31.3.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 113/1


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2021/403

av den 18 mars 2021

om fastställande av tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) 2016/429 och (EU) 2017/625 vad gäller förlagor till djurhälsointyg och förlagor till kombinerade djurhälsointyg/officiella intyg för införsel till unionen och förflyttning mellan medlemsstaterna av sändningar av vissa kategorier av landlevande djur och avelsmaterial från dessa djur samt officiellt intygande avseende sådana intyg, och om upphävande av beslut 2010/470/EU

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 av den 9 mars 2016 om överförbara djursjukdomar och om ändring och upphävande av vissa akter med avseende på djurhälsa (djurhälsolag) (1), särskilt artiklarna 146.2 och 156.2 första stycket a samt artiklarna 162.5, 238.3 och 239.3,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig kontroll) (2), särskilt artikel 90 första stycket a och c och artikel 126.3, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EU) 2016/429 fastställs bestämmelser om djursjukdomar som kan överföras till djur eller människor, inklusive krav på utfärdande av officiella djurhälsointyg för olika typer av förflyttningar av landlevande djur och produkter från sådana djur. I den förordningen ges också kommissionen befogenhet att anta genomförandeakter med bestämmelser om förlagor till djurhälsointyg och försäkran samt bestämmelser med avseende på de uppgifter som ska ingå i vissa dokument och försäkringar som krävs för införsel till unionen av sändningar av djur och avelsmaterial. I den förordningen ges kommissionen även befogenhet att fastställa särskilda bestämmelser med avseende på förlagor till djurhälsointyg, försäkran och andra dokument för vissa kategorier av djur och avelsmaterial. I förordning (EU) 2016/429 föreskrivs också att djurhälsointyg får innehålla andra uppgifter som krävs enligt annan unionslagstiftning.

(2)

I enlighet med artiklarna 146.2, 156.2 första stycket a och 162.5 i förordning (EU) 2016/429 ges kommissionen dessutom befogenhet att anta genomförandeakter med bestämmelser om förlagor till djurhälsointyg för förflyttning till andra medlemsstater av vissa landlevande djur och avelsmaterial från dessa landlevande djur.

(3)

För en enhetlig tillämpning av bestämmelserna i förordning (EU) 2016/429 bör därför förlagor till djurhälsointyg och till kombinerade djurhälsointyg/officiella intyg med djurhälsokrav för förflyttning mellan medlemsstaterna och införsel till unionen av vissa landlevande djur och avelsmaterial från dessa landlevande djur fastställas i den här förordningen.

(4)

I kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/686 (3) fastställs kompletterande bestämmelser vad gäller registrerade och godkända anläggningar för avelsmaterial samt spårbarhets- och djurhälsokrav för förflyttning inom unionen av avelsmaterial från vissa landlevande djur. I bilaga IV till den delegerade förordningen fastställs kompletterande bestämmelser avseende de uppgifter som ska ingå i djurhälsointyg för avelsmaterial från nötkreatur, svin, får, getter och hästdjur och från andra djur som förtecknas i den delegerade förordningen och som förflyttas mellan medlemsstaterna. I enlighet med den delegerade förordningen bör sådana djurhälsointyg bland annat innehålla relevant information om djurhälsosituationen. De kompletterande bestämmelserna och kraven i delegerad förordning (EU) 2020/686 bör därför beaktas i den här förordningen och i de förlagor till intyg som fastställs i den här förordningen.

(5)

I kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/688 (4) fastställs kompletterande bestämmelser om förebyggande och bekämpning av de djursjukdomar som kan överföras till djur eller människor och som fastställs i artikel 5.1 i förordning (EU) 2016/429 vad gäller förflyttningar av landlevande djur och kläckägg inom unionen. I den delegerade förordningen fastställs särskilda krav för sådana förflyttningar och kompletterande bestämmelser för utfärdande av djurhälsointyg, särskilt bestämmelser om de uppgifter som ska ingå i djurhälsointyg för vissa landlevande djur och kläckägg som flyttas till en annan medlemsstat. De kompletterande bestämmelserna i delegerad förordning (EU) 2020/688 bör därför beaktas i den här förordningen och i de förlagor till intyg som fastställs i den här förordningen.

(6)

I kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/692 (5) fastställs kompletterande djurhälsokrav för införsel till unionen av bland annat vissa landlevande djur och avelsmaterial från de arter och kategorier av hållna landlevande djur som förtecknas i den delegerade förordningen. I enlighet med den delegerade förordningen ska sådana sändningar åtföljas av ett djurhälsointyg och, om så föreskrivs i samma delegerade förordning, av försäkran eller andra dokument. De relevanta garantier som fastställs i delegerad förordning (EU) 2020/692 bör därför beaktas i de förlagor till intyg som fastställs i den här förordningen.

(7)

I delegerad förordning (EU) 2020/686 fastställs dessutom särskilda definitioner, bland annat för vissa typer av avelsmaterial och anläggningar för avelsmaterial. För tillämpningen av den delegerade förordningen fastställs vidare i delegerad förordning (EU) 2020/692 särskilda definitioner, bland annat av vissa landlevande djur samt av ”specifikt patogenfria ägg” och ”unikt godkännandenummer”. I den här förordningen bör därför även vissa definitioner i delegerad förordning (EU) 2020/686 och delegerad förordning (EU) 2020/692 beaktas.

(8)

De förlagor till intyg som krävs av skäl som rör djurhälsa, djurskydd och folkhälsa fastställs för närvarande i olika rättsakter. Av tydlighets- och rättssäkerhetsskäl och för att de behöriga myndigheterna, berörda aktörer och allmänheten lätt ska få tillgång till dessa bör förlagorna till intyg för förflyttning mellan medlemsstaterna och för införsel till unionen av sändningar av vissa kategorier av landlevande djur och avelsmaterial från dessa landlevande djur sammanställas i en enda rättsakt.

(9)

I kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/2235 (6) fastställs förlagor till djurhälsointyg, förlagor till officiella intyg och förlagor till kombinerade djurhälsointyg/officiella intyg för förflyttningar inom unionen eller mellan medlemsstaterna av sändningar av djur och produkter, där det föreskrivs att dessa intyg ska vara kompatibla med Traces (Trade Control and Expert System) så att systemet för utfärdande av intyg i unionen underlättas. De förlagor till djurhälsointyg och kombinerade djurhälsointyg/officiella intyg för förflyttningar mellan medlemsstaterna av sändningar av vissa kategorier av landlevande djur och avelsmaterial från dessa djur som fastställs i den här förordningen bör upprättas på grundval av den förlaga till djurhälsointyg och förlaga till kombinerat djurhälsointyg/officiellt intyg för förflyttning mellan medlemsstaterna som fastställs i kapitel 1 i bilaga I till genomförandeförordning (EU) 2020/2235.

(10)

För att säkerställa samstämmighet och effektivisera utfärdandet av intyg bör dessutom de förlagor till djurhälsointyg och kombinerade djurhälsointyg/officiella intyg för införsel till unionen av sändningar av vissa kategorier av landlevande djur och avelsmaterial från dessa djur som fastställs i den här förordningen upprättas på grundval av den förlaga till djurhälsointyg och förlaga till kombinerat djurhälsointyg/officiellt intyg för införsel till unionen som fastställs i kapitel 3 i bilaga I till genomförandeförordning (EU) 2020/2235.

(11)

Enligt artikel 237.1 a i förordning (EU) 2016/429 ska medlemsstaterna tillåta införsel till unionen av sändningar av djur, avelsmaterial och produkter av animaliskt ursprung om sändningarna åtföljs av ett djurhälsointyg, såvida inget undantag föreskrivs i artikel 237.4 a i den förordningen. Enligt artikel 126.2 c i förordning (EU) 2017/625 ska sändningar av vissa djur och varor som förs in till unionen åtföljas av ett officiellt intyg, en officiell attestering eller av andra belägg för att sändningen uppfyller de tillämpliga krav som fastställs i de bestämmelser som avses i artikel 1.2 i den förordningen. För att undvika inkonsekvenser och underlätta offentlig kontroll vid införsel till unionen av sändningar av vissa kategorier av landlevande djur och avelsmaterial från dessa djur bör det i den här förordningen fastställas förlagor till djurhälsointyg och förlagor till kombinerade djurhälsointyg/officiella intyg för sådana sändningar som förs in till unionen.

(12)

I förordning (EU) 2017/625 fastställs bestämmelser om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som medlemsstaternas behöriga myndigheter ska utföra för att säkerställa efterlevnaden av de bestämmelser som avses i artikel 1.2 i den förordningen, bland annat bestämmelser om livsmedelssäkerhet i alla led i produktions-, bearbetnings- och distributionskedjan, djurhälsokrav och djurskyddskrav. I den förordningen föreskrivs vissa bestämmelser om officiellt intygande när det enligt de bestämmelser som avses i artikel 1.2 i samma förordning krävs att officiella intyg utfärdas. I den förordningen ges särskilt kommissionen befogenhet att anta genomförandeakter med bestämmelser om förlagor till officiella intyg och för utfärdande och ersättning av sådana intyg. I avsaknad av närmare bestämmelser i förordning (EU) 2016/429 bör relevanta bestämmelser om officiellt intygande tillämpas på de djurhälsointyg och kombinerade djurhälsointyg/officiella intyg som fastställs i den här förordningen.

(13)

De bestämmelser som avses i artikel 1.2 i förordning (EU) 2017/625 omfattar djurhälsokrav, men även bland annat bestämmelser om livsmedelssäkerhet och djurskydd. För att skapa rättslig klarhet och minimera den administrativa bördan vid utfärdande av intyg bör den här förordningen omfatta djurhälsointyg och kombinerade djurhälsointyg/officiella intyg som ska undertecknas av den officiella veterinären. För att underlätta offentlig kontroll vid införsel till unionen, och inom unionen, av sändningar av vissa kategorier av landlevande djur och avelsmaterial från dessa djur samt för att minska den administrativa bördan bör de förlagor till djurhälsointyg och förlagor till kombinerade djurhälsointyg/officiella intyg som fastställs i den här förordningen följa bestämmelserna i förordning (EU) 2016/429 och förordning (EU) 2017/625.

(14)

För att underlätta offentlig kontroll vid gränskontrollstationer för införsel till unionen bör kraven för intyg för införsel till unionen omfatta språkkrav.

(15)

Förordning (EU) 2016/429 syftar till att minska den administrativa bördan i samband med utfärdande av intyg och anmälan genom att man i möjligaste mån använder informationsteknik för flera ändamål. I den förordningen fastställs dessutom vissa bestämmelser om att vissa sändningar kan åtföljas av elektroniska djurhälsointyg i stället för djurhälsointyg som utfärdas på papper. Enligt förordning (EU) 2017/625 ska informationshanteringssystemet för offentlig kontroll (Imsoc) möjliggöra utfärdande, hantering och överföring av officiella intyg, inklusive i elektronisk form. I kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1715 (7) föreskrivs att Traces ska vara den komponent i Imsoc som ska göra det möjligt att upprätta intyg på elektronisk väg, vilket förhindrar eventuellt bedrägligt eller vilseledande agerande med avseende på djurhälsointyg eller kombinerade djurhälsointyg/officiella intyg. För att säkerställa en tillräcklig säkerhetsnivå vid utfärdande av intyg på elektronisk väg och med beaktande av målet att harmonisera förfarandet för utfärdande av intyg bör de förlagor till intyg som fastställs i den här förordningen vara kompatibla med Traces.

(16)

I artikel 90 första stycket c i förordning (EU) 2017/625 ges kommissionen befogenhet att anta genomförandeakter med bestämmelser om de förfaranden som ska följas när ersättningsintyg utfärdas. I den här förordningen bör det därför fastställas gemensamma krav vad gäller ersättning av intyg, vilka bör tillämpas på djurhälsointyg och på kombinerade djurhälsointyg/officiella intyg som ska undertecknas av den officiella veterinären.

(17)

För att undvika felaktig användning och missbruk är det viktigt att det fastställs bestämmelser om i vilka fall ett ersättningsintyg får utfärdas och vilka krav sådana intyg måste uppfylla. Dessa fall bör begränsas till administrativa fel och till fall där det ursprungliga intyget har skadats eller gått förlorat.

(18)

Förlagorna till djurhälsointyg och förlagorna till kombinerade djurhälsointyg/officiella intyg för förflyttningar av vissa kategorier av landlevande djur och avelsmaterial från dessa djur bör innehålla uppgifter om sändningen och specifik djurhälso- och folkhälsoinformation samt information om djurskydd, som när det krävs intygas av den officiella veterinären. Vid förflyttningar mellan medlemsstaterna bör både förlagorna till djurhälsointyg och förlagorna till kombinerade djurhälsointyg/officiella intyg innehålla en del som är avsedd för dokumentation av de offentliga kontroller som utförs under sådana förflyttningar och på destinationsorten och av resultaten av dessa offentliga kontroller.

(19)

I kommissionens beslut 2010/470/EU (8) fastställs förlagor till hälsointyg för handel inom unionen med sperma, ägg och embryon från hästdjur, får och getter samt med ägg och embryon från svin, med beaktande av rådets direktiv 92/65/EEG (9). Direktiv 92/65/EEG upphävs och ersätts dock den 21 april 2021 med förordning (EU) 2016/429. Genom förordning (EU) 2016/429 och annan unionslagstiftning har dessutom vissa andra akter som anges i förlagorna till intyg i det beslutet upphävts. Av harmoniserings- och tydlighetsskäl och för att undvika överlappande bestämmelser bör därför förlagorna till hälsointyg i beslut 2010/470/EU ersättas med de förlagor till intyg som fastställs i den här förordningen och beslut 2010/470/EU upphävas.

(20)

En övergångsperiod bör införas för att ta hänsyn till den särskilda situationen för behöriga myndigheter i tredjeländer som måste vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa efterlevnaden av den här förordningen och den särskilda situationen när det gäller avsändning av sändningar av landlevande djur och avelsmaterial från dessa djur som åtföljs av intyg som utfärdats i enlighet med kommissionens förordningar (EG) nr 798/2008 (10) och (EU) nr 206/2010 (11), kommissionens genomförandeförordningar (EU) nr 139/2013 (12) och (EU) 2018/659 (13), kommissionens beslut 2006/168/EG (14), 2010/470/EU och 2010/472/EU (15) samt de intyg som utfärdats i enlighet med kommissionens genomförandebeslut 2011/630/EU (16), 2012/137/EU (17) och (EU) 2019/294 (18) före den dag då den här förordningen börjar tillämpas.

(21)

Eftersom förordning (EU) 2016/429 ska tillämpas från och med den 21 april 2021 bör även den här förordningen tillämpas från och med det datumet.

(22)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Innehåll och tillämpningsområde

1.   I den här förordningen fastställs bestämmelser om de djurhälsointyg som föreskrivs i förordning (EU) 2016/429 och om de kombinerade djurhälsointyg/officiella intyg som grundas på förordningarna (EU) 2016/429 och (EU) 2017/625 vad gäller utfärdande och ersättning av de intyg som krävs för införsel till unionen (19) och för förflyttningar inom unionen och mellan medlemsstaterna av vissa sändningar av landlevande djur och avelsmaterial från dessa djur (intygen).

2.   I denna förordning fastställs förlagor till intyg i form av djurhälsointyg eller kombinerade djurhälsointyg/officiella intyg

a)

för förflyttning mellan medlemsstaterna av sändningar av vissa kategorier av landlevande djur och avelsmaterial från dessa djur (bilaga I), och

b)

för införsel till unionen av sändningar av vissa kategorier av landlevande djur och avelsmaterial från dessa djur (bilaga II).

3.   I denna förordning fastställs förlagor till försäkran som ska åtfölja djurhälsointyg eller kombinerade djurhälsointyg/officiella intyg vid förflyttning inom unionen och vid införsel till unionen av vissa kategorier av landlevande djur (bilaga III).

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning gäller följande definitioner:

1.

registrerad anläggning för avelsmaterial: anläggning för avelsmaterial enligt definitionen i artikel 2.1 i delegerad förordning (EU) 2020/686.

2.

godkänd anläggning för avelsmaterial: anläggning för avelsmaterial enligt definitionen i artikel 2.2 i delegerad förordning (EU) 2020/686.

3.

sperma: sperma enligt definitionen i artikel 2.14 i delegerad förordning (EU) 2020/686.

4.

oocyter: oocyter enligt definitionen i artikel 2.15 i delegerad förordning (EU) 2020/686.

5.

embryo: embryo enligt definitionen i artikel 2.16 i delegerad förordning (EU) 2020/686.

6.

spermasamlingsstation: anläggning för avelsmaterial enligt definitionen i artikel 2.11 i delegerad förordning (EU) 2020/686.

7.

embryosamlingsgrupp: anläggning för avelsmaterial enligt definitionen i artikel 2.12 i delegerad förordning (EU) 2020/686.

8.

embryoproduktionsgrupp: anläggning för avelsmaterial enligt definitionen i artikel 2.13 i delegerad förordning (EU) 2020/686.

9.

anläggning för bearbetning av avelsmaterial: anläggning för avelsmaterial enligt definitionen i artikel 2.18 i delegerad förordning (EU) 2020/686.

10.

station för lagring av avelsmaterial: anläggning för avelsmaterial enligt definitionen i artikel 2.19 i delegerad förordning (EU) 2020/686.

11.

nötkreatur: nötkreatur enligt definitionen i artikel 2.5 i delegerad förordning (EU) 2020/692.

12.

får: får enligt definitionen i artikel 2.6 i delegerad förordning (EU) 2020/692.

13.

get: get enligt definitionen i artikel 2.7 i delegerad förordning (EU) 2020/692.

14.

hästdjur: hästdjur enligt definitionen i artikel 2.9 i delegerad förordning (EU) 2020/692.

15.

kameldjur: kameldjur enligt definitionen i artikel 2.10 i delegerad förordning (EU) 2020/692.

16.

hjortdjur: hjortdjur enligt definitionen i artikel 2.11 i delegerad förordning (EU) 2020/692.

17.

registrerat hästdjur: registrerat hästdjur enligt definitionen i artikel 2.12 i delegerad förordning (EU) 2020/692.

18.

daggamla kycklingar: daggamla kycklingar enligt definitionen i artikel 2.19 i delegerad förordning (EU) 2020/692.

19.

specifikt patogenfria ägg: kläckägg enligt definitionen i artikel 2.26 i delegerad förordning (EU) 2020/692.

20.

honungsbi: djur enligt definitionen i artikel 2.20 i delegerad förordning (EU) 2020/692.

21.

humla: djur enligt definitionen i artikel 2.21 i delegerad förordning (EU) 2020/692.

22.

unikt godkännandenummer: nummer enligt definitionen i artikel 2.25 i delegerad förordning (EU) 2020/692.

Artikel 3

Ifyllande av djurhälsointyg och kombinerade djurhälsointyg/officiella intyg för sändningar av landlevande djur och avelsmaterial från dessa djur

1.   De intyg för förflyttning mellan medlemsstaterna av sändningar av landlevande djur och avelsmaterial från dessa djur som fastställs i bilaga I till denna förordning ska fyllas i och undertecknas av en officiell veterinär i enlighet med de förklarande anmärkningarna i kapitel 2 i bilaga I till genomförandeförordning (EU) 2020/2235.

2.   De intyg för införsel till unionen av sändningar av landlevande djur och avelsmaterial från dessa djur som fastställs i bilaga II till denna förordning ska fyllas i och undertecknas av en officiell veterinär i enlighet med de förklarande anmärkningarna i kapitel 4 i bilaga I till genomförandeförordning (EU) 2020/2235.

3.   De aktörer som ansvarar för de sändningar som avses i punkterna 1 och 2 ska lämna uppgifter om beskrivningen av dessa sändningar till den behöriga myndigheten enligt beskrivningen i del I i de förlagor till intyg som fastställs i bilagorna I och II.

Artikel 4

Intygskrav för landlevande djur och avelsmaterial

1.   Den officiella veterinären ska fylla i intygen för sändningar av landlevande djur och avelsmaterial i enlighet med följande krav:

a)

Intyget ska vara undertecknat av den officiella veterinären och vara försett med den officiella stämpeln. Underskriften och stämpeln, med undantag av präglade stämplar och vattenstämplar, ska ha en annan färg än den tryckta texten.

b)

Om intyget innehåller flera eller alternativa påståenden ska de påståenden som inte är tillämpliga strykas över, paraferas och stämplas av den officiella veterinären eller helt tas bort från intyget.

c)

Intyget ska bestå av något av följande:

i)

Ett enda blad.

ii)

Flera odelbara blad som tillsammans utgör en helhet.

iii)

En serie sidor som alla är numrerade så att det framgår att en viss sida ingår i en bestämd serie.

d)

Om intyget består av en serie sidor enligt led c iii ska varje sida vara försedd med den unika kod som avses i artikel 89.1 a i förordning (EU) 2017/625, den officiella veterinärens underskrift och den officiella stämpeln.

e)

Intyg som avser förflyttning av sändningar mellan medlemsstaterna ska åtfölja sändningen till destinationsorten i unionen.

f)

Intyg som avser införsel av sändningar till unionen ska uppvisas för den behöriga myndigheten vid den gränskontrollstation för införsel till unionen där sändningen är föremål för offentlig kontroll.

g)

Intyget ska utfärdas innan den sändning som intyget avser lämnar den intygsutfärdande behöriga myndighetens kontroll.

h)

Intyg som avser införsel till unionen ska upprättas på det officiella språket, eller på något av de officiella språken, i den medlemsstat där gränskontrollstationen för införsel till unionen ligger.

2.   Genom undantag från punkt 1 h får en medlemsstat godta att intygen upprättas på något annat officiellt språk i unionen, vid behov åtföljda av en bestyrkt översättning.

3.   Punkt 1 a–e ska inte tillämpas på elektroniska intyg som utfärdas i enlighet med kraven i artikel 39.1 i genomförandeförordning (EU) 2019/1715.

4.   Punkt 1 b, c och d ska inte tillämpas på intyg som utfärdas i pappersform och ifylls i och skrivs ut från Traces.

Artikel 5

Ersättningsintyg för landlevande djur och avelsmaterial

1.   De behöriga myndigheterna får utfärda ersättningsintyg för sändningar av landlevande djur och avelsmaterial endast om det ursprungliga intyget innehåller administrativa fel, har skadats eller gått förlorat.

2.   Den behöriga myndigheten får i ersättningsintyget inte ändra de uppgifter i det ursprungliga intyget som gäller identifieringen av sändningen, dess spårbarhet och de garantier som ges för sändningen.

3.   Den behöriga myndigheten ska i ersättningsintyget

a)

ge en tydlig hänvisning till den unika kod som avses i artikel 89.1 a i förordning (EU) 2017/625 och datumet för utfärdande av det ursprungliga intyget samt tydlig information om att det ersätter det ursprungliga intyget,

b)

ange ett nytt intygsnummer som skiljer sig från numret på det ursprungliga intyget,

c)

ange datumet för utfärdande av ersättningsintyget, i stället för datumet för utfärdande av det ursprungliga intyget,

d)

tillhandahålla ett originaldokument utfärdat i pappersform, utom när det gäller elektroniska ersättningsintyg som lämnas in via Traces.

4.   Vid införsel av sändningar till unionen får den behöriga myndigheten vid gränskontrollstationen för införsel till unionen avstå från att begära att den aktör som ansvarar för sändningen tillhandahåller ett ersättningsintyg om uppgifterna om mottagaren, importören, gränskontrollstationen för införsel till unionen eller transportmedlet ändras efter det att intyget har utfärdats och de nya uppgifterna lämnas av den aktör som ansvarar för sändningen.

Artikel 6

Förlagor till djurhälsointyg för förflyttning mellan medlemsstaterna av vissa kategorier av hov- och klövdjur

De djurhälsointyg enligt artikel 1.2 a som ska användas vid förflyttning mellan medlemsstaterna av vissa kategorier av hov- och klövdjur ska överensstämma med en av följande förlagor, beroende på berörd djurart:

a)

BOV-INTRA-X, enligt förlagan i kapitel 1 i bilaga I, för nötkreatur som inte är avsedda för slakt.

b)

BOV-INTRA-Y, enligt förlagan i kapitel 2 i bilaga I, för nötkreatur avsedda för slakt.

c)

POR-INTRA-X, enligt förlagan i kapitel 3 i bilaga I, för svin som inte är avsedda för slakt.

d)

POR-INTRA-Y, enligt förlagan i kapitel 4 i bilaga I, för svin avsedda för slakt.

e)

OV/CAP-INTRA-X, enligt förlagan i kapitel 5 i bilaga I, för får och getter som inte är avsedda för slakt.

f)

OV/CAP-INTRA-Y, enligt förlagan i kapitel 6 i bilaga I, för får och getter avsedda för slakt.

g)

EQUI-INTRA-IND, enligt förlagan i kapitel 7 i bilaga I, för ett enskilt hästdjur som inte är avsett för slakt.

h)

EQUI-INTRA-CON, enligt förlagan i kapitel 8 i bilaga I, för en sändning av hästdjur.

i)

CAM-INTRA-X, enligt förlagan i kapitel 9 i bilaga I, för kameldjur som inte är avsedda för slakt.

j)

CAM-INTRA-Y, enligt förlagan i kapitel 10 i bilaga I, för kameldjur avsedda för slakt.

k)

CER-INTRA-X, enligt förlagan i kapitel 11 i bilaga I, för hjortdjur som inte är avsedda för slakt.

l)

CER-INTRA-Y, enligt förlagan i kapitel 12 i bilaga I, för hjortdjur avsedda för slakt.

m)

OTHER-UNGULATES-INTRA-X, enligt förlagan i kapitel 13 i bilaga I, för andra hållna hov- och klövdjur än nötkreatur, får, getter, svin, hästdjur, kameldjur och hjortdjur som inte är avsedda för slakt.

n)

OTHER-UNGULATES-INTRA-Y, enligt förlagan i kapitel 14 i bilaga I, för andra hållna hov- och klövdjur än nötkreatur, får, getter, svin, hästdjur, kameldjur och hjortdjur avsedda för slakt.

Artikel 7

Förlagor till djurhälsointyg och kombinerade djurhälsointyg/officiella intyg för förflyttning mellan medlemsstaterna av vissa kategorier av fåglar och avelsmaterial från dessa fåglar

De djurhälsointyg och kombinerade djurhälsointyg/officiella intyg enligt artikel 1.2 a som ska användas vid förflyttning mellan medlemsstaterna av vissa kategorier av fåglar och avelsmaterial från dessa fåglar ska överensstämma med en av följande förlagor, beroende på berörda kategorier av fåglar och avelsmaterial:

a)

POU-INTRA-HEP, enligt förlagan i kapitel 15 i bilaga I, för kläckägg från fjäderfä.

b)

POU-INTRA-DOC, enligt förlagan i kapitel 16 i bilaga I, för daggamla kycklingar.

c)

POU-INTRA-X, enligt förlagan i kapitel 17 i bilaga I, för avelsfjäderfä eller bruksfjäderfä.

d)

POU-INTRA-LT20, enligt förlagan i kapitel 18 i bilaga I, för färre än 20 djur av andra fjäderfä än strutsfåglar eller färre än 20 kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar.

e)

POU-INTRA-Y, enligt förlagan i kapitel 19 i bilaga I, för fjäderfä avsedda för slakt.

f)

POU-INTRA-SPF, enligt förlagan i kapitel 20 i bilaga I, för specifikt patogenfria ägg.

g)

CAPTIVE-BIRDS-INTRA, enligt förlagan i kapitel 21 i bilaga I, för fåglar i fångenskap.

h)

HE-CAPTIVE-BIRDS-INTRA, enligt förlagan i kapitel 22 i bilaga I, för kläckägg från fåglar i fångenskap.

Artikel 8

Förlagor till djurhälsointyg för förflyttning mellan medlemsstaterna av vissa typer av avelsmaterial från nötkreatur

De djurhälsointyg enligt artikel 1.2 a som ska användas vid förflyttning mellan medlemsstaterna av vissa typer av avelsmaterial från nötkreatur ska överensstämma med en av följande förlagor, beroende på berörd typ av avelsmaterial:

a)

BOV-SEM-A-INTRA, enligt förlagan i kapitel 23 i bilaga I, för sändningar av sperma från nötkreatur som samlats, bearbetats och lagrats i enlighet med förordning (EU) 2016/429 och delegerad förordning (EU) 2020/686 efter den 20 april 2021 och som avsänds från den spermasamlingsstation där den samlades.

b)

BOV-SEM-B-INTRA, enligt förlagan i kapitel 24 i bilaga I, för sändningar av lagrad sperma från nötkreatur som samlats, bearbetats och lagrats efter den 31 december 2004 och före den 21 april 2021 i enlighet med rådets direktiv 88/407/EEG (20) i dess ändrade lydelse enligt rådets direktiv 2003/43/EG (21) och som avsänds efter den 20 april 2021 från den spermasamlingsstation där den samlades.

c)

BOV-SEM-C-INTRA, enligt förlagan i kapitel 25 i bilaga I, för sändningar av lagrad sperma från nötkreatur som samlats, bearbetats och lagrats före den 1 januari 2005 i enlighet med rådets direktiv 88/407/EEG i dess ändrade lydelse enligt rådets direktiv 93/60/EEG och som avsänds efter den 20 april 2021 från den spermasamlingsstation där den samlades.

d)

BOV-OOCYTES-EMB-A-INTRA, enligt förlagan i kapitel 26 i bilaga I, för sändningar av oocyter och embryon från nötkreatur som samlats eller producerats, bearbetats och lagrats i enlighet med förordning (EU) 2016/429 och delegerad förordning (EU) 2020/686 efter den 20 april 2021 och som avsänds av den embryosamlingsgrupp eller embryoproduktionsgrupp som samlade eller producerade oocyterna eller embryona.

e)

BOV-EMB-B-INTRA, enligt förlagan i kapitel 27 i bilaga I, för sändningar av lagrade embryon från nötkreatur som samlats eller producerats, bearbetats och lagrats före den 21 april 2021 i enlighet med rådets direktiv 89/556/EEG (22)och som avsänds efter den 20 april 2021 av den embryosamlingsgrupp eller embryoproduktionsgrupp som samlade eller producerade embryona.

f)

BOV-GP-PROCESSING-INTRA, enligt förlagan i kapitel 28 i bilaga I, för sändningar av sådant avelsmaterial som förtecknas nedan och som avsänds efter den 20 april 2021 från en anläggning för bearbetning av avelsmaterial:

Sperma från nötkreatur som samlats, bearbetats och lagrats i enlighet med förordning (EU) 2016/429 och delegerad förordning (EU) 2020/686 efter den 20 april 2021.

Lagrad sperma från nötkreatur som samlats, bearbetats och lagrats i enlighet med rådets direktiv 88/407/EEG i dess ändrade lydelse enligt rådets direktiv 2003/43/EG efter den 31 december 2004 och före den 21 april 2021.

Lagrad sperma från nötkreatur som samlats, bearbetats och lagrats före den 1 januari 2005 i enlighet med rådets direktiv 88/407/EEG i dess ändrade lydelse enligt rådets direktiv 93/60/EEG.

Oocyter och embryon från nötkreatur som samlats eller producerats, bearbetats och lagrats i enlighet med förordning (EU) 2016/429 och delegerad förordning (EU) 2020/686 efter den 20 april 2021.

Lagrade embryon från nötkreatur som samlats eller producerats, bearbetats och lagrats i enlighet med direktiv 89/556/EEG före den 21 april 2021.

g)

BOV-GP-STORAGE-INTRA, enligt förlagan i kapitel 29 i bilaga I, för sändningar av sådant avelsmaterial som förtecknas nedan och som avsänds efter den 20 april 2021 från en station för lagring av avelsmaterial:

Sperma från nötkreatur som samlats, bearbetats och lagrats i enlighet med förordning (EU) 2016/429 och delegerad förordning (EU) 2020/686 efter den 20 april 2021.

Lagrad sperma från nötkreatur som samlats, bearbetats och lagrats i enlighet med rådets direktiv 88/407/EEG i dess ändrade lydelse enligt rådets direktiv 2003/43/EG efter den 31 december 2004 och före den 21 april 2021.

Lagrad sperma från nötkreatur som samlats, bearbetats och lagrats före den 1 januari 2005 i enlighet med rådets direktiv 88/407/EEG i dess ändrade lydelse enligt rådets direktiv 93/60/EEG.

Oocyter och embryon från nötkreatur som samlats eller producerats, bearbetats och lagrats i enlighet med förordning (EU) 2016/429 och delegerad förordning (EU) 2020/686 efter den 20 april 2021.

Lagrade embryon från nötkreatur som samlats eller producerats, bearbetats och lagrats i enlighet med direktiv 89/556/EEG före den 21 april 2021.

Artikel 9

Förlagor till djurhälsointyg för förflyttning mellan medlemsstaterna av vissa typer av avelsmaterial från får och getter

De djurhälsointyg enligt artikel 1.2 a som ska användas vid förflyttning mellan medlemsstaterna av vissa typer av avelsmaterial från får och getter ska överensstämma med en av följande förlagor, beroende på berörd typ av avelsmaterial:

a)

OV/CAP-SEM-A-INTRA, enligt förlagan i kapitel 30 i bilaga I, för sändningar av sperma från får och getter som samlats, bearbetats och lagrats i enlighet med förordning (EU) 2016/429 och delegerad förordning (EU) 2020/686 efter den 20 april 2021 och som avsänds från den spermasamlingsstation där den samlades.

b)

OV/CAP-SEM-B-INTRA, enligt förlagan i kapitel 31 i bilaga I, för sändningar av lagrad sperma från får och getter som samlats, bearbetats och lagrats i enlighet med direktiv 92/65/EEG efter den 31 augusti 2010 och före den 21 april 2021 och som avsänds efter den 20 april 2021 från den spermasamlingsstation där den samlades.

c)

OV/CAP-SEM-C-INTRA, enligt förlagan i kapitel 32 i bilaga I, för sändningar av lagrad sperma från får och getter som samlats, bearbetats och lagrats i enlighet med direktiv 92/65/EEG före den 1 september 2010 och som avsänds efter den 20 april 2021 från den spermasamlingsstation där den samlades.

d)

OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-INTRA, enligt förlagan i kapitel 33 i bilaga I, för sändningar av oocyter och embryon från får och getter som samlats eller producerats, bearbetats och lagrats i enlighet med förordning (EU) 2016/429 och delegerad förordning (EU) 2020/686 efter den 20 april 2021 och som avsänds av den embryosamlingsgrupp eller embryoproduktionsgrupp som samlade eller producerade oocyterna eller embryona.

e)

OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-INTRA, enligt förlagan i kapitel 34 i bilaga I, för sändningar av lagrade oocyter och embryon från får och getter som samlats eller producerats, bearbetats och lagrats i enlighet med direktiv 92/65/EEG efter den 31 augusti 2010 och före den 21 april 2021 och som avsänds efter den 20 april 2021 av den embryosamlingsgrupp eller embryoproduktionsgrupp som samlade eller producerade oocyterna eller embryona.

f)

OV/CAP-OOCYTES-EMB-C-INTRA, enligt förlagan i kapitel 35 i bilaga I, för sändningar av lagrade oocyter och embryon från får och getter som samlats eller producerats, bearbetats och lagrats i enlighet med direktiv 92/65/EEG före den 1 september 2010 och som avsänds efter den 20 april 2021 av den embryosamlingsgrupp eller embryoproduktionsgrupp som samlade eller producerade oocyterna eller embryona.

g)

OV/CAP-GP-PROCESSING-INTRA, enligt förlagan i kapitel 36 i bilaga I, för sändningar av sådant avelsmaterial som förtecknas nedan och som avsänds efter den 20 april 2021 från en anläggning för bearbetning av avelsmaterial:

Sperma från får och getter som samlats, bearbetats och lagrats i enlighet med förordning (EU) 2016/429 och delegerad förordning (EU) 2020/686 efter den 20 april 2021.

Lagrad sperma från får och getter som samlats, bearbetats och lagrats i enlighet med rådets direktiv 92/65/EEG efter den 31 augusti 2010 och före den 21 april 2021.

Lagrad sperma från får och getter som samlats, bearbetats och lagrats i enlighet med rådets direktiv 92/65/EEG före den 1 september 2010.

Oocyter och embryon från får och getter som samlats eller producerats, bearbetats och lagrats i enlighet med förordning (EU) 2016/429 och delegerad förordning (EU) 2020/686 efter den 20 april 2021.

Lagrade oocyter och embryon från får och getter som samlats eller producerats, bearbetats och lagrats i enlighet med rådets direktiv 92/65/EEG efter den 31 augusti 2010 och före den 21 april 2021.

Lagrade oocyter och embryon från får och getter som samlats eller producerats, bearbetats och lagrats i enlighet med rådets direktiv 92/65/EEG före den 1 september 2010.

h)

OV/CAP-GP-STORAGE-INTRA, enligt förlagan i kapitel 37 i bilaga I, för sändningar av sådant avelsmaterial som förtecknas nedan och som avsänds efter den 20 april 2021 från en station för lagring av avelsmaterial:

Sperma från får och getter som samlats, bearbetats och lagrats i enlighet med förordning (EU) 2016/429 och delegerad förordning (EU) 2020/686 efter den 20 april 2021.

Lagrad sperma från får och getter som samlats, bearbetats och lagrats i enlighet med rådets direktiv 92/65/EEG efter den 31 augusti 2010 och före den 21 april 2021.

Lagrad sperma från får och getter som samlats, bearbetats och lagrats i enlighet med rådets direktiv 92/65/EEG före den 1 september 2010.

Oocyter och embryon från får och getter som samlats eller producerats, bearbetats och lagrats i enlighet med förordning (EU) 2016/429 och delegerad förordning (EU) 2020/686 efter den 20 april 2021.

Lagrade oocyter och embryon från får och getter som samlats eller producerats, bearbetats och lagrats i enlighet med rådets direktiv 92/65/EEG efter den 31 augusti 2010 och före den 21 april 2021.

Lagrade oocyter och embryon från får och getter som samlats eller producerats, bearbetats och lagrats i enlighet med rådets direktiv 92/65/EEG före den 1 september 2010.

Artikel 10

Förlagor till djurhälsointyg för förflyttning mellan medlemsstaterna av vissa typer av avelsmaterial från svin

De djurhälsointyg enligt artikel 1.2 a som ska användas vid förflyttning mellan medlemsstaterna av vissa typer av avelsmaterial från svin ska överensstämma med en av följande förlagor, beroende på berörd typ av avelsmaterial:

a)

POR-SEM-A-INTRA, enligt förlagan i kapitel 38 i bilaga I, för sändningar av sperma från svin som samlats, bearbetats och lagrats i enlighet med förordning (EU) 2016/429 och delegerad förordning (EU) 2020/686 efter den 20 april 2021 och som avsänds från den spermasamlingsstation där den samlades.

b)

POR-SEM-B-INTRA, enligt förlagan i kapitel 39 i bilaga I, för sändningar av lagrad sperma från svin som samlats, bearbetats och lagrats i enlighet med direktiv 90/429/EEG (23) före den 21 april 2021 och som avsänds efter den 20 april 2021 från den spermasamlingsstation där den samlades.

c)

POR-OOCYTES-EMB-A-INTRA, enligt förlagan i kapitel 40 i bilaga I, för sändningar av oocyter och embryon från svin som samlats eller producerats, bearbetats och lagrats i enlighet med förordning (EU) 2016/429 och delegerad förordning (EU) 2020/686 efter den 20 april 2021 och som avsänds av den embryosamlingsgrupp eller embryoproduktionsgrupp som samlade eller producerade oocyterna eller embryona.

d)

POR-OOCYTES-EMB-B-INTRA, enligt förlagan i kapitel 41 i bilaga I, för sändningar av lagrade oocyter och embryon från svin som samlats eller producerats, bearbetats och lagrats i enlighet med direktiv 92/65/EEG efter den 31 augusti 2010 och före den 21 april 2021 och som avsänds efter den 20 april 2021 av den embryosamlingsgrupp eller embryoproduktionsgrupp som samlade eller producerade oocyterna eller embryona.

e)

POR-OOCYTES-EMB-C-INTRA, enligt förlagan i kapitel 42 i bilaga I, för sändningar av lagrade oocyter och embryon från svin som samlats eller producerats, bearbetats och lagrats i enlighet med direktiv 92/65/EEG före den 1 september 2010 och som avsänds efter den 20 april 2021 av den embryosamlingsgrupp eller embryoproduktionsgrupp som samlade eller producerade oocyterna eller embryona.

f)

POR-GP-PROCESSING-INTRA, enligt förlagan i kapitel 43 i bilaga I, för sändningar av sådant avelsmaterial som förtecknas nedan och som avsänds efter den 20 april 2021 från en anläggning för bearbetning av avelsmaterial:

Sperma från svin som samlats, bearbetats och lagrats i enlighet med förordning (EU) 2016/429 och delegerad förordning (EU) 2020/686 efter den 20 april 2021.

Lagrad sperma från svin som samlats, bearbetats och lagrats i enlighet med rådets direktiv 90/429/EEG före den 21 april 2021.

Oocyter och embryon från svin som samlats eller producerats, bearbetats och lagrats i enlighet med förordning (EU) 2016/429 och delegerad förordning (EU) 2020/686 efter den 20 april 2021.

Lagrade oocyter och embryon från svin som samlats eller producerats, bearbetats och lagrats i enlighet med direktiv 92/65/EEG efter den 31 augusti 2010 och före den 21 april 2021.

Lagrade oocyter och embryon från svin som samlats eller producerats, bearbetats och lagrats i enlighet med direktiv 92/65/EEG före den 1 september 2010.

g)

POR-GP-STORAGE-INTRA, enligt förlagan i kapitel 44 i bilaga I, för sändningar av sådant avelsmaterial som förtecknas nedan och som avsänds efter den 20 april 2021 från en station för lagring av avelsmaterial:

Sperma från svin som samlats, bearbetats och lagrats i enlighet med förordning (EU) 2016/429 och delegerad förordning (EU) 2020/686 efter den 20 april 2021.

Lagrad sperma från svin som samlats, bearbetats och lagrats i enlighet med rådets direktiv 90/429/EEG före den 21 april 2021.

Oocyter och embryon från svin som samlats eller producerats, bearbetats och lagrats i enlighet med förordning (EU) 2016/429 och delegerad förordning (EU) 2020/686 efter den 20 april 2021.

Lagrade oocyter och embryon från svin som samlats eller producerats, bearbetats och lagrats i enlighet med direktiv 92/65/EEG efter den 31 augusti 2010 och före den 21 april 2021.

Lagrade oocyter och embryon från svin som samlats eller producerats, bearbetats och lagrats i enlighet med direktiv 92/65/EEG före den 1 september 2010.

Artikel 11

Förlagor till djurhälsointyg för förflyttning mellan medlemsstaterna av vissa typer av avelsmaterial från hästdjur

De djurhälsointyg enligt artikel 1.2 a som ska användas vid förflyttning mellan medlemsstaterna av vissa typer av avelsmaterial från hästdjur ska överensstämma med en av följande förlagor, beroende på berörd typ av avelsmaterial:

a)

EQUI-SEM-A-INTRA, enligt förlagan i kapitel 45 i bilaga I, för sändningar av sperma från hästdjur som samlats, bearbetats och lagrats i enlighet med förordning (EU) 2016/429 och delegerad förordning (EU) 2020/686 efter den 20 april 2021 och som avsänds från den spermasamlingsstation där den samlades.

b)

EQUI-SEM-B-INTRA, enligt förlagan i kapitel 46 i bilaga I, för sändningar av lagrad sperma från hästdjur som samlats, bearbetats och lagrats i enlighet med direktiv 92/65/EEG efter den 30 september 2014 och före den 21 april 2021 och som avsänds efter den 20 april 2021 från den spermasamlingsstation där den samlades.

c)

EQUI-SEM-C-INTRA, enligt förlagan i kapitel 47 i bilaga I, för sändningar av lagrad sperma från hästdjur som samlats, bearbetats och lagrats i enlighet med direktiv 92/65/EEG efter den 31 augusti 2010 och före den 1 oktober 2014 och som avsänds efter den 20 april 2021 från den spermasamlingsstation där den samlades.

d)

EQUI-SEM-D-INTRA, enligt förlagan i kapitel 48 i bilaga I, för sändningar av lagrad sperma från hästdjur som samlats, bearbetats och lagrats i enlighet med direktiv 92/65/EEG före den 1 september 2010 och som avsänds efter den 20 april 2021 från den spermasamlingsstation där den samlades.

e)

EQUI-OOCYTES-EMB-A-INTRA, enligt förlagan i kapitel 49 i bilaga I, för sändningar av oocyter och embryon från hästdjur som samlats eller producerats, bearbetats och lagrats i enlighet med förordning (EU) 2016/429 och delegerad förordning (EU) 2020/686 efter den 20 april 2021 och som avsänds av den embryosamlingsgrupp eller embryoproduktionsgrupp som samlade eller producerade oocyterna eller embryona.

f)

EQUI-OOCYTES-EMB-B-INTRA, enligt förlagan i kapitel 50 i bilaga I, för sändningar av lagrade oocyter och embryon från hästdjur som samlats eller producerats, bearbetats och lagrats i enlighet med direktiv 92/65/EEG efter den 30 september 2014 och före den 21 april 2021 och som avsänds efter den 20 april 2021 av den embryosamlingsgrupp eller embryoproduktionsgrupp som samlade eller producerade oocyterna eller embryona.

g)

EQUI-OOCYTES-EMB-C-INTRA, enligt förlagan i kapitel 51 i bilaga I, för sändningar av lagrade oocyter och embryon från hästdjur som samlats eller producerats, bearbetats och lagrats i enlighet med direktiv 92/65/EEG efter den 31 augusti 2010 och före den 1 oktober 2014 och som avsänds efter den 20 april 2021 av den embryosamlingsgrupp eller embryoproduktionsgrupp som samlade eller producerade oocyterna eller embryona.

h)

EQUI-OOCYTES-EMB-D-INTRA, enligt förlagan i kapitel 52 i bilaga I, för sändningar av lagrade oocyter och embryon från hästdjur som samlats eller producerats, bearbetats och lagrats i enlighet med direktiv 92/65/EEG före den 1 september 2010 och som avsänds efter den 20 april 2021 av den embryosamlingsgrupp eller embryoproduktionsgrupp som samlade eller producerade oocyterna eller embryona.

i)

EQUI-GP-PROCESSING-INTRA, enligt förlagan i kapitel 53 i bilaga I, för sändningar av sådant avelsmaterial som förtecknas nedan och som avsänds efter den 20 april 2021 från en anläggning för bearbetning av avelsmaterial:

Sperma från hästdjur som samlats, bearbetats och lagrats i enlighet med förordning (EU) 2016/429 och delegerad förordning (EU) 2020/686 efter den 20 april 2021.

Lagrad sperma från hästdjur som samlats, bearbetats och lagrats i enlighet med direktiv 92/65/EEG efter den 30 september 2014 och före den 21 april 2021.

Lagrad sperma från hästdjur som samlats, bearbetats och lagrats i enlighet med direktiv 92/65/EEG efter den 31 augusti 2010 och före den 1 oktober 2014.

Lagrad sperma från hästdjur som samlats, bearbetats och lagrats i enlighet med direktiv 92/65/EEG före den 1 september 2010.

Oocyter och embryon från hästdjur som samlats eller producerats, bearbetats och lagrats i enlighet med förordning (EU) 2016/429 och delegerad förordning (EU) 2020/686 efter den 20 april 2021.

Lagrade oocyter och embryon från hästdjur som samlats eller producerats, bearbetats och lagrats i enlighet med direktiv 92/65/EEG efter den 30 september 2014 och före den 21 april 2021.

Lagrade oocyter och embryon från hästdjur som samlats, bearbetats och lagrats i enlighet med direktiv 92/65/EEG efter den 31 augusti 2010 och före den 1 oktober 2014.

Lagrade oocyter och embryon från hästdjur som samlats, bearbetats och lagrats i enlighet med direktiv 92/65/EEG före den 1 september 2010.

j)

EQUI-GP-STORAGE-INTRA, enligt förlagan i kapitel 54 i bilaga I, för sändningar av sådant avelsmaterial som förtecknas nedan och som avsänds efter den 20 april 2021 från en anläggning för bearbetning av avelsmaterial:

Sperma från hästdjur som samlats, bearbetats och lagrats i enlighet med förordning (EU) 2016/429 och delegerad förordning (EU) 2020/686 efter den 20 april 2021.

Lagrad sperma från hästdjur som samlats, bearbetats och lagrats i enlighet med direktiv 92/65/EEG efter den 30 september 2014 och före den 21 april 2021.

Lagrad sperma från hästdjur som samlats, bearbetats och lagrats i enlighet med direktiv 92/65/EEG efter den 31 augusti 2010 och före den 1 oktober 2014.

Lagrad sperma från hästdjur som samlats, bearbetats och lagrats i enlighet med direktiv 92/65/EEG före den 1 september 2010.

Oocyter och embryon från hästdjur som samlats eller producerats, bearbetats och lagrats i enlighet med förordning (EU) 2016/429 och delegerad förordning (EU) 2020/686 efter den 20 april 2021.

Lagrade oocyter och embryon från hästdjur som samlats eller producerats, bearbetats och lagrats i enlighet med direktiv 92/65/EEG efter den 30 september 2014 och före den 21 april 2021.

Lagrade oocyter och embryon från hästdjur som samlats, bearbetats och lagrats i enlighet med direktiv 92/65/EEG efter den 31 augusti 2010 och före den 1 oktober 2014.

Lagrade oocyter och embryon från hästdjur som samlats, bearbetats och lagrats i enlighet med direktiv 92/65/EEG före den 1 september 2010.

Artikel 12

Förlagor till djurhälsointyg för förflyttning mellan medlemsstaterna av vissa kategorier av bin

De djurhälsointyg enligt artikel 1.2 a som ska användas vid förflyttning mellan medlemsstaterna av vissa kategorier av bin ska överensstämma med en av följande förlagor, beroende på berörd djurart:

a)

HBEE-INTRA, enligt förlagan i kapitel 55 i bilaga I, för honungsbin.

b)

QUE-INTRA, enligt förlagan i kapitel 56 i bilaga I, för honungsbidrottningar som omfattas av undantag.

c)

BBEE-INTRA, enligt förlagan i kapitel 57 i bilaga I, för humlor.

Artikel 13

Förlagor till djurhälsointyg och förlagor till försäkran för förflyttning mellan medlemsstaterna av vissa kategorier av landlevande djur och vissa avelsmaterial

De djurhälsointyg enligt artikel 1.2 a och den försäkran enligt artikel 1.3 som ska användas vid förflyttning mellan medlemsstaterna av vissa kategorier av landlevande djur och vissa avelsmaterial från dessa djur ska överensstämma med en av följande förlagor, beroende på berörda djurarter och kategorier av avelsmaterial:

a)

CONFINED-LIVE-INTRA, enligt förlagan i kapitel 58 i bilaga I, för landlevande djur som förflyttas mellan avgränsade anläggningar.

b)

CONFINED-PRIMATE-INTRA, enligt förlagan i kapitel 59 i bilaga I, för primater som förflyttas till en avgränsad anläggning.

c)

GP-CONFINED-INTRA, enligt förlagan i kapitel 60 i bilaga I, för sändningar av sperma, oocyter och embryon från landlevande djur som hålls på avgränsade anläggningar, när sperman, oocyterna och embryona har samlats eller producerats, bearbetats och lagrats i enlighet med förordning (EU) 2016/429 och delegerad förordning (EU) 2020/686.

d)

CANIS-FELIS-FERRETS-INTRA, enligt förlagan i kapitel 61 i bilaga I, för hundar, katter och illrar.

e)

GP-CANIS-FELIS-INTRA, enligt förlagan i kapitel 62 i bilaga I, för sändningar av sperma, oocyter och embryon från hundar (Canis lupus familiaris) och katter (Felis silvestris catus) som samlats eller producerats, bearbetats och lagrats i enlighet med förordning (EU) 2016/429 och delegerad förordning (EU) 2020/686.

f)

OTHCARN-INTRA, enligt förlagan i kapitel 63 i bilaga I, för övriga rovdjur.

g)

WILD-ANIMALS-INTRA, enligt förlagan i kapitel 64 i bilaga I, för vilda landlevande djur.

h)

GP-CAM-CER-INTRA, enligt förlagan i kapitel 65 i bilaga I, för sändningar av sperma, oocyter och embryon från djur i familjerna Camelidae och Cervidae som samlats eller producerats, bearbetats och lagrats i enlighet med förordning (EU) 2016/429 och delegerad förordning (EU) 2020/686.

Artikel 14

Förlagor till djurhälsointyg och kombinerade djurhälsointyg/officiella intyg för införsel till unionen av vissa kategorier av hov- och klövdjur

De djurhälsointyg och kombinerade djurhälsointyg/officiella intyg enligt artikel 1.2 b som ska användas vid införsel till unionen av vissa kategorier av hov- och klövdjur ska överensstämma med en av följande förlagor, beroende på berörd djurart:

a)

BOV-X, enligt förlagan i kapitel 1 i bilaga II, för nötkreatur.

b)

BOV-Y, enligt förlagan i kapitel 2 i bilaga II, för nötkreatur avsedda för slakt.

c)

BOV-X-TRANSIT-RU, enligt förlagan i kapitel 3 i bilaga II, för nötkreatur avsedda för transitering från Kaliningradområdet till andra områden i Ryssland via Litauens territorium.

d)

OV/CAP-X, enligt förlagan i kapitel 4 i bilaga II, för får och getter.

e)

OV/CAP-Y, enligt förlagan i kapitel 5 i bilaga II, för får och getter avsedda för slakt.

f)

SUI-X, enligt förlagan i kapitel 6 i bilaga II, för svin och djur i familjen Tayassuidae.

g)

SUI-Y, enligt förlagan i kapitel 7 i bilaga II, för svin avsedda för slakt.

h)

RUM, enligt förlagan i kapitel 8 i bilaga II, för djur i familjerna Antilocapridae, Bovidae (utom nötkreatur, får och getter), Giraffidae, Moschidae och Tragulidae.

i)

RHINO, enligt förlagan i kapitel 9 i bilaga II, för djur i familjerna Tapiridae, Rhinocerotidae och Elephantidae.

j)

HIPPO, enligt förlagan i kapitel 10 i bilaga II, för djur i familjen Hippopotamidae.

k)

CAM-CER, enligt förlagan i kapitel 11 i bilaga II, för kameldjur och hjortdjur.

Artikel 15

Förlagor till djurhälsointyg, kombinerade djurhälsointyg/officiella intyg och försäkran för införsel till unionen av vissa kategorier av hästdjur

De djurhälsointyg och kombinerade djurhälsointyg/officiella intyg enligt artikel 1.2 b och den försäkran som ska åtfölja djurhälsointygen eller de kombinerade djurhälsointygen/officiella intygen enligt artikel 1.3, vilka ska användas vid införsel till unionen eller transitering genom unionen av vissa kategorier av hästdjur, ska överensstämma med en av följande förlagor, beroende på berörda förflyttningar:

a)

EQUI-X, enligt förlagan i kapitel 12 i bilaga II, för införsel till unionen av hästdjur som inte är avsedda för slakt.

b)

EQUI-Y, enligt förlagan i kapitel 13 i bilaga II, för införsel till unionen av hästdjur avsedda för slakt.

c)

EQUI-TRANSIT-X, enligt förlagan i kapitel 14 i bilaga II, för transitering genom unionen av hästdjur som inte är avsedda för slakt.

d)

EQUI-TRANSIT-Y, enligt förlagan i kapitel 15 i bilaga II, för transitering genom unionen av hästdjur avsedda för slakt.

e)

EQUI-RE-ENTRY-30, enligt förlagan i kapitel 16 i bilaga II, för återinförsel till unionen av registrerade hästar för kapplöpningar, tävlingar och kulturevenemang efter tillfällig export i högst 30 dagar.

f)

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP, enligt förlagan i kapitel 17 i bilaga II, för återinförsel till unionen av registrerade hästar för tävlingar efter tillfällig export i högst 90 dagar för deltagande i hästevenemang som organiseras i Internationella ridsportförbundets regi.

g)

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE, enligt förlagan i kapitel 18 i bilaga II, för återinförsel till unionen av registrerade hästar för kapplöpningar efter tillfällig export i högst 90 dagar för deltagande i särskilda kapplöpningar i Australien, Förenade Arabemiraten, Förenta staterna, Hongkong, Japan, Kanada, Qatar eller Singapore.

Artikel 16

Förlagor till djurhälsointyg för införsel till unionen av hov- och klövdjur avsedda för en avgränsad anläggning

De djurhälsointyg enligt artikel 1.2 b som ska användas vid införsel till unionen av hov- och klövdjur avsedda för en avgränsad anläggning ska överensstämma med en av följande förlagor, beroende på berörd djurart:

a)

CONFINED-RUM, enligt förlagan i kapitel 19 avsnitt 2 i bilaga II, för de djur som förtecknas i kapitel 19 avsnitt 1 och som härrör från och är avsedda för en avgränsad anläggning.

b)

CONFINED-SUI, enligt förlagan i kapitel 20 avsnitt 2 i bilaga II, för de djur som förtecknas i kapitel 20 avsnitt 1 och som härrör från och är avsedda för en avgränsad anläggning.

c)

CONFINED-TRE, enligt förlagan i kapitel 21 avsnitt 2 i bilaga II, för de djur som förtecknas i kapitel 21 avsnitt 1 och som härrör från och är avsedda för en avgränsad anläggning.

d)

CONFINED-HIPPO, enligt förlagan i kapitel 22 i bilaga II, för djur i familjen Hippopotamidae som härrör från och är avsedda för en avgränsad anläggning.

Artikel 17

Förlagor till djurhälsointyg och kombinerade djurhälsointyg/officiella intyg för införsel till unionen av vissa kategorier av fåglar och avelsmaterial från dessa fåglar

De djurhälsointyg och kombinerade djurhälsointyg/officiella intyg enligt artikel 1.2 b som ska användas vid införsel till unionen av vissa kategorier av fåglar och avelsmaterial från dessa fåglar ska överensstämma med en av följande förlagor, beroende på berörda kategorier av fåglar och avelsmaterial från dessa fåglar:

a)

BPP, enligt förlagan i kapitel 23 i bilaga II, för andra avelsfjäderfä än strutsfåglar och andra bruksfjäderfä än strutsfåglar.

b)

BPR, enligt förlagan i kapitel 24 i bilaga II, för avelsstrutsfåglar och bruksstrutsfåglar.

c)

DOC, enligt förlagan i kapitel 25 i bilaga II, för andra daggamla kycklingar än kycklingar av strutsfåglar.

d)

DOR, enligt förlagan i kapitel 26 i bilaga II, för daggamla kycklingar av strutsfåglar.

e)

HEP, enligt förlagan i kapitel 27 i bilaga II, för kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar.

f)

HER, enligt förlagan i kapitel 28 i bilaga II, för kläckägg från strutsfåglar.

g)

SPF, enligt förlagan i kapitel 29 i bilaga II, för specifikt patogenfria ägg.

h)

SP, enligt förlagan i kapitel 30 i bilaga II, för andra fjäderfä avsedda för slakt än strutsfåglar.

i)

SR, enligt förlagan i kapitel 31 i bilaga II, för strutsfåglar avsedda för slakt.

j)

POU-LT20, enligt förlagan i kapitel 32 i bilaga II, för färre än 20 djur av andra fjäderfä än strutsfåglar.

k)

HE-LT20, enligt förlagan i kapitel 33 i bilaga II, för färre än 20 kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar.

l)

CAPTIVE-BIRDS, enligt förlagan i kapitel 34 i bilaga II, för fåglar i fångenskap.

m)

HE-CAPTIVE-BIRDS, enligt förlagan i kapitel 35 i bilaga II, för kläckägg från fåglar i fångenskap.

Artikel 18

Förlagor till djurhälsointyg för införsel till unionen av vissa kategorier av bin

De djurhälsointyg enligt artikel 1.2 b som ska användas vid införsel till unionen av vissa kategorier av bin ska överensstämma med en av följande förlagor, beroende på berörd djurart:

a)

QUE, enligt förlagan i kapitel 36 i bilaga II, för honungsbidrottningar.

b)

BBEE, enligt förlagan i kapitel 37 i bilaga II, för humlor.

Artikel 19

Förlaga till djurhälsointyg för införsel till unionen av hundar, katter och illrar

Det djurhälsointyg enligt artikel 1.2 b som ska användas vid införsel till unionen av hundar, katter och illrar ska överensstämma med förlagan CANIS-FELIS-FERRETS och upprättas enligt förlagan i kapitel 38 i bilaga II.

Artikel 20

Förlagor till djurhälsointyg för införsel till unionen av vissa typer av avelsmaterial från nötkreatur

De djurhälsointyg enligt artikel 1.2 b som ska användas vid införsel till unionen av vissa typer av avelsmaterial från nötkreatur ska överensstämma med en av följande förlagor, beroende på berörd typ av avelsmaterial:

a)

BOV-SEM-A-ENTRY, enligt förlagan i kapitel 39 i bilaga II, för sändningar av sperma från nötkreatur som samlats, bearbetats och lagrats i enlighet med förordning (EU) 2016/429 och delegerad förordning (EU) 2020/692 efter den 20 april 2021 och som avsänds från den spermasamlingsstation där den samlades.

b)

BOV-SEM-B-ENTRY, enligt förlagan i kapitel 40 i bilaga II, för sändningar av lagrad sperma från nötkreatur som samlats, bearbetats och lagrats efter den 31 december 2004 och före den 20 april 2021 i enlighet med direktiv 88/407/EEG i dess ändrade lydelse enligt direktiv 2003/43/EG och som avsänds efter den 20 april 2021 från den spermasamlingsstation där den samlades.

c)

BOV-SEM-C-ENTRY, enligt förlagan i kapitel 41 i bilaga II, för sändningar av lagrad sperma från nötkreatur som samlats, bearbetats och lagrats före den 1 januari 2005 i enlighet med rådets direktiv 88/407/EEG i dess ändrade lydelse enligt rådets direktiv 93/60/EEG och som avsänds efter den 20 april 2021 från den spermasamlingsstation där den samlades.

d)

BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY, enligt förlagan i kapitel 42 i bilaga II, för sändningar av oocyter och embryon från nötkreatur som samlats eller producerats, bearbetats och lagrats i enlighet med förordning (EU) 2016/429 och delegerad förordning (EU) 2020/692 efter den 20 april 2021 och som avsänds av den embryosamlingsgrupp eller embryoproduktionsgrupp som samlade eller producerade oocyterna eller embryona.

e)

BOV-in vivo-EMB-B-ENTRY, enligt förlagan i kapitel 43 i bilaga II, för sändningar av lagrade in vivo-producerade embryon från nötkreatur som samlats, bearbetats och lagrats före den 21 april 2021 i enlighet med rådets direktiv 89/556/EEG och som avsänds efter den 20 april 2021 av den embryosamlingsgrupp som samlade embryona.

f)

BOV-in vitro-EMB-C-ENTRY, enligt förlagan i kapitel 44 i bilaga II, för sändningar av lagrade in vitro-producerade embryon från nötkreatur som producerats, bearbetats och lagrats före den 21 april 2021 i enlighet med rådets direktiv 89/556/EEG, som tillkommit genom användning av sperma som uppfyller kraven i rådets direktiv 88/407/EEG och som avsänds efter den 20 april 2021 av den embryoproduktionsgrupp som producerade embryona.

g)

BOV-in vitro-EMB-D-ENTRY, enligt förlagan i kapitel 45 i bilaga II, för sändningar av lagrade in vitro-producerade embryon från nötkreatur som producerats, bearbetats och lagrats före den 21 april 2021 i enlighet med rådets direktiv 89/556/EEG, som tillkommit genom användning av sperma från spermasamlings- eller spermalagringsstationer som godkänts av den behöriga myndigheten i exportlandet och som avsänds efter den 20 april 2021 av den embryoproduktionsgrupp som producerade embryona.

h)

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY, enligt förlagan i kapitel 46 i bilaga II, för sändningar av sådant avelsmaterial som förtecknas nedan och som avsänds efter den 20 april 2021 från en anläggning för bearbetning av avelsmaterial:

Sperma från nötkreatur som samlats, bearbetats och lagrats i enlighet med förordning (EU) 2016/429 och delegerad förordning (EU) 2020/692 efter den 20 april 2021.

Lagrad sperma från nötkreatur som samlats, bearbetats och lagrats i enlighet med rådets direktiv 88/407/EEG i dess ändrade lydelse enligt rådets direktiv 2003/43/EG efter den 31 december 2004 och före den 21 april 2021.

Lagrad sperma från nötkreatur som samlats, bearbetats och lagrats före den 1 januari 2005 i enlighet med rådets direktiv 88/407/EEG i dess ändrade lydelse enligt direktiv 93/60/EEG.

Oocyter och embryon från nötkreatur som samlats eller producerats, bearbetats och lagrats i enlighet med förordning (EU) 2016/429 och delegerad förordning (EU) 2020/692 efter den 20 april 2021.

Lagrade in vivo-producerade embryon från nötkreatur som samlats, bearbetats och lagrats i enlighet med direktiv 89/556/EEG före den 21 april 2021.

Lagrade in vitro-producerade embryon från nötkreatur som producerats, bearbetats och lagrats i enlighet med direktiv 89/556/EEG före den 21 april 2021 och som tillkommit genom användning av sperma som uppfyller kraven i direktiv 88/407/EEG.

Lagrade in vitro-producerade embryon från nötkreatur som samlats, bearbetats och lagrats i enlighet med direktiv 89/556/EEG före den 21 april 2021 och som tillkommit genom användning av sperma från spermasamlings- eller spermalagringsstationer som godkänts av den behöriga myndigheten i exportlandet.

i)

BOV-GP-STORAGE-ENTRY, enligt förlagan i kapitel 47 i bilaga II, för sändningar av sådant avelsmaterial som förtecknas nedan och som avsänds efter den 20 april 2021 från en station för lagring av avelsmaterial:

Sperma från nötkreatur som samlats, bearbetats och lagrats i enlighet med förordning (EU) 2016/429 och delegerad förordning (EU) 2020/692 efter den 20 april 2021.

Lagrad sperma från nötkreatur som samlats, bearbetats och lagrats i enlighet med rådets direktiv 88/407/EEG i dess ändrade lydelse enligt rådets direktiv 2003/43/EG efter den 31 december 2004 och före den 21 april 2021.

Lagrad sperma från nötkreatur som samlats, bearbetats och lagrats före den 1 januari 2005 i enlighet med rådets direktiv 88/407/EEG i dess ändrade lydelse enligt rådets direktiv 93/60/EEG.

Oocyter och embryon från nötkreatur som samlats eller producerats, bearbetats och lagrats i enlighet med förordning (EU) 2016/429 och delegerad förordning (EU) 2020/692 efter den 20 april 2021.

Lagrade in vivo-producerade embryon från nötkreatur som samlats, bearbetats och lagrats i enlighet med direktiv 89/556/EEG före den 21 april 2021.

Lagrade in vitro-producerade embryon från nötkreatur som producerats, bearbetats och lagrats i enlighet med direktiv 89/556/EEG före den 21 april 2021 och som tillkommit genom användning av sperma som uppfyller kraven i direktiv 88/407/EEG.

Lagrade in vitro-producerade embryon från nötkreatur som producerats, bearbetats och lagrats i enlighet med direktiv 89/556/EEG före den 21 april 2021 och som tillkommit genom användning av sperma från spermasamlings- eller spermalagringsstationer som godkänts av den behöriga myndigheten i exportlandet.

Artikel 21

Förlagor till djurhälsointyg för införsel till unionen av vissa typer av avelsmaterial från får och getter

De djurhälsointyg enligt artikel 1.2 b som ska användas vid införsel till unionen av vissa typer av avelsmaterial från får och getter ska överensstämma med en av följande förlagor, beroende på berörd typ av avelsmaterial:

a)

OV/CAP-SEM-A-ENTRY, enligt förlagan i kapitel 48 i bilaga II, för sändningar av sperma från får och getter som samlats, bearbetats och lagrats i enlighet med förordning (EU) 2016/429 och delegerad förordning (EU) 2020/692 efter den 20 april 2021 och som avsänds från den spermasamlingsstation där den samlades.

b)

OV/CAP-SEM-B-ENTRY, enligt förlagan i kapitel 49 i bilaga II, för sändningar av lagrad sperma från får och getter som samlats, bearbetats och lagrats i enlighet med direktiv 92/65/EEG före den 21 april 2021 och som avsänds efter den 20 april 2021 från den spermasamlingsstation där den samlades.

c)

OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY, enligt förlagan i kapitel 50 i bilaga II, för sändningar av oocyter och embryon från får och getter som samlats eller producerats, bearbetats och lagrats i enlighet med förordning (EU) 2016/429 och delegerad förordning (EU) 2020/692 efter den 20 april 2021 och som avsänds av den embryosamlingsgrupp eller embryoproduktionsgrupp som samlade eller producerade oocyterna eller embryona.

d)

OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY, enligt förlagan i kapitel 51 i bilaga II, för sändningar av oocyter och embryon från får och getter som samlats eller producerats, bearbetats och lagrats i enlighet med direktiv 92/65/EEG före den 21 april 2021 och som avsänds efter den 20 april 2021 av den embryosamlingsgrupp eller embryoproduktionsgrupp som samlade eller producerade oocyterna eller embryona.

e)

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY, enligt förlagan i kapitel 52 i bilaga II, för sändningar av sådant avelsmaterial som förtecknas nedan och som avsänds efter den 20 april 2021 från en anläggning för bearbetning av avelsmaterial:

Sperma från får och getter som samlats, bearbetats och lagrats i enlighet med förordning (EU) 2016/429 och delegerad förordning (EU) 2020/692 efter den 20 april 2021.

Lagrad sperma från får och getter som samlats, bearbetats och lagrats i enlighet med rådets direktiv 92/65/EEG före den 21 april 2021.

Oocyter och embryon från får och getter som samlats eller producerats, bearbetats och lagrats i enlighet med förordning (EU) 2016/429 och delegerad förordning (EU) 2020/692 efter den 20 april 2021.

Lagrade oocyter och embryon från får och getter som samlats eller producerats, bearbetats och lagrats i enlighet med rådets direktiv 92/65/EEG före den 21 april 2021.

f)

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY, enligt förlagan i kapitel 53 i bilaga II, för sändningar av sådant avelsmaterial som förtecknas nedan och som avsänds efter den 20 april 2021 från en station för lagring av avelsmaterial:

Sperma från får och getter som samlats, bearbetats och lagrats i enlighet med förordning (EU) 2016/429 och delegerad förordning (EU) 2020/692 efter den 20 april 2021.

Lagrad sperma från får och getter som samlats, bearbetats och lagrats i enlighet med rådets direktiv 92/65/EEG före den 21 april 2021.

Oocyter och embryon från får och getter som samlats eller producerats, bearbetats och lagrats i enlighet med förordning (EU) 2016/429 och delegerad förordning (EU) 2020/692 efter den 20 april 2021.

Lagrade oocyter och embryon från får och getter som samlats eller producerats, bearbetats och lagrats i enlighet med rådets direktiv 92/65/EEG före den 21 april 2021.

Artikel 22

Förlagor till djurhälsointyg för införsel till unionen av vissa typer av avelsmaterial från svin

De djurhälsointyg enligt artikel 1.2 b som ska användas vid införsel till unionen av vissa typer av avelsmaterial från svin ska överensstämma med en av följande förlagor, beroende på berörd typ av avelsmaterial:

a)

POR-SEM-A-ENTRY, enligt förlagan i kapitel 54 i bilaga II, för sändningar av sperma från svin som samlats, bearbetats och lagrats i enlighet med förordning (EU) 2016/429 och delegerad förordning (EU) 2020/692 efter den 20 april 2021 och som avsänds från den spermasamlingsstation där den samlades.

b)

POR-SEM-B-ENTRY, enligt förlagan i kapitel 55 i bilaga II, för sändningar av lagrad sperma från svin som samlats, bearbetats och lagrats i enlighet med direktiv 90/429/EEG före den 21 april 2021 och som avsänds efter den 20 april 2021 från den spermasamlingsstation där den samlades.

c)

POR-OOCYTES-EMB-ENTRY, enligt förlagan i kapitel 56 i bilaga II, för sändningar av oocyter och embryon från svin som samlats eller producerats, bearbetats och lagrats i enlighet med förordning (EU) 2016/429 och delegerad förordning (EU) 2020/692 efter den 20 april 2021 och som avsänds av den embryosamlingsgrupp eller embryoproduktionsgrupp som samlade eller producerade oocyterna eller embryona.

d)

POR-GP-PROCESSING-ENTRY, enligt förlagan i kapitel 57 i bilaga II, för sändningar av sådant avelsmaterial som förtecknas nedan och som avsänds efter den 20 april 2021 från en anläggning för bearbetning av avelsmaterial:

Sperma från svin som samlats, bearbetats och lagrats i enlighet med förordning (EU) 2016/429 och delegerad förordning (EU) 2020/692 efter den 20 april 2021.

Lagrad sperma från svin som samlats, bearbetats och lagrats i enlighet med rådets direktiv 90/429/EEG före den 21 april 2021.

Oocyter och embryon från svin som samlats eller producerats, bearbetats och lagrats i enlighet med förordning (EU) 2016/429 och delegerad förordning (EU) 2020/692 efter den 20 april 2021.

e)

POR-GP-STORAGE-ENTRY, enligt förlagan i kapitel 58 i bilaga II, för sändningar av sådant avelsmaterial som förtecknas nedan och som avsänds efter den 20 april 2021 från en station för lagring av avelsmaterial:

Sperma från svin som samlats, bearbetats och lagrats i enlighet med förordning (EU) 2016/429 och delegerad förordning (EU) 2020/692 efter den 20 april 2021.

Lagrad sperma från svin som samlats, bearbetats och lagrats i enlighet med rådets direktiv 90/429/EEG före den 21 april 2021.

Oocyter och embryon från svin som samlats eller producerats, bearbetats och lagrats i enlighet med förordning (EU) 2016/429 och delegerad förordning (EU) 2020/692 efter den 20 april 2021.

Artikel 23

Förlagor till djurhälsointyg för införsel till unionen av vissa typer av avelsmaterial från hästdjur

De djurhälsointyg enligt artikel 1.2 b som ska användas vid införsel till unionen av vissa typer av avelsmaterial från hästdjur ska överensstämma med en av följande förlagor, beroende på berörd typ av avelsmaterial:

a)

EQUI-SEM-A-ENTRY, enligt förlagan i kapitel 59 i bilaga II, för sändningar av sperma från hästdjur som samlats, bearbetats och lagrats i enlighet med förordning (EU) 2016/429 och delegerad förordning (EU) 2020/692 efter den 20 april 2021 och som avsänds från den spermasamlingsstation där den samlades.

b)

EQUI-SEM-B-ENTRY, enligt förlagan i kapitel 60 i bilaga II, för sändningar av lagrad sperma från hästdjur som samlats, bearbetats och lagrats i enlighet med direktiv 92/65/EEG efter den 30 september 2014 och före den 21 april 2021 och som avsänds efter den 20 april 2021 från den spermasamlingsstation där den samlades.

c)

EQUI-SEM-C-ENTRY, enligt förlagan i kapitel 61 i bilaga II, för sändningar av lagrad sperma från hästdjur som samlats, bearbetats och lagrats i enlighet med direktiv 92/65/EEG efter den 31 augusti 2010 och före den 1 oktober 2014 och som avsänds efter den 20 april 2021 från den spermasamlingsstation där den samlades.

d)

EQUI-SEM-D-ENTRY, enligt förlagan i kapitel 62 i bilaga II, för sändningar av lagrad sperma från hästdjur som samlats, bearbetats och lagrats i enlighet med direktiv 92/65/EEG före den 1 september 2010 och som avsänds efter den 20 april 2021 från den spermasamlingsstation där den samlades.

e)

EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY, enligt förlagan i kapitel 63 i bilaga II, för sändningar av oocyter och embryon från hästdjur som samlats eller producerats, bearbetats och lagrats i enlighet med förordning (EU) 2016/429 och delegerad förordning (EU) 2020/692 efter den 20 april 2021 och som avsänds av den embryosamlingsgrupp eller embryoproduktionsgrupp som samlade eller producerade oocyterna eller embryona.

f)

EQUI-OOCYTES-EMB-B-ENTRY, enligt förlagan i kapitel 64 i bilaga II, för sändningar av lagrade oocyter och embryon från hästdjur som samlats eller producerats, bearbetats och lagrats i enlighet med direktiv 92/65/EEG efter den 30 september 2014 och före den 21 april 2021 och som avsänds efter den 20 april 2021 av den embryosamlingsgrupp eller embryoproduktionsgrupp som samlade eller producerade oocyterna eller embryona.

g)

EQUI-OOCYTES-EMB-C-ENTRY, enligt förlagan i kapitel 65 i bilaga II, för sändningar av lagrade oocyter och embryon från hästdjur som samlats eller producerats, bearbetats och lagrats i enlighet med direktiv 92/65/EEG efter den 31 augusti 2010 och före den 1 oktober 2014 och som avsänds efter den 20 april 2021 av den embryosamlingsgrupp eller embryoproduktionsgrupp som samlade eller producerade oocyterna eller embryona.

h)

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY, enligt förlagan i kapitel 66 i bilaga II, för sändningar av sådant avelsmaterial som förtecknas nedan och som avsänds efter den 20 april 2021 från en anläggning för bearbetning av avelsmaterial:

Sperma från hästdjur som samlats, bearbetats och lagrats i enlighet med förordning (EU) 2016/429 och delegerad förordning (EU) 2020/692 efter den 20 april 2021.

Lagrad sperma från hästdjur som samlats, bearbetats och lagrats i enlighet med direktiv 92/65/EEG efter den 30 september 2014 och före den 21 april 2021.

Lagrad sperma från hästdjur som samlats, bearbetats och lagrats i enlighet med direktiv 92/65/EEG efter den 31 augusti 2010 och före den 1 oktober 2014.

Lagrad sperma från hästdjur som samlats, bearbetats och lagrats i enlighet med direktiv 92/65/EEG före den 1 september 2010.

Oocyter och embryon från hästdjur som samlats eller producerats, bearbetats och lagrats i enlighet med förordning (EU) 2016/429 och delegerad förordning (EU) 2020/692 efter den 20 april 2021.

Lagrade oocyter och embryon från hästdjur som samlats eller producerats, bearbetats och lagrats i enlighet med direktiv 92/65/EEG efter den 30 september 2014 och före den 21 april 2021.

Lagrade oocyter och embryon från hästdjur som samlats, bearbetats och lagrats i enlighet med direktiv 92/65/EEG efter den 31 augusti 2010 och före den 1 oktober 2014.

i)

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY, enligt förlagan i kapitel 67 i bilaga II, för sändningar av sådant avelsmaterial som förtecknas nedan och som avsänds efter den 20 april 2021 från en station för lagring av avelsmaterial:

Sperma från hästdjur som samlats, bearbetats och lagrats i enlighet med förordning (EU) 2016/429 och delegerad förordning (EU) 2020/692 efter den 20 april 2021.

Lagrad sperma från hästdjur som samlats, bearbetats och lagrats i enlighet med direktiv 92/65/EEG efter den 30 september 2014 och före den 21 april 2021.

Lagrad sperma från hästdjur som samlats, bearbetats och lagrats i enlighet med direktiv 92/65/EEG efter den 31 augusti 2010 och före den 1 oktober 2014.

Lagrad sperma från hästdjur som samlats, bearbetats och lagrats i enlighet med direktiv 92/65/EEG före den 1 september 2010.

Oocyter och embryon från hästdjur som samlats eller producerats, bearbetats och lagrats i enlighet med förordning (EU) 2016/429 och delegerad förordning (EU) 2020/692 efter den 20 april 2021.

Lagrade oocyter och embryon från hästdjur som samlats eller producerats, bearbetats och lagrats i enlighet med direktiv 92/65/EEG efter den 30 september 2014 och före den 21 april 2021.

Lagrade oocyter och embryon från hästdjur som samlats, bearbetats och lagrats i enlighet med direktiv 92/65/EEG efter den 31 augusti 2010 och före den 1 oktober 2014.

Artikel 24

Förlaga till djurhälsointyg för införsel till unionen av avelsmaterial från vissa kategorier av landlevande djur

Det djurhälsointyg enligt artikel 1.2 b som ska användas vid införsel till unionen av sändningar av sperma, oocyter och embryon från landlevande djur som hålls på avgränsade anläggningar, när sperman, oocyterna och embryona har samlats eller producerats, bearbetats och lagrats i enlighet med förordning (EU) 2016/429 och delegerad förordning (EU) 2020/692, ska överensstämma med förlagan GP-CONFINED-ENTRY och upprättas enligt förlagan i kapitel 68 i bilaga II.

Artikel 25

Förlagor till officiell försäkran för införsel till unionen av vissa kategorier av landlevande djur

1.   Den försäkran enligt artikel 1.3 som ska användas vid transport av landlevande djur som förs in till unionen sjövägen ska överensstämma med förlagan till tillägget AT-TERRE-SEA, upprättas enligt förlagan i kapitel 1 i bilaga III och fyllas i av fartygets befälhavare.

2.   Den försäkran enligt artikel 1.3 som ska användas vid omlastning av hästdjur i syfte att uppfylla kraven i artiklarna 9.2 och 10.2 i genomförandeförordning (EU) 2018/659 ska överensstämma med förlagan EQUI-TRANS och upprättas enligt förlagan i kapitel 2 i bilaga III till den här förordningen.

3.   De försäkringar som avses i punkterna 1 och 2 ska bifogas relevanta djurhälsointyg eller kombinerade djurhälsointyg/officiella intyg.

Artikel 26

Upphävanden

1.   Beslut 2010/470/EU ska upphöra att gälla med verkan den 21 april 2021.

2.   Hänvisningar till det beslutet ska anses som hänvisningar till den här förordningen och ska läsas i enlighet med jämförelsetabellen i bilaga IV.

Artikel 27

Övergångsbestämmelser

Sändningar av landlevande djur och avelsmaterial från dessa djur som åtföljs av tillämpliga intyg som utfärdats i enlighet med kommissionens förordningar (EG) nr 798/2008 och (EU) nr 206/2010, kommissionens genomförandeförordningar (EU) nr 139/2013 och (EU) 2018/659, kommissionens beslut 2006/168/EG och 2010/472/EU samt de intyg som utfärdats i enlighet med kommissionens genomförandebeslut 2011/630/EU, 2012/137/EU och (EU) 2019/294 före den dag då den här förordningen börjar tillämpas ska godtas för införsel till unionen till och med den 20 oktober 2021, förutsatt att intyget undertecknades av den person som bemyndigats att underteckna intyget i enlighet med dessa förordningar och beslut före den 21 augusti 2021.

Artikel 28

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 21 april 2021.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 mars 2021.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 84, 31.3.2016, s. 1.

(2)  EUT L 95, 7.4.2017, s. 1.

(3)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/686 av den 17 december 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 vad gäller godkännande av anläggningar för avelsmaterial och spårbarhets- och djurhälsokrav för förflyttning av avelsmaterial från vissa hållna landlevande djur inom unionen (EUT L 174, 3.6.2020, s. 1).

(4)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/688 av den 17 december 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 vad gäller djurhälsokrav för förflyttningar av landlevande djur och kläckägg inom unionen (EUT L 174, 3.6.2020, s. 140).

(5)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/692 av den 30 januari 2020 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 vad gäller bestämmelser för införsel till unionen samt förflyttning och hantering efter införsel av sändningar av vissa djur, avelsmaterial och produkter av animaliskt ursprung (EUT L 174, 3.6.2020, s. 379).

(6)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/2235 av den 16 december 2020 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) 2016/429 och (EU) 2017/625 vad gäller förlagor till djurhälsointyg, förlagor till officiella intyg och förlagor till kombinerade djurhälsointyg/officiella intyg för införsel till unionen och förflyttningar inom unionen av sändningar av vissa kategorier av djur och varor samt officiellt intygande avseende sådana intyg, och om upphävande av förordning (EG) nr 599/2004, genomförandeförordningarna (EU) nr 636/2014 och (EU) 2019/628, direktiv 98/68/EG och besluten 2000/572/EG, 2003/779/EG och 2007/240/EG (EUT L 442, 30.12.2020, s. 1).

(7)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1715 av den 30 september 2019 om fastställande av bestämmelser för ett datoriserat informationshanteringssystem för offentlig kontroll och dess systemkomponenter (Imsoc-förordningen) (EUT L 261, 14.10.2019, s. 37).

(8)  Kommissionens beslut 2010/470/EU av den 26 augusti 2010 om fastställande av förlagor till hälsointyg för handel inom unionen med sperma, ägg och embryon från hästdjur, får och getter samt med ägg och embryon från svin (EUT L 228, 31.8.2010, s. 15).

(9)  Rådets direktiv 92/65/EEG av den 13 juli 1992 om fastställande av djurhälsokrav i handeln inom och importen till gemenskapen av djur, sperma, ägg (ova) och embryon som inte faller under de krav som fastställs i de specifika gemenskapsregler som avses i bilaga A.I till direktiv 90/425/EEG (EGT L 268, 14.9.1992, s. 54).

(10)  Kommissionens förordning (EG) nr 798/2008 av den 8 augusti 2008 om fastställande av en förteckning över tredjeländer, områden, zoner eller delområden från vilka fjäderfä och fjäderfäprodukter får importeras till och transiteras genom gemenskapen samt kraven för veterinärintyg (EUT L 226, 23.8.2008, s. 1).

(11)  Kommissionens förordning (EU) nr 206/2010 av den 12 mars 2010 om fastställande av förteckningar över tredjeländer, områden eller delar därav från vilka det är tillåtet att föra in vissa djur och färskt kött till Europeiska unionen samt kraven för veterinärintyg (EUT L 73, 20.3.2010, s. 1).

(12)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 139/2013 av den 7 januari 2013 om djurhälsokrav för import av vissa fåglar till unionen och villkoren för karantän för denna import (EUT L 47, 20.2.2013, s. 1).

(13)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/659 av den 12 april 2018 om villkoren för införsel till unionen av levande hästdjur och av sperma, ägg och embryon från hästdjur (EUT L 110, 30.4.2018, s. 1).

(14)  Kommissionens beslut 2006/168/EG av den 4 januari 2006 om fastställande av djurhälsokrav och krav på veterinärintyg för import till gemenskapen av embryon från nötkreatur och om upphävande av beslut 2005/217/EG (EUT L 57, 28.2.2006, s. 19).

(15)  Kommissionens beslut 2010/472/EU av den 26 augusti 2010 om import till unionen av sperma, ägg och embryon från får och getter (EUT L 228, 31.8.2010, s. 74).

(16)  Kommissionens genomförandebeslut 2011/630/EU av den 20 september 2011 om import till unionen av sperma från tamdjur av nötkreatur (EUT L 247, 24.9.2011, s. 32).

(17)  Kommissionens genomförandebeslut 2012/137/EU av den 1 mars 2012 om import till unionen av sperma från tamsvin (EUT L 64, 3.3.2012, s. 29).

(18)  Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/294 av den 18 februari 2019 om fastställande av förteckningen över territorier och tredjeländer från vilka det är tillåtet att till unionen importera hundar, katter och illrar samt av förlagan till djurhälsointyg för sådan import (EUT L 48, 20.2.2019, s. 41).

(19)  I enlighet med avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 5.4 i protokollet om Irland/Nordirland jämförd med bilaga 2 till det protokollet, ska vid tillämpning av denna förordning hänvisningar till ”unionen” inbegripa Förenade kungariket med avseende på Nordirland.

(20)  Rådets direktiv 88/407/EEG av den 14 juni 1988 om djurhälsokrav som är tillämpliga vid handel inom gemenskapen med och import av sperma från tamdjur av nötkreatur (EGT L 194, 22.7.1988, s. 10).

(21)  Rådets direktiv 2003/43/EG av den 26 maj 2003 om ändring av direktiv 88/407/EEG om djurhälsokrav som är tillämpliga vid handel inom gemenskapen med och import av djupfryst sperma från tamdjur av nötkreatur (EUT L 143, 11.6.2003, s. 23).

(22)  Rådets direktiv 89/556/EEG av den 25 september 1989 om djurhälsovillkor för handel inom gemenskapen med och import från tredje land av embryon från tamdjur av nötkreatur (EGT L 302, 19.10.1989, s. 1).

(23)  Rådets direktiv 90/429/EEG av den 26 juni 1990 om djurhälsokrav som är tillämpliga vid handel inom gemenskapen med och import av sperma från tamdjur av svin (EGT L 224, 18.8.1990, s. 62).


BILAGA I

Bilaga I innehåller följande förlagor till djurhälsointyg och förlagor till kombinerade djurhälsointyg/officiella intyg för förflyttning mellan medlemsstaterna:

Förlaga

 

Hov- och klövdjur

BOV-INTRA-X

Kapitel 1: Förlaga till djurhälsointyg för förflyttning mellan medlemsstaterna av nötkreatur som inte är avsedda för slakt

BOV-INTRA-Y

Kapitel 2: Förlaga till djurhälsointyg för förflyttning mellan medlemsstaterna av nötkreatur avsedda för slakt

POR-INTRA-X

Kapitel 3: Förlaga till djurhälsointyg för förflyttning mellan medlemsstaterna av svin som inte är avsedda för slakt

POR-INTRA-Y

Kapitel 4: Förlaga till djurhälsointyg för förflyttning mellan medlemsstaterna av svin avsedda för slakt

OV/CAP-INTRA-X

Kapitel 5: Förlaga till djurhälsointyg för förflyttning mellan medlemsstaterna av får och getter som inte är avsedda för slakt

OV/CAP-INTRA-Y

Kapitel 6: Förlaga till djurhälsointyg för förflyttning mellan medlemsstaterna av får och getter avsedda för slakt

EQUI-INTRA-IND

Kapitel 7: Förlaga till djurhälsointyg för förflyttning mellan medlemsstaterna av ett enskilt hästdjur som inte är avsett för slakt

EQUI-INTRA-CON

Kapitel 8: Förlaga till djurhälsointyg för förflyttning mellan medlemsstaterna av en sändning av hästdjur

CAM-INTRA-X

Kapitel 9: Förlaga till djurhälsointyg för förflyttning mellan medlemsstaterna av kameldjur som inte är avsedda för slakt

CAM-INTRA-Y

Kapitel 10: Förlaga till djurhälsointyg för förflyttning mellan medlemsstaterna av kameldjur avsedda för slakt

CER-INTRA-X

Kapitel 11: Förlaga till djurhälsointyg för förflyttning mellan medlemsstaterna av hjortdjur som inte är avsedda för slakt

CER-INTRA-Y

Kapitel 12: Förlaga till djurhälsointyg för förflyttning mellan medlemsstaterna av hjortdjur avsedda för slakt

OTHER-UNGULATES-INTRA-X

Kapitel 13: Förlaga till djurhälsointyg för förflyttning mellan medlemsstaterna av andra hållna hov- och klövdjur än nötkreatur, får, getter, svin, hästdjur, kameldjur och hjortdjur som inte är avsedda för slakt

OTHER-UNGULATES-INTRA-Y

Kapitel 14: Förlaga till djurhälsointyg för förflyttning mellan medlemsstaterna av andra hållna hov- och klövdjur än nötkreatur, får, getter, svin, hästdjur, kameldjur och hjortdjur avsedda för slakt

Fåglar och avelsmaterial från fåglar

POU-INTRA-HEP

Kapitel 15: Förlaga till kombinerat djurhälsointyg/officiellt intyg för förflyttning mellan medlemsstaterna av kläckägg från fjäderfä

POU-INTRA-DOC

Kapitel 16: Förlaga till kombinerat djurhälsointyg/officiellt intyg för förflyttning mellan medlemsstaterna av daggamla kycklingar

POU-INTRA-X

Kapitel 17: Förlaga till kombinerat djurhälsointyg/officiellt intyg för förflyttning mellan medlemsstaterna av avelsfjäderfä och bruksfjäderfä

POU-INTRA-LT20

Kapitel 18: Förlaga till kombinerat djurhälsointyg/officiellt intyg för förflyttning mellan medlemsstaterna av färre än 20 djur av andra fjäderfä än strutsfåglar eller färre än 20 kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar

POU-INTRA-Y

Kapitel 19: Förlaga till kombinerat djurhälsointyg/officiellt intyg för förflyttning mellan medlemsstaterna av fjäderfä avsedda för slakt

POU-INTRA-SPF

Kapitel 20: Förlaga till djurhälsointyg för förflyttning mellan medlemsstaterna av specifikt patogenfria ägg

CAPTIVE-BIRDS-INTRA

Kapitel 21: Förlaga till djurhälsointyg för förflyttning mellan medlemsstaterna av fåglar i fångenskap

HE-CAPTIVE-BIRDS-INTRA

Kapitel 22: Förlaga till djurhälsointyg för förflyttning mellan medlemsstaterna av kläckägg från fåglar i fångenskap

 

 

Avelsmaterial från nötkreatur

BOV-SEM-A-INTRA

Kapitel 23: Förlaga till djurhälsointyg för förflyttning mellan medlemsstaterna av sändningar av sperma från nötkreatur som samlats, bearbetats och lagrats i enlighet med förordning (EU) 2016/429 och delegerad förordning (EU) 2020/686 efter den 20 april 2021 och som avsänds från den spermasamlingsstation där den samlades

BOV-SEM-B-INTRA

Kapitel 24: Förlaga till djurhälsointyg för förflyttning mellan medlemsstaterna av sändningar av lagrad sperma från nötkreatur som samlats, bearbetats och lagrats efter den 31 december 2004 och före den 21 april 2021 i enlighet med rådets direktiv 88/407/EEG i dess ändrade lydelse enligt rådets direktiv 2003/43/EG och som avsänds efter den 20 april 2021 från den spermasamlingsstation där den samlades

BOV-SEM-C-INTRA

Kapitel 25: Förlaga till djurhälsointyg för förflyttning mellan medlemsstaterna av sändningar av lagrad sperma från nötkreatur som samlats, bearbetats och lagrats före den 1 januari 2005 i enlighet med rådets direktiv 88/407/EEG i dess ändrade lydelse enligt rådets direktiv 93/60/EG och som avsänds efter den 20 april 2021 från den spermasamlingsstation där den samlades

BOV-OOCYTES-EMB-A-INTRA

Kapitel 26: Förlaga till djurhälsointyg för förflyttning mellan medlemsstaterna av sändningar av oocyter och embryon från nötkreatur som samlats eller producerats, bearbetats och lagrats i enlighet med förordning (EU) 2016/429 och delegerad förordning (EU) 2020/686 efter den 20 april 2021 och som avsänds av den embryosamlingsgrupp eller embryoproduktionsgrupp som samlade eller producerade oocyterna eller embryona

BOV-EMB-B-INTRA

Kapitel 27: Förlaga till djurhälsointyg för förflyttning mellan medlemsstaterna av sändningar av lagrade embryon från nötkreatur som samlats eller producerats, bearbetats och lagrats före den 21 april 2021 i enlighet med rådets direktiv 89/556/EEG och som avsänds efter den 20 april 2021 av den embryosamlingsgrupp eller embryoproduktionsgrupp som samlade eller bearbetade embryona

BOV-GP-PROCESSING-INTRA

Kapitel 28: Förlaga till djurhälsointyg för förflyttning mellan medlemsstaterna av sändningar av sådant avelsmaterial som förtecknas nedan och som avsänds efter den 20 april 2021 från en anläggning för bearbetning av avelsmaterial

Sperma från nötkreatur som samlats, bearbetats och lagrats i enlighet med förordning (EU) 2016/429 och delegerad förordning (EU) 2020/686 efter den 20 april 2021.

Lagrad sperma från nötkreatur som samlats, bearbetats och lagrats i enlighet med rådets direktiv 88/407/EEG i dess ändrade lydelse enligt rådets direktiv 2003/43/EG efter den 31 december 2004 och före den 21 april 2021.

Lagrad sperma från nötkreatur som samlats, bearbetats och lagrats före den 1 januari 2005 i enlighet med rådets direktiv 88/407/EEG i dess ändrade lydelse enligt rådets direktiv 93/60/EEG.

Oocyter och embryon från nötkreatur som samlats eller producerats, bearbetats och lagrats i enlighet med förordning (EU) 2016/429 och delegerad förordning (EU) 2020/686 efter den 20 april 2021.

Lagrade embryon från nötkreatur som samlats eller producerats, bearbetats och lagrats i enlighet med direktiv 89/556/EEG före den 21 april 2021.

BOV-GP-STORAGE-INTRA

Kapitel 29: Förlaga till djurhälsointyg för förflyttning mellan medlemsstaterna av sändningar av sådant avelsmaterial som förtecknas nedan och som avsänds efter den 20 april 2021 från en station för lagring av avelsmaterial

Sperma från nötkreatur som samlats, bearbetats och lagrats i enlighet med förordning (EU) 2016/429 och delegerad förordning (EU) 2020/686 efter den 20 april 2021.

Lagrad sperma från nötkreatur som samlats, bearbetats och lagrats i enlighet med rådets direktiv 88/407/EEG i dess ändrade lydelse enligt rådets direktiv 2003/43/EG efter den 31 december 2004 och före den 21 april 2021.

Lagrad sperma från nötkreatur som samlats, bearbetats och lagrats före den 1 januari 2005 i enlighet med rådets direktiv 88/407/EEG i dess ändrade lydelse enligt rådets direktiv 93/60/EEG.

Oocyter och embryon från nötkreatur som samlats eller producerats, bearbetats och lagrats i enlighet med förordning (EU) 2016/429 och delegerad förordning (EU) 2020/686 efter den 20 april 2021.

Lagrade embryon från nötkreatur som samlats eller producerats, bearbetats och lagrats i enlighet med direktiv 89/556/EEG före den 21 april 2021.

Avelsmaterial från får och getter

OV/CAP-SEM-A-INTRA

Kapitel 30: Förlaga till djurhälsointyg för förflyttning mellan medlemsstaterna av sändningar av sperma från får och getter som samlats, bearbetats och lagrats i enlighet med förordning (EU) 2016/429 och delegerad förordning (EU) 2020/686 efter den 20 april 2021 och som avsänds från den spermasamlingsstation där den samlades

OV/CAP-SEM-B-INTRA

Kapitel 31: Förlaga till djurhälsointyg för förflyttning mellan medlemsstaterna av sändningar av lagrad sperma från får och getter som samlats, bearbetats och lagrats i enlighet med direktiv 92/65/EEG efter den 31 augusti 2010 och före den 21 april 2021 och som avsänds efter den 20 april 2021 från den spermasamlingsstation där den samlades

OV/CAP-SEM-C-INTRA

Kapitel 32: Förlaga till djurhälsointyg för förflyttning mellan medlemsstaterna av sändningar av lagrad sperma från får och getter som samlats, bearbetats och lagrats i enlighet med direktiv 92/65/EEG före den 1 september 2010 och som avsänds efter den 20 april 2021 från den spermasamlingsstation där den samlades

OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-INTRA

Kapitel 33: Förlaga till djurhälsointyg för förflyttning mellan medlemsstaterna av sändningar av oocyter och embryon från får och getter som samlats eller producerats, bearbetats och lagrats i enlighet med förordning (EU) 2016/429 och delegerad förordning (EU) 2020/686 efter den 20 april 2021 och som avsänds av den embryosamlingsgrupp eller embryoproduktionsgrupp som samlade eller producerade oocyterna eller embryona

OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-INTRA

Kapitel 34: Förlaga till djurhälsointyg för förflyttning mellan medlemsstaterna av sändningar av lagrade oocyter och embryon från får och getter som samlats eller producerats, bearbetats och lagrats i enlighet med direktiv 92/65/EEG efter den 31 augusti 2010 och före den 21 april 2021 och som avsänds efter den 20 april 2021 av den embryosamlingsgrupp eller embryoproduktionsgrupp som samlade eller producerade oocyterna eller embryona

OV/CAP-OOCYTES-EMB-C-INTRA

Kapitel 35: Förlaga till djurhälsointyg för förflyttning mellan medlemsstaterna av sändningar av lagrade oocyter och embryon från får och getter som samlats eller producerats, bearbetats och lagrats i enlighet med direktiv 92/65/EEG före den 1 september 2010 och som avsänds efter den 20 april 2021 av den embryosamlingsgrupp eller embryoproduktionsgrupp som samlade eller producerade oocyterna eller embryona

OV/CAP-GP-PROCESSING-INTRA

Kapitel 36: Förlaga till djurhälsointyg för förflyttning mellan medlemsstaterna av sändningar av sådant avelsmaterial som förtecknas nedan och som avsänds efter den 20 april 2021 från en anläggning för bearbetning av avelsmaterial

Sperma från får och getter som samlats, bearbetats och lagrats i enlighet med förordning (EU) 2016/429 och delegerad förordning (EU) 2020/686 efter den 20 april 2021.

Lagrad sperma från får och getter som samlats, bearbetats och lagrats i enlighet med rådets direktiv 92/65/EEG efter den 31 augusti 2010 och före den 21 april 2021.

Lagrad sperma från får och getter som samlats, bearbetats och lagrats i enlighet med rådets direktiv 92/65/EEG före den 1 september 2010.

Oocyter och embryon från får och getter som samlats eller producerats, bearbetats och lagrats i enlighet med förordning (EU) 2016/429 och delegerad förordning (EU) 2020/686 efter den 20 april 2021.

Lagrade oocyter och embryon från får och getter som samlats eller producerats, bearbetats och lagrats i enlighet med rådets direktiv 92/65/EEG efter den 31 augusti 2010 och före den 21 april 2021.

Lagrade oocyter och embryon från får och getter som samlats eller producerats, bearbetats och lagrats i enlighet med rådets direktiv 92/65/EEG före den 1 september 2010.

OV/CAP-GP-STORAGE-INTRA

Kapitel 37: Förlaga till djurhälsointyg för förflyttning mellan medlemsstaterna av sändningar av sådant avelsmaterial som förtecknas nedan och som avsänds efter den 20 april 2021 från en station för lagring av avelsmaterial

Sperma från får och getter som samlats, bearbetats och lagrats i enlighet med förordning (EU) 2016/429 och delegerad förordning (EU) 2020/686 efter den 20 april 2021.

Lagrad sperma från får och getter som samlats, bearbetats och lagrats i enlighet med rådets direktiv 92/65/EEG efter den 31 augusti 2010 och före den 21 april 2021.

Lagrad sperma från får och getter som samlats, bearbetats och lagrats i enlighet med rådets direktiv 92/65/EEG före den 1 september 2010.

Oocyter och embryon från får och getter som samlats eller producerats, bearbetats och lagrats i enlighet med förordning (EU) 2016/429 och delegerad förordning (EU) 2020/686 efter den 20 april 2021.

Lagrade oocyter och embryon från får och getter som samlats eller producerats, bearbetats och lagrats i enlighet med rådets direktiv 92/65/EEG efter den 31 augusti 2010 och före den 21 april 2021.

Lagrade oocyter och embryon från får och getter som samlats eller producerats, bearbetats och lagrats i enlighet med rådets direktiv 92/65/EEG före den 1 september 2010.

Avelsmaterial från svin

POR-SEM-A-INTRA

Kapitel 38: Förlaga till djurhälsointyg för förflyttning mellan medlemsstaterna av sändningar av sperma från svin som samlats, bearbetats och lagrats i enlighet med förordning (EU) 2016/429 och delegerad förordning (EU) 2020/686 efter den 20 april 2021 och som avsänds från den spermasamlingsstation där den samlades

POR-SEM-B-INTRA

Kapitel 39: Förlaga till djurhälsointyg för förflyttning mellan medlemsstaterna av sändningar av lagrad sperma från svin som samlats, bearbetats och lagrats i enlighet med direktiv 90/429/EEG före den 21 april 2021 och som avsänds efter den 20 april 2021 från den spermasamlingsstation där den samlades

POR-OOCYTES-EMB-A-INTRA

Kapitel 40: Förlaga till djurhälsointyg för förflyttning mellan medlemsstaterna av sändningar av oocyter och embryon från svin som samlats eller producerats, bearbetats och lagrats i enlighet med förordning (EU) 2016/429 och delegerad förordning (EU) 2020/686 efter den 20 april 2021 och som avsänds av den embryosamlingsgrupp eller embryoproduktionsgrupp som samlade eller producerade oocyterna eller embryona

POR-OOCYTES-EMB-B-INTRA

Kapitel 41: Förlaga till djurhälsointyg för förflyttning mellan medlemsstaterna av sändningar av lagrade oocyter och embryon från svin som samlats eller producerats, bearbetats och lagrats i enlighet med direktiv 92/65/EEG efter den 31 augusti 2010 och före den 21 april 2021 och som avsänds efter den 20 april 2021 av den embryosamlingsgrupp eller embryoproduktionsgrupp som samlade eller producerade oocyterna eller embryona

POR-OOCYTES-EMB-C-INTRA

Kapitel 42: Förlaga till djurhälsointyg för förflyttning mellan medlemsstaterna av sändningar av lagrade oocyter och embryon från svin som samlats eller producerats, bearbetats och lagrats i enlighet med direktiv 92/65/EEG före den 1 september 2010 och som avsänds efter den 20 april 2021 av den embryosamlingsgrupp eller embryoproduktionsgrupp som samlade eller producerade oocyterna eller embryona

POR-GP-PROCESSING-INTRA

Kapitel 43: Förlaga till djurhälsointyg för förflyttning mellan medlemsstaterna av sändningar av sådant avelsmaterial som förtecknas nedan och som avsänds efter den 20 april 2021 från en anläggning för bearbetning av avelsmaterial

Sperma från svin som samlats, bearbetats och lagrats i enlighet med förordning (EU) 2016/429 och delegerad förordning (EU) 2020/686 efter den 20 april 2021.

Lagrad sperma från svin som samlats, bearbetats och lagrats i enlighet med rådets direktiv 90/429/EEG före den 21 april 2021.

Oocyter och embryon från svin som samlats eller producerats, bearbetats och lagrats i enlighet med förordning (EU) 2016/429 och delegerad förordning (EU) 2020/686 efter den 20 april 2021.

Lagrade oocyter och embryon från svin som samlats eller producerats, bearbetats och lagrats i enlighet med direktiv 92/65/EEG efter den 31 augusti 2010 och före den 21 april 2021.

Lagrade oocyter och embryon från svin som samlats eller producerats, bearbetats och lagrats i enlighet med direktiv 92/65/EEG före den 1 september 2010.

POR-GP-STORAGE-INTRA

Kapitel 44: Förlaga till djurhälsointyg för förflyttning mellan medlemsstaterna av sändningar av sådant avelsmaterial som förtecknas nedan och som avsänds efter den 20 april 2021 från en station för lagring av avelsmaterial

Sperma från svin som samlats, bearbetats och lagrats i enlighet med förordning (EU) 2016/429 och delegerad förordning (EU) 2020/686 efter den 20 april 2021.

Lagrad sperma från svin som samlats, bearbetats och lagrats i enlighet med rådets direktiv 90/429/EEG före den 21 april 2021.

Oocyter och embryon från svin som samlats eller producerats, bearbetats och lagrats i enlighet med förordning (EU) 2016/429 och delegerad förordning (EU) 2020/686 efter den 20 april 2021.

Lagrade oocyter och embryon från svin som samlats eller producerats, bearbetats och lagrats i enlighet med direktiv 92/65/EEG efter den 31 augusti 2010 och före den 21 april 2021.

Lagrade oocyter och embryon från svin som samlats eller producerats, bearbetats och lagrats i enlighet med direktiv 92/65/EEG före den 1 september 2010.

Avelsmaterial från hästdjur

EQUI-SEM-A-INTRA

Kapitel 45: Förlaga till djurhälsointyg för förflyttning mellan medlemsstaterna av sändningar av sperma från hästdjur som samlats, bearbetats och lagrats i enlighet med förordning (EU) 2016/429 och delegerad förordning (EU) 2020/686 efter den 20 april 2021 och som avsänds från den spermasamlingsstation där den samlades

EQUI-SEM-B-INTRA

Kapitel 46: Förlaga till djurhälsointyg för förflyttning mellan medlemsstaterna av sändningar av lagrad sperma från hästdjur som samlats, bearbetats och lagrats i enlighet med direktiv 92/65/EEG efter den 30 september 2014 och före den 21 april 2021 och som avsänds efter den 20 april 2021 från den spermasamlingsstation där den samlades

EQUI-SEM-C-INTRA

Kapitel 47: Förlaga till djurhälsointyg för förflyttning mellan medlemsstaterna av sändningar av lagrad sperma från hästdjur som samlats, bearbetats och lagrats i enlighet med direktiv 92/65/EEG efter den 31 augusti 2010 och före den 1 oktober 2014 och som avsänds efter den 20 april 2021 från den spermasamlingsstation där den samlades

EQUI-SEM-D-INTRA

Kapitel 48: Förlaga till djurhälsointyg för förflyttning mellan medlemsstaterna av sändningar av lagrad sperma från hästdjur som samlats, bearbetats och lagrats i enlighet med direktiv 92/65/EEG före den 1 september 2010 och som avsänds efter den 20 april 2021 från den spermasamlingsstation där den samlades

EQUI-OOCYTES-EMB-A-INTRA

Kapitel 49: Förlaga till djurhälsointyg för förflyttning mellan medlemsstaterna av sändningar av oocyter och embryon från hästdjur som samlats eller producerats, bearbetats och lagrats i enlighet med förordning (EU) 2016/429 och delegerad förordning (EU) 2020/686 efter den 20 april 2021 och som avsänds av den embryosamlingsgrupp eller embryoproduktionsgrupp som samlade eller producerade oocyterna eller embryona

EQUI-OOCYTES-EMB-B-INTRA

Kapitel 50: Förlaga till djurhälsointyg för förflyttning mellan medlemsstaterna av sändningar av lagrade oocyter och embryon från hästdjur som samlats eller producerats, bearbetats och lagrats i enlighet med direktiv 92/65/EEG efter den 30 september 2014 och före den 21 april 2021 och som avsänds efter den 20 april 2021 av den embryosamlingsgrupp eller embryoproduktionsgrupp som samlade eller producerade oocyterna eller embryona

EQUI-OOCYTES-EMB-C-INTRA

Kapitel 51: Förlaga till djurhälsointyg för förflyttning mellan medlemsstaterna av sändningar av lagrade oocyter och embryon från hästdjur som samlats eller producerats, bearbetats och lagrats i enlighet med direktiv 92/65/EEG efter den 31 augusti 2010 och före den 1 oktober 2014 och som avsänds efter den 20 april 2021 av den embryosamlingsgrupp eller embryoproduktionsgrupp som samlade eller producerade oocyterna eller embryona

EQUI-OOCYTES-EMB-D-INTRA

Kapitel 52: Förlaga till djurhälsointyg för förflyttning mellan medlemsstaterna av sändningar av lagrade oocyter och embryon från hästdjur som samlats eller producerats, bearbetats och lagrats i enlighet med direktiv 92/65/EEG före den 1 september 2010 och som avsänds efter den 20 april 2021 av den embryosamlingsgrupp eller embryoproduktionsgrupp som samlade eller producerade oocyterna eller embryona

EQUI-GP-PROCESSING-INTRA

Kapitel 53: Förlaga till djurhälsointyg för förflyttning mellan medlemsstaterna av sändningar av sådant avelsmaterial som förtecknas nedan och som avsänds efter den 20 april 2021 från en anläggning för bearbetning av avelsmaterial

Sperma från hästdjur som samlats, bearbetats och lagrats i enlighet med förordning (EU) 2016/429 och delegerad förordning (EU) 2020/686 efter den 20 april 2021.

Lagrad sperma från hästdjur som samlats, bearbetats och lagrats i enlighet med direktiv 92/65/EEG efter den 30 september 2014 och före den 21 april 2021.

Lagrad sperma från hästdjur som samlats, bearbetats och lagrats i enlighet med direktiv 92/65/EEG efter den 31 augusti 2010 och före den 1 oktober 2014.

Lagrad sperma från hästdjur som samlats, bearbetats och lagrats i enlighet med direktiv 92/65/EEG före den 1 september 2010.

Oocyter och embryon från hästdjur som samlats eller producerats, bearbetats och lagrats i enlighet med förordning (EU) 2016/429 och delegerad förordning (EU) 2020/686 efter den 20 april 2021.

Lagrade oocyter och embryon från hästdjur som samlats eller producerats, bearbetats och lagrats i enlighet med direktiv 92/65/EEG efter den 30 september 2014 och före den 21 april 2021.

Lagrade oocyter och embryon från hästdjur som samlats, bearbetats och lagrats i enlighet med direktiv 92/65/EEG efter den 31 augusti 2010 och före den 1 oktober 2014.

Lagrade oocyter och embryon från hästdjur som samlats, bearbetats och lagrats i enlighet med direktiv 92/65/EEG före den 1 september 2010.

EQUI-GP-STORAGE-INTRA

Kapitel 54: Förlaga till djurhälsointyg för förflyttning mellan medlemsstaterna av sändningar av sådant avelsmaterial som förtecknas nedan och som avsänds efter den 20 april 2021 från en station för lagring av avelsmaterial

Sperma från hästdjur som samlats, bearbetats och lagrats i enlighet med förordning (EU) 2016/429 och delegerad förordning (EU) 2020/686 efter den 20 april 2021.

Lagrad sperma från hästdjur som samlats, bearbetats och lagrats i enlighet med direktiv 92/65/EEG efter den 30 september 2014 och före den 21 april 2021.

Lagrad sperma från hästdjur som samlats, bearbetats och lagrats i enlighet med direktiv 92/65/EEG efter den 31 augusti 2010 och före den 1 oktober 2014.

Lagrad sperma från hästdjur som samlats, bearbetats och lagrats i enlighet med direktiv 92/65/EEG före den 1 september 2010.

Oocyter och embryon från hästdjur som samlats eller producerats, bearbetats och lagrats i enlighet med förordning (EU) 2016/429 och delegerad förordning (EU) 2020/686 efter den 20 april 2021.

Lagrade oocyter och embryon från hästdjur som samlats eller producerats, bearbetats och lagrats i enlighet med direktiv 92/65/EEG efter den 30 september 2014 och före den 21 april 2021.

Lagrade oocyter och embryon från hästdjur som samlats, bearbetats och lagrats i enlighet med direktiv 92/65/EEG efter den 31 augusti 2010 och före den 1 oktober 2014.

Lagrade oocyter och embryon från hästdjur som samlats, bearbetats och lagrats i enlighet med direktiv 92/65/EEG före den 1 september 2010.

Bin

HBEE-INTRA

Kapitel 55: Förlaga till djurhälsointyg för förflyttning mellan medlemsstaterna av honungsbin

QUE-INTRA

Kapitel 56: Förlaga till djurhälsointyg för förflyttning mellan medlemsstaterna av honungsbidrottningar som omfattas av undantag

BBEE-INTRA

Kapitel 57: Förlaga till djurhälsointyg för förflyttning mellan medlemsstaterna av humlor

Vissa kategorier av landlevande djur och vissa avelsmaterial

CONFINED-LIVE-INTRA

Kapitel 58: Förlaga till djurhälsointyg för förflyttning mellan medlemsstaterna av landlevande djur mellan avgränsade anläggningar

CONFINED-PRIMATE-INTRA

Kapitel 59: Förlaga till djurhälsointyg för förflyttning mellan medlemsstaterna av primater till en avgränsad anläggning

GP-CONFINED-INTRA

Kapitel 60: Förlaga till djurhälsointyg för förflyttning mellan medlemsstaterna av sändningar av sperma, oocyter och embryon från landlevande djur som hålls på avgränsade anläggningar, när sperman, oocyterna och embryona har samlats eller producerats, bearbetats och lagrats i enlighet med förordning (EU) 2016/429 och delegerad förordning (EU) 2020/686

CANIS-FELIS-FERRETS-INTRA

Kapitel 61: Förlaga till djurhälsointyg och förlaga till försäkran för förflyttning mellan medlemsstaterna av hundar, katter och illrar

GP-CANIS-FELIS-INTRA

Kapitel 62: Förlaga till djurhälsointyg för förflyttning mellan medlemsstaterna av sändningar av sperma, oocyter och embryon från hundar (Canis lupus familiaris) och katter (Felis silvestris catus) som samlats eller producerats, bearbetats och lagrats i enlighet med förordning (EU) 2016/429 och delegerad förordning (EU) 2020/686

OTHCARN-INTRA

Kapitel 63: Förlaga till djurhälsointyg för förflyttning mellan medlemsstaterna av övriga rovdjur

WILD-ANIMALS-INTRA

Kapitel 64: Förlaga till djurhälsointyg för förflyttning mellan medlemsstaterna av vilda landlevande djur

GP-CAM-CER-INTRA

Kapitel 65: Förlaga till djurhälsointyg för förflyttning mellan medlemsstaterna av sändningar av sperma, oocyter och embryon från djur i familjerna Camelidae och Cervidae som samlats eller producerats, bearbetats och lagrats i enlighet med förordning (EU) 2016/429 och delegerad förordning (EU) 2020/686

KAPITEL 1

FÖRLAGA TILL DJURHÄLSOINTYG FÖR FÖRFLYTTNING MELLAN MEDLEMSSTATERNA AV NÖTKREATUR SOM INTE ÄR AVSEDDA FÖR SLAKT (FÖRLAGA BOV-INTRA-X)

Image 1

Image 2