25.5.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 137/3


A BIZOTTSÁG 779/2006/EK RENDELETE

(2006. május 24.)

az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség által felszámított díjakról és költségekről szóló, 488/2005/EK rendelet módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a polgári repülés területén a közös szabályokról és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség létrehozásáról szóló, 2002. július 15-i 1592/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 53. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség által felszámított díjakról és költségekről szóló, 2005. március 21-i 488/2005/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 6. cikke (5) bekezdésére,

az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség igazgatóságával folytatott konzultációt követően,

mivel:

(1)

A Repülésbiztonsági Ügynökség által vállalt, a típusalkalmassági vizsgálat elvégzésével járó összes kiadás és az általa felszámított költségek eredménye közötti egyensúly fenntartása érdekében engedélyezni kell a költségtételek felülvizsgálatát a pénzügyi eredmények és az Ügynökség előrejelzései alapján.

(2)

A költségek kifizetéséhez kapcsolódó és a Repülésbiztonsági Ügynökség, valamint a kérelmezők által alkalmazott igazgatási eljárások nem lassíthatják a típusalkalmassági vizsgálati eljárásokat.

(3)

Ezért szükséges a 488/2005/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani.

(4)

Az e rendeletben foglalt intézkedések összhangban vannak az 1592/2002/EK rendelet 54. cikkének (1) bekezdése értelmében felállított bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 488/2005/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 2. cikk g) pontja a következőképpen módosul:

„g)

»közvetett költségek«: az Ügynökség típusalkalmassági vizsgálatok elvégzésével járó általános infrastrukturális, szervezési és igazgatási költségterheinek – a közvetlen és az egyedi költségek kivételével – megosztása, a szabályozási anyag kidolgozásával járókat is beleértve;”.

2.

A 12. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„12. cikk

(1)   A költségeket a kérelmezőnek kell fizetnie. Azokat euróban kell felszámítani.

(2)   Egy bizonyítvány vagy engedély kiállításának, fenntartásának vagy módosításának feltétele, hogy – az Ügynökség és a kérelmező attól eltérő megállapodásának hiányában – a felszámított költségeket előzetesen maradéktalanul kifizessék. A fizetés elmaradása esetén az érintett bizonyítványt vagy engedélyt az Ügynökség visszavonhatja, miután a kérelmezőt arról hivatalosan figyelmezte.

(3)   Az Ügynökség által alkalmazott költségtáblázatról, valamint a költségek kifizetésének módjáról a kérelmezőt kérelmének benyújtásakor tájékoztatni kell.

(4)   Azon típusalkalmassági vizsgálatokra, amelyek esetében változó részt kell fizetni, az Ügynökség a kérelmezőnek árajánlatot ad. Ezen árajánlatot az Ügynökség módosítja, amennyiben a vizsgálat az eredetileg tervezettnél egyszerűbbnek és gyorsabban elvégezhetőnek bizonyul, vagy éppen ellenkezőleg, annak elvégzése összetettebb és hosszabb időt vesz igénybe, mint amit az Ügynökség ésszerűen előirányozhatott.

(5)   A kiállított bizonyítványok vagy engedélyek fenntartásáért felszámított költségeket az Ügynökség által megállapított és az e bizonyítványok vagy engedélyek tulajdonosaival közölt ütemterv szerint kell kifizetni. Ezen ütemterv az Ügynökség által végzett, e bizonyítványok és engedélyek érvényességének megállapítását szolgáló ellenőrzéseken alapul.

(6)   Amennyiben egy előzetes vizsgálatot követően az Ügynökség egy kérelem elutasításáról határoz, a kérelmező által kifizetett valamennyi költséget visszafizeti, leszámítva a kérelem elbírálásával járó igazgatási költségek fedezésére szolgáló összeget. Ezen összeg a mellékletben szereplő D. rögzített költségnek felel meg.

(7)   Amennyiben egy típusalkalmassági vizsgálatot az Ügynökségnek azért kell megszakítania, mert a kérelmező eszközei nem elégségesek, vagy ez utóbbi nem tesz eleget vonatkozó kötelezettségeinek, az Ügynökség a munkája megszakításakor a felszámított költségek teljes összegét követelheti.”

3.

A melléklet i., ii., v., vi., x., xii. és xiii. pontja az e rendelet mellékletével összhangban módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

A melléklet 3. pontja szerinti táblázatban szereplő éves díjak, valamint a 4., 5. és 7. pont szerinti táblázatban szereplő felügyeleti díjak az e rendelet hatálybalépését követő első részlet esedékességétől alkalmazandók.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező, és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. május 24-én.

a Bizottság részéről

Jacques BARROT

alelnök


(1)  HL L 240., 2002.9.7., 1. o. A legutóbb az 1643/2003/EK rendelettel (HL L 245., 2003.9.29., 7. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 81., 2005.3.30., 7. o.


MELLÉKLET

A 488/2005/EK rendelet melléklete a következőképpen módosul:

1.

A bevezető rész i. pontja az alábbi negyedik francia bekezdéssel egészül ki:

„—

Az Ügynökség által folytatott valamennyi olyan tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatásért, amely az 1592/2002/EK rendelet 15. cikkében említett bizonyítványok és engedélyek kiállításához, fenntartásához és módosításához közvetlenül vagy közvetve szükséges, az e rendelet 2. fejezetének rendelkezéseivel összhangban kell díjat felszámolni.”

2.

Az ii. pont táblázata helyébe a következő táblázat lép:

„Terméktípus

Megjegyzések

Rögzített díj együtthatója

CS-25

nagy repülőgépek

jelentős

5

nem jelentős

4

egyszerű tervezésű, nem jelentős

2

CS-23.A

a CS-23 1.a.2. cikkben meghatározott légi járművek (ingázó légi jármű)

jelentős

5

nem jelentős

4

CS-23.B

a CS-23 1.a.1. cikkben meghatározott légi járművek, max. felszálló tömeg 2 000–5 670 kg

jelentős

3

nem jelentős

2

CS-29

nagy forgószárnyas légi járművek

jelentős

4

nem jelentős

4

CS-27

kis forgószárnyas légi járművek

0,5

CS-E.T.A

legalább 25 000 N felszállási tolóerejű vagy legalább 2 000 kW teljesítményű turbinamotorok

jelentős

1

nem jelentős

1

CS-E.T.B

25 000 N-nál kisebb felszállási tolóerejű vagy 2 000 kW-nál kisebb teljesítményű turbinamotorok

0,5

CS-E.NT

nem turbinás motorok

0,2


CS-23.C

a CS-23 1.a.1. cikkben meghatározott légi járművek, max. felszálló tömeg 2 000 kg-nál kevesebb

1

CS-22

vitorlázó repülőgépek és segédmotoros vitorlázó repülőgépek

0,2

CS-VLA

nagyon könnyű légi járművek

0,2

CS-VLR

nagyon könnyű légi járművek

0,2

CS-APU

segédhajtómű

0,25

CS-P.A

CS-25 (vagy egyenértékű) bizonyítvánnyal rendelkező légi járművön történő használatra

0,25

CS-P.B

CS-23, CS-VLA és CS-22 (vagy egyenértékű) bizonyítvánnyal rendelkező légi járművön történő használatra

0,15

CS-22.J

CS-22 bizonyítvánnyal rendelkező légi járművön történő használatra

0,15

CS-22.H

nem turbinás motorok

0,15

CS-léggömbök

még nem áll rendelkezésre

0,2

CS-léghajók

még nem áll rendelkezésre

0,5”

3.

A v. pont a következőképpen módosul:

a)

a bevezető részben az első francia bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„—

Az éves díjat kivetik az ügynökségi típusalkalmassági bizonyítványok, a korlátozott típusalkalmassági bizonyítványok és az ETSO-engedélyek minden aktuális birtokosára.”;

b)

az első táblázat helyébe a következő szöveg lép:

„Terméktípus (1)

Típusalkalmassági bizonyítvány EU-tagállamban tervezett termékek

(EUR)

Típusalkalmassági bizonyítvány harmadik államban tervezett termékek

(EUR)

Korlátozott típusalkalmassági bizonyítvány EU-tagállamban tervezett termékek

(EUR)

Korlátozott típusalkalmassági bizonyítvány harmadik államban tervezett termékek

(EUR)

CS-25 (nagy repülőgépek, max. felszálló tömeg 50 tonnánál nagyobb)

480 000

160 000

30 000

10 000

CS-25 (nagy repülőgépek, max. felszálló tömeg 22 tonna és 50 tonna között)

200 000

66 000

12 500

4 167

CS-25 (nagy repülőgépek, max. felszálló tömeg 22 tonnánál kisebb)

100 000

33 000

6 250

2 083

CS-23.A

12 000

4 000

3 000

1 000

CS-23.B

2 000

667

500

167

CS-23.C

1 000

333

250

100

CS-22

450

150

112,50

100

CS-VLA

450

150

112,50

100

CS-29

75 000

25 000

6 250

2 083

CS-27

20 000

6 667

5 000

1 667

CS-VLR

1 000

333

250

100

CS-APU

800

267

200

100

CS-P.A

1 500

500

375

125

CS-P.B

400

133

100

100

CS-22.J

150

100

100

100

CS-E.T.A

90 000

30 000

7 500

2 500

CS-E.T.B

15 000

5 000

3 750

1 250

CS-E.NT

1 000

333

250

100

CS-22.H

200

100

100

100

CS-léggömbök

300

100

100

100

CS-léghajók

500

167

125

100

CS-34

0

0

0

0

CS-36

0

0

0

0

CS-AWO

0

0

0

0


Eszköz típusa

EU-tagállamban tervezett alkatrészekre és berendezésekre szóló engedély

(EUR)

Harmadik államban tervezett alkatrészekre és berendezésekre szóló engedély

(EUR)

CS-ETSO.A (A berendezés értéke 20 000 EUR feletti)

2 000

666

CS-ETSO.B (Berendezés értéke 2 000 EUR és 20 000 EUR közötti)

1 000

333

CS-ETSO.A (A berendezés értéke 2 000 EUR alatti)

500

200”

4.

A vi. pont táblázata helyébe a következő táblázat lép:

„díjkategória az engedélyköteles tevékenységek értékének megfelelően (EUR)

együttható

kevesebb mint 500 001

0,1

500 001–700 000

0,2

700 001–1 200 000

0,5

1 200 001–2 800 000

1

2 800 001–4 200 000

1,5

4 200 001–5 000 000

2,5

5 000 001–7 000 000

3

7 000 001–9 800 000

3,5

9 800 001–14 000 000

4,8

14 000 001–50 000 000

7

50 000 001–140 000 000

12,8

140 000 001–250 000 000

18

250 000 001–500 000 000

50

500 000 001–750 000 000

200

750 000 000 felett

600”

5.

Az x. pont táblázata helyébe a következő táblázat lép:

„díjkategória az engedélyköteles tevékenységek értékének megfelelően (EUR)

együttható

kevesebb mint 500 001

0,5

500 001–700 000

0,75

700 001–1 400 000

1

1 400 001–2 800 000

1,75

2 800 001–5 000 000

2,5

5 000 001–7 000 000

4

7 000 001–14 000 000

6

14 000 001–21 000 000

8

21 000 001–42 000 000

8,5

42 000 001–70 000 000

9

70 000 001–84 000 000

9,5

84 000 001–105 000 000

10

105 000 000 felett

10,5”

6.

Az xii. pont a következőképpen módosul:

7.

Az xiii. pont táblázata helyébe a következő táblázat lép:

„díjkategória az engedélyköteles tevékenységek értékének megfelelően (EUR)

együttható

kevesebb mint 500 001

0,5

500 001–700 000

0,75

700 001–1 400 000

1

1 400 001–2 800 000

1,75

2 800 001–5 000 000

2,5

5 000 001–7 000 000

4

7 000 001–14 000 000

6

14 000 001–21 000 000

8

21 000 001–42 000 000

9,5

42 000 001–84 000 000

10

84 000 000 felett

10,5”


(1)  A teherszállító légi járművekre az ugyanazon típusú légi jármű utasszállító változatára vonatkozó díj 0,85-ös együtthatóval megszorzott értéke alkalmazandó.