Draudimas ir perdraudimas

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II)

KOKS ŠIOS DIREKTYVOS TIKSLAS?

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Taikymo sritis

Direktyva taikoma ne gyvybės draudimo, gyvybės draudimo ir perdraudimo įmonėms.

Leidimų išdavimas

Draudimo įmonė gali vykdyti veiklą turėdama ES valstybės narės nacionalinės priežiūros institucijos išduotą leidimą. Šis leidimas galioja visoje ES.

Kapitalo reikalavimai

Draudimo įmonės turi turėti kapitalą, atitinkantį jų rizikos pobūdį, kad būtų užtikrinta, jog jos turės pakankamų finansinių išteklių ir galės veikti iškilus finansiniams sunkumams. Jos turi laikytis šių kapitalo reikalavimų:

Jei draudimo įmonė nesilaiko reikalavimų dėl abiejų kapitalo sumų, priežiūros institucija turi imtis veiksmų.

Draudimo veiklos reguliavimo sąlygos

Priežiūra

Direktyvos 2009/138/EB daliniai pakeitimai

Direktyva 2009/138/EB buvo kelis kartus iš dalies keičiama.

Deleguotieji ir įgyvendinimo aktai

NUO KADA TAIKOMOS ŠIOS TAISYKLĖS?

Direktyva 2009/138/EB turėjo būti perkelta į nacionalinę teisę ne vėliau kaip 2015 m. kovo 31 d. Taisyklės taikomos nuo 2016 m. sausio 1 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Bendradarbiavimo platforma. Platforma, sukuriama, kai EIOPA ir atitinkamos nacionalinės priežiūros institucijos mano, kad naudinga stiprinti bendradarbiavimą vykdant svarbią tarpvalstybinę veiklą, siekiant sukurti patikimą ES vidaus rinką. Platformos leidžia buveinės valstybės narės priežiūros institucijoms pasinaudoti priimančiųjų valstybių narių priežiūros institucijų patirtimi ir žiniomis apie vietos rinkos ypatumus.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II) (nauja redakcija) (OL L 335, 2009 12 17, p. 1–155).

Paskesni direktyvos 2009/138/EB daliniai pakeitimai ir pataisos buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2022 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2022/2554 dėl skaitmeninės veiklos atsparumo finansų sektoriuje, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 1060/2009, (ES) Nr. 648/2012, (ES) Nr. 600/2014, (ES) Nr. 909/2014 ir (ES) 2016/1011 (OL L 333, 2022 12 27, p. 1–79).

2022 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2022/2556, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2009/65/EB, 2009/138/EB, 2011/61/ES, 2013/36/ES, 2014/59/ES, 2014/65/ES, (ES) 2015/2366 ir (ES) 2016/2341 dėl finansų sektoriaus skaitmeninės veiklos atsparumo (OL L 333, 2022 12 27, p. 153–163).

2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, kuria iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 ir panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/60/EB bei Komisijos direktyva 2006/70/EB (OL L 141, 2015 6 5, p. 73–117).

Žr. konsoliduotą versiją.

2014 m. spalio 10 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/35, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II) (OL L 12, 2015 1 17, p. 1–797).

Žr. konsoliduotą versiją.

paskutinis atnaujinimas 20.06.2023