4.5.2016   

SK EN

Úradný vestník Európskej únie

C 163/1


Sedemnásta výročná správa podľa článku 8 ods. 2 spoločnej pozície Rady 2008/944/SZBP, ktorou sa vymedzujú spoločné pravidlá upravujúce kontrolu vývozu vojenskej technológie a materiálu

(2016/C 163/01)

ÚVOD

Táto správa sa týka činností, ktoré EÚ a jej členské štáty realizovali v rámci vykonávania spoločnej pozície Rady 2008/944/SZBP (1) v priebehu rokov 2014 a 2015. Pokiaľ ide o údaje týkajúce sa vývozu konvenčných zbraní, správa sa vzťahuje na kalendárny rok 2014.

V priebehu rokov 2014 a 2015 EÚ a jej členské štáty naďalej vykonávali spoločnú pozíciu Rady 2008/944/SZBP, ktorou sa vymedzujú spoločné pravidlá upravujúce kontrolu vývozu vojenskej technológie a materiálu a ktorou sa v roku 2008 nahradil Kódex EÚ pre vývoz zbraní platný od júna 1998.

V článku 15 spoločnej pozície sa stanovuje, že spoločná pozícia sa preskúma tri roky po jej prijatí. Na tomto základe Rada EÚ s pomocou pracovnej skupiny Rady pre vývoz konvenčných zbraní (COARM) dôkladne posúdila ustanovenia a vykonávanie spoločnej pozície. Predbežné výsledky tohto posúdenia, tak ako sa uvádzajú v záveroch Rady pre zahraničné veci z 19. novembra 2012, potvrdili, že znenie spoločnej pozície je vhodné na ďalšie presadzovanie zbližovania vývozných politík členských štátov. Preskúmaním sa určili viaceré oblasti, v ktorých je potrebné dosiahnuť ďalšie zlepšenie, pokiaľ ide o konkrétne vykonávanie spoločnej pozície, a v rokoch 2014 a 2015 sa na týchto oblastiach náležite pracovalo. Tento vývoj, ako aj nadobudnutie platnosti Zmluvy o obchodovaní so zbraňami (ATT), boli zohľadnené v záveroch Rady pre zahraničné veci z 20. júla 2015, ktoré sa týkali výsledku preskúmania.

Ku kritériám a zásadám spoločnej pozície 2008/944/SZBP sa oficiálne pripojili tieto tretie krajiny: Albánsko, Bosna a Hercegovina, Kanada, bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko, Gruzínsko, Island, Čierna Hora a Nórsko. Od roku 2012 funguje osobitný systém výmeny informácií medzi EÚ a tretími krajinami, ktoré sa pripojili k spoločnej pozícii.

Presadzovanie účinných vnútroštátnych režimov kontroly vývozu zbraní vo vybraných tretích krajinách sa v roku 2014 realizovalo v rámci rozhodnutia Rady 2012/711/SZBP z 19. novembra 2012 o podpore činností EÚ s cieľom presadzovať medzi tretími krajinami kontrolu vývozu zbraní a zásady a kritériá spoločnej pozície 2008/944/SZBP (2).

EÚ a jej členské štáty sa aktívne zúčastňovali na procese prípravy Zmluvy o obchodovaní so zbraňami, ktorý sa rozvinul v rokoch 2014 a 2015 v súvislosti s nadobudnutím platnosti tejto zmluvy 24. decembra 2014. Takisto sa aktívne zúčastnili na prvej konferencii zmluvných strán (Cancún, Mexiko, 24. – 27. augusta 2015) a uvítali pozitívne a vecné výsledky tejto konferencie, na ktorej sa vytvorili pevné základy pre zmluvu. V rokoch 2014 a 2015 sa činnosti EÚ podľa rozhodnutia Rady 2013/768/SZBP (3) na podporu účinného vykonávania a všeobecného uplatňovania zmluvy zintenzívnili, a to doposiaľ s 10 prijímajúcimi partnerskými krajinami, niekoľkými ad hoc partnermi a viacerými úspešne realizovanými regionálnymi osvetovými činnosťami. Program EÚ, ktorý vykonáva Nemecký federálny úrad pre hospodárstvo a kontrolu vývozu a ktorý spolufinancuje Spolková republika Nemecko, bude naďalej pomáhať mnohým tretím krajinám na základe ich požiadania pri posilňovaní ich systémov prevodu zbraní v súlade s požiadavkami ATT.

I.   VYKONÁVANIE SPOLOČNEJ POZÍCIE RADY 2008/944/SZBP

1.   Vykonávanie spoločnej pozície 2008/944/SZBP

Spoločná pozícia sa vyvinula z Kódexu EÚ pre vývoz zbraní, ktorý táto spoločná pozícia nahradila v decembri 2008. Okrem iného zahŕňa rozšírenie kontrol na sprostredkovanie, tranzitné operácie a nehmotné transfery technológie, ako aj posilnené postupy na podporu zbližovania vývozných politík členských štátov.

Členské štáty vykonávajú ustanovenia spoločnej pozície vo svojich vnútroštátnych systémoch kontroly vývozu a musia zabezpečiť, aby ich vnútroštátne právne predpisy alebo správne opatrenia boli v súlade so spoločnou pozíciou. Situácia týkajúca sa vnútroštátnej transpozície spoločnej pozície do režimov, ktoré členské štáty uplatňujú na kontrolu vývozu zbraní, sa uvádza v pripojenej tabuľke C.

Oznámenia o zamietnutí a konzultácie

Oznámenia o zamietnutí a dvojstranné konzultácie sa naďalej uskutočňujú každodenne prostredníctvom elektronického systému EÚ coreu, čím sa medzi členskými štátmi zabezpečuje transparentnosť voči konkrétnym krajinám určenia a koncovým užívateľom.

Oznámené zamietnutia, ako aj výsledky dvojstranných konzultácií sú zahrnuté do centrálnej elektronickej databázy EÚ obsahujúcej zamietnutia. Túto databázu, ktorá predstavuje dynamický systém odzrkadľujúci politiky členských štátov v oblasti kontroly vývozu zbraní, spravuje Európska služba pre vonkajšiu činnosť. Oznámenia o zamietnutí a konzultácie sa budú v blízkej budúcnosti podporovať prostredníctvom špeciálnej platformy IT, ktorá bude prístupnejšia a ľahšie používateľná.

Počet zamietnutí, ktoré boli oznámené v roku 2014, sa podľa krajiny určenia a kategórie zoznamu vojenského materiálu uvádza v riadku d) v tabuľke AI (pripojenej k tejto správe); počet konzultácií, ktoré každý členský štát poskytol alebo prijal, sa uvádza v tabuľke BI, počet konzultácií podľa krajiny určenia v tabuľke BII.

2.   Užívateľská príručka

Užívateľská príručka je hlavným nástrojom, v ktorom sa sumarizujú dohodnuté usmernenia na vykonávanie normatívnych ustanovení spoločnej pozície 2008/944/SZBP a výklad jej kritérií. Odkazuje sa na ňu v článku 13 spoločnej pozície.

Vypracovala ju pracovná skupina Rady pre vývoz konvenčných zbraní (COARM) a podľa potreby sa pravidelne aktualizuje. Naposledy bola aktualizovaná v júli 2015 v dôsledku ukončenia preskúmania spoločnej pozície 2008/944/SZBP. Je určená najmä úradníkom, ktorí udeľujú vývozné licencie, a tak pragmatickým a významným spôsobom prispieva k zbližovaniu politík a postupov členských štátov v oblasti kontroly vývozu zbraní. Príručka je verejným dokumentom, ktorý je k dispozícii na webovom sídle Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (4).

Najlepšie postupy pre výklad kritérií

Najlepšie postupy pre výklad kritérií spoločnej pozície 2008/944/SZBP vypracovala pracovná skupina COARM na základe vnútroštátnych najlepších postupov a s ohľadom na príspevky ďalších zainteresovaných strán vrátane občianskej spoločnosti.

Ich cieľom je dosiahnuť väčšiu konzistentnosť medzi členskými štátmi pri uplatňovaní kritérií spoločnej pozície. To sa uskutočňuje okrem iného prostredníctvom určenia faktorov, ktoré je potrebné zohľadniť pri posudzovaní žiadostí o vývozné licencie. Najlepšie postupy sú určené úradníkom udeľujúcim licencie a iným úradníkom príslušných ministerstiev a orgánov. Rozhodovací proces sa opiera o odborné znalosti týchto úradníkov, pokiaľ ide o záležitosti vzťahujúce sa na regionálne, právne (napr. právo v oblasti ľudských práv, medzinárodné právo verejné), technické, rozvojové, ako aj bezpečnostné a vojenské záležitosti.

3.   Preskúmanie spoločnej pozície 2008/944/SZBP

V článku 15 spoločnej pozície sa stanovuje, že spoločná pozícia sa preskúma tri roky po jej prijatí. Na tomto základe pracovná skupina Rady EÚ pre vývoz konvenčných zbraní (COARM) iniciovala v roku 2012 dôkladné posúdenie ustanovení spoločnej pozície. Zapojenie príslušných zainteresovaných strán, ako napríklad Európskeho parlamentu a občianskej spoločnosti, sa zabezpečilo prostredníctvom zvyčajných zasadnutí. Na základe tohto posúdenia súvisiaceho s preskúmaním sa zistilo, že spoločnou pozíciou a nástrojmi, ktoré sa v nej ustanovujú, sa naďalej náležite podporujú ciele, ktoré Rada stanovila v roku 2008, a predstavujú pevný základ pre koordináciu politík členských štátov v oblasti vývozu zbraní.

Zároveň z posúdenia tiež vyplynulo, že je možné dosiahnuť ďalší pokrok v skutočnom vykonávaní spoločnej pozície s cieľom čo najlepšie podporiť zbližovanie politík členských štátov v oblasti vývozu zbraní. S týmto cieľom sa v roku 2014 a 2015 vykonala práca v oblastiach, ako sú obsah informácií a nový systém IT podpory týkajúci sa oznámení o zamietnutí a mechanizmu konzultácie. Príslušné oddiely užívateľskej príručky boli tiež aktualizované na základe preskúmania a nadobudnutia platnosti ATT. Výsledok tohto preskúmania sa vzal na vedomie v záveroch Rady pre zahraničné veci z 20. júla 2015.

4.   Osveta

V článku 11 spoločnej pozície sa členské štáty vyzývajú vynaložiť „čo najväčšie úsilie, aby nabádali iné štáty, ktoré vyvážajú vojenskú technológiu alebo materiál, aby uplatňovali kritériá tejto spoločnej pozície.“ Osvetové aktivity EÚ a členských štátov pokračovali v roku 2014 v zmysle pripojenej tabuľky D. Na základe rozhodnutia Rady 2012/711/SZBP (5), implementovaného Nemeckým federálnym úradom pre hospodárstvo a kontrolu vývozu, sa uskutočnilo viacero regionálnych pracovných seminárov, študijných návštev a podujatí v rámci individuálnej pomoci. Okrem toho sa podľa rozhodnutia Rady 2013/768/SZBP uskutočnili ďalšie regionálne osvetové aktivity na podporu účinného vykonávania a všeobecného uplatňovania zmluvy o obchodovaní so zbraňami.

5.   Zasadnutia v rámci politického dialógu

V rokoch 2014 a 2015 sa každý polrok uskutočnili zasadnutia v rámci politického dialógu o otázkach kontroly vývozu zbraní s Nórskom, Kanadou, Ukrajinou a Spojenými štátmi. Tieto politické dialógy poslúžili ako fórum pre plodné diskusie o záležitostiach spoločného záujmu, ako sú napr. politiky vývozu do konkrétnych krajín určenia, otázky dodržiavania pravidiel a kontroly a proces príprav Zmluvy o obchodovaní so zbraňami.

6.   Aktualizácia Spoločného zoznamu vojenského materiálu Európskej únie

Spoločný zoznam vojenského materiálu Európskej únie sa podľa článku 12 spoločnej pozície vzťahuje na minimálny rozsah vojenského materiálu, ktorý členské štáty musia podrobiť kontrole vývozu. Je zhodný so zoznamom výrobkov obranného priemyslu, ktorý tvorí prílohu k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/43/ES zo 6. mája 2009 o zjednodušení obchodovania s výrobkami obranného priemyslu v rámci EÚ (6).

Rada prijala 9. februára 2015 aktualizovanú verziu uvedeného zoznamu, v ktorej sa zohľadňujú zmeny zoznamu munície Wassenaarskeho usporiadania odsúhlasené na plenárnom zasadnutí usporiadania v roku 2014. Aktualizovaná verzia spoločného zoznamu vojenského materiálu sa následne uverejnila v Úradnom vestníku Európskej únie v sérii C 107 z 9. apríla 2014.

7.   Sprostredkovanie obchodu so zbraňami

Členské štáty v súlade s článkom 5 spoločnej pozície Rady 2003/468/SZBP z 23. júna 2003 o kontrole sprostredkovania zbraní (7) zaviedli špecifickú úpravu na výmenu informácií o udelených a zamietnutých sprostredkovateľských licenciách. Okrem toho tie členské štáty, ktoré od sprostredkovateľov požadujú, aby získali písomné povolenie konať ako sprostredkovateľ, a/alebo zriadili register sprostredkovateľov zbraní, zaviedli špecifickú úpravu pre výmenu príslušných informácií o registrovaných sprostredkovateľoch. Informácie o sprostredkovateľských licenciách, ktoré členské štáty EÚ udelili, a o žiadostiach, ktoré zamietli, sa uvádzajú v pripojenej tabuľke AIII.

Podrobné informácie o vnútroštátnom vykonávaní spoločnej pozície 2003/468/SZBP sa uvádzajú v pripojenej tabuľke C.

8.   Dialóg s Európskym parlamentom a MVO

Dialóg s Európskym parlamentom o otázkach kontroly vývozu zbraní sa zvyčajne odohráva raz ročne formou vypočutia úradníka ESVČ. V priebehu rokov 2014 a 2015 ESVČ tiež v súvislosti so Zmluvou o obchodovaní so zbraňami udržiavala pravidelné kontakty s poslancami EP a zodpovedala značný počet parlamentných otázok týkajúcich sa problematiky vývozu zbraní.

V súlade s minulou praxou sa zasadnutia pracovnej skupiny COARM s mimovládnymi organizáciami organizovali v období rokov 2014 – 2015 každý polrok.

II.   ZMLUVA O OBCHODOVANÍ SO ZBRAŇAMI (ATT)

1.   Nadobudnutie platnosti v decembri 2014

Členské štáty EÚ svojimi 26 z 50 ratifikácií potrebných na nadobudnutie platnosti zmluvy výrazne prispeli k tomuto nadobudnutiu 24. decembra 2014. Zmluvu podpísali všetky členské štáty EÚ, pričom 27 z nich ju už ratifikovalo. Samotná EÚ nemôže byť zmluvnou stranou ATT, pretože ATT nie je otvorená na podpis alebo pristúpenie zo strany organizácií regionálnej integrácie, ale iba zo strany štátov.

2.   Zapojenie do procesu príprav ATT a účasť na prvej konferencii zmluvných strán

S cieľom pripraviť rozhodnutia, ktoré sa prijmú na prvej konferencii zmluvných strán, sa v rokoch 2014 a 2015 spustil proces príprav ATT, ktorý prebiehal pod vedením mexického veľvyslanca Jorga Lomónacoa. EÚ a jej členské štáty sa do tohto prípravného procesu aktívne zapojili, pričom dva členské štáty pôsobili ako sprostredkovatelia (Francúzsko v otázkach týkajúcich sa sekretariátu a Švédsko v otázkach vzorov na podávanie správ) a dva ďalšie členské štáty – Rakúsko a Nemecko – zorganizovali schôdze prípravného procesu (v novembri 2014 v Berlíne a v apríli 2015 vo Viedni). Rakúsko a Nemecko boli tiež súčasťou skupiny priateľov predsedníctva, ktorá počas prípravného procesu podporovala mexické predsedníctvo.

EÚ a jej členské štáty sa v rokoch 2014 a 2015 aktívne zúčastňovali na zasadnutiach prípravného procesu a prispievali k nim; tieto zasadnutia sa uskutočnili v Mexico City v septembri 2014, Berlíne v novembri 2014, Port-of-Spain vo februári 2015, Viedni v apríli 2015 a Ženeve v júli 2015. Aktívne sa zúčastnili aj na prvej konferencii zmluvných strán (Cancún, Mexiko, 24. – 27. augusta 2015) a uvítali jej pozitívne a obsažné výsledky, keďže konferencia prijala pre zmluvu pevné základy (najmä rozhodla o sídle, veľkosti a vedení sekretariátu ATT, rokovacom poriadku a finančných pravidlách, vzala na vedomie prezentované predbežné vzory pre podávanie správ a rozhodla o postupoch na podávanie správ).

3.   Program EÚ zameraný na podporu vykonávania v rámci rozhodnutia Rady 2013/768/SZBP

EÚ a jej členské štáty sa teraz v súlade so svojou dlhodobou podporou ATT sústreďujú na presadzovanie jej účinného vykonávania a všeobecného uplatňovania. S cieľom prispieť k riešeniu týchto výziev EÚ v decembri 2013 prijala podľa rozhodnutia Rady 2013/768/SZBP ambiciózny a konkrétny program pre tretie krajiny zameraný na podporu vykonávania.

Tento program, ktorý vykonáva Nemecký federálny úrad pre hospodárstvo a kontrolu vývozu, pomáha viacerým tretím krajinám na základe ich požiadania pri posilňovaní ich systémov transferu zbraní v súlade s požiadavkami zmluvy. Trvalé úsilie sa vynakladá aj na komunikáciu s krajinami, ktoré zatiaľ nie sú zmluvnými stranami zmluvy. Podrobné informácie o činnostiach vykonávaných v rámci programu EÚ možno nájsť v pripojenej tabuľke D.

III.   PRIORITNÉ USMERNENIA PRE PRACOVNÚ SKUPINU COARM PRE BLÍZKU BUDÚCNOSŤ

Prijatím právne záväznej spoločnej pozície 2008/944/SZBP sa stanovili základné prvky spoločného prístupu členských štátov ku kontrole vývozu konvenčných zbraní. Napriek pokroku, ktorý predstavuje prijatie spoločnej pozície, je ešte potrebné ďalej pracovať, a to najmä na úrovni vykonávania spoločnej pozície, ako sa určilo na základe jej preskúmania. Na základe záverov Rady z 19. novembra 2012 a 20. júla 2015 sa v súčasnosti na úrovni pracovnej skupiny COARM finalizujú zlepšenia týkajúce sa vykonávania spoločnej pozície.

Prioritnými usmerneniami pre blízku budúcnosť sú:

1.

ďalej realizovať a prípadne rozšíriť výmenu relevantných informácií medzi členskými štátmi EÚ o politikách v oblasti vývozu zbraní do konkrétnych cieľových krajín;

2.

dokončiť zavádzanie novej IT platformy podporujúcej oznámenia o zamietnutí a konzultačný mechanizmus;

3.

zabezpečiť, aby členské štáty prijali (ak ešte tak neurobili) primerané vnútroštátne predpisy alebo správne opatrenia na úplné vykonávanie:

spoločnej pozície 2003/468/SZBP o kontrole sprostredkovania zbraní,

spoločnej pozície 2008/944/SZBP, ktorou sa vymedzujú spoločné pravidlá upravujúce kontrolu vývozu vojenskej technológie a materiálu;

4.

podporiť účinné vykonávanie a všeobecné uplatňovanie Zmluvy o obchodovaní so zbraňami, najmä prostredníctvom cielených programov EÚ pre tretie krajiny zameraných na podporu vykonávania prijatých podľa rozhodnutia Rady 2013/768/SZBP;

5.

podporovať členské štáty s cieľom prispieť k úspešnému vytvoreniu režimu ATT, najmä pokiaľ ide o prvé kroky sekretariátu a prácu v záujme zvýšenia transparentnosti;

6.

ďalej rozvíjať výmenu informácií a najlepších postupov s tretími krajinami, ktoré sa pripojili k spoločnej pozícii 2008/944/SZBP;

7.

naďalej nabádať iné štáty, ktoré vyvážajú zbrane, aby uplatňovali kritériá spoločnej pozície;

8.

pokračovať v dialógu s Európskym parlamentom a ďalej rozvíjať vzťah s občianskou spoločnosťou a priemyselnými odvetviami;

9.

zabezpečiť včasnú finalizáciu a uverejnenie 18. výročnej správy EÚ o vývoze zbraní.


(1)  Ú. v. EÚ L 335, 13.12.2008, s. 99.

(2)  Ú. v. EÚ L 321, 20.11.2012, s. 62.

(3)  Ú. v. EÚ L 341, 18.12.2013, s. 56.

(4)  http://www.eeas.europa.eu/non-proliferation-and-disarmament/arms-export-control/index_en.htm.

(5)  Ú. v. EÚ L 348, 29.12.2009, s. 16.

(6)  Ú. v. EÚ L 146, 10.6. 2009, s. 1.

(7)  Ú. v. EÚ L 156, 25.6.2003, s. 79.


ANNEX

The attached tables contain the following information:

A.I

TABLES SETTING OUT EXPORTS AND LICENCE REFUSALS PER DESTINATION, PER REGION AND WORLD WIDE

A.II

TABLE SHOWING EXPORTS TO UNITED NATIONS-MANDATED OR OTHER INTERNATIONAL MISSIONS IN 2014

A.III

TABLE PROVIDING INFORMATION ON BROKERING LICENCES GRANTED AND DENIED PER MEMBER STATE

B.I

TABLE SHOWING TOTAL NUMBER OF CONSULTATIONS INITIATED AND TOTAL NUMBER OF CONSULTATIONS RECEIVED BY EACH MEMBER STATE IN 2014

B.II

TABLE SHOWING TOTAL NUMBER OF CONSULTATIONS FOR EACH DESTINATION CONCERNED IN 2014

C.

INFORMATION ON NATIONAL IMPLEMENTATION OF COMMON POSITION 2003/468/CFSP ON THE CONTROL OF ARMS BROKERING AND COMMON POSITION 2008/944/CFSP DEFINING COMMON RULES FOR THE CONTROL OF EXPORTS OF MILITARY TECHNOLOGY AND EQUIPMENT

D.

TABLE OF EU OUTREACH ACTIVITIES (JANUARY 2013 TO OCTOBER 2014)

E.

TABLE SHOWING INTERNET ADDRESSES FOR NATIONAL REPORTS ON ARMS EXPORTS

Brief descriptions of EU Common Military List categories

ML1

Smooth-bore weapons with a calibre of less than 20 mm, other arms and automatic weapons with a calibre of 12,7 mm (calibre 0,50 inches) or less and accessories, and specially designed components therefor

ML2

Smooth-bore weapons with a calibre of 20 mm or more, other weapons or armament with a calibre greater than 12,7 mm (calibre 0,50 inches), projectors and accessories, and specially designed components therefor

ML3

Ammunition and fuse setting devices, and specially designed components therefor

ML4

Bombs, torpedoes, rockets, missiles, other explosive devices and charges and related equipment and accessories, and specially designed components therefor

ML5

Fire control, and related alerting and warning equipment, and related systems, test and alignment and countermeasure equipment, specially designed for military use, and specially designed components and accessories therefor

ML6

Ground vehicles and components

ML7

Chemical or biological toxic agents, ‘riot control agents’, radioactive materials, related equipment, components and materials

ML8

‘Energetic materials’, and related substances

ML9

Vessels of war, (surface or underwater) special naval equipment, accessories, components and other surface vessels

ML10

‘Aircraft’, ‘lighter than air vehicles’, unmanned aerial vehicles, aero-engines and ‘aircraft’ equipment, related equipment and components, specially designed or modified for military use

ML11

Electronic equipment, not specified elsewhere on the EU Common Military List, and specially designed components therefor

ML12

High velocity kinetic energy weapon systems and related equipment, and specially designed components therefor

ML13

Armoured or protective equipment, constructions and components

ML14

Specialised equipment for military training or for simulating military scenarios, simulators specially designed for training in the use of any firearm or weapon specified by ML1 or ML2, and specially designed components and accessories therefor

ML15

Imaging or countermeasure equipment, specially designed for military use, and specially designed components and accessories therefor

ML16

Forgings, castings and other unfinished products the use of which in a specified product is identifiable by material composition, geometry or function, and which are specially designed for any products specified by ML1 to ML4, ML6, ML9, ML10, ML12 or ML19

ML17

Miscellaneous equipment, materials and ‘libraries’, and specially designed components therefor

ML18

Production equipment and components of products referred to in the EU Common Military List

ML19

Directed energy weapon systems (DEW), related or countermeasure equipment and test models, and specially designed components therefor

ML20

Cryogenic and ‘superconductive’ equipment, and specially designed components and accessories therefor

ML21

‘Software’ specially designed or modified for the ‘development’, ‘production’‘use’ of equipment or materials controlled by the EU Common Military List

ML22

‘Technology’ for the ‘development’, ‘production’ or ‘use’ of items controlled in the EU Common Military List

TABLE A.I

Figures of Table A.I are broken down per Member State, and where possible per EU Common Military List category where (a) = number of licences issued; (b) = value of licences issued in euros; (c) = value of arms exports in euros (if available). (1)

Total EU licence refusals to each destination, region and worldwide are provided, broken down by EU Common Military List category; (d) = number of licence refusals (small discrepancies may appear between breakdowns and totals due to refusals concerning more than one ML item or refusals for items other than those appearing in the ML (2); (e) = criteria numbers on which refusals are based (the approximate number of times each criterion is invoked is indicated in brackets).

NB:

Statistics are compiled differently by each Member State: no uniform standard is used. Consequently, owing to current procedures regarding arms export reporting or data protection legislation, not all countries have been able to submit the same information (3):

The EU User’s Guide stipulates that just the value of actual exports to each destination needs only to be provided where it is available. With regard to actual exports authorised by EU Member States (row c)), it is important to note that Belgium, Denmark, Germany, Poland, Greece, Ireland and the United Kingdom could not provide these data while France and Italy have reported total values only. No aggregation is therefore reported at the EU level.

With regard to the use of global and general licences notably applied to intraEU transfers pursuant to Directive 2009/43/EC, it is important to note that the actual value of arms transfers and exports under global and general licences is generally reported by EU Member States. This is however dependant on the Member States' ability to report on actual values (row c)) as described above and to possible additional national specificities as explained in footnote no3.

data are reported in Euros and accordingly converted from national currencies for Member States not having the Euro as national currency. Please bear in mind the possible exchange rate fluctuations between the data collection at national level, the date of reporting to the EU level and the date of consultation of the data.

It is important to bear in mind that exports to destinations subject to EU arms embargoes comply with the terms, conditions and possible exceptions set out in the decisions imposing such embargoes. The full list and details of embargoes are available at: http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/measures_en.pdf.

Exports to UN mandated or other international missions are further reported in table AII.

TABLES SETTING OUT EXPORTS AND REFUSALS PER DESTINATION, PER REGION AND WORLDWIDE

EXPORTS AND REFUSALS PER DESTINATION 11

EXPORTS AND REFUSALS PER REGION:

North Africa

(Algeria, Libya, Morocco, Tunisia) 392

Sub-Saharan Africa

(Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroon, Cape Verde, Central African Republic, Chad, Comoros, Congo (Republic of), Congo (Democratic Republic of), Djibouti, Equatorial Guinea, Eritrea, Ethiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Ivory Coast, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mauritius, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Rwanda, Sao Tome and Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Somalia, South Africa, Sudan, South Sudan, Swaziland, Tanzania, Togo, Uganda, Zambia, Zimbabwe) 397

North America

(Canada, United States) 403

Central America and the Caribbean

(Antigua and Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Costa Rica, Cuba, Dominica, Dominican Republic, El Salvador, Grenada, Guatemala, Haiti, Honduras, Jamaica, Mexico, Nicaragua, Panama, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and Grenadines, Trinidad and Tobago). 410

South America

(Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Peru, Suriname, Uruguay, Venezuela) 415

Central Asia

(Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan) 420

North East Asia

(China (Mainland), China (Hong Kong), China (Macao), Korea (Democratic People’s Rep. of), Korea (Republic of), Japan, Mongolia, Taiwan) 426

South East Asia

(Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand, Timor Leste, Vietnam) 431

South Asia

(Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Nepal, Pakistan, Sri Lanka) 437

European Union

(Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark; Denmark (Greenland), Denmark (Faeroes),Estonia, Finland, France, France (French Polynesia), France (Mayotte), France (New Caledonia), Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Netherlands (Aruba),Netherlands (Netherlands Antilles), Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, United Kingdom, United Kingdom (Bermuda), United Kingdom (Cayman Islands), United Kingdom (Channel Islands),United Kingdom (Gibraltar), United Kingdom (St Helena), United Kingdom (Turcs and Caicos Islands) 443

Other European Countries

(Albania, Andorra, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Bosnia and Herzegovina, Georgia, Holy See, Iceland, Liechtenstein, Former Yugoslav Republic of Macedonia, Kosovo (under UNSCR 1244/99); Republic of Moldova, Monaco, Montenegro, Norway, Russian Federation, Serbia, St Marino, Switzerland, Turkey, Ukraine) 449

Middle East

(Bahrain, Egypt, Iran, Iraq, Israel, Jordan, Kuwait, Lebanon, Oman, Palestinian controlled territories, Qatar, Saudi Arabia, Syria, United Arab Emirates, Yemen) 456

Oceania

(Australia, Fiji, Kiribati, Marshall Islands, Micronesia (Fed. States of), Nauru, New Zealand, Palau, Papua New Guinea, Samoa, Solomon Islands, Tonga, Tuvalu, Vanuatu) 463
EXPORTS AND REFUSALS WORLD WIDE 469

EU ARMS EXPORTS PER DESTINATION IN 2014

Key: (a) = number of licences issued, (b) = value of licences issued in Euros, (c) = value of arms exports in Euros (if available) (d) = total EU number of licence refusals (small discrepancies may appear between breakdowns and totals due to refusals concerning more than one ML item or refusals for items other than those appearing in the ML); (e) criteria numbers on which refusals are based (the approximate number of times each criterion is invoked is indicated in brackets)

Afghanistan

 

 

ML1

ML3

ML4

ML5

ML6

ML10

ML11

ML13

Bulgaria

a

2

1

 

 

 

 

 

 

b

3 741 743

8 673 005

 

 

 

 

 

 

c

2 072 640

3 132 101

37 529 570

 

 

 

 

 

Czech Republic

a

1

 

 

 

1

4

 

 

b

951 585

 

 

 

 

4 574 224

 

 

c

711 962

 

 

 

 

3 521 758

 

 

Denmark

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Finland

a

 

 

 

 

 

 

 

2

b

 

 

 

 

 

 

 

188 989

c

 

 

 

 

 

 

 

115 080

France

a

 

 

2

 

 

1

 

 

b

 

 

1 910 000

 

 

90 888

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

1

2

 

 

2

1

2

3

b

3 075

23 000

 

 

1 176 685

4 236

1 966 648

7 628

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

 

 

 

 

 

2

1

 

b

 

 

 

 

 

33 758

241 250

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Portugal

a

1

 

 

 

 

 

 

1

b

82 850

 

 

 

 

 

 

10 000

c

82 850

 

 

 

 

 

 

10 000

Romania

a

3

2

 

 

 

 

 

 

b

5 378 068

3 688 355

 

 

 

 

 

 

c

5 378 219

1 543 886

 

 

 

 

 

 

Slovakia

a

 

 

 

 

1

 

 

 

b

 

 

 

 

56 853

 

 

 

c

 

 

 

 

56 853

 

 

 

Spain

a

 

 

 

1

 

 

 

 

b

 

 

 

38 820

 

 

 

 

c

 

 

 

51 756

 

 

463 485

 

United Kingdom

a

11

7

6

 

4

4

 

5

b

209 051

153 727

1 759 752

 

878 698

530 122

 

183 178

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Total per ML category

a

19

12

8

1

8

12

3

11

b

10 366 372

12 538 087

3 669 752

38 820

2 112 236

5 233 228

2 207 898

389 795

d

 

 

 

 

 

1

 

 

e

 

 

 

 

 

4(1); 5(1); 6(1);

 

 


Afghanistan

 

 

ML14

ML15

ML21

ML22

Total

Bulgaria

a

 

 

 

 

3

b

 

 

 

 

12 414 748

c

 

 

 

 

42 734 311

Czech Republic

a

 

 

 

 

6

b

 

 

 

 

5 525 809

c

 

 

 

 

4 233 720

Denmark

a

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

Finland

a

 

 

 

 

2

b

 

 

 

 

188 989

c

 

 

 

 

115 080

France

a

 

 

 

 

3

b

 

 

 

 

2 000 888

c

 

 

 

 

1 280 000

Germany

a

 

1

1

 

13

b

 

3 300

175 595

 

3 360 167

c

 

 

 

 

 

Italy

a

 

 

 

 

3

b

 

 

 

 

275 008

c

 

 

 

 

32 202

Portugal

a

 

 

 

 

2

b

 

 

 

 

92 850

c

 

 

 

 

92 850

Romania

a

 

 

 

 

5

b

 

 

 

 

9 066 423

c

 

 

 

 

6 922 105

Slovakia

a

1

 

 

 

2

b

3 108 728

 

 

 

3 165 581

c

 

 

 

 

56 853

Spain

a

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

38 820

c

 

57 345

 

 

572 586

United Kingdom

a

 

 

 

2

39

b

 

 

 

40 800

3 755 328

c

 

 

 

 

 

Total per ML category

a

1

1

1

2

79

b

3 108 728

3 300

175 595

40 800

39 884 611

d

 

 

 

 

1

e

 

 

 

 

4(1); 5(1); 6(1);


Albania

 

 

ML1

ML2

ML3

ML6

ML21

ML22

Total

Denmark

a

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

France

a

 

1

1

1

1

 

4

b

 

600 000

120 000

2 135 000

10 000

15 000

2 880 000

c

 

 

 

 

 

 

15 240 000

Germany

a

 

 

 

1

 

 

1

b

 

 

 

8 781

 

 

8 781

c

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

 

 

1

 

 

 

1

b

 

 

71 865

 

 

 

71 865

c

 

 

 

 

 

 

 

Netherlands

a

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

c

2 000

 

 

 

 

 

2 000

Total per ML category

a

 

1

2

2

1

 

6

b

 

600 000

191 865

2 143 781

10 000

15 000

2 960 646

d

 

 

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 

 


Algeria

 

 

ML1

ML2

ML3

ML4

ML5

ML6

ML7

ML8

Austria

a

1

 

 

 

 

10

 

 

b

4 495 000

 

 

 

 

87 150 240

 

 

c

4 495 000

 

 

 

 

47 981 740

 

 

Bulgaria

a

3

1

3

6

2

5

 

 

b

1 265 516

133 418

7 635 616

9 944 481

997 902

3 513 384

 

 

c

373 063

1 440 541

13 927 964

9 944 481

997 902

1 842 141

 

 

Czech Republic

a

 

 

1

1

 

5

 

 

b

 

 

111 586

 

 

21 654 233

 

 

c

 

936 858

 

622

 

12 271 895

 

 

Denmark

a

 

 

 

 

 

1

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

413 742

 

 

France

a

1

2

2

15

1

2

 

 

b

3 358 016

40 700

69 900

219 556 365

780 000

19 584 000

727 995

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

1

 

1

1

3

4

1

1

b

5 247

 

263 465

1 630 536

15 541 250

99 013 776

586 054

46

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

1

1

1

9

1

 

1

 

b

8 892 000

100 192

6 686 187

42 939 698

300 000

 

2 262

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Lithuania

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Netherlands

a

 

 

 

 

3

 

 

 

b

 

 

 

 

7 800 000

 

 

 

c

 

 

 

 

45 060

 

 

 

Poland

a

 

1

 

1

6

9

 

 

b

 

19 725

 

93 500

11 329 021

7 996 726

 

 

c

 

16 325

 

 

6 639 939

2 590 876

 

 

Slovakia

a

1

 

 

 

 

3

 

 

b

3 450 000

 

 

 

 

4 630 464

 

 

c

 

 

 

 

 

226 014

 

 

Spain

a

 

1

 

 

1

 

 

 

b

 

 

 

 

419 848

 

 

 

c

 

 

 

 

419 848

 

 

 

Sweden

a

 

 

 

 

1

 

 

 

b

 

 

 

 

72 210

 

 

 

c

 

 

 

 

7 270 120

 

 

 

United Kingdom

a

2

1

 

1

 

 

 

 

b

131 400

10 963

 

205 040

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Total per ML category

a

10

7

8

34

18

39

2

1

b

21 597 179

304 998

14 766 754

274 369 620

37 240 231

243 542 823

1 316 311

46

d

 

 

 

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 

 

 


Algeria

 

 

ML9

ML10

ML11

ML13

ML14

ML15

ML16

ML17

Austria

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulgaria

a

 

 

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

 

 

120 000

c

 

 

 

 

 

 

 

120 000

Czech Republic

a

 

5

 

 

 

1

 

 

b

 

47 160 388

 

 

 

 

 

 

c

 

19 582 403

 

 

 

30 493

 

 

Denmark

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

France

a

2

2

5

 

 

9

 

 

b

3 712 243

13 677 700

13 591 330

 

 

40 684 205

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

3

 

3

 

 

 

2

1

b

9 168 000

 

4 342 694

 

 

 

100 602

401 930

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

1

1

2

1

2

 

 

 

b

854 413

148

381 202

984 000

490 153

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Lithuania

a

 

2

1

 

 

 

 

 

b

 

5 117 859

251 075

 

 

 

 

 

c

 

7 428 628

251 075

 

 

 

 

 

Netherlands

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

243 571

 

 

 

 

 

Poland

a

 

15

2

 

 

1

 

 

b

 

60 494 325

419 021

 

 

56 935

 

 

c

 

73 379 281

2 808 823

 

 

56 935

 

 

Slovakia

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Spain

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Sweden

a

1

 

 

 

 

 

 

 

b

1 576 046

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

4 811 232

United Kingdom

a

1

3

5

1

 

2

 

 

b

378 204

81 193

487 268

13 600

 

16 256

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Total per ML category

a

8

28

18

2

2

13

2

2

b

15 688 906

126 531 613

19 472 590

997 600

490 153

40 757 396

100 602

521 930

d

 

 

 

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 

 

 


Algeria

 

 

ML18

ML21

ML22

Total

Austria

a

 

 

 

11

b

 

 

 

91 645 240

c

 

 

 

52 476 740

Bulgaria

a

 

 

 

21

b

 

 

 

23 610 317

c

 

 

 

28 646 092

Czech Republic

a

4

 

 

17

b

20 917 069

 

 

89 843 276

c

115 310

 

 

32 937 581

Denmark

a

 

 

 

1

b

 

 

 

 

c

 

 

 

413 742

France

a

 

 

5

46

b

 

 

1 073 871

316 856 325

c

 

 

 

33 360 000

Germany

a

3

2

4

30

b

31 554 493

18 590

1 023 190

163 649 873

c

 

 

 

 

Italy

a

 

 

 

21

b

 

 

 

61 630 255

c

 

 

 

531 059 089

Lithuania

a

 

 

 

3

b

 

 

 

5 368 934

c

 

 

 

7 679 703

Netherlands

a

1

 

1

5

b

96 662

 

100 000

7 996 662

c

 

 

50 060

338 691

Poland

a

 

 

1

36

b

 

 

1 681 400

82 090 653

c

 

98 838

1 681 400

87 272 417

Slovakia

a

 

 

 

4

b

 

 

 

8 080 464

c

 

 

 

226 014

Spain

a

 

 

 

2

b

 

 

 

419 848

c

 

 

 

419 848

Sweden

a

 

 

1

3

b

 

 

43 873

1 692 129

c

 

251 358

8 655 819

20 988 529

United Kingdom

a

 

 

1

17

b

 

 

10

1 323 934

c

 

 

 

 

Total per ML category

a

8

2

13

217

b

52 568 224

18 590

3 922 344

854 207 910

d

1

 

 

1

e

1 (1)

 

 

1 (1)


Andorra

 

 

ML1

ML3

ML18

Total

Austria

a

1

 

 

1

b

4 828

 

 

4 828

c

4 828

 

 

4 828

Belgium

a

1

 

 

1

b

23 891

 

 

23 891

c

 

 

 

 

Denmark

a

 

 

 

 

b

 

 

 

 

c

 

 

 

 

Germany

a

31

4

2

37

b

137 001

94 527

654

232 182

c

 

 

 

 

Luxembourg

a

1

 

 

1

b

2 193

 

 

2 193

c

2 193

 

 

2 193

Spain

a

14

3

 

17

b

239 946

9 131

 

249 077

c

17 566

7 044

 

24 610

Sweden

a

 

2

 

2

b

 

129 474

 

129 474

c

 

29 860

 

29 860

Total per ML category

a

48

9

2

59

b

407 859

233 132

654

641 645

d

 

 

 

 

e

 

 

 

 


Angola

 

 

ML1

ML2

ML3

ML4

ML5

ML6

ML10

ML11

Bulgaria

a

1

1

1

1

1

1

 

 

b

7 640 000

21 801 313

1 480 916

15 059 718

2 404 580

49 335 305

 

 

c

7 640 000

3 890 000

1 480 916

2 544 809

 

760 000

 

 

Czech Republic

a

 

1

 

 

 

 

 

 

b

 

10 653

 

 

 

 

 

 

c

 

10 711

206 846

 

 

 

39 355

 

Denmark

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Estonia

a

 

 

 

 

 

 

1

 

b

 

 

 

 

 

 

118 000

 

c

 

 

 

 

 

 

118 000

 

France

a

 

 

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

 

 

3 233 000

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

 

 

 

 

 

2

 

1

b

 

 

 

 

 

800 000

 

600 894

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovakia

a

1

 

 

 

 

1

 

 

b

199 775

 

 

 

 

10 365

 

 

c

199 775

 

 

 

 

10 000

 

 

Spain

a

1

 

1

 

 

 

 

 

b

666 000

 

298 260

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

United Kingdom

a

1

 

 

 

 

 

1

1

b

120 700

 

 

 

 

 

59 575

14 400

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Total per ML category

a

4

2

2

1

1

4

2

3

b

8 626 475

21 811 966

1 779 176

15 059 718

2 404 580

50 145 670

177 575

3 848 294

d

 

 

 

 

1

 

1

 

e

 

 

 

 

2 (1)

 

1 (1)

 


Angola

 

 

ML13

ML15

ML17

ML21

Total

Bulgaria

a

 

 

1

 

7

b

 

 

840

 

97 722 672

c

 

 

 

 

16 315 725

Czech Republic

a

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

10 653

c

 

 

 

 

256 912

Denmark

a

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

Estonia

a

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

118 000

c

 

 

 

 

118 000

France

a

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

3 233 000

c

 

 

 

 

 

Germany

a

 

 

 

1

4

b

 

 

 

17 356

1 418 250

c

 

 

 

 

 

Slovakia

a

 

 

 

 

2

b

 

 

 

 

210 140

c

 

 

 

 

209 775

Spain

a

 

 

 

 

2

b

 

 

 

 

964 260

c

 

 

 

 

 

United Kingdom

a

1

1

 

 

5

b

4 000

32 040

 

 

230 715

c

 

 

 

 

 

Total per ML category

a

1

1

1

1

23

b

4 000

32 040

840

17 356

103 907 690

d

 

 

 

 

2

e

 

 

 

 

1(1); 2(1);


Argentina

 

 

ML1

ML2

ML3

ML4

ML5

ML6

ML7

ML8

Austria

a

5

 

 

 

 

 

 

 

b

946 482

 

 

 

 

 

 

 

c

343 229

 

 

 

 

 

 

 

Belgium

a

1

 

 

 

 

 

 

 

b

350 000

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulgaria

a

 

 

 

2

 

 

 

 

b

 

 

 

1 027 920

 

 

 

 

c

 

 

 

802 723

 

 

 

 

Czech Republic

a

1

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Denmark

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

France

a

 

 

1

2

1

2

 

2

b

 

 

1 864 000

1 000 000

11 400 000

652 539

 

995 430

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

15

 

1

1

2

7

1

5

b

187 070

 

1 194

31 028

2 224 909

74 227

53

541

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Hungary

a

2

 

 

 

 

 

 

 

b

140 000

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

1

4

 

 

 

 

 

 

b

564 630

1 590 528

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Malta

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Netherlands

a

 

 

 

 

3

 

 

 

b

 

 

 

 

827 699

 

 

 

c

 

 

 

 

13 125

 

 

 

Spain

a

4

 

1

 

 

 

 

 

b

27 460

 

520 500

 

 

 

 

 

c

28 970

 

520 500

 

 

 

 

 

Sweden

a

 

 

 

 

1

 

 

 

b

 

 

 

 

87 527

 

 

 

c

 

701 527

 

 

102 956

 

 

 

United Kingdom

a

17

 

1

 

 

 

 

 

b

264 719

 

2 101

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Total per ML category

a

46

4

4

5

7

9

1

7

b

2 480 361

1 590 528

2 387 795

2 058 948

14 540 135

726 766

53

995 971

d

 

 

 

 

 

1

 

 

e

 

 

 

 

 

1 (1)

 

 


Argentina

 

 

ML9

ML10

ML11

ML13

ML14

ML15

ML16

ML17

Austria

a

 

 

 

 

 

1

 

 

b

 

 

 

 

 

88 700

 

 

c

 

 

 

 

 

88 700

 

 

Belgium

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulgaria

a

1

 

 

 

 

 

 

 

b

2 982 553

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Czech Republic

a

 

 

 

 

1

 

 

 

b

 

 

 

 

92 910

 

 

 

c

 

 

 

 

98 485

 

 

 

Denmark

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

France

a

8

19

1

 

 

1

1

1

b

296 119 559

61 261 180

58 600 000

 

 

105 375 000

1 371 960

118 500

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

4

4

2

 

1

2

 

 

b

1 837 956

195 431

2 087 944

 

356 529

436 604

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Hungary

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

 

2

 

 

 

 

 

 

b

 

5 544 542

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Malta

a

 

1

 

 

 

 

 

 

b

 

120 000

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Netherlands

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Spain

a

 

1

 

 

 

7

 

 

b

 

2 000 000

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Sweden

a

 

 

 

1

1

 

 

 

b

 

 

 

 

28 282

 

 

 

c

 

 

 

 

186 137

 

 

 

United Kingdom

a

 

 

 

1

 

 

 

 

b

 

 

 

1 668

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Total per ML category

a

13

27

3

2

3

11

1

1

b

300 940 068

69 121 153

60 687 944

1 668

477 721

105 900 304

1 371 960

118 500

d

 

 

1

 

 

 

 

 

e

 

 

1 (1)

 

 

 

 

 


Argentina

 

 

ML18

ML21

ML22

Total

Austria

a

 

 

 

6

b

 

 

 

1 035 182

c

 

 

 

431 929

Belgium

a

1

 

 

2

b

15 613 750

 

 

15 963 750

c

 

 

 

 

Bulgaria

a

 

 

 

3

b

 

 

 

4 010 473

c

 

 

 

802 723

Czech Republic

a

1

 

 

3

b

180 579

 

 

273 489

c

 

 

 

98 485

Denmark

a

 

 

 

 

b

 

 

 

 

c

 

 

 

 

France

a

 

 

4

43

b

 

 

2 886 700

541 644 868

c

 

 

 

1 710 000

Germany

a

3

1

1

50

b

1 252 693

1

30 800

8 716 980

c

 

 

 

 

Hungary

a

 

 

 

2

b

 

 

 

140 000

c

 

 

 

 

Italy

a

 

 

 

7

b

 

 

 

7 699 700

c

 

 

 

2 266 143

Malta

a

 

 

 

1

b

 

 

 

120 000

c

 

 

 

 

Netherlands

a

 

 

 

3

b

 

 

 

827 699

c

 

 

 

13 125

Spain

a

 

 

 

13

b

 

 

 

2 547 960

c

 

 

 

549 470

Sweden

a

 

1

 

4

b

 

54 705

 

170 514

c

 

98 468

 

1 089 088

United Kingdom

a

 

 

 

19

b

 

 

 

268 488

c

 

 

 

 

Total per ML category

a

5

2

5

156

b

17 047 022

54 706

2 917 500

583 419 103

d

1

 

 

3

e

1 (1)

 

 

1(3)


Armenia

 

 

ML3

ML13

ML14

ML17

Total

Denmark

a

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

France

a

1

 

 

 

1

b

2 552

 

 

 

2 552

c

 

 

 

 

 

Poland

a

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

c

 

4 114

16 458

8 229

28 801

Total per ML category

a

1

 

 

 

1

b

2 552

 

 

 

2 552

d

 

 

 

 

1

e

 

 

 

 

1 (1)

 

Total denials include one denial under ML22, criterion 1


Aruba

 

 

ML1

ML13

ML14

ML21

Total

Austria

a

1

 

 

 

1

b

20 000

 

 

 

20 000

c

 

 

 

 

 

Denmark

a

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

Germany

a

 

 

2

2

4

b

 

 

103 670

15 000

118 670

c

 

 

 

 

 

United Kingdom

a

 

1

 

 

1

b

 

400

 

 

400

c

 

 

 

 

 

Total per ML category

a

1

1

2

2

6

b

20 000

400

103 670

15 000

139 070

d

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 


Australia

 

 

ML1

ML2

ML3

ML4

ML5

ML6

ML7

ML8

Austria

a

43

2

2

 

3

13

 

 

b

2 202 394

9 920

8 640

 

189 930

42 271 773

 

 

c

1 146 042

 

 

 

189 930

40 598 871

 

 

Belgium

a

32

7

2

 

 

1

 

 

b

32 120 433

78 728

823 600

 

 

48 000

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulgaria

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

13 000

 

4 000

 

18 000

 

 

Croatia

a

1

 

 

 

 

 

 

 

b

5 780

 

 

 

 

 

 

 

c

5 780

 

 

 

 

 

 

 

Czech Republic

a

1

 

1

 

 

 

 

 

b

 

 

5 515

 

 

 

 

 

c

 

 

9 495

 

 

 

 

 

Denmark

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Finland

a

4

 

 

 

 

 

 

 

b

3 054 743

 

 

 

 

 

 

 

c

135 512

 

 

 

 

 

 

 

France

a

3

11

6

2

4

1

 

 

b

23 545

383 022

53 223 200

1 914 580

22 919 000

225 064

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

174

1

13

3

9

37

2

4

b

2 980 372

6 160

527 862

315 348

2 929 735

8 550 580

481

775

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Hungary

a

1

 

 

 

 

 

 

 

b

1 500

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Ireland

a

2

 

 

 

6

 

 

 

b

20 800

 

 

 

485 929

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

 

1

 

6

 

2

 

 

b

 

 

 

8 809 021

 

98 873

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Netherlands

a

 

 

 

 

1

1

 

 

b

 

 

 

 

3 800

313 954

 

 

c

 

 

 

202 238

3 800

 

 

 

Poland

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 


Australia

 

 

ML1

ML2

ML3

ML4

ML5

ML6

ML7

ML8

Portugal

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Romania

a

3

 

 

 

 

 

 

 

b

32 531

 

 

 

 

 

 

 

c

27 031

 

 

 

 

 

 

 

Spain

a

2

 

1

1

 

 

 

 

b

32 000

 

1 100 000

145 000

 

 

 

 

c

 

 

1 100 000

 

 

 

 

 

Sweden

a

1

 

4

1

3

 

 

1

b

61

 

253 056

26 849

3 062 937

 

 

1 839 168

c

 

221 431

28 308 256

22 232

8 928 832

 

 

 

United Kingdom

a

43

4

4

14

8

10

16

4

b

11 202 037

51 655

12 796

2 873 761

345 242

23 867 018

1 608 705

259

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Total per ML category

a

310

26

33

27

34

65

18

9

b

51 676 196

529 485

55 954 669

14 084 559

29 936 573

75 375 262

1 609 186

1 840 202

d

 

 

 

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 

 

 


Australia

 

 

ML9

ML10

ML11

ML13

ML14

ML15

ML16

ML17

Austria

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Belgium

a

 

2

 

 

 

 

 

 

b

 

43 226

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulgaria

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Croatia

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Czech Republic

a

 

1

2

 

2

 

 

 

b

 

555 379

9 353

 

 

 

 

 

c

 

11 369

9 585

 

 

 

 

 

Denmark

a

 

4

1

 

1

 

 

 

b

 

21 963

210 993

 

2 144 370

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Finland

a

 

1

 

 

 

 

 

 

b

 

900 000

 

 

 

 

 

 

c

 

44 413

 

 

 

 

 

 

France

a

8

16

4

5

1

10

 

 

b

16 377 388

52 146 511

69 568 000

40 960 648

22 000 000

3 235 167

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 


Australia

 

 

ML9

ML10

ML11

ML13

ML14

ML15

ML16

ML17

Germany

a

30

21

35

 

4

4

9

3

b

1 800 418

688 368

1 270 946

 

624 998

97 300

1 037 866

6 501

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Hungary

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Ireland

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

10

5

9

 

 

 

 

 

b

1 803 001

3 062 262

291 955

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Netherlands

a

2

 

 

 

 

1

 

 

b

731 818

 

 

 

 

7 528

 

 

c

806 187

 

75 757

 

 

 

 

 

Poland

a

 

 

 

1

 

 

 

 

b

 

 

 

13 413

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Portugal

a

 

 

6

 

 

 

 

 

b

 

 

2 939 741

 

 

 

 

 

c

 

 

1 578 786

 

 

 

 

 

Romania

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

52

 

 

 

 

Spain

a

5

2

 

 

 

 

 

 

b

278 430 618

20 000 000

 

 

 

 

 

 

c

132 565 733

126 899

5 895 930

 

 

 

 

 

Sweden

a

1

 

1

1

 

 

 

2

b

41 357

 

751 641

 

 

 

 

343 545

c

41 357

 

93 884

 

 

14 037

 

535 930

United Kingdom

a

3

12

8

1

 

1

4

3

b

38 261

328 967

514 769

71 100

 

30 000

405 394

335 330

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Total per ML category

a

59

64

66

8

8

16

13

8

b

299 222 861

77 746 676

75 557 398

41 045 161

24 769 368

3 369 995

1 443 260

685 376

d

 

 

 

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 

 

 


Australia

 

 

ML18

ML21

ML22

Total

Austria

a

2

 

2

67

b

22 558

 

100 000

44 805 215

c

22 558

 

 

41 957 401

Belgium

a

 

 

 

44

b

 

 

 

33 113 987

c

 

 

 

 

Bulgaria

a

 

 

 

 

b

 

 

 

 

c

 

 

 

35 000

Croatia

a

 

 

 

1

b

 

 

 

5 780

c

 

 

 

5 780

Czech Republic

a

 

 

 

7

b

 

 

 

570 247

c

 

 

 

30 449

Denmark

a

 

2

1

9

b

 

129 000

 

2 506 326

c

 

 

 

 

Finland

a

 

 

 

5

b

 

 

 

3 954 743

c

 

 

 

179 925

France

a

 

2

11

84

b

 

342 000

22 008 491

305 326 616

c

 

 

 

117 780 000

Germany

a

6

12

12

379

b

171 670

426 405

1 690 082

23 125 867

c

 

 

 

 

Hungary

a

 

 

 

1

b

 

 

 

1 500

c

 

 

 

 

Ireland

a

 

 

1

9

b

 

 

50 000

556 729

c

 

 

 

 

Italy

a

 

 

 

33

b

 

 

 

14 065 112

c

 

 

 

27 332 322

Netherlands

a

 

 

2

7

b

 

 

145 000

1 202 100

c

 

 

 

1 087 982

Poland

a

 

 

 

1

b

 

 

 

13 413

c

 

 

 

 

Portugal

a

 

 

 

6

b

 

 

 

2 939 741

c

 

 

 

1 578 786

Romania

a

 

 

 

3

b

 

 

 

32 531

c

 

 

 

27 083


Australia

 

 

ML18

ML21

ML22

Total

Spain

a

 

 

1

12

b

 

 

224 000 000

523 707 618

c

 

 

 

139 688 562

Sweden

a

 

3

2

20

b

 

18 917

 

6 337 531

c

 

 

116 166

38 282 125

United Kingdom

a

 

1

4

140

b

 

3 500

9 510

41 698 304

c

 

 

 

 

Total per ML category

a

8

20

36

828

b

194 228

919 822

248 003 083

1 003 963 360

d

 

 

 

 

e

 

 

 

 


Austria

 

 

ML1

ML2

ML3

ML4

ML5

ML6

ML7

ML8

Belgium

a

4

 

 

 

 

 

 

1

b

12 162

 

 

 

 

 

 

3 348

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulgaria

a

4

 

1

 

 

 

 

 

b

1 506 234

 

545 816

 

 

 

 

 

c

266 011

 

544 993

 

 

 

 

 

Czech Republic

a

7

 

1

 

 

1

 

1

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

609 392

 

2 637 831

 

 

21 661

114 756

647

Denmark

a

 

 

 

 

1

 

 

 

b

 

 

 

 

469

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Finland

a

 

 

1

 

 

 

 

 

b

 

 

4 370

 

 

 

 

 

c

 

 

4 370

 

 

 

 

 

France

a

 

 

2

1

1

 

 

 

b

 

 

20 475 000

9 836

470 000

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

2

6

29

7

4

130

2

 

b

9 112

42 052

2 887 215

407 884

25 560

21 433 563

31

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Hungary

a

11

1

3

6

 

4

 

 

b

2 357 000

15 000

1 855 000

1 628 000

 

147 790

 

 

c

38 514

 

176 457

452 977

 

13 295

 

 

Italy

a

 

 

 

 

2

3

 

 

b

 

 

 

 

8 962 905

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Latvia

a

1

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Lithuania

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Malta

a

1

 

 

 

 

 

 

 

b

9 000

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Netherlands

a

6

 

1

 

 

1

 

 

b

23 800

 

448

 

 

500 000

 

 

c

8 000

 

 

 

 

 

 

 

Poland

a

7

1

1

 

 

 

 

 

b

4 444 187

36 500

3 549

 

 

 

 

 

c

324 364

40 727

 

 

 

 

 

 


Austria

 

 

ML1

ML2

ML3

ML4

ML5

ML6

ML7

ML8

Portugal

a

 

 

 

 

 

4

 

 

b

 

 

 

 

 

675 279

 

 

c

 

 

 

 

 

268 725

 

 

Romania

a

3

1

 

 

 

 

 

 

b

347 046

4 431

 

 

 

 

 

 

c

54 739

4 431

 

 

 

 

 

 

Slovakia

a

1

 

1

 

 

1

 

 

b

 

 

760

 

 

75 000

 

 

c

 

 

760

 

 

75 000

 

 

Slovenia

a

 

2

 

 

 

2

 

 

b

 

3 093

 

 

 

8 109

 

 

c

 

79 573

 

 

 

8 109

 

 

Spain

a

2

1

2

 

 

5

 

 

b

23 100

8 144

1 222 900

 

 

282 017

 

 

c

9 059

 

1 222 901

 

 

4 454

 

 

Sweden

a

 

 

1

 

 

1

 

2

b

 

 

1 750 547

 

 

926

 

109 409

c

 

5 405

453 623

 

 

904

 

5 718

United Kingdom

a

23

1

 

 

1

23

3

1

b

12 108 236

4 691

 

 

401 820

129 662

8 862

87

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Total per ML category

a

72

13

43

14

9

175

5

5

b

20 839 877

113 911

28 745 605

2 045 720

9 860 754

23 252 346

8 893

112 844

d

 

 

 

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 

 

 


Austria

 

 

ML9

ML10

ML11

ML12

ML13

ML14

ML15

ML16

Belgium

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulgaria

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Czech Republic

a

 

 

1

 

 

 

1

1

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

169 730

 

 

5 967

85 736

23 004

Denmark

a

 

 

 

1

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Finland

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

France

a

 

1

1

 

1

 

 

 

b

 

1 921 933

1 254 000

 

1 500 000

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

2

2

17

 

 

1

23

5

b

49 428

42 000

951 339

 

 

6 300

91 604

130 683

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Hungary

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

 

8

3

 

 

 

 

 

b

 

727 121

16 857 070

 

 

 

 

 

c