5.7.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 175/31


AKR IR EB MINISTRŲ TARYBOS SPRENDIMAS Nr. 1/2007

2007 m. gegužės 25 d.

dėl devintojo Europos plėtros fondo (EPF) ilgalaikės plėtros paketo rezervo dalies panaudojimo AKR vidaus bendradarbiavimui pagal devintojo EPF regioninio bendradarbiavimo ir integracijos paketą

(2007/460/EB)

AKR ir EB MINISTRŲ TARYBA,

atsižvelgdama į Afrikos, Karibų jūros bei Ramiojo vandenyno grupės valstybių (AKR) ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių partnerystės susitarimą, pasirašytą 2000 m. birželio 23 d. Kotonu (1), ir patikslintą Susitarimu (2), iš dalies keičiančiu minėtą AKR ir EB partnerystės susitarimą, pasirašytu 2005 m. birželio 25 d. Liuksemburge, ypač į jo I priedo 8 dalį,

kadangi:

(1)

Pagal AKR ir EB partnerystės susitarimo IV priedo 5 ir 11 straipsnius atlikus devintojo Europos plėtros fondo (EPF) laikotarpio pabaigos peržiūrą, išteklių paskirstymas turėtų būti patikslintas atsižvelgiant į dabartinius poreikius ir veiklos rezultatus.

(2)

Lėšų, skirtų regioninio bendradarbiavimo ir integracijos paramai finansuoti, bei numatytų panaikinti įsipareigojimų, kurių lėšos į šį rezervą bus perkeltos iki 2007 m. pabaigos, nepakanka naujiems poreikiams, skirtiems AKR vidaus veiklos rezultatams pagerinti.

(3)

Turėtų būti skirta papildomų lėšų AKR vidaus 2006 m. ir 2007 m. FLEX finansavimo mechanizmui sukurti (atitinkamai už 2005 m. ir 2006 m.), taip užtikrinant būtiniausią paramą toms šalims, kurios kenčia nuo dėl eksporto pajamų nestabilumo atsiradusio neigiamo poveikio, neatsižvelgiant į tai, kiek jų nacionaliniuose B paketuose yra nepaskirstytų likučių.

(4)

Nacionalinių B paketų nepaskirstyti likučiai negali būti naudojami nenumatytiems poreikiams, todėl šie likučiai šio sprendimo priėmimo dieną turėtų būti perkeliami į AKR vidaus rezervą, kad iš jų, remiantis regionų solidarumo principu, būtų sudaryti penki regioniniai B paketai, skirti būsimai humanitarinei pagalbai ir pagalbai nepaprastosios padėties atveju finansuoti kiekviename iš šių regionų, bei sudarytas AKR vidaus rezervas pagalbai nepaprastosios padėties atveju pagal AKR ir EB partnerystės susitarimo 72 straipsnio 3 dalies a ir b punktus, kuris būtų naudojamas tik išimtinėmis aplinkybėmis, kai tokia pagalba negali būti finansuojama iš Bendrijos biudžeto.

(5)

Regioninį Rytų bei Pietų Afrikos ir Indijos vandenyno regiono B paketą sudaro gryna suma, atėmus 20 mln. EUR, kurie buvo skirti Sudano B paketo, finansuojamo iš ilgalaikės plėtros rezervo, ad hoc papildymui kompensuoti; Ramiojo vandenyno regionui regioninis B paketas nesudaromas, nes B paketų likučiai jau yra išnaudoti regione įvykusių stichinių nelaimių padarinių mažinimo programai.

(6)

Turėtų būti skirta papildomų išteklių Afrikos taikos priemonei papildyti 2007 m.

(7)

Turėtų būti skirta papildomų išteklių daliai 2008 m. AKR sekretoriato einamųjų išlaidų finansuoti pereinamuoju laikotarpiu iki dešimtojo EPF įsigaliojimo.

(8)

Turėtų būti skirta papildomų išteklių AKR vidaus techninio bendradarbiavimo priemonei, kuri pirmiausia naudojama techninės pagalbos poreikiams finansuoti, visų pirma rengiant projektus, stiprinti.

(9)

Prašoma skirti papildomą EPF įnašą į Pasaulinį kovos su ŽIV/AIDS, tuberkulioze ir maliarija fondą.

(10)

2006 m. birželio 2 d. AKR ir EB Taryboje nustatytas poreikis skirti papildomą įnašą į Karibų jūros šalių žinių ir mokymosi tinklą, skirtą gebėjimams stiprinti ir institucinei paramai teikti.

(11)

Turi būti sukurtas nedidelis atsarginis rezervas, kad būt galima patenkinti naujus ir nenumatytus AKR vidaus poreikius laikotarpiu iki 2007 m. gruodžio 31 d., įskaitant atkūrimo po stichinių nelaimių poreikius Ramiojo vandenyno regione, kuriems lėšos negali būti skirtos iki 2007 m. pabaigos ir kurie negali būti finansuojami iš regioninio B paketo nenumatytiems poreikiams skirtų lėšų, bei galimiems 2008 m. papildomiems pereinamojo laikotarpio poreikiams patenkinti.

(12)

Po 2007 m. gruodžio 31 d. įsipareigojimas teikti devintojo EPF lėšas, įskaitant numatomus panaikinti įsipareigojimus, negali būti vykdomas, todėl turi būti sukurtas mechanizmas, kurį naudojant iki tos dienos būtų galima rezultatyviai ir efektyviai paskirstyti turimus likučius siekiant bendrų AKR ir EB partnerystės susitarimo tikslų,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

AKR vidaus rezervo regioninio bendradarbiavimo ir integracijos paketo papildymas

1.   Visos 2007 m. kovo 31 d. ilgalaikės plėtros rezerve buvusios lėšos, kurios buvo patikslintos atsižvelgiant į sprendimus, priimtus vadovaujantis laikotarpio pabaigoje atliktos peržiūros rezultatais, ir kurios iki minėtos dienos nebuvo pervestos į sąskaitas, išskyrus lėšas, skirtas Įmonių plėtojimo centro (ĮPC) bei Žemės ūkio ir kaimo bendradarbiavimo techninio centro (ŽŪKBTC) 2008 m. biudžetams remti (32 mln. EUR), „didelės rizikos programoms“, vykdomoms šalies strategijos dokumentą pasirašiusiose šalyse (72,4 mln. EUR nuo 2007 m. kovo 1 d.), lėšas politiniams prioritetams strategijos dokumento nepasirašiusiose šalyse (30,2 mln. EUR nuo 2007 m. kovo 1 d.) ir Somalio specialios pagalbos programai (36,1 mln. EUR) – perkeliamos į AKR vidaus rezervo regioninio bendradarbiavimo ir integracijos paketą.

2.   Visos lėšos, skirtos 2008 m. ĮPC ir ŽŪTC biudžetams remti, „didelės rizikos programoms“, vykdomoms šalies strategijos dokumentą pasirašiusiose šalyse, ir politiniams prioritetams strategijos dokumento nepasirašiusiose šalyse, finansuoti, kaip nurodyta 1 dalyje, kurios nėra panaudojamos iki 2007 m. spalio 31 d., perkeliamos į AKR vidaus rezervo regioninio bendradarbiavimo ir integracijos paketą.

3.   Visi devintojo EPF ir ankstesnių EPF ilgalaikės plėtros rezerve susikaupę numatomi panaikinti įsipareigojimai, kuriuos Komisijos apskaitos sistemoje numatoma panaikinti 2007 m. balandžio 1 d. – gruodžio 31 d. laikotarpiu, perkeliami į AKR vidaus rezervo regioninio bendradarbiavimo ir integracijos paketą.

4.   Visos likusios nacionalinių orientacinių programų lėšos, kurios 2007 m. rugpjūčio 1 d. – gruodžio 31 d. laikotarpiu lieka nepanaudotos ilgalaikės plėtros rezerve, perkeliamos į AKR vidaus rezervo regioninio bendradarbiavimo ir integracijos paketą.

2 straipsnis

AKR vidaus lėšų paskirstymas

1.   AKR vidaus rezervo lėšos naudojamos šiems tikslams:

a)

sukurti:

i)

vieną visoms AKR valstybėms atvirą AKR vidaus rezervą pagalbai nepaprastosios padėties atveju, pagal AKR ir EB partnerystės susitarimo 72 straipsnio 3 dalies a ir b punktus, kuris būtų naudojamas tik išimtinėmis aplinkybėmis, kai tokia pagalba negali būti finansuojama iš Bendrijos biudžeto; šiame pakete yra 26 741 326 EUR, ši suma sudaroma paimant 15 % ii punkte nurodytų regionų šalių B paketuose sprendimų dėl lėšų perskirstymo laikotarpio pabaigoje įsigaliojimo dieną likusių neįsipareigotų lėšų;

ii)

penkis regioninius B paketus: Pietų Afrikos regionui – 17 511 615 EUR, Rytų ir Pietų Afrikos bei Indijos vandenyno regionui – 48 920 391 EUR, Vakarų Afrikos regionui – 31 945 340 EUR, Centrinės Afrikos regionui 16 139 355 EUR ir Karibų jūros regionui – 35 422 478 EUR; šiuos paketus sudaro 85 % šių regionų šalių B paketuose sprendimų dėl lėšų perskirstymo laikotarpio pabaigoje įsigaliojimo dieną likusių neįsipareigotų lėšų;

iš regioninių B paketų, vadovaujantis regioninio solidarumo principu, išimtinėmis aplinkybėmis finansuojamos tarptautiniu mastu patvirtintos skolų sumažinimo iniciatyvos, kaip numatyta AKR ir EB partnerystės susitarimo IV priedo 3 straipsnio 2 dalies b punkte, ir humanitarinė pagalba bei pagalba nepaprastosios padėties atveju, pagal AKR ir EB partnerystės susitarimo 72 ir 73 straipsnius, kai tokia pagalba negali būti finansuojama iš Bendrijos biudžeto;

b)

parengti AKR vidaus FLEX programą, kuriai 2006 m. būtų skirta 50 mln. EUR (už 2005 m.), siekiant užtikrinti būtiniausią paramą toms šalims, kurios kenčia nuo dėl eksporto pajamų nestabilumo atsirandančio neigiamo poveikio, neatsižvelgiant tai, kiek nepaskirstytų lėšų buvo likę jų nacionaliniuose B paketuose iki sprendimų dėl lėšų perskirstymo laikotarpio pabaigoje įsigaliojimo dienos;

c)

papildyti Afrikos taikos palaikymo priemonę iki 100 mln. EUR (45 mln. EUR būtų paimti iš esamų AKR vidaus rezervo lėšų iki šio rezervo papildymo, kaip nurodyta 1 straipsnyje, o 35 mln. EUR būtų paimti po rezervo papildymo) – kaip papildomą EPF įnašą pereinamuoju laikotarpiu iki dešimtojo EPF įsigaliojimo; šios lėšos turėtų būti skirtos įvairiai taikos palaikymo, mokymo ir gebėjimų stiprinimo veiklai, ir papildoma iki 20 mln. EUR suma, kuri gali būti finansuojama iš nepanaudotų atsarginių rezervų, nurodytų h ir i punktuose, arba panaikintų įsipareigojimų, pagal 1 straipsnio 3 ir 4 dalis perkeltų į AKR vidaus rezervą, jeigu prireiktų daugiau lėšų nei buvo numatyta iš pradžių;

d)

pereinamuoju laikotarpiu iki dešimtojo EPF įsigaliojimo, papildyti AKR sekretoriatui tiekiamą institucinę paramą 5,5 mln. EUR, kurie būtų skirti 2008 m. AKR sekretoriato einamosioms išlaidoms padengti;

e)

2,5 mln. EUR papildyti AKR vidaus techninio bendradarbiavimo priemonę;

f)

4 mln. EUR skubiai perkelti galvijų maro naikinimo Afrikoje programai;

g)

skirti papildomus 5 mln. EUR Karibų jūros šalių žinių ir mokymosi tinklo patikos fondui gebėjimams stiprinti ir institucinei paramai teikti;

h)

sukurti 10 mln. EUR atsarginį regioninį rezervą, skirtą Pietų Afrikos regiono orientacinei programai papildyti tuo atveju, jeigu iki 2007 m. rugpjūčio 1 d. Milangės–Mokubos kelių modernizavimo programa (Mozambike) galės būti įvertinta ir EPF komitetas užbaigs administracinę procedūrą; jeigu šios programos nebus galima įvertinta laiku, šis atsarginis rezervas turės būti perkeltas į AKR vidaus rezervą;

i)

sukurti 15 mln. EUR atsarginį AKR vidaus rezervą naujiems ar nenumatytiems poreikiams, kurie negali būti finansuojami iš regioninių B paketų, įskaitant po stichinių nelaimių vykdomas atkūrimo programas Ramiojo vandenyno regione ir galimus 2008 m. papildomus pereinamojo laikotarpio poreikius;

j)

parengti AKR vidaus FLEX programą, kuriai 2007 m. preliminariai numatyta skirti 35 mln. EUR (už 2006 m.), siekiant užtikrinti būtiniausią paramą toms šalims, kurios kenčia nuo dėl eksporto pajamų nestabilumo atsirandančio neigiamo poveikio, paskirstant pagal regionus B paketus, skirtus humanitarinei pagalbai ir pagalbai nepaprastosios padėties atveju, atskiriems regionams, kaip nurodyta 1 dalies a punkte; šiai programai būtų galima papildomai skirti iki 15 mln. EUR iš atsarginių rezervų, nurodytų h ir i punktuose nepanaudotų lėšų, arba iš panaikintų įsipareigojimų, pagal 1 straipsnio 3 ir 4 dalis perkeltų į AKR vidaus rezervą, jeigu prireiktų daugiau lėšų nei buvo numatyta iš pradžių ir atsižvelgiant į poreikį papildyti Afrikos taikos palaikymo priemonę skiriant 20 mln. EUR, kaip nurodyta c punkte;

k)

38 mln. EUR padidinti Pasauliniam fondui kovai su ŽIV/AIDS, tuberkulioze ir maliarija skiriamą paramą.

2.   Jeigu AKR vidaus rezerve sukauptų lėšų nepakanka visiems nurodytiems poreikiams patenkinti, 1 dalies j punkte nurodytos programos biudžetas atitinkamai mažinamas. Jeigu trūkstamų lėšų suma viršija j punkte nurodytą sumą, 1 dalies i punkte nurodytas atsarginis rezervas atitinkamai mažinamas. Jeigu lėšų trūkumas yra dar didesnis, atitinkamai sumažinama 1 dalies c punkte nurodyta suma.

3.   Jeigu AKR vidaus rezerve sukaupiama daugiau lėšų negu buvo numatyta iš pradžių arba jeigu išnaudojamos ne visos 1 dalies c, d, e, g ir (arba) i punktuose numatytos lėšos, papildomos lėšos, kurių suma viršija 1 dalies c ir j punktuose nurodytoms programoms nustatytą viršutinę ribą, paskirstomos, jei įmanoma, Karibų jūros šalių žinių ir mokymosi tinklo patikos fondui skiriant papildomą iki 5 mln. EUR sumą ir vėliau, jeigu dar lieka lėšų, papildant ES ir AKR infrastruktūros patikos fondą iš anksto pervedant asignavimus, numatytus pagal dešimtąjį EPF.

3 straipsnis

Paramos prašymas

Vadovaudamasi AKR ir EB partnerystės susitarimo IV priedo 13 straipsnio 2 dalimi AKR ir EB Ministrų Taryba ragina Komisiją finansuoti 2 straipsnyje nurodytas priemones.

4 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2007 m. gegužės 25 d.

AKR ir EB Ministrų Tarybos vardu

Pirmininkas

Mohlabi K. TSEKOA


(1)  OL L 317, 2000 12 15, p. 3.

(2)  OL L 209, 2005 8 11, p. 27. Susitarimas laikinai taikytas pagal Sprendimą Nr. 5/2005 (OL L 287, 2005 10 28, p. 1).