2020 12 30   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 442/1


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2020/2235

2020 m. gruodžio 16 d.

kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamentų (ES) 2016/429 ir (ES) 2017/625 taikymo taisyklės, susijusios su tam tikrų kategorijų gyvūnų ir prekių siuntų įvežimo į Sąjungą ir vežimo joje veterinarijos sertifikatų pavyzdžiais, oficialių sertifikatų pavyzdžiais ir veterinarijos arba oficialių sertifikatų pavyzdžiais ir su tais sertifikatais susijusiu oficialiu sertifikavimu, ir kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 599/2004, įgyvendinimo reglamentai (ES) Nr. 636/2014 ir (ES) 2019/628, Direktyva 98/68/EB ir sprendimai 2000/572/EB, 2003/779/EB ir 2007/240/EB

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 853/2004, nustatantį konkrečius gyvūninės kilmės maisto produktų higienos reikalavimus (1), ypač į jo 7 straipsnio 2 dalies a punktą,

atsižvelgdama į 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/429 dėl užkrečiamųjų gyvūnų ligų, kuriuo iš dalies keičiami ir panaikinami tam tikri gyvūnų sveikatos srities aktai („Gyvūnų sveikatos teisės aktą“) (2), visų pirma į jo 168 straipsnio 4 dalį, 224 straipsnio 4 dalį, 238 straipsnio 3 dalį ir 239 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į 2017 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/625 dėl oficialios kontrolės ir kitos oficialios veiklos, kuri vykdoma siekiant užtikrinti maisto ir pašarų srities teisės aktų bei gyvūnų sveikatos ir gerovės, augalų sveikatos ir augalų apsaugos produktų taisyklių taikymą, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 999/2001, (EB) Nr. 396/2005, (EB) Nr. 1069/2009, (EB) Nr. 1107/2009, (ES) Nr. 1151/2012, (ES) Nr. 652/2014, (ES) 2016/429 ir (ES) 2016/2031, Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1/2005 ir (EB) Nr. 1099/2009 bei Tarybos direktyvos 98/58/EB, 1999/74/EB, 2007/43/EB, 2008/119/EB ir 2008/120/EB, ir kuriuo panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 854/2004 ir (EB) Nr. 882/2004, Tarybos direktyvos 89/608/EEB, 89/662/EEB, 90/425/EEB, 91/496/EEB, 96/23/EB, 96/93/EB ir 97/78/EB bei Tarybos sprendimas 92/438/EEB (Oficialios kontrolės reglamentas) (3), ypač į jo 90 straipsnio pirmą pastraipą ir 126 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamente (ES) 2016/429 nustatytos gyvūnų ligų, kuriomis gali užsikrėsti gyvūnai arba žmonės, kontrolės taisyklės, įskaitant oficialaus gyvūnų sveikatos sertifikavimo reikalavimus, taikomus įvairiam gyvūnų, genetinės medžiagos produktų ir gyvūninių produktų perkėlimui arba vežimui. Tie reikalavimai, inter alia, taikomi tam tikrų gyvų vandens gyvūnų perkėlimui ir žmonėms vartoti skirtų gyvūninių produktų vežimui, išsamiau nustatyti Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2020/692 (4) pagal Reglamentą (ES) 2016/429. Juo Komisijai taip pat suteikiami įgaliojimai priimti įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomos taisyklės dėl tų veterinarijos sertifikatų pavyzdinių formų, taip pat taisyklės dėl informacijos, kuri turi būti pateikta tam tikruose dokumentuose ir deklaracijose, kurie turi būti pateikti įvežant tokias siuntas į Sąjungą. Be to, tuo reglamentu Komisijai suteikiami įgaliojimai nustatyti specialias taisykles dėl veterinarijos sertifikatų, deklaracijų ir kitų dokumentų, skirtų gyvūnams, genetinės medžiagos produktams ir gyvūniniams produktams, pavyzdžių. Reglamente (ES) 2016/429 taip pat nustatyta, kad veterinarijos sertifikatuose gali būti pateikta kita informacija, kurios reikalaujama pagal kitus Sąjungos teisės aktus;

(2)

Deleguotuoju reglamentu (ES) 2020/692 papildomi gyvūnų sveikatos reikalavimai, taikomi įvežant į Sąjungą tam tikrų gyvūnų, įskaitant gyvus vandens gyvūnus, genetinės medžiagos produktus ir gyvūninius produktus, siuntas. Visų pirma, pagal tą reglamentą, prie tokių siuntų pridedamas veterinarijos sertifikatas ir, jei nurodyta tame reglamente, deklaracija arba kiti dokumentai. Tuose deleguotuosiuose reglamentuose nustatyti reikalavimai, kuriuos turi atitikti žmonėms vartoti skirti gyvūnai ir prekės, įvežami į Sąjungą;

(3)

Reglamento (ES) 2016/429 168 straipsnio 1 ir 3 dalyse nustatytos taisyklės dėl informacijos veterinarijos sertifikate, kuris turi būti pridedamas prie gyvūninių produktų iš sausumos gyvūnų siuntų vežant valstybėje narėje arba į kitą valstybę narę, ir Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais tos taisyklės papildomos. Todėl šiuo reglamentu turėtų būti nustatyti veterinarijos sertifikatų, skirtų vežti tokius ūkiuose, maisto įmonėse arba zonose pagamintus arba perdirbtus gyvūninius produktus, kuriems taikomos neatidėliotinos priemonės arba vežimo apribojimai, pavyzdžiai;

(4)

Reglamento (ES) 2016/429 224 straipsnio 4 dalimi Komisijai suteikiami įgaliojimai nustatyti taisykles dėl veterinarijos sertifikatų pavyzdžių;

(5)

be to, Reglamento (ES) 2016/429 238 straipsnio 3 dalimi Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomos taisyklės dėl veterinarijos sertifikatų, deklaracijų ir kitų dokumentų, naudojamų įvežant į Sąjungą gyvūnus, genetinės medžiagos produktus ir gyvūninius produktus, pavyzdžių turinio ir formato;

(6)

Reglamento (ES) 2016/429 239 straipsnio 3 dalimi Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomos taisyklės dėl veterinarijos sertifikatų, deklaracijų ir kitų dokumentų, naudojamų įvežant į Sąjungą gyvūnus, genetinės medžiagos produktus ir gyvūninius produktus, kurių galutinė paskirties vieta nėra Sąjunga, pavyzdžių turinio ir formato;

(7)

siekiant užtikrinti žmonėms vartoti skirtų gyvūnų ir prekių taisyklių teisinį aiškumą ir nuoseklumą, šiuo reglamentu turėtų būti nustatyti oficialių sertifikatų, kuriuose būtų pateikti gyvūnų sveikatos reikalavimai, taikomi tokiam tam tikrų gyvų vandens gyvūnų perkėlimui ir gyvūninių produktų vežimui, pavyzdžiai;

(8)

Reglamente (ES) 2017/625 nustatytos oficialios kontrolės ir kitos oficialios veiklos, kurią vykdo valstybių narių kompetentingos institucijos siekdamos užtikrinti, kad būtų laikomasi to reglamento 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų taisyklių, vykdymo taisyklės, be kita ko, susijusios su maisto saugos taisyklėmis visais gamybos, perdirbimo ir platinimo etapais, gyvūnų sveikatos ir gerovės reikalavimais ir šalutiniais gyvūniniais produktais. Tame reglamente numatytos tam tikros oficialaus sertifikavimo taisyklės, kai pagal to reglamento 1 straipsnio 2 dalyje arba 126 straipsnio 2 dalies c punkte nurodytas taisykles reikalaujama išduoti oficialius sertifikatus. Kadangi Reglamente (ES) 2016/429 nėra konkretesnių taisyklių, tos oficialaus sertifikavimo taisyklės taikomos šiame reglamente nustatytiems sertifikatams;

(9)

visų pirma Reglamento (ES) 2017/625 90 straipsnio pirmos pastraipos a punktu Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomos taisyklės dėl oficialių sertifikatų pavyzdžių, tokių sertifikatų išdavimo;

(10)

Reglamento (ES) 2017/625 1 straipsnio 2 dalyje nurodytos taisyklės apima gyvūnų sveikatos reikalavimus ir, inter alia, maisto saugos ir gyvūnų gerovės taisykles. Siekiant teisinio aiškumo ir siekiant kuo labiau sumažinti administracinę naštą išduodant sertifikatus, į šį reglamentą turėtų būti įtraukti veterinarijos sertifikatai, kuriuos pasirašo valstybinis veterinarijos gydytojas, oficialūs sertifikatai, kuriuos pasirašo sertifikuojantysis pareigūnas, ir veterinarijos arba oficialūs sertifikatai, kuriuos turi pasirašyti valstybinis veterinarijos gydytojas arba sertifikuojantysis pareigūnas konkrečių prekių atžvilgiu;

(11)

be to, šiame reglamente turėtų būti atsižvelgta į tam tikras apibrėžtis, nustatytas kituose Sąjungos teisės aktuose, pavyzdžiui, Reglamento (EB) Nr. 853/2004 I priede ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 (5) II priedo IX dalyje nustatytas apibrėžtis, taip pat į Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 208/2013 (6) ir Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2019/625 (7) nustatytas apibrėžtis;

(12)

Reglamentu (ES) 2016/429 siekiama sumažinti administracinę naštą, susijusią su sertifikavimu ir pranešimu, kiek įmanoma įvairiais tikslais naudojant informacines technologijas. Be to, tame reglamente nustatytos tam tikros taisyklės dėl galimybės kartu su tam tikromis siuntomis pateikti elektroninius, o ne popierinius veterinarijos sertifikatus. Reglamente (ES) 2017/625 nustatyta, kad prie gyvūnų ir prekių siuntų turi būti pridedamas oficialus sertifikatas, išduotas popierine arba elektronine forma. Be to, to reglamento 90 straipsnio f punktu Komisijai suteikiami įgaliojimai įgyvendinimo aktais nustatyti elektroninių sertifikatų išdavimo ir elektroninių parašų naudojimo taisykles. Todėl, be Reglamento (ES) 2016/429 150 ir 217 straipsniuose ir Reglamento (ES) 2017/625 II antraštinės dalies VII skyriuje nustatytų reikalavimų, tikslinga nustatyti bendrus abiejų formų sertifikatų išdavimo reikalavimus;

(13)

siekiant palengvinti oficialią kontrolę įvežimo į Sąjungą pasienio kontrolės postuose, į įvežimo į Sąjungą sertifikatams taikomus reikalavimus turėtų būti įtraukti kalbiniai reikalavimai;

(14)

Reglamente (ES) 2017/625 nustatyta, kad oficialios kontrolės informacijos valdymo sistema (IMSOC) turi leisti rengti, tvarkyti ir perduoti oficialius sertifikatus, įskaitant elektroninius sertifikatus. Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2019/1715 (8) nurodyta, kad Prekybos kontrolės ir ekspertizių sistema (TRACES) yra IMSOC komponentas, sudarantis sąlygas parengti sertifikatus elektroniniu būdu, taip užkertant kelią galimai nesąžiningai ar apgaulingai veiklai, susijusiai su veterinarijos sertifikatais, oficialiais sertifikatais arba veterinarijos arba oficialiais sertifikatais. Šiuo tikslu šiame reglamente turėtų būti nustatyti standartiniai oficialių sertifikatų pavyzdžiai, suderinami su TRACES;

(15)

Reglamento (ES) 2017/625 90 straipsnio pirmos pastraipos c punkto nuostatomis Komisija įgaliojama priimti įgyvendinimo aktus, kuriais būtų nustatytos taisyklės, susijusios su procedūromis, kurių reikia laikytis pakaitinių sertifikatų išdavimo atvejais. Todėl tikslinga nustatyti bendrus sertifikatų pakeitimo reikalavimus ir šie bendrieji reikalavimai, kurie turėtų būti taikomi veterinarijos sertifikatams, kuriuos turi pasirašyti valstybinis veterinarijos gydytojas, oficialiems sertifikatams, kuriuos turi pasirašyti sertifikuojantysis pareigūnas, ir veterinarijos arba oficialiems sertifikatams, kuriuos turi pasirašyti valstybinis veterinarijos gydytojas arba sertifikuojantysis pareigūnas, turėtų būti nustatyti šiame reglamente;

(16)

siekiant išvengti netinkamo naudojimo ir piktnaudžiavimo, svarbu nustatyti taisykles, taikomas tais atvejais, kai gali būti išduodamas pakaitinis sertifikatas, ir reikalavimus, kuriuos tokie sertifikatai turi atitikti. Šie atvejai turėtų apsiriboti administracinėmis klaidomis ir atvejais, kai pradinis sertifikatas buvo sugadintas arba pamestas;

(17)

Reglamento (ES) 2016/429 237 straipsnio 1 dalies a punkte nustatyta, kad valstybės narės leidžia į Sąjungą įvežti gyvūnų, genetinės medžiagos produktų ir gyvūninių produktų siuntas, tik jei prie jų pridedamas veterinarijos sertifikatas, išskyrus atvejus, kai to reglamento 237 straipsnio 4 dalies a punkte numatyta nukrypti leidžianti nuostata. Reglamento (ES) 2017/625 126 straipsnio 2 dalies c punkte nustatytas reikalavimas, kad prie tam tikrų į Sąjungą įvežamų gyvūnų ir prekių siuntų turi būti pridedamas oficialus sertifikatas, oficialus patvirtinimas arba bet koks kitas įrodymas, kad siuntos atitinka to reglamento 1 straipsnio 2 dalyje nurodytomis taisyklėmis nustatytus reikalavimus;

(18)

šiuo atžvilgiu Deleguotajame reglamente (ES) 2019/625 nustatytas žmonėms vartoti skirtų prekių ir gyvūnų, visų pirma gyvūninių produktų, gyvų vabzdžių, žmonėms vartoti skirtų daigų ir jiems daiginti skirtų sėklų, kuriuos įvežant į Sąjungą turi būti pateikiamas oficialus sertifikatas, sąrašas. Siekiant palengvinti oficialią kontrolę įvežant į Sąjungą gyvūninių produktų, gyvų vabzdžių, žmonėms vartoti skirtų daigų ir jiems daiginti skirtų sėklų siuntas, turėtų būti nustatyti tokių žmonėms vartoti skirtų prekių ir gyvūnų oficialių sertifikatų pavyzdžiai;

(19)

Reglamento (ES) 2017/625 90 straipsnio pirmos pastraipos e punkto nuostatomis Komisija įgaliojama priimti įgyvendinimo aktus, kuriais būtų nustatytos taisyklės, susijusios su dokumentų, kurie turi būti pridedami prie gyvūnų ir prekių atlikus oficialią kontrolę, formatu. Pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/624 (9) 5 straipsnio 2 dalies f punktą, gyvūnų tikrinimą prieš skerdžiant atlikus kilmės ūkyje, veterinarijos sertifikatai turi būti vežami kartu su gyvūnais į skerdyklą. Todėl šiame reglamente turėtų būti nustatytas tokių sertifikatų formatas;

(20)

tuo atveju, kai tam tikrų kategorijų gyvūnai priverstinai skerdžiami ne skerdykloje, derinimo ir aiškumo sumetimais tikslinga šiame reglamente nustatyti sertifikato, skirto valstybinio veterinarijos gydytojo išduodamai deklaracijai pagal Reglamento (EB) Nr. 853/2004 III priedo I skirsnio VI skyriaus 6 punktą, pavyzdį;

(21)

Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2019/628 (10), inter alia, nustatytos papildomos Reglamento (ES) 2017/625 88 ir 89 straipsnių vienodo taikymo taisyklės ir juose išvardytų oficialių sertifikatų pavyzdžiai. Tačiau Reglamentu (ES) 2016/429 tam tikri tame įgyvendinimo reglamente nurodyti teisės aktai panaikinami. Todėl, siekiant suderinimo ir aiškumo bei siekiant išvengti taisyklių dubliavimosi, Įgyvendinimo reglamente (ES) 2019/628 nustatyti sertifikatų pavyzdžiai turėtų būti pakeisti šiame reglamente nustatytais sertifikatais, o Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/628 turėtų būti panaikintas;

(22)

atsižvelgiant į tai, kad Komisijos reglamente (EB) Nr. 599/2004 (11), Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 636/2014 (12) ir Komisijos sprendimuose 2000/572/EB (13), 2003/779/EB (14) ir 2007/240/EB (15) nustatytos taisyklės šiuo metu yra įtrauktos į šį reglamentą, tie teisės aktai taip pat turėtų būti panaikinti;

(23)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) 882/2004 (16) panaikinta Tarybos direktyva 95/53/EB (17). Komisijos direktyva 98/68/EB (18) nustatytas pašarų įvežimo iš trečiųjų šalių ir tokių pašarų patikrinimų prie išorės sienos standartinį dokumentas. Kadangi pagal Reglamentą (ES) 2017/625 nebereikia atlikti sistemingų pašarų patikrinimų įvežimo į Sąjungą pasienio kontrolės postuose, Komisijos direktyva 98/68/EB nustatytas įvežimo dokumentas nebeturi prasmės;

(24)

tikslinga nustatyti pereinamąjį laikotarpį, kad būtų atsižvelgta į konkrečią trečiųjų šalių kompetentingų institucijų, kurios turi imtis priemonių, būtinų siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi šio reglamento, padėtį ir į konkrečią gyvūnų ir prekių siuntų, kurioms iki šio reglamento taikymo pradžios dienos išduoti sertifikatai pagal Komisijos reglamentą (ES) Nr. 28/2012 (19) ir Įgyvendinimo reglamentą (ES) 2019/628, vežimo padėtį;

(25)

Reglamentas (ES) 2016/429 taikomas nuo 2021 m. balandžio 21 d., todėl šis reglamentas turėtų būti taikomas nuo tos pačios dienos;

(26)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

1.   Šiuo reglamentu nustatomos taisyklės, susijusios su Reglamente (ES) 2016/429 numatytais veterinarijos sertifikatais, Reglamente (ES) 2017/625 numatytais oficialiais sertifikatais ir tais reglamentais pagrįstais veterinarijos arba oficialiais sertifikatais, taip pat su sertifikatų, reikalingų tam tikrų gyvūnų ir prekių siuntų įvežimui į Sąjungą (20), perkėlimui arba vežimui Sąjungoje ir į kitą valstybę narę (toliau kartu – sertifikatai), išdavimu ir pakeitimu.

2.   Šiuo reglamentu nustatomi standartiniai veterinarijos sertifikatų, oficialių sertifikatų arba veterinarijos arba oficialių sertifikatų pavyzdžiai:

a)

gyvūnų perkėlimo, gyvūninių produktų ir jų genetinės medžiagos produktų vežimo į kitą valstybę narę arba Sąjungoje ir jų pildymo pastabos;

b)

gyvūnų, gyvūninių produktų, sudėtinių produktų, genetinės medžiagos produktų, šalutinių gyvūninių produktų, žmonėms vartoti skirtų daigų ir jiems daiginti skirtų sėklų, įvežimo į Sąjungą ir jų pildymo pastabos.

3.   Šiuo reglamentu nustatomi atitinkamai veterinarijos sertifikatų, oficialių sertifikatų arba veterinarijos arba oficialių sertifikatų pavyzdžiai ir šių žmonėms vartoti skirtų gyvūnų ir prekių patvirtinimo pavyzdys:

a)

toliau išvardytų žmonėms vartoti skirtų prekių vežimo Sąjungoje sertifikatų pavyzdžiai:

i)

gyvūninių produktų iš sausumos gyvūnų, kuriuos leidžiama išvežti iš ribojimų taikymo zonos ir kuriems taikomos neatidėliotinos priemonės arba ligų kontrolės priemonės arba kurie kilę iš rūšių, kurioms taikomos tos priemonės, gyvūnų;

ii)

neluptų stambiųjų laukinių medžiojamųjų gyvūnų;

b)

toliau išvardytų žmonėms vartoti skirtų gyvūnų ir prekių įvežimo į Sąjungą sertifikatų pavyzdžiai:

i)

gyvūninių produktų ir sudėtinių produktų, su kuriais tokį sertifikatą reikalaujama pateikti pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2019/625 13 straipsnį;

ii)

tam tikrų gyvų vandens gyvūnų ir gyvūninių produktų, su kuriais tokį sertifikatą reikalaujama pateikti pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2020/692 3 straipsnio pirmos pastraipos c punktą;

iii)

gyvų vabzdžių ir gyvų sraigių;

c)

sertifikato daigams ir jiems daiginti skirtoms sėkloms pavyzdys;

d)

žmonėms vartoti skirtų sudėtinių produktų vežimo tranzitu per Sąjungą į trečiąją šalį tiesiogiai arba sandėliavus Sąjungoje sertifikato pavyzdys;

e)

sertifikatų, kai tikrinimas prieš skerdžiant atliekamas kilmės ūkyje arba kai atliekamas priverstinis skerdimas ne skerdykloje, pavyzdžiai;

f)

importuojančio maisto tvarkymo subjekto pasirašyto privataus patvirtinimo, kad į Sąjungą įvežami ilgai negendantys sudėtiniai produktai, kurių sudėtyje yra perdirbtų gyvūninių produktų, išskyrus perdirbtą mėsą, pavyzdys.

2 straipsnis

Terminų apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

1)

skerdykla – skerdykla, apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 853/2004 I priedo 1.16 punkte;

2)

varlių kojelės – varlių kojelės, apibrėžtos Reglamento (EB) Nr. 853/2004 I priedo 6.1 punkte ir Ranidae šeimos Pelophylax genties ir Dicroglossidae šeimos Limnonectes, Fejervarya ir Hoplobatrachus genčių varlių kojelės;

3)

sraigės – sraigės, apibrėžtos Reglamento (EB) Nr. 853/2004 I priedo 6.2 punkte, ir bet kurios kitos Helicidae, Hygromiidae arba Sphincterochilidae šeimų sraigės;

4)

vabzdžiai – vabzdžiai, apibrėžti Deleguotojo reglamento (ES) 2019/625 2 straipsnio 17 punkte;

5)

laivas šaldytuvas – laivas šaldytuvas, apibrėžtas Deleguotojo reglamento (ES) 2019/625 2 straipsnio 26 punkte;

6)

laivas šaldiklis – laivas šaldytuvas, apibrėžtas Reglamento (EB) Nr. 853/2004 I priedo 3.3 punkte;

7)

žuvų perdirbimo laivas – žuvų perdirbimo laivas, apibrėžtas Reglamento (EB) Nr. 853/2004 I priedo 3.2 punkte;

8)

siuntimo centras – siuntimo centras, apibrėžtas Reglamento (EB) Nr. 853/2004 I priedo 2.7 punkte;

9)

medžiojamųjų gyvūnų tvarkymo įmonė – medžiojamųjų gyvūnų tvarkymo įmonė, apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 853/2004 I priedo 1.18 punkte;

10)

mėsos išpjaustymo įmonė – mėsos išpjaustymo įmonė, apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 853/2004 I priedo 1.17 punkte;

11)

daigai – daigai, apibrėžti Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 208/2013 2 straipsnio pirmos pastraipos a punkte.

3 straipsnis

Standartiniai vežimo arba perkėlimo Sąjungoje, į kitą valstybę narę ir įvežimo į Sąjungą sertifikatų pavyzdžiai

1.   Gyvūnų perkėlimo ir produktų vežimo į kitą valstybę narę arba Sąjungos viduje sertifikatų pavyzdžiuose pateikiami šio reglamento I priedo 1 skyriaus standartiniame pavyzdyje nurodyti informacijos įrašai.

2.   Gyvūnų, gyvūninių produktų, sudėtinių produktų, genetinės medžiagos produktų, žmonėms vartoti skirtų daigų ir jiems daiginti skirtų sėklų įvežimo į Sąjungą sertifikatų pavyzdžiuose pateikiami I priedo 3 skyriaus standartiniame pavyzdyje nurodyti informacijos įrašai.

4 straipsnis

Žmonėms vartoti skirtų gyvūnų ir prekių sertifikatų pildymas

1.   Žmonėms vartoti skirtų gyvūnų perkėlimo ir prekių vežimo Sąjungoje arba į kitą valstybę narę sertifikatus pagal I priedo 2 skyriuje pateiktas aiškinamąsias pastabas tinkamai užpildo ir pasirašo valstybinis veterinarijos gydytojas arba sertifikuojantysis pareigūnas.

2.   Gyvūnų, gyvūninių produktų, sudėtinių produktų, žmonėms vartoti skirtų daigų ir jiems daiginti skirtų sėklų įvežimo į Sąjungą sertifikatus tinkamai užpildo ir pasirašo valstybinis veterinarijos gydytojas arba sertifikuojantysis pareigūnas, kuriam trečiosios šalies kompetentinga institucija suteikusi įgaliojimus pasirašyti atitinkamus sertifikatus pagal I priedo 4 skyriuje pateiktas aiškinamąsias pastabas.

3.   Už šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytas siuntas atsakingi veiklos vykdytojai kompetentingai institucijai pateikia informaciją apie tokių siuntų aprašymą, kaip aprašyta šio reglamento II, III ir IV prieduose pateiktų sertifikatų pavyzdžių I dalyje.

4.   Šio reglamento tikslais kompetentinga institucija užtikrina, kad sertifikatus, kuriuose pateikiamas gyvūnų sveikatos patvirtinimas, pasirašytų valstybinis veterinarijos gydytojas.

5 straipsnis

Žmonėms vartoti skirtų gyvūnų ir prekių siuntų sertifikatams taikomi reikalavimai

1.   Valstybinis veterinarijos gydytojas arba sertifikuojantysis pareigūnas užpildo žmonėms vartoti skirtų gyvūnų ir prekių siuntų sertifikatus pagal šiuos reikalavimus:

a)

sertifikate turi būti valstybinio veterinarijos gydytojo arba sertifikuojančiojo pareigūno parašas ir oficialus antspaudas. Parašo spalva ir antspaudo, išskyrus iškilųjį arba su vandens ženklais, spalva turi skirtis nuo teksto spalvos;

b)

jei sertifikate yra keli arba alternatyvūs teiginiai, nebūtini teiginiai turi būti perbraukti, paženklinti valstybinio veterinarijos gydytojo arba sertifikuojančiojo pareigūno inicialais ir antspaudu, arba gali būti visiškai išbraukti iš sertifikato;

c)

sertifikatą turi sudaryti vienas iš šių dokumentų:

i)

vienas popieriaus lapas;

ii)

keli popieriaus lapai, kurie yra nedalomi ir sudaro nedalomą visumą;

iii)

tokia iš eilės sunumeruotų puslapių seka, kad būtų matyti, jog tai yra konkretus puslapis iš baigtinės puslapių sekos;

d)

jei sertifikatą sudaro puslapių seka, kaip nurodyta šios pastraipos c punkto iii papunktyje, kiekviename puslapyje turi būti unikalus kodas, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2017/625 89 straipsnio 1 dalies a punkte, be to, jis turi būti pasirašytas valstybinio veterinarijos gydytojo arba sertifikuojančiojo pareigūno ir jame turi būti oficialus antspaudas;

e)

sertifikatų, skirtų siuntoms vežti Sąjungoje arba tarp valstybių narių, atveju sertifikatas turi būti vežamas su siunta iki paskirties vietos Sąjungoje;

f)

jei sertifikatai skirti siuntų įvežimui į Sąjungą, sertifikatas turi būti pateikiamas įvežimo į Sąjungą pasienio kontrolės posto, kuriame atliekama oficiali siuntos kontrolė, kompetentingai institucijai;

g)

sertifikatas turi būti išduotas prieš tai, kai siunta, su kuria jis susijęs, bus išvežta iš jį išduodančios kompetentingos institucijos kontrolės zonos;

h)

kai išduodamas įvežimo į Sąjungą sertifikatas, jis turi būti parengtas valstybės narės, kurioje yra įvežimo į Sąjungą pasienio kontrolės postas, valstybine kalba arba viena iš valstybinių kalbų.

2.   Nukrypstant nuo 1 dalies h punkto, valstybė narė gali sutikti, kad sertifikatai būtų parengti kita oficialia Sąjungos kalba ir prireikus prie jų būtų pridėtas patvirtintas vertimas.

3.   1 dalies a–e punktai netaikomi elektroniniams sertifikatams, išduotiems pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/1715 39 straipsnio 1 dalies reikalavimus.

4.   1 dalies b, c ir d punktai netaikomi sertifikatams, kurie išduoti popierine forma ir užpildyti TRACES sistemoje bei atspausdinti iš jos.

6 straipsnis

Žmonėms vartoti skirtų gyvūnų ir prekių siuntų sertifikatų pakeitimas

1.   Kompetentingos institucijos išduoda pakaitinius žmonėms vartoti skirtų gyvūnų ir prekių siuntų sertifikatus tuo atveju, jei pradiniame sertifikate padaryta administracinių klaidų arba jei pradinis sertifikatas buvo sugadintas arba pamestas.

2.   Pakaitiniame sertifikate kompetentinga institucija nekeičia pradiniame sertifikate nurodytos informacijos, susijusios su siuntų identifikavimu, atsekamumu ir pradiniame sertifikate siuntai nurodytomis garantijomis.

3.   Pakaitiniame sertifikate kompetentinga institucija:

a)

pateikia aiškią nuorodą į Reglamento (ES) 2017/625 89 straipsnio 1 dalies a punkte minimą unikalų kodą ir pradinio sertifikato išdavimo datą ir aiškiai įrašo, kad juo pakeičiamas pradinis sertifikatas;

b)

nurodo naują sertifikato numerį, kuris skiriasi nuo pradinio sertifikato numerio;

c)

nurodo sertifikato išdavimo datą, vietoje pradinio sertifikato išdavimo datos;

d)

išduoda popierine forma dokumento originalą, išskyrus elektroninius pakaitinius sertifikatus, pateikiamus per TRACES.

4.   Į Sąjungą įvežant siuntas įvežimo į Sąjungą pasienio kontrolės posto kompetentinga institucija gali neprašyti už siuntą atsakingo veiklos vykdytojo pateikti pakaitinio sertifikato, jei informacija apie gavėją, importuotoją, įvežimo į Sąjungą pasienio kontrolės postą arba transporto priemonę pasikeičia po sertifikato išdavimo ir tokią naują informaciją pateikia už siuntą atsakingas veiklos vykdytojas.

7 straipsnis

Veterinarijos sertifikato ir oficialaus sertifikato, skirtų tam tikriems žmonėms vartoti skirtiems gyvūniniams produktams vežti Sąjungoje ir į kitą valstybę narę, pavyzdžiai

1.   1 straipsnio 3 dalies a punkto i papunktyje nurodytas veterinarijos sertifikatas, naudotinas vežant Sąjungoje gyvūninius produktus, kuriuos leidžiama išvežti iš ribojimų taikymo zonos ir kuriems taikomos neatidėliotinos priemonės arba ligų kontrolės priemonės arba kurie gauti iš rūšių, kurioms taikomos tos priemonės, gyvūnų, atitinka INTRA-EMERGENCY pavyzdį, parengtą pagal II priedo 1 skyriuje pateiktą pavyzdį.

2.   1 straipsnio 3 dalies a punkto ii papunktyje nurodytas oficialus sertifikatas, naudotinas įvežant į Sąjungą žmonėms vartoti skirtus neluptus stambiuosius laukinius medžiojamuosius gyvūnus, atitinka INTRA-UNSKINNED LARGE WILD GAME pavyzdį, parengtą pagal II priedo 2 skyriuje pateiktą pavyzdį.

8 straipsnis

Žmonėms vartoti skirtos šviežios kanopinių gyvūnų mėsos įvežimo į Sąjungą veterinarijos arba oficialių sertifikatų pavyzdžiai

1 straipsnio 3 dalies b punkto ii papunktyje nurodyti veterinarijos arba oficialūs sertifikatai, naudotini įvežant į Sąjungą žmonėms vartoti skirtą šviežią kanopinių gyvūnų mėsą, atsižvelgiant į atitinkamų produktų rūšis ir kategorijas, atitinka vieną iš šių pavyzdžių:

a)

pagal III priedo 1 skyriuje pateiktą pavyzdį parengtą BOV – žmonėms vartoti skirtai šviežiai naminių galvijų mėsai, išskyrus mechaniškai atskirtą mėsą;

b)

pagal III priedo 2 skyriuje pateiktą pavyzdį parengtą OVI – žmonėms vartoti skirtai šviežiai naminių avių ir ožkų mėsai, išskyrus mechaniškai atskirtą mėsą;

c)

pagal III priedo 3 skyriuje pateiktą pavyzdį parengtą POR – žmonėms vartoti skirtai šviežiai naminių kiaulių mėsai, išskyrus mechaniškai atskirtą mėsą;

d)

pagal III priedo 4 skyriuje pateiktą pavyzdį parengtą EQU – žmonėms vartoti skirtai šviežiai naminių neporanagių būrio gyvūnų (Equus caballus, Equus asinus ir jų mišrūnų) mėsai, išskyrus smulkintą mėsą ir mechaniškai atskirtą mėsą;

e)

pagal III priedo 5 skyriuje pateiktą pavyzdį parengtą RUF – žmonėms vartoti skirtai šviežiai ūkiuose auginamų medžiojamųjų dykaraginių šeimos gyvūnų (išskyrus naminius galvijus, avis ir ožkas), kupranugarinių šeimos gyvūnų ir elninių šeimos gyvūnų mėsai, išskyrus subproduktus, smulkintą mėsą ir mechaniškai atskirtą mėsą;

f)

pagal III priedo 6 skyriuje pateiktą pavyzdį parengtą RUW – žmonėms vartoti skirtai šviežiai laukinių dykaraginių šeimos gyvūnų (išskyrus naminius galvijus, avis ir ožkas), laukinių kupranugarinių šeimos gyvūnų ir laukinių elninių šeimos gyvūnų mėsai, išskyrus subproduktus, smulkintą mėsą ir mechaniškai atskirtą mėsą;

g)

pagal III priedo 7 skyriuje pateiktą pavyzdį parengtą SUF – žmonėms vartoti skirtai šviežiai ūkiuose auginamų medžiojamųjų laukinių kiaulinių šeimos gyvūnų ir pekarinių šeimos gyvūnų mėsai, išskyrus subproduktus, smulkintą mėsą ir mechaniškai atskirtą mėsą;

h)

pagal III priedo 8 skyriuje pateiktą pavyzdį parengtą SUW – žmonėms vartoti skirtai šviežiai laukinių kiaulinių šeimos gyvūnų ir pekarinių šeimos laukinių gyvūnų mėsai, išskyrus subproduktus, smulkintą mėsą ir mechaniškai atskirtą mėsą;

i)

pagal III priedo 9 skyriuje pateiktą pavyzdį parengtą EQW – žmonėms vartoti skirtai šviežiai laukinių medžiojamųjų neporanagių Hippotigris pogenčio gyvūnų (zebrų) mėsai, išskyrus subproduktus, smulkintą mėsą ir mechaniškai atskirtą mėsą;

j)

pagal III priedo 10 skyriuje pateiktą pavyzdį parengtą RUM-MSM – žmonėms vartoti skirtai mechaniškai atskirtai naminių atrajotojų mėsai;

k)

pagal III priedo 11 skyriuje pateiktą pavyzdį parengtą SUI-MSM – žmonėms vartoti skirtai mechaniškai atskirtai naminių kiaulių mėsai;

l)

pagal III priedo 12 skyriuje pateiktą pavyzdį parengtą NZ-TRANSIT-SG – žmonėms vartoti skirtai šviežiai Naujosios Zelandijos kilmės mėsai, vežamai tranzitu per Singapūrą ir prieš įvežant į Sąjungą iškrautai, galimai sandėliuotai ir perkrautai.

9 straipsnis

Naminių paukščių, beketerių paukščių ir kitų medžiojamųjų paukščių mėsos, kiaušinių ir kiaušinių gaminių įvežimo į Sąjungą veterinarijos arba oficialių sertifikatų pavyzdžiai

1 straipsnio 3 dalies b punkto ii papunktyje nurodyti veterinarijos arba oficialūs sertifikatai, naudotini įvežant į Sąjungą žmonėms vartoti skirtą naminių paukščių, beketerių paukščių ir kitų medžiojamųjų paukščių mėsą, kiaušinius ir kiaušinių gaminius, atsižvelgiant į atitinkamų produktų rūšis ir kategorijas, atitinka vieną iš šių pavyzdžių:

a)

pagal III priedo 13 skyriuje pateiktą pavyzdį parengtą POU – žmonėms vartoti skirtai šviežiai naminių paukščių, išskyrus beketerius, mėsai, išskyrus smulkintą mėsą ir mechaniškai atskirtą mėsą;

b)

pagal III priedo 14 skyriuje pateiktą pavyzdį parengtą POU-MI/MSM – žmonėms vartoti skirtai naminių paukščių, išskyrus beketerius, smulkintai mėsai ir mechaniškai atskirtai mėsai;

c)

pagal III priedo 15 skyriuje pateiktą pavyzdį parengtą RAT – žmonėms vartoti skirtai šviežiai beketerių paukščių mėsai, išskyrus smulkintą mėsą ir mechaniškai atskirtą mėsą;

d)

pagal III priedo 16 skyriuje pateiktą pavyzdį parengtą RAT-MI/MSM – žmonėms vartoti skirtai beketerių paukščių smulkintai mėsai ir mechaniškai atskirtai mėsai;

e)

pagal III priedo 17 skyriuje pateiktą pavyzdį parengtą GBM – žmonėms vartoti skirtai šviežiai medžiojamųjų paukščių mėsai, išskyrus smulkintą mėsą ir mechaniškai atskirtą mėsą;

f)

pagal III priedo 18 skyriuje pateiktą pavyzdį parengtą GBM-MI/MSM – žmonėms vartoti skirtai medžiojamųjų paukščių smulkintai mėsai ir mechaniškai atskirtai mėsai;

g)

pagal III priedo 19 skyriuje pateiktą pavyzdį parengtą E – žmonėms vartoti skirtiems kiaušiniams;

h)

pagal III priedo 20 skyriuje pateiktą pavyzdį parengtą EP – žmonėms vartoti skirtiems kiaušinių gaminiams.

10 straipsnis

Žmonėms vartoti skirtos šviežios laukinių kiškinių šeimos gyvūnų, tam tikrų laukinių sausumos žinduolių ir ūkiuose auginamų triušių mėsos, išskyrus mechaniškai atskirtą mėsą, įvežimo į Sąjungą oficialių sertifikatų ir veterinarijos arba oficialaus sertifikato pavyzdžiai

1 straipsnio 3 dalies b punkto ii papunktyje nurodyti oficialūs sertifikatai ir veterinarijos arba oficialus sertifikatas, naudotini įvežant į Sąjungą žmonėms vartoti skirtą šviežią laukinių kiškinių šeimos gyvūnų, tam tikrų laukinių sausumos žinduolių ir ūkiuose auginamų triušių mėsą, išskyrus mechaniškai atskirtą mėsą, atsižvelgiant į atitinkamų produktų rūšis ir kategorijas, atitinka vieną iš šių pavyzdžių:

a)

pagal III priedo 21 skyriuje pateiktą pavyzdį parengtą RM – žmonėms vartoti skirtai šviežiai laukinių kiškinių šeimos gyvūnų (triušių ir kiškių) mėsai, išskyrus smulkintą mėsą, mechaniškai atskirtą mėsą ir subproduktus, bet įskaitant neluptus ir neišdarinėtus kiškinių šeimos gyvūnus:

b)

pagal III priedo 22 skyriuje pateiktą pavyzdį parengtą WM – žmonėms vartoti skirtai šviežiai laukinių sausumos žinduolių, išskyrus kanopinius gyvūnus ir kiškinių šeimos gyvūnus, mėsai, išskyrus subproduktus, smulkintą mėsą ir mechaniškai atskirtą mėsą;

c)

pagal III priedo 23 skyriuje pateiktą pavyzdį parengtą RM – žmonėms vartoti skirtai šviežiai ūkiuose auginamų triušių mėsai, išskyrus smulkintą mėsą ir mechaniškai atskirtą mėsą.

11 straipsnis

Žmonėms vartoti skirtų mėsos pusgaminių įvežimo į Sąjungą veterinarijos arba oficialaus sertifikato pavyzdys

1 straipsnio 3 dalies b punkto ii papunktyje nurodytas veterinarijos arba oficialus sertifikatas, naudotinas įvežant į Sąjungą žmonėms vartoti skirtus mėsos pusgaminius, atitinka MP-PREP pavyzdį, parengtą pagal III priedo 24 skyriuje pateiktą pavyzdį.

12 straipsnis

Žmonėms vartoti skirtų mėsos gaminių, įskaitant lydytus gyvūninius riebalus ir spirgus, mėsos ekstraktus ir apdorotus skrandžius, pūsles ir žarnas, išskyrus apvalkalus, įvežimo į Sąjungą veterinarijos arba oficialių sertifikatų pavyzdys

1 straipsnio 3 dalies b punkto ii papunktyje nurodyti veterinarijos arba oficialūs sertifikatai, naudotini įvežant į Sąjungą žmonėms vartoti skirtus mėsos gaminius, įskaitant lydytus gyvūninius riebalus ir spirgus, mėsos ekstraktus ir apdorotus skrandžius, pūsles ir žarnas, išskyrus apvalkalus, atsižvelgiant į atitinkamų produktų rūšis ir kategorijas, atitinka vieną iš šių pavyzdžių:

a)

pagal III priedo 25 skyriuje pateiktą pavyzdį parengtą MPNT – žmonėms vartoti skirtiems mėsos gaminiams, įskaitant lydytus gyvūninius riebalus ir spirgus, mėsos ekstraktus ir apdorotus skrandžius, pūsles ir žarnas, išskyrus apvalkalus, kurių neprivaloma apdoroti specialiu riziką mažinančiu apdorojimo būdu;

b)

pagal III priedo 26 skyriuje pateiktą pavyzdį parengtą MPST – žmonėms vartoti skirtiems mėsos gaminiams, įskaitant lydytus gyvūninius riebalus ir spirgus, mėsos ekstraktus ir apdorotus skrandžius, pūsles ir žarnas, išskyrus apvalkalus, kuriuos privaloma apdoroti specialiu riziką mažinančiu apdorojimo būdu.

13 straipsnis

Žmonėms vartoti skirtų žarnų (apvalkalų) įvežimo į Sąjungą veterinarijos arba oficialaus sertifikato pavyzdys

1 straipsnio 3 dalies b punkto ii papunktyje nurodytas veterinarijos arba oficialus sertifikatas, naudotinas įvežant į Sąjungą žmonėms vartoti skirtas žarnas (apvalkalus), atitinka CAS pavyzdį, parengtą pagal III priedo 27 skyriuje pateiktą pavyzdį.

14 straipsnis

Žmonėms vartoti skirtų gyvų žuvų, gyvų vėžiagyvių, iš tų gyvūnų pagamintų gyvūninių produktų ir tam tikrų žuvininkystės produktų įvežimo į Sąjungą veterinarijos arba oficialaus sertifikato ir oficialių sertifikatų pavyzdžiai

1.   1 straipsnio 3 dalies b punkto ii papunktyje nurodytas veterinarijos arba oficialus sertifikatas, naudotinas įvežant į Sąjungą žmonėms vartoti skirtas gyvas žuvis, gyvus vėžiagyvius ir iš tų gyvūnų pagamintus gyvūninius produktus, atitinka FISH-CRUST-HC pavyzdį, parengtą pagal III priedo 28 skyriuje pateiktą pavyzdį.

2.   1 straipsnio 3 dalies b punkto ii papunktyje nurodytas oficialus sertifikatas, naudotinas įvežant į Sąjungą žmonėms vartoti skirtus žuvininkystės produktus, sužvejotus (sugautus) su valstybės narės vėliava plaukiojančių laivų ir siunčiamus į trečiąsias šalis, jose sandėliuojamus arba nesandėliuojamus, atitinka EU-FISH pavyzdį, parengtą pagal III priedo 29 skyriuje pateiktą pavyzdį.

3.   1 straipsnio 3 dalies b punkto ii papunktyje nurodytas oficialus sertifikatas, kurį turi pasirašyti kapitonas ir kuris yra naudotinas įvežant į Sąjungą žmonėms vartoti skirtų žuvininkystės produktų arba žuvininkystės produktų, gautų iš dvigeldžių moliuskų, įvežamų tiesiai į Sąjungą iš laivo šaldytuvo, laivo šaldiklio arba žuvų perdirbimo laivo, plaukiojančio su trečiosios šalies vėliava, kaip nustatyta Deleguotojo reglamento (ES) 2019/625 11 straipsnio 3 dalyje, atitinka FISH/ MOL-CAP pavyzdį, parengtą pagal III priedo 30 skyriuje pateiktą pavyzdį.

15 straipsnis

Žmonėms vartoti skirtų gyvų dvigeldžių moliuskų, dygiaodžių, gaubtagyvių ir jūrinių pilvakojų moliuskų, iš tų gyvūnų pagamintų gyvūninių produktų ir tam tikrų perdirbtų dvigeldžių moliuskų įvežimo į Sąjungą veterinarijos arba oficialaus sertifikato ir oficialaus sertifikato pavyzdžiai

1.   1 straipsnio 3 dalies b punkto ii papunktyje nurodytas veterinarijos arba oficialus sertifikatas, naudotinas įvežant į Sąjungą žmonėms vartoti skirtas gyvus dvigeldžius moliuskus, dygiaodžius, gaubtagyvius ir jūrinius pilvakojus moliuskus ir iš tų gyvūnų pagamintus gyvūninius produktus, atitinka MOL-HC pavyzdį, parengtą pagal III priedo 31 skyriuje pateiktą pavyzdį.

2.   1 straipsnio 3 dalies b punkto ii papunktyje nurodytas oficialus sertifikatas, naudotinas įvežant į Sąjungą žmonėms vartoti skirtus apdorotus dvigeldžius moliuskus, priskiriamus Acanthocardia tuberculatum rūšiai, atitinka MOL-AT pavyzdį, parengtą pagal III priedo 32 skyriuje pateiktą pavyzdį.

16 straipsnis

Žmonėms vartoti skirtų žalio pieno, pieno gaminių, priešpienio ir priešpienio pagrindu pagamintų produktų įvežimo į Sąjungą veterinarijos arba oficialių sertifikatų pavyzdžiai

1 straipsnio 3 dalies b punkto ii papunktyje nurodyti veterinarijos arba oficialūs sertifikatai, naudotini įvežant į Sąjungą žmonėms vartoti skirtą žalią pieną, pieno gaminius, priešpienį ir priešpienio pagrindu pagamintus produktus, atsižvelgiant į atitinkamų produktų rūšis ir kategorijas, atitinka vieną iš šių pavyzdžių:

a)

pagal III priedo 33 skyriuje pateiktą pavyzdį parengtą MILK-RM – žmonėms vartoti skirtam žaliam pienui;

b)

pagal III priedo 34 skyriuje pateiktą pavyzdį parengtą MILK-RMP/NT – žmonėms vartoti skirtiems pieno gaminiams, kurių neprivaloma apdoroti specialiu riziką mažinančiu apdorojimo būdu;

c)

pagal III priedo 35 skyriuje pateiktą pavyzdį parengtą DAIRY-PRODUCTS-PT – žmonėms vartoti skirtiems pieno gaminiams, kuriuos privaloma pasterizuoti;

d)

pagal III priedo 36 skyriuje pateiktą pavyzdį parengtą DAIRY-PRODUCTS-ST – žmonėms vartoti skirtiems pieno gaminiams, kuriuos privaloma apdoroti specialiais riziką mažinančiais apdorojimo būdais, išskyrus pasterizavimą;

e)

pagal III priedo 37 skyriuje pateiktą pavyzdį parengtą COLOSTRUM – žmonėms vartoti skirtam priešpieniui;

f)

pagal III priedo 38 skyriuje pateiktą pavyzdį parengtą COLOSTRUM-BP – žmonėms vartoti skirtiems priešpienio pagrindu pagamintiems produktams.

17 straipsnis

Žmonėms vartoti skirtų atšaldytų, užšaldytų arba paruoštų vartoti varlių kojelių įvežimo į Sąjungą oficialaus sertifikato pavyzdys

1 straipsnio 3 dalies b punkto i papunktyje nurodytas oficialus sertifikatas, naudotinas įvežant į Sąjungą žmonėms vartoti skirtas atšaldytas, užšaldytas arba paruoštas vartoti varlių kojeles, atitinka FRG pavyzdį, parengtą pagal III priedo 39 skyriuje pateiktą pavyzdį.

18 straipsnis

Žmonėms vartoti skirtų sraigių įvežimo į Sąjungą oficialaus sertifikato pavyzdys

1 straipsnio 3 dalies b punkto iii papunktyje nurodytas oficialus sertifikatas, naudotinas įvežant į Sąjungą žmonėms vartoti skirtas sraiges, atitinka SNS pavyzdį, parengtą pagal III priedo 40 skyriuje pateiktą pavyzdį.

19 straipsnis

Žmonėms vartoti skirtos želatinos įvežimo į Sąjungą oficialaus sertifikato pavyzdys

1 straipsnio 3 dalies b punkto i papunktyje nurodytas oficialus sertifikatas, naudotinas įvežant į Sąjungą žmonėms vartoti skirtą želatiną, atitinka GEL pavyzdį, parengtą pagal III priedo 41 skyriuje pateiktą pavyzdį.

20 straipsnis

Žmonėms vartoti skirto kolageno įvežimo į Sąjungą oficialaus sertifikato pavyzdys

1 straipsnio 3 dalies b punkto i papunktyje nurodytas oficialus sertifikatas, naudotinas įvežant į Sąjungą žmonėms vartoti skirtą kolageną, atitinka COL pavyzdį, parengtą pagal III priedo 42 skyriuje pateiktą pavyzdį.

21 straipsnis

Žmonėms vartoti skirtų želatinos ir kolageno gamybos žaliavų įvežimo į Sąjungą veterinarijos arba oficialaus sertifikato pavyzdys

1 straipsnio 3 dalies b punkto i papunktyje nurodytas veterinarijos arba oficialus sertifikatas, naudotinas įvežant į Sąjungą žmonėms vartoti skirtų želatinos ir kolageno gamybos žaliavas, atitinka RCG pavyzdį, parengtą pagal III priedo 43 skyriuje pateiktą pavyzdį.

22 straipsnis

Apdorotų žmonėms vartoti skirtų želatinos ir kolageno gamybos žaliavų įvežimo į Sąjungą veterinarijos arba oficialaus sertifikato pavyzdys

1 straipsnio 3 dalies b punkto i papunktyje nurodytas veterinarijos arba oficialus sertifikatas, naudotinas įvežant į Sąjungą apdorotas žmonėms vartoti skirtų želatinos ir kolageno gamybos žaliavas, atitinka TCG pavyzdį, parengtą pagal III priedo 44 skyriuje pateiktą pavyzdį.

23 straipsnis

Žmonėms vartoti skirto medaus ir kitų bitininkystės produktų įvežimo į Sąjungą oficialaus sertifikato pavyzdys

1 straipsnio 3 dalies b punkto i papunktyje nurodytas oficialus sertifikatas, naudotinas įvežant į Sąjungą žmonėms vartoti skirtą medų ir kitus bitininkystės produktus, atitinka HON pavyzdį, parengtą pagal III priedo 45 skyriuje pateiktą pavyzdį.

24 straipsnis

Žmonėms vartoti skirtų labai rafinuotų chondroitino sulfato, hialurono rūgšties, kitų hidrolizuotų kremzlių produktų, chitozano, gliukozamino, šliužo fermento, žuvų želatinos ir aminorūgščių įvežimo į Sąjungą oficialaus sertifikato pavyzdys

1 straipsnio 3 dalies b punkto i papunktyje nurodytas oficialus sertifikatas, naudotinas įvežant į Sąjungą žmonėms vartoti skirtus labai rafinuotą chondroitino sulfatą, hialurono rūgštį, kitus hidrolizuotus kremzlių produktus, chitozaną, gliukozaminą, šliužo fermentą, žuvų želatiną ir aminorūgštis, atitinka HRP pavyzdį, parengtą pagal III priedo 46 skyriuje pateiktą pavyzdį.

25 straipsnis

Žmonėms vartoti skirtos roplienos įvežimo į Sąjungą oficialaus sertifikato pavyzdys

1 straipsnio 3 dalies b punkto i papunktyje nurodytas oficialus sertifikatas, naudotinas įvežant į Sąjungą žmonėms vartoti skirtą roplieną, atitinka REP pavyzdį, parengtą pagal III priedo 47 skyriuje pateiktą pavyzdį.

26 straipsnis

Žmonėms vartoti skirtų vabzdžių įvežimo į Sąjungą oficialaus sertifikato pavyzdys

1 straipsnio 3 dalies b punkto iii papunktyje nurodytas oficialus sertifikatas, naudotinas įvežant į Sąjungą žmonėms vartoti skirtus vabzdžius, atitinka INS pavyzdį, parengtą pagal III priedo 48 skyriuje pateiktą pavyzdį.

27 straipsnis

8–26 straipsniuose nenurodytų kitų žmonėms vartoti skirtų gyvūninių produktų, pagamintų iš naminių kanopinių gyvūnų, naminių paukščių, triušių arba žuvininkystės produktų, įvežimo į Sąjungą sertifikato pavyzdys

1 straipsnio 3 dalies b punkto i papunktyje nurodytas oficialus sertifikatas, naudotinas įvežant į Sąjungą 8–26 straipsniuose nenurodytus kitus žmonėms vartoti skirtus gyvūninius produktus, pagamintus iš naminių kanopinių gyvūnų, naminių paukščių, triušių arba žuvininkystės produktų, atitinka PAO pavyzdį, parengtą pagal III priedo 49 skyriuje pateiktą pavyzdį.

28 straipsnis

Žmonėms vartoti skirtų sudėtinių produktų įvežimo į Sąjungą veterinarijos arba oficialaus sertifikato pavyzdys

1 straipsnio 3 dalies b punkto i papunktyje nurodytas veterinarijos arba oficialus sertifikatas, naudotinas įvežant į Sąjungą žmonėms vartoti skirtus greitai gendančius sudėtinius produktus ir ilgai negendančius sudėtinius produktus, kurių sudėtyje yra bet koks kiekis mėsos gaminių, išskyrus želatiną, kolageną ir labai rafinuotus produktus, atitinka COMP pavyzdį, parengtą pagal III priedo 50 skyriuje pateiktą pavyzdį.

29 straipsnis

Žmonėms vartoti skirtų daigų ir jiems daiginti skirtų sėklų įvežimo į Sąjungą oficialaus sertifikato pavyzdys

1 straipsnio 3 dalies c punkte nurodytas oficialus sertifikatas, naudotinas įvežant į Sąjungą žmonėms vartoti skirtus daigus ir jiems daiginti skirtas sėklas, atitinka SPR pavyzdį, parengtą pagal III priedo 51 skyriuje pateiktą pavyzdį.

30 straipsnis

Žmonėms vartoti skirtų sudėtinių produktų vežimo tranzitu per Sąjungą į trečiąją šalį tiesiogiai arba sandėliavus Sąjungoje veterinarijos sertifikato pavyzdys

1 straipsnio 3 dalies d punkte nurodytas veterinarijos sertifikatas, naudotinas vežant tranzitu per Sąjungą į trečiąją šalį tiesiogiai arba sandėliavus Sąjungoje žmonėms vartoti skirtus greitai gendančius sudėtinius produktus ir ilgai negendančius sudėtinius produktus, kurių sudėtyje yra bet koks kiekis mėsos gaminių, atitinka TRANSIT-COMP pavyzdį, parengtą pagal III priedo 52 skyriuje pateiktą pavyzdį.

31 straipsnis

Veterinarijos sertifikato, naudojamo atliekant tikrinimus prieš skerdžiant kilmės ūkyje, pavyzdys

1 straipsnio 3 dalies e punkte nurodyti veterinarijos sertifikatai, naudotini atliekant tikrinimus prieš skerdžiant kilmės ūkyje pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2019/624 5 ir 6 straipsnius, atsižvelgiant į atitinkamų produktų rūšis ir kategorijas, turi atitikti vieną iš šių pavyzdžių:

a)

IV priedo 1 skyriuje pateiktą pavyzdį – į skerdyklą vežamiems gyviems gyvūnams;

b)

IV priedo 2 skyriuje pateiktą pavyzdį – naminiams paukščiams, skirtiems foie gras gaminti, ir naminiams paukščiams, kurių išdarinėjimas atidėtas;

c)

IV priedo 3 skyriuje pateiktą pavyzdį – ūkiuose auginamiems medžiojamiesiems gyvūnams ir naminiams galvijams, kiaulėms ir arklinių šeimos gyvūnams, paskerstiems kilmės ūkyje pagal Reglamento (EB) Nr. 853/2004 III priedo III skirsnio 3 punktą ir Deleguotojo reglamento (ES) 2019/624 6 straipsnio 3 dalį;

d)

IV priedo 4 skyriuje pateiktą pavyzdį – ūkiuose auginamiems medžiojamiesiems gyvūnams, paskerstiems kilmės ūkyje pagal Reglamento (EB) Nr. 853/2004 III priedo III skirsnio 3 dalies a punktą ir Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/624 6 straipsnio 4 dalį.

32 straipsnis

Veterinarijos sertifikato, naudojamo priverstinai skerdžiant gyvūnus ne skerdykloje, pavyzdys

1 straipsnio 3 dalies e punkte nurodytas veterinarijos sertifikatas, naudotinas priverstinai skerdžiant gyvūnus ne skerdykloje, pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2019/624 4 straipsnį, atitinka IV priedo 5 skyriuje nustatytą pavyzdį.

33 straipsnis

Veiklos vykdytojo asmeninio patvirtinimo pažymėjimo pavyzdys, skirtas ilgai negendantiems sudėtiniams produktams, kurių sudėtyje yra perdirbtų gyvūninių produktų, išskyrus perdirbtą mėsą

1 straipsnio 3 dalies f punkte nurodytas asmeninio patvirtinimo pažymėjimo pavyzdys, kurį veiklos vykdytojas naudoja įvežant į Sąjungą ilgai negendančius sudėtinius produktus pagal Reglamento (ES) 2019/625 14 straipsnį, atitinka V priede nustatytą pavyzdį.

34 straipsnis

Panaikinimas

1.   Reglamentas (EB) Nr. 599/2004 ir įgyvendinimo reglamentai (ES) Nr. 636/2014 ir (ES) 2019/628, Direktyva 98/68/EB ir sprendimai 2000/572/EB, 2003/779/EB ir 2007/240/EB panaikinami nuo 2021 m. balandžio 21 d.

2.   Nuorodos į tuos panaikintus aktus laikomos nuorodomis į šį reglamentą ir skaitomos pagal VI priede pateiktą atitikties lentelę.

35 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostatos

Gyvūninių produktų, sudėtinių produktų, žmonėms vartoti skirtų daigų ir jiems daiginti skirtų sėklų siuntos, prie kurių pridėtas atitinkamas sertifikatas, išduotas pagal Komisijos reglamentą (ES) Nr. 28/2012 ir Įgyvendinimo reglamentą (ES) 2019/628 iki šio reglamento taikymo pradžios dienos, priimamos įvežti į Sąjungą iki 2021 m. spalio 20 d., jei sertifikatą pasirašė asmuo, įgaliotas pasirašyti sertifikatą pagal tuos reglamentus iki 2021 m. rugpjūčio 21 d.

36 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2021 m. balandžio 21 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2020 m. gruodžio 16 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 139, 2004 4 30, p. 55.

(2)  OL L 84, 2016 3 31, p. 1.

(3)  OL L 95, 2017 4 7, p. 1.

(4)  2020 m. sausio 30 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2020/692, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/429 taisyklės dėl tam tikrų gyvūnų, genetinės medžiagos produktų ir gyvūninių produktų siuntų įvežimo į Sąjungą ir jų gabenimo bei tvarkymo įvežus (OL L 174, 2020 6 3, p. 379).

(5)  2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (OL L 347, 2013 12 20, p. 671).

(6)  2013 m. kovo 11 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 208/2013 dėl daigų ir sėklų daigams auginti atsekamumo reikalavimų (OL L 68, 2013 3 12, p. 16).

(7)  2019 m. kovo 4 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/625, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/625 papildomas reikalavimais dėl tam tikrų žmonėms vartoti skirtų gyvūnų ir prekių siuntų įvežimo į Sąjungą (OL L 131, 2019 5 17, p. 18).

(8)  2019 m. rugsėjo 30 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/1715, kuriuo nustatomos oficialios kontrolės informacijos valdymo sistemos ir jos sudedamųjų dalių veikimo taisyklės (IMSOC reglamentas) (OL L 261, 2019 10 14, p. 37).

(9)  2019 m. vasario 8 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/624 dėl konkrečių taisyklių, taikomų vykdant oficialią mėsos gamybos ir gyvų dvigeldžių moliuskų auginimo bei natūralaus valymosi vietų kontrolę pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/625 (OL L 131, 2019 5 17, p. 1).

(10)  2019 m. balandžio 8 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/628 dėl oficialių tam tikrų gyvūnų ir prekių sertifikatų pavyzdžių, kuriuo dėl šių sertifikatų pavyzdžių iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2074/2005 ir Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/759 (OL L 131, 2019 5 17, p. 101).

(11)  2004 m. kovo 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 599/2004 dėl Bendrijos vidaus prekybos gyvūnais ir gyvūninės kilmės produktais suderinto sertifikato pavyzdžio ir patikrinimo ataskaitos patvirtinimo (OL L 94, 2004 3 31, p. 44).

(12)  2014 m. birželio 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 636/2014 dėl sertifikato formos, skirtos prekybai stambiaisiais laukiniais medžiojamaisiais gyvūnais su kailiu (OL L 175, 2014 6 14, p. 16).

(13)  2000 m. rugsėjo 8 d. Komisijos sprendimas 2000/572/EB, nustatantis gyvūnų bei visuomenės sveikatos ir veterinarinio sertifikavimo reikalavimus, taikytinus importuojant į Bendriją mėsos pusgaminius iš trečiųjų šalių (OL L 240, 2000 9 23, p. 19).

(14)  2003 m. spalio 31 d. Komisijos sprendimas 2003/779/EB, nustatantis gyvūnų sveikatos reikalavimus ir veterinarinį sertifikavimą importuojant gyvūnų žarnas iš trečiųjų šalių (OL L 285, 2003 11 1, p. 38).

(15)  2007 m. balandžio 16 d. Komisijos sprendimas 2007/240/EB, nustatantis naujo pavyzdžio veterinarijos sertifikatus, taikomus į Europos bendriją importuojant gyvus gyvūnus, gyvūnų spermą, embrionus, kiaušialąstes ir gyvūninės kilmės produktus, remiantis sprendimais 79/542/EEB, 92/260/EEB, 93/195/EEB, 93/196/EEB, 93/197/EEB, 95/328/EB, 96/333/EB, 96/539/EB, 96/540/EB, 2000/572/EB, 2000/585/EB, 2000/666/EB, 2002/613/EB, 2003/56/EB, 2003/779/EB, 2003/804/EB, 2003/858/EB, 2003/863/EB, 2003/881/EB, 2004/407/EB, 2004/438/EB, 2004/595/EB, 2004/639/EB ir 2006/168/EB (OL L 104, 2007 4 21, p. 37).

(16)  2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 882/2004 dėl oficialios kontrolės, kuri atliekama siekiant užtikrinti, kad būtų įvertinama, ar laikomasi pašarus ir maistą reglamentuojančių teisės aktų, gyvūnų sveikatos ir gerovės taisyklių (OL L 165, 2004 4 30, p. 1).

(17)  1995 m. spalio 25 d. Tarybos direktyva 95/53/EB, nustatanti principus, reglamentuojančius gyvūnų mitybos srityje atliekamų oficialių patikrinimų organizavimą (OL L 265, 1995 11 8, p. 17).

(18)  1998 m. rugsėjo 10 d. Komisijos direktyva 98/68/EB, nustatanti Tarybos direktyvos 95/53/EB 9 straipsnio 1 dalyje nurodytą standartinį dokumentą ir tam tikras į Bendriją iš trečiųjų šalių įvežamų pašarų tikrinimo taisykles. (OL L 261, 1998 9 24, p. 32).

(19)  2012 m. sausio 11 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 28/2012, kuriuo nustatomi tam tikrų į Sąjungą importuojamų arba per ją vežamų sudėtinių produktų sertifikavimo reikalavimai ir kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2007/275/EB ir Reglamentas (EB) Nr. 1162/2009 (OL L 12, 2012 1 14, p. 1).

(20)  Pagal Susitarimą dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos, visų pirma pagal Protokolo dėl Airijos ir Šiaurės Airijos 5 straipsnio 4 dalį kartu su to Protokolo 2 priedu, šiame reglamente nuorodos į Sąjungą suprantamos ir kaip nuorodos į Jungtinę Karalystę, kiek tai susiję su Šiaurės Airija.


I PRIEDAS

I priede pateikiami veterinarijos sertifikatų, oficialių sertifikatų ir veterinarijos arba oficialių sertifikatų pavyzdžiai ir jų pildymo pastabos:

1 skyrius.

:

Gyvūnų perkėlimo ir produktų vežimo į kitą valstybę narę arba Sąjungoje veterinarijos sertifikatų, oficialių sertifikatų ir veterinarijos arba oficialių sertifikatų standartiniai pavyzdžiai

2 skyrius.

:

Gyvūnų perkėlimo ir produktų vežimo į kitą valstybę narę arba Sąjungoje veterinarijos sertifikatų, oficialių sertifikatų ir veterinarijos arba oficialių sertifikatų pavyzdžių pildymo pastabos

3 skyrius.

:

Gyvūnų, gyvūninių produktų, sudėtinių produktų, genetinės medžiagos produktų, šalutinių gyvūninių produktų, žmonėms vartoti skirtų daigų ir jiems daiginti skirtų sėklų įvežimo į Sąjungą veterinarijos sertifikatų, oficialių sertifikatų ir veterinarijos arba oficialių sertifikatų standartiniai pavyzdžiai

4 skyrius.

:

Gyvūnų, gyvūninių produktų, sudėtinių produktų, genetinės medžiagos produktų, šalutinių gyvūninių produktų, žmonėms vartoti skirtų daigų ir jiems daiginti skirtų sėklų įvežimo į Sąjungą veterinarijos sertifikatų, oficialių sertifikatų ir veterinarijos arba oficialių sertifikatų pavyzdžių pildymo pastabos

1 SKYRIUS.

GYVŪNŲ PERKĖLIMO IR PRODUKTŲ VEŽIMO Į KITĄ VALSTYBĘ NARĘ ARBA SĄJUNGOJE VETERINARIJOS SERTIFIKATŲ, OFICIALIŲ SERTIFIKATŲ IR VETERINARIJOS ARBA OFICIALIŲ SERTIFIKATŲ STANDARTINIAI PAVYZDŽIAI

Image 1

Image 2