03/Volumul 41

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

135


32002R0453


L 072/9

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CEE) NR. 453/2002 AL COMISIEI

din 13 martie 2002

de adaptare a Regulamentului (CE) nr. 2201/96 al Consiliului și a Regulamentelor (CE) nr. 1799/2001, (CE) nr. 2125/95 și (CE) nr. 3223/94 ale Comisiei privind codurile din Nomenclatura Combinată pentru anumite fructe și legume

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 234/79 al Consiliului din 5 februarie 1979 privind procedura de adaptare a nomenclaturii Tarifului Vamal Comun utilizate pentru produsele agricole (1), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 3290/94 (2), în special articolul 2 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 2031/2001 al Comisiei din 6 august 2001 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun (3) a modificat Nomenclatura Combinată pentru anumite fructe și legume și pentru produsele prelucrate pe bază de fructe și legume.

(2)

Prin urmare trebuie adaptate următoarele:

tabelul de la articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 2201/96 al Consiliului din 28 octombrie 1996 privind organizarea comună a pieței în sectorul produselor prelucratr pe bază de fructe și legume (4), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1239/2001 (5);

articolul 1 din Regulamentul (CE) nr. 1799/2001 al Comisiei din 12 septembrie 2001 de stabilire a standardului comercial pentru citrice (6);

articolul 1 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (CE) nr. 2125/95 al Comisiei din 6 septembrie 1995 privind deschiderea și administrarea contingentelor tarifare la ciupercile conservate din specia Agaricus (7), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2541/2001 (8);

tabelul din anexa la Regulamentul (CE) nr. 3223/94 al Comisiei din 21 decembrie 1994 privind normele de aplicare a regimului importurilor de fructe și legume (9), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 807/2000 (10).

(3)

Adaptările menționate anterior intră în vigoare la aceeași dată ca și Regulamentul (CE) nr. 2031/2001.

(4)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Întrunirii comune a comitetelor de gestionare pentru fructe și legume proaspete și pentru produsele prelucrate pe bază de fructe și legume,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

În tabelul din articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 2201/96:

„ex 0812

Fructe și fructe cu coajă lemnoasă conservate provizoriu (de exemplu cu gaz sulfuros, în saramură, în apă sulfuroasă sau în alte soluții de conservare provizorie), dar improprii în starea respectivă pentru consumul ca atare, cu excepția bananelor conservate provizoriu menționate la subpoziția ex 0812 90 95”

se înlocuiește cu:

„ex 0812

Fructe și fructe cu coajă lemnoasă conservate provizoriu (de exemplu cu gaz sulfuros, în saramură, în apă sulfuroasă sau în alte soluții de conservare provizorie), dar improprii în starea respectivă pentru consumul ca atare, cu excepția bananelor conservate provizoriu menționate la subpoziția ex 0812 90 99”

și textul:

„ex 2009

Sucuri de fructe (cu excepția sucului de struguri și mustului de struguri menționate la subpoziția 2009 60 și a sucului de banane menționat la subpoziția 2009 80) și sucuri de legume, nefermentate și care nu conțin adaos de alcool, care conțin sau nu adaos de zahăr sau alți îndulcitori.”

se înlocuiește cu:

„ex 2009

Sucuri de fructe (cu excepția sucului de struguri și mustului de struguri menționate la subpozițiile 2009 61 și 2009 69 și a sucului de banane menționat la subpoziția 2009 80) și sucuri de legume, nefermentate și care nu conțin adaos de alcool, care conțin sau nu adaos de zahăr sau alți îndulcitori”

Articolul 2

La articolul 1 din Regulamentul (CE) nr. 1799/2001:

„—

lămâile care intră sub incidența codului NC 0805 30 10”

se înlocuiește cu textul:

„—

lămâile (Citrus limon, Citrus limonum) care intră sub incidența codului NC 0805 50 10”.

Articolul 3

Articolul 1 din Regulamentul (CE) nr. 2125/95 se înlocuiește cu textul:

„Articolul 1

(1)   Sub rezerva condițiilor prevăzute de prezentul regulament, se instituie contingentele tarifare pentru ciupercile conservate din genul Agaricus care intră sub incidența codurilor NC 0711 51 00, 2003 10 20 și 2003 10 30, menționate în anexa I.

(2)   Taxa vamală aplicabilă este de 12 % ad valorem în ceea ce privește produsele care intră sub incidența codului NC 0711 51 00 (nr. de serie 09.4062) și de 23 % pentru produsele care intră sub incidența codurilor NC 2003 10 20 și 2003 10 30 (nr. de serie 09.4063). Cu toate acestea, o taxă unică de 8,4 % se aplică în cazul produselor menționate anterior care provin din Bulgaria (nr. de serie 09.4725) sau România (nr. de serie 09.4726).”

Articolul 4

Anexa la Regulamentul (CE) nr. 3223/94 se înlocuiește după cum urmează:

ANEXĂ

Fără a aduce atingere normelor de interpretare a Nomenclaturii Combinate, descrierea produselor este orientativă. Domeniul de aplicare al regimului prevăzut de prezentul regulament este, în înțelesul prezentei anexe, determinat de domeniul de aplicare al codurilor NC care există la data adoptării ultimei modificări a prezentului regulament. În cazul în care apare cuvântul «ex» în fața codului NC, domeniul de aplicare al taxelor suplimentare este determinat atât de domeniul de aplicare al codului NC, cât și de cel al descrierii produselor, precum și de perioada de aplicare corespunzătoare.

PARTEA A

Codurile NC

Descriere

Perioada de aplicare

ex 0702 00 00

Roșii

De la 1 ianuarie la 31 decembrie

ex 0707 00 05

Castraveți (11)

De la 1 ianuarie la 31 decembrie

ex 0709 10 00

Anghinare

De la 1 noiembrie la 30 iunie

0709 90 70

Dovlecei

De la 1 ianuarie la 31 decembrie

ex 0805 10 10

ex 0805 10 30

ex 0805 10 50

Portocale dulci, proaspete

De la 1 decembrie la 31 mai

ex 0805 20 10

Clementine

De la 1 noiembrie la sfârșitul lunii februarie

ex 0805 20 30

ex 0805 20 50

ex 0805 20 70

ex 0805 20 90

Mandarine (inclusiv «tangerine» și «satsuma»); wilkings și hibrizi de fructe citrice

De la 1 noiembrie la sfârșitul lunii februarie

ex 0805 50 10

Lămâi (Citrus limon, Citrus limonum)

De la 1 iunie la 31 mai

ex 0806 10 10

Struguri de masă

De la 21 iulie la 20 noiembrie

ex 0808 10 20

ex 0808 10 50

ex 0808 10 90

Mere

De la 1 iulie la 30 iunie

ex 0808 20 50

Pere

De la 1 iulie la 30 aprilie

ex 0809 10 00

Caise

De la 1 iunie la 31 iulie

ex 0809 20 95

Cireșe, altele decât vișinele

De la 21 mai la 10 august

ex 0809 30 10

ex 0809 30 90

Piersici, inclusiv nectarine

De la 11 iunie la 30 septembrie

ex 0809 40 05

Prune

De la 11 iunie la 30 septembrie


PARTEA B

Codurile NC

Descriere

Perioada de aplicare

ex 0707 00 05

Castraveți destinați procesării

De la 1 mai la 31 octombrie

ex 0809 20 05

Vișine (Prunus cerasus)

De la 21 mai la 10 august

Articolul 5

Prezentul regulament intră în vigoare în a șaptea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2002.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 13 martie 2002.

Pentru Comisie

Franz FISCHLER

Membru al Comisiei


(1)  JO L 34, 9.2.1979, p. 2.

(2)  JO L 349, 31.12.1994, p. 105.

(3)  JO L 279, 23.10.2001, p. 1.

(4)  JO L 297, 21.11.1996, p. 29.

(5)  JO L 171, 26.6.2001, p. 1.

(6)  JO L 244, 14.9.2001, p. 12.

(7)  JO L 212, 7.9.1995, p. 16.

(8)  JO L 341, 22.12.2001, p. 80.

(9)  JO L 337, 24.12.1994, p. 66.

(10)  JO L 97, 19.4.2000, p. 6.

(11)  Alții decât castraveții menționați în partea B din prezenta anexă.