käytti pyyntönsä tukena. Kyseisten tietojen paljastaminen loukkaisi tekijänoikeuksia. Valituksen tekijä asetti kuitenkin pyynnön ei-luottamuksellisessa versiossa nähtäville kuukausittaiset ja vuosittaiset aggregoidut vientiluvut. Valituksen tekijä ilmoitti myös, että tiedot ovat peräisin Kiinan tullilta, mainitsi käytetyt koodit ja selosti menetelmänsä muiden tuotteiden kuin tarkasteltavana olevan tuotteen pois jättämiseksi. Lähde sinänsä on tunnettu ja julkinen maksua vastaan. Lisäksi Eurostatin tilastot kyseiseltä ajanjaksolta vahvistivat laajalti nämä tiedot. Muut asianomaiset osapuolet eivät ehdottaneet vaihtoehtoisia tietoja tai menetelmiä. Tässä tilanteessa ja aggregoituja tietoja ja menetelmää koskeva julkistamisen taso ei-luottamuksellisessa asiakirja-aineistossa huomioon ottaen komissio katsoo, että asianomainen osapuoli ei tarvitse syöttötietoja voidakseen käyttää puolustautumisoikeuttaan. Sen vuoksi tämä väite oli hylättävä.

(25)

Jotkin etuyhteydettömät tuojat väittivät lisäksi, että varastojen kasvattaminen ei ole mahdollista, koska suunnittelun ja jakelun välinen aika on pitkä. Tältä osin komissio katsoi, että aika sähköpolkupyörän suunnittelusta sen tosiasialliseen jakeluun ei ole este mahdollisuudelle kasvattaa jo suunniteltujen polkupyörien varastoja varsinkin, kun otetaan huomioon valitukseen sisältyvät tiedot Kiinassa olevasta käyttämättömästä kapasiteetista. Lisäksi käytettävissä olevat tilastotiedot tukivat väitettä, jonka mukaan tuonti kasvoi huomattavasti. Tästä syystä väite hylättiin.

(26)

Jotkin etuyhteydettömät tuojat ja Giant kiistivät sen, että kiinalaisen viennin lisääntyminen muodostaisi näytön tuonnin huomattavasta lisäkasvusta, vaan väittivät sen johtuvan sähköpolkupyörien myynnin kausiluonteisuudesta. Komissio katsoi, että kausiluonteisuustekijät eivät vaikuttaneet vuositason vertailuun, joka osoitti tuontimäärän kasvaneen 82 prosenttia tapauksen vireillepanon jälkeen. Tästä syystä väite hylättiin.

(27)

Giant kiisti, että tuonnin kasvu olisi huomattavaa, ja väitti sen olevan vähäisempää tai samansuuntaista kuin sähköpolkupyörien kysynnän kokonaislisääntyminen unionissa. Giant siteerasi Euroopan polkupyöräteollisuuden liiton (Confederation of the European Bicycle Industry, CONEBI) julkaisua, jossa arvioitiin kyseisen kasvun olevan 22,2 prosenttia vuonna 2016 verrattuna vuoteen 2015, ja EBMA:n julkaisua, jossa vuoden 2017 kasvuvauhdiksi arvioitiin 23 prosenttia verrattuna vuoteen 2016. Giant väitti, että lokakuu 2017 oli oikea aloitusajankohta tuonnin kasvun arvioimiselle. Giant laski, että Eurostatin tuontitietojen perusteella sähköpolkupyörien kuukausittainen tuonti oli kasvanut 8,7 prosenttia lokakuusta 2017 tammikuuhun 2018.

(28)

Komissio huomauttaa, että Giantin mukaan kuljetusaika Kiinasta viennin ja unioniin tuonnin välillä oli ”ainakin yksi tai kaksi kuukautta”. Sen vuoksi lokakuun 2017 tuonti vastasi Kiinasta lokakuussa 2017 – eli ennen tutkimuksen vireillepanoa – tapahtunutta vientiä. Lisäksi Kiinasta unioniin suuntautuvan viennin keskimääräinen kuukausittainen määrä elokuun 2017 ja helmikuun 2018 välisenä aikana oli 36 prosenttia suurempi kuin keskimääräinen kuukausittainen tuontimäärä unioniin tutkimusajanjaksolla. Tässä kasvuvauhdissa ei oteta huomioon sitä erittäin merkittävää tuonnin kasvua, joka oli tapahtunut jo tutkimusajanjakson aikana, ja silti se on paljon suurempi kuin unionin markkinoiden kysynnän kasvuvauhti vuosina 2016 ja 2017.

(29)

Näin ollen komissio katsoi, että kirjaamisvelvoitteen toinen edellytys täyttyi polkumyyntiä koskevan pyynnön osan osalta.

3.3   Tullin korjaavan vaikutuksen kumoutuminen

(30)

Komissiolla on riittävästi näyttöä siitä, että Kiinasta tulevan tuonnin jatkuva kasvu yhä alenevin hinnoin aiheuttaisi lisää vahinkoa.

(31)

Kuten johdanto-osan 19–29 kappaleessa todetaan, tarkasteltavana olevan tuotteen tuonnin huomattavasta kasvusta on riittävästi näyttöä.

(32)

Lisäksi on näyttöä tarkasteltavana olevan tuotteen tuontihintojen alenevasta suuntauksesta. Kiinasta unioniin tulevan tuonnin keskihinta euroina oli marraskuun 2017 ja helmikuun 2018 välisenä aikana 8 prosenttia alempi kuin marraskuun 2016 ja helmikuun 2017 välillä ja 7 prosenttia alempi verrattuna tutkimusajanjaksoon.

(33)

Myös muut olosuhteet osoittavat, että tuonnin huomattava lisäkasvu todennäköisesti heikentää vakavasti sovellettavien tullien korjaavaa vaikutusta. Onkin kohtuullista olettaa, että tarkasteltavana olevan tuotteen tuonti saattaa kasvaa edelleen ennen mahdollisten väliaikaisten toimenpiteiden hyväksymistä, koska hyväksyminen tapahtuisi ehkä vasta heinäkuun 20 päivän tienoilla eli samoihin aikoihin kun sähköpolkupyörien vuoden 2018 myyntikausi päättyy.

(34)

Siksi tällainen tuonnin lisäkasvu tapauksen vireillepanon jälkeen – kun otetaan huomioon sen ajoittuminen ja määrä sekä muut olosuhteet (kuten Kiinassa oleva käyttämätön kapasiteetti ja kiinalaisten vientiä harjoittavien tuottajien hinnoittelukäytännöt) – todennäköisesti heikentää tuntuvasti mahdollisen lopullisen polkumyyntitullin korjaavaa vaikutusta, jollei kyseistä tullia sovelleta takautuvasti.

(35)

Näin ollen komissio katsoi, että kirjaamisvelvoitteen kolmas edellytys täyttyi polkumyyntiä koskevan pyynnön osan osalta.

3.4   Tuetun tuotteen mittava tuonti suhteellisen lyhyen ajanjakson aikana aiheuttaa vaikeasti korjattavissa olevaa vahinkoa

(36)

Tukien osalta komissiolla on riittävästi näyttöä siitä, että tarkasteltavana olevan tuotteen tuonti Kiinasta on tuettua. Väitetyt tuet ovat muun muassa seuraavia: i) varojen ja velvoitteiden suora siirto, kuten avustukset, valtion omistuksessa olevien pankkien ja yksityisten pankkien myöntämät edulliset lainat ja suunnatut luotot sekä vientiluotot, vientitakuut ja vientivakuutukset, ii) valtion saamatta tai kantamatta jäänyt tulo, kuten tuloverovähennykset ja -vapautukset, alennukset tuontitariffeista, lähdeverovähennykset sekä alv-vapautukset ja -alennukset, ja iii) valtion tarjoamat tuotantopanokset ja maa ja energia riittämättömänä pidettävää korvausta vastaan. Tämä näyttö asetettiin saataville valituksen avoimessa versiossa ja riittävää näyttöä koskevassa muistiossa.

(37)

Edellä mainittujen järjestelmien väitetään olevan tukia, koska Kiinan hallinto tai alueelliset hallinnot (alueelliset viranomaiset mukaan luettuina) osallistuvat niiden rahoitukseen ja niistä koituu etua tarkasteltavana olevan tuotteen vientiä harjoittaville tuottajille. Tukien väitetään riippuvan vientituloksesta ja/tai kotimaisten tuotteiden suosimisesta ulkomaisiin nähden ja/tai rajoittuvan tiettyihin sektoreihin ja/tai tietyntyyppisiin yrityksiin ja/tai sijaintiin, mistä syystä ne ovat erityisiä ja mahdollistavat tasoitustullin käyttöönoton.

(38)

Sen vuoksi saatavilla oleva näyttö osoittaa tässä vaiheessa, että tarkasteltavana olevan tuotteen vienti hyötyy tasoitustullin käyttöönoton mahdollistavista tuista.

(39)

Komissiolla on myös riittävästi näyttöä siitä, että vientiä harjoittavien tuottajien tukikäytännöt aiheuttavat merkittävää vahinkoa unionin tuotannonalalle. Valituksissa ja myöhemmin tuonnin kirjaamispyyntöihin liittyvissä huomautuksissa esitetty näyttö tuonnin määrästä osoittaa, että tuonti lisääntyi mittavasti vuoden 2014 ja tutkimusajanjakson välisenä aikana samoin kuin viime kuukausina sekä absoluuttisesti tarkasteltuna että markkinaosuudella mitattuna. Käytettävissä oleva näyttö osoittaa erityisesti, että kiinalaisten vientiä harjoittavien tuottajien unioniin viemä tarkasteltavana olevan tuotteen määrä on kasvanut yli kolminkertaiseksi eli 219 tuhannesta yksiköstä 703 tuhanteen yksikköön (+ 484 tuhatta yksikköä), mikä johti markkinaosuuden jyrkkään nousuun 19,2 prosentista 33 prosenttiin. Lisäksi, kuten edellä 22 kappaleessa todetaan, sama suuntaus jatkui marraskuusta 2017 helmikuuhun 2018. Kaiken kaikkiaan näyttö osoittaa, että sähköpolkupyörien mittavasti kasvaneella tuonnilla Kiinasta on huomattavia kielteisiä vaikutuksia unionin tuotannonalan tilanteeseen, kuten kannattavuuden alhainen taso. Polkumyynnin vastaisen perusasetuksen 3 artiklan 5 kohdassa ja tukien vastaisen perusasetuksen 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuja vahinkotekijöitä koskeva näyttö koostuu tiedoista, jotka sisältyvät valituksiin ja myöhemmin esitettyihin kirjaamispyyntöjä koskeviin huomautuksiin.

(40)

Lisäksi komissio arvioi tässä vaiheessa, onko aiheutunutta vahinkoa vaikea korjata. Jos kiinalaiset tavarantoimittajat ovat sidoksissa unionin tuotannonalan asiakkaiden toimitusketjuihin, unionin tuotannonala voi olla haluton vaihtamaan toimittajaa unionin tuottajiin. Lisäksi unionin tuotannonalan asiakkaat eivät todennäköisesti hyväksy unionin tuotannonalan korkeampia hintoja, vaikka komissio ottaisikin tulevaisuudessa käyttöön tasoitustoimenpiteitä, jos niitä ei sovelleta taannehtivasti. Tällainen uhka markkinaosuuden pysyvästä menettämisestä tai tulojen pienenemisestä on vahinko, jota on vaikea korjata.

3.5   Vahingon toistumisen estäminen

(41)

Edellä 39 kappaleessa esitettyjen tietojen ja 40 kappaleessa esitettyjen huomioiden perusteella komissio katsoo tarpeelliseksi valmistella mahdollista toimenpiteiden taannehtivaa käyttöönottoa kirjaamisvelvoitteella, jotta tällaisen vahingon toistuminen voidaan estää.

4.   MENETTELY

(42)

Sen vuoksi komissio katsoo, että näyttö on riittävä, jotta tarkasteltavana olevan tuotteen tuontiin voidaan soveltaa kirjaamisvelvoitetta polkumyynnin vastaisen perusasetuksen 14 artiklan 5 kohdan ja tukien vastaisen perusasetuksen 24 artiklan 5 kohdan mukaisesti.

(43)

Kaikkia asianomaisia osapuolia pyydetään esittämään näkökantansa kirjallisesti ja toimittamaan asiaa tukevaa näyttöä. Komissio voi lisäksi kuulla asianomaisia osapuolia, jos ne pyytävät sitä kirjallisesti ja osoittavat, että niiden kuulemiseen on olemassa erityisiä syitä.

5.   KIRJAAMINEN

(44)

Polkumyynnin vastaisen perusasetuksen 14 artiklan 5 kohdan ja tukien vastaisen perusasetuksen 24 artiklan 5 kohdan mukaisesti tarkasteltavana olevan tuotteen tuonti olisi kirjattava, jotta voidaan varmistaa, että jos tutkimusten tulosten perusteella otetaan käyttöön polkumyyntitulli ja/tai tasoitustulli, tullit voidaan tarvittavien edellytysten täyttyessä periä takautuvasti kirjatun tuonnin osalta sovellettavien säännösten mukaisesti.

(45)

Mahdolliset tullit määritetään polkumyyntitutkimuksen ja tukien vastaisen tutkimuksen tulosten perusteella.

(46)

Valituksessa, jossa pyydetään polkumyyntitutkimuksen vireillepanoa, esitettyjen väitteiden mukaan keskimääräinen polkumyyntimarginaali tarkasteltavana olevan tuotteen osalta on 193–430 prosenttia ja keskimääräinen vahingon korjaava taso 189 prosenttia. Mahdollisten tullien määräksi vahvistetaan valituksen perusteella arvioitu vahingon korjaava taso eli 189 prosenttia tarkasteltavana olevan tuotteen CIF-tuontiarvosta.

(47)

Tässä vaiheessa tutkimusta tuen määrää ei vielä voida arvioida. Valituksessa, jossa pyydetään tukien vastaisen tutkimuksen vireillepanoa, esitettyjen väitteiden mukaan vahingon korjaava taso tarkasteltavana olevan tuotteen osalta on 189 prosenttia. Mahdollisten tullien määräksi vahvistetaan tukien vastaisen valituksen perusteella arvioitu vahingon korjaava taso eli 189 prosenttia tarkasteltavana olevan tuotteen CIF-tuontiarvosta.

6.   HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

(48)

Tämän kirjaamisen yhteydessä kerättyjä henkilötietoja käsitellään yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 18 päivänä joulukuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 45/2001 (5) mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Tulliviranomaisten on asetuksen (EU) 2016/1036 14 artiklan 5 kohdan ja asetuksen (EU) 2016/1037 24 artiklan 5 kohdan nojalla toteutettava tarvittavat toimenpiteet Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien apumoottorilla varustettujen polkupyörien, joissa on sähkömoottori, jotka tällä hetkellä luokitellaan CN-koodeihin 8711 60 10 ja ex 8711 60 90 (Taric-koodi 8711609010), unioniin suuntautuvan tuonnin kirjaamiseksi.

2.   Tuonnin kirjaamisvelvoite päättyy yhdeksän kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulopäivästä.

3.   Asianomaisia osapuolia pyydetään esittämään näkökantansa kirjallisesti, toimittamaan asiaa tukevaa näyttöä tai esittämään pyyntö tulla kuulluksi kahdenkymmenenyhden päivän kuluessa tämän asetuksen julkaisupäivästä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 2 päivänä toukokuuta 2018.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 176, 30.6.2016, s. 21.

(2)  EUVL L 176, 30.6.2016, s. 55.

(3)  EUVL C 353, 20.10.2017, s. 19.

(4)  EUVL C 440, 21.12.2017, s. 22.

(5)  EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1.