16.2.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 56/12


Vispārējās tiesas 2014. gada 17. decembra spriedums – Pilkington Group u.c./Komisija

(Lieta T-72/09) (1)

(Konkurence - Aizliegtas vienošanās - Automašīnu stiklu Eiropas tirgus - Lēmums, ar kuru konstatēts EKL 81. panta pārkāpums - Nolīgumi par tirgu sadali un apmaiņa ar komerciāli sensitīvu informāciju - Naudas sodi - Tiesības uz aizstāvību - 2006. gada Pamatnostādņu naudas soda apmēra noteikšanai piemērošana ar atpakaļejošu spēku - Pārdošanas vērtība - Pasīva vai maznozīmīga loma - Naudas soda preventīvā iedarbība - Iepriekš piemērotu naudas sodu ņemšana vērā - Naudas soda maksimālais apmērs - Valūtas maiņas kurss naudas soda maksimālā apmēra aprēķinam)

(2015/C 056/16)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītājas: Pilkington Group Ltd (St Helens, Apvienotā Karaliste), Pilkington Automotive Ltd (Lathom, Apvienotā Karaliste), Pilkington Automotive Deutschland GmbH (Witten, Vācija), Pilkington Holding GmbH (Gelsenkirchen, Vācija) un Pilkington Italia SpA (San Salvo, Itālija) (pārstāvji – J. Scott, S. Wisking, K. Fountoukakos-Kyriakakos, solicitors, J. Turner, QC, A. Bates, barrister, C. Puech Baron un D. Katrana, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – sākotnēji F. Castillo de la Torre, A. Biolan un M. Kellerbauer, vēlāk A. Biolan, M. Kellerbauer un N. von Lingen un visbeidzot A. Biolan, M. Kellerbauer un F. Ronkes Agerbeek)

Priekšmets

Prasība atcelt Komisijas 2008. gada 12. novembra Lēmumu C(2008) 6815, galīgā redakcija, par [EKL] 81. panta un EEZ līguma 53. panta piemērošanas procedūru (Lieta COMP/39.125 – Automašīnu stikls), kas grozīts ar Komisijas 2009. gada 11. februāra Lēmumu C(2009) 863, galīgā redakcija, un ar Komisijas 2013. gada 28. februāra Lēmumu C(2013) 1119, galīgā redakcija, ciktāl tas attiecas uz prasītājām, kā arī, pakārtoti, prasība atcelt šī lēmuma 2. pantu, ar ko prasītājām ir piemērots naudas sods, vai, pakārtoti iepriekšējam, prasība samazināt šī naudas soda summu

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

Pilkington Group Ltd, Pilkington Automotive Ltd, Pilkington Automotive Deutschland GmbH, Pilkington Holding GmbH un Pilkington Italia SpA sedz 90 % no saviem tiesāšanās izdevumiem, ka arī atlīdzina visus Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumus, bet šī pēdējā atlīdzina 10 % no prasītāju tiesāšanās izdevumiem.


(1)  OV C 102, 1.5.2009.