25.5.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 137/3


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 779/2006

z dne 24. maja 2006

o spremembi Uredbe (ES) št. 488/2005 o taksah in dajatvah, ki jih obračunava Evropska agencija za varnost v letalstvu

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1592/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. julija 2002 o skupnih predpisih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Evropske agencije za varnost v letalstvu (1), in zlasti člena 53(1) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 488/2005 z dne 21. marca 2005 o taksah in dajatvah, ki jih obračunava Evropska agencija za varnost v letalstvu (2), in zlasti člena 6(5) Uredbe,

po posvetovanju z Upravljalnim odborom Evropske agencije za varnost v letalstvu,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Da bi zagotovili ravnotežje med skupnimi izdatki Evropske agencije za varnost v letalstvu pri izvajanju nalog certifikacije in skupnimi prihodki iz taks, ki jih zaračunava, je treba višine teh taks pregledati na podlagi finančnih rezultatov in napovedi Agencije.

(2)

Upravni postopki v zvezi s plačilom taks, ki jih izvajajo Evropska agencija za varnost v letalstvu in vlagatelji zahtevkov, ne smejo upočasniti postopka certifikacije.

(3)

Zato je treba Uredbo (ES) št. 488/2005 ustrezno spremeniti.

(4)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega s členom 54(1) Uredbe (ES) št. 1592/2002 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 488/2005 se spremeni:

1.

Člen 2, točka (g), se spremeni:

„(g)

‚posredni stroški‘ pomenijo del stroškov Agencije za splošno infrastrukturo, organizacijo in upravljanje, ki nastanejo pri izvajanju postopkov certifikacije, razen neposrednih in posebnih stroškov, vključno s tistimi, ki izhajajo iz razvoja dela regulativnega materiala;“

2.

Člen 12 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 12

1.   Takso plača vlagatelj zahtevka. Plačljiva je v eurih.

2.   Za izdajo, ohranitev in spremembo certifikata ali potrdila se predhodno plača polni znesek zadevne takse, razen če sta se vlagatelj zahtevka in Agencija dogovorila drugače. Agencija lahko v primeru neplačila prekliče zadevni certifikat ali potrdilo, potem ko je vlagatelja zahtevka uradno opozorila.

3.   Seznam taks, ki jih Agencija uporablja, in pogoji plačila se sporočijo vlagateljem zahtevkov ob predložitvi njihovega zahtevka.

4.   Za vse postopke certifikacije, ki zahtevajo plačilo spremenljivega deleža, lahko Agencija na zahtevo vlagatelju zahtevka predloži oceno stroškov. Agencija spremeni oceno stroškov, če se izkaže, da je postopek enostavnejši ali se lahko izvede hitreje, kot je bilo sprva predvideno, ali, v nasprotnem primeru, če je zahtevnejši ali počasnejši, kot je Agencija upravičeno predvidela.

5.   Takse za ohranitev obstoječih certifikatov in potrdil se plačajo v skladu s časovnim razporedom, ki ga Agencija določi in sporoči imetnikom teh certifikatov in potrdil. Časovni razpored se oblikuje na osnovi pregledov, ki jih Agencija izvede, da bi preverila, če so taki certifikati in potrdila še veljavni.

6.   Če se Agencija po prvem pregledu odloči, da zahtevka ne bo sprejela, se vlagatelju povrnejo vse že plačane takse, razen zneska za pokritje upravnih stroškov obravnavanja zahtevka. Znesek je enak fiksni taksi D iz Priloge.

7.   Če mora Agencija prekiniti postopek certificiranja, ker vlagatelj zahtevka nima zadostnih sredstev ali ne upošteva zahtev, ki se uporabljajo, se preostanek vseh neplačanih taks plača v celoti, ko agencija preneha z delom“;

3.

Točke (i), (ii), (v), (vi), (x), (xii) in (xiii) Priloge se spremenijo v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Letne takse iz tabele v točki 3 in takse za nadzor iz tabel v točkah 4, 5 in 7 Priloge se uporabljajo od prvega letnega obroka po začetku veljavnosti te uredbe.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 24. maja 2006

Za Komisijo

Jacques BARROT

Podpredsednik


(1)  UL L 240, 7.9.2002, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1643/2003 (UL L 245, 29.9.2003, str. 7).

(2)  UL L 81, 30.3.2005, str. 7.


PRILOGA

Priloga k Uredbi (ES) št. 488/2005 se spremeni:

1.

V uvodnem delu točke (i) se doda četrta alinea, kot sledi:

„—

Vsaka storitev v zvezi z dejavnostmi, ki jih izvaja Agencija, neposredno ali posredno, za namene izdaje, podaljševanja ali spremembe certifikatov ali potrdil iz člena 15 Uredbe (ES) št. 1592/2002 se zaračuna v skladu z določili poglavja II te uredbe.“

2.

Tabela v točki (ii) se nadomesti z:

„Vrsta proizvoda

Pojasnila

Koeficient fiksnih taks

CZ-25

Velika letala

Pomembna

5

Nepomembna

4

Nepomembna, enostavna zasnova

2

CZ-23.A

Zrakoplovi iz CZ-23 člena 1.a.2 (potniška letala)

Pomembni

5

Nepomembni

4

CZ-23.B

Zrakoplovi iz CZ-23 člena 1.a.1 z MTOW med 2 000 kg in 5 670 kg

Pomembni

3

Nepomembni

2

CZ-29

Veliki rotoplani

Pomembni

4

Nepomembni

4

CZ-27

Mali rotoplani

0,5

CZ-E.T.A

Turbinski motorji z vzletno močjo, enako ali večjo od 25 000 N, ali izhodno močjo, enako ali večjo kot 2 000 kW

Pomembni

1

Nepomembni

1

CZ-E.T.B

Turbinski motorji z vzletno močjo manj kot 25 000 N ali izhodno močjo manj kot 2 000 KW

0,5

CZ-E.NT

Neturbinski motorji

0,2


CZ-23.C

Zrakoplovi iz CZ-23 člena 1.a.1 z MTOW manj kot 2 000 kg

1

CZ-22

Jadralna letala in motorna jadralna letala

0,2

CZ-VLA

Zelo lahek zrakoplov

0,2

CZ-VLR

Zelo lahek rotoplan

0,2

CZ-APU

Pomožni agregat

0,25

CZ-P.A

Za uporabo na letalu, certificiranim s CZ-25 (ali ekvivalentom)

0,25

CZ-P.B

Za uporabo na letalu, certificiranim s CZ-23, CZ-VLA in CZ-22 (ali ekvivalentom)

0,15

CZ-22.J

Za uporabo na letalu, certificiranim s CZ-22

0,15

CZ-22.H

Neturbinski motorji

0,15

CZ-balloons

Še ni na voljo

0,2

CZ-airships

Še ni na voljo

0,5“

3.

Točka (v) se spremeni:

(a)

V uvodnem delu se prva alinea nadomesti z naslednjim:

„—

Letne takse so obdavčene za vse trenutne imetnike certifikatov Agencije za tip, za tip z omejitvami in ETSO avtorizacije.“

(b)

Prva tabela se nadomesti z naslednjim:

„Vrsta proizvoda (1)

Certifikat tipa Proizvodi zasnovani v EU

(EUR)

Certifikat tipa Proizvodi zasnovani v tretji državi

(EUR)

Certifikat tipa z omejitvami Proizvodi zasnovani v EU

(EUR)

Certifikat tipa z omejitvami Proizvodi zasnovani v tretji državi

(EUR)

CZ-25 (velika letala z MTOW večjo od 50 ton)

480 000

160 000

30 000

10 000

CZ-25 (velika letala z MTOW med 22 tonami in 50 tonami)

200 000

66 000

12 500

4 167

CZ-25 (velika letala z MTOW manjšo od 22 ton)

100 000

33 000

6 250

2 083

CZ-23.A

12 000

4 000

3 000

1 000

CZ-23.B

2 000

667

500

167

CZ-23.C

1 000

333

250

100

CZ-22

450

150

112,50

100

CZ-VLA

450

150

112,50

100

CZ-29

75 000

25 000

6 250

2 083

CZ-27

20 000

6 667

5 000

1 667

CZ-VLR

1 000

333

250

100

CZ-APU

800

267

200

100

CZ-P.A

1 500

500

375

125

CZ-P.B

400

133

100

100

CZ-22.J

150

100

100

100

CZ-E.T.A

90 000

30 000

7 500

2 500

CZ-E.T.B

15 000

5 000

3 750

1 250

CZ-E.NT

1 000

333

250

100

CZ-22.H

200

100

100

100

CZ-balloons

300

100

100

100

CZ-airships

500

167

125

100

CZ-34

0

0

0

0

CZ-36

0

0

0

0

CZ-AWO

0

0

0

0


Vrsta opreme

Avtorizacija delov in naprav zasnovanih v EU

(EUR)

Avtorizacija delov in naprav zasnovanih v tretjih državah

(EUR)

CZ-ETSO.A (vrednost opreme nad 20 000 EUR)

2 000

666

CZ-ETSO.B (vrednost opreme med 2 000 in 20 000 EUR)

1 000

333

CZ-ETSO.C (vrednost opreme pod 2 000 EUR)

500

200“

4.

Tabela v točki (vi) se nadomesti z:

„Kategorija taks glede na vrednost dejavnosti za odobritev (EUR)

Koeficient

Manj kot 500 001

0,1

Od 500 001 do 700 000

0,2

Od 700 001 do 1 200 000

0,5

Od 1 200 001 do 2 800 000

1

Od 2 800 001 do 4 200 000

1,5

Od 4 200 001 do 5 000 000

2,5

Od 5 000 001 do 7 000 000

3

Od 7 000 001 do 9 800 000

3,5

Od 9 800 001 do 14 000 000

4,8

Od 14 000 001 do 50 000 000

7

Od 50 000 001 do 140 000 000

12,8

Od 140 000 001 do 250 000 000

18

Od 250 000 001 do 500 000 000

50

Od 500 000 001 do 750 000 000

200

Več kot 750 000 000

600“

5.

Tabela v točki (x) se nadomesti z naslednjim:

„Kategorija taks glede na vrednost dejavnosti za odobritev (EUR)

Koeficient

Manj kot 500 001

0,5

Od 500 001 do 700 000

0,75

Od 700 001 do 1 400 000

1

Od 1 400 001 do 2 800 000

1,75

Od 2 800 001 do 5 000 000

2,5

Od 5 000 001 do 7 000 000

4

Od 7 000 001 do 14 000 000

6

Od 14 000 001 do 21 000 000

8

Od 21 000 001 do 42 000 000

8,5

Od 42 000 001 do 70 000 000

9

Od 70 000 001 do 84 000 000

9,5

Od 84 000 001 do 105 000 000

10

Več kot 105 000 000

10,5“

6.

Naslov točke (xii) se spremeni:

7.

Tabela v točki (xiii) se nadomesti z naslednjim:

„Kategorija taks glede na vrednost dejavnosti za odobritev (EUR)

Koeficient

Manj kot 500 001

0,5

Od 500 001 do 700 000

0,75

Od 700 001 do 1 400 000

1

Od 1 400 001 do 2 800 000

1,75

Od 2 800 001 do 5 000 000

2,5

Od 5 000 001 do 7 000 000

4

Od 7 000 001 do 14 000 000

6

Od 14 000 001 do 21 000 000

8

Od 21 000 001 do 42 000 000

9,5

Od 42 000 001 do 84 000 000

10

Več kot 84 000 000

10,5“


(1)  Pri tovornih letalih se koeficient 0,85 uporabi za takse na enakovredna potniška letala.