27.2.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 56/30


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/310,

annettu 26 päivänä helmikuuta 2015,

tiedonsiirtopalveluja koskevista vaatimuksista yhtenäisessä eurooppalaisessa ilmatilassa annetun asetuksen (EY) N:o 29/2009 muuttamisesta ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 441/2014 kumoamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eurooppalaisen ilmaliikenteen hallintaverkon yhteentoimivuudesta 10 päivänä maaliskuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 552/2004 (1) (yhteentoimivuusasetus) ja erityisesti sen 3 artiklan 1 ja 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (EY) N:o 29/2009 (2) säädetään vaatimuksista, jotka koskevat ilma-aluksen ja maa-aseman väliseen pisteestä pisteeseen -tiedonvälitykseen perustuvien tiedonsiirtopalvelujen koordinoitua käyttöönottoa.

(2)

Lennonvarmistuspalvelujen tarjoajat ja lentotoiminnan harjoittajat ovat ilmoittaneet asetuksen (EY) N:o 29/2009 täytäntöönpanon yhteydessä teknisistä ongelmista, erityisesti datayhteyden käytön mahdollistavan ilma-aluksen ja maa-aseman välisen tiedonsiirtoyhteyden katkeamisista (Provider Aborts, PAs), jotka eivät vastaa hyväksyttävää suoritustasoa. Tästä syystä tietyt lennonvarmistuspalvelujen tarjoajat ovat jo toteuttaneet riskiä lieventäviä toimenpiteitä, joihin sisältyy tiedonsiirtopalvelun rajoittaminen niin sanottujen valkoisten listojen avulla ilma-aluksiin, jotka on varustettu tietyillä avioniikkalaiteilla, jotta voitaisiin varautua tällaisten tiedonsiirtoyhteyden katkeamisten mahdollisiin turvallisuusvaikutuksiin.

(3)

Euroopan lentoturvallisuusvirasto, jäljempänä ’EASA’, teki komission pyynnöstä tutkimuksen (3) näiden teknisten ongelmien perussyyn tai -syiden löytämiseksi ja suositteli toimenpiteitä niiden ratkaisemiseksi. Tutkimus osoitti, ettei yhteyden satunnaisille katkeamisille voida osoittaa yhtä ennustettavissa olevaa syytä, vaan niihin vaikuttaa yhdistelmä erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät radiotaajuusympäristöön ja tiedonsiirtoinfrastruktuurin nykyiseen, yhteen taajuuteen perustuvaan toteutukseen. Tutkimuksessa havaittiin, että liian useat satunnaiset yhteyden katkeamiset heikentävät verkon suoritustasoa, mikä saattaa aiheuttaa ilmailun turvallisuuteen kohdistuvia riskejä, koska ne lisäävät lentäjien ja lennonjohtajien työkuormaa ja aiheuttavat sekaannusta, joka voi johtaa tilannetietoisuuden heikkenemiseen.

(4)

EASA tuli tutkimusraportissaan siihen johtopäätökseen, että hyväksyttävä tiedonsiirron suoritustaso voidaan saavuttaa ainoastaan ottamalla käyttöön monitaajuusinfrastruktuuri, joka on myös optimoitava radiotaajuushäiriöiden ehkäisyä ajatellen. Se suositteli toimintasuunnitelman laatimista ja toteuttamista, jotta havaittuja teknisiä ongelmia voidaan tutkia tarkemmin ja validoida tarvittavat tekniset ratkaisut. Nämä toimenpiteet vaativat kuitenkin aikaa, ja siksi EASA suositteli, että asetuksen (EY) N:o 29/2009 soveltamisajankohtaa ja kyseisessä asetuksessa vahvistettuja määräaikoja harkitaan uudelleen. EASA suositteli lisäksi, että toimintasuunnitelman toteuttamisesta vastaisi mieluiten komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 409/2013 (4) tarkoitettu käyttöönoton hallinnointielin.

(5)

Lisäksi jotta voitaisiin puuttua erityisesti asetuksen (EY) N:o 29/2009 mukaisiin tiedonsiirtopalveluihin liittyviin lentoturvallisuusnäkökohtiin, EASA antoi 23 päivänä toukokuuta 2014 turvallisuustiedotteen nro 2014-14, jossa suositellaan, että toiminnanharjoittajat siirtyvät käyttämään datayhteyden sijasta puheviestintää, jos yhteyden katkeamisia esiintyy paljon.

(6)

EASAn suositusten mukaisesti komissio pyysi SESAR-yhteisyritystä laatimaan työsuunnitelman havaittujen ongelmien jatkotutkimusta ja EASAn suosittelemien erityistoimien toteuttamista varten. SESAR-yhteisyrityksen esittämään työsuunnitelmaan sisältyy kaksi tutkimusten ja korjaavien toimien vaihetta, joita pidetään välttämättöminä erityisesti tiedonsiirron maainfrastruktuuriin liittyvien kysymysten ja ilma-aluksiin asennettavien teknisten ratkaisujen löytämisen ja validoinnin osalta. Alustavia tuloksia ja korjaavia toimia odotetaan vuonna 2016, jonka jälkeen lisävalidointiin voidaan tarvita vielä kaksi vuotta.

(7)

Erityisesti käytössä olevan tiedonsiirtoinfrastruktuurin suorituskyvyssä havaittujen teknisten vaikeuksien ja puutteiden, joiden johdosta on jo toteutettu tiettyjä korjaavia toimenpiteitä, ja niiden mahdollisten lentoturvallisuusvaikutusten vuoksi sekä ottaen huomioon, että ongelmien yksilöimiseen ja korjaamiseen tarvittavat tutkimukset ja toimet on määrä saada päätökseen vuoden 2018 kuluessa, asetuksen (EY) N:o 29/2009 soveltamisajankohtaa olisi siirrettävä.

(8)

Samoista johdanto-osan 7 kappaleessa mainituista syistä ja jotta voitaisiin säilyttää asetuksessa (EY) N:o 29/2009 vahvistettujen vaatimusten yhdenmukaisuus, myös eräitä muita asetuksessa säädettyjä määräaikoja olisi muutettava.

(9)

Jotta voitaisiin tarjota ja käyttää vaadittuihin maalaitteisiin perustuviin tiedonsiirtovalmiuksiin pohjautuvia validoituja tiedonsiirtopalveluja, asetuksen (EY) N:o 29/2009 liitteessä I olevassa A ja B osassa määritellyn ilmatilan maalaitteistoja koskevien vaatimusten soveltamisajankohtia olisi muutettava, jotta voidaan varmistaa, että maainfrastruktuuri on käytettävissä 24 kuukautta ennen ilma-alukseen asennettavia laitteita koskevien vaatimusten soveltamisajankohtaa. Mainitun liitteen B osassa määritellystä ilmatilasta vastaaville jäsenvaltioille on kuitenkin jo annettu pidempi aika vaaditun tiedonsiirtopalvelujen maainfrastruktuurin toteuttamiseen. Siksi ei ole enää perusteltua erotella mainitun liitteen A ja B osassa määriteltyä ilmatilaa soveltamisajankohdan perusteella.

(10)

Lisäksi olisi muutettava ajankohtaa, johon mennessä lentotoiminnan harjoittajien on varmistettava, että asiaankuuluvissa ilma-aluksissa on valmiudet käyttää asetuksen (EY) N:o 29/2009 liitteessä II määriteltyjä tiedonsiirtopalveluja, jotta tämä ajankohta vastaisi mainitun asetuksen muutettua soveltamisajankohtaa. Tämän tiedonsiirtopalvelujen käyttövalmiutta koskevan vaatimuksen osalta ei ole myöskään enää perusteltua erotella ilma-aluksia niiden yksilöllisen lentokelpoisuustodistuksen myöntämisajankohdan perusteella. Tästä vaatimuksesta eräille ilma-alusluokille myönnetyt vapautukset sekä uusia kuljetuskonetyyppisiä valtion ilma-aluksia koskeva erityissääntö olisi kuitenkin säilytettävä ja niitä koskevia päivämääriä olisi muutettava vastaavasti, jotta näiden sääntöjen käytännön vaikutus pysyisi muuttumattomana. Nykyiset päivämäärät pitäisi säilyttää, ainakin toistaiseksi, ainoastaan sen poikkeuksen osalta, joka koskee ilma-aluksia, joiden yksilöllinen lentokelpoisuustodistus on myönnetty ensimmäisen kerran ennen 1 päivää tammikuuta 2014 ja joissa olevat tiedonsiirtolaitteet on hyväksytty jonkin asiaa koskevan Eurocae-asiakirjan mukaisesti, koska päivämäärien muuttamiselle ei ole olemassa selkeitä ja vakuuttavia perusteita.

(11)

Edellyttäen, että tässä yhteydessä mahdollisesti esiin nousevat lentoturvallisuusnäkökohdat otetaan asianmukaisesti huomioon, tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ja erityisesti asetuksen (EY) N:o 29/2009 soveltamisajankohdan muuttaminen eivät rajoita niiden olemassa olevien mahdollisuuksien soveltamista, jotka koskevat komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 391/2013 (5) 16 artiklassa tarkoitettua lennonvarmistuspalvelumaksujen mukauttamista tai ilmaliikennevirtojen säätelyyn käytettävien lähtöaikojen jakamista komission asetuksen (EU) N:o 255/2010 (6) mukaisesti, jotta voidaan ottaa huomioon se, että tietyt lentotoiminnan harjoittajat ovat jo voineet varustaa ilma-aluksensa tiedonsiirtopalvelujen käyttövalmiudella tai varustavat ne vapaaehtoisesti ennen asetuksen muutettua soveltamisajankohtaa, ja että tietyt ilmaliikennepalvelujen tarjoajat ovat jo ottaneet käyttöön tiedonsiirtopalvelujen maainfrastruktuurin.

(12)

Komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 441/2014 (7) mukaisesti Kroatian ilmatila lisätään ilmatilaan, johon asetusta (EY) N:o 29/2009 sovelletaan. Täytäntöönpanoasetusta (EU) N:o 441/2014 sovelletaan kuitenkin vasta 5 päivästä helmikuuta 2016. Nyt tehtävä asetuksen (EY) N:o 29/2009 muutos huomioon ottaen täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 441/2014 olisi selkeyden vuoksi kumottava ja mainitussa asetuksessa tehty muutos olisi lisättävä tähän asetukseen.

(13)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 29/2009 olisi muutettava.

(14)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 549/2004 (8) 5 artiklalla perustetun yhtenäisen ilmatilan komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 29/2009 seuraavasti:

1)

Korvataan 1 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Tätä asetusta sovelletaan kaikkiin lentoihin, jotka suoritetaan yleisenä ilmaliikenteenä mittarilentosääntöjen mukaisesti liitteessä I olevassa A ja B osassa määritellyssä ilmatilassa lentopinnan FL285 yläpuolella.”

2)

Korvataan 3 artiklan 2, 3, 4 ja 5 kohta seuraavasti:

”2.   Toiminnanharjoittajien on varmistettava, että ilma-aluksissa, joilla suoritetaan 1 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja lentoja, on 5 päivästä helmikuuta 2020 valmiudet käyttää liitteessä II määriteltyjä tiedonsiirtopalveluja, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 3 kohdan soveltamista.

3.   Edellä olevaa 2 kohtaa ei sovelleta seuraaviin:

a)

ilma-alukset, joiden yksilöllinen lentokelpoisuustodistus on myönnetty ensimmäisen kerran ennen 1 päivää tammikuuta 2014 ja joissa olevat tiedonsiirtolaitteet on hyväksytty johonkin liitteessä III olevassa 10 kohdassa eritellyistä Eurocae-asiakirjoista sisältyvien vaatimusten mukaisesti;

b)

ilma-alukset, joiden yksilöllinen lentokelpoisuustodistus on myönnetty ensimmäisen kerran ennen 31 päivää joulukuuta 2003 ja jotka lopettavat liikennöinnin 1 artiklan 3 kohdassa tarkoitetussa ilmatilassa ennen 31 päivää joulukuuta 2022;

c)

valtion ilma-alukset;

d)

ilma-alukset, jotka lentävät 1 artiklan 3 kohdassa tarkoitetussa ilmatilassa testaus-, toimitus- tai huoltotarkoituksessa tai joiden tiedonsiirtolaitteiden rakenneosia on tilapäisesti epäkunnossa tämän asetuksen liitteessä III olevassa 1 kohdassa sekä asetuksessa (EY) N:o 216/2008 ja sen täytäntöönpanosäännöissä vaaditussa sovellettavassa minimivarusteluettelossa määrätyin edellytyksin.

4.   Jäsenvaltioiden, jotka päättävät varustaa 1 päivän tammikuuta 2019 jälkeen käyttöön otettavat uudet kuljetuskonetyyppiset valtion ilma-alukset tiedonsiirtovalmiuksilla, jotka eivät perustu sotilastoiminnan standardeihin, on varmistettava, että näissä ilma-aluksissa on valmiudet käyttää liitteessä II määriteltyjä tiedonsiirtopalveluja.”

3)

Korvataan 15 artiklan toisessa kohdassa ilmaus ”7 päivästä helmikuuta 2013” ilmauksella ”5 päivästä helmikuuta 2018”.

4)

Lisätään liitteessä I olevaan B osaan rivin ”— Warszawa FIR,” jälkeen uusi rivi ”— Zagreb FIR,”.

2 artikla

Kumotaan täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 441/2014.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 26 päivänä helmikuuta 2015.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 96, 31.3.2004, s. 26.

(2)  Komission asetus (EY) N:o 29/2009, annettu 16 päivänä tammikuuta 2009, tiedonsiirtopalveluja koskevista vaatimuksista yhtenäisessä eurooppalaisessa ilmatilassa (EUVL L 13, 17.1.2009, s. 3).

(3)  Euroopan lentoturvallisuusviraston raportti ”Technical issues in the implementation of Regulation (EC) No 29/2009”, versio 1.1, 23.4.2014, asiakirjan viite 2014_03_24_E4_D_51431_REP_DLS_1.1.

(4)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 409/2013, annettu 3 päivänä toukokuuta 2013, yhteisten hankkeiden määrittelemisestä, hallintorakenteiden perustamisesta ja kannustimien yksilöimisestä Euroopan ilmaliikenteen hallinnan yleissuunnitelman toteuttamisen tueksi (EUVL L 123, 4.5.2013, s. 1).

(5)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 391/2013, annettu 3 päivänä toukokuuta 2013, lennonvarmistuspalvelujen yhteisestä maksujärjestelmästä (EUVL L 128, 9.5.2013, s. 31).

(6)  Komission asetus (EU) N:o 255/2010, annettu 25 päivänä maaliskuuta 2010, ilmaliikennevirtojen säätelyä koskevista yhteisistä säännöistä (EUVL L 80, 26.3.2010, s. 10).

(7)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 441/2014, annettu 30 päivänä huhtikuuta 2014, tiedonsiirtopalveluja koskevista vaatimuksista yhtenäisessä eurooppalaisessa ilmatilassa annetun asetuksen (EY) N:o 29/2009 muuttamisesta (EUVL L 130, 1.5.2014, s. 37).

(8)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 549/2004, annettu 10 päivänä maaliskuuta 2004, yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan toteuttamisen puitteista (puiteasetus) (EUVL L 96, 31.3.2004, s. 1).