30.12.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 442/1


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2020/2235

z dnia 16 grudnia 2020 r.

ustanawiające przepisy dotyczące stosowania rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 i (UE) 2017/625 w odniesieniu do wzorów świadectw zdrowia zwierząt, wzorów świadectw urzędowych i wzorów świadectw zdrowia zwierząt/świadectw urzędowych do celów wprowadzania do Unii i przemieszczania w obrębie terytorium Unii przesyłek niektórych kategorii zwierząt i towarów oraz urzędowej certyfikacji dotyczącej takich świadectw i uchylające rozporządzenie (WE) nr 599/2004, rozporządzenia wykonawcze (UE) nr 636/2014 i (UE) 2019/628, dyrektywę 98/68/WE oraz decyzje 2000/572/WE, 2003/779/WE i 2007/240/WE

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (1), w szczególności jego art. 7 ust. 2 lit. a),

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt”) (2), w szczególności jego art. 168 ust. 4, art. 224 ust. 4, art. 238 ust. 3 i art. 239 ust. 3,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych) (3), w szczególności jego art. 90 akapit pierwszy i art. 126 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzeniem (UE) 2016/429 ustanowiono przepisy dotyczące chorób zwierząt przenoszonych lub przenoszących się na zwierzęta lub ludzi, w tym wymogi dotyczące wydawania urzędowych świadectw zdrowia zwierząt w odniesieniu do różnego rodzaju przemieszczania zwierząt, materiału biologicznego i produktów pochodzenia zwierzęcego. Wymogi te, dotyczące między innymi przemieszczania niektórych żywych zwierząt wodnych i produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi, określono bardziej szczegółowo w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2020/692 (4) na podstawie rozporządzenia (UE) 2016/429. W rozporządzeniu tym uprawniono również Komisję do przyjmowania aktów wykonawczych ustanawiających przepisy dotyczące wzorów formularzy tych świadectw zdrowia zwierząt, a także przepisy dotyczące informacji, które mają być zawarte w niektórych dokumentach i deklaracjach wymaganych do wprowadzenia do Unii takich przesyłek. Ponadto w rozporządzeniu tym uprawniono Komisję do ustanowienia specjalnych przepisów dotyczących wzorów formularzy świadectw zdrowia zwierząt, deklaracji i innych dokumentów dotyczących zwierząt, materiału biologicznego i produktów pochodzenia zwierzęcego. Rozporządzenie (UE) 2016/429 stanowi również, że świadectwa zdrowia zwierząt mogą zawierać inne informacje wymagane innymi przepisami Unii.

(2)

W rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2020/692 ustanowiono uzupełniające wymagania w zakresie zdrowia zwierząt dotyczące wprowadzania do Unii przesyłek niektórych zwierząt, w tym żywych zwierząt wodnych, materiału biologicznego i produktów pochodzenia zwierzęcego. W szczególności zgodnie ze wspomnianym rozporządzeniem przesyłkom tym towarzyszy świadectwo zdrowia zwierząt, a jeżeli jest to przewidziane w tym rozporządzeniu – deklaracja lub inne dokumenty. W tych rozporządzeniach delegowanych określono wymagania, które muszą spełniać zwierzęta i towary przeznaczone do spożycia przez ludzi przy wprowadzaniu do Unii.

(3)

W art. 168 ust. 1 i 3 rozporządzenia (UE) 2016/429 ustanowiono przepisy dotyczące informacji w świadectwie zdrowia zwierząt, które musi towarzyszyć przemieszczaniu w obrębie państwa członkowskiego lub z jednego państwa członkowskiego do innego przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskanych od lub ze zwierząt lądowych, oraz uprawniono Komisję do przyjęcia aktów delegowanych uzupełniających te przepisy. W związku z tym w niniejszym rozporządzeniu należy określić wzory świadectw zdrowia zwierząt do celów takiego przemieszczania produktów pochodzenia zwierzęcego produkowanych lub przetwarzanych w zakładach, przedsiębiorstwach spożywczych lub strefach podlegających środkom nadzwyczajnym lub ograniczeniom przemieszczania.

(4)

W art. 224 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2016/429 uprawniono Komisję do ustanowienia przepisów dotyczących wzorów formularzy świadectw zdrowia zwierząt.

(5)

Ponadto na podstawie art. 238 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2016/429 Komisja jest uprawniona do ustanowienia w drodze aktów wykonawczych przepisów dotyczących treści i formatu wzorów świadectw zdrowia zwierząt, deklaracji i innych dokumentów wymaganych w przypadku wprowadzania na terytorium Unii zwierząt, materiału biologicznego i produktów pochodzenia zwierzęcego.

(6)

Na podstawie art. 239 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2016/429 Komisja jest uprawniona do ustanowienia w drodze aktów wykonawczych przepisów dotyczących treści i formatu wzorów świadectw zdrowia zwierząt, deklaracji i innych dokumentów wymaganych w przypadku wprowadzania na terytorium Unii zwierząt, materiału biologicznego i produktów pochodzenia zwierzęcego, dla których Unia nie jest ostatecznym miejscem przeznaczenia.

(7)

Aby zapewnić jasność prawa i spójność przepisów dotyczących zwierząt i towarów przeznaczonych do spożycia przez ludzi, w niniejszym rozporządzeniu należy określić wzory świadectw urzędowych zawierających wymagania w zakresie zdrowia zwierząt dotyczące takiego przemieszczania niektórych żywych zwierząt wodnych i produktów pochodzenia zwierzęcego.

(8)

W rozporządzeniu (UE) 2017/625 ustanowiono przepisy dotyczące przeprowadzania przez właściwe organy państw członkowskich kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych w celu zapewnienia zgodności z przepisami, o których mowa w art. 1 ust. 2 tego rozporządzenia, między innymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa żywności na wszystkich etapach procesu produkcji, przetwarzania i dystrybucji oraz przepisami dotyczącymi wymogów z zakresu zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. W rozporządzeniu przewidziano pewne przepisy dotyczące urzędowej certyfikacji w sytuacjach, w których zgodnie z art. 1 ust. 2 lub art. 126 ust. 2 lit. c) tego rozporządzenia wymagane jest wydanie świadectw urzędowych. W przypadku braku bardziej szczegółowych przepisów w rozporządzeniu (UE) 2016/429 do świadectw określonych w niniejszym rozporządzeniu mają zastosowanie te przepisy dotyczące certyfikacji urzędowej.

(9)

W szczególności na podstawie art. 90 akapit pierwszy lit. a) rozporządzenia (UE) 2017/625 Komisja jest uprawniona do ustanowienia w drodze aktów wykonawczych przepisów dotyczących wzorów świadectw urzędowych i wydawania takich świadectw.

(10)

Przepisy, o których mowa w art. 1 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2017/625, obejmują wymagania w zakresie zdrowia zwierząt, a także między innymi przepisy dotyczące bezpieczeństwa żywności i dobrostanu zwierząt. W interesie jasności prawa oraz w celu zminimalizowania obciążenia administracyjnego podczas wydawania świadectw niniejsze rozporządzenie powinno obejmować świadectwa zdrowia zwierząt podpisywane przez urzędowego lekarza weterynarii, świadectwa urzędowe podpisywane przez urzędnika certyfikującego oraz świadectwa zdrowia zwierząt/świadectwa urzędowe podpisywane przez urzędowego lekarza weterynarii lub urzędnika certyfikującego w odniesieniu do określonych towarów.

(11)

Ponadto niniejsze rozporządzenie powinno uwzględniać niektóre definicje ustanowione w innych aktach Unii, takie jak definicje określone w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 i w części IX załącznika II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 (5), a także definicje ustanowione w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 208/2013 (6) i w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2019/625 (7).

(12)

Rozporządzenie (UE) 2016/429 ma na celu zmniejszenie obciążeń administracyjnych związanych z certyfikacją i powiadamianiem poprzez wykorzystanie w miarę możliwości technologii informacyjnej do wielu zadań. Ponadto w rozporządzeniu tym ustanowiono przepisy, dzięki którym do niektórych przesyłek zamiast świadectw zdrowia zwierząt wydawanych na papierze można dołączać elektroniczne świadectwa zdrowia zwierząt. Rozporządzenie (UE) 2017/625 stanowi, że do przesyłek zwierząt i towarów należy dołączyć świadectwo urzędowe wydane w formie papierowej albo elektronicznej. Ponadto art. 90 lit. f) tego rozporządzenia uprawnia Komisję, w drodze aktów wykonawczych, do ustanawiania przepisów dotyczących wydawania certyfikatów elektronicznych i stosowania podpisów elektronicznych. W związku z tym, oprócz wymogów określonych w art. 150 i 217 rozporządzenia (UE) 2016/429 i w tytule II rozdział VII rozporządzenia (UE) 2017/625, należy ustanowić wspólne wymogi dotyczące wydawania świadectw w obu formach.

(13)

W celu ułatwienia kontroli urzędowych w punktach kontroli granicznej wprowadzenia przesyłki na terytorium Unii wymogi dotyczące świadectw do celów wprowadzania na terytorium Unii powinny obejmować wymogi językowe.

(14)

W rozporządzeniu (UE) 2017/625 przewidziano, że system zarządzania informacjami w zakresie kontroli urzędowych (IMSOC) ma umożliwiać tworzenie, wykorzystywanie i przekazywanie świadectw urzędowych, w tym w formie elektronicznej. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1715 (8) stanowi, że zintegrowany skomputeryzowany system weterynaryjny (TRACES) jest składnikiem systemu IMSOC umożliwiającym tworzenie świadectw drogą elektroniczną, co zapobiega ewentualnym nieuczciwym lub oszukańczym praktykom w odniesieniu do świadectw zdrowia zwierząt, świadectw urzędowych lub świadectw zdrowia zwierząt/świadectw urzędowych. W niniejszym rozporządzeniu należy zatem ustanowić standardowe wzory świadectw urzędowych, które będą kompatybilne z systemem TRACES.

(15)

Na podstawie art. 90 akapit pierwszy lit. c) rozporządzenia (UE) 2017/625 Komisja jest uprawniona do ustanowienia w drodze aktów wykonawczych przepisów dotyczących procedur postępowania w przypadku wydawania świadectw zastępczych. Należy zatem ustanowić wspólne wymagania dotyczące zastępowania świadectw, przy czym wymagania te, które powinny mieć zastosowanie do świadectw zdrowia zwierząt podpisywanych przez urzędowego lekarza weterynarii, świadectw urzędowych podpisywanych przez urzędnika certyfikującego oraz świadectw zdrowia zwierząt/świadectw urzędowych podpisywanych przez urzędowego lekarza weterynarii lub urzędnika certyfikującego, powinny zostać określone w niniejszym rozporządzeniu.

(16)

W celu uniknięcia niewłaściwych praktyk i nadużyć należy określić przypadki, w których świadectwo zastępcze może zostać wydane, oraz wymagania, które musi spełniać. Przypadki te powinny ograniczać się do błędów administracyjnych oraz przypadków, w których pierwotne świadectwo zostało uszkodzone lub zagubione.

(17)

Art. 237 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) 2016/429 stanowi, że państwa członkowskie zezwalają na wprowadzanie do Unii przesyłek zwierząt, materiału biologicznego i produktów pochodzenia zwierzęcego wyłącznie wówczas, gdy towarzyszy im świadectwo zdrowia zwierząt, chyba że w art. 237 ust. 4 lit. a) tego rozporządzenia przewidziano odstępstwo. W art. 126 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) 2017/625 ustanowiono wymóg, zgodnie z którym przesyłkom określonych zwierząt i towarów wprowadzanym na terytorium Unii musi towarzyszyć świadectwo urzędowe, urzędowe poświadczenie lub inny dowód na to, że przesyłki spełniają stosowne wymogi określone w przepisach, o których mowa w art. 1 ust. 2 tego rozporządzenia.

(18)

W rozporządzeniu delegowanym (UE) 2019/625 przewidziano zatem wykaz towarów i zwierząt przeznaczonych do spożycia przez ludzi, w szczególności produktów pochodzenia zwierzęcego, żywych owadów, kiełków przeznaczonych do spożycia przez ludzi i nasion przeznaczonych do produkcji kiełków przeznaczonych do spożycia przez ludzi, którym przy wprowadzaniu do Unii musi towarzyszyć świadectwo urzędowe. W celu ułatwienia kontroli urzędowych w chwili wprowadzenia na terytorium Unii przesyłek zawierających produkty pochodzenia zwierzęcego, żywe owady, kiełki przeznaczone do spożycia przez ludzi i nasiona przeznaczone do produkcji kiełków przeznaczonych do spożycia przez ludzi należy ustanowić wzory świadectw urzędowych w odniesieniu do takich towarów i zwierząt przeznaczonych do spożycia przez ludzi.

(19)

Na podstawie art. 90 akapit pierwszy lit. e) rozporządzenia (UE) 2017/625 Komisja jest uprawniona do ustanowienia w drodze aktów wykonawczych przepisów dotyczących formatu dokumentów, które muszą towarzyszyć zwierzętom i towarom po przeprowadzeniu kontroli urzędowych. Zgodnie z art. 5 ust. 2 lit. f) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/624 (9) świadectwa zdrowia muszą towarzyszyć zwierzętom w drodze do rzeźni po przeprowadzeniu badania przedubojowego na terenie gospodarstwa pochodzenia. W niniejszym rozporządzeniu należy zatem określić format takich świadectw.

(20)

W przypadku uboju z konieczności poza rzeźnią niektórych kategorii zwierząt – w trosce o harmonizację i jasność w niniejszym rozporządzeniu należy ustanowić wzór świadectwa zawierającego poświadczenie wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii zgodnie z sekcją I rozdział VI pkt 6 załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004.

(21)

W rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2019/628 (10) ustanowiono między innymi przepisy uzupełniające dotyczące jednolitego stosowania art. 88 i 89 rozporządzenia (UE) 2017/625 oraz określono wymienione tam wzory świadectw urzędowych. Rozporządzenie (UE) 2016/429 uchyla jednak niektóre akty prawne wymienione w tym rozporządzeniu wykonawczym. W związku z tym, w celu zapewnienia harmonizacji i jasności, aby uniknąć powielania przepisów, wzory świadectw określone w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2019/628 należy zastąpić świadectwami ustanowionymi w niniejszym rozporządzeniu, a rozporządzenie wykonawcze (UE) 2019/628 należy uchylić.

(22)

Zważywszy że przepisy określone w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 599/2004 (11), rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 636/2014 (12) i decyzjach Komisji 2000/572/WE (13), 2003/779/WE (14) oraz 2007/240/WE (15) uwzględnia się odtąd w niniejszym rozporządzeniu, wspomniane akty prawne należy uchylić.

(23)

Rozporządzeniem (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (16) uchylono dyrektywę Rady 95/53/WE (17). Dyrektywą Komisji 98/68/WE (18) ustanowiono dokument wzorcowy dotyczący wprowadzania pasz z państw trzecich oraz kontroli takich pasz na granicach zewnętrznych. Z uwagi na fakt, że zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2017/625 nie wymaga się już regularnych obowiązkowych kontroli pasz w punktach kontroli granicznej wprowadzenia na terytorium Unii, dokument wejścia ustanowiony dyrektywą Komisji 98/68/WE staje się bezprzedmiotowy.

(24)

Należy wprowadzić okres przejściowy, aby uwzględnić szczególną sytuację właściwych organów w państwach trzecich, które muszą przeprowadzić niezbędne przygotowania, aby zapewnić zgodność z niniejszym rozporządzeniem, oraz szczególną sytuację dostaw przesyłek zwierząt i towarów, którym towarzyszą świadectwa wydane zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 28/2012 (19) i rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2019/628 przed datą rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia.

(25)

Z uwagi na fakt, że rozporządzenie (UE) 2016/429 stosuje się od dnia 21 kwietnia 2021 r., niniejsze rozporządzenie należy również stosować od tej daty.

(26)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przedmiot i zakres stosowania

1.   W niniejszym rozporządzeniu ustanawia się przepisy dotyczące świadectw zdrowia zwierząt przewidzianych w rozporządzeniu (UE) 2016/429, świadectw urzędowych przewidzianych w rozporządzeniu (UE) 2017/625 i świadectw zdrowia zwierząt/świadectw urzędowych opartych na tych rozporządzeniach oraz przepisy dotyczące wydawania i zastępowania tych świadectw wymaganych do celów wprowadzania na terytorium Unii (20) oraz przemieszczania w obrębie terytorium Unii i między państwami członkowskimi niektórych przesyłek zwierząt i towarów (zwanych dalej łącznie „świadectwami”).

2.   W niniejszym rozporządzeniu ustanawia się standardowe wzory świadectw zdrowia zwierząt, świadectw urzędowych lub świadectw zdrowia zwierząt/świadectw urzędowych:

a)

do celów przemieszczania między państwami członkowskimi lub w obrębie terytorium Unii zwierząt, produktów pochodzenia zwierzęcego i materiału biologicznego zwierząt oraz uwagi dotyczące ich wypełniania;

b)

do celów wprowadzania na terytorium Unii zwierząt, produktów pochodzenia zwierzęcego, produktów złożonych, materiału biologicznego, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, kiełków przeznaczonych do spożycia przez ludzi i nasion przeznaczonych do produkcji kiełków przeznaczonych do spożycia przez ludzi oraz uwagi dotyczące ich wypełniania.

3.   W niniejszym rozporządzeniu ustanawia się wzory świadectw w postaci, odpowiednio, świadectw zdrowia zwierząt, świadectw urzędowych lub świadectw zdrowia zwierząt/świadectw urzędowych oraz wzór poświadczenia dla następujących zwierząt i towarów przeznaczonych do spożycia przez ludzi:

a)

wzory świadectw do celów przemieszczania w obrębie terytorium Unii następujących towarów przeznaczonych do spożycia przez ludzi:

(i)

produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskanych od lub ze zwierząt lądowych, których przemieszczanie jest dozwolone z obszaru objętego ograniczeniami, na którym zastosowano środki nadzwyczajne lub środki zwalczania chorób, lub pochodzących od lub ze zwierząt należących do gatunków, w przypadku których zastosowano takie środki;

(ii)

nieoskórowanej grubej zwierzyny łownej;

b)

wzory świadectw do celów wprowadzania na terytorium Unii następujących zwierząt i towarów przeznaczonych do spożycia przez ludzi:

(i)

produktów pochodzenia zwierzęcego i produktów złożonych, dla których takie świadectwo jest wymagane na podstawie art. 13 rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/625;

(ii)

niektórych żywych zwierząt wodnych i produktów pochodzenia zwierzęcego, dla których takie świadectwo jest wymagane na podstawie art. 3 akapit pierwszy lit. c) rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/692;

(iii)

żywych owadów i żywych ślimaków;

c)

wzór świadectwa w odniesieniu do kiełków i nasion przeznaczonych do produkcji kiełków;

d)

wzór świadectwa urzędowego do celów tranzytu przez Unię do państwa trzeciego w ramach tranzytu bezpośredniego albo po przechowaniu na terytorium Unii produktów złożonych przeznaczonych do spożycia przez ludzi;

e)

wzory świadectw w przypadku badania przedubojowego na terenie gospodarstwa pochodzenia lub w przypadku uboju z konieczności poza rzeźnią;

f)

wzór poświadczenia prywatnego podpisanego przez podmiot prowadzący przedsiębiorstwo spożywcze zajmujący się przywozem w odniesieniu do trwałych w temperaturze pokojowej produktów złożonych zawierających przetworzone produkty pochodzenia zwierzęcego inne niż przetworzone mięso, w przypadku gdy takie produkty złożone są wprowadzane na terytorium Unii.

Artykuł 2

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

1)

„rzeźnia” oznacza rzeźnię zgodnie z definicją w pkt 1.16 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 853/2004;

2)

„żabie udka” oznaczają żabie udka zgodnie z definicją w pkt 6.1 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 853/2004, a także żabie udka z rodzaju Pelophylax z rodziny Ranidae oraz z rodzajów Limnonectes, FejervaryaHoplobatrachus z rodziny Dicroglossidae;

3)

„ślimaki” oznaczają ślimaki zgodnie z definicją w pkt 6.2 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 853/2004, a także wszelkie inne ślimaki z rodzin Helicidae, Hygromiidae lub Sphincterochilidae;

4)

„owady” oznaczają owady zgodnie z definicją w art. 2 pkt 17 rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/625;

5)

„statek chłodnia” oznacza statek chłodnię zgodnie z definicją w art. 2 pkt 26 rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/625;

6)

„statek zamrażalnia” oznacza statek zamrażalnię zgodnie z definicją w pkt 3.3 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 853/2004;

7)

„statek przetwórnia” oznacza statek przetwórnię zgodnie z definicją w pkt 3.2 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 853/2004;

8)

„zakład wysyłki” oznacza zakład wysyłki zgodnie z definicją w pkt 2.7 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 853/2004;

9)

„zakład obróbki dziczyzny” oznacza zakład obróbki dziczyzny zgodnie z definicją w pkt 1.18 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 853/2004;

10)

„zakład rozbioru mięsa” oznacza zakład rozbioru mięsa zgodnie z definicją w pkt 1.17 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 853/2004;

11)

„kiełki” oznaczają kiełki zgodnie z definicją w art. 2 akapit pierwszy lit. a) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 208/2013.

Artykuł 3

Standardowe wzory świadectw na potrzeby przemieszczania w obrębie Unii i między państwami członkowskimi oraz wprowadzania do Unii

1.   Wzory świadectw do celów przemieszczania zwierząt i produktów między państwami członkowskimi lub w obrębie terytorium Unii zawierają pozycje przeznaczone na informacje określone w standardowym wzorze w załączniku I rozdział 1.

2.   Wzory świadectw do celów wprowadzania na terytorium Unii zwierząt, produktów pochodzenia zwierzęcego, produktów złożonych, materiału biologicznego, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, kiełków przeznaczonych do spożycia przez ludzi i nasion przeznaczonych do produkcji kiełków przeznaczonych do spożycia przez ludzi zawierają pozycje przeznaczone na informacje określone w standardowym wzorze w załączniku I rozdział 3.

Artykuł 4

Wypełnianie świadectw dla zwierząt i towarów przeznaczonych do spożycia przez ludzi

1.   Świadectwa do celów przemieszczania zwierząt i towarów przeznaczonych do spożycia przez ludzi w obrębie terytorium Unii lub między państwami członkowskimi należycie wypełnia i podpisuje urzędowy lekarz weterynarii lub urzędnik certyfikujący zgodnie z uwagami wyjaśniającymi zawartymi w załączniku I rozdział 2.

2.   Świadectwa do celów wprowadzania na terytorium Unii zwierząt, produktów pochodzenia zwierzęcego, produktów złożonych, kiełków przeznaczonych do spożycia przez ludzi i nasion przeznaczonych do produkcji kiełków przeznaczonych do spożycia przez ludzi należycie wypełnia i podpisuje urzędowy lekarz weterynarii lub urzędnik certyfikujący upoważniony przez właściwy organ państwa trzeciego do podpisywania odnośnych świadectw zgodnie z uwagami wyjaśniającymi zawartymi w załączniku I rozdział 4.

3.   Podmioty odpowiedzialne za przesyłki, o których mowa w ust. 1 i 2, dostarczają właściwemu organowi szczegółowe informacje dotyczące opisu przesyłki, jak opisano w części I wzorów świadectw określonych w załącznikach II, III i IV do niniejszego rozporządzenia.

4.   Do celów niniejszego rozporządzenia właściwy organ zapewnia, aby świadectwa zawierające poświadczenie zdrowia zwierząt były podpisywane przez urzędowego lekarza weterynarii.

Artykuł 5

Wymogi dotyczące świadectw dla przesyłek zwierząt i towarów przeznaczonych do spożycia przez ludzi

1.   Urzędowy lekarz weterynarii lub urzędnik certyfikujący wypełnia świadectwa dla przesyłek zwierząt i towarów przeznaczonych do spożycia przez ludzi zgodnie z następującymi wymogami:

a)

świadectwo musi być opatrzone podpisem urzędowego lekarza weterynarii lub urzędnika certyfikującego oraz pieczęcią urzędową; kolor podpisu i kolor pieczęci, innej niż pieczęć tłoczona lub znak wodny, muszą różnić się od koloru druku;

b)

jeżeli świadectwo zawiera liczne lub alternatywne oświadczenia, urzędowy lekarz weterynarii lub urzędnik certyfikujący przekreśla, parafuje i opatruje pieczęcią zbędne oświadczenia lub zostają one całkowicie usunięte ze świadectwa;

c)

świadectwo urzędowe składa się z następujących elementów:

(i)

pojedynczego arkusza papieru;

(ii)

kilku arkuszy papieru, przy czym wszystkie arkusze są niepodzielne i stanowią integralną całość;

(iii)

zestawu stron kolejno ponumerowanych w sposób wskazujący, że stanowią one część skończonego ciągu;

d)

jeżeli świadectwo składa się z zestawu stron, o którym mowa w lit. c) ppkt (iii) niniejszego ustępu, na każdej stronie znajduje się niepowtarzalny kod, o którym mowa w art. 89 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) 2017/625, oraz podpis urzędowego lekarza weterynarii lub urzędnika certyfikującego i pieczęć urzędowa;

e)

w przypadku świadectw do celów przemieszczania przesyłek w obrębie terytorium Unii lub między państwami członkowskimi – świadectwo towarzyszy przesyłce do momentu, gdy dotrze ona do miejsca przeznaczenia w Unii;

f)

w przypadku świadectw do celów wprowadzania przesyłek na terytorium Unii – świadectwo przedstawia się właściwemu organowi w punkcie kontroli granicznej wprowadzenia do Unii, w którym przesyłka podlega kontrolom urzędowym;

g)

świadectwo wydaje się, zanim przesyłka, której dotyczy, znajdzie się poza kontrolą właściwego organu wydającego świadectwo;

h)

w przypadku świadectw do celów wprowadzania na terytorium Unii – świadectwo sporządza się w języku urzędowym lub w jednym z języków urzędowych państwa członkowskiego, w którym znajduje się punkt kontroli granicznej wprowadzenia do Unii.

2.   Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 lit. h) państwo członkowskie może wyrazić zgodę na sporządzanie świadectw w innym języku urzędowym Unii oraz dołączanie do nich w stosownych przypadkach tłumaczenia poświadczonego.

3.   Ust. 1 lit. a)–e) nie ma zastosowania do elektronicznych świadectw wydanych zgodnie z wymogami określonymi w art. 39 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/1715.

4.   Ust. 1 lit. b), c) i d) nie ma zastosowania do świadectw wydanych w formie papierowej oraz wypełnionych w systemie TRACES i z niego wydrukowanych.

Artykuł 6

Zastępowanie świadectw dla przesyłek zwierząt i towarów przeznaczonych do spożycia przez ludzi

1.   Właściwe organy wydają świadectwa zastępcze dla przesyłek zwierząt i towarów przeznaczonych do spożycia przez ludzi jedynie w przypadku błędów administracyjnych w pierwotnym świadectwie lub w przypadku, gdy pierwotne świadectwo zostało uszkodzone lub zagubione.

2.   W świadectwie zastępczym właściwy organ nie zmienia informacji zawartych w pierwotnym świadectwie dotyczących identyfikacji przesyłki, jej identyfikowalności oraz gwarancji przewidzianych w pierwotnym świadectwie w odniesieniu do przesyłki.

3.   W świadectwie zastępczym właściwy organ:

a)

zawiera wyraźne odniesienie do niepowtarzalnego kodu, o którym mowa w art. 89 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) 2017/625, oraz do daty wydania pierwotnego świadectwa i wyraźnie wskazuje, że zastępuje ono pierwotne świadectwo;

b)

wskazuje nowy numer świadectwa różniący się od numeru świadectwa pierwotnego;

c)

wskazuje datę wydania, która różni się od daty wydania pierwotnego świadectwa;

d)

sporządza oryginalny dokument wydany w formie papierowej, z wyjątkiem elektronicznych świadectw zastępczych przedłożonych w systemie TRACES.

4.   W przypadku wprowadzania do Unii przesyłek właściwy organ w punkcie kontroli granicznej wprowadzenia do Unii może powstrzymać się od żądania od podmiotu odpowiedzialnego za przesyłkę przedstawienia świadectwa zastępczego, jeżeli informacje dotyczące odbiorcy, importera, punktu kontroli granicznej wprowadzenia do Unii lub środka transportu ulegają zmianie po wydaniu świadectwa, a takie nowe informacje są przekazywane przez podmiot odpowiedzialny za przesyłkę.

Artykuł 7

Wzór świadectwa zdrowia zwierząt i świadectwa urzędowego do celów przemieszczania w obrębie terytorium Unii i między państwami członkowskimi niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi

1.   Świadectwo zdrowia zwierząt, o którym mowa w art. 1 ust. 3 lit. a) ppkt (i), stosowane do celów przemieszczania w obrębie terytorium Unii produktów pochodzenia zwierzęcego, które można przemieszczać z obszaru objętego ograniczeniami, na którym zastosowano środki nadzwyczajne lub środki zwalczania chorób, lub które pochodzą od lub ze zwierząt z gatunków, w przypadku których zastosowano te środki, odpowiada wzorowi INTRA-EMERGENCY sporządzonemu zgodnie ze wzorem określonym w załączniku II rozdział 1.

2.   Świadectwo urzędowe, o którym mowa w art. 1 ust. 3 lit. a) ppkt (ii), stosowane do celów przemieszczania między państwami członkowskimi nieoskórowanej grubej zwierzyny łownej przeznaczonej do spożycia przez ludzi odpowiada wzorowi INTRA-UNSKINNED LARGE WILD GAME sporządzonemu zgodnie ze wzorem określonym w załączniku II rozdział 2.

Artykuł 8

Wzory świadectw zdrowia zwierząt/świadectw urzędowych do celów wprowadzania na terytorium Unii świeżego mięsa zwierząt kopytnych przeznaczonego do spożycia przez ludzi

Świadectwa zdrowia zwierząt/świadectwa urzędowe, o których mowa w art. 1 ust. 3 lit. b) ppkt (ii), stosowane do celów wprowadzania na terytorium Unii świeżego mięsa zwierząt kopytnych przeznaczonego do spożycia przez ludzi odpowiadają jednemu z poniższych wzorów, w zależności od danego gatunku i danej kategorii produktu:

a)

BOV sporządzonemu zgodnie ze wzorem określonym w załączniku III rozdział 1 w odniesieniu do świeżego mięsa bydła domowego przeznaczonego do spożycia przez ludzi z wyłączeniem mięsa oddzielonego mechanicznie;

b)

OVI sporządzonemu zgodnie ze wzorem określonym w załączniku III rozdział 2 w odniesieniu do świeżego mięsa owiec i kóz domowych przeznaczonego do spożycia przez ludzi z wyłączeniem mięsa oddzielonego mechanicznie;

c)

POR sporządzonemu zgodnie ze wzorem określonym w załączniku III rozdział 3 w odniesieniu do świeżego mięsa świń domowych przeznaczonego do spożycia przez ludzi z wyłączeniem mięsa oddzielonego mechanicznie;

d)

EQU sporządzonemu zgodnie ze wzorem określonym w załączniku III rozdział 4 w odniesieniu do świeżego mięsa gospodarskich zwierząt jednokopytnych (Equus caballus, Equus asinus i ich krzyżówek) przeznaczonego do spożycia przez ludzi z wyłączeniem mięsa mielonego i mięsa oddzielonego mechanicznie;

e)

RUF sporządzonemu zgodnie ze wzorem określonym w załączniku III rozdział 5 w odniesieniu do świeżego mięsa zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych należących do rodziny wołowatych (innych niż bydło, owce i kozy domowe), wielbłądowatych i jeleniowatych przeznaczonego do spożycia przez ludzi z wyłączeniem podrobów, mięsa mielonego i mięsa oddzielonego mechanicznie;

f)

RUW sporządzonemu zgodnie ze wzorem określonym w załączniku III rozdział 6 w odniesieniu do świeżego mięsa zwierząt dzikich należących do rodziny wołowatych (innych niż bydło, owce i kozy domowe), dzikich zwierząt wielbłądowatych i dzikich zwierząt jeleniowatych przeznaczonego do spożycia przez ludzi z wyłączeniem podrobów, mięsa mielonego i mięsa oddzielonego mechanicznie;

g)

SUF sporządzonemu zgodnie ze wzorem określonym w załączniku III rozdział 7 w odniesieniu do świeżego mięsa zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych należących do dzikich ras świń oraz do rodziny pekariowatych przeznaczonego do spożycia przez ludzi z wyłączeniem podrobów, mięsa mielonego i mięsa oddzielonego mechanicznie;

h)

SUW sporządzonemu zgodnie ze wzorem określonym w załączniku III rozdział 8 w odniesieniu do świeżego mięsa zwierząt dzikich należących do dzikich ras świń oraz do rodziny pekariowatych przeznaczonego do spożycia przez ludzi z wyłączeniem podrobów, mięsa mielonego i mięsa oddzielonego mechanicznie;

i)

EQW sporządzonemu zgodnie ze wzorem określonym w załączniku III rozdział 9 w odniesieniu do świeżego mięsa zwierząt łownych jednokopytnych należących do podrodzaju Hippotigris (zebra) przeznaczonego do spożycia przez ludzi z wyłączeniem podrobów, mięsa mielonego i mięsa oddzielonego mechanicznie;

j)

RUM-MSM sporządzonemu zgodnie ze wzorem określonym w załączniku III rozdział 10 w odniesieniu do mięsa oddzielonego mechanicznie przeżuwaczy domowych przeznaczonego do spożycia przez ludzi;

k)

SUI-MSM sporządzonemu zgodnie ze wzorem określonym w załączniku III rozdział 11 w odniesieniu do mięsa oddzielonego mechanicznie świń domowych przeznaczonego do spożycia przez ludzi;

l)

NZ-TRANSIT-SG sporządzonemu zgodnie ze wzorem określonym w załączniku III rozdział 12 w odniesieniu do świeżego mięsa przeznaczonego do spożycia przez ludzi pochodzącego z Nowej Zelandii, przewożonego w ramach tranzytu przez Singapur, z rozładunkiem, ewentualnym przechowywaniem i ponownym załadunkiem przed wprowadzeniem na terytorium Unii.

Artykuł 9

Wzory świadectw zdrowia zwierząt/świadectw urzędowych do celów wprowadzania na terytorium Unii mięsa drobiu, ptaków bezgrzebieniowych i innych ptaków łownych oraz jaj i produktów jajecznych przeznaczonych do spożycia przez ludzi

Świadectwa zdrowia zwierząt/świadectwa urzędowe, o których mowa w art. 1 ust. 3 lit. b) ppkt (ii), stosowane do celów wprowadzania na terytorium Unii mięsa drobiu, ptaków bezgrzebieniowych i innych ptaków łownych oraz jaj i produktów jajecznych przeznaczonych do spożycia przez ludzi, odpowiadają jednemu z poniższych wzorów, w zależności od danego gatunku i danej kategorii produktu:

a)

POU sporządzonemu zgodnie ze wzorem określonym w załączniku III rozdział 13 w odniesieniu do świeżego mięsa drobiu innego niż ptaki bezgrzebieniowe przeznaczonego do spożycia przez ludzi z wyłączeniem mięsa mielonego i mięsa oddzielonego mechanicznie;

b)

POU-MI/MSM sporządzonemu zgodnie ze wzorem określonym w załączniku III rozdział 14 w odniesieniu do mięsa mielonego i mięsa oddzielonego mechanicznie drobiu innego niż ptaki bezgrzebieniowe przeznaczonego do spożycia przez ludzi;

c)

RAT sporządzonemu zgodnie ze wzorem określonym w załączniku III rozdział 15 w odniesieniu do świeżego mięsa ptaków bezgrzebieniowych przeznaczonego do spożycia przez ludzi z wyłączeniem mięsa mielonego i mięsa oddzielonego mechanicznie;

d)

RAT-MI/MSM sporządzonemu zgodnie ze wzorem określonym w załączniku III rozdział 16 w odniesieniu do mięsa mielonego i mięsa oddzielonego mechanicznie ptaków bezgrzebieniowych przeznaczonego do spożycia przez ludzi;

e)

GBM sporządzonemu zgodnie ze wzorem określonym w załączniku III rozdział 17 w odniesieniu do świeżego mięsa ptaków łownych przeznaczonego do spożycia przez ludzi z wyłączeniem mięsa mielonego i mięsa oddzielonego mechanicznie;

f)

GBM-MI/MSM sporządzonemu zgodnie ze wzorem określonym w załączniku III rozdział 18 w odniesieniu do mięsa mielonego i mięsa oddzielonego mechanicznie ptaków łownych przeznaczonego do spożycia przez ludzi;

g)

E sporządzonemu zgodnie ze wzorem określonym w załączniku III rozdział 19 w odniesieniu do jaj przeznaczonych do spożycia przez ludzi;

h)

EP sporządzonemu zgodnie ze wzorem określonym w załączniku III rozdział 20 w odniesieniu do produktów jajecznych przeznaczonych do spożycia przez ludzi.

Artykuł 10

Wzory świadectw urzędowych oraz świadectwa zdrowia zwierząt/świadectwa urzędowego do celów wprowadzania na terytorium Unii świeżego mięsa dzikich zającowatych, niektórych dzikich ssaków lądowych i królików utrzymywanych w warunkach fermowych przeznaczonego do spożycia przez ludzi z wyłączeniem mięsa oddzielonego mechanicznie

Świadectwa urzędowe oraz świadectwo zdrowia zwierząt/świadectwo urzędowe, o których mowa w art. 1 ust. 3 lit. b) ppkt (ii), stosowane do celów wprowadzania na terytorium Unii świeżego mięsa dzikich zającowatych, niektórych dzikich ssaków lądowych i królików utrzymywanych w warunkach fermowych przeznaczonego do spożycia przez ludzi z wyłączeniem mięsa oddzielonego mechanicznie, odpowiadają jednemu z poniższych wzorów, w zależności od danego gatunku i danej kategorii produktu:

a)

WL sporządzonemu zgodnie ze wzorem określonym w załączniku III rozdział 21 w odniesieniu do świeżego mięsa dzikich zającowatych (królików i zajęcy) przeznaczonego do spożycia przez ludzi z wyłączeniem mięsa mielonego, mięsa oddzielonego mechanicznie i podrobów, oprócz nieoskórowanych i niepatroszonych zającowatych.

b)

WM sporządzonemu zgodnie ze wzorem określonym w załączniku III rozdział 22 w odniesieniu do świeżego mięsa dzikich ssaków lądowych innych niż zwierzęta kopytne i zającowate przeznaczonego do spożycia przez ludzi z wyłączeniem podrobów, mięsa mielonego i mięsa oddzielonego mechanicznie;

c)

RM sporządzonemu zgodnie ze wzorem określonym w załączniku III rozdział 23 w odniesieniu do świeżego mięsa królików utrzymywanych w warunkach fermowych przeznaczonego do spożycia przez ludzi z wyłączeniem mięsa mielonego i mięsa oddzielonego mechanicznie.

Artykuł 11

Wzór świadectwa zdrowia zwierząt/świadectwa urzędowego do celów wprowadzania na terytorium Unii surowych wyrobów mięsnych przeznaczonych do spożycia przez ludzi

Świadectwo zdrowia zwierząt/świadectwo urzędowe, o którym mowa w art. 1 ust. 3 lit. b) ppkt (ii), stosowane do celów wprowadzania na terytorium Unii surowych wyrobów mięsnych przeznaczonych do spożycia przez ludzi odpowiada wzorowi MP-PREP sporządzonemu zgodnie ze wzorem określonym w załączniku III rozdział 24.

Artykuł 12

Wzory świadectw zdrowia zwierząt/świadectw urzędowych do celów wprowadzania na terytorium Unii produktów mięsnych przeznaczonych do spożycia przez ludzi, w tym wytopionych tłuszczów zwierzęcych i skwarków, ekstraktów mięsa oraz poddanych obróbce żołądków, pęcherzy i jelit innych niż osłonki

Świadectwa zdrowia zwierząt/świadectwa urzędowe, o których mowa w art. 1 ust. 3 lit. b) ppkt (ii), stosowane do celów wprowadzania na terytorium Unii produktów mięsnych przeznaczonych do spożycia przez ludzi, w tym wytopionych tłuszczów zwierzęcych i skwarków, ekstraktów mięsa oraz poddanych obróbce żołądków, pęcherzy i jelit innych niż osłonki odpowiadają jednemu z poniższych wzorów, w zależności od danego gatunku i danej kategorii produktu:

a)

MPNT sporządzonemu zgodnie ze wzorem określonym w załączniku III rozdział 25 w odniesieniu do produktów mięsnych przeznaczonych do spożycia przez ludzi, w tym wytopionych tłuszczów zwierzęcych i skwarków, ekstraktów mięsa oraz poddanych obróbce żołądków, pęcherzy i jelit innych niż osłonki, które to produkty nie muszą zostać poddane konkretnemu procesowi obróbki zmniejszającemu ryzyko.

b)

MPST sporządzonemu zgodnie ze wzorem określonym w załączniku III rozdział 26 w odniesieniu do produktów mięsnych przeznaczonych do spożycia przez ludzi, w tym wytopionych tłuszczów zwierzęcych i skwarków, ekstraktów mięsa oraz poddanych obróbce żołądków, pęcherzy i jelit innych niż osłonki, które to produkty muszą zostać poddane konkretnemu procesowi obróbki zmniejszającemu ryzyko.

Artykuł 13

Wzór świadectwa zdrowia zwierząt/świadectwa urzędowego do celów wprowadzania na terytorium Unii osłonek przeznaczonych do spożycia przez ludzi

Świadectwo zdrowia zwierząt/świadectwo urzędowe, o którym mowa w art. 1 ust. 3 lit. b) ppkt (ii), stosowane do celów wprowadzania na terytorium Unii osłonek przeznaczonych do spożycia przez ludzi odpowiada wzorowi CAS sporządzonemu zgodnie ze wzorem określonym w załączniku III rozdział 27.

Artykuł 14

Wzór świadectwa zdrowia zwierząt/świadectwa urzędowego i świadectw urzędowych do celów wprowadzania na terytorium Unii żywych ryb, żywych skorupiaków, produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskanych od lub z tych zwierząt i niektórych produktów rybołówstwa przeznaczonych do spożycia przez ludzi

1.   Świadectwo zdrowia zwierząt/świadectwo urzędowe, o którym mowa w art. 1 ust. 3 lit. b) ppkt (ii), stosowane do celów wprowadzania na terytorium Unii żywych ryb, żywych skorupiaków i produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskanych od lub z tych zwierząt przeznaczonych do spożycia przez ludzi odpowiada wzorowi FISH-CRUST-HC sporządzonemu zgodnie ze wzorem określonym w załączniku III rozdział 28.

2.   Świadectwo urzędowe, o którym mowa w art. 1 ust. 3 lit. b) ppkt (ii), stosowane w odniesieniu do produktów rybołówstwa przeznaczonych do spożycia przez ludzi, złowionych przez statki pływające pod banderą państwa członkowskiego i przekazanych w państwach trzecich z przechowywaniem lub bez przechowywania, odpowiada wzorowi EU-FISH sporządzonemu zgodnie ze wzorem określonym w załączniku III rozdział 29.

3.   Świadectwo urzędowe, o którym mowa w art. 1 ust. 3 lit. b) ppkt (ii), podpisywane przez kapitana i stosowane w odniesieniu do produktów rybołówstwa lub produktów rybołówstwa pozyskanych z małży, przeznaczonych do spożycia przez ludzi, wprowadzanych na terytorium Unii bezpośrednio ze statków chłodni, statków zamrażalni lub statków przetwórni pływających pod banderą państwa trzeciego, jak przewidziano w art. 11 ust. 3 rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/625, odpowiada wzorowi FISH/MOL-CAP sporządzonemu zgodnie ze wzorem określonym w załączniku III rozdział 30.

Artykuł 15

Wzór świadectwa zdrowia zwierząt/świadectwa urzędowego i świadectwa urzędowego do celów wprowadzania na terytorium Unii żywych małży, szkarłupni, osłonic, ślimaków morskich, produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskanych z tych zwierząt i niektórych przetworzonych małży, przeznaczonych do spożycia przez ludzi

1.   Świadectwo zdrowia zwierząt/świadectwo urzędowe, o którym mowa w art. 1 ust. 3 lit. b) ppkt (ii), stosowane do celów wprowadzania na terytorium Unii żywych małży, szkarłupni, osłonic, ślimaków morskich i produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskanych z tych zwierząt, przeznaczonych do spożycia przez ludzi odpowiada wzorowi MOL-HC sporządzonemu zgodnie ze wzorem określonym w załączniku III rozdział 31.

2.   Świadectwo urzędowe, o którym mowa w art. 1 ust. 3 lit. b) ppkt (ii), stosowane w przypadku wprowadzania na terytorium Unii przetworzonych małży należących do gatunku Acanthocardia tuberculatum przeznaczonych do spożycia przez ludzi odpowiada wzorowi MOL-AT sporządzonemu zgodnie ze wzorem określonym w rozdziale załączniku III rozdział 32.

Artykuł 16

Wzory świadectw zdrowia zwierząt/świadectw urzędowych do celów wprowadzania na terytorium Unii mleka surowego, produktów mlecznych, siary i produktów na bazie siary przeznaczonych do spożycia przez ludzi

Świadectwa zdrowia zwierząt/świadectwa urzędowe, o których mowa w art. 1 ust. 3 lit. b) ppkt (ii), stosowane do celów wprowadzania na terytorium Unii mleka surowego, produktów mlecznych, siary i produktów na bazie siary przeznaczonych do spożycia przez ludzi odpowiadają jednemu z poniższych wzorów, w zależności od danego gatunku i danej kategorii produktu:

a)

MILK-RM sporządzonemu zgodnie ze wzorem określonym w załączniku III rozdział 33 w odniesieniu do mleka surowego przeznaczonego do spożycia przez ludzi;

b)

MILK-RMP/NT sporządzonemu zgodnie ze wzorem określonym w załączniku III rozdział 34 w odniesieniu do produktów mlecznych przeznaczonych do spożycia przez ludzi uzyskanych z mleka surowego lub które nie muszą zostać poddane konkretnemu procesowi obróbki zmniejszającemu ryzyko;

c)

DAIRY-PRODUCTS-PT sporządzonemu zgodnie ze wzorem określonym w załączniku III rozdział 35 w odniesieniu do produktów mlecznych przeznaczonych do spożycia przez ludzi, które muszą zostać poddane pasteryzacji;

d)

DAIRY-PRODUCTS-ST sporządzonemu zgodnie ze wzorem określonym w załączniku III rozdział 36 w odniesieniu do produktów mlecznych przeznaczonych do spożycia przez ludzi, które muszą zostać poddane konkretnemu procesowi obróbki zmniejszającemu ryzyko innemu niż pasteryzacja;

e)

COLOSTRUM sporządzonemu zgodnie ze wzorem określonym w załączniku III rozdział 37 w odniesieniu do siary przeznaczonej do spożycia przez ludzi;

f)

COLOSTRUM-BP sporządzonemu zgodnie ze wzorem określonym w załączniku III rozdział 38 w odniesieniu do produktów na bazie siary przeznaczonych do spożycia przez ludzi.

Artykuł 17

Wzór świadectwa urzędowego do celów wprowadzania na terytorium Unii schłodzonych, zamrożonych lub przygotowanych żabich udek przeznaczonych do spożycia przez ludzi

Świadectwo urzędowe, o którym mowa w art. 1 ust. 3 lit. b) ppkt (i), stosowane do celów wprowadzania na terytorium Unii schłodzonych, zamrożonych lub przygotowanych żabich udek przeznaczonych do spożycia przez ludzi odpowiada wzorowi FRG sporządzonemu zgodnie ze wzorem określonym w załączniku III rozdział 39.

Artykuł 18

Wzór świadectwa urzędowego do celów wprowadzania na terytorium Unii ślimaków przeznaczonych do spożycia przez ludzi

Świadectwo urzędowe, o którym mowa w art. 1 ust. 3 lit. b) ppkt (iii), stosowane do celów wprowadzania na terytorium Unii ślimaków przeznaczonych do spożycia przez ludzi odpowiada wzorowi SNS sporządzonemu zgodnie ze wzorem określonym w załączniku III rozdział 40.

Artykuł 19

Wzór świadectwa urzędowego do celów wprowadzania na terytorium Unii żelatyny przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Świadectwo urzędowe, o którym mowa w art. 1 ust. 3 lit. b) ppkt (i), stosowane do celów wprowadzania na terytorium Unii żelatyny przeznaczonej do spożycia przez ludzi odpowiada wzorowi GEL sporządzonemu zgodnie ze wzorem określonym w załączniku III rozdział 41.

Artykuł 20

Wzór świadectwa urzędowego do celów wprowadzania na terytorium Unii kolagenu przeznaczonego do spożycia przez ludzi

Świadectwo urzędowe, o którym mowa w art. 1 ust. 3 lit. b) ppkt (i), stosowane do celów wprowadzania na terytorium Unii kolagenu przeznaczonego do spożycia przez ludzi odpowiada wzorowi COL sporządzonemu zgodnie ze wzorem określonym w załączniku III rozdział 42.

Artykuł 21

Wzór świadectwa zdrowia zwierząt/świadectwa urzędowego do celów wprowadzania na terytorium Unii surowców do produkcji żelatyny i kolagenu przeznaczonych do spożycia przez ludzi

Świadectwo zdrowia zwierząt/świadectwo urzędowe, o którym mowa w art. 1 ust. 3 lit. b) ppkt (i), stosowane do celów wprowadzania na terytorium Unii surowców do produkcji żelatyny i kolagenu przeznaczonych do spożycia przez ludzi odpowiada wzorowi RCG sporządzonemu zgodnie ze wzorem określonym w załączniku III rozdział 43.

Artykuł 22

Wzór świadectwa zdrowia zwierząt/świadectwa urzędowego do celów wprowadzania na terytorium Unii poddanych obróbce surowców do produkcji żelatyny i kolagenu przeznaczonych do spożycia przez ludzi

Świadectwo zdrowia zwierząt/świadectwo urzędowe, o którym mowa w art. 1 ust. 3 lit. b) ppkt (i), stosowane do celów wprowadzania na terytorium Unii poddanych obróbce surowców do produkcji żelatyny i kolagenu przeznaczonych do spożycia przez ludzi odpowiada wzorowi TCG sporządzonemu zgodnie ze wzorem określonym w załączniku III rozdział 44.

Artykuł 23

Wzór świadectwa urzędowego do celów wprowadzania na terytorium Unii miodu i innych produktów pszczelich przeznaczonych do spożycia przez ludzi

Świadectwo urzędowe, o którym mowa w art. 1 ust. 3 lit. b) ppkt (i), stosowane do celów wprowadzania na terytorium Unii miodu i innych produktów pszczelich przeznaczonych do spożycia przez ludzi odpowiada wzorowi HON sporządzonemu zgodnie ze wzorem określonym w załączniku III rozdział 45.

Artykuł 24

Wzór świadectwa urzędowego do celów wprowadzania na terytorium Unii wysoko przetworzonych: siarczanu chondroityny, kwasu hialuronowego, innych produktów z hydrolizowanych chrząstek, chitozanu, glukozaminy, podpuszczki, karuku i aminokwasów przeznaczonych do spożycia przez ludzi

Świadectwo urzędowe, o którym mowa w art. 1 ust. 3 lit. b) ppkt (i), stosowane do celów wprowadzania na terytorium Unii wysoko przetworzonych: siarczanu chondroityny, kwasu hialuronowego, innych produktów z hydrolizowanych chrząstek, chitozanu, glukozaminy, podpuszczki, karuku i aminokwasów przeznaczonych do spożycia przez ludzi odpowiada wzorowi HRP sporządzonemu zgodnie ze wzorem określonym w załączniku III rozdział 46.

Artykuł 25

Wzór świadectwa urzędowego do celów wprowadzania na terytorium Unii mięsa gadów przeznaczonego do spożycia przez ludzi

Świadectwo urzędowe, o którym mowa w art. 1 ust. 3 lit. b) ppkt (i), stosowane do celów wprowadzania na terytorium Unii mięsa gadów przeznaczonego do spożycia przez ludzi odpowiada wzorowi REP sporządzonemu zgodnie ze wzorem określonym w załączniku III rozdział 47.

Artykuł 26

Wzór świadectwa urzędowego do celów wprowadzania na terytorium Unii owadów przeznaczonych do spożycia przez ludzi

Świadectwo urzędowe, o którym mowa w art. 1 ust. 3 lit. b) ppkt (iii), stosowane do celów wprowadzania na terytorium Unii owadów przeznaczonych do spożycia przez ludzi odpowiada wzorowi INS sporządzonemu zgodnie ze wzorem określonym w załączniku III rozdział 48.

Artykuł 27

Wzór świadectwa do celów wprowadzania na terytorium Unii innych produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskanych ze zwierząt gospodarskich kopytnych, z drobiu, królików lub produktów rybołówstwa przeznaczonych do spożycia przez ludzi i nieobjętych zakresem stosowania art. 8–26

Świadectwo urzędowe, o którym mowa w art. 1 ust. 3 lit. b) ppkt (i), stosowane do celów wprowadzania na terytorium Unii innych produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskanych ze zwierząt gospodarskich kopytnych, z drobiu, królików lub produktów rybołówstwa przeznaczonych do spożycia przez ludzi i nieobjętych zakresem stosowania art. 8–26 odpowiada wzorowi PAO sporządzonemu zgodnie ze wzorem określonym w załączniku III rozdział 49.

Artykuł 28

Wzór świadectwa zdrowia zwierząt/świadectwa urzędowego do celów wprowadzania na terytorium Unii produktów złożonych przeznaczonych do spożycia przez ludzi

Świadectwo zdrowia zwierząt/świadectwo urzędowe, o którym mowa w art. 1 ust. 3 lit. b) ppkt (i), stosowane do celów wprowadzania na terytorium Unii produktów złożonych nietrwałych w temperaturze pokojowej i produktów złożonych trwałych w temperaturze pokojowej przeznaczonych do spożycia przez ludzi i zawierających jakąkolwiek ilość produktów mięsnych z wyjątkiem żelatyny, kolagenu i wysoko przetworzonych produktów odpowiada wzorowi COMP sporządzonemu zgodnie ze wzorem określonym w załączniku III rozdział 50.

Artykuł 29

Wzór świadectwa urzędowego do celów wprowadzania na terytorium Unii kiełków przeznaczonych do spożycia przez ludzi i nasion przeznaczonych do produkcji kiełków przeznaczonych do spożycia przez ludzi

Świadectwo urzędowe, o którym mowa w art. 1 ust. 3 lit. c), stosowane do celów wprowadzania na terytorium Unii kiełków przeznaczonych do spożycia przez ludzi i nasion przeznaczonych do produkcji kiełków przeznaczonych do spożycia przez ludzi odpowiada wzorowi SPR sporządzonemu zgodnie ze wzorem określonym w załączniku III rozdział 51.

Artykuł 30

Wzór świadectwa zdrowia zwierząt do celów tranzytu przez Unię do państwa trzeciego w ramach tranzytu bezpośredniego albo po przechowaniu na terytorium Unii produktów złożonych przeznaczonych do spożycia przez ludzi

Świadectwo zdrowia zwierząt, o którym mowa w art. 1 ust. 3 lit. d), stosowane do celów tranzytu przez Unię do państwa trzeciego w ramach tranzytu bezpośredniego albo po przechowywaniu na terytorium Unii produktów złożonych nietrwałych w temperaturze pokojowej i produktów złożonych trwałych w temperaturze pokojowej zawierających jakąkolwiek ilość produktów mięsnych i przeznaczonych do spożycia przez ludzi odpowiada wzorowi TRANSIT-COMP sporządzonemu zgodnie ze wzorem określonym w załączniku III rozdział 52.

Artykuł 31

Wzory świadectw zdrowia zwierząt w przypadku badania przedubojowego na terenie gospodarstwa pochodzenia

Świadectwa zdrowia zwierząt, o których mowa w art. 1 ust. 3 lit. e), stosowane w przypadku badania przedubojowego na terenie gospodarstwa pochodzenia zgodnie z art. 5 i 6 rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/624 odpowiadają jednemu z poniższych wzorów, w zależności od danego gatunku i danej kategorii produktu:

a)

wzorowi określonemu w załączniku IV rozdział 1 w odniesieniu do żywych zwierząt przewożonych do rzeźni;

b)

wzorowi określonemu w załączniku IV rozdział 2 w odniesieniu do drobiu przeznaczonego do produkcji foie gras i drobiu patroszonego z opóźnieniem;

c)

wzorowi określonemu w załączniku IV rozdział 3 w odniesieniu do zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych, bydła domowego, świń domowych i domowych zwierząt koniowatych poddawanych ubojowi na terenie gospodarstwa pochodzenia zgodnie z sekcją III pkt 3 załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 i art. 6 ust. 3 rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/624;

d)

wzorowi określonemu w załączniku IV rozdział 4 w odniesieniu do zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych poddawanych ubojowi na terenie gospodarstwa pochodzenia zgodnie z sekcją III pkt 3 lit. a) załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 i art. 6 ust. 4 rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/624.

Artykuł 32

Wzór świadectwa zdrowia zwierząt w przypadku uboju z konieczności poza rzeźnią

Świadectwo zdrowia zwierząt, o którym mowa w art. 1 ust. 3 lit. e), stosowane w przypadku uboju z konieczności poza rzeźnią zgodnie z art. 4 rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/624 odpowiada wzorowi określonemu w załączniku IV rozdział 5.

Artykuł 33

Wzór poświadczenia prywatnego stosowanego przez podmiot w odniesieniu do produktów złożonych trwałych w temperaturze pokojowej zawierających przetworzone produkty pochodzenia zwierzęcego inne niż przetworzone mięso

Wzór poświadczenia prywatnego, o którym mowa w art. 1 ust. 3 lit. f), stosowanego przez podmiot do celów wprowadzania na terytorium Unii produktów złożonych trwałych w temperaturze pokojowej zgodnie z art. 14 rozporządzenia (UE) 2019/625 odpowiada wzorowi określonemu w załączniku V.

Artykuł 34

Przepisy uchylające

1.   Rozporządzenie (WE) nr 599/2004, rozporządzenia wykonawcze (UE) nr 636/2014 i (UE) 2019/628, dyrektywa 98/68/WE oraz decyzje 2000/572/WE, 2003/779/WE i 2007/240/WE tracą moc ze skutkiem od dnia 21 kwietnia 2021 r.

2.   Odesłania do tych uchylonych aktów traktuje się jako odesłania do niniejszego rozporządzenia, zgodnie z tabelą korelacji zamieszczoną w załączniku VI.

Artykuł 35

Przepisy przejściowe

Przesyłki zawierające produkty pochodzenia zwierzęcego, produkty złożone, kiełki przeznaczone do spożycia przez ludzi oraz nasiona przeznaczone do produkcji kiełków przeznaczonych do spożycia przez ludzi, do których dołączono odpowiednie świadectwo wydane zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 28/2012 i rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2019/628 przed datą rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia, akceptuje się w odniesieniu do wprowadzania na terytorium Unii do dnia 20 października 2021 r., pod warunkiem że świadectwo zostało podpisane przez osobę upoważnioną do jego podpisania zgodnie ze wspomnianymi rozporządzeniami przed dniem 21 sierpnia 2021 r.

Artykuł 36

Wejście w życie i stosowanie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 21 kwietnia 2021 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 16 grudnia 2020 r.

W imieniu Komisji

Ursula VON DER LEYEN

Przewodnicząca


(1)  (Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 55).

(2)  Dz.U. L 84 z 31.3.2016, s. 1.

(3)  Dz.U. L 95 z 7.4.2017, s. 1.

(4)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/692 z dnia 30 stycznia 2020 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do przepisów dotyczących wprowadzania do Unii przesyłek niektórych zwierząt, materiału biologicznego i produktów pochodzenia zwierzęcego oraz przemieszczania ich i postępowania z nimi po ich wprowadzeniu (Dz.U. L 174 z 3.6.2020, s. 379).

(5)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671).

(6)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 208/2013 z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie wymogów dotyczących możliwości śledzenia kiełków i nasion przeznaczonych do produkcji kiełków (Dz.U. L 68 z 12.3.2013, s. 16).

(7)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/625 z dnia 4 marca 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 w odniesieniu do wymogów dotyczących wprowadzania do Unii przesyłek niektórych zwierząt i towarów przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz.U. L 131 z 17.5.2019, s. 18).

(8)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1715 z dnia 30 września 2019 r. ustanawiające przepisy dotyczące funkcjonowania systemu zarządzania informacjami w zakresie kontroli urzędowych oraz jego składników systemowych („rozporządzenie w sprawie systemu IMSOC”) (Dz.U. L 261 z 14.10.2019, s. 37).

(9)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/624 z dnia 8 lutego 2019 r. dotyczące szczególnych przepisów w dziedzinie przeprowadzania kontroli urzędowych dotyczących produkcji mięsa oraz obszarów produkcyjnych i obszarów przejściowych w odniesieniu do żywych małży zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 (Dz.U. L 131 z 17.5.2019, s. 1).

(10)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/628 z dnia 8 kwietnia 2019 r. dotyczące wzorów świadectw urzędowych dla określonych zwierząt i towarów oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2074/2005 i rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/759 w odniesieniu do tych wzorów świadectw (Dz.U. L 131 z 17.5.2019, s. 101).

(11)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 599/2004 z dnia 30 marca 2004 r. dotyczące przyjęcia zharmonizowanego wzoru świadectwa i sprawozdania z kontroli związanych z wewnątrzwspólnotowym handlem zwierzętami i produktami pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. L 94 z 31.3.2004, s. 44).

(12)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 636/2014 z dnia 13 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru świadectwa stosowanego w handlu nieoskórowaną grubą zwierzyną łowną (Dz.U. L 175 z 14.6.2014, s. 16).

(13)  Decyzja Komisji 2000/572/WE z dnia 8 września 2000 r. ustanawiająca warunki dotyczące zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego oraz warunki wystawiania świadectw weterynaryjnych przy przywozie do Wspólnoty wyrobów mięsnych z państw trzecich (Dz.U. L 240 z 23.9.2000, s. 19).

(14)  Decyzja Komisji 2003/779/WE z dnia 31 października 2003 r. ustanawiająca wymagania dotyczące zdrowia zwierząt i świadectwo weterynaryjne dla przywozu osłonek zwierzęcych z państw trzecich (Dz.U. L 285 z 1.11.2003, s. 38).

(15)  Decyzja Komisji 2007/240/WE z dnia 16 kwietnia 2007 r. ustanawiająca nowe świadectwa weterynaryjne przywozu żywych zwierząt, nasienia, zarodków, komórek jajowych lub też produktów pochodzenia zwierzęcego na terytorium Wspólnoty w ramach decyzji 79/542/EWG, 92/260/EWG, 93/195/EWG, 93/196/EWG, 93/197/EWG, 95/328/WE, 96/333/WE, 96/539/WE, 96/540/WE, 2000/572/WE, 2000/585/WE, 2000/666/WE, 2002/613/WE, 2003/56/WE, 2003/779/WE, 2003/804/WE, 2003/858/WE, 2003/863/WE, 2003/881/WE, 2004/407/WE, 2004/438/WE, 2004/595/WE, 2004/639/WE oraz 2006/168/WE (Dz.U. L 104 z 21.4.2007, s. 37).

(16)  Rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz.U. L 165 z 30.4.2004, s. 1).

(17)  Dyrektywa Rady 95/53/WE z dnia 25 października 1995 r. ustalająca zasady regulujące organizację urzędowych inspekcji w zakresie żywienia zwierząt (Dz.U. L 265 z 8.11.1995, s. 17).

(18)  Dyrektywa Komisji 98/68/WE z dnia 10 września 1998 r. ustanawiająca dokument wzorcowy określony w art. 9 ust. 1 dyrektywy Rady 95/53/WE i niektóre reguły kontroli przy wprowadzaniu do Wspólnoty pasz z państw trzecich (Dz.U. L 261 z 24.9.1998, s. 32).

(19)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 28/2012 z dnia 11 stycznia 2012 r. ustanawiające wymogi dotyczące świadectw przy przywozie do Unii oraz przy tranzycie przez jej terytorium niektórych produktów złożonych oraz zmieniające decyzję 2007/275/WE i rozporządzenie (WE) nr 1162/2009 (Dz.U. L 12 z 14.1.2012, s. 1).

(20)  Zgodnie z Umową o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, w szczególności z art. 5 ust. 4 Protokołu w sprawie Irlandii/Irlandii Północnej w związku z załącznikiem 2 do tego protokołu do celów niniejszego rozporządzenia odniesienia do „Unii” obejmują Zjednoczone Królestwo w odniesieniu do Irlandii Północnej.


ZAŁĄCZNIK I

Załącznik I zawiera standardowe wzory świadectw zdrowia zwierząt, świadectw urzędowych i świadectw zdrowia zwierząt/świadectw urzędowych oraz uwagi dotyczące ich wypełniania:

Rozdział 1

:

Standardowy wzór świadectw zdrowia zwierząt, świadectw urzędowych i świadectw zdrowia zwierząt/świadectw urzędowych do celów przemieszczania zwierząt i produktów między państwami członkowskimi lub w obrębie terytorium Unii

Rozdział 2

:

Uwagi dotyczące wypełniania wzorów świadectw zdrowia zwierząt, świadectw urzędowych i świadectw zdrowia zwierząt/świadectw urzędowych do celów przemieszczania zwierząt i produktów między państwami członkowskimi lub w obrębie terytorium Unii

Rozdział 3

:

Standardowy wzór świadectw zdrowia zwierząt, świadectw urzędowych i świadectw zdrowia zwierząt/świadectw urzędowych do celów wprowadzania na terytorium Unii zwierząt, produktów pochodzenia zwierzęcego, produktów złożonych, materiału biologicznego, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, kiełków przeznaczonych do spożycia przez ludzi i nasion przeznaczonych do produkcji kiełków przeznaczonych do spożycia przez ludzi

Rozdział 4

:

Uwagi dotyczące wypełniania wzorów świadectw zdrowia zwierząt, świadectw urzędowych i świadectw zdrowia zwierząt/świadectw urzędowych do celów wprowadzania na terytorium Unii zwierząt, produktów pochodzenia zwierzęcego, produktów złożonych, materiału biologicznego, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, kiełków przeznaczonych do spożycia przez ludzi i nasion przeznaczonych do produkcji kiełków przeznaczonych do spożycia przez ludzi

ROZDZIAŁ 1

STANDARDOWY WZÓR ŚWIADECTW ZDROWIA ZWIERZĄT, ŚWIADECTW URZĘDOWYCH I ŚWIADECTW ZDROWIA ZWIERZĄT/ŚWIADECTW URZĘDOWYCH DO CELÓW PRZEMIESZCZANIA ZWIERZĄT I PRODUKTÓW MIĘDZY PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI LUB W OBRĘBIE TERYTORIUM UNII

Image 1

Image 2

Image 3