31.3.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 113/1


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2021/403,

18 märts 2021,

millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruste (EL) 2016/429 ja (EL) 2017/625 rakenduseeskirjad seoses teatavatesse kategooriatesse kuuluvate maismaaloomade ja nende paljundusmaterjali saadetiste liitu toomiseks ja liikmesriikidevaheliseks liikumiseks kasutatavate loomatervise sertifikaatide näidiste ja loomatervise/ametlike sertifikaatide näidistega, selliste sertifikaatidega seotud ametliku sertifitseerimisega ning tunnistatakse kehtetuks otsus 2010/470/EL

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 2016. aasta määrust (EL) 2016/429 loomataudide kohta, millega muudetakse teatavaid loomatervise valdkonna õigusakte või tunnistatakse need kehtetuks (loomatervise määrus), (1) eriti selle artikli 146 lõiget 2, artikli 156 lõike 2 esimese lõigu punkti a, artikli 162 lõiget 5, artikli 238 lõiget 3 ja artikli 239 lõiget 3,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2017. aasta määrust (EL) 2017/625, mis käsitleb ametlikku kontrolli ja muid ametlikke toiminguid, mida tehakse eesmärgiga tagada toidu- ja söödaalaste õigusnormide ning loomatervise ja loomade heaolu, taimetervise- ja taimekaitsevahendite alaste õigusnormide kohaldamine, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruseid (EÜ) nr 999/2001, (EÜ) nr 396/2005, (EÜ) nr 1069/2009, (EÜ) nr 1107/2009, (EL) nr 1151/2012, (EL) nr 652/2014, (EL) 2016/429 ja (EL) 2016/2031, nõukogu määruseid (EÜ) nr 1/2005 ja (EÜ) nr 1099/2009 ning nõukogu direktiive 98/58/EÜ, 1999/74/EÜ, 2007/43/EÜ, 2008/119/EÜ ja 2008/120/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrused (EÜ) nr 854/2004 ja (EÜ) nr 882/2004, nõukogu direktiivid 89/608/EMÜ, 89/662/EMÜ, 90/425/EMÜ, 91/496/EMÜ, 96/23/EÜ, 96/93/EÜ ja 97/78/EÜ ja nõukogu otsus 92/438/EMÜ (ametliku kontrolli määrus), (2) eriti selle artikli 90 esimese lõigu punkte a ja c ning artikli 126 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EL) 2016/429 on sätestatud eeskirjad loomadele või inimestele edasikanduvate loomataudide kohta, sh nõuded ametlikele loomatervise sertifikaatidele maismaaloomade ja nende saaduste mitmesuguse liikumise puhul. Samuti antakse sellega komisjonile õigus võtta vastu rakendusakte, millega kehtestatakse eeskirjad loomatervise sertifikaatide ja deklaratsioonide näidisvormide kohta ning eeskirjad teabe kohta, mis peab sisalduma teatavates dokumentides ja deklaratsioonides, mida nõutakse loomade ja loomse paljundusmaterjali saadetiste liitu toomisel. Lisaks antakse kõnealuse määrusega komisjonile õigus kehtestada erieeskirjad loomade ja loomse paljundusmaterjali teatavate kategooriate puhul kasutatavate loomatervise sertifikaatide, deklaratsioonide ja muude dokumentide näidisvormide kohta. Määruses (EL) 2016/429 on ka sätestatud, et loomatervise sertifikaadid võivad sisaldada muud liidu õigusaktidega nõutud teavet.

(2)

Peale selle on kõnealuse määrusega antud komisjonile kooskõlas määruse (EL) 2016/429 artikli 146 lõikega 2 ning artikli 156 lõike 2 esimese lõigu punktiga a ja artikli 162 lõikega 5 õigus võtta vastu rakendusakte, millega kehtestatakse eeskirjad loomatervise sertifikaatide näidisvormide kohta teatavate maismaaloomade ja nende paljundusmaterjali liikumisel teise liikmesriiki.

(3)

Seepärast tuleks määruses (EL) 2016/429 sätestatud eeskirjade ühetaoliseks rakendamiseks sätestada käesolevas määruses loomatervise sertifikaatide ja loomatervise/ametlike sertifikaatide näidised, mis sisaldavad loomatervisenõudeid teatavate maismaaloomade ja nende paljundusmaterjali liitu toomise ja liikmesriikidevahelise liikumise kohta.

(4)

Komisjoni delegeeritud määruses (EL) 2020/686 (3) on sätestatud täiendavad eeskirjad seoses registreeritud ja heakskiidetud loomse paljundusmaterjali ettevõtetega ning teatavate maismaaloomade paljundusmaterjali liidusisese liikumise jälgitavus- ja loomatervisenõuetega. Kõnealuse määruse IV lisas on sätestatud täiendavad eeskirjad teabe kohta, mis peab sisalduma loomatervise sertifikaadis, mis käsitleb liikmesriikide vahel veetavat veiste, sigade, lammaste, kitsede ja hobuslaste ning muude seal loetletud loomade paljundusmaterjali. Kõnealuse määruse kohaselt peaksid sellised loomatervise sertifikaadid muu hulgas sisaldama asjakohast teavet loomatervisealase olukorra kohta Seepärast tuleks käesolevas määruses ja selles sätestatud sertifikaatide näidistes võtta arvesse delegeeritud määruses (EL) 2020/686 sätestatud täiendavaid eeskirju ja nõudeid.

(5)

Komisjoni delegeeritud määrusega (EL) 2020/688 (4) täiendatakse määruse (EL) 2016/429 artikli 5 lõikes 1 sätestatud eeskirju loomadele või inimestele ülekanduvate loomataudide ennetamise ja tõrje kohta seoses maismaaloomade ja haudemunade liidusisese liikumisega. Kõnealuses määruses on sätestatud sellise liikumise erinõuded ja täiendavad eeskirjad loomatervise sertifikaatide kohta, eelkõige eeskirjad teabe kohta, mis peab sisalduma loomatervise sertifikaatides, mis käsitlevad teatavaid teise liikmesriiki veetavaid maismaaloomi ja haudemune. Seepärast tuleks käesolevas määruses ja selles sätestatud sertifikaatide näidistes võtta arvesse delegeeritud määruses (EL) 2020/688 sätestatud täiendavaid eeskirju.

(6)

Komisjoni delegeeritud määruses (EL) 2020/692 (5) on sätestatud täiendavad loomatervisenõuded muu hulgas seal loetletud peetavate maismaaloomade liikidesse ja kategooriatesse kuuluvate teatavate maismaaloomade ja loomse paljundusmaterjali liitu toomiseks. Eelkõige peab kooskõlas kõnealuse määrusega olema nende saadetistega kaasas loomatervise sertifikaat ja kui kõnealuse määrusega ette nähtud, siis deklaratsioonid või muud dokumendid. Seepärast tuleks käesolevas määruses sätestatud sertifikaatide näidistes võtta arvesse delegeeritud määruses (EL) 2020/692 sätestatud asjakohaseid garantiisid.

(7)

Lisaks on delegeeritud määruses (EL) 2020/686 sätestatud konkreetsed määratlused muu hulgas teatavate loomsete paljundusmaterjalide ja loomse paljundusmaterjali ettevõtete jaoks. Peale selle on delegeeritud määruses (EL) 2020/692 kõnealuse määruse kohaldamiseks sätestatud konkreetsed määratlused muu hulgas teatavate maismaaloomade kohta, samuti on seal defineeritud „määratletud patogeenivabad munad“ ja „kordumatu heakskiidunumber“. Seepärast tuleks käesolevas määruses arvesse võtta ka teatavaid komisjoni delegeeritud määrustes (EL) 2020/686 ja (EL) 2020/692 sätestatud mõisteid.

(8)

Loomatervisega, loomade heaoluga ja rahvatervisega seotud põhjustel nõutavate sertifikaatide näidised on praegu sätestatud eri õigusaktides. Selguse ja õiguskindluse huvides ning pädevate asutuste, asjaomaste ettevõtjate ja üldsuse jaoks juurdepääsu hõlbustamiseks on asjakohane koondada teatavate maismaaloomade ja nende paljundusmaterjali liikmesriikidevahelist liikumist ja liitu toomist käsitlevate sertifikaatide näidised ühte õigusakti.

(9)

Komisjoni rakendusmääruses (EL) 2020/2235 (6) on sätestatud loomatervise sertifikaatide, ametlike sertifikaatide ja loomatervise/ametlike sertifikaatide näidised loomade ja saaduste saadetiste liidusiseseks või liikmesriikidevaheliseks liikumiseks, nähes ette selliste sertifikaatide ühilduvuse kaubanduse kontrolli- ja ekspertsüsteemiga (TRACES) ning liidu sertifitseerimissüsteemi lihtsustamise. Seepärast tuleks käesolevas määruses sätestatud loomatervise sertifikaatide ja loomatervise/ametlike sertifikaatide näidised teatavatesse kategooriatesse kuuluvate maismaaloomade ja nende paljundusmaterjali saadetiste liikumiseks liikmesriikide vahel koostada rakendusmääruse (EL) 2020/2235 I lisa 1. peatükis liikmesriikidevaheliseks liikumiseks sätestatud loomatervise sertifikaadi ja loomatervise/ametliku sertifikaadi näidise põhjal.

(10)

Selleks et tagada ühtsus ja parandada sertifitseerimise tõhusust, tuleks käesolevas määruses sätestatud loomatervise sertifikaadid ja loomatervise/ametlikud sertifikaadid teatavatesse kategooriatesse kuuluvate maismaaloomade ja nende paljundusmaterjali saadetiste liitu toomiseks koostada rakendusmääruse (EL) 2020/2235 I lisa 3. peatükis liikmesriikidevaheliseks liikumiseks sätestatud loomatervise sertifikaadi ja loomatervise/ametliku sertifikaadi näidise põhjal.

(11)

Määruse (EL) 2016/429 artikli 237 lõike 1 punktis a on sätestatud, et liikmesriigid annavad loomade, loomse paljundusmaterjali ja loomsete saaduste saadetiste liitu toomiseks loa siis, kui nende saadetistega on kaasas loomatervise sertifikaat, v.a juhul, kui kõnealuse määruse artikli 237 lõike 4 punktiga a on ette nähtud erand. Määruse (EL) 2017/625 artikli 126 lõike 2 punktiga c on kehtestatud nõue, et teatavate liitu toodavate looma- ja kaubasaadetistega peab kaasas olema ametlik sertifikaat, ametlik kinnitus või muu tõend, millest nähtub, et saadetised vastavad kõnealuse määruse artikli 1 lõikes 2 osutatud eeskirjadega kehtestatud asjakohastele nõuetele. Selleks et vältida vastuolusid ja hõlbustada teatavatesse kategooriatesse kuuluvate maismaaloomade ja nende paljundusmaterjali saadetiste ametlikku kontrolli liitu toomisel, tuleks käesolevas määruses sätestada selliste liitu toodavate saadetiste loomatervise sertifikaatide ja loomatervise/ametlike sertifikaatide näidised.

(12)

Määruses (EL) 2017/625 on sätestatud liikmesriikide pädevate asutuste tehtava ametliku kontrolli ja muude ametlike toimingute eeskirjad, et tagada kõnealuse määruse artikli 1 lõikes 2 osutatud normide täitmine, mis hõlmavad muu hulgas toiduohutust käsitlevaid eeskirju kõikidel tootmis-, töötlemis- ja turustamisetappidel ning loomatervist ja loomade heaolu käsitlevaid nõudeid. Kõnealuse määrusega on ette nähtud teatavad ametliku sertifitseerimise eeskirjad, kui selle määruse artikli 1 lõikes 2 osutatud eeskirjades nõutakse ametlike sertifikaatide väljaandmist. Eelkõige antakse kõnealuse määrusega komisjonile õigus võtta vastu rakendusakte, millega kehtestatakse eeskirjad ametlike sertifikaatide kohta ning selliste sertifikaatide väljaandmise ja asendamise kohta. Kuna määruses (EL) 2016/429 täpsemad eeskirjad puuduvad, kohaldatakse käesolevas määruses sätestatud loomatervise sertifikaatide ja loomatervise/ametlike sertifikaatide suhtes asjakohaseid ametliku sertifitseerimise eeskirju.

(13)

Määruse (EL) 2017/625 artikli 1 lõikes 2 osutatud normid hõlmavad loomatervisenõudeid, aga muu hulgas ka toiduohutuse ja loomade heaolu valdkonna eeskirju. Õigusselguse huvides ja selleks, et vähendada sertifikaatide väljaandmisega kaasnevat halduskoormust, peaks käesolev määrus hõlmama loomatervise sertifikaate ja loomatervise/ametlikke sertifikaate, millele peab alla kirjutama veterinaarjärelevalve ametnik. Selleks et lihtsustada teatavatesse kategooriatesse kuuluvate maismaaloomade ja nende paljundusmaterjali saadetiste ametlikku kontrolli liitu toomisel ja liidus ning vähendada halduskoormust, peaksid käesolevas määruses sätestatud loomatervise sertifikaatide ja loomatervise/ametlike sertifikaatide näidised olema kooskõlas määrusega (EL) 2016/429 ja määrusega (EL) 2017/625.

(14)

Liitu toomise kohtade piiripunktides tehtava ametliku kontrolli hõlbustamiseks peaksid liitu toomisel kasutatavate sertifikaatide nõuded sisaldama keelenõudeid.

(15)

Määruse (EL) 2016/429 eesmärk on vähendada sertifitseerimise ja teavitamisega seotud halduskoormust, kasutades infotehnoloogiat mitmel eesmärgil nii palju kui võimalik. Lisaks on kõnealuses määruses sätestatud teatavad eeskirjad seoses võimalusega, et teatavate saadetistega võivad paberikandjal välja antud loomatervise sertifikaatide asemel olla kaasas elektroonilised loomatervise sertifikaadid. Määruses (EL) 2017/625 on sätestatud, et ametliku kontrolli teabehaldussüsteemi (IMSOC) eesmärk on võimaldada ametlike sertifikaatide koostamist, käsitlemist ja edastamist, sh elektroonilisel kujul. Komisjoni rakendusmääruses (EL) 2019/1715 (7) on sätestatud, et TRACES on IMSOCi komponent, mis võimaldab koostada sertifikaate elektrooniliselt, et vältida võimalikku pettust või eksitavat tegevust loomatervise sertifikaatide või loomatervise/ametlike sertifikaatide osas. Selleks et tagada elektrooniliste sertifitseerimisvahendite piisav turvalisuse tase ja võtta arvesse sertifitseerimisprotsessi ühtlustamise eesmärki, peaksid käesoleva määrusega kehtestatud sertifikaatide näidised ühilduma TRACESiga.

(16)

Määruse (EL) 2017/625 artikli 90 esimese lõigu punktiga c on komisjonile antud õigus võtta vastu rakendusakte, millega kehtestatakse eeskirjad, milles käsitletakse asendussertifikaatide väljaandmisel järgitavat korda. Seepärast on asjakohane kehtestada sertifikaatide asendamise ühised nõuded, mida tuleks kohaldada loomatervise sertifikaatide ja loomatervise/ametlike sertifikaatide suhtes, millele kirjutab alla veterinaarjärelevalve ametnik, ning need ühised nõuded tuleks sätestada käesolevas määruses.

(17)

Selleks et ära hoida kuritarvitamist või väärkasutamist, on vaja kehtestada eeskirjad juhtudeks, mil asendussertifikaate võib välja anda, ning nõuded, millele sellised sertifikaadid peavad vastama. Need juhtumid peaksid piirduma haldusvigadega ja olukordadega, kus algne sertifikaat on kahjustatud või kadunud.

(18)

Teatavatesse kategooriatesse kuuluvate maismaaloomade ja nende paljundusmaterjali saadetiste liikumist käsitlevate loomatervise sertifikaatide ja loomatervise/ametlike sertifikaatide näidised peaksid sisaldama saadetise üksikasju ning konkreetset veterinaarjärelevalve ametniku kinnitatud looma- ja rahvatervisealast teavet ning vajaduse korral ka loomade heaolu käsitlevat teavet. Liikmesriikidevaheliste liikumiste korral peaks nii loomatervise sertifikaatide kui ka loomatervise/ametlike sertifikaatide näidised sisaldama osa, mis on ette nähtud selliste liikumiste ajal ja sihtkohas tehtud ametliku kontrolli ning kõnealuse ametliku kontrolli tulemuste registreerimiseks.

(19)

Komisjoni otsuses 2010/470/EL (8) on kehtestatud veterinaarsertifikaatide näidised hobuslaste, lammaste ja kitsede sperma, munarakkude ja embrüote ning sigade munarakkude ja embrüote liidusiseseks kaubanduseks, võttes arvesse nõukogu direktiivi 92/65/EMÜ (9). Ent direktiiv 92/65/EMÜ tunnistati määrusega (EL) 2016/429 kehtetuks ja asendatakse sellega alates 21. aprillist 2021. Lisaks tunnistati määrusega (EL) 2016/429 ja muude liidu õigusaktidega kehtetuks teatavad muud kõnealuses otsuses esitatud sertifikaatide näidistes nimetatud õigusaktid. Seepärast tuleks ühtluse ja selguse huvides ning eeskirjade dubleerimise vältimiseks otsuses 2010/470/EL sätestatud veterinaarsertifikaatide näidised asendada käesolevas määruses sätestatud sertifikaatide näidistega ning otsus 2010/470/EL tuleks kehtetuks tunnistada.

(20)

On asjakohane kehtestada üleminekuperiood, et võtta arvesse erilist olukorda, milles on kolmandate riikide pädevad asutused, kes peavad võtma vajalikke meetmeid käesoleva määruse nõuete täitmiseks, ja erilist olukorda selliste maismaaloomade ja nende paljundusmaterjali saadetiste vedamisel, millega on kaasas enne käesoleva määruse kohaldamise kuupäeva komisjoni määruste (EÜ) nr 798/2008 (10) ja (EL) nr 206/2010, (11) komisjoni rakendusmääruste (EL) nr 139/2013 (12) ja (EL) 2018/659, (13) komisjoni otsuste 2006/168/EÜ, (14) 2010/470/EL ja 2010/472/EL, (15) samuti komisjoni rakendusotsuste 2011/630/EL, (16) 2012/137/EL (17) ja (EL) 2019/294 (18) kohaselt välja antud sertifikaadid.

(21)

Kuna määrust (EL) 2016/429 kohaldatakse alates 21. aprillist 2021, tuleks ka käesolevat määrust kohaldada alates samast kuupäevast.

(22)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Reguleerimisese ja kohaldamisala

1.   Käesoleva määrusega kehtestatakse eeskirjad seoses määruses (EL) 2016/429 sätestatud loomatervise sertifikaatidega ning määrusel (EL) 2016/429 ja määrusel (EL) 2017/625 põhinevate loomatervise/ametlike sertifikaatidega ning kõnealuste, teatavate maismaaloomade ja nende paljundusmaterjali saadetiste liitu toomisel (19) ning liidusisesel ja liikmesriikidevahelisel liikumisel nõutavate sertifikaatide (edaspidi koos „sertifikaadid“) väljaandmise ja asendamisega.

2.   Käesoleva määrusega kehtestatakse loomatervise sertifikaatide või loomatervise/ametlike sertifikaatide vormis sertifikaatide näidised:

a)

teatavatesse kategooriatesse kuuluvate maismaaloomade ja nende paljundusmaterjali saadetiste liikmesriikidevaheliseks liikumiseks (I lisa) ning

b)

teatavatesse kategooriatesse kuuluvate maismaaloomade ja nende paljundusmaterjali saadetiste liitu toomiseks (II lisa).

3.   Käesoleva määrusega kehtestatakse teatavatesse kategooriatesse kuuluvate maismaaloomade liidusiseseks liikumiseks ja liitu toomiseks kasutatavate loomatervise sertifikaatide või loomatervise/ametlike sertifikaatidega kaasas olevate deklaratsioonide näidised (III lisa).

Artikkel 2

Mõisted

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

1)

„registreeritud loomse paljundusmaterjali ettevõte“ – loomse paljundusmaterjali ettevõte delegeeritud määruse (EL) 2020/686 artikli 2 punktis 1 määratletud tähenduses;

2)

„heakskiidetud loomse paljundusmaterjali ettevõte“ – loomse paljundusmaterjali ettevõte delegeeritud määruse (EL) 2020/686 artikli 2 punktis 2 määratletud tähenduses;

3)

„sperma“ – sperma delegeeritud määruse (EL) 2020/686 artikli 2 punktis 14 määratletud tähenduses;

4)

„ootsüüdid“ – ootsüüdid delegeeritud määruse (EL) 2020/686 artikli 2 punktis 15 määratletud tähenduses;

5)

„embrüo“ – embrüo delegeeritud määruse (EL) 2020/686 artikli 2 punktis 16 määratletud tähenduses;

6)

„seemendusjaam“ – seemendusjaam delegeeritud määruse (EL) 2020/686 artikli 2 punktis 11 määratletud tähenduses;

7)

„embrüokogumisrühm“ – embrüokogumisrühm delegeeritud määruse (EL) 2020/686 artikli 2 punktis 12 määratletud tähenduses;

8)

„embrüotootmisrühm“ – embrüotootmisrühm delegeeritud määruse (EL) 2020/686 artikli 2 punktis 13 määratletud tähenduses;

9)

„loomse paljundusmaterjali töötlemisettevõte“ – loomse paljundusmaterjali töötlemisettevõte delegeeritud määruse (EL) 2020/686 artikli 2 punktis 18 määratletud tähenduses;

10)

„loomse paljundusmaterjali säilituskeskus“ – loomse paljundusmaterjali säilituskeskus delegeeritud määruse (EL) 2020/686 artikli 2 punktis 19 määratletud tähenduses;

11)

„veis“ – veis delegeeritud määruse (EL) 2020/692 artikli 2 punktis 5 määratletud tähenduses;

12)

„lammas“ – lammas delegeeritud määruse (EL) 2020/692 artikli 2 punktis 6 määratletud tähenduses;

13)

„kits“ – kits delegeeritud määruse (EL) 2020/692 artikli 2 punktis 7 määratletud tähenduses;

14)

„hobuslane“ – hobuslane delegeeritud määruse (EL) 2020/692 artikli 2 punktis 9 määratletud tähenduses;

15)

„kaamellane“ – kaamellane delegeeritud määruse (EL) 2020/692 artikli 2 punktis 10 määratletud tähenduses;

16)

„hirvlane“ – hirvlane delegeeritud määruse (EL) 2020/692 artikli 2 punktis 11 määratletud tähenduses;

17)

„registreeritud hobuslane“ – registreeritud hobuslane delegeeritud määruse (EL) 2020/692 artikli 2 punktis 12 määratletud tähenduses;

18)

„ööpäevased tibud“ – ööpäevased tibud delegeeritud määruse (EL) 2020/692 artikli 2 punktis 19 määratletud tähenduses;

19)

„määratletud patogeenivabad munad“ – määratletud patogeenivabad munad delegeeritud määruse (EL) 2020/692 artikli 2 punktis 26 määratletud tähenduses;

20)

„mesilane“ – loom delegeeritud määruse (EL) 2020/692 artikli 2 punktis 20 määratletud tähenduses;

21)

„kimalane“ – loom delegeeritud määruse (EL) 2020/692 artikli 2 punktis 21 määratletud tähenduses;

22)

„kordumatu heakskiidunumber“ – number delegeeritud määruse (EL) 2020/692 artikli 2 punktis 25 määratletud tähenduses.

Artikkel 3

Maismaaloomade ja nende paljundusmaterjali saadetiste loomatervise sertifikaatide ja loomatervise/ametlike sertifikaatide täitmine

1.   Käesoleva määruse I lisas esitatud sertifikaadid, mida kasutatakse maismaaloomade ja nende paljundusmaterjali saadetiste liikmesriikidevaheliseks liikumiseks, täidab ja allkirjastab veterinaarjärelevalve ametnik nõuetekohaselt vastavalt rakendusmääruse (EL) 2020/2235 I lisa 2. peatükis esitatud selgitavatele märkustele.

2.   Käesoleva määruse II lisas esitatud loomatervise sertifikaadid, mida kasutatakse maismaaloomade ja nende paljundusmaterjali saadetiste liitu toomiseks, täidab ja allkirjastab veterinaarjärelevalve ametnik nõuetekohaselt vastavalt rakendusmääruse (EL) 2020/2235 I lisa 4. peatükis esitatud selgitavatele märkustele.

3.   Lõigetes 1 ja 2 osutatud saadetiste eest vastutavad ettevõtjad esitavad pädevale asutusele teabe selliste saadetiste kirjelduse kohta, nagu on kirjeldatud vastavalt I või II lisas esitatud sertifikaatide näidiste I osas.

Artikkel 4

Maismaaloomade ja loomse paljundusmaterjali sertifikaatide nõuded

1.   Veterinaarjärelevalve ametnik täidab maismaaloomade ja loomse paljundusmaterjali saadetiste sertifikaadid vastavalt järgmistele nõuetele:

a)

sertifikaadil on veterinaarjärelevalve ametniku allkiri ja ametlik tempel; allkirja ja pitseri (v.a reljeefpitseri või vesimärgi) värv peab erinema teksti värvist;

b)

kui sertifikaat sisaldab mitut või alternatiivset kinnitust, peab veterinaarjärelevalve ametnik sertifikaadis läbi kriipsutama need kinnitused, mis ei ole asjakohased, kinnitades seda nimetähtede ning pitseriga, või need sertifikaadist täielikult kustutama;

c)

sertifikaat peab koosnema ühest järgmistest osadest:

i)

ühest lehest;

ii)

mitmest lehest, mis kõik on jagamatud ja moodustavad lahutamatu terviku;

iii)

järjestikustest lehekülgedest, millest iga lehekülg on nummerdatud nii, et see näitab kindlat lehekülge kogu järjestuses;

d)

kui sertifikaat koosneb järjestikustest lehekülgedest, nagu on osutatud käesoleva lõike punkti c alapunktis iii, peab igal leheküljel olema määruse (EL) 2017/625 artikli 89 lõike 1 punktis a osutatud kordumatu kood, veterinaarjärelevalve ametniku allkiri ja ametlik pitser;

e)

kui tegemist on liikmesriikidevahelisel saadetiste liikumisel kasutatavate sertifikaatidega, peab sertifikaat olema saadetisega kaasas kuni liidus asuvasse sihtkohta jõudmiseni;

f)

kui tegemist on saadetiste liitu toomiseks kasutatavate sertifikaatidega, tuleb sertifikaat esitada selle liitu sisenemise piiripunkti pädevale asutusele, kus saadetist ametlikult kontrollitakse;

g)

sertifikaat peab olema välja antud enne seda, kui on lõppenud selles käsitletud saadetise kontroll sertifikaati välja andvas pädevas asutuses;

h)

kui tegemist on liitu toomiseks kasutatavate sertifikaatidega, tuleb sertifikaat koostada liitu sisenemise piiripunkti liikmesriigi ametlikus keeles või ühes selle riigi ametlikus keeles.

2.   Erandina lõike 1 punktist h võib liikmesriik anda nõusoleku sertifikaatide koostamiseks mõnes muus liidu ametlikus keeles, millele on vajaduse korral lisatud tõestatud tõlge.

3.   Lõike 1 punkte a–e ei kohaldata elektrooniliste sertifikaatide suhtes, mis on välja antud kooskõlas rakendusmääruse (EL) 2019/1715 artikli 39 lõike 1 nõuetega.

4.   Lõike 1 punkte b, c ja d ei kohaldata sertifikaatide suhtes, mis on välja antud paberil ning täidetud TRACESis ja sealt välja trükitud.

Artikkel 5

Maismaaloomade ja loomse paljundusmaterjali sertifikaatide asendamine

1.   Pädev asutus annab maismaaloomade ja loomse paljundusmaterjali asendussertifikaate välja ainult juhul, kui algses sertifikaadis olid haldusvead või algne sertifikaat on kahjustatud või kadunud.

2.   Pädev asutus ei muuda asendussertifikaadis algse sertifikaadi teavet saadetise identifitseerimise, selle jälgitavuse ja algse sertifikaadiga saadetistele antud tagatiste kohta.

3.   Asendussertifikaadis peab pädev asutus:

a)

viitama selgelt määruse (EL) 2017/625 artikli 89 lõike 1 punktis a osutatud kordumatule koodile ja algse sertifikaadi väljaandmiskuupäevale ning kinnitama selgelt, et sellega asendatakse algne sertifikaat;

b)

märkima uue sertifikaadinumbri, mis erineb algse sertifikaadi numbrist;

c)

märkima kuupäeva, millal see välja anti ja mis erineb algse sertifikaadi väljaandmiskuupäevast,

d)

esitama paberkandjal oleva originaaldokumendi, välja arvatud juhul, kui TRACESisse edastatakse elektrooniline asendussertifikaat.

4.   Saadetiste liitu toomisel võib liitu sisenemise piiripunkti pädev asutus saadetise eest vastutavalt ettevõtjalt asendussertifikaati mitte nõuda, kui pärast sertifikaadi väljaandmist on muutunud kaubasaajat, importijat, liitu sisenemise piiripunkti või veoandmeid käsitlev teave ja saadetise eest vastutav ettevõtja on kõnealuse uue teabe esitanud.

Artikkel 6

Loomatervise sertifikaatide näidised teatavatesse kategooriatesse kuuluvate kabiloomade liikmesriikidevaheliseks liikumiseks

Artikli 1 lõike 2 punktis a osutatud loomatervise sertifikaadid, mida kasutatakse teatavatesse kategooriatesse kuuluvate kabiloomade liikmesriikidevaheliseks liikumiseks, peavad asjaomasest liigist olenevalt vastama ühele järgmistest näidistest:

a)

vastavalt I lisa 1. peatükis esitatud näidisele koostatud BOV-INTRA-X muude kui tapmiseks ettenähtud veiste puhul;

b)

vastavalt I lisa 2. peatükis esitatud näidisele koostatud BOV-INTRA-Y tapmiseks ettenähtud veiste puhul;

c)

vastavalt I lisa 3. peatükis esitatud näidisele koostatud POR-INTRA-X muude kui tapmiseks ettenähtud sigade puhul;

d)

vastavalt I lisa 4. peatükis esitatud näidisele koostatud POR-INTRA-Y tapmiseks ettenähtud sigade puhul;

e)

vastavalt I lisa 5. peatükis esitatud näidisele koostatud OV/CAP-INTRA-X muude kui tapmiseks ettenähtud lammaste ja kitsede puhul;

f)

vastavalt I lisa 6. peatükis esitatud näidisele koostatud OV/CAP-INTRA-Y tapmiseks ettenähtud lammaste ja kitsede puhul;

g)

vastavalt I lisa 7. peatükis esitatud näidisele koostatud EQUI-INTRA-IND muu kui tapmiseks ettenähtud individuaalse hobuslase puhul;

h)

vastavalt I lisa 8. peatükis esitatud näidisele koostatud EQUI-INTRA-CON hobuslaste saadetise puhul;

i)

vastavalt I lisa 9. peatükis esitatud näidisele koostatud CAM-INTRA-X muude kui tapmiseks ettenähtud kaamellaste puhul;

j)

vastavalt I lisa 10. peatükis esitatud näidisele koostatud CAM-INTRA-Y tapmiseks ettenähtud kaamellaste puhul;

k)

vastavalt I lisa 11. peatükis esitatud näidisele koostatud CER-INTRA-X muude kui tapmiseks ettenähtud hirvlaste puhul;

l)

vastavalt I lisa 12. peatükis esitatud näidisele koostatud CER-INTRA-Y tapmiseks ettenähtud hirvlaste puhul;

m)

vastavalt I lisa 13. peatükis esitatud näidisele koostatud OTHER-UNGULATES-INTRA-X muude kui tapmiseks ettenähtud muude peetavate kabiloomade kui veiste, lammaste, kitsede, sigade, hobuslaste, kaamellaste ja hirvlaste puhul;

n)

vastavalt I lisa 14. peatükis esitatud näidisele koostatud OTHER-UNGULATES-INTRA-Y tapmiseks ettenähtud muude peetavate kabiloomade kui veiste, lammaste, kitsede, sigade, hobuslaste, kaamellaste ja hirvlaste puhul.

Artikkel 7

Loomatervise sertifikaatide ja loomatervise/ametlike sertifikaatide näidised teatavatesse kategooriatesse kuuluvate lindude ja nende paljundusmaterjali liikmesriikidevaheliseks liikumiseks

Artikli 1 lõike 2 punktis a osutatud loomatervise sertifikaadid ja loomatervise/ametlikud sertifikaadid, mida kasutatakse teatavatesse kategooriatesse kuuluvate lindude ja nende paljundusmaterjali liikmesriikidevaheliseks liikumiseks, peavad asjaomasest lindude kategooriast ja materjalist olenevalt vastama ühele järgmistest näidistest:

a)

vastavalt I lisa 15. peatükis esitatud näidisele koostatud POU-INTRA-HEP kodulindude haudemunade puhul;

b)

vastavalt I lisa 16. peatükis esitatud näidisele koostatud POU-INTRA-DOC ööpäevaste tibude puhul;

c)

vastavalt I lisa 17. peatükis esitatud näidisele koostatud POU-INTRA-X sugu- ja tootmislindude puhul;

d)

vastavalt I lisa 18. peatükis esitatud näidisele koostatud POU-INTRA-LT20 vähem kui 20 kodulinnuisendi, kelle hulka ei kuulu silerinnalised linnud, või vähem kui 20 kodulindude haudemuna, mis ei hõlma silerinnaliste lindude haudemune, puhul;

e)

vastavalt I lisa 19. peatükis esitatud näidisele koostatud POU-INTRA-Y tapmiseks ettenähtud kodulindude puhul;

f)

vastavalt I lisa 20. peatükis esitatud näidisele koostatud POU-INTRA-SPF kindlaks määratud patogeenidest vabade munade puhul;

g)

vastavalt I lisa 21. peatükis esitatud näidisele koostatud CAPTIVE-BIRDS-INTRA tehistingimustes peetavate lindude puhul;

h)

vastavalt I lisa 22. peatükis esitatud näidisele koostatud HE-CAPTIVE-BIRDS-INTRA tehistingimustes peetavate lindude haudemunade puhul.

Artikkel 8

Loomatervise sertifikaatide näidised veiste teatavat liiki paljundusmaterjali liikmesriikidevaheliseks liikumiseks

Artikli 1 lõike 2 punktis a osutatud loomatervise sertifikaadid, mida kasutatakse veiste teatavat liiki paljundusmaterjali liikmesriikidevaheliseks liikumiseks, peavad asjaomasest materjali liigist olenevalt vastama ühele järgmistest näidistest:

a)

vastavalt I lisa 23. peatükis esitatud näidisele koostatud BOV-SEM-A-INTRA veiste sellise sperma saadetiste puhul, mis on pärast 20. aprilli 2021 kogutud, töödeldud ja säilitatud määruse (EL) 2016/429 ja delegeeritud määruse (EL) 2020/686 nõuete kohaselt ning lähetatud sperma kogunud seemendusjaamast;

b)

vastavalt I lisa 24. peatükis esitatud näidisele koostatud BOV-SEM-B-INTRA veiste sellise sperma varude saadetiste puhul, mis on pärast 31. detsembrit 2004 ja enne 21. aprilli 2021 kogutud, töödeldud ja säilitatud nõukogu direktiivi 88/407/EMÜ (20) (mida on muudetud nõukogu direktiiviga 2003/43/EÜ (21)) nõuete kohaselt ning pärast 20. aprilli 2021 lähetatud sperma kogunud seemendusjaamast;

c)

vastavalt I lisa 25. peatükis esitatud näidisele koostatud BOV-SEM-C-INTRA veiste sellise sperma varude saadetiste puhul, mis on enne 1. jaanuari 2005 kogutud, töödeldud ja säilitatud nõukogu direktiivi 88/407/EMÜ (mida on muudetud nõukogu direktiiviga 93/60/EMÜ) nõuete kohaselt ning pärast 20. aprilli 2021 lähetatud sperma kogunud seemendusjaamast;

d)

vastavalt I lisa 26. peatükis esitatud näidisele koostatud BOV-OOCYTES-EMB-A-INTRA veiste selliste ootsüütide ja embrüote saadetise puhul, mis on pärast 20. aprilli 2021 kogutud või toodetud, töödeldud ja säilitatud määruse (EL) 2016/429 ja delegeeritud määruse (EL) 2020/686 nõuete kohaselt ning lähetatud ootsüüdid või embrüod kogunud embrüokogumis- või -tootmisrühma poolt;

e)

vastavalt I lisa 27. peatükis esitatud näidisele koostatud BOV-EMB-B-INTRA veiste selliste embrüote varude saadetiste puhul, mis on enne 21. aprilli 2021 kogutud või toodetud, töödeldud ja säilitatud nõukogu direktiivi 89/556/EMÜ (22)nõuete kohaselt ning pärast 20. aprilli 2021 lähetatud embrüod kogunud või tootnud embrüokogumis- või -tootmisrühma poolt;

f)

vastavalt I lisa 28. peatükis esitatud näidisele koostatud BOV-GP-PROCESSING-INTRA allpool loetletud sellise loomse paljundusmaterjali saadetiste puhul, mis on pärast 20. aprilli 2021 lähetatud loomse paljundusmaterjali töötlemisettevõttest:

määruse (EL) 2016/429 ja delegeeritud määruse (EL) 2020/686 kohaselt pärast 20. aprilli 2021 kogutud, töödeldud ja säilitatud veiste sperma;

nõukogu direktiivi 88/407/EMÜ (mida on muudetud nõukogu direktiiviga 2003/43/EÜ) nõuete kohaselt pärast 31. detsembrit 2004 ja enne 21. aprilli 2021 kogutud, töödeldud ja säilitatud veiste sperma varud;

nõukogu direktiivi 88/407/EMÜ (mida on muudetud nõukogu direktiiviga 93/60/EMÜ) nõuete kohaselt enne 1. jaanuari 2005 kogutud, töödeldud ja säilitatud veiste sperma varud;

määruse (EL) 2016/429 ja delegeeritud määruse (EL) 2020/686 nõuete kohaselt pärast 20. aprilli 2021 kogutud või toodetud, töödeldud ja säilitatud veiste ootsüüdid ja embrüod;

direktiivi 89/556/EMÜ kohaselt enne 21. aprilli 2021 kogutud või toodetud, töödeldud ja säilitatud veiste embrüote varud;

g)

vastavalt I lisa 29. peatükis esitatud näidisele koostatud BOV-GP-STORAGE-INTRA allpool loetletud sellise loomse paljundusmaterjali saadetiste puhul, mis on pärast 20. aprilli 2021 lähetatud loomse paljundusmaterjali säilituskeskusest:

määruse (EL) 2016/429 ja delegeeritud määruse (EL) 2020/686 nõuete kohaselt pärast 20. aprilli 2021 kogutud, töödeldud ja säilitatud veiste sperma;

nõukogu direktiivi 88/407/EMÜ (mida on muudetud nõukogu direktiiviga 2003/43/EÜ) nõuete kohaselt pärast 31. detsembrit 2004 ja enne 21. aprilli 2021 kogutud, töödeldud ja säilitatud veiste sperma varud;

nõukogu direktiivi 88/407/EMÜ (mida on muudetud nõukogu direktiiviga 93/60/EMÜ) nõuete kohaselt enne 1. jaanuari 2005 kogutud, töödeldud ja säilitatud veiste sperma varud;

määruse (EL) 2016/429 ja delegeeritud määruse (EL) 2020/686 nõuete kohaselt pärast 20. aprilli 2021 kogutud või toodetud, töödeldud ja säilitatud veiste ootsüüdid ja embrüod;

direktiivi 89/556/EMÜ nõuete kohaselt enne 21. aprilli 2021 kogutud või toodetud, töödeldud ja säilitatud veiste embrüote varud.

Artikkel 9

Loomatervise sertifikaatide näidised lammaste ja kitsede teatavat liiki paljundusmaterjali liikmesriikidevaheliseks liikumiseks

Artikli 1 lõike 2 punktis a osutatud loomatervise sertifikaadid, mida kasutatakse lammaste ja kitsede teatavat liiki paljundusmaterjali liikmesriikidevaheliseks liikumiseks, peavad asjaomasest materjali liigist olenevalt vastama ühele järgmistest näidistest:

a)

vastavalt I lisa 30. peatükis esitatud näidisele koostatud OV/CAP-SEM-A-INTRA lammaste ja kitsede sellise sperma saadetiste puhul, mis on pärast 20. aprilli 2021 kogutud, töödeldud ja säilitatud määruse (EL) 2016/429 ja delegeeritud määruse (EL) 2020/686 nõuete kohaselt ning lähetatud sperma kogunud seemendusjaamast;

b)

vastavalt I lisa 31. peatükis esitatud näidisele koostatud OV/CAP-SEM-B-INTRA lammaste ja kitsede sellise sperma varude saadetiste puhul, mis on pärast 31. augustit 2010 ja enne 21. aprilli 2021 kogutud, töödeldud ja säilitatud nõukogu direktiivi 92/65/EMÜ nõuete kohaselt ning pärast 20. aprilli 2021 lähetatud sperma kogunud seemendusjaamast;

c)

vastavalt I lisa 32. peatükis esitatud näidisele koostatud OV/CAP-SEM-C-INTRA lammaste ja kitsede sellise sperma varude saadetiste puhul, mis on enne 1. septembrit 2010 kogutud, töödeldud ja säilitatud nõukogu direktiivi 92/65/EMÜ nõuete kohaselt ning pärast 20. aprilli 2021 lähetatud sperma kogunud seemendusjaamast;

d)

vastavalt I lisa 33. peatükis esitatud näidisele koostatud OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-INTRA lammaste ja kitsede selliste ootsüütide ja embrüote saadetiste puhul, mis on pärast 20. aprilli 2021 kogutud või toodetud, töödeldud ja säilitatud määruse (EL) 2016/429 ja delegeeritud määruse (EL) 2020/686 nõuete kohaselt ning lähetatud ootsüüdid või embrüod kogunud või tootnud embrüokogumis- või -tootmisrühma poolt;

e)

vastavalt I lisa 34. peatükis esitatud näidisele koostatud OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-INTRA lammaste ja kitsede selliste ootsüütide ja embrüote varude saadetiste puhul, mis on pärast 31. augustit 2010 ja enne 21. aprilli 2021 kogutud või toodetud, töödeldud ja säilitatud nõukogu direktiivi 92/65/EMÜ nõuete kohaselt ning pärast 20. aprilli 2021 lähetatud ootsüüdid või embrüod kogunud või tootnud embrüokogumis- või -tootmisrühma poolt;

f)

vastavalt I lisa 35. peatükis esitatud näidisele koostatud OV/CAP-OOCYTES-EMB-C-INTRA lammaste ja kitsede selliste ootsüütide ja embrüote varude saadetiste puhul, mis on enne 1. septembrit 2010 kogutud või toodetud, töödeldud ja säilitatud nõukogu direktiivi 92/65/EMÜ nõuete kohaselt ning pärast 20. aprilli 2021 lähetatud ootsüüdid või embrüod kogunud või tootnud embrüokogumis- või -tootmisrühma poolt;

g)

vastavalt I lisa 36. peatükis esitatud näidisele koostatud OV/CAP-GP-PROCESSING-INTRA allpool loetletud sellise loomse paljundusmaterjali saadetiste puhul, mis on pärast 20. aprilli 2021 lähetatud loomse paljundusmaterjali töötlemisettevõttest:

määruse (EL) 2016/429 ja delegeeritud määruse (EL) 2020/686 nõuete kohaselt pärast 20. aprilli 2021 kogutud, töödeldud ja säilitatud lammaste ja kitsede sperma;

nõukogu direktiivi 92/65/EMÜ nõuete kohaselt pärast 31. augustit 2010 ja enne 21. aprilli 2021 kogutud, töödeldud ja säilitatud lammaste ja kitsede sperma varud;

nõukogu direktiivi 92/65/EMÜ nõuete kohaselt enne 1. septembrit 2010 kogutud, töödeldud ja säilitatud lammaste ja kitsede sperma varud;

määruse (EL) 2016/429 ja delegeeritud määruse (EL) 2020/686 nõuete kohaselt pärast 20. aprilli 2021 kogutud või toodetud, töödeldud ja säilitatud lammaste ja kitsede ootsüüdid ja embrüod;

nõukogu direktiivi 92/65/EMÜ nõuete kohaselt pärast 31. augustit 2010 ja enne 21. aprilli 2021 kogutud või toodetud, töödeldud ja säilitatud lammaste ja kitsede ootsüütide ja embrüote varud;

nõukogu direktiivi 92/65/EMÜ nõuete kohaselt enne 1. septembrit 2010 kogutud või toodetud, töödeldud ja säilitatud lammaste ja kitsede ootsüütide ja embrüote varud;

h)

vastavalt I lisa 37. peatükis esitatud näidisele koostatud OV/CAP-GP-STORAGE-INTRA allpool loetletud sellise loomse paljundusmaterjali saadetiste puhul, mis on pärast 20. aprilli 2021 lähetatud loomse paljundusmaterjali säilituskeskusest:

määruse (EL) 2016/429 ja delegeeritud määruse (EL) 2020/686 nõuete kohaselt pärast 20. aprilli 2021 kogutud, töödeldud ja säilitatud lammaste ja kitsede sperma;

nõukogu direktiivi 92/65/EMÜ nõuete kohaselt pärast 31. augustit 2010 ja enne 21. aprilli 2021 kogutud, töödeldud ja säilitatud lammaste ja kitsede sperma varud;

nõukogu direktiivi 92/65/EMÜ nõuete kohaselt enne 1. septembrit 2010 kogutud, töödeldud ja säilitatud lammaste ja kitsede sperma varud;

määruse (EL) 2016/429 ja delegeeritud määruse (EL) 2020/686 nõuete kohaselt pärast 20. aprilli 2021 kogutud või toodetud, töödeldud ja säilitatud lammaste ja kitsede ootsüüdid ja embrüod;

nõukogu direktiivi 92/65/EMÜ nõuete kohaselt pärast 31. augustit 2010 ja enne 21. aprilli 2021 kogutud või toodetud, töödeldud ja säilitatud lammaste ja kitsede ootsüütide ja embrüote varud;

nõukogu direktiivi 92/65/EMÜ nõuete kohaselt enne 1. septembrit 2010 kogutud või toodetud, töödeldud ja säilitatud lammaste ja kitsede ootsüütide ja embrüote varud.

Artikkel 10

Loomatervise sertifikaatide näidised sigade teatavat liiki paljundusmaterjali liikmesriikidevaheliseks liikumiseks

Artikli 1 lõike 2 punktis a osutatud loomatervise sertifikaadid, mida kasutatakse sigade teatavat liiki paljundusmaterjali liikmesriikidevaheliseks liikumiseks, peavad asjaomasest materjali liigist olenevalt vastama ühele järgmistest näidistest:

a)

vastavalt I lisa 38. peatükis esitatud näidisele koostatud POR-SEM-A-INTRA sigade sellise sperma saadetiste puhul, mis on pärast 20. aprilli 2021 kogutud, töödeldud ja säilitatud määruse (EL) 2016/429 ja delegeeritud määruse (EL) 2020/686 nõuete kohaselt ning lähetatud sperma kogunud seemendusjaamast;

b)

vastavalt I lisa 39. peatükis esitatud näidisele koostatud POR-SEM-B-INTRA sigade sellise sperma varude saadetiste puhul, mis on enne 21. aprilli 2021 kogutud, töödeldud ja säilitatud direktiivi 90/429/EMÜ (23) nõuete kohaselt ning pärast 20. aprilli 2021 lähetatud sperma kogunud seemendusjaamast;

c)

vastavalt I lisa 40. peatükis esitatud näidisele koostatud POR-OOCYTES-EMB-A-INTRA sigade selliste ootsüütide ja embrüote saadetiste puhul, mis on pärast 20. aprilli 2021 kogutud või toodetud, töödeldud ja säilitatud määruse (EL) 2016/429 ja delegeeritud määruse (EL) 2020/686 nõuete kohaselt ning on lähetatud ootsüüdid või embrüod kogunud või tootnud embrüokogumis- või -tootmisrühma poolt;

d)

vastavalt I lisa 41. peatükis esitatud näidisele koostatud POR-OOCYTES-EMB-B-INTRA sigade selliste ootsüütide ja embrüote varude saadetiste puhul, mis on pärast 31. augustit 2010 ja enne 21. aprilli 2021 kogutud või toodetud, töödeldud ja säilitatud nõukogu direktiivi 92/65/EMÜ nõuete kohaselt ning pärast 20. aprilli 2021 lähetatud ootsüüdid või embrüod kogunud või tootnud embrüokogumis- või -tootmisrühma poolt;

e)

vastavalt I lisa 42. peatükis esitatud näidisele koostatud POR-OOCYTES-EMB-C-INTRA sigade selliste ootsüütide ja embrüote varude saadetiste puhul, mis on enne 1. septembrit 2010 kogutud või toodetud, töödeldud ja säilitatud nõukogu direktiivi 92/65/EMÜ nõuete kohaselt ning pärast 20. aprilli 2021 lähetatud ootsüüdid või embrüod kogunud või tootnud embrüokogumis- või -tootmisrühma poolt;

f)

vastavalt I lisa 43. peatükis esitatud näidisele koostatud POR-GP-PROCESSING-INTRA allpool loetletud sellise loomse paljundusmaterjali saadetiste puhul, mis on pärast 20. aprilli 2021 lähetatud loomse paljundusmaterjali töötlemisettevõttest:

määruse (EL) 2016/429 ja delegeeritud määruse (EL) 2020/686 nõuete kohaselt pärast 20. aprilli 2021 kogutud, töödeldud ja säilitatud sigade sperma;

nõukogu direktiivi 90/429/EMÜ nõuete kohaselt enne 21. aprilli 2021 kogutud, töödeldud ja säilitatud sigade sperma varud;

määruse (EL) 2016/429 ja delegeeritud määruse (EL) 2020/686 nõuete kohaselt pärast 20. aprilli 2021 kogutud või toodetud, töödeldud ja säilitatud sigade ootsüüdid ja embrüod;

direktiivi 92/65/EMÜ nõuete kohaselt pärast 31. augustit 2010 ja enne 21. aprilli 2021 kogutud või toodetud, töödeldud ja säilitatud sigade ootsüütide ja embrüote varud;

direktiivi 92/65/EMÜ nõuete kohaselt enne 1. septembrit 2010 kogutud või toodetud, töödeldud ja säilitatud sigade ootsüütide ja embrüote varud;

g)

vastavalt I lisa 44. peatükis esitatud näidisele koostatud POR-GP-STORAGE-INTRA allpool loetletud sellise loomse paljundusmaterjali saadetiste puhul, mis on pärast 20. aprilli 2021 lähetatud loomse paljundusmaterjali säilituskeskusest:

määruse (EL) 2016/429 ja delegeeritud määruse (EL) 2020/686 nõuete kohaselt pärast 20. aprilli 2021 kogutud, töödeldud ja säilitatud sigade sperma;

nõukogu direktiivi 90/429/EMÜ nõuete kohaselt enne 21. aprilli 2021 kogutud, töödeldud ja säilitatud sigade sperma varud;

määruse (EL) 2016/429 ja delegeeritud määruse (EL) 2020/686 nõuete kohaselt pärast 20. aprilli 2021 kogutud või toodetud, töödeldud ja säilitatud sigade ootsüüdid ja embrüod;

direktiivi 92/65/EMÜ nõuete kohaselt pärast 31. augustit 2010 ja enne 21. aprilli 2021 kogutud või toodetud, töödeldud ja säilitatud sigade ootsüütide ja embrüote varud;

direktiivi 92/65/EMÜ nõuete kohaselt enne 1. septembrit 2010 kogutud või toodetud, töödeldud ja säilitatud sigade ootsüütide ja embrüote varud.

Artikkel 11

Loomatervise sertifikaatide näidised hobuslaste teatavat liiki paljundusmaterjali liikmesriikidevaheliseks liikumiseks

Artikli 1 lõike 2 punktis a osutatud loomatervise sertifikaadid, mida kasutatakse hobuslaste teatavat liiki paljundusmaterjali liikmesriikidevaheliseks liikumiseks, peavad asjaomasest materjali liigist olenevalt vastama ühele järgmistest näidistest:

a)

vastavalt I lisa 45. peatükis esitatud näidisele koostatud EQUI-SEM-A-INTRA hobuslaste sellise sperma saadetiste puhul, mis on pärast 20. aprilli 2021 kogutud, töödeldud ja säilitatud määruse (EL) 2016/429 ja delegeeritud määruse (EL) 2020/686 nõuete kohaselt ning lähetatud sperma kogunud seemendusjaamast;

b)

vastavalt I lisa 46. peatükis esitatud näidisele koostatud EQUI-SEM-B-INTRA hobuslaste sellise sperma varude saadetiste puhul, mis on pärast 30. septembrit 2014 ja enne 21. aprilli 2021 kogutud, töödeldud ja säilitatud nõukogu direktiivi 92/65/EMÜ nõuete kohaselt ning pärast 20. aprilli 2021 lähetatud sperma kogunud seemendusjaamast;

c)

vastavalt I lisa 47. peatükis esitatud näidisele koostatud EQUI-SEM-C-INTRA hobuslaste sellise sperma varude saadetiste puhul, mis on pärast 31. augustit 2010 ja enne 1. oktoobrit 2014 kogutud, töödeldud ja säilitatud nõukogu direktiivi 92/65/EMÜ nõuete kohaselt ning pärast 20. aprilli 2021 lähetatud sperma kogunud seemendusjaamast;

d)

vastavalt I lisa 48. peatükis esitatud näidisele koostatud EQUI-SEM-D-INTRA hobuslaste sellise sperma varude saadetiste puhul, mis on enne 1. septembrit 2010 kogutud, töödeldud ja säilitatud nõukogu direktiivi 92/65/EMÜ nõuete kohaselt ning pärast 20. aprilli 2021 lähetatud sperma kogunud seemendusjaamast;

e)

vastavalt I lisa 49. peatükis esitatud näidisele koostatud EQUI-OOCYTES-EMB-A-INTRA hobuslaste selliste ootsüütide ja embrüote saadetiste puhul, mis on pärast 20. aprilli 2021 kogutud või toodetud, töödeldud ja säilitatud määruse (EL) 2016/429 ja delegeeritud määruse (EL) 2020/686 nõuete kohaselt ning lähetatud ootsüüdid või embrüod kogunud või tootnud embrüokogumis- või -tootmisrühma poolt;

f)

vastavalt I lisa 50. peatükis esitatud näidisele koostatud EQUI-OOCYTES-EMB-B-INTRA hobuslaste selliste ootsüütide ja embrüote varude saadetiste puhul, mis on pärast 30. septembrit 2014 ja enne 21. aprilli 2021 kogutud või toodetud, töödeldud ja säilitatud nõukogu direktiivi 92/65/EMÜ nõuete kohaselt ning pärast 20. aprilli 2021 lähetatud ootsüüdid või embrüod kogunud või tootnud embrüokogumis- või -tootmisrühma poolt;

g)

vastavalt I lisa 51. peatükis esitatud näidisele koostatud EQUI-OOCYTES-EMB-C-INTRA hobuslaste selliste ootsüütide ja embrüote varude saadetiste puhul, mis on pärast 31. augustit 2010 ja enne 1. oktoobrit 2014 kogutud või toodetud, töödeldud ja säilitatud nõukogu direktiivi 92/65/EMÜ nõuete kohaselt ning pärast 20. aprilli 2021 lähetatud ootsüüdid või embrüod kogunud või tootnud embrüokogumis- või -tootmisrühma poolt;

h)

vastavalt I lisa 52. peatükis esitatud näidisele koostatud EQUI-OOCYTES-EMB-D-INTRA hobuslaste selliste ootsüütide ja embrüote varude saadetiste puhul, mis on enne 1. septembrit 2010 kogutud või toodetud, töödeldud ja säilitatud nõukogu direktiivi 92/65/EMÜ nõuete kohaselt ning pärast 20. aprilli 2021 lähetatud ootsüüdid või embrüod kogunud või tootnud embrüokogumis- või -tootmisrühma poolt;

i)

vastavalt I lisa 53. peatükis esitatud näidisele koostatud EQUI-GP-PROCESSING-INTRA allpool loetletud sellise loomse paljundusmaterjali saadetiste puhul, mis on pärast 20. aprilli 2021 lähetatud loomse paljundusmaterjali töötlemisettevõttest:

määruse (EL) 2016/429 ja delegeeritud määruse (EL) 2020/686 nõuete kohaselt pärast 20. aprilli 2021 kogutud, töödeldud ja säilitatud hobuslaste sperma;

direktiivi 92/65/EMÜ nõuete kohaselt pärast 30. septembrit 2014 ja enne 21. aprilli 2021 kogutud, töödeldud ja säilitatud hobuslaste sperma varud;

direktiivi 92/65/EMÜ nõuete kohaselt pärast 31. augustit 2010 ja enne 1. oktoobrit 2014 kogutud, töödeldud ja säilitatud hobuslaste sperma varud;

direktiivi 92/65/EMÜ nõuete kohaselt enne 1. septembrit 2010 kogutud, töödeldud ja säilitatud hobuslaste sperma varud;

määruse (EL) 2016/429 ja delegeeritud määruse (EL) 2020/686 nõuete kohaselt pärast 20. aprilli 2021 kogutud või toodetud, töödeldud ja säilitatud hobuslaste ootsüüdid ja embrüod;

direktiivi 92/65/EMÜ nõuete kohaselt pärast 30. septembrit 2014 ja enne 21. aprilli 2021 kogutud või toodetud, töödeldud ja säilitatud hobuslaste ootsüütide ja embrüote varud;

direktiivi 92/65/EMÜ nõuete kohaselt pärast 31. augustit 2010 ja enne 1. oktoobrit 2014 kogutud, töödeldud ja säilitatud hobuslaste ootsüütide ja embrüote varud;

direktiivi 92/65/EMÜ nõuete kohaselt enne 1. septembrit 2010 kogutud, töödeldud ja säilitatud hobuslaste ootsüütide ja embrüote varud;

j)

vastavalt I lisa 54. peatükis esitatud näidisele koostatud EQUI-GP-STORAGE-INTRA allpool loetletud sellise loomse paljundusmaterjali saadetiste puhul, mis on pärast 20. aprilli 2021 lähetatud loomse paljundusmaterjali säilituskeskusest:

määruse (EL) 2016/429 ja delegeeritud määruse (EL) 2020/686 nõuete kohaselt pärast 20. aprilli 2021 kogutud, töödeldud ja säilitatud hobuslaste sperma;

direktiivi 92/65/EMÜ nõuete kohaselt pärast 30. septembrit 2014 ja enne 21. aprilli 2021 kogutud, töödeldud ja säilitatud hobuslaste sperma varud;

direktiivi 92/65/EMÜ nõuete kohaselt pärast 31. augustit 2010 ja enne 1. oktoobrit 2014 kogutud, töödeldud ja säilitatud hobuslaste sperma varud;

direktiivi 92/65/EMÜ nõuete kohaselt enne 1. septembrit 2010 kogutud, töödeldud ja säilitatud hobuslaste sperma varud;

määruse (EL) 2016/429 ja delegeeritud määruse (EL) 2020/686 nõuete kohaselt pärast 20. aprilli 2021 kogutud või toodetud, töödeldud ja säilitatud hobuslaste ootsüüdid ja embrüod;

direktiivi 92/65/EMÜ nõuete kohaselt pärast 30. septembrit 2014 ja enne 21. aprilli 2021 kogutud või toodetud, töödeldud ja säilitatud hobuslaste ootsüütide ja embrüote varud;

direktiivi 92/65/EMÜ nõuete kohaselt pärast 31. augustit 2010 ja enne 1. oktoobrit 2014 kogutud, töödeldud ja säilitatud hobuslaste ootsüütide ja embrüote varud;

direktiivi 92/65/EMÜ nõuete kohaselt enne 1. septembrit 2010 kogutud, töödeldud ja säilitatud hobuslaste ootsüütide ja embrüote varud.

Artikkel 12

Loomatervise sertifikaatide näidised teatavatesse kategooriatesse kuuluvate mesilaste liikmesriikidevaheliseks liikumiseks

Artikli 1 lõike 2 punktis a osutatud loomatervise sertifikaadid, mida kasutatakse teatavatesse kategooriatesse kuuluvate mesilaste liikmesriikidevaheliseks liikumiseks, peavad asjaomasest liigist olenevalt vastama ühele järgmistest näidistest:

a)

vastavalt I lisa 55. peatükis esitatud näidisele koostatud HBEE-INTRA meemesilaste puhul;

b)

vastavalt I lisa 56. peatükis esitatud näidisele koostatud QUE-INTRA erandiga hõlmatud mesilasemade puhul;

c)

vastavalt I lisa 57. peatükis esitatud näidisele koostatud BBEE-INTRA kimalaste puhul.

Artikkel 13

Loomatervise sertifikaatide ja deklaratsioonide näidised teatavatesse kategooriatesse kuuluvate maismaaloomade ja teatava loomse paljundusmaterjali liikmesriikidevaheliseks liikumiseks

Artikli 1 lõike 2 punktis a osutatud loomatervise sertifikaadid ja artikli 1 lõikes 3 osutatud deklaratsioonid, mida kasutatakse teatavatesse kategooriatesse kuuluvate maismaaloomade ja nende paljundusmaterjali liikmesriikidevaheliseks liikumiseks, peavad asjaomasest liigist ja materjali kategooriast olenevalt vastama ühele järgmistest näidistest:

a)

vastavalt I lisa 58. peatükis esitatud näidisele koostatud CONFINED-LIVE-INTRA kinniste ettevõtete vahel liikuvate maismaaloomade puhul;

b)

vastavalt I lisa 59. peatükis esitatud näidisele koostatud CONFINED-PRIMATE-INTRA kinnisesse ettevõttesse viidavate ahviliste puhul;

c)

vastavalt I lisa 60. peatükis esitatud näidisele koostatud kinnises ettevõttes peetavate maismaaloomade sellise sperma ning selliste ootsüütide ja embrüote saadetiste puhul, mis on määruse (EL) 2016/429 ja delegeeritud määruse (EL) 2020/686 nõuete kohaselt kogutud või toodetud, töödeldud ja säilitatud;

d)

vastavalt I lisa 61. peatükis esitatud näidisele koostatud CANIS-FELIS-FERRETS-INTRA koerte, kasside ja valgetuhkrute puhul;

e)

vastavalt I lisa 62. peatükis esitatud näidisele koostatud GP-CANIS-FELIS-INTRA koerte (Canis lupus familiaris) ja kasside (Felis silvestris catus) sellise sperma ning selliste ootsüütide ja embrüote saadetiste puhul, mis on määruse (EL) 2016/429 ja delegeeritud määruse (EL) 2020/686 nõuete kohaselt kogutud või toodetud, töödeldud ja säilitatud;

f)

vastavalt I lisa 63. peatükis esitatud näidisele koostatud OTHCARN-INTRA muude kiskjaliste puhul;

g)

vastavalt I lisa 64. peatükis esitatud näidisele koostatud WILD-ANIMALS-INTRA maismaaloomadest metsloomade puhul;

h)

vastavalt I lisa 65. peatükis esitatud näidisele koostatud GP-CAM-CER-INTRA Camelidae ja Cervidae sugukonna loomade sellise sperma ning selliste ootsüütide ja embrüote saadetiste puhul, mis on määruse (EL) 2016/429 ja delegeeritud määruse (EL) 2020/686 nõuete kohaselt kogutud või toodetud, töödeldud ja säilitatud.

Artikkel 14

Loomatervise sertifikaatide ja loomatervise/ametlike sertifikaatide näidised teatavatesse kategooriatesse kuuluvate kabiloomade liitu toomiseks

Artikli 1 lõike 2 punktis b osutatud loomatervise sertifikaadid ja loomatervise/ametlikud sertifikaadid, mida kasutatakse teatavatesse kategooriatesse kuuluvate kabiloomade liitu toomiseks, peavad asjaomasest liigist olenevalt vastama ühele järgmistest näidistest:

a)

vastavalt II lisa 1. peatükis esitatud näidisele koostatud BOV-X veiste puhul;

b)

vastavalt II lisa 2. peatükis esitatud näidisele koostatud BOV-Y tapmiseks ettenähtud veiste puhul;

c)

vastavalt II lisa 3. peatükis esitatud näidisele koostatud BOV-X-TRANSIT-RU selliste veiste puhul, kes on ette nähtud transiidiks Kaliningradi piirkonnast läbi Leedu territooriumi muudesse Venemaa piirkondadesse;

d)

vastavalt II lisa 4. peatükis esitatud näidisele koostatud OV/CAP-X lammaste ja kitsede puhul;

e)

vastavalt I lisa 5. peatükis esitatud näidisele koostatud OV/CAP-Y tapmiseks ettenähtud lammaste ja kitsede puhul;

f)

vastavalt II lisa 6. peatükis esitatud näidisele koostatud SUI-X sigade ja Tayassuidae sugukonna loomade puhul;

g)

vastavalt II lisa 7. peatükis esitatud näidisele koostatud SUI-Y tapmiseks ettenähtud sigade puhul;

h)

vastavalt II lisa 8. peatükis esitatud näidisele koostatud RUM Antilocapridae, Bovidae (v.a veised, lambad ja kitsed), Giraffidae, Moschidae ja Tragulidae sugukonna loomade puhul;

i)

vastavalt II lisa 9. peatükis esitatud näidisele koostatud RHINO Tapiridae, Rhinocerotidae ja Elephantidae sugukonna loomade puhul;

j)

vastavalt II lisa 10. peatükis esitatud näidisele koostatud HIPPO Hippopotamidae sugukonna loomade puhul;

k)

vastavalt II lisa 11. peatükis esitatud näidisele koostatud CAM-CER kaamellaste ja hirvlaste puhul.

Artikkel 15

Loomatervise sertifikaatide ja loomatervise/ametlike sertifikaatide ja deklaratsioonide näidised teatavatesse kategooriatesse kuuluvate hobuslaste liitu toomiseks

Artikli 1 lõike 2 punktis b osutatud loomatervise sertifikaadid ja loomatervise/ametlikud sertifikaadid ning artikli 1 lõikes 3 osutatud loomatervise sertifikaatidega või loomatervise/ametlike sertifikaatidega kaasas olevad deklaratsioonid, mida kasutatakse teatavatesse kategooriatesse kuuluvate hobuslaste liitu toomiseks või läbi liidu vedamiseks, peavad asjaomasest liikumisest olenevalt vastama ühele järgmistest näidistest:

a)

vastavalt II lisa 12. peatükis esitatud näidisele koostatud EQUI-X muude kui tapmiseks ettenähtud hobuslaste liitu toomiseks;

b)

vastavalt II lisa 13. peatükis esitatud näidisele koostatud EQUI-Y tapmiseks ettenähtud hobuslaste liitu toomiseks;

c)

vastavalt II lisa 14. peatükis esitatud näidisele koostatud EQUI-TRANSIT-X tapmiseks mitte ettenähtud hobuslaste läbi liidu vedamiseks;

d)

vastavalt II lisa 15. peatükis esitatud näidisele koostatud EQUI-TRANSIT-Y tapmiseks ettenähtud hobuslaste läbi liidu vedamiseks;

e)

vastavalt II lisa 16. peatükis esitatud näidisele koostatud EQUI-RE-ENTRY-30 registreeritud hobuste taassissetoomiseks liitu pärast võidusõidu, võistlemise ja kultuuriürituste tõttu toimunud kuni 30päevast ajutist eksporti;

f)

vastavalt II lisa 17. peatükis esitatud näidisele koostatud EQUI-RE-ENTRY-90-COMP Fédération Equestre Internationale’i (FEI) egiidi all organiseeritud ratsaspordiüritusel osalemise eesmärgil kuni 90 päevaks ajutiselt eksporditud registreeritud võistlushobuste taassissetoomiseks liitu;

g)

vastavalt II lisa 18. peatükis esitatud näidisele koostatud EQUI-RE-ENTRY-90-RACE Austraalias, Kanadas, Ameerika Ühendriikides, Hongkongis, Jaapanis, Singapuris, Araabia Ühendemiraatides või Kataris toimunud konkreetsetel võistlustel osalemise eesmärgil kuni 90 päevaks ajutiselt eksporditud registreeritud hobuste taassissetoomiseks liitu.

Artikkel 16

Loomatervise sertifikaatide näidised kinnisesse ettevõttesse lähetamiseks ette nähtud kabiloomade liitu toomiseks

Artikli 1 lõike 2 punktis b osutatud loomatervise sertifikaadid, mida kasutatakse kinnisesse ettevõttesse lähetamiseks ette nähtud kabiloomade liitu toomiseks, peavad asjaomasest liigist olenevalt vastama ühele järgmistest näidistest:

a)

vastavalt II lisa 19. peatüki 2. jaos esitatud näidisele koostatud CONFINED-RUM 19. peatüki 1. jaos loetletud loomade puhul, kes on pärit kinnisest ettevõttest ja on ette nähtud kinnisesse ettevõttesse viimiseks;

b)

vastavalt II lisa 20. peatüki 2. jaos esitatud näidisele koostatud CONFINED-SUI 20. peatüki 1. jaos loetletud loomade puhul, kes on pärit kinnisest ettevõttest ja on ette nähtud kinnisesse ettevõttesse viimiseks;

c)

vastavalt II lisa 21. peatüki 2. jaos esitatud näidisele koostatud CONFINED-TRE 21. peatüki 1. jaos loetletud loomade puhul, kes on pärit kinnisest ettevõttest ja on ette nähtud kinnisesse ettevõttesse viimiseks;

d)

vastavalt II lisa 22. peatükis esitatud näidisele koostatud CONFINED-HIPPO sugukonda Hippopotamidae kuuluvate loomade puhul, kes on pärit kinnisest ettevõttest ja on ette nähtud kinnisesse ettevõttesse viimiseks.

Artikkel 17

Loomatervise sertifikaatide ja loomatervise/ametlike sertifikaatide näidised teatavatesse kategooriatesse kuuluvate lindude ja nende paljundusmaterjali liitu toomiseks

Artikli 1 lõike 2 punktis b osutatud loomatervise sertifikaadid ja loomatervise/ametlikud sertifikaadid, mida kasutatakse teatavatesse kategooriatesse kuuluvate lindude ja nende paljundusmaterjali liitu toomiseks, peavad asjaomasest lindude kategooriast ja materjalist olenevalt vastama ühele järgmistest näidistest:

a)

vastavalt II lisa 23. peatükis esitatud näidisele koostatud BPP muude sugulindude kui silerinnaliste lindude ja muude tootmislindude kui silerinnaliste lindude puhul;

b)

vastavalt II lisa 24. peatükis esitatud näidisele koostatud BPR silerinnaliste sugulindude või silerinnaliste tootmislindude puhul;

c)

vastavalt II lisa 25. peatükis esitatud näidisele koostatud DOC muude kodulindude kui silerinnaliste lindude ööpäevaste tibude puhul;

d)

vastavalt II lisa 26. peatükis esitatud näidisele koostatud DOR silerinnaliste lindude ööpäevaste tibude puhul;

e)

vastavalt II lisa 27. peatükis esitatud näidisele koostatud HEP muude kodulindude kui silerinnaliste lindude haudemunade puhul;

f)

vastavalt II lisa 28. peatükis esitatud näidisele koostatud HER silerinnaliste lindude haudemunade puhul;

g)

vastavalt II lisa 29. peatükis esitatud näidisele koostatud SPF kindlaks määratud patogeenidest vabade munade puhul;

h)

vastavalt II lisa 30. peatükis esitatud näidisele koostatud SP muude tapmiseks ettenähtud kodulindude kui silerinnaliste lindude puhul;

i)

vastavalt II lisa 31. peatükis esitatud näidisele koostatud SR tapmiseks ettenähtud silerinnaliste lindude puhul;

j)

vastavalt II lisa 32. peatükis esitatud näidisele koostatud POU-LT20 vähem kui 20 kodulinnuisendi (v.a silerinnalised linnud) puhul;

k)

vastavalt II lisa 33. peatükis esitatud näidisele koostatud HE-LT20 vähem kui 20 kodulindude haudemuna (v.a silerinnaliste lindude haudemunad) puhul;

l)

vastavalt II lisa 34. peatükis esitatud näidisele koostatud CAPTIVE-BIRDS tehistingimustes peetavate lindude puhul;

m)

vastavalt II lisa 35. peatükis esitatud näidisele koostatud HE-CAPTIVE-BIRDS tehistingimustes peetavate lindude haudemunade puhul.

Artikkel 18

Loomatervise sertifikaatide näidised teatavatesse kategooriatesse kuuluvate mesilaste liitu toomiseks

Artikli 1 lõike 2 punktis b osutatud loomatervise sertifikaadid, mida kasutatakse teatavatesse kategooriatesse kuuluvate mesilaste liitu toomiseks, peavad asjaomasest liigist olenevalt vastama ühele järgmistest näidistest:

a)

vastavalt II lisa 36. peatükis esitatud näidisele koostatud QUE mesilasemade puhul;

b)

vastavalt II lisa 37. peatükis esitatud näidisele koostatud BBEE kimalaste puhul.

Artikkel 19

Loomatervise sertifikaadi näidis koerte, kasside ja valgetuhkrute liitu toomiseks

Artikli 1 lõike 2 punktis b osutatud loomatervise sertifikaat, mida tuleb kasutada koerte, kasside ja valgetuhkrute liitu toomiseks, peab olema koostatud vastavalt II lisa 38. peatükis esitatud näidisele CANIS-FELIS-FERRETS.

Artikkel 20

Loomatervise sertifikaatide näidised veiste teatavat liiki paljundusmaterjali liitu toomiseks

Artikli 1 lõike 2 punktis b osutatud loomatervise sertifikaadid, mida kasutatakse veiste teatavat liiki paljundusmaterjali liitu toomiseks, peavad asjaomasest materjali liigist olenevalt vastama ühele järgmistest näidistest:

a)

vastavalt II lisa 39. peatükis esitatud näidisele koostatud BOV-SEM-A-ENTRY veiste sellise sperma saadetiste puhul, mis on pärast 20. aprilli 2021 kogutud, töödeldud ja säilitatud määruse (EL) 2016/429 ja delegeeritud määruse (EL) 2020/692 nõuete kohaselt ning lähetatud seemendusjaamast, kus sperma koguti;

b)

vastavalt II lisa 40. peatükis esitatud näidisele koostatud BOV-SEM-B-ENTRY veiste sellise sperma varude saadetiste puhul, mis on pärast 31. detsembrit 2004 ja enne 20. aprilli 2021 kogutud, töödeldud ja säilitatud nõukogu direktiivi 88/407/EMÜ (mida on muudetud nõukogu direktiiviga 2003/43/EÜ) nõuete kohaselt, ning on pärast 20. aprilli 2021 lähetatud seemendusjaamast, kus sperma koguti;

c)

vastavalt II lisa 41. peatükis esitatud näidisele koostatud BOV-SEM-C-ENTRY veiste sellise sperma varude saadetiste puhul, mis on enne 1. jaanuari 2005 kogutud, töödeldud ja säilitatud nõukogu direktiivi 88/407/EMÜ (mida on muudetud nõukogu direktiiviga 93/60/EMÜ) nõuete kohaselt ning pärast 20. aprilli 2021 lähetatud seemendusjaamast, kus sperma koguti;

d)

vastavalt II lisa 42. peatükis esitatud näidisele koostatud BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY veiste selliste ootsüütide ja embrüote saadetiste puhul, mis on pärast 20. aprilli 2021 kogutud, töödeldud ja säilitatud määruse (EL) 2016/429 ja delegeeritud määruse (EL) 2020/692 nõuete kohaselt ning lähetatud ootsüüdid või embrüod kogunud või tootnud embrüokogumis- või -tootmisrühma poolt;

e)

vastavalt II lisa 43. peatükis esitatud näidisele koostatud BOV-in vivo-EMB-B-ENTRY veiste selliste in vivo saadud embrüote varude saadetiste puhul, mis on enne 21. aprilli 2021 kogutud, töödeldud ja säilitatud nõukogu direktiivi 89/556/EMÜ nõuete kohaselt, ning pärast 20. aprilli 2021 lähetatud embrüod kogunud embrüokogumisrühma poolt;

f)

vastavalt II lisa 44. peatükis esitatud näidisele koostatud BOV-in vitro-EMB-C-ENTRY veiste selliste in vitro toodetud embrüote varude saadetiste puhul, mis on enne 21. aprilli 2021 toodetud, töödeldud ja säilitatud nõukogu direktiivi 89/556/EMÜ nõuete kohaselt, eostatud spermaga, mis vastab nõukogu direktiivi 88/407/EMÜ nõuetele, ning pärast 20. aprilli 2021 lähetatud embrüod tootnud embrüotootmisrühma poolt;

g)

vastavalt II lisa 45. peatükis esitatud näidisele koostatud BOV-in vitro-EMB-D-ENTRY veiste selliste in vitro toodetud embrüote varude saadetiste puhul, mis on enne 21. aprilli 2021 toodetud, töödeldud ja säilitatud nõukogu direktiivi 89/556/EMÜ nõuete kohaselt, eostatud eksportiva riigi pädeva asutuse poolt heaks kiidetud seemendusjaamast või spermasäilituskeskusest pärit spermaga ning pärast 20. aprilli 2021 lähetatud embrüod tootnud embrüotootmisrühma poolt;

h)

vastavalt II lisa 46. peatükis esitatud näidisele koostatud BOV-GP-PROCESSING-ENTRY allpool loetletud loomse paljundusmaterjali saadetiste puhul, mis on lähetatud pärast 20. aprilli 2021 loomse paljundusmaterjali töötlemisettevõttest:

määruse (EL) 2016/429 ja delegeeritud määruse (EL) 2020/692 nõuete kohaselt pärast 20. aprilli 2021 kogutud, töödeldud ja säilitatud veiste sperma;

nõukogu direktiivi 88/407/EMÜ (mida on muudetud nõukogu direktiiviga 2003/43/EÜ) nõuete kohaselt pärast 31. detsembrit 2004 ja enne 21. aprilli 2021 kogutud, töödeldud ja säilitatud veiste sperma varud;

nõukogu direktiivi 88/407/EMÜ, mida on muudetud direktiiviga 93/60/EMÜ, nõuete kohaselt enne 1. jaanuari 2005 kogutud, töödeldud ja säilitatud veiste sperma varud;

määruse (EL) 2016/429 ja delegeeritud määruse (EL) 2020/692 nõuete kohaselt pärast 20. aprilli 2021 kogutud või toodetud, töödeldud ja säilitatud veiste ootsüüdid ja embrüod;

direktiivi 89/556/EMÜ nõuete kohaselt enne 21. aprilli 2021 kogutud, töödeldud ja säilitatud in vivo saadud veiste embrüote varud;

direktiivi 89/556/EMÜ nõuete kohaselt enne 21. aprilli 2021 toodetud, töödeldud ja säilitatud in vitro toodetud veiste embrüote varud, mis on eostatud direktiivi 88/407/EMÜ nõuetele vastava spermaga;

direktiivi 89/556/EMÜ nõuete kohaselt enne 21. aprilli 2021 kogutud, töödeldud ja säilitatud in vitro toodetud veiste embrüote varud, mis on eostatud eksportiva riigi pädeva asutuse poolt heaks kiidetud seemendusjaamast või spermasäilituskeskusest pärit spermaga;

i)

vastavalt II lisa 47. peatükis esitatud näidisele koostatud BOV-GP-STORAGE-ENTRY allpool loetletud loomse paljundusmaterjali saadetiste puhul, mis on lähetatud pärast 20. aprilli 2021 loomse paljundusmaterjali säilituskeskusest:

määruse (EL) 2016/429 ja delegeeritud määruse (EL) 2020/692 nõuete kohaselt pärast 20. aprilli 2021 kogutud, töödeldud ja säilitatud veiste sperma;

nõukogu direktiivi 88/407/EMÜ, mida on muudetud nõukogu direktiiviga 2003/43/EÜ, nõuete kohaselt pärast 31. detsembrit 2004 ja enne 21. aprilli 2021 kogutud, töödeldud ja säilitatud veiste sperma varud;

nõukogu direktiivi 88/407/EMÜ, mida on muudetud nõukogu direktiiviga 93/60/EMÜ, nõuete kohaselt enne 1. jaanuari 2005 kogutud, töödeldud ja säilitatud veiste sperma varud;

määruse (EL) 2016/429 ja delegeeritud määruse (EL) 2020/692 nõuete kohaselt pärast 20. aprilli 2021 kogutud või toodetud, töödeldud ja säilitatud veiste ootsüüdid ja embrüod;

direktiivi 89/556/EMÜ nõuete kohaselt enne 21. aprilli 2021 kogutud, töödeldud ja säilitatud in vivo saadud veiste embrüote varud;

direktiivi 89/556/EMÜ nõuete kohaselt enne 21. aprilli 2021 toodetud, töödeldud ja säilitatud in vitro toodetud veiste embrüote varud, mis on eostatud direktiivi 88/407/EMÜ nõuetele vastava spermaga;

direktiivi 89/556/EMÜ nõuete kohaselt enne 21. aprilli 2021 toodetud, töödeldud ja säilitatud in vitro toodetud veiste embrüote varud, mis on eostatud eksportiva riigi pädeva asutuse poolt heaks kiidetud seemendusjaamast või spermasäilituskeskusest pärit spermaga.

Artikkel 21

Loomatervise sertifikaatide näidised lammaste ja kitsede teatavat liiki paljundusmaterjali liitu toomiseks

Artikli 1 lõike 2 punktis b osutatud loomatervise sertifikaadid, mida kasutatakse lammaste ja kitsede teatavat liiki paljundusmaterjali liitu toomiseks, peavad asjaomasest materjali liigist olenevalt vastama ühele järgmistest näidistest:

a)

vastavalt II lisa 48. peatükis esitatud näidisele koostatud OV/CAP-SEM-A-ENTRY lammaste ja kitsede sellise sperma saadetiste puhul, mis on pärast 20. aprilli 2021 kogutud, töödeldud ja säilitatud määruse (EL) 2016/429 ja delegeeritud määruse (EL) 2020/692 nõuete kohaselt ning lähetatud sperma kogunud seemendusjaamast;

b)

vastavalt II lisa 49. peatükis esitatud näidisele koostatud OV/CAP-SEM-B-ENTRY lammaste ja kitsede sellise sperma varude saadetiste puhul, mis on enne 21. aprilli 2021 kogutud, töödeldud ja säilitatud nõukogu direktiivi 92/65/EMÜ nõuete kohaselt ning pärast 20. aprilli 2021 lähetatud sperma kogunud seemendusjaamast;

c)

vastavalt II lisa 50. peatükis esitatud näidisele koostatud OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY lammaste ja kitsede selliste ootsüütide ja embrüote saadetiste puhul, mis on pärast 20. aprilli 2021 kogutud või toodetud, töödeldud ja säilitatud määruse (EL) 2016/429 ja delegeeritud määruse (EL) 2020/692 nõuete kohaselt ning lähetatud ootsüüdid ja embrüod kogunud või tootnud embrüokogumis- või -tootmisrühma poolt;

d)

vastavalt II lisa 51. peatükis esitatud näidisele koostatud OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY lammaste ja kitsede selliste ootsüütide ja embrüote saadetiste puhul, mis on enne 21. aprilli 2021 kogutud või toodetud, töödeldud ja säilitatud nõukogu direktiivi 92/65/EMÜ nõuete kohaselt ning pärast 20. aprilli 2021 lähetatud ootsüüdid või embrüod kogunud embrüokogumis- või -tootmisrühma poolt;

e)

vastavalt II lisa 52. peatükis esitatud näidisele koostatud OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY allpool loetletud loomse paljundusmaterjali saadetiste puhul, mis on lähetatud pärast 20. aprilli 2021 loomse paljundusmaterjali töötlemisettevõttest:

määruse (EL) 2016/429 ja delegeeritud määruse (EL) 2020/692 nõuete kohaselt pärast 20. aprilli 2021 kogutud, töödeldud ja säilitatud lammaste ja kitsede sperma;

nõukogu direktiivi 92/65/EMÜ nõuete kohaselt enne 21. aprilli 2021 kogutud, töödeldud ja säilitatud lammaste ja kitsede sperma varud;

määruse (EL) 2016/429 ja delegeeritud määruse (EL) 2020/692 nõuete kohaselt pärast 20. aprilli 2021 kogutud või toodetud, töödeldud ja säilitatud lammaste ja kitsede ootsüüdid ja embrüod;

nõukogu direktiivi 92/65/EMÜ nõuete kohaselt enne 21. aprillit 2021 kogutud või toodetud, töödeldud ja säilitatud lammaste ja kitsede ootsüütide ja embrüote varud;

f)

vastavalt II lisa 53. peatükis esitatud näidisele koostatud OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY allpool loetletud loomse paljundusmaterjali saadetiste puhul, mis on lähetatud pärast 20. aprilli 2021 loomse paljundusmaterjali säilituskeskusest:

määruse (EL) 2016/429 ja delegeeritud määruse (EL) 2020/692 nõuete kohaselt pärast 20. aprilli 2021 kogutud, töödeldud ja säilitatud lammaste ja kitsede sperma;

nõukogu direktiivi 92/65/EMÜ nõuete kohaselt enne 21. aprilli 2021 kogutud, töödeldud ja säilitatud lammaste ja kitsede sperma varud;

määruse (EL) 2016/429 ja delegeeritud määruse (EL) 2020/692 nõuete kohaselt pärast 20. aprilli 2021 kogutud või toodetud, töödeldud ja säilitatud lammaste ja kitsede ootsüüdid ja embrüod;

nõukogu direktiivi 92/65/EMÜ nõuete kohaselt enne 21. aprilli 2021 kogutud või toodetud, töödeldud ja säilitatud lammaste ja kitsede ootsüütide ja embrüote varud.

Artikkel 22

Loomatervise sertifikaatide näidised sigade teatavat liiki paljundusmaterjali liitu toomiseks

Artikli 1 lõike 2 punktis b osutatud loomatervise sertifikaadid, mida kasutatakse sigade teatavat liiki paljundusmaterjali liitu toomiseks, peavad asjaomasest materjali liigist olenevalt vastama ühele järgmistest näidistest:

a)

vastavalt II lisa 54. peatükis esitatud näidisele koostatud POR-SEM-A-ENTRY sigade sellise sperma saadetiste puhul, mis on pärast 20. aprilli 2021 kogutud, töödeldud ja säilitatud määruse (EL) 2016/429 ja delegeeritud määruse (EL) 2020/692 nõuete kohaselt ning lähetatud sperma kogunud seemendusjaamast;

b)

vastavalt II lisa 55. peatükis esitatud näidisele koostatud POR-SEM-B-ENTRY sigade sellise sperma varude saadetiste puhul, mis on enne 21. aprilli 2021 kogutud, töödeldud ja säilitatud nõukogu direktiivi 90/429/EMÜ nõuete kohaselt ning pärast 20. aprilli 2021 lähetatud sperma kogunud seemendusjaamast;

c)

vastavalt II lisa 56. peatükis esitatud näidisele koostatud POR-OOCYTES-EMB-ENTRY sigade selliste ootsüütide ja embrüote saadetiste puhul, mis on pärast 20. aprilli 2021 kogutud või toodetud, töödeldud ja säilitatud määruse (EL) 2016/429 ja delegeeritud määruse (EL) 2020/692 nõuete kohaselt ning lähetatud ootsüüdid või embrüod kogunud või tootnud embrüokogumis- või -tootmisrühma poolt;

d)

vastavalt II lisa 57. peatükis esitatud näidisele koostatud POR-GP-PROCESSING-ENTRY selliste allpool loetletud loomse paljundusmaterjali saadetiste puhul, mis on lähetatud pärast 20. aprilli 2021 loomse paljundusmaterjali töötlemisettevõttest:

määruse (EL) 2016/429 ja delegeeritud määruse (EL) 2020/692 nõuete kohaselt pärast 20. aprilli 2021 kogutud, töödeldud ja säilitatud sigade sperma;

nõukogu direktiivi 90/429/EMÜ nõuete kohaselt enne 21. aprilli 2021 kogutud, töödeldud ja säilitatud sigade sperma varud;

määruse (EL) 2016/429 ja delegeeritud määruse (EL) 2020/692 nõuete kohaselt pärast 20. aprilli 2021 kogutud või toodetud, töödeldud ja säilitatud sigade ootsüüdid ja embrüod;

e)

vastavalt II lisa 58. peatükis esitatud näidisele koostatud POR-GP-STORAGE-ENTRY selliste allpool loetletud loomse paljundusmaterjali saadetiste puhul, mis on lähetatud pärast 20. aprilli 2021 loomse paljundusmaterjali säilituskeskusest:

määruse (EL) 2016/429 ja delegeeritud määruse (EL) 2020/692 nõuete kohaselt pärast 20. aprilli 2021 kogutud, töödeldud ja säilitatud sigade sperma;

nõukogu direktiivi 90/429/EMÜ nõuete kohaselt enne 21. aprilli 2021 kogutud, töödeldud ja säilitatud sigade sperma varud;

määruse (EL) 2016/429 ja delegeeritud määruse (EL) 2020/692 nõuete kohaselt pärast 20. aprilli 2021 kogutud või toodetud, töödeldud ja säilitatud sigade ootsüüdid ja embrüod.

Artikkel 23

Loomatervise sertifikaatide näidised hobuslaste teatavat liiki paljundusmaterjali liitu toomiseks

Artikli 1 lõike 2 punktis b osutatud loomatervise sertifikaadid, mida kasutatakse hobuslaste teatavat liiki paljundusmaterjali liitu toomiseks, peavad asjaomasest materjali liigist olenevalt vastama ühele järgmistest näidistest:

a)

vastavalt II lisa 59. peatükis esitatud näidisele koostatud EQUI-SEM-A-ENTRY hobuslaste sellise sperma saadetiste puhul, mis on pärast 20. aprilli 2021 kogutud, töödeldud ja säilitatud määruse (EL) 2016/429 ja delegeeritud määruse (EL) 2020/692 nõuete kohaselt ning lähetatud sperma kogunud seemendusjaamast;

b)

vastavalt II lisa 60. peatükis esitatud näidisele koostatud EQUI-SEM-B-ENTRY hobuslaste sellise sperma varude saadetiste puhul, mis on pärast 30. septembrit 2014 ja enne 21. aprilli 2021 kogutud, töödeldud ja säilitatud nõukogu direktiivi 92/65/EMÜ nõuete kohaselt ning pärast 20. aprilli 2021 lähetatud sperma kogunud seemendusjaamast;

c)

vastavalt II lisa 61. peatükis esitatud näidisele koostatud EQUI-SEM-C-ENTRY hobuslaste sellise sperma varude saadetiste puhul, mis on pärast 31. augustit 2010 ja enne 1. oktoobrit 2014 kogutud, töödeldud ja säilitatud nõukogu direktiivi 92/65/EMÜ nõuete kohaselt ning pärast 20. aprilli 2021 lähetatud sperma kogunud seemendusjaamast;

d)

vastavalt II lisa 62. peatükis esitatud näidisele koostatud EQUI-SEM-D-ENTRY hobuslaste sellise sperma varude saadetiste puhul, mis on enne 1. septembrit 2010 kogutud, töödeldud ja säilitatud nõukogu direktiivi 92/65/EMÜ nõuete kohaselt ning pärast 20. aprilli 2021 lähetatud sperma kogunud seemendusjaamast;

e)

vastavalt II lisa 63. peatükis esitatud näidisele koostatud EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY hobuslaste selliste ootsüütide ja embrüote saadetiste puhul, mis on pärast 20. aprilli 2021 kogutud või toodetud, töödeldud ja säilitatud määruse (EL) 2016/429 ja delegeeritud määruse (EL) 2020/692 nõuete kohaselt ning lähetatud ootsüüdid või embrüod kogunud või tootnud embrüokogumis- või -tootmisrühma poolt;

f)

vastavalt II lisa 64. peatükis esitatud näidisele koostatud EQUI-OOCYTES-EMB-B-ENTRY hobuslaste selliste ootsüütide ja embrüote varude saadetiste puhul, mis on pärast 30. septembrit 2014 ja enne 21. aprilli 2021 kogutud või toodetud, töödeldud ja säilitatud nõukogu direktiivi 92/65/EMÜ nõuete kohaselt ning pärast 20. aprilli 2021 lähetatud ootsüüdid või embrüod kogunud embrüokogumis- või -tootmisrühma poolt;

g)

vastavalt II lisa 65. peatükis esitatud näidisele koostatud EQUI-OOCYTES-EMB-C-ENTRY hobuslaste selliste ootsüütide ja embrüote varude saadetiste puhul, mis on pärast 31. augustit 2010 ja enne 1. oktoobrit 2014 kogutud või toodetud, töödeldud ja säilitatud nõukogu direktiivi 92/65/EMÜ nõuete kohaselt ning pärast 20. aprilli 2021 lähetatud ootsüüdid või embrüod kogunud embrüokogumis- või -tootmisrühma poolt;

h)

vastavalt II lisa 66. peatükis esitatud näidisele koostatud EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY allpool loetletud loomse paljundusmaterjali saadetiste puhul, mis on lähetatud pärast 20. aprilli 2021 loomse paljundusmaterjali töötlemisettevõttest:

määruse (EL) 2016/429 ja delegeeritud määruse (EL) 2020/692 nõuete kohaselt pärast 20. aprilli 2021 kogutud, töödeldud ja säilitatud hobuslaste sperma;

direktiivi 92/65/EMÜ nõuete kohaselt pärast 30. septembrit 2014 ja enne 21. aprilli 2021 kogutud, töödeldud ja säilitatud hobuslaste sperma varud;

direktiivi 92/65/EMÜ nõuete kohaselt pärast 31. augustit 2010 ja enne 1. oktoobrit 2014 kogutud, töödeldud ja säilitatud hobuslaste sperma varud;

direktiivi 92/65/EMÜ nõuete kohaselt enne 1. septembrit 2010 kogutud, töödeldud ja säilitatud hobuslaste sperma varud;

määruse (EL) 2016/429 ja delegeeritud määruse (EL) 2020/692 nõuete kohaselt pärast 20. aprilli 2021 kogutud või toodetud, töödeldud ja säilitatud hobuslaste ootsüüdid ja embrüod;

direktiivi 92/65/EMÜ nõuete kohaselt pärast 30. septembrit 2014 ja enne 21. aprilli 2021 kogutud või toodetud, töödeldud ja säilitatud hobuslaste ootsüütide ja embrüote varud;

direktiivi 92/65/EMÜ nõuete kohaselt pärast 31. augustit 2010 ja enne 1. oktoobrit 2014 kogutud, töödeldud ja säilitatud hobuslaste ootsüütide ja embrüote varud;

i)

vastavalt II lisa 67. peatükis esitatud näidisele koostatud EQUI-GP-STORAGE-ENTRY allpool loetletud loomse paljundusmaterjali saadetiste puhul, mis on lähetatud pärast 20. aprilli 2021 loomse paljundusmaterjali säilituskeskusest:

määruse (EL) 2016/429 ja delegeeritud määruse (EL) 2020/692 nõuete kohaselt pärast 20. aprilli 2021 kogutud, töödeldud ja säilitatud hobuslaste sperma;

direktiivi 92/65/EMÜ nõuete kohaselt pärast 30. septembrit 2014 ja enne 21. aprilli 2021 kogutud, töödeldud ja säilitatud hobuslaste sperma varud;

direktiivi 92/65/EMÜ nõuete kohaselt pärast 31. augustit 2010 ja enne 1. oktoobrit 2014 kogutud, töödeldud ja säilitatud hobuslaste sperma varud;

direktiivi 92/65/EMÜ nõuete kohaselt enne 1. septembrit 2010 kogutud, töödeldud ja säilitatud hobuslaste sperma varud;

määruse (EL) 2016/429 ja delegeeritud määruse (EL) 2020/692 nõuete kohaselt pärast 20. aprilli 2021 kogutud või toodetud, töödeldud ja säilitatud hobuslaste ootsüüdid ja embrüod;

direktiivi 92/65/EMÜ nõuete kohaselt pärast 30. septembrit 2014 ja enne 21. aprilli 2021 kogutud või toodetud, töödeldud ja säilitatud hobuslaste ootsüütide ja embrüote varud;

direktiivi 92/65/EMÜ nõuete kohaselt pärast 31. augustit 2010 ja enne 1. oktoobrit 2014 kogutud, töödeldud ja säilitatud hobuslaste ootsüütide ja embrüote varud.

Artikkel 24

Loomatervise sertifikaadi näidis teatavatesse kategooriatesse kuuluvate maismaaloomade paljundusmaterjali liitu toomiseks

Artikli 1 lõike 2 punktis b osutatud loomatervise sertifikaat, mida kasutatakse kinnises ettevõttes peetavate maismaaloomade sellise sperma ning selliste ootsüütide ja embrüote saadetiste liitu toomiseks, mis on kogutud või toodetud, töödeldud ja säilitatud vastavalt määruse (EL) 2016/429 ja delegeeritud määruse (EL) 2020/692 nõuetele, peab olema koostatud vastavalt II lisa 68. peatükis esitatud näidisele GP-CONFINED-ENTRY.

Artikkel 25

Ametlike deklaratsioonide näidised teatavatesse kategooriatesse kuuluvate maismaaloomade liitu toomiseks

1.   Artikli 1 lõikes 3 osutatud deklaratsioon, mida kasutatakse meritsi liitu toodavate teatavate maismaaloomade veoks, peab vastama III lisa 1. peatükis esitatud näidise kohaselt koostatud addendum’i näidisele AT-TERRE-SEA ning selle täidab laeva kapten.

2.   Artikli 1 lõikes 3 osutatud deklaratsioon, mida kasutatakse hobuslaste ümberlaadimise puhul vastavalt rakendusmääruse (EL) 2018/659 artikli 9 lõikes 2 ja artikli 10 lõikes 2 sätestatud nõuetele, peab vastama käesoleva määruse III lisa 2. peatükis esitatud näidise kohaselt koostatud näidisele EQUI-TRANS.

3.   Lõigetes 1 ja 2 nimetatud deklaratsioonid lisatakse asjakohastele loomatervise sertifikaatidele või loomatervise/ametlikele sertifikaatidele.

Artikkel 26

Kehtetuks tunnistamine

1.   Otsus 2010/470/EL tunnistatakse kehtetuks alates 21. aprillist 2021.

2.   Viiteid sellele otsusele käsitatakse viidetena käesolevale määrusele ning neid loetakse vastavalt IV lisas esitatud vastavustabelile.

Artikkel 27

Üleminekusätted

Maismaaloomade ja nende paljundusmaterjali saadetisi, millega on kaasas enne käesoleva määruse kohaldamise kuupäeva komisjoni määruste (EÜ) nr 798/2008 ja (EL) nr 206/2010, komisjoni rakendusmääruste (EL) nr 139/2013 ja (EL) 2018/659, komisjoni otsuste 2006/168/EÜ ja 2010/472/EL, samuti komisjoni rakendusotsuste 2011/630/EL, 2012/137/EL ja (EL) 2019/294 kohaselt välja antud sertifikaadid, võib liitu tuua kuni 20. oktoobrini 2021, tingimusel et sertifikaadi on enne 21. augustit 2021 allkirjastanud isik, kellele on nende määruste ja otsuste kohaselt antud luba sertifikaadile alla kirjutada.

Artikkel 28

Jõustumine ja kohaldamine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 21. aprillist 2021.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 18 märts 2021

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 84, 31.3.2016, lk 1.

(2)  ELT L 95, 7.4.2017, lk 1.

(3)  Komisjoni 17. detsembri 2019. aasta delegeeritud määrus (EL) 2020/686, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2016/429 seoses loomse paljundusmaterjali ettevõtete heakskiitmise ning teatavate peetavate maismaaloomade paljundusmaterjali liidusisese liikumise jälgitavus- ja loomatervisenõuetega (ELT L 174, 3.6.2020, lk 1).

(4)  Komisjoni 17. detsembri 2019. aasta delegeeritud määrus (EL) 2020/688, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2016/429 seoses maismaaloomade ja haudemunade liidusisest liikumist käsitlevate loomatervisenõuetega (ELT L 174, 3.6.2020, lk 140).

(5)  Komisjoni 30. jaanuari 2020. aasta delegeeritud määrus (EL) 2020/692, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2016/429 seoses teatavate loomade, loomse paljundusmaterjali ja loomsete saaduste saadetiste liitu sissetoomise ning nende järgneva liikumise ja käitlemise eeskirjadega (ELT L 174, 3.6.2020, lk 379).

(6)  Komisjoni 16. detsembri 2020. aasta rakendusmäärus (EL) 2020/2235, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruste (EL) 2016/429 ja (EL) 2017/625 rakenduseeskirjad seoses loomatervise sertifikaatide näidiste, ametlike sertifikaatide näidiste ja loomatervise/ametlike sertifikaatide näidistega teatavate looma- ja kaubakategooriate saadetiste liitu toomiseks ja liidusiseseks liikumiseks, selliste sertifikaatidega seotud ametliku sertifitseerimisega ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 599/2004, rakendusmäärused (EL) nr 636/2014 ja (EL) 2019/628, direktiiv 98/68/EÜ ning otsused 2000/572/EÜ, 2003/779/EÜ ja 2007/240/EÜ (ELT L 442, 30.12.2020, lk 1).

(7)  Komisjoni 30. septembri 2019. aasta rakendusmäärus (EL) 2019/1715, millega kehtestatakse ametliku kontrolli teabehaldussüsteemi ja selle süsteemikomponentide toimimise eeskirjad (IMSOCi määrus) (ELT L 261, 14.10.2019, lk 37).

(8)  Komisjoni 26. augusti 2010. aasta otsus 2010/470/EL, millega kehtestatakse veterinaarsertifikaatide näidised hobuslaste, lammaste ja kitsede sperma, munarakkude ja embrüote ning sigade munarakkude ja embrüote liidusiseseks kaubanduseks (ELT L 228, 31.8.2010, lk 15).

(9)  Nõukogu 13. juuli 1992. aasta direktiiv 92/65/EMÜ, milles sätestatakse loomatervishoiu nõuded ühendusesiseseks kauplemiseks loomade, sperma, munarakkude ja embrüotega, mille suhtes ei kohaldata direktiivi 90/425/EMÜ A (I) lisas osutatud ühenduse erieeskirjades sätestatud loomatervishoiu nõudeid, ning nende impordiks ühendusse (EÜT L 268, 14.9.1992, lk 54).

(10)  Komisjoni 8. augusti 2008. aasta määrus (EÜ) nr 798/2008, millega kehtestatakse nende kolmandate riikide, territooriumide, tsoonide ja piirkondade loetelu, millest võib importida ühendusse ja vedada läbi ühenduse kodulinde ja linnukasvatussaadusi, ning veterinaarsertifikaatide nõuded (ELT L 226, 23.8.2008, lk 1).

(11)  Komisjoni 12. märtsi 2010. aasta määrus (EL) nr 206/2010, millega kehtestatakse nende kolmandate riikide, territooriumide või nende osade loetelud, kust on lubatud Euroopa Liitu tuua teatavaid loomi ja värsket liha, ning veterinaarsertifitseerimise nõuded (ELT L 73, 20.3.2010, lk 1).

(12)  Komisjoni 7. jaanuari 2013. aasta rakendusmäärus (EL) nr 139/2013, milles sätestatakse loomatervishoiunõuded ja karantiinitingimused teatavate lindude impordil liitu (ELT L 47, 20.2.2013, lk 1).

(13)  Komisjoni 12. aprilli 2018. aasta rakendusmäärus (EL) 2018/659 elushobuslaste ja nende sperma, munarakkude ja embrüote liitu sissetoomise tingimuste kohta (ELT L 110, 30.4.2018, lk 1).

(14)  Komisjoni 4. jaanuari 2006. aasta otsus 2006/168/EÜ, millega kehtestatakse loomatervishoiu ja veterinaarsertifikaatide nõuded veiseembrüote ühendusse importimiseks ning tunnistatakse kehtetuks otsus 2005/217/EÜ (ELT L 57, 28.2.2006, lk 19).

(15)  Komisjoni 26. augusti 2010. aasta otsus 2010/472/EL lammaste ja kitsede sperma, munarakkude ja embrüote liitu importimise kohta (ELT L 228, 31.8.2010, lk 74).

(16)  Komisjoni 20. septembri 2011. aasta rakendusotsus 2011/630/EL koduveiste sperma impordi kohta liitu (ELT L 247, 24.9.2011, lk 32).

(17)  Komisjoni 1. märtsi 2012. aasta rakendusotsus 2012/137/EL kodusigade sperma impordi kohta liitu (ELT L 64, 3.3.2012, lk 29).

(18)  Komisjoni 18. veebruari 2019. aasta rakendusotsus (EL) 2019/294, millega kehtestatakse selliste territooriumide ja kolmandate riikide loetelu, kust on lubatud importida liitu koeri, kasse ja valgetuhkruid, ning veterinaarsertifikaadi näidis sellise impordi jaoks (ELT L 48, 20.2.2019, lk 41).

(19)  Vastavalt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingule, eriti Iirimaa ja Põhja-Iirimaa protokolli artikli 5 lõikele 4 koostoimes sama protokolli 2. lisaga, hõlmavad viited „liidule“ käesoleva määruse kohaldamisel Ühendkuningriiki seoses Põhja-Iirimaaga.

(20)  Nõukogu 14. juuni 1988. aasta direktiiv 88/407/EMÜ, millega sätestatakse koduveiste sperma ühendusesisese kaubanduse ja impordi korral kohaldatavad loomatervishoiu nõuded (EÜT L 194, 22.7.1988, lk 10).

(21)  Nõukogu 26. mai 2003. aasta direktiiv 2003/43/EÜ, millega muudetakse direktiivi 88/407/EMÜ, millega sätestatakse koduveiste sperma ühendusesisese kaubanduse ja impordi korral kohaldatavad loomatervishoiu nõuded (ELT L 143, 11.6.2003, lk 23).

(22)  Nõukogu 25. septembri 1989. aasta direktiiv 89/556/EMÜ koduveiste embrüote ühendusesisese kaubanduse ja nende kolmandatest riikidest impordi loomatervishoiu nõuete kohta (EÜT L 302, 19.10.1989, lk 1).

(23)  Nõukogu 26. juuni 1990. aasta direktiiv 90/429/EMÜ, millega sätestatakse kodusigade sperma ühendusesisese kaubanduse ja impordi korral kohaldatavad loomatervishoiu nõuded (EÜT L 224, 18.8.1990, lk 62).


I LISA

I lisas on esitatud liikumiseks liikmesriikide vahel kasutatavad järgmised loomatervise sertifikaatide näidised ja loomatervise/ametlike sertifikaatide näidised

Näidis

 

Kabiloomad

BOV-INTRA-X

1. peatükk: loomatervise sertifikaadi näidis muude kui tapmiseks ettenähtud veiste liikumiseks liikmesriikide vahel

BOV-INTRA-Y

2. peatükk: loomatervise sertifikaadi näidis tapmiseks ettenähtud veiste liikumiseks liikmesriikide vahel

POR-INTRA-X

3. peatükk: loomatervise sertifikaadi näidis muude kui tapmiseks ettenähtud sigade liikumiseks liikmesriikide vahel

POR-INTRA-Y

4. peatükk: loomatervise sertifikaadi näidis tapmiseks ettenähtud sigade liikumiseks liikmesriikide vahel

OV/CAP-INTRA-X

5. peatükk: loomatervise sertifikaadi näidis muude kui tapmiseks ettenähtud lammaste ja kitsede liikumiseks liikmesriikide vahel

OV/CAP-INTRA-Y

6. peatükk: loomatervise sertifikaadi näidis tapmiseks ettenähtud lammaste ja kitsede liikumiseks liikmesriikide vahel

EQUI-INTRA-IND

7. peatükk: loomatervise sertifikaadi näidis muu kui tapmiseks ettenähtud individuaalse hobuslase liikumiseks liikmesriikide vahel

EQUI-INTRA-CON

8. peatükk: loomatervise sertifikaadi näidis hobuslaste saadetise liikumiseks liikmesriikide vahel

CAM-INTRA-X

9. peatükk: loomatervise sertifikaadi näidis muude kui tapmiseks ettenähtud kaamellaste liikumiseks liikmesriikide vahel

CAM-INTRA-Y

10. peatükk: loomatervise sertifikaadi näidis tapmiseks ettenähtud kaamellaste liikumiseks liikmesriikide vahel

CER-INTRA-X

11. peatükk: loomatervise sertifikaadi näidis muude kui tapmiseks ettenähtud hirvlaste liikumiseks liikmesriikide vahel

CER-INTRA-Y

12. peatükk: loomatervise sertifikaadi näidis tapmiseks ettenähtud hirvlaste liikumiseks liikmesriikide vahel

OTHER-UNGULATES-INTRA-X

13. peatükk: loomatervise sertifikaadi näidis muude kui tapmiseks ettenähtud muude peetavate kabiloomade kui veiste, lammaste, kitsede, sigade, hobuslaste, kaamellaste ja hirvlaste liikumiseks liikmesriikide vahel

OTHER-UNGULATES-INTRA-Y

14. peatükk: loomatervise sertifikaadi näidis tapmiseks ettenähtud muude peetavate kabiloomade kui veiste, lammaste, kitsede, sigade, hobuslaste, kaamellaste ja hirvlaste liikumiseks liikmesriikide vahel

Linnud ja nende paljundusmaterjal

POU-INTRA-HEP

15. peatükk: loomatervise sertifikaadi näidis kodulindude haudemunade liikumiseks liikmesriikide vahel

POU-INTRA-DOC

16. peatükk: loomatervise sertifikaadi näidis ööpäevaste tibude liikumiseks liikmesriikide vahel

POU-INTRA-X

17. peatükk: loomatervise sertifikaadi näidis sugu- ja tootmislindude liikumiseks liikmesriikide vahel

POU-INTRA-LT20

18. peatükk: loomatervise sertifikaadi näidis vähem kui 20 kodulinnuisendi, kelle hulka ei kuulu silerinnalised linnud, või vähem kui 20 kodulindude haudemuna, mis ei hõlma silerinnaliste lindude haudemune, liikumiseks liikmesriikide vahel

POU-INTRA-Y

19. peatükk: loomatervise sertifikaadi näidis tapmiseks ettenähtud kodulindude liikumiseks liikmesriikide vahel

POU-INTRA-SPF

20. peatükk: loomatervise sertifikaadi näidis kindlaks määratud patogeenidest vabade munade liikumiseks liikmesriikide vahel

CAPTIVE-BIRDS-INTRA

21. peatükk: loomatervise sertifikaadi näidis tehistingimustes peetavate lindude liikumiseks liikmesriikide vahel

HE-CAPTIVE-BIRDS-INTRA

22. peatükk: loomatervise sertifikaadi näidis tehistingimustes peetavate lindude haudemunade liikumiseks liikmesriikide vahel

 

 

Veiste paljundusmaterjal

BOV-SEM-A-INTRA

23. peatükk: loomatervise sertifikaadi näidis veiste sellise sperma saadetiste liikumiseks liikmesriikide vahel, mis on pärast 20. aprilli 2021 kogutud, töödeldud ja säilitatud määruse (EL) 2016/429 ja delegeeritud määruse (EL) 2020/686 nõuete kohaselt ning lähetatud sperma kogunud seemendusjaamast

BOV-SEM-B-INTRA

24. peatükk: loomatervise sertifikaadi näidis veiste sellise sperma varude saadetiste liikumiseks liikmesriikide vahel, mis on pärast 31. detsembrit 2004 ja enne 21. aprilli 2021 kogutud, töödeldud ja säilitatud nõukogu direktiivi 88/407/EMÜ (mida on muudetud nõukogu direktiiviga 2003/43/EÜ) nõuete kohaselt ning pärast 20. aprilli 2021 lähetatud sperma kogunud seemendusjaamast

BOV-SEM-C-INTRA

25. peatükk: loomatervise sertifikaadi näidis veiste sellise sperma varude saadetiste liikumiseks liikmesriikide vahel, mis on enne 1. jaanuari 2005 kogutud, töödeldud ja säilitatud nõukogu direktiivi  88/407/EMÜ (mida on muudetud nõukogu direktiiviga 93/60/EMÜ) nõuete kohaselt ning pärast 20. aprilli 2021 lähetatud sperma kogunud seemendusjaamast

BOV-OOCYTES-EMB-A-INTRA

26. peatükk: loomatervise sertifikaadi näidis veiste selliste ootsüütide ja embrüote saadetiste liikumiseks liikmesriikide vahel, mis on pärast 20. aprilli 2021 kogutud või toodetud, töödeldud ja säilitatud määruse (EL) 2016/429 ja delegeeritud määruse (EL) 2020/686 nõuete kohaselt ning lähetatud ootsüüdid või embrüod kogunud embrüokogumis- või -tootmisrühma poolt

BOV-EMB-B-INTRA

27. peatükk: loomatervise sertifikaadi näidis veiste selliste embrüote varude saadetiste liikumiseks liikmesriikide vahel, mis on enne 21. aprilli 2021 kogutud või toodetud, töödeldud ja säilitatud nõukogu direktiivi 89/556/EMÜ nõuete kohaselt ning pärast 20. aprilli 2021 lähetatud embrüod kogunud või tootnud embrüokogumis- või -tootmisrühma poolt

BOV-GP-PROCESSING-INTRA

28. peatükk: loomatervise sertifikaadi näidis allpool loetletud sellise loomse paljundusmaterjali saadetiste liikumiseks liikmesriikide vahel, mis on pärast 20. aprilli 2021 lähetatud loomse paljundusmaterjali töötlemisettevõttest:

määruse (EL) 2016/429 ja delegeeritud määruse (EL) 2020/686 nõuete kohaselt pärast 20. aprilli 2021 kogutud, töödeldud ja säilitatud veiste sperma;

nõukogu direktiivi 88/407/EMÜ (mida on muudetud nõukogu direktiiviga 2003/43/EÜ) nõuete kohaselt pärast 31. detsembrit 2004 ja enne 21. aprilli 2021 kogutud, töödeldud ja säilitatud veiste sperma varud;

nõukogu direktiivi 88/407/EMÜ (mida on muudetud nõukogu direktiiviga 93/60/EMÜ) nõuete kohaselt enne 1. jaanuari 2005 kogutud, töödeldud ja säilitatud veiste sperma varud;

määruse (EL) 2016/429 ja delegeeritud määruse (EL) 2020/686 nõuete kohaselt pärast 20. aprilli 2021 kogutud või toodetud, töödeldud ja säilitatud veiste ootsüüdid ja embrüod;

direktiivi 89/556/EMÜ nõuete kohaselt enne 21. aprilli 2021 kogutud või toodetud, töödeldud ja säilitatud veiste embrüote varud

BOV-GP-STORAGE-INTRA

29. peatükk: loomatervise sertifikaadi näidis allpool loetletud sellise loomse paljundusmaterjali saadetiste liikumiseks liikmesriikide vahel, mis on pärast 20. aprilli 2021 lähetatud loomse paljundusmaterjali säilituskeskusest:

määruse (EL) 2016/429 ja delegeeritud määruse (EL) 2020/686 nõuete kohaselt pärast 20. aprilli 2021 kogutud, töödeldud ja säilitatud veiste sperma;

nõukogu direktiivi 88/407/EMÜ (mida on muudetud nõukogu direktiiviga 2003/43/EÜ) nõuete kohaselt pärast 31. detsembrit 2004 ja enne 21. aprilli 2021 kogutud, töödeldud ja säilitatud veiste sperma varud;

nõukogu direktiivi 88/407/EMÜ (mida on muudetud nõukogu direktiiviga 93/60/EMÜ) nõuete kohaselt enne 1. jaanuari 2005 kogutud, töödeldud ja säilitatud veiste sperma varud;

määruse (EL) 2016/429 ja delegeeritud määruse (EL) 2020/686 nõuete kohaselt pärast 20. aprilli 2021 kogutud või toodetud, töödeldud ja säilitatud veiste ootsüüdid ja embrüod;

direktiivi 89/556/EMÜ nõuete kohaselt enne 21. aprilli 2021 kogutud või toodetud, töödeldud ja säilitatud veiste embrüote varud

Lammaste ja kitsede paljundusmaterjal

OV/CAP-SEM-A-INTRA

30. peatükk: loomatervise sertifikaadi näidis lammaste ja kitsede sellise sperma saadetiste liikumiseks liikmesriikide vahel, mis on pärast 20. aprilli 2021 kogutud, töödeldud ja säilitatud määruse (EL) 2016/429 ja delegeeritud määruse (EL) 2020/686 nõuete kohaselt ning lähetatud sperma kogunud seemendusjaamast

OV/CAP-SEM-B-INTRA

31. peatükk: loomatervise sertifikaadi näidis lammaste ja kitsede sellise sperma varude saadetiste liikumiseks liikmesriikide vahel, mis on pärast 31. augustit 2010 ja enne 21. aprilli 2021 kogutud, töödeldud ja säilitatud nõukogu direktiivi  92/65/EMÜ nõuete kohaselt ning pärast 20. aprilli 2021 lähetatud sperma kogunud seemendusjaamast

OV/CAP-SEM-C-INTRA

32. peatükk: loomatervise sertifikaadi näidis lammaste ja kitsede sellise sperma varude saadetiste liikumiseks liikmesriikide vahel, mis on enne 1. septembrit 2010 kogutud, töödeldud ja säilitatud nõukogu direktiivi  92/65/EMÜ nõuete kohaselt ning pärast 20. aprilli 2021 lähetatud sperma kogunud seemendusjaamast

OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-INTRA

33. peatükk: loomatervise sertifikaadi näidis lammaste ja kitsede selliste ootsüütide ja embrüote saadetiste liikumiseks liikmesriikide vahel, mis on pärast 20. aprilli 2021 kogutud või toodetud, töödeldud ja säilitatud määruse (EL) 2016/429 ja delegeeritud määruse (EL) 2020/686 nõuete kohaselt ning lähetatud ootsüüdid või embrüod kogunud või tootnud embrüokogumis- või -tootmisrühma poolt

OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-INTRA

34. peatükk: loomatervise sertifikaadi näidis lammaste ja kitsede selliste ootsüütide ja embrüote varude saadetiste liikumiseks liikmesriikide vahel, mis on pärast 31. augustit 2010 ja enne 21. aprilli 2021 kogutud või toodetud, töödeldud ja säilitatud nõukogu direktiivi 92/65/EMÜ nõuete kohaselt ning pärast 20. aprilli 2021 lähetatud ootsüüdid või embrüod kogunud või tootnud embrüokogumis- või -tootmisrühma poolt

OV/CAP-OOCYTES-EMB-C-INTRA

35. peatükk: loomatervise sertifikaadi näidis lammaste ja kitsede selliste ootsüütide ja embrüote varude saadetiste liikumiseks liikmesriikide vahel, mis on enne 1. septembrit 2010 kogutud või toodetud, töödeldud ja säilitatud nõukogu direktiivi 92/65/EMÜ nõuete kohaselt ning pärast 20. aprilli 2021 lähetatud ootsüüdid või embrüod kogunud või tootnud embrüokogumis- või -tootmisrühma poolt

OV/CAP-GP-PROCESSING-INTRA

36. peatükk: loomatervise sertifikaadi näidis allpool loetletud sellise loomse paljundusmaterjali saadetiste liikumiseks liikmesriikide vahel, mis on pärast 20. aprilli 2021 lähetatud loomse paljundusmaterjali töötlemisettevõttest:

määruse (EL) 2016/429 ja delegeeritud määruse (EL) 2020/686 nõuete kohaselt pärast 20. aprilli 2021 kogutud, töödeldud ja säilitatud lammaste ja kitsede sperma;

nõukogu direktiivi 92/65/EMÜ nõuete kohaselt pärast 31. augustit 2010 ja enne 21. aprilli 2021 kogutud, töödeldud ja säilitatud lammaste ja kitsede sperma varud;

nõukogu direktiivi 92/65/EMÜ nõuete kohaselt enne 1. septembrit 2010 kogutud, töödeldud ja säilitatud lammaste ja kitsede sperma varud;

määruse (EL) 2016/429 ja delegeeritud määruse (EL) 2020/686 nõuete kohaselt pärast 20. aprilli 2021 kogutud või toodetud, töödeldud ja säilitatud lammaste ja kitsede ootsüüdid ja embrüod;

nõukogu direktiivi 92/65/EMÜ nõuete kohaselt pärast 31. augustit 2010 ja enne 21. aprilli 2021 kogutud või toodetud, töödeldud ja säilitatud lammaste ja kitsede ootsüütide ja embrüote varud;

nõukogu direktiivi 92/65/EMÜ nõuete kohaselt enne 1. septembrit 2010 kogutud või toodetud, töödeldud ja säilitatud lammaste ja kitsede ootsüütide ja embrüote varud

OV/CAP-GP-STORAGE-INTRA

37. peatükk: loomatervise sertifikaadi näidis allpool loetletud sellise loomse paljundusmaterjali saadetiste liikumiseks liikmesriikide vahel, mis on pärast 20. aprilli 2021 lähetatud loomse paljundusmaterjali säilituskeskusest:

määruse (EL) 2016/429 ja delegeeritud määruse (EL) 2020/686 nõuete kohaselt pärast 20. aprilli 2021 kogutud, töödeldud ja säilitatud lammaste ja kitsede sperma;

nõukogu direktiivi 92/65/EMÜ nõuete kohaselt pärast 31. augustit 2010 ja enne 21. aprilli 2021 kogutud, töödeldud ja säilitatud lammaste ja kitsede sperma varud;

nõukogu direktiivi 92/65/EMÜ nõuete kohaselt enne 1. septembrit 2010 kogutud, töödeldud ja säilitatud lammaste ja kitsede sperma varud;

määruse (EL) 2016/429 ja delegeeritud määruse (EL) 2020/686 nõuete kohaselt pärast 20. aprilli 2021 kogutud või toodetud, töödeldud ja säilitatud lammaste ja kitsede ootsüüdid ja embrüod;

nõukogu direktiivi 92/65/EMÜ nõuete kohaselt pärast 31. augustit 2010 ja enne 21. aprilli 2021 kogutud või toodetud, töödeldud ja säilitatud lammaste ja kitsede ootsüütide ja embrüote varud;

nõukogu direktiivi 92/65/EMÜ nõuete kohaselt enne 1. septembrit 2010 kogutud või toodetud, töödeldud ja säilitatud lammaste ja kitsede ootsüütide ja embrüote varud

Sigade paljundusmaterjal

POR-SEM-A-INTRA

38. peatükk: loomatervise sertifikaadi näidis sigade sellise sperma saadetiste liikumiseks liikmesriikide vahel, mis on pärast 20. aprilli 2021 kogutud, töödeldud ja säilitatud määruse (EL) 2016/429 ja delegeeritud määruse (EL) 2020/686 nõuete kohaselt ning lähetatud sperma kogunud seemendusjaamast

POR-SEM-B-INTRA

39. peatükk: loomatervise sertifikaadi näidis sigade sellise sperma varude saadetiste liikumiseks liikmesriikide vahel, mis on enne 21. aprilli 2021 kogutud, töödeldud ja säilitatud nõukogu direktiivi  90/429/EMÜ nõuete kohaselt ning pärast 20. aprilli 2021 lähetatud sperma kogunud seemendusjaamast

POR-OOCYTES-EMB-A-INTRA

40. peatükk: loomatervise sertifikaadi näidis sigade selliste ootsüütide ja embrüote saadetiste liikumiseks liikmesriikide vahel, mis on pärast 20. aprilli 2021 kogutud või toodetud, töödeldud ja säilitatud määruse (EL) 2016/429 ja delegeeritud määruse (EL) 2020/686 nõuete kohaselt ning on lähetatud ootsüüdid või embrüod kogunud või tootnud embrüokogumis- või -tootmisrühma poolt

POR-OOCYTES-EMB-B-INTRA

41. peatükk: loomatervise sertifikaadi näidis sigade selliste ootsüütide ja embrüote varude saadetiste liikumiseks liikmesriikide vahel, mis on pärast 31. augustit 2010 ja enne 21. aprilli 2021 kogutud või toodetud, töödeldud ja säilitatud nõukogu direktiivi 92/65/EMÜ nõuete kohaselt ning pärast 20. aprilli 2021 lähetatud ootsüüdid või embrüod kogunud või tootnud embrüokogumis- või -tootmisrühma poolt

POR-OOCYTES-EMB-C-INTRA

42. peatükk: loomatervise sertifikaadi näidis sigade selliste ootsüütide ja embrüote varude saadetiste liikumiseks liikmesriikide vahel, mis on enne 1. septembrit 2010 kogutud või toodetud, töödeldud ja säilitatud nõukogu direktiivi 92/65/EMÜ nõuete kohaselt ning pärast 20. aprilli 2021 lähetatud ootsüüdid või embrüod kogunud või tootnud embrüokogumis- või -tootmisrühma poolt

POR-GP-PROCESSING-INTRA

43. peatükk: loomatervise sertifikaadi näidis allpool loetletud sellise loomse paljundusmaterjali saadetiste liikumiseks liikmesriikide vahel, mis on pärast 20. aprilli 2021 lähetatud loomse paljundusmaterjali töötlemisettevõttest:

määruse (EL) 2016/429 ja delegeeritud määruse (EL) 2020/686 nõuete kohaselt pärast 20. aprilli 2021 kogutud, töödeldud ja säilitatud sigade sperma;

nõukogu direktiivi 90/429/EMÜ nõuete kohaselt enne 21. aprilli 2021 kogutud, töödeldud ja säilitatud sigade sperma varud;

määruse (EL) 2016/429 ja delegeeritud määruse (EL) 2020/686 nõuete kohaselt pärast 20. aprilli 2021 kogutud või toodetud, töödeldud ja säilitatud sigade ootsüüdid ja embrüod;

nõukogu direktiivi 92/65/EMÜ nõuete kohaselt pärast 31. augustit 2010 ja enne 21. aprilli 2021 kogutud või toodetud, töödeldud ja säilitatud sigade ootsüütide ja embrüote varud;

nõukogu direktiivi 92/65/EMÜ nõuete kohaselt enne 1. septembrit 2010 kogutud või toodetud, töödeldud ja säilitatud sigade ootsüütide ja embrüote varud

POR-GP-STORAGE-INTRA

44. peatükk: loomatervise sertifikaadi näidis allpool loetletud sellise loomse paljundusmaterjali saadetiste liikumiseks liikmesriikide vahel, mis on pärast 20. aprilli 2021 lähetatud loomse paljundusmaterjali säilituskeskusest:

määruse (EL) 2016/429 ja delegeeritud määruse (EL) 2020/686 nõuete kohaselt pärast 20. aprilli 2021 kogutud, töödeldud ja säilitatud sigade sperma;

nõukogu direktiivi 90/429/EMÜ nõuete kohaselt enne 21. aprilli 2021 kogutud, töödeldud ja säilitatud sigade sperma varud;

määruse (EL) 2016/429 ja delegeeritud määruse (EL) 2020/686 nõuete kohaselt pärast 20. aprilli 2021 kogutud või toodetud, töödeldud ja säilitatud sigade ootsüüdid ja embrüod;

nõukogu direktiivi 92/65/EMÜ nõuete kohaselt pärast 31. augustit 2010 ja enne 21. aprilli 2021 kogutud või toodetud, töödeldud ja säilitatud sigade ootsüütide ja embrüote varud;

nõukogu direktiivi 92/65/EMÜ nõuete kohaselt enne 1. septembrit 2010 kogutud või toodetud, töödeldud ja säilitatud sigade ootsüütide ja embrüote varud

Hobuslaste paljundusmaterjal

EQUI-SEM-A-INTRA

45. peatükk: loomatervise sertifikaadi näidis hobuslaste sellise sperma saadetiste liikumiseks liikmesriikide vahel, mis on pärast 20. aprilli 2021 kogutud, töödeldud ja säilitatud määruse (EL) 2016/429 ja delegeeritud määruse (EL) 2020/686 nõuete kohaselt ning lähetatud sperma kogunud seemendusjaamast

EQUI-SEM-B-INTRA

46. peatükk: loomatervise sertifikaadi näidis hobuslaste sellise sperma varude saadetiste liikumiseks liikmesriikide vahel, mis on pärast 30. septembrit 2014 ja enne 21. aprilli 2021 kogutud, töödeldud ja säilitatud nõukogu direktiivi  92/65/EMÜ nõuete kohaselt ning pärast 20. aprilli 2021 lähetatud sperma kogunud seemendusjaamast

EQUI-SEM-C-INTRA

47. peatükk: loomatervise sertifikaadi näidis hobuslaste sellise sperma varude saadetiste liikumiseks liikmesriikide vahel, mis on pärast 31. augustit 2010 ja enne 1. oktoobrit 2014 kogutud, töödeldud ja säilitatud nõukogu direktiivi  92/65/EMÜ nõuete kohaselt ning pärast 20. aprilli 2021 lähetatud sperma kogunud seemendusjaamast

EQUI-SEM-D-INTRA

48. peatükk: loomatervise sertifikaadi näidis hobuslaste sellise sperma varude saadetiste liikumiseks liikmesriikide vahel, mis on enne 1. septembrit 2010 kogutud, töödeldud ja säilitatud nõukogu direktiivi  92/65/EMÜ nõuete kohaselt ning pärast 20. aprilli 2021 lähetatud sperma kogunud seemendusjaamast

EQUI-OOCYTES-EMB-A-INTRA

49. peatükk: loomatervise sertifikaadi näidis hobuslaste selliste ootsüütide ja embrüote saadetiste liikumiseks liikmesriikide vahel, mis on pärast 20. aprilli 2021 kogutud või toodetud, töödeldud ja säilitatud määruse (EL) 2016/429 ja delegeeritud määruse (EL) 2020/686 nõuete kohaselt ning lähetatud ootsüüdid või embrüod kogunud või tootnud embrüokogumis- või -tootmisrühma poolt

EQUI-OOCYTES-EMB-B-INTRA

50. peatükk: loomatervise sertifikaadi näidis hobuslaste selliste ootsüütide ja embrüote varude saadetiste liikumiseks liikmesriikide vahel, mis on pärast 30. septembrit 2014 ja enne 21. aprilli 2021 kogutud või toodetud, töödeldud ja säilitatud direktiivi 92/65/EMÜ nõuete kohaselt ning pärast 20. aprilli 2021 lähetatud ootsüüdid või embrüod kogunud või tootnud embrüokogumis- või -tootmisrühma poolt

EQUI-OOCYTES-EMB-C-INTRA

51. peatükk: loomatervise sertifikaadi näidis hobuslaste selliste ootsüütide ja embrüote varude saadetiste liikumiseks liikmesriikide vahel, mis on pärast 31. augustit 2010 ja enne 1. oktoobrit 2014 kogutud või toodetud, töödeldud ja säilitatud nõukogu direktiivi 92/65/EMÜ nõuete kohaselt ning pärast 20. aprilli 2021 lähetatud ootsüüdid või embrüod kogunud või tootnud embrüokogumis- või -tootmisrühma poolt

EQUI-OOCYTES-EMB-D-INTRA

52. peatükk: loomatervise sertifikaadi näidis hobuslaste selliste ootsüütide ja embrüote varude saadetiste liikumiseks liikmesriikide vahel, mis on enne 1. septembrit 2010 kogutud või toodetud, töödeldud ja säilitatud nõukogu direktiivi 92/65/EMÜ nõuete kohaselt ning pärast 20. aprilli 2021 lähetatud ootsüüdid või embrüod kogunud või tootnud embrüokogumis- või -tootmisrühma poolt

EQUI-GP-PROCESSING-INTRA

53. peatükk: loomatervise sertifikaadi näidis allpool loetletud sellise loomse paljundusmaterjali saadetiste liikumiseks liikmesriikide vahel, mis on pärast 20. aprilli 2021 lähetatud loomse paljundusmaterjali töötlemisettevõttest:

määruse (EL) 2016/429 ja delegeeritud määruse (EL) 2020/686 nõuete kohaselt pärast 20. aprilli 2021 kogutud, töödeldud ja säilitatud hobuslaste sperma;

direktiivi 92/65/EMÜ nõuete kohaselt pärast 30. septembrit 2014 ja enne 21. aprilli 2021 kogutud, töödeldud ja säilitatud hobuslaste sperma varud;

direktiivi 92/65/EMÜ nõuete kohaselt pärast 31. augustit 2010 ja enne 1. oktoobrit 2014 kogutud, töödeldud ja säilitatud hobuslaste sperma varud;

direktiivi 92/65/EMÜ nõuete kohaselt enne 1. septembrit 2010 kogutud, töödeldud ja säilitatud hobuslaste sperma varud;

määruse (EL) 2016/429 ja delegeeritud määruse (EL) 2020/686 nõuete kohaselt pärast 20. aprilli 2021 kogutud või toodetud, töödeldud ja säilitatud hobuslaste ootsüüdid ja embrüod;

direktiivi 92/65/EMÜ nõuete kohaselt pärast 30. septembrit 2014 ja enne 21. aprilli 2021 kogutud või toodetud, töödeldud ja säilitatud hobuslaste ootsüütide ja embrüote varud;

nõukogu direktiivi 92/65/EMÜ nõuete kohaselt pärast 31. augustit 2010 ja enne 1. oktoobrit 2014 kogutud, töödeldud ja säilitatud hobuslaste ootsüütide ja embrüote varud;

nõukogu direktiivi 92/65/EMÜ nõuete kohaselt enne 1. septembrit 2010 kogutud, töödeldud ja säilitatud hobuslaste ootsüütide ja embrüote varud

EQUI-GP-STORAGE-INTRA

54. peatükk: loomatervise sertifikaadi näidis allpool loetletud sellise loomse paljundusmaterjali saadetiste liikumiseks liikmesriikide vahel, mis on pärast 20. aprilli 2021 lähetatud loomse paljundusmaterjali säilituskeskusest:

määruse (EL) 2016/429 ja delegeeritud määruse (EL) 2020/686 nõuete kohaselt pärast 20. aprilli 2021 kogutud, töödeldud ja säilitatud hobuslaste sperma;

direktiivi 92/65/EMÜ nõuete kohaselt pärast 30. septembrit 2014 ja enne 21. aprilli 2021 kogutud, töödeldud ja säilitatud hobuslaste sperma varud;

direktiivi 92/65/EMÜ nõuete kohaselt pärast 31. augustit 2010 ja enne 1. oktoobrit 2014 kogutud, töödeldud ja säilitatud hobuslaste sperma varud;

direktiivi 92/65/EMÜ nõuete kohaselt enne 1. septembrit 2010 kogutud, töödeldud ja säilitatud hobuslaste sperma varud;

määruse (EL) 2016/429 ja delegeeritud määruse (EL) 2020/686 nõuete kohaselt pärast 20. aprilli 2021 kogutud või toodetud, töödeldud ja säilitatud hobuslaste ootsüüdid ja embrüod;

direktiivi 92/65/EMÜ nõuete kohaselt pärast 30. septembrit 2014 ja enne 21. aprilli 2021 kogutud või toodetud, töödeldud ja säilitatud hobuslaste ootsüütide ja embrüote varud;

nõukogu direktiivi 92/65/EMÜ nõuete kohaselt pärast 31. augustit 2010 ja enne 1. oktoobrit 2014 kogutud, töödeldud ja säilitatud hobuslaste ootsüütide ja embrüote varud;

nõukogu direktiivi 92/65/EMÜ nõuete kohaselt enne 1. septembrit 2010 kogutud, töödeldud ja säilitatud hobuslaste ootsüütide ja embrüote varud

Mesilased

HBEE-INTRA

55. peatükk: loomatervise sertifikaadi näidis meemesilaste liikumiseks liikmesriikide vahel

QUE-INTRA

56. peatükk: loomatervise sertifikaadi näidis erandiga hõlmatud mesilasemade liikumiseks liikmesriikide vahel

BBEE-INTRA

57. peatükk: loomatervise sertifikaadi näidis kimalaste liikumiseks liikmesriikide vahel

Maismaaloomade ja teatava loomse paljundusmaterjali teatavad kategooriad

CONFINED-LIVE-INTRA

58. peatükk: loomatervise sertifikaadi näidis ühest kinnisest ettevõttest teise viidavate maismaaloomade liikumiseks liikmesriikide vahel

CONFINED-PRIMATE-INTRA

59. peatükk: loomatervise sertifikaadi näidis ühest kinnisest ettevõttest teise viidavate ahviliste liikumiseks liikmesriikide vahel

GP-CONFINED-INTRA

60. peatükk: loomatervise sertifikaadi näidis kinnises ettevõttes peetavate maismaaloomade sellise sperma ning selliste ootsüütide ja embrüote saadetiste liikumiseks liikmesriikide vahel, mis on määruse (EL) 2016/429 ja delegeeritud määruse (EL) 2020/686 nõuete kohaselt kogutud või toodetud, töödeldud ja säilitatud

CANIS-FELIS-FERRETS-INTRA

61. peatükk: loomatervise sertifikaadi näidis koerte, kasside ja valgetuhkrute liikumiseks liikmesriikide vahel

GP-CANIS-FELIS-INTRA

62. peatükk: loomatervise sertifikaadi näidis koerte (Canis lupus familiaris) ja kasside (Felis silvestris catus) sellise sperma ning selliste ootsüütide ja embrüote saadetiste liikumiseks liikmesriikide vahel, mis on määruse (EL) 2016/429 ja delegeeritud määruse (EL) 2020/686 nõuete kohaselt kogutud või toodetud, töödeldud ja säilitatud

OTHCARN-INTRA

63. peatükk: loomatervise sertifikaadi näidis muude kiskjaliste liikumiseks liikmesriikide vahel

WILD-ANIMALS-INTRA

64. peatükk: loomatervise sertifikaadi näidis maismaaloomadest metsloomade liikumiseks liikmesriikide vahel

GP-CAM-CER-INTRA

65. peatükk: loomatervise sertifikaadi näidis Camelidae ja Cervidae sugukonna loomade sellise sperma ning selliste ootsüütide ja embrüote saadetiste liikumiseks liikmesriikide vahel, mis on määruse (EL) 2016/429 ja delegeeritud määruse (EL) 2020/686 nõuete kohaselt kogutud või toodetud, töödeldud ja säilitatud

1. PEATÜKK

LOOMATERVISE SERTIFIKAADI NÄIDIS MUUDE KUI TAPMISEKS ETTENÄHTUD VEISTE LIIKUMISEKS LIIKMESRIIKIDE VAHEL (NÄIDIS „BOV-INTRA-X“)

Image 1

Image 2