30.12.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 442/1


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/2235

zo 16. decembra 2020,

ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429 a (EÚ) 2017/625, pokiaľ ide o vzory certifikátov zdravia zvierat, vzory úradných certifikátov a vzory certifikátov zdravia zvierat/úradných certifikátov na vstup zásielok určitých kategórií zvierat a tovaru do Únie a ich premiestňovanie v rámci Únie, úradnú certifikáciu týkajúcu sa takýchto certifikátov, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 599/2004, vykonávacie nariadenia (EÚ) č. 636/2014 a (EÚ) 2019/628, smernica 98/68/ES a rozhodnutia 2000/572/ES, 2003/779/ES a 2007/240/ES

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu (1), a najmä na jeho článok 7 ods. 2 písm. a),

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429 z 9. marca 2016 o prenosných chorobách zvierat a zmene a zrušení určitých aktov v oblasti zdravia zvierat („právna úprava v oblasti zdravia zvierat“) (2), a najmä na jeho článok 168 ods. 4, článok 224 ods. 4, článok 238 ods. 3 a článok 239 ods. 3,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 z 15. marca 2017 o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín, o zmene nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EÚ) č. 1151/2012, (EÚ) č. 652/2014, (EÚ) 2016/429 a (EÚ) 2016/2031, nariadení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) 1099/2009 a smerníc Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, smerníc Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutia Rady 92/438/EHS (nariadenie o úradných kontrolách) (3), a najmä na jeho článok 90 prvý odsek a článok 126 ods. 3,

keďže:

(1)

V nariadení (EÚ) 2016/429 sa stanovujú pravidlá týkajúce sa chorôb zvierat, ktoré sa môžu prenášať na zvieratá alebo na ľudí, vrátane požiadaviek na úradnú certifikáciu zdravia zvierat v prípade rôzneho premiestňovania zvierat, zárodočných produktov a produktov živočíšneho pôvodu. Uvedené požiadavky, okrem iného na premiestňovanie určitých živých vodných živočíchov a produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu, sú podrobnejšie špecifikované v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2020/692 (4) v zmysle nariadenia (EÚ) 2016/429. Zároveň sa ním Komisia splnomocňuje prijímať vykonávacie akty, ktorými sa stanovujú pravidlá pre vzory uvedených certifikátov zdravia zvierat, ako aj pravidlá týkajúce sa informácií, ktoré majú obsahovať určité doklady a vyhlásenia vyžadované pri vstupe takýchto zásielok do Únie. Okrem toho sa uvedeným nariadením Komisia splnomocňuje, aby stanovila osobitné pravidlá týkajúce sa vzorových formulárov certifikátov zdravia zvierat, vyhlásení a iných dokladov pre zvieratá, zárodočné produkty a produkty živočíšneho pôvodu. V nariadení (EÚ) 2016/429 sa takisto stanovuje, že certifikáty zdravia zvierat môžu zahŕňať aj iné informácie vyžadované podľa iných právnych predpisov Únie.

(2)

Delegovaným nariadením (EÚ) 2020/692 sa stanovujú doplňujúce požiadavky na zdravie zvierat v súvislosti so vstupom zásielok určitých živočíchov vrátane živých vodných živočíchov, zárodočných produktov a produktov živočíšneho pôvodu do Únie. Konkrétne v súlade s uvedeným nariadením má takéto zásielky sprevádzať certifikát zdravia zvierat, a ak sa tak stanovuje v uvedenom nariadení, aj ďalšie doklady. V uvedených delegovaných nariadeniach sa stanovujú požiadavky, ktoré musia zvieratá a tovar na ľudskú spotrebu spĺňať pri vstupe do Únie.

(3)

V článku 168 ods. 1 a 3 nariadenia (EÚ) 2016/429 sa stanovujú pravidlá týkajúce sa informácií v certifikáte zdravia zvierat, ktorý sa vyžaduje ako sprievodný doklad pri premiestňovaní zásielok produktov živočíšneho pôvodu zo suchozemských zvierat v rámci členského štátu alebo z jedného členského štátu do iného členského štátu, a Komisia sa ním splnomocňuje na prijímanie delegovaných aktov, ktoré tieto pravidlá doplnia. Preto by sa v tomto nariadení mali stanoviť vzory certifikátov zdravia zvierat pri takomto premiestňovanie produktov živočíšneho pôvodu vyprodukovaných alebo spracovaných v zariadeniach, potravinárskych podnikoch alebo pásmach, na ktoré sa vzťahujú núdzové opatrenia alebo obmedzenia premiestňovania.

(4)

V článku 224 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2016/429 sa Komisia splnomocňuje, aby stanovila pravidlá týkajúce sa vzorových formulárov certifikátov zdravia zvierat.

(5)

Okrem toho sa v článku 238 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2016/429 splnomocňuje Komisia, aby prostredníctvom vykonávacích aktov stanovila pravidlá týkajúce sa obsahu a formátu vzorov certifikátov zdravia zvierat, vyhlásení a ďalších dokladov na vstup zvierat, zárodočných produktov a produktov živočíšneho pôvodu do Únie.

(6)

V článku 239 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2016/429 sa splnomocňuje Komisia, aby prostredníctvom vykonávacích aktov stanovila pravidlá týkajúce sa obsahu a formátu vzorov certifikátov zdravia zvierat, vyhlásení a ďalších dokladov na vstup zvierat, zárodočných produktov a produktov živočíšneho pôvodu do Únie, v prípade ktorých Únia nie je konečným miestom určenia.

(7)

S cieľom zabezpečiť právnu čistotu a konzistentnosť pravidiel týkajúcich sa zvierat a tovaru na ľudskú spotrebu by sa v tomto nariadení mali stanoviť vzory úradných certifikátov, ktoré obsahujú požiadavky na zdravie zvierat pri takomto premiestňovaní určitých živých vodných živočíchov a produktov živočíšneho pôvodu.

(8)

V nariadení (EÚ) 2017/625 sa stanovujú pravidlá vykonávania úradných kontrol a iných úradných činností vykonávaných príslušnými orgánmi členských štátov s cieľom zabezpečiť dodržiavanie pravidiel stanovených v článku 1 ods. 2 uvedeného nariadenia, ako aj pravidiel týkajúcich sa bezpečnosti potravín na všetkých stupňoch výroby, spracúvania a distribúcie a požiadaviek na zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat a na vedľajšie živočíšne produkty. V uvedenom nariadení sa stanovujú určité pravidlá úradnej certifikácie v prípade, že sa podľa pravidiel uvedených v článku 1 ods. 2 alebo článku 126 ods. 2 písm. c) uvedeného nariadenia vyžaduje vydanie úradných certifikátov. Keďže nariadenie (EÚ) 2016/429 neobsahuje konkrétnejšie pravidlá, uvedené pravidlá týkajúce sa úradnej certifikácie sa uplatňujú na certifikáty stanovené v tomto nariadení.

(9)

Konkrétne v článku 90 prvom odseku písm. a) nariadenia (EÚ) 2017/625 sa Komisia splnomocňuje, aby prostredníctvom vykonávacích aktov stanovila pravidlá týkajúce sa vzorov úradných certifikátov, ako aj vydávania takýchto certifikátov.

(10)

Pravidlá uvedené v článku 1 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2017/625 zahŕňajú požiadavky týkajúce sa zdravia zvierat, ale okrem iného aj pravidlá v oblasti bezpečnosti potravín a dobrých životných podmienok zvierat. V záujme právnej čistoty a s cieľom minimalizovať administratívnu záťaž počas vydávania certifikátov by toto nariadenie malo zahŕňať certifikáty zdravia zvierat, ktoré má podpísať úradný veterinárny lekár, úradné certifikáty, ktoré má podpísať certifikujúci úradník, a certifikáty zdravia zvierat/úradné certifikáty, ktoré má podpísať úradný veterinárny lekár alebo certifikujúci úradník, pokiaľ ide o konkrétne komodity.

(11)

Okrem toho by sa v tomto nariadení mali zohľadniť určité vymedzenia pojmov stanovené v iných aktoch Únie, ako sú vymedzenia pojmov stanovené v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 853/2004 a v časti IX prílohy II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 (5), ako aj vymedzenia pojmov stanovené vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) č. 208/2013 (6) a v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2019/625 (7).

(12)

Cieľom nariadenia (EÚ) 2016/429 je znížiť administratívne zaťaženie v súvislosti s certifikáciou a nahlasovaním prostredníctvom čo najväčšieho využívania informačných technológií na viaceré účely. Okrem toho sa v uvedenom nariadení stanovujú určité pravidlá týkajúce sa možnosti, aby určité zásielky namiesto certifikátov zdravia zvierat vydaných na papieri sprevádzali elektronické certifikáty zdravia zvierat. V nariadení (EÚ) 2017/625 sa stanovuje, že zásielky zvierat a tovaru má sprevádzať úradný certifikát vydaný buď v papierovej, alebo elektronickej forme. Okrem toho sa v článku 90 písm. f) uvedeného nariadenia Komisia splnomocňuje, aby prostredníctvom vykonávacích aktov stanovila pravidlá na vydávanie elektronických certifikátov a používanie elektronických podpisov. Preto je popri požiadavkách stanovených v článkoch 150 a 217 nariadenia (EÚ) 2016/429 a v hlave II kapitole VII nariadenia (EÚ) 2017/625 vhodné stanoviť spoločné požiadavky, pokiaľ ide o vydávanie certifikátov v oboch formách.

(13)

S cieľom uľahčiť úradné kontroly na hraničných kontrolných staniciach vstupu do Únie by požiadavky na certifikáty na vstup do Únie mali zahŕňať jazykové požiadavky.

(14)

V nariadení (EÚ) 2017/625 sa stanovuje, že systém riadenia informácií pre úradné kontroly (ďalej len „IMSOC“) má umožňovať vypracovanie, spracovanie a prenos úradných certifikátov, a to aj v elektronickej forme. Vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2019/1715 (8) sa stanovuje, že obchodný kontrolný a expertný systém (ďalej len „TRACES“) je zložka systému IMSOC, ktorá umožňuje, aby sa certifikáty vyhotovili elektronicky, čím sa zabráni prípadným podvodným alebo nekalým praktikám v súvislosti so zdravím zvierat, s úradnými certifikátmi alebo certifikátmi zdravia zvierat/úradnými certifikátmi. Na tento účel by sa v tomto nariadení mali stanoviť štandardné vzory úradných certifikátov, ktoré sú zlučiteľné so systémom TRACES.

(15)

V článku 90 prvom odseku písm. c) nariadenia (EÚ) 2017/625 sa Komisia splnomocňuje, aby prostredníctvom vykonávacích aktov stanovila pravidlá týkajúce sa postupov, ktoré sa majú použiť v prípade vydávania náhradných certifikátov. Preto je vhodné stanoviť spoločné požiadavky, pokiaľ ide o nahrádzanie certifikátov, a tieto spoločné požiadavky, ktoré by sa mali uplatňovať na certifikáty zdravia zvierat, ktoré má podpísať úradný veterinárny lekár, úradné certifikáty, ktoré má podpísať certifikujúci úradník, a certifikáty zdravia zvierat/úradné certifikáty, ktoré má podpísať úradný veterinárny lekár alebo certifikujúci úradník, by sa mali stanoviť v tomto nariadení.

(16)

Je dôležité stanoviť pravidlá týkajúce sa prípadov, keď môže byť vydaný náhradný certifikát, a požiadavky, ktoré takéto certifikáty musia spĺňať, aby sa predišlo ich nesprávnemu používaniu a zneužívaniu. Tieto prípady by sa mali obmedziť na administratívne chyby a na prípady, keď sa pôvodný certifikát poškodil či stratil.

(17)

V článku 237 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) 2016/429 sa stanovuje, že členské štáty môžu povoliť vstup zásielok zvierat, zárodočných produktov a produktov živočíšneho pôvodu do Únie iba vtedy, ak takéto zásielky sprevádza certifikát zdravia zvierat, pokiaľ nie je v článku 237 ods. 4 písm. a) uvedeného nariadenia stanovená výnimka. V článku 126 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) 2017/625 sa stanovuje požiadavka, aby zásielky určitých zvierat a tovaru vstupujúcich do Únie sprevádzal úradný certifikát, úradné potvrdenie alebo akýkoľvek iný dôkaz, že zásielky sú v súlade s príslušnými požiadavkami pravidiel stanovených v článku 1 ods. 2 uvedeného nariadenia.

(18)

V delegovanom nariadení (EÚ) 2019/625 sa v tejto súvislosti stanovuje zoznam tovaru a zvierat určených na ľudskú spotrebu, ktorý obsahuje najmä produkty živočíšneho pôvodu, živý hmyz, klíčky na ľudskú spotrebu a semená určené na produkciu klíčkov na ľudskú spotrebu, ktoré musí pri vstupe do Únie sprevádzať úradný certifikát. Na uľahčenie úradných kontrol pri vstupe zásielok produktov živočíšneho pôvodu, živého hmyzu, klíčkov určených na ľudskú spotrebu a semien určených na produkciu klíčkov určených na ľudskú spotrebu do Únie by sa mali stanoviť vzory úradných certifikátov pre takýto tovar a zvieratá určené na ľudskú spotrebu.

(19)

V článku 90 prvom odseku písm. e) nariadenia (EÚ) 2017/625 sa Komisia splnomocňuje, aby prijala prostredníctvom vykonávacích aktov pravidlá týkajúce sa formátu dokladov, ktoré musia sprevádzať zvieratá a tovar po vykonaní úradných kontrol. V súlade s článkom 5 ods. 2 písm. f) delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2019/624 (9) takéto zdravotné certifikáty majú sprevádzať zvieratá na bitúnok po vykonaní prehliadky ante mortem v chove pôvodu. Formát týchto certifikátov by sa preto mal stanoviť v tomto nariadení.

(20)

V prípade naliehavého zabitia určitých kategórií zvierat mimo bitúnku je z dôvodov harmonizácie a jednoznačnosti vhodné stanoviť v tomto nariadení vzor certifikátu na účely vyhlásenia, ktoré má vydať úradný veterinárny lekár v súlade s oddielom I kapitolou VI bodom 6 prílohy III k nariadeniu (ES) č. 853/2004.

(21)

Vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2019/628 (10) sa okrem iného stanovujú doplňujúce pravidlá jednotného uplatňovania článkov 88 a 89 nariadenia (EÚ) 2017/625 a stanovujú sa vzory úradných certifikátov, ktoré sú v ňom uvedené. Nariadením (EÚ) 2016/429 sa však zrušujú určité právne akty uvedené v danom vykonávacom nariadení. Z dôvodov harmonizácie a jasnosti a s cieľom zabrániť duplicite pravidiel by sa preto mali vzory certifikátov stanovené vo vykonávacom nariadení (EÚ) 2019/628 nahradiť certifikátmi stanovenými v tomto nariadení a vykonávacie nariadenie (EÚ) 2019/628 by sa malo zrušiť.

(22)

Keďže pravidlá stanovené v nariadení Komisie (ES) č. 599/2004 (11), vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) č. 636/2014 (12) a v rozhodnutiach Komisie 2000/572/ES (13), 2003/779/EC (14) a 2007/240/ES (15) sú teraz súčasťou tohto nariadenia, mali by sa uvedené právne akty zrušiť.

(23)

Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 882/2004 (16) sa zrušuje smernica Rady 95/53/ES (17). Smernicou Komisie 98/68/ES (18) sa stanovil vzorový dokument na dovoz krmív z tretích krajín a na kontroly takýchto krmív na vonkajších hraniciach. Keďže v súlade s nariadením (EÚ) 2017/625 sa už nevyžadujú systematické povinné kontroly krmív na hraničných kontrolných staniciach vstupu do Únie, vstupný doklad stanovený smernicou Komisie 98/68/ES je bezpredmetný.

(24)

Je vhodné zaviesť prechodné obdobie s cieľom zohľadniť špecifickú situáciu príslušných orgánov v tretích krajinách, ktoré musia prijať potrebné opatrenia na zabezpečenie súladu s týmto nariadením, a špecifickú situáciu, pokiaľ ide o odosielanie zásielok zvierat a tovaru, ktoré sprevádzajú certifikáty vydané v súlade s nariadením Komisie (EÚ) č. 28/2012 (19) a vykonávacím nariadením (EÚ) 2019/628 pred dátumom uplatňovania tohto nariadenia.

(25)

Keďže nariadenie (EÚ) 2016/429 sa uplatňuje s účinnosťou od 21. apríla 2021, toto nariadenie by sa malo takisto uplatňovať od uvedeného dátumu.

(26)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

1.   Týmto nariadením sa stanovujú pravidlá týkajúce sa certifikátov zdravia zvierat stanovených v nariadení (EÚ) 2016/429, úradných certifikátov stanovených v nariadení (EÚ) 2017/625 a certifikátov zdravia zvierat/úradných certifikátov podľa uvedených nariadení, a pokiaľ ide o vydávanie a nahrádzanie uvedených certifikátov, ktoré sa vyžadujú na vstup určitých zásielok zvierat a tovaru do Únie (20), ich premiestňovanie v rámci Únie a medzi členskými štátmi (ďalej spolu len „certifikáty“).

2.   Týmto nariadením sa stanovujú štandardné vzory certifikátov zdravia zvierat, úradných certifikátov alebo certifikátov zdravia zvierat/úradných certifikátov:

a)

na premiestňovanie zvierat, produktov živočíšneho pôvodu a ich zárodočných produktov medzi členskými štátmi alebo v rámci Únie a poznámky k ich vyplneniu;

b)

vstup zvierat, produktov živočíšneho pôvodu, zmiešaných výrobkov, zárodočných produktov, vedľajších živočíšnych produktov, klíčkov určených na ľudskú spotrebu a semien určených na produkciu klíčkov na ľudskú spotrebu do Únie, ako aj poznámky k ich vyplneniu;

3.   Týmto nariadením sa stanovujú vzory certifikátov vo forme certifikátov zdravia zvierat, úradných certifikátov alebo certifikátov zdravia zvierat/úradných certifikátov a vzor potvrdenia pre tieto zvieratá a tovar, ktoré sú určené na ľudskú spotrebu:

a)

vzory certifikátov na premiestňovanie tohto tovaru určeného na ľudskú spotrebu v rámci Únie:

i)

produkty živočíšneho pôvodu zo suchozemských zvierat, ktoré môžu byť premiestňované z reštrikčného pásma, na ktoré sa vzťahujú núdzové opatrenia alebo opatrenia na kontrolu chorôb, alebo ktoré pochádzajú zo zvierat druhov, na ktoré sa uvedené opatrenia vzťahujú;

ii)

nestiahnutá veľká voľne žijúca zver;

b)

vzory certifikátov na vstup týchto zvierat a tovaru, ktoré sú určené na ľudskú spotrebu, do Únie:

i)

produkty živočíšneho pôvodu zmiešané výrobky, pri ktorých sa takýto certifikát vyžaduje v súlade s článkom 13 delegovaného nariadenia (EÚ) 2019/625;

ii)

určité živé vodné živočíchy a produkty živočíšneho pôvodu, pri ktorých sa takýto certifikát vyžaduje v súlade s článkom 3 ods. 1 písm. c) delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/692;

iii)

živý hmyz a živé slimáky;

c)

vzor certifikátu pre klíčky a semená určené na produkciu klíčkov;

d)

vzor certifikátu na tranzit zmiešaných výrobkov určených na ľudskú spotrebu cez Úniu do tretej krajiny buď okamžitým tranzitom alebo po skladovaní v Únii;

e)

vzory certifikátov v prípade prehliadky ante mortem v chove pôvodu alebo v prípade naliehavého zabitia mimo bitúnku;

f)

vzor súkromného potvrdenia podpísaného dovážajúcim prevádzkovateľom potravinárskeho podniku pre trvanlivé zmiešané výrobky obsahujúce spracované produkty živočíšneho pôvodu iné ako spracované mäso, ak takéto zmiešané výrobky vstupujú do Únie.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1.

„bitúnok“ je bitúnok v zmysle bodu 1.16 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 853/2004;

2.

„žabie stehienka“ sú žabie stehienka v zmysle bodu 6.1 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 853/2004 a žabie stehienka rodu Pelophylax čeľade Ranidae a rodov Limnonectes, Fejervarya a Hoplobatrachus čeľade Dicroglossidae;

3.

„slimáky“ sú slimáky v zmysle bodu 6.2 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 853/2004 a akékoľvek iné slimáky čeľadí Helicidae, Hygromiidae alebo Sphincterochilidae;

4.

„hmyz“ je hmyz v zmysle článku 2 bodu 17 delegovaného nariadenia (EÚ) 2019/625;

5.

„chladiarenské plavidlo“ je chladiarenské plavidlo v zmysle článku 2 bodu 26 delegovaného nariadenia (EÚ) 2019/625;

6.

„mraziarenské plavidlo“ je mraziarenské plavidlo v zmysle bodu 3.3 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 853/2004;

7.

„továrenské plavidlo“ je továrenské plavidlo v zmysle bodu 3.2 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 853/2004;

8.

„expedičné stredisko“ je expedičné stredisko v zmysle bodu 2.7 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 853/2004;

9.

„prevádzkareň na manipuláciu so zverou“ je prevádzkareň na manipuláciu so zverou v zmysle bodu 1.18 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 853/2004;

10.

„rozrábkareň“ je rozrábkareň v zmysle bodu 1.17 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 853/2004;

11.

„klíčky“ sú klíčky v zmysle článku 2 prvého odseku písm. a) vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 208/2013.

Článok 3

Štandardné vzory certifikátov na premiestňovanie v rámci Únie, medzi členskými štátmi a na vstup do Únie

1.   Vzory certifikátov na premiestňovanie zvierat a produktov medzi členskými štátmi alebo v rámci Únie obsahujú položky týkajúce sa informácií stanovených v štandardnom vzore v kapitole 1 prílohy I.

2.   Vzory certifikátov na vstup zvierat, produktov živočíšneho pôvodu, zmiešaných výrobkov, zárodočných produktov, vedľajších živočíšnych produktov, klíčkov určených na ľudskú spotrebu a semien určených na produkciu klíčkov na ľudskú spotrebu do Únie musia obsahovať položky týkajúce sa informácií stanovených v štandardnom vzore v kapitole 3 prílohy I.

Článok 4

Vypĺňanie certifikátov pre zvieratá a tovar, ktoré sú určené na ľudskú spotrebu

1.   Certifikáty na premiestňovanie zvierat a tovaru, ktoré sú určené na ľudskú spotrebu, v rámci Únie alebo medzi členskými štátmi musia byť riadne vyplnené a podpísané úradným veterinárnym lekárom alebo certifikujúcim úradníkom v súlade s vysvetlivkami uvedenými v kapitole 2 prílohy I.

2.   Certifikáty na vstup zvierat, produktov živočíšneho pôvodu, zmiešaných výrobkov, klíčkov určených na ľudskú spotrebu a semien určených na produkciu klíčkov na ľudskú spotrebu do Únie musí riadne vyplniť a podpísať úradný veterinárny lekár alebo certifikujúci úradník schválený príslušným orgánom tretej krajiny na podpisovanie príslušných certifikátov v súlade s vysvetlivkami uvedenými v kapitole 4 prílohy I.

3.   Prevádzkovatelia zodpovední za zásielky uvedené v odsekoch 1 a 2 poskytnú príslušnému orgánu informácie o opise takýchto zásielok opísaných v časti I vzorov certifikátov stanovených v prílohách II, III a IV tohto nariadenia.

4.   Na účely tohto nariadenia príslušný orgán zabezpečí, aby certifikáty, ktoré obsahujú potvrdenie o zdravotnom stave zvierat, podpísal úradný veterinárny lekár.

Článok 5

Požiadavky na certifikáty pre zásielky zvierat a tovaru, ktoré sú určené na ľudskú spotrebu

1.   Úradný veterinárny lekár alebo certifikujúci úradník vyplní certifikáty pre zásielky zvierat a tovaru, ktoré sú určené na ľudskú spotrebu, v súlade s týmito požiadavkami:

a)

na certifikáte musí byť podpis úradného veterinárneho lekára alebo certifikujúceho úradníka a úradná pečiatka; farba podpisu a farba pečiatky, okrem reliéfnej alebo vodotlačovej pečiatky, sa musia líšiť od farby tlače;

b)

ak certifikát obsahuje viaceré alebo alternatívne vyjadrenia, tie vyjadrenia, ktoré nie sú relevantné, musí úradný veterinárny lekár alebo certifikujúci úradník preškrtnúť, parafovať a opečiatkovať alebo z certifikátu úplne odstrániť;

c)

certifikát musí mať tieto alternatívne podoby:

i)

jeden list papiera;

ii)

viacero listov papiera, pričom všetky listy sú neoddeliteľné a predstavujú súvislý celok;

iii)

rad za sebou idúcich strán, pričom na každej z nich je uvedené číslo príslušnej strany z celkového počtu strán;

d)

ak certifikát pozostáva z radu za sebou idúcich strán, ako sa uvádza v písmene c) bode iii) tohto odseku, na každej strane sa musí uviesť jedinečný kód podľa článku 89 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) 2017/625, podpis úradného veterinárneho lekára alebo certifikujúceho úradníka a úradná pečiatka;

e)

v prípade certifikátov na premiestňovanie zásielok v rámci Únie alebo medzi členskými štátmi musí certifikát sprevádzať zásielku až do jej príchodu na miesto určenia v Únii;

f)

v prípade certifikátov na vstup zásielok do Únie sa certifikát musí predložiť príslušnému orgánu hraničnej kontrolnej stanice vstupu do Únie, kde sa zásielka podrobí úradným kontrolám;

g)

certifikát sa musí vydať pred tým, než zásielka, na ktorú sa vzťahuje, opustí kontrolné priestory príslušného orgánu, ktorý certifikát vydáva;

h)

v prípade certifikátov na vstup do Únie sa certifikát musí vyhotoviť v úradnom jazyku alebo v jednom z úradných jazykov členského štátu hraničnej kontrolnej stanice vstupu do Únie.

2.   Odchylne od odseku 1 písm. h) môže členský štát súhlasiť s vypracovaním certifikátov v inom úradnom jazyku Únie, ku ktorým sa v prípade potreby priloží overený preklad.

3.   Odsek 1 písm. a) až e) sa nevzťahujú na elektronické certifikáty vydané v súlade s požiadavkami článku 39 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/1715.

4.   Odsek 1 písm. b), c) a d) sa nevzťahujú na certifikáty vydané v papierovej forme, vyplnené v systéme TRACES a z tohto systému vytlačené.

Článok 6

Nahrádzanie certifikátov pre zásielky zvierat a tovaru, ktoré sú určené na ľudskú spotrebu

1.   Príslušné orgány vydávajú náhradné certifikáty pre zásielky zvierat a tovaru, ktoré sú určené na ľudskú spotrebu, len v prípade administratívnych chýb v pôvodnom certifikáte alebo v prípade poškodenia resp. straty pôvodného certifikátu.

2.   Príslušný orgán nesmie v náhradnom certifikáte meniť informácie uvedené v pôvodnom certifikáte, ktoré sa týkajú identifikácie zásielky, jej vysledovateľnosti a záruk stanovených v pôvodnom certifikáte pre zásielku.

3.   Príslušný orgán musí v náhradnom certifikáte:

a)

uviesť jasný odkaz na jedinečný kód uvedený v článku 89 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) 2017/625 a dátum vydania pôvodného certifikátu, a zároveň jasne uviesť, že nahrádza pôvodný certifikát;

b)

uviesť nové číslo certifikátu odlišné od čísla pôvodného certifikátu;

c)

uviesť dátum jeho vydania odlišný od dátumu vydania pôvodného certifikátu;

d)

zhotoviť originálny doklad vydaný v papierovej forme, s výnimkou elektronických náhradných certifikátov predložených prostredníctvom systému TRACES.

4.   V prípade vstupu zásielok do Únie môže príslušný orgán hraničnej kontrolnej stanice vstupu do Únie upustiť od požiadania prevádzkovateľa zodpovedného za zásielku o poskytnutie náhradného certifikátu, ak sa informácie týkajúce sa príjemcu, dovozcu, hraničnej kontrolnej stanice vstupu do Únie alebo dopravného prostriedku zmenili po vydaní certifikátu a prevádzkovateľ zodpovedný za zásielku poskytol takéto nové informácie.

Článok 7

Vzory certifikátov zdravia zvierat a úradných certifikátov na premiestňovanie určitých produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu v rámci Únie a medzi členskými štátmi

1.   Certifikát zdravia zvierat uvedený v článku 1 ods. 3 písm. a) bode i), ktorý sa má použiť na premiestňovanie produktov živočíšneho pôvodu v rámci Únie, ktoré sa môžu premiestňovať z reštrikčného pásma, na ktoré sa vzťahujú núdzové opatrenia alebo opatrenia na kontrolu chorôb, alebo ktoré pochádzajú zo zvierat druhov, na ktoré sa vzťahujú uvedené opatrenia, musí zodpovedať vzoru INTRA-EMERGENCY vypracovanému v súlade so vzorom stanoveným v kapitole 1 prílohy II.

2.   Úradný certifikát uvedený v článku 1 ods. 3 písm. a) bode ii), ktorý sa má použiť na premiestňovanie nestiahnutej veľkej voľne žijúcej zveri určenej na ľudskú spotrebu medzi členskými štátmi, musí zodpovedať vzoru INTRA-UNSKINNED LARGE WILD GAME vypracovanému v súlade so vzorom stanoveným v kapitole 2 prílohy II.

Článok 8

Vzory certifikátov zdravia zvierat/úradných certifikátov na vstup čerstvého mäsa z kopytníkov určeného na ľudskú spotrebu do Únie

Certifikáty zdravia zvierat/úradné certifikáty uvedené v článku 1 ods. 3 písm. b) bode ii), ktoré sa majú použiť na vstup čerstvého mäsa z kopytníkov určeného na ľudskú spotrebu do Únie, musia v závislosti od druhov zvierat a kategórií dotknutých produktov zodpovedať jednému z týchto vzorov:

a)

BOV vypracovaný v súlade so vzorom stanoveným v kapitole 1 prílohy III pre čerstvé mäso z domáceho hovädzieho dobytka určené na ľudskú spotrebu, s výnimkou mechanicky separovaného mäsa;

b)

OVI vypracovaný v súlade so vzorom stanoveným v kapitole 2 prílohy III pre čerstvé mäso z domácich oviec a kôz určené na ľudskú spotrebu, s výnimkou mechanicky separovaného mäsa;

c)

POR vypracovaný v súlade so vzorom stanoveným v kapitole 3 prílohy III pre čerstvé mäso z domácich ošípaných určené na ľudskú spotrebu, s výnimkou mechanicky separovaného mäsa;

d)

EQU vypracovaný v súlade so vzorom stanoveným v kapitole 4 prílohy III pre čerstvé mäso z domácich nepárnokopytníkov (Equus caballus, Equus asinus a ich krížencov) určené na ľudskú spotrebu, s výnimkou mletého mäsa a mechanicky separovaného mäsa;

e)

RUF vypracovaný v súlade so vzorom stanoveným v kapitole 5 prílohy III pre čerstvé mäso zo zvierat čeľade Bovidae (okrem domácich zvierat hovädzieho dobytka, oviec a kôz), ťavovitých a jeleňovitých držaných ako zver z farmových chovov, určené na ľudskú spotrebu, s výnimkou vedľajších jatočných produktov, mletého mäsa a mechanicky separovaného mäsa;

f)

RUW vypracovaný v súlade so vzorom stanoveným v kapitole 6 prílohy III pre čerstvé mäso z voľne žijúcich zvierat čeľade Bovidae (okrem domáceho hovädzieho dobytka, oviec a kôz), voľne žijúcich ťavovitých a voľne žijúcich jeleňovitých určené na ľudskú spotrebu, s výnimkou vedľajších jatočných produktov, mletého mäsa a mechanicky separovaného mäsa;

g)

SUF vypracovaný v súlade so vzorom stanoveným v kapitole 7 prílohy III pre čerstvé mäso zo zvierat voľne žijúcich plemien ošípaných a zvierat čeľade Tayassuidae držaných ako zver z farmových chovov, určené na ľudskú spotrebu, s výnimkou vedľajších jatočných produktov, mletého mäsa a mechanicky separovaného mäsa;

h)

SUW vypracovaný v súlade so vzorom stanoveným v kapitole 8 prílohy III pre čerstvé mäso z voľne žijúcich zvierat voľne žijúcich plemien ošípaných a zvierat čeľade Tayassuidae určené na ľudskú spotrebu, s výnimkou vedľajších jatočných produktov, mletého mäsa a mechanicky separovaného mäsa;

i)

EQW vypracovaný v súlade so vzorom stanoveným v kapitole 9 prílohy III pre čerstvé mäso z voľne žijúcich nepárnokopytníkov podrodu Hippotigris (zebra) určené na ľudskú spotrebu, s výnimkou vedľajších jatočných produktov, mletého mäsa a mechanicky separovaného mäsa;

j)

RUM-MSM vypracovaný v súlade so vzorom stanoveným v kapitole 10 prílohy III pre mechanicky separované mäso určené na ľudskú spotrebu z domácich prežúvavcov;

k)

SUI-MSM vypracovaný v súlade so vzorom stanoveným v kapitole 11 prílohy III pre mechanicky separované mäso určené na ľudskú spotrebu z domácich ošípaných;

l)

NZ-TRANSIT-SG vypracovaný v súlade so vzorom stanoveným v kapitole 12 prílohy III pre čerstvé mäso určené na ľudskú spotrebu s pôvodom na Novom Zélande a tranzitom cez Singapur s vyložením, možným uskladnením a opätovným naložením pred vstupom do Únie.

Článok 9

Vzory certifikátov zdravia zvierat/úradných certifikátov na vstup mäsa z hydiny, vtákov bežcov a iného lovného vtáctva, vajec a vaječných výrobkov určených na ľudskú spotrebu do Únie

Certifikáty zdravia zvierat/úradné certifikáty uvedené v článku 1 ods. 3 písm. b) bode ii), ktoré sa majú používať na vstup mäsa z hydiny, vtákov bežcov a iného lovného vtáctva, vajec a vaječných výrobkov určených na ľudskú spotrebu do Únie, musia v závislosti od druhov zvierat a kategórií dotknutých produktov zodpovedať jednému z týchto vzorov:

a)

POU vypracovaný v súlade so vzorom stanoveným v kapitole 13 prílohy III pre čerstvé mäso z hydiny inej ako vtáky bežce určené na ľudskú spotrebu, s výnimkou mletého mäsa a mechanicky separovaného mäsa;

b)

POU-MI/SUI-MSM vypracovaný v súlade so vzorom stanoveným v kapitole 14 prílohy III pre mleté mäso a mechanicky separované mäso určené na ľudskú spotrebu z hydiny inej ako vtáky bežce;

c)

RAT vypracovaný v súlade so vzorom stanoveným v kapitole 15 prílohy III pre čerstvé mäso z vtákov bežcov určené na ľudskú spotrebu, s výnimkou mletého mäsa a mechanicky separovaného mäsa;

d)

RAT-MI/MSM vypracovaný v súlade so vzorom stanoveným v kapitole 16 prílohy III pre mleté mäso a mechanicky separované mäso určené na ľudskú spotrebu z vtákov bežcov;

e)

GBM vypracovaný v súlade so vzorom stanoveným v kapitole 17 prílohy III pre čerstvé mäso z lovného vtáctva určené na ľudskú spotrebu, s výnimkou mletého mäsa a mechanicky separovaného mäsa;

f)

GBM-MI/MSM vypracovaný v súlade so vzorom stanoveným v kapitole 18 prílohy III pre mleté mäso a mechanicky separované mäso určené na ľudskú spotrebu z lovného vtáctva;

g)

E vypracovaný v súlade so vzorom stanoveným v kapitole 19 prílohy III pre vajcia určené na ľudskú spotrebu;

h)

EP vypracovaný v súlade so vzorom stanoveným v kapitole 20 prílohy III pre vaječné výrobky určené na ľudskú spotrebu.

Článok 10

Vzory úradných certifikátov a certifikátov zdravia zvierat/úradných certifikátov na vstup čerstvého mäsa určeného na ľudskú spotrebu, s výnimkou mechanicky separovaného mäsa, z voľne žijúcich zajacovitých, určitých voľne žijúcich suchozemských cicavcov a králikov z farmových chovov do Únie

Úradné certifikáty a certifikáty zdravia zvierat/úradné certifikáty uvedené v článku 1 ods. 3 písm. b) bode ii), ktoré sa majú použiť na vstup čerstvého mäsa určeného na ľudskú spotrebu, s výnimkou mechanicky separovaného mäsa, z voľne žijúcich zajacovitých, určitých voľne žijúcich suchozemských cicavcov a králikov z farmových chovov do Únie, musia v závislosti od druhov zvierat a kategórií dotknutých produktov zodpovedať jednému z týchto vzorov:

a)

WL vypracovaný v súlade so vzorom stanoveným v kapitole 21 prílohy III pre čerstvé mäso určené na ľudskú spotrebu z voľne žijúcich zajacovitých (králikov a zajacov), s výnimkou mletého mäsa, mechanicky separovaného mäsa a vedľajších jatočných produktov, okrem zajacovitých, ktoré neboli stiahnuté z kože ani vypitvané;

b)

WM vypracovaný v súlade so vzorom stanoveným v kapitole 22 prílohy III pre čerstvé mäso z voľne žijúcich suchozemských cicavcov iných ako kopytníky a zajacovité určené na ľudskú spotrebu, s výnimkou vedľajších jatočných produktov, mletého mäsa a mechanicky separovaného mäsa;

c)

RM vypracovaný v súlade so vzorom stanoveným v kapitole 23 prílohy III pre čerstvé mäso z králikov z farmových chovov určené na ľudskú spotrebu, s výnimkou mletého mäsa a mechanicky separovaného mäsa.

Článok 11

Vzor certifikátu zdravia zvierat/úradného certifikátu na vstup mäsových prípravkov určených na ľudskú spotrebu do Únie

Certifikát zdravia zvierat/úradný certifikát uvedený v článku 1 ods. 3 písm. b) bode ii), ktorý sa má používať na vstup mäsových prípravkov určených na ľudskú spotrebu do Únie musí zodpovedať vzoru MP-PREP vypracovanému v súlade so vzorom stanoveným v kapitole 24 prílohy III.

Článok 12

Vzory certifikátov zdravia zvierat/úradných certifikátov na vstup mäsových výrobkov určených na ľudskú spotrebu vrátane škvarených živočíšnych tukov a oškvarkov, mäsových výťažkov a ošetrených žalúdkov, mechúrov a čriev okrem čistených čriev do Únie

Certifikáty zdravia zvierat/úradné certifikáty uvedené v článku 1 ods. 3 písm. b) bode ii), ktoré sa majú používať na vstup mäsových výrobkov určených na ľudskú spotrebu vrátane škvarených živočíšnych tukov a oškvarkov, mäsových výťažkov a ošetrených žalúdkov, mechúrov a čriev okrem čistených čriev do Únie, musia v závislosti od druhov zvierat a kategórií dotknutých produktov zodpovedať jednému z týchto vzorov:

a)

MPNT vypracovaný v súlade so vzorom uvedeným v kapitole 25 prílohy III pre mäsové výrobky určené na ľudskú spotrebu vrátane škvarených živočíšnych tukov a oškvarkov, mäsových výťažkov a ošetrených žalúdkov, mechúrov a čriev okrem čistených čriev, pri ktorých sa nevyžaduje osobitné ošetrenie na zmiernenie rizika;

b)

MPST vypracovaný v súlade so vzorom uvedeným v kapitole 26 prílohy III pre mäsové výrobky určené na ľudskú spotrebu vrátane škvarených živočíšnych tukov a oškvarkov, mäsových výťažkov a ošetrených žalúdkov, mechúrov a čriev okrem čistených čriev, pri ktorých sa vyžaduje osobitné ošetrenie na zmiernenie rizika.

Článok 13

Vzor certifikátu zdravia zvierat/úradného certifikátu na vstup čistených čriev určených na ľudskú spotrebu do Únie

Certifikát zdravia zvierat/úradný certifikát uvedený v článku 1 ods. 3 písm. b) bode ii), ktorý sa má používať na vstup čistených čriev určených na ľudskú spotrebu do Únie, musí zodpovedať vzoru CAS vypracovanému v súlade so vzorom stanoveným v kapitole 27 prílohy III.

Článok 14

Vzor certifikátu zdravia zvierat/úradného certifikátu a úradných certifikátov na vstup živých rýb, živých kôrovcov, produktov živočíšneho pôvodu z uvedených živočíchov a určitých produktov rybolovu určených na ľudskú spotrebu do Únie

1.   Certifikát zdravia zvierat/úradný certifikát uvedený v článku 1 ods. 3 písm. b) bode ii), ktorý sa má používať na vstup živých rýb, živých kôrovcov a produktov živočíšneho pôvodu z uvedených živočíchov určených na ľudskú spotrebu do Únie, musí zodpovedať vzoru FISH-CRUST-HC vypracovanému v súlade so vzorom stanoveným v kapitole 28 prílohy III.

2.   Úradný certifikát uvedený v článku 1 ods. 3 písm. b) bode ii), ktorý sa má používať v prípade produktov rybolovu určených na ľudskú spotrebu ulovených loďami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu a prevážaných v tretích krajinách so skladovaním alebo bez neho, musí zodpovedať vzoru EU-FISH, ktorý je vypracovaný v súlade so vzorom stanoveným v kapitole 29 prílohy III.

3.   Úradný certifikát uvedený v článku 1 ods. 3 písm. b) bode ii), ktorý má podpísať kapitán a ktorý sa má použiť na vstup produktov rybolovu alebo produktov rybolovu získaných z lastúrnikov určených na ľudskú spotrebu, ktoré vstupujú do Únie priamo z chladiarenského plavidla, mraziarenského plavidla alebo továrenského plavidla plaviaceho sa pod vlajkou tretej krajiny, ako sa stanovuje v článku 11 ods. 3 delegovaného nariadenia (EÚ) 2019/625, musí zodpovedať vzoru FISH/MOL-CAP vypracovanému v súlade so vzorom stanoveným v kapitole 30 prílohy III.

Článok 15

Vzor certifikátu zdravia zvierat/úradného certifikátu a úradného certifikátu na vstup živých lastúrnikov, ostnatokožcov, plášťovcov, morských ulitníkov, produktov živočíšneho pôvodu z uvedených živočíchov a určitých spracovaných lastúrnikov určených na ľudskú spotrebu do Únie

1.   Certifikát zdravia zvierat/úradný certifikát uvedený v článku 1 ods. 3 písm. b) bode ii), ktorý sa má používať na vstup živých lastúrnikov, ostnatokožcov, plášťovcov, morských ulitníkov a produktov živočíšneho pôvodu z uvedených živočíchov určených na ľudskú spotrebu do Únie, musí zodpovedať vzoru MOL-HC vypracovanému v súlade so vzorom stanoveným v kapitole 31 prílohy III.

2.   Úradný certifikát uvedený v článku 1 ods. 3 písm. b) bode ii), ktorý sa má používať na vstup spracovaných lastúrnikov určených na ľudskú spotrebu patriacich k druhu Acanthocardia tuberculatum do Únie, musí zodpovedať vzoru MOL-AT vypracovanému v súlade so vzorom stanoveným v kapitole 32 prílohy III.

Článok 16

Vzory certifikátov zdravia zvierat/úradných certifikátov na vstup surového mlieka, mliečnych výrobkov, mledziva a výrobkov na báze mledziva určených na ľudskú spotrebu do Únie

Certifikáty zdravia zvierat/úradné certifikáty uvedené v článku 1 ods. 3 písm. b) bode ii), ktoré sa majú používať na vstup surového mlieka, mliečnych výrobkov, mledziva a výrobkov na báze mledziva určených na ľudskú spotrebu do Únie, musia v závislosti od druhov zvierat a kategórií dotknutých produktov zodpovedať jednému z týchto vzorov:

a)

MILK-RM vypracovaný v súlade so vzorom stanoveným v kapitole 33 prílohy III pre surové mlieko určené na ľudskú spotrebu;

b)

MILK-RMP/NT vypracovaný v súlade so vzorom stanoveným v kapitole 34 prílohy III pre mliečne výrobky určené na ľudskú spotrebu, ktoré sú získané zo surového mlieka alebo pri ktorých sa nevyžaduje ošetrenie na zmiernenie rizika;

c)

DAIRY-PRODUCTS-PT vypracovaný v súlade so vzorom stanoveným v kapitole 35 prílohy III pre mliečne výrobky určené na ľudskú spotrebu, pri ktorých sa vyžaduje pasterizácia;

d)

DAIRY-PRODUCTS-ST vypracovaný v súlade so vzorom stanoveným v kapitole 36 prílohy III pre mliečne výrobky určené na ľudskú spotrebu, pri ktorých sa vyžaduje ošetrenie na zmiernenie rizika iné ako pasterizácia;

e)

COLOSTRUM vypracovaný v súlade so vzorom stanoveným v kapitole 37 prílohy III pre mledzivo určené na ľudskú spotrebu;

f)

COLOSTRUM-BP vypracovaný v súlade so vzorom stanoveným v kapitole 38 prílohy III pre výrobky na báze mledziva určené na ľudskú spotrebu.

Článok 17

Vzor úradného certifikátu na vstup chladených, mrazených alebo upravených žabích stehienok určených na ľudskú spotrebu do Únie

Úradný certifikát uvedený v článku 1 ods. 3 písm. b) bode i), ktorý sa má používať na vstup chladených, mrazených alebo upravených žabích stehienok určených na ľudskú spotrebu do Únie, musí zodpovedať vzoru FRG vypracovanému v súlade so vzorom stanoveným v kapitole 39 prílohy III.

Článok 18

Vzor úradného certifikátu na vstup slimákov určených na ľudskú spotrebu do Únie

Úradný certifikát uvedený v článku 1 ods. 3 písm. b) bode iii), ktorý sa má používať na vstup slimákov určených na ľudskú spotrebu do Únie, musí zodpovedať vzoru SNS vypracovanému v súlade so vzorom stanoveným v kapitole 40 prílohy III.

Článok 19

Vzor úradného certifikátu na vstup želatíny určenej na ľudskú spotrebu do Únie

Úradný certifikát uvedený v článku 1 ods. 3 písm. b) bode i), ktorý sa má používať na vstup želatíny určenej na ľudskú spotrebu do Únie, musí zodpovedať vzoru GEL vypracovanému v súlade so vzorom stanoveným v kapitole 41 prílohy III.

Článok 20

Vzor úradného certifikátu na vstup kolagénu určeného na ľudskú spotrebu do Únie

Úradný certifikát uvedený v článku 1 ods. 3 písm. b) bode ii), ktorý sa má používať na vstup kolagénu určeného na ľudskú spotrebu do Únie, musí zodpovedať vzoru COL vypracovanému v súlade so vzorom stanoveným v kapitole 42 prílohy III.

Článok 21

Vzor certifikátu zdravia zvierat/úradného certifikátu na vstup surovín na výrobu želatíny a kolagénu určených na ľudskú spotrebu do Únie

Certifikát zdravia zvierat/úradný certifikát uvedený v článku 1 ods. 3 písm. b) bode i), ktorý sa má používať na vstup surovín na výrobu želatíny a kolagénu určených na ľudskú spotrebu do Únie, musí zodpovedať vzoru RCG vypracovanému v súlade so vzorom stanoveným v kapitole 43 prílohy III.

Článok 22

Vzor certifikátu zdravia zvierat/úradného certifikátu na vstup ošetrených surovín na výrobu želatíny a kolagénu určených na ľudskú spotrebu do Únie

Certifikát zdravia zvierat/úradný certifikát uvedený v článku 1 ods. 3 písm. b) bode i), ktorý sa má používať na vstup ošetrených surovín na výrobu želatíny a kolagénu určených na ľudskú spotrebu do Únie, musí zodpovedať vzoru TCG vypracovanému v súlade so vzorom stanoveným v kapitole 44 prílohy III.

Článok 23

Vzor úradného certifikátu na vstup medu a iných včelárskych výrobkov určených na ľudskú spotrebu do Únie

Úradný certifikát uvedený v článku 1 ods. 3 písm. b) bode i), ktorý sa má používať na vstup medu a iných včelárskych výrobkov určených na ľudskú spotrebu do Únie, musí zodpovedať vzoru HON vypracovanému v súlade so vzorom stanoveným v kapitole 45 prílohy III.

Článok 24

Vzor úradného certifikátu na vstup vysoko rafinovaného chondroitín-sulfátu, kyseliny hyalurónovej, ostatných hydrolyzovaných produktov z chrupaviek, chitozánu, glukozamínu, syridla, vyziny a aminokyselín určených na ľudskú spotrebu do Únie

Úradný certifikát uvedený v článku 1 ods. 3 písm. b) bode i), ktorý sa má použiť na vstup vysoko rafinovaného chondroitín-sulfátu, kyseliny hyalurónovej, ostatných hydrolyzovaných produktov z chrupaviek, chitozánu, glukozamínu, syridla, vyziny a aminokyselín určených na ľudskú spotrebu do Únie, musí zodpovedať vzoru HRP vypracovanému v súlade so vzorom stanoveným v kapitole 46 prílohy III.

Článok 25

Vzor úradného certifikátu na vstup mäsa z plazov určeného na ľudskú spotrebu do Únie

Úradný certifikát uvedený v článku 1 ods. 3 písm. b) bode i), ktorý sa má použiť na vstup mäsa z plazov určeného na ľudskú spotrebu do Únie, musí zodpovedať vzoru REP vypracovanému v súlade so vzorom stanoveným v kapitole 47 prílohy III.

Článok 26

Vzor úradného certifikátu na vstup hmyzu určeného na ľudskú spotrebu do Únie

Úradný certifikát uvedený v článku 1 ods. 3 písm. b) bode iii), ktorý sa má používať na vstup hmyzu určeného na ľudskú spotrebu do Únie, musí zodpovedať vzoru INS vypracovanému v súlade so vzorom stanoveným v kapitole 48 prílohy III.

Článok 27

Vzor certifikátu na vstup ostatných produktov živočíšneho pôvodu vyrobených z domácich kopytníkov, hydiny, králikov alebo produktov rybolovu určených na ľudskú spotrebu, na ktoré sa nevzťahujú články 8 až 26, do Únie

Úradný certifikát uvedený v článku 1 ods. 3 písm. b) bode i), ktorý sa má používať na vstup ostatných produktov živočíšneho pôvodu vyrobených z domácich kopytníkov, hydiny, králikov alebo produktov rybolovu určených na ľudskú spotrebu, na ktoré sa nevzťahujú články 8 až 26, do Únie, musí zodpovedať vzoru PAO vypracovanému v súlade so vzorom stanoveným v kapitole 49 prílohy III.

Článok 28

Vzor certifikátu zdravia zvierat/úradného certifikátu na vstup zmiešaných výrobkov určených na ľudskú spotrebu do Únie

Certifikát zdravia zvierat/úradný certifikát uvedený v článku 1 ods. 3 písm. b) bode i), ktorý sa má používať na vstup netrvanlivých zmiešaných výrobkov a trvanlivých zmiešaných výrobkov, ktoré obsahujú akékoľvek množstvo mäsových výrobkov, s výnimkou želatíny, kolagénu a vysokorafinovaných výrobkov, a ktoré sú určené na ľudskú spotrebu, do Únie, musí zodpovedať vzoru COMP vypracovanému v súlade so vzorom stanoveným v kapitole 50 prílohy III.

Článok 29

Vzor úradného certifikátu na vstup klíčkov určených na ľudskú spotrebu a semien určených na produkciu klíčkov na ľudskú spotrebu do Únie

Úradný certifikát uvedený v článku 1 ods. 3 písm. c), ktorý sa má použiť na vstup klíčkov určených na ľudskú spotrebu a semien určených na produkciu klíčkov na ľudskú spotrebu do Únie, musí zodpovedať vzoru SPR vypracovanému v súlade so vzorom stanoveným v kapitole 51 prílohy III.

Článok 30

Vzor certifikátu zdravia zvierat na tranzit zmiešaných výrobkov určených na ľudskú spotrebu cez Úniu do tretej krajiny buď okamžitým tranzitom alebo po skladovaní v Únii

Certifikát zdravia zvierat uvedený v článku 1 ods. 3 písm. d), ktorý sa má použiť na tranzit netrvanlivých zmiešaných výrobkov a trvanlivých zmiešaných výrobkov, ktoré obsahujú akékoľvek množstvo mäsových výrobkov a sú určené na ľudskú spotrebu, cez Úniu do tretej krajiny okamžitým tranzitom alebo po skladovaní v Únii, musí zodpovedať vzoru TRANSIT-COMP vypracovanému v súlade so vzorom stanoveným v kapitole 52 prílohy III.

Článok 31

Vzory certifikátov zdravia zvierat v prípade prehliadky ante mortem v chove pôvodu

Certifikáty zdravia zvierat uvedené v článku 1 ods. 3 písm. e), ktoré sa majú používať v prípade prehliadky ante mortem v chove pôvodu v súlade s článkami 5 a 6 delegovaného nariadenia (EÚ) 2019/624, musia v závislosti od druhov zvierat a kategórií dotknutých produktov zodpovedať jednému z týchto vzorov:

a)

vzor stanovený v kapitole 1 prílohy IV pre živé zvieratá prepravované na bitúnok;

b)

vzor stanovený v kapitole 2 prílohy IV pre hydinu určenú na výrobu bielej hydinovej pečene („foie gras“) a hydinu na odložené vypitvanie;

c)

vzor stanovený v kapitole 3 prílohy IV pre zver z farmových chovov a domáci hovädzí dobytok, ošípané a koňovité zabité v chove pôvodu v súlade s oddielom III bodom 3 prílohy III k nariadeniu (ES) č. 853/2004 a s článkom 6 ods. 3 delegovaného nariadenia (EÚ) 2019/624;

d)

vzor stanovený v kapitole 4 prílohy IV pre zver z farmových chovov, ktorá bola zabitá v chove pôvodu v súlade s oddielom III bodom 3 písm. a) prílohy III k nariadeniu (ES) č. 853/2004 a článkom 6 ods. 4 delegovaného nariadenia (EÚ) 2019/624.

Článok 32

Vzor certifikátu zdravia zvierat v prípade naliehavého zabitia mimo bitúnku

Certifikát zdravia zvierat uvedený v článku 1 ods. 3 písm. e), ktorý sa má používať v prípade naliehavého zabitia mimo bitúnku v súlade s článkom 4 delegovaného nariadenia (EÚ) 2019/624, musí zodpovedať vzoru stanovenému v kapitole 5 prílohy IV.

Článok 33

Vzor súkromného potvrdenia vypracovaného prevádzkovateľom pre trvanlivé zmiešané výrobky obsahujúce spracované produkty živočíšneho pôvodu iné ako spracované mäso

Vzor súkromného potvrdenia uvedeného v článku 1 ods. 3 písm. f), ktoré má používať prevádzkovateľ na vstup trvanlivých zmiešaných výrobkov do Únie v súlade s článkom 14 nariadenia (EÚ) 2019/625 musí zodpovedať vzoru uvedenému v prílohe V.

Článok 34

Zrušenia

1.   Nariadenie (ES) č. 599/2004, vykonávacie nariadenia (EÚ) č. 636/2014 a (EÚ) 2019/628, smernica 98/68/ES a rozhodnutia 2000/572/ES, 2003/779/ES a 2007/240/ES sa zrušujú s účinnosťou od 21. apríla 2021.

2.   Odkazy na uvedené zrušené akty sa považujú za odkazy na toto nariadenie a znejú v súlade s tabuľkou zhody v prílohe VI.

Článok 35

Prechodné ustanovenia

Zásielky produktov živočíšneho pôvodu, zmiešaných výrobkov, klíčkov určených na ľudskú spotrebu a semien určených na produkciu klíčkov na ľudskú spotrebu, ktoré sú sprevádzané príslušným certifikátom vydaným v súlade s nariadením Komisie (EÚ) č. 28/2012 a vykonávacím nariadením (EÚ) 2019/628 pred dátumom uplatňovania tohto nariadenia, sa prijímajú na vstup do Únie do 20. októbra 2021 za predpokladu, že certifikát bol podpísaný osobou oprávnenou na podpis certifikátu v súlade s uvedenými nariadeniami pred 21. augustom 2021.

Článok 36

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 21. apríla 2021.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. decembra 2020

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  (Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 55).

(2)  Ú. v. EÚ L 84, 31.3.2016, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 95, 7.4.2017, s. 1.

(4)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/692 z 30. januára 2020, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429, pokiaľ ide o pravidlá týkajúce sa vstupu zásielok určitých zvierat, zárodočných produktov a produktov živočíšneho pôvodu do Únie a ich premiestňovania a zaobchádzania s nimi po ich vstupe do Únie (Ú. v. EÚ L 174, 3.6.2020, s. 379).

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671).

(6)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 208/2013 z 11. marca 2013 o požiadavkách na vysledovateľnosť klíčkov a semien určených na výrobu klíčkov (Ú. v. EÚ L 68, 12.3.2013, s. 16).

(7)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/625 zo 4. marca 2019, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625, pokiaľ ide o požiadavky na vstup zásielok určitých zvierat a tovaru určených na ľudskú spotrebu do Únie (Ú. v. EÚ L 131, 17.5.2019, s. 18).

(8)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1715 z 30. septembra 2019, ktorým sa stanovujú pravidlá fungovania systému riadenia informácií pre úradné kontroly a jeho zložiek (ďalej len „nariadenie o IMSOC“) (Ú. v. EÚ L 261, 14.10.2019, s. 37).

(9)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/624 z 8. februára 2019 o špecifických pravidlách týkajúcich sa vykonávania úradných kontrol výroby mäsa, ako aj produkčných oblastí a oblastí sádkovania živých lastúrnikov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 (Ú. v. EÚ L 131, 17.5.2019, s. 1).

(10)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/628 z 8. apríla 2019 o vzoroch úradných certifikátov pre určité zvieratá a určitý tovar, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2074/2005 a vykonávacie nariadenie (EÚ) 2016/759, pokiaľ ide o tieto vzory certifikátov (Ú. v. EÚ L 131, 17.5.2019, s. 101).

(11)  Nariadenie Komisie (ES) č. 599/2004 z 30. marca 2004 o prijatí harmonizovaného vzorového certifikátu a kontrolnej správy týkajúcich sa obchodu so zvieratami a produktmi živočíšneho pôvodu v rámci Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 94, 31.3.2004, s. 44).

(12)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 636/2014 z 13. júna 2014 o vzorovom osvedčení pre obchod s nestiahnutou veľkou voľne žijúcou zverou (Ú. v. EÚ L 175, 14.6.2014, s. 16).

(13)  Rozhodnutie Komisie 2000/572/ES z 8. septembra 2000, ktorým sa ustanovujú podmienky týkajúce sa zdravia zvierat, zdravotnej bezpečnosti a veterinárneho osvedčovania pri dovoze mäsových prípravkov do Spoločenstva z tretích krajín (Ú. v. ES L 240, 23.9.2000, s. 19).

(14)  Rozhodnutie Komisie 2003/779/ES z 31. októbra 2003 ustanovujúce požiadavky na zdravie zvierat a veterinárne osvedčenie na dovoz zvieracích čriev z tretích krajín (Ú. v. EÚ L 285, 1.11.2003, s. 38).

(15)  Rozhodnutie Komisie 2007/240/ES zo 16. apríla 2007, ktorým sa ustanovujú nové veterinárne osvedčenia pre vstup živých zvierat, spermy, embryí, vajíčok a produktov živočíšneho pôvodu na územie Spoločenstve v rámci rozhodnutí 79/542/EHS, 92/260/EHS, 93/195/EHS, 93/196/EHS, 93/197/EHS, 95/328/ES, 96/333/ES, 96/539/ES, 96/540/ES, 2000/572/ES, 2000/585/ES, 2000/666/ES, 2002/613/ES, 2003/56/ES, 2003/779/ES, 2003/804/ES, 2003/858/ES, 2003/863/ES, 2003/881/ES, 2004/407/ES, 2004/438/ES, 2004/595/ES, 2004/639/ES a 2006/168/ES (Ú. v. EÚ L 104, 21.4.2007, s. 37).

(16)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá (Ú. v. EÚ L 165, 30.4.2004, s. 1).

(17)  Smernica Rady 95/53/ES z 25. októbra 1995 určujúca zásady upravujúce organizovanie úradných kontrol v oblasti výživy zvierat (Ú. v. ES L 265, 8.11.1995, s. 17).

(18)  Smernica Komisie 98/68/ES z 10. septembra 1998, ktorá ustanovuje vzorový dokument uvedený v článku 9 ods. 1 smernice Rady 95/53/ES a niektoré pravidlá kontroly pri dovoze krmív z tretích krajín do Spoločenstva (Ú. v. ES L 261, 24.9.1998, s. 32).

(19)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 28/2012 z 11. januára 2012, ktorým sa stanovujú požiadavky na osvedčovanie, pokiaľ ide o dovoz určitých zložených produktov do Únie a ich prepravu cez Úniu, a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2007/275/ES a nariadenie (ES) č. 1162/2009 (Ú. v. EÚ L 12, 14.1.2012, s. 1).

(20)  V súlade s Dohodou o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä s článkom 5 ods. 4 Protokolu o Írsku/Severnom Írsku v spojení s prílohou 2 k uvedenému protokolu, odkazy na „Úniu“ zahŕňajú na účely tohto nariadenia Spojené kráľovstvo, pokiaľ ide o Severné Írsko.


PRÍLOHA I

Príloha I obsahuje štandardné vzory certifikátov zdravia zvierat, úradných certifikátov a certifikátov zdravia zvierat/úradných certifikátov a poznámok na ich vyplnenie:

Kapitola 1

:

Štandardný vzor certifikátov zdravia zvierat, úradných certifikátov a certifikátov zdravia zvierat/úradných certifikátov na premiestňovanie zvierat a produktov medzi členskými štátmi alebo v rámci Únie

Kapitola 2

:

Poznámky k vyplneniu vzorov certifikátov zdravia zvierat, úradných certifikátov a certifikátov zdravia zvierat/úradných certifikátov na premiestňovanie zvierat a produktov medzi členskými štátmi alebo v rámci Únie

Kapitola 3

:

Štandardný vzor certifikátov zdravia zvierat, úradných certifikátov a certifikátov zdravia zvierat/úradných certifikátov na vstup zvierat, produktov živočíšneho pôvodu, zmiešaných výrobkov, zárodočných produktov, vedľajších živočíšnych produktov, klíčkov určených na ľudskú spotrebu a semien určených na produkciu klíčkov na ľudskú spotrebu do Únie

Kapitola 4

:

Poznámky k vyplneniu vzorov certifikátov zdravia zvierat, úradných certifikátov a certifikátov zdravia zvierat/úradných certifikátov na vstup zvierat, produktov živočíšneho pôvodu, zmiešaných výrobkov, zárodočných produktov, vedľajších živočíšnych produktov, klíčkov určených na ľudskú spotrebu a semien určených na produkciu klíčkov na ľudskú spotrebu do Únie

KAPITOLA 1

ŠTANDARDNÝ VZOR CERTIFIKÁTOV ZDRAVIA ZVIERAT, ÚRADNÝCH CERTIFIKÁTOV A CERTIFIKÁTOV ZDRAVIA ZVIERAT/ÚRADNÝCH CERTIFIKÁTOV NA PREMIESTŇOVANIE ZVIERAT A PRODUKTOV MEDZI ČLENSKÝMI ŠTÁTMI ALEBO V RÁMCI ÚNIE

Image 1

Image 2

Image 3