52014PC0146

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisen assosiaatiosopimuksen tekemisestä /* COM/2014/0146 final - 2014/0083 (NLE) */


PERUSTELUT

1.           EHDOTUKSEN TAUSTA

Oheinen ehdotus koskee säädöstä, jossa annetaan valtuutus Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisen assosiaatiosopimuksen, jäljempänä ’sopimus’, tekemiseen.

Komission päätös assosiaatiosopimuksen tekemisestä Euroopan atomienergiayhteisön puolesta tehdään erikseen.

EU:n ja Moldovan tasavallan keskinäiset suhteet perustuvat tällä hetkellä kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen, joka tuli voimaan heinäkuussa 1998.

Neuvottelut tämän kattavan ja kunnianhimoisen sopimuksen tekemiseksi EU:n ja Moldovan tasavallan välillä alkoivat tammikuussa 2010. EU ja Moldovan tasavalta aloittivat lisäksi helmikuussa 2012 neuvottelut pitkälle menevän ja laaja-alaisen vapaakauppa-alueen perustamisesta olennaisena osana assosiaatiosopimusta. Euroopan unioni ja Moldovan tasavalta parafoivat 29. marraskuuta 2013 assosiaatiosopimuksen tekstin, myös pitkälle menevää ja laaja-alaista vapaakauppa-aluetta koskevan osan.

Assosiaatiosopimuksen tarkoituksena on nopeuttaa poliittisten ja taloussuhteiden syventämistä Moldovan tasavallan ja EU:n välillä ja edistää Moldovan tasavallan talouden asteittaista yhdentymistä EU:n sisämarkkinoihin valikoiduilla aloilla muun muassa perustamalla pitkälle menevä ja laaja-alainen vapaakauppa-alue sopimuksen olennaisena osana.

2.           NEUVOTTELUJEN TULOKSET

Neuvostolle on tiedotettu neuvottelujen etenemisestä säännöllisesti, ja sitä on kuultu kaikissa vaiheissa asianomaisissa neuvoston työryhmissä, joita ovat erityisesti Itä-Euroopan ja Keski-Aasian työryhmä (COEST) ja kauppapoliittinen komitea (TPC). Komissio katsoo, että neuvoston laatimissa neuvotteluohjeissa asetetut tavoitteet on saavutettu ja että unioni voi hyväksyä assosiaatiosopimuksen luonnoksen.

Assosiaatiosopimuksen lopullinen sisältö voidaan tiivistää seuraavasti:

Sopimuksella luodaan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välinen assosiaatio. Tämä on niiden sopimussuhteiden kehityksessä uusi vaihe, jonka tavoitteena on edistää poliittista assosiaatiota ja taloudellista yhdentymistä sekä pitää avoinna mahdollisuuksia uudelle kehitykselle.

Assosiaation yleisenä tavoitteena on edistää osapuolten asteittaista lähentymistä yhteisten arvojen pohjalta, lujittaa tehostetun poliittisen vuoropuhelun puitteita, edistää, säilyttää ja lujittaa rauhaa ja vakautta sekä alueellisella että kansainvälisellä tasolla, luoda edellytykset tiiviimmille taloudellisille ja kauppasuhteille, jotka johtavat Moldovan tasavallan talouden asteittaiseen yhdentymiseen EU:n sisämarkkinoihin valikoiduilla aloilla, tehostaa yhteistyötä oikeuden, vapauden ja turvallisuuden alalla niin, että voidaan lujittaa oikeusvaltioperiaatetta ja ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamista, sekä luoda edellytykset yhä läheisemmälle yhteistyölle myös muilla molempien osapuolten edun mukaisilla aloilla.

Assosiaatiosopimuksessa määrätään myös laajasta alakohtaisesta yhteistyöstä, jossa keskitytään tukemaan keskeisiä uudistuksia, talouden elpymistä ja kasvua, hyvää hallintoa ja alakohtaista yhteistyötä 28 alalla, joita ovat esimerkiksi julkishallinnon uudistaminen, julkisen talouden hoito, energia, liikenne, ympäristönsuojelu ja suora toiminta, teollisuuden sekä pienten ja keskisuurten yritysten yhteistyö, sosiaalipolitiikat, kuluttajansuoja, maatalous ja maaseudun kehittäminen, rajat ylittävä ja alueellinen yhteistyö, yleissivistävä ja ammatillinen koulutus, kansalaisyhteiskunnan yhteistyö ja nuoriso sekä kulttuuriyhteistyö. Kaikilla näillä aloilla yhteistyön tiivistäminen aloitetaan nykyisten kahden- ja monenvälisten kehysten pohjalta, ja tavoitteena on järjestelmällisempi vuoropuhelu sekä tietojen ja hyvien käytänteiden vaihto. Alakohtaista yhteistyötä koskevia lukuja täydentävät olennaisella tavalla sopimuksen liitteissä esitetyt kattavat luettelot lainsäädännön asteittaisesta lähentämisestä EU:n säännöstöön. Jo vireillä olevaa yhteistyötä voidaan keskittää käyttäen apuna yksityiskohtaisia aikatauluja siitä, milloin Moldovan tasavallan on määrä lähentää lainsäädäntöään valikoituihin EU:n säännöstön osiin ja panna ne täytäntöön. Näihin aikatauluihin on kirjattu Moldovan tasavallan sisäisten uudistusten ja nykyaikaistamistavoitteiden keskeinen sisältö.

Sopimuksessa määritellään ajantasaistettu institutionaalinen kehys, joka kattaa yhteistyön ja vuoropuhelun. Sopimuksessa määrätään myös erityisistä päätöksentekotehtävistä, joita hoitavat assosiaationeuvosto ja toimivallan siirron perusteella assosiaatiokomitea, joka voi kokoontua erityiskokoonpanossa käsittelemään kauppaan liittyviä kysymyksiä. Lisäksi määrätään kansalaisyhteiskunnan ja parlamentaarisen yhteistyön foorumeista. Sopimuksessa on myös määräyksiä, jotka koskevat seurantaa, lähentymistä, velvoitteiden täyttämistä ja riidanratkaisua (kauppaan liittyvien kysymysten osalta näistä määrätään erikseen).

Pitkälle menevää ja laaja-alaista vapaakauppa-aluetta koskeviin määräyksiin perustuva lähempi taloudellinen yhdentyminen EU:hun voi edistää maan talouskasvua voimakkaasti. Tämä toteutetaan lähentämällä Moldovan tasavaltaa EU:n lainsäädäntöön, normeihin ja vaatimuksiin. Koska vapaakauppa-aluetta koskevat määräykset ovat keskeinen osa assosiaatiosopimusta, ne luovat liiketoimintamahdollisuuksia sekä EU:ssa että Moldovan tasavallassa ja edistävät reaalitalouden nykyaikaistamista ja asteittaista yhdentymistä EU:n kanssa. Tämän seurauksena kansalaisten pitäisi saada käyttöönsä laadukkaampia tuotteita ja palveluja, ja ennen muuta Moldovan tasavallan pitäisi kyetä kilpailemaan tehokkaasti kansainvälisillä markkinoilla.

3.           EHDOTUKSEEN LIITTYVÄT OIKEUDELLISET NÄKÖKOHDAT

Unionin kannalta oikeusperusta tämän sopimuksen tekemiselle on SEUT-sopimuksen 217 artikla yhdessä 218 artiklan 6 kohdan a alakohdan sekä 218 artiklan 8 kohdan toisen alakohdan kanssa sekä 218 artiklan 7 kohta.

Oheinen ehdotus on säädös assosiaatiosopimuksen tekemisestä unionin puolesta. Euroopan atomienergiayhteisöön sovelletaan erillistä säädöstä.

Edellä esitettyjen tulosten perusteella komissio ehdottaa, että neuvosto päättää, että Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välinen assosiaatiosopimus olisi tehtävä Euroopan unionin puolesta sen jälkeen, kun Euroopan parlamentilta on saatu hyväksyntä.

Komissio esittää ehdotuksensa unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisen assosiaatiosopimuksen muodossa siksi, että sopimus sai alkunsa ennen Lissabonin sopimuksen voimaantuloa sovellettujen perussopimuksen määräysten mukaisesti.

2014/0083 (NLE)

Ehdotus

NEUVOSTON PÄÄTÖS

Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisen assosiaatiosopimuksen tekemisestä

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 217 artiklan yhdessä 218 artiklan 6 kohdan a alakohdan ja 218 artiklan 8 kohdan toisen alakohdan kanssa sekä 218 artiklan 7 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen[1],

ottaa huomioon Euroopan parlamentin hyväksynnän[2],

sekä katsoo seuraavaa:

(1)       Neuvosto valtuutti 15 päivänä kesäkuuta 2009 komission aloittamaan Moldovan tasavallan kanssa neuvottelut kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen[3] korvaavan uuden sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin ja Moldovan tasavallan välillä.

(2)       Neuvottelut saatiin menestyksekkäästi päätökseen, ja assosiaatiosopimus Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välillä, jäljempänä ’sopimus’, parafoitiin 29 päivänä marraskuuta 2013.

(3)       Sopimus allekirjoitettiin [...] päivänä [...]kuuta [...] annetun neuvoston päätöksen [päätöksen numero][4] mukaisesti [paikka] [...] päivänä [...]kuuta [...] sillä varauksella, että se tehdään lopullisesti myöhemmin.

(4)       Neuvosto voi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 218 artiklan 7 kohdan nojalla antaa komissiolle valtuudet hyväksyä muutoksia, joita maantieteellisten merkintöjen alakomitea ehdottaa sopimuksen 306 artiklan nojalla.

(5)       On aiheellista säätää asiaankuuluvista menettelyistä, joilla suojataan sopimuksen mukaisesti suojattavat maantieteelliset merkinnät.

(6)       Tätä sopimusta ei saa tulkita siten, että sillä myönnettäisiin oikeuksia tai asetettaisiin velvoitteita, joihin voidaan suoraan vedota unionin tai jäsenvaltioiden tuomioistuimissa.

(7)       Sopimus olisi hyväksyttävä unionin puolesta,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Hyväksytään Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välinen assosiaatiosopimus sekä siihen liitetyt liitteet ja pöytäkirjat, jäljempänä ’sopimus’, unionin puolesta.[5]

2 artikla

Neuvoston puheenjohtaja antaa unionin puolesta sopimuksen 465 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen osoitukseksi siitä, että unioni antaa suostumuksensa tulla sopimuksen sitomaksi.[6]

3 artikla

Sopimuksen 306 artiklan soveltamiseksi komissio hyväksyy Euroopan unionin puolesta sopimuksen muutokset, jotka johtuvat maantieteellisten merkintöjen alakomitean päätöksistä. Jos asianomaiset osapuolet eivät maantieteellistä merkintää koskevien vastaväitteiden esittämisen jälkeen pääse keskenään sopimukseen, komissio vahvistaa asiaa koskevan kannan maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä 21 päivänä marraskuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012[7] 57 artiklan 2 kohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti.

4 artikla

1. Nimeä, joka on suojattu sopimuksen V osaston 9 luvun 3 alajakson ”Maantieteelliset merkinnät” mukaisesti, saavat käyttää kaikki sitä vastaavan eritelmän mukaisia maataloustuotteita, elintarvikkeita, viinejä, maustettuja viinejä tai väkeviä alkoholijuomia kaupan pitävät toimijat.

2. Jäsenvaltiot ja Euroopan unionin toimielimet toteuttavat sopimuksen 301 artiklan mukaisesti sopimuksen 297–300 artiklassa määrätyn suojan, myös asianomaisen osapuolen pyynnöstä.

5 artikla

Tätä sopimusta ei saa tulkita siten, että sillä myönnettäisiin oikeuksia tai asetettaisiin velvoitteita, joihin voidaan suoraan vedota unionin tai jäsenvaltioiden tuomioistuimissa.

6 artikla

Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä

                                                                       Neuvoston puolesta

                                                                       Puheenjohtaja

[1]               EUVL L ..., ..., s. ...

[2]               EUVL L ..., ..., s. ...

[3]               EYVL L 181, 24.6.1998.

[4]               EUVL L ..., ..., s. ...

[5]  Sopimuksen teksti on liitetty neuvoston päätökseen Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisen assosiaatiosopimuksen allekirjoittamisesta Euroopan unionin puolesta sekä sopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta (EUVL L ..., ..., s. ...).

[6]  Neuvoston pääsihteeristö julkaisee sopimuksen voimaantulopäivän Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

[7]  EUVL L 343, 14.12.2012, s. 1.

ASSOSIAATIOSOPIMUS

EUROOPAN UNIONIN,

EUROOPAN ATOMIENERGIAYHTEISÖN

JA NIIDEN JÄSENVALTIOIDEN

SEKÄ MOLDOVAN TASAVALLAN VÄLILLÄ

JOHDANTO-OSA

BELGIAN KUNINGASKUNTA,

BULGARIAN TASAVALTA,

TŠEKIN TASAVALTA,

TANSKAN KUNINGASKUNTA,

SAKSAN LIITTOTASAVALTA,

VIRON TASAVALTA,

IRLANTI,

HELLEENIEN TASAVALTA,

ESPANJAN KUNINGASKUNTA,

RANSKAN TASAVALTA,

KROATIAN TASAVALTA,

ITALIAN TASAVALTA,

KYPROKSEN TASAVALTA,

LATVIAN TASAVALTA,

LIETTUAN TASAVALTA,

LUXEMBURGIN SUURHERTTUAKUNTA,

UNKARI,

MALTAN TASAVALTA,

ALANKOMAIDEN KUNINGASKUNTA,

ITÄVALLAN TASAVALTA,

PUOLAN TASAVALTA,

PORTUGALIN TASAVALTA,

ROMANIA,

SLOVENIAN TASAVALTA,

SLOVAKIAN TASAVALTA,

SUOMEN TASAVALTA,

RUOTSIN KUNINGASKUNTA,

ISON-BRITANNIAN JA POHJOIS-IRLANNIN YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA,

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen sopimuspuolet, jäljempänä ’jäsenvaltiot’,

EUROOPAN UNIONI, jäljempänä ’unioni’ tai ’EU’, ja

EUROOPAN ATOMIENERGIAYHTEISÖ, jäljempänä ’Euratom’,

                                                                                     sekä

MOLDOVAN TASAVALTA,

jäljempänä yhdessä ’osapuolet’, jotka

OTTAVAT HUOMIOON osapuolten yhteiset arvot ja vahvat siteet, jotka ovat aiemmin perustuneet Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen ja joita kehitetään Euroopan naapuruuspolitiikan ja itäisen kumppanuuden puitteissa, sekä tunnustavat osapuolten yhteisen halun kehittää, lujittaa ja laajentaa suhteitaan edelleen;

TUNNUSTAVAT Moldovan tasavallan Eurooppaan suuntautuvat pyrkimykset ja sen Eurooppaan lähentymisen;

TUNNUSTAVAT, että EU:n perustana olevat yhteiset arvot eli demokratia, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittaminen sekä oikeusvaltioperiaate ovat keskeisiä myös tähän sopimukseen perustuvassa poliittisessa assosiaatiossa ja taloudellisessa yhdentymisessä;

OTTAVAT HUOMIOON, että tämä sopimus ei vaikuta unionin ja Moldovan tasavallan suhteiden tulevaan, vähitellen tapahtuvaan kehitykseen, vaan jättää sen avoimeksi;

TUNNUSTAVAT, että eurooppalaisena maana Moldovan tasavallalla on yhteinen historia ja yhteiset arvot jäsenvaltioiden kanssa ja että se on sitoutunut panemaan nämä arvot täytäntöön ja edistämään näitä arvoja, jotka kannustavat Moldovan tasavaltaa sen Eurooppaan suuntautuvassa pyrkimyksessä;

TUNNUSTAVAT, että helmikuussa 2005 hyväksytyllä EU:n ja Moldovan tasavallan välisellä Euroopan naapuruuspolitiikan toimintasuunnitelmalla on tärkeä merkitys EU:n ja Moldovan tasavallan välisten suhteiden vahvistamisessa ja uudistus- ja lähentymisprosessin edistämisen helpottamisessa Moldovan tasavallassa, ja näin ollen sillä edistetään asteittaista taloudellista yhdentymistä ja poliittisen assosiaation syventämistä;

OVAT SITOUTUNEET lujittamaan perusvapauksien, ihmisoikeuksien, mukaan lukien vähemmistöihin kuuluvien henkilöiden oikeudet, demokratian, oikeusvaltion ja hyvän hallintotavan periaatteiden kunnioitusta;

PALAUTTAVAT mieliin erityisesti niiden halun edistää ihmisoikeuksia, demokratiaa ja oikeusvaltioperiaatetta muun muassa tekemällä tähän tähtäävää yhteistyötä Euroopan neuvoston puitteissa;

HALUAVAT edistää Moldovan tasavallan poliittista ja sosioekonomista kehitystä laajamittaisella yhteistyöllä lukuisilla yhteistä etua koskevilla aloilla, mukaan lukien hyvän hallintotavan, vapauden, turvallisuuden ja oikeuden, kaupan yhdentymisen ja tiiviimmän taloudellisen yhteistyön, työllisyyden ja sosiaalipolitiikan, varainhoidon, julkishallinnon ja valtionhallinnon uudistamisen, kansalaisyhteiskunnan osallistumisen, instituutioiden kehittämisen, köyhyyden vähentämisen ja kestävän kehityksen aloilla;

OVAT SITOUTUNEET kaikkiin Yhdistyneiden kansakuntien (YK) peruskirjan, Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön (ETYJ) ja erityisesti vuonna 1975 pidetyn Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökokouksen Helsingin päätösasiakirjan, Madridissa ja Wienissä vuosina 1991 ja 1992 pidettyjen kokousten päätösasiakirjojen, uutta Eurooppaa koskevan vuoden 1990 Pariisin peruskirjan, Yhdistyneiden kansakuntien vuonna 1948 antaman ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen sekä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi vuonna 1950 tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen periaatteisiin ja määräyksiin;

PALAUTTAVAT MIELIIN halunsa edistää kansainvälistä rauhaa ja turvallisuutta sekä sitoutuvat tehokkaaseen monenvälisyyteen ja riitojen rauhanomaiseen ratkaisemiseen, erityisesti tekemällä tämän päämäärän saavuttamiseksi yhteistyötä YK:ssa ja ETYJ:ssä;

TUNNUSTAVAT, että Moldovan tasavallan aktiivinen osallistuminen alueellisen yhteistyön muotoihin on tärkeää;

HALUAVAT edelleen kehittää säännöllistä poliittista vuoropuhelua yhteisen edun mukaisista kahdenvälisistä ja kansainvälisistä asioista, mukaan lukien alueelliset näkökohdat, ottaen huomioon EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan (YUTP), myös yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan (YTPP);

OTTAVAT HUOMIOON EU:n halun tukea kansainvälisiä pyrkimyksiä Moldovan tasavallan suvereniteetin ja alueellisen koskemattomuuden vahvistamiseksi ja maan yhdentymisen edistämiseksi;

TUNNUSTAVAT Transnistrian konfliktin kestävää ratkaisua koskevan Moldovan tasavallan sitoumuksen merkityksen ja EU:n sitoumuksen tukea konfliktin jälkeistä jälleenrakentamista;

OVAT SITOUTUNEET estämään ja torjumaan järjestäytyneen rikollisuuden kaikkia muotoja, ihmiskauppaa ja korruptiota sekä tehostamaan yhteistyötä terrorismin torjumiseksi;

OVAT SITOUTUNEET syventämään vuoropuheluaan ja yhteistyötään liikkuvuudesta, muuttoliikkeestä, turvapaikka-asioista sekä rajavalvonnasta EU:n ulkoisen muuttoliikepolitiikan puitteiden mukaisesti, joilla pyritään laillista muuttoliikettä, mukaan lukien kiertomuuttoa, koskevaan yhteistyöhön ja puuttumaan laittomaan muuttoliikkeeseen, sekä varmistamaan ilman lupaa oleskelevien henkilöiden takaisinotosta tehdyn Euroopan yhteisön ja Moldovan tasavallan sopimuksen tehokkaan täytäntöönpanon;

TUNNUSTAVAT, että viisumivapaan matkustusjärjestelmän asteittainen ja ajallaan tapahtuva käyttöönotto Moldovan tasavallan kansalaisten osalta on tärkeää edellyttäen, että olosuhteet mahdollistavat hallitun ja turvallisen liikkuvuuden;

VAHVISTAVAT, että tämän sopimuksen määräykset, jotka kuuluvat Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen kolmannen osan V osaston soveltamisalaan, sitovat Yhdistynyttä kuningaskuntaa ja Irlantia erillisinä osapuolina eivätkä osana unionia, ellei unioni yhdessä Yhdistyneen kuningaskunnan ja/tai Irlannin kanssa ole ilmoittanut Moldovan tasavallalle, että määräykset sitovat Yhdistynyttä kuningaskuntaa tai Irlantia osana unionia Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyn, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin asemasta vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen osalta tehdyn pöytäkirjan N:o 21 mukaisesti. Jos määräykset eivät enää sido Yhdistynyttä kuningaskuntaa ja/tai Irlantia osana unionia pöytäkirjassa olevan 4 a artiklan mukaisesti, unionin on yhdessä Yhdistyneen kuningaskunnan ja/tai Irlannin kanssa välittömästi ilmoitettava Moldovan tasavallalle niiden asemaa koskevasta muutoksesta, jonka jälkeen tämän sopimuksen määräykset sitovat niitä erillisinä osapuolina. Sama koskee Tanskaa mainittuihin perussopimuksiin liitetyn, Tanskan asemaa koskevan pöytäkirjan N:o 22 mukaisesti;

OVAT SITOUTUNEET vapaan markkinatalouden periaatteisiin ja vahvistavat EU:n olevan valmis edistämään talouden uudistuksia Moldovan tasavallassa;

OVAT SITOUTUNEET kunnioittamaan ympäristöön liittyviä tarpeita, mukaan lukien monenvälisiä kansainvälisiä sopimuksia koskevaa valtioiden rajat ylittävää yhteistyötä ja sopimusten täytäntöönpanoa, sekä noudattamaan kestävän kehityksen periaatteita;

HALUAVAT saavuttaa asteittaisen taloudellisen yhdentymisen EU:n sisämarkkinoihin tämän sopimuksen mukaisesti muun muassa pitkälle menevän ja laaja-alaisen vapaakauppa-alueen (DCFTA) kautta, joka on erottamaton osa tätä sopimusta;

HALUAVAT luoda pitkälle menevän ja laaja-alaisen vapaakauppa-alueen, joka mahdollistaa kauaskantoisen sääntelyn lähentämisen ja markkinoille pääsyn vapautumisen osapuolten Maailman kauppajärjestön (WTO) jäsenyydestä johtuvien oikeuksien ja velvollisuuksien mukaisesti ja kyseisiä oikeuksia ja velvollisuuksia avoimesti soveltaen;

USKOVAT, että tämä sopimus luo uudenlaisen ilmapiirin osapuolten keskinäisille taloussuhteille ja ennen kaikkea kaupan ja investointien kehitykselle ja edistää kilpailua, jotka kaikki ovat olennaisen tärkeitä tekijöitä talouden rakenneuudistuksen ja nykyaikaistamisen kannalta;

OVAT SITOUTUNEET tehostamaan energian toimitusvarmuutta, helpottamaan asianmukaisen infrastruktuurin kehittämistä, lisäämään markkinoiden yhdentymistä ja sääntelyn lähentämistä suhteessa unionin säännöstön keskeisiin osiin ja edistämään energiatehokkuutta ja uusiutuvien energialähteiden käyttöä;

TUNNUSTAVAT tarpeen tehostaa yhteistyötä energia-alalla sekä osapuolten sitoutumisen energiayhteisön perustamissopimuksen täytäntöönpanoon;

HALUAVAT parantaa kansanterveyden ja ihmisten terveyden suojelun tasoa edellytyksenä kestävälle kehitykselle ja talouskasvulle;

OVAT SITOUTUNEET tukemaan ihmisten välisiä yhteyksiä muun muassa tutkimuksen ja kehityksen, koulutuksen ja kulttuurin alojen yhteistyöllä ja vaihtotoiminnalla;

OVAT SITOUTUNEET edistämään rajat ylittävää ja alueiden välistä yhteistyötä hyvien naapuruussuhteiden hengessä;

TUNNUSTAVAT Moldovan tasavallan sitoutumisen lainsäädäntönsä asteittaiseen lähentämiseen asiaankuuluvilla aloilla EU:n lainsäädännön kanssa ja lainsäädännön tehokkaaseen täytäntöönpanoon;

TUNNUSTAVAT Moldovan tasavallan sitoutumisen kehittämään hallintoaan ja institutionaalisia rakenteitaan tämän sopimuksen täytäntöönpanon edellyttämässä laajuudessa;

OTTAVAT HUOMIOON, että EU haluaa tukea uudistusten toteuttamista ja hyödyntää tätä varten kaikkia käytettävissä olevia yhteistyön sekä teknisen, rahoituksellisen ja taloudellisen avun välineitä,

OVAT SOPINEET SEURAAVAA:

1 ARTIKLA

Tavoitteet

1.       Perustetaan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välinen assosiaatio.

2.       Assosiaation tavoitteena on

a)       edistää yhteisiin arvoihin ja läheisiin yhteyksiin perustuvia poliittista assosiaatiota ja taloudellista yhdentymistä osapuolten välillä muun muassa lisäämällä Moldovan tasavallan osallistumista EU:n politiikkoihin ja ohjelmiin ja sen erillisvirastojen toimintaan;

b)      vahvistaa puitteita poliittisen vuoropuhelun tehostamiselle kaikilla yhteisen edun mukaisilla aloilla, mikä mahdollistaa läheisten poliittisten suhteiden kehittämisen osapuolten välillä;

c)       edistää demokratian lujittamista ja poliittista, taloudellista ja institutionaalista vakautta Moldovan tasavallassa;

d)      edistää, ylläpitää ja lujittaa rauhaa ja vakautta alueellisesti ja kansainvälisesti muun muassa toteuttamalla yhteisiä toimia jännitteiden poistamiseksi, parantamalla rajaturvallisuutta, edistämällä rajat ylittävää yhteistyötä ja ylläpitämällä hyviä naapuruussuhteita;

e)       tukea ja tehostaa yhteistyötä oikeus-, vapaus- ja turvallisuusasioiden alalla tavoitteena vahvistaa oikeusvaltioperiaatteen ja ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamista, sekä liikkuvuuden ja ihmisten välisten yhteyksien alalla;

f)       tukea Moldovan tasavallan pyrkimyksiä kehittää taloudellisia mahdollisuuksiaan kansainvälisellä yhteistyöllä myös siten, että se lähentää lainsäädäntöään EU:n säännöstöön;

g)      luoda edellytykset talous- ja kauppasuhteiden parantamiselle, jonka seurauksena Moldovan tasavalta yhdentyy asteittain EU:n sisämarkkinoihin tämän sopimuksen mukaisesti, mukaan lukien perustamalla pitkälle menevän ja laaja-alaisen vapaakauppa-alueen, joka mahdollistaa kauaskantoisen sääntelyn lähentämisen ja markkinoille pääsyn vapautumisen osapuolten WTO:n jäsenyydestä johtuvien oikeuksien ja velvollisuuksien mukaisesti ja kyseisiä oikeuksia ja velvollisuuksia avoimesti soveltaen; ja

h)      luoda edellytykset yhä tiiviimmälle yhteistyölle muilla yhteisen edun mukaisilla aloilla.

I OSASTO

YLEISET PERIAATTEET

2 ARTIKLA

1.       Osapuolten sisä- ja ulkopolitiikan perustan ja olennaisen osan tätä sopimusta muodostaa ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa ilmaistujen ja ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyssä yleissopimuksessa, vuonna 1975 pidetyn Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökokouksen Helsingin päätösasiakirjassa sekä uutta Eurooppaa koskevassa vuoden 1990 Pariisin peruskirjassa määriteltyjen demokratian periaatteiden, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioitus. Myös joukkotuhoaseiden, niihin liittyvien materiaalien ja niiden kantolaitteiden leviämisen estäminen ovat tämän sopimuksen olennaisia osia.

2.       Osapuolet toistavat sitoutumisensa vapaan markkinatalouden, kestävän kehityksen ja tehokkaan monenvälisyyden periaatteisiin.

3.       Osapuolet vahvistavat kunnioittavansa oikeusvaltion ja hyvän hallintotavan periaatteita sekä kansainvälisiä velvollisuuksiaan, erityisesti velvollisuuksiaan YK:n, Euroopan neuvoston ja ETYJ:n jäseninä.

4.       Osapuolet sitoutuvat edistämään yhteistyötä ja hyviä naapuruussuhteita, mukaan lukien yhteistyötä erityisesti sellaisten yhteisen edun mukaisten hankkeiden kehittämisessä, jotka liittyvät korruption, järjestäytyneen ja muun, myös valtioiden rajat ylittävän, rikollisen toiminnan ja terrorismin ehkäisemiseen ja torjuntaan. Kyseinen sitoumus on keskeinen tekijä osapuolten suhteiden ja yhteistyön kehittämisen kannalta ja lisää alueellista rauhaa ja vakautta.

II OSASTO

POLIITTINEN VUOROPUHELU JA POLIITTISET UUDISTUKSET, YHTEISTYÖ ULKO- JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN ALALLA

3 ARTIKLA

Poliittisen vuoropuhelun tavoitteet

1.       Poliittista vuoropuhelua yhteisen edun mukaisista aloista, mukaan lukien ulko- ja turvallisuusasiat sekä sisäiset uudistukset, kehitetään edelleen ja tehostetaan osapuolten välillä. Siten tehostetaan poliittista yhteistyötä ja edistetään lähentymistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskevissa asioissa.

2.       Poliittisen vuoropuhelun tavoitteena on

a)       syventää poliittista assosiaatiota ja lisätä poliittista ja turvallisuuspoliittista lähentymistä ja tehokkuutta;

b)      edistää kansainvälistä vakautta ja turvallisuutta tehokkaan monenvälisyyden pohjalta;

c)       lujittaa osapuolten välistä yhteistyötä ja vuoropuhelua kansainvälisestä turvallisuudesta ja kriisinhallinnasta, etenkin jotta voidaan käsitellä maailmanlaajuisia ja alueellisia haasteita ja keskeisiä uhkia;

d)      edistää tulossuuntautunutta käytännön yhteistyötä osapuolten välillä rauhan, turvallisuuden ja vakauden saavuttamiseksi Euroopan mantereella;

e)       lujittaa demokratian periaatteiden, oikeusvaltion ja hyvän hallinnon, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamista, mukaan lukien kansallisiin vähemmistöihin kuuluvien oikeudet, sekä edistää sisäisten poliittisten uudistusten lujittamista;

f)       kehittää vuoropuhelua ja syventää osapuolten yhteistyötä turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alalla; ja

g)      kunnioittaa ja edistää täysivaltaisuuden ja alueellisen koskemattomuuden, rajojen loukkaamattomuuden ja itsenäisyyden periaatteita.

4 ARTIKLA

Sisäiset uudistukset

Osapuolet tekevät yhteistyötä seuraavilla aloilla:

a)       demokraattisten instituutioiden ja oikeusvaltion vakauden ja tehokkuuden kehittäminen, vakiinnuttaminen ja lisääminen;

b)      ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioituksen takaaminen;

c)       edistyminen oikeuslaitoksen ja lainsäädännön uudistamisessa, jotta voidaan varmistaa oikeuslaitoksen riippumattomuus, vahvistaa sen hallinnollisia valmiuksia ja taata lainvalvontaviranomaisten puolueettomuus ja tehokkuus;

d)      julkishallinnon uudistamisen jatkaminen ja vastuullisen, tehokkaan, avoimen ja ammattimaisen virkamieskunnan kehittäminen; ja

e)       korruption torjunnan tehokkuuden varmistaminen erityisesti tehostamalla kansainvälistä yhteistyötä korruption torjunnan alalla ja varmistamalla asiaan kuuluvien kansainvälisten oikeudellisten välineiden, kuten vuoden 2003 korruption vastaisen Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksen, tehokas täytäntöönpano.

5 ARTIKLA

Ulko- ja turvallisuuspolitiikka

1.       Osapuolet tehostavat vuoropuheluaan ja yhteistyötään ja edistävät asteittaista lähentymistä ulko- ja turvallisuuspolitiikan alalla, yhteinen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka (YTPP) mukaan lukien, ja käsittelevät erityisesti konfliktien estämiseen ja kriisinhallintaan sekä alueelliseen vakauteen, aseriisuntaan, asesulkuun sekä aseiden ja niiden viennin valvontaan liittyviä kysymyksiä. Yhteistyö perustuu yhteisiin arvoihin ja etuihin, ja sen tarkoituksena on lisätä politiikkojen lähentymistä ja tehokkuutta hyödyntäen kahdenvälisiä, kansainvälisiä ja alueellisia foorumeja.

2.       Osapuolet vahvistavat sitoumuksensa noudattaa täysivaltaisuuden ja alueellisen koskemattomuuden, rajojen loukkaamattomuuden ja itsenäisyyden periaatteita, sellaisina kuin ne määritellään Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjassa ja vuonna 1975 pidetyn Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökokouksen Helsingin päätösasiakirjassa, ja edistää näitä periaatteita kahdenvälisissä ja monenvälisissä suhteissaan.

6 ARTIKLA

Kansainvälinen rikostuomioistuin

1.       Osapuolet vahvistavat, että vakavimmat kansainvälistä yhteisöä koskettavat rikokset eivät saa jäädä rankaisematta ja että niiden osalta on varmistettava tehokkaat syytetoimet kansallisen ja kansainvälisen tason toimenpitein, myös Kansainvälisessä rikostuomioistuimessa.

2.       Osapuolet katsovat, että Kansainvälisen rikostuomioistuimen perustaminen ja tehokas toiminta edistävät merkittävällä tavalla kansainvälistä rauhaa ja oikeutta. Osapuolet sopivat tukevansa Kansainvälistä rikostuomioistuinta panemalla täytäntöön sen Rooman perussäännön ja siihen liittyvät asiakirjat huolehtien asianmukaisesti sen riippumattomuudesta.

7 ARTIKLA

Konfliktien estäminen ja kriisinhallinta

Osapuolet tehostavat käytännön yhteistyötä konfliktien estämisen ja kriisinhallinnan alalla, erityisesti tarjotakseen Moldovan tasavallalle mahdollisuuden osallistua EU:n johdolla toteutettaviin siviili- ja sotilaskriisinhallintaoperaatioihin sekä tähän liittyviin harjoituksiin ja koulutukseen tapauskohtaisesti ja EU:n mahdollisesta kutsusta.

8 ARTIKLA

Alueellinen vakaus

1.       Osapuolet tehostavat yhteisiä toimia edistääkseen vakautta, turvallisuutta ja demokraattista kehitystä alueella ja tekevät erityisesti yhteistyötä alueellisten konfliktien rauhanomaisen ratkaisemisen puolesta.

2.       Osapuolet vahvistavat sitoumuksensa Transnistrian tilanteen kestävään ratkaisemiseen Moldovan tasavallan täysivaltaisuutta ja alueellista koskemattomuutta täysin kunnioittaen sekä konfliktin jälkeisten jälleenrakennustoimien helpottamiseen yhdessä. Siihen saakka, kunnes Transnistrian tilanteeseen löydetään ratkaisu, ja rajoittamatta vahvistettuja neuvottelurakenteita, Transnistrian kysymys muodostaa yhden keskeisistä aiheista osapuolten välisessä poliittisessa vuoropuhelussa ja yhteistyössä sekä vuoropuhelussa ja yhteistyössä muiden asiaan liittyvien kansainvälisten toimijoiden kanssa.

3.       Kyseisissä toimissa noudatetaan kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden ylläpitämiseen tähtääviä yhteisiä periaatteita, sellaisina kuin ne on vahvistettu Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjassa, vuonna 1975 pidetyn Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökokouksen Helsingin päätösasiakirjassa ja muissa asiaa koskevissa monenvälisissä asiakirjoissa.

9 ARTIKLA

Joukkotuhoaseet

1.       Osapuolet katsovat, että joukkotuhoaseiden ja niiden kantolaitteiden leviäminen niin valtiollisille kuin valtioista riippumattomille toimijoille on yksi vakavimmista kansainvälisen vakauden ja turvallisuuden uhkatekijöistä. Tästä syystä osapuolet sopivat tekevänsä yhteistyötä ja osallistuvansa joukkotuhoaseiden ja niiden kantolaitteiden leviämisen estämiseen panemalla kansallisella tasolla täytäntöön kansainvälisistä aseriisunta- ja asesulkusopimuksista johtuvat velvoitteensa ja noudattamalla niitä sekä muita asiaa koskevia kansainvälisiä velvoitteita täysimääräisesti. Osapuolet ovat yhtä mieltä siitä, että tämä määräys on sopimuksen olennainen osa.

2.       Lisäksi osapuolet sopivat tekevänsä yhteistyötä ja osallistuvansa joukkotuhoaseiden ja niiden kantolaitteiden leviämisen estämiseen

a)       toteuttamalla toimia kaikkien muiden asiaan liittyvien kansainvälisten sopimusten ratifioimiseksi tai niihin liittymiseksi tapauksesta riippuen ja niiden panemiseksi kaikilta osin täytäntöön; ja

b)      luomalla tehokkaan kansallisen vientivalvontajärjestelmän, jolla valvotaan joukkotuhoaseisiin liittyvien tavaroiden vientiä ja kauttakulkua, mukaan luettuna kaksikäyttöteknologian loppukäytön valvonta, ja johon sisältyy tehokkaat seuraamukset vientivalvonnan laiminlyömisestä.

3.       Osapuolet sopivat käyvänsä säännöllistä poliittista vuoropuhelua kyseisten sopimuksen osien täydentämiseksi ja vahvistamiseksi.

10 ARTIKLA

Pienaseet ja kevyet aseet sekä tavanomaisten aseiden vientivalvonta

1.       Osapuolet tunnustavat, että pienaseiden ja kevyiden aseiden ja niissä käytettävien ampumatarvikkeiden laiton tuotanto, siirto ja liikkuminen sekä niiden liiallinen keskittyminen, huono hallinnointi, riittämättömästi turvatut varastot ja valvomaton leviäminen ovat edelleenkin vakava uhka rauhalle ja kansainväliselle turvallisuudelle.

2.       Osapuolet sopivat noudattavansa olemassa olevista kansainvälisistä sopimuksista ja Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmista johtuvia velvoitteitaan pienaseiden ja kevyiden aseiden sekä niissä käytettävien ampumatarvikkeiden laittoman kaupan torjumiseksi sekä muihin alan kansainvälisiin välineisiin, kuten pienaseiden ja kevyiden aseiden laittoman kaupan kaikkien osa-alueiden ehkäisemistä, torjumista ja poistamista koskevaan Yhdistyneiden kansakuntien toimintaohjelmaan, perustuvia sitoumuksiaan ja panevansa ne täysimääräisesti täytäntöön.

3.       Osapuolet sitoutuvat tekemään yhteistyötä ja huolehtimaan toimiensa koordinoinnista, täydentävyydestä ja yhteisvaikutuksesta pienaseiden ja kevyiden aseiden sekä niissä käytettävien ampumatarvikkeiden laittoman kaupan torjumiseksi sekä liiallisten varastojen hävittämiseksi maailmanlaajuisella, alueellisella, osa-alueellisella ja kansallisella tasolla.

4.       Lisäksi osapuolet sopivat jatkavansa yhteistyötä tavanomaisten aseiden vientivalvonnan alalla sotilasteknologian ja puolustustarvikkeiden viennin valvontaa koskevien yhteisten sääntöjen määrittämisestä 8 päivänä joulukuuta 2008 vahvistetun neuvoston yhteisen kannan 2008/944/YUTP hengessä.

5.       Osapuolet sopivat käyvänsä säännöllistä poliittista vuoropuhelua kyseisten toimien täydentämiseksi ja vahvistamiseksi.

11 ARTIKLA

Kansainvälinen yhteistyö terrorismin torjumiseksi

1.       Osapuolet sopivat tekevänsä yhteistyötä kahdenvälisellä, alueellisella ja kansainvälisellä tasolla ehkäistäkseen ja torjuakseen terrorismia kansainvälisen oikeuden, asiaan kuuluvien YK:n päätöslauselmien, kansainvälisten ihmisoikeusnormien sekä humanitaarisen ja pakolaisoikeuden mukaisesti.

2.       Osapuolet tekevät erityisesti yhteistyötä terrorismin torjuntaa koskevan kansainvälisen yhteisymmärryksen syventämiseksi muun muassa pyrkimällä sopimaan terroriteon oikeudellisesta määritelmästä ja pyrkivät yhteisymmärrykseen laajasta kansainvälistä terrorismia koskevasta yleissopimuksesta.

3.       YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1373 (2001) ja muiden asianomaisten YK:n asiakirjojen ja sovellettavien kansainvälisten yleissopimusten ja asiakirjojen täysimääräisen täytäntöönpanon puitteissa osapuolet vaihtavat tietoja terroristijärjestöistä ja -ryhmistä ja niiden toiminnasta sekä tukiverkostoista kansainvälisen oikeuden ja osapuolten lainsäädännön mukaisesti.

III OSASTO

VAPAUS, TURVALLISUUS JA OIKEUS

12 ARTIKLA

Oikeusvaltioperiaate

1.       Yhteistyössään vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alalla osapuolet pyrkivät erityisesti edistämään oikeusvaltioperiaatetta, johon kuuluvat oikeuslaitoksen riippumattomuus, oikeussuojan toteutuminen ja oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin.

2.       Osapuolet tekevät täysimääräistä yhteistyötä, jotta lainvalvonnan ja oikeudenkäytön alalla toimivat instituutiot toimisivat tehokkaasti.

3.       Kaikenlaisen vapaus-, turvallisuus- ja oikeusasioiden alalla tehtävän yhteistyön johtoajatuksena on ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittaminen.

13 ARTIKLA

Henkilötietojen suoja

1.       Osapuolet sopivat tekevänsä yhteistyötä varmistaakseen henkilötietojen korkeatasoisen suojan EU:n, Euroopan neuvoston ja kansainvälisten oikeudellisten asiakirjojen ja normien mukaisesti.

2.       Henkilötietojen käsittelyssä on noudatettava tämän sopimuksen liitteessä I tarkoitettuja säännöksiä. Henkilötietojen siirto osapuolten välillä voi tapahtua vain, jos siirto on välttämätön, jotta osapuolten toimivaltaiset viranomaiset voivat panna tämän tai muut osapuolten väliset sopimukset täytäntöön.

14 ARTIKLA

Yhteistyö maahanmuutto- turvapaikka-asioiden ja rajaturvallisuuden alalla

1.       Osapuolet vahvistavat, että ne pitävät alueidensa välisten muuttovirtojen yhteistä hallintaa tärkeänä, ja vahvistavat nykyistä kattavaa vuoropuhelua kaikista muuttoliikettä koskevista kysymyksistä, joihin kuuluvat muun muassa laillinen maahanmuutto, kansainvälinen suojelu, laiton maahanmuutto, ihmisten salakuljetus ja ihmiskauppa.

2.       Yhteistyö perustuu osapuolten keskinäisin neuvotteluin tehtävään tarvearviointiin, ja sitä tehdään asiaan liittyvän, osapuolten voimassa olevanlain säädännön mukaisesti. Keskeisiä yhteistyöaloja ovat erityisesti

a)       muuttoliikkeen taustalla olevat syyt ja sen seuraukset;

b)      kansainvälistä suojelua koskevan kansallisen lainsäädännön ja kansallisten käytäntöjen kehittäminen ja täytäntöönpano pakolaisten oikeusasemasta vuonna 1951 tehdyn Geneven yleissopimuksen ja pakolaisten oikeusasemasta vuonna 1967 tehdyn pöytäkirjan sekä muiden asiaankuuluvien kansainvälisten sopimusten määräysten noudattamiseksi ja palauttamiskieltoa koskevan periaatteen noudattamisen varmistamiseksi;

c)       maahanpääsyä koskevat säännöt ja maahantuloluvan saaneiden henkilöiden oikeudet ja asema, maassa laillisesti asuvien ulkomaalaisten oikeudenmukainen kohtelu ja heidän kotouttamisensa, yleissivistävä ja ammatillinen koulutus sekä rasismin ja muukalaisvihan vastaiset toimenpiteet;

d)      tuloksellisten ennalta ehkäisevien toimintaperiaatteiden vahvistaminen laitonta maahanmuuttoa, muuttajien salakuljetusta ja ihmiskauppaa vastaan kiinnittäen huomiota myös siihen, millä tavoin salakuljettajien ja ihmiskauppiaiden verkostoja voidaan torjua ja toiminnan uhreja suojella;

e)       laittomien muuttajien paluun edistäminen ja helpottaminen; ja

f)       rajavalvonnan ja asiakirjojen turvallisuuden alalla organisointia, koulutusta, parhaita käytäntöjä ja muita operationaalisia toimenpiteitä koskevat kysymykset sekä yhteistyön tehostaminen Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston (Frontex) ja Moldovan tasavallan rajavartiolaitoksen välillä.

3.       Yhteistyöllä voidaan myös helpottaa kehitystä hyödyttävää kiertomuuttoa.

15 ARTIKLA

Henkilöiden liikkuvuus

1.       Osapuolet varmistavat, että seuraavat sopimukset pannaan täysimääräisesti täytäntöön:

a)       ilman lupaa oleskelevien henkilöiden takaisinottamisesta tehty Euroopan yhteisön ja Moldovan tasavallan välinen sopimus, joka tuli voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008; ja

b)      viisumien myöntämisen helpottamisesta tehty Euroopan yhteisön ja Moldovan tasavallan välinen sopimus, joka tuli voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008, ja jota muutettiin 27 päivänä kesäkuuta 2012.

2.       Osapuolet pyrkivät tukemaan kansalaisten liikkuvuutta ja toteuttavat asteittain toimenpiteitä edetäkseen kohti yhteistä tavoitetta, joka on viisumivapauden saavuttaminen ajallaan, jos viisumivapautta koskevassa toimintasuunnitelmassa määritellyt edellytykset hallitulle ja turvalliselle liikkuvuudelle täyttyvät.

16 ARTIKLA

Järjestäytyneen rikollisuuden, korruption ja muun laittoman toiminnan estäminen

1.       Osapuolet tekevät yhteistyötä järjestäytyneen tai muun rikollisuuden ja laittoman toiminnan kaikkien muotojen ehkäisemiseksi ja torjumiseksi, mukaan lukien valtioiden rajat ylittävä rikollisuus, kuten

a)       ihmisten salakuljetus ja ihmiskauppa;

b)      tavaroiden, mukaan lukien pienaseiden ja laittomien huumausaineiden, salakuljetus ja kauppa;

c)       laiton toiminta talous- ja rahoitusalalla, kuten väärentäminen, veropetokset ja julkisiin hankintoihin liittyvät petokset;

d)      tämän sopimuksen VI osastossa (Rahoitustukea, petostentorjuntaa ja valvontaa koskevat määräykset) tarkoitetut petokset kansainvälisten avunantajien rahoittamissa hankkeissa;

e)       aktiivinen ja passiivinen korruptio yksityisellä ja julkisella sektorilla, mukaan lukien virka-aseman ja vaikutusvallan väärinkäyttö;

f)       asiakirjojen väärentäminen ja väärien lausuntojen antaminen; ja

g)      tietoverkkorikollisuus.

2.       Osapuolet tehostavat lainvalvontaelinten kahdenvälistä, alueellista ja kansainvälistä yhteistyötä, myös lujittamalla yhteistyötä Euroopan poliisiviraston (Europol) ja Moldovan tasavallan asianomaisten viranomaisten välillä. Osapuolet ovat sitoutuneet panemaan tehokkaasti täytäntöön kansainväliset normit ja etenkin vuonna 2000 tehtyyn kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaiseen Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimukseen ja sen kolmeen pöytäkirjaan, vuonna 2003 tehtyyn korruption vastaiseen Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimukseen ja Euroopan neuvoston asianomaisiin korruption ehkäisemistä ja torjuntaa koskeviin asiakirjoihin kirjatut normit.

17 ARTIKLA

Laittomien huumausaineiden torjunta

1.       Osapuolet tekevät toimivaltansa rajoissa yhteistyötä varmistaakseen, että niiden huumausaineita koskeva lähestymistapa on tasapainoinen ja yhtenäistetty. Huumepolitiikkojen ja -toimien tavoitteena on lujittaa laittomien huumausaineiden torjuntarakenteita, vähentää laittomien huumausaineiden tarjontaa, kauppaa ja kysyntää, käsitellä huumausaineiden väärinkäytöstä aiheutuvia terveydellisiä ja sosiaalisia seurauksia sekä estää tehokkaammin huumausaineiden lähtöaineiden kulkeutumista huumausaineiden ja psykotrooppisten aineiden laittomaan valmistukseen.

2.       Osapuolet sopivat näiden tavoitteiden toteuttamiseksi tarvittavista yhteistyömenetelmistä. Toimien perustana ovat yhteisesti sovitut, alan kansainvälisten yleissopimusten, EU:n huumausainestrategian (2013–2020) ja Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen huumeita käsittelevän 20. erityisistunnon kesäkuussa 1998 antaman, huumausaineiden kysynnän vähentämisen suuntaa-antavia periaatteita koskevan poliittisen julistuksen mukaiset periaatteet.

18 ARTIKLA

Rahanpesu ja terrorismin rahoitus

1.       Osapuolet tekevät yhteistyötä estääkseen rahoitusjärjestelmiensä ja muiden asiaan liittyvien järjestelmiensä käytön rikollisen toiminnan tuottaman hyödyn rahanpesuun sekä terrorismin rahoittamiseen. Yhteistyö kattaa myös rikosten tuottoon perustuvan omaisuuden tai varojen takaisinperinnän.

2.       Tämän alan yhteistyöllä mahdollistetaan asiaan liittyvien tietojen vaihto osapuolten lainsäädännön mukaisesti sekä alan kansainvälisten elinten, kuten rahanpesunvastaisen toimintaryhmän (FATF), hyväksymiä vaatimuksia vastaavien asianmukaisten rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevien vaatimusten käyttöönotto.

19 ARTIKLA

Terrorismin torjunta

Osapuolet sopivat tekevänsä yhteistyötä terroritekojen estämiseksi ja tukahduttamiseksi täysin oikeusvaltioperiaatteen, kansainvälisten ihmisoikeuksien sekä pakolais- ja humanitaarisen oikeuden, vuonna 2006 hyväksytyn YK:n maailmanlaajuisen terrorismin vastaisen strategian sekä sisäisten lakiensa ja määräystensä mukaisesti. Ne panevat erityisesti kokonaisuudessaan täytäntöön YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmat 1267 (1999), 1373 (2001), 1540 (2004) ja 1904 (2009) sekä muut asiaa koskevat YK:n asiakirjat ja sovellettavat kansainväliset yleissopimukset ja asiakirjat, ja

a)       vaihtavat tietoja terroristiryhmistä ja niiden tukiverkostoista kansainvälisen oikeuden ja kansallisen lainsäädännön mukaisesti;

b)      vaihtavat näkemyksiä terrorismin suuntauksista ja terrorismin torjunnan keinoista ja menetelmistä, myös teknisillä aloilla ja koulutuksessa, ja vaihtavat kokemuksia terrorismin ehkäisemisestä; ja

c)       jakavat parhaat toimintatavat, jotka koskevat ihmisoikeuksien suojelua terrorismin torjunnassa.

20 ARTIKLA

Oikeudellinen yhteistyö

1.       Osapuolet sopivat kehittävänsä siviili- ja kauppaoikeuden alan yhteistyötä siviilioikeudellista yhteistyötä koskevien monenvälisten yleissopimusten neuvottelemisessa, ratifioinnissa ja täytäntöönpanossa, mukaan lukien etenkin kansainvälistä yksityisoikeutta käsittelevän Haagin konferenssin yleissopimukset kansainvälisen oikeudellisen yhteistyön ja kansainvälisten oikeudenkäyntien alalla sekä lastensuojelun alalla.

2.       Rikosasioita koskevassa oikeudellisessa yhteistyössä osapuolet pyrkivät tehostamaan keskinäiseen oikeusapuun liittyvää yhteistyötä. Siihen kuuluu tarpeen mukaan liittyminen YK:n ja Euroopan neuvoston asiaa koskeviin kansainvälisiin asiakirjoihin ja niiden täytäntöönpano sekä läheisempi yhteistyö Eurojustin kanssa.

IV OSASTO

TALOUDELLINEN JA MUU ALAKOHTAINEN YHTEISTYÖ

1 LUKU

JULKISHALLINNON UUDISTUS

21 ARTIKLA

Yhteistyössä keskitytään tehokkaan ja vastuuvelvollisen julkishallinnon kehittämiseen Moldovan tasavallassa oikeusvaltioperiaatteen täytäntöönpanon tukemiseksi, sen varmistamiseksi, että valtioelimet toimivat Moldovan tasavallan koko väestön hyväksi ja Moldovan tasavallan ja sen kumppaneiden välisten kitkattomien suhteiden edistämiseksi. Erityistä huomiota kiinnitetään täytäntöönpanotehtävien nykyaikaistamiseen ja kehittämiseen, jotta Moldovan tasavallan kansalaisille voidaan tarjota laadukkaita palveluita.

22 ARTIKLA

Yhteistyö kattaa seuraavat alat:

a)       viranomaisten kehittäminen instituutioiden ja tehtävien osalta, jotta voidaan tehostaa niiden toimintaa ja varmistaa tehokas, osallistava ja avoin päätöksenteko ja strateginen suunnitteluprosessi;

b)      julkisten palvelujen nykyaikaistaminen, mukaan lukien sähköisen hallinnoinnin käyttöönotto ja soveltaminen, jotta palveluiden tarjontaa kansalaisille voitaisiin tehostaa ja toimintakuluja vähentää;

c)       ammattimaisen virkamieskunnan luominen johdon vastuuvelvollisuuden periaatteen ja toimivallan tehokkaan delegoinnin pohjalta sekä oikeudenmukainen ja avoin rekrytointi, koulutus, arviointi ja palkkaus;

d)      tehokas ja ammattimainen henkilöstöhallinto ja urakehitys; ja

e)       eettisten arvojen edistäminen virkamieskunnassa.

23 ARTIKLA

Yhteistyö käsittää kaikki julkishallinnon tasot, myös paikallishallinnon.

2 LUKU

TALOUDELLINEN VUOROPUHELU

24 ARTIKLA

1.       EU ja Moldovan tasavalta helpottavat talousuudistusta parantamalla tietämystä niiden talouksien perustekijöistä. Osapuolten yhteistyön tarkoituksena on edistää ja laatia toimivaan markkinatalouteen liittyviä talouspolitiikkoja ja panna ne täytäntöön.

2.       Moldovan tasavalta pyrkii luomaan toimivan markkinatalouden ja lähentämään asteittain politiikkaansa EU:n politiikkaan terveitä makrotalous- ja finanssipolitiikkoja, mukaan lukien keskuspankin riippumattomuus ja hintojen vakaus, tervettä julkistaloutta ja tasapainoista maksutasetta koskevien periaatteiden mukaisesti.

25 ARTIKLA

1.       Osapuolet sopivat sen vuoksi tekevänsä yhteistyötä seuraavilla aloilla:

a)       tietojen vaihto makrotalouspolitiikasta ja rakenneuudistuksista, makrotalouden tuloksista ja tulevaisuuden näkymistä sekä talouden kehittämisstrategioista;

b)      yhteisen edun mukaisten talouskysymysten yhteinen tarkastelu, mukaan lukien talouspolitiikka ja sen täytäntöönpanokeinot, kuten talousennusteiden ja strategisten toimintapoliittisten asiakirjojen laatiminen, jotta voidaan lujittaa Moldovan tasavallan päätöksentekomenettelyjä EU:n periaatteiden ja käytänteiden mukaisesti; ja

c)       asiantuntemuksen vaihto makrotalouden ja rahoitusmarkkinoiden alalla, mukaan lukien julkinen talous, rahoitusalan kehitys ja sääntely, raha- ja valuuttakurssipolitiikka ja -puitteet, ulkoinen rahoitustuki ja taloustilastot.

2.       Yhteistyöhön kuuluu myös tietojen vaihto Euroopan talous- ja rahaliiton periaatteista ja toiminnasta.

26 ARTIKLA

Tämän luvun piiriin kuuluvista kysymyksistä käydään säännöllistä vuoropuhelua.

3 LUKU

YHTIÖOIKEUS, KIRJANPITO JA TILINTARKASTUS

JA YRITYSTEN HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ

27 ARTIKLA

1.       Osapuolet tunnustavat yhtiöoikeutta ja yritysten hallinto- ja ohjausjärjestelmää sekä kirjanpitoa ja tilintarkastusta koskevien tehokkaiden sääntöjen ja käytänteiden merkityksen moitteettomasti toimivan markkinatalouden luomisessa ja kaupan edistämisessä, minkä vuoksi ne sopivat yhteistyöstä, joka kattaa seuraavat kysymykset:

a)       osakkeenomistajien, velkojien ja muiden sidosryhmien suojelu tällä alalla sovellettavien EU:n sääntöjen mukaisesti;

b)      asiaa koskevien kansainvälisten normien soveltaminen kansallisella tasolla ja Moldovan tasavallan sääntöjen asteittainen lähentäminen EU:n sääntöihin kirjanpidon ja tilintarkastuksen alalla; ja

c)       yritysten hallinto- ja ohjausjärjestelmää koskevan politiikan edelleen kehittäminen kansainvälisten normien mukaisesti sekä Moldovan tasavallan sääntöjen asteittainen lähentäminen tällä alalla sovellettaviin EU:n sääntöihin ja suosituksiin.

2.       Asiaa koskevat EU:n säännöt ja suositukset on lueteltu tämän sopimuksen liitteessä II.

28 ARTIKLA

Osapuolten tavoitteena on jakaa tietoja ja asiantuntemusta sekä nykyisistä järjestelmistä että alan uusista kehityssuuntauksista. Lisäksi osapuolet pyrkivät parantamaan tietojenvaihtoa jäsenvaltioiden kaupparekistereiden ja Moldovan tasavallan kansallisen yritysrekisterin välillä.

29 ARTIKLA

Tämän luvun piiriin kuuluvista kysymyksistä käydään säännöllistä vuoropuhelua.

30 ARTIKLA

Moldovan tasavallan on toteutettava lainsäädäntönsä lähentäminen tämän sopimuksen liitteessä II tarkoitettuihin EU:n säädöksiin ja kansainvälisiin oikeusvälineisiin kyseisen liitteen määräysten mukaisesti.

4 LUKU

TYÖLLISYYS, SOSIAALIPOLITIIKKA JA YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET

31 ARTIKLA

Osapuolet vahvistavat vuoropuheluaan ja yhteistyötään edistääkseen kansainvälisen työjärjestön ihmisarvoista työtä koskevaa ohjelmaa, työllisyyspolitiikkaa, työterveyttä ja -turvallisuutta, työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua, sosiaalista suojelua, sosiaalista osallisuutta, sukupuolten tasa-arvoa, syrjinnän estämistä ja sosiaalisia oikeuksia ja edistävät siten uusien ja parempien työpaikkojen luomista, köyhyyden vähentämistä, sosiaalista yhteenkuuluvuutta, kestävää kehitystä ja parempaa elämänlaatua.

32 ARTIKLA

Yhteistyö, joka perustuu tietojen ja parhaiden käytäntöjen vaihtamiseen, voi kattaa tietyt kysymykset muun muassa seuraavilla aloilla:

a)       köyhyyden vähentäminen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden lisääminen;

b)      työllisyyspolitiikka, jonka tavoitteena on uusien ja parempien työpaikkojen luominen ja kunnolliset työolosuhteet, sekä epävirallisen talouden ja pimeän työnteon supistaminen;

c)       aktiivisten työmarkkinatoimenpiteiden ja tehokkaiden työnvälityspalvelujen edistäminen, jotta työmarkkinat voidaan nykyaikaistaa ja mukautua työmarkkinoiden tarpeisiin;

d)      osallistavampien työmarkkinoiden ja sosiaaliturvajärjestelmien edistäminen heikommassa asemassa olevien henkilöiden, myös vammaisten ja vähemmistöryhmien, integroimiseksi;

e)       työvoiman muuttoliikkeen tehokas hallinta, jolla pyritään vahvistamaan muuttoliikkeen myönteistä vaikutusta kehitykseen;

f)       yhtäläiset mahdollisuudet, joilla pyritään edistämään sukupuolten tasa-arvoa ja naisten ja miesten yhtäläisiä mahdollisuuksia sekä torjumaan kaikenlaista syrjintää;

g)      sosiaalipolitiikka, jolla pyritään tehostamaan sosiaalisen suojelun tasoa, mukaan lukien sosiaaliavustukset ja sosiaalivakuutus, ja nykyaikaistamaan sosiaalisen suojelun järjestelmiä laadun, saatavuuden ja taloudellisen kestävyyden osalta;

h)      työmarkkinaosapuolten osallistumisen lisääminen ja työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun edistäminen muun muassa kaikkien sidosryhmien valmiuksia vahvistamalla; ja

i)       työterveyden ja -turvallisuuden edistäminen.

33 ARTIKLA

Osapuolet kannustavat kaikkia asianmukaisia sidosryhmiä, myös kansalaisjärjestöjä ja erityisesti työmarkkinaosapuolia, osallistumaan Moldovan tasavallan toimintapolitiikan kehittämiseen ja uudistuksiin ja osapuolten tämän sopimuksen perusteella tekemään yhteistyöhön.

34 ARTIKLA

Osapuolet pyrkivät tehostamaan yhteistyötä työllisyys- ja sosiaalipolitiikan alalla kaikkien asiaankuuluvien alueellisten, monenvälisten ja kansainvälisten foorumien ja organisaatioiden puitteissa.

35 ARTIKLA

Osapuolet edistävät yritysten yhteiskunnallista vastuuta ja selontekovelvollisuutta ja kannustavat soveltamaan vastuullisia liiketoimintatapoja, jotka sisältyvät YK:n Global Compact -aloitteeseen ja ILOn kolmenkeskiseen julistukseen monikansallisten yritysten ja sosiaalipolitiikan periaatteista.

36 ARTIKLA

Tämän luvun piiriin kuuluvista kysymyksistä käydään säännöllistä vuoropuhelua.

37 ARTIKLA

Moldovan tasavallan on toteutettava lainsäädäntönsä lähentäminen tämän sopimuksen liitteessä III tarkoitettuihin EU:n säädöksiin ja kansainvälisiin oikeusvälineisiin kyseisen liitteen määräysten mukaisesti.

5 LUKU

KULUTTAJANSUOJA

38 ARTIKLA

Osapuolet tekevät yhteistyötä varmistaakseen kuluttajansuojan korkean tason ja edistääkseen kuluttajansuojajärjestelmiensä yhteensopivuutta.

39 ARTIKLA

Kyseisten tavoitteiden saavuttamiseksi yhteistyö voi kattaa erityisesti seuraavat toimet:

a)       kuluttajalainsäädännön lähentäminen tämän sopimuksen liitteessä IV esitettyjen painopistealueiden mukaisesti ja samalla kaupan esteiden syntymisen välttäminen kuluttajien todellisen valinnanvapauden varmistamiseksi;

b)      tietojenvaihdon edistäminen kuluttajansuojajärjestelmistä, mukaan lukien kuluttajalainsäädäntö ja sen noudattamisen valvonta, kulutustavaroiden turvallisuudesta, mukaan lukien markkinavalvonta, kuluttajatiedotukseen käytettävistä järjestelmistä ja välineistä, kuluttajavalistuksesta, kuluttajan vaikutusmahdollisuuksien lisäämisestä ja oikeussuojasta sekä elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisistä myynti- ja palvelusopimuksista;

c)       hallintoviranomaisille ja muille kuluttajien etua edustaville tahoille tarkoitetun koulutuksen edistäminen; ja

d)      riippumattomien kuluttajajärjestöjen, mukaan lukien kuluttajia edustavat kansalaisjärjestöt, kehittämisen tukeminen ja kuluttajaryhmien edustajien välisten yhteyksien sekä viranomaisten ja kansalaisjärjestöjen yhteistyön edistäminen kuluttajansuojan alalla.

40 ARTIKLA

Moldovan tasavallan on toteutettava lainsäädäntönsä lähentäminen tämän sopimuksen liitteessä IV tarkoitettuihin EU:n säädöksiin ja kansainvälisiin oikeusvälineisiin kyseisen liitteen määräysten mukaisesti.

6 LUKU

TILASTOTIEDOT

41 ARTIKLA

Osapuolet kehittävät ja lujittavat yhteistyötään tilastoihin liittyvissä kysymyksissä ja edistävät näin pitkän aikavälin tavoitetta tuottaa oikea-aikaisesti kansainvälisesti vertailukelpoisia ja luotettavia tilastotietoja. Kestävän, tehokkaan ja ammatillisesti riippumattoman kansallisen tilastojärjestelmän odotetaan tuottavan kansalaisten, yritysten ja päättäjien EU:ssa ja Moldovan tasavallassa tarvitsemia tietoja, jotta nämä pystyvät tekemään tietoon perustuvia päätöksiä. Kansallisen tilastojärjestelmän olisi oltava tilastointia koskevien YK:n perusperiaatteiden mukainen ja siinä olisi otettava huomioon tilastotietoja koskeva unionin säännöstö, mukaan lukien eurooppalaisia tilastoja koskevat käytännesäännöt, jotta kansallinen tilastojärjestelmä saataisiin yhdenmukaiseksi unionin normien ja standardien kanssa.

42 ARTIKLA

Yhteistyöllä pyritään:

a)       vahvistamaan edelleen kansallisen tilastojärjestelmän valmiuksia, keskittymään vankan oikeusperustan luomiseen, riittävien tietojen ja metatietojen tuottamiseen, tietojen levittämistä koskevaan politiikkaan ja käyttäjäystävällisyyteen ottaen huomioon eri käyttäjäryhmät, kuten julkinen ja yksityinen sektori, akateeminen yhteisö ja muut käyttäjät;

b)      yhdenmukaistamaan asteittain Moldovan tasavallan tilastojärjestelmä Euroopan tilastojärjestelmän kanssa;

c)       hienosäätämään tietojen toimittamista EU:lle, ottaen huomioon asiaa koskevien kansainvälisten ja unionin menetelmien soveltaminen, luokittelut mukaan lukien;

d)      parantamaan tilastotyöntekijöiden ammatillisia ja hallinnointivalmiuksia, jotta voidaan helpottaa EU:n tilastonormien soveltamista ja edistää Moldovan tasavallan tilastojärjestelmän kehittämistä;

e)       vaihtamaan osapuolten välillä kokemuksia tilastoalan osaamisen kehittämisestä; ja

f)       edistämään kaikkien tilastojen tuotantoon liittyvien prosessien ja tilastojen levittämisen kokonaislaadun hallintaa.

43 ARTIKLA

Osapuolet tekevät yhteistyötä Euroopan tilastojärjestelmän puitteissa, jossa Eurostat on Euroopan tilastoviranomainen. Yhteistyössä keskitytään seuraaviin:

a)       väestötilastot, mukaan lukien väestölaskennat ja sosiaalitilastot;

b)      maataloustilastot, mukaan lukien maatalouslaskennat ja ympäristötilastot;

c)       liiketoimintatilastot, mukaan lukien yritysrekisterit ja hallintolähteiden käyttö tilastotarkoituksiin;

d)      makrotaloudelliset tilastot, mukaan lukien kansantalouden tilinpito, ulkomaankauppatilastot ja suoria ulkomaisia sijoituksia koskevat tilastot;

e)       energiatilastot, mukaan lukien energiataseet;

f)       aluetilastot; ja

g)      monialaiset toimet, mukaan lukien tilastoluokitukset, laadunhallinta, koulutus, tilastotietojen levittäminen sekä ajanmukaisen tietotekniikan käyttö.

44 ARTIKLA

Osapuolet muun muassa vaihtavat tietoja ja kokemuksia ja kehittävät yhteistyötään ottaen huomioon eri avustusohjelmien puitteissa käynnistetystä tilastojärjestelmän uudistuksesta tähän asti kertyneet kokemukset. Tavoitteena on tilastoja koskevaan unionin säännöstöön edelleen lähentyminen Moldovan tasavallan tilastojärjestelmän kehittämistä koskevan kansallisen strategian pohjalta ja Euroopan tilastojärjestelmän kehityksen huomioon ottaen. Tilastotietojen tuottamisprosessissa painotetaan otantatutkimusten edelleen kehittämistä ja hallinnollisten tietojen käyttöä, ja samalla otetaan huomioon tarve vähentää vastausrasitetta. Tietojen on oltava politiikan suunnittelun ja seurannan kannalta tarkoituksenmukaisia kaikilla yhteiskunta- ja talouselämän keskeisillä aloilla.

45 ARTIKLA

Tämän luvun piiriin kuuluvista kysymyksistä käydään säännöllistä vuoropuhelua. Moldovan tasavallan olisi mahdollisuuksien mukaan voitava osallistua Euroopan tilastojärjestelmän puitteissa toteutettaviin toimiin, mukaan lukien koulutukseen.

46 ARTIKLA

1.       Osapuolet sitoutuvat laatimaan ohjelman Moldovan tasavallan lainsäädännön asteittaisesta lähentämisestä EU:n tilastoalan säännöstöön ja tarkistamaan sitä määräajoin.

2.       EU:n tilastoalan säännöstö esitetään vuosittain päivitettävässä tilastotietoja koskevien vaatimusten yhteenvedossa (Statistical Requirements Compendium), jonka osapuolet katsovat olevan tämän sopimuksen liitteenä (liite V).

7 LUKU

JULKISEN TALOUDEN HOITO: BUDJETTIPOLITIIKKA, VARAINHOIDON SISÄINEN VALVONTA, TALOUDEN TARKASTUS JA ULKOINEN TILINTARKASTUS

47 ARTIKLA

Tämän luvun kattamalla alalla toteutettavassa yhteistyössä keskitytään kansainvälisten standardien sekä EU:n kyseistä alaa koskevien hyvien käytäntöjen täytäntöönpanoon, millä edistetään Moldovan tasavallan nykyaikaisen julkisen varainhoitojärjestelmän kehittämistä siten, että se vastaa avoimuutta, vastuullisuutta, taloudellisuutta, tehokkuutta ja vaikuttavuutta koskevia EU:n ja kansainvälisiä periaatteita.

48 ARTIKLA

Talousarvio- ja kirjanpitojärjestelmät

Osapuolet tekevät yhteistyötä seuraavilla aloilla:

a)       julkista taloutta, valtion varoja ja kirjanpito- ja raportointijärjestelmiä koskevien sääntelyasiakirjojen parantaminen ja systematisointi ja niiden yhdenmukaistaminen kansainvälisten standardien mukaisesti ja EU:n julkisen sektorin hyviä käytäntöjä noudattaen;

b)      monivuotisen talousarviosuunnittelun jatkuva kehittäminen ja yhdenmukaistaminen EU:n hyvien käytäntöjen kanssa;

c)       Euroopan maiden talousarvioita koskevien käytäntöjen tarkastelu talousarviokäytäntöjen tehostamiseksi Moldovan tasavallassa;

d)      edistetään hankintamenettelyjen lähentämistä EU:n käytäntöjen kanssa; ja

e)       tietojen, kokemusten ja hyvien käytäntöjen vaihto, muun muassa henkilöstövaihdon ja alan yhteisen koulutuksen avulla.

49 ARTIKLA

Varainhoidon sisäinen valvonta, talouden tarkastus ja ulkoinen tilintarkastus

Osapuolet tekevät yhteistyötä myös seuraavilla aloilla:

a)       valtion ja paikallisviranomaisten sisäisen valvontajärjestelmän edelleenkehittäminen (mukaan lukien toiminnallisesti itsenäinen sisäinen tarkastus) yhdenmukaistamalla se yleisesti hyväksyttyjen kansainvälisten standardien ja menetelmien sekä EU:n hyvien käytäntöjen kanssa;

b)      riittävän talouden tarkastusjärjestelmän kehittäminen, jolla täydennetään päällekkäisyyttä välttäen sisäistä tarkastustoimintoa ja varmistetaan riittävä valtion tulojen ja menojen tarkastus siirtymäkauden aikana ja sen jälkeen;

c)       varainhoitoon ja varainhoidon valvontaan ja tarkastuksiin osallistuvien toimijoiden ja talousarvion laatimiseen, valtion varojen hallinnointiin ja kirjanpitoon osallistuvien toimijoiden välinen tehokas yhteistyö hallintotavan kehittämisen edistämiseksi;

d)      julkisen varainhoidon sisäisen valvonnan yhdenmukaistamisesta vastaavan keskusyksikön toimivallan lisääminen;

e)       ylimpien tarkastuselinten kansainvälisen järjestön (INTOSAI) antamien kansainvälisesti hyväksyttyjen ulkoista tarkastusta koskevien standardien täytäntöönpano; ja

f)       tietojen, kokemusten ja hyvien käytäntöjen vaihto, muun muassa henkilöstövaihdon ja alan yhteisen koulutuksen avulla.

50 ARTIKLA

Petosten ja korruption torjunta

Osapuolet tekevät yhteistyötä myös seuraavilla aloilla:

a)       tietojen, kokemusten ja hyvien käytäntöjen vaihto;

b)      menetelmien parantaminen petosten ja korruption torjumiseksi ja ehkäisemiseksi tämän luvun kattamilla aloilla, mukaan lukien yhteistyö asianomaisten hallintoelinten välillä; ja

c)       tehokkaan yhteistyön varmistaminen asianomaisten EU:n toimielinten ja elinten kanssa EU:n varojen hallinnointiin ja valvontaan liittyvien paikan päällä suoritettavien tarkastusten, muiden tarkastusten ja valvonnan osalta asiaa koskevien sääntöjen ja menettelyjen mukaisesti.

51 ARTIKLA

Tämän luvun piiriin kuuluvista kysymyksistä käydään säännöllistä vuoropuhelua.

8 LUKU

VEROTUS

52 ARTIKLA

Osapuolet tekevät yhteistyötä tehostaakseen hyvää hallintoa verotuksen alalla tarkoituksenaan parantaa edelleen taloudellisia suhteitaan, kauppaa, investointeja ja reilua kilpailua.

53 ARTIKLA

Viitaten tämän sopimuksen 52 artiklaan osapuolet tunnustavat verotusalan hyvän hallintotavan periaatteet eli avoimuutta, tietojenvaihtoa ja oikeudenmukaista verokilpailua koskevat periaatteet, joihin jäsenvaltiot ovat sitoutuneet EU:n tasolla, ja sitoutuvat noudattamaan niitä. Osapuolet pyrkivät tätä varten parantamaan kansainvälistä yhteistyötä verotuksen alalla, helpottamaan lainmukaisten verotulojen keräämistä ja laatimaan toimenpiteitä edellä mainittujen periaatteiden tehokkaan noudattamisen varmistamiseksi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta EU:n ja jäsenvaltioiden toimivaltuuksia.

54 ARTIKLA

Osapuolet tehostavat ja lujittavat yhteistyötään, jonka tarkoituksena on parantaa ja kehittää Moldovan tasavallan verojärjestelmää ja -hallintoa, mukaan lukien veronkanto- ja valvontavalmiuksien tehostaminen, kiinnittäen erityistä huomiota arvonlisäveron (alv) palautusmenettelyihin, jotta voidaan välttää verorästien kertyminen, varmistaa tehokas veronkanto ja lujittaa veropetosten ja veronkierron torjuntaa. Osapuolet pyrkivät tehostamaan yhteistyötä ja jakamaan kokemuksia veropetosten torjunnasta ja erityisesti karusellipetoksista.

55 ARTIKLA

Osapuolet kehittävät yhteistyötään ja yhdenmukaistavat toimiaan, joilla torjutaan petoksia ja valmisteveron alaisten tuotteiden salakuljetusta. Yhteistyö kattaa muun muassa tupakkatuotteiden valmisteverojen asteittaisen lähentämisen mahdollisuuksien mukaan ja ottaen huomioon alueellisesta toimintaympäristöstä johtuvat rajoitteet, myös alueellisella tasolla käytävän vuoropuhelun kautta ja tupakoinnin torjuntaa koskevan Maailman terveysjärjestön vuoden 2003 puitesopimuksen mukaisesti. Osapuolet pyrkivät sen vuoksi lujittamaan yhteistyötään alueellisessa toimintaympäristössä.

56 ARTIKLA

Tämän luvun piiriin kuuluvista kysymyksistä käydään säännöllistä vuoropuhelua.

57 ARTIKLA

Moldovan tasavallan on toteutettava lainsäädäntönsä lähentäminen tämän sopimuksen liitteessä VI tarkoitettuihin EU:n säädöksiin ja kansainvälisiin oikeusvälineisiin kyseisen liitteen määräysten mukaisesti.

9 LUKU

RAHOITUSPALVELUT

58 ARTIKLA

Osapuolet tunnustavat tehokkaiden sääntöjen ja käytänteiden merkityksen rahoituspalvelujen alalla, jotta voidaan luoda toimiva markkinatalous ja kehittää osapuolten keskinäistä kauppavaihtoa, minkä vuoksi ne sopivat yhteistyöstä rahoituspalvelujen alalla seuraavien tavoitteiden mukaisesti:

a)       tuetaan rahoituspalveluja koskevan sääntelyn mukauttamista avoimen markkinatalouden tarpeisiin;

b)      varmistetaan sijoittajien ja muiden rahoituspalvelujen käyttäjien tehokas ja asianmukainen suojelu;

c)       varmistetaan Moldovan tasavallan rahoitusjärjestelmän vakaus ja eheys kokonaisuudessaan;

d)      edistetään yhteistyötä rahoitusjärjestelmän eri toimijoiden välillä, sääntely- ja valvontaviranomaiset mukaan lukien; ja

e)       varmistetaan riippumaton ja tehokas valvonta.

59 ARTIKLA

1.       Osapuolet edistävät yhteistyötä asiaankuuluvien sääntely- ja valvontaviranomaisten välillä, mukaan lukien tietojenvaihto, rahoitusmarkkinoita koskevan asiantuntemuksen jakaminen ja muut vastaavat toimenpiteet.

2.       Erityistä huomiota kiinnitetään viranomaisten hallinnollisten valmiuksien kehittämiseen muun muassa henkilöstövaihdon ja yhteisen koulutuksen avulla.

60 ARTIKLA

Tämän luvun piiriin kuuluvista kysymyksistä käydään säännöllistä vuoropuhelua.

61 ARTIKLA

Moldovan tasavallan on toteutettava lainsäädäntönsä lähentäminen tämän sopimuksen liitteessä XXVIII-A tarkoitettuihin EU:n säädöksiin ja kansainvälisiin oikeusvälineisiin kyseisen liitteen määräysten mukaisesti.

10 LUKU

TEOLLISUUS- JA YRITYSPOLITIIKKA

62 ARTIKLA

Osapuolet kehittävät ja lujittavat yhteistyötään teollisuus- ja yrityspolitiikan alalla parantaakseen liiketoimintaympäristöä kaikkien talouden toimijoiden ja erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritykset) kannalta. Tehostetun yhteistyön pitäisi parantaa hallinnollista kehystä ja sääntelykehystä niin EU:n yritysten kuin Moldovan tasavallan yritysten kannalta sekä EU:ssa että Moldovan tasavallassa, ja sen tulisi perustua pk-yrityksiä koskevaan EU:n politiikkaan ja teollisuuspolitiikkaan ottaen huomioon tämän alan kansainvälisesti tunnustetut periaatteet ja käytännöt.

63 ARTIKLA

Osapuolet toimivat sen vuoksi yhteistyössä

a)       toteuttaakseen strategioita pk-yritysten kehittämiseksi eurooppalaisia pk-yrityksiä tukevan Small Business Act -aloitteen periaatteiden pohjalta ja valvoakseen täytäntöönpanoprosessia säännöllisen raportoinnin ja vuoropuhelun avulla. Yhteistyössä keskitytään myös mikroyrityksiin, jotka ovat erittäin tärkeitä sekä EU:n että Moldovan tasavallan talouden kannalta;

b)      luodakseen paremmat toimintaedellytykset vaihtamalla tietoja ja hyviä käytäntöjä ja edistämällä siten kilpailukyvyn parantumista. Yhteistyö kattaa rakennemuutosten hallinnoinnin, julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksien kehittämisen ja ympäristö- ja energiakysymykset, kuten energiatehokkuuden ja puhtaamman tuotannon;

c)       yksinkertaistaakseen ja järkeistääkseen sääntelyä ja sääntelykäytäntöjä; tässä keskitytään erityisesti sääntelytekniikkaa koskevien hyvien käytäntöjen vaihtoon, EU:n periaatteet mukaan lukien;

d)      edistääkseen innovaatiopolitiikan kehitystä vaihtamalla tutkimus- ja kehittämistoiminnan kaupallistamiseen (teknologia-alan start-up -yrityksille tarkoitetut tukivälineet mukaan lukien), klustereiden kehittämiseen ja rahoituksen saantiin liittyviä tietoja ja hyviä käytäntöjä;

e)       edistääkseen EU:n yritysten ja Moldovan tasavallan yritysten välisiä yhteyksiä sekä kyseisten yritysten ja EU:n ja Moldovan tasavallan viranomaisten välisiä yhteyksiä;

f)       tukeakseen vienninedistämistoimien toteuttamista Moldovan tasavallassa; ja

g)      helpottaakseen Moldovan tasavallan teollisuuden nykyaikaistamista ja rakennemuutosta tietyillä aloilla.

64 ARTIKLA

Tämän luvun piiriin kuuluvista kysymyksistä käydään säännöllistä vuoropuhelua. Vuoropuheluun osallistuvat myös EU:n yritysten ja Moldovan tasavallan yritysten edustajat.

11 LUKU

KAIVOSTOIMINTA JA RAAKA-AINEET

65 ARTIKLA

Osapuolet kehittävät ja lujittavat yhteistyötä kaivostoiminnan ja raaka-aineiden kaupan alalla edistääkseen keskinäistä ymmärtämystä, liiketoimintaympäristön parantamista, tietojenvaihtoa ja yhteistyötä muissa kuin energiaan liittyvissä kysymyksissä ja erityisesti metallimalmien ja teollisuusmineraalien louhintaan liittyvissä kysymyksissä.

66 ARTIKLA

Osapuolet sopivat sen vuoksi tekevänsä yhteistyötä seuraavilla aloilla:

a)       osapuolten tietojenvaihto niiden kaivostoiminnan ja raaka-aineiden alan kehityksestä;

b)      tietojenvaihto raaka-aineiden kauppaan liittyvistä kysymyksistä kahdenvälisten vaihtojen edistämiseksi;

c)       tietojen ja parhaiden käytäntöjen vaihto kaivosteollisuuden kestävän kehityksen näkökohdista; ja

d)      tietojen ja parhaiden käytäntöjen vaihto kaivosteollisuuteen liittyvästä koulutuksesta, osaamisesta ja turvallisuudesta.

12 LUKU

MAATALOUS JA MAASEUDUN KEHITTÄMINEN

67 ARTIKLA

Osapuolet tekevät yhteistyötä edistääkseen maataloutta ja maaseudun kehittämistä erityisesti politiikkojen ja lainsäädännön asteittaisen lähentämisen avulla.

68 ARTIKLA

Osapuolten yhteistyö maatalouden ja maaseudun kehittämisen alalla kattaa muun muassa seuraavat alat:

a)       maataloutta ja maaseudun kehittämistä koskevien politiikkojen keskinäisen ymmärtämyksen helpottaminen;

b)      hallinnollisten valmiuksien parantaminen keskus- ja paikallistasolla politiikkojen suunnittelun, arvioinnin ja täytäntöönpanon osalta EU:n säädösten ja parhaiden käytäntöjen mukaisesti;

c)       maataloustuotannon nykyaikaistamisen ja kestävyyden edistäminen;

d)      maaseudun kehittämistä koskeviin politiikkoihin liittyvien tietojen ja parhaiden käytäntöjen jakaminen maaseutuyhteisöjen taloudellisen hyvinvoinnin edistämiseksi;

e)       maatalousalan kilpailukyvyn sekä markkinoiden tehokkuuden ja avoimuuden parantaminen;

f)       laatupolitiikkojen ja niiden valvontajärjestelmien, erityisesti maantieteellisten merkintöjen ja luonnonmukaisen maatalouden, edistäminen;

g)      tietojen levittäminen ja maataloustuottajille tarkoitettujen neuvontapalvelujen edistäminen; ja

h)      sellaisten kysymysten yhdenmukaistamisen tehostaminen, joita käsitellään niissä kansainvälisissä järjestöissä, joiden jäseniä osapuolet ovat.

69 ARTIKLA

Tämän luvun piiriin kuuluvista kysymyksistä käydään säännöllistä vuoropuhelua.

70 ARTIKLA

Moldovan tasavallan on toteutettava lainsäädäntönsä lähentäminen tämän sopimuksen liitteessä VII tarkoitettuihin EU:n säädöksiin ja kansainvälisiin oikeusvälineisiin kyseisen liitteen määräysten mukaisesti.

13 LUKU

KALASTUS- JA MERIPOLITIIKKA

1 JAKSO

KALASTUSPOLITIIKKA

71 ARTIKLA

Osapuolet kehittävät ja lujittavat yhteistyötään kalastus- ja meriasioiden hallintaa koskevissa kysymyksissä ja tiivistävät näin kahdenvälistä ja monenvälistä yhteistyötä kalastusalalla. Osapuolet myös edistävät yhdennetyn lähestymistavan soveltamista kalastuskysymyksiin ja kestävän kalastuksen kehittämistä.

72 ARTIKLA

Osapuolet toteuttavat yhteisiä toimia, vaihtavat tietoja ja antavat toisilleen tukea edistääkseen

a)       hyvää hallintoa ja parhaita käytäntöjä kalastuksenhoidossa, jotta voidaan varmistaa kalakantojen säilyttäminen ja hoito kestävällä tavalla ja ekosysteemiin perustuvan lähestymistavan pohjalta;

b)      vastuullista kalastusta ja kalastuksenhoitoa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti, jotta voidaan säilyttää kalakantojen ja ekosysteemien terveys; ja

c)       yhteistyötä asianmukaisten alueellisten järjestöjen kautta, joiden tehtävänä on varmistaa elollisten vesiluonnonvarojen hoito ja säilyttäminen.

73 ARTIKLA

Osapuolet tukevat aloitteita, kuten vastavuoroista kokemustenvaihtoa ja tuen antamista, varmistaakseen kestävän kalastuspolitiikan täytäntöönpanon, mukaan lukien seuraavat toimet:

a)       kala- ja vesiviljelyvarojen hoito;

b)      kalastustoiminnan tarkastus ja valvonta sekä asianmukaisten toimenpiteiden soveltamiseen kykenevien hallinnollisten ja oikeudellisten rakenteiden kehittäminen;

c)       pyyntiä, saaliin purkamista sekä biologisia ja taloudellisia seikkoja koskevien tietojen keruu;

d)      markkinoiden tehokkuuden parantaminen erityisesti tukemalla tuottajaorganisaatioita, järjestämällä kuluttajille tiedotusta sekä edistämällä kaupan pitämistä koskevia vaatimuksia ja jäljitettävyyttä; ja

e)       kalatalousalan rakennepolitiikan kehittäminen kiinnittäen erityistä huomiota kestävään kehitykseen kalastusalueilla, joilla tarkoitetaan järven rannalla olevaa aluetta, johon voi kuulua myös lammikoita tai joen suisto, ja joilla kalatalousala on merkittävä työllistäjä.

2 JAKSO

MERIPOLITIIKKA

74 ARTIKLA

Ottaen huomioon osapuolten yhteistyön kalastuksen, liikenteen, ympäristön ja muiden mereen liittyvien politiikkojen aloilla osapuolet kehittävät myös tarvittaessa yhteistyötä ja vastavuoroista tukea meriasioissa, erityisesti tukemalla aktiivisesti asiaa koskevilla kansainvälisillä merialan foorumeilla yhdennetyn lähestymistavan soveltamista meriasioihin ja hyvään hallintoon Mustallamerellä.

75 ARTIKLA

Tämän luvun piiriin kuuluvista kysymyksistä käydään säännöllistä vuoropuhelua.

14 LUKU

YHTEISTYÖ ENERGIA-ALALLA

76 ARTIKLA

Osapuolet sopivat jatkavansa nykyistä energia-alan yhteistyötään kumppanuuden, yhteisen edun, avoimuuden ja ennakoitavuuden periaatteiden pohjalta. Yhteistyöllä olisi pyrittävä energiatehokkuuteen, markkinoiden yhdentymiseen ja energia-alan sääntelyn lähentämiseen ottaen huomioon, että on tarpeen varmistaa kilpailukyky ja turvallisen, ympäristön kannalta kestävän ja kohtuuhintaisen energian saanti, muun muassa energiayhteisön perustamissopimuksen määräysten nojalla.

77 ARTIKLA

Yhteistyö kattaa muun muassa seuraavat alat ja tavoitteet:

a)       energiastrategiat ja -politiikat;

b)      kilpailukykyisten, avointen ja syrjimättömien energiamarkkinoiden kehittäminen EU:n normien mukaisesti, mukaan lukien energiayhteisön perustamissopimuksesta aiheutuvat velvoitteet, sääntelyn uudistamisen kautta ja osallistumalla alueelliseen energia-alan yhteistyöhön;

c)       houkuttelevan ja vakaan investointiympäristön luominen institutionaaliset, oikeudelliset, verotukselliset ja muut olosuhteet huomioon ottaen;

d)      energiainfrastruktuuri, mukaan lukien yhteistä etua koskevat hankkeet, energialähteiden, energiantoimittajien ja kuljetusreittien monipuolistamiseksi tehokkaalla, taloudellisella ja ympäristöystävällisellä tavalla muun muassa helpottamalla lainoilla ja avustuksilla rahoitettavia investointeja;

e)       energian toimitusten ja kaupan, kauttakulun ja kuljetusten pitkän aikavälin vakauden ja varmuuden lisääminen kumpaakin osapuolta hyödyttävällä ja syrjimättömällä tavalla EU:n ja kansainvälisten sääntöjen mukaisesti;

f)       energiatehokkuuden ja energiansäästön edistäminen muun muassa rakennusten energiatehokkuuden osalta ja uusiutuvien energialähteiden kehittäminen ja tukeminen taloudellisesti ja ympäristöystävällisesti;

g)      kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen, myös energiatehokkuutta ja uusiutuvia energiamuotoja käsittelevien hankkeiden kautta;

h)      tieteellinen ja tekninen yhteistyö ja tietojenvaihto teknologioiden kehittämiseksi ja parantamiseksi energian tuotannossa, siirrossa, jakelussa ja loppukäytössä kiinnittäen erityistä huomiota energiatehokkaisiin ja ympäristöä säästäviin teknologioihin; ja

i)       yhteistyötä voidaan toteuttaa ydinturvallisuuden ja ydinvalvonnan sekä säteilysuojelun alalla Kansainvälisen atomienergiajärjestön (IAEA) periaatteiden ja standardien, asiaa koskevien kansainvälisten sopimusten ja IAEA:n yleissopimusten sekä soveltuvin osin Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen mukaisesti.

78 ARTIKLA

Tämän luvun piiriin kuuluvista kysymyksistä käydään säännöllistä vuoropuhelua.

79 ARTIKLA

Moldovan tasavallan on toteutettava lainsäädäntönsä lähentäminen tämän sopimuksen liitteessä VIII tarkoitettuihin EU:n säädöksiin ja kansainvälisiin oikeusvälineisiin kyseisen liitteen määräysten mukaisesti.

15 LUKU

LIIKENNE

80 ARTIKLA

Osapuolet

a)       laajentavat ja lujittavat yhteistyötään liikenteen alalla edistääkseen kestävien liikennejärjestelmien kehittämistä;

b)      edistävät tehokkaita, turvallisia ja varmoja liikennepalveluja sekä intermodaaliliikennettä ja liikennejärjestelmien yhteentoimivuutta; ja

c)       pyrkivät tehostamaan tärkeimpiä liikenneyhteyksiä alueidensa välillä.

81 ARTIKLA

Yhteistyö kattaa muun muassa seuraavat alat:

a)       kestävän, kaikki liikennemuodot kattavan kansallisen liikennepolitiikan kehittäminen, erityisesti jotta voidaan varmistaa tehokkaat, turvalliset ja varmat liikennejärjestelmät ja edistää liikenteeseen liittyvien näkökohtien huomioon ottamista muilla politiikanaloilla;

b)      kansalliseen liikennepolitiikkaan perustuvien alakohtaisten strategioiden laatiminen (mukaan lukien oikeudelliset vaatimukset teknisten laitteiden ja välineiden sekä kuljetuskaluston tason nostamiseksi korkeimpien kansainvälisten standardien mukaiseksi) tie-, rautatie-, sisävesi- ja lentoliikenteelle sekä intermodaaliliikenteelle; tämä käsittää myös täytäntöönpanon aikataulut ja välitavoitteet, hallintovastuun määrittämisen sekä rahoitussuunnitelmat;

c)       infrastruktuuripolitiikan tehostaminen tavoitteena eri liikennemuotoihin liittyvien infrastruktuurihankkeiden määrittelyn ja arvioinnin parantaminen;

d)      sellaisten rahoitusstrategioiden laatiminen, joissa painotetaan kunnossapitoa, kapasiteettiongelmia ja puuttuvia infrastruktuuriyhteyksiä ja joissa edistetään yksityisen sektorin aktiivista osallistumista liikennehankkeisiin;

e)       liittyminen asianmukaisiin kansainvälisiin liikennejärjestöihin ja -sopimuksiin sekä menettelyihin, joiden avulla varmistetaan kansainvälisten liikennesopimusten täysimääräinen täytäntöönpano ja tehokas valvonta;

f)       tieteellinen ja tekninen yhteistyö ja tietojenvaihto liikenteen alan teknologioiden, esimerkiksi älykkäiden liikennejärjestelmien, kehittämistä ja parantamista varten; ja

g)      älykkäiden liikennejärjestelmien sekä tietotekniikan käytön edistäminen kaikkien liikennemuotojen hallinnoinnissa ja toiminnassa sekä intermodaalisuuden ja yhteistyön tukeminen liikennettä helpottavien avaruusjärjestelmien ja kaupallisten sovellusten käytössä.

82 ARTIKLA

1.       Yhteistyön tarkoituksena on myös helpottaa matkustaja- ja tavaraliikennettä ja lisätä liikennevirtojen sujuvuutta Moldovan tasavallan, EU:n ja alueen kolmansien maiden välillä poistamalla hallinnolliset, tekniset ja muut esteet, parantamalla liikenneverkkoja ja uudistamalla infrastruktuuria erityisesti osapuolia yhdistävillä pääväylillä. Yhteistyö käsittää toimia rajanylitysten helpottamiseksi.

2.       Yhteistyöhön kuuluu tietojenvaihtoa ja yhteisiä toimia

a)       alueellisella tasolla, erityisesti ottaen huomioon edistyksen, jota on tapahtunut erilaisten alueellista liikenneyhteistyötä koskevien järjestelyjen, kuten liikenneväylän Eurooppa-Kaukasus-Aasia (TRACECA), itäisen kumppanuuden puitteissa toteutettavan liikenneyhteistyön ja muiden liikennealan aloitteiden, ansiosta; ja

b)      kansainvälisellä tasolla, myös suhteessa kansainvälisiin liikennejärjestöihin ja osapuolten ratifioimiin kansainvälisiin sopimuksiin ja yleissopimuksiin ja EU:n eri liikennevirastojen puitteissa.

83 ARTIKLA

Tämän luvun piiriin kuuluvista kysymyksistä käydään säännöllistä vuoropuhelua.

84 ARTIKLA

Osapuolet tekevät yhteistyötä parantaakseen liikenneyhteyksiä tämän sopimuksen liitteessä IX tarkoitettujen määräysten mukaisesti.

85 ARTIKLA

Moldovan tasavallan on toteutettava lainsäädäntönsä lähentäminen tämän sopimuksen liitteessä X ja liitteessä XXVIII-D tarkoitettuihin EU:n säädöksiin ja kansainvälisiin oikeusvälineisiin kyseisten liitteiden määräysten mukaisesti.

16 LUKU

YMPÄRISTÖ

86 ARTIKLA

Osapuolet kehittävät ja lujittavat yhteistyötään ympäristöön liittyvissä kysymyksissä ja edistävät näin kestävää kehitystä ja vihreää taloutta koskevaa pitkän aikavälin tavoitetta. Ympäristönsuojelun tehostamisen odotetaan tuovan etuja kansalaisille ja yrityksille sekä EU:ssa että Moldovan tasavallassa, muun muassa kansanterveyden kohenemisen, luonnonvarojen säilymisen ja taloudellisen ja ympäristötehokkuuden lisääntymisen ansiosta sekä siksi, että ympäristöpolitiikan näkökohdat otetaan huomioon muilla politiikan aloilla ja käytetään uudenaikaisia, puhtaampia teknologioita, joilla edistetään kestävämpiä tuotantotapoja. Yhteistyön toteuttamisessa otetaan huomioon osapuolten edut tasavertaisuuden ja vastavuoroisen hyödyn pohjalta sekä osapuolten keskinäinen riippuvuus ympäristönsuojelun alalla ja alan monenväliset sopimukset.

87 ARTIKLA

Yhteistyön tarkoituksena on ympäristön laadun säilyttäminen, suojelu, parantaminen ja palauttaminen, ihmisten terveyden suojelu, luonnonvarojen kestävä käyttö ja sellaisten toimenpiteiden edistäminen kansainvälisellä tasolla, joilla puututaan alueellisiin tai maailmanlaajuisiin ympäristöongelmiin muun muassa seuraavilla aloilla:

a)       ympäristöhallinto ja monialaiset kysymykset, kuten ympäristövaikutusten arviointi ja strateginen ympäristöarviointi, koulutus, ympäristövahinkovastuu, ympäristövastuu, valtioiden rajat ylittävä yhteistyö, ympäristötiedon saatavuus, päätöksentekoprosessit ja tehokkaat hallinnolliset ja oikeudelliset muutoksenhakumenettelyt;

b)      ilman laatu;

c)       veden laatu ja vesivarojen hoito, mukaan lukien tulvariskien hallinta, veden niukkuus ja kuivuus;

d)      jätehuolto ja resurssien hallinta sekä jätteen siirto;

e)       luonnonsuojelu, mukaan lukien biologisen ja maisemallisen monimuotoisuuden säilyttäminen ja suojelu;

f)       teollisuuden päästöt ja teollisuusonnettomuudet;

g)      kemikaalit;

h)      melusaaste;

i)       maaperän suojelu;

j)       kaupunki- ja maaseutuympäristö;

k)      ympäristömaksut ja -verot;

l)       valvonta ja ympäristötietojärjestelmät;

m)     tarkastukset ja täytäntöönpano; ja

n)      ekoinnovointi, mukaan lukien parhaat käytettävissä olevat tekniikat.

88 ARTIKLA

Osapuolet

a)       vaihtavat tietoja ja kokemuksia;

b)      toteuttavat yhteisiä tutkimustoimia ja vaihtavat tietoja puhtaammista teknologioista;

c)       tekevät suunnitelmia teollisuusonnettomuuksien varalle;

d)      toteuttavat yhteisiä toimia alueellisella ja kansainvälisellä tasolla, muun muassa osapuolten ratifioimien monenvälisten ympäristösopimusten ja tarvittaessa alalla toimivien virastojen puitteissa.

Osapuolet kiinnittävät erityistä huomiota rajat ylittäviin kysymyksiin ja alueelliseen yhteistyöhön.

89 ARTIKLA

Yhteistyö kattaa muun muassa seuraavat tavoitteet:

a)       sellaisen kattavan ympäristöstrategian laatiminen, joka sisältää suunnitellut institutionaaliset uudistukset (aikatauluineen), jotta voidaan varmistaa ympäristölainsäädännön täytäntöönpano ja täytäntöönpanon valvonta; toimivallanjako kansallisen, alueellisen ja paikallisen ympäristöhallinnon välillä; päätöksentekoa ja päätösten täytäntöönpanoa koskevat menettelyt; menettelyt ympäristönäkökohtien ottamiseksi huomioon muilla politiikan aloilla; vihreän talouden toimenpiteiden ja ekoinnovoinnin edistäminen, tarvittavien henkilöstöresurssien ja rahoituksen määrittäminen ja tarkastelumenettely; ja

b)      ilman laatua koskevien alakohtaisten strategioiden laatiminen; veden laatu ja vesivarojen hoito; jätehuolto ja resurssien hallinta; biologinen monimuotoisuus ja luonnonsuojelu; teollisuuden päästöt ja teollisuusonnettomuudet sekä kemikaalit, melusaaste, maaperän suojelu, kaupunki- ja maaseutuympäristö, ekoinnovointi mukaan lukien selkeästi määritellyt aikataulut ja välitavoitteet täytäntöönpanoa varten, hallinnolliset vastuualueet ja rahoitusstrategiat infrastruktuuriin ja teknologiaan tehtäviä investointeja varten.

90 ARTIKLA

Tämän luvun piiriin kuuluvista kysymyksistä käydään säännöllistä vuoropuhelua.

91 ARTIKLA

Moldovan tasavallan on toteutettava lainsäädäntönsä lähentäminen tämän sopimuksen liitteessä XI tarkoitettuihin EU:n säädöksiin ja kansainvälisiin oikeusvälineisiin kyseisen liitteen määräysten mukaisesti.

17 LUKU

ILMASTOTOIMET

92 ARTIKLA

Osapuolet kehittävät ja lujittavat yhteistyötään ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Yhteistyön toteuttamisessa otetaan huomioon osapuolten edut tasavertaisuuden ja vastavuoroisen hyödyn pohjalta sekä alan kahdenvälisten ja monenvälisten sitoumusten keskinäinen riippuvuus.

93 ARTIKLA

Yhteistyöllä edistetään toimenpiteitä osapuolten sisäisellä, alueellisella ja kansainvälisellä tasolla muun muassa seuraavilla aloilla:

a)       ilmastonmuutoksen hillitseminen;

b)      ilmastonmuutokseen sopeutuminen;

c)       hiilidioksidipäästöjen kauppa;

d)      turvallisten ja kestävien vähähiilisten teknologioiden ja sopeutumisteknologioiden tutkimus, kehittäminen, demonstrointi, käyttöönotto ja levitys;

e)       ilmastonäkökohtien sisällyttäminen alakohtaisiin politiikkoihin; ja

f)       tiedostustoimet ja koulutus.

94 ARTIKLA

Osapuolet muun muassa

a)       vaihtavat tietoja ja kokemuksia;

b)      toteuttavat yhteisiä tutkimustoimia ja vaihtavat tietoja puhtaammista teknologioista;

c)       toteuttavat yhteisiä toimia alueellisella ja kansainvälisellä tasolla, muun muassa osapuolten ratifioimien monenvälisten ympäristösopimusten ja tarvittaessa alalla toimivien virastojen puitteissa.

Osapuolet kiinnittävät erityistä huomiota rajat ylittäviin kysymyksiin ja alueelliseen yhteistyöhön.

95 ARTIKLA

Yhteistyö kattaa muun muassa seuraavien toimenpiteiden laatimisen ja täytäntöönpanon:

a)       kokonaisvaltainen ilmastostrategia ja toimintasuunnitelma ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja siihen sopeutumiseksi pitkällä aikavälillä;

b)      haavoittuvuus- ja sopeutumisarvioinnit;

c)       ilmastonmuutoksen kansallinen sopeutumisstrategia;

d)      vähähiilistä kehitystä koskeva strategia;

e)       pitkän aikavälin toimenpiteet kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi;

f)       toimenpiteet hiilidioksidipäästöjen kauppaan valmistautumiseksi;

g)      toimenpiteet teknologian siirron edistämiseksi teknologiatarpeiden arvioinnin pohjalta;

h)      toimenpiteet ilmastonäkökohtien sisällyttämiseksi alakohtaisiin politiikkoihin; ja

i)       otsonikerrosta heikentäviä aineita koskevat toimenpiteet.

96 ARTIKLA

Tämän luvun piiriin kuuluvista kysymyksistä käydään säännöllistä vuoropuhelua.

97 ARTIKLA

Moldovan tasavallan on toteutettava lainsäädäntönsä lähentäminen tämän sopimuksen liitteessä XII tarkoitettuihin EU:n säädöksiin ja kansainvälisiin oikeusvälineisiin kyseisen liitteen määräysten mukaisesti.

18 LUKU

TIETOYHTEISKUNTA

98 ARTIKLA

Osapuolet lujittavat yhteistyötään tietoyhteiskunnan kehittämisessä, jotta kansalaiset ja yritykset voivat hyötyä tieto- ja viestintätekniikan laajasta saatavuudesta ja laadukkaammista ja kohtuuhintaisista palveluista. Yhteistyöllä olisi pyrittävä helpottamaan pääsyä sähköisen viestinnän markkinoille ja edistämään alan kilpailua ja investointeja sekä sähköisten julkisten palvelujen kehittämistä.

99 ARTIKLA

Yhteistyö voi kattaa seuraavat alat:

a)       tietojen ja parhaiden käytäntöjen vaihto kansallisten tietoyhteiskuntastrategioiden täytäntöönpanosta, mukaan lukien aloitteet, joilla pyritään edistämään laajakaistayhteyksiä, parantamaan verkkoturvallisuutta ja kehittämään sähköisiä julkisia palveluja;

b)      tietojen, parhaiden käytäntöjen ja kokemusten vaihto kattavan sähköisen viestinnän sääntelykehyksen kehittämisen edistämiseksi ja erityisesti tieto- ja viestintätekniikkaa käsittelevien kansallisten viranomaisten ja riippumattoman sääntelyelimen hallinnollisten valmiuksien vahvistamiseksi, taajuuksien käytön tehostamiseksi ja verkkojen yhteentoimivuuden edistämiseksi Moldovan tasavallassa ja EU:n kanssa;

c)       tieto- ja viestintätekniikan välineiden käyttöönoton edistäminen hallinnon, verkko-oppimisen ja tutkimuksen, julkisen terveydenhuollon, kulttuuriperinnön digitalisoinnin, sähköisen-sisällön kehittämisen ja sähköisen kaupankäynnin tehostamiseksi; ja

d)      henkilötietojen ja yksityisyyden suojan tason nostaminen sähköisessä viestinnässä.

100 ARTIKLA

Osapuolet edistävät EU:n sääntelyelinten ja kansallisten sääntelyviranomaisten välistä yhteistyötä sähköisen viestinnän alalla Moldovan tasavallassa. Osapuolten on myös harkittava yhteistyötä muilla asiaan liittyvillä aloilla, muun muassa alueellisten aloitteiden kautta.

101 ARTIKLA

Tämän luvun piiriin kuuluvista kysymyksistä käydään säännöllistä vuoropuhelua.

102 ARTIKLA

Moldovan tasavallan on toteutettava lainsäädäntönsä lähentäminen tämän sopimuksen liitteessä XXVIII-B tarkoitettuihin EU:n säädöksiin ja kansainvälisiin oikeusvälineisiin kyseisen liitteen määräysten mukaisesti.

19 LUKU

MATKAILU

103 ARTIKLA

Osapuolet tekevät yhteistyötä matkailualalla tavoitteenaan lujittaa kilpailukykyisen ja kestävän matkailuteollisuuden kehittämistä, joka luo talouskasvua, työllisyyttä ja ulkomaanvaluuttaa ja edistää voimaantumista.

104 ARTIKLA

Yhteistyö kahdenvälisellä, alueellisella ja Euroopan tasolla perustuu seuraaviin periaatteisiin:

a)       paikallisyhteisöjen koskemattomuuden ja etujen kunnioittaminen erityisesti maaseutualueilla;

b)      kulttuuriperinnön tärkeys; ja

c)       positiivinen vuorovaikutus matkailun ja ympäristönsuojelun välillä.

105 ARTIKLA

Yhteistyössä keskitytään seuraaviin näkökohtiin:

a)       tietojen, parhaiden käytäntöjen ja kokemusten vaihto sekä muun muassa innovatiivisia teknologioita koskevan osaamisen siirto;

b)      strategisten kumppanuuksien solmiminen julkisten, yksityisten ja yhteisön etujen pohjalta, jotta voidaan varmistaa matkailun kestävä kehitys;

c)       matkailutuotteiden ja -markkinoiden, infrastruktuurin sekä henkilöstöresurssien ja institutionaalisten rakenteiden edistäminen ja kehittäminen sekä matkailupalvelujen esteiden yksilöiminen ja poistaminen;

d)      tehokkaiden politiikkojen ja strategioiden kehittäminen ja täytäntöönpano, tarvittavat oikeudelliset, hallinnolliset ja rahoitusta koskevat näkökohdat mukaan lukien;

e)       matkailualan koulutuksen ja valmiuksien kehittäminen palvelutason parantamiseksi; ja

f)       paikallisyhteisömatkailun kehittäminen ja edistäminen.

106 ARTIKLA

Tämän luvun piiriin kuuluvista kysymyksistä käydään säännöllistä vuoropuhelua.

20 LUKU

ALUEKEHITYS, RAJAT YLITTÄVÄ JA ALUETASON YHTEISTYÖ

107 ARTIKLA

1.       Osapuolet edistävät keskinäistä ymmärtämystä ja kahdenvälistä yhteistyötä aluepolitiikan, mukaan lukien aluepolitiikkojen muotoilua ja täytäntöönpanoa koskevat menettelyt, monitasoinen hallinto ja kumppanuus, kiinnittäen erityistä huomiota heikommassa asemassa olevien alueiden kehittämiseen ja alueelliseen yhteistyöhön tavoitteenaan luoda yhteydenpitoväyliä ja tehostaa tietojen ja kokemusten vaihtoa kansallisten sekä alue- ja paikallisviranomaisten, sosioekonomisten toimijoiden ja kansalaisyhteiskunnan välillä.

2.       Osapuolet tekevät yhteistyötä erityisesti yhdenmukaistaakseen Moldovan tasavallan käytäntöjä seuraavien periaatteiden mukaisiksi:

a)       päätöksentekoprosessin hajauttaminen keskustasolta alueyhteisöjen tasolle;

b)      kumppanuuden lujittaminen kaikkien aluekehitykseen osallistuvien osapuolten välillä; ja

c)       alueellisten kehitysohjelmien ja -hankkeiden täytäntöönpanoon osallistuvien osapuolten osallistuminen rahoitukseen;

108 ARTIKLA

1.       Osapuolet tukevat ja lujittavat paikallis- ja aluetason viranomaisten osallistumista rajat ylittävään ja alueelliseen yhteistyöhön ja siihen liittyviä hallintorakenteita, tehostavat yhteistyötä luomalla sen mahdollistavan säädöskehyksen, tukevat ja kehittävät valmiuksien kehittämiseen tähtääviä toimenpiteitä ja lujittavat rajat ylittäviä ja alueellisia taloudellisia ja yritysten muodostamia verkostoja.

2.       Osapuolet tekevät yhteistyötä lujittaakseen kansallisten ja alueellisten laitosten institutionaalisia ja toiminnallisia valmiuksia aluekehityksen ja maankäytön suunnittelun aloilla muun muassa:

a)       parantamalla keskus- ja paikallishallinnon vertikaalista ja horisontaalista vuorovaikutusmekanismia alueellisten politiikkojen kehittämis- ja täytäntöönpanoprosessissa;

b)      kehittämällä paikallisviranomaisten valmiuksia edistää rajat ylittävää yhteistyötä EU:n säädösten ja käytäntöjen mukaisesti; ja

c)       jakamalla tietämystä, tietoa ja parhaita käytäntöjä alueellisesta kehityspolitiikasta paikallisyhteisöjen taloudellisen hyvinvoinnin ja alueiden yhtenäisen kehityksen edistämiseksi.

109 ARTIKLA

1.       Osapuolet tehostavat ja kannustavat rajat ylittävien ja alueellisten osatekijöiden kehittämistä muun muassa liikenteen, energian, viestintäverkkojen, kulttuurin, koulutuksen, matkailun ja terveydenhuollon aloilla ja muilla tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvilla aloilla, jotka vaikuttavat rajat ylittävään ja alueelliseen yhteistyöhön.

2.       Osapuolet tiivistävät yhteistyötä alueidensa välillä kansainvälisten ja rajat ylittävien ohjelmien kautta, kannustavat Moldovan tasavallan alueiden osallistumista Euroopan alueellisiin rakenteisiin ja organisaatioihin ja edistävät niiden taloudellista ja institutionaalista kehitystä toteuttamalla yhteistä etua koskevia hankkeita.

Kyseiset toimet toteutetaan seuraavien yhteistyörakenteiden puitteissa:

a)       jatkuva alueellinen yhteistyö Euroopan alueiden kanssa, mukaan lukien kansainvälisten ja rajat ylittävien ohjelmien kautta;

b)      yhteistyö itäisen kumppanuuden puitteissa ja EU:n elinten, mukaan lukien alueiden komitean, kanssa sekä osallistuminen eurooppalaisiin alueellisiin hankkeisiin ja aloitteisiin; ja

c)       yhteistyö muun muassa Euroopan talous- ja sosiaalikomitean, aluekehitysorganisaatioiden eurooppalaisen järjestön (EURADA) ja Euroopan aluekehittämisen seurantaverkoston (ESPON) kanssa.

110 ARTIKLA

1.       Osapuolet tehostavat Tonavan aluetta koskevaan EU:n strategiaan kuuluvien maiden ja alueiden välistä koordinointia ja yhteistyötä ja varmistavat sen keskittymällä muun muassa parantamaan liikenne- ja energiayhteyksiä, ympäristöä, talouden ja yhteiskunnan kehitystä ja turvallisuutta, millä puolestaan edistetään nopeampaa maantie- ja rautatieliikennettä, huokeampaa ja varmempaa energiahuoltoa, parempaa ympäristöä ja puhtaampaa vettä, biologista monimuotoisuutta ja tehokkaampaa rajat ylittävää tulvien ehkäisyä.

2.       Osapuolet lisäävät rajat ylittävää yhteistyötä, jonka tarkoituksena on palauttaa Prut-joen liikennöinti, ehkäistä jokialueen tulvia, parantaa veden laatua ja maatalouden kastelujärjestelmiä, tehostaa taloudellista toimintaa sekä edistää matkailua, kulttuuritoimintaa ja valmiuksien kehittämistä.

111 ARTIKLA

Osapuolet helpottavat niiden EU:n ja Moldovan tasavallan kansalaisten liikkumista, joiden on ylitettävä raja säännöllisesti lyhyillä matkoilla.

112 ARTIKLA

Tämän luvun piiriin kuuluvista kysymyksistä käydään säännöllistä vuoropuhelua.

21 LUKU

KANSANTERVEYS

113 ARTIKLA

Osapuolet sopivat kehittävänsä yhteistyötään kansanterveyden alalla parantaakseen kansanterveyden ja ihmisten terveyden suojelun tasoa, joka on kestävän kehityksen ja talouskasvun ennakkoedellytys.

114 ARTIKLA

Yhteistyö kattaa erityisesti seuraavat alat:

a)       Moldovan tasavallan julkisen terveydenhuoltojärjestelmän tehostaminen erityisesti toteuttamalla terveydenhuollon uudistus, varmistamalla korkeatasoinen perusterveydenhuolto ja parantamalla terveysalan hallinnon ja terveydenhuollon rahoitusta;

b)      tartuntatautien, kuten HIV/aids, hepatiitti ja tuberkuloosi, epidemiologinen seuranta ja valvonta sekä valmistautuminen kansanterveyteen kohdistuviin uhkiin ja hätätilanteisiin;

c)       tarttumattomien tautien ehkäisy ja valvonta lähinnä vaihtamalla tietoja ja parhaita käytäntöjä, edistämällä terveitä elämäntapoja ja puuttumalla tärkeimpiin terveyteen vaikuttaviin tekijöihin kuten ravintoon ja alkoholi-, huume-, ja tupakkariippuvuuteen;

d)      ihmisestä peräisin olevien aineiden laatu ja turvallisuus;

e)       terveyteen liittyvä tieto ja tietämys; ja

f)       kansainvälisten terveysalan sopimusten, erityisesti kansainvälisen terveyssäännöstön ja Maailman terveysjärjestön vuoden 2003 tupakoinnin torjuntaa koskevan puitesopimuksen täysimittainen ja oikea-aikainen täytäntöönpano.

115 ARTIKLA

Yhteistyöllä on mahdollistettava

a)       Moldovan tasavallan asteittainen integroiminen terveyteen liittyviin EU:n verkostoihin; ja

b)      Moldovan tasavallan ja Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskuksen välisen vuorovaikutuksen asteittainen lisääminen.

116 ARTIKLA

Moldovan tasavallan on toteutettava lainsäädäntönsä lähentäminen tämän sopimuksen liitteessä XIII tarkoitettuihin EU:n säädöksiin ja kansainvälisiin oikeusvälineisiin kyseisen liitteen määräysten mukaisesti.

22 LUKU

PELASTUSPALVELU

117 ARTIKLA

Osapuolet kehittävät ja lujittavat yhteistyötään luonnonkatastrofien ja ihmisten aiheuttamien katastrofien torjumiseksi. Yhteistyön toteuttamisessa otetaan huomioon osapuolten edut tasavertaisuuden ja vastavuoroisen hyödyn pohjalta sekä osapuolten ja monenvälisten toimien keskinäisen riippuvuuden pelastuspalvelualalla.

118 ARTIKLA

Yhteistyön tavoitteena on tehostaa luonnonkatastrofien ja ihmisen aiheuttamien katastrofien ehkäisyä, niihin valmistautumista ja niihin reagointia.

119 ARTIKLA

Osapuolet muun muassa vaihtavat tietoja ja asiantuntemusta ja toteuttavat yhteisiä toimia kansallisella, alueellisella ja kansainvälisellä tasolla. Yhteistyöhön sisältyy osapuolten välisten erityissopimusten ja hallinnollisten järjestelyjen täytäntöönpano osapuolten lainsäädännöllisten menettelyjen mukaisesti ja ottaen huomioon EU:n ja sen jäsenvaltioiden toimivaltuudet.

120 ARTIKLA

Yhteistyö kattaa muun muassa seuraavat tavoitteet:

a)       keskinäisen avunannon helpottaminen hätätilanteissa;

b)      ennakkovaroitusten ja päivitetyn tiedon vaihto 24 tuntia vuorokaudessa EU:ta tai Moldovan tasavaltaa koskevista suuren mittaluokan hätätilanteista, mukaan lukien avunpyynnöt ja -tarjoukset;

c)       suuronnettomuuksien ympäristövaikutusten arviointi;

d)      asiantuntijoiden kutsuminen erityisiin pelastuspalveluun liittyviä kysymyksiä käsitteleviin teknisiin työpajoihin ja seminaareihin;

e)       tarkkailijoiden kutsuminen tapauskohtaisesti EU:n ja/tai Moldovan tasavallan järjestämiin erityisharjoituksiin ja -koulutukseen; ja

f)       yhteistyön lujittaminen käytettävissä olevien pelastuspalveluvalmiuksien mahdollisimman tehokkaan käytön edistämiseksi.

121 ARTIKLA

Tämän luvun piiriin kuuluvista kysymyksistä käydään säännöllistä vuoropuhelua.

23 LUKU

KOULUTUSTA, MONIKIELISYYTTÄ, NUORISOA JA URHEILUA KOSKEVA YHTEISTYÖ

122 ARTIKLA

Osapuolet tekevät yhteistyötä edistääkseen elinikäistä oppimista, yhteistyötä ja avoimuutta kaikilla koulutuksen tasoilla, erityisesti korkeakoulutuksen alalla.

123 ARTIKLA

Tässä yhteistyössä keskitytään muun muassa seuraaviin aloihin:

a)       elinikäisen oppimisen edistäminen, koska elinikäinen oppiminen on keskeinen tekijä kasvun ja työllisyyden kannalta ja voi antaa kansalaisille mahdollisuuden osallistua täysimääräisesti yhteiskuntaan;

b)      koulutusjärjestelmien modernisointi ja niiden laadun ja merkityksellisyyden sekä koulutukseen pääsyn parantaminen;

c)       korkea-asteen koulutuksen lähentymisen edistäminen Bolognan prosessin ja EU:n korkea-asteen koulutuksen nykyaikaistamisohjelman pohjalta;

d)      kansainvälisen akateemisen yhteistyön, EU:n yhteistyöohjelmiin osallistumisen sekä opiskelijoiden ja opettajien liikkuvuuden lisääminen;

e)       kansallisen tutkintokehyksen perustaminen tutkintojen ja osaamisen läpinäkyvyyden ja tunnustamisen parantamiseksi; ja

f)       ammatillisen koulutuksen tehostettua eurooppalaista yhteistyötä koskevassa Kööpenhaminan prosessissa asetettujen tavoitteiden edistäminen.

124 ARTIKLA

Osapuolet edistävät yhteistyötä ja vaihtoa molempien edun mukaisilla aloilla, kuten kielellisen monimuotoisuuden ja elinikäisen kielten oppimisen aloilla, vaihtamalla tietoja ja parhaita toimintatapoja.

125 ARTIKLA

Osapuolet sopivat tekevänsä yhteistyötä nuorisokysymyksissä

a)       yhteistyön ja vaihdon vahvistamiseksi nuorisopolitiikan ja nuorille ja nuorisotyöntekijöille tarkoitetun muun kuin muodollisen koulutuksen aloilla;

b)      nuorten aktiivisen yhteiskuntaan osallistumisen helpottamiseksi;

c)       nuorten ja nuorisotyöntekijöiden liikkuvuuden tukemiseksi keinona edistää kulttuurien välistä vuoropuhelua ja hankkia tietoja, taitoja ja pätevyyksiä muun kuin virallisen koulutusjärjestelmän, mukaan lukien vapaaehtoistyön, kautta; ja

d)      nuorisojärjestöjen välisen kansalaisyhteiskuntaa tukevan yhteistyön edistämiseksi.

126 ARTIKLA

Osapuolet edistävät yhteistyötä urheilun ja liikunnan alalla vaihtamalla tietoja ja hyviä käytäntöjä terveellisten elämäntapojen, urheilun yhteiskunnallisten ja kasvatuksellisten arvojen ja hyvän urheiluhallinnon edistämiseksi EU:n jäsenvaltioissa ja Moldovan tasavallassa.

24 LUKU

TUTKIMUSTA,

TEKNOLOGIAN KEHITTÄMISTÄ JA ESITTELYÄ KOSKEVA YHTEISTYÖ

127 ARTIKLA

Osapuolet edistävät yhteistyötä kaikilla siviilitarkoituksiin suunnatun tutkimuksen ja teknologisen kehittämisen (TTK) ja esittelyn aloilla yhteisen edun mukaisesti teollis- ja tekijänoikeudet asianmukaisesti ja tehokkaasti suojaten.

128 ARTIKLA

TTK-yhteistyö kattaa

a)       poliittisen vuoropuhelun ja tieteellisen ja teknologisen tiedon vaihdon;

b)      osapuolten ohjelmiin osallistumisen helpottamisen;

c)       Moldovan tasavallan tutkimusyksiköiden tutkimuskapasiteetin ja niiden EU:n tutkimuksen puiteohjelmiin osallistumisen lisääminen;

d)      yhteisten tutkimushankkeiden edistäminen kaikilla TTK-aloilla;

e)       TTK-toiminnassa mukana oleville kummankin osapuolen tiedemiehille, tutkijoille ja muulle tutkimushenkilöstölle tarkoitetut koulutustoimet ja vaihto-ohjelmat;

f)       tämän sopimuksen mukaiseen toimintaan osallistuvien tutkijoiden vapaan liikkuvuuden helpottaminen ja tällaisessa toiminnassa käytettäviksi tarkoitettujen tavaroiden rajat ylittävän liikkumisen helpottaminen sovellettavan lainsäädännön puitteissa; ja

g)      muut TKK-yhteistyömuodot (myös alueelliset lähestymistavat ja aloitteet) osapuolten yhteisestä sopimuksesta.

129 ARTIKLA

TKK-yhteistyötoimien toteuttamisen yhteydessä olisi pyrittävä löytämään synergioita tiede- ja teknologiakeskuksen (STCU) rahoittamien toimien ja muiden EU:n ja Moldovan tasavallan rahoitusyhteistyön puitteissa toteutettavien toimien välillä.

25 LUKU

KULTTUURIA, AUDIOVISUAALIPOLITIIKKAA JA VIESTIMIÄ KOSKEVA YHTEISTYÖ

130 ARTIKLA

Osapuolet edistävät yhteistyötä kulttuurin alalla Yhdistyneiden kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestön (Unesco) kulttuuri-ilmaisujen moninaisuuden suojelemista ja edistämistä koskevassa vuoden 2005 yleissopimuksessa esitettyjen periaatteiden mukaisesti. Osapuolet pyrkivät säännölliseen poliittiseen vuoropuheluun yhteisen edun mukaisilla aloilla, joihin kuuluu muun muassa EU:n ja Moldovan tasavallan kulttuuriteollisuuden kehittäminen. Osapuolten välisen yhteistyön tarkoituksena on edistää kulttuurienvälistä vuoropuhelua, muun muassa EU:n ja Moldovan tasavallan kulttuurialan ja kansalaisyhteiskunnan osallistumisen kautta.

131 ARTIKLA

1.       Osapuolet käyvät säännöllistä vuoropuhelua ja tekevät yhteistyötä Euroopan audiovisuaaliteollisuuden edistämiseksi ja yhteistuotannon lisäämiseksi elokuva- ja televisioalalla.

2.       Yhteistyö voi käsittää muun muassa toimittajien ja muiden viestintäalan ammattilaisten koulutuksen sekä viestimille annettavan tuen niiden riippumattomuuden ja ammattimaisuuden lisäämiseksi ja yhteyksien edistämiseksi EU:n viestimiin eurooppalaisten normien, mukaan lukien Euroopan neuvoston ja kulttuuri-ilmaisujen moninaisuuden suojelemista ja edistämistä koskevan vuoden 2005 Unescon yleissopimuksen normien mukaisesti.

132 ARTIKLA

Osapuolet keskittävät yhteistyönsä useille aloille:

a)       kulttuuriyhteistyö ja -vaihto sekä taideteosten ja taiteilijoiden liikkuvuus;

b)      kulttuurien välinen vuoropuhelu;

c)       kulttuuri- ja audiovisuaalipolitiikkaa koskeva poliittinen vuoropuhelu;

d)      yhteistyö kansainvälisillä foorumeilla, esimerkiksi UNESCOssa ja Euroopan neuvostossa, muun muassa kulttuurien monimuotoisuuden kehittämiseksi ja kulttuuriperinnön ja historiallisen perinnön säilyttämiseksi ja hyödyntämiseksi; ja

e)       yhteistyö viestimien alalla.

133 ARTIKLA

Moldovan tasavallan on toteutettava lainsäädäntönsä lähentäminen tämän sopimuksen liitteessä XIV tarkoitettuihin EU:n säädöksiin ja kansainvälisiin oikeusvälineisiin kyseisen liitteen määräysten mukaisesti.

26 LUKU

KANSALAISYHTEISKUNTAA KOSKEVA YHTEISTYÖ

134 ARTIKLA

Osapuolet aloittavat kansalaisyhteiskunnan yhteistyötä koskevan vuoropuhelun, jolla on seuraavat tavoitteet:

a)       vahvistaa yhteyksiä sekä tietojen ja kokemusten vaihtoa kansalaisyhteiskunnan eri alojen välillä EU:ssa ja Moldovan tasavallassa;

b)      varmistaa parempi Moldovan tasavallan, mukaan lukien sen historian ja kulttuurin, tuntemus ja ymmärtäminen EU:ssa ja erityisesti jäsenvaltioihin sijoittautuneissa kansalaisjärjestöissä, mikä mahdollistaa paremman tietämyksen tulevien suhteiden mahdollisuuksista ja haasteista; ja

c)       varmistaa vastavuoroisesti EU:n parempi tuntemus ja ymmärtäminen Moldovan tasavallassa ja erityisesti Moldovan tasavallan kansalaisjärjestöissä ja korostaa muun muassa niitä arvoja, joille EU rakentuu, sekä sen politiikkoja ja toimintaa.

135 ARTIKLA

Osapuolet edistävät vuoropuhelua ja yhteistyötä kummankin kansalaisyhteiskunnan sidosryhmien välillä olennaisena osana EU:n ja Moldovan tasavallan suhteita. Kyseisen vuoropuhelun ja yhteistyön tavoitteet ovat seuraavat:

a)       kansalaisyhteiskunnan osallistumisen varmistaminen EU:n ja Moldovan tasavallan välisiin suhteisiin ja erityisesti tämän sopimuksen täytäntöönpanoon;

b)      kansalaisyhteiskunnan julkiseen päätöksentekoon osallistumisen tehostaminen erityisesti ottamalla käyttöön avoin, läpinäkyvä ja säännöllinen vuoropuhelu julkisten laitosten, etujärjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan välillä;

c)       instituutioiden kehittämisprosessin ja kansalaisjärjestöjen vahvistamisen helpottaminen eri tavoin, mukaan lukien neuvontapalvelut, epämuodollinen ja muodollinen verkottuminen, vastavuoroiset vierailut ja työpajat, erityisesti kansalaisyhteiskunnan oikeudellisen kehyksen parantamiseksi; ja

d)      kummankin osapuolen kansalaisyhteiskunnan edustajien tutustuminen toisen osapuolen siviili- ja työmarkkinaosapuolten välisiin neuvottelu- ja vuoropuheluprosesseihin erityisesti kansalaisyhteiskunnan integroimiseksi paremmin Moldovan tasavallan julkiseen päätöksentekoon.

136 ARTIKLA

Tämän luvun piiriin kuuluvista kysymyksistä käydään osapuolten välillä säännöllistä vuoropuhelua.

27 LUKU

LASTEN OIKEUKSIEN SUOJELUA JA EDISTÄMISTÄ KOSKEVA YHTEISTYÖ

137 ARTIKLA

Osapuolet sopivat tekevänsä yhteistyötä varmistaakseen lasten oikeuksien edistämisen kansainvälisten lakien ja normien, erityisesti lapsen oikeuksia koskevan Yhdistyneiden kansakuntien vuoden 1989 yleissopimuksen, mukaisesti ottaen huomioon Moldovan tasavallan osalta määritellyt prioriteetit erityisesti heikommassa asemassa olevien ryhmien osalta.

138 ARTIKLA

Yhteistyöhön sisältyy erityisesti seuraavat toimet:

a)       ehkäistään ja torjutaan kaikenlaista lapsiin kohdistuvaa riistoa (mukaan luettuna lapsityö), hyväksikäyttöä, laiminlyöntiä ja väkivaltaa muun muassa kehittämällä ja lujittamalla oikeudellisia ja institutionaalisia puitteita sekä alan tiedotuskampanjoiden avulla;

b)      parannetaan järjestelmää, jolla tunnistetaan haavoittuvassa asemassa olevat lapset ja autetaan heitä, muun muassa lisäämällä lasten osallistumista päätöksentekoprosesseihin ja panemalla täytäntöön tehokkaita mekanismeja lasten tekemien valitusten käsittelemiseksi;

c)       vaihdetaan tietoja ja parhaita käytäntöjä lasten köyhyyden vähentämisestä ja sosiaalipoliittisten toimenpiteiden kohdistamisesta lasten hyvinvointiin ja heidän koulutusmahdollisuuksiensa edistämiseen ja helpottamiseen;

d)      pannaan täytäntöön toimenpiteitä lasten oikeuksien edistämiseksi perheessä ja instituutioissa ja vanhempien ja hoitajien valmiuksien vahvistamiseksi, jotta varmistetaan lasten kehitys; ja

e)       liitytään asiaa koskeviin kansainvälisiin sopimuksiin, mukaan lukien Yhdistyneiden kansakuntien, Euroopan neuvoston ja kansainvälistä yksityisoikeutta käsittelevän Haagin konferenssin, sopimuksiin, ratifioidaan ne ja pannaan ne täytäntöön tarkoituksena edistää ja suojata lasten oikeuksia alan tiukimpien normien mukaisesti.

139 ARTIKLA

Tämän luvun piiriin kuuluvista kysymyksistä käydään säännöllistä vuoropuhelua.

28 LUKU

OSALLISTUMINEN UNIONIN VIRASTOJEN TOIMINTAAN JA OHJELMIIN

140 ARTIKLA

Moldovan tasavalta saa osallistua kaikkien niiden unionin virastojen toimintaan, joiden perustamista koskevat säädökset sallivat Moldovan tasavallan osallistumisen. Moldovan tasavalta voi tehdä EU:n kanssa erillisiä sopimuksia, joiden nojalla Moldovan tasavalta voi osallistua kunkin tällaisen viraston toimintaan ja joissa määrätään muun muassa sen rahoitusosuudesta.

141 ARTIKLA

Moldovan tasavalta saa osallistua kaikkiin niihin nykyisiin ja tuleviin unionin ohjelmiin, joiden perustamista koskevat säädökset sallivat Moldovan tasavallan osallistumisen. Moldovan tasavallan osallistuminen unionin ohjelmiin toteutetaan tämän sopimuksen pöytäkirjassa N:o I vahvistettujen määräysten mukaisesti; pöytäkirja koskee Euroopan unionin ja Moldovan tasavallan puitesopimusta Moldovan tasavallan osallistumista unionin ohjelmiin säätelevistä yleisistä periaatteista.

142 ARTIKLA

Osapuolet käyvät säännöllistä vuoropuhelua Moldovan tasavallan osallistumisesta unionin ohjelmiin ja sen virastojen toimintaan. EU ilmoittaa Moldovan tasavallalle uusien unionin virastojen ja ohjelmien perustamisesta sekä tämän sopimuksen 140 ja 141 artiklassa tarkoitettujen, unionin ohjelmiin ja virastojen toimintaan osallistumista koskevien ehtojen mahdollisista muutoksista.

V OSASTO

KAUPPA JA KAUPAN LIITÄNNÄISTOIMENPITEET

1 LUKU

TAVAROIDEN KANSALLINEN KOHTELU JA MARKKINOILLEPÄÄSY

1 JAKSO

YHTEISET MÄÄRÄYKSET

143 ARTIKLA

Tavoite

Osapuolet perustavat tämän sopimuksen määräysten ja tullitariffeja ja kauppaa koskevan vuoden 1994 yleissopimuksen, jäljempänä ’GATT 1994 -sopimus’, XXIV artiklan määräysten mukaisesti asteittain vapaakauppa-alueen enintään kymmenen vuotta kestävän siirtymäkauden aikana, joka alkaa tämän sopimuksen voimaantulopäivästä.

144 ARTIKLA

Soveltamisala

1.       Tämän luvun määräyksiä sovelletaan osapuolten väliseen tavarakauppaan[1].

2.       Tätä lukua sovellettaessa ’peräisin olevalla’ tarkoitetaan sellaista tuotetta, joka on tämän sopimuksen pöytäkirjassa II vahvistettujen alkuperäsääntöjen mukainen.

2 JAKSO

TULLIEN, PALKKIOIDEN JA MUIDEN MAKSUJEN POISTAMINEN

145 ARTIKLA

Tullien määritelmä

Tässä luvussa ’tullilla’ tarkoitetaan kaikkia tulleja ja muita maksuja, joita sovelletaan tavaran tuonnissa, viennissä tai niiden yhteydessä ja myös kaikkia tuontiin tai vientiin sovellettavia tai niiden yhteydessä kannettavia lisäveroja tai -maksuja. ’Tulliin’ eivät sisälly mitkään seuraavista:

a)       tämän sopimuksen 152 artiklan mukaista sisäistä veroa vastaava maksu;

b)      tämän sopimuksen V osaston (Kauppa ja kaupan liitännäistoimenpiteet) 2 luvun (Kaupan suojakeinot) mukaisesti määrätty tulli; tai

c)       tämän sopimuksen 151 artiklan mukaisesti määrätty palkkio tai muu maksu.

146 ARTIKLA

Tavaroiden luokittelu

Tavaroiden luokittelussa osapuolten välisessä kaupassa käytetään kummankin osapuolen tariffinimikkeistöä, joka perustuu vuoden 1983 harmonoidun tavarankuvaus- ja koodausjärjestelmän, jäljempänä ’HS-järjestelmä’, vuoden 2012 versioon ja sen myöhempiin muutoksiin.

147 ARTIKLA

Tuontitullien poistaminen

1.       Kumpikin osapuoli alentaa toisen osapuolen alueelta peräisin olevien tavaroiden tuontitullit tai poistaa ne tämän sopimuksen liitteen XV mukaisesti.

2.       Jokaisesta tavarasta ilmoitetaan tämän sopimuksen liitteessä XV se tullin perustaso, johon tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti sovelletaan perättäisiä tullinalennuksia ja tullinpoistoja.

3.       Jos osapuoli alentaa soveltamaansa suosituimmuustullia milloin tahansa tämän sopimuksen voimaantulon jälkeen, kyseistä tullia sovelletaan tullin perustasona, jos ja niin kauan kuin se on alempi kuin tämän sopimuksen liitteen XV mukaisesti laskettu tulli.

4.       Tämän sopimuksen voimaantulon jälkeen osapuolet voivat sopia mahdollisuudesta nopeuttaa ja laajentaa tullien poistamista niiden välisessä kaupassa. Tämän sopimuksen 438 artiklan 4 kohdan mukaisen kauppa-asioita käsittelevän assosiaatiokomitean tekemä päätös tiettyä tavaraa koskevan tullin poistamisen nopeuttamisesta tai tullin poistamisesta korvaa kyseiselle tavaralle tämän sopimuksen XV liitteen mukaisesti määritetyn tullin tai vaiheluokan.

5.       Tämän sopimuksen voimaantuloa seuraavan kolmannen vuoden aikana osapuolet arvioivat tilanteen ottaen huomioon osapuolten välisen maataloustuotteiden kaupan rakenteen, kyseisten tuotteiden erityisen arkuuden sekä kummankin osapuolen maatalouspolitiikan kehittymisen.

6.       Osapuolet selvittävät kauppa-asioita käsittelevässä assosiaatiokomiteassa vastavuoroisesti mahdollisuuksia myöntää toisilleen lisää myönnytyksiä, joilla pyritään tehostamaan maataloustuotteiden kaupan vapauttamista erityisesti niiden tuotteiden osalta, joihin sovelletaan tariffikiintiöitä.

148 ARTIKLA

Maataloustuotteita ja jalostettuja maataloustuotteita koskeva toimenpiteiden kiertämisen ehkäisymekanismi

1.       Tämän sopimuksen liitteessä XV-C lueteltuihin tuotteisiin sovelletaan toimenpiteiden kiertämisen ehkäisymekanismia. Tämän sopimuksen liitteessä XV-C esitetään kyseisten tuotteiden jokaisen tuoteluokan Moldovan tasavallasta unioniin tapahtuvan tuonnin vuotuiset keskimäärät.

2.       Kun yhden tai useamman tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetun tuoteluokan tuonnin määrä saavuttaa 70 prosenttia liitteessä XV-C mainitusta määrästä minkä tahansa 1 päivästä tammikuuta alkaneeksi laskettavan vuoden osalta, unioni ilmoittaa Moldovan tasavallalle kyseisen tuotteen (kyseisten tuotteiden) tuonnin määrän. Kyseisen ilmoituksen jälkeen ja 14 kalenteripäivän kuluessa siitä päivästä, jona yhden tai useamman tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetun tuoteluokan tuonnin määrä saavuttaa 80 prosenttia tämän sopimuksen liitteessä XV-C mainitusta määrästä, Moldovan tasavallan on annettava unionille vakuuttavat perustelut siitä, miksi tuonti on lisääntynyt. Jos kyseisen tuonnin määrä saavuttaa 100 prosenttia tämän sopimuksen liitteessä XV-C mainitusta määrästä eikä Moldovan tasavalta ole esittänyt vakuuttavia perusteluja, unioni voi tilapäisesti keskeyttää kyseisten tuotteiden etuuskohtelun.

Keskeytystä sovelletaan kuuden kuukauden ajan, ja se tulee voimaan päivänä, jona etuuskohtelun keskeyttämistä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

3.       Unioni ilmoittaa kaikista 2 kohdan mukaisista tilapäisistä keskeytyksistä Moldovan tasavallalle ilman aiheetonta viivytystä.

4.       Unioni voi lopettaa tilapäisen keskeytyksen soveltamisen ennen sen voimaantuloa seuraavien kuuden kuukauden päättymistä, jos Moldovan tasavalta esittää tämän sopimuksen 438 artiklan 4 kohdan mukaisessa kauppa-asioita käsittelevässä assosiaatiokomiteassa näytön siitä, että tämän sopimuksen liitteessä XV-C mainitun määrän ylittävä asianomaisen tuoteluokan tuotteiden määrä johtuu siitä, että kyseisen tuotteen (kyseisten tuotteiden) tuotanto- ja vientikapasiteetti Moldovan tasavallassa on muuttunut.

5.       Unioni ja Moldovan tasavalta voivat yhteisestä sopimuksesta muuttaa tämän sopimuksen liitettä XV-C ja siinä mainittuja määriä kauppa-asioita käsittelevässä assosiaatiokomiteassa Moldovan tasavallan pyynnöstä sen mukaan, miten kyseisen tuotteen (kyseisten tuotteiden) tuotanto- ja vientikapasiteetti ovat muuttuneet Moldovan tasavallassa.

149 ARTIKLA

Vallitsevan tilan säilyttäminen

Kumpikaan osapuoli ei voi korottaa voimassa olevia tulleja tai ottaa käyttöön uusia tulleja toisen osapuolen alueelta peräisin olevien tuotteiden tuonnissa. Tämä ei estä kumpaakaan osapuolta

a)       nostamasta tullia liitteessä XV vahvistetulle tasolle, jos se on ensin yksipuolisesti alentanut kyseistä tullia; tai

b)      säilyttämästä tai korottamasta tullia WTO:n riitojenratkaisuelimen hyväksynnän jälkeen.

150 ARTIKLA

Vientitullit

Osapuolet eivät saa ottaa käyttöön tai pitää voimassa mitään muita tulleja tai veroja kuin tämän sopimuksen 152 artiklan mukaisesti sovellettuja sisäisiä maksuja toisen osapuolen alueelle suuntautuvassa tavaroiden viennissä tai sen yhteydessä.

151 ARTIKLA

Palkkiot ja muut maksut

Kumpikin osapuoli varmistaa GATT 1994 -sopimuksen VIII artiklan ja sen tulkintaan liittyvien huomautusten mukaisesti, että kaikenlaiset tavaroiden viennissä tai tuonnissa tai niiden yhteydessä perittävät palkkiot ja maksut, lukuun ottamatta tulleja ja muita tämän sopimuksen 147 artiklassa tarkoitettuja toimenpiteitä, on määrältään rajattu suoritettujen palvelujen likimääräisiin kustannuksiin ja etteivät ne ole kotimarkkinatuotteiden välillistä suojelua tai tuonnin tai viennin verotusta.

3 JAKSO

MUUT KUIN TARIFFITOIMENPITEET

152 ARTIKLA

Kansallinen kohtelu

Kumpikin osapuoli myöntää kansallisen kohtelun toisen osapuolen tavaroille GATT 1994 -sopimuksen III artiklan ja sen tulkintaan liittyvien huomautusten mukaisesti. Tätä varten GATT 1994 -sopimuksen III artikla ja sen tulkintaan liittyvät huomautukset liitetään tähän sopimukseen ja otetaan osaksi sitä.

153 ARTIKLA

Tuonti- ja vientirajoitukset

Ellei tässä sopimuksessa tai GATT 1994 -sopimuksen XI artiklassa ja sen tulkintaan liittyvissä huomautuksissa toisin määrätä, kumpikaan osapuoli ei saa ottaa käyttöön tai pitää voimassa toisen osapuolen tavaroiden tuontiin tai niiden toisen osapuolen alueelle tarkoitettuun vientiin tai vientiä varten tapahtuvaan myyntiin sovellettavia kieltoja tai rajoituksia. Tätä varten GATT 1994 -sopimuksen XI artikla ja sen tulkintaan liittyvät huomautukset liitetään tähän sopimukseen ja otetaan osaksi sitä.

4 JAKSO

TAVAROIHIN LIITTYVÄT ERITYISMÄÄRÄYKSET

154 ARTIKLA

Yleiset poikkeukset

1.       Tämän luvun määräysten ei voida tulkita estävän osapuolta ottamasta käyttöön tai soveltamasta toimenpiteitä, jotka ovat GATT 1994 -sopimuksen XX ja XXI artiklan ja niiden tulkintaan liittyvien huomautusten mukaisia; GATT 1994 -sopimuksen XX ja XXI artikla ja niiden tulkintaan liittyvät huomautukset liitetään tähän sopimukseen ja otetaan osaksi sitä.

2.       Osapuolet hyväksyvät, että ennen sellaisten toimenpiteiden toteuttamista, joita voidaan perustella GATT 1994 -sopimuksen XX artiklan i ja j alakohdan nojalla, sen osapuolen, joka aikoo toteuttaa toimenpiteet, on toimitettava toiselle osapuolelle kaikki merkitykselliset tiedot, jotta voitaisiin päästä osapuolten hyväksyttävissä olevaan ratkaisuun. Jos sopimukseen ei päästä 30 päivän kuluessa tällaisten tietojen antamisesta, kyseinen osapuoli voi soveltaa tämän kohdan mukaisia toimenpiteitä kyseiseen tavaraan. Kun välitöntä toimintaa edellyttävien poikkeuksellisten ja kriittisten olosuhteiden vuoksi ennakkoon tiedottaminen tai tarkastelu ei ole mahdollista, toimenpiteiden käyttöönottoa suunnitteleva osapuoli voi viipymättä soveltaa tilanteen vaatimia varotoimenpiteitä, ja sen on ilmoitettava tästä välittömästi toiselle osapuolelle.

5 JAKSO

HALLINNOLLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI MUIDEN MAIDEN KANSSA

155 ARTIKLA

Hallinnollista yhteistyötä koskevat erityismääräykset

1.       Osapuolet ovat yhtä mieltä siitä, että hallinnollinen yhteistyö ja apu ovat välttämättömiä tämän luvun nojalla myönnetyn etuuskohtelun täytäntöönpanossa ja valvonnassa, ja vahvistavat sitoutuvansa sääntöjenvastaisuuksien ja petosten torjuntaan tullialalla ja siihen liittyvissä asioissa.

2.       Jos osapuoli puolueettomien tietojen perusteella toteaa, että toinen osapuoli on laiminlyönyt tämän luvun mukaisen hallinnollisen yhteistyön tai avun, ja/tai havaitsee sääntöjenvastaisuuksia tai petoksia, asianomainen osapuoli voi väliaikaisesti keskeyttää etuuskohtelun kyseiseltä yhdeltä tai useammalta tuotteelta tämän artiklan ja erityisesti 5 kohdassa määrätyn menettelyn mukaisesti.

3.       Tässä artiklassa tarkoitetaan hallinnollisen yhteistyön tai avun laiminlyönnillä muun muassa

a)       toistuvaa velvoitteiden noudattamatta jättämistä tavaran (tavaroiden) alkuperäaseman tarkastamiseksi;

b)      toistuvaa kieltäytymistä alkuperäselvityksen jälkitarkastuksesta ja/tai sen tulosten ilmoittamisesta tai aiheetonta viivyttelyä siinä; 

c)       toistuvaa kieltäytymistä luvan myöntämisestä selvityskäyntien tekemiseen asiakirjojen aitouden tai kyseessä olevan etuuskohtelun myöntämisen kannalta merkityksellisten tietojen oikeellisuuden määrittämiseksi tai aiheetonta viivyttelyä sen myöntämisessä.

4.       Tässä artiklassa tarkoitettu sääntöjenvastaisuus tai petos voidaan todeta muun muassa silloin, kun osapuolen tavanomaisen tuotantotason ja vientikapasiteetin ylittävä tavaroiden tuontimäärän nopea kasvu ilman riittävää perustetta voidaan yhdistää sääntöjenvastaisuutta tai petosta koskevaan puolueettomaan tietoon.

5.       Etuuskohtelun väliaikaisen keskeyttämisen edellytykset ovat seuraavat:

a)       osapuolen, joka on puolueettomien tietojen perusteella havainnut toisen osapuolen laiminlyöneen hallinnollisen yhteistyön tai avun ja/tai havainnut sääntöjenvastaisuuksia tai petoksia, on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava tämän sopimuksen 438 artiklan 4 kohdan mukaiselle kauppa-asioita käsittelevälle assosiaatiokomitealle havainnostaan ja sitä koskevista puolueettomista tiedoistaan ja aloitettava kyseisessä komiteassa kaikkiin asiaa koskeviin tietoihin ja puolueettomiin tuloksiin perustuvat neuvottelut, jotta löydettäisiin kummankin osapuolen kannalta hyväksyttävissä oleva ratkaisu;

b)      kun osapuolet ovat aloittaneet neuvottelut edellä mainitussa komiteassa eivätkä ole löytäneet hyväksyttävissä olevaa ratkaisua kolmen kuukauden kuluessa ilmoituksen tekemisestä, asianomainen osapuoli voi keskeyttää väliaikaisesti kyseisen tavaran (kyseisten tavaroiden) etuuskohtelun. Väliaikaisesta keskeyttämisestä on ilmoitettava viipymättä kauppa-asioita käsittelevälle assosiaatiokomitealle;

c)       tässä artiklassa tarkoitettu etuuskohtelun väliaikainen keskeytys ei saa kestää pidempään kuin asianomaisen osapuolen taloudellisten etujen suojaamiseksi on tarpeen. Se ei saa kestää kuutta kuukautta pidempään, mutta keskeytys voidaan uusia, jos voimassaolon päättymispäivään mennessä mikään ei ole muuttunut olosuhteissa, jotka alun perin antoivat aiheen keskeyttämiseen. Keskeytyksestä neuvotellaan tämän sopimuksen 438 artiklan 4 kohdan mukaisessa kauppa-asioita käsittelevässä assosiaatiokomiteassa säännöllisin väliajoin, pyrkien erityisesti lopettamaan keskeyttäminen heti, kun sen soveltamisen edellytykset eivät enää täyty.

6.       Kumpikin osapuoli ilmoittaa sisäisten menettelyjensä mukaisesti tuojille kaikista 5 kohdan a alakohdassa tarkoitetuista ilmoituksista, 5 kohdan b alakohdassa tarkoitetuista päätöksistä ja 5 kohdan c alakohdassa tarkoitetuista uusimisista tai lopettamisista.

156 ARTIKLA

Hallinnollisten virheiden käsittely

Jos toimivaltainen viranomainen tekee virheen vientiin liittyvää etuuskohtelujärjestelmää hallinnoidessaan, etenkin soveltaessaan tähän sopimukseen liitetyn, alkuperätuotteiden määrittelyä ja hallinnollisen yhteistyön menetelmiä koskevan pöytäkirjan II määräyksiä, ja jos virhe vaikuttaa tuontitulleihin, osapuoli, johon kyseiset vaikutukset kohdistuvat, voi pyytää tämän sopimuksen 438 artiklan 4 kohdan mukaista kauppa-asioita käsittelevää assosiaatiokomiteaa selvittämään mahdollisuutta toteuttaa tilanteen korjaamiseksi tarvittavat toimenpiteet.

157 ARTIKLA

Sopimukset muiden maiden kanssa

1.       Tämä sopimus ei ole este tulliliittojen, muiden vapaakauppa-alueiden tai rajaliikennejärjestelyjen ylläpitämiselle tai perustamiselle, sikäli kuin ne eivät ole ristiriidassa tässä sopimuksessa määrättyjen kauppajärjestelyjen kanssa.

2.       Osapuolet keskustelevat tämän sopimuksen 438 artiklan 4 kohdan mukaisessa kauppa-asioita käsittelevässä assosiaatiokomiteassa sopimuksista, joilla perustetaan tulliliittoja, muita vapaakauppa-alueita tai rajaliikennejärjestelyjä, tai pyydettäessä muista keskeisistä asioista, jotka liittyvät niiden kauppapolitiikkaan kolmansien maiden kanssa. Erityisesti tapauksissa, joissa jokin kolmas maa liittyy unioniin, näitä neuvotteluja järjestetään sen varmistamiseksi, että tässä sopimuksessa ilmaistut unionin ja Moldovan tasavallan yhteiset edut otetaan huomioon.

2 LUKU

KAUPAN SUOJAKEINOT

1 JAKSO

YLEISET SUOJATOIMENPITEET

158 ARTIKLA

Yleiset määräykset

1.       Osapuolet vahvistavat oikeutensa ja velvollisuutensa, jotka johtuvat GATT 1994 -sopimuksen XIX artiklasta, Maailman kauppajärjestön perustamissopimuksen, jäljempänä ’WTO-sopimus’, liitteeseen 1A sisältyvästä suojalausekesopimuksesta, jäljempänä ’suojalausekesopimus’, sekä WTO-sopimuksen liitteeseen 1A sisältyvän maataloutta koskevan sopimuksen, jäljempänä ’maataloussopimus’, 5 artiklasta.

2.       Tähän jaksoon ei sovelleta tämän sopimuksen V osaston (Kauppa ja kaupan liitännäistoimenpiteet) 1 luvun (Tavaroiden kansallinen kohtelu ja markkinoillepääsy) mukaisesti vahvistettuja etuuskohtelualkuperäsääntöjä.

3.       Tämän jakson määräyksiin ei sovelleta tämän sopimuksen V osaston (Kauppa ja kaupan liitännäistoimenpiteet) 14 lukua (Riitojen ratkaiseminen).

159 ARTIKLA

Avoimuus

1.       Osapuoli, joka panee vireille tutkimuksen suojatoimenpiteiden käyttöönottoa varten, ilmoittaa tutkimuksen vireillepanosta toiselle osapuolelle, jos asiaan liittyy jälkimmäisen osapuolen huomattava taloudellinen etu.

2.       Sen estämättä, mitä tämän sopimuksen 158 artiklassa määrätään, osapuolen, joka aloittaa suojatoimenpidetutkimuksen ja aikoo toteuttaa suojatoimenpiteitä, on toisen osapuolen pyynnöstä toimitettava tälle välittömästi kirjallisesti kaikki ne olennaiset tiedot, joiden perusteella suojatoimenpidetutkimus pannaan vireille ja suojatoimenpiteet otetaan käyttöön, sekä tarvittaessa myös tiedot suojatoimenpidetutkimuksen aloittamisesta sekä tutkimuksen alustavista ja lopullisista päätelmistä, ja tarjottava toiselle osapuolelle lisäksi mahdollisuus neuvotteluihin.

3.       Tätä artiklaa sovellettaessa katsotaan, että asiaan liittyy osapuolen huomattava taloudellinen etu, jos se on ollut viimeksi kuluneen kolmen vuoden aikana yksi tuodun tuotteen viidestä tärkeimmästä toimittajasta, joko tuotteen absoluuttisena määränä tai sen arvona mitattuna.

160 ARTIKLA

Toimenpiteiden soveltaminen

1.       Osapuolet pyrkivät suojatoimenpiteitä käyttöön ottaessaan huolehtimaan siitä, että ne otetaan käyttöön tavalla, joka vaikuttaa mahdollisimman vähän niiden kahdenväliseen kauppaan.

2.       Sovellettaessa 1 kohtaa osapuolen, joka katsoo, että lopullisten suojatoimenpiteiden käyttöönoton oikeudelliset edellytykset täyttyvät, ja joka aikoo soveltaa tällaisia toimenpiteitä, on ilmoitettava asiasta toiselle osapuolelle ja tarjottava tälle mahdollisuus kahdenvälisiin neuvotteluihin. Jos tyydyttävään ratkaisuun ei päästä 30 päivän kuluessa siitä, kun asiasta ilmoitettiin, tuojaosapuoli voi toteuttaa tarvittavat toimenpiteet ongelman korjaamiseksi.

2 JAKSO

POLKUMYYNNIN VASTAISET TOIMENPITEET JA TASOITUSTOIMENPITEET

161 ARTIKLA

Yleiset määräykset

1.       Osapuolet vahvistavat oikeutensa ja velvollisuutensa, jotka johtuvat GATT 1994 -sopimuksen VI artiklasta, WTO-sopimuksen liitteessä 1A olevasta GATT 1994 -sopimuksen VI artiklan soveltamisesta tehdystä sopimuksesta, jäljempänä ’polkumyyntisopimus’, ja WTO-sopimuksen liitteessä 1A olevasta tukia ja tasoitustulleja koskevasta sopimuksesta, jäljempänä ’tukisopimus’.

2.       Tähän jaksoon ei sovelleta tämän sopimuksen V osaston (Kauppa ja kaupan liitännäistoimenpiteet) 1 luvun (Tavaroiden kansallinen kohtelu ja markkinoillepääsy) mukaisesti vahvistettuja etuuskohtelualkuperäsääntöjä.

3.       Tämän jakson määräyksiin ei sovelleta tämän sopimuksen V osaston (Kauppa ja kaupan liitännäistoimenpiteet) 14 lukua (Riitojen ratkaiseminen).

162 ARTIKLA

Avoimuus

1.       Osapuolet sopivat, että polkumyynnin vastaisia toimenpiteitä ja tasoitustoimenpiteitä olisi käytettävä täysin polkumyyntisopimuksen ja tukisopimuksen vaatimuksia noudattaen ja että niiden olisi perustuttava oikeudenmukaiseen ja avoimeen järjestelmään.

2.       Osapuolet varmistavat, että kaikki ne olennaiset tosiseikat ja näkökannat, joihin niiden päätös toimenpiteiden soveltamisesta pohjautuu, ilmoitetaan kokonaisuudessaan ja tarkoituksenmukaisella tavalla välittömästi väliaikaisten toimenpiteiden käyttöönoton jälkeen ja ennen lopullisten päätelmien tekemistä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta polkumyyntisopimuksen 6 artiklan 5 kohdan ja tukisopimuksen 12 artiklan 4 kohdan soveltamista. Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti, ja asianomaisille osapuolille on annettava riittävästi aikaa näkemystensä esittämiseen.

3.       Sillä edellytyksellä, että tutkimuksen toteuttaminen ei tarpeettomasti lykkäänny, kummallekin asianomaiselle osapuolelle on tarjottava mahdollisuus tulla kuulluksi, jotta se voi esittää näkemyksiään polkumyyntiä ja tukia koskevien tutkimusten aikana.

163 ARTIKLA

Yleisen edun huomioon ottaminen

Osapuoli ei saa soveltaa polkumyynnin vastaisia toimenpiteitä tai tasoitustoimenpiteitä, jos tutkimuksen aikana käytettävissä olevien tietojen perusteella voidaan selvästi päätellä, että toimenpiteiden soveltaminen olisi yleisen edun vastaista. Yleistä etua määritettäessä on kaikkia etuja arvioitava kokonaisuutena, mukaan lukien kotimaisen tuotannonalan sekä käyttäjien, kuluttajien ja tuojien edut sikäli kuin ne ovat toimittaneet asiaan liittyviä tietoja tutkintaviranomaisille.

164 ARTIKLA

Alhaisemman tullin sääntö

Jos osapuoli päättää ottaa käyttöön väliaikaisen tai lopullisen polkumyynti- tai tasoitustullin, tullin määrä ei saa ylittää polkumyyntimarginaalia tai tasoitustoimenpiteiden alaisen tuen koko määrää, vaan sen olisi oltava polkumyyntimarginaalia tai tasoitustoimenpiteiden alaisen tuen koko määrää pienempi, jos tällainen alhaisempi tulli on riittävä kotimaiselle tuotannonalalle aiheutuneen vahingon poistamiseksi.

3 JAKSO

KAHDENVÄLISET SUOJATOIMENPITEET

165 ARTIKLA

Kahdenvälisen suojatoimenpiteen soveltaminen

1.       Jos tämän sopimuksen mukaisen tullien alennuksen tai poiston seurauksena jonkin osapuolen alueelta peräisin olevaa tuotetta tuodaan toisen osapuolen alueelle sellaisina joko absoluuttisesti mitattuna tai suhteessa kotimaiseen tuotantoon lisääntyneinä määrinä ja sellaisissa olosuhteissa, että tuonti aiheuttaa tai uhkaa aiheuttaa huomattavaa vahinkoa kotimaiselle tuotannonalalle, joka tuottaa kyseisen tuotteen kanssa samankaltaisia tai sen kanssa suoraan kilpailevia tuotteita, tuojaosapuoli voi toteuttaa 2 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet tässä jaksossa vahvistettujen edellytysten ja menettelyjen mukaisesti.

2.       Tuojaosapuoli voi toteuttaa kahdenvälisen suojatoimenpiteen, jolla

a)       keskeytetään kyseiseen tuotteeseen sovellettavan tullin lisäalennus tämän sopimuksen mukaisesti; tai

b)      korotetaan tuotteen tulli määrään, joka ei ylitä alempaa seuraavista:

i)       tavaraan sovellettu suosituimmuustullin määrä ajankohtana, jona toimenpide toteutetaan; tai

ii)      liitteessä XV olevissa luetteloissa vahvistettu tullin perustaso tämän sopimuksen 147 artiklan mukaisesti.

166 ARTIKLA

Ehdot ja rajoitukset

1.       Osapuoli ilmoittaa toiselle osapuolelle kirjallisesti 2 kohdassa kuvatun tutkimuksen aloittamisesta ja neuvottelee toisen osapuolen kanssa niin paljon etukäteen ennen kahdenvälisen suojatoimenpiteen soveltamista kuin on käytännössä mahdollista, jotta voitaisiin tarkastella tutkimuksesta saatavaa tietoa ja vaihtaa näkemyksiä toimenpiteestä.

2.       Osapuoli soveltaa kahdenvälistä suojatoimenpidettä ainoastaan toimivaltaisten viranomaistensa suorittaman tutkimuksen jälkeen suojalausekesopimuksen 3 artiklan ja 4 artiklan 2 kohdan c alakohdan mukaisesti. Tätä varten suojalausekesopimuksen 3 artikla ja 4 artiklan 2 kohdan c alakohta liitetään tähän sopimukseen ja otetaan soveltuvin osin osaksi sitä.

3.       Osapuoli noudattaa tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tutkimusta suorittaessaan suojalausekesopimuksen 4 artiklan 2 kohdan a alakohdan määräyksiä. Tätä varten suojalausekesopimuksen 4 artiklan 2 kohdan a alakohta liitetään tähän sopimukseen ja otetaan soveltuvin osin osaksi sitä.

4.       Kumpikin osapuoli varmistaa, että sen toimivaltaiset viranomaiset saattavat 2 kohdassa tarkoitetut tutkimukset päätökseen vuoden kuluessa niiden aloituspäivästä.

5.       Kumpikaan osapuoli ei voi soveltaa kahdenvälistä suojatoimenpidettä

a)       kuin siinä mitassa ja sen ajan, joka on tarpeen vakavan haitan estämiseksi tai korjaamiseksi ja kotimaisen tuotannonalan sopeutumisen helpottamiseksi;

b)      kuin enintään kahden vuoden ajan. Suojatoimenpiteen soveltamisen kestoa voidaan kuitenkin jatkaa enintään kahdella vuodella, jos tuojaosapuolen toimivaltaiset viranomaiset määrittävät tässä artiklassa vahvistettujen menettelyjen mukaisesti, että toimenpide on edelleen tarpeen vakavan haitan estämiseksi tai korjaamiseksi ja kotimaisen tuotannonalan sopeutumisen helpottamiseksi ja että on näyttöä siitä, että tuotannonala sopeutuu parhaillaan, sillä edellytyksellä, että suojatoimenpiteen soveltamisen kokonaiskesto, mihin sisältyvät sekä alkuperäinen soveltamisjakso että sen mahdolliset jatkamiset, on enintään neljä vuotta;

c)       kuin enintään siirtymäkauden ajan; tai

d)      saman tuotteen osalta, johon samanaikaisesti sovelletaan GATT 1994 -sopimuksen XIX artiklan ja suojalausekesopimuksen mukaista toimenpidettä.

6.       Kun osapuoli lopettaa kahdenvälisen suojatoimenpiteen soveltamisen, tullin määrä on se, joka tämän sopimuksen liitteeseen XV sisältyvän luettelon mukaisesti olisi ollut voimassa ilman kyseistä toimenpidettä.

167 ARTIKLA

Väliaikaiset toimenpiteet

Kriittisissä olosuhteissa, joissa viivytys aiheuttaisi vaikeasti korjattavissa olevan vahingon, osapuoli voi soveltaa väliaikaista kahdenvälistä suojatoimenpidettä, kun alustavan määrityksen perusteella on ensin saatu selkeää näyttöä siitä, että toisen osapuolen alueelta peräisin olevien tavaroiden tuonti on lisääntynyt tämän sopimuksen mukaisen tullin alentamisen tai poistamisen seurauksena ja että tällainen tuonti aiheuttaa tai uhkaa aiheuttaa huomattavaa haittaa kotimaiselle tuotannonalalle. Väliaikaisten toimenpiteiden kesto on enintään 200 päivää, ja tänä aikana osapuoli noudattaa tämän sopimuksen 166 artiklan 2 ja 3 kohdan määräyksiä. Osapuoli hyvittää viipymättä kaikki tämän sopimuksen liitteessä XV vahvistetun tullin määrän ylittävät tullit, jos tämän sopimuksen 166 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa tutkimuksessa ei päädytä siihen tulokseen, että tämän sopimuksen 165 artiklan vaatimukset täyttyvät. Kaikkien väliaikaisten toimenpiteiden kesto lasketaan osaksi tämän sopimuksen 166 artiklan 5 kohdan b alakohdassa määrättyä jaksoa.

168 ARTIKLA

Korvaukset

1.       Väliaikaista suojatoimenpidettä soveltava osapuoli neuvottelee toisen osapuolen kanssa, jotta voitaisiin yhdessä sopia soveltuvasta kauppaa vapauttavasta korvauksesta sellaisina myönnytyksinä, jotka kauppaan kohdistuvilta olennaisilta vaikutuksiltaan tai arvoltaan vastaavat niitä ylimääräisiä tulleja, joita oletetaan koituvan suojatoimenpiteen seurauksena. Osapuoli tarjoaa mahdollisuuden tällaisiin neuvotteluihin viimeistään 30 päivän kuluttua kahdenvälisen suojatoimenpiteen soveltamisesta.

2.       Jos 1 kohdan mukaisissa neuvotteluissa ei päästä sopimukseen kauppaa vapauttavasta korvauksesta 30 päivän kuluessa neuvottelujen aloittamisesta, se osapuoli, jonka tavaroihin suojatoimenpidettä sovelletaan, voi keskeyttää olennaisilta osin vastaavien myönnytysten soveltamisen siihen osapuoleen, joka soveltaa suojatoimenpidettä.

3.       Edellä 2 kohdassa tarkoitettua keskeyttämisoikeutta ei saa käyttää kahdenvälisen suojatoimenpiteen ensimmäisten 24 voimassaolokuukauden aikana sillä edellytyksellä, että suojatoimenpide on tämän sopimuksen määräysten mukainen.

169 ARTIKLA

Määritelmät

Tässä jaksossa

a)       ’vakava haitta’ ja ’vakavan haitan uhka’ on tulkittava suojalausekesopimuksen 4 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdan mukaisesti. Tätä varten suojalausekesopimuksen 4 artiklan 1 kohdan a ja b alakohta liitetään tähän sopimukseen ja otetaan soveltuvin osin osaksi sitä; ja

b)      ’siirtymäkausi’ tarkoittaa kymmenen vuoden ajanjaksoa tämän sopimuksen voimaantulosta.

3 LUKU

KAUPAN TEKNISET ESTEET, STANDARDOINTI, METROLOGIA, AKKREDITOINTI JA VAATIMUSTENMUKAISUUDEN ARVIOINTI

170 ARTIKLA

Soveltamisala ja määritelmät

1.       Tätä lukua sovelletaan WTO-sopimuksen liitteessä 1A olevassa kaupan teknisistä esteistä tehdyssä sopimuksessa, jäljempänä ’kaupan teknisiä esteitä koskeva sopimus’, määriteltyjen sellaisten standardien, teknisten määräysten ja vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyiden valmisteluun, käyttöönottoon ja soveltamiseen, jotka voivat vaikuttaa osapuolten väliseen tavarakauppaan.

2.       Sen estämättä, mitä tämän artiklan 1 kohdassa määrätään, tätä lukua ei sovelleta terveys- ja kasvinsuojelutoimiin, sellaisina kuin ne on määritelty WTO-sopimuksen liitteessä IA olevan terveys- ja kasvinsuojelutoimia koskevan sopimuksen, jäljempänä ’terveys- ja kasvinsuojelusopimus’, liitteessä A, eikä viranomaisten omia tuotanto- tai kulutusvaatimuksiaan varten laatimiin hankintaeritelmiin.

3.       Tässä luvussa sovelletaan kaupan teknisiä esteitä koskevan sopimuksen liitteen I määritelmiä.

171 ARTIKLA

Kaupan teknisiä esteitä koskevan sopimuksen vahvistaminen

Osapuolet vahvistavat voimassa olevat kaupan teknisiä esteitä koskevan sopimuksen mukaiset oikeutensa ja velvollisuutensa toisiaan kohtaan; mainittu sopimus liitetään tähän sopimukseen ja otetaan osaksi sitä.

172 ARTIKLA

Tekninen yhteistyö

1.       Osapuolet tehostavat yhteistyötään standardien, teknisten määräysten, metrologian, markkinavalvonnan, akkreditoinnin ja vaatimustenmukaisuuden arviointijärjestelmien alalla, jotta ne voisivat lisätä toistensa järjestelmien tuntemusta ja helpottaa pääsyä toistensa markkinoille. Tätä varten osapuolet voivat käynnistää sääntelyä koskevia vuoropuheluja sekä laaja-alaisesti että alakohtaisesti.

2.       Osapuolet pyrkivät yhteistyönsä puitteissa määrittelemään, kehittämään ja edistämään erilaisia kauppaa helpottavia toimia, joihin voi kuulua muun muassa seuraavia:

a)       tehostetaan sääntelyalan yhteistyötä vaihtamalla tietoja ja kokemuksia sekä tekemällä tieteellistä ja teknistä yhteistyötä osapuolten teknisten määräysten, standardien, markkinavalvonnan, vaatimustenmukaisuuden arvioinnin ja akkreditoinnin laadun parantamiseksi ja sääntelykeinojen hyödyntämiseksi tehokkaasti;

b)      edistetään ja kannustetaan yhteistyötä metrologian, standardoinnin, markkinavalvonnan, vaatimustenmukaisuuden arvioinnin ja akkreditoinnin aloilla toimivien, osapuolten julkisten tai yksityisten organisaatioiden välillä;

c)       edistetään standardointiin, metrologiaan, akkreditointiin, vaatimustenmukaisuuden arviointiin ja markkinavalvontaan liittyvän laatuinfrastruktuurin kehittämistä Moldovan tasavallassa;

d)      edistetään Moldovan tasavallan osallistumista alan eurooppalaisten järjestöjen toimintaan;

e)       pyritään löytämään ratkaisuja mahdollisesti ilmeneviin kaupan teknisiin esteisiin; ja

f)       yhteensovitetaan kannat, jotka osapuolet omaksuvat kansainvälisissä kaupan ja sääntelyalan järjestöissä, kuten WTO:ssa ja Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomissiossa (UNECE).

173 ARTIKLA

Teknisten määräysten, standardien ja vaatimustenmukaisuuden arvioinnin lähentäminen

1.       Moldovan tasavalta toteuttaa tarvittavat toimenpiteet saattaakseen lainsäädäntönsä asteittain yhdenmukaiseksi unionin teknisten määräysten, standardien, metrologian, akkreditoinnin ja vaatimustenmukaisuuden arvioinnin ja sen vastaavien järjestelmien sekä markkinavalvonnan järjestelmän kanssa ja sitoutuu noudattamaan asiaa koskevassa unionin säännöstössä vahvistettuja periaatteita ja käytäntöjä.

2.       Edellä 1 kohdassa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi Moldovan tasavalta

a)       ottaa asiaa koskevan unionin säännöstön asteittain osaksi lainsäädäntöään tämän sopimuksen liitteen XVI määräysten mukaisesti; ja

b)      toteuttaa sellaiset hallinnolliset ja institutionaaliset uudistukset, jotka ovat välttämättömiä tämän luvun täytäntöönpanon edellyttämän tehokkaan ja avoimen järjestelmän luomiseksi.

3.       Moldovan tasavalta pidättäytyy muuttamasta sen laaja-alaista ja alakohtaista lainsäädäntöä, lukuun ottamatta kyseisen lainsäädännön asteittaista yhdenmukaistamista unionin säännöstön kanssa ja yhdenmukaistamisen ylläpitämistä, ja se ilmoittaa unionille kansalliseen lainsäädäntöönsä tehtävistä muutoksista.

4.       Moldovan tasavalta varmistaa, että sen kyseisten alojen kansalliset elimet osallistuvat standardoinnin, lakisääteisen metrologian ja perusmetrologian sekä vaatimustenmukaisuuden arvioinnin, mukaan lukien akkreditointi, alalla toimivien eurooppalaisten ja kansainvälisten järjestöjen toimintaan kunkin järjestön toimialan ja tarjolla olevan jäsenyysaseman mukaisesti.

5.       Standardointijärjestelmänsä integroimiseksi Moldovan tasavalta

a)       saattaa asteittain voimaan eurooppalaiset standardit (EN) kansallisina standardeina, mukaan lukien yhdenmukaistetut eurooppalaiset standardit, joiden vapaaehtoinen käyttö luo olettamuksen, että Moldovan tasavallan lainsäädäntö on unionin lainsäädännön mukaista;

b)      samaan aikaan näiden standardien voimaansaattamisen kanssa poistaa niiden kanssa ristiriidassa olevat kansalliset standardit; ja

c)       täyttää asteittain edellytykset täysjäsenyydelle eurooppalaisessa standardointiorganisaatiossa.

6.       Tämän sopimuksen voimaantulon jälkeen Moldovan tasavalta toimittaa unionille vuosittain kertomuksia tämän sopimuksen liitteen XVI mukaisesti toteutetuista toimenpiteistä. Jos tämän sopimuksen liitteessä XVI lueteltuja toimenpiteitä ei ole toteutettu asetetussa määräajassa, Moldovan tasavalta esittää uuden aikataulun näiden toimenpiteiden toteutukselle. Osapuolet voivat muuttaa tämän sopimuksen liitettä XVI.

174 ARTIKLA

Teollisuustuotteiden vaatimustenmukaisuuden arviointia ja hyväksymistä koskeva sopimus

1.       Osapuolet päättävät viime kädessä teollisuustuotteiden vaatimustenmukaisuuden arviointia ja hyväksymistä koskevan sopimuksen lisäämisestä pöytäkirjana tähän sopimukseen; pöytäkirja kattaa tämän sopimuksen liitteessä XVI olevaan luetteloon sisältyviä aloja, joita pidetään yhdenmukaistettuina sen jälkeen, kun niistä on sovittu, ja unionin tarkastettua, että Moldovan tasavallan asiaankuuluva alakohtainen ja laaja-alainen lainsäädäntö, instituutiot ja standardit on täysin yhdenmukaistettu unionin kanssa. Tarkoituksena on viime kädessä laajentaa teollisuustuotteiden vaatimustenmukaisuuden arviointia ja hyväksymistä koskeva sopimus kattamaan kaikki tämän sopimuksen liitteessä XVI luetellut alat.

2.       Teollisuustuotteiden vaatimustenmukaisuuden arviointia ja hyväksymistä koskevassa sopimuksessa määrätään, että osapuolten välistä tuotteiden kauppaa sopimuksen kattamilla aloilla koskevat samat edellytykset kuin vastaavien tuotteiden kauppaa jäsenvaltioiden välillä.

175 ARTIKLA

Merkinnät

1.       Osapuolet vahvistavat merkintöihin liittyviä vaatimuksia koskevien teknisten määräysten osalta kaupan teknisiä esteitä koskevan sopimuksen 2.2 lukuun sisältyvät periaatteet, joiden mukaan tällaisia vaatimuksia ei pitäisi laatia, hyväksyä tai soveltaa siten, että niiden avulla tai vaikutuksesta luodaan tarpeettomia esteitä kansainväliselle kaupalle, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän sopimuksen 173 ja 174 artiklan soveltamista. Tämän vuoksi tällaiset merkintöihin liittyvät vaatimukset eivät saa rajoittaa kauppaa enemmän kuin on tarpeen oikeutettujen tarkoitusten täyttämiseksi, ottaen huomioon riskit, jotka niiden täyttämättä jättäminen aiheuttaisi.

2.       Etenkin pakollisten merkintöjen osalta osapuolet sopivat seuraavaa:

a)       ne pyrkivät minimoimaan merkintöjä koskevat tarpeensa lukuun ottamatta tapauksia, joissa ne ovat tarpeen alaa koskevan unionin säännöstön hyväksymiseksi sekä terveyden, turvallisuuden tai ympäristön suojelemiseksi taikka muiden kohtuullisten yleisten etujen vuoksi; ja

b)      osapuolilla on edelleen oikeus edellyttää, että merkintöjen tiedot annetaan tietyllä kielellä.

4 LUKU

TERVEYS- JA KASVINSUOJELUTOIMET

176 ARTIKLA

Tavoite

1.       Tämän luvun tavoitteena on helpottaa terveys- ja kasvinsuojelutoimien soveltamisalaan kuuluvien perushyödykkeiden kauppaa osapuolten välillä ja samalla suojella ihmisten, eläinten ja kasvien elämää tai terveyttä

a)       varmistamalla kauppaan sovellettavien, tämän sopimuksen liitteessä XVII lueteltujen toimien täysi avoimuus;

b)      lähentämällä Moldovan tasavallan sääntelyjärjestelmä unionin sääntelyjärjestelmään;

c)       tunnustamalla osapuolten eläinten ja kasvien terveystilanne ja soveltamalla alueellistamisen periaatetta;

d)      ottamalla käyttöön osapuolten soveltamien, tämän sopimuksen liitteessä XVII lueteltujen toimien vastaavuuden tunnustamista koskeva järjestelmä;

e)       jatkamalla terveys- ja kasvinsuojelusopimuksen soveltamista;

f)       ottamalla käyttöön mekanismeja ja menetelmiä kaupankäynnin helpottamiseksi; ja

g)      parantamalla osapuolten välistä tiedonkulkua ja yhteistyötä tämän sopimuksen liitteessä XVII luetelluissa toimissa.

2.       Tämän luvun määräyksillä pyritään siihen, että osapuolet pääsevät yhteisymmärrykseen eläinten hyvinvointia koskevista normeista.

177 ARTIKLA

Monenväliset velvoitteet

Osapuolet vahvistavat WTO-sopimusten ja erityisesti terveys- ja kasvinsuojelusopimuksen mukaiset oikeutensa ja velvollisuutensa.

178 ARTIKLA

Soveltamisala

Tätä lukua sovelletaan kaikkiin osapuolen terveys- ja kasvinsuojelutoimiin, jotka voivat suoraan tai epäsuorasti vaikuttaa osapuolten väliseen kauppaan, mukaan lukien kaikki tämän sopimuksen liitteessä XVII luetellut toimet.

179 ARTIKLA

Määritelmät

Tässä luvussa tarkoitetaan

1.       ’terveys- ja kasvinsuojelutoimilla’ terveys- ja kasvinsuojelusopimuksen liitteessä A olevassa 1 kohdassa määriteltyjä toimenpiteitä;

2.       ’eläimillä’ Maailman eläintautijärjestön (OIE) maaeläinten terveyttä koskevassa säännöstössä ja vesieläinten terveyttä koskevassa säännöstössä määriteltyjä maa- ja vesieläimiä;

3.       ’eläintuotteilla’ eläinperäisiä tuotteita, mukaan lukien OIE:n vesieläinten terveyttä koskevassa säännöstössä määritellyt vesieläimistä saadut tuotteet;

4.       ’muilla kuin ihmisravinnoksi tarkoitetuilla eläimistä saatavilla sivutuotteilla’ tämän sopimuksen liitteessä XVII-A olevan 2 osan II kohdassa lueteltuja eläintuotteita;

5.       ’kasveilla’ eläviä kasveja ja tiettyjä eläviä kasvinosia, siemenet mukaan luettuina:

a)       hedelmät, kasvitieteellisessä merkityksessä, muut kuin pakastetut;

b)      kasvikset, muut kuin pakastetut;

c)       mukulat, sipulit, juurakot;

d)      leikkokukat;

e)       oksat lehtineen;

f)       puut, jotka on katkaistu lehtineen;

g)      kasvisolukkoviljelmät;

h)      lehdet, lehvistö;

i)       elävä siitepöly; ja

j)       silmulliset oksat (bud-wood), pistokkaat, varttamisoksat;

6.       ’kasvituotteilla’ kasviperäisiä jalostamattomia tai yksinkertaisesti valmistettuja tuotteita, sikäli kuin ne eivät ole tämän sopimuksen liitteessä XVII-A olevassa 3 osassa määriteltyjä kasveja;

7.       ’siemenillä’ kylvämiseen tarkoitettuja siemeniä termin kasvitieteellisessä merkityksessä;

8.       ’kasvintuhoojilla’ tai ’haitallisilla organismeilla’ kasveille tai kasvituotteille haitallisia kasvien, eläinten tai taudinaiheuttajien lajeja, kantoja tai biotyyppejä;

9.       tietyiltä haitallisilta säännellyiltä organismeilta ’suojellulla alueella’ virallisesti määriteltyä unionin maantieteellistä aluetta, jossa kyseistä organismia ei esiinny suotuisista olosuhteista huolimatta ja vaikka sitä esiintyy unionin muissa osissa;

10.     ’eläintaudilla’ jonkin infektion kliinistä tai patologista esiintymistä eläimissä;

11.     ’vesieläinten taudilla’ OIE:n vesieläinten terveyttä koskevassa säännöstössä tarkoitettujen tautien yhden tai useamman etiologisen tekijän aiheuttamaa kliinistä tai ei-kliinistä infektiota;

12.     ’eläinten infektiolla’ tilannetta, jossa eläimet toimivat tartunnanaiheuttajien kantajina ja jolloin infektio eläimissä saattaa ilmetä tai olla ilmenemättä kliinisesti tai patologisesti;

13.     ’eläinten hyvinvointia koskevilla normeilla’ osapuolten laatimia ja soveltamia normeja eläinten suojelemiseksi, soveltuvin osin OIE:n normien mukaisesti;

14.     terveys- ja kasvinsuojelun ’asianmukaisella suojatasolla’ terveys- ja kasvinsuojelusopimuksen liitteessä A olevassa 5 kohdassa määriteltyä terveys- ja kasvinsuojelun asianmukaista tasoa;

15.     ’alueella’ vyöhykettä tai aluetta, sellaisina kuin ne on eläinten terveyden osalta määritelty OIE:n maaeläinten terveyttä koskevassa säännöstössä ja vesieläinten osalta vesieläinten terveyttä koskevassa kansainvälisessä säännöstössä. Unionin osalta ’alueella’ tai ’maalla’ tarkoitetaan unionin aluetta;

16.     ’kasvintuhoojista vapaalla alueella’ aluetta, jolla määrättyä kasvintuhoojaa ei esitetyn tieteellisen näytön perusteella esiinny ja jolla tilanteen säilyttämiseksi on tarvittaessa ryhdytty virallisiin toimiin;

17.     ’alueellistamisella’ alueellisen sopeuttamisen käsitettä sellaisena kuin se on kuvattu terveys- ja kasvinsuojelusopimuksen 6 artiklassa;

18.     ’lähetyksellä’ tiettyä määrää sellaisia samaa lajia olevia eläviä eläimiä tai eläintuotteita, joita koskee sama todistus tai asiakirja, jotka kuljetetaan samalla kuljetusvälineellä, jotka lähettää yksi ainoa lähettäjä ja jotka ovat peräisin samasta viejäosapuolesta tai samalta (samoilta) viejäosapuolen alueelta (alueilta). Eläinlähetys voi koostua yhdestä tai useammasta erästä. Eläintuotelähetys voi koostua yhdestä tai useammasta hyödykkeestä tai erästä;

19.     ’kasvien tai kasvituotteiden lähetyksellä’ tiettyä määrää sellaisia osapuolesta toiseen kuljetettavia kasveja, kasvituotteita ja/tai muita tuotteita, joita koskee, silloin kun sitä vaaditaan, yksi ainoa kasvien terveystodistus. Lähetys voi koostua yhdestä tai useammasta hyödykkeestä tai erästä;

20.     ’erällä’ lähetykseen kuuluvaa yhden hyödykkeen tiettyä yksikkömäärää, joka on yksilöitävissä koostumuksensa homogeenisuuden ja alkuperänsä perusteella;

21.     ’vastaavuudella kaupankäynnin tarkoituksiin’, jäljempänä ’vastaavuus’, tilannetta, jossa tuojaosapuoli hyväksyy tämän sopimuksen liitteessä XVII lueteltujen viejäosapuolen toimien vastaavuuden siinäkin tapauksessa, että nämä toimet poikkeavat sen omista toimista, jos viejäosapuoli osoittaa puolueettomasti tuojaosapuolelle, että sen käyttämillä toimilla saavutetaan tuojaosapuolelle asianmukainen terveys- ja kasvinsuojelutaso tai sallittu riskitaso;

22.     ’alalla’ jonkin tuotteen tai tuoteryhmän tuotannon ja kaupan rakennetta osapuolen alueella;

23.     ’osa-alueella’ tarkoin määriteltyä ja valvottua alan osaa;

24.     ’hyödykkeellä’ kaupankäyntitarkoituksiin kuljetettavia, myös 2–7 kohdassa tarkoitettuja tuotteita tai tavaroita;

25.     ’erityisellä tuontiluvalla’ virallista tuojaosapuolen toimivaltaisten viranomaisten yksittäiselle tuojalle antamaa ennakkolupaa, joka on edellytys jonkin tämän luvun soveltamisalaan kuuluvan hyödykkeen yhden tai useamman lähetyksen tuonnille viejäosapuolen alueelta;

26.     ’työpäivillä’ muita päiviä kuin sunnuntaita, lauantaita ja osapuolen yleisiä vapaapäiviä;

27.     ’tarkastuksella’ rehua, elintarvikkeita, eläinten terveyttä tai eläinten hyvinvointia koskevan minkä tahansa näkökohdan tutkimista sen toteamiseksi, onko kyseinen näkökohta (ovatko kyseiset näkökohdat) rehuja ja elintarvikkeita koskevassa lainsäädännössä sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevissa säännöissä esitettyjen oikeudellisten vaatimusten mukainen (mukaisia);

28.     ’kasvien terveystarkastuksella’ kasvien, kasvituotteiden tai muiden säänneltyjen tuotteiden virallista, silmämääräistä tutkintaa sen määrittämiseksi, onko niissä kasvintuhoojia ja/tai onko kasvinsuojelua koskevia määräyksiä noudatettu;

29.     ’varmentamisella’ sitä, että objektiivista todistusaineistoa tutkimalla ja tarkastelemalla varmistetaan, että esitetyt vaatimukset täyttyvät.

180 ARTIKLA

Toimivaltaiset viranomaiset

Osapuolet ilmoittavat toisilleen toimivaltaisten viranomaistensa rakenteen, organisaation ja toimivallan jaon tämän sopimuksen 191 artiklassa tarkoitetun terveys- ja kasvinsuojelutoimia käsittelevän alakomitean ensimmäisessä kokouksessa. Osapuolet ilmoittavat toisilleen näiden toimivaltaisten viranomaisten rakenteen, organisaation ja toimivallan jaon, mukaan lukien yhteyspisteet, muutoksista.

181 ARTIKLA

Asteittainen lähentäminen

1.       Moldovan tasavalta lähentää asteittain terveys- ja kasvinsuojelualaa ja eläinten hyvinvointia koskevaa lainsäädäntöään unionin lainsäädäntöön tämän sopimuksen liitteen XXIV mukaisesti.

2.       Osapuolet tekevät yhteistyötä asteittaisessa lähentämisessä ja valmiuksien kehittämisessä.

3.       Terveys- ja kasvinsuojelutoimia käsittelevä alakomitea seuraa säännöllisesti tämän sopimuksen liitteessä XXIV tarkoitetun lähentämisprosessin toteutusta voidakseen tarvittaessa antaa lähentämistä koskevia suosituksia.

4.       Moldovan tasavalta toimittaa kolmen kuukauden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta luettelon niistä EU:n terveys- ja kasvinsuojelutoimista, eläinten hyvinvointia koskevista toimenpiteistä ja muista lainsäädäntötoimenpiteistä, joihin Moldovan tasavalta aikoo lähentyä. Luettelo jaotellaan ensisijaisiin aloihin, jotka liittyvät tämän sopimuksen liitteessä XVII määriteltyihin toimenpiteisiin, ja siinä määritellään hyödyke tai hyödykeryhmä, johon lähentämistoimenpiteitä sovelletaan. Lähentämistä koskeva luettelo toimii viiteasiakirjana tämän luvun täytäntöönpanossa.

5.       Lähentämistä koskeva luettelo ja lähentämisprosessissa saavutetun edistyksen arviointiperiaatteet lisätään tämän sopimuksen liitteeseen XXIV, ja niiden perustana ovat Moldovan tasavallan tekniset ja taloudelliset resurssit.

182 ARTIKLA

Eläinten terveystilanteen, tuhoojatilanteen ja alueellisten olosuhteiden tunnustaminen kauppaa varten

Eläintautien, eläinten infektioiden tai tuhoojien tilanteen tunnustaminen

1.       Eläintautien ja eläinten infektioiden (zoonoosit mukaan luettuina) osalta sovelletaan seuraavaa:

a)       tuojaosapuoli tunnustaa kauppaa varten viejäosapuolen tai sen alueiden eläinten terveystilanteen tämän sopimuksen liitteessä XVIII-A yksilöityjen eläintautien osalta tämän sopimuksen liitteessä XIX olevassa A osassa esitetyn menettelyn mukaisesti;

b)      jos osapuoli katsoo, että sen koko alueella tai jossakin osassa vallitsee erityinen tilanne jonkin tietyn, tämän sopimuksen liitteeseen XVIII-A sisältymättömän eläintaudin osalta, se voi pyytää tämän tilanteen tunnustamista tämän sopimuksen liitteessä XIX olevassa C osassa vahvistetun menettelyn mukaisesti. Tuojaosapuoli voi pyytää elävien eläinten ja eläintuotteiden tuonnissa takeita, jotka ovat osapuolten tunnustetun terveystilanteen mukaisia;

c)       osapuolet tunnustavat keskinäisen kauppansa perustaksi muiden kuin tämän sopimuksen liitteessä XVIII-A lueteltujen eläintautien tai eläinten infektioiden yleisyyttä tai esiintyvyyttä ja/tai tapauksen mukaan siihen liittyvää riskiä koskevan osapuolten alueiden tai osien tai alojen tai osa-alueiden tilanteen, sellaisena kuin OIE on sen määritellyt. Tuojaosapuoli voi pyytää elävien eläinten ja eläintuotteiden tuonnissa takeita, jotka ovat OIE:n suositusten mukaisesti määritellyn terveystilanteen mukaisia; ja

d)      jollei tuojaosapuoli nimenomaisesti vastusta ja vaadi tausta- tai lisätietoja taikka neuvotteluja ja/tai varmentamista, kumpikin osapuoli toteuttaa ilman aiheetonta viivytystä tarvittavat lainsäädännölliset ja hallinnolliset toimenpiteet kaupankäynnin mahdollistamiseksi tämän kohdan a, b ja c alakohdan mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän sopimuksen 184, 186 ja 190 artiklan soveltamista.

2.       Tuhoojien osalta sovelletaan seuraavaa:

a)       osapuolet tunnustavat kauppaa varten tuhoojatilanteensa tämän sopimuksen liitteen XIX-B mukaisesti tämän sopimuksen liitteessä XVIII-B yksilöityjen tuhoojien osalta; ja

b)      jollei tuojaosapuoli nimenomaisesti vastusta ja vaadi tausta- tai lisätietoja taikka neuvotteluja ja/tai varmentamista, kumpikin osapuoli toteuttaa ilman aiheetonta viivytystä tarvittavat lainsäädännölliset ja hallinnolliset toimenpiteet kaupankäynnin mahdollistamiseksi tämän kohdan a alakohdan mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän sopimuksen 184, 186 ja 190 artiklan soveltamista.

Alue- ja vyöhykejaon, kasvintuhoojista vapaiden alueiden ja suojeltujen alueiden tunnustaminen

3.       Osapuolet tunnustavat alueellistamisen ja kasvintuhoojista vapaiden alueiden käsitteen, siten kuin se määritellään vuoden 1997 kansainvälisessä kasvinsuojeluyleissopimuksessa (IPPC) ja Yhdistyneiden kansakuntien elintarvike- ja maatalousjärjestön (FAO) kansainvälisissä kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevissa standardeissa (ISPM), ja suojeltujen alueiden käsitteen, siten kuin se määritellään kasvien ja kasvituotteiden haitallisten organismien jäsenvaltioihin kulkeutumisen estämiseen liittyvistä suojatoimenpiteistä 8 päivänä toukokuuta 2000 annetussa neuvoston direktiivissä 2000/29/EY, ja sopivat, että niitä sovelletaan niiden väliseen kauppaan.

4.       Osapuolet sopivat, että tämän sopimuksen liitteessä XVIII-A lueteltuihin eläin- ja kalatauteihin sekä tämän sopimuksen liitteessä XVIII-B lueteltuihin kasvintuhoojiin liittyvät alueellistamista koskevat päätökset tehdään tämän sopimuksen liitteessä XIX olevien A ja B osan määräysten mukaisesti.

5.       Eläintautien osalta tämän sopimuksen 184 artiklan määräysten mukaisesti viejäosapuolen, joka pyytää tuojaosapuolen tunnustusta alueellistamista koskevalle päätökselleen, on ilmoitettava toimenpiteistään ja annettava täydellinen selvitys sekä ratkaisujensa ja päätöstensä tukena käytetyt tiedot. Jollei tuojaosapuoli nimenomaisesti vastusta ja vaadi lisätietoja, neuvotteluja ja/tai varmentamista 15 työpäivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta, ilmoitettu alueellistamista koskeva päätös katsotaan hyväksytyn, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän sopimuksen 185 artiklan soveltamista.

Tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut neuvottelut käydään tämän sopimuksen 185 artiklan 3 kohdan mukaisesti. Tuojaosapuolen on arvioitava lisätiedot 15 työpäivän kuluessa niiden vastaanottamisesta. Tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu varmentaminen toteutetaan tämän sopimuksen 188 artiklan mukaisesti 25 työpäivän kuluessa varmentamispyynnön vastaanottamisesta.

6.       Kasvintuhoojien osalta kumpikin osapuoli varmistaa, että kasveilla, kasvituotteilla ja muilla tuotteilla käytävässä kaupassa otetaan tapauksen mukaan huomioon toisen osapuolen suojelluksi alueeksi tai kasvintuhoojista vapaaksi alueeksi tunnustaman alueen kasvintuhoojatilanne. Osapuolen, joka pyytää toisen osapuolen tunnustusta kasvintuhoojista vapaalle alueelleen, on ilmoitettava toimenpiteistään ja annettava pyydettäessä täydellinen selvitys ja kyseisen alueen perustamista ja ylläpitoa tukevat tiedot FAO:n tai IPPC:n, mukaan lukien ISPM-standardit, mukaisesti. Jollei toinen osapuoli nimenomaisesti vastusta ja vaadi lisätietoja, neuvotteluja ja/tai varmentamista kolmen kuukauden kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta, ilmoitettu kasvintuhoojista vapaata aluetta koskeva alueellistamispäätös katsotaan hyväksytyn, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän sopimuksen 190 artiklan soveltamista.

Tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut neuvottelut käydään tämän sopimuksen 185 artiklan 3 kohdan mukaisesti. Tuojaosapuolen on arvioitava lisätiedot kolmen kuukauden kuluessa niiden vastaanottamisesta. Tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu varmentaminen toteutetaan tämän sopimuksen 188 artiklan mukaisesti 12 kuukauden kuluessa varmentamispyynnön vastaanottamisesta, ottaen huomioon kyseisen kasvintuhoojan ja viljelykasvin biologiset ominaisuudet.

7.       Kun tämän artiklan 4–6 kohdassa tarkoitetut menettelyt on saatettu päätökseen, kumpikin osapuoli toteuttaa ilman aiheetonta viivytystä tarvittavat lainsäädännölliset ja hallinnolliset toimenpiteet kaupan mahdollistamiseksi tämän mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän sopimuksen 190 artiklan soveltamista.

Lokeroiminen

8.       Osapuolet sitoutuvat jatkamaan keskusteluja lokeroimista koskevan periaatteen täytäntöönpanemiseksi.

183 ARTIKLA

Vastaavuuden tunnustaminen

1.       Vastaavuus voidaan tunnustaa suhteessa

a)       yksittäiseen toimenpiteeseen;

b)      toimenpideryhmään; tai

c)       järjestelmään, jota sovelletaan tietyllä alalla tai osa-alueella tai tiettyihin hyödykkeisiin tai hyödykkeiden ryhmään.

2.       Vastaavuutta tunnustaessaan osapuolet noudattavat 3 kohdassa tarkoitettua menettelyä. Menettelyssä viejäosapuolen on puolueettomasti osoitettava vastaavuus ja tuojaosapuolen on arvioitava pyyntöä puolueettomasti. Arviointi voi sisältää tarkastuksia ja varmennuksia.

3.       Viejäosapuolen pyytäessä vastaavuuden tunnustamista tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti osapuolet aloittavat viipymättä ja viimeistään kolmen kuukauden kuluttua siitä, kun tuojaosapuoli on vastaanottanut pyynnön, neuvottelumenettelyn, johon sisältyvät tämän sopimuksen liitteessä XXI vahvistetut vaiheet. Jos viejäosapuoli on esittänyt useita pyyntöjä, osapuolet sopivat tuojaosapuolen pyynnöstä tämän sopimuksen 191 artiklassa tarkoitetussa terveys- ja kasvinsuojelutoimia käsittelevässä alakomiteassa aikataulusta, jonka mukaisesti ne aloittavat ja suorittavat tässä kohdassa tarkoitetun menettelyn.

4.       Kun lainsäädäntö tämän sopimuksen 181 artiklan 3 kohdassa määrätyn seurannan tuloksena on saatu lähennettyä, Moldovan tasavallan on ilmoitettava asiasta heti unionille. Tätä ilmoitusta pidetään Moldovan tasavallan pyyntönä aloittaa tämän artiklan 3 kohdan mukainen kyseisten toimenpiteiden vastaavuuden tunnustamista koskeva menettely.

5.       Jollei toisin sovita, tuojaosapuoli saattaa tämän artiklan 3 kohdassa tarkoitetun vastaavuuden tunnustamista koskevan menettelyn päätökseen 12 kuukauden kuluessa siitä, kun se on saanut viejäosapuolen pyynnön, joka sisältää vastaavuuden osoittavat asiakirjat. Määräaikaa voidaan pidentää kausittaisten viljelykasvien osalta, jos arviointia on perusteltua lykätä, jotta varmennus voidaan suorittaa viljelykasvin sopivana kasvukautena.

6.       Tuojaosapuoli määrittää vastaavuuden kasvien, kasvituotteiden ja muiden tuotteiden osalta asianmukaisten ISPM-standardien mukaisesti.

7.       Tuojaosapuoli voi peruuttaa tai keskeyttää vastaavuuden tunnustamisen, jos jompikumpi osapuoli muuttaa vastaavuuteen vaikuttavia toimenpiteitä, mikäli noudatetaan seuraavaa menettelyä:

a)       Tämän sopimuksen 184 artiklan 2 kohdan määräysten mukaisesti viejäosapuoli ilmoittaa tuojaosapuolelle kaikista sen sellaisten toimenpiteiden muutosehdotuksista, joiden vastaavuus on tunnustettu, ja ehdotettujen toimenpiteiden todennäköisestä vaikutuksesta tunnustettuun vastaavuuteen. Tuojaosapuoli ilmoittaa viejäosapuolelle kuukauden kuluessa näiden tietojen vastaanottamisesta, pysyykö vastaavuus tunnustettuna ehdotettujen toimenpiteiden perusteella;

b)      tämän sopimuksen 184 artiklan 2 kohdan määräysten mukaisesti tuojaosapuoli ilmoittaa viejäosapuolelle kaikista sen sellaisten toimenpiteiden muutosehdotuksista, joihin vastaavuuden tunnustaminen on perustunut, ja ehdotettujen toimenpiteiden todennäköisestä vaikutuksesta tunnustettuun vastaavuuteen. Jos tuojaosapuoli ei enää tunnusta vastaavuutta, osapuolet voivat sopia ehdoista aloittaakseen uudelleen tämän artiklan 3 kohdassa tarkoitetun menettelyn ehdotettujen toimenpiteiden perusteella.

8.       Vastaavuuden tunnustaminen tai tunnustamisen keskeyttäminen tai peruuttaminen riippuu kokonaan tuojaosapuolesta, joka toimii omien hallinnollisten ja lainsäädännöllisten puitteidensa mukaisesti. Kyseisen osapuolen on toimitettava viejäosapuolelle täydellinen kirjallinen selvitys ja tämän artiklan kattamien ratkaisujen ja päätösten tukena käytetyt tiedot. Jos vastaavuutta ei tunnusteta tai tunnustaminen keskeytetään tai perutaan, tuojaosapuoli ilmoittaa viejäosapuolelle tarvittavat edellytykset, joiden perusteella 3 kohdassa tarkoitettu menettely voidaan aloittaa uudestaan.

9.       Tuojaosapuoli ei voi peruuttaa tai keskeyttää vastaavuuden tunnustamista ennen kuin jommankumman osapuolen ehdottamat uudet toimenpiteet tulevat voimaan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän sopimuksen 190 artiklan soveltamista.

10.     Jos tuojaosapuoli tunnustaa vastaavuuden virallisesti tämän sopimuksen liitteessä XXI vahvistetun neuvottelumenettelyn perusteella, terveys- ja kasvinsuojelutoimia käsittelevä alakomitea vahvistaa tämän sopimuksen 191 artiklan 5 kohdassa määrätyn menettelyn mukaisesti, että vastaavuus on tunnustettu osapuolten välisessä kaupassa. Vahvistuspäätöksessä voidaan tapauksen mukaan säätää myös fyysisten rajatarkastusten vähentämisestä, yksinkertaistetuista todistuksista ja laitosten ennakkoluetteloinnin menetelmistä.

Vastaavuutta koskeva tilanne esitetään tämän sopimuksen liitteessä XXV.

184 ARTIKLA

Avoimuus ja tietojen vaihto

1.       Osapuolet tekevät yhteistyötä parantaakseen tämän sopimuksen liitteessä XVII lueteltujen toimien soveltamisesta vastaavien toisen osapuolen virallisten valvontarakenteiden ja -järjestelmien ja niiden toiminnan tuntemusta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän sopimuksen 185 artiklan soveltamista. Tämä voidaan saavuttaa muun muassa kansainvälisten tarkastuskertomusten avulla, kun osapuolet julkistavat ne. Osapuolet voivat vaihtaa näiden tarkastusten tuloksia koskevia tai muita tietoja tarpeen mukaan.

2.       Osapuolet ilmoittavat toisilleen asianomaisten alojen lainsäädäntöä tai menettelyjä koskevista muutoksista tämän sopimuksen 181 artiklassa tarkoitetun lainsäädännön lähentämisen ja 183 artiklassa tarkoitetun vastaavuuden tunnustamisen yhteydessä.

3.       Tässä yhteydessä unioni ilmoittaa Moldovan tasavallalle hyvissä ajoin unionin lainsäädäntöön tehtävistä muutoksista, jotta Moldovan tasavalta voi harkita oman lainsäädäntönsä muuttamista vastaavasti.

Jotta lainsäädäntöasiakirjojen siirto jommankumman osapuolen pyynnöstä olisi helpompaa, olisi saavutettava riittävä yhteistyön taso.

Tätä varten kumpikin osapuoli ilmoittaa viipymättä toiselle osapuolelle yhteyspisteensä ja niitä koskevat muutokset.

185 ARTIKLA

Ilmoitukset, neuvottelut ja viestinnän helpottaminen

1.       Kumpikin osapuoli ilmoittaa toiselle osapuolelle kirjallisesti kahden työpäivän kuluessa kaikista vakavista tai merkittävistä riskeistä ihmisten, eläinten tai kasvien terveydelle, mukaan luettuina elintarvikevalvonnan hätätilanteista tai tilanteista, joissa on selvästi havaittu riski eläin- tai kasvituotteiden kulutukseen liittyvistä vaarallisista vaikutuksista terveydelle ja jotka koskevat erityisesti seuraavia:

a)       toimenpiteet, jotka vaikuttavat tämän sopimuksen 182 artiklassa tarkoitettuihin alueellistamista koskeviin päätöksiin;

b)      minkä tahansa tämän sopimuksen liitteessä XVIII-A luetellun eläintaudin tai liitteessä XVIII-B luetellun säännellyn kasvintuhoojan esiintyvyys tai kehitys;

c)       epidemiologisesti tärkeät havainnot tai merkittävät niihin liittyvät riskit, jotka koskevat tämän sopimuksen liitteisiin XVIII-A ja XVIII-B sisältymättömiä eläintauteja ja kasvintuhoojia tai uusia eläintauteja tai kasvintuhoojia; ja

d)      eläintautien tai kasvintuhoojien torjumiseksi tai hävittämiseksi taikka kansanterveyden tai kasvien terveyden suojelemiseksi toteutettujen toimenpiteiden lisäksi toteutettavat, perusvaatimuksia laajemmat osapuolten toimenpiteet ja kaikki ennaltaehkäisevään politiikkaan, rokotuspolitiikka mukaan luettuna, liittyvät muutokset.

2.       Ilmoitukset tehdään kirjallisesti tämän sopimuksen 184 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuille yhteyspisteille.

Kirjallisella ilmoituksella tarkoitetaan ilmoitusta postitse, faksilla tai sähköpostilla. Ilmoituksia lähetetään ainoastaan tämän sopimuksen 184 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen yhteyspisteiden välillä.

3.       Jos jompikumpi osapuoli on vakavasti huolissaan ihmisten, eläinten tai kasvien terveyteen liittyvistä vaaroista, tilannetta koskevat neuvottelut järjestetään kyseisen osapuolen pyynnöstä mahdollisimman pian ja joka tapauksessa 15 työpäivän kuluessa pyynnöstä. Tällaisissa tilanteissa kumpikin osapuoli pyrkii toimittamaan kaikki tiedot, jotka ovat tarpeen, jotta voitaisiin välttää kaupan häiriöt ja saavuttaa molempien osapuolten kannalta hyväksyttävät ihmisten, eläinten tai kasvien terveyden suojelun mukaiset ratkaisut.

4.       Kumman tahansa osapuolen pyynnöstä käydään eläinten hyvinvointia koskevia neuvotteluja mahdollisimman pian ja viimeistään 20 työpäivän kuluessa ilmoituksen tekemisestä. Kumpikin osapuoli pyrkii näissä tilanteissa toimittamaan kaikki pyydetyt tiedot.

5.       Tämän artiklan 3 ja 4 kohdassa tarkoitetut neuvottelut voidaan osapuolen pyynnöstä pitää video- tai audiokokouksena. Pyynnön esittänyt osapuoli varmistaa, että neuvotteluista laaditaan pöytäkirja, jonka osapuolet virallisesti hyväksyvät. Kyseiseen hyväksyntään sovelletaan tämän sopimuksen 184 artiklan 3 kohdan määräyksiä.

6.       Moldovan tasavalta laatii ja panee täytäntöön kansallisen elintarvikkeita ja rehuja koskevan nopean hälytysjärjestelmän ja kansallisen varhaisvaroitusjärjestelmän, jotka ovat yhteensopivia EU:n vastaavien järjestelmien kanssa. Kun Moldovan tasavalta on pannut täytäntöön tarvittavan alaa koskevan lainsäädännön ja luonut edellytykset kansallisen elintarvikkeita ja rehuja koskevan nopean hälytysjärjestelmän ja kansallisen varhaisvaroitusjärjestelmän asianmukaiselle toiminnalle, kyseiset järjestelmät liitetään osapuolten välillä sovittavan kohtuullisen ajan kuluessa vastaaviin EU:n järjestelmiin.

186 ARTIKLA

Kauppaa koskevat edellytykset

1.       Yleiset tuontiedellytykset:

a)       Osapuolet sopivat soveltavansa tämän sopimuksen liitteessä XVII-A ja liitteessä XVII-C olevissa 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen hyödykkeiden tuontiin yleisiä tuontiedellytyksiä. Tuojaosapuolen tuontiedellytyksiä sovelletaan koko viejäosapuolen alueeseen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän sopimuksen 182 artiklan mukaisesti tehtyjen päätösten soveltamista. Tuojaosapuoli ilmoittaa tämän sopimuksen tullessa voimaan ja tämän sopimuksen 184 artiklan määräysten mukaisesti viejäosapuolelle tuontia koskevista terveys- ja/tai kasvinsuojeluvaatimuksistaan tämän sopimuksen liitteissä XVII-A ja liitteessä XVII-C tarkoitetuille hyödykkeille. Kyseisiin tietoihin sisältyvät tarvittaessa tuojaosapuolen edellyttämien virallisten todistusten tai ilmoitusten tai kaupallisten asiakirjojen mallit.

b)      i)       Tämän artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen edellytysten muutoksissa tai muutosehdotuksissa on noudatettava terveys- ja kasvinsuojelusopimuksen asiaa koskevia ilmoitusmenettelyjä riippumatta siitä, koskevatko ne terveys- ja kasvinsuojelusopimuksen kattamia toimenpiteitä.

ii)      Tuojaosapuoli ottaa huomioon osapuolten välisen kuljetusajan vahvistaessaan tämän artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen edellytysten muutosten voimaantulopäivän, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän sopimuksen 190 artiklan määräysten soveltamista. ja

iii)     Jos tuojaosapuoli ei noudata kyseisiä ilmoitusvaatimuksia, sen on hyväksyttävä aikaisemmin sovelletut edellytykset takaava todistus tai vahvistus 30 päivän ajan muutettujen tuontiedellytysten voimaantulosta.

2.       Tuontiedellytykset vastaavuuden tunnustamisen jälkeen:

a)       Osapuolet toteuttavat 90 päivän kuluessa vastaavuuden tunnustamista koskevan päätöksen tekopäivästä tarvittavat lainsäädännölliset ja hallinnolliset toimenpiteet vastaavuuden tunnustamisen täytäntöönpanemiseksi mahdollistaakseen sen perusteella tämän sopimuksen liitteessä XVII-A ja liitteessä XVII-C olevissa 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen hyödykkeiden kaupan välillään. Näiden hyödykkeiden osalta tuojaosapuolen vaatiman virallisen todistuksen tai asiakirjan malli voidaan tällöin korvata todistuksella, joka on laadittu tämän sopimuksen liitteessä XXIII-B määrätyllä tavalla.

b)      Sellaisten alojen tai osa-alueiden hyödykkeiden, joiden osalta kaikkia toimenpiteitä ei ole tunnustettu vastaaviksi, kauppa jatkuu tämän artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen edellytysten mukaisesti. Viejäosapuolen pyynnöstä sovelletaan tämän artiklan 5 kohdan määräyksiä.

3.       Tämän sopimuksen liitteessä XVII-A ja liitteessä XVII-C olevassa 2 kohdassa tarkoitetuilta hyödykkeiltä ei vaadita erityistä tuontilupaa tämän sopimuksen voimaantulopäivästä alkaen.

4.       Osapuolet neuvottelevat viejäosapuolen pyynnöstä terveys- ja kasvinsuojelutoimia käsittelevässä alakomiteassa tämän sopimuksen 191 artiklan määräysten mukaisesti edellytyksistä, jotka vaikuttavat tämän artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen hyödykkeiden kauppaan, sopiakseen vaihtoehtoisista tai uusista tuojaosapuolen tuontiedellytyksistä. Tällaiset vaihtoehtoiset tai uudet tuontiedellytykset voivat perustua soveltuvissa tapauksissa viejäosapuolen toimenpiteisiin, jotka tuojaosapuoli on tunnustanut vastaaviksi. Jos sopimukseen päästään, tuojaosapuoli toteuttaa tarvittavat lainsäädännölliset ja/tai hallinnolliset toimenpiteet 90 päivän kuluessa tuonnin mahdollistamiseksi sovittujen tuontiedellytysten perusteella.

5.       Luettelo laitoksista, ehdollinen hyväksyntä:

a)       Tuojaosapuoli hyväksyy alustavasti tämän sopimuksen liitteessä XVII-A olevassa 2 osassa tarkoitettujen eläintuotteiden tuonnin osalta viejäosapuolen pyynnöstä, jonka liitteenä on tarvittavat takeet, tämän sopimuksen liitteessä XX olevassa 2 kohdassa tarkoitetut viejäosapuolen alueella sijaitsevat jalostuslaitokset ilman yksittäisten laitosten ennakkotarkastusta. Hyväksynnän on oltava tämän sopimuksen liitteessä XX vahvistettujen edellytysten ja määräysten mukainen. Ellei lisätietoja edellytetä, tuojaosapuoli toteuttaa tarvittavat lainsäädännölliset ja/tai hallinnolliset toimenpiteet tuonnin mahdollistamiseksi tämän perusteella kuukauden kuluessa päivästä, jona tuojaosapuoli on vastaanottanut pyynnön ja asianmukaiset takeet.

Alustava luettelo laitoksista hyväksytään tämän sopimuksen liitteen XX määräysten mukaisesti.

b)      Viejäosapuoli antaa tämän artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen eläintuotteiden tuonnin osalta tuojaosapuolelle tiedoksi luettelon laitoksistaan, jotka täyttävät tuojaosapuolen vaatimukset.

6.       Osapuolen on toisen osapuolen pyynnöstä toimitettava tarvittava selvitys ja tämän artiklan kattamien ratkaisujen ja päätösten tukena käytetyt tiedot.

187 ARTIKLA

Sertifiointimenettely

1.       Osapuolet sopivat noudattavansa tämän sopimuksen liitteessä XXIII vahvistettuja periaatteita sertifiointimenettelyissä ja todistusten ja virallisten asiakirjojen antamisen yhteydessä.

2.       Tämän sopimuksen 191 artiklassa tarkoitettu terveys- ja kasvinsuojelutoimia käsittelevä alakomitea voi sopia sähköisessä sertifioinnissa sekä todistusten peruuttamisessa tai korvaamisessa noudatettavista säännöistä.

3.       Osapuolet sopivat tarvittaessa yhteisistä todistusmalleista tämän sopimuksen 181 artiklassa tarkoitetun lainsäädännön lähentämisen yhteydessä.

188 ARTIKLA

Varmentaminen

1.       Luottamuksen säilyttämiseksi tämän luvun määräysten tosiasialliseen täytäntöönpanoon kummallakin osapuolella on oikeus

a)       suorittaa toisen osapuolen viranomaisten tarkastus- ja sertifiointijärjestelmän tai sen osan ja/tai soveltuvin osin muiden toimenpiteiden varmentaminen kansainvälisten normien, Codex Alimentarius -komission, OIE:n ja IPPC:n suuntaviivojen ja suositusten mukaisesti; ja

b)      saada tietoja toiselta osapuolelta sen valvontajärjestelmästä ja kyseisen järjestelmän mukaisesti suoritettujen valvontatoimien tuloksista.

2.       Kumpikin osapuoli voi ilmoittaa 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetun varmentamisen tuloksista kolmansille osapuolille ja julkistaa ne kumpaan tahansa osapuoleen sovellettavien määräysten mahdollisesti edellyttämällä tavalla. Tällaisessa tulosten jakamisessa ja/tai julkistamisessa on tarvittaessa noudatettava kumpaan tahansa osapuoleen sovellettavia, luottamuksellisuutta koskevia määräyksiä.

3.       Jos tuojaosapuoli päättää suorittaa varmennuskäynnin viejäosapuolen alueelle, tuojaosapuolen on ilmoitettava varmennuskäynnistä viejäosapuolelle vähintään kolme kuukautta ennen kyseisen varmentamisen aiottua suorittamista paitsi silloin, kun on kyseessä hätätapaus tai jos osapuolet toisin sopivat. Osapuolten on sovittava keskenään kaikista varmennuskäyntiä koskevista muutoksista.

4.       Toisen osapuolen toimivaltaisten viranomaisten tarkastus- ja sertifiointijärjestelmien tai niiden osan tai soveltuvin osin muiden toimenpiteiden varmentamisesta aiheutuvat kulut maksaa varmentamisen suorittava osapuoli.

5.       Varmennuskertomuksen luonnos toimitetaan viejäosapuolelle kolmen kuukauden kuluessa varmentamisen päättymisestä. Viejäosapuolelle on annettava 45 työpäivää aikaa esittää huomautuksensa kertomusluonnoksesta. Viejäosapuolen huomautukset on liitettävä ja tarvittaessa sisällytettävä lopulliseen kertomukseen. Jos varmentamisessa on kuitenkin todettu merkittävä ihmisten, eläinten tai kasvien terveyteen liittyvä riski, viejäosapuolelle on ilmoitettava asiasta mahdollisimman nopeasti ja joka tapauksessa 10 työpäivän kuluessa varmentamisen päättymisestä.

6.       Selvyyden vuoksi varmentamisen tuloksia voidaan käyttää osapuolten tai toisen osapuolen tämän sopimuksen 181, 183 ja 189 artiklan mukaisesti suorittamissa menettelyissä.

189 ARTIKLA

Tuontitarkastukset ja tarkastusmaksut

1.       Osapuolet sopivat, että tuojaosapuolen suorittamissa viejäosapuolen alueelta tulevien lähetysten tuontitarkastuksissa noudatetaan tämän sopimuksen liitteessä XXII olevan A osan periaatteita. Näiden tarkastusten tuloksia voidaan käyttää tämän sopimuksen 188 artiklassa tarkoitetussa varmentamismenettelyssä.

2.       Kummankin osapuolen soveltamien fyysisten tuontitarkastusten tiheys on vahvistettu tämän sopimuksen liitteessä XXII olevassa B osassa. Osapuoli voi muuttaa tarkastustiheyttä toimivaltansa rajoissa ja sisäisen lainsäädäntönsä mukaisesti tämän sopimuksen 181, 183 ja 186 artiklan mukaisesti tapahtuneen edistymisen taikka varmentamisen, neuvottelujen tai muiden tässä sopimuksessa määrättyjen toimenpiteiden tuloksena. Tämän sopimuksen 191 artiklassa tarkoitettu terveys- ja kasvinsuojelutoimia käsittelevä alakomitea muuttaa päätöksellään tämän sopimuksen liitteessä XXII olevaa B osaa vastaavasti.

3.       Tarkastusmaksut voivat kattaa ainoastaan toimivaltaiselle viranomaiselle tuontitarkastusten suorittamisesta aiheutuvat kustannukset. Ne lasketaan samoin perustein kuin maksut, jotka veloitetaan vastaavien kotimaisten tuotteiden tarkastuksesta.

4.       Tuojaosapuoli ilmoittaa viejäosapuolelle tämän pyynnöstä kaikista tuontitarkastuksiin ja tarkastusmaksuihin vaikuttaviin toimenpiteisiin tehtävistä muutoksista, näiden muutosten syistä sekä merkittävistä muutoksista tällaisten tarkastusten hallinnollisessa toteutuksessa.

5.       Osapuolet voivat sopia tämän sopimuksen 191 artiklassa tarkoitetun terveys- ja kasvinsuojelutoimia käsittelevän alakomitean määrittämästä päivämäärästä alkaen edellytyksistä, joilla ne hyväksyvät toistensa tämän sopimuksen 188 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut valvontatoimet tarkoituksenaan mukauttaa ja tarvittaessa vastavuoroisesti harventaa fyysisten tuontitarkastusten tiheyttä tämän sopimuksen 186 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen hyödykkeiden osalta.

Osapuolet voivat kyseisestä päivämäärästä alkaen vastavuoroisesti hyväksyä toistensa tekemät tiettyjen hyödykkeiden valvontatoimet ja tämän johdosta vähentää tai korvata niitä koskevia tuontitarkastuksia.

190 ARTIKLA

Suojatoimenpiteet

1.       Jos viejäosapuoli ottaa alueellaan käyttöön toimenpiteitä hallitakseen jotakin sellaista tekijää, joka todennäköisesti aiheuttaa vakavan vaaran tai riskin ihmisten, eläinten tai kasvien terveydelle, viejäosapuolen on toteutettava vastaavat toimenpiteet estääkseen kyseisen vaaran tai riskin kulkeutumisen tuojaosapuolen alueelle, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 2 kohdan määräysten soveltamista.

2.       Tuojaosapuoli voi vakavasta ihmisten, eläinten tai kasvien terveyteen liittyvästä syystä toteuttaa ihmisten, eläinten tai kasvien terveyden suojelun kannalta välttämättömiä tilapäisiä toimenpiteitä. Osapuolten välillä matkalla olevien lähetysten osalta tuojaosapuoli harkitsee, mikä olisi sopivin ja oikeasuhteisin ratkaisu, jotta tarpeettomat kaupan häiriöt voitaisiin välttää.

3.       Tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä käyttöön ottava osapuoli ilmoittaa asiasta toiselle osapuolelle viimeistään yhden työpäivän kuluttua toimenpiteen käyttöönotosta. Osapuolet neuvottelevat tilanteesta kumman tahansa osapuolen pyynnöstä ja tämän sopimuksen 185 artiklan 3 kohdan määräysten mukaisesti 15 työpäivän kuluessa ilmoituksesta. Osapuolet ottavat asianmukaisesti huomioon kaikki tällaisissa neuvotteluissa saadut tiedot ja pyrkivät välttämään tarpeettomia kaupan häiriöitä ottamalla tarvittaessa huomioon tämän sopimuksen 185 artiklan 3 kohdan määräysten mukaisten neuvottelujen tuloksen.

191 ARTIKLA

Terveys- ja kasvinsuojelutoimia käsittelevä alakomitea

1.       Perustetaan terveys- ja kasvinsuojelutoimia käsittelevä alakomitea. Se kokoontuu kolmen kuukauden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta kumman tahansa osapuolen pyynnöstä tai vähintään kerran vuodessa. Osapuolten sopimuksesta terveys- ja kasvinsuojelutoimia käsittelevän alakomitean kokous voidaan pitää video- tai audiokokouksena. Terveys- ja kasvinsuojelutoimia käsittelevä alakomitea voi kokoustensa välisinä aikoina käsitellä asioita myös kirjeitse.

2.       Terveys- ja kasvinsuojelutoimia käsittelevän alakomitean tehtävänä on

a)       käsitellä kaikkia tähän lukuun liittyviä asioita;

b)      valvoa tämän luvun täytäntöönpanoa ja tarkastella kaikkia asioita, joita sen täytäntöönpanossa voi tulla esille;

c)       tarkastella tämän sopimuksen liitteitä XVII–XXV erityisesti tässä luvussa määrätyissä neuvotteluissa ja menettelyissä saavutetun edistymisen perusteella;

d)      muuttaa tämän sopimuksen liitteitä XVII–XXV päätöksillä tämän kohdan c alakohdassa tarkoitetun tarkastelun mukaisesti tai kuten tässä luvussa muuten määrätään; ja

e)       antaa tämän kohdan c alakohdassa tarkoitetun tarkastelun perusteella lausuntoja ja suosituksia tämän sopimuksen VII osastossa (Institutionaaliset määräykset, yleiset määräykset ja loppumääräykset) määritellyille muille elimille.

3.       Osapuolet sopivat perustavansa tarvittaessa teknisiä työryhmiä, jotka koostuvat osapuolten asiantuntijaedustajista ja joiden tehtävänä on määrittää ja käsitellä tämän luvun soveltamisesta aiheutuvia teknisiä ja tieteellisiä kysymyksiä. Jos tarvitaan muuta asiantuntemusta, osapuolet voivat perustaa tilapäisiä työryhmiä tieteelliset työryhmät ja asiantuntijaryhmät mukaan luettuina. Tällaiseen tilapäiseen työryhmään voi kuulua muitakin kuin osapuolten edustajia.

4.       Terveys- ja kasvinsuojelutoimia käsittelevä alakomitea antaa tämän sopimuksen 438 artiklan 4 kohdan mukaiselle kauppa-asioita käsittelevälle assosiaatiokomitealle säännöllisesti kertomuksen toimivaltansa puitteissa tekemistään toimista ja päätöksistä.

5.       Terveys- ja kasvinsuojelutoimia käsittelevä alakomitea vahvistaa työjärjestyksensä ensimmäisessä kokouksessaan.

6.       Osapuolet hyväksyvät yksimielisesti kaikki terveys- ja kasvinsuojelutoimia käsittelevän alakomitean tai sen mahdollisesti perustamien ryhmien päätökset, suositukset, kertomukset ja muut toimet.

5 LUKU

TULLIMENETTELYJEN JA KAUPAN HELPOTTAMINEN

192 ARTIKLA

Tavoitteet

1.       Osapuolet tunnustavat tullimenettelyjen ja kaupan helpottamisen merkityksen kehittyvän kahdenvälisen kaupankäyntiympäristön kannalta. Osapuolet sopivat tämän alan yhteistyön vahvistamisesta, jotta voidaan varmistaa, että asiaankuuluvat lait ja menettelyt sekä asianomaisten hallinnonalojen valmiudet vastaavat tehokkaan valvonnan tavoitteita ja tukevat periaatteellisesti laillisen kaupan helpottamista.

2.       Osapuolet pitävät oikeutettuja poliittisia tavoitteita, kuten kaupan helpottamista, turvallisuutta ja petosten torjuntaa, sekä niitä koskevaa tasapainoista lähestymistapaa ensiarvoisen tärkeinä.

193 ARTIKLA

Lainsäädäntö ja menettelyt

1.       Osapuolet ovat yhtä mieltä siitä, että niiden kauppa- ja tullialaa koskevan lainsäädännön on periaatteessa oltava vakaa ja kattava ja että alan säännösten ja menettelyjen on oltava oikeasuhteisia, avoimia, ennakoitavia, syrjimättömiä ja puolueettomia ja niitä on sovellettava yhdenmukaisesti ja tehokkaasti; tässä tarkoituksessa osapuolet muun muassa

a)       suojelevat ja helpottavat laillista kauppaa panemalla lainsäädännölliset vaatimukset tehokkaasti täytäntöön ja noudattamalla niitä;

b)      välttävät asettamasta tarpeettomia tai syrjiviä rasitteita talouden toimijoille, estävät petoksia ja tarjoavat talouden toimijoille lisähelpotuksia vastineeksi vaatimusten hyvästä noudattamisesta;

c)       käyttävät yhtenäistä hallinnollista asiakirjaa tulli-ilmoitusten tekemiseen;

d)      lisäävät rajalla sovellettavien tullimenettelyjen ja -käytäntöjen tehokkuutta ja avoimuutta ja yksinkertaistavat niitä;

e)       soveltavat tavaroiden maahantuonnin ja luovutuksen yksinkertaistamiseksi ja helpottamiseksi nykyaikaisia tullimenetelmiä, mukaan luettuina riskinarviointi, jälkitarkastukset ja yritysten tarkastusmenettelyt;

f)       pyrkivät karsimaan talouden toimijoille, muun muassa pienille ja keskisuurille yrityksille, aiheutuvia kustannuksia ja lisäämään niiden toimintaympäristön ennustettavuutta;

g)      varmistavat, että tavaroiden tuontia, vientiä ja kauttakuljetusta koskevia vaatimuksia ja menettelyjä sovelletaan syrjimättömästi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta objektiivisten riskinarviointikriteerien soveltamista;

h)      soveltavat tullin ja kaupan alalla sovellettavia kansainvälisiä asiakirjoja, mukaan lukien Maailman tullijärjestön (WCO) maailmankaupan turvaamista ja helpottamista koskevaa normikehystä, WTO:n sopimusta tullausarvosta, väliaikaista maahantuontia koskevaa vuoden 1990 Istanbulin yleissopimusta, harmonoitua tavarankuvaus- ja koodausjärjestelmää koskevaa vuoden 1983 kansainvälistä yleissopimusta, YK:n vuoden 1975 TIR-yleissopimusta, tavaroiden rajatarkastuksen yhdenmukaistamista koskevaa vuoden 1982 kansainvälistä yleissopimusta sekä Euroopan komission antamia suuntaviivoja, kuten tullitoiminnan ohjeita;

i)       ryhtyvät tarvittaviin toimiin ottaakseen huomioon ja pannakseen täytäntöön tullimenettelyjen yksinkertaistamista ja yhdenmukaistamista koskevan tarkistetun vuoden 1973 Kioton yleissopimuksen määräykset;

j)       mahdollistavat sitovat ennakkopäätökset tariffiluokittelun ja alkuperäsääntöjen osalta. Osapuolet varmistavat, että päätöstä voidaan muuttaa tai se voidaan kumota vasta, kun siitä on ensin ilmoitettu asianomaiselle toimijalle, ja ilman takautuvaa vaikutusta, ellei päätöksiä ole tehty virheellisten tai puutteellisten tietojen perusteella;

k)      ottavat käyttöön ja soveltavat yksinkertaistettuja menettelyjä valtuutettujen toimijoiden osalta objektiivisten ja syrjimättömien perusteiden mukaisesti;

l)       vahvistavat säännöt, joilla varmistetaan, että tullimääräysten tai menettelyihin liittyvien vaatimusten rikkomisista aiheutuvat seuraamukset ovat oikeasuhteisia ja syrjimättömiä ja ettei niiden soveltaminen aiheuta kohtuuttomia ja perusteettomia viivästyksiä; ja

m)     soveltavat avoimia, syrjimättömiä ja oikeasuhteisia sääntöjä tulliasioitsijoiden toimilupien osalta.

2.       Työskentelytapojen parantamiseksi sekä toiminnan syrjimättömyyden, avoimuuden, tehokkuuden, rehellisyyden ja vastuullisuuden takaamiseksi osapuolet

a)       toteuttavat lisätoimia, joiden tavoitteena on vähentää, yksinkertaistaa ja standardoida tullin ja muiden viranomaisten vaatimia tietoja ja asiakirjoja;

b)      yksinkertaistavat tavaroiden nopeaan luovutukseen ja tulliselvitykseen liittyviä vaatimuksia ja muodollisuuksia aina, kun se on mahdollista;

c)       huolehtivat tehokkaista, ripeistä ja syrjimättömistä menettelyistä, joilla turvataan muutoksenhakuoikeus sellaisiin tullin ja muiden viranomaisten hallinnollisiin toimiin ja päätöksiin, jotka vaikuttavat tullille esitettyihin tavaroihin. Muutoksenhakumenettelyjen on oltava helposti käytettävissä, myös pienten ja keskisuurten yritysten osalta, ja niihin liittyvien maksujen on oltava kohtuullisia ja oikeassa suhteessa muutoksenhakumenettelyistä viranomaisille aiheutuviin kustannuksiin muutoksenhakuoikeuden toteutumisen varmistamiseksi;

d)      ryhtyvät toimiin varmistaakseen, että jos kiistanalaiseen hallinnolliseen toimeen tai päätökseen haetaan muutosta, tavarat voidaan yleensä luovuttaa ja tullimaksut jättää toistaiseksi kantamatta, jollei mahdollisesti tarpeellisiksi katsotuista turvaamistoimenpiteistä muuta johdu. Tarvittaessa tavaroiden luovuttamista varten olisi vaadittava vakuuden antamista esimerkiksi takauksen tai talletuksen muodossa; ja

e)       varmistavat mahdollisimman korkeatasoisten rehellisyysvaatimusten noudattamisen erityisesti rajalla soveltamalla tämän alan kansainvälisiin sopimuksiin ja asiakirjoihin, erityisesti WCO:n tarkistettuun Arushan julistukseen vuodelta 2003 ja Euroopan komission ohjeisiin vuodelta 2007, sisältyvien periaatteiden mukaisia toimenpiteitä.

3.       Osapuolet eivät sovella

a)       tulliasioitsijoiden pakollista käyttöä koskevia vaatimuksia; eikä

b)      kuljetusta edeltävien tai määräpaikassa suoritettavien tarkastusten pakollista käyttöä koskevia vaatimuksia.

4.       Tässä sopimuksessa sovelletaan WTO:n määräyksissä (erityisesti GATT 1994 -sopimuksen V artikla ja siihen liittyvät määräykset, mukaan lukien kaupan helpottamisesta käytyjen Dohan kierroksen neuvottelujen tuloksena aikaansaadut selvennykset ja muutokset) vahvistettuja kauttakulkua koskevia sääntöjä ja määritelmiä. Kyseisiä määräyksiä sovelletaan myös tapauksiin, joissa tavaroiden kauttakuljetus alkaa tai päättyy osapuolen alueella (tuonti-/vientipassitus).

Osapuolet jatkavat tullipassitusjärjestelmiensä asteittaista yhteenliittämistä tavoitteenaan Moldovan tasavallan tuleva liittyminen yhteistä passitusta koskevaan vuoden 1987 yleissopimukseen.

Osapuolet varmistavat kaikkien asiaankuuluvien viranomaisten välisen yhteistyön ja koordinoinnin alueellaan tarkoituksenaan helpottaa kauttakuljetuksia. Osapuolet edistävät myös viranomaisten ja yksityisen sektorin välistä yhteistyötä passitukseen liittyvissä asioissa.

194 ARTIKLA

Suhteet liike-elämään

Osapuolet sopivat

a)       varmistavansa, että niiden lainsäädäntö ja menettelyt ovat avoimia ja että ne ovat julkisesti saatavilla, mahdollisuuksien mukaan sähköisesti, ja että ne sisältävät perustelut niiden käyttöönotolle. Uusien tai muutettujen säännösten julkaisemisen ja voimaantulon välillä on oltava riittävän pitkä ajanjakso;

b)      tarpeesta käydä oikea-aikaisia ja säännöllisiä neuvotteluja kaupan alan edustajien kanssa lainsäädäntöehdotuksista ja menettelyistä, jotka koskevat tullialaa ja kaupan kysymyksiä. Kukin osapuoli ottaa tätä varten käyttöön viranomaisten ja liike-elämän toimijoiden väliseen neuvonpitoon tarkoitettuja asianmukaisia ja säännöllisiä järjestelyjä;

c)       asettavansa julkisesti saataville mahdollisuuksien mukaan sähköisesti asiaankuuluvat hallinnolliset ilmoitukset, jotka koskevat muun muassa viranomaisten vaatimuksia sekä saapumista ja poistumista koskevia menettelyjä, satamissa ja rajanylityspaikoissa sijaitsevien tullitoimipaikkojen aukioloaikoja ja toimintamenetelmiä sekä yhteyspisteitä tiedusteluja varten;

d)      edistävänsä yhteistyötä toimijoiden ja asiaankuuluvien viranomaisten välillä käyttämällä ennustettavia ja julkisesti saatavilla olevia menettelyjä, kuten yhteisymmärryspöytäkirjoja, jotka perustuvat WCO:n julkaisemiin vastaaviin asiakirjoihin; ja

e)       varmistavansa, että niiden tullia ja siihen liittyviä seikkoja koskevat vaatimukset ja menettelyt täyttävät edelleen kaupan alan toimijoiden oikeutetut tarpeet, ovat parhaiden toimintatapojen mukaisia ja jatkossakin rajoittavat kauppaa mahdollisimman vähän.

195 ARTIKLA

Maksut ja palkkiot

1.       Tämän sopimuksen voimaantuloa seuraavan vuoden tammikuun 1 päivästä alkaen osapuolet kieltävät vaikutukseltaan tuonti- tai vientitulleja ja -maksuja vastaavien hallinnollisten maksujen perimisen.

2.       Tämän sopimuksen V osaston (Kauppa ja kaupan liitännäistoimenpiteet) 1 luvun (Tavaroiden kansallinen kohtelu ja markkinoillepääsy) asiaa koskevien artiklojen soveltamista rajoittamatta kaikenlaisten tuonnissa tai viennissä tai niiden yhteydessä perittävien, osapuolten tulliviranomaisten määräämien maksujen ja palkkioiden, mukaan luettuina näiden viranomaisten puolesta suoritettuihin tehtäviin liittyvät maksut ja palkkiot, osalta osapuolet sopivat seuraavaa:

a)       maksuja ja palkkioita voidaan määrätä ainoastaan kyseessä olevan tuonnin tai viennin yhteydessä tarjotuista palveluista, jotka tavaranilmoittajan pyynnöstä suoritetaan muissa kuin tavanomaisissa työoloissa, muulloin kuin tavanomaisina työaikoina ja muussa kuin tullisäännöksissä tarkoitetussa paikassa, tai tällaisiin palveluihin mahdollisesti liittyvistä muodollisuuksista, joita tuonnin tai viennin toteuttaminen edellyttää;

b)      maksut ja palkkiot eivät saa ylittää tarjotun palvelun kustannuksia;

c)       maksuja ja palkkioita ei lasketa arvon perusteella;

d)      tiedot maksuista ja palkkioista on julkaistava virallisesti nimetyn välineen kautta ja mahdollisuuksien mukaan virallisella verkkosivustolla. Näihin tietoihin on sisällytettävä tarjotusta palvelusta perittävän maksun tai palkkion peruste, vastuussa oleva viranomainen, sovellettavat maksut tai palkkiot sekä maksun suoritusaika ja -tapa; ja

e)       uusia tai muutettuja maksuja ja palkkioita ei saa määrätä ennen kuin niitä koskevat tiedot on julkaistu ja saatettu helposti saataville.

196 ARTIKLA

Tullausarvon määrittäminen

1.       Tavaroiden tullausarvon määrittämisessä osapuolten välisessä kaupassa noudatetaan WTO-sopimuksen liitteessä 1A olevan, GATT 1994 -sopimuksen VII artiklan soveltamisesta tehdyn sopimuksen määräyksiä ja niiden mahdollisia myöhempiä muutoksia. Kyseiset määräykset liitetään tähän sopimukseen ja otetaan osaksi sitä. Vähimmäistullausarvoja ei käytetä.

2.       Osapuolet tekevät yhteistyötä, jotta tullausarvon määrittämiseen liittyvissä kysymyksissä päästäisiin yhteiseen toimintatapaan.

197 ARTIKLA

Tulliyhteistyö

Osapuolet lujittavat tullialan yhteistyötään varmistaakseen tässä luvussa määriteltyjen tavoitteiden toteutumisen, jotta ne voivat entisestään helpottaa kauppaa samalla kun varmistetaan tehokas valvonta, turvallisuus ja petosten ehkäisy. Tätä varten osapuolet hyödyntävät vertailuaineistona soveltuvin osin Euroopan komission laatimia vuoden 2007 tullitoiminnan ohjeita.

Varmistaakseen tämän luvun määräysten noudattamisen osapuolet muun muassa

a)       vaihtavat tietoja tullilainsäädännön ja -menettelyjen alalla;

b)      kehittävät yhteisiä aloitteita, joiden aiheina ovat tuonti-, vienti- ja passitusmenettelyt, ja pyrkivät varmistamaan, että liike-elämän toimijoille tarjotaan tehokkaita palveluja;

c)       tekevät yhteistyötä tullimenettelyjen ja muiden kauppaan liittyvien menettelyjen automatisoinnin alalla;

d)      vaihtavat tarvittaessa tietoja ottaen kuitenkin huomioon tarpeen kunnioittaa tietojen luottamuksellisuutta ja noudattaa henkilötietojen suojaa koskevia normeja ja sääntöjä;

e)       tekevät yhteistyötä ehkäistäkseen rajat ylittävää tavaroiden, mukaan lukien tupakkatuotteet, laitonta kauppaa ja torjuakseen sitä;

f)       vaihtavat tietoja tai käyvät neuvotteluja voidakseen mahdollisuuksien mukaan määrittää yhteisiä kantoja tullialan kansainvälisissä järjestöissä, joita ovat muun muassa WTO, WCO, YK, YK:n kauppa- ja kehityskonferenssi (UNCTAD) ja YK:n Euroopan talouskomissio;

g)      tekevät yhteistyötä teknisen avun suunnittelussa ja täytäntöönpanossa, etenkin edistääkseen tullimenettelyihin ja kauppaa koskeviin helpotuksiin liittyviä uudistuksia tämän sopimuksen asiaa koskevien määräysten mukaisesti;

h)      vaihtavat tullioperaatioihin liittyviä parhaita käytäntöjä erityisesti immateriaalioikeuksien toteutumisen osalta varsinkin tuoteväärennösten tapauksessa;

i)       edistävät koordinointia osapuolten kaikkien rajaviranomaisten välillä rajanylitysprosessin helpottamiseksi ja valvonnan tehostamiseksi ottaen huomioon yhteiset rajatarkastukset, jos ne ovat mahdollisia ja tarkoituksenmukaisia; ja

j)       tunnustavat vastavuoroisesti, tarvittaessa ja soveltuvin osin, kauppakumppanuusohjelmat ja tullivalvonnan, mukaan lukien niitä vastaavat kauppaa helpottavat toimenpiteet.

198 ARTIKLA

Keskinäinen hallinnollinen avunanto tulliasioissa

Osapuolet antavat toisilleen keskinäistä hallinnollista avunantoa tulliasioissa koskevan tämän sopimuksen pöytäkirjan III määräysten mukaisesti hallinnollista apua tulliasioissa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muita tämän sopimuksen ja erityisesti sen 197 artiklan mukaisia yhteistyömuotoja.

199 ARTIKLA

Tekninen apu ja valmiuksien kehittäminen

Osapuolet tekevät yhteistyötä, jonka tavoitteena on teknisen avun tarjoaminen ja valmiuksien kehittäminen kaupan helpottamiseksi ja tullialaa koskevien uudistusten toteuttamiseksi.

200 ARTIKLA

Tulliasioiden alakomitea

1.       Perustetaan tulliasioiden alakomitea. Se raportoi tämän sopimuksen 438 artiklan 4 kohdan mukaiselle kauppa-asioita käsittelevälle assosiaatiokomitealle.

2.       Alakomitean tehtävänä on muun muassa järjestää säännöllisiä neuvotteluja ja valvoa tämän luvun täytäntöönpanoa ja hallinnointia, missä yhteydessä se käsittelee muun muassa tulliyhteistyöhön, rajat ylittävään tulliyhteistyöhön ja sen hallinnointiin, tekniseen apuun, alkuperäsääntöihin, kaupan helpottamiseen ja keskinäiseen hallinnolliseen avunantoon tulliasioissa liittyviä seikkoja.

3.       Tulliasioiden alakomitea muun muassa

a)       huolehtii siitä, että tämän luvun ja tämän sopimuksen pöytäkirjojen II ja III määräyksiä sovelletaan asianmukaisesti;

b)      päättää tämän luvun ja tämän sopimuksen pöytäkirjojen II ja III täytäntöönpanon edellyttämistä käytännön järjestelyistä, toimenpiteistä ja päätöksistä, mukaan luettuina tietojenvaihto, tullitarkastusten ja kauppakumppanuusohjelmien vastavuoroinen tunnustaminen ja vastavuoroisesti hyväksytyt etuudet;

c)       vaihtaa näkemyksiä kaikista yhteistä etua koskevista kysymyksistä, mukaan lukien tulevat toimenpiteet ja niiden täytäntöönpanemiseksi ja soveltamiseksi tarvittavat voimavarat;

d)      antaa tarvittaessa suosituksia; ja

e)       vahvistaa työjärjestyksensä.

201 ARTIKLA

Tullilainsäädännön lähentäminen

Asteittainen lähentyminen unionin tullilainsäädäntöön ja tiettyyn kansainväliseen lainsäädäntöön toteutetaan tämän sopimuksen liitteessä XXVI esitetyllä tavalla.

6 LUKU

SIJOITTAUTUMINEN, PALVELUKAUPPA JA SÄHKÖINEN KAUPPA

1 JAKSO

YLEISET MÄÄRÄYKSET

202 ARTIKLA

Tavoite ja soveltamisala

1.       Osapuolet vahvistavat uudelleen WTO-sopimuksen mukaiset sitoumuksensa ja vahvistavat tarvittavat järjestelyt, jotta sijoittautuminen ja palvelukauppa voidaan vapauttaa asteittain ja vastavuoroisesti ja jotta sähköisessä kaupassa voidaan tehdä yhteistyötä.

2.       Julkiset hankinnat sisältyvät tämän sopimuksen V osaston (Kauppa ja kaupan liitännäistoimenpiteet) 8 lukuun (Julkiset hankinnat). Tämän luvun määräysten ei voida tulkita johtavan minkäänlaisiin julkisia hankintoja koskeviin velvoitteisiin.

3.       Tuet sisältyvät tämän sopimuksen V osaston (Kauppa ja kaupan liitännäistoimenpiteet) 10 lukuun (Kilpailu). Tämän luvun määräyksiä ei sovelleta osapuolten myöntämiin tukiin.

4.       Osapuolet säilyttävät tämän luvun määräysten mukaisesti oikeutensa säännellä ja ottaa käyttöön uusia säännöksiä perusteltujen poliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

5.       Tätä lukua ei sovelleta osapuolen työmarkkinoille pyrkiviä luonnollisia henkilöitä koskeviin toimenpiteisiin eikä kansalaisuutta taikka vakituista asumista tai työntekoa koskeviin toimenpiteisiin.

6.       Tämän luvun määräykset eivät estä osapuolta soveltamasta toimenpiteitä, joilla säännellään luonnollisten henkilöiden pääsyä sen alueelle tai heidän väliaikaista oleskeluaan sen alueella, mukaan lukien toimenpiteet, joita tarvitaan sen rajojen koskemattomuuden suojelemiseksi ja joilla varmistetaan luonnollisten henkilöiden asianmukainen liikkuvuus sen rajojen yli, sillä edellytyksellä, että tällaisia toimenpiteitä ei sovelleta siten, että ne tekevät tyhjäksi ne edut, joita kumpi tahansa osapuoli saa tähän lukuun ja tämän sopimuksen liitteisiin XXVII ja XXVIII sisältyvän erityisen sitoumuksen ehtojen mukaisesti, tai heikentäisivät näitä etuja[2].

203 ARTIKLA

Määritelmät

Tätä lukua sovellettaessa

1.       ’toimenpiteellä’ tarkoitetaan mitä tahansa osapuolen toimenpidettä, joka voi olla lain, säännöksen tai määräyksen, säännön, menettelyn, päätöksen tai hallinnollisen toimen muodossa tai missä tahansa muussa muodossa;

2.       ’osapuolen käyttöön ottamalla tai voimassa pitämällä toimenpiteellä’ tarkoitetaan toimenpidettä, jonka toteuttavat

a)       keskus-, alue- tai paikallistason hallintoelimet ja viranomaiset; ja

b)      valtiosta riippumattomat elimet käyttäessään keskus-, alue- tai paikallistason hallintoelinten tai viranomaisten niille siirtämiä valtuuksia;

3.       ’osapuolen luonnollisella henkilöllä’ tarkoitetaan Euroopan unionin jonkin jäsenvaltion tai Moldovan tasavallan kansalaista näiden maiden lainsäädännön mukaisesti;

4.       ’oikeushenkilöllä’ tarkoitetaan mitä tahansa sovellettavan lainsäädännön mukaan joko voiton tavoittelemiseksi tai muuta tarkoitusta varten asianmukaisesti perustettua tai muulla tavoin järjestettyä, yksityisessä tai julkisessa omistuksessa olevaa oikeussubjektia, kuten yrityksiä, säätiöitä, henkilöyhtiöitä, yhteisyrityksiä, yksityisiä elinkeinonharjoittajia tai yhdistyksiä;

5.       ’unionin oikeushenkilöllä’ tai ’Moldovan tasavallan oikeushenkilöllä’ tarkoitetaan 4 kohdassa määriteltyä ja jäsenvaltion tai Moldovan tasavallan lainsäädännön mukaisesti perustettua oikeushenkilöä, jolla on sääntömääräinen kotipaikka, keskushallinto tai päätoimipaikka alueella[3], johon sovelletaan Euroopan unionin toiminnasta tehtyä sopimusta, tai Moldovan tasavallan alueella.

Jos tällaisella oikeushenkilöllä on ainoastaan sääntömääräinen kotipaikka tai keskushallinto alueella, johon sovelletaan Euroopan unionin toiminnasta tehtyä sopimusta, tai Moldovan tasavallan alueella, sitä ei katsota unionin tai Moldovan tasavallan oikeushenkilöksi, ellei sen toiminnalla ole tosiasiallista ja jatkuvaa yhteyttä unionin tai Moldovan tasavallan talouteen;

6.       sen estämättä, mitä tämän artiklan 5 kohdassa määrätään, myös unionin tai Moldovan tasavallan ulkopuolelle sijoittautuneet laivanvarustamot, jotka ovat jonkin jäsenvaltion tai Moldovan tasavallan kansalaisten määräysvallassa, hyötyvät tämän sopimuksen määräyksistä, jos niiden alukset on rekisteröity kyseisen jäsenvaltion tai Moldovan tasavallan lainsäädännön mukaisesti ja ne purjehtivat jäsenvaltion tai Moldovan tasavallan lipun alla;

7.       osapuolen oikeushenkilön ’tytäryhtiöllä’ tarkoitetaan kyseisen osapuolen toisen oikeushenkilön määräysvallassa tosiasiallisesti olevaa oikeushenkilöä[4];

8.       oikeushenkilön ’sivuliikkeellä’ tarkoitetaan liiketoimintayksikköä, jolla ei ole oikeushenkilön asemaa mutta jonka toiminta on luonteeltaan pysyvää, kuten emoyhtiön sivutoimipaikkaa, jolla on oma johto ja käytännön valmiudet käydä liikeneuvotteluja kolmansien osapuolten kanssa siten, että näiden kolmansien osapuolten ei tarvitse olla suoraan yhteydessä emoyhtiöön, vaikka ne ovatkin tietoisia tarvittaessa syntyvästä oikeussuhteesta emoyhtiöön, jonka pääkonttori on ulkomailla, vaan ne voivat harjoittaa liiketoimintaa tämän sivutoimipaikan muodostavan liiketoimintayksikön kanssa;

9.       ’sijoittautumisella’ tarkoitetaan

a)       unionin tai Moldovan tasavallan oikeushenkilöiden osalta oikeutta ryhtyä harjoittamaan taloudellista toimintaa perustamalla tai hankkimalla oikeushenkilö ja/tai perustamalla sivuliike tai edustusto unionissa tai Moldovan tasavallassa;

b)      luonnollisten henkilöiden osalta unionin tai Moldovan tasavallan luonnollisten henkilöiden oikeutta ryhtyä harjoittamaan taloudellista toimintaa itsenäisinä ammatinharjoittajina ja perustaa yrityksiä, erityisesti yhtiöitä, jotka ovat heidän tosiasiallisessa määräysvallassaan;

10.     ’taloudellinen toiminta’ kattaa teollisen, kaupallisen ja ammatillisen toiminnan sekä käsityöläistoiminnan mutta ei julkista valtaa käytettäessä toteutettua toimintaa;

11.     ’toiminnalla’ tarkoitetaan taloudellisen toiminnan harjoittamista;

12.     ’palveluihin’ sisältyvät kaikkien alojen kaikki palvelut lukuun ottamatta julkista valtaa käytettäessä tarjottavia palveluja;

13.     ’julkista valtaa käytettäessä suoritetut palvelut ja muu toiminta’ ovat palveluja tai toimintaa, joita ei suoriteta kaupallisesti eikä kilpailtaessa yhden tai useamman talouden toimijan kanssa;

14.     ’rajat ylittävällä palvelujen tarjonnalla’ tarkoitetaan palvelujen tarjontaa

a)       osapuolen alueelta toisen osapuolen alueelle (toimitusmuoto 1), tai

b)      osapuolen alueella toisen osapuolen palvelunkäyttäjälle (toimitusmuoto 2);

15.     osapuolen ’palveluntarjoajalla’ tarkoitetaan osapuolen kaikkia luonnollisia henkilöitä tai oikeushenkilöitä, jotka aikovat tarjota tai tarjoavat palveluja;

16.     ’yrittäjällä’ tarkoitetaan kaikkia osapuolen luonnollisia henkilöitä tai oikeushenkilöitä, jotka aikovat harjoittaa tai harjoittavat taloudellista toimintaa sijoittautumalla.

2 JAKSO

SIJOITTAUTUMINEN

204 ARTIKLA

Soveltamisala

Tätä jaksoa sovelletaan osapuolten hyväksymiin tai ylläpitämiin toimenpiteisiin, jotka vaikuttavat sijoittautumiseen millä tahansa taloudellisen toiminnan alalla lukuun ottamatta seuraavia:

a)       ydinaineiden louhinta, valmistus ja jalostus[5];

b)      aseiden ja ampuma- ja sotatarvikkeiden tuotanto tai kauppa;

c)       audiovisuaalialan palvelut;

d)      kansallinen meriliikenteen kabotaasi[6]; ja

e)       kotimaan ja kansainväliset lentoliikennepalvelut[7], sekä säännöllinen että muu lentoliikenne, ja suoraan liikenneoikeuksien käyttöön liittyvät palvelut, eivät kuitenkaan seuraavat:

i)       ilma-alusten korjaus- ja huoltopalvelut, joiden ajaksi lentokone poistetaan liikenteestä;

ii)      lentoliikennepalvelujen myynti ja markkinointi;

iii)     tietokonepohjaiseen paikanvarausjärjestelmään (TPJ) liittyvät palvelut;

iv)     maahuolintapalvelut;

v)      lentokenttäpalvelut.

205 ARTIKLA

Kansallinen kohtelu ja suosituimmuuskohtelu

1.       Jollei tämän sopimuksen liitteessä XXVII-E luetelluista varaumista muuta johdu, Moldovan tasavalta myöntää tämän sopimuksen voimaantulosta alkaen

a)       unionin oikeushenkilöiden tytäryhtiöille, sivuliikkeille ja edustustoille näiden sijoittautumisen osalta yhtä edullisen kohtelun kuin Moldovan tasavallan omille oikeushenkilöille ja niiden sivuliikkeille ja edustustoille tai minkä tahansa kolmannen maan oikeushenkilöiden tytäryhtiöille, sivuliikkeille ja edustustoille sen mukaan, kumpi näistä kohteluista on edullisempi;

b)      unionin oikeushenkilöiden tytäryhtiöille, sivuliikkeille ja edustustoille Moldovan tasavaltaan sijoittautumisen jälkeen näiden toiminnan osalta yhtä edullisen kohtelun kuin Moldovan tasavallan omille oikeushenkilöille ja niiden sivuliikkeille ja edustustoille tai minkä tahansa kolmannen maan oikeushenkilöiden tytäryhtiöille, sivuliikkeille ja edustustoille sen mukaan, kumpi näistä kohteluista on edullisempi;[8]

2.       Jollei tämän sopimuksen liitteessä XXVII-A luetelluista varaumista muuta johdu, unioni myöntää tämän sopimuksen voimaantulosta alkaen

a)       Moldovan tasavallan oikeushenkilöiden tytäryhtiöille, sivuliikkeille ja edustustoille näiden sijoittautumisen osalta yhtä edullisen kohtelun kuin unionin omille oikeushenkilöille ja niiden sivuliikkeille ja edustustoille tai minkä tahansa kolmannen maan oikeushenkilöiden tytäryhtiöille, sivuliikkeille ja edustustoille sen mukaan, kumpi näistä kohteluista on edullisempi;

b)      Moldovan tasavallan oikeushenkilöiden tytäryhtiöille, sivuliikkeille ja edustustoille unioniin sijoittautumisen jälkeen näiden toiminnan osalta yhtä edullisen kohtelun kuin unionin omille oikeushenkilöille ja niiden sivuliikkeille ja edustustoille tai minkä tahansa kolmannen maan oikeushenkilöiden tytäryhtiöille, sivuliikkeille ja edustustoille sen mukaan, kumpi näistä kohteluista on edullisempi;[9]

3.       Jollei tämän sopimuksen liitteissä XXVII-A ja XXVII-E luetelluista varaumista muuta johdu, osapuolet eivät anna uusia säännöksiä tai toteuta uusia toimenpiteitä, joilla olisi syrjivä vaikutus unionin tai Moldovan tasavallan oikeushenkilöiden sijoittautumiseen niiden alueelle tai niiden toimintaan sijoittautumisen jälkeen osapuolten omiin oikeushenkilöihin verrattuna.

206 ARTIKLA

Uudelleentarkastelu

1.       Osapuolet tarkastelevat säännöllisesti sijoittautumista koskevaa oikeudellista kehystä[10] ja sijoittautumisympäristöä kansainvälisissä sopimuksissa antamiensa sitoumusten mukaisesti tavoitteenaan vapauttaa sijoittautumista koskevat edellytykset asteittain.

2.       Edellä 1 kohdassa tarkoitetun uudelleentarkastelun yhteydessä osapuolet arvioivat esiin tulleita sijoittautumisen esteitä. Tämän luvun määräysten syventämiseksi osapuolet käyttävät tällaisten esteiden raivaamiseksi soveltuvia tapoja, joita voivat olla muun muassa lisäneuvottelut, myös sijoitusten suojasta sekä investoijien ja valtion välisistä riitojenratkaisumenetelmistä.

207 ARTIKLA

Muut sopimukset

Minkään tässä luvussa ei saa katsoa rajoittavan osapuolten yrittäjien oikeuksia hyötyä sellaisesta mahdollisesti edullisemmasta kohtelusta, joka voidaan myöntää sellaisten nykyisten tai tulevien sijoituksia koskevien kansainvälisten sopimusten perusteella, joiden sopimuspuolina on jokin jäsenvaltio ja Moldovan tasavalta.

208 ARTIKLA

Sivuliikkeiden ja edustustojen kohtelu

1.       Tämän sopimuksen 205 artiklan määräykset eivät estä osapuolta soveltamasta erityisiä sääntöjä sellaisten toisen osapuolen oikeushenkilöiden sivuliikkeiden ja edustustojen sijoittautumiseen ja toimintaan sen alueella, joita ei ole perustettu ensiksi mainitun osapuolen alueella, jos nämä erityiset säännöt ovat perusteltuja sen vuoksi, että näissä sivuliikkeissä ja edustustoissa on oikeudellisia tai teknisiä eroja verrattuna sen alueella perustettujen oikeushenkilöiden sivuliikkeisiin ja edustustoihin; rahoituspalveluihin voidaan soveltaa erityisiä sääntöjä vakavaraisuussyistä.

2.       Kohtelun ero ei saa olla suurempi kuin mikä on ehdottomasti tarpeen tällaisten oikeudellisten tai teknisten erojen vuoksi tai rahoituspalvelujen osalta vakavaraisuussyistä.

3 JAKSO

RAJAT YLITTÄVÄ PALVELUJEN TARJONTA

209 ARTIKLA

Soveltamisala

Tätä jaksoa sovelletaan osapuolten toimenpiteisiin, jotka vaikuttavat rajat ylittävään palveluiden tarjontaan kaikilla aloilla lukuun ottamatta seuraavia:

a)       audiovisuaalialan palvelut;

b)      kansallinen meriliikenteen kabotaasi[11]; ja

c)       kotimaan ja kansainväliset lentoliikennepalvelut[12], sekä säännöllinen että muu lentoliikenne, ja suoraan liikenneoikeuksien käyttöön liittyvät palvelut, eivät kuitenkaan seuraavat:

i)       ilma-alusten korjaus- ja huoltopalvelut, joiden ajaksi ilma-alus poistetaan liikenteestä;

ii)      lentoliikennepalvelujen myynti ja markkinointi;

iii)     tietokonepohjaiseen paikanvarausjärjestelmään (TPJ) liittyvät palvelut;

iv)     maahuolintapalvelut;

v)      lentokenttäpalvelut.

210 ARTIKLA

Markkinoillepääsy

1.       Kun kyse on markkinoillepääsystä rajat ylittävän palvelujen tarjonnan muodossa, kumpikin osapuoli myöntää toisen osapuolen palveluille ja palveluntarjoajille kohtelun, joka on vähintään yhtä edullinen kuin tämän sopimuksen liitteissä XXVII-B ja XXVII-F olevien erityisten sitoumusten mukainen kohtelu.

2.       Aloilla, joilla on annettu markkinoillepääsysitoumuksia, osapuoli ei saa, ellei tämän sopimuksen liitteissä XXVII-B ja XXVII-F toisin mainita, pitää voimassa tai ottaa käyttöön alueellisesti tai koko alueellaan seuraavia toimenpiteitä:

a)       palveluntarjoajien määrän rajoitukset lukumääräisten kiintiöiden, monopolien, yksinomaisten palveluntarjoajien tai taloudellista tarveharkintaa koskevien vaatimusten muodossa;

b)      palvelujen kaupan tai varojen kokonaisarvoa koskevat rajoitukset lukumääräisten kiintiöiden tai taloudellista tarveharkintaa koskevien vaatimusten muodossa;

c)       palveluliiketoimien kokonaismäärää tai palvelutuotannon kokonaismäärää koskevat rajoitukset määrättyinä lukumääräisinä yksikköinä kiintiöiden tai taloudellista tarveharkintaa koskevien vaatimusten muodossa.

211 ARTIKLA

Kansallinen kohtelu

1.       Kumpikin osapuoli myöntää niillä aloilla, jotka on kirjattu tämän sopimuksen liitteiden XXVII-B ja XXVII-F markkinoillepääsysitoumuksiin, ja näissä sitoumuksissa asetettujen edellytysten ja kelpoisuusehtojen mukaisesti toisen osapuolen palveluille ja palveluntarjoajille kaikkien rajat ylittävään palvelujen tarjontaan vaikuttavien toimenpiteiden osalta yhtä edullisen kohtelun kuin omille vastaaville palveluilleen ja palveluntarjoajilleen.

2.       Osapuoli voi täyttää 1 kohdassa määrätyn vaatimuksen myöntämällä toisen osapuolen palveluille ja palveluntarjoajille joko muodollisesti samanlaisen tai erilaisen kohtelun kuin se myöntää omille vastaaville palveluilleen ja palvelujentarjoajilleen.

3.       Muodollisesti samanlaisen tai erilaisen kohtelun katsotaan olevan vähemmän edullinen, jos se muuttaa kilpailuedellytyksiä osapuolen palvelujen tai palveluntarjoajien eduksi verrattuna vastaaviin toisen osapuolen palveluihin tai palveluntarjoajiin.

4.       Tämän artiklan nojalla annetut erityiset sitoumukset eivät velvoita osapuolta korvaamaan luontaista kilpailuhaittaa, joka johtuu asianomaisten palvelujen tai palveluntarjoajien ulkomaalaisuudesta.

212 ARTIKLA

Sitoumusluettelot

1.       Kummankin osapuolen tämän jakson mukaisesti vapauttamat alat sekä ne markkinoillepääsyn ja kansallisen kohtelun rajoitukset, joita näillä aloilla varaumien muodossa sovelletaan toisen osapuolen palveluihin ja palveluntarjoajiin, luetellaan tämän sopimuksen liitteisiin XXVII-B ja XXVII-F sisältyvissä sitoumusluetteloissa.

2.       Tämän sopimuksen liitteiden XXVII-B ja XXVII-F sitoumusluetteloissa ei ole audiovisuaalialan palveluja koskevia sitoumuksia, sanotun kuitenkaan rajoittamatta rajat ylittävistä televisiolähetyksistä tehtyyn eurooppalaisen yleissopimukseen ja elokuvien yhteistuotannosta tehtyyn eurooppalaiseen yleissopimukseen perustuvien tai niistä mahdollisesti johtuvien osapuolten oikeuksien ja velvollisuuksien soveltamista.

213 ARTIKLA

Uudelleentarkastelu

Jotta osapuolten välinen rajat ylittävä palvelujen tarjonta voitaisiin asteittain vapauttaa, tämän sopimuksen 438 artiklan 4 kohdan mukainen kauppa-asioita käsittelevä assosiaatiokomitea tarkastelee säännöllisesti tämän sopimuksen 212 artiklassa tarkoitettuja sitoumusluetteloita. Tarkastelussa otetaan huomioon muun muassa tämän sopimuksen 230, 240, 249 ja 253 artiklassa tarkoitettu asteittaisen lähentymisen prosessi ja sen vaikutus jäljellä olevien esteiden poistamiseen rajat ylittävässä palvelujen tarjonnassa osapuolten välillä.

4 JAKSO

LUONNOLLISTEN HENKILÖIDEN TILAPÄINEN OLESKELU LIIKETOIMINTAA VARTEN

214 ARTIKLA

Soveltamisala ja määritelmät

1.       Tätä jaksoa sovelletaan osapuolten toimenpiteisiin, jotka koskevat avainhenkilöstön, korkeakoulututkinnon suorittaneiden harjoittelijoiden, yritysmyyjien, sopimusperusteisten palveluntarjoajien ja itsenäisten ammatinharjoittajien saapumista ja tilapäistä oleskelua niiden alueella, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän sopimuksen 202 artiklan 5 kohdan soveltamista.

2.       Tässä jaksossa

a)       ’avainhenkilöstöllä’ tarkoitetaan luonnollisia henkilöitä, jotka työskentelevät osapuolen sellaisessa oikeushenkilössä, joka ei ole voittoa tavoittelematon organisaatio[13], ja jotka ovat vastuussa sijoittautuneen yksikön perustamisesta tai sen asianmukaisesta valvonnasta, hallinnosta ja toiminnasta. ’Avainhenkilöstöön’ kuuluvat sijoittautumisen vuoksi matkustavat ’liikematkalaiset’ ja ’yrityksen sisäisesti siirretyt’:

i)       sijoittautumisen vuoksi matkustavilla ’liikematkalaisilla’ tarkoitetaan luonnollisia henkilöitä, jotka työskentelevät johtotehtävissä ja ovat vastuussa sijoittautuneen yksikön perustamisesta. He eivät tarjoa palveluja eivätkä suorita muuta taloudellista toimintaa kuin mitä sijoittautuminen edellyttää. He eivät saa korvausta isäntämaana olevan osapuolen alueella sijaitsevasta lähteestä;

ii)      ’yrityksen sisäisesti siirretyillä’ tarkoitetaan luonnollisia henkilöitä, jotka ovat olleet jonkin oikeushenkilön palveluksessa taikka sen yhtiömiehenä tai osakkaana vähintään yhden vuoden ajan ja jotka on tilapäisesti siirretty toisen osapuolen alueelle sijoittautuneeseen yksikköön, joka voi olla yrityksen/oikeushenkilön tytäryhtiö, sivuliike tai emoyritys. Kyseisen luonnollisen henkilön on kuuluttava johonkin seuraavista luokista:

1)      johtajat: johtoasemassa olevat oikeushenkilön palveluksessa työskentelevät henkilöt, jotka ensisijaisesti vastaavat sijoittautuneen yksikön johtamisesta ja työskentelevät pääasiassa yrityksen hallituksen tai osakkeenomistajien tai vastaavan elimen yleisen valvonnan alaisuudessa ja joiden toimenkuvaan kuuluvat ainakin seuraavat:

-        sijoittautuneen yksikön tai sen osaston tai alaosaston johtaminen,

-        muun valvonta-, asiantuntija- tai johtotehtävissä toimivan henkilöstön työn ohjaus ja valvonta, ja

-        henkilökohtainen toimivalta palkata ja irtisanoa työntekijöitä taikka antaa palkkaamista, irtisanomista tai muita henkilöstöä koskevia suosituksia;

2)      asiantuntijat: oikeushenkilön palveluksessa työskentelevät henkilöt, joilla on sijoittautuneen yksikön tuotannon, tutkimuslaitteiden, tekniikan, prosessien, menetelmien tai hallinnon kannalta olennaista erityisosaamista. Näitä tietoja arvioitaessa otetaan huomioon paitsi sijoittautuneen yksikön sisäinen tieto myös henkilön huomattava pätevyys erityistä teknistä osaamista vaativassa työssä tai ammatissa, samoin kuin henkilön kuuluminen luvanvaraisten ammattien harjoittajiin;

b)      ’korkeakoulututkinnon suorittaneilla harjoittelijoilla’ tarkoitetaan luonnollisia henkilöitä, jotka ovat olleet osapuolen jonkin oikeushenkilön tai sen sivuliikkeen palveluksessa vähintään yhden vuoden ajan, joilla on korkeakoulututkinto ja jotka tilapäisesti siirretään oikeushenkilön toisen osapuolen alueelle sijoittautuneeseen yksikköön urakehitystä varten tai liiketoiminnan tekniikoita tai menetelmiä koskevan koulutuksen saamiseksi[14];

c)       ’yritysmyyjillä’[15] tarkoitetaan luonnollisia henkilöitä, jotka edustavat osapuolen palveluntarjoajaa tai tavarantoimittajaa ja hakevat lupaa maahanpääsyyn ja tilapäiseen oleskeluun toisen osapuolen alueella palveluja tai tavaroita koskevien myyntineuvottelujen käymiseksi tai palvelujen tai tavaroiden myyntiä koskevan sopimuksen tekemiseksi kyseisen palveluntarjoajan tai tavarantoimittajan puolesta. He eivät osallistu suoraan myyntiin suurelle yleisölle, eivät saa korvausta isäntämaana olevan osapuolen alueella sijaitsevasta lähteestä eivätkä ole komissionäärejä;

d)      ’sopimusperusteisilla palveluntarjoajilla’ tarkoitetaan luonnollisia henkilöitä, jotka ovat osapuolen jonkin sellaisen oikeushenkilön palveluksessa, joka ei ole työnvälitys- ja henkilöstönhankintapalvelujen toimisto eikä toimi tällaisen toimiston kautta, jolla ei ole sijoittautunutta yksikköä toisen osapuolen alueella ja joka on tehnyt vilpittömässä mielessä sopimuksen palvelujen tarjoamisesta viimeksi mainitun osapuolen alueella olevalle lopulliselle kuluttajalle, mikä edellyttää sen työntekijöiden tilapäistä läsnäoloa mainitun osapuolen alueella palveluiden tarjontaa koskevan sopimuksen täytäntöön panemiseksi[16];

e)       ’itsenäisillä ammatinharjoittajilla’ tarkoitetaan osapuolen alueelle itsenäisiksi ammatinharjoittajiksi sijoittautuneita luonnollisia henkilöitä, jotka harjoittavat jonkin palvelun tarjontaa, joilla ei ole sijoittautunutta yksikköä toisen osapuolen alueella ja jotka ovat tehneet vilpittömässä mielessä sopimuksen (muu kuin työnvälitys- ja henkilöstönhankintapalvelujen toimiston kautta tehty sopimus) palvelujen tarjoamisesta viimeksi mainitun osapuolen alueella olevalle lopulliselle kuluttajalle, mikä edellyttää heidän tilapäistä läsnäoloaan mainitun osapuolen alueella palveluiden tarjontaa koskevan sopimuksen täytäntöön panemiseksi[17];

f)       ’tutkinnoilla’ tarkoitetaan tutkinto- ja muita todistuksia ja muuta näyttöä (virallisesta tutkinnosta), jonka viranomainen on antanut oikeudellisten, hallinnollisten tai muiden määräysten mukaisesti ja jolla osoitetaan ammatillisen koulutuksen suorittaminen.

215 ARTIKLA

Avainhenkilöstö ja korkeakoulututkinnon suorittaneet harjoittelijat

1.       Kaikilla aloilla, joiden osalta on tämän luvun 2 jakson (Sijoittautuminen) mukaisesti tehty sitoumuksia, ja jollei tämän sopimuksen liitteissä XXVII-A ja XXVII-E tai liitteissä XXVII-C ja XXVII-G luetelluista varaumista muuta johdu, kumpikin osapuoli sallii toisen osapuolen yrittäjien palkata sijoittautuneisiin yksikköihinsä kyseisen toisen osapuolen luonnollisia henkilöitä sillä edellytyksellä, että työntekijät ovat tämän sopimuksen 214 artiklassa määriteltyä avainhenkilöstöä tai korkeakoulututkinnon suorittaneita harjoittelijoita. Avainhenkilöstön ja korkeakoulututkinnon suorittaneiden harjoittelijoiden tilapäinen maahantulo ja oleskelu saa kestää enintään kolme vuotta yrityksen sisäisesti siirrettyjen osalta, 90 päivää minkä tahansa 12 kuukauden jakson aikana sijoittautumisen vuoksi matkustavien liikematkalaisten osalta ja yhden vuoden korkeakoulututkinnon suorittaneiden harjoittelijoiden osalta.

2.       Ellei tämän sopimuksen liitteissä XXVII-C ja XXVII-G toisin todeta, osapuoli ei saa millään alalla, jonka osalta on tämän luvun 2 jakson (Sijoittautuminen) mukaisesti annettu sitoumuksia, pitää voimassa tai ottaa käyttöön alueellisesti tai koko alueellaan toimenpiteitä, jotka määritellään lukumääräisten kiintiöiden tai taloudellista tarveharkintaa koskevien vaatimusten muodossa oleviksi rajoituksiksi niiden luonnollisten henkilöiden kokonaismäärään, jotka yrittäjä voi ottaa palvelukseen avainhenkilöstönä ja korkeakoulututkinnon suorittaneina harjoittelijoina tietyllä alalla, ja syrjiviksi rajoituksiksi.

216 ARTIKLA

Yritysmyyjät

Kaikilla aloilla, joiden osalta on tämän luvun 2 jakson (Sijoittautuminen) tai 3 jakson (Rajat ylittävä palvelujen tarjonta) mukaisesti annettu sitoumuksia, ja jollei tämän sopimuksen liitteissä XXVII-A, XXVII-E, XXVII-B ja XXVII-F luetelluista varaumista muuta johdu, kumpikin osapuoli sallii yritysmyyjien maahantulon ja tilapäisen oleskelun enintään 90 päivän ajan minkä tahansa 12 kuukauden jakson aikana.

217 ARTIKLA

Sopimusperusteiset palveluntarjoajat

1.       Osapuolet vahvistavat uudelleen palvelukaupan yleissopimuksen, jäljempänä ’GATS-sopimus’, mukaisista sitoumuksistaan johtuvat velvoitteensa, jotka koskevat sopimusperusteisten palveluntarjoajien maahantuloa ja tilapäistä oleskelua.

Tämän sopimuksen liitteiden XXVII-D ja XXVII-H mukaisesti kumpikin osapuoli sallii toisen osapuolen sopimusperusteisten palveluntarjoajien tarjota palveluita alueellaan tämän artiklan 3 kohdassa määrätyin edellytyksin.

2.       Osapuolten sitoumuksiin sovelletaan seuraavia edellytyksiä:

a)       luonnollisten henkilöiden on tarjottava palveluja väliaikaisesti sellaisen oikeushenkilön työntekijöinä, joka on saanut palvelusopimuksen enintään 12 kuukauden ajaksi;

b)      toisen osapuolen alueelle tulevien luonnollisten henkilöiden olisi tarjottava tällaisia palveluja sellaisen oikeushenkilön työntekijöinä, joka on tarjonnut kyseisiä palveluja vähintään vuoden ajan välittömästi ennen kuin toisen osapuolen alueelle tuloa koskeva hakemus on esitetty. Lisäksi luonnollisilla henkilöillä on oltava päivänä, jona toisen osapuolen alueelle tuloa koskeva hakemus esitetään, vähintään kolmivuotinen ammatillinen kokemus[18] alalta, jota sopimus koskee;

c)       toisen osapuolen alueelle saapuvilla luonnollisilla henkilöillä on oltava

i)       korkeakoulututkinto tai vastaavan osaamistason osoittava tutkinto[19]; ja

ii)      sen osapuolen, jonka alueella palvelua tarjotaan, lakien, määräysten tai muiden oikeudellisten vaatimusten mukainen, toiminnan harjoittamiseen vaadittava ammattipätevyys;

d)      luonnollinen henkilö ei saa saada palvelujen tarjoamisesta toisen osapuolen alueella muuta korvausta kuin sen, jonka hänen työnantajanaan oleva oikeushenkilö hänelle maksaa;

e)       luonnollisten henkilöiden maahantulo ja tilapäinen oleskelu kyseisen osapuolen alueella saa kestää enintään kuusi kuukautta tai Luxemburgin osalta 25 viikkoa minkä tahansa 12 kuukauden jakson aikana tai sopimuksen keston ajan, sen mukaan kumpi on lyhyempi;

f)       tämän artiklan määräysten nojalla myönnetty pääsy koskee ainoastaan sopimuksen kohteena olevaa palvelutoimintaa eikä luo oikeutta käyttää sen osapuolen ammattinimikettä, jonka alueella palvelu tarjotaan; ja

g)      palvelusopimuksen kattamien henkilöiden määrä ei saa olla suurempi kuin on tarpeen sopimuksen täytäntöön panemiseksi sen osapuolen, jonka alueella palvelua tarjotaan, lakien, asetusten ja muiden oikeudellisten vaatimusten mukaisesti.

218 ARTIKLA

Itsenäiset ammatinharjoittajat

1.       Tämän sopimuksen liitteiden XXVII-D ja XXVII-H mukaisesti kumpikin osapuoli sallii toisen osapuolen itsenäisten ammatinharjoittajien tarjota palveluita alueellaan tämän artiklan 2 kohdassa määrätyin edellytyksin.

2.       Osapuolten sitoumuksiin sovelletaan seuraavia edellytyksiä:

a)       luonnollisten henkilöiden on tarjottava palveluja väliaikaisesti toisen osapuolen alueelle sijoittautuneina itsenäisinä ammatinharjoittajina, ja heillä on oltava palvelusopimus enintään kahdentoista kuukauden ajaksi;

b)      luonnollisilla henkilöillä, jotka saapuvat toisen osapuolen alueelle, on päivänä, jona toisen osapuolen alueelle saapumista koskeva hakemus esitetään, oltava vähintään kuusivuotinen ammatillinen kokemus toiminnasta, jota sopimus koskee;

c)       toisen osapuolen alueelle saapuvilla luonnollisilla henkilöillä on oltava

i)       korkeakoulututkinto tai vastaavan osaamistason osoittava tutkinto[20]; ja

ii)      sen osapuolen, jonka alueella palvelua tarjotaan, lakien, määräysten tai muiden oikeudellisten vaatimusten mukainen, toiminnan harjoittamiseen vaadittava ammattipätevyys;

d)      luonnollisten henkilöiden maahantulo ja tilapäinen oleskelu kyseisen osapuolen alueella saa kestää enintään kuusi kuukautta tai Luxemburgin osalta 25 viikkoa minkä tahansa 12 kuukauden jakson aikana tai sopimuksen keston ajan, sen mukaan kumpi on lyhyempi; ja

e)       tämän artiklan määräysten nojalla myönnetty pääsy koskee ainoastaan sopimuksen kohteena olevaa palvelutoimintaa eikä luo oikeutta käyttää sen osapuolen ammattinimikettä, jonka alueella palvelu tarjotaan.

5 JAKSO

SÄÄNTELYKEHYS

1 ALAJAKSO

SISÄINEN SÄÄNTELY

219 ARTIKLA

Soveltamisala ja määritelmät

1.       Seuraavia sääntöjä sovelletaan sellaisiin lupavaatimuksia ja -menettelyjä sekä pätevyysvaatimuksia ja -menettelyjä koskeviin osapuolten toimenpiteisiin, jotka vaikuttavat

a)       rajat ylittävään palvelujen tarjontaan;

b)      tämän sopimuksen 203 artiklan 9 kohdassa määriteltyyn oikeushenkilöiden ja luonnollisten henkilöiden sijoittautumiseen niiden alueelle, ja

c)       tämän sopimuksen 214 artiklan 2 kohdan a–e alakohdassa määriteltyihin luokkiin kuuluvien luonnollisten henkilöiden tilapäiseen oleskeluun niiden alueella.

2.       Rajat ylittävän palvelujen tarjonnan osalta näitä sääntöjä sovelletaan vain aloihin, joilla osapuoli on antanut erityissitoumuksia, ja niiltä osin kuin näitä sitoumuksia sovelletaan. Sijoittautumisen osalta näitä sääntöjä ei sovelleta aloihin, joita koskee tämän sopimuksen liitteissä XXVII-A ja XXVII-E ilmoitettu varauma. Luonnollisten henkilöiden tilapäisen oleskelun osalta näitä sääntöjä ei sovelleta aloihin, joita koskee tämän sopimuksen liitteissä XXVII-C, XXVII-D, XXVII-G ja XXVII-H ilmoitettu varauma.

3.       Kyseisiä sääntöjä ei sovelleta toimenpiteisiin, jotka on kirjattava luetteloihin rajoituksina.

4.       Tässä jaksossa

a)       ’lupavaatimuksilla’ tarkoitetaan muita kuin pätevyyttä koskevia sisällöllisiä vaatimuksia, jotka luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön on täytettävä saadakseen tai uusiakseen luvan tai muuttaakseen lupaa 1 kohdan a–c alakohdassa tarkoitettuun toimintaan;

b)      ’lupamenettelyillä’ tarkoitetaan hallinnollisia tai menettelyä koskevia sääntöjä, joita lupaa 1 kohdan a–c alakohdassa tarkoitettuun toimintaan hakevan, mukaan lukien luvan muuttaminen tai uusiminen, luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön on noudatettava lupavaatimukset täyttääkseen;

c)       ’pätevyysvaatimuksilla’ tarkoitetaan sisällöllisiä vaatimuksia, jotka koskevat luonnollisen henkilön pätevyyttä tarjota palvelua ja joiden täyttyminen on osoitettava luvan saamiseksi palvelun tarjoamiseen;

d)      ’pätevyysmenettelyillä’ tarkoitetaan hallinnollisia tai menettelyä koskevia sääntöjä, joita luonnollisen henkilön on noudatettava osoittaakseen pätevyysvaatimusten täyttymisen ja saadakseen luvan palvelun tarjoamiseen; ja

e)       ’toimivaltaisella viranomaisella’ tarkoitetaan keskus-, alue- tai paikallistason hallintoelintä ja viranomaista tai valtiosta riippumatonta elintä, joka käyttää keskus-, alue- tai paikallistason hallintoelinten tai viranomaisten sille siirtämiä valtuuksia, ja joka päättää palvelun tarjoamista, myös sijoittautuneen yksikön kautta, koskevasta luvasta tai muun taloudellisen toiminnan kuin palvelujen tarjoamisen aloittamista koskevasta luvasta.

220 ARTIKLA

Lupia ja pätevyyttä koskevat edellytykset

1.       Kumpikin osapuoli varmistaa, että lupavaatimuksia ja -menettelyjä sekä pätevyysvaatimuksia ja -menettelyjä koskevat toimenpiteet perustuvat kriteereihin, joilla toimivaltaisia viranomaisia estetään käyttämästä harkintavaltaansa mielivaltaisesti.

2.       Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen kriteerien on oltava

a)       oikeassa suhteessa poliittisiin tavoitteisiin nähden;

b)      selkeitä ja yksiselitteisiä;

c)       objektiivisia;

d)      ennalta vahvistettuja;

e)       ennakkoon julkaistuja; ja

f)       avoimia ja saatavilla.

3.       Lupa on myönnettävä heti, kun asianmukaisen tarkastelun perusteella on todettu, että luvan saamisen edellytykset täyttyvät.

4.       Kumpikin osapuoli pitää yllä tai perustaa oikeudellisia, välitys- tai hallinnollisia tuomioistuimia tai menettelyitä, jotka mahdollistavat vahinkoa kärsineen yrittäjän tai palveluntarjoajan pyynnöstä nopean uudelleenkäsittelyn ja tarvittaessa asianmukaiset oikaisukeinot, kun on kyse hallinnollisista päätöksistä, jotka koskevat sijoittautumista, rajat ylittävää palveluntarjontaa tai luonnollisten henkilöiden tilapäistä oleskelua liiketoimintaa varten. Siinä tapauksessa, että edellä mainitut menettelyt eivät ole riippumattomia elimestä, jolle on uskottu asianomaisen hallinnollisen päätöksen tekeminen, kummankin osapuolen on taattava, että menettelyt mahdollistavat asian objektiivisen ja puolueettoman tarkastelun.

5.       Kun tiettyyn toimintaan saatavilla olevien lupien määrää on rajoitettu vähäisistä luonnonvaroista tai teknisistä valmiuksista johtuvista syistä, kummankin osapuolen on sovellettava mahdollisten ehdokkaiden valintaan menettelyä, jolla varmistetaan tasapuolisuus ja avoimuus, erityisesti saattamalla menettelyn aloittaminen, toteuttaminen ja päättäminen riittävän laajalti tiedoksi.

6.       Jollei tämän artiklan määräyksistä muuta johdu, kumpikin osapuoli voi valintamenettelyä koskevia sääntöjä vahvistaessaan ottaa huomioon poliittisia tavoitteita, mukaan lukien terveyttä, turvallisuutta, ympäristönsuojelua ja kulttuuriperinnön säilyttämistä koskevia näkökohtia.

221 ARTIKLA

Lupia ja pätevyyttä koskevat menettelyt

1.       Lupia ja pätevyyttä koskevien menettelyjen ja muodollisuuksien on oltava selkeitä, ne on julkaistava ennakkoon ja niiden on oltava omiaan takaamaan hakijoille, että hakemukset käsitellään objektiivisesti ja tasapuolisesti.

2.       Lupia ja pätevyyttä koskevien menettelyjen ja muodollisuuksien on oltava mahdollisimman yksinkertaisia, eivätkä ne saa tehdä palvelun tarjoamisesta kohtuuttoman mutkikasta tai viivästyttää sitä aiheettomasti. Hakijoille hakemuksesta mahdollisesti aiheutuvien lupamaksujen[21] on oltava kohtuullisia ja oikeasuhteisia lupamenettelyjen kustannuksiin nähden.

3.       Kummankin osapuolen on varmistettava, että toimivaltaisen viranomaisen lupaprosessissa tekemät päätökset ja käyttämät menettelyt ovat tasapuolisia kaikkien hakijoiden suhteen. Toimivaltaisen viranomaisen olisi tehtävä päätöksensä itsenäisesti, eikä se saa olla selontekovastuussa millekään niiden palvelujen tarjoajalle, joita varten lupa vaaditaan.

4.       Jos hakemuksille on määräaika, hakijalle on jätettävä kohtuullisesti aikaa hakemuksen tekemiseen. Toimivaltaisen viranomaisen on aloitettava hakemuksen käsittely ilman aiheetonta viivytystä. Jos mahdollista, sähköiset hakemukset olisi hyväksyttävä samoin aitoutta koskevin edellytyksin kuin paperihakemukset.

5.       Kummankin osapuolen on varmistettava, että hakemusten käsittely, mukaan lukien lopullisen päätöksen tekeminen, saadaan päätökseen kohtuullisessa ajassa täydellisen hakemuksen toimittamisesta. Kumpikin osapuoli pyrkii vahvistamaan hakemusten käsittelyä varten tavanomaiset käsittelyajat.

6.       Toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava hakijalle kohtuullisessa ajassa hakemuksen vastaanottamisesta, jos se katsoo hakemuksen epätäydelliseksi, ja mahdollisuuksien mukaan yksilöitävä hakemuksen täydentämiseksi vaadittavat lisätiedot sekä tarjottava mahdollisuus korjata puutteet.

7.       Alkuperäisten asiakirjojen sijasta olisi mahdollisuuksien mukaan hyväksyttävä oikeaksi todistetut jäljennökset.

8.       Jos toimivaltainen viranomainen hylkää hakemuksen, tästä on ilmoitettava hakijalle kirjallisesti ja ilman aiheetonta viivytystä. Pääsääntöisesti hakijalle on tämän pyynnöstä ilmoitettava myös hakemuksen hylkäämisen syyt ja määräaika, jonka kuluessa päätökseen voi hakea muutosta.

9.       Kummankin osapuolen on varmistettava, että myönnetty lupa tulee voimaan ilman aiheetonta viivytystä luvassa määriteltyjen ehtojen mukaisesti.

2 ALAJAKSO

YLEISESTI SOVELLETTAVAT MÄÄRÄYKSET

222 ARTIKLA

Vastavuoroinen tunnustaminen

1.       Tämän luvun määräykset eivät estä osapuolta vaatimasta, että luonnollisilla henkilöillä on sellainen tarvittava pätevyys ja/tai ammattikokemus, jota edellytetään asianomaisen toimialan osalta sillä alueella, jolla palvelua tarjotaan.

2.       Kumpikin osapuoli rohkaisee ammattialajärjestöjä antamaan tämän sopimuksen 438 artiklan 4 kohdan mukaiselle kauppa-asioita käsittelevälle assosiaatiokomitealle vastavuoroista tunnustamista koskevia suosituksia, jotta yrittäjät ja palveluntarjoajat voisivat kokonaan tai osittain täyttää kummankin osapuolen soveltamat kriteerit, jotka koskevat yrittäjien ja palveluntarjoajien, erityisesti ammatillisten palvelujen, lupia, toimintaa ja todistuksia.

3.       Edellä 2 kohdassa tarkoitetun suosituksen vastaanotettuaan kauppa-asioita käsittelevä assosiaatiokomitea tarkastelee suositusta kohtuullisessa ajassa selvittääkseen, onko se tämän sopimuksen mukainen, ja arvioi suositukseen sisältyvien tietojen perusteella erityisesti

a)       missä määrin kummankin osapuolen soveltamat normit ja kriteerit, jotka koskevat palveluntarjoajien ja yrittäjien lupia, toimintaa ja todistuksia, ovat samankaltaisia; ja

b)      vastavuoroista tunnustamista koskevan sopimuksen mahdollista taloudellista arvoa.

4.       Jos kyseiset vaatimukset täyttyvät, kauppa-asioita käsittelevä assosiaatiokomitea määrittelee vaiheet neuvotteluja varten. Osapuolet aloittavat sen jälkeen neuvottelut vastavuoroista tunnustamista koskevasta sopimuksesta toimivaltaisten viranomaistensa välityksellä.

5.       Tämän artiklan 4 kohdassa tarkoitetun vastavuoroista tunnustamista koskevan sopimuksen on oltava WTO-sopimuksen asiaa koskevien määräysten ja erityisesti GATS-sopimuksen VII artiklan mukainen.

223 ARTIKLA

Avoimuus ja luottamuksellisten tietojen luovuttaminen

1.       Kumpikin osapuoli vastaa viipymättä toisen osapuolen pyyntöihin saada siltä tietoja sen yleisesti soveltamista toimenpiteistä tai kansainvälisistä sopimuksista, jotka liittyvät tai vaikuttavat tähän sopimukseen. Kumpikin osapuoli perustaa lisäksi yhden tai useamman tiedotuskeskuksen, joka toimittaa pyynnöstä tietoja kaikista tällaisista seikoista toisen osapuolen yrittäjille ja palveluntarjoajille. Osapuolet ilmoittavat toisilleen tiedotuskeskustensa yhteystiedot kolmen kuukauden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta. Tiedotuskeskusten ei tarvitse olla lakien ja säännösten tallettajia.

2.       Tämän sopimuksen määräykset eivät velvoita osapuolta antamaan luottamuksellisia tietoja, joiden luovuttaminen estäisi lain noudattamisen tai olisi muutoin yleisen edun vastaista tai vaarantaisi yksittäisen julkisen tai yksityisen yrityksen oikeutetut kaupalliset edut.

3 ALAJAKSO

TIETOKONEPALVELUT

224 ARTIKLA

Tietokonepalveluja koskeva yhteisymmärrys

1.       Osapuolet noudattavat tämän artiklan määräyksiä niiltä osin kuin tietokonepalvelujen kauppa vapautetaan tämän luvun 2 jakson (Sijoittautuminen), 3 jakson (Rajat ylittävä palvelujen tarjonta) ja 4 jakson (Luonnollisten henkilöiden tilapäinen oleskelu liiketoimintaa varten) mukaisesti.

2.       Yhdistyneiden kansakuntien koodi CPC[22]84, jolla kuvataan tietokonepalveluita ja niihin liittyviä palveluita, kattaa perustoiminnot, joita käytetään kaikkien tietokonepalvelujen ja niihin liittyvien palvelujen tarjoamiseen:

a)       tietokoneohjelmat, jotka määritellään ohjekokonaisuuksiksi, joita tietokoneiden toiminta ja viestintä edellyttävät (mukaan lukien niiden kehittäminen ja toteuttaminen);

b)      tietojen käsittely ja varastointi; ja

c)       niihin liittyvät palvelut, kuten konsulttipalvelut ja asiakkaiden henkilöstön koulutuspalvelut.

Tekniikan kehitys on johtanut siihen, että näitä palveluita tarjotaan yhä useammin toisiinsa liittyvien palveluiden kokonaisuutena tai pakettina, johon voivat sisältyä kaikki tällaiset perustoiminnot tai joitain niistä. Esimerkiksi verkkosivujen tai verkkoalueen isännöinti, tietojen louhintapalvelut ja grid-laskenta koostuvat tietokonepalveluiden perustoimintojen yhdistelmistä.

3.       Tietokonepalvelut ja niihin liittyvät palvelut, riippumatta siitä, tarjotaanko niitä verkon, myös internetin, kautta, sisältävät kaikki palvelut, joissa tarjotaan

a)       tietokoneita tai tietokonejärjestelmiä koskevaa tai niitä varten tehtävää konsultointia, strategioita, analyysia, suunnittelua, erittelyä, tuotesuunnittelua, kehittämistä, asentamista, toteuttamista, integrointia, testausta, vianetsintää, päivitystä, tukea, teknistä apua tai hallinnointia;

b)      tietokoneohjelmia, jotka määritellään ohjekokonaisuuksiksi, joita tietokoneiden toiminta ja (sekä sisäinen että keskinäinen) viestintä edellyttävät, sekä tietokoneohjelmia koskevaa tai niitä varten tehtävää konsultointia, strategioita, analyysia, suunnittelua, erittelyä, tuotesuunnittelua, kehittämistä, asentamista, toteuttamista, integrointia, testausta, vianetsintää, päivitystä, muuntamista, ylläpitoa, tukea, teknistä apua, hallinnointia tai käyttöä;

c)       tietojen käsittelyä, tallennusta, isännöintiä tai tietokantapalveluja;

d)      toimistokoneiden ja -laitteiden, myös tietokoneiden, huolto- ja korjauspalveluja; tai

e)       tietokoneohjelmiin, tietokoneisiin tai tietokonejärjestelmiin liittyviä, muualle luokittelemattomia asiakkaiden henkilöstön koulutuspalveluja.

4.       Tietokonepalvelut ja niihin liittyvät palvelut mahdollistavat muiden palveluiden (esimerkiksi pankkipalveluiden) tarjonnan sähköisesti ja muilla keinoin. On kuitenkin tärkeää erottaa toisistaan mahdollistava palvelu (esim. verkko- tai sovellusisännöinti) ja sisältö- tai ydinpalvelu, jota tarjotaan sähköisesti (esim. pankkipalvelu). Näissä tapauksissa sisältö- tai ydinpalvelu ei kuulu CPC 84:ään.

4 ALAJAKSO

POSTI- JA KURIIRIPALVELUT

225 ARTIKLA

Soveltamisala ja määritelmät

1.       Tässä alajaksossa vahvistetaan sääntelykehyksen periaatteet, jotka koskevat kaikkia posti- ja kuriiripalveluja, jotka on vapautettu tämän luvun 2 jakson (Sijoittautuminen), 3 jakson (Rajat ylittävä palvelujen tarjonta) ja 4 jakson (Luonnollisten henkilöiden tilapäinen oleskelu liiketoimintaa varten) mukaisesti.

2.       Tässä alajaksossa ja tämän luvun 2 jaksossa (Sijoittautuminen), 3 jaksossa (Rajat ylittävä palvelujen tarjonta) ja 4 jaksossa (Luonnollisten henkilöiden tilapäinen oleskelu liiketoimintaa varten)

a)       ’toimiluvalla’ tarkoitetaan lupaa, jonka sääntelyviranomainen on myöntänyt yksittäiselle palveluntarjoajalle ja jota tietyn palvelun tarjoaminen edellyttää;

b)      ’yleispalvelulla’ tarkoitetaan tietynlaatuisten postipalveluiden pysyvää tarjontaa kaikille käyttäjille kohtuullisin hinnoin osapuolen koko alueella.

226 ARTIKLA

Kilpailunvastaisten käytäntöjen torjunta posti- ja kuriiripalveluiden alalla

Asianmukaisia toimenpiteitä otetaan käyttöön tai pidetään yllä, jotta voitaisiin estää kilpailunvastaisten käytäntöjen käyttöönotto tai jatkaminen toimittajilta, jotka yksin tai yhdessä voivat markkina-asemaansa käyttämällä vaikuttaa olennaisesti (hintaa ja tarjontaa koskeviin) osallistumisehtoihin asianomaisilla posti- ja kuriiripalvelujen markkinoilla.

227 ARTIKLA

Yleispalvelu

Kummallakin osapuolella on oikeus määritellä, minkälaisen yleispalveluvelvoitteen se haluaa pitää voimassa. Tällaisia velvoitteita ei sinänsä katsota kilpailun vastaisiksi, jos niitä hallinnoidaan avoimesti, ketään syrjimättä ja kilpailun kannalta puolueettomalla tavalla eivätkä ne aiheuta suurempaa rasitetta kuin mitä osapuolen määrittelemä yleispalvelu edellyttää.

228 ARTIKLA

Toimiluvat

1.       Toimilupaa voidaan edellyttää ainoastaan palveluihin, jotka kuuluvat yleispalvelun piiriin.

2.       Jos toimilupa vaaditaan, seuraavat tiedot on julkistettava:

a)       kaikki toimiluvan myöntämiseen liittyvät perusteet sekä aika, joka yleensä tarvitaan toimilupahakemusta koskevan päätöksen tekemiseen; ja

b)      toimilupien ehdot ja edellytykset.

3.       Toimiluvan epäämisperusteet on pyynnöstä ilmoitettava hakijalle. Kumpikin osapuoli vahvistaa riippumattoman elimen välityksellä tapahtuvan muutoksenhakumenettelyn. Tällaisen menettelyn on oltava avoin ja syrjimätön, ja sen on perustuttava objektiivisiin perusteisiin.

229 ARTIKLA

Sääntelyelimen riippumattomuus

Sääntelyelimen on oltava oikeudellisesti erillinen kaikista posti- ja kuriiripalveluiden tarjoajista, eikä se ole niille selontekovelvollinen. Sääntelyelimen päätösten ja menettelyjen on oltava tasapuoliset kaikkien markkinaosapuolten kannalta.

230 ARTIKLA

Asteittainen lähentäminen

Kumpikin osapuoli tunnustaa, että on tärkeää lähentää Moldovan tasavallan nykyistä ja tulevaa lainsäädäntöä asteittain tämän sopimuksen liitteessä XXVIII-C olevassa luettelossa vahvistettuun unionin säännöstöön.

5 ALAJAKSO

SÄHKÖISEN VIESTINNÄN VERKOT JA PALVELUT

231 ARTIKLA

Soveltamisala ja määritelmät

1.       Tässä alajaksossa esitetään sääntelyperiaatteet, jotka koskevat kaikkia sähköisiä viestintäpalveluja, jotka on vapautettu tämän luvun 2 jakson (Sijoittautuminen), 3 jakson (Rajat ylittävä palvelujen tarjonta) ja 4 jakson (Luonnollisten henkilöiden tilapäinen oleskelu liiketoimintaa varten) mukaisesti.

2.       Tässä alajaksossa ja tämän luvun 2 jaksossa (Sijoittautuminen), 3 jaksossa (Rajat ylittävä palvelujen tarjonta) ja 4 jaksossa (Luonnollisten henkilöiden tilapäinen oleskelu liiketoimintaa varten)

a)       ’sähköisillä viestintäpalveluilla’ tarkoitetaan kaikkia palveluja, jotka muodostuvat kokonaan tai pääosin signaalien siirtämisestä sähköisissä viestintäverkoissa, mukaan lukien televiestintäpalvelut ja siirtopalvelut radio- ja televisiotoiminnassa käytetyissä verkoissa. Palvelujen ulkopuolelle jäävät sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen avulla siirretyt sisältöpalvelut tai sisältöä toimituksellisessa valvonnassaan pitävät palvelut;

b)      ’yleisellä viestintäverkolla’ tarkoitetaan sähköistä viestintäverkkoa, jota käytetään ainoastaan tai pääasiallisesti yleisesti saatavilla olevien sähköisten viestintäpalvelujen tarjontaan;

c)       ’sähköisellä viestintäverkolla’ tarkoitetaan siirtojärjestelmiä sekä soveltuvin osin kytkentä- tai reitityslaitteistoa ja muita välineitä, joilla voidaan siirtää signaaleja johtojen välityksellä, radioteitse, optisesti tai muulla sähkömagneettisella tavalla, mukaan luettuina satelliittiverkot, kiinteät (piiri- ja pakettikytkentäiset, mukaan luettuna internet) ja matkaviestinnän maanpäälliset verkot, sähkökaapelijärjestelmät siinä määrin kuin niitä käytetään signaalinsiirtoon, radio- ja televisiolähetyksiin käytetyt verkot sekä kaapelitelevisioverkot riippumatta siitä, minkä tyyppistä informaatiota niissä siirretään;

d)      ’sääntelyviranomaisella’ tarkoitetaan sähköisen viestinnän alalla yhtä tai useampaa elintä, jonka tehtävänä on säännellä tässä luvussa tarkoitettua sähköistä viestintää;

e)       palveluntarjoajalla katsotaan olevan ’huomattava markkinavoima’, jos sillä on yksin tai yhdessä muiden kanssa määräävää asemaa vastaava asema eli sellaista taloudellista vaikutusvaltaa, jonka turvin se voi toimia huomattavassa määrin riippumattomana kilpailijoista, asiakkaista ja viime kädessä kuluttajista;

f)       ’yhteenliittämisellä’ tarkoitetaan saman tai eri palveluntarjoajan käyttämien yleisten viestintäverkkojen fyysistä ja loogista yhdistämistä, jotta tietyn palveluntarjoajan palveluja käyttävät voivat olla yhteydessä saman tai toisen palveluntarjoajan palvelujen käyttäjiin tai käyttää toisen palveluntarjoajan palveluja. Palveluja voivat tarjota yhteenliitetyt osapuolet tai muut osapuolet, joilla on verkon käyttöoikeus. Yhteenliittäminen on erityinen käyttöoikeuden tyyppi, joka toteutetaan yleisten verkkojen operaattoreiden kesken;

g)      ’yleispalvelulla’ tarkoitetaan tietynlaatuisten palvelujen kokonaisuutta, joka tarjotaan kaikille käyttäjille osapuolen alueella maantieteellisestä sijainnista riippumatta ja kohtuullisin hinnoin. Osapuolet päättävät itse sen laajuudesta ja täytäntöönpanosta;

h)      ’käyttöoikeudella’ tarkoitetaan järjestelmien ja/tai palvelujen asettamista toisen palveluntarjoajan saataville määritellyin ehdoin joko yksinoikeudella tai muutoin sähköisten viestintäpalvelujen tarjoamista varten. Se kattaa muun muassa verkkoelementtien ja niihin liittyvien toimintojen käyttöoikeuden, johon saattaa sisältyä laitteiden liittäminen kiinteää tai muuta kuin kiinteää tapaa käyttäen (tässä tarkoitetaan erityisesti tilaajayhteyksien sekä sellaisten toimintojen ja palvelujen käyttöoikeutta, joita tarvitaan palvelujen tarjoamiseksi tilaajayhteyksien kautta); fyysisten perusrakenteiden käyttöoikeuden, mukaan lukien rakennukset, kaapelikanavat ja mastot; asiaan liittyvien ohjelmistojen käyttöoikeuden, mukaan lukien käyttötukijärjestelmät; numeronmuuntoa tai vastaavia toimintoja tarjoavien järjestelmien käyttöoikeuden; kiinteiden ja matkaviestintäverkkojen käyttöoikeuden erityisesti verkkovierailua varten; digitaalitelevisiopalvelujen ehdollisen käyttöoikeuden järjestelmien käyttöoikeuden; ja virtuaaliverkkopalvelujen käyttöoikeuden;

i)       ’loppukäyttäjällä’ tarkoitetaan käyttäjää, joka ei tarjoa käyttöön yleisiä viestintäverkkoja eikä yleisesti saatavilla olevia sähköisiä viestintäpalveluja;

j)       ’tilaajayhteydellä’ tarkoitetaan fyysisiä johtoja, jotka yhdistävät tilaajan tiloissa olevan liityntäpisteen ristikytkentätelineeseen tai vastaavaan kiinteän yleisen viestintäverkon verkkoelementtiin.

232 ARTIKLA

Sääntelyviranomainen

1.       Kumpikin osapuoli varmistaa, että sähköisten viestintäpalvelujen sääntelyviranomaiset ovat oikeudellisesti erillisiä ja toiminnallisesti riippumattomia kaikista sähköisten viestintäpalvelujen tarjoajista. Jos osapuolella on omistusosuuksia tai määräysvaltaa sähköisiä viestintäverkkoja tai -palveluja tarjoavassa palveluntarjoajassa, sen on varmistettava, että sääntelytoiminta ja omistajuuteen tai määräysvaltaan liittyvä toiminta erotetaan rakenteellisesti tehokkaasti toisistaan.

2.       Kumpikin osapuoli varmistaa, että sääntelyviranomaisella on riittävät valtuudet toimialan sääntelyyn. Sääntelyviranomaisen tehtävät on julkaistava helposti saatavilla olevassa ja selkeässä muodossa, erityisesti jos tehtävät on osoitettu useammalle kuin yhdelle elimelle.

3.       Kumpikin osapuoli varmistaa, että sääntelyviranomaisten päätökset ja niiden käyttämät menettelyt ovat tasapuolisia kaikkien markkinaosapuolten kannalta ja avoimia.

4.       Sääntelyviranomaisella on valtuudet suorittaa analyysi ennakkosääntelyn alaisiksi tulevista merkityksellisistä tuote- ja palvelumarkkinoista. Jos sääntelyviranomaisen on tämän sopimuksen 234 artiklan mukaisesti tehtävä päätös siitä, asettaako, pitääkö voimassa, muuttaako tai poistaako se velvoitteita, sen on markkina-analyysin perusteella määriteltävä, vallitseeko merkityksellisillä markkinoilla todellinen kilpailu.

5.       Jos sääntelyviranomainen toteaa, ettei merkityksellisillä markkinoilla vallitse todellista kilpailua, sen on määriteltävä ja nimettävä palveluntarjoajat, joilla on huomattava markkinavoima kyseisillä markkinoilla, ja tarpeen mukaan asetettava niille tämän sopimuksen 234 artiklassa tarkoitettuja erityisiä sääntelyllisiä velvoitteita tai pidettävä ne edelleen voimassa tai muutettava niitä. Jos sääntelyviranomainen toteaa, että merkityksellisillä markkinoilla vallitsee todellinen kilpailu, se ei saa asettaa eikä pitää voimassa minkäänlaisia tämän sopimuksen 234 artiklassa tarkoitettuja erityisiä sääntelyllisiä velvoitteita.

6.       Kumpikin osapuoli varmistaa, että palveluntarjoajalla, johon sääntelyviranomaisen päätös vaikuttaa, on oikeus hakea muutosta päätökseen muutoksenhakuelimeltä, joka on riippumaton kaikista päätöksen tekemiseen osallistuneista osapuolista. Kumpikin osapuoli varmistaa, että tapaukseen liittyvät tosiseikat otetaan asianmukaisesti huomioon. Sääntelyviranomaisen päätös on voimassa, kunnes muutoksenhaku on käsitelty, jollei muutoksenhakuelin toisin päätä. Jos muutoksenhakuelin ei ole luonteeltaan tuomioistuin, sen päätökset on aina perusteltava kirjallisesti ja sen päätöksistä on lisäksi voitava valittaa puolueettomalle ja riippumattomalle oikeusviranomaiselle. Muutoksenhakuelinten päätökset on pantava tehokkaasti täytäntöön.

7.       Kumpikin osapuoli varmistaa, että jos sääntelyviranomaiset aikovat toteuttaa tämän alajakson määräyksiin liittyviä, merkityksellisiin markkinoihin huomattavalla tavalla vaikuttavia toimenpiteitä, ne antavat asianomaisille osapuolille mahdollisuuden esittää kohtuullisessa määräajassa lausuntonsa ehdotetuista toimenpiteistä. Sääntelyviranomaisten on julkaistava tiedot kuulemismenettelyistään. Kuulemisen tulokset on asetettava julkisesti saataville, paitsi jos tiedot ovat luottamuksellisia.

8.       Kumpikin osapuoli varmistaa, että sähköisiä viestintäverkkoja ja -palveluja tarjoavat palveluntarjoajat toimittavat kaikki tarvittavat tiedot, taloudelliset tiedot mukaan lukien, jotta sääntelyviranomaiset voivat varmistua siitä, että tämän alajakson määräyksiä tai niiden mukaisesti tehtyjä päätöksiä noudatetaan. Näiden palveluntarjoajien on pyynnöstä toimitettava tiedot viipymättä sekä sääntelyviranomaisen edellyttämän aikataulun mukaisesti että sen vaatimalla tarkkuudella. Sääntelyviranomaisen pyytämien tietojen on oltava oikeasuhteisia tehtävien suorittamiseen nähden. Sääntelyviranomaisen on perusteltava tietojen antamista koskeva pyyntönsä.

233 ARTIKLA

Lupa sähköisten viestintäpalveluiden tarjoamiseen

1.       Kumpikin osapuoli varmistaa, että palveluiden tarjontaan myönnetään mahdollisuuksien mukaan lupa pelkän ilmoituksen perusteella.

2.       Kumpikin osapuoli varmistaa, että toimilupaa voidaan vaatia numeroiden ja taajuuksien myöntämiseen liittyvien kysymysten ratkaisemiseksi. Tällaisten toimilupien ehdot on julkistettava.

3.       Kumpikin osapuoli varmistaa, että jos toimilupa vaaditaan,

a)       kaikki toimiluvan myöntämiseen liittyvät perusteet sekä kohtuullinen aika, joka yleensä vaaditaan toimilupahakemusta koskevan päätöksen tekemiseen, julkistetaan;

b)      toimiluvan epäämisperusteet ilmoitetaan pyynnöstä hakijalle kirjallisesti;

c)       hakija voi tehdä valituksen muutoksenhakuelimeen, jos toimilupa evätään perusteettomasti; ja

d)      lupamaksut[23], jotka osapuoli vaatii luvan myöntämisestä, eivät ylitä hallinnollisia kustannuksia, jotka tavanomaisesti koituvat soveltuvien lupien hallinnosta, valvonnasta ja täytäntöönpanosta. Tämän kohdan vaatimuksia ei sovelleta radiotaajuuksien ja numerointivarojen käytöstä perittäviin lupamaksuihin.

234 ARTIKLA

Käyttöoikeudet ja yhteenliittäminen

1.       Kumpikin osapuoli varmistaa, että kaikilla palveluntarjoajilla, joilla on sähköisten viestintäpalveluiden tarjoamista koskeva lupa, on oikeus ja velvollisuus neuvotella käyttöoikeuksista ja yhteenliittämisestä yleisesti saatavilla olevien sähköisten viestintäverkkojen ja -palveluiden tarjoajien kanssa. Käyttöoikeuksista ja verkkojen yhteenliittämisestä on periaatteessa sovittava kyseisten palveluntarjoajien kaupallisten neuvottelujen pohjalta.

2.       Kumpikin osapuoli varmistaa, että palveluntarjoajat, jotka verkkojen yhteenliittämisjärjestelyjä koskevien neuvottelujen myötä saavat tietoja toiselta palveluntarjoajalta, käyttävät tällaisia tietoja ainoastaan siihen tarkoitukseen, johon ne on annettu, ja huolehtivat aina toimitettujen tai tallennettujen tietojen luottamuksellisuudesta.

3.       Kumpikin osapuoli varmistaa, että jos sääntelyviranomainen toteaa tämän sopimuksen 232 artiklan mukaisesti, ettei merkityksellisillä markkinoilla vallitse todellista kilpailua, sillä on valtuudet asettaa palveluntarjoajalle, jolla on todettu olevan huomattava markkinavoima, yksi tai useampi seuraavista yhteenliittämistä ja/tai käyttöoikeuksia koskevista velvoitteista:

a)       syrjimättömyyttä koskeva velvoite sen varmistamiseksi, että operaattori soveltaa samankaltaisia ehtoja samankaltaisissa olosuhteissa muihin palveluntarjoajiin, jotka tarjoavat samankaltaisia palveluja, ja tarjoaa palveluja ja tietoja muille samoilla ehdoilla ja samanlaatuisina kuin omille yksiköilleen, tytäryhtiöilleen tai kumppaneilleen;

b)      useassa tarjontaketjun vaiheessa toimivaa yritystä koskeva velvoite saattaa tietoon tukkuhintansa ja sisäiset siirtohintansa syrjimättömyysvelvoitteen noudattamiseksi tai epärehellisen ristiintukemisen estämiseksi. Sääntelyviranomainen voi määritellä käytettävän menettely- ja kirjanpitotavan;

c)       velvoitteet toteuttaa kohtuulliset pyynnöt, jotka koskevat erityisten verkkoelementtien ja niihin liittyvien toimintojen käyttöoikeutta, mukaan luettuna tilaajayhteyksien eriytetty tarjonta, ja oikeutta hyödyntää niitä muun muassa silloin, kun sääntelyviranomainen katsoo, että käyttöoikeuden epääminen tai saman vaikutuksen aiheuttavat kohtuuttomat ehdot estäisivät kestävien kilpailumarkkinoiden kehittymistä vähittäismyyntitasolla tai että se ei olisi loppukäyttäjien edun mukaista.

Sääntelyviranomaiset voivat liittää tämän kohdan velvoitteisiin vilpittömyyttä, kohtuullisuutta ja määräaikoja koskevia ehtoja;

d)      velvoite tarjota tiettyjä palveluja tukkumyynnissä kolmansille osapuolille jälleenmyyntiä varten; myöntää teknisten rajapintojen, yhteyskäytäntöjen tai muiden keskeisten, palvelujen tai virtuaaliverkkopalvelujen yhteentoimivuuden kannalta välttämättömien tekniikkojen avoin käyttöoikeus; tarjota rinnakkain sijoittamista tai muita toimintojen yhteiskäyttötapoja, mukaan lukien kaapelikanavien, rakennuksien tai mastojen käyttöoikeus; tarjota tiettyjä palveluja, joita tarvitaan päästä päähän -palvelujen yhteentoimivuuden varmistamiseksi käyttäjille, mukaan lukien älyverkkopalveluihin liittyvät toiminnot; antaa käyttötukijärjestelmien tai samankaltaisten ohjelmistojärjestelmien käyttöoikeus terveen kilpailun varmistamiseksi palvelujen tarjonnassa; ja liittää yhteen verkot tai verkkotoiminnot.

Sääntelyviranomaiset voivat liittää tämän kohdan velvoitteisiin vilpittömyyttä, kohtuullisuutta ja määräaikoja koskevia ehtoja;

e)       kustannusvastaavuutta ja hintavalvontaa koskevat velvoitteet, mukaan lukien hintojen kustannuslähtöisyyttä ja kustannuslaskentaa koskevat velvoitteet, tietyntyyppisten yhteenliittämisten ja/tai käyttöoikeuksien tarjonnassa, jos markkina-analyysi osoittaa, että todellinen kilpailu puuttuu ja tämä saattaa johtaa siihen, että kyseinen operaattori saattaa pitää hintoja liian korkealla tasolla tai harjoittaa hintapainostusta loppukäyttäjien haitaksi.

Sääntelyviranomaisten on otettava huomioon operaattorin tekemät investoinnit ja sallittava tälle kohtuullinen tuotto sijoitetulle pääomalle, ottaen huomioon investointeihin liittyvät riskit;

f)       velvoite julkaista sääntelyviranomaisen palveluntarjoajalle asettamat erityisvelvoitteet ja yksilöidä samalla tuote-/palvelumarkkinat ja maantieteelliset markkinat. Ajantasaiset tiedot on saatettava yleisesti ja helposti kaikkien asianomaisten osapuolten saataville, jolleivät tiedot ole luottamuksellisia eivätkä sisällä liikesalaisuuksia;

g)      avoimuutta koskevat velvoitteet, joiden mukaan operaattoreiden on julkistettava määrätyt tiedot; erityisesti tilanteessa, jossa operaattorilla on syrjimättömyyteen liittyviä velvoitteita, sääntelyviranomainen voi vaatia sitä julkaisemaan viitetarjouksen, jonka on oltava riittävästi eritelty sen varmistamiseksi, että palveluntarjoajia ei vaadita maksamaan toiminnoista, jotka eivät ole halutun palvelun kannalta välttämättömiä, ja joka sisältää tarjottavan palvelun eriteltynä markkinoiden tarpeiden mukaisiin osatekijöihin sekä siihen liittyvät ehdot, mukaan lukien hinnat.

4.       Kumpikin osapuoli varmistaa, että palveluntarjoaja, joka pyytää verkkojen yhteenliittämistä sellaisen palveluntarjoajan kanssa, jolla on todettu olevan huomattava markkinavoima, voi hakea verkkojen yhteenliittämistä ja/tai käyttöoikeuksia koskeviin ehtoihin liittyvän riidan ratkaisua riippumattomalta kotimaiselta elimeltä, joka voi olla tämän sopimuksen 231 artiklan 2 kohdan d alakohdassa tarkoitettu sääntelyelin, joko milloin tahansa tai julkisesti ilmoitetun kohtuullisen ajan kuluttua.

235 ARTIKLA

Rajalliset voimavarat

1.       Kumpikin osapuoli varmistaa, että kaikki menettelyt, jotka koskevat rajallisten voimavarojen, kuten taajuuksien, numeroiden ja asennusoikeuksien, myöntämistä ja käyttöä, toteutetaan puolueettomasti, oikeasuhteisesti, viivytyksettä, avoimesti ja syrjimättömästi. Myönnettyjen taajuuskaistojen kulloinenkin tilanne on julkaistava, mutta yksityiskohtaisia tietoja julkishallinnon erityisiin käyttötarkoituksiin myönnetyistä taajuuksista ei edellytetä.

2.       Kumpikin osapuoli varmistaa sähköisissä viestintäpalveluissa niiden alueella käytettävien radiotaajuuksien tehokkaan hallinnoinnin, jotta voitaisiin varmistaa taajuuksien tosiasiallinen ja tehokas käyttö. Jos tiettyjen taajuuksien kysyntä ylittää saatavilla olevien taajuuksien määrän, tällaisten taajuuksien jakamisessa käyttäjille on noudatettava tarkoituksenmukaisia ja avoimia menettelyjä, jotta voidaan varmistaa niiden mahdollisimman tehokas käyttö ja edistää kilpailun kehittymistä.

3.       Kumpikin osapuoli varmistaa, että kansallisten numerointivarojen jakaminen ja kansallisten numerointisuunnitelmien hallinnointi annetaan sääntelyviranomaisen tehtäväksi.

4.       Jos julkisilla viranomaisilla tai paikallisviranomaisilla on omistusosuuksia tai määräysvaltaa yleisiä viestintäverkkoja ja/tai -palveluja tarjoavissa palveluntarjoajissa, on varmistettava, että asennusoikeuksien myöntämiseen liittyvät toiminnot erotetaan rakenteellisesti tehokkaasti omistajuuteen ja määräysvaltaan liittyvästä toiminnasta.

236 ARTIKLA

Yleispalvelu

1.       Kummallakin osapuolella on oikeus määritellä, minkälaiset yleispalveluvelvoitteet se haluaa pitää voimassa.

2.       Tällaisia velvoitteita ei sinänsä pidetä kilpailunvastaisina sillä edellytyksellä, että niitä hallinnoidaan avoimesti, objektiivisesti ja syrjimättömästi. Tällaisten velvoitteiden hallinnoinnin on myös oltava kilpailun suhteen neutraalia, eikä se saa olla raskaampaa kuin mikä on tarpeen kunkin osapuolen määrittelemää yleispalvelutyyppiä varten.

3.       Kumpikin osapuoli varmistaa, että kaikki palveluntarjoajat voivat tarjoutua yleispalvelun varmistajiksi eikä mitään palveluntarjoajaa suljeta ennakolta tämän mahdollisuuden ulkopuolelle. Valinta on tehtävä tehokkaalla, avoimella, objektiivisella ja syrjimättömällä tavalla. Kumpikin osapuoli arvioi tarvittaessa, muodostaako yleispalvelun tarjoaminen kohtuuttoman rasitteen yhdelle tai useammalle yleispalvelun tarjoajaksi nimetylle organisaatiolle. Jos se tällaisen kustannuslaskelman nojalla on perusteltua ja ottaen huomioon yleispalvelua tarjoavalle organisaatiolle mahdollisesti koituva markkinaetu, sääntelyviranomaisten on päätettävä, tarvitaanko kyseistä yhtä tai useampaa palveluntarjoajaa koskevaa kompensaatiomenettelyä tai yleispalvelujen nettokustannusten jakamismenettelyä.

4.       Kumpikin osapuoli varmistaa, että:

a)       käyttäjien saatavilla on joko painettuja tai sähköisiä tilaajaluetteloita tai molempia, ja luettelot saatetaan ajan tasalle säännöllisesti ja vähintään kerran vuodessa; ja

b)      edellä a alakohdassa tarkoitettuja palveluja tarjoavat organisaatiot soveltavat syrjimättömyyden periaatetta muiden organisaatioiden niille toimittamien tietojen käsittelyssä.

237 ARTIKLA

Sähköisten viestintäpalveluiden rajat ylittävä tarjonta

Kumpikaan osapuoli ei voi rajat ylittävän palveluiden tarjonnan ehtona edellyttää, että toisen osapuolen palveluntarjoajan on perustettava toimipaikka tai oltava jollain tavalla sijoittautunut osapuolen alueelle tai että sillä olisi kotipaikka siellä.

238 ARTIKLA

Tietojen luottamuksellisuus

Kumpikin osapuoli varmistaa palvelukauppaa rajoittamatta yleisessä sähköisessä viestintäverkossa tapahtuvan ja julkisesti saatavilla olevia sähköisiä viestintäpalveluita käyttävän sähköisen viestinnän ja siihen liittyvien liikennetietojen luottamuksellisuuden.

239 ARTIKLA

Palveluntarjoajien väliset riidat

1.       Kumpikin osapuoli varmistaa, että jos sähköisten viestintäverkkojen tai -palveluiden tarjoajien välillä ilmenee riita, joka liittyy tässä luvussa tarkoitettuihin oikeuksiin ja velvoitteisiin, asianomainen sääntelyviranomainen antaa kumman tahansa asianomaisen osapuolen pyynnöstä sitovan päätöksen, jolla riita ratkaistaan mahdollisimman nopeasti ja joka tapauksessa neljän kuukauden kuluessa.

2.       Sääntelyviranomaisen päätös on julkistettava liikesalaisuutta koskevia määräyksiä noudattaen. Asianomaisille palveluntarjoajille on esitettävä päätöksen täydelliset perustelut.

3.       Jos tällainen riita koskee rajat ylittävää palveluiden tarjontaa, kyseisten sääntelyviranomaisten on koordinoitava toimintansa, jotta riita voidaan ratkaista.

240 ARTIKLA

Asteittainen lähentäminen

Kumpikin osapuoli tunnustaa, että on tärkeää lähentää Moldovan tasavallan nykyistä ja tulevaa lainsäädäntöä asteittain tämän sopimuksen liitteessä XXVIII-B olevassa luettelossa vahvistettuun unionin säännöstöön.

6 ALAJAKSO

RAHOITUSPALVELUT

241 ARTIKLA

Soveltamisala ja määritelmä

1.       Tässä jaksossa esitetään sääntelyperiaatteet, jotka koskevat kaikkia rahoituspalveluja, jotka on vapautettu tämän luvun 2 jakson (Sijoittautuminen), 3 jakson (Rajat ylittävä palvelujen tarjonta) ja 4 jakson (Luonnollisten henkilöiden tilapäinen oleskelu liiketoimintaa varten) mukaisesti.

2.       Tässä alajaksossa ja tämän luvun 2 jaksossa (Sijoittautuminen), 3 jaksossa (Rajat ylittävä palvelujen tarjonta) ja 4 jaksossa (Luonnollisten henkilöiden tilapäinen oleskelu liiketoimintaa varten)

a)       ’rahoituspalvelulla’ tarkoitetaan mitä tahansa osapuolen rahoituspalvelujen tarjoajan tarjoamaa rahoitusluonteista palvelua. Rahoituspalveluihin kuuluvat seuraavat toimintamuodot:

i)       vakuutustoiminta ja siihen liittyvät palvelut:

1)      ensivakuutus (mukaan luettuna rinnakkaisvakuutus):

a)       henkivakuutus;

b)      vahinkovakuutus;

2)      jälleenvakuutus ja edelleenvakuutus;

3)      vakuutusten välittäminen, kuten vakuutusmeklarien ja -asiamiesten toiminta; ja

4)      vakuutusten liitännäispalvelut, kuten neuvonta-, aktuaari-, riskinarviointi- ja vahingonkäsittelypalvelut;

ii)      pankkipalvelut ja muut rahoituspalvelut (lukuun ottamatta vakuutuspalveluja):

1)      talletusten ja muiden takaisinmaksettavien varojen vastaanotto yleisöltä;

2)      kaikentyyppinen luotonanto, mukaan luettuina kulutusluotot, kiinnitysluotot, factoring-rahoitus ja liiketoimien rahoitus;

3)      rahoitusleasing;

4)      kaikki maksu- ja rahansiirtopalvelut, mukaan luettuina luotto- ja maksukortit, matkasekit ja pankkivekselit;

5)      takaukset ja sitoumukset;

6)      kaupankäynti omaan tai asiakkaitten lukuun pörssissä, OTC-markkinoilla tai muuten seuraavilla välineillä:

a)       rahamarkkinavälineet (mukaan lukien sekit, vekselit ja talletustodistukset);

b)      ulkomaanvaluutta;

c)       johdannaistuotteet, esimerkiksi futuurit ja optiot;

d)      valuuttakursseihin ja korkoihin liittyvät välineet, mukaan luettuina sellaiset tuotteet kuin swap-sopimukset ja korkotermiinit;

e)       siirtokelpoiset arvopaperit;

f)       muut markkinakelpoiset välineet ja rahoitusomaisuus, mukaan lukien jalometalliharkot;

7)      osallistuminen asiamiehenä (julkisesti tai yksityisesti) kaikentyyppisten arvopapereiden liikkeeseenlaskuun, myös merkintävastuuseen ja sijoitukseen, ja liikkeeseenlaskuun liittyvien palvelujen tarjoaminen;

8)      välitystoiminta rahamarkkinoilla;

9)      varainhoito, kuten käteisvarojen tai arvopaperisalkun hoito, kaikentyyppinen yhteissijoitusten hoito, eläkerahastojen hoito, arvopapereiden talletus- ja notariaattipalvelut;

10)    rahoitusvaroihin kuten arvopapereihin, johdannaistuotteisiin ja muihin markkinakelpoisiin välineisiin liittyvät selvitys- ja toimituspalvelut;

11)    rahoitustietojen antaminen ja siirto, rahoitukseen liittyvä tietojenkäsittely ja siihen liittyvät ohjelmistot;

12)    neuvonta, välitys ja muut liitännäisrahoituspalvelut 1–11 alakohdassa lueteltujen toimintamuotojen osalta, mukaan lukien luottotiedot ja luottotietoanalyysit, sijoituksiin ja arvopaperisalkkuihin liittyvä tutkimus ja neuvonta, yritysostoihin sekä yritysten uudelleenjärjestelyyn ja strategiaan liittyvä neuvonta;

b)      ’rahoituspalvelujen tarjoajalla’ tarkoitetaan osapuolen luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka haluaa tarjota tai tarjoaa rahoituspalveluja. Käsitteeseen ’rahoituspalvelujen tarjoaja’ eivät kuulu julkiset elimet;

c)       ’julkisella elimellä’ tarkoitetaan

i)       osapuolen julkisia viranomaisia, keskuspankkia tai raha- tai rahoitusalan viranomaista taikka osapuolen omistuksessa tai valvonnassa olevaa laitosta, jos sen pääasiallisena tehtävänä on hoitaa julkisia tehtäviä tai suorittaa julkishallintoon kuuluvia toimintoja, ei kuitenkaan laitosta, joka pääasiallisesti tarjoaa rahoituspalveluja kaupallisin ehdoin; tai

ii)      näiden tehtävien osalta yksityistä elintä, kun se hoitaa tehtäviä, joita yleensä hoitaa keskuspankki tai raha- ja rahoitusalan viranomainen;

d)      ’uudella rahoituspalvelulla’ tarkoitetaan luonteeltaan rahoitukseen liittyvää palvelua, jota mikään rahoituspalvelujen tarjoaja ei tarjoa osapuolen alueella mutta jota tarjotaan toisen osapuolen alueella, mukaan lukien palvelut, jotka liittyvät olemassa oleviin ja uusiin tuotteisiin tai tuotteen toimitustapaan.

242 ARTIKLA

Vakauden ja luotettavuuden turvaamista koskeva poikkeus

1.       Kumpikin osapuoli voi ottaa käyttöön tai pitää voimassa toimenpiteitä toiminnan vakauden ja luotettavuuden turvaamiseen liittyvistä syistä muun muassa

a)       suojellakseen sijoittajia, tallettajia, vakuutuksenottajia tai henkilöitä, joiden omaisuudenhoidosta vastaa rahoituspalvelujen tarjoaja; ja

b)      varmistaakseen osapuolen rahoitusjärjestelmän luotettavuuden ja vakauden.

2.       Nämä toimenpiteet eivät saa olla vaativampia kuin on tarpeen niille asetetun tavoitteen saavuttamiseksi, eivätkä ne saa johtaa toisen osapuolen rahoituspalvelujen tarjoajien syrjintään osapuolen omiin rahoituspalvelujen tarjoajiin verrattuna.

3.       Tämän sopimuksen määräyksiä ei saa tulkita siten, että osapuoli olisi velvoitettu paljastamaan yksittäisten kuluttajien liiketoimiin ja tileihin liittyviä tietoja tai julkisten elinten hallussa olevia luottamuksellisia tai yksityisiä tietoja.

243 ARTIKLA

Tehokas ja avoin sääntely

1.       Kumpikin osapuoli pyrkii parhaansa mukaan ilmoittamaan etukäteen kaikille asianomaisille henkilöille sellaisista yleisesti sovellettaviksi tarkoitetuista toimenpiteistä, joiden käyttöönottoa osapuoli ehdottaa, antaakseen näille henkilöille mahdollisuuden esittää huomautuksia kyseisistä toimenpiteistä. Näistä toimenpiteistä ilmoitetaan

a)       virallisessa julkaisussa; tai

b)      muussa kirjallisessa tai sähköisessä muodossa.

2.       Kumpikin osapuoli antaa asianomaisten henkilöiden tiedoksi vaatimukset, joita se soveltaa rahoituspalvelujen tarjoamista koskevien hakemusten laatimiseen.

Asianomainen osapuoli antaa hakijalle tämän pyynnöstä tiedon hakemuksen käsittelyvaiheesta. Jos asianomainen osapuoli tarvitsee lisätietoja hakijalta, sen on ilmoitettava tästä hakijalle ilman tarpeetonta viivytystä.

3.       Kumpikin osapuoli pyrkii parhaansa mukaan varmistamaan, että rahoituspalvelualan sääntelyä ja valvontaa sekä veropetosten ja veronkierron torjuntaa koskevat kansainvälisesti sovitut normit pannaan täytäntöön ja niitä sovelletaan sen alueella. Tällaisia kansainvälisesti sovittuja normeja ovat muun muassa Baselin pankkivalvontakomitean ”Core Principle for Effective Banking Supervision” (pankkivalvontaa koskevat perusperiaatteet), kansainvälisen vakuutusvalvojien järjestön ”Insurance Core Principles” (vakuutuksen perusperiaatteet), arvopaperipörssiä valvovien viranomaisten kansainvälisen järjestön ”Objectives and Principles of Securities Regulation” (arvopaperikaupan sääntelyn tavoitteet ja periaatteet), taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) tietojenvaihtoa veroasioissa koskeva sopimus, G20-ryhmän antama ”Statement on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes” (lausuma avoimuudesta ja tietojenvaihdosta verotusta varten) sekä rahanpesunvastaisen kansainvälisen toimintaryhmän ”Forty Recommendations on Money Laundering” (neljäkymmentä rahanpesun vastaista suositusta) ja ”Nine Special Recommendations on Terrorist Financing” (yhdeksän terrorismin rahoituksen vastaista erityissuositusta).

Osapuolet ottavat myös huomioon G7-maiden valtiovarainministerien vahvistaman ”Ten Key Principles for Information Exchange” (tietojenvaihdon kymmenen perusperiaatetta) ja ryhtyvät tarvittaviin toimiin näiden periaatteiden soveltamiseksi kahdenvälisissä yhteyksissään.

244 ARTIKLA

Uudet rahoituspalvelut

Kumpikin osapuoli sallii toisen osapuolen rahoituspalvelujen tarjoajan tarjota samantyyppisiä uusia rahoituspalveluja kuin ne, joita osapuolen omat rahoituspalvelujen tarjoajat saavat osapuolen sisäisen lainsäädännön nojalla tarjota vastaavissa olosuhteissa. Osapuoli voi määrätä sen oikeudellisen muodon, jonka kautta palvelua voidaan tarjota, ja se voi edellyttää, että palvelun tarjoamiseen hankitaan lupa. Jos lupaa vaaditaan, päätös siitä on tehtävä kohtuullisen ajan kuluessa, ja lupa voidaan evätä vain toiminnan vakauden ja luotettavuuden turvaamiseen liittyvistä syistä.

245 ARTIKLA

Tietojenkäsittely

1.       Kumpikin osapuoli sallii toisen osapuolen rahoituspalvelujen tarjoajan siirtää tietojenkäsittelyssä tarvittavia tietoja sähköisesti tai muussa muodossa alueelleen ja sieltä pois, jos tällainen tietojenkäsittely on tarpeen rahoituspalvelujen tarjoajan tavanomaisessa liiketoiminnassa.

2.       Kumpikin osapuoli ottaa käyttöön riittäviä suojatoimenpiteitä henkilöiden yksityisyyden ja perusoikeuksien ja -vapauksien suojaamiseksi, erityisesti henkilötietojen siirron osalta.

246 ARTIKLA

Erityiset poikkeukset

1.       Tämän luvun määräysten ei saa tulkita estävän osapuolta tai sen julkisia elimiä harjoittamasta yksinoikeudella alueellaan yleiseen eläkejärjestelmään tai lakisääteiseen sosiaaliturvajärjestelmään kuuluvaa toimintaa tai tarjoamasta siihen liittyviä palveluja, paitsi jos kyseistä toimintaa voivat osapuolen sisäisten säännösten mukaisesti harjoittaa myös julkisten elinten tai yksityisten laitosten kanssa kilpailevat rahoituspalvelujen tarjoajat.

2.       Tämän sopimuksen määräyksiä ei sovelleta keskuspankin, rahaviranomaisen tai muun julkisen elimen raha- ja valuuttakurssipolitiikan yhteydessä toteuttamiin toimiin.

3.       Tämän luvun määräysten ei saa tulkita estävän osapuolta tai sen julkisia elimiä harjoittamasta toimintaa tai tarjoamasta palveluja yksinoikeudella alueellaan osapuolen tai sen julkisten elinten lukuun taikka niiden takauksella tai niiden myöntämin varoin.

247 ARTIKLA

Itsesääntelyorganisaatiot

Jos osapuoli edellyttää liittymistä tai osallistumista tai pääsyä johonkin itsesääntelyelimeen, arvopaperi- tai futuuripörssiin tai -markkinoihin, selvitystoimistoon tai muuhun organisaatioon tai yhdistykseen, jotta toisen osapuolen rahoituspalvelujen tarjoaja saisi tarjota rahoituspalveluja samoista lähtökohdista kuin osapuolen omat rahoituspalvelujen tarjoajat, tai jos osapuoli välittömästi tai välillisesti tarjoaa tällaisille elimille oikeuksia tai etuja rahoituspalveluiden tarjonnassa, osapuolen on varmistettava tämän sopimuksen 205 artiklan 1 kohdassa ja 211 artiklassa vahvistettujen velvoitteiden noudattaminen.

248 ARTIKLA

Selvitys- ja maksujärjestelmät

Niillä ehdoilla ja edellytyksillä, joilla myönnetään kansallinen kohtelu, kummankin osapuolen on sallittava alueelleen sijoittautuneiden toisen osapuolen rahoituspalvelujen tarjoajien päästä osalliseksi julkisten elinten ylläpitämiin maksu- ja selvitysjärjestelmiin, sekä sellaisiin virallisiin rahoitus- ja jälleenrahoitusmahdollisuuksiin, jotka ovat käytettävissä tavanomaisen liiketoiminnan yhteydessä. Tällä artiklalla ei tarjota näille rahoituspalvelujen tarjoajille pääsyä osapuolen viimekäden rahoittajan (”lender of last resort”) mahdollisuuksiin.

249 ARTIKLA

Asteittainen lähentäminen

Kumpikin osapuoli tunnustaa, että on tärkeää lähentää Moldovan tasavallan nykyistä ja tulevaa lainsäädäntöä asteittainen tämän sopimuksen 243 artiklan 3 kohdassa lueteltuihin kansainvälisiin parhaiden käytäntöjen normeihin sekä tämän sopimuksen liitteessä XXVIII-A olevassa luettelossa vahvistettuun unionin säännöstöön.

7 ALAJAKSO

LIIKENNEPALVELUT

250 ARTIKLA

Soveltamisala

Tässä jaksossa esitetään periaatteet, jotka koskevat kansainvälisiä liikennepalveluja, jotka on vapautettu tämän luvun 2 jakson (Sijoittautuminen), 3 jakson (Rajat ylittävä palvelujen tarjonta) ja 4 jakson (Luonnollisten henkilöiden tilapäinen oleskelu liiketoimintaa varten) mukaisesti.

251 ARTIKLA

Kansainvälinen meriliikenne

1.       Tässä alajaksossa ja tämän luvun 2 jaksossa (Sijoittautuminen), 3 jaksossa (Rajat ylittävä palvelujen tarjonta) ja 4 jaksossa (Luonnollisten henkilöiden tilapäinen oleskelu liiketoimintaa varten)

a)       ’kansainväliseen meriliikenteeseen’ sisältyvät ovelta ovelle -kuljetukset ja multimodaalikuljetukset, joilla tarkoitetaan tavaroiden kuljettamista useammalla kuin yhdellä liikennemuodolla, joihin sisältyy meriosuus, ja ainoastaan yhdellä kuljetusasiakirjalla, minkä vuoksi tähän sisältyy oikeus tehdä suoraan sopimuksia muiden liikennemuotojen tarjoajien kanssa;

b)      ’meriliikenteen lastinkäsittelypalveluilla’ tarkoitetaan ahtausyritysten, myös terminaalien operaattoreiden, harjoittamaa toimintaa, mutta siihen ei sisälly satamatyöläisten välitön toiminta, jos tällainen työvoima on järjestetty ahtausyrityksistä ja terminaalien operaattoriyrityksistä riippumattomasti. Tähän sisältyvät seuraavien vaiheiden järjestely ja valvonta:

i)       lastin lastaaminen laivaan / purkaminen laivasta;

ii)      lastin kiinnittäminen/irrottaminen; ja

iii)     lastin vastaanottaminen/toimittaminen ja säilyttäminen ennen laivausta tai purkamisen jälkeen;

c)       ’tulliselvityspalveluilla’ (vaihtoehtoisesti ’tullitoimipaikan asiamiespalvelut’) tarkoitetaan toimia, jotka koostuvat rahdin tuontiin, vientiin tai kauttakuljetukseen liittyvien tullimuodollisuuksien täyttämisestä toisen osapuolen puolesta riippumatta siitä, onko palvelu kyseisen palveluntarjoajan päätoimi vai sen päätoimialaa täydentävä muu toimintamuoto;

d)      ’konttiasema- ja varastopalveluilla’ tarkoitetaan konttien säilyttämistä joko satama-alueilla tai sisämaassa niiden pakkaamiseksi, purkamiseksi ja korjaamiseksi sekä niiden saattamiseksi liikennekelpoisiksi;

e)       ’varustamon edustajan palveluilla’ tarkoitetaan yhden tai useamman linja- tai laivanvarustamon kaupallisten etujen edustamista tietyllä maantieteellisellä alueella seuraavissa tarkoituksissa:

i)       meriliikenteen ja siihen liittyvien oheispalvelujen markkinointiin ja myyntiin liittyvät toimet hinnoittelusta laskutukseen sekä konossementtien laatiminen yhtiöiden puolesta, tarvittavien oheispalvelujen ostaminen ja jälleenmyynti, asiakirjojen laatiminen ja liiketoimintaa koskevien tietojen toimittaminen;

ii)      aluksen satamassakäynnin järjestäminen tai rahdin haltuunotto tarvittaessa varustamon puolesta;

f)       ’huolintapalveluilla’ tarkoitetaan laivauksen järjestämistä ja seurantaa laivaajan puolesta hankkimalla kuljetus- ja tarvittavat oheispalvelut, laatimalla tarvittavat asiakirjat ja toimittamalla tarvittavat liiketoimintatiedot;

g)      ’syöttöliikennepalveluilla’ tarkoitetaan kansainvälisten lastien, erityisesti konttirahdin, kuljetusta meritse osapuolen alueella sijaitsevien satamien välillä ennen kansainvälistä kuljetusosuutta tai sen jälkeen.

2.       Kansainvälisen meriliikenteen osalta kumpikin osapuoli varmistaa lastin vapaata kuljetusoikeutta kaupallisin ehdoin koskevan periaatteen tosiasiallisen soveltamisen, kansainvälisten meriliikennepalvelujen vapaan tarjoamisen sekä kansallisen kohtelun soveltamisen tällaisten palvelujen tarjoamisen yhteydessä.

Ottaen huomioon kansainvälisten meriliikennepalvelujen nykyisen vapauttamisasteen osapuolten välillä

a)       kumpikin osapuoli soveltaa tosiasiallisesti periaatetta, jonka mukaan kansainvälisille meriliikennemarkkinoille ja meriliikenteeseen on rajoittamaton pääsy kaupallisin ehdoin ja syrjimättömästi;

b)      kumpikin osapuoli myöntää toisen osapuolen lipun alla toimiville tai sen palveluntarjoajien liikennöimille aluksille yhtä edullisen kohtelun kuin omille aluksilleen tai minkä tahansa kolmannen maan aluksille sen mukaan, kumpi näistä kohteluista on edullisempi, muun muassa satamiin pääsyn, satamien infrastruktuurin ja palveluiden ja merenkulun tukipalvelujen käytön ja niistä johtuvien maksujen ja palkkioiden, tullipalvelujen ja laituripaikkojen sekä lastausta ja purkamista varten osoitettavien tilojen ja välineiden osalta.

3.       Soveltaessaan kyseisiä periaatteita osapuolet

a)       eivät ota käyttöön tulevissa, kolmansien maiden kanssa meriliikennepalveluista tehtävissä sopimuksissa lastinjakojärjestelyitä, kuivan ja nestemäisen irtolastin kuljetukset ja linjaliikenne mukaan luettuina, ja lopettavat kohtuullisen ajan kuluessa tällaiset lastinjakojärjestelyt, jos niitä on aiemmissa sopimuksissa; ja

b)      poistavat tämän sopimuksen voimaan tullessa kaikki yksipuoliset toimenpiteet sekä hallinnolliset, tekniset tai muut esteet, jotka voisivat rajoittaa peitellysti kansainvälisten merikuljetuspalvelujen vapaata tarjoamista tai vaikuttaa niihin syrjivästi, ja pidättäytyvät ottamasta tällaisia käyttöön.

4.       Kumpikin osapuoli sallii toisen osapuolen kansainvälisten meriliikennepalvelujen tarjoajien sijoittautumisen alueelleen yhtä edullisin sijoittautumis- ja toimintaedellytyksin kuin ne, jotka se tarjoaa joko omille tai minkä tahansa kolmannen maan palvelujen tarjoajille sen mukaan, kummat näistä edellytyksistä ovat paremmat.

5.       Kumpikin osapuoli tarjoaa toisen osapuolen meriliikennepalvelujen tarjoajille kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin seuraavat satamapalvelut: luotsaaminen, hinaus ja vetoapu, muonitus, polttoaineen ja veden toimitus, jätehuolto ja painolastin hävittäminen, satamakapteenipalvelut, navigointilaitteet, alusten käytön kannalta ratkaisevan tärkeät maissa sijaitsevat viestintä-, vesi-, sähkö- ja muut vastaavat palvelut, korjausvälineet hätätapauksia varten, ankkurointi, laituripaikka ja alusten kiinnityspalvelut.

6.       Kumpikin osapuoli sallii välineistön, kuten tyhjien konttien, kuljetuksen muuna kuin maksua vastaan kuljetettavana rahtina jäsenvaltion satamien välillä tai Moldovan tasavallan satamien välillä.

7.       Kumpikin osapuoli sallii toimivaltaisen viranomaisen luvalla toisen osapuolen kansainvälisten meriliikennepalvelujen tarjoajien tarjota syöttöliikennepalveluja kansallisten satamiensa välillä.

252 ARTIKLA

Lentoliikenne

Lentoliikenteen asteittaisesta vapauttamisesta osapuolten välillä niiden kaupallisten tarpeiden ja vastavuoroista markkinoillepääsyä koskevien edellytysten mukaisesti sovitaan EU:n ja sen jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan yhteistä ilmailualuetta koskevassa sopimuksessa.

253 ARTIKLA

Asteittainen lähentäminen

Kumpikin osapuoli tunnustaa, että on tärkeää lähentää Moldovan tasavallan nykyistä ja tulevaa lainsäädäntöä asteittain tämän sopimuksen liitteessä XXVIII-D olevassa luettelossa vahvistettuun unionin säännöstöön.

6 JAKSO

SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI

1 ALAJAKSO

YLEISET MÄÄRÄYKSET

254 ARTIKLA

Tavoitteet ja periaatteet

1.       Osapuolet tunnustavat, että sähköinen kaupankäynti lisää kaupankäynnin mahdollisuuksia monilla aloilla, ja ne sopivat edistävänsä sähköistä kaupankäyntiä välillään tekemällä yhteistyötä erityisesti tämän luvun määräyksiin perustuvissa sähköiseen kaupankäyntiin liittyvissä asioissa.

2.       Osapuolet ovat yhtä mieltä siitä, että sähköisen kaupankäynnin kehityksen on oltava täysin yhteensopivaa korkeatasoisimpien kansainvälisten tietosuojastandardien kanssa, jotta käyttäjien luottamus sähköiseen kaupankäyntiin voidaan varmistaa.

3.       Osapuolet sopivat, että sähköisiä siirtoja pidetään tämän luvun 3 jaksossa (Rajat ylittävä palvelujen tarjonta) tarkoitettuna palveluiden tarjontana, johon ei voida soveltaa tulleja.

255 ARTIKLA

Sähköistä kaupankäyntiä koskeva yhteistyö

1.       Osapuolet ylläpitävät sähköisen kaupan esille nostamista sääntelykysymyksistä vuoropuhelua, jossa käsitellään muuan muassa seuraavia seikkoja:

a)       yleisölle annettujen elektronisten allekirjoitusten varmenteiden tunnustaminen ja rajat ylittävien varmennepalveluiden helpottaminen;

b)      välittävien palveluntarjoajien vastuu tiedon toimittamisen tai tallentamisen osalta;

c)       ei-toivotun sähköisen kaupallisen viestinnän käsittely;

d)      kuluttajansuoja sähköisen kaupan alalla; ja

e)       kaikki muut sähköisen kaupankäynnin kehityksen kannalta merkitykselliset seikat.

2.       Tällainen yhteistyö voi tapahtua tiedonvaihtona, jonka aiheena on osapuolten lainsäädäntö näissä kysymyksissä ja tällaisen lainsäädännön täytäntöönpano.

2 ALAJAKSO

VÄLITTÄJINÄ TOIMIVIEN PALVELUNTARJOAJIEN VASTUU

256 ARTIKLA

Välittäjien palvelujen käyttö

1.       Osapuolet tunnustavat, että kolmannet osapuolet voivat käyttää välittäjien palveluita loukkaavaan toimintaan ja huolehtivat tässä alajaksossa määrättyjen toimenpiteiden toteuttamisesta välittäjinä toimivien palveluntarjoajien osalta.

2.       Sovellettaessa tämän sopimuksen 257 artiklaa ’palveluntarjoajalla’ tarkoitetaan digitaalisen verkossa tapahtuvan viestinnän tiedonsiirto-, reititys- tai yhteyspalvelujen tarjoajaa, kun viestin sisältöä ei muuteta käyttäjän, joka on valinnut itse aineiston, määrittämien pisteiden välillä tai kyseisissä pisteissä. Sovellettaessa tämän sopimuksen 258 ja 259 artiklaa ’palveluntarjoajalla’ tarkoitetaan palveluntarjoajaa tai operaattoria, joka tarjoaa verkkopalveluja tai verkon käyttöoikeuksia.

257 ARTIKLA

Välittäjinä toimivien palveluntarjoajien vastuu: ”pelkkä siirtotoiminta”

1.       Kumpikin osapuoli varmistaa, että jos tarjottava tietoyhteiskunnan palvelu muodostuu palvelun vastaanottajan toimittamien tietojen siirrosta viestintäverkossa tai viestintäverkkoyhteyden tarjoamisesta, palveluntarjoaja ei ole vastuussa siirretyistä tiedoista, edellyttäen, että palveluntarjoaja:

a)       ei ole siirron alkuunpanija;

b)      ei valitse siirron vastaanottajaa; ja

c)       ei valitse eikä muuta siirrettäviä tietoja.

2.       Edellä 1 kohdassa tarkoitetut siirtoon ja yhteyden tarjoamiseen liittyvät toiminnot käsittävät siirrettyjen tietojen automaattisen, väliaikaisen ja tilapäisen tallentamisen, sikäli kuin tallentaminen palvelee yksinomaan siirron toimeenpanoa viestintäverkossa eikä sen kesto ylitä siirtoon tarvittavaa kohtuullista aikaa.

3.       Tämä artikla ei vaikuta tuomioistuimen tai hallintoviranomaisen mahdollisuuteen vaatia osapuolten oikeusjärjestelmien mukaisesti palveluntarjoajaa lopettamaan tai estämään väärinkäytökset.

258 ARTIKLA

Välittäjinä toimivien palveluntarjoajien vastuu: ”välimuistiin tallentaminen”

1.       Kumpikin osapuoli varmistaa, että jos tietoyhteiskunnan palvelun tarjoaminen muodostuu palvelun vastaanottajan toimittamien tietojen siirrosta viestintäverkossa, palveluntarjoaja ei ole vastuussa tämän tiedon sellaisen automaattisen, tilapäisen ja lyhytaikaisen tallentamisen osalta, jonka suorittamisen ainoana tavoitteena on muille palvelun vastaanottajille niiden pyynnöstä myöhemmin tehtävän tiedonsiirron tehostaminen, edellyttäen, että:

a)       palveluntarjoaja ei muuta tietoja;

b)      palveluntarjoaja noudattaa tietoihin pääsyä koskevia ehtoja;

c)       palveluntarjoaja noudattaa tiedon päivitystä koskevia sääntöjä, jotka on ilmoitettu toimialalla laajalti hyväksytyllä ja käytetyllä tavalla;

d)      palveluntarjoaja ei puutu toimialalla laajalti hyväksytyn ja käytetyn teknologian lailliseen käyttöön saadakseen tietoja tallennetun tiedon käytöstä; ja

e)       palveluntarjoaja toimii viipymättä tallentamansa tiedon poistamiseksi tai sen saannin estämiseksi heti, kun se on saanut tosiasiallisesti tietoonsa sen, että tieto on poistettu sieltä, missä se alun perin oli verkossa, tai että kyseisen tiedon saanti on estetty taikka tuomioistuin tai hallintoviranomainen on määrännyt poistamaan kyseisen tiedon tai estämään sen saannin.

2.       Tämä artikla ei vaikuta tuomioistuimen tai hallintoviranomaisen mahdollisuuteen vaatia osapuolten oikeusjärjestelmien mukaisesti palveluntarjoajaa lopettamaan tai estämään väärinkäytökset.

259 ARTIKLA

Välittäjinä toimivien palveluntarjoajien vastuu: säilytys (”hosting”)

1.       Jos tietoyhteiskunnan palvelun tarjoaminen käsittää palvelun vastaanottajan toimittamien tietojen tallentamisen, kumpikin osapuoli varmistaa, että palveluntarjoaja ei ole vastuussa palvelun vastaanottajan pyynnöstä tallennettujen tietojen osalta, edellyttäen, että

a)       palveluntarjoajalla ei ole tosiasiallista tietoa laittomasta toiminnasta tai tiedoista eikä hänen tiedossaan vahingonkorvausvaatimuksen kyseessä ollen ole tosiasioita tai olosuhteita, joiden perusteella toiminnan tai tietojen laittomuus on ilmeistä; tai

b)      palveluntarjoaja toimii viipymättä tietojen poistamiseksi tai niihin pääsyn estämiseksi heti saatuaan tiedon tällaisista seikoista.

2.       Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta, kun palvelun vastaanottaja toimii palveluntarjoajan johdon tai valvonnan alaisena.

3.       Tämä artikla ei vaikuta tuomioistuimen tai hallintoviranomaisen mahdollisuuteen vaatia osapuolten oikeusjärjestelmän mukaisesti palveluntarjoajaa lopettamaan tai estämään väärinkäytökset, eikä se myöskään vaikuta osapuolten mahdollisuuteen vahvistaa menettelyjä, joita sovelletaan tietojen poistamiseen tai niihin pääsyn estämiseen.

260 ARTIKLA

Yleisen valvontavelvoitteen puuttuminen

1.       Osapuolet eivät aseta palveluntarjoajille tämän sopimuksen 257, 258 ja 259 artiklassa tarkoitettujen palvelujen toimittamisen osalta yleistä velvoitetta valvoa siirtämiään ja tallentamiaan tietoja eivätkä yleistä velvoitetta pyrkiä aktiivisesti saamaan selville laittomia toimia osoittavia tosiasioita ja olosuhteita.

2.       Osapuoli voi asettaa tietoyhteiskunnan palveluntarjoajille velvoitteen ilmoittaa välittömästi toimivaltaisille viranomaisille palvelun vastaanottajien toteuttamista laittomiksi väitetyistä toimista tai näiden antamista laittomiksi väitetyistä tiedoista tai velvoitteen ilmoittaa toimivaltaisille viranomaisille niiden pyynnöstä tiedot, joiden avulla voidaan tunnistaa niiden palvelujen vastaanottajat, joiden kanssa niillä on säilytyssopimuksia.

7 JAKSO

POIKKEUKSET

261 ARTIKLA

Yleiset poikkeukset

1.       Tämän luvun ja tämän sopimuksen liitteiden XXVII-A, XXVII-E, XXVII-B, XXVII-F, XXVII-C, XXVII-G, XXVII-D ja XXVII-H määräyksiin sovelletaan tässä artiklassa vahvistettuja poikkeuksia, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän sopimuksen 446 artiklassa vahvistettujen yleisten poikkeusten soveltamista.

2.       Edellyttäen, että toimenpiteitä ei sovelleta tavalla, joka johtaisi mielivaltaiseen tai perusteettomaan syrjintään sellaisten maiden välillä, joissa vallitsevat samankaltaiset olosuhteet, taikka sijoittautumisen tai rajat ylittävän palveluntarjonnan peiteltyyn rajoittamiseen, tämän luvun määräysten ei voida tulkita estävän osapuolta ottamasta käyttöön tai soveltamasta toimenpiteitä, jotka

a)       ovat tarpeen yleisen turvallisuuden ja julkisen moraalin suojelemiseksi tai yleisen järjestyksen ylläpitämiseksi;

b)      ovat tarpeen ihmisten, eläinten tai kasvien elämän tai terveyden suojelemiseksi;

c)       liittyvät ehtyvien luonnonvarojen suojeluun, jos kyseisten toimenpiteiden toteuttamisen ohella rajoitetaan kotimaisia yrittäjiä tai kotimaista palveluiden tuotantoa tai kulutusta;

d)      ovat tarpeen taiteellisten, historiallisten tai arkeologisten kansallisaarteiden suojelemiseksi;

e)       ovat tarpeen sellaisten lakien tai määräysten noudattamisen turvaamiseksi, jotka eivät ole ristiriidassa tämän luvun määräysten kanssa, mukaan luettuina seuraavia seikkoja koskevat lait ja määräykset:

i)       harhaanjohtavien ja petollisten toimintatapojen ehkäiseminen tai sopimusten noudattamatta jättämisen seurauksista huolehtiminen,

ii)      henkilöiden yksityisyyden suojaaminen henkilötietojen käsittelyssä ja levittämisessä sekä henkilöä koskevien tiedostojen ja tilitietojen luottamuksellisuuden turvaaminen;

iii)     turvallisuus;

f)       eivät ole yhteensopivia tämän sopimuksen 205 artiklan 1 kohdan ja 211 artiklan kanssa, edellyttäen että erilaisen kohtelun tarkoituksena on varmistaa välittömien verojen tehokas tai tasapuolinen määrääminen tai kantaminen toisen osapuolen taloudellisen toiminnan, yrittäjien tai palveluntarjoajien osalta[24].

3.       Tämän luvun ja tämän sopimuksen liitteiden XXVII-A, XXVII-E, XXVII-B, XXVII-F, XXVII-C, XXVII-G, XXVII-D ja XXVII-H määräyksiä ei sovelleta osapuolten sosiaaliturvajärjestelmiin tai sellaiseen osapuolen alueella harjoitettavaan toimintaan, joka liittyy vaikka vain satunnaisesti julkisen vallan käyttöön.

262 ARTIKLA

Verotusta koskevat toimenpiteet

Tämän luvun määräysten mukaista suosituimmuuskohtelua ei sovelleta verokohteluun, jonka osapuolet myöntävät tai aikovat tulevaisuudessa myöntää niiden välisten kaksinkertaisen verotuksen välttämistä koskevien sopimusten perusteella.

263 ARTIKLA

Turvallisuuteen perustuvat poikkeukset

Mikään tässä sopimuksessa ei

a)       velvoita osapuolta toimittamaan tietoja, joiden paljastamista se pitää tärkeiden turvallisuusetujensa vastaisina;

b)      estä osapuolta ryhtymästä toimenpiteisiin, joita se pitää välttämättöminä tärkeiden turvallisuusetujensa suojelemiseksi ja jotka

i)       liittyvät aseiden, ammusten tai sotatarvikkeiden tuotantoon tai kauppaan;

ii)      liittyvät taloudelliseen toimintaan, jonka tarkoituksena on suoraan tai välillisesti sotilaskohteen varustaminen;

iii)     liittyvät fissioituvaan ja fuusioituvaan ydinmateriaaliin tai materiaaleihin, joista edellä mainitut on johdettu; tai

iv)     toteutetaan sodan tai muun kansainvälisissä suhteissa ilmenevän hätätilanteen aikana; tai

c)       estä osapuolia toteuttamasta toimenpiteitä täyttääkseen velvoitteet, joihin ne ovat sitoutuneet kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden ylläpitämiseksi.

7 LUKU

JUOKSEVAT MAKSUT JA PÄÄOMANLIIKKEET

264 ARTIKLA

Juoksevat maksut

Osapuolet sitoutuvat Kansainvälisen valuuttarahaston perustamissopimuksen VIII artiklan mukaisesti hyväksymään kaikki vapaasti vaihdettavassa valuutassa suoritettavat maksutaseeseen liittyvät maksut ja siirrot osapuolten välillä.

265 ARTIKLA

Pääomanliikkeet

1.       Osapuolet varmistavat tämän sopimuksen voimaantulosta alkaen maksutaseen pääoma- ja rahoitustasetta koskevien suoritusten osalta pääomien vapaan liikkuvuuden suorissa sijoituksissa, mukaan lukien kiinteistöjen hankinnat, jotka on tehty vastaanottajamaan lainsäädännön mukaisesti, ja sijoituksissa, jotka on tehty tämän sopimuksen V osaston (Kauppa ja kaupan liitännäistoimenpiteet) 6 luvun (Sijoittautuminen, palvelukauppa ja sähköinen kaupankäynti) määräysten mukaisesti, sekä näiden sijoitusten ja niistä saatujen voittojen rahaksi muuttamisessa ja kotiuttamisessa.

2.       Rajoittamatta tämän sopimuksen muiden määräysten soveltamista kumpikin osapuoli varmistaa tämän sopimuksen voimaantulosta alkaen muiden kuin 1 kohdassa mainittujen maksutaseen pääoma- ja rahoitustasetta koskevien suoritusten osalta

a)       pääomien vapaan liikkuvuuden, kun on kyse luotoista, jotka liittyvät liiketoimiin tai palveluihin, joissa jommankumman osapuolen alueella asuva on osallisena; ja

b)      pääomien vapaan liikkuvuuden, kun on kyse toisen osapuolen sijoittajien arvopaperisijoituksista ja rahoituslainoista ja -luotoista.

266 ARTIKLA

Suojatoimenpiteet

Jos maksut tai pääomanliikkeet poikkeuksellisissa olosuhteissa aiheuttavat tai uhkaavat aiheuttaa vakavia ongelmia valuuttakurssi- tai rahapolitiikan toiminnalle, mukaan lukien vakavia maksutasevaikeuksia, yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa tai Moldovan tasavallassa, asianomaiset osapuolet voivat toteuttaa suojatoimenpiteitä enintään kuuden kuukauden ajan, jos mainitut toimenpiteet ovat ehdottomasti tarpeen. Suojatoimenpiteen käyttöön ottavan osapuolen on ilmoitettava toimenpiteen käyttöönotosta viipymättä toiselle osapuolelle ja esitettävä mahdollisimman pian sen poistamista koskeva aikataulu.

267 ARTIKLA

Helpottamista ja kehittymistä koskevat määräykset

1.       Osapuolet neuvottelevat keskenään helpottaakseen pääomanliikkeitä välillään ja edistääkseen näin tämän sopimuksen tavoitteita.

2.       Osapuolet toteuttavat tämän sopimuksen voimaantulopäivää seuraavien neljän vuoden aikana toimenpiteitä, joilla luodaan tarvittavat edellytykset pääomien vapaata liikkuvuutta koskevien unionin sääntöjen asteittaisen soveltamisen jatkamiselle.

3.       Tämän sopimuksen 438 artiklan 4 kohdan mukainen kauppa-asioita käsittelevä assosiaatiokomitea tarkastelee toteutettuja toimenpiteitä ja määrittää yksityiskohtaiset säännöt lisävapauttamista varten tämän sopimuksen voimaantulopäivää seuraavan viidennen vuoden loppuun mennessä.

8 LUKU

JULKISET HANKINNAT

268 ARTIKLA

Tavoitteet

1.       Osapuolet tunnustavat, että läpinäkyvä, syrjimätön, kilpailuun perustuva ja avoin tarjouskilpailu edistää kestävää talouskehitystä, ja asettavat tavoitteekseen tehokkaan, vastavuoroisen ja asteittaisen julkisten hankintojensa markkinoiden avaamisen.

2.       Tämän luvun mukaisesti vastavuoroinen pääsy julkisten hankintojen markkinoille toteutetaan kansallisen kohtelun periaatteen mukaisesti kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla julkisen sektorin sekä yleishyödyllisten palvelujen alan julkisten sopimusten ja käyttöoikeussopimusten osalta. Tässä luvussa määrätään Moldovan tasavallan julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön asteittaisesta lähentämisestä unionin julkisia hankintoja koskevaan säännöstöön, institutionaalisesta uudistuksesta ja sellaisen julkisia hankintoja koskevan tehokkaan järjestelmän luomisesta, joka perustuu julkisia hankintoja Euroopan unionissa ohjaaviin periaatteisiin sekä edellytyksiin ja määritelmiin, jotka vahvistetaan julkisia rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta 31 päivänä maaliskuuta 2004 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2004/18/EY ja vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankintamenettelyjen yhteensovittamisesta 31 päivänä maaliskuuta 2004 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2004/17/EY.

269 ARTIKLA

Soveltamisala

1.       Tätä lukua sovelletaan julkisia rakennusurakoita sekä tavara- ja palveluhankintoja koskeviin sopimuksiin, yleishyödyllisten palvelujen alan rakennusurakoita sekä tavara- ja palveluhankintoja koskeviin sopimuksiin sekä käyttöoikeusurakoihin ja palveluja koskeviin käyttöoikeussopimuksiin.

2.       Tätä lukua sovelletaan kaikkiin hankintaviranomaisiin ja kaikkiin hankintayksiköihin, jäljempänä ’hankintayksiköt’, jotka täyttävät unionin julkisia hankintoja koskevan säännöstön määritelmät. Se kattaa myös yleishyödyllisten palvelujen alan julkisoikeudelliset laitokset ja julkiset yritykset, kuten valtion omistamat yritykset, jotka harjoittavat asianomaisia toimia, ja yksityiset yritykset, joiden toiminta perustuu yleishyödyllisten palvelujen alan erityisiin ja yksinomaisiin oikeuksiin.

3.       Tätä lukua sovelletaan tämän sopimuksen liitteessä XXIX-A vahvistetut kynnysarvot ylittäviin sopimuksiin.

4.       Julkisen sopimuksen ennakoidun arvon laskentaperusteena käytetään maksettavaa kokonaismäärää ilman arvonlisäveroa. Soveltaessaan kyseisiä kynnysarvoja Moldovan tasavalta laskee ja muuntaa kyseiset arvot kansalliseksi valuutakseen käyttäen kansallisen pankkinsa vaihtokurssia.

5.       Kynnysarvoja tarkistetaan säännöllisesti kahden vuoden välein alkaen sopimuksen voimaantulovuodesta euron erityisnosto-oikeuksina ilmaistun ja 1 päivänä tammikuuta voimaan tulevaa tarkistusta edeltävän elokuun viimeisenä päivänä päättyvän 24 kuukauden jakson keskimääräisen päivänkurssin perusteella. Tarkistetut kynnysarvot pyöristetään tarvittaessa alaspäin lähimpään tuhanteen euroon. Kynnysarvojen tarkistus hyväksytään tämän sopimuksen 438 artiklan 4 kohdan mukaisen kauppa-asioita käsittelevän assosiaatiokomitean päätöksellä.

270 ARTIKLA

Institutionaalinen tausta

1.       Kumpikin osapuoli laatii soveltuvan institutionaalisen kehyksen ja mekanismit tai ylläpitää niitä julkisten hankintojen järjestelmän asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi ja tämän luvun määräysten täytäntöönpanemiseksi.

2.       Institutionaalisten uudistusten puitteissa Moldovan tasavalta nimeää erityisesti

a)       talouspolitiikasta vastaavan toimeenpanevan keskuselimen, jonka tehtävänä on taata johdonmukainen politiikka kaikilla julkisiin hankintoihin liittyvillä aloilla. Kyseinen elin helpottaa ja koordinoi tämän luvun täytäntöönpanoa ja ohjaa prosessia asteittaiseksi lähentymiseksi unionin säännöstöön; ja

b)      puolueettoman ja riippumattoman elimen, jonka tehtävänä on hankintaviranomaisten tai hankintayksiköiden julkisten hankintojen yhteydessä tekemien päätösten tarkistaminen. Tässä yhteydessä ’riippumaton’ tarkoittaa sitä, että elimen on oltava julkinen viranomainen, joka on erillään kaikista hankintayksiköistä ja talouden toimijoista. Kyseisen elimen tekemiin päätöksiin voidaan soveltaa oikeudellista valvontaa.

3.       Kumpikin osapuoli varmistaa, että talouden toimijoiden tekemien, sisäisen lainsäädännön rikkomisia koskevien valitusten käsittelystä vastuussa olevien viranomaisten tekemien päätösten noudattamista valvotaan tehokkaasti.

271 ARTIKLA

Hankintasopimusten tekemistä koskevat perusstandardit

1.       Osapuolet täyttävät viimeistään yhdeksän kuukauden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulosta kaikkien hankintasopimusten tekemistä koskevat perusstandardit 2–15 kohdan mukaisesti. Kyseiset perusstandardit johtuvat suoraan julkisia hankintoja koskevista säännöistä ja periaatteista, sellaisina kuin ne sisältyvät unionin julkisia hankintoja koskevaan säännöstöön, mukaan lukien syrjimättömyyden, tasa-arvoisen kohtelun, avoimuuden ja suhteellisuuden periaatteet.

Julkaisu

2.       Kumpikin osapuoli varmistaa, että kaikki aiotut hankinnat julkaistaan sopivissa tiedotusvälineissä tavalla, joka on riittävä

a)       avaamaan markkinat kilpailulle; ja

b)      antamaan kaikille kiinnostuneille talouden toimijoille mahdollisuuden tutustua tietoihin aiotusta hankinnasta ennen hankintasopimuksen tekemistä ja ilmaista kiinnostuksensa sopimuksen tekemiseen.

3.       Julkaisun on oltava asianmukainen talouden toimijalle tulevaan hankinnan taloudelliseen etuun nähden.

4.       Julkaisun on sisällettävä vähintään tehtävää hankintasopimusta koskevat olennaiset tiedot, laadulliset valintaperusteet, hankintasopimuksen tekemistä koskeva menetelmä, hankintasopimuksen tekoperusteet ja muut lisätiedot, joita talouden toimijat tarvitsevat tehdäkseen päätöksen siitä, ilmaisevatko ne kiinnostuksensa sopimuksen tekemiseen.

Hankintasopimusten tekeminen

5.       Kaikki hankintasopimukset tehdään avoimella ja puolueettomalla menetelmällä, jolla estetään korruptio. Puolueettomuus varmistetaan erityisesti hankintasopimuksen aiheen syrjimättömällä kuvauksella, sillä, että hankintasopimus on avoin kaikille talouden toimijoille tasa-arvoiselta pohjalta, asianmukaisilla määräajoilla ja avoimella ja objektiivisella lähestymistavalla.

6.       Hankintayksiköt käyttävät vaadittua rakennusurakkaa, tavaraa tai palvelua kuvatessaan suoritusta ja toimintaa koskevia yleisiä kuvauksia ja kansainvälisiä, eurooppalaisia tai kansallisia standardeja.

7.       Vaadittua rakennusurakkaa, tavaraa tai palvelua koskevassa kuvauksessa ei saa viitata tiettyyn merkkiin tai alkuperään tai erityiseen prosessiin tai tavaramerkkeihin, patentteihin, tyyppeihin, alkuperänimitykseen tai valmistusmenetelmään paitsi, jos kyseinen viittaus on perusteltavissa hankintasopimuksen aiheella ja siinä esiintyy sanat ’tai vastaava’. Suorituksista tai toiminnoista käytetään ensisijaisesti yleistä kuvausta.

8.       Hankintayksiköt eivät saa asettaa ehtoja, jotka johtavat toisen osapuolen talouden toimijoiden suoraan tai välilliseen syrjintään, kuten vaatimusta siitä, että sopimuksen tekemisestä kiinnostuneiden talouden toimijoiden on oltava sijoittautuneita samaan maahan tai samalle alueelle kuin hankintayksikkö.

Ensimmäisestä alakohdasta huolimatta sopimuksen tehneeltä hakijalta voidaan vaatia tietyn yritysinfrastruktuurin kehittämistä toiminnan toteuttamisalueella, jos se on hankintasopimuksen erityispiirteistä johtuen perusteltua.

9.       Kiinnostuksenilmausten ja tarjousten esittämisen määräajan on oltava riittävän pitkä, jotta toisen osapuolen talouden toimijat voivat tehdä mielekkään arvioinnin tarjouskilpailusta ja valmistella tarjoustaan.

10.     Kaikkien osallistujien on etukäteen tiedettävä sovellettavat säännöt, valintaperusteet ja sopimuksen tekoperusteet. Kyseisiä sääntöjä on sovellettava tasapuolisesti kaikkiin osallistujiin.

11.     Hankintayksiköt voivat pyytää rajoitettua määrää hakijoita esittämään tarjouksen edellyttäen, että

a)       se tapahtuu avoimesti ja syrjimättömästi; ja

b)      valinta perustuu ainoastaan objektiivisiin tekijöihin kuten hakijoiden kokemukseen asianomaiselta alalta, hakijoiden yritysten kokoon ja infrastruktuuriin ja hakijoiden teknisiin ja ammatillisiin kykyihin.

Pyydettäessä rajoitettua määrää hakijoita esittämään tarjous on kiinnitettävä huomiota tarpeeseen varmistaa riittävä kilpailu.

12.     Hankintayksiköt voivat käyttää neuvottelumenettelyjä ainoastaan poikkeustapauksissa, jos kyseisen menettelyn käyttö ei vääristä kilpailua.

13.     Hankintayksiköt voivat käyttää kelpuuttamisjärjestelmiä ainoastaan, jos kelpuutettujen toimijoiden luettelo on laadittu avoimella menettelyllä, josta on tiedotettu riittävästi. Näiden järjestelmien soveltamisalaan kuuluvat hankintasopimukset on niin ikään tehtävä syrjimättömästi.

14.     Kumpikin osapuoli varmistaa, että sopimukset tehdään avoimella tavalla sellaisen hakijan kanssa, joka on esittänyt taloudellisesti edullisimman tarjouksen tai hinnaltaan alhaisimman tarjouksen ennakkoon laadittujen ja ilmoitettujen tarjouskilpailua ja menettelysääntöjä koskevien perusteiden pohjalta. Lopulliset päätökset ilmoitetaan kaikille hakijoille viipymättä. Jos hylätyn tarjouksen tekijä sitä pyytää, päätöksen perusteet on esitettävä riittävän yksityiskohtaisesti päätöksen uudelleentarkastelun mahdollistamiseksi.

Oikeussuoja

15.     Kumpikin osapuoli varmistaa, että henkilöt, jotka ovat tai ovat olleet kiinnostuneita tekemään tietyn sopimuksen ja joille on aiheutunut tai joille on vaarana aiheutua vahinkoa väitetystä sääntöjen rikkomisesta, ovat oikeutettuja saamaan tehokkaan ja puolueettoman oikeussuojan sopimuksen tekemiseen liittyvien hankintayksikön päätösten osalta. Tämän tarkastelumenettelyn aikana ja sen lopuksi tehdyt päätökset on julkistettava tavalla, joka on riittävä päätösten ilmoittamiseksi kaikille asianomaisille talouden toimijoille.

272 ARTIKLA

Asteittaisen lähentämisen suunnittelu

1.       Ennen asteittaisen lähentämisen aloittamista Moldovan tasavalta toimittaa tämän sopimuksen 438 artiklan 4 kohdan mukaiselle kauppa-asioita käsittelevälle assosiaatiokomitealle kattavan etenemissuunnitelman tämän luvun täytäntöönpanemiseksi sekä aikataulut ja välitavoitteet, joihin on sisällyttävä kaikki uudistukset, jotka liittyvät lainsäädännön lähentämiseen unionin säännöstöön ja institutionaalisten valmiuksien kehittämiseen. Tämä etenemissuunnitelma noudattaa tämän sopimuksen liitteessä XXIX-B vahvistettuja aikatauluja ja vaiheita.

2.       Etenemissuunnitelma kattaa julkisiin hankintoihin liittyvien toimien täytäntöönpanon osalta kaikki uudistusta ja yleistä oikeudellista kehystä koskevat näkökohdat ja erityisesti seuraavat: lainsäädännön lähentäminen julkisten hankintojen, yleishyödyllisten palvelujen alan hankintasopimusten, käyttöoikeusurakoiden ja tarkastelumenettelyjen osalta sekä hallinnollisen kapasiteetin vahvistaminen kaikilla tasoilla, myös tarkasteluelinten ja täytäntöönpanomekanismien osalta;

3.       Kauppa-asioita käsittelevän assosiaatiokomitean myönteisen lausunnon jälkeen kyseistä etenemissuunnitelmaa pidetään viiteasiakirjana tämän luvun täytäntöönpanemiseksi. Unioni tekee parhaansa avustaakseen Moldovan tasavaltaa etenemissuunnitelman täytäntöönpanossa.

273 ARTIKLA

Asteittainen lähentäminen

1.       Moldovan tasavalta varmistaa, että sen voimassaoleva ja tuleva julkisia hankintoja koskeva lainsäädäntö saatetaan asteittain yhdenmukaiseksi julkisia hankintoja koskevan unionin säännöstön kanssa.

2.       Lainsäädännön lähentäminen unionin säännöstöön toteutetaan peräkkäisissä vaiheissa tämän sopimuksen liitteessä XXIX-B olevan aikataulun ja liitteiden XXIX-C–XXIX-F, XXIX-H, XXIX-I, ja XXIX-K mukaisesti. Tämän sopimuksen liitteissä XXIX-G ja XXIX-J määritetään ei-pakolliset osat, joita ei tarvitse lähentää, ja liitteissä XXIX-L–XXIX-O määritetään ne unionin säännöstön osat, jotka jäävät lähentämisen ulkopuolelle. Prosessissa otetaan asianmukaisesti huomioon Euroopan unionin tuomioistuimen vastaava oikeuskäytäntö ja Euroopan komission hyväksymät täytäntöönpanotoimenpiteet sekä tarvittaessa unionin säännöstöön tehtävät muutokset. Kunkin vaiheen täytäntöönpanoa arvioi tämän sopimuksen 438 artiklan 4 kohdan mukainen kauppa-asioita käsittelevä assosiaatiokomitea ja komitean annettua myönteisen arvioinnin myönnetään vastavuoroinen markkinoillepääsy tämän sopimuksen liitteen XXIX-B mukaisesti. Euroopan komissio ilmoittaa viipymättä Moldovan tasavallalle kaikista unionin säännöstön muutoksista. Se antaa asianmukaista neuvontaa ja teknistä apua kyseisten muutosten täytäntöönpanemista varten.

3.       Kauppa-asioita käsittelevä assosiaatiokomitea aloittaa seuraavan vaiheen arvioinnin ainoastaan sitten, kun edellisen vaiheen täytäntöönpanotoimenpiteet on suoritettu ja hyväksytty 2 kohdassa esitettyjen sääntöjen mukaisesti.

4.       Kumpikin osapuoli varmistaa, että tämän artiklan soveltamisalan ulkopuolelle jäävät julkisia hankintoja koskevat näkökohdat ja alat noudattavat avoimuuden, syrjimättömyyden ja tasapuolisen kohtelun periaatteita tämän sopimuksen 271 artiklan mukaisesti.

274 ARTIKLA

Markkinoillepääsy

1.       Osapuolet sopivat, että niiden markkinoiden tehokas ja vastavuoroinen avaaminen tapahtuu asteittain ja samanaikaisesti. Lähentämisprosessin aikana vastavuoroisesti myönnettävän markkinoillepääsyn laajuus on yhteydessä prosessissa tapahtuneeseen edistykseen tämän sopimuksen liitteen XXIX-B mukaisesti.

2.       Päätös siirtyä markkinoiden avaamisen seuraavaan vaiheeseen tehdään hyväksytyn lainsäädännön laadun ja sen käytännön täytäntöönpanon arvioinnin perusteella. Tämän sopimuksen 438 artiklan 4 kohdan mukainen kauppa-asioita käsittelevä assosiaatiokomitea suorittaa kyseisen arvioinnin säännöllisesti.

3.       Siltä osin kuin osapuoli on tämän sopimuksen liitteen XXIX-B mukaisesti avannut julkisten hankintojen markkinansa toiselle osapuolelle

a)       a) unioni myöntää Moldovan tasavallan yrityksille riippumatta siitä, ovatko yritykset sijoittautuneet unioniin vai eivät, pääsyn hankintasopimusmenettelyihin julkisia hankintoja koskevien unionin sääntöjen mukaisesti ja yhtä edullisella kohtelulla kuin unionin yrityksille myönnettävä kohtelu;

b)      b) Moldovan tasavalta myöntää unionin yrityksille riippumatta siitä, ovatko yritykset sijoittautuneet Moldovan tasavaltaan vai eivät, pääsyn hankintasopimusmenettelyihin julkisia hankintoja koskevien kansallisten sääntöjen mukaisesti ja yhtä edullisella kohtelulla kuin Moldovan tasavallan yrityksille myönnettävä kohtelu.

4.       Lähentämisprosessin viimeisen vaiheen täytäntöönpanon jälkeen osapuolet tarkastelevat mahdollisuutta myöntää vastavuoroinen markkinoillepääsy tämän sopimuksen liitteessä XXIX-A vahvistetun kynnysarvon alapuolelle jääville hankintasopimuksille.

5.       Suomi tekee varauman Ahvenanmaan osalta.

275 ARTIKLA

Tiedottaminen

1.       Kumpikin osapuoli varmistaa, että hankintayksiköille ja talouden toimijoille tiedotetaan asianmukaisesti julkisista hankintamenettelyistä, myös julkaisemalla kaikki asiaa koskeva lainsäädäntö ja kaikki asiaa koskevat hallinnolliset päätökset.

2.       Kumpikin osapuoli varmistaa, että tarjouskilpailumahdollisuuksista jaetaan tietoa tehokkaasti.

276 ARTIKLA

Yhteistyö

1.       Osapuolet tehostavat yhteistyötään vaihtamalla kokemuksia ja tietoja parhaista käytänteistään ja sääntelykehyksistään.

2.       Unioni helpottaa tämän luvun täytäntöönpanoa antamalla tarvittaessa teknistä apua. Tämän sopimuksen VI osaston (Rahoitustukea, petostentorjuntaa ja valvontaa koskevat määräykset) määräysten mukaisesti rahoitustukea koskevat päätökset tehdään asianmukaisten unionin rahoitusmekanismien ja välineiden kautta.

3.       Tämän sopimuksen liitteeseen XXIX-P sisältyy ohjeellinen luettelo yhteistyöalueista.

9 LUKU

TEOLLIS- JA TEKIJÄNOIKEUDET

1 JAKSO

YLEISET SÄÄNNÖKSET JA PERIAATTEET

277 ARTIKLA

Tavoitteet

Tämän luvun tavoitteena on

a)       helpottaa innovatiivisten ja luovien tuotteiden tuotantoa ja kauppaa osapuolten välillä; ja

b)      saavuttaa riittävä ja tehokas teollis- ja tekijänoikeuksien suojan taso ja täytäntöönpano.

278 ARTIKLA

Velvoitteiden luonne ja soveltamisala

1.       Osapuolet varmistavat sellaisten teollis- ja tekijänoikeuksia koskevien kansainvälisten sopimusten, joiden sopimuspuolia ne ovat, myös teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista tehdyn WTO:n sopimuksen, jäljempänä ’TRIPS-sopimus’, riittävän ja tehokkaan täytäntöönpanon. Tämän luvun määräyksissä täydennetään ja täsmennetään osapuolten TRIPS-sopimuksen ja muiden teollis- ja tekijänoikeuksia koskevien kansainvälisten sopimusten mukaisia oikeuksia ja velvoitteita.

2.       Tässä sopimuksessa ’teollis- ja tekijänoikeuksilla’ tarkoitetaan vähintään kaikkia sellaisia teollis- ja tekijänoikeuksien luokkia, joita käsitellään tämän sopimuksen 280–317 artiklassa.

3.       Teollis- ja tekijänoikeuksien suoja sisältää myös suojan vilpillistä kilpailua vastaan vuonna 1967 tehdyn teollisoikeuden suojelemista koskevan Pariisin yleissopimuksen, jäljempänä ’Pariisin yleissopimus’, 10 a artiklan mukaisesti.

279 ARTIKLA

Sammuminen

Kumpikin osapuoli perustaa teollis- ja tekijänoikeuksien sisäistä tai alueellista sammumista koskevan järjestelmän.

2 JAKSO

TEOLLIS- JA TEKIJÄNOIKEUKSIA KOSKEVAT NORMIT

1 ALAJAKSO

TEKIJÄNOIKEUS JA LÄHIOIKEUDET

280 ARTIKLA

Annettava suoja

Osapuolet noudattavat seuraavien kansainvälisten sopimusten mukaisia oikeuksia ja velvoitteita:

a)       Bernin yleissopimus kirjallisten ja taiteellisten teosten suojaamisesta (Bernin yleissopimus);

b)      kansainvälinen yleissopimus esittävien taiteilijoiden, äänitteiden valmistajien sekä radioyritysten suojaamisesta (1961);

c)       TRIPS-sopimus;

d)      WIPOn tekijänoikeussopimus; ja

e)       WIPOn esitys- ja äänitesopimus.

281 ARTIKLA

Tekijät

Kumpikin osapuoli säätää, että tekijöillä on yksinoikeus sallia tai kieltää

a)       suoraan tai välillisesti, tilapäisesti tai pysyvästi, millä keinolla ja missä muodossa tahansa kokonaan tai osittain tapahtuva kappaleen valmistaminen teoksistaan;

b)      teostensa alkuperäiskappaleen tai sen kopion levitys yleisölle myymällä tai millä tahansa muulla tavalla; ja

c)       teostensa langallinen tai langaton välittäminen yleisölle, mukaan lukien teosten saattaminen yleisön saataviin siten, että yleisöön kuuluvilla henkilöillä on mahdollisuus saada teokset käyttöönsä itse valitsemastaan paikasta ja itse valitsemanaan aikana.

282 ARTIKLA

Esittävät taiteilijat

Kumpikin osapuoli säätää, että esittävillä taiteilijoilla on yksinoikeus

a)       sallia tai kieltää esitystensä tallennus[25];

b)      sallia tai kieltää suoraan tai välillisesti, tilapäisesti tai pysyvästi, millä keinolla ja missä muodossa tahansa kokonaan tai osittain esitystensä tallennus;

c)       saattaa yleisön saataville esitystensä tallenteet joko myymällä tai muulla tavalla;

d)      sallia tai kieltää esitystensä tallenteiden saattaminen yleisön saataviin langallisesti tai langattomasti siten, että yleisöön kuuluvilla henkilöillä on mahdollisuus saada esitysten tallenteet käyttöönsä itse valitsemastaan paikasta ja itse valitsemanaan aikana;

e)       sallia tai kieltää esitystensä yleisradiointi langattomasti ja niiden välittäminen yleisölle, paitsi jos esitys jo sinänsä on yleisradioitu esitys tai on peräisin tallenteelta.

283 ARTIKLA

Äänitteiden tuottajat

Kumpikin osapuoli säätää, että äänitteiden tuottajilla on yksinoikeus

a)       sallia tai kieltää suoraan tai välillisesti, tilapäisesti tai pysyvästi, millä keinolla ja missä muodossa tahansa kokonaan tai osittain tapahtuva kappaleen valmistaminen äänitteistään;

b)      saattaa yleisön saataville äänitteensä ja sen kopiot joko myymällä tai muulla tavalla; ja

c)       sallia tai kieltää äänitteidensä saattaminen yleisön saataviin langallisesti tai langattomasti siten, että yleisöön kuuluvilla henkilöillä on mahdollisuus saada äänitteet käyttöönsä itse valitsemastaan paikasta ja itse valitsemanaan aikana.

284 ARTIKLA

Yleisradio-organisaatiot

Kumpikin osapuoli säätää, että yleisradio-organisaatioilla on yksinoikeus sallia tai kieltää

a)       lähetystensä tallennus;

b)      lähetystensä tallenteiden kopiointi;

c)       lähetystensä tallenteiden saattaminen yleisön saataville langallisesti tai langattomasti; ja

d)      lähetystensä uudelleen tapahtuva yleisradiointi langattomasti sekä lähetystensä välittäminen yleisölle, jos tämä välittäminen tapahtuu paikoissa, joihin yleisöllä on pääsy pääsymaksua vastaan.

285 ARTIKLA

Yleisradiointi ja välittäminen yleisölle

1.       Kumpikin osapuoli säätää oikeudesta, jolla voidaan varmistaa, että käyttäjä maksaa kohtuullisen kertakorvauksen, jos kaupallisessa tarkoituksessa julkaistua äänitettä tai sen kopiota käytetään langattomasti tapahtuvaan yleisradiointiin tai mihin tahansa välittämiseen yleisölle, ja varmistaa, että tämä korvaus jaetaan asianomaisten esittäjien ja äänitteiden tuottajien kesken.

2.       Esittäjien ja äänitteiden tuottajien välisen sopimuksen puuttuessa osapuolet voivat määrätä ehdot tämän korvauksen jakamiselle näiden kesken.

286 ARTIKLA

Suoja-aika

1.       Bernin yleissopimuksen 2 artiklassa tarkoitetut kirjallisen tai taiteellisen teoksen tekijänoikeudet ovat voimassa tekijän koko elinajan ja 70 vuotta tämän kuolemasta riippumatta päivästä, jona teos on laillisesti saatettu yleisön saataville.

2.       Sanoitetun sävellyksen suojan voimassaoloaika päättyy 70 vuoden kuluttua seuraavista henkilöistä viimeisenä elossa olleen kuolemasta, riippumatta siitä, onko nämä henkilöt nimetty tekijäkumppaneiksi: sanoittaja ja säveltäjä, mikäli sekä sanoitus että sävellys luotiin erityisesti kyseistä sanoitettua sävellystä varten.

3.       Esittäjien oikeudet lakkaavat aikaisintaan 50 vuoden kuluttua esityksestä. Kuitenkin

a)       jos esityksen tallenne muussa muodossa kuin äänitteenä julkaistaan laillisesti tai välitetään laillisesti yleisölle kyseisenä aikana, oikeudet lakkaavat 50 vuoden kuluttua näistä tapahtumista ensimmäisestä;

b)      jos esityksen tallenne äänitteenä julkaistaan laillisesti tai välitetään laillisesti yleisölle kyseisenä aikana, oikeudet lakkaavat 70 vuoden kuluttua näistä tapahtumista ensimmäisestä.

4.       Äänitteiden tuottajien oikeudet lakkaavat aikaisintaan 50 vuoden kuluttua tallennuksesta. Kuitenkin

a)       jos äänite laillisesti julkaistaan kyseisenä aikana, oikeudet lakkaavat aikaisintaan 70 vuoden kuluttua ensimmäisestä laillisesta julkaisemisesta. Jos äänitettä ei ole laillisesti julkaistu ensimmäisessä virkkeessä mainittuna aikana ja jos äänite on laillisesti välitetty yleisölle kyseisenä aikana, mainitut oikeudet lakkaavat 70 vuoden kuluttua ensimmäisestä laillisesta välittämisestä yleisölle;

b)      jos äänitteiden tuottaja 50 vuotta äänitteen laillisesta julkaisusta tai äänitteen laillisesta välittämisestä yleisölle ei enää tarjoa äänitettä myyntiin riittävinä määrinä taikka saata äänitettä yleisön saataviin, esittäjä voi irtisanoa sopimuksen, jolla esittäjä on siirtänyt tai luovuttanut oikeutensa esityksensä tallenteeseen äänitteiden tuottajalle.

5.       Yleisradio-organisaatioiden oikeudet lakkaavat aikaisintaan 50 vuoden kuluttua lähetyksen ensimmäisestä yleisradioinnista, riippumatta siitä, tapahtuuko lähetys langallisesti tai langattomasti, myös kaapelin tai satelliitin välityksellä.

6.       Tässä artiklassa esitetyt voimassaoloajat on laskettava teoksen luomista seuraavan vuoden tammikuun 1 päivästä.

287 ARTIKLA

Teknisten toimenpiteiden suojaaminen

1.       Kumpikin osapuoli säätää riittävästä oikeudellisesta suojasta, jolla torjutaan sellaisten tehokkaiden teknisten toimenpiteiden kiertämistä, jota asianomainen henkilö suorittaa tietäen tai niin että hänellä olisi riittävät perusteet tietää pyrkivänsä kyseiseen tavoitteeseen.

2.       Kumpikin osapuoli säätää riittävästä oikeudellisesta suojasta, jolla torjutaan sellaista laitteiden, tuotteiden tai komponenttien valmistamista, maahantuontia, jakelua, myyntiä, vuokrausta, myytäväksi tai vuokrattavaksi ilmoittelua taikka kaupallisiin tarkoituksiin omistamista tai sellaisten palvelujen tarjoamista,

a)       joita markkinoidaan, mainostetaan tai pidetään kaupan tehokkaiden teknisten toimenpiteiden kiertämiseksi;

b)      joiden tarkoituksella tai käytöllä on tehokkaan teknisen toimenpiteen kiertämisen lisäksi vain vähäistä muuta kaupallista merkitystä; tai

c)       jotka on pääasiallisesti suunniteltu, tuotettu, mukautettu tai toteutettu siten, että niiden tarkoituksena on mahdollistaa tehokkaiden teknisten toimenpiteiden kiertäminen tai helpottaa sitä.

3.       Tässä sopimuksessa ’teknisillä toimenpiteillä’ tarkoitetaan tekniikkaa, laitetta tai komponenttia, joka on suunniteltu normaalissa käyttötarkoituksessa estämään tai rajoittamaan teoksiin tai muuhun suojeltuun aineistoon kohdistuvia tekoja, joihin ei ole saatu lupaa tekijänoikeuden tai tekijänoikeuden lähioikeuksien haltijalta sisäisessä lainsäädännössä tarkoitetulla tavalla. Teknisiä toimenpiteitä pidetään ’tehokkaina’, jos oikeudenhaltijat valvovat teoksen tai muun suojatun aineiston käyttöä jonkin sellaisen pääsynvalvonta- tai suojauskeinon avulla, jolla tavoiteltu suoja saavutetaan ja joita ovat esimerkiksi teoksen tai muun aineiston salaus, muuntaminen tai muunlainen muuttaminen taikka kopioinnin valvontajärjestelmä.

288 ARTIKLA

Oikeuksien hallinnointitietojen suoja

1.       Kumpikin osapuoli säätää riittävästä oikeudellisesta suojasta sellaista henkilöä vastaan, joka suorittaa luvatta jonkin seuraavista teoista:

a)       oikeuksien sähköisten hallinnointitietojen poistaminen tai muuttaminen;

b)      tämän sopimuksen nojalla suojattujen teosten tai muun aineiston levittäminen, maahantuonti levitystä varten, yleisradiointi, yleisölle välittäminen tai yleisön saataviin saattaminen niin, että sähköiset oikeuksien hallinnointitiedot on poistettu tai niitä on muutettu luvatta,

jos henkilö tietää tai hänen voidaan kohtuudella olettaa tietävän aiheuttavansa, mahdollistavansa, helpottavansa tai salaavansa sisäisessä laissa säädetyn tekijänoikeuden tai tekijänoikeuden lähioikeuksien loukkaamisen.

2.       Tässä luvussa ilmaisulla ’oikeuksien hallinnointitiedot’ tarkoitetaan kaikkia oikeudenhaltijoiden toimittamia tietoja, joilla tunnistetaan tämän luvun perusteella annettavan suojan kohteena oleva teos tai muu aineisto, tekijä tai muu oikeudenhaltija, tai tietoja teoksen tai muun aineiston käyttöehdoista ja -edellytyksistä sekä numeroita tai koodeja, jotka tarkoittavat tällaista tietoa. Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan, jos jokin kyseisistä tiedoista on liitetty tämän luvun perusteella annettavan suojan kohteena olevan teoksen tai muun aineiston kappaleeseen tai ilmenee mainittua teosta tai aineistoa yleisölle välitettäessä.

289 ARTIKLA

Poikkeukset ja rajoitukset

1.       Kumpikin osapuoli voi säätää niiden yleissopimusten ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti, joiden sopimuspuolia ne ovat, rajoituksia tai poikkeuksia tämän sopimuksen 281– 286 artiklassa tarkoitettuihin oikeuksiin vain tietyissä erityistapauksissa, jotka eivät ole ristiriidassa suojatun aineiston tavanomaisen hyödyntämisen kanssa eivätkä kohtuuttomasti haittaa oikeudenhaltijan oikeutettuja etuja.

2.       Kumpikin osapuoli säätää, että tämän sopimuksen 282–285 artiklassa vahvistettu kappaleen valmistamista koskeva oikeus ei koske sellaista tämän sopimuksen 282–285 artiklassa tarkoitettua tilapäistä kappaleen valmistamista, joka on väliaikaista tai satunnaista sekä erottamaton ja välttämätön osa teknistä prosessia ja jonka ainoa tarkoitus on mahdollistaa välittäjän toimesta tapahtuva teoksen tai muun suojatun aineiston siirto verkossa kolmansien osapuolien välillä tai teoksen tai muun suojatun aineiston laillinen käyttö ja jolla ei ole itsenäistä taloudellista merkitystä.

290 ARTIKLA

Taiteilijalla oleva oikeus taideteoksen jälleenmyyntiin

1.       Kumpikin osapuoli säätää, että alkuperäisen taideteoksen tekijällä on luovuttamaton oikeus, josta ei voida luopua edes etukäteen, saada jälleenmyyntikorvauksena osuus teoksen sellaisesta jälleenmyynnistä saaduista hinnoista, joka tapahtuu sen jälkeen, kun tekijä on luovuttanut teoksensa ensimmäisen kerran.

2.       Edellä 1 kohdassa tarkoitettua oikeutta sovelletaan kaikkeen jälleenmyyntiin, johon osallistuu myyjinä, ostajina tai välittäjinä taidekaupan ammattilaisia, kuten huutokauppakamareita, taidegallerioita sekä taidekauppiaita yleensä.

3.       Kumpikin osapuoli voi säätää, että 1 kohdassa tarkoitettua oikeutta ei sovelleta jälleenmyyntiin, jossa myyjä on hankkinut teoksen suoraan tekijältä vähemmän kuin kolme vuotta ennen tätä jälleenmyyntiä ja joissa jälleenmyyntihinta ei ylitä tiettyä vähimmäismäärää.

4.       Korvauksen suorittamisesta on vastuussa myyjä. Kumpikin osapuoli voi säätää, että 2 kohdassa tarkoitetuista luonnollisista henkilöistä tai oikeushenkilöistä joku muu kuin myyjä on yksin tai yhdessä myyjän kanssa velvollinen maksamaan korvauksen.

5.       Suojelua voidaan vaatia sen osapuolen sallimissa rajoissa, jossa suojaa vaaditaan. Korvausten keräämistä koskeva menettely ja korvausten määrät määritetään osapuolen sisäisessä lainsäädännössä.

291 ARTIKLA

Oikeuksien kollektiivista hallinnointia koskeva yhteistyö

Osapuolet pyrkivät edistämään vuoropuhelua ja yhteistyötä yhteisvalvontajärjestöjensä välillä teosten ja muun suojatun aineiston saatavuuden ja tällaisten teosten tai muun suojatun aineiston käytöstä maksettavien tekijänpalkkioiden siirron edistämiseksi.

2 ALAJAKSO

TAVARAMERKIT

292 ARTIKLA

Kansainväliset sopimukset

Osapuolet

a)       noudattavat tavaramerkkien kansainvälistä rekisteröintiä koskevaan Madridin sopimukseen liittyvää pöytäkirjaa, tavaramerkkilainsäädäntöä koskevaa WIPOn yleissopimusta ja Nizzan sopimusta tavaroiden ja palvelujen kansainvälisestä luokituksesta tavaramerkkien rekisteröimistä varten; ja

b)      pyrkivät kaikin kohtuullisin keinoin liittymään tavaramerkkilainsäädäntöä koskevaan Singaporen sopimukseen.

293 ARTIKLA

Rekisteröintimenettely

1.       Kumpikin osapuoli perustaa tavaramerkkien rekisteröintijärjestelmän, jossa jokainen tavaramerkkien hallintoelimen lopullinen kielteinen päätös ilmoitetaan hakijalle kirjallisesti ja perustellaan asianmukaisesti.

2.       Kumpikin osapuoli antaa mahdollisuuden vastustaa tavaramerkkien rekisteröintihakemuksia. Tällaisten vastustusmenettelyjen on oltava kontradiktorisia.

3.       Osapuolet tarjoavat yleisesti saataville sähköisen tietokannan tavaramerkkihakemuksista ja tavaramerkkien rekisteröinneistä.

294 ARTIKLA

Tunnetut tavaramerkit

Tunnettujen tavaramerkkien suojelua koskevien Pariisin yleissopimuksen 6 a artiklan ja TRIPS-sopimuksen 16 artiklan 2 ja 3 kohdan täytäntöönpanemiseksi osapuolet soveltavat teollis- ja tekijäinoikeuksien suojelua käsittelevän Pariisin liiton konferenssin ja maailman henkisen omaisuuden järjestön (WIPO) yleiskokouksen yhteistä suositusta, joka koskee tunnettujen tavaramerkkien suojaan liittyviä määräyksiä, ja joka annettiin kolmannessakymmenennessäneljännessä WIPOn jäsenvaltioiden konferenssien kokoussarjassa (syyskuussa 1999).

295 ARTIKLA

Poikkeukset tavaramerkillä myönnettyihin oikeuksiin

Kumpikin osapuoli säätää rajoitetuista poikkeuksista tavaramerkillä myönnettyihin oikeuksiin, kuten kuvailevien käsitteiden käytöstä lojaalilla tavalla, tämän sopimuksen 303 artiklassa määrätystä maantieteellisten merkintöjen suojasta tai muista rajoitetuista poikkeuksista, joissa otetaan huomioon tavaramerkin omistajan ja kolmansien osapuolien oikeutetut edut.

3 ALAJAKSO

MAANTIETEELLISET MERKINNÄT

296 ARTIKLA

Soveltamisala

1.       Tätä alajaksoa sovelletaan osapuolten alueilta peräisin olevien maantieteellisten merkintöjen tunnustamiseen ja suojaan.

2.       Jotta osapuolen maantieteellinen merkintä katsotaan toisen osapuolen suojaamaksi, sen on koskettava tuotteita, jotka kuuluvat kyseisen osapuolen tämän sopimuksen 297 artiklassa tarkoitetun lainsäädännön soveltamisalaan.

3.       ’Maantieteellisellä merkinnällä’ tarkoitetaan TRIPS-sopimuksen 22 artiklan 1 kohdassa määriteltyä merkintää, joka sisältää myös ’alkuperänimitykset’.

297 ARTIKLA

Vakiintuneet maantieteelliset merkinnät

1.       Tarkasteltuaan tämän sopimuksen liitteessä XXX-A olevassa A osassa lueteltua maantieteellisten merkintöjen suojaa koskevaa Moldovan tasavallan lainsäädäntöä unioni päättelee, että kyseinen lainsäädäntö täyttää tämän sopimuksen liitteessä XXX-A olevassa C osassa asetetut vaatimukset.

2.       Tarkasteltuaan tämän sopimuksen liitteessä XXX-A olevassa B osassa lueteltua maantieteellisten merkintöjen suojaa koskevaa unionin lainsäädäntöä Moldovan tasavalta päättelee, että kyseinen lainsäädäntö täyttää tämän sopimuksen liitteessä XXX-A olevassa C osassa asetetut vaatimukset.

3.       Saatuaan vastaväitemenettelyn päätökseen tämän sopimuksen liitteessä XXX-B vahvistettujen perusteiden mukaisesti ja tarkasteltuaan tämän sopimuksen liitteessä XXX-C lueteltuja unionin maataloustuotteita ja elintarvikkeita koskevia maantieteellisiä merkintöjä ja tämän sopimuksen liitteessä XXX-D lueteltuja unionin viinejä, maustettuja viinejä ja tislattuja alkoholijuomia koskevia maantieteellisiä merkintöjä, jotka unioni on rekisteröinyt tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitetun lainsäädännön mukaisesti, Moldovan tasavallan hallitus suojaa kyseisiä maantieteellisiä merkintöjä tässä alajaksossa vahvistetun suojan tason mukaisesti.

4.       Saatuaan vastaväitemenettelyn päätökseen tämän sopimuksen liitteessä XXX-B vahvistettujen perusteiden mukaisesti ja tarkasteltuaan tämän sopimuksen liitteessä XXX-C lueteltuja Moldovan tasavallan maataloustuotteita ja elintarvikkeita koskevia maantieteellisiä merkintöjä ja tämän sopimuksen liitteessä XXX-D lueteltuja Moldovan tasavallan viinejä, maustettuja viinejä ja tislattuja alkoholijuomia koskevia maantieteellisiä merkintöjä, jotka Moldovan tasavalta on rekisteröinyt tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetun lainsäädännön mukaisesti, unioni suojaa kyseisiä maantieteellisiä merkintöjä tässä alajaksossa vahvistetun suojan tason mukaisesti.

5.       Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen suojasta tehdyn Euroopan unionin ja Moldovan tasavallan sopimuksen 11 artiklalla perustetun sekakomitean päätösten, jotka koskevat kyseisen sopimuksen liitteiden III ja IV muuttamista ja jotka annetaan ennen tämän sopimuksen voimaantuloa, katsotaan olevan maantieteellisten merkintöjen alakomitean päätöksiä, ja kyseisen sopimuksen liitteisiin III ja IV lisättyjen maantieteellisten merkintöjen katsotaan olevan osa tämän sopimuksen liitteitä XXX-C ja XXX-D. Näin ollen osapuolten on suojattava kyseisiä maantieteellisiä merkintöjä tämän sopimuksen mukaisina vakiintuneina maantieteellisinä merkintöinä.

298 ARTIKLA

Uusien maantieteellisten merkintöjen lisääminen

1.       Osapuolet sopivat mahdollisuudesta lisätä tämän sopimuksen 306 artiklan 3 kohdassa vahvistettua menettelyä noudattaen uusia suojattavia maantieteellisiä merkintöjä tämän sopimuksen liitteisiin XXX-C ja XXX-D sen jälkeen, kun vastaväitemenettely on saatettu päätökseen ja maantieteellisiä merkintöjä on tarkasteltu tämän sopimuksen 297 artiklan 3 ja 4 kohdan mukaisesti molempia osapuolia tyydyttävällä tavalla.

2.       Osapuolta ei voida vaatia suojaamaan maantieteellisenä merkintänä nimeä, joka on ristiriidassa kasvilajikkeen, viiniköynnöslajike mukaan luettuna, tai eläinrodun nimen kanssa ja on sen vuoksi omiaan johtamaan kuluttajaa harhaan tuotteen todellisen alkuperän osalta.

299 ARTIKLA

Maantieteellisten merkintöjen suojan laajuus

1.       Tämän sopimuksen liitteissä XXX-C ja XXX-D luetellut sekä niihin tämän sopimuksen 298 artiklan mukaisesti lisättävät maantieteelliset merkinnät ovat suojattuja

a)       suoralta tai välilliseltä suojatun nimen kaupalliselta käytöltä

i)       vastaavissa tuotteissa, jotka eivät ole suojattua nimeä koskevan eritelmän mukaisia; tai

ii)      jos nimen käytöllä hyödynnetään maantieteellisen merkinnän mainetta;

b)      väärinkäytöltä, jäljittelyltä tai mielleyhtymiltä[26], vaikka tuotteen oikea alkuperä on merkitty tai vaikka suojattu nimi on käännetty, litteroitu tai translitteroitu tai siihen on liitetty ilmaisu kuten ”laatu”, ”tyyppi”, ”menetelmä”, ”tuotettu kuten”, ”jäljitelmä”, ”makuinen”, ”kaltainen” tai muu samankaltainen ilmaisu;

c)       muilta vääriltä tai harhaanjohtavilta merkinnöiltä, jotka liittyvät tuotteen lähtöpaikkaan, alkuperään, tuotteen luonteeseen tai olennaisiin ominaisuuksiin, jotka on merkitty sisä- tai ulkopakkaukseen, mainoksiin tai asianomaista tuotetta koskeviin asiakirjoihin sekä tuotteen pakkaamiseen tavalla, joka on omiaan antamaan väärän kuvan sen alkuperästä; ja

d)      muilta käytännöiltä, jotka saattaisivat johtaa kuluttajaa harhaan tuotteen todellisen alkuperän suhteen.

2.       Jos maantieteelliset merkinnät ovat kokonaan tai osittain homonyymisiä, suoja myönnetään jokaiselle nimitykselle edellyttäen, että niitä on käytetty vilpittömässä mielessä ja ottaen asianmukaisesti huomioon paikalliset ja perinteiset käytännöt sekä sekaannusten todennäköisyys. Osapuolten on yhdessä päätettävä niistä käytännön edellytyksistä, joilla homonyymiset maantieteelliset merkinnät erotetaan toisistaan, ottaen huomioon tarve varmistaa kyseisten tuottajien tasapuolinen kohtelu ja se, että kuluttajia ei johdeta harhaan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta TRIPS-sopimuksen 23 artiklan soveltamista. Homonyymistä nimitystä, joka saa kuluttajan virheellisesti uskomaan, että tuotteet ovat peräisin joltain muulta alueelta, ei saa rekisteröidä, vaikka nimi olisikin oikea sen alueen tai paikan osalta, mistä kyseiset tuotteet ovat peräisin.

3.       Jos osapuoli kolmannen maan kanssa neuvotellessaan ehdottaa sellaisen kyseisen kolmannen maan maantieteellisen merkinnän suojaamista, joka on homonyyminen toisen osapuolen maantieteellisen merkinnän kanssa, toiselle osapuolelle on annettava tästä tieto ja mahdollisuus esittää huomautuksensa ennen kuin nimitys suojataan.

4.       Tämä alajakso ei velvoita osapuolta suojaamaan toisen osapuolen maantieteellistä merkintää, joka ei ole suojattu tai jonka suoja lakkaa sen alkuperämaassa. Osapuolet ilmoittavat toisilleen, jos maantieteellinen merkintä ei ole enää suojattu sen alkuperämaassa.

5.       Tämän alajakson määräykset eivät missään tapauksessa saa estää kenenkään oikeutta käyttää kaupallisiin tarkoituksiin omaa tai edeltäjänsä nimeä edellyttäen, että tätä nimeä käytetään tavalla, joka ei johda kuluttajaa harhaan.

300 ARTIKLA

Maantieteellisten merkintöjen käyttöoikeus

1.       Tämän alajakson mukaisesti suojattua nimeä voivat käyttää kaikki toimijat, jotka pitävät kaupan, tuottavat, jalostavat tai valmistavat vastaavan eritelmän mukaisia maataloustuotteita, elintarvikkeita, viinejä, maustettuja viinejä tai tislattuja alkoholijuomia.

2.       Kun maantieteellinen merkintä on tämän alajakson mukaisesti suojattu, tällaisen suojatun nimen käyttö ei edellytä käyttäjiltä minkäänlaista rekisteröintiä tai lisämaksuja.

301 ARTIKLA

Suojan täytäntöönpanon valvonta

Osapuolet valvovat tämän sopimuksen 297–300 artiklassa määrätyn suojan täytäntöönpanoa asianmukaisilla hallinnollisilla tai oikeudellisilla toimilla, myös tullirajoilla (vienti ja tuonti), suojattujen maantieteellisten merkintöjen laittoman käytön estämiseksi ja lopettamiseksi. Niiden on valvottava tällaisen suojan täytäntöönpanoa myös jonkin intressitahon pyynnöstä.

302 ARTIKLA

Täydentävien toimien täytäntöönpano

Rajoittamatta Moldovan tasavallan sellaisten aiempien sitoumusten soveltamista, jotka johtuvat maantieteellisten merkintöjen suojaa koskevista kansainvälisistä sopimuksista ja niiden täytäntöönpanosta ja koskevat suojan myöntämistä unionin maantieteellisille merkinnöille, mukaan lukien alkuperänimitysten suojasta ja niiden kansainvälisestä rekisteröinnistä tehdystä Lissabonin sopimuksesta johtuvat ja tämän sopimuksen 301 artiklan mukaiset sitoumukset, Moldovan tasavallalla on viiden vuoden siirtymäaika 1 päivästä huhtikuuta 2013 alkaen kaikkien niiden täydentävien toimien ja erityisesti tullirajoilla toteutettavien toimenpiteiden toteuttamiseksi, jotka tarvitaan suojattujen maantieteellisten merkintöjen laittoman käytön lopettamiseksi.

303 ARTIKLA

Suhde tavaramerkkeihin

1.       Osapuolet hylkäävät tai mitätöivät viran puolesta tai minkä tahansa asianomaisen osapuolen pyynnöstä kummankin osapuolen lainsäädännön mukaisesti sellaisen tavaramerkin rekisteröinnin, joka koskee suojatun maantieteellisen merkinnän rekisteröintiä vastaavalle tuotteelle tämän sopimuksen 299 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa, jos hakemus tavaramerkin rekisteröimiseksi on jätetty maantieteellisen merkinnän suojaa kyseisellä alueella koskevan soveltamispäivän jälkeen.

2.       Tämän sopimuksen 297 artiklassa tarkoitettujen maantieteellisten merkintöjen osalta suojan soveltamispäivä on 1 päivä huhtikuuta 2013.

3.       Tämän sopimuksen 298 artiklassa tarkoitettujen maantieteellisten merkintöjen osalta suojan soveltamispäivä on päivä, jona pyyntö maantieteellisen merkinnän suojaamisesta toimitetaan toiselle osapuolelle.

4.       Osapuolilla ei ole mitään velvollisuutta suojata tämän sopimuksen 298 artiklassa tarkoitettua maantieteellistä merkintää, jos suoja saattaisi johtaa kuluttajaa harhaan tuotteen tunnistamisessa tavaramerkin maineen ja tunnettavuuden vuoksi.

5.       Osapuolet suojaavat maantieteelliset merkinnät myös silloin, kun aiempi tavaramerkki on olemassa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän artiklan 4 kohdan soveltamista. Aiempi tavaramerkki tarkoittaa tavaramerkkiä, jonka käyttö vastaa jotakin tämän sopimuksen 299 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua tapausta ja jota koskeva rekisteröintihakemus on tehty tai joka on rekisteröity tai jota koskeva oikeus on saatu asiaa koskevan lainsäädännön mukaisesti toisen osapuolen alueella tapahtuneella käytöllä ennen kuin toinen osapuoli on jättänyt maantieteellisen merkinnän suojaamista koskevan hakemuksen tämän alajakson mukaisesti. Tällaisen tavaramerkin käyttöä voidaan jatkaa ja se voidaan uusia maantieteellisen merkinnän suojaamisesta huolimatta, jos osapuolten tavaramerkkilainsäädännössä säädettyjä tavaramerkin mitättömyys- tai menettämisperusteita ei ole olemassa.

304 ARTIKLA

Yleiset säännöt

1.       Tätä alajaksoa sovelletaan rajoittamatta osapuolille WTO-sopimuksesta johtuvien oikeuksien ja velvollisuuksien soveltamista.

2.       Sen estämättä, mitä tämän sopimuksen 302 artiklassa määrätään, tämän sopimuksen 297 ja 298 artiklassa tarkoitettuja tuotteita tuodaan, viedään ja pidetään kaupan tuojana olevan osapuolen alueella sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.

3.       Rekisteröityjen nimien teknisiä eritelmiä koskevia seikkoja käsitellään tämän sopimuksen 306 artiklalla perustetussa maantieteellisten merkintöjen alakomiteassa.

4.       Tämän alajakson mukaisesti suojatut maantieteelliset merkinnät voi peruuttaa ainoastaan se osapuoli, josta tuote on peräisin.

5.       Sen osapuolen viranomaiset, jonka alueelta tuote on peräisin, hyväksyvät tässä alajaksossa tarkoitetun tuote-eritelmän ja sen muutokset.

305 ARTIKLA

Yhteistyö ja avoimuus

1.       Osapuolet ovat yhteydessä joko suoraan tai tämän sopimuksen 306 artiklalla perustetun maantieteellisten merkintöjen alakomitean välityksellä kaikissa tämän alajakson täytäntöönpanoon ja soveltamiseen liittyvissä asioissa. Osapuoli voi erityisesti pyytää toiselta osapuolelta tietoja tuote-eritelmistä ja niiden muutoksista sekä valvontaan liittyviä yhteystietoja.

2.       Kumpikin osapuoli voi julkistaa tämän artiklan nojalla suojattuja toisen osapuolen maantieteellisiä merkintöjä koskevat eritelmät tai niiden yhteenvedon sekä valvontaan liittyvät yhteystiedot.

306 ARTIKLA

Maantieteellisten merkintöjen alakomitea

1.       Perustetaan maantieteellisten merkintöjen alakomitea.

2.       Osapuolten edustajista koostuvan maantieteellisten merkintöjen alakomitean tehtävänä on seurata tämän alajakson kehittymistä sekä tehostaa osapuolten yhteistyötä ja vuoropuhelua maantieteellisten merkintöjen alalla. Se on vastuussa tämän sopimuksen 438 artiklan 4 kohdan mukaiselle kauppa-asioita käsittelevälle assosiaatiokomitealle.

3.       Maantieteellisten merkintöjen alakomitea tekee päätöksensä yksimielisesti. Se vahvistaa oman työjärjestyksensä. Se kokoontuu vähintään kerran vuodessa jommankumman osapuolen pyynnöstä vuorotellen EU:ssa ja Moldovan tasavallassa sellaiseen aikaan, sellaisessa paikassa ja sellaisella tavalla (myös videoneuvotteluna), jonka osapuolet ovat keskenään sopineet, kuitenkin viimeistään 90 päivän kuluttua pyynnöstä.

4.       Maantieteellisten merkintöjen alakomitea valvoo myös tämän alajakson moitteetonta soveltamista, ja se voi tarkastella kaikkia alajakson täytäntöönpanoon ja toimintaan liittyviä kysymyksiä. Sen tehtävänä on erityisesti

a)       tehdä muutoksia tämän sopimuksen liitteessä XXX-A olevaan A osaan ja B osaan siltä osin kuin kyseessä ovat viittaukset osapuolten alueella sovellettavaan lainsäädäntöön;

b)      tehdä muutoksia tämän sopimuksen liitteisiin XXX-C ja XXX-D siltä osin kuin kyseessä ovat maantieteelliset merkinnät;

c)       vaihtaa tietoja maantieteellisiä merkintöjä koskevan lainsäädännön ja politiikan kehityksestä ja mistä tahansa muusta yhteistä etua koskevasta aiheesta maantieteellisten merkintöjen alalla;

d)      vaihtaa maantieteellisiä merkintöjä koskevia tietoja, jotta voidaan harkita tietojen suojaamista tämän alajakson mukaisesti; ja

e)       seurata viimeisintä kehitystä tämän sopimuksen liitteissä XXX-C ja XXX-D lueteltujen maantieteellisten merkintöjen suojan täytäntöönpanon valvonnassa.

4 ALAJAKSO

MALLIT

307 ARTIKLA

Kansainväliset sopimukset

Osapuolet noudattavat teollismallien kansainvälistä rekisteröintiä koskevaan Haagin sopimukseen liittyvää Geneven asiakirjaa (1999).

308 ARTIKLA

Rekisteröityjen mallien suoja

1.       Kumpikin osapuoli säätää sellaisten itsenäisesti luotujen mallien suojasta, jotka ovat uusia tai omaperäisiä[27]. Suoja on tarjottava rekisteröinnillä, jolla myönnetään rekisteröityjen mallien haltijoille yksinoikeudet tämän artiklan määräysten mukaisesti.

2.       Sellaista mallia, jota sovelletaan tai joka sisältyy moniosaisen tuotteen osana olevaan tuotteeseen, pidetään uutena ja omaperäisenä vain:

a)       jos osa, sen jälkeen, kun se on sisällytetty moniosaiseen tuotteeseen, pysyy näkyvissä tuotteen tavanomaisen käytön aikana; ja

b)      siltä osin kuin nämä osan näkyvät piirteet itsessään täyttävät uutuuden ja omaperäisyyden vaatimukset.

3.       Edellä 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetaan ’tavanomaisella käytöllä’ loppukäyttäjän toimesta tapahtuvaa käyttöä, pois luettuna kunnossapito-, huolto- tai korjaustyöt.

4.       Rekisteröidyn mallin haltijalla on oltava oikeus estää kolmansia osapuolia ilman hänen suostumustaan ainakaan valmistamasta, myytäväksi tarjoamasta, myymästä, tuomasta maahan, maasta viemästä, varastoimasta tai käyttämästä esineitä, joissa on tai jotka muodostavat suojatun mallin, milloin sellaisiin toimiin ryhdytään kaupallisessa tarkoituksessa, toimet kohtuuttomasti haittaavat mallin tavanomaista käyttöä tai ne eivät ole hyvän kauppatavan mukaisia.

5.       Saatavilla olevan suojan keston on oltava 25 vuotta rekisteröintihakemuksen jättämispäivästä.

309 ARTIKLA

Rekisteröimättömille malleille myönnettävä suoja

1.       Kumpikin osapuoli säätää oikeudellisista keinoista, joilla voidaan estää rekisteröimättömien mallien käyttö vain, jos riitautettu käyttö on seurauksena tuotteen rekisteröimättömän ulkomuodon kopioimisesta. Tässä artiklassa ilmaisuun ’käyttö’ sisältyy myyntiin tarjoaminen, markkinoille saattaminen ja tuotteen maahantuonti tai vienti.

2.       Rekisteröimättömille malleille saatavilla olevan suojan keston on oltava vähintään kolme vuotta siitä päivästä, jona malli tarjottiin yleisesti saataville jommankumman osapuolen alueella.

310 ARTIKLA

Poikkeukset ja rajoitukset

1.       Kumpikin osapuoli voi säätää rajoitettuja poikkeuksia mallien suojaan edellyttäen, että sellaiset poikkeukset eivät ole kohtuuttomasti ristiriidassa suojattujen mallien tavanomaisen käytön kanssa eivätkä kohtuuttomasti vahingoita suojatun mallin omistajan oikeutettuja etuja, ottaen huomioon kolmansien osapuolien oikeutetut edut.

2.       Mallisuoja ei ulotu malleihin, jotka määräytyvät olennaisesti teknisten tai toiminnallisten seikkojen perusteella. Mallioikeutta ei etenkään myönnetä tuotteen ulkoasun niille piirteille, jotka on toisinnettava tarkalleen saman muotoisina ja kokoisina, jotta tuote, johon malli sisältyy tai johon sitä sovelletaan, voitaisiin mekaanisesti liittää toiseen tuotteeseen tai asentaa siihen, sen ympärille tai sitä vasten siten, että kumpikin tuote toimii tarkoitetulla tavalla.

311 ARTIKLA

Suhde tekijänoikeuteen

Malli suojataan myös osapuolen tekijänoikeuslain nojalla siitä päivästä lähtien, jona malli on luotu tai saatettu johonkin muotoon. Kumpikin osapuoli määrää näin myönnettävän suojan laajuuden ja edellytykset sekä vaadittavan omaperäisyyden.

5 ALAJAKSO

PATENTIT

312 ARTIKLA

Kansainväliset sopimukset

Osapuolet noudattavat WIPOn patenttiyhteistyösopimuksen määräyksiä ja pyrkivät kaikin kohtuullisin keinoin noudattamaan WIPOn patenttilainsäädäntöä koskevaa sopimusta.

313 ARTIKLA

Patentit ja kansanterveys

1.       Osapuolet tunnustavat merkityksen, joka on 14 päivänä marraskuuta 2001 WTO:n ministerikokouksessa TRIPS-sopimuksesta ja kansanterveydestä annetulla julistuksella. Tämän luvun mukaisia oikeuksia ja velvoitteita tulkittaessa ja täytäntöönpantaessa osapuolet varmistavat, että julistusta noudatetaan.

2.       Osapuolet noudattavat tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetun julistuksen 6 kohdasta 30 päivänä elokuuta 2003 annettua WTO:n yleisneuvoston päätöstä, ja osallistuvat sen täytäntöönpanoon.

314 ARTIKLA

Lisäsuojatodistus

1.       Osapuolet tunnustavat, että patentilla suojattuihin lääkkeisiin ja kasvinsuojelutuotteisiin voidaan soveltaa hallinnollista lupamenettelyä ennen markkinoille saattamista. Ne tunnustavat, että aika, joka kuluu patentin saamista koskevan hakemuksen tekemisen ja tuotteen markkinoille saattamista koskevan luvan myöntämisen välillä osapuolen sisäisessä lainsäädännössä määritellyn mukaisesti, voi lyhentää patentin antamaa todellista suojaa.

2.       Kumpikin osapuoli säätää patentin suojaamalle lääkkeelle tai kasvinsuojelutuotteelle, johon on sovellettu hallinnollista lupamenettelyä, lisäsuojan, joka on sama kuin 1 kohdan toisessa virkkeessä tarkoitettu aika vähennettynä viidellä vuodella.

3.       Sen estämättä, mitä 2 kohdassa määrätään, lisäsuojan kesto voi olla enintään viisi vuotta.

4.       Sellaisten lääkkeiden osalta, joille on tehty pediatrisia tutkimuksia, joiden tulokset sisältyvät tuotetietoihin, osapuolet säätävät 2 kohdassa tarkoitettuun suojaan kuuden kuukauden lisäajan.

315 ARTIKLA

Lääkkeiden markkinoille saattamista koskevan luvan saamiseksi toimitettujen tietojen suoja

1.       Kumpikin osapuoli ottaa käyttöön kattavan järjestelmän, jolla taataan niiden tietojen luottamuksellisuus, salassapito ja riippumattomuus, jotka on toimitettu lääkkeiden markkinoille saattamista koskevan luvan saamiseksi.[28]

2.       Kumpikin osapuoli varmistaa, että lääkkeiden markkinoille saattamista koskevan luvan saamiseksi toimitettuja tietoja ei anneta kolmansille osapuolille ja että niitä suojataan epärehellistä kaupallista käytäntöä vastaan.

Sen vuoksi

a)       vähintään viiden vuoden ajan alkaen päivästä, jona myyntilupa myönnettiin asianomaisen osapuolen alueelle, kenenkään muun henkilön tai minkään muun julkisen tai yksityisen yhteisön kuin sen henkilön tai yhteisön, joka toimitti kyseiset julkistamattomat tiedot, ei sallita lääkkeiden markkinoille saattamista koskevan luvan saamista varten vedota suoraan tai välillisesti kyseisiin tietoihin ilman kyseiset tiedot antaneen henkilön tai yhteisön nimenomaista suostumusta.

b)      vähintään seitsemän vuoden ajan alkaen päivästä, jona myyntilupa myönnettiin asianomaisen osapuolen alueelle, mahdollisia seuraavia myyntilupahakemuksia ei hyväksytä, ellei hakija esitä omia tietojaan tai ensimmäisen luvan haltijan luvalla käytettäviä tietoja, jotka täyttävät samat vaatimukset kuin ensimmäisen luvan yhteydessä. Ilman kyseisiä tietoja rekisteröidyt tuotteet on poistettava markkinoilta, kunnes vaatimukset täytetään.

3.       Edellä 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettua seitsemän vuoden määräaikaa pidennetään enintään kahdeksaan vuoteen, jos viiden ensimmäisen vuoden aikana ensimmäisen luvan saamisesta haltijalle myönnetään lupa, joka koskee yhtä tai useampaa uutta terapeuttisia käyttöaihetta, joista katsotaan olevan huomattavaa kliinistä hyötyä verrattuna olemassa oleviin hoitomuotoihin.

4.       Tämän artiklan määräyksillä ei ole taannehtivaa vaikutusta. Ne eivät koske sellaisten lääkkeiden myyntiä, joille on myönnetty lupa ennen tämän sopimuksen voimaantuloa.

5.       Moldovan tasavalta yhdenmukaistaa lääkkeiden tietosuojaa koskevan lainsäädäntönsä unionin lainsäädännön kanssa tämän sopimuksen 438 artiklan 4 kohdan mukaisen kauppa-asioita käsittelevän assosiaatiokomitean päättämänä ajankohtana.

316 ARTIKLA

Kasvinsuojeluaineiden tietosuoja

1.       Kumpikin osapuoli määrittää turvallisuutta ja tehokkuutta koskevat vaatimukset ennen kasvinsuojeluaineiden saattamista markkinoille.

2.       Kumpikin osapuoli myöntää kasvinsuojeluaineen myyntiluvan saamiseksi ensimmäisen kerran esitetyn testi- tai tutkimusraportin omistajalle tilapäisen tietosuojaoikeuden.

Tietosuojaoikeuden keston aikana testi- tai tutkimusraporttia ei käytetä kenenkään muun sellaisen hakijan eduksi, jonka tavoitteena on saada myyntilupa kasvinsuojeluaineelle, ellei omistajan suostumuksesta ole näyttöä.

3.       Testi- tai tutkimusraportin on täytettävä seuraavat edellytykset:

a)       niiden on oltava välttämättömiä luvan tai luvan sellaisen muuttamisen kannalta, jolla mahdollistetaan käyttö muilla viljelykasveilla; ja

b)      niiden on todistettavasti noudatettava hyvän laboratoriokäytännön tai hyvän koekäytännön periaatteita.

4.       Tietosuojan keston on oltava vähintään 10 vuotta kyseisen osapuolen alueella sovellettavan ensimmäisen luvan saamisesta. Vähäriskisten kasvinsuojeluaineiden osalta määräaikaa voidaan pidentää 13 vuoteen.

5.       Edellä 4 kohdassa tarkoitettuja määräaikoja pidennetään kolmella kuukaudella jokaisen vähäisiä käyttötarkoituksia koskevan luvan[29] pidennyksen osalta, jos luvan haltija tekee tällaisia lupia koskevat hakemukset viimeistään viiden vuoden kuluessa ensimmäisen luvan saamisesta. Tietosuoja voi joka tapauksessa olla voimassa enintään 13 vuotta. Vähäriskisten kasvinsuojeluaineiden tietosuoja voi joka tapauksessa olla voimassa enintään 15 vuotta.

6.       Testi- tai tutkimusraportti on tietosuojan alainen myös, jos se on ollut välttämätön luvan uusimisen tai uudelleentarkastelun vuoksi. Siinä tapauksessa tietosuoja on voimassa 30 kuukautta.

317 ARTIKLA

Kasvilajikkeet

Osapuolet suojaavat kasvinjalostajanoikeuksia uusien kasvilajikkeiden suojaamista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen mukaisesti ottaen huomioon myös kyseisen yleissopimuksen 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut jalostajanoikeuksia koskevat valinnaiset poikkeukset, ja tekevät yhteistyötä edistääkseen ja soveltaakseen näitä oikeuksia.

3 JAKSO

TEOLLIS- JA TEKIJÄNOIKEUKSIEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

318 ARTIKLA

Yleiset velvoitteet

1.       Osapuolet vahvistavat TRIPS-sopimuksen ja varsinkin sen III osan mukaiset sitoumuksensa ja säätävät tässä jaksossa määrätyistä täydentävistä toimenpiteistä, menettelyistä ja oikeussuojakeinoista, jotka ovat tarpeen teollis- ja tekijänoikeuksien täytäntöönpanon varmistamiseksi[30].

2.       Näiden täydentävien toimenpiteiden, menettelyjen ja oikeussuojakeinojen on oltava oikeudenmukaisia ja tasapuolisia, ne eivät saa olla liian monimutkaisia tai kalliita eivätkä ne saa sisältää kohtuuttomia määräaikoja tai johtaa aiheettomiin viivytyksiin.

3.       Näiden täydentävien toimenpiteiden ja oikeussuojakeinojen on myös oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia, ja niitä on sovellettava siten, että vältetään luomasta esteitä lailliselle kaupankäynnille ja säädetään takeista niiden väärinkäytön estämiseksi.

319 ARTIKLA

Oikeutetut hakijat

Kumpikin osapuoli myöntää oikeuden pyytää tässä jaksossa ja TRIPS-sopimuksen III osassa tarkoitettujen toimenpiteiden, menettelyjen ja oikeussuojakeinojen soveltamista seuraaville:

a)       sovellettavan lainsäädännön mukaisesti teollis- ja tekijänoikeuksien haltijoille;

b)      kaikille muille henkilöille, joilla on oikeus käyttää näitä oikeuksia, erityisesti käyttöluvan haltijoille, jos sovellettava lainsäädäntö sen sallii ja mainitun lainsäädännön mukaisesti;

c)       teollis- ja tekijänoikeuksia kollektiivisesti hallinnoiville elimille, joilla on säännönmukaisesti tunnustettu oikeus edustaa teollis- ja tekijänoikeuksien haltijoita, jos sovellettava lainsäädäntö sen sallii ja mainitun lainsäädännön mukaisesti; ja

d)      alan edunvalvonnasta vastaaville elimille, joilla on säännönmukaisesti tunnustettu oikeus edustaa teollis- ja tekijänoikeuksien haltijoita, jos sovellettava lainsäädäntö sen sallii ja mainitun lainsäädännön mukaisesti.

1 ALAJAKSO

YKSITYISOIKEUDELLINEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

320 ARTIKLA

Toimenpiteet todisteiden suojaamiseksi

1.       Kumpikin osapuoli varmistaa, että toimivaltaiset oikeusviranomaiset voivat jo ennen pääasiaa koskevan kanteen nostamista sen osapuolen hakemuksesta, joka on esittänyt kohtuullisesti saatavissa olevaa todistusaineistoa tukeakseen väitteitään teollis- tai tekijänoikeutensa loukkaamisesta tai tällaisen loukkaamisen uhasta, määrätä nopeita ja tehokkaita väliaikaisia toimia väitettyyn loukkaamiseen liittyvän asiaankuuluvan todistusaineiston suojaamiseksi edellyttäen, että luottamuksellisten tietojen suoja taataan.

2.       Nämä toimet voivat sisältää väitettyjen riidanalaisten tavaroiden yksityiskohtaisen kuvaamisen ja mahdollisen näytteiden oton tai riidanalaisten tavaroiden ja soveltuvissa tapauksissa näiden tavaroiden valmistuksessa ja/tai jakelussa käytettyjen materiaalien ja välineiden sekä tavaroihin liittyvien asiakirjojen haltuunottamisen. Nämä toimenpiteet toteutetaan tarvittaessa toista osapuolta kuulematta, erityisesti jos mahdollisesta viiveestä voi koitua korvaamatonta haittaa oikeudenhaltijalle tai jos todistusaineiston hävittämisen vaara on ilmeinen.

321 ARTIKLA

Tiedonsaantioikeus

1.       Kumpikin osapuoli varmistaa, että toimivaltaiset oikeusviranomaiset voivat teollis- tai tekijänoikeuden loukkausta koskevan oikeudenkäynnin yhteydessä kantajan perustellusta ja oikeasuhteisesta pyynnöstä määrätä, että sellaisten tavaroiden ja palvelujen alkuperästä ja jakeluverkosta, jotka loukkaavat teollis- tai tekijänoikeutta, annetaan tietoja. Tiedonantovelvollinen on teollis- tai tekijänoikeuksia loukannut ja/tai kuka tahansa muu henkilö,

a)       jonka on todettu pitävän hallussaan riidanalaisia tavaroita kaupallisessa laajuudessa;

b)      joka on tavattu käyttämästä riidanalaisia palveluja kaupallisessa laajuudessa;

c)       jonka on todettu tarjoavan loukkaavassa toiminnassa käytettäviä palveluja kaupallisessa laajuudessa;

d)      jonka a, b tai c alakohdassa tarkoitettu henkilö on osoittanut osallistuneen kyseisten tavaroiden tuottamiseen, valmistukseen tai jakeluun tai kyseisten palvelujen tarjoamiseen.

2.       Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin tietoihin sisältyvät tapauksen mukaan:

a)       tuotteen tai palvelujen tuottajien, valmistajien, jakelijoiden, toimittajien ja muiden aikaisempien haltijoiden sekä aiottujen tukku- ja vähittäiskauppiaiden nimet ja osoitteet;

b)      tiedot tuotettujen, valmistettujen, toimitettujen, vastaanotettujen tai tilattujen tavaroiden taikka palveluiden määrästä sekä kyseisistä tavaroista tai palveluista saaduista hinnoista.

3.       Edellä olevat 1 ja 2 kohdan säännökset eivät rajoita muita laissa annettuja säännöksiä, jotka

a)       antavat oikeudenhaltijalle oikeuden saada laajempia tietoja;

b)      koskevat tämän artiklan nojalla ilmoitettujen tietojen käyttöä rikos- tai siviilioikeudellisessa menettelyssä;

c)       koskevat vastuuta tiedonsaantioikeuden väärinkäytöstä;

d)      antavat mahdollisuuden kieltäytyä sellaisten tietojen antamisesta, jotka pakottaisivat 1 kohdassa tarkoitetun henkilön myöntämään oman tai lähisukulaisensa osallistumisen teollis- tai tekijänoikeuden loukkaukseen; tai

e)       koskevat tietolähteiden luottamuksellisuuden suojaa tai henkilötietojen käsittelyä.

322 ARTIKLA

Turvaamis- ja säilyttämistoimenpiteet

1.       Kumpikin osapuoli varmistaa, että oikeusviranomaiset voivat määrätä hakijan pyynnöstä väitettyä loukkaajaa koskevan väliaikaisen kiellon, jonka tarkoituksena on estää teollis- tai tekijänoikeuden välittömät loukkaukset tai kieltää väliaikaisesti tai, jos osapuolen sisäinen lainsäädäntö sen mahdollistaa, tarvittaessa uhkasakon uhalla kyseisen oikeuden väitettyjen loukkausten jatkaminen tai asettaa jatkamisen ehdoksi oikeudenhaltijalle kuuluvan korvauksen takaamiseen tarkoitetut vakuudet. Väliaikainen kielto voidaan määrätä samoin edellytyksin välittäjälle, jonka palveluja kolmas osapuoli käyttää loukatakseen teollis- tai tekijänoikeutta.

2.       Väliaikaisella kiellolla voidaan myös määrätä takavarikoitaviksi tai luovutettaviksi sellaiset tavarat, joiden epäillään loukkaavan teollis- tai tekijänoikeutta, jotta voidaan estää niiden saattaminen jakelukanavien piiriin tai levittäminen jakelukanavia pitkin.

3.       Kaupallisessa laajuudessa tehtyjen väitettyjen loukkausten osalta osapuolten on varmistettava, että jos hakija osoittaa olosuhteet, jotka saattavat uhata vahingonkorvauksen maksamista, oikeusviranomaiset voivat määrätä väitetyn loukkaajan irtainta ja kiinteää omaisuutta asetettavaksi hukkaamiskieltoon ja tämän pankkitilit ja muut varat jäädytettäviksi. Tässä tarkoituksessa toimivaltaiset viranomaiset voivat määrätä esitettäviksi pankki-, rahoitus- tai kaupallisia asiakirjoja tai asianmukaisen pääsyn asiaankuuluviin tietoihin.

323 ARTIKLA

Korjaavat toimenpiteet

1.       Kumpikin osapuoli varmistaa oikeudenhaltijalle loukkauksen johdosta kuuluvia vahingonkorvauksia rajoittamatta ja ilman minkäänlaista korvausta hakijan pyynnöstä, että toimivaltaiset oikeusviranomaiset voivat määrätä sellaisten tavaroiden osalta, joiden ne ovat todenneet loukkaavan teollis- tai tekijänoikeutta, vähintään niiden lopullisesta poistamisesta markkinointikanavasta tai hävittämisestä. Toimivaltaiset oikeusviranomaiset voivat tarvittaessa määrätä myös näiden tavaroiden luomisessa tai valmistuksessa pääasiassa käytettyjen materiaalien ja välineiden hävittämisestä.

2.       Osapuolten oikeusviranomaisilla on oltava valtuudet määrätä, että nämä toimenpiteet toteutetaan oikeudenloukkaajan kustannuksella, jollei tämän esteeksi vedota erityisiin syihin.

324 ARTIKLA

Kieltotuomiot

Kumpikin osapuoli varmistaa, että kun teollis- tai tekijänoikeuden loukkauksen toteava oikeuden päätös on tehty, oikeusviranomaiset voivat antaa loukkaajaa vastaan sekä sellaista välittäjää vastaan, jonka palveluita kolmas osapuoli käyttää teollis- ja tekijänoikeuden loukkaamiseksi, kieltotuomion, jonka tarkoituksena on kieltää loukkauksen jatkaminen.

325 ARTIKLA

Vaihtoehtoiset toimenpiteet

Osapuolet voivat säätää, että toimivaltaiset oikeusviranomaiset voivat soveltuvissa tapauksissa määrätä sen henkilön pyynnöstä, johon tämän sopimuksen 323 ja/tai 324 artiklassa määrätyt toimenpiteet voivat kohdistua, että vahingon kärsineelle osapuolelle maksetaan tämän sopimuksen kyseisissä kahdessa artiklassa mainittujen toimenpiteiden soveltamisen sijasta rahallinen hyvitys, jos kyseinen henkilö on toiminut ilman tuottamusta tai laiminlyöntiä, jos kyseisten toimenpiteiden täytäntöönpano aiheuttaisi tälle henkilölle suhteetonta vahinkoa ja jos vahingon kärsineelle osapuolelle maksettavaa rahallista hyvitystä voidaan kohtuudella pitää tyydyttävänä.

326 ARTIKLA

Vahingonkorvaukset

1.       Kumpikin osapuoli varmistaa, että oikeusviranomaiset määräävät vahingon kärsineen osapuolen hakemuksesta loukkaajan, joka tiesi tai jolla oli riittävät perusteet tietää ryhtyneensä loukkaavaan tekoon, maksamaan oikeudenhaltijalle vahingonkorvauksen, joka vastaa tälle loukkauksen johdosta koitunutta toisasiallista vahinkoa. Määrittäessään vahingonkorvauksen määrän oikeusviranomaisten on

a)       otettava huomioon kaikki asianmukaiset näkökohdat, kuten vahingon kärsineelle osapuolelle aiheutuneet kielteiset taloudelliset seuraukset, saamatta jäänyt voitto mukaan lukien, loukkaajan saama perusteeton etu ja soveltuvissa tapauksissa muita kuin taloudellisia tekijöitä, kuten oikeudenhaltijalle loukkauksen johdosta aiheutunut aineeton vahinko; tai

b)      vaihtoehtona a alakohdalle oikeusviranomaiset voivat soveltuvissa tapauksissa määrittää vahingonkorvauksen kiinteänä määränä esimerkiksi vähintään niiden rojaltien tai maksujen määrän perusteella, jotka oikeudenloukkaaja olisi joutunut suorittamaan, jos se olisi pyytänyt lupaa käyttää kyseistä teollis- tai tekijänoikeutta.

2.       Jos oikeudenloukkaaja ei ole tietoisesti ryhtynyt loukkaavaan tekoon tai ryhtyi loukkaavaan tekoon ilman, että hänellä oli riittävät perusteet tietää ryhtyvänsä siihen, osapuolet voivat säätää, että oikeusviranomaiset voivat määrätä voitot perittäviksi takaisin vahingon kärsineelle osapuolelle tai maksettavaksi mainitulle osapuolelle vahingonkorvauksen, joka voi olla ennalta määrätty.

327 ARTIKLA

Oikeudenkäyntikulut

Kumpikin osapuoli varmistaa, että kohtuulliset ja oikeasuhteiset oikeudenkäyntikulut ja muut oikeudenkäynnin voittaneelle osapuolelle aiheutuneet kulut kuuluvat yleensä oikeudenkäynnin hävinneen maksettaviksi, jollei se ole kohtuutonta.

328 ARTIKLA

Tuomioistuinten päätösten julkistaminen

Kumpikin osapuoli varmistaa, että oikeusviranomaiset voivat teollis- tai tekijänoikeuden loukkauksen johdosta nostetun kanteen yhteydessä kantajan pyynnöstä ja loukkaajan kustannuksella määrätä toteutettaviksi soveltuvia toimenpiteitä päätöstä koskevien tietojen levittämiseksi, mukaan lukien päätöksen julkistaminen ja sen julkaiseminen kokonaan tai osittain.

329 ARTIKLA

Olettama tekijänoikeudesta

Tässä jaksossa määrättyjä toimenpiteitä, menettelyjä ja oikeussuojakeinoja sovellettaessa,

a)       jotta kirjallisen tai taiteellisen teoksen tekijää voidaan pitää, jollei toisin osoiteta, tekijänä ja sen johdosta oikeutettuna ajamaan kannetta tekijänoikeutensa loukkaamisesta, riittää, että hänen nimensä on tavanmukaisella tavalla ilmoitettu teoksessa;

b)      a alakohtaa sovelletaan soveltuvin osin lähioikeuksien haltijoihin heidän suojatun aineistonsa osalta.

2 ALAJAKSO

MUUT MÄÄRÄYKSET

330 ARTIKLA

Rajatoimenpiteet

1.       Jollei muualla tässä alajaksossa toisin määrätä, kumpikin osapuoli hyväksyy menettelyjä, joilla varmistetaan, että oikeudenhaltija, jolla on pätevät perusteet epäillä, että voi tapahtua teollis- ja tekijänoikeuksia loukkaavien tavaroiden[31] tuontia, vientiä, jälleenvientiä, saapumista tullialueelle tai poistumista tullialueelta, asettamista suspensiomenettelyyn tai viemistä vapaa-alueelle tai vapaavarastoon, voi jättää toimivaltaisille hallinto- tai oikeusviranomaisille kirjallisen hakemuksen, jotta tulliviranomaiset keskeyttäisivät tällaisten tavaroiden luovutuksen tai ottaisivat ne haltuun.

2.       Kumpikin osapuoli säätää, että kun tulliviranomaisilla on toimintansa kautta, ennen kuin oikeudenhaltija on jättänyt hakemuksen tai se on hyväksytty, riittävät perusteet epäillä, että tavarat loukkaavat teollis- tai tekijänoikeutta, ne voivat lykätä kyseisten tavaroiden luovutusta tai ottaa ne haltuun, jotta oikeudenhaltija voi jättää hakemuksen toimenpiteitä varten 1 kohdan mukaisesti.

3.       Kaikkia tuojaa koskevia oikeuksia tai velvoitteita, joista säädetään osapuolten sisäisessä lainsäädännössä tämän artiklan ja TRIPS-sopimuksen III osan 4 jakson täytäntöönpanemiseksi, sovelletaan myös viejään tai tavaroiden haltijaan.

4.       Kumpikin osapuoli säätää, että sen toimivaltaiset viranomaiset edellyttävät oikeudenhaltijan, joka pyytää 1 kohdassa tarkoitettujen menettelyjen soveltamista, esittävän riittävät todisteet, joiden perusteella toimivaltaiset viranomaiset voivat vakuuttua siitä, että hänen teollis- tai tekijänoikeuttaan on menettelyjä soveltavan osapuolen lainsäädännön perusteella todennäköisesti loukattu, sekä riittävät tiedot, jotka hänellä voidaan kohtuudella olettaa olevan ja joiden perusteella toimivaltaiset viranomaiset voivat kohtuudella tunnistaa epäilyksenalaiset tavarat. Vaatimus riittävien tietojen esittämisestä ei saa kohtuuttomasti vaikeuttaa turvautumista 1 kohdassa kuvattuihin menettelyihin.

5.       Selvittääkseen, onko teollis- tai tekijänoikeutta loukattu, tullitoimipaikan on ilmoitettava oikeudenhaltijalle hänen pyynnöstään ja jos se on tiedossa, tavaroiden vastaanottajan, lähettäjän tai haltijan nimet ja osoitteet ja niiden tavaroiden alkuperä ja lähtöisyys, joiden epäillään loukkaavan teollis- tai tekijänoikeutta.

Tullitoimipaikan on myös annettava hakijalle mahdollisuus tarkastaa tavarat, joiden luovuttamista on lykätty tai jotka on otettu haltuun. Tavaroiden tarkastuksen yhteydessä tullitoimipaikka voi ottaa näytteitä ja antaa tai toimittaa ne oikeudenhaltijalle tämän pyynnöstä yksinomaan analysointitarkoituksiin ja menettelyn jatkamisen helpottamiseksi.

6.       Tulliviranomaisten on käytettävä aktiivisesti riskianalyysitekniikoita sellaisten lähetysten kohdentamiseksi ja tunnistamiseksi, jotka sisältävät tavaroita, joiden epäillään loukkaavan teollis- tai tekijänoikeutta. Niiden on otettava käyttöön järjestelmiä tiiviin yhteistyön tekemiseksi oikeudenhaltijoiden kanssa, mukaan lukien tehokkaita mekanismeja, joilla kerätään tietoja riskianalyysiä varten.

7.       Osapuolet sopivat toimivansa yhdessä sellaisten tavaroiden kansainvälisen kaupan lopettamiseksi, jotka loukkaavat teollis- ja tekijänoikeuksia. Erityisesti tätä varten niiden on tarvittaessa vaihdettava tietoja teollis- ja tekijänoikeuksia loukkaavien tavaroiden kansainvälisestä kaupasta ja huolehdittava asiaa koskevasta yhteistyöstä toimivaltaisten viranomaistensa välillä.

8.       Silloin, kun tavarat kuljetetaan osapuolen alueen kautta toisen osapuolen alueelle, ensiksi mainittu osapuoli antaa tavaroita koskevia tietoja viimeksi mainitulle osapuolelle, jotta voidaan tehokkaasti torjua sellaisten tavaroiden lähetyksiä, joiden epäillään loukkaavan teollis- tai tekijänoikeutta.

9.       Keskinäisestä hallinnollisesta avunannosta tulliasioissa tehtyä pöytäkirjaa III sovelletaan tämän artiklan 7 ja 8 kohdan osalta, kun on kyse teollis- ja tekijänoikeuksiin liittyvistä tullilainsäädännön rikkomisista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muiden yhteistyömuotojen soveltamista.

10.     Tämän sopimuksen 200 artiklassa tarkoitettu tulliasioiden alakomitea toimii tämän artiklan asianmukaisen toiminnan ja täytäntöönpanon varmistamisesta vastaavana komiteana.

331 ARTIKLA

Käytännesäännöt

Osapuolet edistävät

a)       teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamiseen tähtäävien käytännesääntöjen laatimista ammattialan tai ammatillisten järjestöjen tai -liittojen toimesta; ja

b)      käytännesääntöjen luonnosten ja kyseisten käytännesääntöjen soveltamista koskevien arviointien toimittamista osapuolten toimivaltaisille viranomaisille.

332 ARTIKLA

Yhteistyö

1.       Osapuolet sopivat tekevänsä yhteistyötä tukeakseen tämän luvun mukaisten sitoumusten ja velvoitteiden täytäntöönpanoa.

2.       Ellei tämän sopimuksen VI osaston (Rahoitustukea, petostentorjuntaa ja valvontaa koskevat määräykset) määräyksistä muuta johdu, yhteistyö koskee muun muassa seuraavia toimintoja:

a)       tietojen vaihto teollis- ja tekijänoikeuksia sekä suojelu- ja täytäntöönpanosääntöjä koskevasta oikeudellisesta kehyksestä; kyseisten alojen lainsäädännön kehityksestä saatujen kokemusten vaihto;

b)      teollis- ja tekijänoikeuksien täytäntöönpanosta saatujen kokemusten ja tietojen vaihto;

c)       tullin, poliisin sekä hallinto- ja oikeuselinten keskushallinnon tasolla ja sen alapuolella suorittamasta teollis- ja tekijänoikeuksien valvonnasta saatujen kokemusten vaihto; koordinointi väärennettyjen tavaroiden viennin estämiseksi, myös muiden maiden kanssa;

d)      valmiuksien kehittäminen; henkilöstön vaihto ja koulutus;

e)       teollis- ja tekijänoikeuksia koskevan tiedon edistäminen ja levittäminen muun muassa yritysmaailmassa ja kansalaisyhteiskunnan puitteissa; kuluttajien ja oikeudenhaltijoiden tietoisuuden lisääminen;

f)       institutionaalisen yhteistyön kehittäminen esimerkiksi teollis- ja tekijänoikeuksista vastaavien virastojen välillä;

g)      suurelle yleisölle suunnattu teollis- ja tekijänoikeuspolitiikkaa koskeva aktiivinen tiedotus ja koulutus: tehokkaiden strategioiden laatiminen tärkeimpien kohderyhmien tunnistamiseksi ja tiedotusohjelmien luominen kuluttajien ja tiedotusvälineiden tietoisuuden parantamiseksi teollis- ja tekijänoikeuksien rikkomisen vaikutuksista, terveys- ja turvallisuusriskit ja yhteydet järjestäytyneeseen rikollisuuteen mukaan luettuina.

10 LUKU

KILPAILU

1 JAKSO

KILPAILUNRAJOITUKSET JA YRITYSKESKITTYMÄT

333 ARTIKLA

Määritelmät

Tässä jaksossa tarkoitetaan

1.       ’kilpailuviranomaisella’ unionin osalta Euroopan komissiota ja Moldovan tasavallan osalta kilpailuneuvostoa;

2.       ’kilpailulainsäädännöllä’

a)       unionin osalta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 101, 102 ja 106 artiklaa, yrityskeskittymien valvonnasta 20 päivänä tammikuuta 2004 annettua neuvoston asetusta (EY) N:o 139/2004 (EY:n sulautuma-asetus) ja niiden täytäntöönpanoasetuksia tai muutoksia;

b)      Moldovan tasavallan osalta 11 päivänä heinäkuuta 2012 annettua kilpailulakia N:o 183 ja sen täytäntöönpanoasetuksia tai muutoksia; ja

c)       edellä a ja b alakohdassa tarkoitettuihin säädöksiin sopimuksen voimaantulon jälkeen mahdollisesti tehtäviä muutoksia.

334 ARTIKLA

Periaatteet

Osapuolet tunnustavat vapaan ja vääristymättömän kilpailun merkityksen kauppasuhteissaan. Osapuolet tunnustavat, että yritysten kilpailunvastaiset toimintatavat voivat vääristää markkinoiden asianmukaista toimintaa ja vaarantaa kaupan vapauttamisesta saatavat edut.

335 ARTIKLA

Täytäntöönpano

1.       Kumpikin osapuoli pitää voimassa omalla alueellaan kattavan kilpailulainsäädännön, jonka avulla torjutaan tehokkaasti kilpailunvastaisia sopimuksia, yhdenmukaistettuja menettelytapoja ja määräävässä markkina-asemassa olevien yritysten yksipuolista kilpailunvastaista toimintaa sekä valvotaan yrityskeskittymiä.

2.       Kummallakin osapuolella on oltava toiminnaltaan riippumaton viranomainen, jolla on riittävästi henkilöstöä ja taloudellisia resursseja 333 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun kilpailulainsäädännön tehokkaaksi täytäntöönpanemiseksi.

3.       Osapuolet tunnustavat, että on tärkeää soveltaa niiden kilpailulainsäädäntöä avoimesti ja syrjimättömästi noudattaen oikeudenmukaisen menettelyn ja asianomaisten yritysten puolustautumisoikeuksien periaatteita.

336 ARTIKLA

Valtion monopolit, julkiset yritykset ja yritykset, joille on myönnetty erityis- tai yksinoikeuksia

1.       Tämän luvun säännökset eivät estä osapuolia lainsäädäntönsä mukaisesti nimeämästä tai säilyttämästä valtion monopoleja tai julkisia yrityksiä tai yrityksiä, joille on myönnetty erityis- tai yksinoikeuksia.

2.       Kun on kyse valtion kaupallisista monopoleista, julkisista yrityksistä ja yrityksistä, joille on myönnetty erityis- tai yksinoikeuksia, kumpikin osapuoli varmistaa, että näihin yrityksiin sovelletaan 333 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua kilpailulainsäädäntöä siltä osin kuin kyseisen lainsäädännön soveltaminen ei oikeudellisesti tai tosiasiallisesti estä kyseisille yrityksille annettujen yleishyödyllisten tehtävien suorittamista.

337 ARTIKLA

Yhteistyö ja tiedonvaihto

1.       Osapuolet tunnustavat, että niiden kilpailuviranomaisten välinen yhteistyö ja koordinaatio on tärkeää, jotta voidaan tehostaa kilpailuoikeuden tehokasta täytäntöönpanoa ja saavuttaa tämän sopimuksen tavoitteet edistämällä kilpailua ja karsimalla kilpailunvastaista liiketoimintaa tai kilpailunvastaisia liiketoimia.

2.       Sen vuoksi kilpailuviranomainen voi ilmoittaa toiselle kilpailuviranomaiselle halukkuudestaan tehdä yhteistyötä kumman tahansa osapuolen täytäntöönpanotoiminnan osalta. Kumpaakaan osapuolta ei saa estää toteuttamasta yksipuolisia päätöksiä yhteistyötä koskevissa asioissa.

3.       Kilpailulainsäädäntönsä täytäntöönpanoa tehostaakseen kilpailuviranomaiset voivat vaihtaa keskenään muita kuin luottamuksellisia tietoja. Kaikkeen tietojenvaihtoon sovelletaan kummankin osapuolen soveltamia luottamuksellisuutta koskevia sääntöjä. Osapuolet ottavat tämän artiklan mukaisessa tietojenvaihdossa huomioon salassapitovelvollisuutta ja liikesalaisuuksia koskevat vaatimukset oikeudenkäyttöalueellaan.

338 ARTIKLA

Riitojen ratkaiseminen

Tämän sopimuksen V osaston (Kauppa ja kaupan liitännäistoimenpiteet) 14 luvussa (Riitojen ratkaiseminen) esitettyjä riitojenratkaisumenettelyä koskevia määräyksiä ei sovelleta tähän jaksoon.

2 JAKSO

VALTIONTUKI

339 ARTIKLA

Yleiset periaatteet ja soveltamisala

1.       Unionin tai Moldovan tasavallan myöntämä valtiontuki tai jommankumman osapuolen varoista muodossa tai toisessa myönnetty tuki, joka vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua suosimalla joitakin yrityksiä tai joidenkin tavaroiden tai palveluiden tuotantoa ja joka vaikuttaa osapuolten väliseen kauppaan, on ristiriidassa tämän sopimuksen kanssa.

2.       Tätä lukua ei sovelleta kalastusta koskevaan valtiontukeen, maataloussopimuksen liitteen 1 soveltamisalaan kuuluviin tuotteisiin eikä muihin maataloussopimuksen kattamiin tukiin.

340 ARTIKLA

Valtiontuen arviointi

1.       Valtiontukea on arvioitava niiden kriteereiden perusteella, jotka johtuvat EU:ssa sovellettavista kilpailusäännöistä, erityisesti Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 artiklasta sekä EU:n toimielimien käyttöön ottamista tulkintavälineistä, mukaan lukien Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntö.

2.       Tästä artiklasta johtuvia velvoitteita sovelletaan viiden vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

341 ARTIKLA

Valtiontukilainsäädäntö ja valtiontukiviranomainen

1.       Osapuolet ottavat tapauksen mukaan käyttöön tai pitävät voimassa valtiontuen valvontaa koskevaa lainsäädäntöä. Niiden on myös tapauksen mukaan perustettava tai säilytettävä toiminnaltaan riippumaton viranomainen, jolla on tarvittavat valtuudet valvoa valtiontukia. Kyseisellä viranomaisella on oltava muun muassa valtuudet hyväksyä valtiontukijärjestelmiä ja yksittäisiä valtiontukitoimenpiteitä sekä valtuudet määrätä sääntöjenvastaisesti myönnetty valtiontuki takaisinmaksettavaksi.

2.       Tästä artiklasta johtuvia velvoitteita sovelletaan kahden vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

3.       Kaikki valtiontukijärjestelmät, jotka on aloitettu ennen valtiontukiviranomaisen perustamista, on yhdenmukaistettava kahdeksan vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta. Rajoittamatta tämän sopimuksen muiden lukujen soveltamista, yhdenmukaistamisen määräaikaa pidennetään enintään kymmeneen vuoteen tämän sopimuksen voimaantulosta niiden valtiontukijärjestelmien osalta, jotka aloitettiin vapaista talousvyöhykkeistä 27 päivänä heinäkuuta 2001 annetun Moldovan tasavallan lain N:o 440-XV mukaisesti.

342 ARTIKLA

Avoimuus

1.       Kumpikin osapuoli varmistaa valtiontukien avoimuuden. Tätä varten kumpikin osapuoli antaa kahden vuoden välein 1 päivästä tammikuuta 2016 alkaen toiselle osapuolelle kertomuksen, jossa on käytetty EU:n vuosittaisen valtiontukia koskevan katsauksen menetelmiä ja esitystapaa. Kertomus katsotaan annetuksi, jos osapuolet asettavat tai niiden nimissä asetetaan asianmukaiset tiedot saataville verkkosivuilla, joille on kaikilla pääsy.

2.       Jos osapuoli katsoo, että toisen osapuolen yksittäisessä tapauksessa myöntämä valtiontuki vaikuttaa sen kauppasuhteisiin, asianomainen osapuoli voi pyytää toista osapuolta toimittamaan tietoja kyseisestä valtiontuesta.

343 ARTIKLA

Luottamuksellisuus

Osapuolet ottavat tämän luvun mukaisessa tietojenvaihdossa huomioon salassapitovelvollisuutta ja liikesalaisuuksia koskevat vaatimukset.

344 ARTIKLA

Uudelleentarkastelulauseke

Osapuolet arvioivat tässä luvussa tarkoitettuja seikkoja jatkuvasti. Kumpikin osapuoli voi saattaa kyseiset seikat tämän sopimuksen 438 artiklan 4 kohdan mukaisen kauppa-asioita käsittelevän assosiaatiokomitean käsiteltäväksi. Osapuolet sopivat arvioivansa tämän luvun täytäntöönpanon edistymistä joka toinen vuosi tämän sopimuksen voimaantulon jälkeen, jolleivät osapuolet sovi toisin.

11 LUKU

ENERGIAN KAUPPAPOLIITTISET NÄKÖKOHDAT

345 ARTIKLA

Määritelmät

Tässä luvussa

1.       ’energiatuotteilla’ tarkoitetaan raakaöljyä (HS-koodi 27.09), maakaasua (HS-koodi 27.11) ja sähköenergiaa (HS-koodi 27.16);

2.       ’kiinteällä infrastruktuurilla’ tarkoitetaan kaikkia siirto- ja jakeluverkkoja, nesteytetyn maakaasun käsittelylaitoksia ja varastoja maakaasun sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä 26 päivänä kesäkuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/55/EY ja sähkön sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä 26 päivänä kesäkuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/54/EY määritelmän mukaisesti;

3.       ’kuljetuksella’ tarkoitetaan siirtoa ja jakelua direktiivin 2003/54/EY ja direktiivin 2003/55/EY määritelmän mukaisesti ja öljyn kuljettamista tai siirtämistä öljyputken kautta;

4.       ’luvattomalla haltuunotolla’ tarkoitetaan kaikkia toimia, joissa energiatuotteita otetaan laittomasti haltuun kiinteästä infrastruktuurista.

346 ARTIKLA

Kotimaiset säännellyt hinnat

1.       Moldovan tasavallan liittymistä energiayhteisöön koskevan pöytäkirjan mukaisesti kaasun ja sähkön toimitusten hinnat muille kuin kotitalousasiakkaille määritellään yksinomaan kysynnän ja tarjonnan perusteella.

2.       Edellä olevasta 1 kohdasta poiketen osapuoli voi asettaa yleisen taloudellisen edun nimissä[32] yrityksille velvoitteen, joka koskee maakaasun ja sähkön toimitusten hintaa, jäljempänä ’säännelty hinta’. Jos muut kuin kotitalousasiakkaat eivät voi sopia toimittajan kanssa sähkön tai maakaasun hintaa, joka on alhaisempi tai yhtä suuri kuin maakaasun tai sähkön säännelty hinta, muilla kuin kotitalousasiakkailla on oikeus tehdä sopimus sähkön tai maakaasun toimituksista toimittajan kanssa muilla kuin säännellyillä hinnoilla. Joka tapauksessa muut kuin kotitalousasiakkaat voivat vapaasti neuvotella ja allekirjoittaa sopimuksen vaihtoehtoisen toimittajan kanssa.

3.       Osapuoli, joka asettaa velvoitteen 2 kohdan mukaisesti, varmistaa, että velvoite on selkeästi määritelty, avoin, oikeasuhteinen, syrjimätön, todennettavissa oleva ja kestoltaan rajattu. Asettaessaan tällaisen velvoitteen osapuolen on taattava myös muiden yritysten yhtäläiset mahdollisuudet saavuttaa kuluttajat.

4.       Jos osapuoli sääntelee maakaasun ja sähkön myyntihintaa kotimarkkinoilla, kyseinen osapuoli varmistaa, että säännellyn hinnan laskennan perustana oleva menetelmä julkaistaan ennen säännellyn hinnan voimaantuloa.

347 ARTIKLA

Kaksoishinnoittelun kielto

1.       Osapuoli tai sen sääntelyviranomainen ei hyväksy tai pidä voimassa toimenpidettä, joka johtaa kotimaiseen kulutukseen tarkoitettujen tuotteiden hintaa korkeampaan toiseen osapuoleen vietävien energiatuotteiden vientihintaan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta mahdollisuutta asettaa tämän sopimuksen 346 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisia säänneltyjä hintoja.

2.       Viejäosapuoli esittää toisen osapuolen pyynnöstä näytön siitä, että kotimarkkinoilla myytyjen ja vientiin myytyjen samojen energiatuotteiden hintaerot eivät johdu 1 kohdassa kielletystä toimenpiteestä.

348 ARTIKLA

Kauttakulku

Osapuolet toteuttavat kauttakulun vapauden periaatetta noudattaen tarpeelliset toimenpiteet kauttakulun helpottamiseksi GATT 1994 -sopimuksen V artiklan 1, 2, 4 ja 5 kohdan sekä energiaperuskirjaa koskevan sopimuksen 7 artiklan 1 ja 3 kohdan mukaisesti; kyseiset kohdat liitetään tähän sopimukseen ja otetaan osaksi sitä.

349 ARTIKLA

Kuljetus

Sähkön ja kaasun kuljetuksen ja erityisesti kolmansien osapuolten kiinteän infrastruktuurin käytön osalta osapuolet mukauttavat tämän sopimuksen liitteessä VIII ja energiayhteisösopimuksessa tarkoitettua lainsäädäntöään varmistaakseen, että tariffit, jotka on julkaistava ennen niiden voimaantuloa, kapasiteetinjakomenettelyt ja kaikki muut edellytykset ovat objektiivisia, kohtuullisia ja avoimia eivätkä ole sähkön tai kaasun alkuperän, omistuksen tai määränpään perusteella syrjiviä.

350 ARTIKLA

Tavaroiden luvaton haltuunotto kauttakulun yhteydessä

Kumpikin osapuoli ryhtyy kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin, joilla kielletään ja lopetetaan energiatuotteiden luvaton haltuunotto osapuolen alueella tapahtuvan kauttakulun yhteydessä kyseisen osapuolen valvontaan tai lainkäyttövaltaan kuuluvien yksiköiden toimesta.

351 ARTIKLA

Keskeytymätön kauttakulku

1.       Osapuoli ei saa puuttua energiatuotteiden kauttakulkuun alueensa kautta, jollei siitä ole erikseen määrätty sopimuksessa, jolla kyseistä kauttakulkua hallitaan.

2.       Jos mistään osapuolia tai yhtä tai useampaa jommankumman osapuolen lainkäyttövaltaan tai valvontaan kuuluvaa yksikköä koskevasta asiasta syntyy riitaa, osapuoli, jonka alueen kautta energiatuotteiden kauttakulku tapahtuu, pidättäytyy keskeyttämästä kyseistä kauttakulkua tai vähentämästä sitä tai sallimasta valvontansa tai lainkäyttövaltansa piiriin kuuluvan yksikön, mukaan luettuina valtion kaupalliset yritykset, keskeyttää kyseinen kauttakulku tai vähentää sitä muissa kuin tämän artiklan 1 kohdassa määrätyissä olosuhteissa ennen asianomaisessa sopimuksessa määrätyn riitojen ratkaisumenettelyn tai tämän sopimuksen liitteen XXXI tai tämän sopimuksen V osaston (Kauppa ja kaupan liitännäistoimenpiteet) 14 luvun (Riitojen ratkaiseminen) mukaisen kiireellisyysmenettelyn päättämistä.

3.       Osapuolta ei pidetä vastuussa tämän artiklan mukaisesta kauttakulun keskeytyksestä tai vähentämisestä, jos kyseinen osapuoli ei voi tarjota tai kauttakuljettaa energiatuotteita kolmannen maan tai kolmannen maan valvonnassa tai lainkäyttövallassa olevan yksikön toiminnan johdosta.

352 ARTIKLA

Toimijoiden kauttakulkuvelvoite

Kumpikin osapuoli varmistaa, että kiinteän infrastruktuurin ylläpidosta vastaavat toimijat toteuttavat tarvittavat toimenpiteet

a)       kauttakulun tahattoman keskeyttämisen tai vähentämisen riskin minimoimiseksi; ja

b)      tahattomasti keskeytetyn tai vähennetyn kauttakulun tavanomaisen toiminnan pikaisen palauttamisen varmistamiseksi.

353 ARTIKLA

Sähkön ja maakaasun sääntelyviranomainen

1.       Direktiivin 2003/55/EY ja direktiivin 2003/54/EY mukaisesti sähkön ja maakaasun alan sääntelyviranomaisen on oltava oikeudellisesti erillinen ja toiminnallisesti riippumaton kaikista muista julkisista tai yksityisistä elimistä, ja sillä on oltava riittävät valtuudet varmistaa toimiva kilpailu ja markkinoiden tehokas toiminta.

2.       Sääntelyviranomaisen päätösten ja sen käyttämien menettelyjen on oltava tasapuoliset kaikkien markkinaosapuolten kannalta.

3.       Toimijalla, johon sääntelyviranomaisen päätös vaikuttaa, on oikeus valittaa päätöksestä muutoksenhakuelimeen, joka on riippumaton kaikista asianomaisista osapuolista. Jos muutoksenhakuelin ei ole luonteeltaan tuomioistuin, sen päätökset on aina perusteltava kirjallisesti ja sen päätöksistä on lisäksi voitava valittaa puolueettomalle ja riippumattomalle oikeusviranomaiselle. Muutoksenhakuelinten päätökset on pantava tehokkaasti täytäntöön.

354 ARTIKLA

Suhde energiayhteisösopimukseen

1.       Jos tämän luvun määräykset ja energiayhteisösopimuksen määräykset tai energiayhteisösopimuksen mukaisesti sovellettavat unionin lainsäädännön määräykset ovat keskenään ristiriidassa, sovelletaan energiayhteisösopimuksen määräyksiä tai energiayhteisösopimuksen mukaisesti sovellettavia unionin lainsäädännön määräyksiä.

2.       Tämän luvun määräyksiä täytäntöönpantaessa etusija annetaan lainsäädännölle tai muille säädöksille, jotka ovat yhdenmukaisia energiayhteisösopimuksen kanssa tai jotka perustuvat unionissa sovellettavaan lainsäädäntöön. Jos tämän luvun määräyksistä syntyy riitaa, kyseiset edellytykset täyttävien lainsäädännön tai muiden säädösten katsotaan olevan yhdenmukaisia tämän luvun kanssa. Arvioitaessa sitä, täyttävätkö lainsäädäntö tai muut säädökset kyseiset edellytykset, otetaan huomioon kaikki energiayhteisösopimuksen 91 artiklan mukaisesti annetut päätökset.

3.       Kumpikaan osapuoli ei käytä tämän sopimuksen mukaista riitojenratkaisumenettelyä energiayhteisösopimuksen määräysten rikkomisen osalta.

12 LUKU

AVOIMUUS

355 ARTIKLA

Määritelmät

Tässä luvussa

1.       ’yleisesti sovellettavilla toimenpiteillä’ tarkoitetaan lakeja, asetuksia, tuomioistuinten päätöksiä, menettelyjä ja hallinnollisia päätöksiä, joita sovelletaan yleisesti, ja mitä tahansa yleistä tai käsitteellistä tekoa, tulkintaa tai muuta tarvetta, joka voi vaikuttaa tämän sopimuksen V osastossa (Kauppa ja kaupan liitännäistoimenpiteet) käsiteltäviin seikkoihin. Sillä ei tarkoiteta päätöstä, joka koskee yksittäistä henkilöä;

2.       ’asianomaisella henkilöllä’ tarkoitetaan luonnollista tai oikeushenkilöä, jolla voi olla yleisesti sovellettavan toimenpiteen vuoksi oikeuksia tai velvoitteita tämän sopimuksen V osastossa (Kauppa ja kaupan liitännäistoimenpiteet) tarkoitetulla tavalla.

356 ARTIKLA

Tavoite ja soveltamisala

Osapuolet tunnustavat sen vaikutuksen, joka sääntelyjärjestelmällä voi olla niiden väliseen kauppaan ja investointeihin, ja ottavat käyttöön talouden toimijoita koskevan ennakoitavissa olevan sääntelyjärjestelmän ja tehokkaat menettelytavat ottaen asianmukaisesti huomioon oikeusvarmuuden ja suhteellisuuden vaatimukset.

357 ARTIKLA

Julkaisu

1.       Kumpikin osapuoli varmistaa, että yleisesti sovellettavat toimenpiteet

a)       ovat nopeasti ja helposti saatavilla virallisesti nimetyn välineen kautta ja mahdollisuuksien mukaan sähköisessä muodossa niin, että henkilöt voivat tutustua niihin;

b)      tarjoavat selityksen kyseisten toimenpiteiden tavoitteesta ja perusteluista; ja

c)       ovat sellaisia, että niiden julkaisun ja voimaantulon välinen aika on riittävä, asianmukaisesti perusteltuja tapauksia lukuun ottamatta.

2.       Kumpikin osapuoli

a)       pyrkii julkaisemaan asianmukaisen varhaisessa vaiheessa kaikki ehdotukset toteuttaa tai muuttaa yleisesti sovellettavia toimenpiteitä sekä selvityksen ehdotuksen tavoitteesta ja perusteluista;

b)      antaa asianomaisille henkilöille riittävästi mahdollisuuksia esittää huomautuksia kyseisestä ehdotuksesta ja erityisesti varaa tähän riittävästi aikaa; ja

c)       pyrkii ottamaan huomioon asianomaisten henkilöiden kyseisestä ehdotuksesta esittämät huomautukset.

358 ARTIKLA

Tiedustelut ja yhteyspisteet

1.       Osapuolten välisen yhteydenpidon helpottamiseksi tämän sopimuksen V osastossa (Kauppa ja kaupan liitännäistoimenpiteet) käsiteltävien seikkojen osalta kumpikin osapuoli nimeää yhteyspisteen koordinoimaan yhteydenpitoa.

2.       Kumpikin osapuoli vahvistaa tai pitää voimassa mekanismeja, joilla vastataan henkilöiden esittämiin tiedusteluihin, jotka koskevat yleisesti sovellettavaa toimenpidettä, jota on ehdotettu tai joka on voimassa, ja sen soveltamista. Tiedustelut voidaan esittää 1 kohdan mukaisesti perustetun yhteyspisteen kautta tai muulla tarkoituksenmukaisella tavalla.

3.       Osapuolet tunnustavat, että 2 kohdassa tarkoitettu vastaus ei voi olla lopullinen tai oikeudellisesti sitova, vaan se on annettu vain tiedoksi, jollei niiden lainsäädännössä toisin säädetä.

4.       Osapuolen pyynnöstä toinen osapuoli toimittaa viipymättä tietoja ja vastaa kysymyksiin, jotka koskevat yleisesti sovellettavaa toimenpidettä tai ehdotusta hyväksyä tai muuttaa yleisesti sovellettavaa toimenpidettä, joka pyynnön esittäneen osapuolen mukaan voi vaikuttaa tämän sopimuksen V osaston (Kauppa ja kaupan liitännäistoimenpiteet) toimintaan, riippumatta siitä, onko pyynnön esittäneelle osapuolelle aiemmin ilmoitettu kyseisestä toimenpiteestä.

359 ARTIKLA

Yleisesti sovellettavien toimenpiteiden hallinnointi

Osapuolet hallinnoivat objektiivisella, puolueettomalla ja kohtuullisella tavalla kaikkia yleisesti sovellettavia toimenpiteitä. Sen vuoksi soveltaessaan kyseisiä toimenpiteitä yksittäistapauksissa toisen osapuolen yksittäisiin henkilöihin, tavaroihin tai palveluihin kumpikin osapuoli

a)       pyrkii tarjoamaan asianomaisille henkilöille, joita menettely välittömästi koskee, kohtuullisessa määräajassa menettelysääntöjensä mukaisesti menettelyjen aloittamisen jälkeen selvityksen siitä oikeusviranomaisesta, jossa menettely on aloitettu, ja yleisen kuvauksen riidan aiheista sekä menettelyn luonteesta;

b)      antaa asianomaisille henkilöille kohtuullisen mahdollisuuden esittää tosiasioita ja väitteitä näkemystensä tueksi ennen lopullista hallintotoimenpidettä, jos siihen on aikaa ja jos menettelyn luonne ja yleinen etu sen sallivat; ja

c)       varmistaa, että sen menettelyt perustuvat sen lainsäädäntöön ja ovat lainsäädännön mukaisia.

360 ARTIKLA

Uudelleentarkastelu ja muutoksenhaku

1.       Kumpikin osapuoli perustaa tai pitää voimassa oikeudellisia tuomioistuimia, välitystuomioistuimia tai hallinnollisia tuomioistuimia tai menettelyjä, joiden avulla voidaan tarkastella pikaisesti uudelleen ja, jos on aihetta, korjata tämän sopimuksen V osastossa (Kauppa ja kaupan liitännäistoimenpiteet) käsiteltäviin seikkoihin liittyviä hallinnollisia toimenpiteitä. Kyseisten tuomioistuinten ja menettelyjen on oltava puolueettomia ja riippumattomia hallinnollisesta toimeenpanosta vastaavasta viranomaisesta ja niistä vastaaville ei saa koitua merkittävää etua asian lopputuloksesta.

2.       Kumpikin osapuoli varmistaa, että asianosaisilla on kyseisissä tuomioistuimissa tai menettelyissä oikeus

a)       kohtuulliseen mahdollisuuteen tukea tai puolustaa kantojaan; ja

b)      ratkaisuun, joka perustuu näyttöön ja esitettyihin asiakirjoihin tai, jos osapuolen lainsäädäntö niin edellyttää, hallintoviranomaisen kokoamiin asiakirjoihin.

3.       Kumpikin osapuoli varmistaa, että kyseessä olevasta hallinnollisesta toimesta vastaava viranomainen panee kyseisen ratkaisun täytäntöön ja noudattaa sitä, jollei osapuolen lainsäädännössä säädetystä muutoksenhausta tai uudelleentarkastelusta muuta johdu.

361 ARTIKLA

Sääntelyn laatu ja toimivuus sekä hyvä hallintotapa

1.       Osapuolet sopivat tekevänsä yhteistyötä sääntelyn laadun ja toimivuuden parantamiseksi muun muassa vaihtamalla tietoja ja parhaita toimintatapoja, jotka koskevat niiden sääntelypolitiikkaa ja sääntelyn vaikutusten arviointeja.

2.       Osapuolet sitoutuvat hyvän hallintotavan periaatteisiin[33] ja sopivat edistävänsä niitä yhdessä muun muassa tietojen ja parhaiden toimintatapojen vaihdon avulla.

362 ARTIKLA

Erityiset säännöt

Tämän luvun määräyksiä sovelletaan rajoittamatta tämän sopimuksen V osaston (Kauppa ja kaupan liitännäistoimenpiteet) muissa luvuissa vahvistettujen avoimuutta koskevien erityissääntöjen soveltamista.

13 LUKU

KAUPPA JA KESTÄVÄ KEHITYS

363 ARTIKLA

Taustaa ja tavoitteet

1.       Osapuolet palauttavat mieliin Yhdistyneiden kansakuntien vuoden 1992 ympäristö- ja kehityskonferenssin Agenda 21:n, ILOn vuoden 1998 julistuksen työelämän perusperiaatteista ja -oikeuksista, kestävää kehitystä koskevan Johannesburgin täytäntöönpanosuunnitelman vuodelta 2002, Yhdistyneiden kansakuntien talous- ja sosiaalineuvoston ministerikokouksen vuonna 2006 täystyöllisyydestä ja ihmisarvoisesta työstä antaman julistuksen sekä vuonna 2008 annetun ILOn julistuksen sosiaalisesti oikeudenmukaisesta globalisaatiosta. Osapuolet vahvistavat sitoumuksensa edistää kansainvälisen kaupan kehittämistä niin, että edistetään pyrkimystä kestävään kehitykseen ja nykyisten ja tulevien sukupolvien hyvinvointiin, ja sitoumuksensa varmistaa, että tämä tavoite sisältyy ja otetaan huomioon niiden välisten kauppasuhteiden kaikilla tasoilla.

2.       Osapuolet vahvistavat sitoumuksensa pyrkiä kohti kestävää kehitystä ja tunnustavat, että taloudellinen ja sosiaalinen kehitys sekä ympäristönsuojelu ovat kestävän kehityksen toisistaan riippuvaisia ja toisiaan vahvistavia pilareita. Ne korostavat, että on hyödyllistä tarkastella kauppaan liittyviä työ[34]- ja ympäristökysymyksiä osana kaupan ja kestävän kehityksen globaalia lähestymistapaa.

364 ARTIKLA

Oikeus sääntelyyn ja suojan tasot

1.       Osapuolet tunnustavat kummankin osapuolen oikeuden määritellä kestävää kehitystä koskevan politiikkansa ja painopisteensä, vahvistaa omat sisäiset ympäristönsuojelun ja työsuojelun tasonsa ja antaa tai muuttaa asiaa koskevaa lainsäädäntöään ja politiikkaansa tämän sopimuksen 365 ja 366 artiklassa tarkoitettuja kansainvälisesti tunnustettuja normeja ja sopimuksia noudattaen.

2.       Tässä yhteydessä kumpikin osapuoli pyrkii varmistamaan, että sen lainsäädännössä ja politiikassa määrätään korkeatasoisesta ympäristön suojelusta ja työsuojelusta ja tuetaan sitä, ja pyrkii jatkuvasti parantamaan kyseistä lainsäädäntöä ja politiikkaa ja niiden perustana olevaa suojelun tasoa.

365 ARTIKLA

Monenväliset työelämää koskevat normit ja sopimukset

1.       Osapuolet tunnustavat täyden ja tuottavan työllisyyden ja ihmisarvoisen työn keskeisen merkityksen globalisaation hallitsemisessa ja vahvistavat sitoumuksensa edistää kansainvälistä kauppaa tavalla, joka tukee täyden ja tuottavan työllisyyden ja ihmisarvoisen työn tarjoamista kaikille. Osapuolet sitoutuvat siltä osin keskustelemaan ja tekemään yhteistyötä asianmukaisella tavalla molemmille tärkeissä kauppaan liittyvissä työelämän kysymyksissä.

2.       Niiden velvoitteiden mukaisesti, jotka niillä on ILOn jäseninä, ja työelämän perusperiaatteista ja -oikeuksista vuonna 1998 annetun ILOn julistuksen ja sen seurantamekanismin mukaisesti osapuolet sitoutuvat noudattamaan, edistämään ja toteuttamaan lainsäädännössään ja menettelytavoissaan ja koko alueellaan keskeisiin ILOn yleissopimuksiin sisältyviä kansainvälisesti hyväksyttyjä työelämän perusnormeja ja erityisesti

a)       järjestäytymisoikeutta ja kollektiivisen neuvotteluoikeuden tehokasta tunnustamista;

b)      kaikenlaisen pakkotyön poistamista;

c)       lapsityövoiman käytön tosiasiallista poistamista; ja

d)      työmarkkinoilla ja ammatin harjoittamisen yhteydessä tapahtuvan syrjinnän poistamista.

3.       Osapuolet vahvistavat sitoutuneensa panemaan tehokkaasti täytäntöön lainsäädännössään ja menettelytavoissaan jäsenvaltioiden ja Moldovan tasavallan ratifioimat ILOn keskeiset, tärkeimmät ja muut yleissopimukset.

4.       Osapuolet harkitsevat myös sellaisten tärkeimpien ja muiden yleissopimusten ratifioimista, jotka ILO on luokitellut ajan tasalla oleviksi. Osapuolet vaihtavat siltä osin säännöllisesti tietoja tilanteestaan ja edistymisestään ratifiointiprosessissa.

5.       Osapuolet tunnustavat, että työelämän perusperiaatteiden ja -oikeuksien loukkaamiseen ei voida vedota eikä sitä voida muutenkaan käyttää oikeutettuna kilpailuetuna ja ettei työnormeja pitäisi käyttää kaupassa protektionistisiin tarkoituksiin.

366 ARTIKLA

Monenvälinen ympäristöhallinto ja ympäristösopimukset

1.       Osapuolet tunnustavat kansainvälisen ympäristöhallinnon ja kansainvälisten ympäristösopimusten merkityksen kansainvälisen yhteisön vastauksena maailmanlaajuisiin tai alueellisiin ympäristöongelmiin ja korostavat tarvetta kauppapolitiikan ja ympäristöpolitiikan keskinäiseen täydentävyyteen. Osapuolet sitoutuvat siltä osin keskustelemaan ja tekemään yhteistyötä asianmukaisella tavalla kauppaan liittyviä ympäristökysymyksiä koskevissa neuvotteluissa ja muissa kauppaan liittyvissä molemmille tärkeissä ympäristöasioissa.

2.       Osapuolet vahvistavat uudelleen sitoumuksensa panna tehokkaasti täytäntöön lainsäädännöissään ja käytännöissään monenväliset ympäristösopimukset, joiden sopimuspuolina ne ovat.

3.       Osapuolet vaihtavat keskenään säännöllisesti tietoja tilanteestaan ja edistymisestään monenvälisten ympäristösopimusten ratifioinnissa tai kyseisten sopimusten muuttamisessa.

4.       Osapuolet vahvistavat uudelleen sitoumuksensa pyrkiä saavuttamaan Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen ja sen Kioton pöytäkirjan lopullinen tavoite. Ne sitoutuvat tekemään yhteistyötä tulevan kansainvälisen ilmastonmuutoskehyksen kehittämiseksi Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen ja siihen liittyvien sopimusten ja päätösten mukaisesti.

5.       Tämän sopimuksen määräykset eivät estä osapuolia ottamasta käyttöön tai pitämästä voimassa toimenpiteitä monenvälisten ympäristösopimusten, joiden sopimuspuolia ne ovat, täytäntöönpanemiseksi edellyttäen, että kyseisiä toimenpiteitä ei sovelleta tavalla, joka johtaisi mielivaltaiseen tai perusteettomaan syrjintään osapuolten välillä tai kaupan peiteltyyn rajoittamiseen.

367 ARTIKLA

Kestävää kehitystä edistävä kauppa ja investointitoiminta

Osapuolet vahvistavat uudelleen sitoutuvansa edistämään kaupan vaikutusta kestävään kehitykseen sen taloudellisten, sosiaalisten ja ympäristönäkökohtien osalta. Tämän mukaisesti osapuolet

a)       tunnustavat työelämän perusnormien ja ihmisarvoisen työn myönteisen vaikutuksen talouden tehokkuuden, innovaatioiden ja tuottavuuden kannalta ja pyrkivät saamaan yhtäältä kauppapolitiikat ja toisaalta työelämää koskevat politiikat johdonmukaisemmiksi;

b)      pyrkivät helpottamaan ja edistämään ympäristöhyödykkeiden ja -palvelujen kauppaa sekä niihin tehtäviä investointeja muun muassa pyrkimällä poistamaan niihin liittyviä tullien ulkopuolisia esteitä;

c)       pyrkivät helpottamaan kaupan ja investointien esteiden poistamista sellaisten tavaroiden ja palvelujen osalta, joilla on erityistä merkitystä ilmastonmuutoksen vaikutusten lieventämisen kannalta, kuten kestävät ja uusiutuvat energialähteet sekä energiatehokkaat tuotteet ja palvelut, muun muassa laatimalla poliittisia toimintakehyksiä, jotka edistävät parhaiden saatavilla olevien teknologioiden käyttöönottoa, sekä edistämällä normeja, jotka vastaavat ympäristön ja talouden tarpeita ja minimoivat kaupan tekniset esteet;

d)      sopivat edistävänsä sellaisten tavaroiden kauppaa, jotka parantavat sosiaalisia oloja ja edistävät ympäristöä säästäviä käytäntöjä, mukaan lukien tavarat, jotka kuuluvat kestävyyden takaavien vapaaehtoisten järjestelmien, esimerkiksi reilun kaupan, eettisen kaupan, ympäristömerkkien ja luonnonvaroja hyödyntävien tuotteiden sertifiointijärjestelmien, piiriin;

e)       sopivat edistävänsä yritysten sosiaalista vastuuta muun muassa vaihtamalla tietoja ja kokemuksia parhaista toimintatavoista. Osapuolet viittaavat siltä osin kansainvälisesti tunnustettuihin periaatteisiin ja ohjeisiin, kuten OECD:n toimintaohjeet monikansallisille yrityksille, Yhdistyneiden kansakuntien Global Compact -aloite ja ILOn kolmikantainen periaatejulistus, joka koskee monikansallisia yrityksiä ja sosiaalipolitiikkaa.

368 ARTIKLA

Biologinen monimuotoisuus

1.       Osapuolet tunnustavat, että on tärkeää varmistaa biologisen monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö keskeisenä osana kestävän kehityksen saavuttamista, ja vahvistavat uudelleen sitoutumisensa biologisen monimuotoisuuden suojeluun ja kestävään käyttöön biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen ja muiden asiaankuuluvien kansainvälisten sopimusten, joiden sopimuspuolia ne ovat, mukaisesti.

2.       Sen vuoksi osapuolet sitoutuvat

a)       edistämään biologisten resurssien kestävällä käytöllä saatujen luonnonvaroja hyödyntävien tuotteiden kauppaa ja biologisen monimuotoisuuden suojelua;

b)      vaihtamaan tietoja luonnonvaroja hyödyntävien tuotteiden kauppaa koskevista toimista tavoitteena pysäyttää biologisen monimuotoisuuden väheneminen ja pienentää biologiseen monimuotoisuuteen kohdistuvia paineita, sekä tarvittaessa toimimaan yhteistyössä politiikkojensa vaikutuksen maksimoimiseksi ja sen varmistamiseksi, että politiikat tukevat toisiaan;

c)       edistämään lajien luettelointia luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen (CITES-sopimus) mukaisesti, jos kyseisiä lajeja pidetään uhanalaisina; ja

d)      toimimaan yhteistyössä alueellisella ja maailmanlaajuisella tasolla pyrkimyksenä edistää biologisen monimuotoisuuden suojelua ja kestävää käyttöä luonnon tai maatalouden ekosysteemeissä, myös uhanalaisten lajien ja niiden elinympäristöjen, erityisesti suojeltujen luonnonympäristöjen ja geneettisen monimuotoisuuden osalta, ekosysteemien tervehdyttämistä sekä sellaisten kielteisten ympäristövaikutusten poistamista tai vähentämistä, jotka johtuvat elollisten ja muiden kuin elollisten luonnonvarojen tai ekosysteemien käytöstä.

369 ARTIKLA

Kestävä metsätalous ja metsätuotteiden kauppa

1.       Osapuolet tunnustavat, että on tärkeää varmistaa metsien suojelu ja kestävä metsätalous, ja tunnustavat metsien merkityksen osapuolten taloudellisten ja sosiaalisten sekä ympäristötavoitteiden kannalta.

2.       Sen vuoksi osapuolet sitoutuvat

a)       edistämään kestävästi hoidetuista metsistä peräisin olevien, alkuperämaan sovellettavan lainsäädännön mukaisesti korjattujen metsätuotteiden kauppaa. Tältä osin toteutettaviin toimiin voi kuulua metsälainsäädännön noudattamista, metsähallintoa ja puukauppaa koskevan vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen tekeminen;

b)      vaihtamaan tietoja kestävällä tavalla hoidetuista metsistä peräisin olevan puutavaran ja puutuotteiden kulutuksen edistämistä koskevista toimenpiteistä ja tarvittaessa toimimaan yhteistyössä tällaisten toimenpiteiden kehittämiseksi;

c)       hyväksymään toimenpiteitä, joilla edistetään metsien suojelua ja torjutaan laittomia hakkuita ja niihin liittyvää kauppaa, tarvittaessa myös kolmansissa maissa;

d)      vaihtamaan tietoja metsähallinnon tehostamista koskevista toimista ja tarvittaessa toimimaan yhteistyössä pystyäkseen maksimoimaan sellaisten politiikkojensa vaikutuksen, joiden tavoitteena on jättää laittomasti korjattu puutavara ja puutuotteet kauppavirran ulkopuolelle ja varmistamaan, että nämä politiikat tukevat toisiaan;

e)       edistämään puulajien luettelointia CITES-yleissopimuksen mukaisesti, jos kyseisiä lajeja pidetään uhanalaisina; ja

f)       toimimaan yhteistyössä alueellisesti ja maailmanlaajuisesti metsien suojelun ja kaikentyyppisten metsien kestävän hoidon edistämiseksi käyttäen metsien vastuullista hoitoa edistävää sertifiointia.

370 ARTIKLA

Kalatuotteiden kauppa

Ottaen huomioon kalavarojen vastuullisen ja kestävän hoidon merkityksen sekä hyvän hallinnon edistämisen kaupassa osapuolet sitoutuvat

a)       edistämään parhaita käytänteitä kalavarojen hoidossa, jotta voidaan varmistaa kalavarojen säilyttäminen ja hoito kestävällä tavalla ja ekosysteemiin perustuvan lähestymistavan pohjalta;

b)      toteuttamaan tehokkaita toimenpiteitä kalastustoiminnan seurantaa ja valvontaa varten;

c)       varmistamaan, että kaikkia alueellisten kalastusjärjestöjen hyväksymiä suojelu- ja valvontatoimenpiteitä noudatetaan, sekä toimimaan mahdollisimman laajassa yhteistyössä kyseisten järjestöjen kanssa ja niiden sisällä; ja

d)      toimimaan yhteistyössä laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän (LIS) kalastuksen ja kalastukseen liittyvän toiminnan torjunnassa soveltaen kattavia, tehokkaita ja avoimia toimenpiteitä. Osapuolet toteuttavat myös politiikkoja ja toimenpiteitä LIS-tuotteiden jättämiseksi kauppavirtojen ja niiden markkinoiden ulkopuolelle.

371 ARTIKLA

Suojelun tasojen säilyttäminen

1.       Osapuolet tunnustavat, että ei ole asianmukaista edistää kauppaa tai investointeja alentamalla sisäisen ympäristö- tai työlainsäädännön mukaista suojaa.

2.       Osapuoli ei saa jättää soveltamatta ympäristö- tai työlainsäädäntöään tai poiketa siitä tai tarjoutua jättämään sitä soveltamatta tai poikkeamaan siitä edistääkseen kauppaa tai investointien tekemistä, hankkimista, laajentamista tai säilyttämistä alueellaan.

3.       Osapuoli ei saa laiminlyödä ympäristö- ja työlainsäädännön täytäntöönpanon valvontaa jatkuvilla tai toistuvilla toimilla tai toimimattomuudella edistääkseen kauppaa ja investointeja.

372 ARTIKLA

Tieteellinen tieto

Valmistellessaan ja toteuttaessaan toimenpiteitä, joilla pyritään suojelemaan ympäristöä tai työehtoja ja jotka saattavat vaikuttaa kauppaan tai investointeihin, osapuolet ottavat huomioon käytettävissä olevat tieteelliset ja tekniset tiedot sekä asiaankuuluvat kansainväliset normit, suuntaviivat ja mahdolliset suositukset varovaisuusperiaate mukaan lukien.

373 ARTIKLA

Avoimuus

Kumpikin osapuoli huolehtii sisäisen lainsäädäntönsä ja tämän sopimuksen V osaston (Kauppa ja kaupan liitännäistoimenpiteet) 12 luvun (Avoimuus) mukaisesti siitä, että toimenpiteet, joilla pyritään suojelemaan ympäristöä tai työehtoja ja jotka saattavat vaikuttaa kauppaan tai investointeihin, kehitetään, otetaan käyttöön ja pannaan täytäntöön avoimesti, että niistä ilmoitetaan hyvissä ajoin ja järjestetään julkinen kuuleminen ja että niistä tiedotetaan asianmukaisesti ja oikea-aikaisesti valtiosta riippumattomille toimijoille ja annetaan näille mahdollisuus esittää näkemyksensä.

374 ARTIKLA

Kestävään kehitykseen kohdistuvien vaikutusten uudelleenarviointi

Osapuolet sitoutuvat tarkastelemaan uudelleen, seuraamaan ja arvioimaan tämän sopimuksen V osaston (Kauppa ja kaupan liitännäistoimenpiteet) täytäntöönpanon vaikutusta kestävään kehitykseen sekä niiden omien että tällä sopimuksella perustettujen osallistumisprosessien ja instituutioiden välityksellä ja esimerkiksi kauppaan liittyvien kestävää kehitystä koskevien vaikutustenarviointien avulla.

375 ARTIKLA

Toimiminen yhdessä kaupan ja kestävän kehityksen alalla

Osapuolet tunnustavat, että on tärkeää toimia yhdessä ympäristö- ja työmarkkinapolitiikkojen kauppaan liittyvien näkökohtien osalta tämän sopimuksen V osaston (Kauppa ja kaupan liitännäistoimenpiteet) tavoitteiden saavuttamiseksi. Ne voivat toimia yhteistyössä muun muassa seuraavilla aloilla:

a)       kaupan ja kestävän kehityksen työ- tai ympäristönäkökohdat kansainvälisissä yhteyksissä, erityisesti WTO:n, ILOn, YK:n ympäristöohjelman (UNEP) ja monenvälisten ympäristösopimusten puitteissa;

b)      menetelmät ja indikaattorit, joita käytetään kaupan vaikutusta kestävään kehitykseen koskevissa arvioinneissa;

c)       työ- ja ympäristösäännösten, -normien ja -standardien vaikutus kauppaan ja investointeihin sekä kauppaa ja investointeja koskevien sääntöjen vaikutus työ- ja ympäristölainsäädäntöön, mukaan lukien työ- ja ympäristösäännösten ja -politiikan kehitykseen;

d)      tämän sopimuksen V osaston (Kauppa ja kaupan liitännäistoimenpiteet) myönteiset ja kielteiset vaikutukset kestävään kehitykseen ja tavat, joilla niitä voidaan lisätä, estää tai lieventää ottaen huomioon myös jommankumman tai molempien osapuolten toteuttamat kestävään kehitykseen kohdistuvien vaikutusten arvioinnit;

e)       keskeisten, tärkeimpien ja muiden ajanmukaisten ILOn yleissopimusten ja monenvälisten ympäristösopimusten, jotka ovat kaupan kannalta merkittäviä, ratifioinnin ja tehokkaan täytäntöönpanon edistäminen;

f)       yksityisen ja julkisen sertifioinnin sekä jäljitettävyys- ja merkintäjärjestelmien, muun muassa ympäristömerkkijärjestelmän, edistäminen;

g)      yritysten sosiaalisen vastuun edistäminen esimerkiksi toteuttamalla toimia, jotka koskevat kansainvälisesti tunnustetuista suuntaviivoista ja periaatteista tiedottamista, niiden noudattamista, täytäntöönpanoa ja seurantaa;

h)      ILOn laatiman ihmisarvoisen työn toimintaohjelman kauppaan liittyvät näkökohdat, joihin kuuluvat kaupan ja täyden ja tuottavan työllisyyden välinen yhteys, työmarkkinoiden mukauttaminen, työelämän perusnormit, työvoimatilastot, henkilöresurssien kehittäminen ja elinikäinen oppiminen, sosiaalinen suojelu ja sosiaalisen osallisuuden edistäminen, työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu sekä sukupuolten tasa-arvo;

i)       monenvälisten ympäristösopimusten kauppaan liittyvät näkökohdat, mukaan lukien tulliyhteistyö;

j)       nykyisen ja tulevan kansainvälisen ilmastonmuutosta koskevan järjestelmän kauppaan liittyvät näkökohdat, mukaan lukien vähähiilisten teknologioiden ja energiatehokkuuden edistäminen;

k)      biologisen monimuotoisuuden suojelua ja kestävää käyttöä edistävät kauppaan liittyvät toimenpiteet;

l)       kauppaan liittyvät toimenpiteet metsäkadon torjumiseksi muun muassa siten, että puututaan laittoman hakkuun aiheuttamiin ongelmiin; ja

m)     kauppaan liittyvät toimenpiteet kestävien kalastuskäytäntöjen ja kestävästi hoidetuista kalavaroista peräisin olevien kalastustuotteiden kaupan edistämiseksi.

376 ARTIKLA

Institutionaaliset ja valvontajärjestelmät

1.       Kumpikin osapuoli nimeää hallinnostaan yksikön, joka toimii toisen osapuolen yhteyspisteenä tätä lukua sovellettaessa.

2.       Perustetaan kaupan ja kestävän kehityksen alakomitea. Se raportoi toimistaan tämän sopimuksen 438 artiklan 4 kohdan mukaiselle kauppa-asioita käsittelevälle assosiaatiokomitealle. Sen jäseninä on kunkin osapuolen korkean tason hallintovirkamiehiä.

3.       Kaupan ja kestävän kehityksen alakomitea kokoontuu vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulopäivästä ja sen jälkeen tarvittaessa tarkastelemaan tämän luvun ja tämän sopimuksen 375 artiklan mukaisesti aloitettujen yhteistyötoimien täytäntöönpanoa. Kyseinen alakomitea vahvistaa työjärjestyksensä.

4.       Kumpikin osapuoli kutsuu koolle uuden tai olemassa olevan sisäisen, kestävää kehitystä käsittelevän neuvoa-antavan ryhmän (tai ryhmiä), jonka tehtävänä on antaa neuvoja tähän lukuun liittyvistä kysymyksistä. Tällaiset ryhmät voivat myös omasta aloitteestaan esittää näkemyksiä ja antaa suosituksia tämän luvun täytäntöönpanosta.

5.       Sisäiset neuvoa-antavat ryhmät koostuvat kansalaisyhteiskuntaa edustavista riippumattomista organisaatioista, joissa on tasapainoisesti edustettuina talous-, sosiaali- ja ympäristöalan sidosryhmiä, muun muassa työnantaja- ja työntekijäjärjestöjä, valtiosta riippumattomia järjestöjä, elinkeinoelämän järjestöjä sekä muita asiaan liittyviä sidosryhmiä.

377 ARTIKLA

Yhteinen kansalaisyhteiskunnan keskustelufoorumi

1.       Osapuolet helpottavat alueelleen sijoittautuneiden kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden yhteisen foorumin, johon osallistuu myös osapuolten sisäisten neuvoa-antavien ryhmien jäseniä ja kansalaisia, käymää vuoropuhelua tämän sopimuksen kestävän kehityksen näkökohdista. Osapuolet edistävät asian kannalta merkityksellisten tahojen, kuten riippumattomien työnantaja-, työntekijä- ja ympäristöjärjestöjen sekä elinkeinoelämän järjestöjen ja tarvittaessa muiden asiaan liittyvien sidosryhmien, tasapuolista edustamista.

2.       Yhteinen kansalaisyhteiskunnan keskustelufoorumi kutsutaan koolle kerran vuodessa, jolleivät osapuolet muuta sovi. Osapuolet sopivat yhteisen kansalaisyhteiskunnan keskustelufoorumin toiminnasta viimeistään vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

3.       Osapuolet antavat yhteiselle kansalaisyhteiskunnan keskustelufoorumille selvityksen tämän luvun täytäntöönpanosta. Yhteisen kansalaisyhteiskunnan keskustelufoorumin näkemykset ja lausunnot toimitetaan osapuolille ja ne saatetaan julkisesti saataville.

378 ARTIKLA

Valtioiden väliset neuvottelut

1.       Tätä lukua koskevissa kysymyksissä osapuolet voivat turvautua vain tässä artiklassa ja tämän sopimuksen 379 artiklassa määrättyihin menettelyihin.

2.       Osapuoli voi ehdottaa neuvotteluja toisen osapuolen kanssa mistä tahansa tämän luvun mukaisesta kysymyksestä toimittamalla kirjallisen pyynnön toisen osapuolen yhteyspisteeseen. Pyynnössä asia on esitettävä selkeästi, tarkennettava käsiteltävä ongelma ja esitettävä lyhyt tiivistelmä tämän luvun soveltamisalaan kuuluvista väitteistä. Neuvottelut aloitetaan viipymättä sen jälkeen kun osapuoli on toimittanut neuvottelupyynnön.

3.       Osapuolet pyrkivät kaikin tavoin pääsemään asiassa molempia osapuolia tyydyttävään ratkaisuun. Osapuolten on otettava huomioon ILOn tai asianomaisten monenvälisten ympäristöjärjestöjen tai -elinten toiminta, jotta voidaan edistää yhteistyötä ja johdonmukaisuutta osapuolten ja kyseisten organisaatioiden työssä. Osapuolet voivat pyytää tarvittaessa neuvoja kyseisiltä organisaatioilta tai elimiltä tai muilta sopiviksi katsomiltaan henkilöiltä tai elimiltä asian perusteellista selvittämistä varten.

4.       Jos osapuoli katsoo, että asiasta on keskusteltava edelleen, osapuoli voi pyytää, että kaupan ja kestävän kehityksen alakomitea kokoontuu tarkastelemaan asiaa, toimittamalla kirjallisen pyynnön toisen osapuolen yhteyspisteeseen. Alakomitean on kokoonnuttava viipymättä, ja sen on pyrittävä löytämään asiaan ratkaisu.

5.       Tarvittaessa kyseinen alakomitea voi pyytää neuvoa jommankumman osapuolen tai molempien osapuolten sisäiseltä neuvoa-antavalta ryhmältä tai ryhmiltä tai muuta asiantuntija-apua.

6.       Neuvottelevien osapuolten asiassa saavuttama lopputulos on saatettava julkisesti saataville.

379 ARTIKLA

Asiantuntijapaneeli

1.       Kumpikin osapuoli voi 90 päivän kuluttua tämän sopimuksen 378 artiklan 2 kohdan mukaisen neuvottelupyynnön toimittamisen jälkeen pyytää, että asiantuntijapaneeli kokoontuu tarkastelemaan asiaa, jota ei ole tyydyttävästi käsitelty valtioiden välisissä neuvotteluissa.

2.       Ellei tässä artiklassa toisin määrätä, sovelletaan tämän sopimuksen V osaston (Kauppa ja kaupan liitännäistoimenpiteet) 14 luvun (Riitojen ratkaiseminen) 3 jakson 1 ja 3 alajakson ja 406 artiklan määräyksiä sekä tämän sopimuksen liitteessä XXXIII olevaa työjärjestystä ja tämän sopimuksen liitteessä XXXIV vahvistettuja välimiesten ja sovittelijoiden käytännesääntöjä, jäljempänä ’käytännesäännöt’.

3.       Ensimmäisessä kokouksessaan tämän sopimuksen voimaantulon jälkeen kaupan ja kestävän kehityksen alakomitea laatii luettelon vähintään 15 henkilöstä, jotka ovat halukkaita ja kykeneviä toimimaan asiantuntijoina paneelin menettelyissä. Kumpikin osapuoli ehdottaa vähintään viittä henkilöä asiantuntijoina toimimista varten. Osapuolet valitsevat myös vähintään viisi henkilöä, jotka eivät ole kummankaan osapuolen kansalaisia ja jotka voivat toimia asiantuntijapaneelin puheenjohtajana. Kaupan ja kestävän kehityksen alakomitea varmistaa, että luettelo on aina mainitun suuruinen.

4.       Edellä 3 kohdassa tarkoitetun luettelon on koostuttava henkilöistä, joilla on erityistietämystä tai asiantuntemusta tässä luvussa käsitellyistä oikeus-, työ- tai ympäristökysymyksistä tai kansainvälisistä sopimuksista johtuvien riitojen ratkaisemisesta. Heidän on oltava riippumattomia ja toimittava yksilöinä, he eivät saa ottaa käsiteltävänä olevaan asiaan liittyviä ohjeita miltään organisaatiolta tai minkään osapuolen hallitukselta eikä heillä ei saa olla sidoksia minkään osapuolen hallitukseen ja heidän on noudatettava tämän sopimuksen liitteessä XXXIV vahvistettuja käytännesääntöjä.

5.       Tämän luvun alaan kuuluvien kysymysten osalta asiantuntijapaneelin on koostuttava tämän artiklan 3 kohdassa tarkoitetuista asiantuntijoista tämän sopimuksen 385 artiklan ja tämän sopimuksen liitteessä XXXIII vahvistetun työjärjestyksen 8 artiklan mukaisesti.

6.       Asiantuntijapaneeli voi pyytää osapuolilta, sisäiseltä neuvoa-antavalta ryhmältä tai ryhmiltä tai kaikilta muilta asianmukaisiksi katsomiltaan tahoilta tietoja ja neuvoja. Tämän sopimuksen 365 ja 366 ARTIKLAssa tarkoitettujen monenvälisten sopimusten noudattamiseen liittyvissä asioissa asiantuntijapaneelin olisi pyydettävä tietoja ja neuvoja ILOlta tai monenvälisten sopimusten mukaisilta elimiltä.

7.       Asiantuntijapaneelin on annettava osapuolille laatimansa kertomus tämän sopimuksen V osaston (Kauppa ja kaupan liitännäistoimenpiteet) 14 luvussa (Riitojen ratkaiseminen) vahvistettuja menettelyjä noudattaen. Kertomuksessa esitetään tosiseikat, asiaa koskevien määräysten sovellettavuus sekä havaintojen ja suositusten perustelut. Osapuolet saattavat kertomuksen julkisesti saataville 15 päivän kuluessa sen antamisesta.

8.       Osapuolet neuvottelevat asianmukaisista toimenpiteistä, jotka pannaan täytäntöön ottaen huomioon asiantuntijapaneelin kertomuksen ja suositukset. Asianomaisen osapuolen on ilmoitettava neuvoa-antavalle ryhmälleen tai ryhmilleen ja toiselle osapuolelle päätöksensä toteutettavista toimista tai toimenpiteistä viimeistään kolmen kuukauden kuluttua kertomuksen julkistamisesta. Kaupan ja kestävän kehityksen alakomitea valvoo asiantuntijapaneelin kertomuksen ja suositusten jatkotoimia. Neuvoa-antavat elimet ja yhteinen kansalaisyhteiskunnan keskustelufoorumi voivat esittää huomionsa tältä osin kaupan ja kestävän kehityksen alakomitealle.

14 LUKU

RIITOJEN RATKAISEMINEN

1 JAKSO

TAVOITE JA SOVELTAMISALA

380 ARTIKLA

Tavoite

Tämän luvun tavoitteena on luoda tehokas ja toimiva järjestelmä osapuolten välisten, tämän sopimuksen V osaston (Kauppa ja kaupan liitännäistoimenpiteet) tulkintaan ja soveltamiseen liittyvien riitojen välttämiseksi ja ratkaisemiseksi, jotta päästäisiin mahdollisuuksien mukaan yhteisesti sovittuun ratkaisuun.

381 ARTIKLA

Soveltamisala

Tätä lukua sovelletaan kaikkiin tämän sopimuksen V osaston (Kauppa ja kaupan liitännäistoimenpiteet) määräysten tulkintaan ja soveltamiseen liittyviin riitoihin, jollei toisin nimenomaan määrätä.

2 JAKSO

NEUVOTTELUT JA SOVITTELU

382 ARTIKLA

Neuvottelut

1.       Osapuolet pyrkivät ratkaisemaan kaikki tämän sopimuksen 381 artiklassa tarkoitetut riidat käymällä neuvotteluja vilpittömässä mielessä ja siten, että tavoitteena on päästä yhteisesti sovittuun ratkaisuun.

2.       Osapuoli pyytää neuvotteluja esittämällä toiselle osapuolelle kirjallisen pyynnön, josta lähetetään kopio tämän sopimuksen 438 artiklan 4 kohdan mukaiselle kauppa-asioita käsittelevälle assosiaatiokomitealle ja joka on perusteltava muun muassa nimeämällä kyseessä oleva toimenpide ja tämän sopimuksen 381 artiklassa tarkoitetut määräykset, joita sen mielestä olisi sovellettava.

3.       Neuvottelut on pidettävä 30 päivän kuluessa pyynnön vastaanottamispäivästä, ja ne on käytävä, jolleivät osapuolet muuta sovi, pyynnön kohteena olevan osapuolen alueella. Neuvottelut on katsottava loppuun suoritetuiksi 30 päivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta, ellei kumpikin osapuoli hyväksy neuvottelujen jatkamista. Neuvottelut, erityisesti kaikki osapuolten neuvottelujen aikana paljastamat tiedot ja esittämät kannat, ovat luottamuksellisia eivätkä vaikuta kummankaan osapuolen oikeuteen ryhtyä muihin toimenpiteisiin.

4.       Neuvottelut kiireellisistä asioista, mukaan lukien pilaantuvia tavaroita tai kausitavaroita tai -palveluja koskevat asiat, on järjestettävä 15 päivän kuluessa siitä, kun pyynnön kohteena oleva osapuoli vastaanotti pyynnön, ja ne katsotaan loppuun käydyiksi kyseisten 15 päivän kuluessa, ellei kumpikin osapuoli hyväksy neuvottelujen jatkamista.

5.       Jos se osapuoli, jolle pyyntö on esitetty, ei vastaa neuvottelupyyntöön kymmenen päivän kuluessa sen vastaanottamisesta tai jos neuvotteluja ei järjestetä tämän artiklan 3 tai 4 kohdassa määrätyissä määräajoissa tai jos osapuolet sopivat, että neuvotteluja ei aloiteta, tai jos neuvottelut on saatettu päätökseen, mutta yhteisesti sovittuun ratkaisuun ei ole päästy, osapuoli, joka pyysi neuvotteluja, voi vedota tämän sopimuksen 384 artiklaan.

6.       Neuvottelujen aikana kummankin osapuolen on esitettävä tosiasioita koskevat riittävät tiedot, joiden avulla on mahdollista arvioida kattavasti tapaa, jolla kyseessä oleva toimenpide voisi vaikuttaa tämän sopimuksen toimintaan ja soveltamiseen.

7.       Jos neuvottelut koskevat energiatuotteiden kuljetusta verkkojen kautta ja toinen osapuoli pitää riidan ratkaisemista kiireellisenä osapuolten välisen maakaasun, öljyn tai sähkön kuljetuksen täydellisen tai osittaisen keskeytymisen vuoksi, neuvottelut on järjestettävä kolmen päivän kuluessa pyynnön esittämisestä ja ne katsotaan loppuun käydyiksi kolmen päivän kuluessa pyynnön esittämisestä, ellei kumpikin osapuoli hyväksy neuvottelujen jatkamista.

383 ARTIKLA

Sovittelu

Osapuoli voi pyytää toista osapuolta aloittamaan sovittelumenettelyn tämän sopimuksen liitteen XXXII mukaisesti sellaisten toimenpiteiden osalta, jotka vaikuttavat haitallisesti osapuolten väliseen kauppaan tai sijoituksiin.

3 JAKSO

RIITOJENRATKAISUMENETTELYT

1 ALAJAKSO

VÄLIMIESMENETTELY

384 ARTIKLA

Välimiesmenettelyn aloittaminen

1.       Jos osapuolet eivät ole onnistuneet ratkaisemaan riitaa tämän sopimuksen 382 artiklassa määrättyjen neuvottelujen avulla, neuvotteluja pyytänyt osapuoli voi pyytää välimiespaneelin asettamista tämän artiklan mukaisesti.

2.       Välimiespaneelin asettamista koskeva pyyntö on tehtävä kirjallisesti toiselle osapuolelle ja tämän sopimuksen 438 artiklan 4 kohdan mukaiselle kauppa-asioita käsittelevälle assosiaatiokomitealle. Kantajaosapuolen on pyynnössään nimettävä kyseessä oleva toimenpide ja selitettävä riittävät ja selkeät oikeudelliset perusteet esittäen, millä tavoin kyseinen toimenpide on ristiriidassa tämän sopimuksen 381 artiklassa tarkoitettujen määräysten kanssa.

385 ARTIKLA

Välimiespaneelin asettaminen

1.       Välimiespaneeli koostuu kolmesta välimiehestä.

2.       Sopiakseen välimiespaneelin kokoonpanosta osapuolet neuvottelevat keskenään kymmenen päivän kuluessa siitä, kun vastaajaosapuoli on vastaanottanut pyynnön välimiespaneelin asettamisesta.

3.       Jos osapuolet eivät pysty sopimaan välimiespaneelin kokoonpanosta tämän artiklan 2 kohdassa vahvistetussa määräajassa, kumpikin osapuoli voi nimetä tämän sopimuksen 404 artiklan mukaisesti laaditusta alaluettelostaan välimiehen viiden päivän kuluessa tämän artiklan 2 kohdassa vahvistetun määräajan päättymisestä. Jos jompikumpi osapuolista ei pysty nimeämään välimiestä, tämän sopimuksen 438 artiklan 4 kohdan mukaisen kauppa-asioita käsittelevän assosiaatiokomitean puheenjohtajan tai puheenjohtajan valtuuttaman henkilön on toisen osapuolen pyynnöstä valittava välimies arvalla kyseisen osapuolen alaluettelosta, joka sisältyy tämän sopimuksen 404 artiklan mukaisesti laadittuun luetteloon.

4.       Elleivät osapuolet pääse sopimukseen välimiespaneelin puheenjohtajasta tämän artiklan 2 kohdassa vahvistetussa määräajassa, kauppa-asioita käsittelevän assosiaatiokomitean puheenjohtajan tai puheenjohtajan valtuuttaman henkilön on kumman tahansa osapuolen pyynnöstä valittava välimiespaneelin puheenjohtaja arvalla puheenjohtajien alaluettelosta, joka sisältyy tämän sopimuksen 404 artiklan mukaisesti laadittuun luetteloon.

5.       Kauppa-asioita käsittelevän assosiaatiokomitean puheenjohtaja tai tämän valtuuttama henkilö valitsee välimiehet viiden päivän kuluessa siitä, kun jompikumpi osapuoli on esittänyt 3 ja 4 kohdassa tarkoitetun pyynnön.

6.       Välimiespaneelin asettamispäiväksi katsotaan se päivä, jona viimeinen kolmesta valitusta välimiehestä hyväksyy nimityksen tämän sopimuksen liitteessä XXXIII vahvistetun työjärjestyksen mukaisesti.

7.       Jos tämän sopimuksen 404 artiklassa tarkoitettua luetteloa ei ole laadittu tai jos se ei sisällä riittävästi nimiä, kun tämän artiklan 3 ja 4 kohdan mukainen pyyntö tehdään, välimiehet valitaan arvalla niiden henkilöiden joukosta, joita joko toinen osapuoli tai molemmat osapuolet ovat virallisesti ehdottaneet.

8.       Elleivät osapuolet toisin sovi, tämän sopimuksen V osaston (Kauppa ja kaupan liitännäistoimenpiteet) 11 lukua (Energian kauppapoliittiset näkökohdat) koskevan riidan osalta, jonka ratkaisemista toinen osapuoli pitää kiireellisenä osapuolten välisen maakaasun, öljyn tai sähkön kuljetuksen täydellisen tai osittaisen keskeytymisen tai sen uhan vuoksi, sovelletaan 3 kohdan toista virkettä ja 4 kohtaa turvautumatta 2 kohtaan, ja 5 kohdassa tarkoitetuksi määräajaksi vahvistetaan kaksi päivää.

386 ARTIKLA

Kiireellisyyttä koskeva alustava päätös

Jos osapuoli sitä pyytää, välimiespaneelin on kymmenen päivän kuluessa asettamisestaan tehtävä alustava päätös siitä, katsotaanko asia kiireelliseksi.

387 ARTIKLA

Välimiespaneelin raportit

1.       Välimiespaneelin on annettava osapuolille viimeistään 90 päivän kuluttua asettamispäivästään väliraportti, jossa esitetään selvitetyt tosiseikat, asiaa koskevien määräysten sovellettavuus sekä päätelmien ja annettavien suositusten perustelut. Jos paneeli katsoo, että määräaikaa ei pystytä noudattamaan, paneelin puheenjohtajan on ilmoitettava asiasta kirjallisesti osapuolille sekä tämän sopimuksen 438 artiklan 4 kohdan mukaiselle kauppa-asioita käsittelevälle assosiaatiokomitealle ja mainittava syyt viivästykseen sekä päivä, jona paneeli aikoo antaa väliraporttinsa. Väliraportti olisi joka tapauksessa annettava viimeistään 120 päivän kuluttua välimiespaneelin asettamispäivästä.

2.       Osapuoli voi 14 päivän kuluessa väliraportin antamisesta toimittaa välimiespaneelille kirjallisen pyynnön tarkistaa tiettyjä väliraportin kohtia.

3.       Kiireellisissä tapauksissa, mukaan lukien pilaantuvia tavaroita tai kausitavaroita ja -palveluja koskevat tapaukset, välimiespaneelin on kaikin keinoin pyrittävä antamaan väliraporttinsa 45 päivän kuluessa ja joka tapauksessa viimeistään 60 päivän kuluttua välimiespaneelin asettamispäivästä. Osapuoli voi seitsemän päivän kuluessa väliraportin antamisesta toimittaa välimiespaneelille kirjallisen pyynnön tarkistaa tiettyjä väliraportin kohtia.

4.       Tarkasteltuaan osapuolten väliraportista esittämiä kirjallisia lausumia välimiespaneeli voi muuttaa raporttiaan ja tehdä tarpeelliseksi katsomiaan lisätutkimuksia. Lopullisen välitystuomion päätelmissä on käsiteltävä riittävästi alustavassa tutkintavaiheessa esitettyjä väitteitä, ja lisäksi päätelmissä on vastattava selkeästi osapuolten esittämiin kysymyksiin ja havaintoihin.

5.       Tämän sopimuksen V osaston (Kauppa ja kaupan liitännäistoimenpiteet) 11 lukua (Energian kauppapoliittiset näkökohdat) koskevan riidan osalta, jonka ratkaisemista toinen osapuoli pitää kiireellisenä osapuolten välisen maakaasun, öljyn tai sähkön kuljetuksen täydellisen tai osittaisen keskeytymisen tai sen uhan vuoksi, väliraportti on annettava 20 päivän kuluttua välimiespaneelin asettamisesta ja kaikki tämän artiklan 2 kohdan mukaiset pyynnöt on esitettävä viiden päivän kuluessa kirjallisen raportin antamisesta. Välimiespaneeli voi myös päättää olla antamatta väliraporttia.

388 ARTIKLA

Kiireellisten energiaa koskevien riitojen sovittelu

1.       Tämän sopimuksen V osaston (Kauppa ja kaupan liitännäistoimenpiteet) 11 lukua (Energian kauppapoliittiset näkökohdat) koskevan riidan osalta, jonka ratkaisemista toinen osapuoli pitää kiireellisenä osapuolten välisen maakaasun, öljyn tai sähkön kuljetuksen täydellisen tai osittaisen keskeytymisen tai sen uhan vuoksi, kumpikin osapuoli voi pyytää välimiespaneelin puheenjohtajaa toimimaan minkä tahansa riitaan liittyvän asian sovittelijana esittämällä paneelille tätä koskevan pyynnön.

2.       Sovittelija pyrkii saavuttamaan sovun riidan ratkaisemiseksi tai sovun menettelystä, jolla riita voitaisiin ratkaista. Jos sovittelija ei onnistu löytämään sopua 15 päivän kuluessa nimittämisestään, hän suosittelee riidan ratkaisua tai menettelyä, jolla riita voitaisiin ratkaista, ja päättää ehdoista, joita noudatetaan sovittelijan määräämästä päivämäärästä alkaen riidan ratkaisuun saakka.

3.       Osapuolet ja niiden valvonnan tai lainkäyttövallan piiriin kuuluvat yksiköt noudattavat 2 kohdan mukaisesti annettuja suosituksia ehdoista kolmen kuukauden ajan sovittelijan päätöksestä tai riidan ratkaisuun saakka sen mukaan, kumpi näistä päivämääristä on aikaisempi.

4.       Sovittelijan on noudatettava tämän sopimuksen liitteessä XXXIV vahvistettuja käytännesääntöjä.

389 ARTIKLA

Välitystuomioiden tiedoksianto

1.       Välimiespaneelin on annettava lopullinen tuomionsa tiedoksi osapuolille ja tämän sopimuksen 438 artiklan 4 kohdan mukaiselle kauppa-asioita käsittelevälle assosiaatiokomitealle 120 päivän kuluessa välimiespaneelin asettamispäivästä. Jos välimiespaneeli katsoo, että määräaikaa ei pystytä noudattamaan, paneelin puheenjohtajan on ilmoitettava asiasta kirjallisesti osapuolille sekä kauppa-asioita käsittelevälle assosiaatiokomitealle ja mainittava syyt viivästykseen sekä päivämäärä, jona paneeli aikoo antaa tuomionsa. Välitystuomio olisi joka tapauksessa annettava tiedoksi viimeistään 150 päivän kuluttua välimiespaneelin asettamispäivästä.

2.       Kiireellisissä tapauksissa, mukaan lukien pilaantuvia tavaroita tai kausitavaroita tai -palveluja koskevat tapaukset, välimiespaneelin olisi kaikin keinoin pyrittävä antamaan tuomionsa tiedoksi 60 päivän kuluessa paneelin asettamispäivästä. Välitystuomio olisi joka tapauksessa annettava tiedoksi viimeistään 75 päivän kuluttua välimiespaneelin asettamispäivästä.

3.       Tämän sopimuksen V osaston (Kauppa ja kaupan liitännäistoimenpiteet) 11 lukua (Energian kaupalliset näkökohdat) koskevan riidan osalta, jonka ratkaisemista toinen osapuoli pitää kiireellisenä osapuolten välisen maakaasun, öljyn tai sähkön kuljetuksen täydellisen tai osittaisen keskeytymisen tai sen uhan vuoksi, välimiespaneeli antaa tuomionsa tiedoksi 40 päivän kuluessa paneelin asettamispäivästä.

2 ALAJAKSO

TUOMIOIDEN NOUDATTAMINEN

390 ARTIKLA

Välitystuomioiden noudattaminen

Vastaajaosapuoli toteuttaa viipymättä ja vilpittömässä mielessä tarvittavat toimenpiteet välimiespaneelin tuomion noudattamiseksi.

391 ARTIKLA

Välitystuomioiden noudattamista koskeva kohtuullinen määräaika

1.       Jos tuomion välitön noudattaminen ei ole mahdollista, osapuolet pyrkivät sopimaan välitystuomioiden noudattamista koskevasta määräajasta. Tällöin vastaajaosapuoli ilmoittaa viimeistään 30 päivän kuluttua siitä, kun osapuolet ovat vastaanottaneet välitystuomiota koskevan tiedoksiannon, kantajaosapuolelle ja tämän sopimuksen 438 artiklan 4 kohdan mukaiselle kauppa-asioita käsittelevälle assosiaatiokomitealle ajan, jonka se tarvitsee tuomion noudattamiseksi, jäljempänä ’kohtuullinen määräaika’, ja ehdotettua kohtuullista määräaikaa koskevat perusteet.

2.       Jos osapuolten välillä on erimielisyyttä välitystuomion noudattamisen edellyttämästä kohtuullisesta määräajasta, kantajaosapuolen on 20 päivän kuluessa vastaajaosapuolen tekemän 1 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen vastaanottamisesta pyydettävä kirjallisesti alkuperäistä välimiespaneelia määrittämään kohtuullisen määräajan pituus. Tällaisesta pyynnöstä on ilmoitettava samanaikaisesti toiselle osapuolelle sekä kauppa-asioita käsittelevälle assosiaatiokomitealle. Alkuperäinen välimiespaneeli ilmoittaa tuomiostaan osapuolille ja kauppa-asioita käsittelevälle assosiaatiokomitealle 20 päivän kuluessa pyynnön esittämisestä.

3.       Vastaajaosapuoli ilmoittaa kantajaosapuolelle kirjallisesti välitystuomion noudattamisen edistymisestä viimeistään 30 päivää ennen kohtuullisen määräajan umpeutumista.

4.       Kohtuullista määräaikaa voidaan jatkaa osapuolten yhteisellä sopimuksella.

392 ARTIKLA

Välitystuomion noudattamiseksi toteutettujen toimenpiteiden tarkastelu

1.       Vastaajaosapuoli ilmoittaa kantajaosapuolelle sekä tämän sopimuksen 438 artiklan 4 kohdan mukaiselle kauppa-asioita käsittelevälle assosiaatiokomitealle ennen kohtuullisen määräajan päättymistä toimenpiteistä, jotka se on toteuttanut välitystuomion noudattamiseksi.

2.       Jos osapuolten välillä on erimielisyyttä 1 kohdan nojalla ilmoitettujen toimenpiteiden olemassaolosta tai yhdenmukaisuudesta tämän sopimuksen 381 artiklassa tarkoitettujen määräysten kanssa, kantajaosapuoli voi pyytää kirjallisesti alkuperäistä välimiespaneelia ratkaisemaan asian. Pyynnössä on nimettävä kyseessä oleva toimenpide ja selitettävä riittävät ja selkeät oikeudelliset perusteet esittäen, millä tavoin kyseinen toimenpide on ristiriidassa tämän sopimuksen 381 artiklassa tarkoitettujen määräysten kanssa. Alkuperäinen välimiespaneeli ilmoittaa tuomiostaan osapuolille ja kauppa-asioita käsittelevälle assosiaatiokomitealle 45 päivän kuluessa pyynnön esittämisestä.

393 ARTIKLA

Välitystuomioiden noudattamatta jättämisestä seuraavat väliaikaiset korjaavat toimenpiteet

1.       Jos vastaajaosapuoli ei ilmoita välitystuomion noudattamiseksi toteuttamistaan toimenpiteistä ennen kohtuullisen määräajan päättymistä tai jos välimiespaneeli päättää, että mitään toimenpiteitä välitystuomion noudattamiseksi ei ole tai että tämän sopimuksen 392 artiklan 1 kohdan mukaisesti ilmoitettu toimenpide ei ole tämän sopimuksen 381 artiklassa tarkoitetuista määräyksistä johtuvien osapuolen velvoitteiden mukainen, vastaajaosapuolen on kantajaosapuolen tätä vaatiessa ja kyseisen osapuolen kuulemisen jälkeen tarjottava väliaikaista korvausta.

2.       Jos kantajaosapuoli päättää olla pyytämättä väliaikaista korvausta tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti tai jos tällainen pyyntö esitetään, mutta korvauksesta ei päästä sopimukseen 30 päivän kuluessa kohtuullisen määräajan päättymisestä tai sellaisen tämän sopimuksen 392 artiklan nojalla annetun välitystuomion tiedoksiannosta, jonka mukaan tuomion noudattamiseksi toteutettuja toimenpiteitä ei ole tai toimenpide on ristiriidassa tämän sopimuksen 381 artiklassa tarkoitettujen määräysten kanssa, kantajaosapuolella on oikeus keskeyttää tämän sopimuksen 381 artiklassa tarkoitetuista määräyksistä johtuvien velvoitteiden täyttäminen rikkomisesta johtuvien mitätöivien tai heikentävien vaikutusten tasoa vastaavasti ilmoitettuaan tästä toiselle osapuolelle ja tämän sopimuksen 438 artiklan 4 kohdan mukaiselle kauppa-asioita käsittelevälle assosiaatiokomitealle. Ilmoituksesta on käytävä ilmi velvoitteiden keskeyttämisen taso. Kantajaosapuoli voi aloittaa keskeytyksen milloin tahansa 10 päivän määräajan umpeuduttua siitä päivästä, jona vastaajaosapuoli on vastaanottanut ilmoituksen, ellei vastaajaosapuoli ole pyytänyt välimiesmenettelyä tämän artiklan 3 kohdan mukaisesti.

3.       Jos vastaajaosapuoli katsoo, että keskeytyksen taso ei vastaa rikkomisesta johtuvia mitätöiviä tai heikentäviä vaikutuksia, se voi pyytää kirjallisesti alkuperäistä välimiespaneelia ratkaisemaan asian. Kyseinen pyyntö on annettava tiedoksi kantajaosapuolelle ja kauppa-asioita käsittelevälle assosiaatiokomitealle ennen 2 kohdassa tarkoitetun 10 päivän määräajan umpeutumista. Alkuperäisen välimiespaneelin on ilmoitettava velvoitteiden keskeyttämisen tasoa koskeva tuomionsa osapuolille ja kauppa-asioita käsittelevälle assosiaatiokomitealle 30 päivän kuluessa pyynnön esittämisestä. Velvoitteita ei saa keskeyttää ennen kuin alkuperäinen välimiespaneeli on ilmoittanut tuomiostaan, ja keskeytys on toteutettava välimiespaneelin tuomiota noudattaen.

4.       Velvoitteiden keskeyttämisen ja tässä artiklassa määrätyn korvauksen on oltava tilapäisiä eikä niitä sovelleta sen jälkeen, kun

a)       osapuolet ovat päässeet yhteisesti sovittuun ratkaisuun tämän sopimuksen 398 artiklan mukaisesti;

b)      osapuolet ovat sopineet, että tämän sopimuksen 392 artiklan 1 kohdan nojalla ilmoitettu toimenpide saattaa vastaajaosapuolen noudattamaan tämän sopimuksen 381 artiklassa tarkoitettuja määräyksiä; tai

c)       tämän sopimuksen 381 artiklassa tarkoitettujen määräysten kanssa ristiriidassa olevaksi katsottu toimenpide on peruutettu tai sitä on muutettu sen saattamiseksi mainittujen määräysten mukaiseksi tämän sopimuksen 392 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla.

394 ARTIKLA

Kiireellisten energiaa koskevien riitojen korjaavat toimenpiteet

1.       Tämän sopimuksen V osaston (Kauppa ja kaupan liitännäistoimenpiteet) 11 lukua (Energian kaupalliset näkökohdat) koskevan riidan osalta, jonka ratkaisemista toinen osapuoli pitää kiireellisenä osapuolten välisen maakaasun, öljyn tai sähkön kuljetuksen täydellisen tai osittaisen keskeytymisen tai sen uhan vuoksi, sovelletaan korjaavia toimenpiteitä koskevia tämän artiklan määräyksiä.

2.       Tämän sopimuksen 391, 392 ja 393 artiklasta poiketen kantajaosapuoli voi keskeyttää tämän sopimuksen V osastosta (Kauppa ja kaupan liitännäistoimenpiteet) johtuvien velvoitteiden täyttämisen sen osapuolen, joka ei ole noudattanut välitystuomiota 15 päivän kuluessa sen tiedoksiannosta, aiheuttamien mitätöivien tai heikentävien vaikutusten tasoa vastaavassa määrin. Keskeyttäminen voidaan aloittaa välittömästi. Keskeytystä voidaan jatkaa niin kauan kuin vastaajaosapuoli ei noudata välitystuomiota.

3.       Jos vastaajaosapuoli kiistää noudattamatta jättämisen olemassaolon tai keskeyttämisen tai noudattamatta jättämisen tason, se voi aloittaa tämän sopimuksen 393 artiklan 3 kohdan tai 395 artiklan mukaiset menettelyt, joissa asiaa tarkastellaan nopeasti. Kantajaosapuolen on lopetettava keskeytys tai mukautettava sitä ainoastaan sitten, kun välimiespaneeli on antanut asiassa tuomionsa, ja se voi pitää keskeytyksen voimassa, kunnes menettelyt on saatu päätökseen.

395 ARTIKLA

Välitystuomioiden noudattamiseksi toteutettujen toimenpiteiden tarkastelu välitystuomioiden noudattamatta jättämisestä seuraavien väliaikaisten korjaavien toimenpiteiden hyväksymisen jälkeen

1.       Vastaajaosapuoli ilmoittaa kantajaosapuolelle ja tämän sopimuksen 438 artiklan 4 kohdan mukaiselle kauppa-asioita käsittelevälle assosiaatiokomitealle toimenpiteestä, jonka se on toteuttanut välitystuomion noudattamiseksi joko myönnytysten soveltamisen keskeyttämisen tai väliaikaisen korvauksen soveltamisen jälkeen. Tämän artiklan 2 kohdan mukaisia tapauksia lukuun ottamatta kantajaosapuoli lopettaa myönnytysten keskeyttämisen 30 päivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta. Jäljempänä 2 kohdassa tarkoitettuja tapauksia lukuun ottamatta, tapauksissa, joissa on sovellettu korvausta, vastaajaosapuoli voi lopettaa korvauksen soveltamisen 30 päivän kuluessa siitä, kun se on ilmoittanut noudattavansa välitystuomiota.

2.       Jos osapuolet eivät 30 päivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta pääse sopimukseen siitä, saako ilmoitettu toimenpide vastaajaosapuolen noudattamaan tämän sopimuksen 381 artiklassa tarkoitettuja määräyksiä, kantajaosapuoli voi pyytää kirjallisesti alkuperäistä välimiespaneelia ratkaisemaan asian. Tällaisesta pyynnöstä on ilmoitettava samanaikaisesti toiselle osapuolelle sekä kauppa-asioita käsittelevälle assosiaatiokomitealle. Välitystuomio annetaan tiedoksi osapuolille ja kauppa-asioita käsittelevälle assosiaatiokomitealle 45 päivän kuluessa pyynnön esittämisestä. Jos välimiespaneeli päättää, että välitystuomion noudattamiseksi toteutettu toimenpide on tämän sopimuksen 381 artiklassa tarkoitettujen määräysten mukainen, joko velvoitteiden keskeytys tai korvausten soveltaminen on lopetettava. Tarvittaessa kantajaosapuolen on mukautettava myönnytysten keskeytyksen taso vastaamaan välimiespaneelin määrittämää tasoa.

3 ALAJAKSO

YHTEISET MÄÄRÄYKSET

396 ARTIKLA

Välimiesten vaihtaminen

Jos tämän luvun mukaisessa välimiesmenettelyssä alkuperäinen välimiespaneeli tai jotkut sen jäsenistä eivät pysty osallistumaan paneeliin, irtisanoutuvat siitä tai heidät on korvattava, koska he eivät täytä tämän sopimuksen liitteessä XXXIV vahvistettujen käytännesääntöjen vaatimuksia, sovelletaan tämän sopimuksen 385 artiklassa määrättyä menettelyä. Välitystuomion tiedoksiannon määräaikaa jatketaan, kunnes uusi välimies on nimitetty, mutta kuitenkin enintään 20 päivällä.

397 ARTIKLA

Välimiesmenettelyjen ja tuomioiden noudattamismenettelyjen keskeyttäminen ja päättäminen

Välimiespaneelin on osapuolten kirjallisesta pyynnöstä milloin tahansa keskeytettävä työnsä osapuolten sopimaksi ajanjaksoksi, joka ei saa ylittää 12 perättäistä kuukautta. Välimiespaneeli jatkaa työtään ennen kyseisen ajanjakson päättymistä osapuolten kirjallisesta pyynnöstä tai kyseisen ajanjakson lopussa kumman tahansa osapuolen kirjallisesta pyynnöstä. Pyynnön esittäneen osapuolen on ilmoitettava asiasta tämän sopimuksen 438 artiklan 4 kohdan mukaisen kauppa-asioita käsittelevän assosiaatiokomitean puheenjohtajalle ja toiselle osapuolelle. Jos osapuoli ei pyydä välimiespaneelin työn jatkamista sovitun keskeytysajan päättyessä, menettely päätetään. Välimiespaneelin työn keskeyttäminen ja päättäminen eivät vaikuta kummankaan osapuolen oikeuksiin toisissa menettelyissä, jollei tämän sopimuksen 405 artiklasta muuta johdu.

398 ARTIKLA

Yhteisesti sovittu ratkaisu

Osapuolet voivat milloin tahansa päästä yhteisesti sovittuun ratkaisuun tässä luvussa tarkoitetussa riidassa. Ne ilmoittavat yhdessä tämän sopimuksen 438 artiklan 4 kohdan mukaiselle kauppa-asioita käsittelevälle assosiaatiokomitealle ja tarvittaessa välimiespaneelin puheenjohtajalle tarvittaessa kaikista tällaisista ratkaisuista. Jos ratkaisu edellyttää kumman tahansa osapuolen sisäisten menettelyjen mukaista hyväksyntää, ilmoituksessa mainitaan kyseinen vaatimus ja riitojenratkaisumenettely keskeytetään. Riitojenratkaisumenettely päätetään, jos hyväksyntää ei vaadita tai on annettu ilmoitus kyseisten sisäisten menettelyjen päätökseen saattamisesta.

399 ARTIKLA

Työjärjestys

1.       Tämän luvun mukaisiin riitojenratkaisumenettelyihin sovelletaan tämän sopimuksen liitteessä XXXIII vahvistettua työjärjestystä ja tämän sopimuksen liitteessä XXXIV vahvistettuja käytännesääntöjä.

2.       Välimiespaneelin istunnot ovat julkisia, ellei työjärjestyksessä toisin määrätä.

400 ARTIKLA

Tiedot ja tekniset neuvot

Välimiespaneeli voi osapuolen pyynnöstä tai omasta aloitteestaan hankkia tietoja välimiesmenettelyä varten kaikista asianmukaisiksi katsomistaan lähteistä, myös kyseisen riidan osapuolilta. Välimiespaneelilla on myös oikeus hankkia asianmukaisiksi katsomansa asiantuntijalausunnot. Välimiespaneelin on kuultava osapuolia ennen tällaisten asiantuntijoiden valitsemista. Osapuolen alueelle sijoittautuneet luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt voivat toimittaa amicus curiae -lausumia välimiespaneelille työjärjestyksen mukaisin edellytyksin. Kaikki tämän artiklan mukaisesti saadut tiedot on ilmoitettava osapuolille, ja niiden johdosta on voitava esittää huomautuksia.

401 ARTIKLA

Tulkintasäännöt

Välimiespaneelin on tulkittava tämän sopimuksen 381 artiklassa tarkoitettuja määräyksiä yleisen kansainvälisen oikeuden tavanomaisten tulkintasääntöjen ja valtiosopimusoikeutta koskevassa vuoden 1969 Wienin yleissopimuksessa määrättyjen tulkintasääntöjen mukaisesti. Välimiespaneelin on myös otettava huomioon WTO:n riitojenratkaisuelimen hyväksymissä paneelien ja valituselimen raporteissa olevat tulkinnat. Välimiespaneelin tuomioilla ei voida lisätä eikä vähentää tämän sopimuksen määräysten mukaisia osapuolten oikeuksia ja velvoitteita.

402 ARTIKLA

Välimiespaneelin päätökset ja välitystuomiot

1.       Välimiespaneelin on kaikin keinoin pyrittävä tekemään kaikki päätökset yksimielisesti. Jos yksimielisyyteen ei päästä, asiasta on päätettävä äänten enemmistöllä. Välimiesten eriäviä mielipiteitä ei kuitenkaan missään tapauksessa julkaista.

2.       Osapuolet hyväksyvät välitystuomiot ehdoitta. Tuomiot eivät luo minkäänlaisia oikeuksia tai velvoitteita luonnollisille henkilöille tai oikeushenkilöille. Välitystuomiossa esitetään selvitetyt tosiseikat, tämän sopimuksen 381 artiklassa tarkoitettujen asiaa koskevien määräysten sovellettavuus sekä selvitettyjen seikkojen ja niihin pohjautuvien päätelmien perustelut. Tämän sopimuksen 438 artiklan 4 kohdan mukainen kauppa-asioita käsittelevä assosiaatiokomitea asettaa välitystuomiot kokonaisuudessaan yleisön saatavilla kymmenen päivän kuluessa niiden tiedoksi antamisesta, ellei se toisin päätä sen varmistamiseksi, että liikesalaisuuksien luottamuksellisuus säilyy.

403 ARTIKLA

Asioiden käsittely Euroopan unionin tuomioistuimessa

1.       Tässä artiklassa määrättyjä menettelyjä sovelletaan riitoihin, jotka koskevat tämän sopimuksen V osaston (Kauppa ja kaupan liitännäistoimenpiteet) 3 lukuun (Kaupan tekniset esteet), 4 lukuun (Terveys- ja kasvinsuojelutoimet), 5 lukuun (Tullimenettelyjen ja kaupan helpottaminen), 6 lukuun (Sijoittautuminen, palvelukauppa ja sähköinen kauppa), 8 lukuun (Julkiset hankinnat) tai 10 lukuun (Kilpailu) sisältyvään asteittaiseen lähentämiseen liittyvien määräysten tulkintaa ja soveltamista tai määräyksiä, joissa osapuolelle asetetaan unionin lainsäädännön säännöksissä määritelty velvoite.

2.       Kun riidassa on kysymys 1 kohdassa tarkoitetusta unionin lainsäädännön säännösten tulkinnasta, välimiespaneeli ei anna asiassa päätöstä, vaan pyytää Euroopan unionin tuomioistuinta ratkaisemaan asian. Tällöin välimiespaneelin tuomioiden määräaikojen soveltaminen keskeytetään, kunnes Euroopan unionin tuomioistuin on antanut tuomionsa. Euroopan unionin tuomioistuimen antama tuomio on välimiespaneelia sitova.

4 JAKSO

YLEISET MÄÄRÄYKSET

404 ARTIKLA

Välimiesten luettelo

1.       Tämän sopimuksen 438 artiklan 4 kohdan mukainen kauppa-asioita käsittelevä assosiaatiokomitea laatii kuuden kuukauden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta luettelon vähintään 15 henkilöstä, jotka ovat halukkaita ja kykeneviä toimimaan välimiehinä. Luetteloon sisältyy kolme alaluetteloa: yksi alaluettelo kutakin osapuolta kohti ja yksi alaluettelo henkilöistä, jotka eivät ole kummankaan osapuolen kansalaisia ja jotka voivat toimia välimiespaneelin puheenjohtajana. Kussakin alaluettelossa on oltava vähintään viisi henkilöä. Kauppa-asioita käsittelevä assosiaatiokomitea varmistaa, että luettelo on aina mainitun suuruinen.

2.       Välimiehillä on oltava erityistä asiantuntemusta ja kokemusta oikeudellisista kysymyksistä ja kansainvälisestä kaupasta. Välimiesten on oltava riippumattomia ja toimittava yksilöinä, he eivät saa ottaa ohjeita miltään organisaatiolta tai hallitukselta eikä heillä saa olla sidoksia kummankaan osapuolen hallitukseen ja heidän on noudatettava tämän sopimuksen XXXIV liitteessä olevia käytännesääntöjä.

3.       Tämän sopimuksen 438 artiklan 4 kohdan mukainen kauppa-asioita käsittelevä assosiaatiokomitea voi laatia lisäluetteloja vähintään 12 henkilöstä, joilla on asiantuntemusta ja kokemusta tietyiltä tämän sopimuksen piiriin kuuluvilta aloilta. Osapuolten sopimuksesta kyseisiä lisäluetteloita käytetään muodostettaessa välimiespaneelia tämän sopimuksen 385 artiklan mukaisesti.

405 ARTIKLA

Suhde WTO:n asettamiin velvoitteisiin

1.       Turvautuminen tämän luvun riitojenratkaisua koskeviin määräyksiin ei rajoita mahdollisia WTO-sopimukseen perustuvia toimia, riitojenratkaisumenettelyt mukaan luettuina.

2.       Osapuoli ei saa kuitenkaan minkään tietyn toimenpiteen osalta hakea korvausta molemmilta foorumeilta tapauksessa, jossa on kyse velvoitteesta, joka on olennaisilta osiltaan samanlainen tässä sopimuksessa ja WTO-sopimuksessa. Kun riitojenratkaisumenettely on tällaisessa tapauksessa käynnistetty, osapuoli ei saa esittää toisella foorumilla korvausvaatimusta olennaisilta osiltaan samanlaisen velvoitteen rikkomisen vuoksi toisen sopimuksen nojalla, paitsi jos ensiksi valittu foorumi ei pysty menettelyllisten tai tuomiovaltaan liittyvien syiden vuoksi tutkimaan kyseisen velvoitteen rikkomista koskevaa korvausvaatimusta.

3.       Tämän artiklan 2 kohdassa

a)       osapuolen katsotaan aloittaneen WTO-sopimuksen mukaisen riitojenratkaisumenettelyn, jos se pyytää paneelin asettamista WTO:n riitojen ratkaisusta annettuja sääntöjä ja menettelyjä koskevan sopimuksen 6 artiklan mukaisesti; ja

b)      osapuolen katsotaan aloittaneen tämän luvun mukaisen riitojenratkaisumenettelyn, jos se pyytää välimiespaneelin asettamista tämän sopimuksen 384 artiklan mukaisesti.

4.       Tämän sopimuksen määräykset eivät estä osapuolta soveltamasta riitojenratkaisuelimen hyväksymää velvoitteiden keskeyttämistä. WTO-sopimukseen ei voida vedota siinä tarkoituksessa, että estetään toista osapuolta keskeyttämästä tämän luvun mukaisia velvoitteitaan.

406 ARTIKLA

Määräajat

1.       Kaikki tässä luvussa vahvistetut määräajat, myös välimiespaneelille välitystuomion tiedoksiantoa varten asetettu määräaika, lasketaan kalenteripäivinä alkaen sitä toimea tai tosiseikkaa seuraavasta päivästä, johon ne viittaavat, jollei toisin määrätä.

2.       Riidan osapuolet voivat yhteisellä sopimuksella muuttaa mitä tahansa tässä luvussa mainittua määräaikaa. Välimiespaneeli voi milloin tahansa ehdottaa osapuolille tässä luvussa tarkoitettujen määräaikojen muuttamista, ja sen on perusteltava ehdotuksensa.

15 LUKU

YLEISET MÄÄRÄYKSET LAINSÄÄDÄNNÖN LÄHENTÄMISESTÄ V OSASTON MUKAISILLA ALOILLA

407 ARTIKLA

Edistyminen lainsäädännön lähentämisessä kauppaan liittyvillä aloilla

1.       Tämän sopimuksen 451 ja 452 artiklassa tarkoitetun, Moldovan tasavallan lainsäädännön lähentämisestä unionin lainsäädäntöön V osaston (Kauppa ja kaupan liitännäistoimenpiteet) mukaisilla kauppaan liittyvillä aloilla tehtävän arvioinnin helpottamiseksi osapuolet keskustelevat tämän sopimuksen 438 artiklan 4 kohdan mukaisessa kauppa-asioita käsittelevässä assosiaatiokomiteassa tai jossakin sen tämän sopimuksen mukaisesti perustetussa alakomiteassa säännöllisesti ja vähintään kerran vuodessa lainsäädännön lähentämisen edistymisestä tämän sopimuksen V osaston (Kauppa ja kaupan liitännäistoimenpiteet) 3, 4, 5, 6, 8 ja 10 luvussa vahvistettujen aikataulujen mukaisesti.

2.       Unionin pyynnöstä ja kyseistä keskustelua varten Moldovan tasavalta toimittaa kirjallisesti kauppa-asioita käsittelevälle assosiaatiokomitealle tai tarvittaessa jollekin sen alakomitealle tietoja lainsäädännön lähentämisen edistymisestä ja lähennetyn sisäisen lainsäädännön tehokkaasta täytäntöönpanosta ja sen soveltamisen valvonnasta tämän sopimuksen V osaston asianomaisten lukujen osalta.

3.       Moldovan tasavalta ilmoittaa unionille, jos se katsoo, että se on saattanut päätökseen missä tahansa 1 kohdassa tarkoitetussa luvussa määrätyn lainsäädännön lähentämisen.

408 ARTIKLA

Ristiriidassa olevan sisäisen lainsäädännön kumoaminen

Osana lainsäädännön lähentämistä Moldovan tasavalta kumoaa sellaiset sisäisen lainsäädäntönsä säännökset tai poistaa sellaiset sisäiset käytännöt, jotka ovat ristiriidassa unionin lainsäädännön kanssa tai sen unionin lainsäädäntöön lähennetyn sisäisen lainsäädännön kanssa tämän sopimuksen V osaston (Kauppa ja kaupan liitännäistoimenpiteet) mukaisilla kauppaan liittyvillä aloilla.

409 ARTIKLA

Lainsäädännön lähentämisen arviointi kauppaan liittyvillä aloilla

1.       Tämän sopimuksen V osastossa (Kauppa ja kaupan liitännäistoimenpiteet) tarkoitettu unionin suorittama lainsäädännön lähentämisen arviointi on aloitettava sen jälkeen, kun Moldovan tasavalta on ilmoittanut asiasta unionille tämän sopimuksen 407 artiklan 3 kohdan mukaisesti, ellei tämän sopimuksen V osaston (Kauppa ja kaupan liitännäistoimenpiteet) 4 ja 8 luvussa toisin määrätä.

2.       Unioni arvioi, onko Moldovan tasavallan lainsäädäntö lähennetty unionin lainsäädäntöön, onko se pantu täytäntöön ja valvotaanko sen soveltamista tehokkaasti. Moldovan tasavalta toimittaa unionille kaikki tarvittavat tiedot yhteisesti sovittavalla kielellä kyseisen arvioinnin mahdollistamiseksi.

3.       Unionin 2 kohdan mukaisesti suorittamassa arvioinnissa on otettava huomioon Moldovan tasavallan lainsäädännön tehokkaan täytäntöönpanon ja soveltamisen valvonnan kannalta tarpeellisten Moldovan tasavallan infrastruktuurien, elinten ja menettelyjen olemassaolo ja toiminta.

4.       Unionin 2 kohdan mukaisesti suorittamassa arvioinnissa on otettava huomioon sellaisten sisäisten säännösten tai käytäntöjen olemassaolo, jotka ovat ristiriidassa unionin lainsäädännön kanssa tai unionin lainsäädäntöön lähennetyn sisäisen lainsäädännön kanssa tämän sopimuksen V osaston (Kauppa ja kaupan liitännäistoimenpiteet) mukaisilla kauppaan liittyvillä aloilla.

5.       Unioni ilmoittaa Moldovan tasavallalle arvioinnin tulokset 12 kuukauden kuluessa 1 kohdassa tarkoitetun arvioinnin alkamisesta, ellei toisin määrätä. Osapuolet keskustelevat arvioinnista tämän sopimuksen 438 artiklan 4 kohdan mukaisessa kauppa-asioita käsittelevässä assosiaatiokomiteassa tai sen asianmukaisissa alakomiteoissa tämän sopimuksen 452 artiklan mukaisesti, ellei tässä sopimuksessa toisin määrätä.

410 ARTIKLA

Lähentämiseen liittyvät kehityssuuntaukset

1.       Moldovan tasavalta varmistaa lähennetyn sisäisen lainsäädännön tehokkaan täytäntöönpanon ja toteuttaa kaikki tarvittavat toimet, joilla unionin lainsäädännön kehitys otetaan huomioon sen sisäisessä lainsäädännössä tämän sopimuksen V osaston (Kauppa ja kaupan liitännäistoimenpiteet) mukaisilla kauppaan liittyvillä aloilla.

2.       Moldovan tasavalta pidättäytyy kaikista toimista, jotka heikentäisivät tämän sopimuksen V osaston (Kauppa ja kaupan liitännäistoimenpiteet) mukaisen lähentämisen tavoitteita tai tuloksia.

3.       Unioni antaa Moldovan tasavallalle tiedoksi kaikki ne unionin lainsäädännön hyväksymistä tai muuttamista koskevat Euroopan komission lopulliset ehdotukset, joilla on merkitystä Moldovan tasavallalle tämän sopimuksen V osaston (Kauppa ja kaupan liitännäistoimenpiteet) mukaisesti kuuluvien lainsäädännön lähentämisvelvoitteiden kannalta.

4.       Moldovan tasavalta ilmoittaa unionille lainsäädäntöehdotuksista ja toimenpiteistä, mukaan luettuina sisäisistä käytännöistä, jotka voivat vaikuttaa sen tämän sopimuksen V osaston (Kauppa ja kaupan liitännäistoimenpiteet) mukaisten velvoitteiden täyttämiseen.

5.       Osapuolet keskustelevat pyynnöstä tämän artiklan 3 ja 4 kohdassa tarkoitettujen ehdotusten tai toimien vaikutuksesta Moldovan tasavallan lainsäädäntöön tai tämän sopimuksen V osaston (Kauppa ja kaupan liitännäistoimenpiteet) mukaisten velvoitteiden noudattamiseen.

6.       Jos tämän sopimuksen 409 artiklan mukaisesti suoritetun arvioinnin jälkeen Moldovan tasavalta muuttaa sisäistä lainsäädäntöään tämän sopimuksen V osaston (Kauppa ja kaupan liitännäistoimenpiteet) 3, 4, 5, 6, 8 ja 10 lukuihin tehtyjen muutosten huomioon ottamiseksi, unionin on tehtävä uusi arviointi tämän sopimuksen 409 artiklan mukaisesti. Jos Moldovan tasavalta toteuttaa muita toimia, joilla voi olla vaikutusta lähennetyn sisäisen lainsäädännön täytäntöönpanoon ja soveltamisen valvontaan, unioni voi suorittaa uuden arvioinnin tämän sopimuksen 409 artiklan mukaisesti.

7.       Erityiset etuudet, jotka unioni on myöntänyt arvioituaan, että Moldovan tasavallan lainsäädäntö on lähennetty unionin lainsäädäntöön, pantu täytäntöön ja sen soveltamista valvotaan tehokkaasti, voidaan olosuhteiden vaatiessa väliaikaisesti keskeyttää 8 kohdan mukaisesti, jos Moldovan tasavalta ei lähennä sisäistä lainsäädäntöään tämän sopimuksen V osastoon (Kauppa ja kaupan liitännäistoimenpiteet) tehtyjen muutosten huomioon ottamiseksi, jos 6 kohdassa tarkoitetusta arvioinnista käy ilmi, että Moldovan tasavallan lainsäädäntöä ei enää lähennetä unionin lainsäädäntöön, tai jos tämän sopimuksen 434 artiklassa perustettu assosiaationeuvosto ei tee päätöstä päivittää tämän sopimuksen V osastoa (Kauppa ja kaupan liitännäistoimenpiteet) unionin lainsäädännön kehityksen mukaisesti.

8.       Jos unioni aikoo toteuttaa tällaisen keskeytyksen, sen on viipymättä ilmoitettava asiasta Moldovan tasavallalle. Moldovan tasavalta voi saattaa asian tämän sopimuksen 438 artiklan 4 kohdan mukaisen kauppa-asioita käsittelevän assosiaatiokomitean käsittelyyn yhden kuukauden kuluessa ilmoituksesta, ja sen on annettava kirjalliset perustelut. Kauppa-asioita käsittelevä assosiaatiokomitea käsittelee asiaa kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun asia on saatettu sen käsiteltäväksi. Jos asiaa ei saateta kauppa-asioita käsittelevän assosiaatiokomitean käsittelyyn tai jos kyseinen komitea ei voi ratkaista sitä kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun asia on siirretty sen käsiteltäväksi, unioni voi keskeyttää etuudet. Keskeytys on viipymättä lopetettava, jos kauppa-asioita käsittelevä assosiaatiokomitea myöhemmin ratkaisee asian.

411 ARTIKLA

Tietojenvaihto

V osaston (Kauppa ja kaupan liitännäistoimenpiteet) mukaista lainsäädännön lähentämistä koskeva tietojenvaihto toteutetaan tämän sopimuksen 358 artiklan 1 kohdassa perustettujen yhteyspisteiden kautta.

412 ARTIKLA

Yleiset määräykset

1.       Tämän sopimuksen 438 artiklan 4 kohdan mukaisen kauppa-asioita käsittelevän assosiaatiokomitean on otettava käyttöön menettelyjä, joilla helpotetaan lainsäädännön lähentämisen arviointia ja varmistetaan lähentämiseen liittyvien tietojen tehokas vaihto, myös siltä osin kuin on kyse tiedonvaihdon muodosta, sisällöstä ja kielestä.

2.       Kaikki tämän sopimuksen V osastossa (Kauppa ja kaupan liitännäistoimenpiteet) olevat viittaukset tiettyyn unionin säädökseen kattavat Euroopan unionin virallisessa lehdessä ennen 29 päivää marraskuuta 2013 julkaistut muutokset, täydennykset ja korvaavat toimenpiteet.

3.       Tämän sopimuksen V osaston (Kauppa ja kaupan liitännäistoimenpiteet) 3, 4, 5, 6, 8 ja 10 luvun määräyksillä on etusija suhteessa tämän luvun määräyksiin niiltä osin kuin ne ovat keskenään ristiriidassa.

4.       Väitteitä tämän luvun määräysten rikkomisesta ei käsitellä tämän sopimuksen V osaston (Kauppa ja kaupan liitännäistoimenpiteet) 14 luvun (Riitojen ratkaiseminen) mukaisesti.

VI OSASTO

RAHOITUSTUKEA, PETOSTENTORJUNTAA JA VALVONTAA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

1 LUKU

RAHOITUSTUKI

413 ARTIKLA

Moldovan tasavallalle myönnetään rahoitustukea asiaankuuluvista EU:n rahoitusmekanismeista ja -välineistä. Moldovan tasavalta voi saada lainaa myös Euroopan investointipankilta (EIP), Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankilta (EBRD) ja muilta kansainvälisiltä rahoituslaitoksilta. Rahoitustuella edistetään tämän sopimuksen tavoitteiden saavuttamista, ja se myönnetään tämän luvun mukaisesti.

414 ARTIKLA

Rahoitustuen pääperiaatteet määritellään asianomaisissa EU:n rahoitusvälineitä koskevissa asetuksissa.

415 ARTIKLA

Osapuolten määrittämät EU:n rahoitustuen painopistealueet vahvistetaan monivuotisiin kehyksiin perustuvissa vuotuisissa toimintaohjelmissa, joista ilmenevät yhteisesti sovitut ensisijaiset tavoitteet. Kyseisissä ohjelmissa vahvistetuissa tuen määrissä on otettava huomioon Moldovan tasavallan tarpeet, alakohtaiset valmiudet ja edistyminen uudistuksissa erityisesti tämän sopimuksen kattamilla aloilla.

416 ARTIKLA

Jotta käytettävissä olevista varoista saataisiin mahdollisimman suuri hyöty, osapuolet pyrkivät varmistamaan, että EU:n rahoitustuki pannaan täytäntöön tiiviissä yhteistyössä muiden avunantajamaiden ja -organisaatioiden ja kansainvälisten rahoituslaitosten kanssa toimia koordinoiden ja tuen tuloksellisuutta koskevien kansainvälisten periaatteiden mukaisesti.

417 ARTIKLA

Rahoitustukea koskevat oikeudelliset, hallinnolliset ja tekniset perusmääräykset vahvistetaan asiaa koskevien, osapuolten välillä tehtävien sopimusten puitteissa.

418 ARTIKLA

Assosiaationeuvostolle ilmoitetaan rahoitustuen edistymisestä ja täytäntöönpanosta sekä sen vaikutuksesta tämän sopimuksen tavoitteiden saavuttamiseen. Tätä varten osapuolten asiaankuuluvat elimet toimittavat tarvittavat seuranta- ja arviointitiedot vastavuoroisesti ja jatkuvalta pohjalta.

419 ARTIKLA

Osapuolet panevat rahoitustuen täytäntöön moitteettoman varainhoidon periaatteiden mukaisesti ja tekevät yhteistyötä Euroopan unionin ja Moldovan tasavallan taloudellisten etujen suojaamiseksi tämän osaston 2 luvussa (Petostentorjuntaa ja valvontaa koskevat määräykset) esitetyllä tavalla.

2 LUKU

PETOSTENTORJUNTAA JA VALVONTAA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

420 ARTIKLA

Määritelmät

Tässä luvussa sovelletaan tämän sopimuksen pöytäkirjassa IV esitettyjä määritelmiä.

421 ARTIKLA

Soveltamisala

Tätä lukua sovelletaan kaikkiin osapuolten välillä jatkossa tehtäviin sopimuksiin tai rahoitusvälineisiin ja kaikkiin muihin EU:n rahoitusvälineisiin, joihin Moldovan tasavalta voi osallistua, sanotun kuitenkaan rajoittamatta mahdollisia muita lausekkeita, jotka koskevat tilintarkastuksia, paikalla tehtäviä tarkastuksia, todentamisia, valvontaa ja petostentorjuntatoimenpiteitä, Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) ja Euroopan tilintarkastustuomioistuimen toteuttamat tarkastukset mukaan lukien.

422 ARTIKLA

Toimenpiteet petosten, lahjonnan ja muun laittoman toiminnan ehkäisemiseksi ja torjumiseksi

Osapuolet toteuttavat tehokkaita toimenpiteitä petosten, lahjonnan ja muun laittoman toiminnan ehkäisemiseksi ja torjumiseksi muun muassa osapuolten keskinäisen hallinnollisen avun ja keskinäisen oikeusavun keinoin tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvilla aloilla.

423 ARTIKLA

Tietojenvaihto ja muu operatiivisen tason yhteistyö

1.       Tämän luvun moitteettoman täytäntöönpanon varmistamiseksi EU:n ja Moldovan tasavallan toimivaltaiset viranomaiset vaihtavat tietoja säännöllisesti ja järjestävät neuvotteluja jommankumman niin pyytäessä.

2.       OLAF voi sopia Moldovan tasavallan vastaavien organisaatioiden kanssa yhteistyön lisäämisestä petostentorjunnan alalla, mukaan lukien operatiivisista järjestelyistä Moldovan tasavallan viranomaisten kanssa.

3.       Henkilötietojen siirron ja käsittelyn osalta sovelletaan tämän sopimuksen III osaston (Vapaus, turvallisuus ja oikeus) 13 artiklaa.

424 ARTIKLA

Väärinkäytösten, petosten ja korruption ehkäiseminen

1.       Moldovan tasavallan viranomaisten on tarkistettava säännöllisesti, että EU:n varoin rahoitetut toimet on pantu täytäntöön asianmukaisesti. Niiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet väärinkäytösten ja petosten ehkäisemiseksi ja korjaamiseksi.

2.       Moldovan tasavallan viranomaisten on toteutettava kaikki aiheelliset toimenpiteet aktiivisten tai passiivisten korruptiokäytäntöjen estämiseksi ja poistamiseksi ja missä tahansa menettelyiden vaiheessa esiintyvien, EU:n varojen käyttöön liittyvien eturistiriitojen poistamiseksi.

3.       Moldovan tasavallan viranomaisten on ilmoitettava Euroopan komissiolle kaikista toteutetuista ehkäisytoimenpiteistä.

4.       Euroopan komissiolla on oikeus saada todisteet Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25 päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 56 artiklan mukaisesti.

5.       Euroopan komissiolla on myös oikeus saada todisteet siitä, että hankintoja ja avustuksia koskevat menettelyt ovat avoimuuden, tasapuolisen kohtelun ja syrjimättömyyden periaatteiden mukaisia, ettei niihin liity eturistiriitoja ja että ne tarjoavat kansainvälisesti hyväksyttyjen standardien tasoiset takeet ja täyttävät moitteettoman varainhoidon vaatimukset.

6.       Moldovan tasavallan toimivaltaisten viranomaisten on sen vuoksi toimitettava Euroopan komissiolle kaikki tiedot EU:n varojen täytäntöönpanosta ja ilmoitettava sille viipymättä kaikista menettelyjensä tai järjestelmiensä merkityksellisistä muutoksista.

425 ARTIKLA

Tutkinta ja syytetoimet

Moldovan tasavallan viranomaisten on varmistettava, että kansallisten tai EU:n tarkastusten yhteydessä esiin tulleiden petoksia, lahjontaa tai muita väärinkäytöksiä, mukaan lukien eturistiriitoja, koskevien epäilyjen ja havaintojen perusteella käynnistetään tutkinta- ja syytetoimet. Tarvittaessa OLAF voi avustaa Moldovan tasavallan toimivaltaisia viranomaisia tässä tehtävässä.

426 ARTIKLA

Petoksia, lahjontaa ja väärinkäytöksiä koskevien tietojen jakaminen

1.       Moldovan tasavallan viranomaisten on toimitettava Euroopan komissiolle viipymättä kaikki niiden tietoon tulleet EU:n varojen täytäntöönpanoon liittyvät epäilyt tai havainnot petoksia, lahjontaa tai muita väärinkäytöksiä koskevista tapauksista, eturistiriidat mukaan lukien. Petoksia ja lahjontaa koskevista epäilyistä ilmoitetaan myös OLAFille.

2.       Moldovan tasavallan viranomaisten on myös ilmoitettava kaikista tämän artiklan nojalla ilmoitettujen tosiseikkojen perusteella toteutetuista toimenpiteistä. Jos epäilyjä tai havaintoja petoksista, lahjonnasta tai muista väärinkäytöksistä ei ole, Moldovan tasavallan viranomaisten on ilmoitettava tästä Euroopan komissiolle kunkin kalenterivuoden päätyttyä.

427 ARTIKLA

Tarkastukset

1.       Euroopan komissiolla ja Euroopan tilintarkastustuomioistuimella on oikeus tarkastaa kaikkien EU:n varojen täytäntöönpanoon liittyvien menojen laillisuus ja asianmukaisuus ja varainhoidon moitteettomuus.

2.       Tarkastukset koskevat sekä tehtyjä sitoumuksia että suoritettuja maksuja. Tarkastukset suoritetaan asiakirjojen perusteella ja tarvittaessa paikalla sen yksikön toimitiloissa, joka hallinnoi EU:n varojen täytäntöönpanoa tai osallistuu siihen. Tarkastuksia voidaan suorittaa ennen kyseisen varainhoitovuoden tilinpäätöstä ja loppumaksun suorittamista seuraavien viiden vuoden aikana.

3.       Euroopan komission tarkastajat tai muut Euroopan komission tai Euroopan tilintarkastustuomioistuimen valtuuttamat henkilöt voivat suorittaa asiakirjojen tarkastuksen tai paikalla tehtävän tarkastuksen sellaisen yksikön tai sen alihankkijan toimitiloissa, joka hallinnoi EU:n varojen täytäntöönpanoa tai osallistuu siihen Moldovan tasavallassa.

4.       Tarkastusten suorittamiseksi Euroopan komissiolla tai muilla Euroopan komission tai Euroopan tilintarkastustuomioistuimen valtuuttamilla henkilöillä on oltava asianmukaiset mahdollisuudet tutustua toimitiloihin, töihin ja asiakirjoihin sekä kaikkiin, myös sähköisessä muodossa oleviin, tietoihin. Kyseisestä oikeudesta on ilmoitettava kaikille Moldovan tasavallan julkisille laitoksille ja se on mainittava nimenomaisesti sopimuksissa, jotka tehdään tässä sopimuksessa tarkoitettujen välineiden täytäntöönpanoa varten.

5.       Tässä artiklassa tarkoitetut tarkastukset koskevat kaikkia toimeksisaajia ja niiden alihankkijoita, jotka ovat saaneet EU:n varoja joko suoraan tai epäsuorasti. Euroopan tilintarkastustuomioistuin ja Moldovan tasavallan tilintarkastuselimet tekevät tehtäviään suorittaessaan yhteistyötä luottamuksen hengessä mutta riippumattomuutensa säilyttäen.

428 ARTIKLA

Paikalla tehtävät tarkastukset

1.       Tämän sopimuksen puitteissa OLAFilla on valtuudet suorittaa paikalla tehtäviä tarkastuksia ja todentamisia EU:n taloudellisten etujen suojelemiseksi petoksilta ja muilta väärinkäytöksiltä komission paikan päällä suorittamista tarkastuksista ja todentamisista Euroopan yhteisöjen taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten ja muiden väärinkäytösten estämiseksi 11 päivänä marraskuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 2185/96 säännösten mukaisesti.

2.       OLAF valmistelee ja suorittaa paikalla tehtävät tarkastukset ja todentamiset läheisessä yhteistyössä Moldovan tasavallan toimivaltaisten viranomaisten kanssa.

3.       Moldovan tasavallan viranomaisille ilmoitetaan hyvissä ajoin tarkastusten ja todentamisten aihe, tavoite ja oikeusperusta, jotta nämä voivat antaa kaiken tarkastuksessa tarvittavan avun. Tätä varten Moldovan tasavallan toimivaltaisten viranomaisten toimihenkilöt voivat osallistua paikalla tehtäviin tarkastuksiin ja todentamisiin.

4.       Jos asianomaiset Moldovan tasavallan viranomaiset niin haluavat, ne voivat suorittaa paikalla tehtävät tarkastukset ja todentamiset yhdessä OLAFin kanssa.

5.       Jos taloudellinen toimija ei suostu paikalla tehtäviin tarkastuksiin ja todentamisiin, Moldovan tasavallan viranomaisten on annettava OLAFille sen tarvitsema apu, jotta se kykenisi täyttämään velvollisuutensa suorittaa paikalla tehtäviä tarkastuksia ja todentamisia.

429 ARTIKLA

Hallinnolliset toimenpiteet ja seuraamukset

Euroopan komissio voi määrätä hallinnollisia toimenpiteitä ja seuraamuksia asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 ja 23 päivänä joulukuuta 2002 annetun asetuksen (EY, Euratom) N:o 2342/2002 sekä Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamisesta 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 2988/95 mukaisesti.

430 ARTIKLA

Takaisinperintä

1.       Moldovan tasavallan viranomaiset toteuttavat kaikki asiaan kuuluvat toimenpiteet periäkseen takaisin aiheettomasti maksettuja EU:n varoja.

2.       Jos EU:n varojen täytäntöönpano on uskottu Moldovan tasavallan viranomaisten tehtäväksi, Euroopan komissiolla on oikeus periä takaisin aiheettomasti maksetut EU:n varat erityisesti tekemällä rahoitusoikaisuja. Euroopan komissio ottaa huomioon toimenpiteet, joita Moldovan tasavallan viranomaiset ovat toteuttaneet ehkäistäkseen kyseisten EU:n varojen menettämisen.

3.       Euroopan komissio kuulee asiasta Moldovan tasavaltaa ennen kuin se tekee päätöksen varojen takaisin perimisestä. Takaisinperimistä koskevista erimielisyyksistä keskustellaan assosiaationeuvostossa.

4.       Jos Euroopan komissio vastaa EU:n varojen täytäntöönpanosta suoraan tai välillisesti osoittamalla talousarvion täytäntöönpanoon liittyviä tehtäviä kolmansille, päätös, jonka Euroopan komissio tekee tämän sopimuksen tämän osaston soveltamisalan puitteissa ja jossa määrätään maksuvelvollisuus muulle kuin valtiolle, on täytäntöönpanokelpoinen Moldovan tasavallassa seuraavien periaatteiden mukaisesti:

a)       täytäntöönpanoon sovelletaan Moldovan tasavallassa voimassa olevia siviiliprosessin sääntöjä. Päätöksen täytäntöönpanomääräyksen antaa, tutkimatta muuta kuin päätöksen oikeaperäisyyden, kansallinen viranomainen, jonka Moldovan tasavallan hallitus määrää tähän tehtävään ja josta se ilmoittaa Euroopan komissiolle ja Euroopan unionin tuomioistuimelle;

b)      kun a kohdassa tarkoitetut muodollisuudet on hakijan vaatimuksesta täytetty, tämä voi hakea täytäntöönpanoa Moldovan tasavallan lainsäädännön mukaisesti saattamalla asian suoraan toimivaltaisen viranomaisen käsiteltäväksi;

c)       täytäntöönpanoa voidaan lykätä vain Euroopan unionin tuomioistuimen päätöksellä. Moldovan tasavallan tuomioistuinten toimivaltaan kuuluu kuitenkin tutkia, onko päätös pantu täytäntöön virheellisesti.

5.       Täytäntöönpanomääräyksen antavat, tutkimatta muuta kuin päätöksen oikeaperäisyyden, Moldovan tasavallan hallituksen nimeämät viranomaiset. Täytäntöönpano tapahtuu Moldovan tasavallan menettelysääntöjen mukaisesti. Täytäntöönpanomääräyksen muodostavan päätöksen lainvoimaisuutta valvoo Euroopan unionin tuomioistuin.

6.       Päätökset, jotka Euroopan unionin tuomioistuin antaa tämän luvun soveltamisalaan kuuluviin sopimuksiin sisältyvän välityslausekkeen nojalla, ovat täytäntöönpanokelpoisia samoin edellytyksin.

431 ARTIKLA

Luottamuksellisuus

Kaikki tämän luvun nojalla toimitetut ja saadut tiedot, niiden muodosta riippumatta, kuuluvat ammattisalaisuuden piiriin ja niillä on sama tietosuoja, joka vastaaville tiedoille on säädetty Moldovan tasavallan lainsäädännössä ja EU:n toimielimiin sovellettavissa vastaavissa säännöksissä. Kyseisiä tietoja ei saa antaa muille kuin niille henkilöille EU:n toimielimissä, jäsenvaltioissa tai Moldovan tasavallassa, joiden tehtävät edellyttävät niiden tuntemista, ja niitä saa käyttää vain osapuolten taloudellisten etujen tehokkaan suojaamisen varmistamiseksi.

432 ARTIKLA

Lainsäädännön lähentäminen

Moldovan tasavalta lähentää lainsäädäntöään tämän sopimuksen liitteessä XXXV tarkoitettuihin EU:n säädöksiin ja kansainvälisiin sopimuksiin kyseisen liitteen määräysten mukaisesti.

VII OSASTO

INSTITUTIONAALISET MÄÄRÄYKSET, YLEISET MÄÄRÄYKSET JA LOPPUMÄÄRÄYKSET

1 LUKU

INSTITUTIONAALINEN KEHYS

433 ARTIKLA

Poliittinen ja toimintalinjoja koskeva vuoropuhelu, mukaan luettuina kysymykset, jotka liittyvät osapuolten väliseen alakohtaiseen yhteistyöhön, voi tapahtua millä tahansa tasolla. Korkean tason toimintapoliittista vuoropuhelua käydään määräajoin tämän sopimuksen 434 artiklalla perustetussa assosiaationeuvostossa sekä osapuolten edustajien välillä yhteisestä sopimuksesta pidettävissä säännöllisissä ministeritason kokouksissa.

434 ARTIKLA

1.       Perustetaan assosiaationeuvosto. Se seuraa ja valvoo tämän sopimuksen soveltamista ja täytäntöönpanoa ja tarkastelee määräajoin sopimuksen toimivuutta suhteessa sen tavoitteisiin.

2.       Assosiaationeuvosto kokoontuu ministeritasolla ja säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa, sekä olosuhteiden niin vaatiessa. Assosiaationeuvosto voi kokoontua missä tahansa kokoonpanossa yhteisestä sopimuksesta.

3.       Sen lisäksi, että assosiaationeuvosto seuraa ja valvoo tämän sopimuksen soveltamista ja täytäntöönpanoa, se tarkastelee mitä tahansa tähän sopimukseen liittyviä tärkeitä kysymyksiä sekä muita molemmille osapuolille tärkeitä kahdenvälisiä tai kansainvälisiä kysymyksiä.

435 ARTIKLA

1.       Assosiaationeuvosto muodostuu Euroopan unionin neuvoston jäsenistä ja Euroopan komission jäsenistä sekä Moldovan tasavallan hallituksen jäsenistä.

2.       Assosiaationeuvosto vahvistaa työjärjestyksensä.

3.       Assosiaationeuvoston puheenjohtajana toimii vuorotellen unionin edustaja ja Moldovan tasavallan edustaja.

4.       Muiden elinten edustajat voivat osallistua tarvittaessa assosiaationeuvoston työhön tarkkailijoina yhteisen sopimuksen perusteella.

436 ARTIKLA

1.       Assosiaationeuvosto käyttää päätösvaltaa tämän sopimuksen soveltamisalalla sopimuksessa vahvistettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Päätökset sitovat osapuolia, joiden on toteutettava päätösten täytäntöönpanemiseksi tarvittavat toimenpiteet, tämän sopimuksen mukaisesti perustetuissa elimissä toteutettavat toimet tarvittaessa mukaan lukien. Assosiaationeuvosto voi myös antaa suosituksia. Se tekee päätöksensä ja antaa suosituksensa osapuolten yhteisestä sopimuksesta sen jälkeen kun kumpikin on saattanut päätökseen omat menettelynsä.

2.       Tässä sopimuksessa vahvistetun, Moldovan tasavallan lainsäädännön asteittaista lähentämistä unionin lainsäädäntöön koskevan tavoitteen mukaisesti assosiaationeuvostossa vaihdetaan tietoja sekä valmisteltavista että jo voimassa olevista EU:n ja Moldovan tasavallan säädöksistä ja niiden täytäntöönpanoa, soveltamista ja noudattamista koskevista toimenpiteistä.

3.       Tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti assosiaationeuvostolla on valtuudet päivittää tai muuttaa tämän sopimuksen liitteitä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän sopimuksen V osaston (Kauppa ja kaupan liitännäistoimenpiteet) erityissäännösten soveltamista.

437 ARTIKLA

1.       Perustetaan assosiaatiokomitea. Se avustaa assosiaationeuvostoa sen tehtävien hoitamisessa.

2.       Assosiaatiokomitea muodostuu osapuolten edustajista, jotka ovat yleensä korkeita virkamiehiä.

3.       Assosiaatiokomitean puheenjohtajana toimii vuorotellen unionin edustaja ja Moldovan tasavallan edustaja.

438 ARTIKLA

1.       Assosiaationeuvosto määrittää työjärjestyksessään assosiaatiokomitean tehtävät, joihin kuuluu assosiaationeuvoston kokousten valmistelu, ja päättää komitean työskentelytavat. Assosiaatiokomitea kokoontuu vähintään kerran vuodessa.

2.       Assosiaationeuvosto voi siirtää assosiaatiokomitealle toimivaltaansa, myös valtuudet tehdä sitovia päätöksiä.

3.       Assosiaatiokomitealla on valtuudet tehdä päätöksiä tässä sopimuksessa määrätyissä asioissa ja aloilla, joilla assosiaationeuvosto on siirtänyt sille toimivallan. Nämä päätökset sitovat osapuolia, joiden on toteutettava päätösten täytäntöönpanemiseksi tarvittavat toimenpiteet. Assosiaatiokomitea tekee päätöksensä osapuolten yhteisellä sopimuksella.

4.       Assosiaatiokomitea kokoontuu erityisessä kokoonpanossa käsittelemään kaikkia tämän sopimuksen V osastoon (Kauppa ja kaupan liitännäistoimenpiteet) liittyviä kysymyksiä. Assosiaatiokomitea kokoontuu tässä kokoonpanossa vähintään kerran vuodessa.

439 ARTIKLA

1.       Assosiaatiokomiteaa avustavat tämän sopimuksen mukaisesti perustetut alakomiteat.

2.       Assosiaationeuvosto voi päättää perustaa tiettyjen alojen erityiskomiteoita tai -elimiä, jotka ovat tarpeen tämän sopimuksen täytäntöönpanoa varten, ja se määrittää näiden erityiskomiteoiden ja -elinten kokoonpanon, tehtävät ja työskentelytavat. Tällaiset erityiskomiteat tai -elimet voivat myös keskustella mistä tahansa tarpeelliseksi katsomistaan kysymyksistä tämän sopimuksen V osaston (Kauppa ja kaupan liitännäistoimenpiteet) erityismääräysten soveltamista rajoittamatta.

3.       Assosiaatiokomitea voi myös perustaa alakomiteoita muun muassa tarkastelemaan tässä sopimuksessa tarkoitetun säännöllisen vuoropuhelun yhteydessä saavutettua edistymistä.

4.       Alakomiteoilla on valtuudet tehdä päätöksiä tässä sopimuksessa määrätyissä asioissa. Niiden on tarvittaessa raportoitava toimistaan säännöllisesti assosiaatiokomitealle.

5.       Tämän sopimuksen V osaston (Kauppa ja kaupan liitännäistoimenpiteet) mukaisesti perustetut alakomiteat ilmoittavat tämän sopimuksen 438 artiklan 4 kohdan mukaiselle kauppa-asioita käsittelevälle assosiaatiokomitealle kokoustensa ajankohdat ja esityslistat tarpeeksi ajoissa. Ne raportoivat toimistaan kussakin tämän sopimuksen 438 artiklan 4 kohdan mukaisen kauppa-asioita käsittelevän assosiaatiokomitean säännönmukaisessa kokouksessa.

6.       Alakomiteoiden olemassaolo ei estä kumpaakaan osapuolta saattamasta mitään asiaa suoraan tämän sopimuksen 438 artiklan 4 kohdan mukaisen kauppa-asioita käsittelevän assosiaatiokomitean käsiteltäväksi.

440 ARTIKLA

1.       Perustetaan parlamentaarinen assosiaatiovaliokunta. Se muodostuu Euroopan parlamentin jäsenistä sekä Moldovan tasavallan parlamentin jäsenistä, ja sen tarkoituksena on tarjota puitteet tapaamista ja näkemystenvaihtoa varten. Se kokoontuu itse määrääminsä väliajoin.

2.       Parlamentaarinen assosiaatiovaliokunta vahvistaa työjärjestyksensä.

3.       Parlamentaarisen assosiaatiovaliokunnan puheenjohtajana toimii sen työjärjestyksessä vahvistettavien määräysten mukaisesti vuorotellen Euroopan parlamentin edustaja ja Moldovan tasavallan parlamentin edustaja.

441 ARTIKLA

1.       Parlamentaarinen assosiaatiovaliokunta voi pyytää tämän sopimuksen täytäntöönpanoon liittyviä asiaankuuluvia tietoja assosiaationeuvostolta, joka toimittaa parlamentaariselle assosiaatiovaliokunnalle pyydetyt tiedot.

2.       Parlamentaariselle assosiaatiovaliokunnalle tiedotetaan assosiaationeuvoston päätöksistä ja suosituksista.

3.       Parlamentaarinen assosiaatiovaliokunta voi antaa suosituksia assosiaationeuvostolle.

4.       Parlamentaarinen assosiaatiovaliokunta voi perustaa parlamentaarisia alavaliokuntia.

442 ARTIKLA

1.       Osapuolet edistävät myös kansalaisyhteiskuntiensa edustajien säännöllisiä tapaamisia, jotta nämä pysyvät ajan tasalla tämän sopimuksen täytäntöönpanosta ja voivat antaa siihen oman panoksensa.

2.       Perustetaan kansalaisyhteiskunnan foorumi. Se muodostuu EU:n puolelta kansalaisyhteiskunnan edustajista ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitean jäsenistä sekä Moldovan tasavallan puolelta kansalaisyhteiskunnan edustajista, ja sen tarkoituksena on tarjota puitteet tapaamista ja näkemystenvaihtoa varten. Se kokoontuu itse määrääminsä väliajoin.

3.       Kansalaisyhteiskunnan foorumi vahvistaa työjärjestyksensä.

4.       Kansalaisyhteiskunnan foorumin puheenjohtajana toimii sen työjärjestyksessä vahvistettavien määräysten mukaisesti vuorotellen Euroopan talous- ja sosiaalikomitean edustaja ja Moldovan tasavallan kansalaisyhteiskunnan edustajat.

443 ARTIKLA

1.       Kansalaisyhteiskunnan foorumille tiedotetaan assosiaationeuvoston päätöksistä ja suosituksista.

2.       Kansalaisyhteiskunnan foorumi voi antaa suosituksia assosiaationeuvostolle.

3.       Assosiaatiokomitea ja parlamentaarinen assosiaatiovaliokunta järjestävät säännöllisen yhteydenpidon kansalaisyhteiskunnan foorumin edustajien kanssa saadakseen näiltä näkemyksiä siitä, miten tämän sopimuksen tavoitteet voidaan saavuttaa.

2 LUKU

YLEISET MÄÄRÄYKSET JA LOPPUMÄÄRÄYKSET

444 ARTIKLA

Mahdollisuus saattaa asiansa tuomioistuinten ja hallintoelinten käsiteltäväksi

Kumpikin osapuoli sitoutuu varmistamaan tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvissa asioissa, että toisen osapuolen luonnolliset henkilöt ja oikeushenkilöt voivat, ilman syrjintää sen omiin kansalaisiin verrattuna, saattaa asiansa sen toimivaltaisten tuomioistuinten ja hallintoelinten käsiteltäväksi puolustaakseen yksilönoikeuksiaan ja omistusoikeuksiaan.

445 ARTIKLA

Mahdollisuus tutustua virallisiin asiakirjoihin

Tämän sopimuksen määräykset eivät rajoita sellaisia osapuolten sisäisten lakien ja asetusten säännöksiä, jotka koskevat yleisön mahdollisuutta saada tutustua virallisiin asiakirjoihin.

446 ARTIKLA

Turvallisuuteen perustuvat poikkeukset

Tämän sopimuksen määräykset eivät estä osapuolta toteuttamasta toimenpiteitä,

a)       joita se pitää tarpeellisina keskeisten turvallisuusetujensa vastaisten tietojen luovutuksen estämiseksi;

b)      jotka liittyvät aseiden, ammusten tai sotilastarvikkeiden tuotantoon tai kauppaan taikka puolustustarkoitusten kannalta välttämättömään tutkimukseen, kehitystyöhön tai tuotantoon, jos nämä toimenpiteet eivät heikennä sellaisten tuotteiden kilpailuedellytyksiä, joita ei ole tarkoitettu nimenomaan sotilaalliseen käyttöön; ja

c)       jotka se arvioi tärkeiksi oman turvallisuutensa kannalta yleisen järjestyksen ylläpitämiseen vaikuttavissa vakavissa sisäisissä levottomuuksissa, sodan aikana tai sodan uhkaa merkitsevässä vakavassa kansainvälisessä jännitystilassa taikka täyttääkseen velvoitteet, joihin se on sitoutunut rauhan ja kansainvälisen turvallisuuden ylläpitämiseksi.

447 ARTIKLA

Syrjimättömyys

1.       Tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvilla aloilla ja rajoittamatta siihen sisältyviä erityismääräyksiä

a)       Moldovan tasavallan unioniin tai sen jäsenvaltioihin soveltamat järjestelyt eivät saa johtaa syrjintään jäsenvaltioiden, niiden kansalaisten tai niiden yhtiöiden tai yritysten välillä; ja

b)      unionin tai sen jäsenvaltioiden Moldovan tasavaltaan soveltamat järjestelyt eivät saa johtaa syrjintään Moldovan tasavallan kansalaisten, yhtiöiden tai yritysten välillä.

2.       Edellä olevan 1 kohdan määräykset eivät rajoita osapuolten oikeutta soveltaa verolainsäädännön asiaan liittyviä säännöksiä verovelvollisiin, jotka ovat keskenään erilaisessa tilanteessa asuinpaikkansa suhteen.

448 ARTIKLA

Asteittainen lähentäminen

Moldovan tasavalta lähentää asteittain lainsäädäntöään tämän sopimuksen liitteissä tarkoitettuihin EU:n lainsäädäntöön ja kansainvälisiin sopimuksiin tämän sopimuksen mukaisten sitoumusten perusteella ja kyseisten liitteiden määräysten mukaisesti. Tämä määräys ei rajoita tämän sopimuksen V osastossa (Kauppa ja kaupan liitännäistoimenpiteet) vahvistettujen, lainsäädännön lähentämistä koskevien erityisten määräysten ja velvoitteiden soveltamista.

449 ARTIKLA

Lainsäädännön dynaaminen lähentäminen

Moldovan tasavallan lainsäädännön asteittaiseksi lähentämiseksi EU:n lainsäädäntöön ja ottaen erityisesti huomioon tämän sopimuksen III, IV, V ja VI osaston mukaiset sitoumukset assosiaationeuvoston on tämän sopimuksen liitteiden määräysten mukaisesti säännöllisesti tarkistettava ja ajantasaistettava kyseisiä liitteitä muun muassa EU:n lainsäädännön kehityksen huomioon ottamiseksi tässä sopimuksessa määritellyn mukaisesti. Tämä määräys ei rajoita tämän sopimuksen V osaston (Kauppa ja kaupan liitännäistoimenpiteet) erityisten määräysten soveltamista.

450 ARTIKLA

Seuranta

Seurannalla tarkoitetaan tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvien toimenpiteiden täytäntöönpanossa ja soveltamisen valvonnassa tapahtuvan edistymisen jatkuvaa arviointia. Osapuolet toimivat yhteistyössä tällä sopimuksella perustettujen elinten puitteissa toteutettavan seurantaprosessin helpottamiseksi.

451 ARTIKLA

Lainsäädännön lähentämistä koskeva arviointi

1.       EU arvioi Moldovan tasavallan lainsäädännön lähentämistä EU:n lainsäädäntöön tässä sopimuksessa määritellyn mukaisesti. Tähän sisältyy täytäntöönpanoon ja soveltamisen valvontaan liittyviä näkökohtia. EU yksin tai Moldovan tasavallan suostumuksella tai osapuolet yhdessä voivat suorittaa kyseiset arvioinnit. Arvioinnin helpottamiseksi Moldovan tasavalta raportoi EU:lle lähentämisessä tapahtuvasta edistymisestä soveltuvin osin ennen tässä sopimuksessa EU:n säädösten suhteen asetettujen siirtymäaikojen päättymistä. Raportoinnin ja arvioinnin yhteydessä sekä arviointeja koskevien yksityiskohtien ja arviointien tiheyden määrittämisessä otetaan huomioon tässä sopimuksessa määrätyt erityiset yksityiskohtaiset säännöt tai tällä sopimuksella perustettujen elinten päätökset.

2.       Lähentämistä koskeva arviointi voi käsittää paikalla tehtäviä tarkastuksia, joihin voivat osallistua EU:n toimielimet, elimet ja virastot, valtiosta riippumattomat elimet, valvontaviranomaiset, riippumattomat asiantuntijat ja muut tahot tarpeen mukaan.

452 ARTIKLA

Seurannan tulokset, lähentämistä koskevat arvioinnit mukaan lukien

1.       Seurannan tuloksista, tämän artiklan 451 kohdassa tarkoitetut lähentämistä koskevat arvioinnit mukaan lukien, keskustellaan kaikissa tällä sopimuksella perustetuissa asiaankuuluvissa elimissä. Tällaiset elimet voivat antaa yksimielisesti hyväksyttyjä yhteisiä suosituksia, jotka esitetään assosiaationeuvostolle.

2.       Jos osapuolet ovat yhtä mieltä siitä, että tämän sopimuksen V osaston (Kauppa ja kaupan liitännäistoimenpiteet) soveltamisalaan kuuluvat tarvittavat toimenpiteet on pantu täytäntöön ja että niiden soveltamista valvotaan, assosiaationeuvosto hyväksyy sille tämän sopimuksen 436 artiklassa annettujen valtuuksien nojalla tämän sopimuksen V osastossa (Kauppa ja kaupan liitännäistoimenpiteet) tarkoitettuja markkinoiden avaamiseen liittyviä lisätoimenpiteitä.

3.       Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetun yhteisen suosituksen esittämistä assosiaationeuvostolle tai tällaisen suosituksen esittämättä jättämistä ei käsitellä tämän sopimuksen V osastossa (Kauppa ja kaupan liitännäistoimenpiteet) määritellyssä riitojenratkaisumenettelyssä. Tällä sopimuksella perustetun asiaa käsittelevän elimen päätöstä tai päätöksen tekemättä jättämistä ei käsitellä tämän sopimuksen V osastossa (Kauppa ja kaupan liitännäistoimenpiteet) määritellyssä riitojenratkaisumenettelyssä.

453 ARTIKLA

Velvoitteiden täyttäminen

1.       Osapuolet toteuttavat kaikki tarvittavat yleiset tai erityiset toimenpiteet varmistaakseen tästä sopimuksesta johtuvien velvoitteidensa täyttämisen. Ne varmistavat, että tässä sopimuksessa asetetut tavoitteet saavutetaan.

2.       Osapuolet sopivat aloittavansa kumman tahansa osapuolen pyynnöstä viipymättä neuvottelut sopivia kanavia käyttäen keskustellakseen tämän sopimuksen tulkintaa, täytäntöönpanoa tai vilpittömässä mielessä tapahtuvaa soveltamista koskevista tai muista osapuolten suhteita koskevista kysymyksistä.

3.       Osapuolet voivat saattaa assosiaationeuvoston käsiteltäväksi kaikki tämän sopimuksen tulkintaa, täytäntöönpanoa tai vilpittömässä mielessä tapahtuvaa soveltamista koskevat riidat tämän sopimuksen 454 artiklan mukaisesti. Assosiaationeuvosto voi ratkaista riidan sitovalla päätöksellä.

454 ARTIKLA

Riitojen ratkaiseminen

1.       Jos osapuolten välillä syntyy tämän sopimuksen tulkintaa, täytäntöönpanoa tai vilpittömässä mielessä tapahtuvaa soveltamista koskeva riita, kumpi tahansa osapuoli voi esittää toiselle osapuolelle ja assosiaationeuvostolle riidanalaisen asian ratkaisemista koskevan virallisen pyynnön. V osaston (Kauppa ja kaupan liitännäistoimenpiteet) tulkintaa, täytäntöönpanoa ja vilpittömässä mielessä tapahtuvaa soveltamista koskeviin riitoihin sovelletaan poikkeuksellisesti yksinomaan kyseisen osaston 14 lukua (Riitojen ratkaiseminen).

2.       Osapuolet pyrkivät ratkaisemaan riidan käymällä vilpittömässä mielessä neuvotteluja assosiaationeuvostossa ja tämän sopimuksen 437 ja 439 artiklassa tarkoitetuissa muissa elimissä, jotta kummankin osapuolen hyväksyttävissä oleva ratkaisu saavutetaan mahdollisimman pian.

3.       Osapuolet antavat assosiaationeuvostolle ja muille asiaankuuluville elimille kaikki tilanteen perusteellista käsittelyä varten tarvittavat tiedot.

4.       Riidasta neuvotellaan jokaisessa assosiaationeuvoston kokouksessa, kunnes se saadaan ratkaistua. Riita katsotaan ratkaistuksi, kun assosiaationeuvosto on tehnyt sitovan päätöksen asian ratkaisemiseksi tämän sopimuksen 453 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla tai kun se on vahvistanut, että riitaa ei enää ole. Riidasta voidaan neuvotella myös missä tahansa assosiaatiokomitean tai tämän sopimuksen 439 artiklassa tarkoitetun muun elimen kokouksessa osapuolten yhteisestä sopimuksesta tai toisen osapuolen pyynnöstä. Neuvotteluja voidaan käydä myös kirjallisesti.

5.       Kaikki neuvottelujen aikana annetut tiedot ovat luottamuksellisia.

455 ARTIKLA

Toimenpiteet siinä tapauksessa, että velvollisuuksia ei täytetä

1.       Jos asiaa ei ole ratkaistu kolmen kuukauden kuluessa päivästä, jona virallinen pyyntö riitojen ratkaisemiseksi tämän sopimuksen 454 artiklan mukaisesti on annettu tiedoksi, ja jos kantajaosapuoli edelleen katsoo, että toinen osapuoli on jättänyt täyttämättä tämän sopimuksen mukaisen velvoitteensa, osapuoli voi toteuttaa tarvittavat toimenpiteet. Neuvotteluille asetettua kolmen kuukauden määräaikaa ei sovelleta tämän artiklan 3 kohdassa tarkoitetuissa poikkeustapauksissa.

2.       Toimenpiteitä valittaessa on etusijalle asetettava ne, joista on vähiten haittaa tämän sopimuksen toiminnalle. Tämän artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja tapauksia lukuun ottamatta näihin toimenpiteisiin ei saa kuulua minkään tämän sopimuksen V osaston (Kauppa ja kaupan liitännäistoimenpiteet) määräyksissä mainitun oikeuden tai velvollisuuden keskeyttäminen. Tämän artiklan 1 kohdan mukaisista toimenpiteistä on ilmoitettava välittömästi assosiaationeuvostolle ja niitä on käsiteltävä neuvotteluissa 453 artiklan 2 kohdan mukaisesti ja riitojen ratkaisussa tämän sopimuksen 453 artiklan 3 kohdan ja 454 artiklan mukaisesti.

3.       Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut poikkeukset koskevat tilanteita, joissa

a)       sopimus on sanottu irti tavalla, joka ei ole sallittu kansainvälisen oikeuden yleisten sääntöjen perusteella; tai

b)      toinen osapuoli rikkoo tämän sopimuksen I osaston (Yleiset periaatteet) 2 artiklassa tarkoitettuja tämän sopimuksen olennaisia osia.

Suhde muihin sopimuksiin

456 ARTIKLA

1.       Kumotaan Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välinen kumppanuus- ja yhteistyösopimus, joka allekirjoitettiin Luxemburgissa 28 päivänä marraskuuta 1994 ja joka tuli voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1998.

2.       Tämä sopimus korvaa 1 kohdassa tarkoitetun sopimuksen. Viittaukset kyseiseen sopimukseen kaikissa muissa osapuolten välisissä sopimuksissa on katsottava viittauksiksi tähän sopimukseen.

3.       Tämä sopimus korvaa Euroopan unionin ja Moldovan tasavallan välisen sopimuksen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen suojasta, joka allekirjoitettiin Brysselissä 26 päivänä kesäkuuta 2012 ja joka tuli voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2013.

457 ARTIKLA

1.       Tämä sopimus ei vaikuta niihin oikeuksiin, jotka yksilöille ja talouden toimijoille taataan voimassa olevissa, yhtä tai useampaa jäsenvaltiota ja Moldovan tasavaltaa sitovissa sopimuksissa, ennen kuin samanarvoiset yksilöitä ja talouden toimijoita koskevat oikeudet on saavutettu tämän sopimuksen nojalla.

2.       Olemassa olevat sopimukset, jotka koskevat tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvia yhteistyöaloja, katsotaan osaksi tämän sopimuksen mukaisia yleisiä kahdenvälisiä suhteita ja osaksi yhteistä institutionaalista kehystä.

458 ARTIKLA

1.       Osapuolet voivat täydentää tätä sopimusta tekemällä erityissopimuksia millä tahansa tämän sopimuksen kattamalla alalla. Tällaiset sopimukset ovat erottamaton osa tämän sopimuksen mukaisia yleisiä kahdenvälisiä suhteita, ja ne muodostavat osan yhteisestä institutionaalisesta kehyksestä.

2.       Tämä sopimus ja sen nojalla toteutettavat toimet eivät millään tavoin rajoita jäsenvaltioiden valtuuksia tehdä kahdenvälistä yhteistyötä Moldovan tasavallan kanssa tai tarvittaessa tehdä sen kanssa uusia yhteistyösopimuksia, sanotun kuitenkaan rajoittamatta Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen sisältyvien asian kannalta merkityksellisten määräysten soveltamista.

459 ARTIKLA

Liitteet ja pöytäkirjat

Tämän sopimuksen liitteet ja pöytäkirjat ovat erottamaton osa tätä sopimusta.

460 ARTIKLA

Kesto

1.       Tämä sopimus tehdään rajoittamattomaksi ajaksi.

2.       Kumpikin osapuoli voi irtisanoa tämän sopimuksen ilmoittamalla asiasta toiselle osapuolelle. Sopimuksen voimassaolo päättyy kuuden kuukauden kuluttua tällaisen ilmoituksen vastaanottamisesta.

461 ARTIKLA

Osapuolten määritelmä

Tätä sopimusta sovellettaessa ’osapuolilla’ tarkoitetaan EU:ta tai sen jäsenvaltioita taikka EU:ta ja sen jäsenvaltioita, kutakin niille Euroopan unionista tehdyssä sopimuksessa ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä sopimuksessa osoitetun toimivallan mukaisesti, ja tarvittaessa sillä tarkoitetaan myös Euratomia sille Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksessa osoitetun toimivallan mukaisesti sekä Moldovan tasavaltaa.

462 ARTIKLA

Alueellinen soveltaminen

1.       Tätä sopimusta sovelletaan alueisiin, joihin sovelletaan Euroopan unionista tehtyä sopimusta, Euroopan unionin toiminnasta tehtyä sopimusta ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimusta niissä määrätyin edellytyksin, sekä Moldovan tasavallan alueeseen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän artiklan 2 kohdan soveltamista.

2.       Tämän sopimuksen tai sen V osaston (Kauppa ja kaupan liitännäistoimenpiteet) soveltaminen niillä Moldovan tasavallan alueilla, jotka eivät kuulu Moldovan tasavallan hallituksen tosiasialliseen hallintaan, aloitetaan sitten, kun Moldovan tasavalta takaa tämän sopimuksen tai sen V osaston (Kauppa ja kaupan liitännäistoimenpiteet) täysimääräisen täytäntöönpanon ja noudattamisen valvonnan koko alueellaan.

3.       Assosiaationeuvosto tekee päätöksen siitä, milloin tämän sopimuksen tai sen V osaston (Kauppa ja kaupan liitännäistoimenpiteet) täysimääräinen täytäntöönpano ja noudattamisen valvonta on varmistettu koko Moldovan tasavallan alueella.

4.       Jos osapuoli katsoo, että tämän sopimuksen tai sen V osaston (Kauppa ja kaupan liitännäistoimenpiteet) täysimääräistä täytäntöönpanoa ja noudattamisen valvontaa ei enää voida taata tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitetuilla Moldovan tasavallan alueilla, kyseinen osapuoli voi pyytää assosiaationeuvostolta tämän sopimuksen tai sen V osaston (Kauppa ja kaupan liitännäistoimenpiteet) soveltamisen jatkamisen uudelleen tarkastelua asianomaisten alueiden osalta. Assosiaationeuvosto tutkii tilannetta ja tekee päätöksen tämän sopimuksen tai sen V osaston (Kauppa ja kaupan liitännäistoimenpiteet) soveltamisen jatkamisesta kolmen kuukauden kuluessa pyynnön esittämisestä. Jos assosiaationeuvosto ei tee päätöstä kolmen kuukauden kuluessa pyynnön esittämisestä, tämän sopimuksen tai sen V osaston (Kauppa ja kaupan liitännäistoimenpiteet) soveltaminen keskeytetään asianomaisten alueiden osalta, kunnes assosiaationeuvosto tekee päätöksen.

5.       Tämän artiklan mukaiset assosiaationeuvoston päätökset tämän sopimuksen V osaston (Kauppa ja kaupan liitännäistoimenpiteet) soveltamisesta kattavat kyseisen osaston kokonaisuudessaan eivätkä ainoastaan sen osia.

463 ARTIKLA

Sopimuksen tallettaja

Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristö on tämän sopimuksen tallettaja.

464 ARTIKLA

Voimaantulo ja väliaikainen soveltaminen

1.       Osapuolet ratifioivat tai hyväksyvät tämän sopimuksen sisäisten menettelyjensä mukaisesti. Ratifiointi- tai hyväksymiskirjat talletetaan Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristöön.

2.       Tämä sopimus tulee voimaan viimeisen ratifiointi- tai hyväksymiskirjan talletuspäivää seuraavan toisen kuukauden ensimmäisenä päivänä.

3.       Sen estämättä, mitä tämän artiklan 2 kohdassa määrätään, unioni ja Moldovan tasavalta sopivat soveltavansa tätä sopimusta väliaikaisesti unionin määrittelemältä osalta tämän artiklan 4 kohdan mukaisesti ja sovellettavien sisäisten menettelyjensä ja lainsäädäntönsä mukaisesti.

4.       Väliaikainen soveltaminen alkaa sitä päivää seuraavan toisen kuukauden ensimmäisenä päivänä, jona sopimuksen tallettaja on vastaanottanut seuraavat:

a)       tarvittavien menettelyjen päätökseen saattamista koskeva unionin ilmoitus, jossa määritetään ne sopimuksen osat, joita on sovellettava väliaikaisesti; ja

b)      tämän sopimuksen väliaikaista soveltamista varten tarvittavien menettelyjen päätökseen saattamista koskeva Moldovan tasavallan ilmoitus.

5.       Tämän sopimuksen määräyksissä sekä sen 459 artiklassa tarkoitetuissa liitteissä ja pöytäkirjoissa ilmaisulla ’tämän sopimuksen voimaantulopäivä’ tarkoitetaan tämän artiklan 3 kohdan mukaisesti ilmaisua ’päivä, josta lähtien tätä sopimusta sovelletaan väliaikaisesti’.

6.       Jos tämän sopimuksen väliaikainen soveltaminen ei koske Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan 28 päivänä marraskuuta 1994 Luxemburgissa allekirjoitetun ja 1 päivänä heinäkuuta 1998 voimaantulleen kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen määräyksiä, kyseisten määräysten soveltamista jatketaan sopimuksen väliaikaisen soveltamisen aikana.

7.       Kumpikin osapuoli voi antaa tämän sopimuksen väliaikaisen soveltamisen päättämistä koskevan kirjallisen ilmoituksen tämän sopimuksen tallettajalle. Sopimuksen väliaikaisen soveltamisen päättäminen tulee voimaan kuuden kuukauden kuluttua siitä päivästä, jona tämän sopimuksen tallettaja on vastaanottanut ilmoituksen.

465 ARTIKLA

Todistusvoimaiset tekstit

Tämä sopimus laaditaan kahtena kappaleena bulgarian, englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, kroatian, latvian, liettuan, maltan, portugalin, puolan, ranskan, romanian, ruotsin, saksan, slovakin, sloveenin, suomen, tanskan, tšekin, unkarin ja viron kielellä, ja jokainen teksti on yhtä todistusvoimainen.

TÄMÄN VAKUUDEKSI tätä varten asianmukaisesti valtuutetut täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Tehty … ssa/ssä … päivänä …kuuta vuonna …

BELGIAN KUNINGASKUNNAN PUOLESTA

BULGARIAN TASAVALLAN PUOLESTA

TŠEKIN TASAVALLAN PUOLESTA

TANSKAN KUNINGASKUNNAN PUOLESTA

SAKSAN LIITTOTASAVALLAN PUOLESTA

VIRON TASAVALLAN PUOLESTA

IRLANNIN PUOLESTA

HELLEENIEN TASAVALLAN PUOLESTA

ESPANJAN KUNINGASKUNNAN PUOLESTA

RANSKAN TASAVALLAN PUOLESTA

KROATIAN TASAVALLAN PUOLESTA

ITALIAN TASAVALLAN PUOLESTA

KYPROKSEN TASAVALLAN PUOLESTA

LATVIAN TASAVALLAN PUOLESTA

LIETTUAN TASAVALLAN PUOLESTA

LUXEMBURGIN SUURHERTTUAKUNNAN PUOLESTA

UNKARIN PUOLESTA

MALTAN TASAVALLAN PUOLESTA

ALANKOMAIDEN KUNINGASKUNNAN PUOLESTA

ITÄVALLAN TASAVALLAN PUOLESTA

PUOLAN TASAVALLAN PUOLESTA

PORTUGALIN TASAVALLAN PUOLESTA

ROMANIAN PUOLESTA

SLOVENIAN TASAVALLAN PUOLESTA

SLOVAKIAN TASAVALLAN PUOLESTA

SUOMEN TASAVALLAN PUOLESTA

RUOTSIN KUNINGASKUNNAN PUOLESTA

ISON-BRITANNIAN JA POHJOIS-IRLANNIN YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN PUOLESTA

EUROOPAN UNIONIN PUOLESTA

EUROOPAN ATOMIENERGIAYHTEISÖN PUOLESTA

MOLDOVAN TASAVALLAN PUOLESTA

[1]        Tässä sopimuksessa ’tavaroilla’ tarkoitetaan GATT 1994 -sopimuksen mukaisia tavaroita, jollei tässä sopimuksessa toisin määrätä.

[2]        Pelkästään sen seikan, että viisumi vaaditaan vain tiettyjen maiden luonnollisilta henkilöiltä, ei katsota tekevän tyhjäksi erityisen sitoumuksen mukaisia etuja tai heikentävän niitä.

[3]        Selvennyksenä todetaan, että alueeseen sisältyvät talousvyöhyke ja mannerjalusta Yhdistyneiden kansakuntien merioikeusyleissopimuksen mukaisesti.

[4]        Oikeushenkilö on toisen oikeushenkilön määräysvallassa, jos viimeksi mainitulla on valta nimittää enemmistö sen johtajista tai muutoin laillisesti ohjata sen toimintaa.

[5]        Ydinaineiden jalostukseen kuuluu kaikki toiminta, joka sisältyy YK:n kansainvälisen toimialaluokitusstandardin (ISIC REV 3.1) koodiin 2330.

[6]        Tässä luvussa kansallinen meriliikenteen kabotaasi kattaa matkustajien tai tavaroiden kuljetuksen jäsenvaltiossa tai Moldovan tasavallassa sijaitsevan sataman tai paikan ja jäsenvaltiossa tai Moldovan tasavallassa sijaitsevan toisen sataman tai paikan välillä, mukaan luettuna mannerjalusta YK:n merioikeusyleissopimuksen mukaisesti, sekä jossakin jäsenvaltiossa tai Moldovan tasavallassa sijaitsevasta satamasta tai paikasta alkavan ja samaan satamaan tai paikkaan päättyvän liikenteen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta sisäisessä lainsäädännössä kabotaasina pidetyn toiminnan soveltamisalaa.

[7]        Vastavuoroista markkinoillepääsyä koskevista edellytyksistä lentoliikenteen alalla sovitaan yhteisen ilmailualueen perustamista koskevassa EU:n ja sen jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisessä sopimuksessa.

[8]        Tämä velvoite ei koske tämän luvun soveltamisalaan kuulumatonta sijoitusten suojaa, investoijien ja valtion välinen riitojenratkaisu mukaan luettuna, josta määrätään muissa sopimuksissa.

[9]        Tämä velvoite ei koske tämän luvun soveltamisalaan kuulumatonta sijoitusten suojaa, investoijien ja valtion välinen riitojenratkaisu mukaan luettuna, josta määrätään muissa sopimuksissa.

[10]       Tähän sisältyvät tämä luku sekä tämän sopimuksen liitteet XXVII-A ja XXVII-E.

[11]       Tässä luvussa kansallinen meriliikenteen kabotaasi kattaa matkustajien tai tavaroiden kuljetuksen jäsenvaltiossa tai Moldovan tasavallassa sijaitsevan sataman tai paikan ja jäsenvaltiossa tai Moldovan tasavallassa sijaitsevan toisen sataman tai paikan välillä, mukaan luettuna mannerjalusta YK:n merioikeusyleissopimuksen mukaisesti, sekä jossakin jäsenvaltiossa tai Moldovan tasavallassa sijaitsevasta satamasta tai paikasta alkavan ja samaan satamaan tai paikkaan päättyvän liikenteen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta sisäisessä lainsäädännössä kabotaasina pidetyn toiminnan soveltamisalaa.

[12]       Vastavuoroista markkinoillepääsyä koskevista edellytyksistä lentoliikenteen alalla sovitaan yhteisen ilmailualueen perustamista koskevassa EU:n ja sen jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisessä sopimuksessa.

[13]       Viittausta ’voittoa tavoittelemattomaan organisaatioon’ sovelletaan vain Alankomaiden, Belgian, Espanjan, Irlannin, Italian, Itävallan, Kreikan, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Luxemburgin, Maltan, Portugalin, Ranskan, Saksan, Slovenian, Suomen, Tanskan, Tšekin, Viron ja Yhdistyneen kuningaskunnan osalta.

[14]       Vastaanottavalta sijoittautuneelta yksiköltä voidaan edellyttää oleskeluajan kattavan koulutusohjelman esittämistä ennakkohyväksyntää varten. Koulutusohjelmasta on käytävä ilmi, että oleskelun tarkoituksena on koulutus. Espanjan, Itävallan, Ranskan, Saksan, Tšekin ja Unkarin osalta harjoittelun on liityttävä suoritettuun korkeakoulututkintoon.

[15]       Yhdistynyt kuningaskunta: yritysmyyjiksi tunnustetaan ainoastaan palvelujen myyjät.

[16]       Edellä d ja e alakohdassa tarkoitetun palvelusopimuksen on oltava sen osapuolen lakien, asetusten ja vaatimusten mukainen, jossa sopimus pannaan täytäntöön.

[17]       Edellä d ja e alakohdassa tarkoitetun palvelusopimuksen on oltava sen osapuolen lakien, asetusten ja vaatimusten mukainen, jossa sopimus pannaan täytäntöön.

[18]       Hankittu täysi-ikäisenä.

[19]       Jos tutkintoa ei ole suoritettu tai kelpoisuutta hankittu sen osapuolen alueella, jossa palvelu tarjotaan, kyseinen osapuoli voi arvioida, vastaako tutkinto tai kelpoisuus sen alueella vaadittavaa korkeakoulututkintoa.

[20]       Jos tutkintoa ei ole suoritettu tai kelpoisuutta hankittu sen osapuolen alueella, jossa palvelu tarjotaan, kyseinen osapuoli voi arvioida, vastaako tutkinto tai kelpoisuus sen alueella vaadittavaa korkeakoulututkintoa.

[21]       Lupamaksuihin eivät sisälly huutokaupasta, tarjouskilpailusta tai muusta syrjittämättömästä toimiluvan myöntämistavasta johtuvat maksut eivätkä pakolliset suoritukset yleispalvelun tarjoamisesta.

[22]       CPC tarkoittaa yhteistä tavaraluokitusta sellaisena kuin Yhdistyneiden kansakuntien tilastokomissio on sen hyväksynyt (Statistical Papers, Series M, N°77, CPC prov, 1991).

[23]       Lupamaksuihin eivät sisälly huutokaupasta, tarjouskilpailusta tai muusta syrjittämättömästä toimiluvan myöntämistavasta johtuvat maksut eivätkä pakolliset suoritukset yleispalvelun tarjoamiseksi.

[24]       Toimenpiteisiin, joiden tarkoituksena on turvata välittömien verojen määrääminen tai kantaminen tasapuolisesti tai tehokkaasti, kuuluvat osapuolen verojärjestelmänsä mukaisesti suorittamat toimenpiteet,

a) joita sovelletaan ulkomaisiin yrittäjiin ja palveluntarjoajiin tunnustaen, että ulkomaalaisten verovelvollisuus määritetään sellaisten erien perusteella, joiden lähde on tai jotka sijaitsevat osapuolen alueella;

b) joita sovelletaan ulkomaalaisiin verojen määräämisen tai kantamisen turvaamiseksi osapuolen alueella;

c) joita sovelletaan ulkomaalaisiin tai oman maan kansalaisiin verojen välttämisen tai kiertämisen estämiseksi, mukaan lukien menettelyyn liittyvien määräysten noudattaminen;

d) joita sovelletaan toisen osapuolen alueella tai alueelta hankittujen palvelujen kuluttajiin tarkoituksena turvata osapuolen alueella olevista lähteistä olevien verojen määrääminen sellaisille kuluttajille tai kantaminen sellaisilta kuluttajilta;

e) joilla erotetaan toisistaan maailmanlaajuisesti veronalaisista eristään verovelvolliset yrittäjät ja palveluntarjoajat ja muut yrittäjät ja palveluntarjoajat tunnustaen heidän veropohjansa välisen erilaisuuden; tai

f) joilla määrätään, kohdennetaan tai jaetaan osapuolen alueella asuvien henkilöiden tai sivukonttoreiden taikka etuyhteydessä keskenään olevien henkilöiden tai saman henkilön sivukonttoreiden välinen tulo, voitto, tappio, vähennys tai hyvitys tarkoituksena turvata osapuolen veropohja.

Tämän kohdan f alakohdassa ja tässä alaviitteessä tarkoitetut verotustermit ja -käsitteet määräytyvät toimenpiteen suorittavan osapuolen sisäisen lainsäädännön mukaisten verotuksen määritelmien ja käsitteiden tai vastaavien tai samankaltaisten määritelmien ja käsitteiden mukaisesti.

[25]       Tässä luvussa ’tallenteella’ tarkoitetaan äänien tai kuvien tai niitä edustavien merkkien sisällyttämistä materiaaliseen alustaan, josta ne laitteen avulla voidaan havaita, kopioida tai tuoda julki.

[26]       Ilmaisua ’mielleyhtymä’ käytetään erityisesti HS-nimikkeeseen 20.09 kuuluvien tuotteiden osalta, kuitenkin vain siltä osin kuin kyseisiä tuotteita pidetään HS-nimikkeeseen 22.04 kuuluvina viineinä, HS-nimikkeeseen 22.05 kuuluvina maustettuina viineinä ja HS-nimikkeeseen 22.08 kuuluvina väkevinä alkoholijuomina.

[27]       Tämän artiklan soveltamiseksi osapuoli voi pitää omaperäisenä mallia, jonka luonne on yksilöllinen.

[28]          Tässä artiklassa ’lääkkeillä’ tarkoitetaan

i)       kaikkia aineita tai aineitten yhdistelmiä, jotka on tarkoitettu ihmisen sairauden hoitoon tai ehkäisyyn; tai

ii)      kaikkia aineita tai aineitten yhdistelmiä, joita voidaan antaa ihmisille sairauden syyn selvittämiseksi taikka ihmisten elintoimintojen palauttamiseksi, korjaamiseksi tai muuttamiseksi.

Lääkkeisiin kuuluvat esimerkiksi kemialliset lääkkeet, biologiset lääkkeet (esim. rokotteet, (anti) toksiinit), myös ihmisverestä tai -veriplasmasta peräisin olevat lääkkeet, pitkälle kehitetyissä terapioissa käytettävät lääkkeet (esim. geeniterapiassa ja soluterapiassa käytettävät lääkkeet), kasviperäiset lääkkeet ja radiofarmaseuttiset lääkkeet.

[29]       Tässä artiklassa tarkoitetaan ’vähäisillä käyttötarkoituksilla’ kasvinsuojeluaineiden käyttöä osapuolen alueella sellaisiin kasveihin tai kasvituotteisiin, joita ei kasvateta yleisesti kyseisen osapuolen alueella tai joita kasvatetaan yleisesti poikkeukselliseen kasvinsuojelutarpeeseen vastaamiseksi.

[30]       Tässä alajaksossa teollis- ja tekijänoikeuksien käsite kattaa ainakin seuraavat oikeudet: tekijänoikeus; tekijänoikeuden lähioikeudet; tietokannan valmistajan sui generis -oikeus; puolijohdetuotteiden piirimallien luojan oikeudet; tavaramerkkioikeudet; mallioikeudet; patenttioikeudet, mukaan lukien lisäsuojatodistuksista johtuvat oikeudet; maantieteelliset merkinnät; hyödyllisyysmallioikeudet; kasvinjalostajanoikeudet; ja toiminimet, kun ne on suojattu yksinoikeudella osapuolen sisäisessä lainsäädännössä.

[31]       Tässä artiklassa ’teollis- ja tekijänoikeutta loukkaavilla tavaroilla’ tarkoitetaan:

a)          ”väärennettyjä tavaroita” eli

i)          tavaroita, mukaan luettuina niiden pakkaukset, jotka on luvattomasti varustettu tavaramerkillä, joka on samanlainen kuin tällaisille tavaroille asianmukaisesti rekisteröity merkki tai jota ei olennaisten tuntomerkkiensä perusteella voida erottaa tällaisesta tavaramerkistä ja joka siten loukkaa tavaramerkin haltijan oikeuksia;

ii)         mitä tahansa tavaramerkkiä, kuten logoa, etikettiä, tarraa, esitettä, käyttöohjetta tai takuutodistusta, jopa erillään esitettynä, samoin edellytyksin kuin i alakohdassa tarkoitettuja tavaroita;

iii)        pakkauksia, jotka on varustettu väärennetyn tavaran merkillä, yksinään esitettyinä samoin edellytyksin kuin i alakohdassa tarkoitettuja tavaroita;

b)         ”laittomasti valmistettuja tavaroita” eli mitä tahansa tavaroita, jotka ovat tai jotka sisältävät ilman oikeudenhaltijan tai oikeudenhaltijan kyseisen tavaran valmistusmaassa asianmukaisesti valtuuttaman henkilön suostumuksella tehtyjä kopioita ja jotka on tehty suoraan tai epäsuorasti tavarasta, jonka kopioiminen olisi täyttänyt tuontimaan lain mukaan tekijänoikeuden tai lähioikeuksien tai mallioikeuksien rikkomisen tunnusmerkistön riippumatta siitä, onko se rekisteröity osapuolen sisäisessä lainsäädännössä;

c)          tavaroita, jotka sen osapuolen lainsäädännön mukaan, jossa tulliviranomaisten toimenpiteitä koskeva hakemus on tehty, loukkaavat patenttia, kasvinjalostajanoikeutta tai maantieteellistä merkintää.

[32]       Ilmaisua ’yleinen taloudellinen etu’ on tulkittava samalla tavalla kuin Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 106 artiklassa ja erityisesti Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisesti.

[33]       Recommendation of the Committee of Ministers to member states on good administration, CM/Rec(2007)7, Euroopan neuvosto, 20.6.2007.

[34]       Viitattaessa tässä luvussa ”työhön”, siihen sisältyvät ILOn ihmisarvoisen työn toimintaohjelmassa esitettyjen ja ILOn vuoden 2008 julistuksessa sosiaalisesti oikeudenmukaisesta globalisaatiosta sovittujen strategisten tavoitteiden kannalta merkitykselliset kysymykset.

LIITE I III OSASTOON (VAPAUS, TURVALLISUUS JA OIKEUS)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/24/EY, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2006, yleisesti saatavilla olevien sähköisten viestintäpalvelujen tai yleisten viestintäverkkojen yhteydessä tuotettavien tai käsiteltävien tietojen säilyttämisestä

Henkilötietojen suojaa koskevat sitoumukset ja periaatteet

1.       Osapuolet varmistavat tämän ja muiden sopimusten täytäntöönpanon yhteydessä lainmukaisen tietosuojan tason, joka vastaa vähintään yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 annetussa direktiivissä 95/46/EY ja rikosasioissa tehtävässä poliisi- ja oikeudellisessa yhteistyössä käsiteltävien henkilötietojen suojaamisesta 27 päivänä marraskuuta 2008 tehdyssä neuvoston puitepäätöksessä 2008/977/YOS sekä yksilöiden suojelusta henkilötietojen automaattisessa tietojenkäsittelyssä 28 päivänä tammikuuta 1981 tehdyssä Euroopan neuvoston yleissopimuksessa ja sen 8 päivänä marraskuuta 2001 allekirjoitetussa valvontaviranomaisia ja rajat ylittäviä tietovirtoja koskevassa lisäpöytäkirjassa määriteltyä tietosuojan tasoa. Osapuolet ottavat tarvittaessa huomioon henkilötietojen käytön sääntelemisestä poliisialalla 17 päivänä syyskuuta 1987 annetun Euroopan neuvoston ministerikomitean suosituksen R (87) 15.

2.       Lisäksi sovelletaan seuraavia periaatteita:

a)       sekä tietoja siirtävän viranomaisen että tietoja vastaanottavan viranomaisen on toteutettava kaikki kohtuulliset toimet henkilötietojen oikaisemiseksi tai poistamiseksi tai niihin tutustumisen estämiseksi, kun tietojen käsittely ei tapahdu sopimuksen 13 artiklan määräysten mukaisesti, erityisesti jos tiedot eivät ole asianmukaisia, olennaisia tai täsmällisiä tai jos tiedot ovat käsittelyn kannalta liian laajoja. Tietojen oikaisusta, poistamisesta tai suojaamisesta on ilmoitettava toiselle osapuolelle;

b)      tiedot vastaanottaneen viranomaisen on pyynnöstä ilmoitettava tiedot siirtäneelle viranomaiselle siirrettyjen tietojen käytöstä ja niiden avulla saaduista tuloksista;

c)       henkilötietoja voidaan siirtää vain toimivaltaisille viranomaisille. Tietojen siirtäminen edelleen muille viranomaisille edellyttää tiedot siirtäneen viranomaisen ennakkohyväksyntää;

d)      henkilötiedot siirtäneellä viranomaisella ja tiedot vastaanottaneella viranomaisella on velvollisuus pitää kirjaa henkilötietojen luovuttamisesta ja vastaanottamisesta.

LIITE II IV osaston 3 lukuun (Yhtiöoikeus, kirjanpito ja tilintarkastus, yritysten hallinto- ja ohjausjärjestelmä)

 

Moldovan tasavalta sitoutuu säädetyn aikataulun mukaisesti lähentämään asteittain lainsäädäntöään seuraaviin EU:n säädöksiin ja kansainvälisiin oikeusvälineisiin:

Yhtiöoikeus

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/101/EY, annettu 16 päivänä syyskuuta 2009, niiden takeiden yhteensovittamisesta samanveroisiksi, joita jäsenvaltioissa vaaditaan perustamissopimuksen 48 artiklan toisessa kohdassa tarkoitetuilta yhtiöiltä niiden jäsenten sekä ulkopuolisten etujen suojaamiseksi

Aikataulu: Direktiivin säännökset on pantava täytäntöön kahden vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Toinen neuvoston direktiivi 77/91/ETY, annettu 13 päivänä joulukuuta 1976, niiden takeiden yhteensovittamisesta samanveroisiksi, joita jäsenvaltioissa vaaditaan perustamissopimuksen 58 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuilta yhtiöiltä niiden jäsenten sekä ulkopuolisten etujen suojaamiseksi osakeyhtiöitä perustettaessa sekä niiden pääomaa säilytettäessä ja muutettaessa, sellaisena kuin se on muutettuna direktiiveillä 92/101/ETY, 2006/68/EY ja 2009/109/EY

Aikataulu: Direktiivin 77/91/ETY säännökset on pantava täytäntöön kahden vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Kolmas neuvoston direktiivi 78/855/ETY, annettu 9 päivänä lokakuuta 1978, perustamissopimuksen 54 artiklan 3 kohdan g alakohdan nojalla osakeyhtiöiden sulautumisesta, sellaisena kuin se on muutettuna direktiiveillä 2007/63/EY ja 2009/109/EY

Aikataulu: Direktiivin 78/855/ETY säännökset on pantava täytäntöön kolmen vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Kuudes neuvoston direktiivi 82/891/ETY, annettu 17 päivänä joulukuuta 1982, 54 artiklan 3 kohdan g alakohdan nojalla osakeyhtiöiden jakautumisesta, sellaisena kuin se on muutettuna direktiiveillä 2007/63/EY ja 2009/109/EY

Aikataulu: Direktiivin 82/891/ETY säännökset on pantava täytäntöön kolmen vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Yhdestoista neuvoston direktiivi 89/666/ETY, annettu 21 päivänä joulukuuta 1989, julkistamisvaatimuksista, jotka koskevat toisen valtion lainsäädännön alaisten, yhtiömuodoltaan tietynlaisten yhtiöiden jäsenvaltioon avaamia sivuliikkeitä

Aikataulu: Direktiivin säännökset on pantava täytäntöön kahden vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/102/EY, annettu 16 päivänä syyskuuta 2009, yhtiöoikeuden alalla yhdenmiehen rajavastuuyhtiöistä

Aikataulu: Direktiivin säännökset on pantava täytäntöön kolmen vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/25/EY, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2004, julkisista ostotarjouksista

Aikataulu: Direktiivin säännökset on pantava täytäntöön neljän vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/36/EY, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2007, osakkeenomistajien eräiden oikeuksien käyttämisestä julkisesti noteeratuissa yhtiöissä

Aikataulu: Direktiivin säännökset on pantava täytäntöön kolmen vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Kirjanpito ja tilintarkastus

Neljäs neuvoston direktiivi 78/660/ETY, annettu 25 päivänä kesäkuuta 1978, perustamissopimuksen 54 artiklan 3 kohdan g alakohdan nojalla, yhtiömuodoltaan tietynlaisten yhtiöiden tilinpäätöksistä

Aikataulu: Direktiivin säännökset on pantava täytäntöön kolmen vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Seitsemäs neuvoston direktiivi 83/349/ETY, annettu 13 päivänä kesäkuuta 1983, perustamissopimuksen 54 artiklan 3 kohdan g alakohdan nojalla, konsolidoiduista tilinpäätöksistä

Aikataulu: Direktiivin säännökset on pantava täytäntöön kolmen vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1606/2002, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2002, kansainvälisten tilinpäätösstandardien soveltamisesta

Aikataulu: Asetuksen säännökset on pantava täytäntöön kahden vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/43/EY, annettu 17 päivänä toukokuuta 2006, tilinpäätösten ja konsolidoitujen tilinpäätösten lakisääteisestä tilintarkastuksesta

Aikataulu: Direktiivin säännökset on pantava täytäntöön kolmen vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Komission suositus, annettu 6 päivänä toukokuuta 2008, yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen tilintarkastuksia tekeviin lakisääteisiin tilintarkastajiin ja tilintarkastusyhteisöihin sovellettavasta ulkoisesta laadunvarmistuksesta (2008/362/EY)

Aikataulu: Ei sovelleta.

Komission suositus, annettu 5 päivänä kesäkuuta 2008, lakisääteisten tilintarkastajien ja tilintarkastusyhteisöjen siviilioikeudellisen vastuun rajoittamisesta (2008/473/EY)

Aikataulu: Ei sovelleta.

Yritysten hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä

Hyvää hallintotapaa koskevat OECD:n periaatteet (OECD Principles on Corporate Governance)

Aikataulu: Ei sovelleta.

Komission suositus, annettu 14 päivänä joulukuuta 2004, julkisesti noteerattujen yhtiöiden hallinto- tai valvontaelinten jäsenten palkkoja ja palkkioita koskevan asianmukaisen järjestelmän edistämisestä (2004/913/EY)

Aikataulu: Ei sovelleta.

Komission suositus, annettu 15 päivänä helmikuuta 2005, julkisesti noteerattujen yhtiöiden toimivaan johtoon kuulumattomien tai valvovien hallinto- tai valvontaelimen jäsenten tehtävistä sekä hallinto- tai valvontaelimen komiteoista (2005/162/EY)

Aikataulu: Ei sovelleta.

Komission suositus, annettu 30 päivänä huhtikuuta 2009, rahoituspalvelualan palkka- ja palkkiopolitiikasta (2009/384/EY)

Aikataulu: Ei sovelleta.

Komission suositus, annettu 30 päivänä huhtikuuta 2009, suositusten 2004/913/EY ja 2005/162/EY täydentämisestä julkisesti noteerattujen yhtiöiden hallinto- tai valvontaelinten jäsenten palkkoja ja palkkioita koskevan järjestelmän osalta (2009/385/EY)

Aikataulu: Ei sovelleta.

________________

LIITE III IV osaston 4 lukuun (Työllisyys, sosiaalipolitiikka ja yhtäläiset mahdollisuudet)

 

Moldovan tasavalta sitoutuu säädetyn aikataulun mukaisesti lähentämään asteittain lainsäädäntöään seuraaviin EU:n säädöksiin ja kansainvälisiin oikeusvälineisiin:

Työlainsäädäntö

Neuvoston direktiivi 91/533/ETY, annettu 14 päivänä lokakuuta 1991, työnantajan velvollisuudesta ilmoittaa työntekijöille työsopimuksessa tai työsuhteessa sovellettavista ehdoista

Aikataulu: Direktiivin säännökset on pantava täytäntöön neljän vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Neuvoston direktiivi 1999/70/EY, annettu 28 päivänä kesäkuuta 1999, Euroopan ammatillisen yhteisjärjestön (EAY), Euroopan teollisuuden ja työnantajain keskusjärjestön (UNICE) ja julkisten yritysten Euroopan keskuksen (CEEP) tekemästä määräaikaista työtä koskevasta puitesopimuksesta

Aikataulu: Direktiivin säännökset on pantava täytäntöön neljän vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Neuvoston direktiivi 97/81/EY, annettu 15 päivänä joulukuuta 1997, Euroopan teollisuuden ja työnantajain keskusjärjestön (UNICE), julkisten yritysten Euroopan keskuksen (CEEP) ja Euroopan ammatillisen yhteisjärjestön (EAY) tekemästä osa-aikatyötä koskevasta puitesopimuksesta – Liite: Osa-aikatyötä koskeva puitesopimus

Aikataulu: Direktiivin säännökset on pantava täytäntöön kolmen vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Neuvoston direktiivi 91/383/ETY, annettu 25 päivänä kesäkuuta 1991, määräaikaisessa tai tilapäisessä työsuhteessa olevien työntekijöiden työturvallisuuden ja -terveyden parantamisen edistämistä koskevien toimenpiteiden täydentämisestä

Aikataulu: Direktiivin säännökset on pantava täytäntöön kolmen vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Neuvoston direktiivi 98/59/EY, annettu 20 päivänä heinäkuuta 1998, työntekijöiden joukkovähentämistä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä

Aikataulu: Direktiivin säännökset on pantava täytäntöön neljän vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Neuvoston direktiivi 2001/23/EY, annettu 12 päivänä maaliskuuta 2001, työntekijöiden oikeuksien turvaamista yrityksen tai liikkeen taikka yritys- tai liiketoiminnan osan luovutuksen yhteydessä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä

Aikataulu: Direktiivin säännökset on pantava täytäntöön kolmen vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/14/EY, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2002, työntekijöille tiedottamista ja heidän kuulemistaan koskevista yleisistä puitteista Euroopan yhteisössä – Luonnos työntekijöiden edustusta koskevaksi Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteiseksi julistukseksi

Aikataulu: Direktiivin säännökset on pantava täytäntöön kolmen vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/88/EY, annettu 4 päivänä marraskuuta 2003, tietyistä työajan järjestämistä koskevista seikoista

Aikataulu: Direktiivin säännökset on pantava täytäntöön neljän vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Syrjinnän estäminen ja sukupuolten tasa-arvo

Neuvoston direktiivi 2000/43/EY, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2000, rodusta tai etnisestä alkuperästä riippumattoman yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta

Aikataulu: Direktiivin säännökset on pantava täytäntöön neljän vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Neuvoston direktiivi 2000/78/EY, annettu 27 päivänä marraskuuta 2000, yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä puitteista

Aikataulu: Direktiivin säännökset on pantava täytäntöön neljän vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/54/EY, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2006, miesten ja naisten yhtäläisten mahdollisuuksien ja yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta työhön ja ammattiin liittyvissä asioissa

Aikataulu: Direktiivin säännökset on pantava täytäntöön kolmen vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Neuvoston direktiivi 2004/113/EY, annettu 13 päivänä joulukuuta 2004, miesten ja naisten yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta tavaroiden ja palvelujen saatavuuden ja tarjonnan alalla

Aikataulu: Direktiivin säännökset on pantava täytäntöön kolmen vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Neuvoston direktiivi 92/85/ETY, annettu 19 päivänä lokakuuta 1992, toimenpiteistä raskaana olevien ja äskettäin synnyttäneiden tai imettävien työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen kannustamiseksi työssä (kymmenes direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi)

Aikataulu: Direktiivin 92/85/ETY säännökset on pantava täytäntöön kolmen vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Neuvoston direktiivi 79/7/ETY, annettu 19 päivänä joulukuuta 1978, miesten ja naisten tasa-arvoisen kohtelun periaatteen asteittaisesta toteuttamisesta sosiaaliturvaa koskevissa kysymyksissä

Aikataulu: Direktiivin säännökset on pantava täytäntöön neljän vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Työterveys ja -turvallisuus

Direktiivi 89/391/ETY, annettu 12 päivänä kesäkuuta 1989, toimenpiteistä työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen edistämiseksi työssä

Aikataulu: Direktiivin säännökset on pantava täytäntöön kolmen vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Neuvoston direktiivi 89/654/ETY, annettu 30 päivänä marraskuuta 1989, työpaikoille asetettavista turvallisuutta ja terveyttä koskevista vähimmäisvaatimuksista (ensimmäinen direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi)

Aikataulu: Direktiivin 89/654/ETY säännökset, mukaan lukien liitteen II mukaiset turvallisuutta ja terveyttä koskevat vähimmäisvaatimukset, on pantava uusien työpaikkojen osalta täytäntöön kolmen vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Niiden työpaikkojen osalta, jotka ovat jo käytössä tämän sopimuksen tullessa voimaan, direktiivin säännökset, mukaan lukien liitteen II mukaiset turvallisuutta ja terveyttä koskevat vähimmäisvaatimukset, on pantava täytäntöön kuuden vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/104/EY, annettu 16 päivänä syyskuuta 2009, työntekijöiden työssään käyttämille työvälineille asetettavista turvallisuutta ja terveyttä koskevista vähimmäisvaatimuksista (toinen direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi)

Aikataulu: Direktiivin 2009/104/EY säännökset, mukaan lukien liitteen I mukaiset vähimmäisvaatimukset, on pantava uusien työvälineiden osalta täytäntöön kolmen vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Niiden työvälineiden osalta, jotka ovat jo käytössä tämän sopimuksen tullessa voimaan, kyseisen direktiivin säännökset, mukaan lukien liitteen I mukaiset vähimmäisvaatimukset, on pantava täytäntöön seitsemän vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Neuvoston direktiivi 89/656/ETY, annettu 30 päivänä marraskuuta 1989, työntekijöiden työpaikalla käyttämille henkilönsuojaimille turvallisuutta ja terveyttä varten asetettavista vähimmäisvaatimuksista (kolmas direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi)

Aikataulu: Direktiivin 89/656/ETY säännökset on pantava täytäntöön seitsemän vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Neuvoston direktiivi 92/57/ETY, annettu 24 päivänä kesäkuuta 1992, turvallisuutta ja terveyttä koskevien vähimmäisvaatimusten täytäntöönpanosta tilapäisillä tai liikkuvilla rakennustyömailla (kahdeksas direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi)

Aikataulu: Direktiivin 92/57/ETY säännökset on pantava täytäntöön seitsemän vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/148/EY, annettu 30 päivänä marraskuuta 2009, työntekijöiden suojelemisesta vaaroilta, jotka liittyvät asbestialtistukseen työssä

Aikataulu: Direktiivin 2009/148/EY säännökset on pantava täytäntöön seitsemän vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/37/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, työntekijöiden suojelemisesta syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta (kuudes direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan l kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi)

Aikataulu: Direktiivin 2004/37/EY säännökset on pantava täytäntöön seitsemän vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/54/EY, annettu 18 päivänä syyskuuta 2000, työntekijöiden suojelemisesta vaaroilta, jotka liittyvät biologisille tekijöille altistumiseen työssä (seitsemäs direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi)

Aikataulu: Direktiivin 2000/54/EY säännökset on pantava täytäntöön seitsemän vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Neuvoston direktiivi 90/270/ETY, annettu 29 päivänä toukokuuta 1990, turvallisuutta ja terveyttä varten näyttöpäätetyölle asetettavista vähimmäisvaatimuksista (viides direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi)

Aikataulu: Direktiivin 90/270/ETY säännökset on pantava täytäntöön seitsemän vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Neuvoston direktiivi 92/58/ETY, annettu 24 päivänä kesäkuuta 1992, työssä käytettäviä turvallisuus- ja/tai terveysmerkkejä koskevista vähimmäisvaatimuksista (yhdeksäs direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi)

Aikataulu: Direktiivin 92/58/ETY säännökset on pantava täytäntöön seitsemän vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Neuvoston direktiivi 92/91/ETY, annettu 3 päivänä marraskuuta 1992, vähimmäisvaatimuksista porausta käyttävän kaivannaisteollisuuden työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden suojelun parantamiseksi (yhdestoista direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi)

Aikataulu: Direktiivin 92/91/ETY säännökset on pantava uusien työpaikkojen osalta täytäntöön seitsemän vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Niiden työpaikkojen osalta, jotka ovat jo käytössä tämän sopimuksen tullessa voimaan, kyseisen direktiivin säännökset, mukaan lukien liitteen mukaiset turvallisuutta ja terveyttä koskevat vähimmäisvaatimukset, on pantava täytäntöön kahdentoista vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Neuvoston direktiivi 92/104/ETY, annettu 3 päivänä joulukuuta 1992, vähimmäisvaatimuksista avo- ja kaivoslouhintateollisuuden työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden suojelun parantamiseksi (kahdestoista direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi)

Aikataulu: Direktiivin 92/104/ETY säännökset on pantava uusien työpaikkojen osalta täytäntöön seitsemän vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Niiden työpaikkojen osalta, jotka ovat jo käytössä tämän sopimuksen tullessa voimaan, kyseisen direktiivin säännökset, mukaan lukien liitteen mukaiset turvallisuutta ja terveyttä koskevat vähimmäisvaatimukset, on pantava täytäntöön kuudentoista vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Neuvoston direktiivi 98/24/EY, annettu 7 päivänä huhtikuuta 1998, työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemisesta työpaikalla esiintyviin kemiallisiin tekijöihin liittyviltä riskeiltä (neljästoista direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi)

Aikataulu: Direktiivin 98/24/EY säännökset on pantava täytäntöön kymmenen vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/92/EY, annettu 16 päivänä joulukuuta 1999, vähimmäisvaatimuksista räjähdyskelpoisten ilmaseosten aiheuttamalle vaaralle mahdollisesti alttiiksi joutuvien työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden suojelun parantamiseksi (viidestoista direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi)

Aikataulu: Direktiivin 1999/92/EY säännökset on pantava täytäntöön kymmenen vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/44/EY, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2002, terveyttä ja turvallisuutta koskevista vähimmäisvaatimuksista työntekijöiden suojelemiseksi altistumiselta fysikaalisista tekijöistä (tärinä) aiheutuville riskeille (kuudestoista direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi)

Aikataulu: Direktiivin 2002/44/EY säännökset on pantava täytäntöön kymmenen vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/10/EY, annettu 6 päivänä helmikuuta 2003, terveyttä ja turvallisuutta koskevista vähimmäisvaatimuksista työntekijöiden suojelemiseksi altistumiselta fysikaalisista tekijöistä (melu) aiheutuville riskeille (seitsemästoista direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi)

Aikataulu: Direktiivin 2003/10/EY säännökset on pantava täytäntöön kymmenen vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/40/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, terveyttä ja turvallisuutta koskevista vähimmäisvaatimuksista työntekijöiden suojelemiseksi altistumiselta fysikaalisista tekijöistä (sähkömagneettiset kentät) aiheutuville riskeille (kahdeksastoista direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan l kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi)

Aikataulu: Direktiivin 2004/40/EY säännökset on pantava täytäntöön kymmenen vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/25/EY, annettu 5 päivänä huhtikuuta 2006, terveyttä ja turvallisuutta koskevista vähimmäisvaatimuksista työntekijöiden suojelemiseksi altistumiselta fysikaalisista tekijöistä (keinotekoinen optinen säteily) aiheutuville riskeille (yhdeksästoista direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi)

Aikataulu: Direktiivin 2006/25/EY säännökset on pantava täytäntöön kymmenen vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Neuvoston direktiivi 93/103/EY, annettu 23 päivänä marraskuuta 1993, turvallisuutta ja terveyttä koskevista vähimmäisvaatimuksista kalastusaluksilla tehtävässä työssä (kolmastoista direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi)

Aikataulu: Direktiivin 93/103/EY säännökset on pantava täytäntöön kymmenen vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Neuvoston direktiivi 92/29/ETY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 1992, terveydelle ja turvallisuudelle asetettavista vähimmäisvaatimuksista aluksilla tapahtuvan sairaanhoidon parantamiseksi

Aikataulu: Direktiivin 92/29/ETY säännökset on pantava täytäntöön kymmenen vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Neuvoston direktiivi 90/269/ETY, annettu 29 päivänä toukokuuta 1990, terveyttä ja turvallisuutta varten asetettavista vähimmäisvaatimuksista sellaisessa käsin tapahtuvassa taakkojen käsittelyssä, johon liittyy erityisesti työntekijän selän vahingoittumisen vaara (neljäs direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi)

Aikataulu: Direktiivin 90/269/ETY säännökset on pantava täytäntöön kymmenen vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Komission direktiivi 91/322/ETY, annettu 29 päivänä toukokuuta 1991, viiteraja-arvojen määrittämisestä panemalla työntekijöiden suojelemisesta vaaroilta, jotka liittyvät altistumiseen kemiallisille, fysikaalisille ja biologisille tekijöille työssä 27 päivänä marraskuuta 1980 annettu neuvoston direktiivi 80/1107/ETY täytäntöön

Aikataulu: Direktiivin 91/322/ETY säännökset on pantava täytäntöön kymmenen vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Komission direktiivi 2000/39/EY, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2000, ensimmäisen työperäisen altistumisen viiteraja-arvojen luettelon laatimisesta työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemisesta työpaikalla esiintyviin kemiallisiin tekijöihin liittyviltä riskeiltä annetun neuvoston direktiivin 98/24/EY täytäntöönpanemiseksi

Aikataulu: Direktiivin 2000/39/EY säännökset on pantava täytäntöön kymmenen vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Komission direktiivi 2006/15/EY, annettu 7 päivänä helmikuuta 2006, toisen työperäisen altistumisen viiteraja-arvojen luettelon laatimisesta neuvoston direktiivin 98/24/EY panemiseksi täytäntöön

Aikataulu: Direktiivin 2006/15/EY säännökset on pantava täytäntöön kymmenen vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Komission direktiivi 2009/161/EU, annettu 17 päivänä joulukuuta 2009, kolmannen työperäisen altistumisen viiteraja-arvojen luettelon laatimisesta neuvoston direktiivin 98/24/EY panemiseksi täytäntöön

Aikataulu: Direktiivin 2009/161/EU säännökset on pantava täytäntöön kymmenen vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

________________

LIITE VI IV osaston 5 lukuun (Kuluttajansuoja)

Moldovan tasavalta sitoutuu säädetyn aikataulun mukaisesti lähentämään asteittain lainsäädäntöään seuraaviin EU:n säädöksiin ja kansainvälisiin oikeusvälineisiin:

Tuoteturvallisuus

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/95/EY, annettu 3 päivänä joulukuuta 2001, yleisestä tuoteturvallisuudesta

Aikataulu: Direktiivin säännökset on pantava täytäntöön kahden vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Neuvoston direktiivi 87/357/ETY, annettu 25 päivänä kesäkuuta 1987, sellaisia tuotteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä, jotka näyttäessään muulta kuin ovat vaarantavat kuluttajien terveyttä tai turvallisuutta

Aikataulu: Direktiivin säännökset on pantava täytäntöön kolmen vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Komission päätös 2009/251/EY, tehty 17 päivänä maaliskuuta 2009, jäsenvaltioiden velvoittamisesta varmistamaan, että dimetyylifumaraatti-nimistä biosidia sisältäviä tuotteita ei saateta markkinoille eikä aseteta saataville markkinoilla

Aikataulu: Päätöksen säännökset on pantava täytäntöön neljän vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Komission päätös 2006/502/EY, tehty 11 päivänä toukokuuta 2006, jäsenvaltioiden velvoittamisesta toteuttamaan toimia markkinoille saatettavien savukkeensytyttimien lapsiturvallisuuden varmistamiseksi ja muiden kuin savukkeensytytintä muistuttavien savukkeensytyttimien markkinoille saattamisen kieltämiseksi

Aikataulu: Päätöksen säännökset on pantava täytäntöön neljän vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Kaupan pitäminen

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/6/EY, annettu 16 päivänä helmikuuta 1998, kuluttajansuojasta kuluttajille tarjottavien tuotteiden hintojen ilmoittamisessa

Aikataulu: Direktiivin säännökset on pantava täytäntöön vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/29/EY, annettu 11 päivänä toukokuuta 2005, sopimattomista elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisistä kaupallisista menettelyistä sisämarkkinoilla (sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskeva direktiivi)

Aikataulu: Direktiivin säännökset on pantava täytäntöön neljän vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Sopimusoikeus

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/44/EY, annettu 25 päivänä toukokuuta 1999, kulutustavaroiden kauppaa ja niihin liittyviä takuita koskevista tietyistä seikoista

Aikataulu: Direktiivin säännökset on pantava täytäntöön neljän vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Neuvoston direktiivi 93/13/ETY, annettu 5 päivänä huhtikuuta 1993, kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista

Aikataulu: Direktiivin säännökset on pantava täytäntöön neljän vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 97/7/EY, annettu 20 päivänä toukokuuta 1997, kuluttajansuojasta etäsopimuksissa

Aikataulu: Direktiivin säännökset on pantava täytäntöön neljän vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Neuvoston direktiivi 85/577/ETY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1985, muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa neuvoteltuja sopimuksia koskevasta kuluttajansuojasta

Aikataulu: Direktiivin säännökset on pantava täytäntöön neljän vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Neuvoston direktiivi 90/314/ETY, annettu 13 päivänä kesäkuuta 1990, matkapaketeista, pakettilomista ja pakettikiertomatkoista

Aikataulu: Direktiivin säännökset on pantava täytäntöön kolmen vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/122/EY, annettu 14 päivänä tammikuuta 2009, kuluttajien suojaamisesta aikaosuuksia, pitkäkestoisia lomatuotteita, jälleenmyyntiä ja vaihtoa koskeviin sopimuksiin liittyvien tiettyjen seikkojen osalta

Aikataulu: Direktiivin säännökset on pantava täytäntöön kolmen vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Rahoituspalvelut

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/65/EY, annettu 23 päivänä syyskuuta 2002, kuluttajille tarkoitettujen rahoituspalvelujen etämyynnistä

Aikataulu: Direktiivin säännökset on pantava täytäntöön neljän vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Kulutusluotot

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/48/EY, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2008, kulutusluottosopimuksista

Aikataulu: Direktiivin säännökset on pantava täytäntöön kahden vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Muutoksenhaku

Komission suositus, annettu 30 päivänä maaliskuuta 1998, tuomioistuinten ulkopuolisiin kuluttajariitoja ratkaiseviin elimiin sovellettavista periaatteista (98/257/EY)

Aikataulu: Ei sovelleta.

Komission suositus, annettu 4 päivänä huhtikuuta 2001, kuluttajariitojen sovitteluun osallistuvia tuomioistuinten ulkopuolisia elimiä koskevista periaatteista (2001/310/EY)

Aikataulu: Ei sovelleta.

Täytäntöönpanon valvonta

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/27/EY, annettu 19 päivänä toukokuuta 1998, kuluttajien etujen suojaamista tarkoittavista kieltokanteista

Aikataulu: Direktiivin säännökset on pantava täytäntöön neljän vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Kuluttajansuojaa koskeva yhteistyö (asetus)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2006/2004, annettu 27 päivänä lokakuuta 2004, kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten yhteistyöstä (asetus kuluttajansuojaa koskevasta yhteistyöstä)

Aikataulu: Asetuksen säännökset on pantava täytäntöön neljän vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

________________

LIITE V IV osaston 6 lukuun (Tilastotiedot)

Tämän sopimuksen IV osaston (Taloudellinen ja muu alakohtainen yhteistyö) 6 luvun (Tilastotiedot) 46 artiklassa mainittu EU:n tilastoalan säännöstö esitetään vuosittain päivitettävässä tilastotietoja koskevien vaatimusten yhteenvedossa (Statistical Requirements Compendium), jonka osapuolet katsovat olevan tämän sopimuksen liitteenä.

Tilastotietoja koskevien vaatimusten yhteenvedon tuorein toisinto on saatavilla sähköisessä muodossa Euroopan unionin tilastotoimiston (Eurostatin) verkkosivustolla osoitteessa: http://epp.eurostat.ec.europa.eu.

________________

LIITE VI IV osaston 8 lukuun (Verotus)

Moldovan tasavalta sitoutuu säädetyn aikataulun mukaisesti lähentämään asteittain lainsäädäntöään seuraaviin EU:n säädöksiin ja kansainvälisiin oikeusvälineisiin:

Välillinen verotus

Neuvoston direktiivi 2006/112/EY, annettu 28 päivänä marraskuuta 2006, yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Tämän direktiivin seuraavia säännöksiä sovelletaan:

‑        Kohde ja soveltamisala (I osasto, 1 artikla, 2 artiklan 1 kohdan a, c ja d alakohta);

‑        Verovelvolliset (III osasto, 9 artiklan 1 kohta sekä 10–13 artikla);

‑        Verolliset liiketoimet (IV osasto, 14–16, 18, 19, 24–30 artikla).

Aikataulu: Nämä direktiivin säännökset on pantava täytäntöön viiden vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

‑        Verollisten liiketoimien paikka (V osasto, 31–32 artikla)

Aikataulu: Nämä direktiivin säännökset on pantava täytäntöön tämän sopimuksen tullessa voimaan.

‑        Verollisten liiketoimien paikka (V osasto, 36 artiklan 1 kohta, 38, 39, 43–49, 53–56, 58–61 artikla)

Aikataulu: Nämä direktiivin säännökset on pantava täytäntöön kolmen vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

‑        Verotettava tapahtuma ja verosaatavan syntyminen (VI osasto, 62–66, 70, 71 artikla)

Aikataulu: Nämä direktiivin säännökset on pantava täytäntöön tämän sopimuksen tullessa voimaan.

‑        Veron peruste (VII osasto, 72–82, 85–92 artikla)

Aikataulu: Nämä direktiivin säännökset on pantava täytäntöön tämän sopimuksen tullessa voimaan.

‑        Verokannat (VIII osasto, 93–99, 102, 103 artikla)

Aikataulu: Nämä direktiivin säännökset on pantava täytäntöön viiden vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

‑        Vapautukset (IX osasto, 131–137, 143 ja 144 artikla, 146 artiklan 1 kohdan a, c, d ja e alakohta, 146 artiklan 2 kohta, 147 ja 148 artikla, 150 artiklan 2 kohta, 151–161, 163 artikla)

Aikataulu: Neuvoston direktiivin 2006/112/EY säännökset on direktiivin soveltamisalaan kuuluvien, vapaa-alueella tarjottaviin tavaroihin ja palveluihin liittyvien vapautusten osalta pantava täytäntöön kymmenen vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta sopimuksen muiden lukujen soveltamista.

Kaikkien muiden vapautusten osalta nämä direktiivin säännökset on pantava täytäntöön viiden vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

‑        Vähennykset (X osasto, 167–169, 173–192 artikla)

Aikataulu: Kaikkien oikeushenkilöitä olevia verovelvollisia koskevien vähennysten osalta direktiivin säännökset on pantava täytäntöön kolmen vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Kaikkien muiden vähennysten osalta direktiivin säännökset on pantava täytäntöön viiden vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

‑        Verovelvollisten ja tiettyjen henkilöiden, jotka eivät ole verovelvollisia, velvollisuudet (XI osasto, 193, 194, 198, 199, 201–208, 211 ja 212 artikla, 213 artiklan 1 kohta, 214 artiklan 1 kohdan a alakohta, 214 artiklan 2 kohta, 215, 217–236, 238–242, 244, 246–248, 250–252, 255, 256, 260, 261, 271–273 artikla)

Aikataulu: Nämä direktiivin säännökset on pantava täytäntöön viiden vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

‑        Erityisjärjestelmät (XII osasto, 281–292, 295–344, 346–356 artikla)

Aikataulu: Nämä direktiivin säännökset on pantava täytäntöön viiden vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

‑        Erinäiset säännökset (XIV osasto, 401 artikla)

Aikataulu: Nämä direktiivin säännökset on pantava täytäntöön tämän sopimuksen tullessa voimaan.

Neuvoston direktiivi 2007/74/EY, annettu 20 päivänä joulukuuta 2007, kolmansista maista tulevien matkustajien tuomien tavaroiden vapauttamisesta arvonlisä- ja valmisteverosta

Tämän direktiivin seuraavia säännöksiä sovelletaan:

‑        Määrällisiä rajoituksia koskeva 3 jakso

Aikataulu: Nämä direktiivin säännökset on pantava täytäntöön kolmen vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Tupakka

Neuvoston direktiivi 2011/64/EU, annettu 21 päivänä kesäkuuta 2011, valmistettuun tupakkaan sovellettavan valmisteveron rakenteesta ja verokannoista

Aikataulu: Direktiivin säännökset on pantava täytäntöön kahden vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta, lukuun ottamatta direktiivin 7 artiklan 2 kohtaa, 8, 9, 10, 11 ja 12 artiklaa, 14 artiklan 1, 2 ja 4 kohtaa sekä 18 ja 19 artiklaa, jotka on pantava täytäntöön vuoteen 2025 mennessä. Assosiaationeuvosto päättää täytäntöönpanon eri määräajasta, jos alueellinen toimintaympäristö sitä edellyttää.

Alkoholi

Neuvoston direktiivi 92/83/ETY, annettu 19 päivänä lokakuuta 1992, alkoholin ja alkoholijuomien valmisteverojen rakenteiden yhdenmukaistamisesta

Aikataulu: Direktiivin säännökset on pantava täytäntöön kolmen vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Energia

Neuvoston direktiivi 2003/96/EY, annettu 27 päivänä lokakuuta 2003, energiatuotteiden ja sähkön verotusta koskevan yhteisön kehyksen uudistamisesta

Aikataulu: Verokantoihin liittyvät tämän direktiivin säännökset on pantava täytäntöön kymmenen vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Kaikki muut direktiivin säännökset on pantava täytäntöön viiden vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Neuvoston direktiivi 2008/118/EY, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, valmisteveroja koskevasta yleisestä järjestelmästä

Tämän direktiivin seuraavia säännöksiä sovelletaan:

‑        Direktiivin 1 artikla

Aikataulu: Nämä direktiivin säännökset on pantava täytäntöön kahden vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

‑        Kolmastoista neuvoston direktiivi 86/560/ETY, annettu 17 päivänä marraskuuta 1986, jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta – yhteisön alueelle sijoittautumattomille verovelvollisille suoritettavaa arvonlisäveron palautusta koskevat yksityiskohtaiset säännöt

Aikataulu: Oikeushenkilöitä olevien verovelvollisten osalta direktiivin säännökset on pantava täytäntöön kolmen vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Kaikki muut direktiivin säännökset on pantava täytäntöön viiden vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

________________

LIITE VII IV osaston 12 lukuun (Maatalous ja maaseudun kehittäminen)

Moldovan tasavalta sitoutuu säädetyn aikataulun mukaisesti lähentämään asteittain lainsäädäntöään seuraaviin EU:n säädöksiin ja kansainvälisiin oikeusvälineisiin:

Laatupolitiikka

Neuvoston asetus (EY) N:o 510/2006, annettu 20 päivänä maaliskuuta 2006, maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta

Aikataulu: Asetuksen säännökset on pantava täytäntöön neljän vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Komission asetus (EY) N:o 1898/2006, annettu 14 päivänä joulukuuta 2006, maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

Aikataulu: Asetuksen (EY) N:o 1898/2006 säännökset on pantava täytäntöön neljän vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 110/2008, annettu 15 päivänä tammikuuta 2008, tislattujen alkoholijuomien määritelmistä, kuvauksesta, esittelystä, merkinnöistä ja maantieteellisten merkintöjen suojaamisesta

Aikataulu: Asetuksen säännökset on pantava täytäntöön neljän vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Neuvoston asetus (EY) N:o 1234/2007, annettu 22 päivänä lokakuuta 2007, maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus), viinin maantieteelliseen merkintään liittyvä osuus I osan II osaston I luvussa

Aikataulu: Asetuksen säännökset on pantava täytäntöön neljän vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Komission asetus (EY) N:o 555/2008, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2008, viinialan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 479/2008 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä tukiohjelmien, kolmansien maiden kanssa käytävän kaupan, tuotantokyvyn ja viinialan tarkastusten osalta, V osasto ”Viinialan tarkastukset”

Aikataulu: Asetuksen (EY) N:o 555/2008 säännökset on pantava täytäntöön neljän vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Neuvoston asetus (EY) N:o 509/2006, annettu 20 päivänä maaliskuuta 2006, maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden rekisteröimisestä aidoiksi perinteisiksi tuotteiksi

Aikataulu: Asetuksen säännökset on pantava täytäntöön neljän vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Komission asetus (EY) N:o 1216/2007, annettu 18 päivänä lokakuuta 2007, maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden rekisteröimisestä aidoiksi perinteisiksi tuotteiksi annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 509/2006 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

Aikataulu: Asetuksen (EY) N:o 1216/2007 säännökset on pantava täytäntöön neljän vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Luonnonmukainen maatalous

Neuvoston asetus (EY) N:o 834/2007, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2007, luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä

Aikataulu: Asetuksen säännökset on pantava täytäntöön neljän vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Komission asetus (EY) N:o 889/2008, annettu 5 päivänä syyskuuta 2008, luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä luonnonmukaisen tuotannon, merkintöjen ja valvonnan osalta

Aikataulu: Asetuksen (EY) N:o 889/2008 säännökset on pantava täytäntöön neljän vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Komission asetus (EY) N:o 1235/2008, annettu 8 päivänä joulukuuta 2008, neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kolmansista maista tuotavien luonnonmukaisten tuotteiden tuontijärjestelyjen osalta

Aikataulu: Asetuksen (EY) N:o 1235/2008 säännökset on pantava täytäntöön neljän vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Kasvien, kasvien siementen, kasviperäisten tuotteiden, hedelmien ja vihannesten kaupan pitämistä koskevat vaatimukset

Neuvoston asetus (EY) N:o 1234/2007, annettu 22 päivänä lokakuuta 2007, maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus)

Tämän asetuksen seuraavia säännöksiä sovelletaan:

‑        monialaiset kysymykset: 113 artikla, liite I, liite III ja liite IV;

‑        kylvämiseen tarkoitetut siemenet: 157 artikla;

‑        sokeri: liitteen IV B kohta;

‑        vilja/riisi: liitteen IV A kohta;

‑        raakatupakka: 123, 124 ja 126 artikla; huomattakoon, että 104 artiklaa ei sovelleta tähän sopimukseen;

‑        humala: 117 artikla, 121 artiklan g alakohta, 158 artikla; huomattakoon, että 185 artiklaa ei sovelleta tähän sopimukseen;

‑        ruokaöljyt/oliiviöljy: 118 artikla, liite XVI;

‑        elävät kasvit, leikkokukat ja leikkovihreä: liitteessä I oleva XIII osa;

‑        hedelmät ja vihannekset: 113 a artikla.

Aikataulu: Nämä asetuksen säännökset on pantava täytäntöön viiden vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Komission asetus (EY) N:o 1295/2008, annettu 18 päivänä joulukuuta 2008, kolmansista maista lähtöisin olevan humalan tuonnista

Aikataulu: Asetuksen säännökset on pantava täytäntöön viiden vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Neuvoston direktiivi 66/401/ETY, annettu 14 päivänä kesäkuuta 1966, rehukasvien siementen pitämisestä kaupan

Aikataulu: Direktiivin säännökset on pantava täytäntöön viiden vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Neuvoston direktiivi 66/402/ETY, annettu 14 päivänä kesäkuuta 1966, viljakasvien siementen pitämisestä kaupan

Aikataulu: Direktiivin säännökset on pantava täytäntöön viiden vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Neuvoston direktiivi 68/193/ETY, annettu 9 päivänä huhtikuuta 1968, viiniköynnöksen kasvullisen lisäysaineiston pitämisestä kaupan  

Aikataulu: Direktiivin säännökset on pantava täytäntöön viiden vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Neuvoston direktiivi 2008/72/EY, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2008, vihannesten lisäys- ja taimiaineiston, lukuun ottamatta siemeniä, pitämisestä kaupan

Aikataulu: Direktiivin säännökset on pantava täytäntöön viiden vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Neuvoston direktiivi 92/34/ETY, annettu 28 päivänä huhtikuuta 1992, hedelmäntuotantoon tarkoitettujen hedelmäkasvien ja niiden lisäysaineiston pitämisestä kaupan

Aikataulu: Direktiivin säännökset on pantava täytäntöön viiden vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Neuvoston direktiivi 98/56/EY, annettu 20 päivänä heinäkuuta 1998, koristekasvien lisäysaineiston pitämisestä kaupan

Aikataulu: Direktiivin säännökset on pantava täytäntöön viiden vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Neuvoston direktiivi 1999/105/EY, annettu 22 päivänä joulukuuta 1999, metsänviljelyaineiston pitämisestä kaupan

Aikataulu: Direktiivin säännökset on pantava täytäntöön viiden vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Neuvoston direktiivi 2001/111/EY, annettu 20 päivänä joulukuuta 2001, tietyistä elintarvikkeina käytettävistä sokereista

Aikataulu: Direktiivin säännökset on pantava täytäntöön kolmen vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Komission asetus (ETY) N:o 2568/91, annettu 11 päivänä heinäkuuta 1991, oliiviöljyn ja uutetun oliiviöljyn ominaisuuksista sekä niiden määritysmenetelmistä

Aikataulu: Asetuksen säännökset on pantava täytäntöön viiden vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Neuvoston direktiivi 76/621/ETY, annettu 20 päivänä heinäkuuta 1976, elintarvikkeena sellaisenaan käytettävien öljyjen ja rasvojen sekä elintarvikkeiden, joihin on lisätty öljyä ja rasvoja, sisältämän erukahapon enimmäispitoisuuden määrittämisestä

Aikataulu: Direktiivin säännökset on pantava täytäntöön viiden vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Neuvoston direktiivi 2002/53/EY, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2002, viljelykasvilajien yleisestä lajikeluettelosta

Aikataulu: Direktiivin säännökset on pantava täytäntöön viiden vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Neuvoston direktiivi 2002/54/EY, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2002, juurikkaiden siementen pitämisestä kaupan

Aikataulu: Direktiivin säännökset on pantava täytäntöön neljän vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Neuvoston direktiivi 2002/55/EY, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2002, vihannesten siementen pitämisestä kaupan

Aikataulu: Direktiivin säännökset on pantava täytäntöön neljän vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Neuvoston direktiivi 2002/56/EY, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2002, siemenperunoiden pitämisestä kaupan

Aikataulu: Direktiivin säännökset on pantava täytäntöön neljän vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Neuvoston direktiivi 2002/57/EY, tehty 13 päivänä kesäkuuta 2002, öljy- ja kuitukasvien siementen pitämisestä kaupan

Aikataulu: Direktiivin säännökset on pantava täytäntöön viiden vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Komission asetus (EY) N:o 1019/2002, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2002, oliiviöljyn kaupan pitämistä koskevista vaatimuksista

Aikataulu: Asetuksen säännökset on pantava täytäntöön viiden vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Komission asetus (ETY) N:o 2568/91, annettu 11 päivänä heinäkuuta 1991, oliiviöljyn ja uutetun oliiviöljyn ominaisuuksista sekä niiden määritysmenetelmistä

Aikataulu: Asetuksen säännökset on pantava täytäntöön viiden vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/36/EY, annettu 23 päivänä kesäkuuta 2000, elintarvikkeena käytettävistä kaakao- ja suklaatuotteista

Aikataulu: Direktiivin säännökset on pantava täytäntöön viiden vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Neuvoston direktiivi 2001/113/EY, annettu 20 päivänä joulukuuta 2001, elintarvikkeina käytettävistä hedelmähilloista, hyytelöistä ja marmeladeista sekä makeutetusta kastanjasoseesta

Aikataulu: Direktiivin säännökset on pantava täytäntöön neljän vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/4/EY, annettu 22 päivänä helmikuuta 1999, kahviuutteista ja sikuriuutteista

Aikataulu: Direktiivin säännökset on pantava täytäntöön viiden vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Neuvoston direktiivi 2001/112/EY, annettu 20 päivänä joulukuuta 2001, elintarvikkeena käytettävistä hedelmätäysmehuista ja tietyistä vastaavista valmisteista

Aikataulu: Direktiivin säännökset on pantava täytäntöön neljän vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Komission asetus (EY) N:o 1580/2007, annettu 21 päivänä joulukuuta 2007, neuvoston asetusten (EY) N:o 2200/96, (EY) N:o 2201/96 ja (EY) N:o 1182/2007 soveltamissäännöistä hedelmä- ja vihannesalalla

Kaikkia asetuksen (EY) N:o 1580/2007 säännöksiä liitteet mukaan lukien sovelletaan lukuun ottamatta III ja IV osastoa

Aikataulu: Asetuksen säännökset on pantava täytäntöön kolmen vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Elävien eläinten ja eläintuotteiden kaupan pitämistä koskevat vaatimukset

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1760/2000, annettu 17 päivänä heinäkuuta 2000, nautaeläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän käyttöönottamisesta sekä naudanlihan ja naudanlihatuotteiden pakollisesta merkitsemisestä

Aikataulu: Asetuksen säännökset on pantava täytäntöön viiden vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Komission asetus (EY) N:o 1825/2000, annettu 25 päivänä elokuuta 2000, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1760/2000 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä naudanlihan ja naudanlihatuotteiden merkinnän osalta

Aikataulu: Asetuksen (EY) N:o 1825/2000 säännökset on pantava täytäntöön viiden vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Neuvoston asetus (EY) N:o 1234/2007, annettu 22 päivänä lokakuuta 2007, maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus)

Tämän asetuksen seuraavia säännöksiä sovelletaan:

‑        monialaiset kysymykset: 113 artikla, liite I, liite III ja liite IV;

‑        siipikarja ja munat: liitteessä XIV oleva A, B ja C kohta: kaikki artiklat;

‑        vasikanliha: 113 b artikla, liite XI a: kaikki artiklat;

‑        täysikasvuiset nautaeläimet, siat ja lampaat: liite V;

‑        maito ja maitotuotteet: 114 ja 115 artikla sekä liitteet, liite CII: kaikki artiklat, liite CIII: kaikki artiklat, liite XV: kaikki artiklat

Aikataulu: Nämä asetuksen säännökset on pantava täytäntöön viiden vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Komission asetus (EY) N:o 566/2008, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2008, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä enintään 12 kuukauden ikäisistä nautaeläimistä peräisin olevan lihan kaupan pitämisen osalta

Aikataulu: Asetuksen (EY) N:o 566/2008 säännökset on pantava täytäntöön viiden vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Komission asetus (EY) N:o 589/2008, annettu 23 päivänä kesäkuuta 2008, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä munien kaupan pitämisen vaatimusten osalta

Kaikkia asetuksen (EY) N:o 589/2008 säännöksiä sovelletaan lukuun ottamatta 33–35 artiklaa ja liitteitä III ja V.

Aikataulu: Asetuksen säännökset on pantava täytäntöön neljän vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Komission asetus (EY) N:o 1249/2008, annettu 10 päivänä joulukuuta 2008, naudan-, sian- ja lampaanruhojen yhteisön luokitusasteikkojen soveltamista ja ruhojen hintaselvityksiä koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

Kaikkia asetuksen säännöksiä sovelletaan lukuun ottamatta 18, 26, 35 ja 37 artiklaa.

Aikataulu: Asetuksen säännökset on pantava täytäntöön neljän vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Komission asetus (EY) N:o 617/2008, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2008, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä siitosmunien ja siipikarjan poikasten kaupan pitämisen vaatimusten osalta

Aikataulu: Asetuksen (EY) N:o 617/2008 säännökset on pantava täytäntöön neljän vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Komission asetus (EY) N:o 445/2007, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2007, levitettäviä ravintorasvoja koskevista vaatimuksista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2991/94 sekä maidon ja maitotuotteiden kaupan pitämisessä käytettävien nimitysten suojelemisesta annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1898/87 tietyistä yksityiskohtaisista säännöistä

Aikataulu: Asetuksen (EY) N:o 445/2007 säännökset on pantava täytäntöön viiden vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Neuvoston direktiivi 2001/114/EY, annettu 20 päivänä joulukuuta 2001, tietyistä osittain tai kokonaan kuivatuista elintarvikkeena käytettävistä säilötyistä maidoista

Aikataulu: Direktiivin säännökset on pantava täytäntöön viiden vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Komission asetus (EY) N:o 273/2008, annettu 5 päivänä maaliskuuta 2008, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä maidon ja maitotuotteiden analysointi- ja laadunarviointimenetelmien osalta

Aikataulu: Asetuksen (EY) N:o 273/2008 säännökset on pantava täytäntöön neljän vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Komission asetus (EY) N:o 543/2008, annettu 16 päivänä kesäkuuta 2008, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä siipikarjanlihan kaupan pitämisen vaatimusten osalta

Aikataulu: Asetuksen (EY) N:o 543/2008 säännökset on pantava täytäntöön neljän vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Neuvoston direktiivi 2001/110/EY, annettu 20 päivänä joulukuuta 2001, hunajasta

Aikataulu: Direktiivin säännökset on pantava täytäntöön kolmen vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

________________

LIITE VIII IV osaston 14 lukuun (Yhteistyö energia-alalla)

Moldovan tasavalta sitoutuu säädetyn aikataulun mukaisesti lähentämään asteittain lainsäädäntöään seuraaviin EU:n säädöksiin ja kansainvälisiin oikeusvälineisiin:

Niiden tässä liitteessä lueteltujen säännösten osalta, joista osapuolet ovat jo sopineet muiden sopimusten puitteissa, sovelletaan kyseisissä sopimuksissa vahvistettuja määräaikoja.

Sähkö

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/72/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, sähkön sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä

Aikataulu: Direktiivin säännökset on pantava täytäntöön määräajassa, josta on sovittu energiayhteisösopimuksen puitteissa.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 714/2009, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, verkkoon pääsyä koskevista edellytyksistä rajat ylittävässä sähkön kaupassa

Aikataulu: Asetuksen säännökset on pantava täytäntöön määräajassa, josta on sovittu energiayhteisösopimuksen puitteissa.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/89/EY, annettu 18 päivänä tammikuuta 2006, sähkön toimitusvarmuuden ja infrastruktuuri-investointien turvaamiseksi toteutettavista toimenpiteistä

Aikataulu: Direktiivin säännökset on pantava täytäntöön määräajassa, josta on sovittu energiayhteisösopimuksen puitteissa.

Kaasu

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/73/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, maakaasun sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä

Aikataulu: Direktiivin säännökset on pantava täytäntöön määräajassa, josta on sovittu energiayhteisösopimuksen puitteissa.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 715/2009, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, maakaasunsiirtoverkkoihin pääsyä koskevista edellytyksistä

Aikataulu: Asetuksen säännökset on pantava täytäntöön määräajassa, josta on sovittu energiayhteisösopimuksen puitteissa.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 994/2010, annettu 20 päivänä lokakuuta 2010, toimista kaasunsaannin turvaamiseksi

Aikataulu: Asetuksen säännökset on pantava täytäntöön määräajassa, josta on sovittu energiayhteisösopimuksen puitteissa.

Öljy

Neuvoston direktiivi 2009/119/EY, annettu 14 päivänä syyskuuta 2009, jäsenvaltioiden velvollisuudesta ylläpitää raakaöljy- ja/tai öljytuotevarastojen vähimmäistasoa

Aikataulu: Direktiivin säännökset on pantava täytäntöön määräajassa, josta on sovittu energiayhteisösopimuksen puitteissa.

Infrastruktuuri

Neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 617/2010, annettu 24 päivänä kesäkuuta 2010, Euroopan unionin energiainfrastruktuuriin liittyvien investointihankkeiden ilmoittamisesta komissiolle

Aikataulu: Asetuksen säännökset on pantava täytäntöön kolmen vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Hiilivetyjen etsintä ja hyödyntäminen

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 94/22/EY, annettu 30 päivänä toukokuuta 1994, hiilivetyjen etsintään, hyödyntämiseen ja tuotantoon tarkoitettujen lupien antamisen ja käytön edellytyksistä

Aikataulu: Direktiivin säännökset on pantava täytäntöön kolmen vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Energiatehokkuus

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/8/EY, annettu 11 päivänä helmikuuta 2004, hyötylämmön tarpeeseen perustuvan sähkön ja lämmön yhteistuotannon edistämisestä sisämarkkinoilla

Aikataulu: Direktiivin säännökset on pantava täytäntöön kolmen vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Komission päätös, tehty 19 päivänä marraskuuta 2008, yksityiskohtaisista ohjeista Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/8/EY liitteen II täytäntöönpanoa ja soveltamista varten (2008/952/EY)

Aikataulu: Päätöksen säännökset on pantava täytäntöön kolmen vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Komission päätös, tehty 21 päivänä joulukuuta 2006, sähkön ja lämmön erillisen tuotannon yhdenmukaistettujen hyötysuhteen viitearvojen määrittämisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/8/EY soveltamiseksi (2007/74/EY)

Aikataulu: Päätöksen säännökset on pantava täytäntöön kolmen vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/31/EU, annettu 19 päivänä toukokuuta 2010, rakennusten energiatehokkuudesta

Aikataulu: Direktiivin säännökset on pantava täytäntöön määräajassa, josta on sovittu energiayhteisösopimuksen puitteissa.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/33/EY, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2009, puhtaiden ja energiatehokkaiden tieliikenteen moottoriajoneuvojen edistämisestä

Aikataulu: Direktiivin säännökset on pantava täytäntöön kolmen vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/125/EY, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, energiaan liittyvien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavien vaatimusten puitteista

Aikataulu: Direktiivin säännökset on pantava täytäntöön kolmen vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Täytäntöönpanodirektiivit/-asetukset:

‑        Komission asetus (EY) N:o 278/2009, annettu 6 päivänä huhtikuuta 2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/32/EY täytäntöönpanosta ulkoisten teholähteiden kuormittamattoman tilan sähkönkulutuksen ja aktiivitilan keskimääräisen hyötysuhteen ekologista suunnittelua koskevien vaatimusten osalta

‑        Komission asetus (EU) N:o 347/2010, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2010, asetuksen (EY) N:o 245/2009 muuttamisesta loistelamppujen, joissa ei ole sisäistä virranrajoitinta, suurpainepurkauslamppujen sekä virranrajoittimien ja valaisimien, joissa voidaan käyttää tällaisia lamppuja, ekologista suunnittelua koskevien vaatimusten osalta

‑        Komission asetus (EY) N:o 245/2009, annettu 18 päivänä maaliskuuta 2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/32/EY täytäntöönpanemisesta loistelamppujen, joissa ei ole sisäistä virranrajoitinta, suurpainepurkauslamppujen sekä virranrajoittimien ja valaisimien, joissa voidaan käyttää tällaisia lamppuja, ekologista suunnittelua koskevien vaatimusten osalta

‑        Komission asetus (EY) N:o 244/2009, annettu 18 päivänä maaliskuuta 2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/32/EY täytäntöönpanemisesta ympärisäteilevien kotitalouslamppujen ekologista suunnittelua koskevien vaatimusten osalta

‑        Komission asetus (EY) N:o 107/2009, annettu 4 päivänä helmikuuta 2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/32/EY täytäntöön panemisesta perusdigisovitinten ekologista suunnittelua koskevien vaatimusten osalta

‑        Komission asetus (EY) N:o 1275/2008, annettu 17 päivänä joulukuuta 2008, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/32/EY täytäntöönpanosta kotitalouksissa ja toimistoissa käytettävien sähkö- ja elektroniikkalaitteiden lepovirtakulutuksen ekologista suunnittelua koskevien vaatimusten osalta

‑        Komission asetus (EY) N:o 641/2009, annettu 22 päivänä heinäkuuta 2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/32/EY täytäntöönpanemisesta erillisten ja tuotteisiin integroitujen akselitiivisteettömien kiertovesipumppujen ekologista suunnittelua koskevien vaatimusten osalta

‑        Komission asetus (EY) N:o 640/2009, annettu 22 päivänä heinäkuuta 2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/32/EY täytäntöönpanemisesta sähkömoottoreiden ekologista suunnittelua koskevien vaatimusten osalta

‑        Komission asetus (EY) N:o 643/2009, annettu 22 päivänä heinäkuuta 2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/32/EY täytäntöönpanemisesta kotitalouksien kylmäsäilytyslaitteiden ekologista suunnittelua koskevien vaatimusten osalta

‑        Komission asetus (EY) N:o 642/2009, annettu 22 päivänä heinäkuuta 2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/32/EY täytäntöönpanemisesta televisioiden ekologista suunnittelua koskevien vaatimusten osalta

‑        Neuvoston direktiivi 92/42/ETY, annettu 21 päivänä toukokuuta 1992, uusien nestemäisiä tai kaasumaisia polttoaineita käyttävien kuumavesikattiloiden hyötysuhdevaatimuksista

Aikataulu: Puitedirektiivin ja asiaa koskevien täytäntöönpanotoimenpiteiden säännökset on pantava täytäntöön kolmen vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.  

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/30/EU, annettu 19 päivänä toukokuuta 2010, energiaan liittyvien tuotteiden energian ja muiden voimavarojen kulutuksen osoittamisesta merkinnöin ja yhdenmukaisin tuotetiedoin

Aikataulu: pantava täytäntöön määräajassa, josta on sovittu energiayhteisösopimuksen puitteissa.

Täytäntöönpanodirektiivit/-asetukset:

‑        Komission direktiivi 2003/66/EY, annettu 3 päivänä heinäkuuta 2003, neuvoston direktiivin 92/75/ETY soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kotitalouksien sähkökäyttöisten jääkaappien, pakastimien ja näiden yhdistelmien energiankulutuksen osoittamisen osalta annetun direktiivin 94/2/EY muuttamisesta

‑        Komission direktiivi 2002/40/EY, annettu 8 päivänä toukokuuta 2002, neuvoston direktiivin 92/75/ETY täytäntöönpanemisesta kotitalouksien sähköuunien energiamerkinnän osalta

‑        Komission direktiivi 2002/31/EY, annettu 22 päivänä maaliskuuta 2002, neuvoston direktiivin 92/75/ETY täytäntöönpanemisesta kotitalouksien ilmastointilaitteiden energiamerkinnän osalta

‑        Komission direktiivi 1999/9/EY, annettu 26 päivänä helmikuuta 1999, neuvoston direktiivin 92/75/ETY täytäntöönpanemisesta kotitalouksien astianpesukoneiden energiankulutuksen merkinnän osalta ja komission direktiivin 97/17/EY muuttamisesta

‑        Komission direktiivi 98/11/EY, annettu 27 päivänä tammikuuta 1998, neuvoston direktiivin 92/75/ETY täytäntöönpanemiseksi kotitalouslamppujen energiankulutusmerkinnän osalta

‑        Komission direktiivi 97/17/EY, annettu 16 päivänä huhtikuuta 1997, neuvoston direktiivin 92/75/ETY täytäntöönpanemisesta kotitalouksien astianpesukoneiden energiankulutuksen merkinnän osalta

‑        Komission direktiivi 96/89/EY, annettu 17 päivänä joulukuuta 1996, neuvoston direktiivin 92/75/ETY täytäntöönpanemiseksi kotitalouksien pesukoneiden energiankulutuksen osoittamisen osalta annetun direktiivin 95/12/EY muuttamisesta

‑        Komission direktiivi 96/60/EY, annettu 19 päivänä syyskuuta 1996, neuvoston direktiivin 92/75/ETY täytäntöönpanemisesta kotitalouksien kuivaavien pyykinpesukoneiden energiankulutuksen osoittamisen osalta

‑        Komission direktiivi 95/13/EY annettu 23 päivänä toukokuuta 1995, neuvoston direktiivin 92/75/ETY täytäntöönpanemiseksi kotitalouksien kuivausrumpujen energiankulutuksen osoittamisen osalta

‑        Komission direktiivi 95/12/EY annettu 23 päivänä toukokuuta 1995 neuvoston direktiivin 92/75/ETY täytäntöönpanemiseksi kotitalouksien pesukoneiden energiankulutuksen osoittamisen osalta

‑        Komission direktiivi 94/2/EY, annettu 21 päivänä tammikuuta 1994, neuvoston direktiivin 92/75/ETY soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kotitalouksien sähkökäyttöisten jääkaappien, pakastimien ja näiden yhdistelmien energiankulutuksen osoittamisen osalta

‑        Neuvoston direktiivi 92/75/ETY, annettu 22 päivänä syyskuuta 1992, kodinkoneiden energian ja muiden voimavarojen kulutuksen osoittamisesta merkinnöin ja yhdenmukaisin tuotetiedoin

Aikataulu: Puitedirektiivin ja asiaa koskevien täytäntöönpanotoimenpiteiden säännökset on pantava täytäntöön määräajassa, josta on sovittu energiayhteisösopimuksen puitteissa.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 106/2008, annettu 15 päivänä tammikuuta 2008, toimistolaitteiden energiatehokkuutta osoittavia merkintöjä koskevasta yhteisön ohjelmasta

Aikataulu: Asetuksen säännökset on pantava täytäntöön kolmen vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Neuvoston päätös N:o 2006/1005/EY, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006, Amerikan yhdysvaltojen hallituksen ja Euroopan yhteisön välisen toimistolaitteiden energiatehokkuutta osoittavia merkintöjä koskevien ohjelmien yhteensovittamista koskevan sopimuksen tekemisestä

Aikataulu: Päätöksen säännökset on pantava täytäntöön kolmen vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1222/2009, annettu 25 päivänä marraskuuta 2009, renkaiden merkitsemisestä polttoainetaloudellisuuden ja muiden keskeisten ominaisuuksien osalta

Aikataulu: Asetuksen säännökset on pantava täytäntöön kolmen vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Uusiutuva energia

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/28/EY, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2009, uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä

Aikataulu: Direktiivin säännökset on pantava täytäntöön määräajassa, josta on sovittu energiayhteisösopimuksen puitteissa.

________________

LIITE IX IV osaston 15 lukuun (Liikenne)

1.       Osapuolet ovat päättäneet tehdä yhteistyötä Moldovan tasavallan strategisen liikenneverkoston kehittämisessä. Tähän liitteeseen sisältyy alustava kartta Moldovan tasavallan ehdottamasta strategisesta liikenneverkostosta (ks. liitteen 6 kohta).

2.       Tässä yhteydessä osapuolet tunnustavat, että on tärkeää panna Moldovan tasavallassa täytäntöön liikenneinfrastruktuureja koskevan investointistrategian tärkeimmät ensisijaiset toimenpiteet, joiden tarkoituksena on parantaa ja laajentaa Moldovan tasavallan alueen halki kulkevia kansainvälisesti tärkeitä rautatie- ja maantieyhteyksiä aloittaen pääteistä M3 Chisinau – Giurgiulesti ja M14 Brest – Briceni – Tiraspol – Odessa sekä kohentaa ja nykyaikaistaa kansainvälisiin kuljetuksiin ja kauttakulkuliikenteeseen käytettäviä raideyhteyksiä naapurimaihin.

3.       Osapuolet tunnustavat, että on tärkeää parantaa liikenneyhteyksien sujuvuutta, turvallisuutta ja luotettavuutta. Tämä on sekä EU:n että Moldovan tasavallan etujen mukaista. Osapuolet tekevät yhteistyötä kehittääkseen edelleen liikenneyhteyksiä erityisesti seuraavilla tavoilla:

a)       poliittinen yhteistyö, rajanylityksiin liittyvien hallinnollisten menettelyjen kehittäminen ja infrastruktuurin pullonkaulojen poistaminen;

b)      liikenneyhteistyö itäisen kumppanuuden puitteissa;

c)       yhteistyö sellaisten kansainvälisten rahoituslaitosten kanssa, jotka voivat tukea liikenteen parantamista;

d)      Moldovan tasavallan koordinaatiomekanismin ja tiedotusjärjestelmän kehittäminen edelleen, jotta voidaan varmistaa infrastruktuurin, myös liikenteenhallintajärjestelmien, maksujen ja rahoituksen, suunnittelun tehokkuus ja avoimuus;

e)       rajanylitystä helpottavien toimien hyväksyminen tämän sopimuksen V osaston (Kauppa ja kaupan liitännäistoimenpiteet) 5 luvun (Tullimenettelyjen ja kaupan helpottaminen) määräysten mukaisesti tarkoituksena parantaa liikenneverkon toimintaa EU:n, Moldovan tasavallan ja alueellisten kumppaneiden välisten liikennevirtojen sujuvoittamiseksi;

f)       hankkeiden rahoitusvaihtoehtoja koskevien parhaiden käytänteiden vaihto (sekä infrastruktuuri- että horisontaaliset toimet), mukaan lukien julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuudet, asiaa koskeva lainsäädäntö ja käyttäjiltä perittävät maksut;

g)      tämän sopimuksen IV osaston (Taloudellinen ja muu alakohtainen yhteistyö) 16 lukuun (Ympäristö) sisältyvien ympäristöä koskevien määräysten, erityisesti strategisen vaikutustenarvioinnin, ympäristövaikutusten arvioinnin sekä luontoon ja ilman laatuun liittyvän EU:n lainsäädännön ottaminen tarvittaessa huomioon;

h)      tehokkaiden liikenteenhallintajärjestelmien, kuten Euroopan rautatieliikenteen hallintajärjestelmän (ERTMS) kehittäminen alueellisella tasolla, jotta voidaan varmistaa kustannustehokkuus, yhteentoimivuus ja laatu.

4.       Osapuolet tekevät yhteistyötä yhdistääkseen Moldovan tasavallan strategisen liikenneverkon sekä Euroopan laajuiseen liikenneverkkoon (TEN-T) että alueellisiin liikenneverkkoihin.

5.       Osapuolet pyrkivät määrittämään molempia osapuolia kiinnostavia hankkeita, jotka sijoittuvat Moldovan tasavallan strategiseen liikenneverkkoon.

6.       Kartta (Moldovan tasavallan alueen strateginen liikenneverkosto):

________________

LIITE X IV osaston 15 lukuun (Liikenne)

Moldovan tasavalta sitoutuu säädetyn aikataulun mukaisesti lähentämään asteittain lainsäädäntöään seuraaviin EU:n säädöksiin ja kansainvälisiin oikeusvälineisiin:

Maantieliikenne

Tekniset ehdot

Neuvoston direktiivi 92/6/ETY, annettu 10 päivänä helmikuuta 1992, tiettyjen moottoriajoneuvoluokkien nopeudenrajoittimien asentamisesta ja käytöstä yhteisössä

Aikataulu: Direktiivin säännökset on pantava täytäntöön kaikkien kansainvälisessä liikenteessä käytettävien ajoneuvojen osalta vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Kaikkien niiden kansallisessa liikenteessä käytettävien ajoneuvojen osalta, jotka on jo rekisteröity tämän sopimuksen tullessa voimaan, direktiivin säännökset on pantava täytäntöön kahdeksan vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Kaikkien ensimmäistä kertaa rekisteröityjen ajoneuvojen osalta direktiivin säännökset on pantava täytäntöön vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Neuvoston direktiivi 96/53/EY, annettu 25 päivänä heinäkuuta 1996, tiettyjen yhteisössä liikkuvien tieliikenteen ajoneuvojen suurimmista kansallisessa ja kansainvälisessä liikenteessä sallituista mitoista ja suurimmista kansainvälisessä liikenteessä sallituista painoista

Aikataulu: Direktiivin säännökset on pantava täytäntöön kolmen vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/40/EY, annettu 6 päivänä toukokuuta 2009, moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen katsastuksesta

Aikataulu: Direktiivin säännökset on pantava täytäntöön kolmen vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Liikenneturvallisuus

Neuvoston direktiivi 91/439/ETY, annettu 29 päivänä heinäkuuta 1991, yhteisön ajokortista

Tämän direktiivin seuraavia säännöksiä sovelletaan:

‑        Ajokorttiluokkien käyttöönotto (3 artikla);

‑        Ajokortin myöntämisedellytykset (4, 5, 6 ja 7 artikla);

‑        Ajokokeen vaatimukset (liitteet II ja III);

nämä säännökset on korvattava ajokorteista 20 päivänä joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/126/EY asianmukaisilla säännöksillä viimeistään 19 päivänä tammikuuta 2013.

Aikataulu: Nämä direktiivin säännökset on pantava täytäntöön tämän sopimuksen tullessa voimaan.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/68/EY, annettu 24 päivänä syyskuuta 2008, vaarallisten aineiden sisämaankuljetuksista

Aikataulu: Direktiivin säännökset on pantava täytäntöön kaikkien kansainvälisessä liikenteessä käytettävien ajoneuvojen osalta tämän sopimuksen tullessa voimaan.

Kaikkien niiden kansallisessa liikenteessä käytettävien ajoneuvojen osalta, jotka on jo rekisteröity tämän sopimuksen tullessa voimaan, direktiivin säännökset on pantava täytäntöön kolmen vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Sosiaaliset olot

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 561/2006, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2006, tieliikenteen sosiaalilainsäädännön yhdenmukaistamisesta

Aikataulu: Asetuksen säännökset on pantava täytäntöön kaikkien kansainvälisessä liikenteessä käytettävien ajoneuvojen osalta tämän sopimuksen tullessa voimaan.

Kaikkien niiden kansallisessa liikenteessä käytettävien ajoneuvojen osalta, jotka on jo rekisteröity tämän sopimuksen tullessa voimaan, asetuksen säännökset on pantava täytäntöön kolmen vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta, lukuun ottamatta asetuksen (EY) N:o 561/2006 27 artiklan säännöksiä, jotka liittyvät digitaalisiin ajopiirtureihin.

Asetuksen (EY) N:o 561/2006 27 artiklan säännökset, jotka liittyvät digitaalisiin ajopiirtureihin, on pantava täytäntöön kahdeksan vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/22/EY, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2006, tieliikenteen sosiaalilainsäädännöstä annettujen neuvoston asetusten (ETY) N:o 3820/85 ja (ETY) N:o 3821/85 täytäntöönpanoa koskevista vähimmäisedellytyksistä

Aikataulu: Direktiivin säännökset on pantava täytäntöön kolmen vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1071/2009, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, maantieliikenteen harjoittajan ammatin harjoittamisen edellytyksiä koskevista yhteisistä säännöistä

Tämän asetuksen seuraavia säännöksiä sovelletaan:

‑        3, 4, 5, 6 ja 7 artikla (ilman vakavaraisuuden rahallista arvoa), 8, 10, 11, 12, 13, 14 ja 15 artikla ja liite I

Aikataulu: Nämä asetuksen säännökset on pantava täytäntöön kahden vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/15/EY, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2002, maantieliikenteen liikkuvissa tehtävissä toimivien henkilöiden työajan järjestämisestä

Aikataulu: Direktiivin säännökset on pantava täytäntöön kolmen vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/59/EY, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2003, maanteiden tavara- ja henkilöliikenteeseen tarkoitettujen tiettyjen ajoneuvojen kuljettajien perustason ammattipätevyydestä ja jatkokoulutuksesta

Aikataulu: Direktiivin säännökset on pantava täytäntöön kahden vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Verotuskohtelu

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/62/EY, annettu 17 päivänä kesäkuuta 1999, verojen ja maksujen kantamisesta raskailta tavaraliikenteen ajoneuvoilta tiettyjen infrastruktuurien käytöstä

Aikataulu: Direktiivin säännökset on pantava täytäntöön neljän vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Rautatieliikenne

Markkinoille pääsy ja infrastruktuurin käyttö

Neuvoston direktiivi 91/440/ETY, annettu 29 päivänä heinäkuuta 1991, yhteisön rautateiden kehittämisestä

Tämän direktiivin seuraavia säännöksiä sovelletaan:

‑        hallinnollinen riippumattomuus ja taloudellisen tilanteen parantaminen (2, 3, 4, 5 ja 9 artikla);

‑        rautateiden infrastruktuurin hallinnon ja kuljetustoiminnan erottaminen (6, 7 ja 8 artikla)

Aikataulu: Nämä direktiivin säännökset on pantava täytäntöön neljän vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Neuvoston direktiivi 95/18/EY, annettu 19 päivänä kesäkuuta 1995, rautatieyritysten toimiluvista

Tämän direktiivin seuraavia säännöksiä sovelletaan:

‑        toimilupien käyttöönotto direktiivin 1, 2, 3, 4 (4 artiklan 5 kohtaa lukuun ottamatta), 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ja 15 artiklassa lueteltujen edellytysten mukaisesti

Aikataulu: Nämä direktiivin säännökset on pantava täytäntöön neljän vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/14/EY, annettu 26 päivänä helmikuuta 2001, rautateiden infrastruktuurikapasiteetin käyttöoikeuden myöntämisestä ja rautateiden infrastruktuurin käyttömaksujen perimisestä sekä turvallisuustodistusten antamisesta

Aikataulu: Direktiivin säännökset on pantava täytäntöön neljän vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 913/2010, annettu 22 päivänä syyskuuta 2010, kilpailukykyisen tavaraliikenteen eurooppalaisesta rautatieverkosta

Aikataulu: Asetuksen säännökset on pantava täytäntöön neljän vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Tekniset ja turvallisuusolosuhteet, yhteentoimivuus

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/49/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, yhteisön rautateiden turvallisuudesta (rautatieturvallisuusdirektiivi)

Aikataulu: Direktiivin säännökset on pantava täytäntöön neljän vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/59/EY, annettu 23 päivänä lokakuuta 2007, vetureita ja junia rautateillä yhteisössä ajavien veturinkuljettajien hyväksymisestä

Aikataulu: Direktiivin säännökset on pantava täytäntöön neljän vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/57/EY, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2008, rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta yhteisössä

Aikataulu: Direktiivin säännökset on pantava täytäntöön neljän vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/68/EY, annettu 24 päivänä syyskuuta 2008, vaarallisten aineiden sisämaankuljetuksista

Aikataulu: Direktiivin säännökset on pantava täytäntöön kaikkien kansainvälisessä liikenteessä käytettävien ajoneuvojen osalta tämän sopimuksen tullessa voimaan.

Kaikkien niiden kansallisessa liikenteessä käytettävien ajoneuvojen osalta, jotka on jo rekisteröity tämän sopimuksen tullessa voimaan, direktiivin säännökset on pantava täytäntöön kolmen vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Yhdistetyt kuljetukset

Neuvoston direktiivi 92/106/ETY, annettu 7 päivänä joulukuuta 1992, tietynlaisia jäsenvaltioiden välisiä tavaroiden yhdistettyjä kuljetuksia koskevista yhteisistä säännöistä

Aikataulu: Direktiivin säännökset on pantava täytäntöön neljän vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Muut näkökohdat

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1370/2007, annettu 23 päivänä lokakuuta 2007, rautateiden ja maanteiden julkisista henkilöliikennepalveluista

Aikataulu: Asetuksen säännökset on pantava täytäntöön kuuden vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1371/2007, annettu 23 päivänä lokakuuta 2007, rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista

Aikataulu: Asetuksen säännökset on pantava täytäntöön neljän vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Lentoliikenne

Kattava sopimus yhteisen ilmailualueen perustamisesta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden ja Moldovan tasavallan välillä, joka allekirjoitettiin Brysselissä 26 päivänä kesäkuuta 2012, sisältää ilmailualan EU-säännöstön täytäntöönpanoa koskevan luettelon ja aikataulun.

Sisävesiliikenne

Markkinoiden toiminta

Neuvoston direktiivi 96/75/EY, annettu 19 päivänä marraskuuta 1996, rahtausta ja hinnanmuodostusta koskevista yksityiskohtaisista säännöistä tavaroiden kansallisissa tai kansainvälisissä sisävesikuljetuksissa yhteisössä

Aikataulu: Direktiivin säännökset on pantava täytäntöön kolmen vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Ammattiin pääsy

Neuvoston direktiivi 87/540/ETY, annettu 9 päivänä marraskuuta 1987, vesiväylien kansallisen ja kansainvälisen tavaraliikenteen harjoittajan ammattiin pääsystä sekä tutkintotodistusten, todistusten ja muiden tähän ammattiin muodollista kelpoisuutta osoittavien asiakirjojen vastavuoroisesta tunnustamisesta

Aikataulu: Direktiivin säännökset on pantava täytäntöön kolmen vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Neuvoston direktiivi 96/50/EY, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1996, sisävesiväylien tavara- ja matkustajaliikenteen kansallisten pätevyyskirjojen myöntämisperusteiden harmonisoinnista yhteisössä

Aikataulu: Direktiivin säännökset on pantava täytäntöön kolmen vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Turvallisuus

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/87/EY, annettu 12 päivänä joulukuuta 2006, sisävesialusten teknisistä vaatimuksista

Aikataulu: Direktiivin säännökset on pantava täytäntöön viiden vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/68/EY, annettu 24 päivänä syyskuuta 2008, vaarallisten aineiden sisämaankuljetuksista

Aikataulu: Direktiivin säännökset on pantava täytäntöön kaikkien kansainvälisessä liikenteessä käytettävien ajoneuvojen osalta tämän sopimuksen tullessa voimaan.

Kaikkien niiden kansallisessa liikenteessä käytettävien ajoneuvojen osalta, jotka on jo rekisteröity tämän sopimuksen tullessa voimaan, direktiivin säännökset on pantava täytäntöön kolmen vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Jokitiedotuspalvelut

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/44/EY, annettu 7 päivänä syyskuuta 2005, yhdenmukaistetuista jokitiedotuspalveluista (RIS) Euroopan yhteisön sisävesillä

Aikataulu: Direktiivin säännökset on pantava täytäntöön kolmen vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

________________

LIITE XI 16 lukuun (Ympäristö)

Moldovan tasavalta sitoutuu säädetyn aikataulun mukaisesti lähentämään asteittain lainsäädäntöään seuraaviin EU:n säädöksiin ja kansainvälisiin oikeusvälineisiin:

Niiden tässä liitteessä lueteltujen säännösten osalta, joista osapuolet ovat jo sopineet muiden sopimusten puitteissa, sovelletaan kyseisissä sopimuksissa vahvistettuja määräaikoja.

Ympäristöhallinto ja ympäristöpolitiikan huomioon ottaminen muilla politiikan aloilla

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/92/EU, annettu 13 päivänä joulukuuta 2011, tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista

Tämän direktiivin seuraavia säännöksiä sovelletaan:

‑        annetaan kansallista lainsäädäntöä ja nimetään toimivaltainen viranomainen / toimivaltaiset viranomaiset;

Aikataulu: Nämä direktiivin säännökset on pantava täytäntöön kahden vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

‑        vahvistetaan vaatimukset, joiden mukaan liitteen I soveltamisalaan kuuluvista hankkeista on laadittava ympäristövaikutusten arviointi, ja menettely, jonka perusteella määritetään, mistä liitteen II soveltamisalaan kuuluvista hankkeista on laadittava ympäristövaikutusten arviointi (4 artikla);

Aikataulu: Nämä direktiivin säännökset on pantava täytäntöön kolmen vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

‑        määritetään, mitä tietoja hankkeen toteuttajan on toimitettava (5 artikla);

Aikataulu: Nämä direktiivin säännökset on pantava täytäntöön kahden vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

‑        vahvistetaan menettely ympäristöasioista vastaavien viranomaisten kuulemista ja julkista kuulemista varten (6 artikla);

Aikataulu: Nämä direktiivin säännökset on pantava täytäntöön kahden vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

‑        vahvistetaan tiedonvaihtoa ja kuulemista koskevat järjestelyt naapurimaiden kanssa (7 artikla)

Aikataulu: Nämä direktiivin säännökset on pantava täytäntöön kolmen vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

‑        vahvistetaan toimenpiteet, joiden avulla yleisölle ilmoitetaan hankkeiden suunnittelua koskevien lupahakemusten perusteella tehdyistä päätöksistä (9 artikla);

Aikataulu: Nämä direktiivin säännökset on pantava täytäntöön kahden vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

‑        vahvistetaan yleisöä ja valtioista riippumattomia järjestöjä koskevat tehokkaat ja nopeat, hallinnollisen ja oikeudellisen tason uudelleentutkimismenettelyt, jotka eivät ole niin kalliita, että hinta olisi esteenä menettelyyn osallistumiselle (11 artikla);

Aikataulu: Nämä direktiivin säännökset on pantava täytäntöön kolmen vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/42/EY, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2001, tiettyjen suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista

Tämän direktiivin seuraavia säännöksiä sovelletaan:

‑        annetaan kansallista lainsäädäntöä ja nimetään toimivaltainen viranomainen / toimivaltaiset viranomaiset;

Aikataulu: Nämä direktiivin säännökset on pantava täytäntöön kahden vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

‑        vahvistetaan menettely, jonka perusteella määritetään, mistä suunnitelmista tai ohjelmista on laadittava strateginen ympäristöarviointi, ja vaatimukset, joiden mukaan niistä suunnitelmista tai ohjelmista, joista vaaditaan strateginen ympäristöarviointi, on laadittava tällainen arviointi (3 artikla);

Aikataulu: Nämä direktiivin säännökset on pantava täytäntöön kolmen vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

‑        vahvistetaan menettely ympäristöasioista vastaavien viranomaisten kuulemista ja julkista kuulemista varten (6 artikla);

Aikataulu: Nämä direktiivin säännökset on pantava täytäntöön kahden vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

‑        vahvistetaan järjestelyt naapurimaiden kanssa tehtävää tiedonvaihtoa ja kuulemista varten (7 artikla)

Aikataulu: Nämä direktiivin säännökset on pantava täytäntöön kolmen vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/4/EY, annettu 28 päivänä tammikuuta 2003, ympäristötiedon julkisesta saatavuudesta

Tämän direktiivin seuraavia säännöksiä sovelletaan:

‑        annetaan kansallista lainsäädäntöä ja nimetään toimivaltainen viranomainen / toimivaltaiset viranomaiset;

Aikataulu: Nämä direktiivin säännökset on pantava täytäntöön kahden vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

‑        laaditaan käytännön järjestelyt, joiden mukaan yleisölle annetaan tietoa ympäristöasioista, ja vahvistetaan tietojen saatavuutta koskevat poikkeukset (3 ja 4 artikla);

Aikataulu: Nämä direktiivin säännökset on pantava täytäntöön kolmen vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

‑        varmistetaan, että viranomaiset saattavat ympäristötiedot yleisesti saataville (3 artiklan 1 kohta);

Aikataulu: Nämä direktiivin säännökset on pantava täytäntöön kahden vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

‑        vahvistetaan menettelyt, joiden mukaan päätöksiä kieltäytyä ympäristötietojen toimittamisesta joko kokonaan tai osittain voidaan tutkia uudelleen (6 artikla);

Aikataulu: Nämä direktiivin säännökset on pantava täytäntöön kahden vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

‑        vahvistetaan menettely ympäristötiedon levittämiseksi yleisölle (7 artikla).

Aikataulu: Nämä direktiivin säännökset on pantava täytäntöön kolmen vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/35/EY, annettu 26 päivänä toukokuuta 2003, yleisön osallistumisesta tiettyjen ympäristöä koskevien suunnitelmien ja ohjelmien laatimiseen Tämän direktiivin seuraavia säännöksiä sovelletaan:

‑        annetaan kansallista lainsäädäntöä ja nimetään toimivaltainen viranomainen / toimivaltaiset viranomaiset

Aikataulu: Nämä direktiivin säännökset on pantava täytäntöön kahden vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

‑        vahvistetaan mekanismi tietojen antamiseksi yleisölle (2 artiklan 2 kohdan a ja d alakohta)

Aikataulu: Nämä direktiivin säännökset on pantava täytäntöön kolmen vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

‑        vahvistetaan mekanismi yleisön kuulemiseksi (2 artiklan 2 kohdan b alakohta ja 2 artiklan 3 kohta)

Aikataulu: Nämä direktiivin säännökset on pantava täytäntöön kahden vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

‑        vahvistetaan mekanismi, jonka avulla yleisö voi esittää kommentteja ja mielipiteitä otettavaksi huomioon päätöksentekoprosessissa (2 artiklan 2 kohdan c alakohta)

Aikataulu: Nämä direktiivin säännökset on pantava täytäntöön kolmen vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

‑        taataan viranomaisten päätösten, toimien tai laiminlyöntien asiasisällön taikka niihin liittyvien menettelyjen laillisuuden osalta yleisölle, jota asia koskee, mukaan lukien valtioista riippumattomat järjestöt, näissä menettelyissä hallinnollisella ja oikeudellisella tasolla tehokas ja nopea muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeus, jota koskeva menettely ei ole niin kallis, että se olisi esteenä menettelyyn osallistumiselle (3 artiklan 7 kohta ja 4 artiklan 4 kohta, ympäristövaikutusten arviointi ja kansainvälinen kasvinsuojeluyleissopimus).

Aikataulu: Nämä direktiivin säännökset on pantava täytäntöön kolmen vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Ilmanlaatu

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/50/EY, annettu 21 päivänä toukokuuta 2008, ilmanlaadusta ja sen parantamisesta

Tämän direktiivin seuraavia säännöksiä sovelletaan:

‑        annetaan kansallista lainsäädäntöä ja nimetään toimivaltainen viranomainen / toimivaltaiset viranomaiset (3 artikla)

Aikataulu: Nämä direktiivin säännökset on pantava täytäntöön neljän vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

‑        määritetään alueet ja taajamat ja niiden luokittelu (4 artikla)

Aikataulu: Nämä direktiivin säännökset on pantava täytäntöön viiden vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

‑        laaditaan arviointijärjestelmä ja asianmukaiset perusteet epäpuhtauksia koskevia ilmanlaadun mittauksia varten (5, 6 ja 9 artikla)

Aikataulu: Nämä direktiivin säännökset on pantava täytäntöön yhdeksän vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

‑        vahvistetaan ilmanlaatusuunnitelmat sellaisia alueita ja taajamia varten, joissa epäpuhtauksien taso ylittää raja- tai tavoitearvot (23 artikla)

Aikataulu: Nämä direktiivin säännökset on pantava täytäntöön yhdeksän vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

‑        vahvistetaan lyhyen aikavälin toimintasuunnitelmat sellaisia alueita ja taajamia varten, joissa varoituskynnys on vaarassa ylittyä (24 artikla)

Aikataulu: Nämä direktiivin säännökset on pantava täytäntöön yhdeksän vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

‑        vahvistetaan menettely tiedon levittämiseksi yleisölle (26 artikla).

Aikataulu: Nämä direktiivin säännökset on pantava täytäntöön viiden vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/107/EY, annettu15 päivänä joulukuuta 2004, ilmassa olevasta arseenista, kadmiumista, elohopeasta, nikkelistä ja polysyklisistä aromaattisista hiilivedyistä

Tämän direktiivin seuraavia säännöksiä sovelletaan:

‑        annetaan kansallista lainsäädäntöä ja nimetään toimivaltainen viranomainen / toimivaltaiset viranomaiset

Aikataulu: Nämä direktiivin säännökset on pantava täytäntöön neljän vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

‑        määritetään alueet ja taajamat ja niiden luokittelu (3 artikla)

Aikataulu: Nämä direktiivin säännökset on pantava täytäntöön viiden vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

‑        laaditaan arviointijärjestelmä ja asianmukaiset perusteet epäpuhtauksia koskevia ilmanlaadun mittauksia varten (4 artikla)

Aikataulu: Nämä direktiivin säännökset on pantava täytäntöön yhdeksän vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

‑        toteutetaan toimenpiteitä ilmanlaadun ylläpitämiseksi/parantamiseksi kyseisten epäpuhtauksien osalta (3 artikla)

Aikataulu: Nämä direktiivin säännökset on pantava täytäntöön yhdeksän vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

‑        vahvistetaan menettely tiedon levittämiseksi yleisölle (7 artikla).

Aikataulu: Nämä direktiivin säännökset on pantava täytäntöön viiden vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Neuvoston direktiivi 1999/32/EY, annettu 26 päivänä huhtikuuta 1999, tiettyjen nestemäisten polttoaineiden rikkipitoisuuden vähentämisestä

Tämän direktiivin seuraavia säännöksiä sovelletaan:

‑        annetaan kansallista lainsäädäntöä ja nimetään toimivaltainen viranomainen / toimivaltaiset viranomaiset;

‑        laaditaan tehokas näytteidenottojärjestelmä ja tarvittavat analysointimenetelmät (6 artikla);

‑        kielletään sellaisen raskaan polttoöljyn ja kaasuöljyn käyttö, joiden enimmäisrikkipitoisuus ylittää vahvistetut raja-arvot (3 artiklan 1 kohta ja 4 artiklan 1 kohta);

‑        sovelletaan meriliikenteessä käytettävien polttoaineiden enimmäisrikkipitoisuudelle asetettuja raja-arvoja (4 a ja 4 b artikla).

Aikataulu: pantava täytäntöön määräajassa, josta on sovittu energiayhteisösopimuksen puitteissa.

Neuvoston direktiivi 94/63/EY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1994, bensiinin varastoinnista ja sen jakelusta varastoalueilta huoltoasemille aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) päästöjen torjunnasta, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1882/2003

Tämän direktiivin seuraavia säännöksiä sovelletaan:

‑        annetaan kansallista lainsäädäntöä ja nimetään toimivaltainen viranomainen / toimivaltaiset viranomaiset

Aikataulu: Nämä direktiivin säännökset on pantava täytäntöön neljän vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

‑        yksilöidään kaikki bensiinin varasto- ja lastausalueet (2 artikla)

Aikataulu: Nämä direktiivin säännökset on pantava täytäntöön kolmen vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

‑        vahvistetaan tekniset toimenpiteet, joiden avulla voidaan vähentää bensiinin hävikkiä varastosäiliöistä ja huoltoasemilta sekä varastoalueilla tapahtuvan kuljetettavien bensiinisäiliöiden täyttämisen ja tyhjentämisen aikana (3, 4 ja 6 artikla sekä liite III)

Aikataulu: Nämä direktiivin säännökset on pantava täytäntöön kolmen vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

‑        edellytetään, että kaikki säiliöautojen alatäyttövarustukset ja kuljetettavat säiliöt täyttävät vaatimukset (4 ja 5 artikla)

Aikataulu: Nämä direktiivin säännökset on pantava täytäntöön viiden vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/42/EY, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2004, orgaanisten liuottimien käytöstä tietyissä maaleissa ja lakoissa sekä ajoneuvojen korjausmaalaustuotteissa aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta

Tämän direktiivin seuraavia säännöksiä sovelletaan:

‑        annetaan kansallista lainsäädäntöä ja nimetään toimivaltainen viranomainen / toimivaltaiset viranomaiset

Aikataulu: Nämä direktiivin säännökset on pantava täytäntöön neljän vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

‑        vahvistetaan maalien ja lakkojen VOC-pitoisuuden raja-arvot (3 artikla ja liite II, II vaihe);

Aikataulu: Nämä direktiivin säännökset on pantava täytäntöön kymmenen vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

‑        vahvistetaan vaatimukset sen varmistamiseksi, että markkinoille saatetut tuotteet merkitään asianmukaisella tavalla ja että ne täyttävät asiaankuuluvat vaatimukset (3 ja 4 artikla).

Aikataulu: Nämä direktiivin säännökset on pantava täytäntöön kymmenen vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/81/EY, annettu 23 päivänä lokakuuta 2001, tiettyjen ilman epäpuhtauksien kansallisista päästörajoista

Tämän direktiivin seuraavia säännöksiä sovelletaan:

‑        annetaan kansallista lainsäädäntöä ja nimetään toimivaltaiset viranomaiset huolehtimaan päästökartoitustietojen ilmoittamisvelvoitteista ja muista direktiivin mukaisista ilmoittamisvelvoitteista

Aikataulu: Nämä direktiivin säännökset on pantava täytäntöön neljän vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

‑        kehitetään kansallisia ohjelmia jäsenvaltiokohtaisten rajojen noudattamiseksi

Aikataulu: Nämä direktiivin säännökset on pantava täytäntöön kuuden vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

‑        noudatetaan kaikkia muita velvoitteita, kansalliset päästörajat mukaan lukien.

Kansallisia päästörajoja, sellaisina kuin ne on vahvistettu alkuperäisessä happamoitumisen, rehevöitymisen ja alailmakehän otsonin vähentämisestä vuonna 1999 tehdyssä Göteborgin pöytäkirjassa, on sovellettava kymmenen vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Lisäksi Moldovan tasavallan on tuon ajan kuluessa pyrittävä ratifioimaan Göteborgin pöytäkirja, mukaan lukien siihen vuonna 2012 hyväksytyt muutokset.

Veden laatu ja vesivarojen hoito

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/60/EY, annettu 23 päivänä lokakuuta 2000, yhteisön vesipolitiikan puitteista, sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä N:o 2455/2001/EY

Tämän direktiivin seuraavia säännöksiä sovelletaan:

‑        annetaan kansallista lainsäädäntöä ja nimetään toimivaltainen viranomainen / toimivaltaiset viranomaiset

Aikataulu: Nämä direktiivin säännökset on pantava täytäntöön kolmen vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

‑        yksilöidään vesipiirit ja laaditaan kansainvälisiä jokia, järviä ja rannikkovesiä koskevat hallinnolliset järjestelyt (3 artikla)

Aikataulu: Nämä direktiivin säännökset on pantava täytäntöön kuuden vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

‑        analysoidaan vesipiirien ominaispiirteet (5 artikla)

Aikataulu: Nämä direktiivin säännökset on pantava täytäntöön kuuden vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

‑        laaditaan ohjelmia veden laadun seurantaa varten (8 artikla)

Aikataulu: Nämä direktiivin säännökset on pantava täytäntöön kuuden vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

‑        laaditaan vesipiirien hoitosuunnitelmia, kuullaan niistä yleisöä ja julkaistaan suunnitelmat (13 ja 14 artikla).

Aikataulu: Nämä direktiivin säännökset on pantava täytäntöön kahdeksan vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/60/EY, annettu 23 päivänä lokakuuta 2007, tulvariskien arvioinnista ja hallinnasta

Tämän direktiivin seuraavia säännöksiä sovelletaan:

‑        annetaan kansallista lainsäädäntöä ja nimetään toimivaltainen viranomainen / toimivaltaiset viranomaiset

Aikataulu: Nämä direktiivin säännökset on pantava täytäntöön kolmen vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

‑        suoritetaan alustava tulvariskien arviointi (4 ja 5 artikla)

Aikataulu: Nämä direktiivin säännökset on pantava täytäntöön neljän vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

‑        laaditaan tulvavaara- ja tulvariskikartat (6 artikla)

Aikataulu: Nämä direktiivin säännökset on pantava täytäntöön seitsemän vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

‑        laaditaan tulvariskien hallintasuunnitelmat (7 artikla).

Aikataulu: Nämä direktiivin säännökset on pantava täytäntöön kahdeksan vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Neuvoston direktiivi 91/271/ETY, annettu 21 päivänä toukokuuta 1991, yhdyskuntajätevesien käsittelystä, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 98/15/EY ja asetuksella (EY) N:o 1882/2003

Direktiivin 91/271/ETY seuraavia säännöksiä sovelletaan:

‑        annetaan kansallista lainsäädäntöä ja nimetään toimivaltainen viranomainen / toimivaltaiset viranomaiset

Aikataulu: Nämä direktiivin säännökset on pantava täytäntöön kolmen vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

‑        arvioidaan yhdyskuntajätevesien keräämisen ja käsittelyn tila

Aikataulu: Nämä direktiivin säännökset on pantava täytäntöön viiden vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

‑        määritellään haavoittumiselle alttiit alueet ja taajamat (5 artikla ja liite II)

Aikataulu: Nämä direktiivin säännökset on pantava täytäntöön kuuden vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

‑        laaditaan tekniset ja investointiohjelmat taajamien jätevesien käsittelyvaatimusten täytäntöönpanoa varten (17 artikla).

Aikataulu: Nämä direktiivin säännökset on pantava täytäntöön kahdeksan vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Neuvoston direktiivi 98/83/EY, annettu 3 päivänä marraskuuta 1998, ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laadusta, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1882/2003

Tämän direktiivin seuraavia säännöksiä sovelletaan:

‑        annetaan kansallista lainsäädäntöä ja nimetään toimivaltainen viranomainen / toimivaltaiset viranomaiset

Aikataulu: Nämä direktiivin säännökset on pantava täytäntöön kolmen vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

‑        vahvistetaan juomaveden laatuvaatimukset (4 ja 5 artikla)

Aikataulu: Nämä direktiivin säännökset on pantava täytäntöön neljän vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

‑        laaditaan seurantajärjestelmä (6 ja 7 artikla)

Aikataulu: Nämä direktiivin säännökset on pantava täytäntöön kuuden vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

‑        laaditaan mekanismi kuluttajille tiedottamista varten (13 artikla).

Aikataulu: Nämä direktiivin säännökset on pantava täytäntöön kuuden vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Neuvoston direktiivi 91/676/ETY, annettu 12 päivänä joulukuuta 1991, vesien suojelemisesta maataloudesta peräisin olevien nitraattien aiheuttamalta pilaantumiselta, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1882/2003

Tämän direktiivin seuraavia säännöksiä sovelletaan:

‑        annetaan kansallista lainsäädäntöä ja nimetään toimivaltainen viranomainen / toimivaltaiset viranomaiset

Aikataulu: Nämä direktiivin säännökset on pantava täytäntöön kolmen vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

laaditaan valvontaohjelmat (6 artikla)

Aikataulu: Nämä direktiivin säännökset on pantava täytäntöön kolmen vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

määritellään pilaantuneet ja pilaantumisvaarassa olevat vedet sekä nitraattien aiheuttamalle pilaantumiselle alttiit vyöhykkeet (3 artikla)

Aikataulu: Nämä direktiivin säännökset on pantava täytäntöön viiden vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

‑        laaditaan nitraattien aiheuttamalle pilaantumiselle alttiita vyöhykkeitä koskevat toimintasuunnitelmat ja hyvän maatalouskäytännön ohjeet (4 ja 5 artikla).

Aikataulu: Nämä direktiivin säännökset on pantava täytäntöön viiden vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Jätehuolto ja resurssien hallinta

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/98/EY, annettu 19 päivänä marraskuuta 2008, jätteistä

Tämän direktiivin seuraavia säännöksiä sovelletaan:

‑        annetaan kansallista lainsäädäntöä ja nimetään toimivaltainen viranomainen / toimivaltaiset viranomaiset

Aikataulu: Nämä direktiivin säännökset on pantava täytäntöön kahden vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

‑        laaditaan viisiportaiseen jätehierarkiaan pohjautuvia jätehuoltosuunnitelmia ja jätteen syntymisen ehkäisemistä koskevia ohjelmia (V luku)

Aikataulu: Nämä direktiivin säännökset on pantava täytäntöön neljän vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

‑        laaditaan aiheuttamisperiaatteeseen ja laajennettua tuottajan vastuuta koskevaan periaatteeseen perustuva mekanismi, jonka tavoitteena on kaikkien kustannusten kattaminen (14 artikla)

Aikataulu: Nämä direktiivin säännökset on pantava täytäntöön neljän vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

‑        laaditaan jätteiden huolehtimis- tai hyödyntämistoimia suorittaviin laitoksiin/yrityksiin sovellettava lupajärjestelmä, jonka perusteella vaarallisten jätteiden käsittelylle asetetaan erityisiä velvoitteita (IV luku)

Aikataulu: Nämä direktiivin säännökset on pantava täytäntöön viiden vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

‑        laaditaan rekisteri laitoksista ja yrityksistä, jotka keräävät ja kuljettavat jätettä (IV luku).

Aikataulu: Nämä direktiivin säännökset on pantava täytäntöön viiden vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Direktiivi 1999/31/EY, annettu 26 päivänä huhtikuuta 1999, kaatopaikoista, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1882/2003

Tämän direktiivin seuraavia säännöksiä sovelletaan:

‑        annetaan kansallista lainsäädäntöä ja nimetään toimivaltainen viranomainen / toimivaltaiset viranomaiset

Aikataulu: Nämä direktiivin säännökset on pantava täytäntöön kolmen vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

‑        kaatopaikkojen luokittelu (4 artikla)

Aikataulu: Nämä direktiivin säännökset on pantava täytäntöön neljän vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

‑        laaditaan kansallinen strategia kaatopaikoille sijoitettavan biohajoavan yhdyskuntajätteen määrän vähentämiseksi (5 artikla)

Aikataulu: Nämä direktiivin säännökset on pantava täytäntöön viiden vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

‑        vahvistetaan hakemus- ja lupajärjestelmä ja jätteiden vastaanottomenettelyt (5–7, 11, 12 ja 14 artikla)

Aikataulu: Nämä direktiivin säännökset on pantava täytäntöön neljän vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

‑        laaditaan valvonta- ja tarkkailumenettelyt käytössä olevia kaatopaikkoja varten sekä käytöstäpoistamis- ja jälkihoitomenettelyt käytöstä poistettavia kaatopaikkoja varten (12 ja 13 artikla);

Aikataulu: Nämä direktiivin säännökset on pantava täytäntöön seitsemän vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

‑        laaditaan kunnostussuunnitelmat käytössä olevia kaatopaikkoja varten (14 artikla)

Aikataulu: Nämä direktiivin säännökset on pantava täytäntöön seitsemän vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

‑        laaditaan kustannustenkattamismekanismi (10 artikla)

Aikataulu: Nämä direktiivin säännökset on pantava täytäntöön viiden vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

‑        varmistetaan jätteiden esikäsittely ennen kaatopaikalle sijoittamista (6 artikla).

Aikataulu: Nämä direktiivin säännökset on pantava täytäntöön seitsemän vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/21/EY, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2006, kaivannaisteollisuuden jätehuollosta

Tämän direktiivin seuraavia säännöksiä sovelletaan:

‑        annetaan kansallista lainsäädäntöä ja nimetään toimivaltainen viranomainen / toimivaltaiset viranomaiset

Aikataulu: Nämä direktiivin säännökset on pantava täytäntöön kahden vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

‑        laaditaan järjestelmä sen varmistamiseksi, että kaatopaikkojen pitäjät laativat jätehuoltosuunnitelmat (jätealueiden yksilöinti ja luokittelu, jätteen määrittely) (4 ja 9 artikla)

Aikataulu: Nämä direktiivin säännökset on pantava täytäntöön neljän vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

‑        vahvistetaan lupajärjestelmä, rahoitusvakuudet ja tarkastusjärjestelmä (7, 14 ja 17 artikla)

Aikataulu: Direktiivin säännökset on pantava täytäntöön kuuden vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

‑        laaditaan menettelyt tyhjien louhosten hoitoa ja seurantaa varten (10 artikla)

Aikataulu: Nämä direktiivin säännökset on pantava täytäntöön kuuden vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

‑        laaditaan menettelyt jätealueiden käytöstä poistamista ja jälkihoitoa varten (12 artikla)

Aikataulu: Nämä direktiivin säännökset on pantava täytäntöön kuuden vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

‑        laaditaan luettelo käytöstä poistetuista jätealueista (20 artikla).

Aikataulu: Nämä direktiivin säännökset on pantava täytäntöön kuuden vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Luonnonsuojelu

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/147/EY, annettu 30 päivänä marraskuuta 2009, luonnonvaraisten lintujen suojelusta

Tämän direktiivin seuraavia säännöksiä sovelletaan:

‑        annetaan kansallista lainsäädäntöä ja nimetään toimivaltainen viranomainen / toimivaltaiset viranomaiset

Aikataulu: Nämä direktiivin säännökset on pantava täytäntöön kahden vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

‑        määritetään lintulajit, jotka tarvitsevat erityisiä suojelutoimia, ja säännöllisesti esiintyvät muuttavat lintulajit

Aikataulu: Nämä direktiivin säännökset on pantava täytäntöön neljän vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

‑        määritetään ja nimetään lintulajien erityiset suojelualueet (4 artiklan 1 kohta)

Aikataulu: Nämä direktiivin säännökset on pantava täytäntöön neljän vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

‑        laaditaan erityisiä suojelutoimenpiteitä säännöllisesti esiintyvien muuttavien lajien suojelemiseksi (4 artiklan 2 kohta)

Aikataulu: pantava täytäntöön määräajassa, josta on sovittu energiayhteisösopimuksen puitteissa.

‑        laaditaan kaikkien luonnonvaraisten lintulajien yleinen suojelujärjestelmä, jossa metsästetyt lajit ovat oma alaryhmänsä, ja kielletään tietyt pyydystämis-/tappamismenetelmät (5, 6, 7 ja 8 artikla, 9 artiklan 1 ja 2 kohta).

Aikataulu: Nämä direktiivin säännökset on pantava täytäntöön viiden vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Neuvoston direktiivi 92/43/ETY, annettu 21 päivänä toukokuuta 1992, luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta, sellaisena kuin se on muutettuna direktiiveillä 97/62/EY ja 2006/105/EY sekä asetuksella (EY) N:o 1882/2003

Direktiivin 92/43/ETY seuraavia säännöksiä sovelletaan:

‑        annetaan kansallista lainsäädäntöä ja nimetään toimivaltainen viranomainen / toimivaltaiset viranomaiset

Aikataulu: Nämä direktiivin säännökset on pantava täytäntöön kolmen vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

‑        laaditaan luettelo suojelualueista ja nimetään ne suojelualueiksi sekä vahvistetaan niiden hallinnoinnissa sovellettavat painopisteet (mukaan lukien luettelo mahdollisista Emerald-verkostoon kuuluvista alueista sekä suojelu- ja hallinnointitoimenpiteiden vahvistaminen näitä alueita varten) (4 artikla)

Aikataulu: Nämä direktiivin säännökset on pantava täytäntöön viiden vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

‑        vahvistetaan toimenpiteet tällaisten alueiden suojelemista varten (6 artikla)

Aikataulu: Nämä direktiivin säännökset on pantava täytäntöön viiden vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

‑        laaditaan järjestelmä luontotyyppien ja lajien suojelun tason seurantaa varten (11 artikla)

Aikataulu: Nämä direktiivin säännökset on pantava täytäntöön kuuden vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

‑        otetaan käyttöön direktiivin liitteessä IV lueteltuja, Moldovan tasavallan kannalta merkityksellisiä lajeja koskeva tiukka suojelujärjestelmä (12 artikla)

Aikataulu: Nämä direktiivin säännökset on pantava täytäntöön kuuden vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

‑        laaditaan mekanismi koulutuksen ja yleisen valistuksen antamiseksi yleisölle (22 artikla).

Aikataulu: Nämä direktiivin säännökset on pantava täytäntöön kuuden vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Teollisuuden päästöt ja teollisuusonnettomuudet

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/75/EU, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, teollisuuden päästöistä (yhtenäistetty ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja vähentäminen)

Tämän direktiivin seuraavia säännöksiä sovelletaan:

‑        annetaan kansallista lainsäädäntöä ja nimetään toimivaltainen viranomainen / toimivaltaiset viranomaiset

Aikataulu: Nämä direktiivin säännökset on pantava täytäntöön neljän vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

‑        määritetään laitokset, jotka tarvitsevat luvan (liite I)

Aikataulu: Nämä direktiivin säännökset on pantava täytäntöön kolmen vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

‑        otetaan käyttöön paras käytettävissä oleva tekniikka (BAT) sitä koskevissa vertailuasiakirjoissa (BREF) esitetyt BAT-päätelmät huomioon ottaen (14 artiklan 3–6 kohta ja 15 artiklan 2–4 kohta)

Aikataulu: Nämä direktiivin säännökset on pantava täytäntöön kymmenen vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

‑        laaditaan yhdennetty lupajärjestelmä (4–6 artikla, 12, 21 ja 24 artikla sekä liite IV)

Aikataulu: Nämä direktiivin säännökset on pantava täytäntöön kuuden vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

‑        laaditaan ja otetaan käyttöön vaatimusten noudattamista koskeva seurantajärjestelmä (8 artikla, 14 artiklan 1 kohdan d alakohta ja 23 artiklan 1 kohta)

Aikataulu: Nämä direktiivin säännökset on pantava täytäntöön kahdeksan vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

‑        vahvistetaan raja-arvot polttolaitosten päästöille (30 artikla ja liite V)

Aikataulu: Nämä direktiivin säännökset on pantava täytäntöön neljän vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

‑        laaditaan kansallinen siirtymäsuunnitelma olemassa olevien laitosten kokonaisvuosipäästöjen vähentämiseksi (tai vaihtoehtoisesti vahvistetaan raja-arvot olemassa olevien laitosten päästöille) (32 artikla).

Aikataulu: Nämä direktiivin säännökset on pantava täytäntöön kuuden vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Neuvoston direktiivi 96/82/EY vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen torjunnasta, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2003/105/EY ja asetuksella (EY) N:o 1882/2003

Direktiivin 96/82/EY seuraavia säännöksiä sovelletaan:

‑        annetaan kansallista lainsäädäntöä ja nimetään toimivaltainen viranomainen / toimivaltaiset viranomaiset

Aikataulu: Nämä direktiivin säännökset on pantava täytäntöön neljän vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

‑        otetaan käyttöön tehokkaat koordinointimekanismit toimivaltaisten viranomaisten välillä

Aikataulu: Nämä direktiivin säännökset on pantava täytäntöön neljän vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

‑        otetaan käyttöön järjestelmiä, joiden avulla voidaan vastaanottaa ilmoitukset, joissa on tiedot asiaankuuluvista Seveso-laitoksista, ja raportoida suuronnettomuuksista (6, 14 ja 15 artikla).

Aikataulu: Nämä direktiivin säännökset on pantava täytäntöön seitsemän vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Kemikaalit

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 689/2008, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2008, vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista

Tämän asetuksen seuraavia säännöksiä sovelletaan:

‑        pannaan täytäntöön vienti-ilmoitusmenettely (7 artikla)

Aikataulu: Nämä asetuksen säännökset on pantava täytäntöön kolmen vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

‑        pannaan täytäntöön muilta mailta vastaanotettujen vienti-ilmoituksien käsittelyä koskevat menettelyt (8 artikla)

Aikataulu: Nämä asetuksen säännökset on pantava täytäntöön kahden vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

‑        laaditaan lopullisten sääntelytoimien suunnittelua ja toteuttamista koskevat menettelyt (10 artikla)

Aikataulu: Nämä asetuksen säännökset on pantava täytäntöön kahden vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

‑        laaditaan tuontipäätösten suunnittelua ja esittämistä koskevat menettelyt (12 artikla)

Aikataulu: Nämä asetuksen säännökset on pantava täytäntöön kahden vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

‑        pannaan täytäntöön tiettyjen, erityisesti kansainvälisen kaupan kohteina olevia tiettyjä vaarallisia kemikaaleja ja torjunta-aineita koskevan ilmoitetun ennakkosuostumuksen menettelystä tehdyn Rotterdamin yleissopimuksen liitteessä III lueteltujen kemikaalien vientiä koskeva PIC-menettely (13 artikla)

Aikataulu: Nämä asetuksen säännökset on pantava täytäntöön kolmen vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

‑        pannaan täytäntöön vientikemikaaleja koskevat merkintä- ja pakkausvaatimukset (16 artikla)

Aikataulu: Nämä asetuksen säännökset on pantava täytäntöön kolmen vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

‑        nimetään kemikaalien tuontia ja vientiä valvovat kansalliset viranomaiset (17 artikla).

Aikataulu: Nämä asetuksen säännökset on pantava täytäntöön kahden vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1272/2008, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta

Tämän asetuksen seuraavia säännöksiä sovelletaan:

‑        nimetään toimivaltainen viranomainen / toimivaltaiset viranomaiset (43 artikla)

Aikataulu: Nämä asetuksen säännökset on pantava täytäntöön neljän vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

‑        pannaan täytäntöön aineiden ja seosten luokittelua, merkitsemistä ja pakkaamista koskevat säännökset (4 artikla).

Aikataulu: Nämä asetuksen säännökset on pantava täytäntöön seitsemän vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH) ja Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta

Tämän asetuksen seuraavia säännöksiä sovelletaan:

‑        nimetään toimivaltainen viranomainen / toimivaltaiset viranomaiset ja täytäntöönpanoviranomaiset ja perustetaan virallinen seuranta- ja valvontajärjestelmä (121 ja 125 artikla)

Aikataulu: Nämä asetuksen säännökset on pantava täytäntöön neljän vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

‑        annetaan kansallisia säännöksiä kansallisen kemikaalilainsäädännön rikkomisen seuraamuksista (126 artikla)

Aikataulu: Nämä asetuksen säännökset on pantava täytäntöön viiden vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

‑        annetaan kansallisia säännöksiä kemiallisia aineita ja seoksia koskevan kansallisen rekisteröintijärjestelmän perustamisesta (II osasto, 5, 6, 7 ja 14 artikla)

Aikataulu: Nämä asetuksen säännökset on pantava täytäntöön neljän vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

‑        annetaan kansallisia säännöksiä tiedottamisesta kemiallisten aineiden ja seosten toimitusketjussa sekä jatkokäyttäjän velvollisuuksista (IV ja V osasto, 31 ja 37 artikla)

Aikataulu: Nämä asetuksen säännökset on pantava täytäntöön neljän vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

‑        annetaan kansallisia säännöksiä, joilla vahvistetaan REACH-asetuksen liitteessä XVII määritetty luettelo rajoituksista (VIII osasto, 67 artikla)

Aikataulu: Nämä asetuksen säännökset on pantava täytäntöön neljän vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

________________

LIITE XII IV osaston 17 lukuun (Ilmastotoimet)

Moldovan tasavalta sitoutuu säädetyn aikataulun mukaisesti lähentämään asteittain lainsäädäntöään seuraaviin EU:n säädöksiin ja kansainvälisiin oikeusvälineisiin:

Ilmastonmuutos ja otsonikerroksen suojelu

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/87/EY, annettu 13 päivänä lokakuuta 2003, kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän toteuttamisesta yhteisössä

Tämän direktiivin seuraavia säännöksiä sovelletaan:

‑        otetaan käyttöön järjestelmä asiaankuuluvien laitosten ja kasvihuonekaasujen yksilöimiseksi (liitteet I ja II)

‑        otetaan käyttöön järjestelmät seurantaa, raportointia, todentamista ja täytäntöönpanon valvontaa varten sekä menettelyt julkisten kuulemisten järjestämistä varten (9, 14–17, 19 ja 21 artikla)

Aikataulu: Nämä direktiivin säännökset on pantava täytäntöön kahdeksan vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 842/2006, annettu 17 päivänä toukokuuta 2006, tietyistä fluoratuista kasvihuonekaasuista

Tämän asetuksen seuraavia säännöksiä sovelletaan:

‑        annetaan kansallista lainsäädäntöä ja nimetään toimivaltainen viranomainen / toimivaltaiset viranomaiset

‑        perustetaan asianomaisen henkilöstön ja yritysten kansalliset koulutusohjelmat ja pätevöintivaatimukset tai mukautetaan niitä (5 artikla)

‑        vahvistetaan asianomaisia aloja varten tietojen ilmoittamista koskevat järjestelmät päästötietojen saamiseksi (6 artikla)

‑        otetaan käyttöön järjestelmä täytäntöönpanon valvontaa varten (13 artikla).

Aikataulu: Nämä asetuksen säännökset on pantava täytäntöön neljän vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1005/2009, annettu 16 päivänä syyskuuta 2009, otsonikerrosta heikentävistä aineista

Tämän asetuksen seuraavia säännöksiä sovelletaan:

‑        annetaan kansallista lainsäädäntöä ja nimetään toimivaltainen viranomainen / toimivaltaiset viranomaiset

‑        kielletään valvottavien aineiden tuotanto lukuun ottamatta erityiskäyttöä sekä, vuoteen 2019 saakka, osittain halogenoituja kloorifluorihiilivetyjä (HCFC) (4 artikla);

‑        kielletään valvottavien aineiden markkinoille saattaminen ja käyttö lukuun ottamatta, vuoteen 2015 saakka, sellaisia regeneroituja osittain halogenoituja kloorifluorihiilivetyjä, joita voitaisiin käyttää jäähdytysaineina (5 ja 11 artikla);

‑        määritellään edellytykset, jotka koskevat valvottavien aineiden tuotantoa, markkinoille saattamista ja poikkeuksellisesti sallittua käyttöä (raaka-aineena, prosessireagensseina, välttämättömiin laboratorio- ja analyysitarkoituksiin ja halonien kriittisiin käyttötarkoituksiin) sekä yksittäisiä poikkeuksia, kuten metyylibromidin käyttöä hätätilanteissa (III luku)

‑        vahvistetaan poikkeuksellisesti sallittuihin käyttötarkoituksiin tarkoitettujen valvottavien aineiden tuontia ja vientiä koskeva lupajärjestelmä (IV luku) sekä jäsenvaltioiden ja yritysten raportointivelvollisuudet (26 ja 27 artikla);

‑        asetetaan velvoitteet ottaa talteen, kierrättää, regeneroida tai hävittää käytetyt valvottavat aineet (22 artikla);

‑        laaditaan menettelyt valvottavien aineiden vuotojen seurantaa ja tarkastamista varten (23 artikla).

Aikataulu: Nämä asetuksen säännökset on pantava täytäntöön viiden vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/70/EY, annettu 13 päivänä lokakuuta 1998, bensiinin ja dieselpolttoaineiden laadusta

Tämän direktiivin seuraavia säännöksiä sovelletaan:

‑        annetaan kansallista lainsäädäntöä ja nimetään toimivaltainen viranomainen / toimivaltaiset viranomaiset;

‑        laaditaan arvio polttoaineen kulutuksesta kansallisella tasolla;

‑        laaditaan järjestelmä polttoaineen laadun seurantaa varten (8 artikla);

‑        kielletään lyijypitoisen bensiinin kaupan pitäminen (3 artiklan 1 kohta);

‑        sallitaan lyijyttömän bensiinin, dieselpolttoaineen ja liikkuvien työkoneiden ja maatalous- ja metsätraktoreiden moottoreissa käytettävien kaasuöljyjen kaupan pitäminen vain, jos ne täyttävät niille asetetut vaatimukset (3 ja 4 artikla);

–        laaditaan sääntelyjärjestelmä poikkeustilanteita varten ja järjestelmä polttoaineen laatua koskevien kansallisten tietojen keräämistä varten (7 ja 8 artikla).

Aikataulu: Nämä direktiivin säännökset on pantava täytäntöön viiden vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

________________

LIITE XIII IV osaston 21 lukuun (Kansanterveys)

Moldovan tasavalta sitoutuu säädetyn aikataulun mukaisesti lähentämään asteittain lainsäädäntöään seuraaviin EU:n säädöksiin ja kansainvälisiin oikeusvälineisiin:

Tupakka

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/37/EY, annettu 5 päivänä kesäkuuta 2001, tupakkatuotteiden valmistamista, esittämistapaa ja myyntiä koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä

Aikataulu: Direktiivin säännökset on pantava täytäntöön seitsemän vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/33/EY, annettu 26 päivänä toukokuuta 2003, tupakkatuotteiden mainontaa ja sponsorointia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä

Aikataulu: Direktiivin säännökset on pantava täytäntöön kolmen vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Neuvoston suositus 2003/54/EY, annettu 2 päivänä joulukuuta 2002, tupakoinnin ehkäisemisestä ja aloitteista tupakoinnin torjunnan tehostamiseksi

Aikataulu: Ei sovelleta.

Neuvoston suositus, annettu 30 päivänä marraskuuta 2009, savuttomista ympäristöistä (2009/C 296/02)

Aikataulu: Ei sovelleta.

Tartuntataudit

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 2119/98/EY, tehty 24 päivänä syyskuuta 1998, tartuntatautien epidemiologisen seurannan ja valvonnan verkoston perustamisesta yhteisöön

Aikataulu: Päätöksen säännökset on pantava täytäntöön seitsemän vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Komission päätös N:o 2000/96/EY, tehty 22 päivänä joulukuuta 1999, yhteisön verkoston piiriin Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 2119/98/EY mukaisesti asteittain otettavista tartuntataudeista

Aikataulu: Päätöksen N:o 2000/96/EY säännökset on pantava täytäntöön seitsemän vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Komission päätös N:o 2002/253/EY, tehty 19 päivänä maaliskuuta 2002, tapausmäärittelyjen vahvistamisesta tartuntatautien ilmoittamiseksi yhteisön verkostolle Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 2119/98/EY mukaisesti

Aikataulu: Päätöksen N:o 2002/253/EY säännökset on pantava täytäntöön seitsemän vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Komission päätös 2000/57/EY, tehty 22 päivänä joulukuuta 1999, Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksessä N:o 2119/98/EY säädetystä varhaisvaroitus- ja reagointijärjestelmästä

Aikataulu: Päätöksen 2000/57/EY säännökset on pantava täytäntöön seitsemän vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Veri

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/98/EY, annettu 27 päivänä tammikuuta 2003, laatu- ja turvallisuusvaatimusten asettamisesta ihmisveren ja veren komponenttien keräämistä, tutkimista, käsittelyä, säilytystä ja jakelua varten

Aikataulu: Direktiivin säännökset on pantava täytäntöön viiden vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Komission direktiivi 2004/33/EY, annettu 22 päivänä maaliskuuta 2004, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/98/EY täytäntöönpanosta veren ja sen komponenttien tiettyjen teknisten vaatimusten osalta

Aikataulu: Direktiivin 2004/33/EY säännökset on pantava täytäntöön viiden vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Komission direktiivi 2005/62/EY, annettu 30 päivänä syyskuuta 2005, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/98/EY täytäntöönpanosta veripalvelulaitosten laatujärjestelmää koskevien yhteisön standardien ja spesifikaatioiden osalta

Aikataulu: Direktiivin 2005/62/EY säännökset on pantava täytäntöön viiden vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Komission direktiivi 2005/61/EY, annettu 30 päivänä syyskuuta 2005, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/98/EY täytäntöönpanosta jäljitettävyysvaatimusten ja vakavista epätoivotuista vaikutuksista ja vaaratilanteista ilmoittamisen osalta

Aikataulu: Direktiivin 2005/61/EY säännökset on pantava täytäntöön viiden vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Elimet, kudokset ja solut

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/23/EY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, ihmiskudosten ja -solujen luovuttamista, hankintaa, testausta, käsittelyä, säilömistä, säilytystä ja jakelua koskevien laatu- ja turvallisuusvaatimusten vahvistamisesta

Aikataulu: Direktiivin säännökset on pantava täytäntöön seitsemän vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Komission direktiivi 2006/17/EY, annettu 8 päivänä helmikuuta 2006, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/23/EY täytäntöönpanosta ihmiskudosten ja -solujen luovuttamista, hankintaa ja testausta koskevien tiettyjen teknisten vaatimusten osalta

Aikataulu: Direktiivin 2006/17/EY säännökset on pantava täytäntöön seitsemän vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Komission direktiivi 2006/86/EY, annettu 24 päivänä lokakuuta 2006, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/23/EY täytäntöönpanosta siltä osin kuin on kyse jäljitettävyysvaatimuksista, vakavista haittavaikutuksista ja vaaratilanteista ilmoittamisesta sekä ihmiskudosten ja -solujen koodaukseen, käsittelyyn, säilömiseen, säilytykseen ja jakeluun liittyvistä tietyistä teknisistä vaatimuksista

Aikataulu: Direktiivin 2006/86/EY säännökset on pantava täytäntöön seitsemän vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/53/EU, annettu 7 päivänä heinäkuuta 2010, elinsiirtoa varten tarkoitettujen ihmiselinten laatu- ja turvallisuusvaatimuksista

Aikataulu: Direktiivin säännökset on pantava täytäntöön seitsemän vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Mielenterveys – Huumeriippuvuus

Neuvoston suositus 2003/488/EY, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2003, huumausaineiden väärinkäyttöön liittyvien terveyshaittojen ehkäisemisestä ja vähentämisestä

Aikataulu: Ei sovelleta.

Alkoholi

Neuvoston suositus 2001/458/EY, annettu 5 päivänä kesäkuuta 2001, lasten ja nuorten alkoholinkäytöstä

Aikataulu: Ei sovelleta.

Syöpä

Neuvoston suositus 2003/878/EY, annettu 2 päivänä joulukuuta 2003, syöpäseulonnasta

Aikataulu: Ei sovelleta.

Vammojen ehkäisy ja turvallisuuden edistäminen

Neuvoston suositus (2007/C 164/01), annettu 31 päivänä toukokuuta 2007, vammojen ehkäisystä ja turvallisuuden edistämisestä

Aikataulu: Ei sovelleta.

________________

LIITE XIV IV osaston 25 lukuun (Kulttuuria, audiovisuaalipolitiikkaa ja viestimiä koskeva yhteistyö)

Moldovan tasavalta sitoutuu säädetyn aikataulun mukaisesti lähentämään asteittain lainsäädäntöään seuraaviin EU:n säädöksiin ja kansainvälisiin oikeusvälineisiin:

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/65/EY, annettu 11 päivänä joulukuuta 2007, televisiotoimintaa koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annetun neuvoston direktiivin 89/552/ETY muuttamisesta

Aikataulu: Direktiivin 2007/65/EY säännökset on pantava täytäntöön kahden vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Unescon vuoden 2005 yleissopimus kulttuuri-ilmaisujen moninaisuuden suojelemisesta ja edistämisestä.

Aikataulu: Ei sovelleta.

________________

LIITE XVI

LUETTELO LAINSÄÄDÄNNÖSTÄ

SEKÄ LAINSÄÄDÄNNÖN LÄHENTÄMISTÄ KOSKEVA AIKATAULU[1]

Unionin lainsäädäntö || Lainsäädännön lähentämisen määräaika

TUOTTEIDEN KAUPAN PITÄMISEEN LIITTYVÄ HORISONTAALINEN LAINSÄÄDÄNTÖKEHYS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 765/2008, annettu 9 päivänä heinäkuuta 2008 , tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvää akkreditointia ja markkinavalvontaa koskevista vaatimuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 768/2008/EY, tehty 9 päivänä heinäkuuta 2008, tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvistä yhteisistä puitteista || Lähennetty EU:n säännöstöön 1. joulukuuta 2011 voimaantulleella lailla N:o 235

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/95/EY, annettu 3 päivänä joulukuuta 2001, yleisestä tuoteturvallisuudesta || Tarkastelu ja lainsäädännön täysimääräinen lähentäminen: 2014

Neuvoston direktiivi 85/374/ETY, annettu 25 päivänä heinäkuuta 1985, tuotevastuuta koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä || Lainsäädännön lähentäminen: 2012

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1025/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012 , eurooppalaisesta standardoinnista || Lainsäädännön lähentäminen: 2015

Neuvoston direktiivi, annettu 20 päivänä joulukuuta 1979, mittayksikköjä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2009/3/EY || Lainsäädännön lähentäminen: 2015

UUDEN LÄHESTYMISTAVAN PERIAATTEISIIN PERUSTUVA LAINSÄÄDÄNTÖ, JOSSA SÄÄDETÄÄN CE-MERKINNÄSTÄ

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/95/EY, annettu 12 päivänä joulukuuta 2006, tietyllä jännitealueella toimivia sähkölaitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä || Tarkastelu ja lainsäädännön täysimääräinen lähentäminen: 2015

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/105/EY, annettu 16 päivänä syyskuuta 2009, yksinkertaisista paineastioista || Lainsäädännön lähentäminen: 2015

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 305/2011, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2011, rakennustuotteiden kaupan pitämistä koskevien ehtojen yhdenmukaistamisesta || Lainsäädännön täysimääräinen lähentäminen: 2015

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/108/EY, annettu 15 päivänä joulukuuta 2004, sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä || Tarkastelu ja lainsäädännön täysimääräinen lähentäminen: 2015

Neuvoston direktiivi, annettu 21 päivänä joulukuuta 1989, henkilönsuojaimia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä || Tarkastelu ja lainsäädännön täysimääräinen lähentäminen: 2015

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/142/EY annettu 30 päivänä marraskuuta 2009, kaasumaisia polttoaineita käyttävistä laitteista || Tarkastelu ja lainsäädännön täysimääräinen lähentäminen: 2016

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/9/EY, annettu 20 päivänä maaliskuuta 2000, henkilökuljetukseen tarkoitetuista köysiratalaitteistoista || Lainsäädännön lähentäminen: 2015

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 94/9/EY, annettu 23 päivänä maaliskuuta 1994, räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäviksi tarkoitettuja laitteita ja suojajärjestelmiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä || Tarkastelu ja lainsäädännön täysimääräinen lähentäminen: 2015

Neuvoston direktiivi 93/15/ETY, annettu 5 päivänä huhtikuuta 1993, siviilikäyttöön tarkoitettujen räjähdystarvikkeiden markkinoille saattamista ja valvontaa koskevien säännösten yhdenmukaistamisesta Komission päätös 2004/388/EY, tehty 15 päivänä huhtikuuta 2004, yhteisössä tapahtuvaa räjähdystarvikkeiden kuljetusta koskevasta asiakirjasta Komission direktiivi 2008/43/EY, annettu 4 päivänä huhtikuuta 2008, siviilikäyttöön tarkoitettujen räjähdystarvikkeiden tunnistamista ja jäljitettävyyttä koskevan järjestelmän perustamisesta || Tarkastelu ja lainsäädännön täysimääräinen lähentäminen: 2015

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/16/EY, annettu 29 päivänä kesäkuuta 1995, jäsenvaltioiden hissejä koskevan lainsäädännön lähentämisestä || Tarkastelu ja lainsäädännön täysimääräinen lähentäminen: 2016

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/42/EY, annettu 17 päivänä toukokuuta 2006, koneista || Lainsäädännön lähentäminen: 2015

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/22/EY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, mittauslaitteista || Lainsäädännön lähentäminen: 2014

Neuvoston direktiivi 93/42/ETY, annettu 14 päivänä kesäkuuta 1993, lääkinnällisistä laitteista Neuvoston direktiivi 90/385/ETY, annettu 20 päivänä kesäkuuta 1990, aktiivisia implantoitavia lääkinnällisiä laitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/79/EY, annettu 27 päivänä lokakuuta 1998, in vitro-diagnostiikkaan tarkoitetuista lääkinnällisistä laitteista || Tarkastelu ja lainsäädännön täysimääräinen lähentäminen: 2015

Neuvoston direktiivi 92/42/ETY, annettu 21 päivänä toukokuuta 1992, uusien nestemäisiä tai kaasumaisia polttoaineita käyttävien kuumavesikattiloiden hyötysuhdevaatimuksista || Lainsäädännön täysimääräinen lähentäminen: 2017

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/23/EY, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2009, muista kuin itsetoimivista vaaoista, sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1025/2012, jolla se yhdenmukaistettiin päätöksessä 768/2008/EY vahvistettujen mallisäännösten kanssa || Lainsäädännön täysimääräinen lähentäminen: 2014

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 97/23/EY, annettu 29 päivänä toukokuuta 1997, painelaitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä || Tarkastelu ja lainsäädännön täysimääräinen lähentäminen: 2017

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/5/EY, annettu 9 päivänä maaliskuuta 1999, radio- ja telepäätelaitteista ja niiden vaatimustenmukaisuuden vastavuoroisesta tunnustamisesta || Tarkastelu ja lainsäädännön täysimääräinen lähentäminen: 18 kuukautta tämän sopimuksen voimaantulosta

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 94/25/EY, annettu 16 päivänä kesäkuuta 1994, huviveneitä koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä || Lainsäädännön lähentäminen: 2015

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/48/EY, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2009, lelujen turvallisuudesta || Tarkastelu ja lainsäädännön täysimääräinen lähentäminen: 2015

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/23/EY, annettu 23 päivänä toukokuuta 2007, pyroteknisten tuotteiden markkinoille saattamisesta || Lainsäädännön lähentäminen: 2015

DIREKTIIVIT, JOTKA PERUSTUVAT UUDEN TAI YLEISEN LÄHESTYMISTAVAN PERIAATTEISIIN MUTTA JOISSA EI SÄÄDETÄ CE-MERKINNÄSTÄ

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 94/62/EY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1994, pakkauksista ja pakkausjätteistä || Lainsäädännön lähentäminen: 2015

Neuvoston direktiivi 1999/36/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 1999, kuljetettavista painelaitteista || Lainsäädännön lähentäminen: 2016

KOSMEETTISET VALMISTEET

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1223/2009, annettu 30 päivänä marraskuuta 2009, kosmeettisista valmisteista || Lainsäädännön lähentäminen: 2015

Ensimmäinen komission direktiivi 80/1335/ETY, annettu 22 päivänä joulukuuta 1980, kosmeettisten valmisteiden koostumuksen tarkastamisessa tarvittavia analyysimenetelmiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä || Lainsäädännön lähentäminen: 2015

Toinen komission direktiivi 82/434/ETY, annettu 14 päivänä toukokuuta 1982, kosmeettisten valmisteiden koostumuksen tarkastamisessa tarvittavia analyysimenetelmiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä

Kolmas komission direktiivi 83/514/ETY, annettu 27 päivänä syyskuuta 1983, kosmeettisten valmisteiden koostumuksen tarkastamisessa tarvittavia analyysimenetelmiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä

Neljäs komission direktiivi 85/490/ETY, annettu 11 päivänä lokakuuta 1985, kosmeettisten valmisteiden koostumuksen tarkastamisessa tarvittavia analyysimenetelmiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä

Viides komission direktiivi 93/73/ETY, annettu 9 päivänä syyskuuta 1993, kosmeettisten valmisteiden koostumuksen tarkastamisessa tarvittavista analyysimenetelmistä

Kuudes komission direktiivi 95/32/EY, annettu 7 päivänä heinäkuuta 1995, kosmeettisten valmisteiden koostumuksen tarkistamisessa tarvittavista analyysimenetelmistä

Seitsemäs komission direktiivi 96/45/EY, annettu 2 päivänä heinäkuuta 1996, kosmeettisten valmisteiden koostumuksen tarkastamisessa tarvittavista analyysimenetelmistä

MOOTTORIAJONEUVOJEN VALMISTUS

1. Moottoriajoneuvot ja niiden perävaunut

1.1 Tyyppihyväksyntä

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/46/EY, annettu 5 päivänä syyskuuta 2007, puitteiden luomisesta moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksymiselle (puitedirektiivi) || Lainsäädännön lähentäminen: 2016

1.2 Yhdenmukaistetut tekniset vaatimukset

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 78/2009, annettu 14 päivänä tammikuuta 2009, jalankulkijoiden ja muiden loukkaantumiselle alttiiden tienkäyttäjien suojelun huomioon ottamisesta ajoneuvojen tyyppihyväksynnässä || Lainsäädännön lähentäminen: 2017

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 79/2009, annettu 14 päivänä tammikuuta 2009, vetykäyttöisten moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä || Lainsäädännön lähentäminen: 2017

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 595/2009, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2009, moottoriajoneuvojen ja moottorien tyyppihyväksynnästä raskaiden hyötyajoneuvojen päästöjen osalta (Euro VI) ja ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta || Lainsäädännön lähentäminen: 2018

Komission asetus (EY) N:o 692/2008 annettu 18 päivänä heinäkuuta 2008 moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 5 ja Euro 6) osalta ja ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 715/2007 täytäntöönpanosta ja muuttamisesta || Lainsäädännön lähentäminen: 2018

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 661/2009, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009 moottoriajoneuvojen, niiden perävaunujen sekä niihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden yleiseen turvallisuuteen liittyvistä tyyppihyväksyntävaatimuksista || Lainsäädännön lähentäminen: 2018

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 715/2007 annettu 20 päivänä kesäkuuta 2007, moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 5 ja Euro 6) osalta ja ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta || Lainsäädännön lähentäminen: 2018

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/64/EY, annettu 26 päivänä lokakuuta 2005, moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä niiden uudelleenkäytettävyyden, kierrätettävyyden ja hyödynnettävyyden osalta || Lainsäädännön lähentäminen: 2018

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/40/EY, annettu 17 päivänä toukokuuta 2006, moottoriajoneuvojen ilmastointijärjestelmien päästöistä || Lainsäädännön lähentäminen: 2015

2. Kaksi- ja kolmipyöräiset moottoriajoneuvot

2.1 Tyyppihyväksyntä

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/24/EY, annettu 18 päivänä maaliskuuta 2002, kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä || Lainsäädännön lähentäminen: 2015

2.2 Yhdenmukaistetut tekniset vaatimukset

Neuvoston direktiivi 93/14/ETY, annettu 5 päivänä huhtikuuta 1993, kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen jarrulaitteista || Lainsäädännön lähentäminen: 2017

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/80/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen hallintalaitteiden, ilmaisimien ja osoittimien tunnistamisesta || Lainsäädännön lähentäminen: 2017

Neuvoston direktiivi 93/30/ETY, annettu 14 päivänä kesäkuuta 1993, kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen äänimerkinantolaitteesta || Lainsäädännön lähentäminen: 2017

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/78/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, kaksipyöräisten moottoriajoneuvojen seisontatuesta || Lainsäädännön lähentäminen: 2017

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/79/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, kaksipyöräisten moottoriajoneuvojen seisontatuesta || Lainsäädännön lähentäminen: 2017

Neuvoston direktiivi 93/33/ETY, annettu 14 päivänä kesäkuuta 1993, kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen luvattoman käytön estävästä suojalaitteesta || Lainsäädännön lähentäminen: 2017

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/139/EY, annettu 25 päivänä marraskuuta 2009, kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen lakisääteisistä merkinnöistä || Lainsäädännön lähentäminen: 2017

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/67/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen valaisimien ja merkkivalolaitteiden asennuksesta || Lainsäädännön lähentäminen: 2017

Neuvoston direktiivi 93/93/ETY, annettu 29 lokakuuta 1993, kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen massoista ja mitoista || Lainsäädännön lähentäminen: 2017

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/62/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen takarekisterikilven kiinnityspaikasta || Lainsäädännön lähentäminen: 2017

Euroopan parlamentin ja Neuvoston direktiivi 95/1/EY, annettu 2 päivänä helmikuuta 1995, kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen suurimmasta rakenteellisesta nopeudesta, moottorin suurimmasta vääntömomentista ja suurimmasta nettotehosta || Lainsäädännön lähentäminen: 2017

Neuvoston ja Euroopan parlamentin direktiivi 97/24/EY, annettu 17 päivänä kesäkuuta 1997, kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen tietyistä osista ja ominaisuuksista || Lainsäädännön lähentäminen: 2017

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/7/EY, annettu 20 päivänä maaliskuuta 2000, kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen nopeusmittareista || Lainsäädännön lähentäminen: 2017

3. Pyörillä varustetut maatalous- ja metsätraktorit

3.1 Tyyppihyväksyntä

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/37/EY, annettu 26 päivänä toukokuuta 2003, maatalous- tai metsätraktoreiden, niiden perävaunujen ja vedettävien vaihdettavissa olevien koneiden ja näihin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden tyyppihyväksynnästä || Lainsäädännön lähentäminen: 2016

3.2 Yhdenmukaistetut tekniset vaatimukset

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/63/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden tietyistä osista ja ominaisuuksista || Lainsäädännön lähentäminen: 2016

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/60/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden suurimmasta rakenteellisesta nopeudesta ja kuormalavoista || Lainsäädännön lähentäminen: 2016

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/59/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden taustapeileistä || Lainsäädännön lähentäminen: 2016

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/2/EY, annettu päivänä tammikuuta 2008, pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden näkyvyysalueista ja tuulilasinpyyhkimistä || Lainsäädännön lähentäminen: 2016

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/66/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden ohjauslaitteista || Lainsäädännön lähentäminen: 2016

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/64/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, maatalous- ja metsätraktoreiden aiheuttamien radiohäiriöiden poistamisesta (sähkömagneettinen yhteensopivuus) || Lainsäädännön lähentäminen: 2016

Neuvoston direktiivi 76/432/ETY, annettu 6 päivänä huhtikuuta 1976, pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden jarrulaitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä || Lainsäädännön lähentäminen: 2016

Neuvoston direktiivi 76/763/ETY, annettu 27 päivänä heinäkuuta 1976, pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden matkustajan istuimia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä || Lainsäädännön lähentäminen: 2016

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/76/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden kuljettajalle kantautuvan äänen tasosta || Lainsäädännön lähentäminen: 2016

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/57/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, pyörillä varustettuihin maatalous- tai metsätraktoreihin kaatumisen varalta asennetuista suojarakenteista || Lainsäädännön lähentäminen: 2016

Neuvoston direktiivi 77/537/ETY, annettu 28 päivänä kesäkuuta 1977, pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden dieselmoottoreiden päästöjen vähentämiseksi toteutettavia toimenpiteitä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä || Lainsäädännön lähentäminen: 2016

Neuvoston direktiivi 78/764/ETY, annettu 25 päivänä heinäkuuta 1978, pyörillä varustettujen maatalous- tai metsätraktoreiden kuljettajan istuinta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä || Lainsäädännön lähentäminen: 2016

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/61/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden valaisimien ja merkkivalolaitteiden asennuksesta || Lainsäädännön lähentäminen: 2016

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/68/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden valaisimien ja merkkivalolaitteiden osan tyyppihyväksynnästä || Lainsäädännön lähentäminen: 2016

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/58/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden kytkentälaitteista ja peruutuksesta || Lainsäädännön lähentäminen: 2016

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/75/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, pyörillä varustettuihin maatalous- tai metsätraktoreihin kaatumisen varalta asennetuista suojarakenteista (staattiset testit) || Lainsäädännön lähentäminen: 2016

Neuvoston direktiivi 80/720/ETY, annettu 24 päivänä kesäkuuta 1980, pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden ohjaustilaa, pääsyä ohjauspaikalle sekä ovia ja ikkunoita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä || Lainsäädännön lähentäminen: 2016

Neuvoston direktiivi 86/297/ETY, annettu 26 päivänä toukokuuta 1986, pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden voimanottolaitteita ja niiden suojausta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä || Lainsäädännön lähentäminen: 2016

Neuvoston direktiivi 86/298/ETY, annettu 26 päivänä toukokuuta 1986, kapearaiteisten pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden takaosaan kaatumisen varalta asennetuista suojarakenteista || Lainsäädännön lähentäminen: 2016

Neuvoston direktiivi 86/415/ETY, annettu 24 päivänä heinäkuuta 1986, pyörillä varustettujen maatalous- tai metsätraktoreiden hallintalaitteiden asentamisesta, sijainnista, toiminnasta ja merkitsemisestä || Lainsäädännön lähentäminen: 2016

Neuvoston direktiivi 87/402/ETY, annettu 25 päivänä kesäkuuta 1987, kapearaiteisiin pyörillä varustettuihin maatalous- ja metsätraktoreihin kuljettajan istuimen eteen kaatumisen varalta asennetuista suojarakenteista || Lainsäädännön lähentäminen: 2016

Neuvoston direktiivi 89/173/ETY, annettu 21 päivänä joulukuuta 1988, pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden tiettyihin osiin ja ominaisuuksiin liittyvän jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä || Lainsäädännön lähentäminen: 2016

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/25/EY, annettu 22 päivänä toukokuuta 2000, maatalous- ja metsätraktoreiden käyttövoimaksi tarkoitettujen moottoreiden kaasu- ja hiukkaspäästöjen vähentämiseksi toteutettavista toimenpiteistä || Lainsäädännön lähentäminen: 2016

KEMIKAALIT

1. REACH-asetus ja REACH-asetuksen täytäntöönpano

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta || Lainsäädännön lähentäminen: 2013–2014

Komission asetus (EY) N:o 440/2008, annettu 30 päivänä toukokuuta 2008, testimenetelmien vahvistamisesta kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH) annetun asetuksen (EY) N:o 1907/2006 nojalla || Lainsäädännön lähentäminen: 2013–2014

2. Vaaralliset kemikaalit

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 689/2008, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2008, vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista || Lainsäädännön lähentäminen: 2016

Neuvoston direktiivi 96/82/EY, annettu 9 päivänä joulukuuta 1996, vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen torjunnasta || Lainsäädännön lähentäminen: 2016

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/65/EU, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2011, tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa || Lainsäädännön lähentäminen: 2014

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/96/EY, annettu 27 päivänä tammikuuta 2003, sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta || Lainsäädännön lähentäminen: 2016

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/66/EY, annettu 6 päivänä syyskuuta 2006, paristoista ja akuista sekä käytetyistä paristoista ja akuista || Lainsäädännön lähentäminen: 2013–2014

Neuvoston direktiivi 96/59/EY, annettu 16 päivänä syyskuuta 1996, polykloorattujen bifenyylien ja polykloorattujen terfenyylien käsittelystä (PCB/PCT) || Lainsäädäntö lähennetty vuonna 2009

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 850/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, pysyvistä orgaanisista yhdisteistä || Lainsäädännön lähentäminen: 2013–2014

3. Luokitus, pakkaaminen ja merkinnät

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1272/2008, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta || Lainsäädännön lähentäminen: 2013–2014

4. Pesuaineet

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 648/2004, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, pesuaineista || Lainsäädännön lähentäminen: 2013–2014

5. Lannoitteet

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2003/2003, annettu 13 päivänä lokakuuta 2003, lannoitteista || Lähennetty 11. kesäkuuta 2013

6. Huumausaineiden lähtöaineet

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 273/2004, annettu 11 päivänä helmikuuta 2004, huumausaineiden lähtöaineista || Lainsäädännön lähentäminen: 2015

7. Hyvä laboratoriokäytäntö Hyvän laboratoriokäytännön periaatteiden noudattaminen kemiallisten aineiden kokeissa ja sen tarkastaminen ja todentaminen

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/10/EY, annettu 11 päivänä helmikuuta 2004, hyvän laboratoriokäytännön periaatteiden noudattamista kemiallisten aineiden kokeissa ja periaatteiden noudattamisen todentamista koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä || Lainsäädännön lähentäminen: 2015

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/9/EY, annettu 11 päivänä helmikuuta 2004, hyvän laboratoriokäytännön (GLP) tarkastamisesta ja todentamisesta || Lainsäädännön lähentäminen: 2013–2014

LÄÄKKEET

1. Ihmisille tarkoitetut lääkkeet

Neuvoston direktiivi 89/105/ETY, annettu 21 päivänä joulukuuta 1988, ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden hintojen sääntelytoimenpiteiden avoimuudesta ja niiden soveltamisesta kansallisissa sairausvakuutusjärjestelmissä || Lainsäädännön lähentäminen: 2014

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/83/EY, annettu 6 päivänä marraskuuta 2001, ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä || Saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä: 2015

2. Eläinlääkkeet

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/82/EY, annettu 6 päivänä marraskuuta 2001, eläinlääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä || Lainsäädännön lähentäminen: 2013

Komission direktiivi 2006/130/EY, annettu 11 päivänä joulukuuta 2006, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/82/EY täytäntöönpanosta perusteiden vahvistamiseksi poikkeusten myöntämiselle eläinlääkemääräyksen vaatimuksesta, tuotantoeläimille tarkoitettujen tiettyjen eläinlääkkeiden osalta || Lainsäädännön lähentäminen: 2014

3. Muut

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 528/2012, annettu 22 päivänä toukokuuta 2012, biosidivalmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla ja niiden käytöstä || Lainsäädännön lähentäminen: 2014

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/18/EY, annettu 12 päivänä maaliskuuta 2001, geneettisesti muunnettujen organismien tarkoituksellisesta levittämisestä ympäristöön || Lainsäädännön lähentäminen: 2015

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/35/EY, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2009, lääkkeissä sallituista väriaineista || Lainsäädännön lähentäminen: 2015

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/41/EY, annettu 6 päivänä toukokuuta 2009, geneettisesti muunnettujen mikro-organismien suljetusta käytöstä || Lainsäädännön lähentäminen: 2015

Komission asetus (EY) N:o 540/95, annettu 10 päivänä maaliskuuta 1995, kertomuksenantojärjestelyistä, jotka koskevat ihmisille ja eläimille tarkoitetuista, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2309/93 säännösten mukaisesti sallituista, lääkkeistä johtuvia epäiltyjä, odottamattomia haittavaikutuksia, jotka eivät ole vakavia ja joita esiintyy joko yhteisössä tai kolmannessa maassa || Lainsäädännön lähentäminen: 2015

Komission asetus (EY) N:o 1662/95, annettu 7 päivänä heinäkuuta 1995, yhteisön päätöksentekomenettelyn tietyistä yksityiskohtaisista säännöistä luvan antamista ihmisten ja eläinten lääkkeiden markkinoille saattamista varten || Lainsäädännön lähentäminen: 2015

Komission asetus (EY) N:o 2141/96, annettu 7 päivänä marraskuuta 1996, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2309/93 soveltamisalaan kuuluvan lääkkeen markkinoille saattamista koskevan luvan siirtämistä varten tehdyn hakemuksen tutkimisesta || Lainsäädännön lähentäminen: 2015

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 469/2009, annettu 6 päivänä toukokuuta 2009, lääkkeiden lisäsuojatodistuksesta || Lainsäädännön lähentäminen: 2015

________________

LIITE XVII

SOVELTAMISALA

LIITE XVII-A

TERVEYS- JA KASVINSUOJELUTOIMENPITEET

1 osa

Elävien eläinten pääluokkiin sovellettavat toimenpiteet

I.                 Hevoseläimet (seeprat mukaan lukien) tai aasilajit tai näiden lajien risteytyksenä syntyneet jälkeläiset

II.               Nautaeläimet (myös Bubalus bubalis ja Bison bison)

III.              Lampaat ja vuohet

IV.              Siat

V.               Siipikarja (myös kanat, kalkkunat, helmikanat, ankat ja hanhet)

VI.              Elävät kalat

VII.            Äyriäiset

VIII.           Nilviäiset

IX.              Elävien kalojen mätimunat ja sukusolut

X.               Siitosmunat

XI.              Siemenneste, munasolut, alkiot

XII.            Muut nisäkkäät

XIII.           Muut linnut

XIV.           Matelijat

XV.            Sammakkoeläimet

XVI.           Muut selkärankaiset

XVII.         Mehiläiset

2 osa

Eläintuotteisiin sovellettavat toimenpiteet

I.       Ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläintuotteiden päätuoteluokat

1.       Kotieläiminä pidettyjen sorkka- ja kavioeläinten, siipikarjan ja jäniseläinten, tarhatun ja luonnonvaraisen riistan tuore liha, muut eläimenosat mukaan luettuina

2.       Jauheliha, raakalihavalmisteet, mekaanisesti erotettu liha ja lihavalmisteet

3.       Elävät simpukat

4.       Kalastustuotteet

5.       Raakamaito, ternimaito, meijerituotteet ja ternimaitotuotteet

6.       Munat ja munatuotteet

7.       Sammakonreidet ja etanat

8.       Renderoidut eläinrasvat ja eläinrasvan sulatusjäte

9.       Käsitellyt mahat, rakot ja suolet

10.     Gelatiini, raaka-aineet ihmisravinnoksi tarkoitetun gelatiinin tuotantoon

11.     Kollageeni

12.     Hunaja ja mehiläistuotteet

II       Eläimistä saatavien sivutuotteiden päätuoteluokat

Teurastamoissa || Turkiseläinten rehuksi tarkoitetut eläimistä saatavat sivutuotteet

Lemmikkieläinten ruoan valmistukseen tarkoitetut eläimistä saatavat sivutuotteet

Rehuketjun ulkopuoliseen käyttöön tarkoitetut hevoseläinten veri ja verituotteet

Tuoreet tai jäähdytetyt sorkka- ja kavioeläinten vuodat ja nahat

Eläimistä saatavat sivutuotteet, jotka on tarkoitettu rehuketjun ulkopuolella käytettävien johdettujen tuotteiden valmistukseen

Meijereissä || Maito, maitopohjaiset tuotteet ja maidosta johdetut tuotteet

Ternimaito ja ternimaitotuotteet

Muissa tiloissa, jotka on tarkoitettu eläimistä saatavien sivutuotteiden (käsittelemättömien/jalostamattomien ainesten) keräämiseen tai käsittelyyn || Rehuketjun ulkopuoliseen käyttöön tarkoitetut hevoseläinten veri ja verituotteet

Käsittelemättömät verituotteet, lukuun ottamatta hevoseläimistä saatavia verituotteita, joita käytetään johdettujen tuotteiden valmistukseen tuotantoeläinten rehuketjun ulkopuolista käyttöä varten

Käsitellyt verituotteet, lukuun ottamatta hevoseläimistä saatavia verituotteita, joita käytetään johdettujen tuotteiden valmistukseen tuotantoeläinten rehuketjun ulkopuolista käyttöä varten

Tuoreet tai jäähdytetyt sorkka- ja kavioeläinten vuodat ja nahat

|| Afrikkalaisesta sikarutosta vapaista kolmansista maista tai niiden alueilta peräisin olevat sianharjakset

Muuhun käyttöön kuin rehuaineiksi, orgaanisiksi lannoitteiksi tai maanparannusaineiksi tarkoitetut luut ja luutuotteet (lukuun ottamatta luujauhoa), sarvet ja sarvituotteet (lukuun ottamatta sarvijauhoa), kaviot, sorkat ja niistä valmistetut tuotteet (lukuun ottamatta sorkka- ja kaviojauhoa)

Orgaanisten lannoitteiden tai maanparannusaineiden tuotantoon tarkoitetut sarvet ja sarvituotteet, lukuun ottamatta sarvijauhoa, sekä kaviot ja sorkat ja niistä valmistetut tuotteet, lukuun ottamatta sorkka- ja kaviojauhoa

Gelatiini, jota ei ole tarkoitettu ihmisravinnoksi, valokuvateollisuuden käyttöön

Villa ja karva

Käsitellyt sulat ja höyhenet ja niiden osat sekä untuvat

Jalostuslaitoksissa || Käsitelty eläinvalkuainen, myös seokset ja tuotteet, ei kuitenkaan eläinvalkuaista sisältävä lemmikkieläinten ruoka

Verituotteet, joita voitaisiin käyttää rehuaineena

Käsitellyt sorkka- ja kavioeläinten vuodat ja nahat

|| Käsitellyt märehtijöiden ja hevoseläinten vuodat ja nahat (21 päivää)

Sellaisista kolmansista maista tai niiden alueilta, jotka eivät ole afrikkalaisesta sikarutosta vapaita, peräisin olevat sianharjakset

Rehuaineena tai rehuketjun ulkopuolisiin tarkoituksiin käytettävä kalaöljy

Rehuaineena käytettävät renderoidut rasvat

|| Renderoidut rasvat tiettyihin käyttötarkoituksiin tuotantoeläinten rehuketjun ulkopuolella

Rehuaineena tai rehuketjun ulkopuolisiin tarkoituksiin käytettävä gelatiini tai kollageeni

Hydroloitu proteiini, dikalsiumfosfaatti tai trikalsiumfosfaatti rehuaineena tai rehuketjun ulkopuolisiin tarkoituksiin käytettäväksi

Ainoastaan mehiläishoidossa käytettäväksi tarkoitetut mehiläishoidon sivutuotteet

Rehuketjun ulkopuolisiin tarkoituksiin käytettävät rasvajohdannaiset

Rehuaineena tai rehuketjun ulkopuolisiin tarkoituksiin käytettävät rasvajohdannaiset

Munatuotteet, joita voitaisiin käyttää rehuaineena

Lemmikkieläinten ruokia valmistavissa laitoksissa (myös koiran puruluita ja arominvahventeita valmistavat laitokset) || Tölkitetty lemmikkieläinten ruoka

Käsitelty lemmikkieläinten ruoka, ei kuitenkaan tölkitetty

Koiran puruluut

Suoramyyntiin tarkoitettu raaka lemmikkieläinten ruoka

Lemmikkieläinten ruoan valmistuksessa käytettävät arominvahventeet

Metsästystrofeita valmistavissa laitoksissa || Yksinomaan luista, sarvista, sorkista ja kavioista, kynsistä, hampaista, vuodista tai nahoista koostuvat, linnuista ja sorkka- ja kavioeläimistä peräisin olevat käsitellyt metsästystrofeet ja muut esineet

Käsittelemättömistä kokonaisista osista koostuvat, linnuista ja sorkka- ja kavioeläimistä peräisin olevat metsästystrofeet tai muut esineet

Välituotteita valmistavissa laitoksissa || Välituotteet

Lannoitteet ja maanparannusaineet || Käsitelty eläinvalkuainen, myös seokset ja tuotteet, ei kuitenkaan eläinvalkuaista sisältävä lemmikkieläinten ruoka

Käsitelty lanta, käsitellystä lannasta johdetut tuotteet ja lepakoiden guano

Johdettujen tuotteiden varastointitiloissa || Kaikki johdetut tuotteet

III.    Patogeenit

3 osa

Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat

Mahdollisesti kasvintuhoojia kantavat kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat[2], jotka voivat luonteensa tai käsittelytapansa vuoksi muodostaa riskin tuhoojien leviämiselle ja kulkeutumiselle

4 osa

Elintarvikkeiden ja rehujen lisäaineisiin sovellettavat toimenpiteet

Elintarvikkeet:

1.       Elintarvikkeiden lisäaineet (kaikki elintarvikkeiden lisäaineet ja värit)

2.       Valmistuksen apuaineet

3.       Elintarvikearomit

4.       Elintarvike-entsyymit

Rehu[3]:

5.       Rehun lisäaineet

6.       Rehuaineet

7.       Muut kuin 2 osan II kohdassa tarkoitetut rehuseokset ja lemmikkieläinten ruoka

8.       Haitalliset ainekset eläinten rehuissa

________________

LIITE XVII-B

ELÄINTEN HYVINVOINTINORMIT

Eläinten hyvinvointinormit, jotka koskevat

1.       eläinten tainnutusta ja teurastusta

2.       eläinten kuljettamista ja siihen liittyviä toimia

3.       eläinten kasvatusta.

________________

LIITE XVII-C

MUUT V OSASTON 4 LUVUN SOVELTAMISALAAN KUULUVAT TOIMENPITEET

1.       Pakkausmateriaaleista irtoavista aineista peräisin olevat kemikaalit

2.       Elintarvikesekoitukset

3.       Muuntogeeniset organismit (GMO:t)

4.       Kasvuhormonit, tyreostaatit, tietyt hormonit ja beetasalpaajat

________________

LIITE XVII-D

LAINSÄÄDÄNNÖN LÄHENTÄMISEN JÄLKEEN TOTEUTETTAVAT TOIMENPITEET

1.       Kemikaalit elintarvikkeiden dekontaminoimiseksi

2.       Kloonaus

3.       Säteilytys (ionisointi)

________________

LIITE XVIII

LUETTELO ILMOITETTAVISTA ELÄINTEN JA VESIELÄINTEN TAUDEISTA

JA SÄÄNNELLYISTÄ TUHOOJISTA, JOIDEN OSALTA VOIDAAN MÄÄRITTÄÄ ALUEELLINEN TAUTIVAPAUS

________________

LIITE XVIII-A

ILMOITETTAVAT ELÄIN- JA KALATAUDIT, JOIDEN OSALTA OSAPUOLTEN ASEMA ON TUNNUSTETTU JA VOIDAAN TEHDÄ ALUEELLISTAMISPÄÄTÖKSIÄ

1.       Suu- ja sorkkatauti

2.       Sian vesikulaaritauti

3.       Vesicular stomatitis -tauti

4.       Afrikkalainen hevosrutto

5.       Afrikkalainen sikarutto

6.       Bluetongue-tauti

7.       Patogeeninen lintuinfluenssa

8.       Newcastlen tauti (NCD)

9.       Karjarutto

10.     Klassinen sikarutto

11.     Naudan tarttuva keuhkorutto

12.     Pienten märehtijäin rutto

13.     Lammas- ja vuohirokko

14.     Rift Valley -kuume

15.     Lumpy skin -tauti

16.     Venezuelalainen hevosen enkefalomyeliitti (Venezuelan Equine Encephalomyelitis)

17.     Räkätauti

18.     Astumatauti

19.     Enteroviruksen aiheuttama enkefalomyeliitti (enterovirus encephalomyelitis)

20.     Tarttuva vertamuodostavan kudoksen kuolio (IHN)

21.     Virusperäinen verenvuotoseptikemia (VHS)

22.     Tarttuva lohen anemia (ISA)

23.     Bonamioosi (Bonamia ostreae)

24.     Marteilioosi-nilviäistauti (Marteilia refringens)

________________

LIITE XVIII-B

TUHOOJIEN TILANTEEN, TUHOOJISTA VAPAIDEN ALUEIDEN JA SUOJELTUJEN ALUEIDEN TUNNUSTAMINEN

A.      Tuhoojien tilanteen tunnustaminen

Kukin osapuoli laatii tiedoksi annettavan luettelon seuraavista säännellyistä tuhoojista:

1.       tuhoojat, joiden ei tiedetä esiintyvän missään osapuolen omalla alueella;

2.       virallisesti valvottavat tuhoojat, joiden tiedetään esiintyvän jossakin osapuolen oman alueen osassa;

3.       virallisesti valvottavat tuhoojat, joiden tiedetään esiintyvän jossakin osapuolen oman alueen osassa ja joita varten on perustettu tuhoojista vapaita alueita tai suojeltuja alueita.

Kaikista tuhoojien tilannetta koskevista muutoksista on ilmoitettava välittömästi toiselle osapuolelle, jollei asiasta muuten ilmoiteta asiaankuuluvalle kansainväliselle järjestölle.

B.      Tuhoojista vapaiden alueiden ja suojeltujen alueiden tunnustaminen

Osapuolet tunnustavat suojellut alueet, tuhoojista vapaiden alueiden käsitteen ja asiaankuuluvien kansainvälisten kasvinsuojelutoimenpidestandardien soveltamisen

________________

LIITE XIX

ALUEELLISTAMINEN/ALUEJAKO, TUHOOJISTA VAPAAT ALUEET JA SUOJELLUT ALUEET

A.      Eläinten ja vesieläinten taudit

1.       Eläintaudit

Osapuolen alueen eläintautitilanteen tunnustamisen perustana käytetään Maailman eläintautijärjestön (OIE) maaeläinten terveyttä koskevaa säännöstöä. Eläintautien alueellistamispäätösten perustana on Maailman eläintautijärjestön (OIE) maaeläinten terveyttä koskeva säännöstö.

2.       Vesieläinten taudit

Vesieläinten tautien alueellistamispäätösten perustana on OIE:n vesiviljelyeläinten terveyttä koskeva säännöstö.

B.      Tuhoojat

Tuhoojista vapaiden ja tietyiltä tuhoojilta suojeltujen alueiden määrittämisessä on noudatettava jompaakumpaa seuraavista vaatimuksista:

–        FAO:n kasvinsuojelutoimenpiteitä koskeva kansainvälinen standardi nro 4 kasvintuhoojista vapaiden alueiden vahvistamisedellytyksistä (FAO International Standard for Phytosanitary Measures No 4 on Requirements for the establishment of pest free areas) ja asiaankuuluvien kansainvälisten kasvinsuojelutoimenpidestandardien määritelmät tai

–        Kasvien ja kasvituotteiden haitallisten organismien jäsenvaltioihin kulkeutumisen estämiseen liittyvistä suojatoimenpiteistä 8 päivänä toukokuuta 2000 annetun direktiivin 2000/29/EY 2 artiklan 1 kohdan h alakohta.

C.      Kriteerit eläintautien erityistilanteen tunnustamiseksi osapuolen alueen tai alueen osan osalta

1.       Jos tuojaosapuoli katsoo, että sen alue tai alueen osa on vapaa muusta kuin tämän sopimuksen liitteessä XVIII A luetellusta eläintaudista, se esittää viejäosapuolelle asianmukaiset todistusasiakirjat, joista käyvät ilmi erityisesti seuraavat kriteerit:

‑        taudin luonne ja sen esiintymisen tausta alueella;

‑        serologisiin, mikrobiologisiin, patologisiin tai epidemiologisiin tutkimuksiin perustuvat valvontakokeiden tulokset ja se, että taudista on lain mukaan ilmoitettava toimivaltaisille viranomaisille,

‑        aika, jolloin tarkkailua on harjoitettu;

‑        tarvittaessa aika, jolloin rokottaminen tautia vastaan on ollut kiellettyä, ja maantieteellinen alue, jolla kielto on ollut voimassa;

‑        säännöt, joiden perusteella voidaan varmentaa, että tautia ei esiinny.

2.       Yleiset tai erityiset lisätakeet, joita tuojaosapuoli voi pyytää, eivät saa olla laajempia kuin tuojaosapuolen kansallisesti soveltamat takeet.

3.       Osapuolet ilmoittavat toisilleen tämän liitteen C kohdan 1 kohdassa tarkoitettujen tautia koskevien kriteerien muutoksista. Terveys- ja kasvinsuojeluasioiden alakomitea voi tällaisen ilmoituksen perusteella muuttaa tai peruuttaa tämän liitteen C kohdan 2 kohdan mukaisesti määriteltyjä lisätakeita.

________________

LIITE XX

LAITOSTEN ALUSTAVA HYVÄKSYMINEN

Laitosten alustavaa hyväksymistä koskevat edellytykset ja määräykset

1.       Laitosten alustavalla hyväksymisellä tarkoitetaan sitä, että tuojaosapuoli hyväksyy tuontitarkoituksessa alustavasti viejäosapuolen laitokset; hyväksyntä tapahtuu tämän liitteen 4 kohdan määräysten mukaisesti kyseisen osapuolen esittämien asianmukaisten takeiden perusteella, ilman että tuojaosapuoli tarkastaa etukäteen yksittäisiä laitoksia. Tämän liitteen 4 kohdassa vahvistettuja menettelyä ja edellytyksiä sovelletaan, kun tämän liitteen 2 kohdassa määrättyjä luetteloja muutetaan tai täydennetään uusien sovellusten ja saatujen takeiden huomioon ottamiseksi. Varmennus voi olla osa menettelyä 4 kohdan d alakohdan määräysten mukaisesti ainoastaan silloin, kun kyse on laitosten alustavasta luettelosta.

2.       Alustavaa hyväksyntää sovelletaan aluksi seuraaviin laitosten luokkiin:

2.1.    Ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden tuotantolaitokset:

–        teurastamot kotieläiminä pidettyjen sorkka- ja kavioeläinten, siipikarjan, jäniseläinten ja tarhatun riistan tuoretta lihaa varten (XVII A, 1 osa)

–        riistankäsittelylaitokset

–        leikkaamot

–        laitokset jauhelihaa, raakalihavalmisteita, mekaanisesti erotettua lihaa ja lihavalmisteita varten

–        puhdistamot ja lähettämöt eläviä simpukoita varten

–        Laitokset seuraavia tuotteita varten:

‑        munatuotteet

‑        maitotuotteet

‑        kalastustuotteet

‑        käsitellyt mahat, rakot ja suolet

‑        gelatiini ja kollageeni

‑        kalaöljy

–        tehdasalukset

–        pakastusalukset

2.2     Hyväksytyt tai rekisteröidyt laitokset, jotka tuottavat eläimistä saatavia sivutuotteita ja muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden päätuoteluokkia

Hyväksyttyjen tai rekisteröityjen laitosten tyyppi || Tuote

Teurastamot || Turkiseläinten rehuksi tarkoitetut eläimistä saatavat sivutuotteet

Lemmikkieläinten ruoan valmistukseen tarkoitetut eläimistä saatavat sivutuotteet

Rehuketjun ulkopuoliseen käyttöön tarkoitetut hevoseläinten veri ja verituotteet

Tuoreet tai jäähdytetyt sorkka- ja kavioeläinten vuodat ja nahat

Eläimistä saatavat sivutuotteet, jotka on tarkoitettu rehuketjun ulkopuolella käytettävien johdettujen tuotteiden valmistukseen

Maidontuotantolaitokset || Maito, maitopohjaiset tuotteet ja maidosta johdetut tuotteet

Ternimaito ja ternimaitotuotteet

Muu tila, joka on tarkoitettu eläimistä saatavien sivutuotteiden (käsittelemättömien/jalostamattomien ainesten) keräämiseen tai käsittelyyn || Rehuketjun ulkopuoliseen käyttöön tarkoitetut hevoseläinten veri ja verituotteet

Käsittelemättömät verituotteet, lukuun ottamatta hevoseläimistä saatavia verituotteita, joita käytetään johdettujen tuotteiden valmistukseen tuotantoeläinten rehuketjun ulkopuolista käyttöä varten

Käsitellyt verituotteet, lukuun ottamatta hevoseläimistä saatavia verituotteita, joita käytetään johdettujen tuotteiden valmistukseen tuotantoeläinten rehuketjun ulkopuolista käyttöä varten

Tuoreet tai jäähdytetyt sorkka- ja kavioeläinten vuodat ja nahat

Afrikkalaisesta sikarutosta vapaista kolmansista maista tai niiden alueilta peräisin olevat sianharjakset

Muuhun käyttöön kuin rehuaineiksi, orgaanisiksi lannoitteiksi tai maanparannusaineiksi tarkoitetut luut ja luutuotteet (lukuun ottamatta luujauhoa), sarvet ja sarvituotteet (lukuun ottamatta sarvijauhoa), kaviot, sorkat ja niistä valmistetut tuotteet (lukuun ottamatta sorkka- ja kaviojauhoa)

Orgaanisten lannoitteiden tai maanparannusaineiden tuotantoon tarkoitetut sarvet ja sarvituotteet, lukuun ottamatta sarvijauhoa, sekä kaviot ja sorkat ja niistä valmistetut tuotteet, lukuun ottamatta sorkka- ja kaviojauhoa

Gelatiini, jota ei ole tarkoitettu ihmisravinnoksi, valokuvateollisuuden käyttöön

Villa ja karva

Käsitellyt sulat ja höyhenet ja niiden osat sekä untuvat

Käsittelylaitokset || Käsitelty eläinvalkuainen, myös seokset ja tuotteet, ei kuitenkaan eläinvalkuaista sisältävä lemmikkieläinten ruoka

Verituotteet, joita voitaisiin käyttää rehuaineena

Käsitellyt sorkka- ja kavioeläinten vuodat ja nahat

Käsitellyt märehtijöiden ja hevoseläinten vuodat ja nahat (21 päivää)

Sellaisista kolmansista maista tai niiden alueilta, jotka eivät ole afrikkalaisesta sikarutosta vapaita, peräisin olevat sianharjakset

Rehuaineena tai rehuketjun ulkopuolisiin tarkoituksiin käytettävä kalaöljy

Rehuaineena käytettävät renderoidut rasvat

Renderoidut rasvat tiettyihin käyttötarkoituksiin tuotantoeläinten rehuketjun ulkopuolella

Rehuaineena tai rehuketjun ulkopuolisiin tarkoituksiin käytettävä gelatiini tai kollageeni

|| Hydroloitu proteiini, dikalsiumfosfaatti tai trikalsiumfosfaatti rehuaineena tai rehuketjun ulkopuolisiin tarkoituksiin käytettäväksi

Ainoastaan mehiläishoidossa käytettäväksi tarkoitetut mehiläishoidon sivutuotteet

Rehuketjun ulkopuolisiin tarkoituksiin käytettävät rasvajohdannaiset

Rehuaineena tai rehuketjun ulkopuolisiin tarkoituksiin käytettävät rasvajohdannaiset

Munatuotteet, joita voitaisiin käyttää rehuaineena

Lemmikkieläinten ruokia valmistavat laitokset (myös koiran puruluita ja arominvahventeita valmistavat laitokset) || Tölkitetty lemmikkieläinten ruoka

Käsitelty lemmikkieläinten ruoka, ei kuitenkaan tölkitetty

Koiran puruluut

Suoramyyntiin tarkoitettu raaka lemmikkieläinten ruoka

Lemmikkieläinten ruoan valmistuksessa käytettävät arominvahventeet

Metsästystrofeita valmistavat laitokset || Yksinomaan luista, sarvista, sorkista ja kavioista, kynsistä, hampaista, vuodista tai nahoista koostuvat, linnuista ja sorkka- ja kavioeläimistä peräisin olevat käsitellyt metsästystrofeet ja muut esineet

Käsittelemättömistä kokonaisista osista koostuvat, linnuista ja sorkka- ja kavioeläimistä peräisin olevat metsästystrofeet tai muut esineet

Välituotteita valmistavat laitokset || Välituotteet

Lannoitteet ja maanparannusaineet || Käsitelty eläinvalkuainen, myös seokset ja tuotteet, ei kuitenkaan eläinvalkuaista sisältävä lemmikkieläinten ruoka

Käsitelty lanta, käsitellystä lannasta johdetut tuotteet ja lepakoiden guano

Johdettujen tuotteiden varastointitilat || Kaikki johdetut tuotteet

3.       Tuojaosapuoli laatii luetteloja 2.1 ja 2.2 kohdassa tarkoitetuista alustavasti hyväksytyistä laitoksista ja julkistaa kyseiset luettelot.

4.       Alustavaa hyväksyntää koskevat edellytykset ja menettelyt

a)       Tuojaosapuoli on antanut luvan asianomaisen eläintuotteen tuontiin viejäosapuolen alueelta, ja asianomaisen tuotteen asiaankuuluvat tuontiedellytykset ja todistusvaatimukset on vahvistettu.

b)      Viejäosapuolen toimivaltainen viranomainen on antanut tuojaosapuolelle riittävät takeet siitä, että sen yhdessä tai useammassa luettelossa mainitut laitokset täyttävät tuojaosapuolen asiaankuuluvat terveysvaatimukset ja että se on virallisesti hyväksynyt tuojaosapuolen alueelle tapahtuvaa vientiä koskevissa luetteloissa mainitun laitoksen.

c)       viejäosapuolen toimivaltaisella viranomaisella on oltava todelliset valtuudet keskeyttää tuojaosapuolen alueelle sellaisesta laitoksesta suuntautuvan viennin, josta kyseinen viranomainen on esittänyt takeet, jos kyseisiä takeita ei noudateta;

d)      tuojaosapuolen tämän sopimuksen 188 artiklan määräysten mukaisesti tekemä varmennus voi olla osa alustavaa hyväksymismenettelyä. Tämä varmennus koskee laitoksen hyväksymisestä vastaavan toimivaltaisen viranomaisen rakennetta ja organisaatiota sekä kyseisen toimivaltaisen viranomaisen valtuuksia sekä takeita, joita se voi esittää, kun kyse on tuojaosapuolen sääntöjen täytäntöönpanosta. Varmennukseen voi sisältyä tarkastuksia, jotka toteutetaan paikalla tietyssä edustavassa määrässä sellaisia laitoksia, jotka mainitaan viejäosapuolen esittämässä yhdessä tai useammassa luettelossa.

Ottaen huomioon toimivallan erityinen rakenne ja jakautuminen unionissa, tällainen varmennus voi unionissa koskea yksittäistä jäsenvaltiota.

e)       tuojaosapuoli voi muuttaa nykyistä laitosten luetteloa tämän kohdan d alakohdassa tarkoitetun varmennuksen tulosten perusteella.

________________

LIITE XXI

VASTAAVUUDEN TUNNUSTAMISMENETTELY

1.       Periaatteet

a)       vastaavuus voidaan määritellä yksittäiselle toimenpiteelle, toimenpideryhmälle, tiettyä hyödykettä koskevalle järjestelmälle, hyödykeluokalle tai niille kaikille;

b)      se, että tuojaosapuoli tutkii viejäosapuolen tiettyä hyödykettä koskevien toimenpiteiden vastaavuuden tunnustamispyyntöä, ei saa olla syy keskeyttää kyseisen hyödykkeen kauppaa tai käynnissä olevaa tuontia viejäosapuolesta;

c)       toimenpiteiden vastaavuuden tunnustamismenettely on viejäosapuolen ja tuojaosapuolen välinen vuorovaikutteinen prosessi. Tämä menettely koostuu viejäosapuolen toteuttamasta yksittäisten toimenpiteiden vastaavuuden objektiivisesta osoittamisesta ja tämän osoittamisen objektiivisesta arvioinnista, jotta tuojaosapuoli voisi mahdollisesti tunnustaa vastaavuuden;

d)      viejäosapuolen asiaankuuluvien toimenpiteiden vastaavuuden lopullinen tunnustaminen on yksinomaan tuojaosapuolen päätettävissä.

2.       Ennakkoedellytykset

a)       menettely riippuu terveys- ja tuhoojatilanteesta, lainsäädännöstä sekä hyödykettä koskevan tarkastus- ja valvontajärjestelmän tehokkuudesta viejäosapuolessa. Tätä varten on otettava huomioon asianomaista alaa koskeva lainsäädäntö sekä viejäosapuolen toimivaltaisen viranomaisen rakenne, määräyksenantoketju, toimivalta, toimintamenettelyt ja -valmiudet sekä toimivaltaisten viranomaisten toiminnan tehokkuus, kun kyse on tarkastus- ja valvontajärjestelmistä, mukaan lukien hyödykettä koskeva toimeenpanon taso sekä tuojaosapuolelle toimitettavien tietojen säännöllisyys ja nopeus todetuissa vaaratilanteissa. Hyväksynnän tueksi voidaan esittää asiakirjoja, toteuttaa vaatimustenmukaisuuden tarkastuksia sekä hyödyntää asiakirjoja, raportteja ja tietoja aiemmin saaduista kokemuksista;

b)      osapuolet voivat aloittaa vastaavuuden tunnustamismenettelyn tämän sopimuksen 183 nojalla sen jälkeen, kun tämän sopimuksen 181 artiklan 4 kohdan mukaisessa luettelossa olevan toimenpiteen, toimenpideryhmän tai järjestelmän sääntelyn lähentäminen on saatu onnistuneesti päätökseen;

c)       viejäosapuoli voi aloittaa menettelyn ainoastaan, kun tuojaosapuolen toteuttamat suojatoimenpiteet eivät koske viejäosapuolta hyödykkeen osalta.

3.       Menettely

a)       viejäosapuoli aloittaa menettelyn esittämällä tuojaosapuolelle tietyn alan tai osa-alueen hyödykettä tai hyödykeluokkaa koskevaa tiettyä yksittäistä toimenpidettä, toimenpideryhmiä tai järjestelmän vastaavuutta koskevan tunnustamispyynnön;

b)      tarvittaessa tähän pyyntöön sisältyvät myös vaadittavat asiakirjat ja pyyntö, että tuojaosapuoli hyväksyy vastaavuuden perusteella tuojaosapuolen vaatiman viejäosapuolen ohjelman tai suunnitelman ja/tai tämän sopimuksen liitteessä XXIV määrätyn, tämän kohdan a alakohdassa kuvattuja toimenpiteitä tai järjestelmiä koskevan lähentämistilanteen edellytyksenä sille, että kyseisen hyödykkeen tai hyödykeluokan tuonti sallitaan;

c)       Pyynnössään viejäosapuoli:

i)       selittää kyseisen hyödykkeen tai hyödykeluokan merkityksen kaupalle

ii)      yksilöi tuojaosapuolen kyseistä hyödykettä tai hyödykeluokkaa koskevissa tuontiedellytyksissä ilmaistujen toimenpiteiden joukosta ne toimenpiteet, joita se voi noudattaa;

iii)     yksilöi tuojaosapuolen kyseistä hyödykettä tai hyödykeluokkaa koskevissa tuontiedellytyksissä ilmaistujen kaikkien toimenpiteiden joukosta ne yksittäiset toimenpiteet, joille se hakee vastaavuutta;

d)      vastauksena tähän pyyntöön tuojaosapuoli selittää toimenpiteiden kokonais- ja yksittäistavoitteen sekä niiden perusteet, mukaan lukien riskien tunnistaminen;

e)       tällä selityksellä tuojaosapuoli ilmoittaa viejäosapuolelle kyseistä hyödykettä koskevien kotimaisten toimenpiteidensä ja tuontiedellytysten suhteesta;

f)       viejäosapuoli osoittaa tuojaosapuolelle puolueettomasti, että sen yksilöimät toimenpiteet vastaavat kyseisen hyödykkeen tai hyödykeluokan tuontiedellytyksiä;

g)      tuojaosapuoli arvioi puolueettomasti viejäosapuolen osoittaman vastaavuuden;

h)      tuojaosapuoli toteaa, onko vastaavuus saavutettu;

i)       tuojaosapuoli antaa viejäosapuolelle tämän pyynnöstä täyden selvityksen ja asiaa tukevat tiedot määrittelystään ja päätöksestään.

4.       Viejäosapuolen suorittama toimenpiteiden vastaavuuden osoittaminen ja tuojaosapuolen suorittama kyseisen osoittamisen arviointi

a)       viejäosapuoli osoittaa asianmukaisesti tuojaosapuolen tuontiedellytyksissään ilmaiseman kunkin yksilöidyn toimenpiteen vastaavuuden. Tarvittaessa osoitetaan puolueettomasti sellaisen suunnitelman tai ohjelman vastaavuus, jota tuojaosapuoli vaatii tuonnin sallimiseksi, (esim. jäämiä koskeva suunnitelma).

b)      tässä yhteydessä puolueettoman osoittamisen ja arvioinnin olisi mahdollisuuksien mukaan perustuttava seuraaviin seikkoihin:

‑        kansainvälisesti tunnustetut standardit; ja/tai asianmukaiseen tieteelliseen näyttöön perustuvat standardit; ja/tai

‑        riskinarviointi; ja/tai

‑        aiempaan kokemukseen pohjautuvat asiakirjat, raportit ja tiedot, arvioinnit ja varmennukset; ja

‑        toimenpiteiden oikeudellinen asema tai hallinnollisen aseman taso; ja

‑        täytäntöönpanon ja täytäntöönpanon valvonnan taso erityisesti seuraavien seikkojen perusteella:

‑        vastaavat ja asiaankuuluvat tulokset seuranta- ja valvontaohjelmista;

‑        viejäosapuolen tarkastustulokset;

‑        tunnustettuja analyysimenetelmiä käyttäen tehtyjen analyysien tulokset;

‑        tuojaosapuolen varmennus- ja tuontitarkastustulokset;

‑        viejäosapuolen toimivaltaisten viranomaisten toiminta; ja

‑        aiempi kokemus.

5.       Tuojaosapuolen päätelmät

Jos tuojaosapuoli tekee kielteisen päätöksen, sen on annettava viejäosapuolelle yksityiskohtainen ja perusteltu selitys.

6.       Kasveja ja kasvituotteita koskevien kasvinsuojelutoimenpiteiden vastaavuuden on pohjauduttava tämän sopimuksen 183 artiklan 6 kohdassa tarkoitettuihin edellytyksiin.

________________

LIITE XXII

TUONTITARKASTUKSET JA TARKASTUSMAKSUT

A.      Tuontitarkastuksia koskevat periaatteet

Tuontitarkastukset käsittävät asiakirjojen tarkastukset, tunnistettavuustarkastukset ja fyysiset tarkastukset.

Kun kyse on eläimistä ja eläintuotteista, fyysisten tarkastusten ja niiden taajuuden on perustuttava kyseiseen tuontiin liittyviin riskeihin.

Kasvien terveyttä koskevien tarkastusten yhteydessä tuojaosapuoli varmistaa, että kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat tarkastetaan virallisesti ja yksityiskohtaisesti joko kokonaisuudessaan tai edustavista näytteistä sen varmistamiseksi, että ne eivät ole tuhoojien saastuttamia.

Jos tarkastuksissa ilmenee, että asiaankuuluvia standardeja ja/tai vaatimuksia ei ole noudatettu, tuojaosapuolen on toteutettava viralliset toimenpiteet, jotka ovat oikeassa suhteessa asianomaiseen riskiin nähden. Tuojalle tai tämän edustajalle annetaan mahdollisuuksien mukaan mahdollisuus tutustua lähetykseen ja antaa asiaankuuluvia tietoja tuojaosapuolen auttamiseksi lähetystä koskevan lopullisen päätöksen tekemisessä. Tällaisen päätöksen on oltava oikeassa suhteessa tällaiseen tuontiin liittyvään riskiin nähden.

B.      Fyysisten tarkastusten taajuus

B.1.   Eläinten ja eläintuotteiden tuonti Euroopan unioniin ja Moldovan tasavaltaan

Rajatarkastuksen tyyppi || Taajuus

1. Asiakirjojen tarkastus || 100 %

2. Tunnistamistarkastukset || 100 %

3. Fyysiset tarkastukset ||

Elävät eläimet || 100 %

Luokan I tuotteet Terveyttä koskevista vaatimuksista tuoreen lihan tuotannossa ja markkinoille saattamisessa 26 päivänä kesäkuuta 1964 annetussa neuvoston direktiivissä N:o 64/433/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna, määritellyt tuore liha, mukaan lukien eläimenosat, ja naudasta, lampaista, vuohista, sioista ja hevoseläimistä saatavat tuotteet. Kalastustuotteet ilmatiiviisti suljetuissa astioissa, joiden tarkoituksena on pitää tuotteiden lämpötila vakaana ympäristön lämpötilasta huolimatta, tuore ja jäädytetty kala sekä kuivatut ja/tai suolatut kalastustuotteet Kokonaiset munat Sianihra (laardi) ja renderoidut rasvat Luonnonsuolet Siitosmunat || 20 %

Luokan II tuotteet Siipikarjanliha ja siitä tehdyt tuotteet Kaninliha, (luonnonvaraisen tai tarhatun) riistan liha ja niistä saatavat tuotteet Ihmisravinnoksi tarkoitetut maito ja maitotuotteet Munatuotteet Ihmisravinnoksi tarkoitettu jalostettu eläinvalkuainen (100 % ensimmäisestä kuudesta irtotavaralähetyksestä) – neuvoston direktiivi 92/118/ETY, annettu 17 päivänä joulukuuta 1992, eläinten terveyttä ja kansanterveyttä koskevista vaatimuksista sellaisten tuotteiden yhteisön sisäisessä kaupassa ja yhteisöön tuonnissa, joita eivät koske direktiivin 89/662/ETY ja, taudinaiheuttajien osalta, direktiivin 90/425/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna, liitteessä A olevassa I luvussa mainittujen erityisten yhteisön säädösten kyseiset vaatimukset Muut kalastustuotteet kuin ne kalastustuotteet, jotka mainitaan sellaisia kolmansia maita ja alueita, joista simpukoiden, piikkinahkaisten, vaippaeläinten, merikotiloiden ja kalastustuotteiden tuonti on sallittua, koskevien luetteloiden vahvistamisesta 6 päivänä marraskuuta 2006 annetussa komission päätöksessä 2006/766/EY, sellaisena kuin se on muutettuna. Simpukat Hunaja || 50 %

Luokan III tuotteet Siemenneste Alkiot Lanta Maito ja maitotuotteet (muut kuin ihmisravinnoksi tarkoitetut) Gelatiini Sammakonreidet ja etanat Luut ja luutuotteet Vuodat ja nahat Harjakset, villa, karvat ja höyhenet Sarvet ja sarvituotteet, kaviot, sorkat ja niistä valmistetut tuotteet Mehiläistuotteet Metsästystrofeet Jalostettu lemmikkieläinten ruoka Lemmikkieläinten ruoan valmistukseen käytettävät raaka-aineet Farmaseuttiseen tai tekniseen käyttöön tarkoitetut raaka-aineet, veri, verituotteet, rauhaset ja elimet Heinä ja oljet Patogeenit Jalostettu (pakattu) eläinvalkuainen || Vähintään 1 prosentti Enintään 10 prosenttia

Muuksi kuin ihmisravinnoksi tarkoitettu jalostettu eläinvalkuainen (irtotavarana) || 100 % ensimmäisestä kuudesta lähetyksestä (muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden terveyssäännöistä 30 päivänä lokakuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1774/2002 liitteessä VII olevan II luvun 10 ja 11 kohta.)

B.2.   Muiden kuin eläinperäisten elintarvikkeiden tuonti Euroopan unioniin ja Moldovan tasavaltaan

— Chilipippuri (Capsicum annuum), murskattu tai jauhettu – ex 0904 20 90 — Chilipippurituotteet (curry) – 0910 91 05 — Curcuma longa (kurkuma) – 0910 30 00 (Elintarvikkeet – kuivatut mausteet) — Punainen palmuöljy – ex 1511 10 90 || 10 % kaikista kolmansista maista tulevien sudan-värien osalta

B.3.   Kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden tuonti EU:hun ja Moldovan tasavaltaan

Direktiivin 2000/29/EY liitteessä V olevassa B osassa luetellut kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat:

Tuojaosapuoli tarkastaa lähetyksen tai lähetysten kasvinsuojelullisen tilanteen varmentamiseksi.

Kasvien terveyttä koskevien tuontitarkastuksien taajuutta voidaan harventaa säänneltyjen hyödykkeiden osalta, lukuun ottamatta tietyille neuvoston direktiivin 2000/29/EY liitteessä V olevassa B osassa luetelluille kasveille, kasvituotteille ja muille tavaroille tehtävien kasvien terveystarkastuksien vähentämiseen tarvittaviin todisteisiin sekä vähentämisen tyyppiä ja tasoa koskeviin kriteereihin sovellettavista yksityiskohtaisista edellytyksistä 11 päivänä lokakuuta 2004 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1756/2004 määriteltyjä kasveja, kasvituotteita ja muita tavaroita.

________________

LIITE XXIII

TODISTUKSET

A.      Todistusten myöntämistä koskevat periaatteet

Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat:

Toimivaltaisten viranomaisten on noudatettava kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden todistusten antamisessa kansainvälisissä kasvinsuojelutoimenpidestandardeissa vahvistettuja periaatteita.

Eläimet ja eläintuotteet:

1.       Osapuolten toimivaltaisten viranomaisten on varmistettava, että todistusviranomaisilla on riittävä eläinlääkintäalaa koskevan lainsäädännön tuntemus eläimistä tai eläintuotteista, joista ne antava todistuksia, ja että kyseiset viranomaiset ovat yleisesti ottaen perillä todistusten laatimisessa ja antamisessa noudatettavista säännöistä ja tarvittaessa ennen todistuksen antamista tehtävien tutkimusten, testien ja tarkastusten luonteesta ja laajuudesta.

2.       Todistusviranomaiset eivät saa sertifioida tietoja, joihin he eivät ole perehtyneet tai joita he eivät voi varmistaa.

3.       Todistusviranomaiset eivät saa allekirjoittaa tyhjiä tai epätäydellisiä todistuksia eivätkä sellaisia eläimiä tai eläintuotteita koskevia todistuksia, joita he eivät ole tarkastaneet tai jotka eivät enää ole heidän valvonnassa. Jos todistus allekirjoitetaan toisen todistuksen tai asiakirjan perusteella, todistusviranomaisella on oltava kyseinen asiakirja hallussaan ennen allekirjoittamista.

4.       Todistusviranomainen voi sertifioida tietoja, jotka:

a)       toimivaltaisen viranomaisen valtuuttama ja sen valvonnassa toimiva henkilö on todennut oikeiksi tämän liitteen 1-3 kohdan mukaisesti, sikäli kuin todistusviranomainen voi varmentaa näiden tietojen paikkansapitävyyden; tai

b)      on saatu valvontaohjelmien yhteydessä virallisesti tunnustetuista laadunvalmistusjärjestelmistä tai sellaisen epidemiologisen valvontajärjestelmän avulla, joka on vahvistettu eläinlääkintälainsäädännössä.

5.       Osapuolten toimivaltaisten viranomaisten on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet todistusten luotettavuuden turvaamiseksi. Niiden on erityisesti huolehdittava siitä, että niiden nimeämät todistusviranomaiset ovat:

a)       asemassa, joka takaa niiden puolueettomuuden ja sen, että ne eivät saa minkäänlaista suoraa kaupallista hyötyä niistä eläimistä tai tuotteista, joista ne antavat todistuksia, tai niistä yrityksistä tai laitoksista, joista eläimet tai tuotteet ovat peräisin; ja

b)      täysin tietoisia jokaisen allekirjoittamansa todistuksen sisällön merkityksestä.

6.       Todistusten laatimisella varmistetaan, että todistus viittaa tiettyyn lähetykseen; todistus on laadittava vähintään yhdellä todistusviranomaisen ymmärtämällä kielellä ja vähintään yhdellä tuojaosapuolen virallisista kielistä tämän liitteen C osan mukaisesti.

Todistuksen allekirjoituspäivä ei voi olla lähetyksen/lähetysten lähettämisajankohtaa myöhäisempi.

7.       Kunkin toimivaltaisen viranomaisen on kyettävä osoittamaan todistuksen ja asiaankuuluvan todistusviranomaisen välinen yhteys ja varmistettava, että kustakin annetusta todistuksesta on saatavissa jäljennös kyseisen toimivaltaisen viranomaisen määräämän ajan.

8.       Osapuolten on tehtävä tarpeelliset tarkastukset ja toteutettava tarpeelliset valvontatoimet estääkseen virheellisten tai harhaanjohtavien todistusten antamisen ja eläinlääkintälainsäädännön mukaisiin tarkoituksiin annetuilta näyttävien todistusten laittoman laatimisen tai käytön.

9.       Toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä tutkimukset tai tarkastukset ja toteutettava asianmukaiset toimet seuraamusten langettamiseksi tietoonsa saatetuista vääristä tai harhaanjohtavista todistuksista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta mahdollisuutta ryhtyä asiassa oikeustoimiin tai langettaa oikeudellisia seuraamuksia. Näihin toimenpiteisiin voi sisältyä todistusviranomaisten väliaikainen pidättäminen tehtävistään tutkimuksen ajaksi. Erityisesti on huomattava, että

a)       jos tarkastuksissa todetaan, että todistusviranomainen on tietoisesti antanut vilpillisen todistuksen, toimivaltaisen viranomaisen on mahdollisuuksien mukaan toteutettava kaikki tarvittavat toimet sen varmistamiseksi, ettei asianomainen henkilö voi uusia tekoaan;

b)      jos tarkastuksissa todetaan, että yksityishenkilö tai yritys on käyttänyt vilpillisellä tavalla tai muuttanut virallista todistusta, toimivaltaisen viranomaisen on mahdollisuuksien mukaan toteutettava kaikki tarpeelliset toimet sen varmistamiseksi, ettei kyseinen yksityishenkilö tai yritys voi uusia tekoaan. Tällaisiin toimenpiteisiin voi sisältyä se, että myöhemmin asianomaiselle henkilölle tai yritykselle kieltäydytään antamasta virallista todistusta.

B.      Tämän sopimuksen 60 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettu todistus.

Todistuksessa oleva terveystodistus osoittaa asianomaisen hyödykkeen vastaavuustilanteen. Terveystodistuksesta ilmenee, että viejäosapuolen sellaisia tuotantonormeja on noudatettu, jotka tuojaosapuoli on tunnustanut vastaaviksi.

C.      Todistusten viralliset kielet

1.       Tuonti Euroopan unioniin. Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat:

Todistus on laadittava vähintään yhdellä todistusviranomaisen ymmärtämällä kielellä ja vähintään yhdellä tuojaosapuolen virallisista kielistä.

Eläimet ja eläintuotteet:

Terveystodistus on laadittava ainakin yhdellä määräjäsenvaltion virallisella kielellä ja yhdellä sen jäsenvaltion virallisista kielistä, jossa tämän sopimuksen 189 artiklan mukaiset tuontitarkastukset tehdään.

2.       Tuonti Moldovan tasavaltaan

Terveystodistus on laadittava Moldovan tasavallan virallisella kielellä.

________________

LIITE XXIV

LAINSÄÄDÄNNÖN LÄHENTÄMINEN

________________

LIITE XVIII-A

LÄHENTÄMISPROSESSIN EDISTYMISEN ARVIONNIN PERIAATTEET

I osa

Asteittainen lähentäminen

1.       Yleiset säännöt

Terveyttä, kasvinsuojelua ja eläinten hyvinvointia koskevaa Moldovan tasavallan lainsäädäntöä on lähennettävä asteittain unionin lainsäädäntöön. Asianomainen lainsäädäntö mainitaan terveyttä, kasvinsuojelua ja eläinten hyvinvointia koskevassa EU:n lähentämisluettelossa. Luettelo on jaettava ensisijaisiin aloihin, jotka liittyvät tämän sopimuksen liitteessä XVII määriteltyihin toimenpiteisiin, jotka riippuvat Moldovan tasavallan teknisistä resursseista ja rahoitusvaroista. Tämän vuoksi Moldovan tasavallan on määritettävät omat ensisijaiset kauppatavoitteensa.

Moldovan tasavallan on lähennettävä lainsäädäntöään EU:n säännöstöön joko

a)       vahvistamalla uusia kansallisia sääntöjä tai menettelyjä pannakseen täytäntöön asiaankuuluvan EU:n perustavanlaatuisen säännöstön ja valvoakseen tätä täytäntöönpanoa; tai

b)      muuttamalla asiankuuluvia kansallisia sääntöjä tai menettelyitä sisällyttääkseen asiaankuuluvan EU:n perustavanlaatuisen säännöstön kansalliseen lainsäädäntöönsä.

Molemmissa tapauksissa Moldovan tasavallan on

a)       poistettava kaikki kansalliset lait, säännökset, käytännöt ja kaikki muut toimenpiteet, jotka ovat ristiriidassa EU:n säännöstöön lähennetyn kansallisen säännöstön kanssa; ja

b)      varmistettava EU:n säännöstöön lähennetyn kansallisen säännöstön tosiasiallinen täytäntöönpano.

Moldovan tasavallan on laadittava vastaavuustaulukot lainsäädäntönsä lähentämisestä mallin mukaisesti. Taulukossa on mainittava päivä, jona kansalliset säännöt tulevat voimaan, ja virallinen lehti, jossa säännöt julkaistaan. Vastaavuustaulukkojen malli on tämän liitteen II osassa. Jos lainsäädännön lähentämistä ei ole saatu päätökseen, tarkastajat[4] merkitsevät puutteet huomautuksille varattuun taulukon sarakkeeseen.

Moldovan tasavallan on laadittava määrittämistään ensisijaisista aloista erityiset vastaavuustaulukot, joista ilmenee, miten muun yleisen ja erityisen lainsäädännön lähentäminen on edennyt erityisesti seuraavien sääntöjen osalta:

a)       valvontajärjestelmät;

‑        kotimaan markkinat;

‑        tuonti;

b)      Eläinten terveys ja hyvinvointi

‑        eläinten yksilöiminen ja rekisteröinti sekä niiden siirtojen rekisteröinti;

‑        eläintautien torjuntatoimenpiteet;

‑        elävillä eläimillä, siemennesteellä, munasoluilla ja alkioilla käytävä kotimaan kauppa;

‑        eläinten hyvinvointi tiloilla sekä kuljetuksen ja teurastuksen aikana;

c)       Elintarvikkeiden turvallisuus

‑        elintarvikkeiden ja rehun saattaminen markkinoille;

‑        elintarvikkeiden merkinnät, esillepano ja mainonta, mukaan lukien ravinto- ja terveysväittämät;

‑        jäämien valvonta;

‑        rehuja koskevat erityissäännöt;

d)      eläimistä saatavat sivutuotteet;

e)       kasvinsuojelu;

‑        tuhoojat;

‑        kasvinsuojeluaineet;

f)       muuntogeeniset organismit;

‑        ympäristöön levitettävät;

‑        muuntogeeniset elintarvikkeet ja rehut.

II osa

Arviointi

1.       Menettely ja menetelmä

Tämän sopimuksen IV osaston (Kauppa ja siihen liittyvät toimenpiteet) 4 luvussa tarkoitetut terveyttä, kasvinsuojelua ja eläinten hyvinvointia koskevaa Moldovan tasavallan lainsäädäntöä on lähennettävä asteittain unionin säännöstöön ja sen täytäntöönpanoa on valvottava vaikuttavalla tavalla[5].

Tämän liitteen 2 kohdan mallin mukainen vastaavuustaulukko on laadittava jokaisesta yksittäisestä säädöksestä, jonka Moldovan tasavalta on lähentänyt unionin säännöstöön. Taulukko toimitetaan englannin kielellä tarkastajien arvioitavaksi.

Jos yksittäisen toimenpiteen, toimenpideryhmän, tiettyä alaa tai osa-aluetta koskevan järjestelmän, hyödykkeen tai hyödykeryhmän arvioinnin tulos on myönteinen, tämän sopimuksen 183 artiklan 4 kohdan edellytyksiä sovelletaan.

2.       Vastaavuustaulukko

2.1.    Vastaavuustaulukkoa laadittaessa on otettava huomioon seuraavat tekijät:

Vastaavuustaulukot laaditaan unionin säädösten pohjalta. Tätä varten on käytettävä lähentämishetkenä voimassa olevaa säädöksen toisintoa. Moldovan tasavallan on kiinnitettävä erityistä huomiota on siihen, että säädös käännetään tarkasti kansalliselle kielelle, sillä erityisesti lain soveltamisalaan liittyvät kielelliset epätarkkuudet voivat johtaa kiistoihin[6].

2.2.    Vastaavuustaulukon malli

VASTAAVUUSTAULUKKO EU:n säädöksen nimi, sellaisena kuin se on mahdollisesti muutettuna JA kansallisen säädöksen nimi VÄLILLÄ (Julkaisuviite)

Julkaisupäivä:

Täytäntöönpanopäivä:

EU:n säädös || Kansallinen lainsäädäntö || Moldovan tasavallan huomautukset || Tarkastajan huomautukset

|| || ||

Selitykset:

EU:n säädös: koko nimen ja viitetietojen[7] lisäksi vastaavuustaulukon vasemmassa sarakkeessa on mainittava asianomaisen säädöksen artiklat, kohdat, alakohdat jne.

Kansallinen lainsäädäntö: taulukon vasemmassa sarakkeessa mainittavia EU:n säännöksiä vastaavat kansallisen lainsäädännön säännökset on mainittava koko nimen ja viitetietojen lisäksi. Niiden sisältö on kuvattava yksityiskohtaisesti toisessa sarakkeessa.

Moldovan tasavallan huomautukset: Moldovan tasavalta merkitsee tähän sarakkeeseen asianomaiseen artiklaan, kohtaan, alakohtaan jne. liittyvät viitetiedot tai muut säännökset erityisesti silloin, kun kyseistä säännöstä ei ole lähennetty unionin säännöstöön. Jos lähentämistä ei ole tehty, syyt tähän on mainittava.

Tarkastajan huomautukset: jos tarkastaja katsoo, ettei lähentymistä ole tapahtunut, niiden on perusteltava tämä näkemys ja kuvattava asiaankuuluvat puutteet tässä sarakkeessa.

________________

LIITE XXIV-B

LUETTELO EU:N LAINSÄÄDÄNNÖSTÄ, JOHON MOLDOVAN TASAVALLAN ON LÄHENNÄTTÄVÄ OMAA LAINSÄÄDÄNTÖÄÄN

Moldovan tasavalta toimittaa tämän sopimuksen 181 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun lähentämisluettelon kolmen kuukauden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

________________

LIITE XXV

VASTAAVUUSTILANNE

[…]

________________

LIITE XXVI

TULLILAINSÄÄDÄNNÖN LÄHENTÄMINEN

Tullikoodeksi

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2913/92, annettu 12 päivänä lokakuuta 1992, yhteisön tullikoodeksista

Määräaika: Moldovan tasavallan on lähennettävä lainsäädäntöään mainitun asetuksen säännöksiin kolmen vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta

Yhteinen passitusmenettely ja hallinnollinen yhtenäisasiakirja (SAD)

Tavarakaupan muodollisuuksien yksinkertaistamisesta 20 päivänä toukokuuta 1987 tehty yleissopimus

Yhteisestä passitusmenettelystä 20 päivänä toukokuuta 1987 tehty yleissopimus

Määräaika: Moldovan tasavallan on lähennettävä lainsäädäntöään mainittujen yleissopimusten määräyksiin kolmen vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta

Tullittomuus

Neuvoston asetus (EY) N:o 1186/2009, annettu 16 päivänä marraskuuta 2009, yhteisön tullittomuusjärjestelmän luomisesta

Määräaika: Moldovan tasavallan on lähennettävä lainsäädäntöään tämän asetuksen I ja II osastoon kolmen vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta

Teollis- ja tekijänoikeuksien suojelu

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 608/2013, annettu 12 päivänä kesäkuuta 2013, teollis- ja tekijänoikeuksien tullivalvonnasta

Määräaika: Moldovan tasavallan on lähennettävä lainsäädäntöään mainitun asetuksen säännöksiin kolmen vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

________________

[1]        Tätä liitettä ja tämän sopimuksen 173 artiklan 2 kohtaa sovellettaessa viittaukset unioniin säännöstöön tai lainsäädäntöön tai tiettyihin unionin säädöksiin on katsottava kattavan kaikki asiaankuuluvien säädösten aikaisemmat ja tulevat tarkistukset sekä niiden täytäntöönpanoon liittyvät toimenpiteet.

[2]        Pakkaukset, kuljetusvälineet, säiliöt, maa ja kasvualustat sekä muut organismit, tavarat ja ainekset, jotka voivat sisältää tai levittää tuhoojia.

[3]        Ainoastaan sellaiset eläimistä ja niiden osista peräisin olevat sivutuotteet, jotka on todettu ihmisravinnoksi soveltuviksi, voidaan ottaa osaksi tuotantoeläinten rehuketjua.

[4]        Tarkastajat ovat Euroopan komission nimittämiä asiantuntijoita.

[5]        Jäsenvaltioiden asiantuntijat voivat tukea tätä joko erikseen tai CIB-ohjelmien kautta (twinning-hankkeet, TAIEX jne.).

[6]         Lähentämisprosessin helpottamiseksi EUR-Lex-sivustolla http://eur-lex.europa.eu/homepage.html on saatavilla konsolidoidut toisinnot eräistä EU:n säädöksistä.

[7]         Ks. esim. EUR-LEX-sivustolla: http://eur-lex.europa.eu/homepage.html

LIITE XXVII

LUETTELO SIJOITTAUTUMISTA KOSKEVISTA VARAUKSISTA; LUETTELO RAJATYLITTÄVÄÄ PALVELUJEN TARJONTAA KOSKEVISTA SITOUMUKSISTA; LUETTELO AVAINHENKILÖSTÖÄ, KORKEAKOULUTUTKINNON SUORITTANEITA HARJOTTELIJOITA JA YRITYSMYYJIÄ KOSKEVISTA VARAUKSISTA; LUETTELO SOPIMUSPERUSTEISIA PALVELUNTARJOAJIA JA ITSENÄISIÄ AMMATINHARJOITTAJIA KOSKEVISTA VARAUKSISTA

Unioni

1.       Luettelo sijoittautumista koskevista varauksista: Liite XXVII-A

2.       Luettelo rajatylittävää palvelujen tarjontaa koskevista sitoumuksista: Liite XXVII-B

3.       Luettelo avainhenkilöstöä, korkeakoulututkinnon suorittaneita harjoittelijoita ja yritysmyyjiä koskevista varauksista: Liite XXVII-C

4.       Luettelo sopimusperusteisia palveluntarjoajia ja itsenäisiä ammatinharjoittajia koskevista varauksista: Liite XXVII-D

Moldovan tasavalta

5.       Luettelo sijoittautumista koskevista varauksista: Liite XXVII-E

6.       Luettelo rajatylittävää palvelujen tarjontaa koskevista sitoumuksista: Liite XXVII-F

7.       Luettelo avainhenkilöstöä, korkeakoulututkinnon suorittaneita harjoittelijoita ja yritysmyyjiä koskevista varauksista: Liite XXVII-G

8.       Luettelo sopimusperusteisia palveluntarjoajia ja itsenäisiä ammatinharjoittajia koskevista varauksista: Liite XXVII-H

Liitteissä XXVII-A, XXVII-B, XXVII‑C ja XXVII-D käytetään seuraavia lyhenteitä:

AT || Itävalta

BE || Belgia

BG || Bulgaria

CY || Kypros

CZ || Tšekki

DE || Saksa

DK || Tanska

EU || Euroopan unioni ja kaikki sen jäsenvaltiot

ES || Espanja

EE || Viro

FI || Suomi

FR || Ranska

EL || Kreikka

HR || Kroatia

HU || Unkari

IE || Irlanti

IT || Italia

LV || Latvia

LT || Liettua

LU || Luxemburg

MT || Malta

NL || Alankomaat

PL || Puola

PT || Portugali

RO || Romania

SK || Slovakia

SI || Slovenia

SE || Ruotsi

UK || Yhdistynyt kuningaskunta

Liitteissä XXVII-E, XXVII-F, XXVII-G ja XXVII-H käytetään seuraavaa lyhennettä:

MD || Moldovan tasavalta

________________

LIITE XXVII-A

LUETTELO SIJOITTAUTUMISTA KOSKEVISTA VARAUKSISTA (UNIONI)

1.       Jäljempänä esitettävässä luettelossa ilmoitetaan taloudellisen toiminnan alat, joilla Moldovan tasavallan sijoittautumisiin ja sijoittajiin sovelletaan tämän sopimuksen 205 artiklan 2 kohdan nojalla unionin myöntämää kansallista kohtelua tai suosituimmuuskohtelua koskevia varauksia.

Luettelossa on seuraavat osat:

a)       Luettelo horisontaalisista varauksista, joita sovelletaan kaikkiin toimialoihin tai osa-aloihin.

b)      Toimiala- tai osa-alakohtaisia varauksia koskeva luettelo, jossa ilmoitetaan asianomainen toimiala tai osa-ala sekä sovellettava varaus (sovellettavat varaukset).

Varaus, joka koskee toimintaa, jota ei vapauteta (ei sitoumuksia), ilmaistaan seuraavasti: ”Ei kansallisen kohtelun eikä suosituimmuuskohtelun velvoitteita.”

Jos a tai b kohdassa tarkoitetussa varauksessa on ainoastaan jäsenvaltiokohtaisia varauksia, siinä mainitsemattomat jäsenvaltiot täyttävät kyseistä toimialaa koskevat tämän sopimuksen 205 artiklan 2 kohdan mukaiset velvoitteet ilman varauksia (vaikka tietyllä toimialalla ei ole jäsenvaltiokohtaisia varauksia, siihen voidaan kuitenkin soveltaa horisontaalisia varauksia tai toimialakohtaisia unionin laajuisia varauksia).

2.       Tämän sopimuksen 202 artiklan 3 kohdan mukaisesti jäljempänä oleva luettelo ei sisällä toimenpiteitä, jotka koskevat osapuolten myöntämiä tukia.

3.       Luetteloon perustuvat oikeudet ja velvoitteet eivät ole sellaisenaan välittömästi sovellettavissa, eivätkä ne näin ollen luo välittömästi oikeuksia luonnollisille tai oikeushenkilöille.

4.       Tämän sopimuksen 205 artiklan mukaisesti syrjimättömät vaatimukset, kuten oikeudellista muotoa tai velvollisuutta hankkia lisenssi tai lupa koskevat vaatimukset, joita sovelletaan kaikkiin alueella toimiviin palveluntarjoajiin kansallisuudesta, asuinpaikasta tai muusta vastaavasta perusteesta riippumatta, eivät sisälly tähän liitteeseen, koska tämä sopimus ei vaikuta niihin.

5.       Mikäli unioni pitää voimassa varauksen, joka edellyttää palveluntarjoajalta kansalaisuutta, pysyvää asuinpaikkaa tai asumista sen alueella edellytyksenä palvelun tarjoamiselle sen alueella, tämän sopimuksen liitteessä XXVII-C mainittua varausta pidetään soveltuvassa määrin tämän liitteen soveltamisalaan kuuluvaa sijoittautunutta yksikköä koskevana varauksena.

Horisontaaliset varaukset

Yleishyödylliset palvelut

EU: Kansallisen tai paikallisen tason yleishyödyllisiksi palveluiksi katsottava taloudellinen toiminta voidaan varata julkisille monopoleille tai yksinoikeudet saaneille yksityisille palveluntarjoajille[1].

Sijoittautumismuodot

EU: Jonkin jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti perustetuille (moldovalaisten yritysten) tytäryhtiöille, joiden sääntömääräinen kotipaikka, keskushallinto tai päätoimipaikka on unionissa, myönnettyä kohtelua ei laajenneta koskemaan moldovalaisten yritysten johonkin unionin jäsenvaltioon perustamia sivuliikkeitä tai agentuureja.[2]

AT: Oikeushenkilöiden sivuliikkeiden toimitusjohtajien on asuttava Itävallassa; Itävallan kauppalain noudattamisesta vastaavien, oikeushenkilön tai sivuliikkeen palveluksessa olevien luonnollisten henkilöiden kotipaikan on oltava Itävallassa.

EE: Johtokunnan jäsenistä vähintään puolen on asuttava unionissa.

FI: Ulkomaalaisen, joka harjoittaa kauppaa yksityisyrittäjänä, tai vähintään yhden avoimen yhtiön kumppaneista tai kommandiittiyhtiön vastuunalaisten yhtiömiesten on asuttava vakinaisesti Euroopan talousalueella (ETA). Kaikilla toimialoilla vähintään yhden johtokunnan jäsenistä ja varajäsenistä sekä toimitusjohtajan on asuttava ETA:n alueella, mutta joillekin yhtiöille voidaan myöntää poikkeuksia säännöstä. Jos moldovalainen organisaatio aikoo harjoittaa liiketoimintaa tai kauppaa perustamalla sivuliikkeen Suomeen, sen on hankittava elinkeinolupa.

HU: Ei kansallisen kohtelun eikä suosituimmuuskohtelun velvoitteita valtion omaisuuden hankinnan osalta.

IT: Teollisen, kaupallisen ja käsiteollisen ammatin harjoittaminen saattaa edellyttää oleskelulupaa.

PL: Moldovalaiset sijoittajat voivat harjoittaa taloudellista toimintaa ainoastaan kommandiittiyhtiön, kommandiittiosakeyhtiön, rajoitetun vastuun yhtiön tai osakeyhtiön muodossa (lakiasiainpalvelujen osalta ainoastaan rekisteröidyn yhtiön tai kommandiittiyhtiön muodossa).‑

RO: Kaupallisten yhtiöiden ainoan johtajan tai hallintoneuvoston puheenjohtajan sekä puolen johtajista on oltava Romanian kansalaisia, jollei yhtiöjärjestyksessä toisin määrätä. Kaupallisten yhtiöiden tilintarkastajien ja varatilintarkastajien enemmistön on oltava Romanian kansalaisia.

SE: Ulkomaisen yrityksen, joka ei ole rekisteröitynyt oikeushenkilöksi Ruotsissa tai joka harjoittaa toimintaansa kauppaedustajan välityksellä, on harjoitettava kaupallista toimintaansa sellaisen Ruotsiin rekisteröidyn sivuliikkeen välityksellä, jolla on itsenäinen johto ja erillinen kirjanpito. Sivuliikkeen toimitusjohtajan ja varatoimitusjohtajan, mikäli sellainen nimitetään, on asuttava ETA:n alueella. Taloudellista toimintaa Ruotsissa harjoittavan luonnollisen henkilön, joka ei asu ETA:n alueella, on nimettävä Ruotsissa tapahtuvasta toiminnasta vastaava maassa asuva edustaja ja ilmoitettava tämä rekisteriin. Ruotsissa tapahtuvasta toiminnasta on pidettävä erillistä kirjanpitoa. Toimivaltainen viranomainen voi yksittäistapauksissa myöntää poikkeuksia sivuliike- ja asumispaikkavaatimuksesta. ETA:n alueen ulkopuolella sijaitsevien yritysten tai sen ulkopuolella asuvien luonnollisten henkilöiden alle vuoden kestävät rakennushankkeet vapautetaan vaatimuksista perustaa sivuliike tai nimetä maassa asuva edustaja. Ruotsalaisen rajoitetun vastuun yhtiön voi perustaa ETA:n alueella asuva luonnollinen henkilö, ruotsalainen oikeushenkilö tai sellainen oikeushenkilö, joka on perustettu jonkin ETA-valtion lainsäädännön mukaisesti ja jolla on sääntömääräinen kotipaikka, päätoimipaikka tai pääasiallinen toimipaikka ETA:n alueella. Perustajana voi olla henkilöyhtiö vain, jos kaikki omistajat, joilla on rajoittamaton henkilökohtainen vastuu, asuvat ETA:n alueella. ETA:n ulkopuoliset perustajat voivat hakea lupaa toimivaltaisilta viranomaisilta. Rajoitetun vastuun yhtiöiden ja taloudellisten yhteenliittymien johtokunnan jäsenistä ja varajäsenistä vähintään puolen, toimitusjohtajan ja varatoimitusjohtajan sekä vähintään yhden henkilön, jolla on oikeus allekirjoittaa yhtiön puolesta, jos sellainen on, on asuttava ETA:n alueella. Toimivaltainen viranomainen voi myöntää poikkeuksia tästä vaatimuksesta. Jos yksikään yrityksen/yhteisön edustajista ei asu Ruotsissa, johtokunnan on nimettävä Ruotsissa asuva henkilö, jolla on oikeus ottaa vastaan palveluja yrityksen/yhteisön puolesta, ja ilmoitettava tämä henkilö rekisteriin. Kaikkien muuntyyppisten oikeushenkilöiden perustamiseen sovelletaan vastaavia ehtoja.

SK: Moldovalaisen luonnollisen henkilön, jonka nimi rekisteröidään kaupparekisteriin yrittäjän puolesta toimimaan valtuutettuna henkilönä, on esitettävä Slovakian oleskelulupa.

Investoinnit

ES: Ulkomaan hallituksen tai ulkomaisten julkisyhteisöjen joko suoraan tai ulkomaisten hallitusten joko välittömässä tai välillisessä määräysvallassa olevien yritysten tai muiden yhteisöjen välityksellä Espanjaan tekemät investoinnit (jotka tuovat valtiolle taloudellisten etujen lisäksi yleensä myös muita etuja) edellyttävät hallituksen antamaa etukäteislupaa.

BG: Ulkomaiset sijoittajat eivät voi osallistua yksityistämiseen. Ulkomaiset sijoittajat ja sellaiset bulgarialaiset oikeushenkilöt, joissa moldovalaisella luonnollisella tai oikeushenkilöllä on määräävä omistus, tarvitsevat luvan a) luonnonvarojen etsintään, käyttöön tai talteenottoon aluevesiltä, mannerjalustasta tai talousvyöhykkeeltä ja b) määräävän omistusosuuden hankintaan yrityksissä, jotka harjoittavat a kohdassa tarkoitettua toimintaa.

FR: Moldovalaisten luonnollisten tai oikeushenkilöiden ostoihin, jotka oikeuttavat yli 33,33 prosenttiin toimivien ranskalaisten yritysten osakepääomasta tai äänioikeuksista tai 20 prosenttiin ranskalaisista pörssiyhtiöistä, sovelletaan seuraavaa määräyksiä:

–        alle 7,6 miljoonan euron investoinnit ranskalaisiin yrityksiin, joiden liikevaihto on enintään 76 miljoonaa euroa, voidaan toteuttaa ennakkoilmoitusta seuraavan 15 päivän määräajan jälkeen, kun on tarkistettu, että näitä määriä noudatetaan;

–        lupa muihin investointeihin annetaan ennakkoilmoitusta seuraavan kuukauden jälkeen ilman eri toimenpidettä, jollei talousministeri ole poikkeustapauksessa käyttänyt oikeuttaan lykätä investointia.

Ulkomaalaisomistusta hiljattain yksityistetyissä yrityksissä voidaan rajoittaa siten, että Ranskan hallitus määrittää yleisölle tarjottavien osakkeiden enimmäismäärän tapauskohtaisesti. Tietyn kaupallisen, teollisen tai käsiteollisen toiminnan käynnistäminen edellyttää erityisvaltuutusta, jos toimitusjohtajalla ei ole pysyvää oleskelulupaa.

HU: Ei kansallisen kohtelun eikä suosituimmuuskohtelun velvoitteita, joka koskee moldovalaisten luonnollisten tai oikeushenkilöiden osakkuutta hiljattain yksityistetyissä yrityksissä.

IT: Hallituksella voi olla tiettyjä erityisvaltuuksia yrityksissä, jotka toimivat puolustuksen ja kansallisen turvallisuuden alalla (kaikkien sellaisten oikeushenkilöiden osalta, jotka toteuttavat toimia, jotka katsotaan strategisesti tärkeiksi puolustuksen ja kansallisen turvallisuuden kannalta) sekä tietyissä strategisesti tärkeissä toiminnoissa energia-, liikenne- ja viestintäalalla.

PL: Ulkomaiset luonnolliset ja oikeushenkilöt tarvitsevat kiinteistöjen suoraan tai epäsuoraan hankkimiseen luvan. Ei sitoumuksia, jotka koskisivat valtion omaisuuden hankintaa eli yksityistämisprosessia koskevia säännöksiä.

Kiinteistöt

Maan ja kiinteistöjen hankkimiseen sovelletaan seuraavia rajoituksia[3]:

AT: Ulkomaisten luonnollisten henkilöiden ja oikeushenkilöiden on saatava kiinteistön hankinnalle, ostolle ja vuokraukselle lupa toimivaltaisilta alueviranomaisilta (Länder), jotka harkitsevat, onko näillä toimenpiteillä vaikutusta tärkeisiin taloudellisiin, sosiaalisiin tai kulttuurisiin etuihin.

BG: Ulkomaiset luonnolliset ja oikeushenkilöt eivät voi hankkia maaomaisuutta (eivät myöskään sivuliikkeen kautta). Bulgarialaiset oikeushenkilöt, joiden omistuksesta osa on ulkomaista, eivät voi hankkia omistukseensa maatalousmaata. Ulkomaiset oikeushenkilöt ja ulkomaiden kansalaiset, joiden pysyvä asuinpaikka on ulkomailla, voivat hankkia omistukseensa rakennuksia ja rajoitettuja kiinteistöjen omistusoikeuksia (käyttöoikeus, rakennusoikeus, oikeus päällysrakenteiden pystyttämiseen ja rasitukset).

CY: Ei kansallisen kohtelun eikä suosituimmuuskohtelun velvoitteita.

CZ: Maatalousmaata ja metsää voivat hankkia vain sellaiset ulkomaiset luonnolliset henkilöt, joilla on pysyvä asuinpaikka Tšekissä, ja oikeushenkilöinä sijoittautuneet yritykset, joilla on pysyvä toimipaikka Tšekissä. Valtion omistuksessa olevaan maatalousmaahan ja metsään sovelletaan erityissääntöjä. Valtion omistamaa maatalousmaata voivat hankkia ainoastaan Tšekin kansalaiset, kunnat ja julkiset yliopistot (koulutusta ja tutkimusta varten). Oikeushenkilöt (oikeudellisesta muodosta ja toimipaikasta riippumatta) voivat ostaa valtion omistamaa maatalousmaata valtiolta vain, jos niiden jo omistama rakennus sijaitsee kyseisellä maa-alueella tai jos kyseinen maa-alue on välttämätön tällaisen rakennuksen käyttämiseksi. Vain kunnat ja julkiset yliopistot voivat hankkia valtion omistamaa metsää.

DK: Ulkomaisten luonnollisten henkilöiden ja oikeushenkilöiden kiinteistöostoille on asetettu rajoituksia. Ulkomaisten luonnollisten henkilöiden ja oikeushenkilöiden maatalouskiinteistöostoille on asetettu rajoituksia.

HU: Ulkomaiset luonnolliset ja oikeushenkilöt eivät saa hankkia viljelymaata, jollei viljelymaata koskevaan lainsäädäntöön sisältyvistä poikkeuksista muuta johdu. Ulkomaalaisten kiinteistöostoihin on hankittava lupa maan julkishallinnon virastosta, joka on toimivaltainen kiinteistön sijainnin perusteella.

EL: Lain nro 1892/90 mukaan maata raja-alueilta voi hankkia ainoastaan puolustusministeriön luvalla. Hallintokäytäntöjen mukaan suoria sijoituksia varten on helppo saada lupa.

HR: Ei sitoumuksia sellaisten palveluntarjoajien kiinteistöhankintojen osalta, jotka eivät ole sijoittautuneet Kroatiaan tai yhtiöityneet Kroatiassa. Yhtiöt, jotka ovat sijoittautuneet Kroatiaan tai yhtiöityneet Kroatiassa oikeushenkilöinä, voivat hankkia kiinteistöjä, jotka ovat tarpeen niiden palvelujen tarjontaa varten. Sivuliikkeiden palvelujen tarjontaan tarpeellisten kiinteistöjen hankintaan tarvitaan oikeusministeriön hyväksyntä. Ulkomaiset luonnolliset tai oikeushenkilöt eivät voi hankkia maatalousmaata.

IE: Kotimaisten tai ulkomaisten yritysten tai ulkomaan kansalaisten on saatava maankäyttöä valvovan komitean kirjallinen etukäteissuostumus Irlannissa sijaitsevaa maa-aluetta koskeville hankinnoille. Jos kyseinen maa-alue on tarkoitettu teollisuuden (ei kuitenkaan maatalousteollisuuden) käyttöön, tästä vaatimuksesta voidaan poiketa yritys-, kauppa- ja työministerin tätä tarkoitusta varten antaman todistuksen perusteella. Tätä lakia ei sovelleta kaupunkien rajojen sisällä oleviin maa-alueisiin.

IT: Ulkomaisten luonnollisten ja oikeushenkilöiden kiinteistöostoihin sovelletaan vastavuoroisuusehtoa.

LT: Ulkomaisten luonnollisten ja oikeushenkilöiden, jotka täyttävät Euroopan ja transatlanttisen yhdentymisen kriteerit, on sallittua hankkia omistukseensa maata, sisävesiä ja metsiä. Maan hankintaan sovellettavat menettelyt, ehdot ja rajoitukset on vahvistettava perustuslaissa.

LV: Maaseutualueilla ja kaupungeissa tai kaupunkialueilla sijaitsevan maan ostolle on asetettu rajoituksia; maanvuokraus on sallittu enintään 99 vuodeksi.

PL: Ulkomaiset luonnolliset ja oikeushenkilöt tarvitsevat kiinteistöjen suoraan tai epäsuoraan hankkimiseen luvan. Ei sitoumuksia, jotka koskevat valtion omaisuuden hankintaa eli yksityistämisprosessia koskevia säännöksiä.

RO: Luonnolliset henkilöt, joilla ei ole Romanian kansalaisuutta eikä asuinpaikkaa Romaniassa, sekä oikeushenkilöt, jotka eivät ole romanialaisia ja joiden päätoimipaikka ei ole Romaniassa, eivät voi hankkia minkäänlaista maaomaisuutta elossa olevien kesken päätetyillä oikeustoimilla.

SI: Ulkomaisten toimijoiden Sloveniaan perustamat sivuliikkeet voivat hankkia, maata lukuun ottamatta, ainoastaan sellaista kiinteää omaisuutta, jota tarvitaan sen taloudellisen toiminnan harjoittamiseen, jota varten ne on perustettu.

SK: Ulkomaiset luonnolliset tai oikeushenkilöt eivät voi hankkia maatalousmaata tai metsää. Eräisiin muihin kiinteistöluokkiin sovelletaan erityissääntöjä. Ulkomaiset yksiköt voivat hankkia kiinteää omaisuutta perustamalla slovakialaisen oikeushenkilön tai osallistumalla yhteisyrityksiin. Ulkomainen henkilö tarvitsee maan hankkimiseen luvan (muodon 3 ja 4 osalta).

Alakohtaiset varaukset

A: Maatalous, metsästys, metsätalous ja puunkorjuu

FR: Muut kuin EU:n yhtiöt tarvitsevat luvan maatalousyritysten perustamiseen ja EU:n ulkopuoliset sijoittajat viinitarhojen hankintaan.

AT, HR, HU, MT, RO: Ei kansallisen kohtelun eikä suosituimmuuskohtelun velvoitteita maataloustoiminnan osalta.

CY: Sijoittajien osallisuus sallitaan 49 prosenttiin saakka.

IE: Moldovan tasavallassa vakinaisesti asuvat tarvitsevat luvan sijoittautumiseen myllytoiminnan alalla.

BG: Ei kansallisen kohtelun eikä suosituimmuuskohtelun velvoitteita puunkorjuun osalta.

B: Kalastus ja vesiviljely

EU: Biologisten resurssien ja kalavesien saatavuus ja käyttö jäsenvaltioiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan kuuluvilla merialueilla voidaan rajoittaa EU:n alueeseen kuuluvan lipun alla purjehtiville aluksille, jollei toisin määrätä.

SE: Aluksen katsotaan olevan ruotsalainen ja se voi purjehtia Ruotsin lipun alla, jos vähintään puolet siitä on Ruotsin kansalaisten tai ruotsalaisten oikeushenkilöiden omistuksessa. Hallitus voi sallia ulkomaisten alusten purjehtivan Ruotsin lipun alla, jos niiden toimintaa valvotaan Ruotsista tai omistaja asuu vakinaisesti Ruotsissa. Ruotsin rekisteriin voidaan merkitä myös alukset, jotka ovat yli 50-prosenttisesti ETA-valtioiden kansalaisten tai sellaisten yhtiöiden omistuksessa, joiden sääntömääräinen kotipaikka, keskushallinto tai päätoimipaikka on ETA:n alueella ja joiden toimintaa valvotaan Ruotsista. Ammattikalastuslupa, joka tarvitaan ammatilliseen kalastukseen, myönnetään vain jos kalastuksella on yhteys Ruotsin kalateollisuuteen. Yhteys voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että puolet kalenterivuoden saaliista (arvon perusteella) päätyy Ruotsiin, puolet kalastusmatkoista lähtee ruotsalaisesta satamasta tai laivaston kalastajista puolen kotipaikka on Ruotsissa. Yli viiden metrin pituiset alukset tarvitsevat ammattikalastusluvan lisäksi aluskohtaisen luvan. Lupa myönnetään muun muassa, jos alus on rekisteröity kansalliseen rekisteriin ja sillä on tosiasiallinen taloudellinen yhteys Ruotsiin.

UK: Ei kansallisen kohtelun eikä suosituimmuuskohtelun velvoitteita, jotka koskevat Yhdistyneen kuningaskunnan lipun alla purjehtivien alusten ostoa, jollei vähintään 75 prosenttia sijoitetuista varoista ole Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisten ja/tai sellaisten yritysten omistamia, joista vähintään 75 prosenttia on Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisten omistamia, ja joilla kaikilla on asuin- tai kotipaikka Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Alusten johdon, ohjauksen ja valvonnan on tapahduttava Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

C: Kaivostoiminta ja louhinta

EU: Ei kansallisen kohtelun eikä suosituimmuuskohtelun velvoitteita sellaisen EU:n ulkopuolisen maan luonnollisten tai oikeushenkilöiden määräysvallassa[4] olevien oikeushenkilöiden osalta, jonka osuus unioniin tulevasta öljyn ja maakaasun tuonnista on yli 5 prosenttia. Ei kansallisen kohtelun eikä suosituimmuuskohtelun velvoitteita sivuliikkeiden suoran perustamisen osalta (yhtiöittäminen vaaditaan).

D: Teollisuus

EU: Ei kansallisen kohtelun eikä suosituimmuuskohtelun velvoitteita sellaisen EU:n ulkopuolisen maan luonnollisten tai oikeushenkilöiden määräysvallassa[5] olevien oikeushenkilöiden osalta, jonka osuus unioniin tulevasta öljyn ja maakaasun tuonnista on yli 5 prosenttia. Ei kansallisen kohtelun eikä suosituimmuuskohtelun velvoitteita sivuliikkeiden suoran perustamisen osalta (yhtiöittäminen vaaditaan).

HR: Kustantamista, painamista ja tallenteiden jäljentämistä koskee asuinpaikkavaatimus.

IT: Kustannus- tai painoyrityksen omistajien ja kustantajien on oltava jonkin jäsenvaltion kansalaisia. Yritysten päätoimipaikan on oltava jossakin jäsenvaltiossa.

SE: Ruotsissa painettavien ja julkaistavien aikakauslehtien omistajien on asuttava Ruotsissa tai oltava ETA-valtion kansalaisia, jos ne ovat luonnollisia henkilöitä. Jos tällaisten aikakauslehtien omistajat ovat oikeushenkilöitä, niiden on oltava sijoittautuneita ETA-alueelle. Ruotsissa painettavilla ja julkaistavilla aikakauslehdillä sekä teknisillä tallenteilla on oltava vastaava päätoimittaja, jolla on oltava kotipaikka Ruotsissa.

Sähkön, kaasun, höyryn ja lämminveden tuotanto, siirto ja jakelu omaan lukuun[6] (lukuun ottamatta ydinvoimaan perustuvaa sähköntuotantoa)

EU: Ei kansallisen kohtelun eikä suosituimmuuskohtelun velvoitteita sähkön tuotannon, omaan lukuun tapahtuvan sähkön siirron ja jakelun, kaasun tuotannon ja kaasumaisten polttoaineiden jakelun osalta.

Höyryn ja lämminveden tuotanto, siirto ja jakelu

EU: Ei kansallisen kohtelun eikä suosituimmuuskohtelun velvoitteita sellaisen EU:n ulkopuolisen maan luonnollisten tai oikeushenkilöiden määräysvallassa[7] olevien oikeushenkilöiden osalta, jonka osuus unioniin tulevasta öljyn, sähkön ja maakaasun tuonnista on yli 5 prosenttia. Ei sivuliikkeiden suoraa perustamista koskevia sitoumuksia (yhtiöittäminen vaaditaan).

FI: Ei kansallisen kohtelun eikä suosituimmuuskohtelun velvoitteita höyryn ja lämminveden tuotannon, siirron ja jakelun osalta.

1.       Yrityspalvelut

Ammatilliset palvelut

EU: Ei kansallisen kohtelun eikä suosituimmuuskohtelun velvoitteita julkisia tehtäviä hoitavien oikeusalan ammattilaisten (kuten notaarit, ”huissiers de justice” ja muut ”officiers publics et ministériels”) tarjoamien oikeudellisten neuvontapalvelujen ja oikeudellisten asiakirja- ja todistuspalvelujen osalta eikä hallituksen virallisella säädöksellä nimitettyjen haastemiesten tarjoamien palvelujen osalta.

EU: Kansallisen (EU ja jäsenvaltio) oikeuden harjoittamiseen vaadittava asianajajaliiton täysjäsenyys edellyttää kansalaisuusvaatimuksen ja/tai asuinpaikkavaatimuksen täyttymistä.

AT: Lakiasiainpalvelujen osalta ulkomaisten asianajajien (joilla on oltava täysi pätevyys kotimaassaan) pääomaosakkuus ja osuus minkä tahansa lakiasiaintoimiston liiketuloksesta saa olla enintään 25 prosenttia. Heillä ei saa olla ratkaisevaa vaikutusvaltaa päätöksenteossa. Ulkomaisten vähemmistösijoittajien tai niiden ammattitaitoisen henkilöstön osalta sallittua on ainoastaan sellaisten lakiasiainpalvelujen tarjoaminen, jotka koskevat kansainvälistä julkisoikeutta ja sellaisen lainkäyttöalueen oikeutta, jolla ne ovat oikeutettuja toimimaan asianajajina; sellaisten lakiasiainpalvelujen tarjoaminen, jotka koskevat kotimaista (EU:n ja jäsenvaltion) lainsäädäntöä, kuten edustaminen tuomioistuimissa, edellyttää asianajajaliiton täysjäsenyyttä, johon sovelletaan kansalaisuusvaatimusta.

Laskentatoimeen, kirjanpitoon, tilintarkastukseen ja verotukseen liittyvien neuvontapalvelujen osalta ulkomaisen lainsäädännön mukaan ammatinharjoittamiseen oikeutettujen henkilöiden pääomaosakkuus ja äänivalta saa olla enintään 25 prosenttia.

Ei kansallisen kohtelun eikä suosituimmuuskohtelun velvoitteita sairaanhoitopalvelujen (lukuun ottamatta hammashoitopalveluja sekä psykologien ja psykoterapeuttien palveluja) eikä eläinlääkintäpalvelujen osalta.

BG: Lakiasiainpalvelujen osalta jotkut oikeudelliset muodot (”advokatsko sadrujue”ja ”advokatsko drujestvo”) on varattu asianajajille, jotka ovat Bulgarian asianajajaliiton täysjäseniä. Oikeudellista sovittelua koskevien palvelujen tarjoaminen edellyttää vakinaista asuinpaikkaa. Verotukseen liittyvien palvelujen tarjoamiseen sovelletaan EU-kansalaisuusvaatimusta. Arkkitehtipalvelujen sekä kaupunkisuunnittelu- ja maisemasuunnittelupalvelujen, teknisten palvelujen ja teknisten kokonaispalvelujen osalta ulkomaiset luonnolliset ja oikeushenkilöt, joilla on kansallisen lainsäädäntönsä mukainen tunnustettu suunnittelijan pätevyys ja toimilupa, voivat tehdä selvityksiä ja suunnitella töitä itsenäisesti Bulgariassa ainoastaan voitettuaan tarjouskilpailumenettelyn ja tultuaan valituiksi toimeksisaajaksi julkisia hankintoja koskevassa laissa vahvistettujen ehtojen ja menettelyn mukaisesti; kansallisesti tai alueellisesti merkittävissä hankkeissa moldovalaisten sijoittajien on toimittava paikallisten sijoittajien yhtiökumppaneina tai alihankkijoina. Kaupunkisuunnittelu- ja maisemasuunnittelupalveluihin sovelletaan kansalaisuusvaatimusta. Ei kansallisen kohtelun eikä suosituimmuuskohtelun velvoitteita kätilöpalvelujen ja sairaanhoitaja- ja fysioterapeuttipalvelujen tai avustavan hoitohenkilöstön palvelujen osalta.

DK: Ulkomaiset kirjanpitäjät voivat muodostaa henkilöyhtiöitä tanskalaisten valtuutettujen kirjanpitäjien kanssa saatuaan luvan Tanskan kauppa- ja teollisuusvirastolta (Danish Commerce and Companies Agency).

FI: Ei kansallisen kohtelun eikä suosituimmuuskohtelun velvoitteita julkisesti tai yksityisesti rahoitettavien terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelujen ja niihin liittyvien palvelujen osalta (ts. sairaanhoitopalvelut, ml. psykologit, ja hammashoitopalvelut, kätilöpalvelut, fysioterapeutti- sekä avustavan hoitohenkilöstön palvelut).

FI: Tilintarkastuspalvelujen osalta suomalaisen osakeyhtiön tilintarkastajista vähintään yhtä koskee asuinpaikkavaatimus.

FR: Oikeudellisten palvelujen osalta jotkut oikeudelliset muodot (”association d'avocats” ja ”société en participation d'avocat”) on varattu asianajajille, jotka ovat Ranskan asianajajaliiton täysjäseniä. Arkkitehtipalvelujen, sairaanhoitopalvelujen (mukaan luettuna psykologit) ja hammashoitopalvelujen, kätilö- ja sairaanhoitajapalvelujen, fysioterapeuttien ja avustavan hoitohenkilöstön osalta ulkomaiset sijoittajat voivat toimia ainoastaan seuraavissa yhtiömuodoissa: ”société d'exercice liberal” (”sociétés anonymes”, ”sociétés à responsabilité limitée” tai ”sociétés en commandite par actions”) ja ”société civile professionnelle”. Eläinlääkintäpalveluihin sovelletaan kansalaisuusvaatimusta ja vastavuoroisuutta.

EL: Ei kansallisen kohtelun eikä suosituimmuuskohtelun velvoitteita hammasteknikoiden osalta. Tilintarkastajan toimiluvan saamiseen ja eläinlääkintäpalvelujen tarjoamiseen sovelletaan EU:n kansalaisuusvaatimusta.

ES: Lakisääteisiin tilintarkastajiin ja teollis- ja tekijänoikeusasiamiehiin sovelletaan EU-kansalaisuusvaatimusta.

HR: Ei sitoumuksia lukuun ottamatta kotimaan lainsäädäntöä, ulkomaista lainsäädäntöä ja kansainvälistä oikeutta koskevaa oikeudellista neuvontaa. Vain Kroatian asianajajaliiton täysjäsenet (”odvjetnici”) voivat edustaa osapuolia tuomioistuimissa. Asianajajaliiton jäsenyys edellyttää kansalaisuutta. Kansainvälisiä kysymyksiä sisältävissä menettelyissä osapuolia voivat edustaa välimiestuomioistuimissa ja väliaikaisissa tuomioistuimissa asianajajat, jotka ovat muiden maiden asianajajaliittojen jäseniä.

Tilintarkastuspalvelujen tarjoamiseen tarvitaan lupa. Luonnolliset ja oikeushenkilöt voivat tarjota arkkitehtipalveluja Kroatian arkkitehtikamarin suostumuksella ja teknisiä palveluja Kroatian insinöörien kamarin suostumuksella.

HU: Sijoittautumisen muotona on oltava avoin yhtiö unkarilaisen asianajajan (”ügyvéd”) tai asianajotoimiston (”ügyvédi iroda”) kanssa tai edustustoimisto. Eläinlääkintäpalvelujen osalta muita kuin ETA-valtion kansalaisia koskee asuinpaikkavaatimus.

LV: Valantehneiden tilintarkastajien kaupallisessa yrityksessä äänioikeutetuista osakkeista yli 50 prosentin on oltava valantehneiden tilintarkastajien tai EU:n taikka ETA:n valantehneiden tilintarkastajien kaupallisten yritysten omistamia.

LT: Tilintarkastuspalvelujen osalta vähintään kolmen neljäsosan tilintarkastusyritysten osakkeista on kuuluttava EU:n tai ETA:n tilintarkastajille tai tilintarkastusyrityksille.

PL: EU:n asianajajille sallitaan muitakin oikeudellisia muotoja, mutta ulkomaiset asianajajat voivat toimia ainoastaan kaupparekisteriin merkityn avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön muodossa. Eläinlääkintäpalvelujen tarjoamiseen sovelletaan EU-kansalaisuusvaatimusta.

SK: Arkkitehtipalvelujen, teknisten palvelujen ja eläinlääkintäpalvelujen tarjoamiseen sovelletaan asuinpaikkavaatimusta.

SE: Asianajajaliiton jäsenyys, joka on tarpeen ainoastaan käytettäessä ruotsalaista ”advokat”-ammattinimikettä, edellyttää asuinpaikkavaatimuksen täyttymistä. Selvitysmiehiin sovelletaan asuinpaikkavaatimusta. Toimivaltainen viranomainen voi myöntää poikkeuksia tästä vaatimuksesta. Taloussuunnitelman todentajan nimeämiseen liittyy ETA-vaatimuksia. Tilintarkastuspalvelujen tarjoamiseen sovelletaan ETA:n asuinpaikkavaatimusta.

Tutkimus- ja kehittämispalvelut

EU: Julkisin varoin rahoitettavien tutkimus- ja kehittämispalvelujen osalta yksinoikeuksia ja/tai lupia voidaan myöntää ainoastaan EU:n jäsenvaltioiden kansalaisille ja sellaisille EU:n oikeushenkilöille, joiden päätoimipaikka on EU:ssa.

Leasing tai vuokraus ilman käyttäjää/kuljettajaa

A: Aluksiin liittyvät

LT: Alusten omistajien on oltava liettualaisia luonnollisia henkilöitä tai Liettuaan sijoittautuneita yrityksiä.

SE: Jos alukseen liittyy moldovalaisen luonnollisen tai oikeushenkilön omistukseen kytkeytyviä etuja, purjehtiminen Ruotsin lipun alla edellyttää, että määräävä ruotsalaisvaikutus toiminnassa osoitetaan.

B: Ilma-aluksiin liittyvät

EU: Ilma-alusten leasing-vuokrauksen tai vuokrauksen osalta ilma-alusten omistajien on oltava joko erityiset kansalaisuusvaatimukset täyttäviä luonnollisia henkilöitä tai oikeushenkilöitä, jotka täyttävät osakkuutta ja määräysvaltaa (sekä johtajien kansalaisuutta) koskevat erityiset perusteet, vaikka tästä vaatimuksesta voidaan poiketa, kun kyseessä on lyhytaikainen leasingsopimus.

Muut yrityspalvelut

EU, paitsi HU ja SE: Ei kansallisen kohtelun eikä suosituimmuuskohtelun velvoitteita kotiapuhenkilöstön, myynti- tai teollisuustyöntekijöiden, sairaanhoitohenkilöstön ja muun henkilöstön hankintapalvelujen osalta. Edellytetään asuinpaikkaa tai kaupallista läsnäoloa, myös kansalaisvaatimusta voidaan soveltaa.

EU, paitsi BE, DK, EL, ES, FR, HU, IE, IT, LU, NL, SE, UK: Työnvälitys- ja henkilöstönhankintapalvelujen tarjoamiseen sovelletaan kansalaisuusvaatimusta ja asuinpaikkavaatimusta.

EU, paitsi AT ja SE: Ei kansallisen kohtelun eikä suosituimmuuskohtelun velvoitteita etsiväpalvelujen osalta. Edellytetään asuinpaikkaa tai kaupallista läsnäoloa, myös kansalaisvaatimusta voidaan soveltaa.

AT: Työnvälityspalvelujen ja työvoimaa vuokraavien yritysten osalta lupa voidaan myöntää vain oikeushenkilöille, joiden päätoimipaikka on ETA:n alueella, ja johtokunnan jäsenien tai pääosakkaiden ja/tai osakkaiden, joilla on oikeus edustaa oikeushenkilöä, on oltava ETA-valtion kansalaisia tai heillä on oltava kotipaikka ETA-valtiossa.

BE: Yrityksen, jonka päätoimipaikka on ETA:n alueen ulkopuolella, on todistettava, että se tarjoaa työnvälityspalveluja alkuperämaassaan. Turvallisuuspalvelujen alalla johtajilta edellytetään EU-kansalaisuutta ja asuinpaikkaa EU:ssa.

BG: Ilmavalokuvauspalvelujen ja maanmittaus-, kiinteistörekisteri- ja kartografiapalvelujen tarjoamiseen sovelletaan kansalaisuusvaatimusta. Ei kansallisen kohtelun eikä suosituimmuuskohtelun velvoitteita työnvälitys- ja henkilöstönhankintapalvelujen, työhönsijoituspalvelujen, tilapäisen toimistohenkilöstön hankintapalvelujen, etsiväpalvelujen, turvallisuuspalvelujen, teknisten testaus- ja analysointipalvelujen ja sopimusperusteisten öljy- ja kaasukenttien laitteiden korjaus- ja purkupalvelujen osalta. Ei kansallisen kohtelun eikä suosituimmuuskohtelun velvoitteita virallisen kääntämisen ja tulkkauksen osalta.

DE: Valantehneitä tulkkeja koskee kansalaisuusvaatimus.

DK: Turvallisuuspalvelujen osalta johtokunnan jäsenten ja johtajien enemmistöä koskee asuinpaikkavaatimus ja kansalaisuusvaatimus. Ei kansallisen kohtelun eikä suosituimmuuskohtelun velvoitteita lentokenttäturvallisuuspalvelujen osalta.

EE: Ei kansallisen kohtelun eikä suosituimmuuskohtelun velvoitteita turvallisuuspalvelujen osalta. Valantehneitä kielenkääntäjiä koskee EU-kansalaisuusvaatimus.

FI: Virallisten kielenkääntäjien on asuttava ETA:n alueella.

FR: Ei kansallisen kohtelun velvoitetta eikä suosituimmuuskohtelun velvoitetta oikeuksien myöntämisessä työnvälityspalvelujen alalla.

FR: Ulkomaiset sijoittajat tarvitsevat erityisluvan malminetsintä- ja koekaivauspalveluihin tieteellisten ja teknisten konsultointipalvelujen osalta.

HR: Ei kansallisen kohtelun eikä suosituimmuuskohtelun velvoitteita työnvälityspalvelujen, etsiväpalvelujen ja turvallisuuspalvelujen osalta.

IT: Tarvittavan luvan saaminen turvallisuusvartiointipalvelujen tarjoamiseksi edellyttää Italian tai EU-valtion kansalaisuutta. Kustannus- tai painoyrityksen omistajien ja kustantajien on oltava jonkin jäsenvaltion kansalaisia. Yritysten päätoimipaikan on oltava jossakin jäsenvaltiossa. Ei kansallisen kohtelun eikä suosituimmuuskohtelun velvoitteita perintätoimistojen palvelujen ja luottotietopalvelujen osalta.

LV: Etsiväpalvelujen alalla luvan saamiseen oikeutettuja ovat ainoastaan etsiväyritykset, joiden päällikkö ja jokainen henkilö, jolla on toimisto sen hallinnollisissa tiloissa, on EU:n tai ETA-valtion kansalainen. Turvallisuuspalvelujen osalta luvan saaminen edellyttää, että vähintään puolet osakepääomasta olisi oltava EU:n tai ETA:n luonnollisten ja oikeushenkilöiden omistuksessa.

LT: Turvallisuuspalvelutoimintaa voivat ryhtyä harjoittamaan vain henkilöt, joilla on ETA-valtion tai NATO-maan kansalaisuus.

PL: Etsiväpalvelujen osalta ammatillinen toimilupa voidaan myöntää henkilölle, jolla on Puolan, toisen jäsenvaltion, ETA-valtion tai Sveitsin kansalaisuus. Etsiväpalvelujen osalta ammatillinen toimilupa voidaan myöntää henkilölle, jolla on Puolan, toisen jäsenvaltion, ETA-valtion tai Sveitsin kansalaisuus. Valantehneitä kielenkääntäjiä koskee EU-kansalaisuusvaatimus. Ilmavalokuvauspalvelujen tarjoajilla ja sanomalehtien ja aikakauslehtien päätoimittajilla on oltava Puolan kansalaisuus.

PT: Ei kansallisen kohtelun eikä suosituimmuuskohtelun velvoitteita etsiväpalvelujen osalta. Perintätoimistojen palvelujen ja luottotietopalvelujen tarjoamiseksi sijoittajilta edellytetään EU-kansalaisuutta. Turvallisuuspalvelujen erikoistunutta henkilöstöä koskee kansalaisuusvaatimus.

SE: Kustantajaa ja kustannus- tai painoyrityksen omistajaa koskee asuinpaikkavaatimus. Ainoastaan saamelaiset voida omistaan poroyrityksiä ja harjoittaa porotaloutta.

SK: Etsiväpalvelujen ja turvallisuuspalvelujen osalta toimilupa voidaan myöntää ainoastaan, ellei asiaan liity turvallisuusriskiä ja jos kaikki johtajat ovat EU:n, ETA-valtion tai Sveitsin kansalaisia.

4.       Jakelupalvelut

EU: Ei kansallisen kohtelun eikä suosituimmuuskohtelun velvoitteita aseiden, ammusten ja räjähteiden jakelun osalta.

EU: Joissakin maissa apteekkien ja tupakkakauppiaiden toimintaan sovelletaan kansalaisuusvaatimusta ja asuinpaikkavaatimusta.

FR: Ei kansallisen kohtelun eikä suosituimmuuskohtelun velvoitteita yksinoikeuksien myöntämisessä tupakan vähittäiskaupan alalla.

FI: Ei kansallisen kohtelun eikä suosituimmuuskohtelun velvoitteita alkoholin ja lääkkeiden jakelun osalta.

AT: Ei kansallisen kohtelun eikä suosituimmuuskohtelun velvoitteita lääkkeiden jakelun osalta.

BG: Ei kansallisen kohtelun eikä suosituimmuuskohtelun velvoitteita alkoholijuomien, kemiallisten tuotteiden, tupakan ja tupakkatuotteiden, lääkkeiden, lääkinnällisten ja ortopedisten tuotteiden, aseiden, ammusten ja sotatarvikkeiden, öljyn tai öljytuotteiden, kaasun, jalometallien jalokivien jakelun osalta.

DE: Ainoastaan luonnolliset henkilöt saavat tarjota yleisölle lääkkeiden ja tiettyjen lääkinnällisten tuotteiden vähittäismyyntipalveluja. Farmaseutin toimiluvan saaminen ja/tai apteekin perustaminen lääkkeiden ja tiettyjen lääkinnällisten tuotteiden yleisölle tapahtuvaa vähittäismyyntiä varten edellyttää asuinpaikkavaatimuksen täyttymistä. Muiden maiden kansalaiset tai henkilöt, jotka eivät ole suorittaneet farmasia-alan tutkintoa Saksassa, voivat saada luvan ainoastaan sellaisen apteekin ostamiseen, joka on jo ollut toiminnassa edellisten kolmen vuoden aikana.

HR: Ei kansallisen kohtelun eikä suosituimmuuskohtelun velvoitteita tupakkatuotteiden jakelun osalta.

6.       Ympäristöpalvelut

EU: Ei kansallisen kohtelun eikä suosituimmuuskohtelun velvoitteita siltä osin kuin on kyse veden keruusta, puhdistuksesta ja jakelusta kotitalouksille, teollisuudelle ja kaupallisille tai muille käyttäjille, mukaan luettuna juomaveden toimitus ja vesihuolto.

7.       Rahoituspalvelut[8]

EU: Ainoastaan yritykset, joiden sääntömääräinen kotipaikka on unionissa, voivat toimia sijoitusrahastojen säilytysyhteisöinä. Sijoitusrahastojen ja sijoitusyhtiöiden hoitamista varten on perustettava erikoistunut rahastoyhtiö, jonka päätoimipaikan ja sääntömääräisen kotipaikan on oltava samassa jäsenvaltiossa.

AT: Lupa ulkomaisen vakuutuksenantajien sivuliikkeitä varten on evättävä, jos ulkomaisella vakuutuksenantajalla ei ole oikeudellista muotoa, joka vastaa osakeyhtiötä tai keskinäistä vakuutusyhtiötä tai on niihin verrattavissa. Sivuliikkeen johdossa on oltava kaksi luonnollista henkilöä, joiden on asuttava Itävallassa.

BG: Eläkevakuutustoimintaa varten vaaditaan osakkuus yhtiöitetyissä eläkevakuutusyrityksissä. Johtokunnan puheenjohtajalla ja hallituksen puheenjohtajalla on oltava vakinainen asuinpaikka Bulgariassa. Ennen ulkomaisen vakuutuksenantajan sivuliikkeen tai asiamiehen sijoittautumista tietynlaisten vakuutusten tarjoamista varten vakuutuksenantajalla on täytynyt olla lupa tarjota samanlaisia vakuutuksia alkuperämaassaan.

CY: Ainoastaan Kyproksen pörssin jäsenet (meklarit) voivat harjoittaa arvopaperinvälitykseen liittyvää liiketoimintaa Kyproksessa. Meklariliike voi rekisteröityä Kyproksen pörssin jäseneksi vain, jos se on sijoittautunut ja rekisteröitynyt Kyproksen yhtiölain mukaisesti (ei sivuliikkeitä).

EL: Sijoittautumisoikeuteen ei kuulu vakuutusyhtiöiden edustustojen tai muun pysyvän edustuksen perustaminen, elleivät kyseiset edustustot ole sijoittautuneet toimistoina, sivuliikkeinä tai päätoimipaikkoina.

ES: Ennen ulkomaisen vakuutuksenantajan sivuliikkeen tai asiamiehen sijoittautumista tietynlaisten vakuutusten tarjoamista varten vakuutuksenantajalla on täytynyt olla lupa tarjota samanlaisia vakuutuksia alkuperämaassaan.

HU: Ulkomaisten yritysten sivuliikkeet eivät saa tarjota omaisuudenhoitopalveluja yksityisille eläkerahastoille eivätkä pääomasijoitusten hallinnointipalveluja. Rahoituslaitoksen johtokuntaan on kuuluttava ainakin kaksi jäsentä, jotka ovat Unkarin kansalaisia, asuvat maassa asiaa koskevien valuuttakauppaa koskevien säännösten mukaisesti ja joiden pysyvä asuinpaikka on vähintään vuoden ajan Unkari.

IE: Sijoitusrahastojen ja vaihtuvapääomaisten yhtiöiden (muut kuin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavat yritykset) muodossa olevien yhteissijoitusten osalta toimitsijamiehen/omaisuudenhoitajan ja rahastoyhtiön on oltava yhtiöitetty Irlannissa tai muussa jäsenvaltiossa (ei sivuliikkeitä). Kommandiittisijoitusyhtiön osalta vähintään yhden osakkaan on oltava yhtiöitetty Irlannissa. Pääsy Irlannin pörssin jäseneksi edellyttää, että yritykselle on myönnetty lupa joko a) Irlannissa, mikä tavallisesti edellyttää, että yrityksen on oltava yhtiöitetty tai osakeyhtiö, jonka päätoimipaikka / rekisteröity kotipaikka on Irlannissa, tai b) muussa jäsenvaltiossa EU:n sijoituspalveludirektiivin mukaisesti.

PT: Eläkerahastojen hoitoa voivat tarjota ainoastaan Portugalissa tätä tarkoitusta varten yhtiöitetyt erikoistuneet yritykset, Portugaliin sijoittautuneet ja toimiluvan henkivakuutusten myyntiin saaneet vakuutusyhtiöt tai muissa jäsenvaltioissa toimiluvan eläkerahastojen hoitoon saaneet yhteisöt.

Voidakseen perustaa sivuliikkeen Portugaliin ulkomaisten vakuutusyhtiöiden on osoitettava, että niillä on kokemusta toiminnan harjoittamisesta vähintään viideltä edeltävältä vuodelta. Sivuliikkeiden perustaminen suoraan ei ole sallittua vakuutusten välittämistä varten, sillä se on varattu jäsenvaltioiden lainsäädännön mukaan muodostetuille yhtiöille.

FI: Lakisääteisiä eläkevakuutuksia tarjoavien vakuutusyhtiöiden osalta vähintään puolella perustajista sekä johtokunnan ja hallintoneuvoston jäsenistä on oltava vakinainen asuinpaikka EU:ssa, jolleivät toimivaltaiset viranomaiset ole myöntäneet poikkeusta.

Muiden kuin lakisääteisiä eläkevakuutuksia tarjoavien vakuutusyhtiöiden osalta vähintään yhtä johtokunnan ja hallintoneuvoston jäsenistä ja toimitusjohtajaa koskee asuinpaikka vaatimus.

Moldovalaisen vakuutusyhtiön pääasiamiehen asuinpaikan on oltava Suomessa, ellei yhtiön päätoimipaikka sijaitse EU:ssa.

Ulkomaiset vakuutuksenantajat eivät saa lupaa perustaa Suomeen sivuliikettä tarjotakseen lakisääteisiä eläkevakuutuksia.

Pankkipalvelujen osalta vähintään yhtä perustajista, yhtä johtokunnan ja hallintoneuvoston jäsenistä ja toimitusjohtajaa sekä henkilöä, jolla on allekirjoitusoikeus rahoituslaitoksen nimissä, koskee asuinpaikka vaatimus.

IT: Jotta yritys voi saada luvan arvopapereiden selvitysjärjestelmien hoitoon Italiassa sijaitsevan yrityksen kanssa, sen on oltava yhtiöitetty Italiassa (ei sivuliikkeitä). Jotta yritys voi saada luvan arvopaperikeskuksen talletuspalvelujen hoitoon Italiassa sijaitsevan yrityksen kanssa, sen on oltava yhtiöitetty Italiassa (ei sivuliikkeitä). Muiden yhteissijoitusjärjestelyjen kuin EU:n lainsäädännöllä yhdenmukaistettujen yhteissijoitusyritysten (UCITS) osalta toimitsijamiehen/omaisuudenhoitajan on oltava yhtiöitetty Italiassa tai muussa jäsenvaltiossa ja sijoittautunut Italiaan sivuliikkeen kautta. Sellaisten yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöiden, joita ei ole yhdenmukaistettu EU:n lainsäädännöllä, on myös oltava yhtiöitettyjä Italiassa (ei sivuliikkeitä). Ainoastaan sellaiset pankit, vakuutusyhtiöt, sijoitusyhtiöt ja EU:n lainsäädännöllä yhdenmukaistettujen yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöt, joiden sääntömääräinen päätoimipaikka on EU:ssa, sekä Italiassa yhtiöitetyt yhteissijoitusyritykset voivat hoitaa eläkerahastojen varoja. Ovelta ovelle -myynnissä välittäjien on käytettävä Italian rekisteriin merkittyjä luvan saaneita rahoituspalvelujen tarjoajia. Ulkomaisten välittäjien edustustot eivät voi harjoittaa sijoituspalvelujen tarjoamiseen tähtäävää toimintaa.

LT: Varainhoitoa varten on perustettava erikoistunut rahastoyhtiö (ei sivuliikkeitä).

Ainoastaan yritykset, joiden sääntömääräinen kotipaikka tai sivuliike on Liettuassa, voivat toimia eläkerahastojen säilytysyhteisöinä.

Ainoastaan pankit, joiden sääntömääräinen kotipaikka tai sivuliike on Liettuassa ja joilla on lupa tarjota sijoituspalveluja jossakin jäsenvaltiossa tai Euroopan talousalueeseen (ETA) kuuluvassa valtiossa, voivat toimia eläkerahastojen säilytysyhteisöinä.

PL: Vakuutusten välittäjien on perustettava yhtiö paikan päällä (ei sivuliikkeitä).

SK: Ulkomaiden kansalaiset voivat perustaa vakuutusyhtiön osakeyhtiön muodossa tai harjoittaa vakuutustoimintaa tytäryhtiöidensä kautta, joilla on Slovakiassa sääntömääräinen kotipaikka (ei sivuliikkeitä).

Sijoituspalveluja voivat Slovakiassa tarjota pankit, sijoitusyhtiöt, sijoitusrahastot ja arvopaperikauppiaat, jotka ovat oikeudelliselta muodoltaan osakeyhtiöitä ja joilla on lainmukainen pääoma (ei sivuliikkeitä).

SE: Sellaiset vakuutuksia välittävät yritykset, joita ei ole yhtiöitetty Ruotsissa, voivat sijoittautua ainoastaan sivuliikkeen kautta.

Säästöpankin perustajan on oltava luonnollinen henkilö ja hänen on asuttava unionissa.

8.       Terveydenhuolto-, sosiaali- ja koulutuspalvelut

EU: Ei kansallisen kohtelun eikä suosituimmuuskohtelun velvoitteita julkisin varoin rahoitettavien terveydenhuolto-, sosiaali- ja koulutuspalvelujen osalta.

EU: Ei kansallisen kohtelun eikä suosituimmuuskohtelun velvoitteita yksityisin varoin rahoitettavien muiden terveydenhuoltopalvelujen osalta.

EU: Yksityisesti rahoitettavien koulutuspalvelujen osalta johtokunnan jäsenten enemmistöön voidaan soveltaa kansalaisuusvaatimuksia.

EU (paitsi NL, SE ja SK): Ei kansallisen kohtelun eikä suosituimmuuskohtelun velvoitteita yksityisin varoin rahoitettavien muiden koulutuspalvelujen (muut kuin alemman perusasteen, ylemmän perusasteen, keskiasteen ja korkea-asteen koulutukseksi ja aikuiskoulutukseksi luokitellut koulutuspalvelut) tarjoamisen osalta.

BE, CY, CZ, DK, FR, DE, EL, HU, IT, ES, PT, UK: Ei kansallisen kohtelun eikä suosituimmuuskohtelun velvoitteita yksityisin varoin rahoitettavien muiden sosiaalipalvelujen kuin toipilas- ja lepokoteihin ja vanhainkoteihin liittyvien palvelujen tarjoamisen osalta.

FI: Ei kansallisen kohtelun eikä suosituimmuuskohtelun velvoitteita yksityisin varoin rahoitettavien terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelujen osalta.

BG: Ulkomaiset korkea-asteen koulut eivät voi avata osastoja Bulgarian alueelle. Ulkomaiset korkea-asteen koulut voivat avata tiedekuntia, osastoja, instituutteja ja oppilaitoksia Bulgariaan ainoastaan bulgarialaisten korkea-asteen koulujen organisaation yhteyteen ja yhteistyössä niiden kanssa.

EL: Korkea-asteen koulutuspalveluihin ei sovelleta kansallisen kohtelun eikä suosituimmuuskohtelun velvoitteita sellaisten oppilaitosten perustamisen osalta, jotka myöntävät tunnustettuja valtiollisia tutkintotodistuksia. Yksityisin varoin rahoitettavien perusasteen ja keskiasteen koulujen omistajia, johtokunnan jäsenistä enemmistöä ja opettajia koskee EU-kansalaisuusvaatimus.

HR: Ei kansallisen kohtelun eikä suosituimmuuskohtelun velvoitteita alemman perusasteen koulutuksen osalta.

SE: pidättää itsellään oikeuden ottaa käyttöön ja pitää voimassa toimenpiteitä sellaisten koulutuspalvelujen tarjoajien osalta, joille viranomaiset ovat antaneet luvan koulutuksen tarjoamiseen. Tätä varausta sovelletaan julkisin varoin rahoitettavien koulutuspalvelujen tarjoajiin ja sellaisten yksityisin varoin rahoitettavien koulutuspalvelujen tarjoajiin, jotka saavat valtion tukea jossakin muodossa, muun muassa valtion tunnustamien koulutuspalvelujen tarjoajiin, valtion valvonnassa oleviin koulutuspalvelujen tarjoajiin sekä sellaiseen koulutukseen, joka oikeuttaa opintotukeen.

UK: Ei kansallisen kohtelun eikä suosituimmuuskohtelun velvoitteita yksityisin varoin rahoitettavien sairaankuljetuspalvelujen tai yksityisin varoin rahoitettavien muiden hoitolaitosten kuin sairaaloiden palvelujen osalta.

9.       Matkailu ja matkailupalvelut

BG, CY, EL, ES, FR: Matkaoppaita koskee kansalaisuusvaatimus.

BG: Hotelli- ja ravintolapalvelujen sekä ateriapalvelujen (pl. ilmaliikenteen ateriapalvelut) tarjoaminen edellyttää yhtiöitymistä (ei sivuliikkeitä).

IT: EU:n ulkopuolisista maista tulevat matkaoppaat tarvitsevat erityisluvan.

10.     Virkistys-, kulttuuri- ja urheilupalvelut

Uutis- ja uutistoimistopalvelut

FR: Ulkomainen omistusosuus olemassa olevissa ranskankielisiä julkaisuja julkaisevissa kustantamoissa voi olla enintään 20 prosenttia yrityksen pääomasta tai äänivallasta. Uutistoimistopalvelujen osalta oikeushenkilöiden sijoittautumisen kansallinen kohtelu edellyttää vastavuoroisuutta.

Urheilu- ja muut virkistyspalvelut

EU: Ei kansallisen kohtelun eikä suosituimmuuskohtelun velvoitteita rahapeli- ja vedonlyöntipalvelujen osalta. Oikeusvarmuuden vuoksi selvennetään, että markkinoille pääsyä ei myönnetä.

AT: Hiihtokoulupalvelujen ja vuoristo-oppaiden palvelujen osalta oikeushenkilöiden johtajien on oltava ETA-valtioiden kansalaisia.

Kirjasto-, arkisto-, museo- ja muut kulttuuripalvelut

BE, FR, HR, IT: Ei kansallisen kohtelun eikä suosituimmuuskohtelun velvoitteita kirjasto-, arkisto-, museo- ja muiden kulttuuripalvelujen osalta.

11.     Liikenne

Meriliikenne

EU: Ei kansallisen kohtelun eikä suosituimmuuskohtelun velvoitteita, kun on kyseessä rekisteröidyn yhtiön sijoittautuminen sijoittautumisvaltion lipun alla purjehtivan laivaston liikennöimiseksi.

FI: Meriliikenteen liitännäispalveluja voivat tarjota ainoastaan Suomen lipun alla purjehtivat alukset.

HR: Meriliikenteen liitännäispalvelujen osalta ulkomaisten oikeushenkilöiden edellytetään perustavan Kroatiaan yhtiön, jolle satamaviranomaisen on myönnettävä toimilupa julkisen tarjouskilpailumenettelyn perusteella. Palveluntarjoajien määrää voidaan rajoittaa satamakapasiteetin rajoitusten mukaisesti.

Sisävesiliikenne[9]

EU: Ei kansallisen kohtelun eikä suosituimmuuskohtelun velvoitteita kansallisen kabotaasiliikenteen osalta. Toimenpiteillä, jotka perustuvat joko nykyisiin tai tuleviin sisävesiliikenteeseen pääsyä koskeviin sopimuksiin (mm. Rein-, Main- ja Tonava-joen yhdistämistä toisiinsa koskevat sopimukset), varataan eräät liikenneoikeudet asianomaisiin maihin sijoittautuneille ja kansalaisuusperusteet omistajuuden osalta täyttäville liikenteenharjoittajille. Reinin vesiliikenteestä tehdyn yleissopimuksen (Mannheimin yleissopimus) täytäntöönpanomääräyksiä sovelletaan.

AT, HU: Ei kansallisen kohtelun eikä suosituimmuuskohtelun velvoitteita, kun on kyseessä rekisteröidyn yhtiön sijoittautuminen sijoittautumisvaltion lipun alla purjehtivan laivaston liikennöimiseksi.

AT: Sisävesien osalta toimilupa myönnetään ainoastaan ETA-alueen oikeushenkilöille, ja yli 50 prosentin osuus osakepääomasta, äänivalta sekä johtokunnan enemmistö on varattu ETA-valtioiden kansalaisille.

HR: Ei kansallisen kohtelun eikä suosituimmuuskohtelun velvoitteita sisävesiliikenteen osalta.

Ilmaliikennepalvelut

EU: Vastavuoroista markkinoillepääsyä koskevista edellytyksistä lentoliikenteen alalla sovitaan yhteistä ilmailualuetta koskevassa Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisessä sopimuksessa.

EU: EU:n lentoliikenteen harjoittajien käyttämien ilma-alusten on oltava rekisteröityjä kyseiselle lentoliikenteen harjoittajalle luvan antaneessa jäsenvaltiossa tai muualla EU:ssa. Ilma-aluksen ja siihen kuuluvan miehistön vuokrauksen osalta ilma-aluksen on oltava joko erityiset kansalaisuusvaatimukset täyttävien luonnollisten henkilöiden tai osakkuutta ja määräysvaltaa koskevat erityiset vaatimukset täyttävien oikeushenkilöiden omistuksessa. Ilma-alusta käyttävien lentoliikenteenharjoittajien on oltava joko erityiset kansalaisuusvaatimukset täyttävien luonnollisten henkilöiden tai osakkuutta ja määräysvaltaa koskevat erityiset vaatimukset täyttävien oikeushenkilöiden omistuksessa.

EU: Tietokonepohjaisten paikanvarausjärjestelmien (TPJ) osalta, jos unionin lentoliikenteen harjoittajille ei myönnetä vastaavaa kohtelua[10] kuin unionin ulkopuolella toimivat TPJ-palvelujen tarjoajat myöntävät unionissa tai jos Euroopan unionin TPJ-palvelujen tarjoajille ei myönnetä vastaavaa kohtelua kuin EU:n ulkopuoliset lentoliikenteen harjoittajat myöntävät unionissa, voidaan toteuttaa toimenpiteitä, jotta unionissa toimivat TPJ-palvelujen tarjoajat myöntäisivät EU:n ulkopuolisille lentoliikenteen harjoittajille ja unionissa toimivat lentoliikenteen harjoittajat EU:n ulkopuolisille TPJ-palvelujen tarjoajille vastaavan kohtelun.

Rautatieliikenne

HR: Ei kansallisen kohtelun eikä suosituimmuuskohtelun velvoitteita henkilö- ja tavaraliikenteen eikä hinaus- ja työntöpalvelujen osalta.

Tieliikenne

EU: Kabotaasitoiminta edellyttää yhtiöitymistä (ei sivuliikkeitä). Liikenteestä vastaavaa henkilöä koskee asuinpaikkavaatimus.

AT: Henkilö- ja tavaraliikenteen osalta yksinoikeuksia ja/tai lupia voidaan myöntää ainoastaan sellaisille jäsenvaltioiden kansalaisille ja unionin oikeushenkilöille, joiden päätoimipaikka on unionissa.

BG: Henkilö- ja tavaraliikenteen osalta yksinoikeuksia ja/tai lupia voidaan myöntää ainoastaan sellaisille jäsenvaltioiden kansalaisille ja unionin oikeushenkilöille, joiden päätoimipaikka on unionissa. Yhtiöittämistä edellytetään. Luonnollisia henkilöitä koskee EU-kansalaisuusvaatimus.

EL: Tieliikenteen tavarakuljetusten tarjoaminen edellyttää kreikkalaista toimilupaa. Toimiluvat myönnetään syrjimättömin ehdoin. Kreikkaa sijoittautuneet tieliikenteen tavarakuljetusten tarjoajat voivat käyttää ainoastaan Kreikassa rekisteröityjä ajoneuvoja.

FI: Tieliikennepalvelujen tarjoamiseen vaaditaan lupa, jota ei myönnetä ulkomailla rekisteröidyille ajoneuvoille.

FR: Ulkomaiset sijoittajat eivät saa tarjota kaukoliikenteen linja-autopalveluja.

LV: Henkilö- ja tavaraliikennepalvelujen tarjoaminen vaaditaan lupa, jota ei myönnetä ulkomailla rekisteröidyille ajoneuvoille. Sijoittautuneiden yritysten on käytettävä kansallisesti rekisteröityjä ajoneuvoja.

RO: Saadakseen luvan tieliikenteen ja maanteiden henkilöliikenteen harjoittajien on käytettävä ainoastaan ajoneuvoja, jotka on rekisteröity Romaniassa ja jotka omistetaan ja joita käytetään hallituksen asetuksen säännösten mukaisesti.

SE: Tieliikenteen harjoittaminen edellyttää ruotsalaista toimilupaa. Taksiluvan saamisen perusteisiin sisältyy se, että yritys on nimennyt luonnollisen henkilön toimimaan liikenteestä vastaavana henkilönä (käytännössä asuinpaikkavaatimus – ks. Ruotsin sijoittautumismuotoja koskeva varaus). Muun tieliikenteen harjoittamiseksi saatavaan lupaan vaaditaan, että yritys on sijoittautunut EU:hun, että sillä on yksikkö Ruotsissa ja että se on nimennyt liikenteestä vastaavaksi henkilöksi henkilön, joka asuu EU:ssa. Luvat myönnetään syrjimättömin ehdoin, mutta yleisenä sääntönä on, että tieliikenteen ja maanteiden henkilöliikenteen harjoittajien on käytettävä ajoneuvoja, jotka on rekisteröity kansalliseen tieliikennerekisteriin. Jos ajoneuvo on rekisteröity ulkomailla, jos sen omistaa luonnollinen tai oikeushenkilö, joka asuu pääsääntöisesti ulkomailla, ja jos se tuodaan Ruotsiin väliaikaista käyttöä varten, sitä voidaan käyttää Ruotsissa tilapäisesti. Ruotsin liikennevirasto määrittelee tilapäisen käytön yleensä enintään vuoden pituiseksi käytöksi.

14.     Energiapalvelut

EU: Ei kansallisen kohtelun eikä suosituimmuuskohtelun velvoitteita sellaisen maan luonnollisten tai oikeushenkilöiden määräysvallassa[11] olevien moldovalaisten oikeushenkilöiden osalta, jonka osuus EU:hun tulevasta öljyn ja maakaasun tuonnista on yli 5 prosenttia[12], ellei EU tarjoa kyseisen maan luonnollisille ja oikeushenkilöille kattavaa pääsyä tälle sektorille kyseisen maan kanssa tehdyn taloudellista yhdentymistä koskevan sopimuksen yhteydessä.

EU: Ei kansallisen kohtelun eikä suosituimmuuskohtelun velvoitteita ydinvoimaan perustuvan sähköntuotannon eikä ydinaineiden jalostuksen osalta.

EU: Kolmannesta maasta tai kolmansista maista olevan luonnollisen tai oikeushenkilön tai -henkilöiden määräysvallassa olevan siirtoverkonhaltijan sertifiointi voidaan evätä sähkön sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä 13 päivänä heinäkuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/72/EY 11 artiklan ja maakaasun sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä 13 päivänä heinäkuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/73/EY 11 artiklan mukaisesti, ellei siirtoverkonhaltija ole osoittanut, että sertifioinnin myöntäminen ei vaaranna energian toimitusvarmuutta jossakin jäsenvaltiossa ja/tai EU:ssa.

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Ei kansallisen kohtelun eikä suosituimmuuskohtelun velvoitteita polttoaineiden putkijohtokuljetusten osalta, konsultointipalveluja lukuun ottamatta.

BE, LV: Ei kansallisen kohtelun eikä suosituimmuuskohtelun velvoitteita maakaasun putkijohtokuljetusten osalta, konsultointipalveluja lukuun ottamatta.

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, HU, IT, LU, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SE, UK: Ei kansallisen kohtelun eikä suosituimmuuskohtelun velvoitteita energian jakeluun liittyvien palvelujen osalta, konsultointipalveluja lukuun ottamatta.

SI: Ei kansallisen kohtelun eikä suosituimmuuskohtelun velvoitteita energian jakeluun liittyvien palvelujen osalta, maakaasun jakeluun liittyviä palveluja lukuun ottamatta.

CY: Pidättää itselleen oikeuden edellyttää vastavuoroisuutta hiilivetyjen etsintään, hyödyntämiseen ja jalostukseen liittyvien toimilupien myöntämisessä.

15.     Muut muualle luokittelemattomat palvelut

PT: Ei kansallisen kohtelun eikä suosituimmuuskohtelun velvoitteita laitteiden myynnin eikä patentin myöntämisen osalta.

SE: Ei kansallisen kohtelun eikä suosituimmuuskohtelun velvoitteita hautaus-, tuhkaus- ja hautaustoimistopalvelujen osalta.

________________

LIITE XXVII-B

LUETTELO RAJATYLITTÄVIÄ PALVELUJA KOSKEVISTA SITOUMUKSISTA (UNIONI)

1.       Jäljempänä esitettävässä sitoumusluettelossa ilmoitetaan unionin tämän sopimuksen 212 artiklan mukaisesti vapauttamat palvelualat sekä Moldovan palveluihin ja palveluntarjoajiin kyseisillä aloilla varausten muodossa sovellettavat markkinoille pääsyä ja kansallista kohtelua koskevat rajoitukset. Luettelo rakentuu seuraavasti:

a)       ensimmäisessä sarakkeessa ilmoitetaan toimiala tai osa-ala, jota koskevan sitoumuksen osapuoli tekee, sekä se, millä laajuudella vapautettuihin aloihin sovelletaan varauksia;

b)      toisessa sarakkeessa esitetään sovellettavat varaukset.

Jos b kohdassa tarkoitetussa sarakkeessa on ainoastaan jäsenvaltiokohtaisia varauksia, siinä mainitsemattomat jäsenvaltiot tekevät kyseistä alaa koskevat sitoumukset ilman varauksia (vaikka tietyllä alalla ei ole jäsenvaltiokohtaisia varauksia, siihen voidaan kuitenkin soveltaa horisontaalisia varauksia tai alakohtaisia unionin laajuisia varauksia).

Sitoumuksia ei sovelleta toimialoilla ja osa-aloilla, joita ei mainita jäljempänä olevassa luettelossa.

2.       Yksittäisten toimialojen ja osa-alojen yksilöiminen:

a)       ”CPC” tarkoittaa yhteistä tavaraluokitusta sellaisena kuin Yhdistyneiden kansakuntien tilastokomissio on sen hyväksynyt (Statistical Papers, Series M, N°77, CPC prov, 1991).

b)      ”CPC ver. 1.0” tarkoittaa yhteistä tavaraluokitusta sellaisena kuin Yhdistyneiden Kansakuntien tilastokomissio on sen hyväksynyt (Statistical Papers, Series M, N°77, CPC ver 1.0, 1998).

3.       Jäljempänä olevaan luetteloon ei sisälly toimenpiteitä, jotka koskevat pätevyysvaatimuksia ja -menettelyjä, teknisiä standardeja tai lupavaatimuksia ja -menettelyjä, elleivät ne ole tämän sopimuksen 210 ja 211 artiklassa tarkoitettuja markkinoille pääsyn tai kansallisen kohtelun rajoituksia. Kyseisiä toimenpiteitä (esim. toimiluvan saamista koskeva edellytys, yleispalveluvelvoitteet, tutkintotodistusten tunnustuksen saamista säännellyillä aloilla koskeva edellytys, tiettyjen tutkintojen, ml. kielitutkinnot, läpäisemistä koskeva edellytys sekä syrjimätön vaatimus, jonka mukaan tiettyä toimintaa ei saa harjoittaa suojelluilla luonnonalueilla eikä historiallisesti tai taiteellisilta arvoiltaan erityisen merkittävillä alueilla) sovelletaan joka tapauksessa toisen osapuolen sijoittajiin, vaikka toimenpiteitä ei mainita luettelossa.

4.       Jäljempänä oleva luettelo ei rajoita muodon 1 soveltamista tietyillä palvelualoilla ja osa-aloilla eikä sijoittautumista koskevassa sitoumusluettelossa kuvattujen julkisten monopolien ja yksinoikeuksien olemassaoloa.

5.       Tämän sopimuksen 202 artiklan 3 kohdan mukaisesti jäljempänä oleva luettelo ei sisällä toimenpiteitä, jotka koskevat osapuolten myöntämiä tukia.

6.       Sitoumusluetteloon perustuvat oikeudet ja velvoitteet eivät ole sellaisenaan välittömästi sovellettavissa eivätkä ne näin ollen luo välittömästi oikeuksia yksittäisille luonnollisille tai oikeushenkilöille.

7.       Muodoilla 1 ja 2 viitataan tämän sopimuksen 203 artiklan 14 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettuihin palvelun tarjoamisen muotoihin.

Toimiala tai osa-ala || Varausten kuvaus ||

1.       YRITYSPALVELUT ||

A.      Ammatilliset palvelut || ||

a)       Lakiasiainpalvelut (CPC 861)[13] || Muotojen 1 ja 2 osalta AT, CY, ES, EL, LT, MT: Asianajajaliiton täysjäsenyys, joka vaaditaan kansallisen (EU ja jäsenvaltio) oikeuden harjoittamiseen, edellyttää kansalaisuusvaatimuksen täyttymistä. ||

(pl. julkisia tehtäviä hoitavien oikeusalan ammattilaisten (kuten notaarit, ”huissiers de justice” ja muut ”officiers publics et ministériel”) tarjoamat oikeudelliset neuvontapalvelut sekä oikeudelliset asiakirja- ja todistuspalvelut) || BE: Oikeudellista edustusta koskeviin palveluihin vaadittava asianajajaliiton täysjäsenyys edellyttää kansalaisuusvaatimuksen ja asuinpaikkavaatimuksen täyttymistä. ”Cour de cassation” -oikeusistuimessa esiintymiseen muissa kuin rikosoikeudellisissa tapauksissa sovelletaan kiintiöitä. BG: Ulkomaiset asianajajat voivat tarjota oikeudellista edustusta koskevia palveluja ainoastaan oman maansa kansalaisten osalta, ja edellytyksenä on vastavuoroisuus ja yhteistyö bulgarialaisen asianajajan kanssa. Oikeudellista sovittelua koskevien palvelujen tarjoaminen edellyttää vakinaista asuinpaikkaa. FR: Asianajajat voivat harjoittaa ”avocat auprès de la Cour de Cassation” ja ”avocat auprès du Conseil d’Etat” -ammatteja kiintiöiden rajoissa ja kansalaisuusvaatimuksen täyttyessä. HU: Ulkomaisten asianajajien harjoittama lakiasiaintoiminta on rajattu oikeudellisen neuvonnan tarjoamiseen. LV: Valan tehneitä asianajajia, joille on varattu rikosoikeudenkäynneissä edustaminen, koskee kansalaisuusvaatimus. ||

|| DK: Oikeudellisen neuvontatoiminnan markkinointi on varattu asianajajille, joilla on Tanskassa myönnetty elinkeinolupa, ja Tanskassa rekisteröityihin lakiasiaintoimistoille. Tanskalaisen toimiluvan myöntämisen edellytyksenä on Tanskassa suoritettu lainopillinen tutkinto. SE: Asianajajaliiton jäsenyys, joka on tarpeen ainoastaan käytettäessä ruotsalaista ”advokat”-ammattinimikettä, edellyttää asuinpaikkavaatimuksen täyttymistä. Muodon 1 osalta HR: Ei mitään ulkomaista lainsäädäntöä ja kansainvälistä oikeutta koskevan oikeudellisen neuvonnan osalta. Ei sitoumuksia Kroatian lain harjoittamisen osalta. ||

b)      1.       Laskentatoimen palvelut ja kirjanpidon palvelut || Muodon 1 osalta ||

(CPC 86212, muut kuin ”tilintarkastuspalvelut”, CPC 86213, CPC 86219 ja CPC 86220) || FR, HU, IT, MT, RO, SI: Ei sitoumuksia. ||

AT: Edustaminen toimivaltaisissa viranomaisissa edellyttää kansalaisuusvaatimuksen täyttymistä. ||

|| Muodon 2 osalta ||

|| Kaikki jäsenvaltiot: Ei mitään. ||

b)      2.       Tilintarkastuspalvelut || Muodon 1 osalta ||

(CPC 86211 ja 86212, muut kuin laskentatoimen palvelut) || BE, BG, CY, DE, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PT, RO, SI, UK: Ei sitoumuksia. ||

|| AT: Edustaminen toimivaltaisissa viranomaisissa ja Itävallan erityislainsäädännössä (esim. osakeyhtiölaki, pörssilaki, pankkilaki) säädettyjen tilintarkastusten suorittaminen edellyttävät kansalaisuusvaatimuksen täyttymistä. HR: Ulkomaiset tilintarkastusyritykset voivat tarjota tilintarkastuspalveluja Kroatian alueella, jos ne ovat perustaneet sivuliikkeen Kroatiaan yhtiölain säännösten mukaisesti. ||

|| SE: Tiettyjen oikeushenkilöiden, mm. kaikkien osakeyhtiöiden, ja luonnollisten henkilöiden lakisääteisiä tilintarkastuspalveluja voivat tarjota ainoastaan Ruotsissa hyväksytyt tilintarkastajat. Ainoastaan tällaiset henkilöt ja rekisteröidyt julkiset tilintarkastusyritykset voivat olla osakkeenomistajia tai muodostaa avoimen yhtiön, joka toimii laillisesti hyväksyttynä tilintarkastusyrityksenä (virallisissa tarkoituksissa). Hyväksyminen edellyttää asumista ETA-valtiossa tai Sveitsissä. Nimikkeitä ”hyväksytty tilintarkastaja” ja ”valtuutettu tilintarkastaja” saavat käyttää ainoastaan tilintarkastajat, joille on annettu hyväksyntä tai valtuutus Ruotsissa. Sellaisten taloudellisten yhteenliittymien ja tiettyjen muiden yritysten tilintarkastajilla, jotka eivät ole hyväksyttyjä tai valtuutettuja kirjanpitäjiä, on oltava toimipaikka ETA-alueella, ellei hallitus tai hallituksen nimeämä viranomainen muuta salli yksittäistapauksissa.‑ ||

|| Muodon 2 osalta ||

|| Ei mitään. ||

c)       Verotukseen liittyvät neuvontapalvelut || Muodon 1 osalta ||

(CPC 863)[14] || AT: Edustaminen toimivaltaisissa viranomaisissa edellyttää kansalaisuusvaatimuksen täyttymistä. ||

|| CY: Veroasiamiehillä on oltava valtiovarainministeriön myöntämä asianmukainen lupa. Lupa myönnetään taloudellisen tarveharkinnan perusteella. Käytetään vastaavia arviointiperusteita kuin myönnettäessä lupaa ulkomaisille sijoituksille (arviointiperusteet luetellaan horisontaalisia sitoumuksia koskevassa jaksossa) siltä osin kuin kyseisiä arviointiperusteita sovelletaan myös tähän osa-alaan, ja osa-alan työllisyystilanne otetaan aina huomioon. ||

|| BG, MT, RO, SI: Ei sitoumuksia. ||

|| Muodon 2 osalta ||

|| Ei mitään. ||

d)      Arkkitehtipalvelut || Muodon 1 osalta ||

sekä || AT: Ei sitoumuksia lukuun ottamatta suunnittelupalveluja. ||

e)       Kaupunkisuunnittelu- ja maisemasuunnittelupalvelut || BE, CY, EL, IT, MT, PL, PT, SI: Ei sitoumuksia. ||

DE: Kansallisia sääntöjä sovelletaan kaikista ulkomailta toimitettavista palveluista maksettaviin korvauksiin ja palkkioihin. HR: Arkkitehtipalvelut: Luonnolliset ja oikeushenkilöt voivat tarjota näitä palveluja Kroatian arkkitehtikamarin suostumuksella. Valtuutetun luonnollisen tai oikeushenkilön on tunnustettava (validoitava) Kroatiassa kaikki ulkomailla laaditut suunnitelmat tai hankkeet Kroatian lainsäädännön mukaisuuden tarkistamiseksi. Luvan tunnustamiseen (validointiin) myöntää rakennus- ja kaupunkisuunnitteluministeriö. Kaupunkisuunnittelu: Luonnolliset ja oikeushenkilöt voivat tarjota näitä palveluja saatuaan siihen luvan rakennus- ja kaupunkisuunnitteluministeriöltä. ||

(CPC 8671 ja CPC 8674) || HU, RO: Ei sitoumuksia maisemasuunnittelupalvelujen osalta. ||

|| Muodon 2 osalta ||

|| Ei mitään. ||

f)       Tekniset palvelut; sekä || Muodon 1 osalta ||

g)      Tekniset kokonaispalvelut || AT, SI: Ei sitoumuksia lukuun ottamatta pelkkiä suunnittelupalveluja. ||

(CPC 8672 ja CPC 8673) || CY, EL, IT, MT, PT: Ei sitoumuksia. HR: Luonnolliset ja oikeushenkilöt voivat tarjota näitä palveluja Kroatian insinöörien kamarin suostumuksella. Valtuutetun luonnollisen tai oikeushenkilön on tunnustettava (validoitava) Kroatiassa kaikki ulkomailla laaditut suunnitelmat tai hankkeet Kroatian lainsäädännön mukaisuuden tarkistamiseksi. Luvan tunnustamiseen (validointiin) myöntää rakennus- ja kaupunkisuunnitteluministeriö. ||

|| Muodon 2 osalta ||

|| Ei mitään. ||

h)      Sairaanhoitopalvelut (ml. psykologit) ja hammashoitopalvelut || Muodon 1 osalta ||

AT, BE, BG, CY, DE, DK, EE, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PT, RO, SK, UK: Ei sitoumuksia. HR: Ei sitoumuksia lukuun ottamatta telelääketiedettä, jonka osalta: Ei mitään. ||

(CPC 9312 ja CPC 85201 osittain) || SI: Ei sitoumuksia sosiaalilääketieteen palvelujen, hygieniapalvelujen, epidemiologisten sekä lääketieteellis-ekologisten palvelujen, veritoimitusten, verivalmisteiden ja verensiirtojen eikä ruumiinavausten osalta. ||

|| Muodon 2 osalta ||

|| Ei mitään. ||

i)       Eläinlääkintäpalvelut || Muodon 1 osalta ||

(CPC 932) || AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, EL, HU, IE, IT, LV, MT, NL, PT, RO, SI, SK: Ei sitoumuksia. ||

|| UK: Ei sitoumuksia lukuun ottamatta eläinlääketieteellisiä laboratorio- ja eläinlääkäreille tarjottavia teknisiä palveluja, yleistä neuvontaa, opastusta ja tiedottamista, jotka koskevat esim. ravintoa, käyttäytymistä ja lemmikkieläinten hoitoa. ||

|| Muodon 2 osalta ||

|| Ei mitään. ||

j)       1.       Kätilöpalvelut || Muodon 1 osalta ||

(CPC 93191 osittain) || AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PT, RO, SI, SK, UK: Ei sitoumuksia. ||

j)       2.       Sairaanhoitaja- ja fysioterapeuttipalvelut sekä avustavan hoitohenkilöstön palvelut || FI, PL: Ei sitoumuksia lukuun ottamatta sairaanhoitajia. HR: Ei sitoumuksia lukuun ottamatta telelääketiedettä. Ei mitään. ||

Muodon 2 osalta ||

(CPC 93191 osittain) || Ei mitään. ||

k)      Farmaseuttisten tuotteiden sekä lääkinnällisten ja ortopedisten tuotteiden vähittäismyynti || Muodon 1 osalta ||

AT, BE, BG, CZ, DE, CY, DK, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SE, SI, UK: Ei sitoumuksia. ||

(CPC 63211) || LV, LT: Ei sitoumuksia lukuun ottamatta postimyyntiä. ||

sekä muut farmaseuttien tarjoamat palvelut[15] || HU: Ei sitoumuksia lukuun ottamatta koodia CPC 63211. ||

Muodon 2 osalta ||

|| Ei mitään. ||

B.      Tietokonepalvelut ja niihin liittyvät palvelut || ||

(CPC 84) || Muotojen 1 ja 2 osalta ||

|| Ei mitään. ||

C.      Tutkimus- ja kehittämispalvelut || ||

a)       Yhteiskuntatieteiden ja humanististen tieteiden tutkimus- ja kehittämispalvelut || Muotojen 1 ja 2 osalta ||

(CPC 852 pl. psykologien palvelut)[16] || EU: Julkisin varoin rahoitettavien tutkimus- ja kehittämispalvelujen osalta yksinoikeuksia ja/tai lupia voidaan myöntää ainoastaan unionin jäsenvaltioiden kansalaisille ja sellaisille unionin oikeushenkilöille, joiden päätoimipaikka on unionissa. ||

b)      Luonnontieteen tutkimus- ja kehittämispalvelut (CPC 851) ja ||

c)       Tieteidenväliset tutkimus- ja kehittämispalvelut (CPC 853) || ||

D.      Kiinteistöpalvelut[17] || ||

a)       Omaan tai kolmannen osapuolen lukuun suoritettavat palvelut || Muodon 1 osalta ||

(CPC 821) || BG, CY, CZ, EE, HU, IE, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: Ei sitoumuksia. HR: Edellytetään kaupallista läsnäoloa. ||

|| Muodon 2 osalta ||

|| Ei mitään. ||

b)      Palkkio- tai sopimusperusteiset palvelut || Muodon 1 osalta ||

(CPC 822) || BG, CY, CZ, EE, HU, IE, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: Ei sitoumuksia. HR: Edellytetään kaupallista läsnäoloa. ||

|| Muodon 2 osalta ||

|| Ei mitään. ||

E.      Vuokraus- ja leasingpalvelut ilman käyttäjää tai kuljettajaa || ||

a)       Aluksiin liittyvät || Muodon 1 osalta ||

(CPC 83103) || BG, CY, DE, HU, MT, RO: Ei sitoumuksia. ||

|| Muodon 2 osalta ||

|| Ei mitään. ||

b)      Ilma-aluksiin liittyvät || Muodon 1 osalta ||

(CPC 83104) || BG, CY, CZ, HU, LV, MT, PL, RO, SK: Ei sitoumuksia. ||

|| Muodon 2 osalta ||

|| BG, CY, CZ, LV, MT, PL, RO, SK: Ei sitoumuksia. ||

|| AT, BE, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LT, LU, NL, PT, SI, SE, UK: Euroopan unionin lentoliikenteen harjoittajien käyttämien ilma-alusten on oltava rekisteröityjä kyseiselle lentoliikenteen harjoittajalle luvan antaneessa jäsenvaltiossa tai muualla unionissa. Tästä vaatimuksesta voidaan poiketa, kun kyseessä on lyhytaikainen vuokrasopimus tai jos olosuhteet ovat poikkeukselliset. ||

c)       Muihin kulkuneuvoihin liittyvät || Muodon 1 osalta ||

BG, CY, HU, LV, MT, PL, RO, SI: Ei sitoumuksia. ||

(CPC 83101, CPC 83102 ja CPC 83105) || Muodon 2 osalta ||

Ei mitään. ||

d)      Muihin koneisiin ja laitteisiin liittyvät || Muodon 1 osalta ||

BG, CY, CZ, HU, MT, PL, RO, SK: Ei sitoumuksia. ||

(CPC 83106, CPC 83107, CPC 83108 ja CPC 83109) || Muodon 2 osalta ||

Ei mitään. ||

e)         Henkilökohtaisiin ja kotitaloustarvikkeisiin liittyvät || Muotojen 1 ja 2 osalta ||

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: Ei sitoumuksia. ||

(CPC 832) ||

f)       Televiestintälaitteiden vuokraus || Muotojen 1 ja 2 osalta ||

(CPC 7541) || Ei mitään. ||

F.      Muut yrityspalvelut || ||

a)       Mainonta || Muotojen 1 ja 2 osalta ||

(CPC 871) || Ei mitään. ||

b)      Markkina- ja mielipidetutkimuspalvelut || Muotojen 1 ja 2 osalta ||

(CPC 864) || Ei mitään. ||

c)       Liikkeenjohdon konsultointipalvelut || Muotojen 1 ja 2 osalta ||

(CPC 865) || Ei mitään. ||

d)      Liikkeenjohdon konsultointipalveluihin liittyvät palvelut || Muotojen 1 ja 2 osalta ||

(CPC 866) || HU: Ei sitoumuksia välimies- ja sovittelupalvelujen (CPC 86602) osalta ||

e)       Tekniset testaus- ja analysointipalvelut || Muodon 1 osalta ||

IT: Ei sitoumuksia biologin tai kemistin ammattien osalta. ||

(CPC 8676) || BG, CY, CZ, MT, PL, RO, SK, SE: Ei sitoumuksia. ||

|| Muodon 2 osalta ||

|| CY, CZ, MT, PL, RO, SK, SE: Ei sitoumuksia. ||

f)       Maa-, riista- ja metsätalouteen liittyvät neuvonta- ja konsultointipalvelut || Muodon 1 osalta ||

IT: Ei sitoumuksia agronomeille ja maatalousneuvojille (”periti agrari”) varattujen toimien osalta. ||

EE, MT, RO, SI: Ei sitoumuksia. ||

(CPC 881 osittain) || Muodon 2 osalta ||

|| Ei mitään. ||

g)      Kalastukseen liittyvät neuvonta- ja konsultointipalvelut || Muodon 1 osalta ||

LV, MT, RO, SI: Ei sitoumuksia. ||

(CPC 882 osittain) || Muodon 2 osalta ||

|| Ei mitään. ||

h)      Teollisuuteen liittyvät neuvonta- ja konsultointipalvelut || Muotojen 1 ja 2 osalta ||

(CPC 884 osittain ja CPC 885 osittain) || Ei mitään. ||

i)       Työnvälitys- ja henkilöstönhankintapalvelut || ||

i)       1.       Johtohenkilöiden hakupalvelut || Muodon 1 osalta ||

(CPC 87201) || AT, BG, CY, CZ, DE, EE, ES, FI, HR, IE, LV, LT, MT, PL, PT, RO, SK, SI, SE: Ei sitoumuksia. ||

|| Muodon 2 osalta ||

|| AT, BG, CY, CZ, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: Ei sitoumuksia. ||

i)       2.       Työnvälityspalvelut || Muodon 1 osalta ||

(CPC 87202) || AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, EL, FI, FR, HR, IE, IT, LU, LV, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: Ei sitoumuksia. ||

|| Muodon 2 osalta ||

|| AT, BG, CY, CZ, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: Ei sitoumuksia. ||

i)      3.        Tilapäisen toimistohenkilöstön hankintapalvelut || Muodon 1 osalta ||

AT, BG, CY, CZ, DE, EE, FI, FR, HR, IT, IE, LV, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SK, SI: Ei sitoumuksia. ||

(CPC 87203) || Muodon 2 osalta ||

|| AT, BG, CY, CZ, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: Ei sitoumuksia. ||

i)       4.       Kotiapuhenkilöstön, myynti- tai teollisuustyöntekijöiden, sairaanhoitohenkilöstön ja muun henkilöstön hankintapalvelut || Muotojen 1 ja 2 osalta ||

Kaikki jäsenvaltiot paitsi HU: Ei sitoumuksia. ||

(CPC 87204, CPC 87205, CPC 87206, CPC 87209) || HU: Ei mitään. ||

j)       1.       Etsiväpalvelut || Muotojen 1 ja 2 osalta ||

(CPC 87301) || BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, UK: Ei sitoumuksia. ||

j)       2.       Turvallisuuspalvelut || Muodon 1 osalta ||

(CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304 ja CPC 87305) || HU: Ei sitoumuksia koodien CPC 87304 ja CPC 87305 osalta. ||

BE, BG, CY, CZ, ES, EE, FI, FR, HR, IT, LV, LT, MT, PT, PL, RO, SI, SK: Ei sitoumuksia. ||

|| Muodon 2 osalta ||

|| HU: Ei sitoumuksia koodien CPC 87304 ja CPC 87305 osalta. ||

|| BG, CY, CZ, EE, HR, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: Ei sitoumuksia. ||

k)      Tieteelliset ja tekniset konsultointipalvelut || Muodon 1 osalta ||

BE, BG, CY, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, UK: Ei sitoumuksia etsintäpalvelujen osalta. HR: Ei mitään, paitsi että geologiseen, geodeettiseen ja kaivostoiminnan perustutkimukseen liittyviä palveluja sekä niihin liittyviä ympäristönsuojelua koskevia tutkimuspalveluja voidaan toteuttaa Kroatian alueella vain yhdessä kroatialaisten oikeushenkilöiden kanssa tai niiden kautta. ||

(CPC 8675) || Muodon 2 osalta ||

|| Ei mitään. ||

l)       1.       Alusten huolto ja korjaus || Muodon 1 osalta ||

Meriliikennealusten osalta: BE, BG, DE, DK, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LU, NL, PT, SI, UK: Ei sitoumuksia. ||

(CPC 8868 osittain) || Sisävesiliikennealusten osalta: EU, paitsi EE, HU, LV, PL: Ei sitoumuksia. ||

|| Muodon 2 osalta ||

|| Ei mitään. ||

l)       2.       Rautatiekaluston huolto ja korjaus || Muodon 1 osalta ||

AT, BE, BG, DE, CY, CZ, DK, ES, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK: Ei sitoumuksia. ||

(CPC 8868 osittain) || Muodon 2 osalta ||

|| Ei mitään. ||

l)       3.       Moottoriajoneuvojen, moottoripyörien, moottorikelkkojen ja tieliikenteen kuljetusvälineiden huolto ja korjaus || Muotojen 1 ja 2 osalta ||

(CPC 6112, CPC 6122, CPC 8867 osittain ja CPC 8868 osittain) || Ei mitään. ||

l)        4.      Ilma-alusten ja niiden osien huolto ja korjaus || Muodon 1 osalta ||

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Ei sitoumuksia. ||

(CPC 8868 osittain) || Muodon 2 osalta ||

|| Ei mitään. ||

l)       5.       Metallituotteiden, koneiden (ei toimisto-), laitteiden (ei kuljetus- ja toimisto-) sekä henkilökohtaisten ja kotitaloustarvikkeiden huolto ja korjaus[18] || Muotojen 1 ja 2 osalta ||

(CPC 633, CPC 7545, CPC 8861, CPC 8862, CPC 8864, CPC 8865 ja CPC 8866) || Ei mitään. ||

m)     Rakennusten puhtaanapitopalvelut || Muodon 1 osalta ||

(CPC 874) || AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: Ei sitoumuksia. ||

|| Muodon 2 osalta ||

|| Ei mitään. ||

n)      Valokuvauspalvelut || Muodon 1 osalta ||

(CPC 875) || BG, EE, MT, PL: Ei sitoumuksia ilmavalokuvauspalvelujen osalta. ||

|| HR, LV: Ei sitoumuksia erikoisvalokuvauspalvelujen (CPC 87504) osalta. ||

|| Muodon 2 osalta ||

|| Ei mitään. ||

o)      Pakkauspalvelut || Muotojen 1 ja 2 osalta ||

(CPC 876) || Ei mitään. ||

p)      Julkaisu- ja painopalvelut || Muotojen 1 ja 2 osalta ||

(CPC 88442) || Ei mitään. ||

q)      Kokouspalvelut || Muotojen 1 ja 2 osalta ||

(CPC 87909 osittain) || Ei mitään. ||

r)       Muut || ||

r)       1.      Käännös- ja tulkkauspalvelut || Muodon 1 osalta ||

PL: Ei sitoumuksia valantehneiden kääntäjien ja tulkkien palvelujen osalta. ||

HR: Ei sitoumuksia virallisten asiakirjojen osalta. HU, SK: Ei sitoumuksia virallisen kääntämisen ja tulkkauksen osalta. ||

(CPC 87905) || Muodon 2 osalta ||

|| Ei mitään. ||

r)      2.       Sisustussuunnittelu- ja muut muotoilu- ja suunnittelupalvelut || Muodon 1 osalta ||

DE: Kansallisia sääntöjä sovelletaan kaikista ulkomailta toimitettavista palveluista maksettaviin korvauksiin ja palkkioihin. HR: Ei sitoumuksia. ||

(CPC 87907) || Muodon 2 osalta ||

|| Ei mitään. ||

r)        3.      Perintätoimistojen palvelut || Muotojen 1 ja 2 osalta ||

(CPC 87902) || BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Ei sitoumuksia. ||

r)       4.       Luottotietopalvelut || Muotojen 1 ja 2 osalta ||

(CPC 87901) || BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Ei sitoumuksia. ||

r)       5.       Kopiointipalvelut || Muodon 1 osalta ||

(CPC 87904)[19] || AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: Ei sitoumuksia. ||

|| Muodon 2 osalta ||

|| Ei mitään. ||

r)       6.       Televiestinnän konsultointipalvelut || Muotojen 1 ja 2 osalta ||

(CPC 7544) || Ei mitään. ||

r)       7.       Puhelinvastauspalvelut || Muotojen 1 ja 2 osalta ||

(CPC 87903) || Ei mitään. ||

2.       VIESTINTÄPALVELUT ||

A.      Posti- ja kuriiripalvelut || ||

(Postilähetysten[20] käsittelyyn[21] liittyvät palvelut seuraavan osa-aloja koskevan luettelon mukaisesti sekä koti- että ulkomaan lähetyksissä: i)       osoitteellisten, mille tahansa fyysiselle välineelle[22] kirjoitettujen kirjallisten viestien käsittely, ml. yhdistelmäpostipalvelu ja suoramainonta, ii)      osoitteellisten pakettien[23] käsittely, iii)     osoitteellisten painotuotteiden[24] käsittely, || Muotojen 1 ja 2 osalta Ei mitään[25]. ||

iv)     edellä kohdissa i–iii tarkoitettujen tuotteiden käsittely kirjattuna tai vakuutettuna postina, || ||

v)      edellä kohdissa i–iii tarkoitettujen tuotteiden pikalähetyspalvelut[26], || ||

vi)     osoitteettomien tuotteiden käsittely, || ||

vii)    asiakirjojen vaihto[27]. || ||

Osa-alat i, iv ja v suljetaan kuitenkin pois, jos ne kuuluvat varattavissa oleviin palveluihin eli jos ne koskevat sellaisia alle 350 gramman painoisia kirjelähetyksiä[28], joiden hinta on alempi kuin 5-kertainen perustariffi, tai jos ne koskevat oikeus- ja hallintomenettelyjen yhteydessä käytettäviä kirjattuja lähetyksiä.) || ||

(CPC 751 osittain, CPC 71235[29] osittain ja CPC 73210[30] osittain) || ||

B.      Televiestintäpalvelut || ||

(Nämä palvelut eivät kata taloudellista toimintaa, joka koostuu sellaisen sisällön tarjonnasta, jonka välittäminen edellyttää televiestintäpalveluita) ||

a)       Kaikki palvelut, jotka koostuvat sähkömagneettisten signaalien lähettämisestä ja vastaanottamisesta[31] lukuun ottamatta yleisradiotoimintaa[32] || Muotojen 1 ja 2 osalta ||

Ei mitään. ||

b)      Satelliittilähetysten välityspalvelut[33] || Muotojen 1 ja 2 osalta ||

EU: Ei mitään, paitsi että tämän toimialan palveluntarjoajiin voidaan soveltaa sähköistä viestintää koskevan EU:n sääntelyjärjestelmän mukaista velvoitetta turvata yleisen edun mukaiset tavoitteet, jotka liittyvät sisällön siirtoon palveluntarjoajien verkossa. ||

|| BE: Ei sitoumuksia. ||

3.       RAKENNUSPALVELUT JA NIIHIN LIITTYVÄT TEKNISET PALVELUT ||

Rakennuspalvelut ja niihin liittyvät tekniset palvelut (CPC 511, CPC 512, CPC 513, CPC 514, CPC 515, CPC 516, CPC 517 ja CPC 518) || Muotojen 1 ja 2 osalta ||

Ei mitään. ||

4.       JAKELUPALVELUT ||

(pl. aseiden, ammusten, räjähdysaineiden ja muiden sotatarvikkeiden jakelu) ||

A.      Komissionääripalvelut || Muotojen 1 ja 2 osalta ||

a)       Moottoriajoneuvoja, moottoripyöriä, moottorikelkkoja ja niiden osia ja tarvikkeita koskevat komissionääripalvelut || EU, paitsi AT, SI, SE, FI: Ei sitoumuksia kemiallisten tuotteiden ja jalometallien (ja jalokivien) jakelun osalta. ||

(CPC 61111 osittain, CPC 6113 osittain ja CPC 6121 osittain) || AT: Ei sitoumuksia pyroteknisten tuotteiden, helposti syttyvien tuotteiden, räjäytysvälineiden ja myrkyllisten aineiden jakelun osalta ||

b)      Muut komissionääripalvelut || AT, BG: Ei sitoumuksia lääkinnälliseen käyttöön tarkoitettujen tuotteiden kuten lääkinnällisten ja kirurgisten laitteiden, lääkeaineiden ja lääkinnälliseen käyttöön tarkoitettujen tavaroiden osalta. HR: Ei sitoumuksia tupakkatuotteiden jakelun osalta. ||

(CPC 621) || Muodon 1 osalta ||

B.      Tukkukaupan palvelut || AT, BG, FR, PL, RO: Ei sitoumuksia tupakan ja tupakkatuotteiden jakelun osalta. ||

a)       Moottoriajoneuvojen, moottoripyörien, moottorikelkkojen ja niiden osien ja tarvikkeiden tukkukaupan palvelut || ||

(CPC 61111 osittain, CPC 6113 osittain ja CPC 6121 osittain) || BG, FI, PL, RO: Ei sitoumuksia alkoholijuomien jakelun osalta. ||

b)      Radio- ja telepäätelaitteiden tukkukaupan palvelut || SE: Ei sitoumuksia alkoholijuomien vähittäismyyntipalvelujen osalta. ||

(CPC 7542 osittain) || AT, BG, CZ, FI, RO, SK, SI: Ei sitoumuksia farmaseuttisten tuotteiden jakelun osalta. ||

c)       Muut tukkukaupan palvelut || BG, HU, PL: Ei sitoumuksia hyödykkeiden välittäjien palvelujen osalta. ||

(CPC 622, pl. energiatuotteiden tukkukaupan palvelut[34]) || FR: Komissionääripalvelujen osalta ei sitoumuksia niiden kauppiaiden ja välittäjien palvelujen osalta, jotka toimivat 17:llä kansallista etua koskevalla tuoreiden elintarvikkeiden markkina-alalla. Ei sitoumuksia farmaseuttisten tuotteiden tukkumyynnin osalta. ||

C.      Vähittäiskaupan palvelut[35] || MT: Ei sitoumuksia komissionääripalvelujen osalta. ||

Moottoriajoneuvojen, moottoripyörien, moottorikelkkojen ja niiden osien ja tarvikkeiden vähittäiskaupan palvelut || BE, BG, CY, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, UK: Ei sitoumuksia vähittäiskaupan palvelujen osalta lukuun ottamatta postimyyntiä. ||

(CPC 61112, CPC 6113 osittain ja CPC 6121 osittain) || ||

Radio- ja telepäätelaitteiden vähittäiskaupan palvelut || ||

(CPC 7542 osittain) || ||

Elintarvikkeiden vähittäiskaupan palvelut || ||

(CPC 631) || ||

Muiden tuotteiden (ei energia‑) vähittäiskaupan palvelut, pl. farmaseuttiset tuotteet sekä lääkinnälliset ja ortopediset tuotteet[36] || ||

(CPC 632, pl. CPC 63211 ja 63297) || ||

D.      Franchising-toiminta || ||

(CPC 8929) || ||

5.       KOULUTUSPALVELUT (ainoastaan yksityisesti rahoitetut palvelut) ||

A.      Alemman perusasteen koulutuspalvelut || Muodon 1 osalta ||

(CPC 921) || BG, CY, FI, HR, MT, RO, SE, SI: Ei sitoumuksia. FR: Kansalaisuusvaatimus. Ulkomaiden kansalaiset voivat kuitenkin saada toimivaltaisilta viranomaisilta luvan oppilaitoksen perustamiseen ja johtamiseen sekä opettamiseen. IT: Jotta palveluntarjoajat voisivat myöntää valtion tunnustamia tutkintotodistuksia, niiden on täytettävä kansalaisuusvaatimus. ||

|| Muodon 2 osalta ||

|| CY, FI, HR, MT, RO, SE, SI: Ei sitoumuksia. ||

B.      Ylemmän perusasteen ja keskiasteen koulutuspalvelut || Muodon 1 osalta ||

(CPC 922) || BG, CY, FI,HR, MT, RO, SE: Ei sitoumuksia. FR: Kansalaisuusvaatimus. Ulkomaiden kansalaiset voivat kuitenkin saada toimivaltaisilta viranomaisilta luvan oppilaitoksen perustamiseen ja johtamiseen sekä opettamiseen. IT: Jotta palveluntarjoajat voisivat myöntää valtion tunnustamia tutkintotodistuksia, niiden on täytettävä kansalaisuusvaatimus. ||

|| Muodon 2 osalta ||

|| CY, FI, MT, RO, SE: Ei sitoumuksia. ||

|| Muotojen 1 ja 2 osalta ||

|| LV: Ei sitoumuksia sellaisten koulutuspalvelujen osalta, jotka liittyvät vammaisille opiskelijoille tarkoitettuihin toisen asteen teknisen ja ammatillisen koulutuksen kaltaisiin koulutuspalveluihin (CPC 9224). ||

C.      Korkea-asteen koulutuspalvelut || Muodon 1 osalta ||

(CPC 923) || AT, BG, CY, FI, MT, RO, SE: Ei sitoumuksia. ||

|| FR: Kansalaisuusvaatimus. Ulkomaiden kansalaiset voivat kuitenkin saada toimivaltaisilta viranomaisilta luvan oppilaitoksen perustamiseen ja johtamiseen sekä opettamiseen. ||

|| IT: Jotta palveluntarjoajat voisivat myöntää valtion tunnustamia tutkintotodistuksia, niiden on täytettävä kansalaisuusvaatimus. ||

|| Muodon 2 osalta ||

|| AT, BG, CY, FI, MT, RO, SE: Ei sitoumuksia. ||

|| Muotojen 1 ja 2 osalta ||

|| CZ, SK: Ei korkea-asteen koulutuspalveluja koskevia sitoumuksia lukuun ottamatta teknisiä ja ammatillisia keskiasteen jälkeisiä koulutuspalveluja (CPC 92310). ||

D.      Aikuiskoulutuspalvelut || Muotojen 1 ja 2 osalta ||

(CPC 924) || CY, FI, MT, RO, SE: Ei sitoumuksia. ||

|| AT: Ei sitoumuksia radio- tai televisiolähetyksinä toteutettavien aikuiskoulutuspalvelujen osalta. ||

E.      Muut koulutuspalvelut || Muotojen 1 ja 2 osalta ||

(CPC 929) || AT, BE, BG, CY, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, UK: Ei sitoumuksia. Muodon 1 osalta HR: Ei mitään kirjekurssina tai televiestinnän välityksellä toteutettavan koulutuksen osalta. ||

6.       YMPÄRISTÖPALVELUT ||

A.      Jätevesipalvelut || Muodon 1 osalta ||

(CPC 9401)[37] || EU, paitsi EE, LT, LV: Ei sitoumuksia lukuun ottamatta konsultointipalveluja. EE, LT, LV: Ei mitään. Muodon 2 osalta Ei mitään. ||

B.      Kiinteiden tai vaarallisten jätteiden käsittely pl. vaarallisten jätteiden kuljetus rajojen yli || Muodon 1 osalta EU, paitsi EE, HU: Ei sitoumuksia lukuun ottamatta konsultointipalveluja. EE, HU: Ei mitään. Muodon 2 osalta ||

a)       Jätehuoltopalvelut || Ei mitään. ||

(CPC 9402) || ||

b)      Puhtaanapito ja sen kaltaiset palvelut || Muodon 1 osalta EU, paitsi EE, HU, LT: Ei sitoumuksia lukuun ottamatta konsultointipalveluja. EE, HU, LT: Ei mitään. Muodon 2 osalta Ei mitään. ||

(CPC 9403) || ||

C.      Ilman laadun ja ilmaston suojelu || Muodon 1 osalta EU, paitsi EE, FI, LT, PL, RO: Ei sitoumuksia lukuun ottamatta konsultointipalveluja. EE, FI, LT, PL, RO: Ei mitään. Muodon 2 osalta Ei mitään. ||

(CPC 9404)[38] || ||

D.      Maaperän ja vesistön kunnostaminen ja puhdistaminen || Muodon 1 osalta EU, paitsi EE, FI, RO: Ei sitoumuksia lukuun ottamatta konsultointipalveluja. EE, FI, RO: Ei mitään. Muodon 2 osalta Ei mitään. ||

a)       Saastuneen tai pilaantuneen maaperän ja veden käsittely ja kunnostaminen || ||

(CPC 94060 osittain)[39] || ||

E.      Melun ja tärinän torjunta || Muodon 1 osalta EU, paitsi EE, FI, LT, PL, RO: Ei sitoumuksia lukuun ottamatta konsultointipalveluja. EE, FI, LT, PL, RO: Ei mitään. Muodon 2 osalta Ei mitään. ||

(CPC 9405) || ||

F.      Biologisen monimuotoisuuden ja maiseman säilyttäminen || Muodon 1 osalta EU, paitsi EE, FI, RO: Ei sitoumuksia lukuun ottamatta konsultointipalveluja. EE, FI, RO: Ei mitään. Muodon 2 osalta Ei mitään. ||

a)       Luonnon- ja maisemansuojelupalvelut || ||

(CPC 9406 osittain) || ||

G.      Muut ympäristöpalvelut ja niihin liittyvät palvelut || Muodon 1 osalta EU, paitsi EE, FI, RO: Ei sitoumuksia lukuun ottamatta konsultointipalveluja. EE, FI, RO: Ei mitään. Muodon 2 osalta Ei mitään. ||

(CPC 94090) || ||

7.       RAHOITUSPALVELUT || ||

A.      Vakuutustoiminta ja siihen liittyvät palvelut || Muotojen 1 ja 2 osalta ||

|| AT, BE, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, NL, PL, PT, RO, SK, SE, SI, UK: Ei sitoumuksia ensivakuutuksia koskevien palvelujen osalta lukuun ottamatta vakuutuksia riskien varalta seuraavissa tapauksissa: ||

|| i)       merenkulku ja kaupallinen lentoliikenne sekä avaruusalusten laukaisut ja kuljetukset (ml. satelliitit), joiden yhteydessä vakuutus kattaa kokonaan tai osittain kuljetettavan tavaran, kuljetusvälineen sekä siitä mahdollisesti syntyvät vastuut; sekä ||

|| ii)      kansainvälinen kauttakulkutavara. ||

|| AT: Myynninedistämis- ja välitystoimet unioniin sijoittautumattoman tytäryhtiön tai Itävaltaan sijoittautumattoman sivuliikkeen (lukuun ottamatta jälleen- ja edelleenvakuutusta) puolesta ovat kiellettyjä. Pakollisen lentovakuutuksen, lukuun ottamatta kansainvälisen kaupallisen lentoliikenteen vakuutuksia, voi antaa ainoastaan unioniin sijoittautunut tytäryhtiö tai Itävaltaan sijoittautunut sivuliike. ||

|| DK: Pakollisen lentokuljetusvakuutuksen voivat antaa ainoastaan unioniin sijoittautuneet yritykset. Muut henkilöt tai yritykset (mukaan luettuina vakuutusyhtiöt) kuin ne vakuutusyhtiöt, joilla on Tanskan lainsäädännön mukaisesti myönnetty tai Tanskan toimivaltaisten viranomaisten myöntämä toimilupa, eivät voi antaa Tanskassa ensivakuutuksia Tanskassa asuville henkilöille, tanskalaisille aluksille tai Tanskassa olevalle omaisuudelle liiketoiminnallisia tarkoituksia varten. ||

|| DE: Pakollisen lentovakuutuksen voi antaa ainoastaan unioniin sijoittautunut tytäryhtiö tai Saksaan sijoittautunut sivuliike. Jos ulkomainen vakuutusyhtiö on perustanut sivuliikkeen Saksaan, se voi tehdä Saksassa kansainvälisiin kuljetuksiin liittyviä vakuutussopimuksia ainoastaan Saksaan sijoittautuneen sivuliikkeensä kautta. ||

|| FR: Maakuljetuksiin liittyviä riskejä voivat vakuuttaa ainoastaan unioniin sijoittautuneet vakuutusyhtiöt. ||

|| PL: Ei sitoumuksia jälleenvakuutuksen ja edelleenvakuutuksen osalta lukuun ottamatta kansainvälisessä kaupassa oleviin tavaroihin liittyviä riskejä. ||

|| PT: Ainoastaan EU:hun sijoittautuneet yhtiöt voivat antaa lento- ja merikuljetusvakuutuksia, jotka kattavat tavarat, lentokoneen, laivan ja vastuuvelvollisuuden. Ainoastaan EU:hun sijoittautuneet henkilöt tai yritykset voivat toimia edellä mainitun kaltaisen vakuutustoiminnan asiamiehinä Portugalissa. ||

|| ||

|| Muodon 1 osalta ||

|| AT, BE, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, NL, PT, RO, SK, SE, SI, UK: Ei sitoumuksia ensivakuutuksia koskevien välityspalvelujen osalta lukuun ottamatta vakuutuksia riskien varalta seuraavissa tapauksissa: ||

|| i)       merenkulku ja kaupallinen lentoliikenne sekä avaruusalusten laukaisut ja kuljetukset (ml. satelliitit), joiden yhteydessä vakuutus kattaa kokonaan tai osittain kuljetettavan tavaran, kuljetusvälineen sekä siitä mahdollisesti syntyvät vastuut; sekä ||

|| ii)      kansainvälinen kauttakulkutavara. ||

|| BG: Ei ensivakuutuksia koskevia sitoumuksia, paitsi sellaisten palvelujen osalta, joita ulkomaiset palveluntarjoajat tarjoavat ulkomaisille henkilöille Bulgarian alueella. Ulkomaiset vakuutusyhtiöt eivät voi suoraan antaa tavaroiden kuljetusta ja ajoneuvoja koskevaa vakuutusta tai vastuuvakuutusta Bulgariaan sijoittuvien riskien varalta. Ulkomainen vakuutusyhtiö voi tehdä vakuutussopimuksia vain sivuliikkeen kautta. Ei sitoumuksia talletusvakuutusten ja sen kaltaisten korvausjärjestelmien eikä pakollisten vakuutusjärjestelmien osalta. ||

|| CY, LV, MT: Ei sitoumuksia ensivakuutuksia koskevien palvelujen osalta lukuun ottamatta vakuutuksia riskien varalta seuraavissa tapauksissa: ||

|| i)       merenkulku ja kaupallinen lentoliikenne sekä avaruusalusten laukaisut ja kuljetukset (ml. satelliitit), joiden yhteydessä vakuutus kattaa kokonaan tai osittain kuljetettavan tavaran, kuljetusvälineen sekä siitä mahdollisesti syntyvät vastuut; sekä ||

|| ii)      kansainvälinen kauttakulkutavara. ||

|| LT: Ei sitoumuksia ensivakuutuksia koskevien palvelujen osalta lukuun ottamatta vakuutuksia riskien varalta seuraavissa tapauksissa: ||

|| i)       merenkulku ja kaupallinen lentoliikenne sekä avaruusalusten laukaisut ja kuljetukset (ml. satelliitit), joiden yhteydessä vakuutus kattaa kokonaan tai osittain kuljetettavan tavaran, kuljetusvälineen sekä siitä mahdollisesti syntyvät vastuut; sekä ||

|| ii)      kansainvälinen kauttakulkutavara lukuun ottamatta sellaisia maakuljetuksia, joissa riskit sijoittuvat Liettuaan. ||

|| BG, LV, LT, PL: Ei sitoumuksia vakuutusvälityksen osalta. ||

|| ES: Aktuaaripalveluja koskee asuinpaikkavaatimus, ja lisäksi edellytetään kolmen vuoden kokemusta alalta. FI: Ensivakuutuspalveluja (ml. rinnakkaisvakuutus) voivat tarjota ainoastaan vakuutuksenantajat, joiden päätoimipaikka on EU:ssa tai joilla on sivuliike Suomessa. Vakuutusvälittäjän palvelujen tarjonta edellyttää vakituista toimipaikkaa EU:ssa. HR: Ei sitoumuksia ensivakuutusten tai ensivakuutuksia koskevien välityspalvelujen osalta, paitsi seuraavien osalta: a)      henkivakuutustoiminta: henkivakuutuksen tarjoaminen Kroatiassa asuville ulkomaisille henkilöille; b)      vahinkovakuutus: muun vahinkovakuutuksen kuin autoihin liittyvän vakuutuksen tarjoaminen Kroatiassa asuville ulkomaisille henkilöille; c)      merenkulku, lentoliikenne, kuljetukset. ||

|| HU: Vakuutusyhtiöt, jotka eivät ole sijoittautuneet EU:ssa, voivat välittää ensivakuutuksia Unkarin alueella ainoastaan Unkariin rekisteröidyn sivuliikkeen kautta. ||

|| IT: Ei sitoumuksia aktuaarien ammattikunnan osalta. Ainoastaan unioniin sijoittautuneet vakuutusyhtiöt voivat antaa tavaroiden kuljetusta ja ajoneuvoja koskevan vakuutuksen sekä vastuuvakuutuksen Italiaan sijoittuvien riskien varalta. Kyseistä varausta ei sovelleta kansainvälisiin kuljetuksiin, joihin liittyy tuontia Italiaan. ||

|| SE: Ensivakuutusten tarjoaminen sallitaan ainoastaan Ruotsissa toimiluvan saaneen vakuutuspalvelujen tarjoajan kautta edellyttäen, että ulkomainen palveluntarjoaja ja ruotsalainen vakuutusyhtiö kuuluvat samaan yritysryhmään tai ne ovat tehneet sopimuksen keskinäisestä yhteistyöstä. ||

|| Muodon 2 osalta ||

|| AT, BE, BG, CZ, CY, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SE, SI, UK: Ei sitoumuksia välitystoiminnan osalta. ||

|| BG: Bulgarialaiset luonnolliset ja oikeushenkilöt sekä ulkomaalaiset henkilöt, jotka harjoittavat liiketoimintaa Bulgarian alueella, voivat tehdä ensivakuutussopimuksia Bulgariassa harjoittamansa toiminnan osalta vain sellaisten palveluntarjoajien kanssa, joilla on lupa harjoittaa vakuutustoimintaa Bulgariassa. Näistä sopimuksista johtuvat vakuutuskorvaukset on maksettava Bulgariassa. Ei sitoumuksia talletusvakuutusten ja sen kaltaisten korvausjärjestelmien eikä pakollisten vakuutusjärjestelmien osalta. HR: Ei sitoumuksia ensivakuutusten tai ensivakuutuksia koskevien välityspalvelujen osalta, paitsi seuraavien osalta: a)      henkivakuutustoiminta: Kroatiassa asuvien ulkomaisten henkilöiden mahdollisuudet saada henkivakuutus; ||

|| b)      vahinkovakuutus: i)       Kroatiassa asuvien ulkomaisten henkilöiden mahdollisuudet saada muu vahinkovakuutus kuin autoihin liittyvä vakuutus; ||

|| (ii)     henkilö- tai omaisuusvakuutus, jota ei ole saatavilla Kroatiassa; yritykset, jotka hankkivat ulkomailla vakuutuksen ulkomailla toteutettavien investointitöiden yhteydessä ja jotka vakuuttavat myös kyseisiin töihin käytettävän välineistön; ulkomaisten lainojen tuoton varmistaminen (takausvakuutus); sellaisten kokonaan omistettujen yritysten ja yhteisyritysten henkilö- ja omaisuusvakuutus, jotka harjoittavat taloudellista toimintaa ulkomailla, jos vakuutus on kyseisen maan säännösten mukainen tai sitä edellytetään yrityksen rekisteröinnin yhteydessä; rakenteilla ja kunnostettavina olevat alukset, jos vakuutusta edellytetään ulkomaisen asiakkaan (ostajan) kanssa tehdyssä sopimuksessa; c)      merenkulku, lentoliikenne, kuljetukset. ||

|| IT: Ainoastaan unioniin sijoittautuneet vakuutusyhtiöt voivat antaa tavaroiden kuljetusta ja ajoneuvoja koskevan vakuutuksen sekä vastuuvakuutuksen Italiaan sijoittuvien riskien varalta. Kyseistä varausta ei sovelleta kansainvälisiin kuljetuksiin, joihin liittyy tuontia Italiaan. ||

B.      Pankki- ja muut rahoituspalvelut (pl. vakuutuspalvelut) || Muodon 1 osalta ||

|| AT, BE, BG, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, NL, PL, PT, SK, SE, UK: Ei sitoumuksia lukuun ottamatta rahoitustietojen ja rahoitukseen liittyvän tietojenkäsittelyn sekä neuvonta- ja muiden liitännäispalvelujen tarjoamista, välitystoimintaa lukuun ottamatta. ||

|| BE: Sijoitusneuvontapalvelujen tarjonta edellyttää sijoittautumista Belgiaan. ||

|| BG: Televerkon käyttöön saatetaan soveltaa rajoituksia ja ehtoja. ||

|| CY: Ei sitoumuksia lukuun ottamatta siirtokelpoisten arvopaperien kauppaa, rahoitustietojen ja rahoitukseen liittyvän tietojenkäsittelyn sekä neuvonta- ja muiden liitännäispalvelujen tarjoamista, välitystoimintaa lukuun ottamatta. ||

|| EE: Talletusten vastaanottamiseen tarvitaan Viron rahoitustarkastuslaitoksen lupa ja rekisteröityminen Viron lainsäädännön mukaisesti osakeyhtiönä, tytäryhtiönä tai sivuliikkeenä. ||

|| Sijoitusrahastojen hallinta edellyttää erikoistuneen rahastoyhtiön perustamista, ja sijoitusrahastojen säilytysyhteisöinä voivat toimia ainoastaan yritykset, joiden sääntömääräinen kotipaikka on unionissa. ||

|| HR: Ei sitoumuksia lukuun ottamatta luotonantoa, rahoitusleasingiä, maksu- ja rahansiirtopalveluja, takauksia ja sitoumuksia, välitystoimintaa rahamarkkinoilla, rahoitustietojen antamista ja siirtoa, neuvontaa ja alan muita liitännäispalveluja, välitystoimintaa lukuun ottamatta. ||

|| LT: Sijoitusrahastojen hallinta edellyttää erikoistuneen rahastoyhtiön perustamista, ja sijoitusrahastojen säilytysyhteisöinä voivat toimia ainoastaan yritykset, joiden sääntömääräinen kotipaikka on Liettuassa tai joilla on sivuliike Liettuassa. ||

|| IE: Sijoituspalvelujen tai sijoitusneuvonnan tarjoaminen edellyttää joko (I) Irlannissa saatua lupaa, jonka edellytyksenä yleensä on, että yritys on yhtiöitetty, avoin yhtiö tai itsenäinen elinkeinonharjoittaja ja kussakin tapauksessa päätoimipaikan / sääntömääräisen kotipaikan on oltava Irlannissa (toimilupaa ei vaadita tietyissä tapauksissa, esim. jos kolmannen maan palveluntarjoajalla ei ole liiketoimintaa Irlannissa ja palveluja ei tarjota yksityishenkilöille), tai (II) muussa jäsenvaltiossa saatua lupaa EU:n sijoituspalveludirektiivin mukaisesti. ||

|| IT: Ei sitoumuksia rahoituspalvelujen tarjoajien (promotori di servizi finanziari) osalta. ||

|| LV: Ei sitoumuksia lukuun ottamatta osallistumista kaikentyyppisten arvopapereiden liikkeeseenlaskuun sekä rahoitustietojen ja rahoitukseen liittyvän tietojenkäsittelyn ja neuvonta- ja muiden liitännäispalvelujen tarjoamista, välitystoimintaa lukuun ottamatta. ||

|| LT: Eläkerahastojen hoito edellyttää kaupallista läsnäoloa. ||

|| MT: Ei sitoumuksia lukuun ottamatta talletusten vastaanottoa, kaikentyyppistä luotonantoa sekä rahoitustietojen ja rahoitustiedon tietojenkäsittelyn sekä neuvonta- ja muiden liitännäispalvelujen tarjoamista, välitystoimintaa lukuun ottamatta. ||

|| PL: Rahoitustietojen antaminen ja siirto, rahoitukseen liittyvä tietojenkäsittely ja siihen liittyvien ohjelmistojen toimittaminen: käytettävä julkista televerkkoa tai muun luvan saaneen toimijan verkkoa. ||

|| RO: Ei sitoumuksia rahoitusleasingin osalta, rahamarkkinavälineiden, ulkomaanvaluutan, johdannaistuotteiden, valuuttakurssien ja korkovälineiden, siirtokelpoisten arvopapereiden sekä muiden markkinakelpoisten välineiden ja rahoitusvarojen kaupan, kaikentyyppisten arvopapereiden liikkeeseenlaskuun osallistumisen, omaisuuden hoidon sekä rahoitusomaisuuden maksu- ja clearingpalvelujen osalta. Maksu- ja rahansiirtopalveluja saa tarjota ainoastaan maahan sijoittautuneen pankin kautta. ||

|| SI: ||

|| i)          Osallistuminen valtion velkasitoumusten liikkeeseenlaskuun, eläkerahastojen hoito: Ei sitoumuksia. ||

|| ii)         Kaikki muut osa-alat lukuun ottamatta seuraavia: rahoitustietojen antaminen ja siirto, kotimaisten oikeussubjektien ja yksityisten elinkeinonharjoittajien luotonhankinta (kaikentyyppinen lainanotto) sekä takausten ja sitoumusten hankinta ulkomaisilta luottolaitoksilta sekä rahoitusalan muut liitännäispalvelut: Ei sitoumuksia. Slovenian pörssin jäsenten on oltava yhtiöitettyjä Sloveniassa tai niiden on oltava ulkomaisten investointiyritysten tai pankkien sivuliikkeitä. ||

|| Muodon 2 osalta ||

|| BG: Televerkon käyttöön saatetaan soveltaa rajoituksia ja ehtoja. ||

|| PL: Rahoitustietojen antaminen ja siirto, rahoitukseen liittyvä tietojenkäsittely ja siihen liittyvien ohjelmistojen toimittaminen: käytettävä julkista televerkkoa tai muun luvan saaneen toimijan verkkoa. ||

8.       TERVEYDENHUOLTO- JA SOSIAALIPALVELUT ||

(ainoastaan yksityisesti rahoitetut palvelut) ||

A.      Sairaalapalvelut || Muodon 1 osalta ||

(CPC 9311) || AT, BE, BG, DE, CY, CZ, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LV, LT, MT, LU, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: Ei sitoumuksia. HR: Ei sitoumuksia lukuun ottamatta telelääketiedettä. ||

C.      Hoitolaitosten palvelut, muut kuin sairaalapalvelut || Muodon 2 osalta ||

(CPC 93193) || Ei mitään. ||

D.      Sosiaalipalvelut || Muodon 1 osalta ||

(CPC 933) || AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, EL, FI, FR, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK: Ei sitoumuksia. ||

|| Muodon 2 osalta ||

|| BE: Ei sitoumuksia muiden sosiaalipalvelujen kuin toipilas- ja lepokotien ja vanhainkotien osalta. ||

9.       MATKAILU JA SIIHEN LIITTYVÄT PALVELUT ||

A.      Hotelli- ja ravintolapalvelut sekä ateriapalvelut || Muodon 1 osalta ||

(CPC 641, CPC 642 ja CPC 643) || AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Ei sitoumuksia lukuun ottamatta ateriapalveluja. HR: Ei sitoumuksia. ||

pl. lentoliikenteen ateriapalvelut[40] || Muodon 2 osalta ||

Ei mitään. ||

B.      Matkatoimistopalvelut ja matkanjärjestäjien palvelut || Muodon 1 osalta ||

BG, HU: Ei sitoumuksia. ||

(ml. matkaoppaiden palvelut) || Muodon 2 osalta ||

(CPC 7471) || Ei mitään. ||

C.      Matkailijoiden opastuspalvelut || Muodon 1 osalta ||

(CPC 7472) || BG, CY, CZ, HU, IT, LT, MT, PL, SK, SI: Ei sitoumuksia. ||

|| Muodon 2 osalta ||

|| Ei mitään. ||

10.     VIRKISTYS-, KULTTUURI- JA URHEILUPALVELUT (muut kuin audiovisuaalipalvelut) ||

A.      Viihdepalvelut (ml. teatteripalvelut, musiikkiyhtye- ja sirkus- ja diskopalvelut) || Muodon 1 osalta ||

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, UK: Ei sitoumuksia. ||

(CPC 9619) || Muodon 2 osalta ||

|| CY, CZ, FI, HR, MT, PL, RO, SK, SI: Ei sitoumuksia. ||

|| BG: Ei sitoumuksia lukuun ottamatta teatterituottajien, lauluryhmien, yhtyeiden ja orkestereiden palveluja (CPC 96191), kirjailijoiden, säveltäjien, kuvanveistäjien, viihdetaiteilijoiden ja muiden yksittäisten taiteilijoiden palveluja (CPC 96192) sekä teatterien liitännäispalveluja (CPC 96193). ||

|| EE: Ei muita viihdepalveluja (CPC 96199) koskevia sitoumuksia lukuun ottamatta elokuvateatteripalveluja. ||

|| LT, LV: Ei sitoumuksia lukuun ottamatta elokuvateattereiden käyttöpalveluja (CPC 96199 osittain). ||

B.      Uutis- ja uutistoimistopalvelut || Muotojen 1 ja 2 osalta ||

(CPC 962) || Ei mitään. ||

C.      Kirjasto-, arkisto-, museo- ja muut kulttuuripalvelut || Muodon 1 osalta ||

(CPC 963) || BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Ei sitoumuksia. ||

|| Muodon 2 osalta ||

|| BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Ei sitoumuksia. ||

D.      Urheilupalvelut || Muotojen 1 ja 2 osalta ||

(CPC 9641) || AT: Ei sitoumuksia hiihtokoulupalvelujen eikä vuoristo-oppaiden palvelujen osalta. ||

|| BG, CZ, LV, MT, PL, RO, SK: Ei sitoumuksia. ||

|| Muodon 1 osalta ||

|| CY, EE, HR: Ei sitoumuksia. ||

E.      Virkistyspuistojen ja uimarantojen palvelut || Muotojen 1 ja 2 osalta ||

(CPC 96491) || Ei mitään. ||

11.     LIIKENNEPALVELUT ||

A.      Meriliikenne || Muotojen 1 ja 2 osalta ||

a)       Kansainvälinen henkilöliikenne || BG, CY, DE, EE, ES, FR, FI, EL, IT, LT, MT, PT, RO, SI, SE: Syöttöliikenteen palvelut ovat luvanvaraisia. ||

(CPC 7211 ilman kansallista kabotaasiliikennettä[41]) || ||

b)      Kansainvälinen tavaraliikenne || ||

(CPC 7212 ilman kansallista kabotaasiliikennettä)[42] || ||

B.      Sisävesiliikenne || Muotojen 1 ja 2 osalta ||

a)       Henkilöliikenne || EU: Toimenpiteillä, jotka perustuvat joko nykyisiin tai tuleviin sisävesiliikenteeseen pääsyä koskeviin sopimuksiin (mm. Rein-, Main- ja Tonava-joen yhdistämistä toisiinsa koskevat sopimukset), varataan eräät liikenneoikeudet asianomaisiin maihin sijoittautuneille ja kansalaisuusperusteet omistajuuden osalta täyttäville liikenteenharjoittajille. Reinin vesiliikenteestä tehdyn yleissopimuksen (Mannheimin yleissopimus) ja Tonavan jokiliikennettä sääntelevän Belgradin yleissopimuksen täytäntöönpanomääräyksiä sovelletaan. ||

(CPC 7221 ilman kansallista kabotaasiliikennettä) ||

b)      Tavaraliikenne || AT: Vaatimuksena on rekisteröity yhtiö tai pysyvä toimipaikka Itävallassa. ||

(CPC 7222 ilman kansallista kabotaasiliikennettä) || BG, CY, EE, FI, HR, HU, LT, MT, RO, SE, SI: Ei sitoumuksia. CZ, SK: Ei sitoumuksia muodon 1 osalta. ||

C.      Rautatieliikenne || Muodon 1 osalta ||

a)       Henkilöliikenne || EU: Ei sitoumuksia. ||

(CPC 7111) || Muodon 2 osalta ||

b)      Tavaraliikenne || Ei mitään. ||

(CPC 7112) || ||

D.      Tieliikenne || Muodon 1 osalta ||

a)       Henkilöliikenne || EU: Ei sitoumuksia. ||

(CPC 7121 ja CPC 7122) || Muodon 2 osalta ||

b)      Tavaraliikenne || Ei mitään. ||

(CPC 7123, pl. postin kuljetus omaan lukuun[43]) || ||

E.      Muiden tuotteiden kuin polttoaineiden putkijohtokuljetus[44] || Muodon 1 osalta ||

EU: Ei sitoumuksia. ||

(CPC 7139) || Muodon 2 osalta ||

|| AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Ei sitoumuksia. ||

12.     LIIKENTEEN LIITÄNNÄISPALVELUT[45] ||

A.      Meriliikenteen liitännäispalvelut || ||

a)       Meriliikenteen lastinkäsittelypalvelut || Muodon 1 osalta ||

b)      Varastointipalvelut || EU: Ei sitoumuksia merirahdin lastinkäsittelypalvelujen, hinaus- ja työntöpalvelujen, tulliselvityspalvelujen eikä konttiasema- ja varastointipalvelujen osalta, ||

(CPC 742 osittain) ||

c)       Tulliselvityspalvelut || AT, BG, CY, CZ, DE, EE, HU, LT, MT, PL, RO, SK, SI, SE: Ei sitoumuksia alusten, joissa on miehistö, vuokrauspalvelujen osalta. ||

d)      Konttiasema- ja varastointipalvelut ||

e)       Varustamon edustajan palvelut || BG: Ei sitoumuksia. ||

f)       Meriliikenteen huolintapalvelut ||

g)      Alusten vuokrauspalvelut miehistöineen || AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Ei sitoumuksia varastointipalvelujen osalta. HR: Ei sitoumuksia lukuun ottamatta rahdin kuljetusvälityspalveluja. ||

(CPC 7213) ||

h)      Hinaus- ja työntöpalvelut || ||

(CPC 7214) ||

i)       Meriliikenteen tukipalvelut || Muodon 2 osalta ||

(CPC 745 osittain) || Ei mitään. ||

j)       Muut tuki- ja liitännäispalvelut || ||

(CPC 749 osittain) || ||

B.      Sisävesiliikenteen liitännäispalvelut || ||

a)       Lastinkäsittelypalvelut || Muotojen 1 ja 2 osalta ||

(CPC 741 osittain) || EU: Toimenpiteillä, jotka perustuvat joko nykyisiin tai tuleviin sisävesiliikenteeseen pääsyä koskeviin sopimuksiin (mm. Rein-, Main- ja Tonava-joen yhdistämistä toisiinsa koskevat sopimukset), varataan eräät liikenneoikeudet asianomaisiin maihin sijoittautuneille ja kansalaisuusperusteet omistajuuden osalta täyttäville liikenteenharjoittajille. Reinin vesiliikenteestä tehdyn yleissopimuksen (Mannheimin yleissopimus) täytäntöönpanomääräyksiä sovelletaan. ||

b)      Varastointipalvelut ||

(CPC 742 osittain) ||

c)       Rahdin kuljetusvälityspalvelut ||

(CPC 748 osittain) || EU: Ei sitoumuksia hinaus- ja työntöpalvelujen osalta, paitsi CZ, LV ja SK muodon 2 osalta, joissa: Ei mitään. HR: Ei sitoumuksia lukuun ottamatta rahdin kuljetusvälityspalveluja. ||

d)      Alusten vuokrauspalvelut miehistöineen || Muodon 1 osalta ||

(CPC 7223) || AT, BG, CY, CZ, DE, EE, FI, HU, LV, LT, MT, RO, SK, SI, SE: Ei sitoumuksia alusten, joissa on miehistö, vuokrauspalvelujen osalta. ||

e)       Hinaus- ja työntöpalvelut ||

(CPC 7224) || ||

f)       Sisävesiliikenteen tukipalvelut || ||

(CPC 745 osittain) || ||

g)      Muut tuki- ja liitännäispalvelut || ||

(CPC 749 osittain) || ||

C.      Rautatieliikenteen liitännäispalvelut || ||

a)       Lastinkäsittelypalvelut || Muodon 1 osalta ||

(CPC 741 osittain) || EU: Ei sitoumuksia hinaus- ja työntöpalvelujen osalta. HR: Ei sitoumuksia lukuun ottamatta rahdin kuljetusvälityspalveluja. ||

b)      Varastointipalvelut || Muodon 2 osalta ||

(CPC 742 osittain) || Ei mitään. ||

c)       Rahdin kuljetusvälityspalvelut || ||

(CPC 748 osittain) || ||

d)      Hinaus- ja työntöpalvelut || ||

(CPC 7113) || ||

e)       Rautatieliikenteen tukipalvelut || ||

(CPC 743) || ||

f)       Muut tuki- ja liitännäispalvelut || ||

(CPC 749 osittain) || ||

D.      Tieliikenteen liitännäispalvelut || ||

a)       Lastinkäsittelypalvelut || Muodon 1 osalta ||

(CPC 741 osittain) || AT, BG, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI, SE: Ei sitoumuksia kaupalliseen käyttöön tarkoitettujen maantieajoneuvojen, joissa on käyttäjä/kuljettaja, vuokrauspalvelujen osalta. HR: Ei sitoumuksia lukuun ottamatta rahdin kuljetusvälityspalveluja ja sellaisia tieliikenteen tukipalveluja, joihin tarvitaan lupa. ||

b)      Varastointipalvelut ||

(CPC 742 osittain) || Muodon 2 osalta ||

c)       Rahdin kuljetusvälityspalvelut || Ei mitään. ||

(CPC 748 osittain) || ||

d)      Kaupalliseen käyttöön tarkoitettujen maantieajoneuvojen, joissa on käyttäjä tai kuljettaja, vuokrauspalvelut || ||

(CPC 7124) || ||

e)       Muut tieliikenteen tukipalvelut || ||

(CPC 744) || ||

f)       Muut tuki- ja liitännäispalvelut || ||

(CPC 749 osittain) || ||

D.      Ilmaliikennepalvelujen liitännäispalvelut || ||

a)       Maahuolintapalvelut (ml. ateriapalvelut) || Muodon 1 osalta ||

|| EU: Ei sitoumuksia lukuun ottamatta ateriapalveluja. ||

|| Muodon 2 osalta ||

|| BG, CY, CZ, HR, HU, MT, PL, RO, SK, SI: Ei sitoumuksia. ||

b)      Varastointipalvelut || Muotojen 1 ja 2 osalta ||

(CPC 742 osittain) || Ei mitään. ||

c)       Rahdin kuljetusvälityspalvelut || Muotojen 1 ja 2 osalta ||

(CPC 748 osittain) || Ei mitään. ||

d)      Ilma-alusten vuokrauspalvelut miehistöineen || Muotojen 1 ja 2 osalta ||

(CPC 734) || EU: Unionin lentoliikenteen harjoittajien käyttämien ilma-alusten on oltava rekisteröityjä kyseiselle lentoliikenteen harjoittajalle luvan antaneessa jäsenvaltiossa tai muualla unionissa. ||

|| Rekisteröitävän ilma-aluksen voidaan edellyttää olevan joko erityiset kansalaisuusvaatimukset täyttävien luonnollisten henkilöiden tai osakkuutta ja määräysvaltaa koskevat erityiset vaatimukset täyttävien oikeushenkilöiden omistuksessa. ||

|| Poikkeuksena ulkomainen lentoliikenteen harjoittaja voi erityisissä olosuhteissa vuokrata EU:n lentoliikenteen harjoittajalle EU:n ulkopuolella rekisteröidyn ilma-aluksen tämän poikkeuksellista tarvetta tai kausiluonteista kapasiteettitarvetta varten tai toiminnallisten ongelmien ratkaisemiseksi, jos tarvetta ei pystytä kohtuudella tyydyttämään EU:ssa rekisteröidyn ilma-aluksen vuokrauksella, edellyttäen että tähän on saatu lupa rajoitetuksi ajaksi EU:n lentoliikenteen harjoittajalle toimiluvan antaneelta EU:n jäsenvaltiolta. ||

e) Myynti ja markkinointi || Muotojen 1 ja 2 osalta ||

f)       Tietokonepohjainen paikanvarausjärjestelmä (TPJ) || EU: Jos EU:n lentoliikenteen harjoittajille ei myönnetä vastaavaa kohtelua[46] kuin Euroopan unionin ulkopuolella toimivat TPJ-palvelujen tarjoajat myöntävät EU:ssa tai jos EU:n TPJ-palvelujen tarjoajille ei myönnetä vastaavaa kohtelua kuin EU:n ulkopuoliset lentoliikenteen harjoittajat myöntävät EU:ssa, voidaan toteuttaa toimenpiteitä, jotta EU:ssa toimivat TPJ-palvelujen tarjoajat myöntäisivät EU:n ulkopuolisille lentoliikenteen harjoittajille ja EU:ssa toimivat lentoliikenteen harjoittajat EU:n ulkopuolisille TPJ-palvelujen tarjoajille vastaavan kohtelun. ||

g)      Lentoasemien hallinta || Muodon 1 osalta ||

|| EU: Ei sitoumuksia. ||

|| Muodon 2 osalta ||

|| Ei mitään. ||

E.      Muiden tuotteiden kuin polttoaineiden putkijohtokuljetusten liitännäispalvelut[47] || Muodon 1 osalta ||

a)       Putkijohtoja pitkin kuljetettujen muiden tuotteiden kuin polttoaineiden varastointipalvelut || AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Ei sitoumuksia. ||

(CPC 742 osittain) || Muodon 2 osalta ||

|| Ei mitään. ||

13.     MUUT LIIKENNEPALVELUT ||

Yhdistettyjen kuljetuspalvelujen tarjoaminen || BE, DE, DK, EL, ES, FI, FR, IE, IT, LU, NL, PT, UK: Ei mitään, sanotun kuitenkaan rajoittamatta minkään tietyn liikennemuodon osalta tässä sitoumusluettelossa määrättyjen rajoitusten soveltamista. ||

|| AT, BG, CY, CZ, EE, HR, HU, LT, LV, MT, PL, RO, SE, SI, SK: Ei sitoumuksia. ||

14.     ENERGIAPALVELUT ||

A.      Kaivostoimintaan liittyvät palvelut || Muotojen 1 ja 2 osalta ||

(CPC 883)[48] || Ei mitään. ||

B.      Polttoaineiden putkijohtokuljetukset || Muodon 1 osalta ||

(CPC 7131) || EU: Ei sitoumuksia. ||

|| Muodon 2 osalta ||

|| AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Ei sitoumuksia. ||

C.      Putkijohtoja pitkin kuljetettujen polttoaineiden varastointipalvelut || Muodon 1 osalta ||

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Ei sitoumuksia. ||

(CPC 742 osittain) || Muodon 2 osalta ||

|| Ei mitään. ||

D.      Kiinteiden, nestemäisten ja kaasumaisten polttoaineiden sekä niihin liittyvien tuotteiden tukkukaupan palvelut || Muodon 1 osalta ||

EU: Ei sitoumuksia sähkön, höyryn ja lämminveden tukkumyyntipalvelujen osalta. ||

(CPC 62271) || Muodon 2 osalta ||

sekä sähkön, höyryn ja lämminveden tukkukaupan palvelut || Ei mitään. ||

E.      Moottoripolttoaineiden vähittäiskaupan palvelut || Muodon 1 osalta ||

(CPC 613) || EU: Ei sitoumuksia. ||

|| Muodon 2 osalta ||

|| Ei mitään. ||

F.      Polttoöljyn, pullotetun kaasun, hiilen ja puun vähittäismyynti || Muodon 1 osalta ||

EU: Ei sitoumuksia sähkön, (pullottamattoman) kaasun, höyryn ja lämminveden vähittäismyynnin palvelujen osalta. ||

(CPC 63297) || BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, UK: Ei sitoumuksia polttoöljyn, pullotetun kaasun, hiilen ja puun vähittäismyynnin osalta lukuun ottamatta postimyyntiä, jossa: ei mitään. ||

sekä sähkön, (pullottamattoman) kaasun, höyryn ja lämminveden vähittäismyyntipalvelut || Muodon 2 osalta ||

Ei mitään. ||

G.      Energian jakeluun liittyvät palvelut || Muodon 1 osalta ||

EU: Ei sitoumuksia lukuun ottamatta konsultointipalveluja, joissa: ei mitään. ||

(CPC 887) || Muodon 2 osalta ||

|| Ei mitään. ||

15.     MUUT MUUALLE LUOKITTELEMATTOMAT PALVELUT ||

a)       Pesu-, puhdistus- ja värjäyspalvelut || Muodon 1 osalta ||

EU: Ei sitoumuksia. ||

(CPC 9701) || Muodon 2 osalta ||

|| Ei mitään. ||

b)      Kampaamopalvelut || Muodon 1 osalta ||

(CPC 97021) || EU: Ei sitoumuksia. ||

|| Muodon 2 osalta ||

|| Ei mitään. ||

c)       Kosmetologin käsittely, käsi- ja jalkahoitopalvelut || Muodon 1 osalta ||

EU: Ei sitoumuksia. ||

(CPC 97022) || Muodon 2 osalta ||

|| Ei mitään. ||

d)      Muut kauneudenhoitopalvelut, muualle luokittelemattomat || Muodon 1 osalta ||

EU: Ei sitoumuksia. ||

(CPC 97029) || Muodon 2 osalta ||

|| Ei mitään. ||

e)       Kylpyläpalvelut ja muut kuin terapeuttiset hieronnat, joita tarjotaan rentouttavina ja fyysistä hyvinvointia edistävinä palveluina eikä lääkinnällisiin tai kuntoutustarkoituksiin[49] || Muodon 1 osalta ||

EU: Ei sitoumuksia. ||

Muodon 2 osalta ||

(CPC ver. 1.0 97230) || Ei mitään. ||

g)      Televiestinnän yhteyspalvelut (CPC 7543) || Muotojen 1 ja 2 osalta ||

|| Ei mitään. ||

________________

LIITE XXVII-C

LUETTELO AVAINHENKILÖSTÖÄ, KORKEAKOULUTUTKINNON SUORITTANEITA HARJOTTELIJOITA JA YRITYSMYYJIÄ KOSKEVISTA VARAUKSISTA (UNIONI)

1.       Jäljempänä esitettävässä varausluettelossa ilmoitetaan tämän sopimuksen V osaston (Kauppa ja kauppaan liittyvät kysymykset) 6 luvun (Sijoittautuminen, palvelukauppa ja sähköinen kauppa) 2 ja 3 jakson mukaisesti vapautettu taloudellinen toiminta, johon sovelletaan avainhenkilöstöä ja korkeakoulututkinnon suorittaneita harjoittelijoita koskevia rajoituksia tämän sopimuksen 215 artiklan mukaisesti ja yritysmyyjiä koskevia rajoituksia tämän sopimuksen 216 artiklan mukaisesti, sekä eritellään kyseiset rajoitukset. Luettelo rakentuu seuraavasti:

a)       ensimmäisessä sarakkeessa ilmoitetaan toimiala tai osa-ala, jolla rajoituksia sovelletaan, ja

b)      toisessa sarakkeessa esitetään sovellettavat varaukset.

Jos b kohdassa tarkoitetussa sarakkeessa on ainoastaan jäsenvaltiokohtaisia varauksia, siinä mainitsemattomat jäsenvaltiot tekevät kyseistä alaa koskevat sitoumukset ilman varauksia (vaikka tietyllä alalla ei ole jäsenvaltiokohtaisia varauksia, siihen voidaan kuitenkin soveltaa horisontaalisia varauksia tai alakohtaisia unionin laajuisia varauksia).

Unioni ei tee avainhenkilöstöä, korkeakoulututkinnon suorittaneita harjoittelijoita ja yritysmyyjiä koskevia sitoumuksia sellaisen taloudellisen toiminnan osalta, jota ei vapauteta (pysyy ilman sitoumuksia) tämän sopimuksen V osaston (Kauppa ja kauppaan liittyvät kysymykset) 6 luvun (Sijoittautuminen, palvelukauppa ja sähköinen kauppa) 2 ja 3 jakson nojalla.

2.       Yksittäisten toimialojen ja osa-alojen yksilöiminen:

a)       ”CPC” tarkoittaa yhteistä tavaraluokitusta sellaisena kuin Yhdistyneiden kansakuntien tilastokomissio on sen hyväksynyt (Statistical Papers, Series M, N°77, CPC prov, 1991).

b)      ”CPC ver. 1.0” tarkoittaa yhteistä tavaraluokitusta sellaisena kuin Yhdistyneiden Kansakuntien tilastokomissio on sen hyväksynyt (Statistical Papers, Series M, N°77, CPC ver 1.0, 1998).

3.       Avainhenkilöstöä, korkeakoulututkinnon suorittaneita harjoittelijoita, yrityspalvelujen myyjiä ja tavaroiden myyjiä koskevia sitoumuksia ei sovelleta, jos heidän tilapäisen läsnäolonsa tarkoituksena tai vaikutuksena on osallistuminen tai muunlainen vaikuttaminen työntekijöiden ja johdon välisen riidan tai neuvottelujen tulokseen.

4.       Jäljempänä olevaan luetteloon ei sisälly toimenpiteitä, jotka koskevat pätevyysvaatimuksia ja -menettelyjä, teknisiä standardeja tai lupavaatimuksia ja -menettelyjä, elleivät ne ole tämän sopimuksen 215 ja 216 artiklassa tarkoitettuja rajoituksia. Vaikka tällaiset toimenpiteet (esimerkiksi toimiluvan saamista, tutkintotodistusten tunnustamista säännellyillä aloilla, tiettyjen tutkintojen – kielitutkinnot mukaan luettuina – läpäisemistä koskevat edellytykset) eivät sisälly luetteloon, niitä sovelletaan joka tapauksessa Moldovan avainhenkilöstöön, korkeakoulututkinnon suorittaneisiin harjoittelijoihin ja yritysmyyjiin.

5.       Kaikkia muita maahantuloa, oleskelua, työskentelyä ja sosiaaliturvaa koskevia EU:n ja sen jäsenvaltioiden lakeja ja määräyksiä, mukaan luettuna oleskelun kestoa, vähimmäispalkkoja ja työehtosopimuksia koskevat määräykset, on sovellettava edelleen.

6.       Tämän sopimuksen 202 artiklan 3 kohdan mukaisesti jäljempänä oleva luettelo ei sisällä toimenpiteitä, jotka koskevat osapuolen myöntämiä tukia.

7.       Jäljempänä oleva luettelo ei rajoita sijoittautumista koskevassa sitoumusluettelossa kuvattujen julkisten monopolien ja yksinoikeuksien olemassaoloa.

8.       Toimialoilla, joilla sovelletaan taloudellista tarveharkintaa, sen pääasiallisena perusteena on alan markkinatilanteen arviointi siinä jäsenvaltiossa tai sillä alueella, jossa tai jolla palvelua on tarkoitus tarjota, mukaan luettuina olemassa olevien palveluntarjoajien määrä ja niihin kohdistuvat vaikutukset.

9.       Luetteloon perustuvat oikeudet ja velvoitteet eivät ole sellaisenaan välittömästi sovellettavissa, eivätkä ne näin ollen luo välittömästi oikeuksia luonnollisille tai oikeushenkilöille.

Toimiala tai osa-ala || Varausten kuvaus

KAIKKI TOIMIALAT || Sisäisen siirron saaneet työntekijät BG: Sisäisen siirron saaneiden työntekijöiden määrä ei saa olla yli 10 prosenttia kyseessä olevan bulgarialaisen oikeushenkilön vuosittain työllistämien EU:n kansalaisten määrästä. Jos työllistettyjä on vähemmän kuin 100, yrityksen sisällä siirron saaneiden määrä voi olla yli 10 prosenttia työllistettyjen koko määrästä, jos siihen saadaan lupa. HU: Ei sitoumuksia sellaisten luonnollisten henkilöiden osalta, jotka ovat olleet osakkaina jossakin moldovalaisessa oikeushenkilössä.

KAIKKI TOIMIALAT || Korkeakoulututkinnon suorittaneet harjoittelijat AT, CZ, DE, ES, FR, HU: Harjoittelun on liityttävä suoritettuun korkeakoulututkintoon. BG, HU: Korkeakoulututkinnon suorittaneiden harjoittelijoiden osalta edellytetään taloudellista tarveharkintaa.[50]

KAIKKI TOIMIALAT || Toimitusjohtajat ja tilintarkastajat AT: Oikeushenkilöiden sivuliikkeiden toimitusjohtajien on asuttava vakinaisesti Itävallassa. Oikeushenkilön tai sivuliikkeen palveluksessa olevien luonnollisten henkilöiden, jotka vastaavat Itävallan kauppalain (Austrian Trade Act) noudattamisesta, on asuttava vakinaisesti Itävallassa. FI: Ulkomaalainen, joka harjoittaa kauppaa yksityisyrittäjänä, tarvitsee elinkeinoluvan, ja hänen on asuttava vakinaisesti ETA-valtiossa. Kaikilla toimialoilla toimitusjohtajia koskee ETA-asuinpaikkavaatimus; vaatimuksesta voidaan kuitenkin myöntää vapautus tietyille yrityksille. FR: Teollisen, kaupallisen tai käsiteollisen yrityksen toimitusjohtajalla on oltava erityisvaltuutus, jollei hänellä ole oleskelulupaa. RO: Kaupallisten yhtiöiden tilintarkastajien ja varatilintarkastajien enemmistön on oltava Romanian kansalaisia. SE: Oikeushenkilön tai sivuliikkeen toimitusjohtajan on asuttava Ruotsissa.

KAIKKI TOIMIALAT || Tunnustaminen EU: Tutkintotodistusten vastavuoroisesta tunnustamisesta annettuja EU:n direktiivejä sovelletaan ainoastaan EU:n kansalaisiin. Oikeus harjoittaa säänneltyä ammattia yhdessä jäsenvaltiossa ei merkitse oikeutta harjoittaa kyseistä ammattia toisessa jäsenvaltiossa[51].

6.       YRITYSPALVELUT ||

A.      Ammatilliset palvelut ||

a)       Lakiasiainpalvelut (CPC 861)[52] || AT, CY, ES, EL, LT, MT, RO, SK: Kansallisen (EU ja jäsenvaltio) oikeuden harjoittamiseen vaadittava asianajajaliiton täysjäsenyys edellyttää kansalaisuusvaatimuksen täyttymistä. Espanjassa toimivaltaiset viranomaiset voivat myöntää tähän poikkeuksia.

(pl. julkisia tehtäviä hoitavien oikeusalan ammattilaisten (kuten notaarit, ”huissiers de justice” ja muut ”officiers publics et ministériel”) tarjoamat oikeudelliset neuvontapalvelut sekä oikeudelliset asiakirja- ja todistuspalvelut) || BE, FI: Oikeudellista edustusta koskeviin palveluihin vaadittava asianajajaliiton täysjäsenyys edellyttää kansalaisuusvaatimuksen ja asuinpaikkavaatimuksen täyttymistä. Belgiassa sovelletaan kiintiöitä ”Cour de cassation” -oikeusistuimessa edustamiseen muissa kuin rikosoikeudellisissa tapauksissa.

BG: Moldovalaiset asianajajat voivat tarjota oikeudellista edustusta koskevia palveluja ainoastaan Moldovan tasavallan kansalaisten osalta, ja edellytyksenä on vastavuoroisuus ja yhteistyö bulgarialaisen asianajajan kanssa. Oikeudellista sovittelua koskevien palvelujen tarjoaminen edellyttää vakinaista asuinpaikkaa. FR: Asianajajat voivat harjoittaa ”avocat auprès de la Cour de Cassation” ja ”avocat auprès du Conseil d’Etat” -ammatteja kiintiöiden rajoissa ja kansalaisuusvaatimuksen täyttyessä. HR: Oikeudellista edustusta koskeviin palveluihin vaadittava asianajajaliiton täysjäsenyys edellyttää kansalaisuusvaatimuksen (Kroatian kansalaisuus tai jonkin muun jäsenvaltion kansalaisuus) täyttymistä. HU: Asianajajaliiton täysjäsenyys edellyttää kansalaisuusvaatimuksen ja asuinpaikkavaatimuksen täyttymistä. Ulkomaisten asianajajien harjoittamat lakiasiainpalvelut on rajattu oikeudellisen neuvonnan tarjoamiseen, jonka on tapahduttava unkarilaisen asianajajan tai lakiasiaintoimiston kanssa tehdyn yhteistyösopimuksen perusteella.

|| LV: Valan tehneitä asianajajia, joille on varattu rikosoikeudenkäynneissä edustaminen, koskee kansalaisuusvaatimus. DK: Oikeudellisten neuvontapalvelujen markkinointi on rajattu asianajajille, joilla on Tanskassa myönnetty toimilupa. Tanskalaisen toimiluvan myöntämisen edellytyksenä on Tanskassa suoritettu lainopillinen tutkinto. LU: Luxemburgin ja EU:n oikeuteen liittyvien lakiasiainpalvelujen tarjoaminen edellyttää kansalaisuusvaatimuksen täyttymistä. SE: Asianajajaliiton jäsenyys, joka on tarpeen ainoastaan käytettäessä ruotsalaista ”advokat”-ammattinimikettä, edellyttää asuinpaikkavaatimuksen täyttymistä.

b)      1.   Laskentatoimen palvelut ja kirjanpidon palvelut (CPC 86212, muut kuin ”tilintarkastuspalvelut”, CPC 86213, CPC 86219 ja CPC 86220) || FR: Laskentatoimen palvelujen ja kirjanpitopalvelujen tarjoaminen edellyttää talous-, valtiovarain- ja teollisuusministerin päätöstä ulkoministerin suostumuksella. Asuinpaikkavaatimus ei voi olla yli viisi vuotta. IT: Asuinpaikkavaatimus.

b)      2.   Tilintarkastuspalvelut (CPC 86211 ja 86212, muut kuin laskentatoimen palvelut) || AT: Edustaminen toimivaltaisissa viranomaisissa ja Itävallan erityislainsäädännössä (esim. osakeyhtiölaki, pörssilaki, pankkilaki jne.) säädettyjen tilintarkastusten suorittaminen edellyttävät kansalaisuusvaatimuksen täyttymistä. DK: Asuinpaikkavaatimus. ES: Tilintarkastajia ja sellaisten yhtiöiden, joita yhtiöoikeudesta annettu kahdeksas ETY:n direktiivi ei kata, hallintohenkilöstöä, johtajia ja osakkaita koskee kansalaisuusvaatimus. FI: Suomalaisen osakeyhtiön tilintarkastajista vähintään yhtä koskee asuinpaikkavaatimus. EL: Tilintarkastajia koskee kansalaisuusvaatimus. HR: Ainoastaan viralliset tilintarkastajat, joilla on Kroatian tilintarkastajien kamarin virallisesti tunnustama toimilupa, voivat tarjota tilintarkastuspalveluja. IT: Yksittäisiä tilintarkastajia koskee asuinpaikkavaatimus. SE: Tiettyjen oikeushenkilöiden, mm. kaikkien osakeyhtiöiden, tilintarkastuspalveluja voivat tarjota ainoastaan Ruotsissa hyväksytyt tilintarkastajat. Hyväksyminen edellyttää maassa asumista.

c)       Verotukseen liittyvät neuvontapalvelut (CPC 863)[53] || AT: Edustaminen toimivaltaisissa viranomaisissa edellyttää kansalaisuusvaatimuksen täyttymistä. BG, SI: Asiantuntijoita koskee kansalaisuusvaatimus. HU: Asuinpaikkavaatimus.

d)      Arkkitehtipalvelut sekä e)       Kaupunkisuunnittelu- ja maisemasuunnittelupalvelut (CPC 8671 ja CPC 8674) || EE: Vähintään yhden vastuullisista henkilöistä (hankkeen johtaja tai konsultti) on asuttava Virossa. BG: Ulkomaisilla asiantuntijoilla on oltava vähintään kahden vuoden kokemus rakennusalalta. Kaupunkisuunnittelu- ja maisemasuunnittelupalvelujen yhteydessä sovelletaan kansalaisuusvaatimusta. EL, HU, IT: Asuinpaikkavaatimus. SK: Asianomaisen kamarin jäsenyys on pakollinen; asianomaisen ulkomaisen instituution jäsenyys voidaan tunnustaa. Asuinpaikkavaatimus, johon voidaan kuitenkin myöntää poikkeuksia.

f)       Tekniset palvelut sekä g)      Tekniset kokonaispalvelut (CPC 8672 ja CPC 8673) || EE: Vähintään yhden vastuullisista henkilöistä (hankkeen johtaja tai konsultti) on asuttava Virossa. BG: Ulkomaisilla asiantuntijoilla on oltava vähintään kahden vuoden kokemus rakennusalalta. HR, IT, SK: Asuinpaikkavaatimus. EL, HU: Asuinpaikkavaatimus (koodin CPC 8673 osalta asuinpaikkavaatimusta sovelletaan ainoastaan korkeakoulututkinnon suorittaneisiin harjoittelijoihin).

h)      Sairaanhoitopalvelut (ml. psykologit) ja hammashoitopalvelut (CPC 9312 ja CPC 85201 osittain) || CZ, IT, SK: Asuinpaikkavaatimus. CZ, RO, SK: Ulkomaiset luonnolliset henkilöt tarvitsevat toimivaltaisten viranomaisten luvan. BE, LU: Korkeakoulututkinnon suorittaneet harjoittelijat tarvitsevat toimivaltaisten viranomaisten ulkomaisille luonnollisille henkilöille myöntämän luvan. BG, MT: Kansalaisuusvaatimus. DK: Lupa jonkin erityistehtävän suorittamiseen voidaan antaa tietyin rajoituksin enintään 18 kuukaudeksi, ja se edellyttää maassa asumista.

|| FR: Kansalaisuusvaatimus. Pääsy on kuitenkin mahdollista vuosittain vahvistettavien kiintiöiden rajoissa. HR: Kaikilla henkilöillä, jotka tarjoavat palveluja suoraan potilaille / hoitavat potilaita, on oltava ammattikamarin myöntämä toimilupa. LV: Ulkomaalaiset tarvitsevat lääkärinä toimiakseen luvan paikallisilta terveysviranomaisilta; lupa perustuu lääkäreitä ja hammaslääkäreitä koskevaan alueelliseen tarveharkintaan. PL: Ulkomaalaiset voivat harjoittaa lääkärin ammattia luvanvaraisesti. Ulkomaisilla lääkäreillä on rajoitettu äänioikeus ammattikamareissa. PT: Psykologeja koskee asuinpaikkavaatimus.

i)       Eläinlääkintäpalvelut (CPC 932) || BG, DE, EL, FR, HR, HU: Kansalaisuusvaatimus. CZ ja SK: Kansalaisuus- ja asuinpaikkavaatimus. IT: Asuinpaikkavaatimus. PL: Kansalaisuusvaatimus. Ulkomaalaiset voivat anoa toimilupaa.

j)      1.   Kätilöpalvelut (CPC 93191 osittain) || AT: Voidakseen ryhtyä harjoittamaan ammattia Itävallassa asianomaisen henkilön on täytynyt harjoittaa kyseistä ammattia vähintään kolmen vuoden ajan ennen toiminnan aloittamista Itävallassa. BE, LU: Korkeakoulututkinnon suorittaneet harjoittelijat tarvitsevat toimivaltaisten viranomaisten ulkomaisille luonnollisille henkilöille myöntämän luvan. CY, EE, RO, SK: Ulkomaiset luonnolliset henkilöt tarvitsevat toimivaltaisten viranomaisten luvan. FR: Kansalaisuusvaatimus. Pääsy on kuitenkin mahdollista vuosittain vahvistettavien kiintiöiden rajoissa.

|| HR: Kaikilla henkilöillä, jotka tarjoavat palveluja suoraan potilaille / hoitavat potilaita, on oltava ammattikamarin myöntämä toimilupa. HU: Ei sitoumuksia. IT: Asuinpaikkavaatimus. LV: Taloudellinen tarve määritellään sen mukaan, mikä on kyseisellä alueella toimivien kätilöiden kokonaismäärä, ja luvan myöntävät paikalliset terveysviranomaiset. PL: Kansalaisuusvaatimus. Ulkomaalaiset voivat anoa toimilupaa.

j)       2.  Sairaanhoitaja- ja fysioterapeuttipalvelut sekä avustavan hoitohenkilöstön palvelut (CPC 93191 osittain) || AT: Ulkomaiset palveluntarjoajat voivat toimia ainoastaan seuraavissa tehtävissä: sairaanhoitajat, fysioterapeutit, työterapeutit, puheterapeutit ja ravitsemusterapeutit. Voidakseen ryhtyä harjoittamaan ammattia Itävallassa asianomaisen henkilön on täytynyt harjoittaa kyseistä ammattia vähintään kolmen vuoden ajan ennen toiminnan aloittamista Itävallassa. BE, FR, LU: Korkeakoulututkinnon suorittaneet harjoittelijat tarvitsevat toimivaltaisten viranomaisten ulkomaisille luonnollisille henkilöille myöntämän luvan. CY, CZ, EE, RO, SK: Ulkomaiset luonnolliset henkilöt tarvitsevat toimivaltaisten viranomaisten luvan. HR: Kaikilla henkilöillä, jotka tarjoavat palveluja suoraan potilaille / hoitavat potilaita, on oltava ammattikamarin myöntämä toimilupa. HU: Kansalaisuusvaatimus. DK: Lupa jonkin erityistehtävän suorittamiseen voidaan antaa tietyin rajoituksin enintään 18 kuukaudeksi, ja se edellyttää maassa asumista. CY, CZ, EL, IT: Taloudellista tarveharkintaa sovelletaan: päätös tehdään asianomaisen alueen virkojen ja tarpeiden mukaisesti. LV: Taloudellinen tarve määritellään sen mukaan, mikä on kyseisellä alueella toimivien sairaanhoitajien kokonaismäärä, ja luvan myöntävät paikalliset terveysviranomaiset.

k)      Farmaseuttisten tuotteiden sekä lääkinnällisten ja ortopedisten tuotteiden vähittäismyynti (CPC 63211) sekä muut farmaseuttien tarjoamat palvelut[54] || FR: Kansalaisuusvaatimus. Moldovan tasavallan kansalaisilla on kuitenkin pääsy markkinoille vahvistettujen kiintiöiden rajoissa edellyttäen, että palveluntarjoaja on suorittanut farmasia-alan tutkinnon Ranskassa. DE, EL, SK: Kansalaisuusvaatimus. HU: Kansalaisuusvaatimus lukuun ottamatta farmaseuttisten tuotteiden sekä lääkinnällisten ja ortopedisten tuotteiden vähittäismyyntiä (CPC 63211). IT, PT: Asuinpaikkavaatimus.

D.      Kiinteistöpalvelut[55] ||

a)       Omaan tai kolmannen osapuolen lukuun suoritettavat palvelut (CPC 821) || FR, HU, IT, PT: Asuinpaikkavaatimus. LV, MT, SI: Kansalaisuusvaatimus.

b)      Palkkio- tai sopimusperusteiset palvelut (CPC 822) || DK: Asuinpaikkavaatimus, jollei Tanskan kauppa- ja teollisuusvirasto (Danish Commerce and Companies Agency) ole myöntänyt poikkeusta. FR, HU, IT, PT: Asuinpaikkavaatimus. LV, MT, SI: Kansalaisuusvaatimus.

E.      Vuokraus- ja leasingpalvelut ilman käyttäjää tai kuljettajaa ||

e)       Henkilökohtaisiin ja kotitaloustarvikkeisiin liittyvät (CPC 832) || EU: Asiantuntijoita ja korkeakoulututkinnon suorittaneita harjoittelijoita koskee kansalaisuusvaatimus.

f)       Televiestintälaitteiden vuokraus (CPC 7541) || EU: Asiantuntijoita ja korkeakoulututkinnon suorittaneita harjoittelijoita koskee kansalaisuusvaatimus.

F.      Muut yrityspalvelut ||

e)       Tekniset testaus- ja analysointipalvelut (CPC 8676) || IT, PT: Biologeja ja kemistejä koskee asuinpaikkavaatimus.

f)       Maa-, riista- ja metsätalouteen liittyvät neuvonta- ja konsultointipalvelut (CPC 881 osittain) || IT: Agronomeja ja maatalousneuvojia (”periti agrari”) koskee asuinpaikkavaatimus.

j)        2. Turvallisuuspalvelut (CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304 ja CPC 87305) || BE: Johtohenkilöstöä koskee kansalaisuus- ja asuinpaikkavaatimus. BG, CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: Kansalaisuus- ja asuinpaikkavaatimus. DK: Johtajiin ja lentokenttäturvallisuuspalveluihin sovelletaan kansalaisuus- ja asuinpaikkavaatimusta. ES, PT: Erikoistunutta henkilöstöä koskee kansalaisuusvaatimus. FR: Toimitusjohtajia ja johtajia koskee kansalaisuusvaatimus. IT: Turvallisuusvartiointipalveluja ja arvoesineiden kuljettamista varten tarvittavan luvan saaminen edellyttää EU-kansalaisuutta tai Italian kansalaisuutta koskevan vaatimuksen ja asuinpaikkavaatimuksen täyttymistä.

k)      Tieteelliset ja tekniset konsultointipalvelut (CPC 8675) || BG: Asiantuntijoita koskee kansalaisuusvaatimus. DE: Julkisesti tehtäväänsä nimitettyjä maanmittausinsinöörejä koskee kansalaisuusvaatimus. FR: Omistusoikeuksien määrittämiseen ja maaoikeuteen liittyvien maanmittaustoimien osalta sovelletaan kansalaisuusvaatimusta. IT, PT: Asuinpaikkavaatimus.

l)       1.  Alusten huolto ja korjaus (CPC 8868 osittain) || MT: Kansalaisuusvaatimus.

l)       2.  Rautatiekaluston huolto ja korjaus (CPC 8868 osittain) || LV: Kansalaisuusvaatimus.

l)       3.  Moottoriajoneuvojen, moottoripyörien, moottorikelkkojen ja tieliikenteen kuljetusvälineiden huolto ja korjaus (CPC 6112, CPC 6122, CPC 8867 osittain ja CPC 8868 osittain) || EU: Moottoriajoneuvojen, moottoripyörien ja moottorikelkkojen huollon ja korjauksen osalta asiantuntijoita ja korkeakoulututkinnon suorittaneita harjoittelijoita koskee kansalaisuusvaatimus.

l)      5.   Metallituotteiden, koneiden (ei toimisto-), laitteiden (ei kuljetus- ja toimisto-) sekä henkilökohtaisten ja kotitaloustarvikkeiden huolto ja korjaus[56] (CPC 633, CPC 7545, CPC 8861, CPC 8862, CPC 8864, CPC 8865 ja CPC 8866) || EU: Asiantuntijoita ja korkeakoulututkinnon suorittaneita harjoittelijoita koskee kansalaisuusvaatimus lukuun ottamatta seuraavia: BE, DE, DK, ES, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SE, UK: CPC 633, 8861, 8866; BG: Henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjauspalvelujen osalta (pl. korut): CPC 63301, CPC 63302, CPC 63303 osittain, CPC 63304 ja CPC 63309; AT: CPC 633, CPC 8861–8866; EE, FI, LV, LT: CPC 633, CPC 8861–8866; CZ, SK: CPC 633, CPC 8861–8865; ja SI: CPC 633, CPC 8861, CPC 8866.

m)     Rakennusten puhtaanapitopalvelut (CPC 874) || CY, EE, HR, MT, PL, RO, SI: Asiantuntijoita koskee kansalaisuusvaatimus.

n)      Valokuvauspalvelut (CPC 875) || HR, LV: Erikoisvalokuvauspalveluihin sovelletaan kansalaisuusvaatimusta. PL: Ilmavalokuvauspalvelujen tarjoamiseen sovelletaan kansalaisuusvaatimusta.

p)      Julkaisu- ja painopalvelut (CPC 88442) || HR: Kustantajia koskee asuinpaikkavaatimus. SE: Kustantajia ja kustannus- tai painoyrityksen omistajia koskee asuinpaikkavaatimus. IT: Kustannus- tai painoyrityksen omistajien ja kustantajien on oltava jonkin jäsenvaltion kansalaisia.

q)      Kokouspalvelut (CPC 87909 osittain) || SI: Kansalaisuusvaatimus.

r)       1.  Käännös- ja tulkkauspalvelut (CPC 87905) || FI: Virallisia kielenkääntäjiä koskee asuinpaikkavaatimus. DK: Virallisia kielenkääntäjiä ja tulkkeja koskee asuinpaikkavaatimus, jollei Tanskan kauppa- ja teollisuusvirasto (Danish Commerce and Companies Agency) ole myöntänyt poikkeusta.

r)       3.  Perintätoimistojen palvelut (CPC 87902) || BE, EL: Kansalaisuusvaatimus. IT: Ei sitoumuksia.

r)       4.  Luottotietopalvelut (CPC 87901) || BE, EL: Kansalaisuusvaatimus. IT: Ei sitoumuksia.

r)       5.  Kopiointipalvelut (CPC 87904)[57] || EU: Asiantuntijoita ja korkeakoulututkinnon suorittaneita harjoittelijoita koskee kansalaisuusvaatimus.

8.      RAKENNUSPALVELUT JA NIIHIN LIITTYVÄT TEKNISET PALVELUT (CPC 511, CPC 512, CPC 513, CPC 514, CPC 515, CPC 516, CPC 517 ja CPC 518) || BG: Ulkomaisilla asiantuntijoilla on oltava vähintään kahden vuoden kokemus rakennusalalta.

9.      JAKELUPALVELUT (pl. aseiden, ammusten ja sotatarvikkeiden jakelu) ||

C.     Vähittäiskaupan palvelut[58] ||

c)      Elintarvikkeiden vähittäiskaupan palvelut (CPC 631) || FR: Tupakkakauppiaita (buraliste) koskee kansalaisuusvaatimus.

10.     KOULUTUSPALVELUT (ainoastaan yksityisesti rahoitetut palvelut) ||

A.      Alemman perusasteen koulutuspalvelut (CPC 921) || FR: Kansalaisuusvaatimus. Moldovan tasavallan kansalaiset voivat kuitenkin saada toimivaltaisilta viranomaisilta luvan oppilaitoksen perustamiseen ja johtamiseen sekä opettamiseen. IT: Palveluntarjoajia, joilla on lupa myöntää valtion tunnustamia tutkintotodistuksia, koskee kansalaisuusvaatimus. EL: Opettajia koskee kansalaisuusvaatimus.

B.      Ylemmän perusasteen ja keskiasteen koulutuspalvelut (CPC 922) || FR: Kansalaisuusvaatimus. Moldovan tasavallan kansalaiset voivat kuitenkin saada toimivaltaisilta viranomaisilta luvan oppilaitoksen perustamiseen ja johtamiseen sekä opettamiseen. IT: Palveluntarjoajia, joilla on lupa myöntää valtion tunnustamia tutkintotodistuksia, koskee kansalaisuusvaatimus. EL: Opettajia koskee kansalaisuusvaatimus. LV: Vammaisille opiskelijoille tarkoitettuihin keskiasteen teknisten ja ammatillisten koulujen kaltaisiin koulutuspalveluihin (CPC 9224) sovelletaan kansalaisuusvaatimusta.

C.      Korkea-asteen koulutuspalvelut (CPC 923) || FR: Kansalaisuusvaatimus. Moldovan tasavallan kansalaiset voivat kuitenkin saada toimivaltaisilta viranomaisilta luvan oppilaitoksen perustamiseen ja johtamiseen sekä opettamiseen. CZ, SK: Korkea-asteen koulutuspalveluihin, lukuun ottamatta keskiasteen jälkeisiä ammatillisia koulutuspalveluja (CPC 92310), sovelletaan kansalaisuusvaatimusta. IT: Palveluntarjoajia, joilla on lupa myöntää valtion tunnustamia tutkintotodistuksia, koskee kansalaisuusvaatimus. DK: Opettajia koskee kansalaisuusvaatimus.

12.     RAHOITUSPALVELUT ||

A.      Vakuutustoiminta ja siihen liittyvät palvelut || AT: Sivuliikkeen johdossa on oltava kaksi Itävallassa asuvaa luonnollista henkilöä. EE: Ensivakuutusten osalta vakuutusosakeyhtiön, joissa moldovalainen luonnollinen tai oikeushenkilö omistaa osuuden pääomasta, johtokuntaan voi kuulua Moldovan tasavallan kansalaisia ainoastaan suhteessa moldovalaisen luonnollisen tai oikeushenkilön pääoman osuuteen ja enintään puolet johtokunnan jäsenten määrästä. Tytäryhtiön tai itsenäisen yrityksen johtajan on asuttava vakinaisesti Virossa. ES: Aktuaarin ammatin osalta asuinpaikkavaatimus (tai vaihtoehtoisesti kahden vuoden kokemus). FI: Vakuutusyhtiön toimitusjohtajien ja vähintään yhden tilintarkastajan asuinpaikan on oltava EU:ssa, elleivät toimivaltaiset viranomaiset ole myöntäneet poikkeusta. Moldovalaisen vakuutusyhtiön pääasiamiehen asuinpaikan on oltava Suomessa, ellei yhtiön päätoimipaikka sijaitse EU:ssa. HR: Asuinpaikkavaatimus. IT: Aktuaarin ammatin osalta asuinpaikkavaatimus.

B.      Pankki- ja muut rahoituspalvelut (pl. vakuutuspalvelut) || BG: Toimitusjohtajien ja liikkeenjohdon edustajan pysyvän asuinpaikan on oltava Bulgariassa. FI: Luottolaitosten toimitusjohtajan ja vähintään yhden tilintarkastajan asuinpaikan on oltava EU:ssa, jollei Finanssivalvonta ole myöntänyt poikkeusta. HR: Asuinpaikkavaatimus. Hallintoneuvoston on johdettava luottolaitoksen toimintaa Kroatian alueelta. Vähintään yhden hallintoneuvoston jäsenen on puhuttava sujuvasti kroaattia. IT: Rahoituspalvelujen tarjoajien (”promotori di servizi finanziari”) on asuttava jonkin jäsenvaltion alueella. LT: Vähintään yhden pankin johtajista on asuttava vakinaisesti Liettuassa. PL: Pankin hallituksen jäsenistä vähintään yhtä koskee kansalaisuusvaatimus.

13.     TERVEYDENHUOLTO- JA SOSIAALIPALVELUT (ainoastaan yksityisesti rahoitetut palvelut) ||

A.      Sairaalapalvelut (CPC 9311) B.      Sairaankuljetuspalvelut (CPC 93192) C.      Hoitolaitosten palvelut, muut kuin sairaalapalvelut (CPC 93193) E.      Sosiaalipalvelut (CPC 933) || FR: Johtotehtäviin tarvitaan lupa. Lupaa myönnettäessä otetaan huomioon se, onko paikallisia johtajia käytettävissä. HR: Kaikilla henkilöillä, jotka tarjoavat palveluja suoraan potilaille / hoitavat potilaita, on oltava ammattikamarin myöntämä toimilupa. LV: Lääkäreihin, hammaslääkäreihin, kätilöihin, sairaanhoitajiin, fysioterapeutteihin ja avustavaan hoitohenkilöstöön sovelletaan taloudellista tarveharkintaa. PL: Ulkomaalaiset voivat harjoittaa lääkärin ammattia luvanvaraisesti. Ulkomaisilla lääkäreillä on rajoitettu äänioikeus ammattikamareissa.

14.     MATKAILU JA SIIHEN LIITTYVÄT PALVELUT ||

A.      Hotelli- ja ravintolapalvelut sekä ateriapalvelut (CPC 641, CPC 642 ja CPC 643) pl. lentoliikenteen ateriapalvelut[59] || BG: Ulkomaisia johtajia ei saa olla enemmän kuin Bulgarian kansalaisuutta olevia johtajia, jos julkisen (valtiollisen ja/tai kunnallisen) pääoman osuus bulgarialaisessa yrityksessä on yli 50 prosenttia. HR: Kotitalouksissa ja pientiloilla tarjottaviin kestitys- ja ateriapalveluihin sovelletaan kansalaisvaatimusta.

B.      Matkatoimistopalvelut ja matkanjärjestäjien palvelut (matkaoppaiden palvelut mukaan luettuina) (CPC 7471) || BG: Ulkomaisia johtajia ei saa olla enemmän kuin Bulgarian kansalaisuutta olevia johtajia, jos julkisen (valtiollisen ja/tai kunnallisen) pääoman osuus bulgarialaisessa yrityksessä on yli 50 prosenttia. HR: Toimistopäällikön asema edellyttää matkailuministeriön lupaa.

C.      Matkailijoiden opastuspalvelut (CPC 7472) || BG, CY, ES, FR, EL, HR, HU, LT, MT, PL, PT, SK: Kansalaisuusvaatimus. IT: EU:n ulkopuolisista maista tulevat matkaoppaat tarvitsevat erityisluvan.

15.     VIRKISTYS-, KULTTUURI- JA URHEILUPALVELUT (muut kuin audiovisuaalipalvelut) ||

A.      Viihdepalvelut (ml. teatteripalvelut, musiikkiyhtye-, sirkus- ja diskopalvelut) (CPC 9619) || FR: Johtotehtäviin tarvitaan lupa. Luvan osalta sovelletaan kansalaisuusvaatimusta, jos tarvitaan yli kaksi vuotta voimassa oleva lupa.

16.     LIIKENNEPALVELUT ||

A.      Meriliikenne ||

a)       Kansainvälinen henkilöliikenne (CPC 7211 ilman kansallista kabotaasiliikennettä) b)      Kansainvälinen tavaraliikenne (CPC 7212 ilman kansallista kabotaasiliikennettä) || EU: Laivojen miehistöä koskee kansalaisuusvaatimus. AT: Toimitusjohtajien enemmistöä koskee kansalaisuusvaatimus.

D.      Tieliikenne ||

a)       Henkilöliikenne (CPC 7121 ja CPC 7122) || AT: Niitä henkilöitä ja osakkaita, joilla on oikeus edustaa oikeushenkilöä tai avointa yhtiötä, koskee kansalaisuusvaatimus. DK, HR: Johtajia koskee kansalaisuus- ja asuinpaikkavaatimus. BG, MT: Kansalaisuusvaatimus.

b)      Tavaraliikenne (CPC 7123, pl. posti- ja kuriirilähetysten kuljetus omaan lukuun[60]) || AT: Niitä henkilöitä ja osakkaita, joilla on oikeus edustaa oikeushenkilöä tai avointa yhtiötä, koskee kansalaisuusvaatimus. BG, MT: Kansalaisuusvaatimus. HR: Johtajia koskee kansalaisuus- ja asuinpaikkavaatimus.

E.      Muiden tuotteiden kuin polttoaineiden putkijohtokuljetus[61] (CPC 7139) || AT: Toimitusjohtajia koskee kansalaisuusvaatimus.

17.     LIIKENTEEN LIITÄNNÄISPALVELUT[62] ||

A.      Meriliikenteen liitännäispalvelut a)       Meriliikenteen lastinkäsittelypalvelut b)      Varastointipalvelut (CPC 742 osittain) c)       Tulliselvityspalvelut d)      Konttiasema- ja varastointipalvelut e)       Varustamon edustajan palvelut f)       Meriliikenteen huolintapalvelut g)      Alusten vuokrauspalvelut miehistöineen (CPC 7213) || AT: Toimitusjohtajien enemmistöä koskee kansalaisuusvaatimus. BG, MT: Kansalaisuusvaatimus. DK: Tulliselvityspalveluihin sovelletaan asuinpaikkavaatimusta. EL: Tulliselvityspalveluihin sovelletaan kansalaisuusvaatimusta.

h)      Työntö- ja hinauspalvelut (CPC 7214) i)       Meriliikenteen tukipalvelut (CPC 745 osittain) j)       Muut tuki- ja liitännäispalvelut (pl. ateriapalvelut) (CPC 749 osittain) ||

D.      Tieliikenteen liitännäispalvelut d)      Kaupalliseen käyttöön tarkoitettujen maantieajoneuvojen, joissa on käyttäjä tai kuljettaja, vuokrauspalvelut (CPC 7124) || AT: Niitä henkilöitä ja osakkaita, joilla on oikeus edustaa oikeushenkilöä tai avointa yhtiötä, koskee kansalaisuusvaatimus. BG, MT: Kansalaisuusvaatimus.

F.      Muiden tuotteiden kuin polttoaineiden putkijohtokuljetusten liitännäispalvelut[63] a)       Putkijohtoja pitkin kuljetettujen muiden tuotteiden kuin polttoaineiden varastointipalvelut (CPC 742 osittain) || AT: Toimitusjohtajia koskee kansalaisuusvaatimus.

19.     ENERGIAPALVELUT ||

A.      Kaivostoimintaan liittyvät palvelut (CPC 883)[64] || SK: Asuinpaikkavaatimus.

20.     MUUT MUUALLE LUOKITTELEMATTOMAT PALVELUT ||

a)       Pesu-, puhdistus- ja värjäyspalvelut (CPC 9701) || EU: Asiantuntijoita ja korkeakoulututkinnon suorittaneita harjoittelijoita koskee kansalaisuusvaatimus.

b)      Kampaamopalvelut (CPC 97021) || EU: Asiantuntijoita ja korkeakoulututkinnon suorittaneita harjoittelijoita koskee kansalaisuusvaatimus.

c)       Kosmetologin käsittely, käsi- ja jalkahoitopalvelut (CPC 97022) || EU: Asiantuntijoita ja korkeakoulututkinnon suorittaneita harjoittelijoita koskee kansalaisuusvaatimus.

d)      Muut kauneudenhoitopalvelut, muualle luokittelemattomat (CPC 97029) || EU: Asiantuntijoita ja korkeakoulututkinnon suorittaneita harjoittelijoita koskee kansalaisuusvaatimus.

e)       Kylpyläpalvelut ja muut kuin terapeuttiset hieronnat, joita tarjotaan rentouttavina ja fyysistä hyvinvointia edistävinä palveluina eikä lääkinnällisiin tai kuntoutustarkoituksiin[65] (CPC ver. 1.0 97230) || EU: Asiantuntijoita ja korkeakoulututkinnon suorittaneita harjoittelijoita koskee kansalaisuusvaatimus.

________________

LIITE XXVII-D

LUETTELO SOPIMUSPERUSTEISIA PALVELUNTARJOAJIA JA ITSENÄISIÄ AMMATINHARJOITTAJIA KOSKEVISTA VARAUKSISTA (UNIONI)

1.       Osapuolet sallivat niiden alueelle tapahtuvan toisen osapuolen sopimusperusteisten palveluntarjoajien ja itsenäisten ammatinharjoittajien palveluntarjonnan luonnollisten henkilöiden läsnäolon kautta tämän sopimuksen 217 ja 218 artiklan nojalla jäljempänä luetelluilla taloudellisen toiminnan aloilla niihin sovellettavien rajoitusten mukaisesti.

2.       Luettelo rakentuu seuraavasti:

a)       ensimmäisessä sarakkeessa ilmoitetaan toimiala tai osa-ala, jolla rajoituksia sovelletaan, ja

b)      toisessa sarakkeessa esitetään sovellettavat varaukset.

Jos b kohdassa tarkoitetussa sarakkeessa on ainoastaan jäsenvaltiokohtaisia varauksia, siinä mainitsemattomat jäsenvaltiot tekevät kyseistä alaa koskevat sitoumukset ilman varauksia (vaikka tietyllä alalla ei ole jäsenvaltiokohtaisia varauksia, siihen voidaan kuitenkin soveltaa horisontaalisia varauksia tai alakohtaisia unionin laajuisia varauksia).

Unioni ei tee sopimusperusteisia palveluntarjoajia ja itsenäisiä ammatinharjoittajia koskevia sitoumuksia muiden kuin jäljempänä erikseen lueteltujen toimialojen osalta.

3.       Yksittäisten toimialojen ja osa-alojen yksilöiminen:

a)       ”CPC” tarkoittaa yhteistä tavaraluokitusta sellaisena kuin Yhdistyneiden kansakuntien tilastokomissio on sen hyväksynyt (Statistical Papers, Series M, N°77, CPC prov, 1991).

b)      ”CPC ver. 1.0” tarkoittaa yhteistä tavaraluokitusta sellaisena kuin Yhdistyneiden Kansakuntien tilastokomissio on sen hyväksynyt (Statistical Papers, Series M, N°77, CPC ver 1.0, 1998).

4.       Sopimusperusteisia palveluntarjoajia ja itsenäisiä ammatinharjoittajia koskevia sitoumuksia ei sovelleta, jos heidän tilapäisen läsnäolonsa tarkoituksena tai vaikutuksena on osallistuminen tai muunlainen vaikuttaminen työntekijöiden ja johdon välisen riidan tai neuvottelujen tulokseen.

5.       Jäljempänä olevaan luetteloon ei sisälly toimenpiteitä, jotka koskevat pätevyysvaatimuksia ja -menettelyjä, teknisiä standardeja tai lupavaatimuksia ja -menettelyjä, elleivät ne ole tämän sopimuksen 217 ja 218 artiklassa tarkoitettuja rajoituksia. Vaikka tällaiset toimenpiteet (esimerkiksi toimiluvan saamista, tutkintotodistusten tunnustamista säännellyillä aloilla, tiettyjen tutkintojen – kielitutkinnot mukaan luettuina – läpäisemistä koskevat edellytykset) eivät sisälly luetteloon, niitä sovelletaan joka tapauksessa Moldovan sopimusperusteisiin palveluntarjoajiin ja itsenäisiin ammatinharjoittajiin.

6.       Kaikkia muita maahantuloa, oleskelua, työskentelyä ja sosiaaliturvaa koskevia EU:n ja sen jäsenvaltioiden lakeja ja määräyksiä, mukaan luettuna oleskelun kestoa, vähimmäispalkkoja ja työehtosopimuksia koskevat määräykset, on sovellettava edelleen.

7.       Jäljempänä olevaan luetteloon ei sisälly toimenpiteitä, jotka koskevat osapuolen myöntämiä tukia.

8.       Jäljempänä oleva luettelo ei rajoita unionin tämän sopimuksen liitteessä XXVII-A vahvistamien julkisten monopolien ja yksinoikeuksien olemassaoloa asianomaisilla toimialoilla.

9.       Toimialoilla, joilla sovelletaan taloudellista tarveharkintaa, sen pääasiallisena perusteena on alan markkinatilanteen arviointi siinä jäsenvaltiossa tai sillä alueella, jossa tai jolla palvelua on tarkoitus tarjota, mukaan luettuina olemassa olevien palveluntarjoajien määrä ja niihin kohdistuvat vaikutukset.

10.     Luetteloon perustuvat oikeudet ja velvoitteet eivät ole sellaisenaan välittömästi sovellettavissa, eivätkä ne näin ollen luo välittömästi oikeuksia luonnollisille tai oikeushenkilöille.

Osapuolet sallivat niiden alueelle tapahtuvan toisen osapuolen sopimusperusteisten palveluntarjoajien palveluntarjonnan luonnollisten henkilöiden läsnäolon kautta tämän sopimuksen 217 artiklan 1 kohdassa vahvistettujen ehtojen mukaisesti seuraavilla toimialoilla:

1.       Kansainvälistä julkisoikeutta ja ulkomaista lainsäädäntöä (eli muuta kuin EU-lainsäädäntöä) koskevat lakiasiainpalvelut

2.       Laskentatoimen palvelut ja kirjanpidon palvelut

3.       Verotukseen liittyvät neuvontapalvelut

4.       Arkkitehtipalvelut sekä kaupunkisuunnittelu- ja maisemasuunnittelupalvelut

5.       Tekniset palvelut ja tekniset kokonaispalvelut

6.       Tietokonepalvelut ja niihin liittyvät palvelut

7.       Tutkimus- ja kehityspalvelut

8.       Mainonta

9.       Liikkeenjohdon konsultointipalvelut

10.     Liikkeenjohdon konsultointiin liittyvät palvelut

11.     Tekniset testaus- ja analysointipalvelut

12.     Tieteelliset ja tekniset konsultointipalvelut

13.     Laitteiden huolto- ja korjauspalvelut myynnin tai vuokrauksen jälkeisiä palveluja koskevan sopimuksen yhteydessä

14.     Käännöspalvelut

15.     Rakennuskohteen tutkimustyö

16.     Ympäristöpalvelut

17.     Matkatoimistopalvelut ja matkanjärjestäjien palvelut

18.     Viihdepalvelut

Osapuolet sallivat niiden alueelle tapahtuvan toisen osapuolen itsenäisten ammatinharjoittajien palveluntarjonnan luonnollisten henkilöiden läsnäolon kautta 218 artiklan 2 kohdassa vahvistettujen ehtojen mukaisesti seuraavilla toimialoilla:

1)      Kansainvälistä julkisoikeutta ja ulkomaista lainsäädäntöä (eli muuta kuin EU-lainsäädäntöä) koskevat lakiasiainpalvelut

2)      Arkkitehtipalvelut sekä kaupunkisuunnittelu ja maisemasuunnittelu

3)      Tekniset palvelut ja tekniset kokonaispalvelut

4)      Tietokonepalvelut ja niihin liittyvät palvelut

5)      Liikkeenjohdon konsultointipalvelut ja niihin liittyvät palvelut

6)      Käännöspalvelut

Toimiala tai osa-ala || Varausten kuvaus

KAIKKI TOIMIALAT || Tunnustaminen EU: EU:n direktiivejä tutkintotodistusten vastavuoroisesta tunnustamisesta sovelletaan ainoastaan jäsenvaltioiden kansalaisiin. Oikeus harjoittaa säänneltyä ammattia yhdessä jäsenvaltiossa ei merkitse oikeutta harjoittaa kyseistä ammattia toisessa jäsenvaltiossa. [66]

Kansainvälistä julkisoikeutta ja ulkomaista lainsäädäntöä (eli muuta kuin EU-lainsäädäntöä) koskevat oikeudelliset neuvontapalvelut (CPC 861 osittain)[67] || AT, CY, DE, EE, IE, LU, NL, PL, PT, SE, UK: Ei mitään. BE, ES, HR, IT, EL: Itsenäisiin ammatinharjoittajiin sovelletaan taloudellista tarveharkintaa. LV: Sopimusperusteisiin palveluntarjoajiin sovelletaan taloudellista tarveharkintaa. BG, CZ, DK, FI, HU, LT, MT, RO, SI, SK: Taloudellinen tarveharkinta.

|| DK: Oikeudellisten neuvontapalvelujen markkinointi on rajattu asianajajille, joilla on Tanskassa myönnetty elinkeinolupa. Tanskalaisen toimiluvan myöntämisen edellytyksenä on Tanskassa suoritettu lainopillinen tutkinto.

|| FR: Edellytyksenä on täysimääräinen (yksinkertaistettu) pääsy asianajajaliittoon soveltuvuuskokeen perusteella. Asianajajat voivat harjoittaa ”avocat auprès de la Cour de Cassation” ja ”avocat auprès du Conseil d’Etat” -ammatteja kiintiöiden rajoissa ja kansalaisuusvaatimuksen täyttyessä. HR: Oikeudellista edustusta koskeviin palveluihin vaadittava asianajajaliiton täysjäsenyys edellyttää kansalaisuusvaatimuksen täyttymistä.

Laskentatoimen palvelut ja kirjanpidon palvelut (CPC 86212, muut kuin ”tilintarkastuspalvelut”, CPC 86213, CPC 86219 ja CPC 86220) || BE, CY, DE, EE, ES, IE, IT, LU, NL, PL, PT, SI, SE, UK: Ei mitään. AT: Työnantajan on oltava kotimaansa asianomaisen ammatillisen toimielimen jäsen, jos tällainen toimielin on perustettu. FR: Lupavaatimus. Laskentatoimen palvelujen ja kirjanpitopalvelujen tarjoaminen edellyttää talous-, finanssi- ja teollisuusministerin päätöstä ulkoministerin suostumuksella. BG, CZ, DK, EL, FI, HU, LT, LV, MT, RO, SK: Taloudellinen tarveharkinta. HR: Asuinpaikkavaatimus.

Verotukseen liittyvät neuvontapalvelut (CPC 863)[68] || BE, DE, EE, ES, FR, IE, IT, LU, NL, PL, SI, SE, UK: Ei mitään. AT: Työnantajan on oltava kotimaansa asianomaisen ammatillisen toimielimen jäsen, jos tällainen toimielin on perustettu; edustaminen toimivaltaisissa viranomaisissa edellyttää kansalaisuusvaatimuksen täyttymistä. BG, CZ, DK, EL, FI, HU, LT, LV, MT, RO, SK: Taloudellinen tarveharkinta. CY: Ei sitoumuksia veroilmoitusten esittämisen osalta. PT: Ei sitoumuksia. HR, HU: Asuinpaikkavaatimus.

Arkkitehtipalvelut sekä Kaupunkisuunnittelu- ja maisemasuunnittelupalvelut (CPC 8671 ja CPC 8674) || EE, EL, FR, IE, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: Ei mitään. BE, ES, HR, IT: Itsenäisiin ammatinharjoittajiin sovelletaan taloudellista tarveharkintaa. LV: Sopimusperusteisiin palveluntarjoajiin sovelletaan taloudellista tarveharkintaa. FI: Luonnollisen henkilön on osoitettava, että hänellä on tarjottavaan palveluun liittyvää erityisosaamista. BG, CY, CZ, DE, FI, HU, LT, RO, SK: Taloudellinen tarveharkinta. AT: Ainoastaan suunnittelupalvelut, joissa: Taloudellinen tarveharkinta. HR, HU, SK: Asuinpaikkavaatimus.

Tekniset palvelut sekä Tekniset kokonaispalvelut (CPC 8672 ja CPC 8673) || EE, EL, FR, IE, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: Ei mitään. BE, ES, HR, IT: Itsenäisiin ammatinharjoittajiin sovelletaan taloudellista tarveharkintaa. LV: Sopimusperusteisiin palveluntarjoajiin sovelletaan taloudellista tarveharkintaa. FI: Luonnollisen henkilön on osoitettava, että hänellä on tarjottavaan palveluun liittyvää erityisosaamista. BG, CY, CZ, DE, FI, HU, LT, RO, SK: Taloudellinen tarveharkinta. AT: Ainoastaan suunnittelupalvelut, joissa: Taloudellinen tarveharkinta. HR, HU: Asuinpaikkavaatimus.

Tietokonepalvelut ja niihin liittyvät palvelut (CPC 84) || EE, EL, FR, IE, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: Ei mitään. ES, IT: Itsenäisiin ammatinharjoittajiin sovelletaan taloudellista tarveharkintaa. LV: Sopimusperusteisiin palveluntarjoajiin sovelletaan taloudellista tarveharkintaa. BE: Itsenäisiin ammatinharjoittajiin sovelletaan taloudellista tarveharkintaa. AT, DE, BG, CY, CZ, FI, HU, LT, RO, SK, UK: Taloudellinen tarveharkinta. HR: Sopimusperusteisia palveluntarjoajia koskee asuinpaikkavaatimus. Ei sitoumuksia itsenäisten ammatinharjoittajien osalta.

Tutkimus- ja kehittämispalvelut (CPC 851, 852 pl. psykologien palvelut[69], 853) || EU, paitsi BE: Vaaditaan hyväksytyn tutkimusorganisaation kanssa tehty vastaanottosopimus.[70] CZ, DK, SK: Taloudellinen tarveharkinta. BE, UK: Ei sitoumuksia. HR: Asuinpaikkavaatimus.

Mainonta (CPC 871) || BE, CY, DE, EE, ES, FR, HR, IE, IT, LU, NL, PL, PT, SI, SE, UK: Ei mitään. AT, BG, CZ, DK, FI, HU, LT, LV, MT, RO, SK: Taloudellinen tarveharkinta.

Liikkeenjohdon konsultointipalvelut (CPC 865) || DE, EE, EL, FR, IE, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: Ei mitään. ES, IT: Itsenäisiin ammatinharjoittajiin sovelletaan taloudellista tarveharkintaa. BE, HR: Itsenäisiin ammatinharjoittajiin sovelletaan taloudellista tarveharkintaa. AT, BG, CY, CZ, FI, HU, LT, RO, SK: Taloudellinen tarveharkinta.

Liikkeenjohdon konsultointipalveluihin liittyvät palvelut (CPC 866) || DE, EE, EL, FR, IE, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: Ei mitään. BE, ES, HR, IT: Itsenäisiin ammatinharjoittajiin sovelletaan taloudellista tarveharkintaa. AT, BG, CY, CZ, FI, LT, RO, SK: Taloudellinen tarveharkinta. HU: Taloudellinen tarveharkinta lukuun ottamatta välimies- ja sovittelupalveluja (CPC 86602), joissa: ei sitoumuksia.

Tekniset testaus- ja analysointipalvelut (CPC 8676) || BE, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LU, NL, PL, SI, SE, UK: Ei mitään. AT, BG, CY, CZ, FI, HU, LT, LV, MT, PT, RO, SK: Taloudellinen tarveharkinta.

Tieteelliset ja tekniset konsultointipalvelut (CPC 8675) || BE, EE, EL, ES, HR, IE, IT, LU, NL, PL, SI, SE, UK: Ei mitään. AT, CY, CZ, DE, DK, FI, HU, LT, LV, MT, PT, RO, SK: Taloudellinen tarveharkinta. DE: Ei sitoumuksia julkisesti tehtäväänsä nimitettyjen rakennusmittaajien osalta. FR: Ei sitoumuksia maaperätutkimuksen osalta, joka liittyy omistusoikeuksien perustamiseen ja maaoikeuteen. BG: Ei sitoumuksia.

Alusten huolto ja korjaus (CPC 8868 osittain) || BE, CY, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, NL, PL, PT, SI, SE: Ei mitään. AT, BG, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, MT, RO, SK: Taloudellinen tarveharkinta. UK: Ei sitoumuksia.

Rautatiekaluston huolto ja korjaus (CPC 8868 osittain) || BE, CY, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: Ei mitään. AT, BG, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, RO, SK: Taloudellinen tarveharkinta. UK: Ei sitoumuksia.

Moottoriajoneuvojen, moottoripyörien, moottorikelkkojen ja maantieliikennevälineiden huolto ja korjaus (CPC 6112, CPC 6122, CPC 8867 osittain ja CPC 8868 osittain) || BE, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, NL, PL, PT, SI, SE: Ei mitään. AT, BG, CY, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, MT, RO, SK: Taloudellinen tarveharkinta. UK: Ei sitoumuksia.

Ilma-alusten ja niiden osien huolto ja korjaus (CPC 8868 osittain) || BE, CY, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: Ei mitään. AT, BG, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, RO, SK: Taloudellinen tarveharkinta. UK: Ei sitoumuksia.

Metallituotteiden, koneiden (ei toimisto-), laitteiden (ei kuljetus- ja toimisto-) sekä henkilökohtaisten ja kotitaloustarvikkeiden huolto ja korjaus[71] (CPC 633, CPC 7545, CPC 8861, CPC 8862, CPC 8864, CPC 8865 ja CPC 8866) || BE, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: Ei mitään. AT, BG, CY, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, RO, SK: Taloudellinen tarveharkinta.

Kääntäminen (CPC 87905, pl. virallinen tai varmennettu toiminta) || DE, EE, FR, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: Ei mitään. BE, ES, IT, EL: Itsenäisiin ammatinharjoittajiin sovelletaan taloudellista tarveharkintaa. CY, LV: Sopimusperusteisiin palveluntarjoajiin sovelletaan taloudellista tarveharkintaa. AT, BG, CZ, DK, FI, HU, IE, LT, RO, SK: Taloudellinen tarveharkinta. HR: Ei sitoumuksia itsenäisten ammatinharjoittajien osalta.

Rakennuskohteen tutkimustyö (CPC 5111) || BE, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: Ei mitään. AT, BG, CY, CZ, FI, HU, LT, LV, RO, SK: Taloudellinen tarveharkinta.

Ympäristöpalvelut (CPC 9401[72], CPC 9402, CPC 9403, CPC 9404[73], CPC 94060[74] osittain, CPC 9405, CPC 9406 osittain ja CPC 9409) || BE, EE, ES, FR, HR, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: Ei mitään. AT, BG, CY, CZ, DE, DK, EL, FI, HU, LT, LV, RO, SK: Taloudellinen tarveharkinta.

Matkatoimistopalvelut ja matkanjärjestäjien palvelut (matkaoppaiden palvelut mukaan luettuina[75]) (CPC 7471) || AT, CZ, DE, EE, ES, FR, IT, LU, NL, PL, SI, SE: Ei mitään. BG, EL, HU, LT, LV, MT, PT, RO, SK: Taloudellinen tarveharkinta. BE, CY, DK, FI, IE: Ei sitoumuksia lukuun ottamatta matkaoppaita (henkilöt, joiden tehtävänä on saattaa vähintään 10 hengen matkailijaryhmiä, ilman että he toimivat oppaina erityiskohteissa). HR: Asuinpaikkavaatimus. UK: Ei sitoumuksia.

Viihdepalvelut audiovisuaalisia palveluja lukuun ottamatta (ml. teatteripalvelut, musiikkiyhtye-, sirkus- ja diskopalvelut) (CPC 9619) || BG, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SE: Voidaan vaatia ammatillinen erikoispätevyys[76]. Taloudellinen tarveharkinta. AT: Erikoispätevyysvaatimus ja taloudellinen tarveharkinta lukuun ottamatta henkilöitä, joiden pääasiallinen ammattitaito liittyy taidealaan ja jotka saavat pääasiallisen elantonsa kyseisestä toiminnasta sillä edellytyksellä, että kyseinen henkilö ei harjoita muuta kaupallista toimintaa Itävallassa, jolloin: Ei mitään. FR: Ei sitoumuksia sopimusperusteisten palveluntarjoajien osalta, paitsi jos -      työlupa annetaan enintään yhdeksäksi kuukaudeksi ja voidaan uusia kolmeksi kuukaudeksi -      taloudellinen tarveharkinta -      asianomaisen viihdealan yrityksen on suoritettava maksu Office Français de l'Immigration et de l'Intégration -virastolle. CY: Taloudellinen tarveharkinta musiikkiyhtye- ja diskopalvelujen osalta. SI: Oleskelun kesto rajattu seitsemään päivään tapahtumaa kohti. Sirkus- ja huvipuistopalvelujen osalta oleskelun kesto on rajattu enintään 30 päivään kalenterivuotta kohti. BE, UK: Ei sitoumuksia.

_________________

LIITE XXVII-E

LUETTELO SIJOITTAUTUMISTA KOSKEVISTA VARAUKSISTA (MOLDOVAN TASAVALTA)

1.       Jäljempänä esitettävässä luettelossa ilmoitetaan taloudellisen toiminnan alat, joilla unionin sijoittautumisiin ja sijoittajiin sovelletaan tämän sopimuksen 205 artiklan 1 kohdan nojalla Moldovan tasavallan myöntämiä kansallista kohtelua tai suosituimmuuskohtelua koskevia varauksia.

Luettelo rakentuu seuraavasti:

a)       ensimmäisessä sarakkeessa ilmoitetaan toimiala tai osa-ala, jolla rajoituksia sovelletaan, ja

b)      toisessa sarakkeessa esitetään ensimmäisessä sarakkeessa ilmoitetulla toimialalla tai osa-alalla sovellettavat varaukset.

2.       Yksittäisten toimialojen ja osa-alojen yksilöiminen:

a)       ”CPC” tarkoittaa yhteistä tavaraluokitusta sellaisena kuin Yhdistyneiden kansakuntien tilastokomissio on sen hyväksynyt (Statistical Papers, Series M, N°77, CPC prov, 1991).

b)      ”CPC ver. 1.0” tarkoittaa yhteistä tavaraluokitusta sellaisena kuin Yhdistyneiden Kansakuntien tilastokomissio on sen hyväksynyt (Statistical Papers, Series M, N°77, CPC ver 1.0, 1998).

3.       Tämän sopimuksen 202 artiklan 1 kohdan mukaisesti jäljempänä oleva luettelo ei sisällä toimenpiteitä, jotka koskevat osapuolten myöntämiä tukia.

4.       Tämän sopimuksen 205 artiklan mukaisesti syrjimättömät vaatimukset, kuten oikeudellista muotoa tai velvollisuutta hankkia lisenssi tai lupa koskevat vaatimukset, joita sovelletaan kaikkiin alueella toimiviin palveluntarjoajiin kansallisuudesta, asuinpaikasta tai muusta vastaavasta perusteesta riippumatta, eivät sisälly tähän liitteeseen, koska tämä sopimus ei vaikuta niihin.

5.       Luetteloon perustuvat oikeudet ja velvoitteet eivät ole sellaisenaan välittömästi sovellettavissa, eivätkä ne näin ollen luo välittömästi oikeuksia luonnollisille tai oikeushenkilöille.

Toimiala tai osa-ala || Varausten kuvaus

I.       HORISONTAALISET VARAUKSET ||

Varaukset koskevat kaikkia toimialoja. || Maa Maanvuokraus on sallittu enintään 99 vuodeksi.

|| Ulkomaiset palveluntarjoajat voivat hankkia maata lukuun ottamatta maatalous- ja metsämaata.

I.       ERITYISVARAUKSET ||

1.       YRITYSPALVELUT ||

A.      Ammatilliset palvelut ||

a)       Lakiasiainpalvelut: -        Vastaanottajavaltion lainsäädäntöä koskevaa neuvontaa on rajoitettu (CPC 861). || EU:n jostakin jäsenvaltiosta tuleva oikeusalan ammattilainen voi tarjota lakiasiainpalveluja, jotka liittyvät edustamiseen tuomioistuimissa tai muissa viranomaisissa, yhteistyössä paikallisen asianajajan kanssa tai toimiluvan saamiseen Moldovan tasavallassa tähtäävän yhden vuoden harjoittelun jälkeen. Oikeudellisten neuvontapalvelujen, lukuun ottamatta edustamista tuomioistuimissa ja muissa viranomaisissa, tarjoaminen edellyttää ennakkorekisteröitymistä asianajajaliiton erikoisrekisteriin. Käännös- ja/tai tulkkauspalvelujen tarjoaminen oikeuslaitokselle edellyttää jossakin toisessa valtiossa myönnetyn valantehneeksi tulkiksi/kielenkääntäjäksi hyväksynnän tunnustamista, jonka tekee oikeusministeriön asianomainen viranomainen. Sovittelupalveluja voi tarjota toisessa valtiossa sovittelijan toimiluvan saanut henkilö saatuaan todistuksen sovittelulautakunnalta.

|| Hyväksytyn konkurssipesän selvittäjän palveluja voi tarjota yhden vuoden harjoittelun jälkeen ja oikeusministeriön todistus- ja menettelyasioista vastaavan viranomaisen tutkinnon suorittamisen jälkeen. Notaareja ja haastemiehiä koskee kansalaisuusvaatimus.

||

h)      Yksityiset sairaanhoito- ja hammashoitopalvelut (CPC 9312) (CPC 9312 pl. julkisen sektorin palvelut) || Ulkomaalaiset tarvitsevat lääkärinä toimiakseen luvan paikallisilta terveysviranomaisilta; lupa perustuu tarveharkintaan.

F.      Muut yrityspalvelut ||

k)      Työnvälitys- ja henkilöstönhankintapalvelut (CPC 872) || Palveluja voi tarjota ainoastaan Moldovan tasavallassa yhtiöitettyjen oikeushenkilöiden kautta.

l)       Etsivä- ja turvallisuuspalvelut (CPC 873) ||

2.       VIESTINTÄPALVELUT ||

A.      Postipalvelut ||

a)       Kansainväliset ja kansalliset postipalvelut, enintään 350 grammaa painavat kirjeet (CPC 7511) || Valtionyhtiön ”Posta Moldova” monopoli.

7.       RAHOITUSPALVELUT Pankkipalvelut ja muut rahoituspalvelut (lukuun ottamatta vakuutuksia) Osallistuminen asiamiehenä (julkisesti tai yksityisesti) kaikentyyppisten arvopapereiden liikkeeseenlaskuun, myös merkintävastuuseen ja sijoitukseen, ja liikkeeseenlaskuun liittyvien palvelujen tarjoaminen || Moldovan valtionpankki (National Bank of Moldova) on rahoitusalan valtiotason toimija valtion joukkovelkakirjalainamarkkinoilla.

________________

LIITE XXVII-F

LUETTELO RAJATYLITTÄVIÄ PALVELUJA KOSKEVISTA SITOUMUKSISTA

(MOLDOVAN TASAVALTA)

1.       Jäljempänä esitettävässä sitoumusluettelossa ilmoitetaan Moldovan tasavallan tämän sopimuksen 212 artiklan mukaisesti vapauttamat palvelualat sekä unionin palveluihin ja palveluntarjoajiin kyseisillä aloilla varausten muodossa sovellettavat markkinoille pääsyä ja kansallista kohtelua koskevat rajoitukset.

Luettelo rakentuu seuraavasti:

a)       ensimmäisessä sarakkeessa ilmoitetaan toimiala tai osa-ala, jolla rajoituksia sovelletaan,

b)      toisessa sarakkeessa esitetään ensimmäisessä sarakkeessa ilmoitetulla toimialalla tai osa-alalla sovellettavat varaukset.

Sitoumuksia ei sovelleta toimialoilla ja osa-aloilla, joita ei mainita jäljempänä olevassa luettelossa.

2.       Yksittäisten toimialojen ja osa-alojen yksilöiminen:

a)       ”CPC” tarkoittaa yhteistä tavaraluokitusta sellaisena kuin Yhdistyneiden kansakuntien tilastokomissio on sen hyväksynyt (Statistical Papers, Series M, N°77, CPC prov, 1991).

b)      ”CPC ver. 1.0” tarkoittaa yhteistä tavaraluokitusta sellaisena kuin Yhdistyneiden Kansakuntien tilastokomissio on sen hyväksynyt (Statistical Papers, Series M, N°77, CPC ver 1.0, 1998).

3.       Jäljempänä olevaan luetteloon ei sisälly toimenpiteitä, jotka koskevat pätevyysvaatimuksia ja -menettelyjä, teknisiä standardeja tai lupavaatimuksia ja -menettelyjä, elleivät ne ole tämän sopimuksen 210 ja 211 artiklassa tarkoitettuja markkinoille pääsyn tai kansallisen kohtelun rajoituksia. Kyseisiä toimenpiteitä (esim. toimiluvan saamista koskeva edellytys, yleispalveluvelvoitteet, tutkintotodistusten tunnustuksen saamista säännellyillä aloilla koskeva edellytys, tiettyjen tutkintojen, ml. kielitutkinnot, läpäisemistä koskeva edellytys sekä syrjimätön vaatimus, jonka mukaan tiettyä toimintaa ei saa harjoittaa suojelluilla luonnonalueilla eikä historiallisesti tai taiteellisilta arvoiltaan erityisen merkittävillä alueilla) sovelletaan joka tapauksessa toisen osapuolen sijoittajiin, vaikka toimenpiteitä ei mainita luettelossa.

4.       Jäljempänä oleva luettelo ei rajoita muodon 1 soveltamista tietyillä palvelualoilla ja osa-aloilla eikä sijoittautumista koskevassa sitoumusluettelossa kuvattujen julkisten monopolien ja yksinoikeuksien olemassaoloa.

5.       Tämän sopimuksen 202 artiklan 3 kohdan mukaisesti jäljempänä oleva luettelo ei sisällä toimenpiteitä, jotka koskevat osapuolten myöntämiä tukia.

6.       Sitoumusluetteloon perustuvat oikeudet ja velvoitteet eivät ole sellaisenaan välittömästi sovellettavissa eivätkä ne näin ollen luo välittömästi oikeuksia yksittäisille luonnollisille tai oikeushenkilöille.

7.       Muodoilla 1 ja 2 viitataan tämän sopimuksen 203 artiklan 14 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettuihin palvelun tarjoamisen muotoihin.

Toimiala tai osa-ala || Varausten kuvaus

I.       ERITYISVARAUKSET ||

1.       YRITYSPALVELUT ||

A.      Ammatilliset palvelut ||

a)       Lakiasiainpalvelut: -        Lukuun ottamatta kotimaan lainsäädäntöä ja kansainvälistä oikeutta koskevaa neuvontaa (CPC 861) || 1)      Ei sitoumuksia lukuun ottamatta oikeudellisten asiakirjojen valmistelua. 2)      Ei mitään.

-        Kotimaan ja kolmannen maan lainsäädäntöä ja kansainvälistä oikeutta koskeva neuvonta (CPC 861 osittain) || 1)      Ei mitään. 2)      Ei mitään.

b)      Laskentatoimen palvelut, tilintarkastuspalvelut ja kirjanpidon palvelut (CPC 862) || 1)      Ei mitään. 2)      Ei mitään.

c)       Verotukseen liittyvät neuvontapalvelut; (CPC 863) d)      Arkkitehtipalvelut (CPC 8671) e)       Tekniset palvelut (CPC 8672) ||

f)       Tekniset kokonaispalvelut (CPC 8673) g)      Kaupunkisuunnittelu- ja maisemasuunnittelupalvelut (CPC 8674) ||

h)      Yksityiset sairaanhoito- ja hammashoitopalvelut (CPC 9312) (CPC 9312 pl. julkisen sektorin palvelut) || 1)      Ei mitään. 2)     Julkiset sairausvakuutusjärjestelmät eivät kata ulkomailla annetun hoidon kustannuksia.

i)       Eläinlääkintäpalvelut (CPC 932) || 1)      Ei mitään. 2)      Ei mitään.

j)       Kätilö‑, sairaanhoitaja- ja fysioterapeuttipalvelut sekä avustavan hoitohenkilöstön palvelut (CPC 93191 pl. julkisen sektorin palvelut) || 1)      Ei mitään. 2)     Julkiset vakuutusjärjestelmät eivät kata ulkomailla käytettyjen sairaanhoitopalvelujen kustannuksia.

B.      Tietokonepalvelut ja niihin liittyvät palvelut a)       Tietokonelaitteistojen asennukseen liittyvät konsultointipalvelut (CPC 841) b)      Ohjelmistojen asennuspalvelut (CPC 842) c)       Tietojenkäsittelypalvelut (CPC 843) d)      Tietokantapalvelut (CPC 844) e)       Muut (CPC 845 ja CPC 849) || 1)      Ei mitään. 2)      Ei mitään.

C.      Tutkimus- ja kehittämispalvelut ||

a)       Luonnontieteen tutkimus- ja kehittämispalvelut (CPC 851) b)      Yhteiskuntatieteiden ja humanististen tieteiden tutkimus- ja kehittämispalvelut (CPC 852) c)       Tieteiden väliset tutkimus- ja kehittämispalvelut (CPC 853) || 1)      Ei mitään. 2)      Ei mitään.

D.      Kiinteistöpalvelut ||

a)       Omaan tai kolmannen osapuolen lukuun suoritettavat kiinteistöpalvelut (CPC 821) b)      Palkkio- tai sopimusperusteiset palvelut (CPC 822) || 1)      Ei mitään. 2)      Ei mitään.

E.      Vuokraus- ja leasingpalvelut ilman käyttäjää tai kuljettajaa ||

a)       Aluksiin liittyvät (CPC 83103) b)      Ilma-aluksiin liittyvät (CPC 83104) c)       Muihin kulkuneuvoihin liittyvät (CPC 83101, CPC 83102 ja CPC 83105) d)      Muihin koneisiin ja laitteisiin liittyvät (CPC 83106–83109) || 1)      Ei mitään. 2)      Ei mitään.

e)       Muut (CPC 832), ml. kodin viihdelaitteissa käytettävät nauhoitetut videokasetit ja optiset levyt ||

F.      Muut yrityspalvelut ||

a)       Mainospalvelut (CPC 871) b)      Markkina- ja mielipidetutkimuspalvelut (CPC 864) || 1)      Ei mitään. 2)      Ei mitään.

c)       Liikkeenjohdon konsultointipalvelut (CPC 865) d)      Liikkeenjohdon konsultointiin liittyvät palvelut (CPC 866) e)       Tekniset testaus- ja analysointipalvelut (CPC 8676) f)       Maatalouteen, metsästykseen ja metsätalouteen liittyvät palvelut (CPC 881) ||

g)      Kalastukseen liittyvät palvelut (CPC 882) h)      Kaivostoimintaan liittyvät palvelut (CPC 883 ja CPC 5115) i)       Teollisuuteen liittyvät palvelut (CPC 884 ja CPC885) (pl. CPC 88442) ||

j)       Energian jakeluun liittyvät palvelut (CPC 887) ||

k)      Työnvälitys- ja henkilöstönhankintapalvelut (CPC 872) ||

l)       Etsivä- ja turvallisuuspalvelut (CPC 873) ||

m)     Tieteelliset ja tekniset konsultointipalvelut (CPC 8675) n)      Laitteiden huolto- ja korjauspalvelut (pl. merialukset, ilma-alukset ja muut liikennevälineet) (CPC 633 ja CPC 8861–8866) o)      Rakennusten puhtaanapitopalvelut (CPC 874) ||

p)      Valokuvauspalvelut (CPC 875) q)      Pakkauspalvelut (CPC 876) r)       Julkaisu- ja painopalvelut (CPC 88442) s)       Kokouspalvelut (CPC 87909*) t)       Muut (CPC 8790) ||

2.       VIESTINTÄPALVELUT ||

A.      Postipalvelut ||

a)       Kansainväliset ja kansalliset postipalvelut, enintään 350 grammaa painavat kirjeet (CPC 7511) || 1)     Valtionyhtiön ”Posta Moldova” monopoli. 2)      Ei mitään.

b)      Postipalvelut, paketit (CPC 75112) || 1)      Ei mitään. 2)      Ei mitään.

c)       Postitoimistopalvelut (CPC 75113) ||

B.      Kuriiripalvelut (CPC 7512) || 1)      Ei mitään. 2)      Ei mitään.

C.      Televiestintäpalvelut ||

a)       Julkiset puhelinpalvelut (CPC 7521) || 1)      Ei mitään. 2)      Ei mitään.

b)      Analogiset matkapuhelinpalvelut (CPC 75213.1) ||

c)       Digitaaliset matkapuhelinpalvelut (CPC 75213.2) ||

d)      Matkaviestintäpalvelut (CPC 75213): -        Henkilöhakupalvelut (CPC 75291) -        Matkaviestinnän datapalvelut ||

e)       Satelliittiviestintä ||

f)       Yritysten verkkopalvelut (CPC 7522) ||

g)      Pakettivälitteiset tiedonsiirtopalvelut (CPC 75232) ||

h)      Piirikytkentäiset tiedonsiirtopalvelut (CPC 7523*) ||

i)       Lennätin- ja teleksipalvelut (CPC 7522 ja CPC 7523) ||

j)       Faksipalvelut (CPC 7521* ja CPC 7529*) k)      Yksityisiä vuokrajohtoja koskevat palvelut (CPC 7522* ja CPC 7523*) l)       Sähköposti (CPC 7523*) ||

m)     Puheposti (CPC 7523*) n)      Sähköinen tieto- ja tietokantahaku (CPC 7523*) o)      Organisaatioiden välinen tiedonsiirto (EDI) (CPC 7523*) ||

p)      Parannetut tai lisäarvofaksipalvelut, ml. etappivälitys (store and forward, store and retrieve) (CPC 7523*) ||

q)      Koodin ja protokollan muuntaminen (CPC ei saatavilla) r)       Sähköinen tietojen ja/tai datan käsittely (ml. tapahtumakäsittely) (CPC 843) s)       Muut televiestintäpalvelut (CPC 7529) t)       Muut (CPC 7549) ||

3.       RAKENNUSPALVELUT JA NIIHIN LIITTYVÄT TEKNISET PALVELUT ||

a)       Yleiset talonrakennustyöt (CPC 512) b)      Yleiset maa- ja vesirakennustyöt (CPC 513) || 1)      Ei mitään. 2)      Ei mitään.

c)       Asennus- ja kokoonpanotyöt (CPC 514 ja CPC 516) d)      Rakentamisen sisustus- ja viimeistelytyöt (CPC 517) e)       Muut (CPC 511, CPC 515 ja CPC 518) ||

4.       JAKELUPALVELUT ||

a)       Komissionääripalvelut (CPC 621) b)      Tukkukaupan palvelut (CPC 611 ja CPC 622) || 1)      Ei mitään. 2)      Ei mitään.

c)       Vähittäiskaupan palvelut (CPC 611, CPC 613, CPC 631, CPC 632, CPC 633, CPC 6111, CPC 6113 ja CPC 6121), ml. ääni- ja kuvatallenteet ja -nauhat sekä optiset levyt (CPC 63234) d)      Franchising-toiminta (CPC 8929) e)       Muut jakelupalvelut ||

5.       KOULUTUSPALVELUT ||

a)       Alemman perusasteen koulutuspalvelut (CPC 921) b)      Ylemmän perusasteen ja keskiasteen koulutuspalvelut (CPC 922) || 1)      Ei mitään. 2)      Ei mitään.

c)       Korkea-asteen koulutuspalvelut (CPC 923 osittain) d)      Aikuiskoulutus (CPC924) e)       Muut koulutuspalvelut (CPC 929) ||

6.       YMPÄRISTÖPALVELUT ||

A.      Jätevesipalvelut (CPC 9401)[77] || 1)      Ei mitään. 2)      Ei mitään.

B.      Kiinteiden tai vaarallisten jätteiden käsittely pl. vaarallisten jätteiden kuljetus rajojen yli ||

a)       Jätehuoltopalvelut (CPC 9402) ||

b)      Puhtaanapito ja vastaavat palvelut (CPC 9403) ||

C.      Ilman laadun ja ilmaston suojelu (CPC 9404)[78] ||

D.      Maaperän ja vesistön kunnostaminen ja puhdistaminen ||

a)       Saastuneen tai pilaantuneen maaperän ja veden käsittely ja kunnostaminen (CPC 94060 osittain)[79] ||

E.      Melun ja tärinän torjunta (CPC 9405) ||

F.      Biologisen monimuotoisuuden ja maiseman säilyttäminen ||

a)       Luonnon- ja maisemansuojelua koskevat palvelut (CPC 9406 osittain) ||

G.      Muut ympäristönsuojelupalvelut (CPC 94090) ||

7.       RAHOITUSPALVELUT ||

A.      Vakuutustoiminta ja siihen liittyvät palvelut ||

a)       Henki-, tapaturma- ja sairausvakuutuspalvelut b)      Vahinkovakuutuspalvelut (CPC 8129, pl. meri-, ilma- ja kuljetusvakuutuspalvelut) || 1)      Ei mitään. 2)      Ei mitään.

c)       Meri-, ilma- ja kuljetusvakuutuspalvelut d)      Jälleen- ja edelleenvakuutus e)       Vakuutusalan liitännäispalvelut (ml. välitys- ja asiamiestoiminta) B.      Pankki- ja muut rahoituspalvelut (pl. vakuutuspalvelut) ||

a)       Talletusten ja muiden takaisinmaksettavien varojen hankinta yleisöltä b)      Kaikentyyppinen luotonanto, mukaan lukien kulutusluotot, kiinnitysluotot, factoring-rahoitus ja liiketoimien rahoitus || 1)      Ei mitään. 2)      Ei mitään.

c)       Rahoitusleasing d)      Kaikki maksu- ja rahansiirtopalvelut e)       Takaukset ja sitoumukset ||

f)       Kaupankäynti omaan tai asiakkaitten lukuun pörssissä, OTC-markkinoilla tai muuten seuraavilla välineillä: -        rahamarkkinavälineet (sekit, vekselit, talletustodistukset jne.) ||

-        ulkomaanvaluutta -        johdannaistuotteet, esimerkiksi futuurit ja optiot -        valuuttakurssit ja korkovälineet, mukaan luettuina sellaiset tuotteet kuin swap-sopimukset, korkotermiinit jne. -        siirtokelpoiset arvopaperit ||

-        muut markkinakelpoiset välineet ja rahoitusomaisuus, mukaan luettuina jalometalliharkot g)      Välitystoiminta rahamarkkinoilla h)      Varainhoito, kuten käteisvarojen tai arvopaperisalkun hoito, kaikentyyppinen yhteissijoitusten hoito, eläkerahastojen hoito, arvopapereiden talletus- ja notariaattipalvelut ||

i)       Rahoitusvaroihin kuten arvopapereihin, johdannaistuotteisiin ja muihin markkinakelpoisiin välineisiin liittyvät selvitys- ja toimituspalvelut ||

j)       Kaikkiin asiakirjan MNT.TNC/W/50 1 B artiklassa lueteltuihin toimiin liittyvä neuvonta ja muut liitännäisrahoituspalvelut, ml. luottotiedot ja luottoarviot, sijoituksiin ja salkunhoitoon liittyvä tutkimus ja neuvonta, omaisuuteen ja yhtiöiden rakenneuudistuksiin ja strategiaan liittyvä neuvonta ||

k)      Rahoitustietojen antaminen ja siirto, rahoitukseen liittyvä tietojenkäsittely ja siihen liittyvät muiden rahoituspalvelujen tarjoajien ohjelmistot ||

l)       Osallistuminen asiamiehenä (julkisesti tai yksityisesti) kaikentyyppisten arvopapereiden liikkeeseenlaskuun, myös merkintävastuuseen ja sijoitukseen, ja liikkeeseenlaskuun liittyvien palvelujen tarjoaminen ||

8.       SAIRAALAT JA MUUT HOITOLAITOKSET ||

a)       Sairaalapalvelut Yksityiset sairaala- ja parantolapalvelut (CPC 9311, pl. julkisen sektorin palvelut) b)      Sosiaalipalvelut (CPC 933) c)       Muut terveydenhuoltopalvelut (CPC 9319, pl. CPC 93191) || 1)      Ei mitään. 2)      Ei mitään.

9.       MATKAILU JA SIIHEN LIITTYVÄT PALVELUT‑ ||

a)       Hotellit ja ravintolat (ml. ateriapalvelut) (CPC 641-643) b)      Matkatoimistopalvelut ja matkanjärjestäjien palvelut (CPC 7471) || 1)      Ei mitään. 2)      Ei mitään.

c)       Matkailijoiden opastuspalvelut (CPC 7472) d)      Muut matkailuun liittyvät palvelut ||

10.     VIRKISTYS-, KULTTUURI- JA URHEILUPALVELUT ||

a)       Elokuvateattereiden käyttöpalvelut (CPC 96199**)[80] || 1)      Ei sitoumuksia. 2)      Ei sitoumuksia.

b)      Muut viihdepalvelut (CPC 96191 ja CPC 96194) c)       Uutistoimistopalvelut (CPC 962) || 1)      Ei mitään. 2)      Ei mitään.

e)       Urheilu- ja muut virkistyspalvelut (CPC 964) ||

11.     LIIKENNEPALVELUT ||

a)       Meriliikennepalvelut (CPC 7211, CPC 7212, CPC 7213, CPC 8868**, CPC 7214 ja CPC 745**) b)      Sisävesiliikenne (CPC 7221, CPC 7222, CPC 7223, CPC 8868**, CPC 7224 ja CPC 745**) || 1)      Ei mitään. 2)      Ei mitään.

c)       Ilmaliikennettä koskevassa liitteessä määritellyt ilmaliikennepalvelut: a) ja b)      Henkilö- ja tavaraliikenne (CPC 731, CPC732) c)       Alusten vuokraus miehistöineen (CPC 734) ||

d)      Ilma-alusten huolto ja korjaus (CPC 8868**) e)       Lentoliikennepalvelujen myynti ja markkinointi (CPC 746*) f)       Tietokonepohjaiset paikanvarausjärjestelmät (CPC 746*) g)      Lentoasemien hallinta h)      Maahuolintapalvelut (ml. ateriapalvelut) ||

d)      Avaruusliikenne (CPC 733) ||

e)       Rautatieliikennepalvelut (CPC 7111, CPC 7112, CPC 7113, CPC 8868**, CPC 743) ||

f)       Tieliikennepalvelut a)       Henkilöliikenne (CPC 7121, CPC 7122) b)      Tavaraliikenne (CPC 7123, CPC 7123 pl. kabotaasipalvelut) ||

c)       Kaupallisten ajoneuvojen vuokraus kuljettajineen (CPC 7124) d)      Tieliikennevälineiden huolto ja korjaus (CPC 6112, CPC 8867) e)       Tieliikennepalvelujen tukipalvelut (CPC 744) ||

g)      Putkijohtokuljetukset (CPC 7131, CPC 7139) ||

h)      Kaikkien liikennemuotojen liitännäispalvelut a)       Lastinkäsittelypalvelut, varastointipalvelut (CPC 741, CPC 742) b)      Rahdin kuljetusvälityspalvelut ja muut liikenteen tuki- ja liitännäispalvelut (CPC 748, CPC 749) ||

________________

LIITE XXVII-G

LUETTELO AVAINHENKILÖSTÖÄ, KORKEAKOULUTUTKINNON SUORITTANEITA HARJOTTELIJOITA JA YRITYSMYYJIÄ KOSKEVISTA VARAUKSISTA (MOLDOVAN TASAVALTA)

1.       Jäljempänä esitettävässä varausluettelossa ilmoitetaan tämän sopimuksen V osaston (Kauppa ja kauppaan liittyvät kysymykset) 6 luvun (Sijoittautuminen, palvelukauppa ja sähköinen kauppa) 2 ja 3 jakson mukaisesti vapautettu taloudellinen toiminta, johon sovelletaan avainhenkilöstöä ja korkeakoulututkinnon suorittaneita harjoittelijoita koskevia rajoituksia tämän sopimuksen 215 artiklan mukaisesti ja yritysmyyjiä koskevia rajoituksia tämän sopimuksen 216 artiklan mukaisesti, sekä eritellään kyseiset rajoitukset.

Luettelo rakentuu seuraavasti:

a)       ensimmäisessä sarakkeessa ilmoitetaan toimiala tai osa-ala, jolla rajoituksia sovelletaan, ja

b)      toisessa sarakkeessa esitetään sovellettavat varaukset.

Moldovan tasavalta ei tee avainhenkilöstöä, korkeakoulututkinnon suorittaneita harjoittelijoita ja yritysmyyjiä koskevia sitoumuksia sellaisen taloudellisen toiminnan osalta, jota ei vapauteta (pysyy ilman sitoumuksia) tämän sopimuksen V osaston (Kauppa ja kauppaan liittyvät kysymykset) 6 luvun (Sijoittautuminen, palvelukauppa ja sähköinen kauppa) 2 ja 3 jakson nojalla.

2.       Yksittäisten toimialojen ja osa-alojen yksilöiminen:

a)       ”CPC” tarkoittaa yhteistä tavaraluokitusta sellaisena kuin Yhdistyneiden kansakuntien tilastokomissio on sen hyväksynyt (Statistical Papers, Series M, N°77, CPC prov, 1991).

b)      ”CPC ver. 1.0” tarkoittaa yhteistä tavaraluokitusta sellaisena kuin Yhdistyneiden Kansakuntien tilastokomissio on sen hyväksynyt (Statistical Papers, Series M, N°77, CPC ver 1.0, 1998).

3.       Avainhenkilöstöä, korkeakoulututkinnon suorittaneita harjoittelijoita, yrityspalvelujen myyjiä ja tavaroiden myyjiä koskevia sitoumuksia ei sovelleta, jos heidän tilapäisen läsnäolonsa tarkoituksena tai vaikutuksena on osallistuminen tai muunlainen vaikuttaminen työntekijöiden ja johdon välisen riidan tai neuvottelujen tulokseen.

4.       Jäljempänä olevaan luetteloon ei sisälly toimenpiteitä, jotka koskevat pätevyysvaatimuksia ja -menettelyjä, teknisiä standardeja tai lupavaatimuksia ja -menettelyjä, elleivät ne ole tämän sopimuksen 215 ja 216 artiklassa tarkoitettuja rajoituksia. Vaikka tällaiset toimenpiteet (esimerkiksi toimiluvan saamista, tutkintotodistusten tunnustamista säännellyillä aloilla, tiettyjen tutkintojen – kielitutkinnot mukaan luettuina – läpäisemistä koskevat edellytykset) eivät sisälly luetteloon, niitä sovelletaan joka tapauksessa unionin avainhenkilöstöön, korkeakoulututkinnon suorittaneisiin harjoittelijoihin ja yritysmyyjiin.

5.       Kaikkia muita maahantuloa, oleskelua, työskentelyä ja sosiaaliturvaa koskevia Moldovan tasavallan lakeja ja määräyksiä, mukaan luettuina oleskelun kestoa, vähimmäispalkkoja ja työehtosopimuksia koskevat määräykset, on sovellettava edelleen.

6.       Tämän sopimuksen 202 artiklan 3 kohdan mukaisesti jäljempänä oleva luettelo ei sisällä toimenpiteitä, jotka koskevat osapuolen myöntämiä tukia.

7.       Jäljempänä oleva luettelo ei rajoita sijoittautumista koskevassa sitoumusluettelossa kuvattujen julkisten monopolien ja yksinoikeuksien olemassaoloa.

8.       Toimialoilla, joilla sovelletaan taloudellista tarveharkintaa, sen pääasiallisena perusteena on alan markkinatilanteen arviointi Moldovan tasavallassa, mukaan luettuna olemassa olevien palveluntarjoajien määrä ja niihin kohdistuvat vaikutukset.

9.       Luetteloon perustuvat oikeudet ja velvoitteet eivät ole sellaisenaan välittömästi sovellettavissa, eivätkä ne näin ollen luo välittömästi oikeuksia luonnollisille tai oikeushenkilöille.

Toimiala tai osa-ala || Varausten kuvaus

I.       ERITYISVARAUKSET ||

1.       YRITYSPALVELUT ||

A.      Ammatilliset palvelut ||

a)       Lakiasiainpalvelut: -        Vastaanottajavaltioon liittyvää neuvontaa on rajoitettu (CPC 861). || EU:n jostakin jäsenvaltiosta tuleva oikeusalan ammattilainen voi tarjota lakiasiainpalveluja, jotka liittyvät edustamiseen tuomioistuimissa tai muissa viranomaisissa, yhteistyössä paikallisen asianajajan kanssa tai toimiluvan saamiseen Moldovan tasavallassa tähtäävän yhden vuoden harjoittelun jälkeen. Oikeudellisten neuvontapalvelujen, lukuun ottamatta edustamista tuomioistuimissa ja muissa viranomaisissa, tarjoaminen edellyttää ennakkorekisteröitymistä asianajajaliiton erikoisrekisteriin. Käännös- ja/tai tulkkauspalvelujen tarjoaminen oikeuslaitokselle edellyttää jossakin toisessa valtiossa myönnetyn valantehneeksi tulkiksi/kielenkääntäjäksi hyväksynnän tunnustamista, jonka tekee oikeusministeriön asianomainen viranomainen. Sovittelupalveluja voi tarjota toisessa valtiossa sovittelijan toimiluvan saanut henkilö saatuaan todistuksen sovittelulautakunnalta.

|| Hyväksytyn konkurssipesän selvittäjän palveluja voi tarjota yhden vuoden harjoittelun jälkeen tai oikeusministeriön todistus- ja menettelyasioista vastaavan viranomaisen tutkinnon suorittamisen jälkeen. Notaareja ja haastemiehiä koskee kansalaisuusvaatimus.

j)       Kätilö, sairaanhoitaja- ja fysioterapeuttipalvelut sekä avustavan hoitohenkilöstön palvelut (CPC 93191 pl. julkisen sektorin palvelut) || Kansalaisuusvaatimus.

________________

LIITE XXVII-H

LUETTELO SOPIMUSPERUSTEISIA PALVELUNTARJOAJIA JA ITSENÄISIÄ AMMATINHARJOITTAJIA KOSKEVISTA VARAUKSISTA (MOLDOVAN TASAVALTA)

1.       Osapuolet sallivat niiden alueelle tapahtuvan toisen osapuolen sopimusperusteisten palveluntarjoajien ja itsenäisten ammatinharjoittajien palveluntarjonnan luonnollisten henkilöiden läsnäolon kautta tämän sopimuksen 217 ja 218 artiklan nojalla jäljempänä luetelluilla taloudellisen toiminnan aloilla niihin sovellettavien rajoitusten mukaisesti.

2.       Luettelo rakentuu seuraavasti:

a)       ensimmäisessä sarakkeessa ilmoitetaan toimiala tai osa-ala, jolla rajoituksia sovelletaan, ja

b)      toisessa sarakkeessa esitetään sovellettavat varaukset.

Moldovan tasavalta ei tee sopimusperusteisia palveluntarjoajia ja itsenäisiä ammatinharjoittajia koskevia sitoumuksia muiden kuin jäljempänä erikseen lueteltujen toimialojen osalta.

3.       Yksittäisten toimialojen ja osa-alojen yksilöiminen:

a)    ”CPC” tarkoittaa yhteistä tavaraluokitusta sellaisena kuin Yhdistyneiden kansakuntien tilastokomissio on sen hyväksynyt (Statistical Papers, Series M, N°77, CPC prov, 1991).

b)    ”CPC ver. 1.0” tarkoittaa yhteistä tavaraluokitusta sellaisena kuin Yhdistyneiden Kansakuntien tilastokomissio on sen hyväksynyt (Statistical Papers, Series M, N°77, CPC ver 1.0, 1998).

4.       Sopimusperusteisia palveluntarjoajia ja itsenäisiä ammatinharjoittajia koskevia sitoumuksia ei sovelleta, jos heidän tilapäisen läsnäolonsa tarkoituksena tai vaikutuksena on osallistuminen tai muunlainen vaikuttaminen työntekijöiden ja johdon välisen riidan tai neuvottelujen tulokseen.

5.       Jäljempänä olevaan luetteloon ei sisälly toimenpiteitä, jotka koskevat pätevyysvaatimuksia ja -menettelyjä, teknisiä standardeja tai lupavaatimuksia ja -menettelyjä, elleivät ne ole tämän sopimuksen 217 ja 218 artiklassa tarkoitettuja rajoituksia. Vaikka tällaiset toimenpiteet (esimerkiksi toimiluvan saamista, tutkintotodistusten tunnustamista säännellyillä aloilla, tiettyjen tutkintojen – kielitutkinnot mukaan luettuina – läpäisemistä koskevat edellytykset) eivät sisälly luetteloon, niitä sovelletaan joka tapauksessa unionin sopimusperusteisiin palveluntarjoajiin ja itsenäisiin ammatinharjoittajiin.

6.       Kaikkia muita maahantuloa, oleskelua, työskentelyä ja sosiaaliturvaa koskevia Moldovan tasavallan lakeja ja määräyksiä, mukaan luettuina oleskelun kestoa, vähimmäispalkkoja ja työehtosopimuksia koskevat määräykset, on sovellettava edelleen.

7.       Jäljempänä olevaan luetteloon ei sisälly toimenpiteitä, jotka koskevat osapuolen myöntämiä tukia.

8.       Jäljempänä oleva luettelo ei rajoita Moldovan tasavallan tämän sopimuksen liitteessä XXVII-E vahvistamien julkisten monopolien ja yksinoikeuksien olemassaoloa asianomaisilla toimialoilla.

9.       Luetteloon perustuvat oikeudet ja velvoitteet eivät ole sellaisenaan välittömästi sovellettavissa, eivätkä ne näin ollen luo välittömästi oikeuksia luonnollisille tai oikeushenkilöille.

Toimiala tai osa-ala || Varausten kuvaus

I.       ERITYISVARAUKSET ||

1.       YRITYSPALVELUT ||

A.      Ammatilliset palvelut ||

a)       Lakiasiainpalvelut: -        Lukuun ottamatta kotimaan lainsäädäntöä ja kansainvälistä oikeutta koskevaa neuvontaa (CPC 861) || EU:n jostakin jäsenvaltiosta tuleva oikeusalan ammattilainen voi tarjota lakiasiainpalveluja, jotka liittyvät edustamiseen tuomioistuimissa tai muissa viranomaisissa, yhteistyössä paikallisen asianajajan kanssa tai toimiluvan saamiseen Moldovan tasavallassa tähtäävän yhden vuoden harjoittelun jälkeen. Oikeudellisten neuvontapalvelujen, lukuun ottamatta edustamista tuomioistuimissa ja muissa viranomaisissa, tarjoaminen edellyttää ennakkorekisteröitymistä asianajajaliiton erikoisrekisteriin. Käännös- ja/tai tulkkauspalvelujen tarjoaminen oikeuslaitokselle edellyttää jossakin toisessa valtiossa myönnetyn valantehneeksi tulkiksi/kielenkääntäjäksi hyväksynnän tunnustamista, jonka tekee oikeusministeriön asianomainen viranomainen.

|| Sovittelupalveluja voi tarjota toisessa valtiossa sovittelijan toimiluvan saanut henkilö saatuaan todistuksen sovittelulautakunnalta. Hyväksytyn konkurssipesän selvittäjän palveluja voi tarjota yhden vuoden harjoittelun jälkeen tai oikeusministeriön todistus- ja menettelyasioista vastaavan viranomaisen tutkinnon suorittamisen jälkeen. Notaareja ja haastemiehiä koskee kansalaisuusvaatimus.

-        Kotimaan ja kolmannen maan lainsäädäntöä ja kansainvälistä oikeutta koskeva neuvonta (CPC 861 osittain) || Ei mitään.

b)      Laskentatoimen palvelut, tilintarkastuspalvelut ja kirjanpidon palvelut (CPC 862) || Ei mitään.

c)       Verotukseen liittyvät palvelut (CPC 863) d)      Arkkitehtipalvelut (CPC 8671) e)       Tekniset palvelut (CPC 8672) ||

f)       Tekniset kokonaispalvelut (CPC 8673) g)      Kaupunkisuunnittelu- ja maisemasuunnittelupalvelut (CPC 8674) ||

h)      Yksityiset sairaanhoito- ja hammashoitopalvelut (CPC 9312) (CPC 9312 pl. julkisen sektorin palvelut) ||

i)       Eläinlääkintäpalvelut (CPC 932) ||

j)       Kätilö, sairaanhoitaja- ja fysioterapeuttipalvelut sekä avustavan hoitohenkilöstön palvelut (CPC 93191 pl. julkisen sektorin palvelut) || Kansalaisuusvaatimus.

B.      Tietokonepalvelut ja niihin liittyvät palvelut a)       Tietokonelaitteistojen asennukseen liittyvät konsultointipalvelut (CPC 841) b)      Ohjelmistojen asennuspalvelut (CPC 842) c)       Tietojenkäsittelypalvelut (CPC 843) d)      Tietokantapalvelut (CPC 844) e)       Muut (CPC 845 + CPC 849) || Ei mitään.

C.      Tutkimus- ja kehittämispalvelut ||

a)       Luonnontieteen tutkimus- ja kehittämispalvelut (CPC 851) b)      Yhteiskuntatieteiden ja humanististen tieteiden tutkimus- ja kehittämispalvelut (CPC 852) c)       Tieteiden väliset tutkimus- ja kehittämispalvelut (CPC 853) || Ei mitään.

D.      Kiinteistöpalvelut ||

a)       Omaan tai kolmannen osapuolen lukuun suoritettavat kiinteistöpalvelut (CPC 821) b)      Palkkio- tai sopimusperusteiset palvelut (CPC 822) || Ei mitään.

E.      Vuokraus- ja leasingpalvelut ilman käyttäjää tai kuljettajaa ||

a)       Aluksiin liittyvät (CPC 83103) b)      Ilma-aluksiin liittyvät (CPC 83104) c)       Muihin kulkuneuvoihin liittyvät (CPC 83101, CPC 83102 ja CPC 83105) d)      Muihin koneisiin ja laitteisiin liittyvät (CPC 83106–83109) || Ei mitään.

e)       Muut (CPC 832), ml. kodin viihdelaitteissa käytettävät nauhoitetut videokasetit ja optiset levyt ||

F.      Muut yrityspalvelut ||

a)       Mainospalvelut (CPC 871) b)      Markkina- ja mielipidetutkimuspalvelut (CPC 864) || Ei mitään.

c)       Liikkeenjohdon konsultointipalvelut (CPC 865) d)      Liikkeenjohdon konsultointiin liittyvät palvelut (CPC 866) e)       Tekniset testaus- ja analysointipalvelut (CPC 8676) f)       Maatalouteen, metsästykseen ja metsätalouteen liittyvät palvelut (CPC 881) ||

g)      Kalastukseen liittyvät palvelut (CPC 882) h)      Kaivostoimintaan liittyvät palvelut (CPC 883 + CPC 5115) i)       Teollisuuteen liittyvät palvelut (CPC 884 + CPC885) (pl. CPC 88442) ||

j)       Energian jakeluun liittyvät palvelut (CPC 887)

k)      Työnvälitys- ja henkilöstönhankintapalvelut (CPC 872) ||

l)       Etsivä- ja turvallisuuspalvelut (CPC 873) ||

m)     Tieteelliset ja tekniset konsultointipalvelut (CPC 8675) n)      Laitteiden huolto- ja korjauspalvelut (pl. merialukset, ilma-alukset ja muut liikennevälineet) (CPC 633 + CPC 8861–8866) o)      Rakennusten puhtaanapitopalvelut (CPC 874) ||

p)      Valokuvauspalvelut (CPC 875) q)      Pakkauspalvelut (CPC 876) r)       Julkaisu- ja painopalvelut (CPC 88442) s)       Kokouspalvelut (CPC 87909*) t)       Muut (CPC 8790) ||

2.       VIESTINTÄPALVELUT ||

A.      Postipalvelut ||

a)       Kansainväliset ja kansalliset postipalvelut, enintään 350 grammaa painavat kirjeet (CPC 7511) || Ei mitään.

b)      Postipalvelut, paketit (CPC 75112) ||

c)       Postitoimistopalvelut (CPC 75113) ||

B.      Kuriiripalvelut (CPC 7512) || Ei mitään.

C.      Televiestintäpalvelut ||

a)       Julkiset puhelinpalvelut (CPC 7521) || Ei mitään.

b)      Analogiset matkapuhelinpalvelut (CPC 75213.1) ||

c)       Digitaaliset matkapuhelinpalvelut (CPC 75213.2) ||

d)      Matkaviestintäpalvelut (CPC 75213) -        Kaukohakupalvelut (CPC 75291) -        Matkaviestinnän datapalvelut ||

e)       Satelliittiviestintä ||

f)       Yritysten verkkopalvelut (CPC 7522) ||

g)      Pakettivälitteiset tiedonsiirtopalvelu (CPC 75232) ||

h)      Piirikytkentäiset tiedonsiirtopalvelut (CPC 7523*) ||

i)       Lennätin- ja teleksipalvelut (CPC 7522 ja CPC 7523) ||

j)       Faksipalvelut (CPC 7521* + CPC 7529*) k)      Yksityisiä vuokrajohtoja koskevat palvelut (CPC 7522* + CPC 7523*) l)       Sähköposti (CPC 7523*) ||

m)     Puheposti (CPC 7523*) n)      Sähköinen tieto- ja tietokantahaku (CPC 7523*) o)      Organisaatioiden välinen tiedonsiirto (EDI) (CPC 7523*) p)      Parannetut tai lisäarvofaksipalvelut, ml. etappivälitys (store and forward, store and retrieve) (CPC 7523*) ||

q)      Koodin ja protokollan muuntaminen (CPC ei saatavilla) ||

r)       Sähköinen tietojen ja/tai datan käsittely (ml. tapahtumakäsittely) (CPC 843) s)       Muut televiestintäpalvelut (CPC 7529) t)       Muut (CPC 7549) ||

3.       RAKENNUSPALVELUT JA NIIHIN LIITTYVÄT TEKNISET PALVELUT ||

a)       Yleiset talonrakennustyöt (CPC 512) b)      Yleiset maa- ja vesirakennustyöt (CPC 513) || Ei mitään.

c)       Asennus- ja kokoonpanotyöt (CPC 514 + CPC 516) d)      Rakennusten viimeistelytyöt (CPC 517) e)       Muut (CPC 511, CPC 515, CPC 518) ||

4.       JAKELUPALVELUT ||

a)       Komissionääripalvelut (CPC 621) b)      Tukkukaupan palvelut (CPC 611, CPC 622) || Ei mitään.

c)       Vähittäiskaupan palvelut (CPC 611, CPC 631, CPC 632, CPC 633, CPC 6111, CPC 6113, CPC 6121), ml. ääni- ja kuvatallenteet ja -nauhat sekä optiset levyt (CPC 63234) ||

d)      Franchising-toiminta (CPC 8929) e)       Muut jakelupalvelut ||

5.       KOULUTUSPALVELUT ||

a)       Alemman perusasteen koulutuspalvelut (CPC 921) b)      Ylemmän perusasteen ja keskiasteen koulutuspalvelut (CPC 922) || Ei mitään.

c)       Korkea-asteen koulutuspalvelut (CPC 923 osittain) d)      Aikuiskoulutus (CPC 924) e)       Muut koulutuspalvelut (CPC 929) ||

6.       YMPÄRISTÖPALVELUT ||

A.      Jätevesipalvelut (CPC 9401)[81] || Ei mitään.

B. Kiinteiden tai vaarallisten jätteiden käsittely pl. vaarallisten jätteiden kuljetus rajojen yli ||

a)       Jätehuoltopalvelut (CPC 9402) ||

b)      Puhtaanapito ja vastaavat palvelut (CPC 9403) ||

C.      Ilman laadun ja ilmaston suojelu ||

(CPC 9404)[82] ||

D.      Maaperän ja vesistön kunnostaminen ja puhdistaminen ||

a)       Saastuneen tai pilaantuneen maaperän ja veden käsittely ja kunnostaminen (CPC 94060 osittain)[83] ||

E.      Melun ja tärinän torjunta (CPC 9405) ||

F.      Biologisen monimuotoisuuden ja maiseman säilyttäminen ||

a)       Luonnon- ja maisemansuojelua koskevat palvelut (CPC 9406 osittain) ||

G.      Muut ympäristönsuojelupalvelut (CPC 94090) ||

7.       RAHOITUSPALVELUT ||

A.      Vakuutustoiminta ja siihen liittyvät palvelut ||

a)       Henki-, tapaturma- ja sairausvakuutuspalvelut (CPC 8121) b)      Vahinkovakuutuspalvelut (CPC 8129, pl. meri-, ilma- ja kuljetusvakuutuspalvelut) || Ei mitään.

c)       Meri-, ilma- ja kuljetusvakuutuspalvelut (CPC 8129) d)      Jälleen- ja edelleenvakuutus (CPC 81299) e)       Vakuutusalan liitännäispalvelut (ml. välitys- ja asiamiestoiminta) (CPC 8140) ||

B.      Pankki- ja muut rahoituspalvelut (pl. vakuutuspalvelut) ||

a)       Talletusten ja muiden takaisinmaksettavien varojen vastaanotto yleisöltä (CPC 81115–81119) b)      Kaikentyyppinen luotonanto, mukaan lukien kulutusluotot, kiinnitysluotot, factoring-rahoitus ja liiketoimien rahoitus (CPC 8113) || Ei mitään.

c)       Rahoitusleasing (CPC 8112) d)      Kaikki maksu- ja rahansiirtopalvelut (CPC 81339*) e)       Takaukset ja sitoumukset (CPC 81199*) ||

f)       Kaupankäynti omaan tai asiakkaitten lukuun pörssissä, OTC-markkinoilla tai muuten seuraavilla välineillä: -        rahamarkkinavälineet (sekit, vekselit, talletustodistukset jne.) (81339*) ||

-        ulkomaanvaluutta (81333) ||

-        johdannaistuotteet, esimerkiksi futuurit ja optiot (81339*) -        valuuttakurssit ja korkovälineet, mukaan luettuina sellaiset tuotteet kuin swap-sopimukset, korkotermiinit jne. (81339*) -        siirtokelpoiset arvopaperit (CPC 81321*) ||

-        muut markkinakelpoiset välineet ja rahoitusomaisuus, mukaan luettuina jalometalliharkot (81339*) g)      Välitystoiminta rahamarkkinoilla (81339*) h)      Varainhoito, kuten käteisvarojen tai arvopaperisalkun hoito, kaikentyyppinen yhteissijoitusten hoito, eläkerahastojen hoito, arvopapereiden talletus- ja notariaattipalvelut (CPC 8119**, CPC 81323*) ||

i)       Rahoitusvaroihin kuten arvopapereihin, johdannaistuotteisiin ja muihin markkinakelpoisiin välineisiin liittyvät selvitys- ja toimituspalvelut (81339* or 81319*) ||

j)       Kaikkiin asiakirjan MNT.TNC/W/50 1 B artiklassa lueteltuihin toimiin liittyvä neuvonta ja muut liitännäisrahoituspalvelut, ml. luottotiedot ja luottoarviot, sijoituksiin ja salkunhoitoon liittyvä tutkimus ja neuvonta, omaisuuteen ja yhtiöiden rakenneuudistuksiin ja strategiaan liittyvä neuvonta (CPC 8131 tai CPC 8133) ||

k)      Rahoitustietojen antaminen ja siirto, rahoitukseen liittyvä tietojenkäsittely ja siihen liittyvät muiden rahoituspalvelujen tarjoajien ohjelmistot (CPC 8131) ||

l)       Osallistuminen asiamiehenä (julkisesti tai yksityisesti) kaikentyyppisten arvopapereiden liikkeeseenlaskuun, myös merkintävastuuseen ja sijoitukseen, ja liikkeeseenlaskuun liittyvien palvelujen tarjoaminen (CPC 8132) ||

8.       SAIRAALAT JA MUUT HOITOLAITOKSET ||

a)       Sairaalapalvelut Yksityiset sairaala- ja parantolapalvelut (CPC 9311, pl. julkisen sektorin palvelut) || Ei mitään.

b)      Sosiaalipalvelut (CPC 933) c)       Muut terveydenhuoltopalvelut (CPC 9319, pl. CPC 93191) ||

9.       MATKAILU JA SIIHEN LIITTYVÄT PALVELUT ||

a)       Hotellit ja ravintolat (ml. ateriapalvelut) (CPC 641‑643) b)      Matkatoimistopalvelut ja matkanjärjestäjien palvelut (CPC 7471) || Ei mitään.

c)       Matkailijoiden opastuspalvelut (CPC 7472) d)      Muut matkailuun liittyvät palvelut ||

10.     VIRKISTYS-, KULTTUURI- JA URHEILUPALVELUT ||

a)       Elokuvateattereiden käyttöpalvelut (CPC 96199**)[84] || Ei mitään.

b)      Muut viihdepalvelut (CPC 96191, CPC 96194) c)       Uutistoimistopalvelut (CPC 962) ||

e)       Urheilu- ja muut virkistyspalvelut (CPC 964) ||

11.     LIIKENNEPALVELUT ||

a)       Meriliikennepalvelut (CPC 7211, CPC 7212, CPC 7213, CPC 8868**, CPC 7214, CPC 745**) b)      Sisävesiliikenne (CPC 7221, CPC 7222, CPC 7223, CPC 8868**, CPC 7224, CPC 745**) || Ei mitään.

c)       Ilmaliikennettä koskevassa liitteessä määritellyt ilmaliikennepalvelut: a) ja b)        Henkilö- ja tavaraliikenne (CPC 731, CPC 732) c)       Alusten vuokraus miehistöineen (CPC 734) ||

d)      Ilma-alusten huolto ja korjaus (CPC 8868**) e)       Lentoliikennepalvelujen myynti ja markkinointi (CPC 746*) f)       Tietokonepohjaiset paikanvarausjärjestelmät (CPC 746*) ||

d)      Avaruusliikenne (CPC 733) ||

e)       Rautatieliikennepalvelut (CPC 7111, CPC 7112, CPC 7113, CPC 8868**, CPC 743) ||

f)       Tieliikennepalvelut a)       Henkilöliikenne (CPC 7121 + CPC 7122) b)      Tavaraliikenne (CPC 7123, CPC 7123 pl. kabotaasipalvelut) ||

c)       Kaupallisten ajoneuvojen vuokraus kuljettajineen (CPC 7124) d)      Tieliikennekaluston huolto ja korjaus (CPC 6112 + CPC 8867) e)       Tieliikennepalvelujen tukipalvelut (CPC 744) ||

g)      Putkijohtokuljetukset (CPC 7131, CPC 7139) ||

h)      Kaikkien liikennemuotojen liitännäispalvelut: a)       Lastinkäsittelypalvelut, varastointipalvelut (CPC 741, CPC 742) b)      Rahdin kuljetusvälityspalvelut ja muut liikenteen tuki- ja liitännäispalvelut (CPC 748, CPC 749) ||

________________

LIITE XXVIII

LAINSÄÄDÄNNÖN LÄHENTÄMINEN

LIITE XXVIII-A

RAHOITUSPALVELUIHIN SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT

Moldovan tasavalta sitoutuu säädetyn aikataulun mukaisesti lähentämään asteittain lainsäädäntöään seuraaviin EU:n säädöksiin ja kansainvälisiin välineisiin:

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/44/EY, annettu 5 päivänä syyskuuta 2007, neuvoston direktiivin 92/49/ETY sekä direktiivien 2002/83/EY, 2004/39/EY, 2005/68/EY ja 2006/48/EY muuttamisesta rahoitusalalla tapahtuvaan omistusosuuksien hankintaan ja lisäämiseen sovellettavien toiminnan vakauden arviointia koskevien menettelysääntöjen ja periaatteiden osalta

Aikataulu: Direktiivin 2007/44/EY säännökset on pantava täytäntöön kolmen vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/87/EY, annettu 16 päivänä joulukuuta 2002, finanssiryhmittymään kuuluvien luottolaitosten, vakuutusyritysten ja sijoituspalveluyritysten lisävalvonnasta

Aikataulu: Direktiivin säännökset on pantava täytäntöön kolmen vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/48/EY, annettu 14 päivänä kesäkuuta 2006, luottolaitosten liiketoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta

Moldovan tasavallan säästö- ja luottoyhdistyksiä kohdellaan samalla tavalla kuin mainitun direktiivin 2 artiklassa lueteltuja laitoksia ja näin ollen direktiiviä ei sovelleta niihin.

Aikataulu: Direktiivin säännökset on pantava täytäntöön kolmen vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Komission direktiivi 2007/18/EY, annettu 27 päivänä maaliskuuta 2007, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/48/EY muuttamisesta tiettyjen laitosten poistamiseksi sen soveltamisalasta tai sisällyttämiseksi sen soveltamisalaan ja monenkeskisiltä kehityspankeilta saatavien saamisten käsittelemiseksi

Aikataulu: Direktiivin 2007/18/EY säännökset on pantava täytäntöön tämän sopimuksen tullessa voimaan.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/49/EY, annettu 14 päivänä kesäkuuta 2006, sijoituspalveluyritysten ja luottolaitosten omien varojen riittävyydestä

Aikataulu: Direktiivin säännökset, lukuun ottamatta jäljempänä esitettyä poikkeusta, on pantava täytäntöön kolmen vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Muiden kuin mainitun direktiivin 3 artiklan 1 kohdan a alakohdassa määriteltyjen luottolaitosten osalta mainitun direktiivin 5 artiklan 1 ja 3 kohdassa, 6 artiklassa, 7 artiklan a, b ja c alakohdassa, 8 artiklan a, b ja c alakohdassa sekä 9 artiklassa vahvistettuja perustamispääoman määrää koskevat säännökset on pantava täytäntöön kymmenen vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/110/EY, annettu 16 päivänä syyskuuta 2009, sähköisen rahan liikkeeseenlaskijalaitosten liiketoiminnan aloittamisesta, harjoittamisesta ja toiminnan vakauden valvonnasta

Aikataulu: Direktiivin säännökset on pantava täytäntöön kolmen vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 94/19/EY, annettu 30 päivänä toukokuuta 1994, talletusten vakuusjärjestelmistä

Aikataulu: Direktiivin säännökset, lukuun ottamatta mainitun direktiivin 7 artiklan tallettajalle maksettavan vähimmäiskorvauksen määrää koskevaa säännöstä, on pantava täytäntöön viiden vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Direktiivin 7 artiklan tallettajalle maksettavan vähimmäiskorvauksen määrää koskeva säännös on pantava täytäntöön kymmenen vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Neuvoston direktiivi 86/635/ETY, annettu 8 päivänä joulukuuta 1986, pankkien ja muiden rahoituslaitosten tilinpäätöksestä ja konsolidoidusta tilinpäätöksestä

Aikataulu: Direktiivin säännökset on pantava täytäntöön kolmen vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/65/EY, annettu 27 päivänä syyskuuta 2001, direktiivien 78/660/ETY, 83/349/ETY ja 86/635/ETY muuttamisesta tietynlaisten yhtiöiden sekä pankkien ja muiden rahoituslaitosten tilinpäätöksien ja konsolidoitujen tilinpäätöksien laadinnassa noudatettavien arvostussääntöjen osalta

Aikataulu: Direktiivin 2001/65/EY säännökset on pantava täytäntöön kolmen vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/51/EY, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2003, yhtiömuodoltaan tietynlaisten yhtiöiden, pankkien ja muiden rahoituslaitosten sekä vakuutusyritysten tilinpäätöksistä ja konsolidoiduista tilinpäätöksistä annettujen direktiivien 78/660/ETY, 83/349/ETY, 86/635/ETY ja 91/674/ETY muuttamisesta

Aikataulu: Direktiivin 2003/51/EY säännökset on pantava täytäntöön kolmen vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/46/EY, annettu 14 päivänä kesäkuuta 2006, yhtiömuodoltaan tietynlaisten yhtiöiden tilinpäätöksistä annetun neuvoston direktiivin 78/660/ETY, konsolidoiduista tilinpäätöksistä annetun neuvoston direktiivin 83/349/ETY, pankkien ja muiden rahoituslaitosten tilinpäätöksestä ja konsolidoidusta tilinpäätöksestä annetun neuvoston direktiivin 86/635/ETY sekä vakuutusyritysten tilinpäätöksistä ja konsolidoiduista tilinpäätöksistä annetun neuvoston direktiivin 91/674/ETY muuttamisesta

Aikataulu: Direktiivin 2006/46/EY säännökset on pantava täytäntöön kolmen vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/24/EY, annettu 4 päivänä huhtikuuta 2001, luottolaitosten tervehdyttämisestä ja likvidaatiosta

Aikataulu: Direktiivin säännökset on pantava täytäntöön tämän sopimuksen tullessa voimaan.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/138/EY, annettu 25 päivänä marraskuuta 2009, vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta (Solvenssi II)

Aikataulu: Direktiivin säännökset on pantava täytäntöön seitsemän vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Neuvoston direktiivi 91/674/ETY, annettu 19 päivänä joulukuuta 1991, vakuutusyritysten tilinpäätöksistä ja konsolidoiduista tilinpäätöksistä

Aikataulu: Direktiivin säännökset on pantava täytäntöön kolmen vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Komission suositus, annettu18 päivänä joulukuuta 1991, vakuutusedustajista (92/48/ETY)

Aikataulu: Ei sovelleta.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/92/EY, annettu 9 päivänä joulukuuta 2002, vakuutusedustuksesta

Aikataulu: Direktiivin säännökset on pantava täytäntöön kolmen vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/103/EY, annettu 16 päivänä syyskuuta 2009, moottoriajoneuvojen käyttöön liittyvän vastuun varalta otettavasta vakuutuksesta ja vakuuttamisvelvollisuuden voimaansaattamisesta

Aikataulu: Direktiivin säännökset on pantava täytäntöön kolmen vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/41/EY, annettu 3 päivänä kesäkuuta 2003, ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten toiminnasta ja valvonnasta

Aikataulu: Direktiivin säännökset on pantava täytäntöön viiden vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/39/EY, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2004, rahoitusvälineiden markkinoista

Aikataulu: Direktiivin säännökset on pantava täytäntöön kolmen vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Komission direktiivi 2006/73/EY, annettu 10 päivänä elokuuta 2006, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/39/EY täytäntöönpanosta sijoituspalveluyritysten toiminnan järjestämistä koskevien vaatimusten, toiminnan harjoittamisen edellytysten ja kyseisessä direktiivissä määriteltyjen käsitteiden osalta

Aikataulu: Direktiivin 2006/73/EY säännökset on pantava täytäntöön kolmen vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Komission asetus (EY) N:o 1287/2006, annettu 10 päivänä elokuuta 2006, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/39/EY täytäntöönpanosta tietojen kirjaamista koskevien sijoituspalveluyritysten velvoitteiden, liiketoimista ilmoittamisen, markkinoiden avoimuuden, rahoitusvälineiden kaupankäynnin kohteeksi ottamisen sekä direktiivissä määriteltyjen käsitteiden osalta

Aikataulu: Asetuksen säännökset on pantava täytäntöön kolmen vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/71/EY, annettu 4 päivänä marraskuuta 2003, arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta esitteestä

Aikataulu: Direktiivin säännökset on pantava täytäntöön kolmen vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Komission asetus (EY) N:o 809/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/71/EY täytäntöönpanosta esitteiden sisältämien tietojen, esitteiden muodon, viittauksina esitettävien tietojen, julkistamisen ja mainonnan osalta

Aikataulu: Asetuksen säännökset on pantava täytäntöön kolmen vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/109/EY, annettu 15 päivänä joulukuuta 2004, säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettavien arvopaperien liikkeeseenlaskijoita koskeviin tietoihin liittyvien avoimuusvaatimusten yhdenmukaistamisesta

Aikataulu: Direktiivin säännökset on pantava täytäntöön neljän vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Komission direktiivi 2007/14/EY, annettu 8 päivänä maaliskuuta 2007, säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettavien arvopaperien liikkeeseenlaskijoita koskeviin tietoihin liittyvien avoimuusvaatimusten yhdenmukaistamisesta annetun direktiivin 2004/109/EY tiettyjen säännösten täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

Aikataulu: Direktiivin 2007/14/EY säännökset on pantava täytäntöön neljän vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 97/9/EY, annettu 3 päivänä maaliskuuta 1997, sijoittajien korvausjärjestelmistä

Aikataulu: Direktiivin säännökset, lukuun ottamatta mainitun direktiivin 4 artiklan sijoittajalle maksettavan vähimmäiskorvauksen määrää koskevaa säännöstä, on pantava täytäntöön viiden vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Direktiivin 4 artiklan tallettajalle maksettavan vähimmäiskorvauksen määrää koskevat säännökset on pantava täytäntöön kymmenen vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/6/EY, annettu 28 päivänä tammikuuta 2003, sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista (markkinoiden väärinkäyttö)

Aikataulu: Direktiivin säännökset on pantava täytäntöön kolmen vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Komission direktiivi 2004/72/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/6/EY täytäntöönpanosta hyväksyttyjen markkinakäytäntöjen, hyödykejohdannaisia koskevan sisäpiiritiedon määrittelemisen, sisäpiiriluettelojen laatimisen, johtohenkilöiden arvopaperikaupoista ilmoittamisen ja epäilyttävistä arvopaperikaupoista ilmoittamisen osalta

Aikataulu: Direktiivin 2004/72/EY säännökset on pantava täytäntöön kolmen vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Komission direktiivi 2003/124/EY, annettu 22 päivänä joulukuuta 2003, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/6/EY täytäntöönpanosta sisäpiiritiedon määritelmän ja julkistamisen sekä markkinoiden manipuloinnin määritelmän osalta

Aikataulu: Direktiivin 2003/124/EY säännökset on pantava täytäntöön kolmen vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Komission direktiivi 2003/125/EY, annettu 22 päivänä joulukuuta 2003, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/6/EY täytäntöönpanosta sijoitussuositusten asianmukaisen esittämisen ja eturistiriitoja koskevien tietojen julkistamisen osalta

Aikataulu: Direktiivin 2003/125/EY säännökset on pantava täytäntöön kolmen vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Komission asetus (EY) N:o 2273/2003, annettu 22 päivänä joulukuuta 2003, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/6/EY täytäntöönpanosta takaisinosto-ohjelmille ja rahoitusvälineiden vakauttamiselle myönnettävien poikkeuksien osalta

Aikataulu: Asetuksen säännökset on pantava täytäntöön kolmen vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1060/2009, annettu 16 päivänä syyskuuta 2009, luottoluokituslaitoksista

Aikataulu: Asetuksen säännökset on pantava täytäntöön viiden vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/65/EY, siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä (yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta

Aikataulu: Direktiivin säännökset on pantava täytäntöön viiden vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Komission direktiivi 2007/16/EY, annettu 19 päivänä maaliskuuta 2007, arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä (yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annetun neuvoston direktiivin 85/611/ETY täytäntöönpanosta tiettyjen määritelmien selventämiseksi

Aikataulu: Direktiivin 2007/16/EY säännökset on pantava täytäntöön kolmen vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/47/EY, annettu 6 päivänä kesäkuuta 2002, rahoitusvakuusjärjestelyistä

Aikataulu: Direktiivin säännökset on pantava täytäntöön kolmen vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/26/EY, annettu 19 päivänä toukokuuta 1998, selvityksen lopullisuudesta maksujärjestelmissä ja arvopaperien selvitysjärjestelmissä

Aikataulu: Direktiivin säännökset on pantava täytäntöön kolmen vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/44/EY, annettu 6 päivänä toukokuuta 2009, selvityksen lopullisuudesta maksujärjestelmissä ja arvopaperien selvitysjärjestelmissä annetun direktiivin 98/26/EY ja rahoitusvakuusjärjestelyistä annetun direktiivin 2002/47/EY muuttamisesta linkitettyjen järjestelmien sekä lainasaamisten osalta

Aikataulu: Direktiivin 2009/44/EY säännökset on pantava täytäntöön kolmen vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/64/EY, annettu 13 päivänä marraskuuta 2007, maksupalveluista sisämarkkinoilla

Aikataulu: Direktiivin säännökset on pantava täytäntöön kolmen vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/60/EY, annettu 26 päivänä lokakuuta 2005, rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesutarkoituksiin sekä terrorismin rahoitukseen

Aikataulu: Direktiivin säännökset on pantava täytäntöön yhden vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Komission direktiivi 2006/70/EY, annettu 1 päivänä elokuuta 2006, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/60/EY täytäntöönpanotoimenpiteistä ”poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön” määritelmän sekä yksinkertaistettuja asiakkaan tuntemismenettelyjä sekä satunnaisesti tai hyvin rajoitetusti harjoitetun rahoitustoiminnan perusteella myönnettyjä poikkeuksia koskevien teknisten perusteiden osalta

Aikataulu: Direktiivin 2006/70/EY säännökset on pantava täytäntöön yhden vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1781/2006, annettu 15 päivänä marraskuuta 2006, maksajaa koskevien tietojen toimittamisesta varainsiirtojen mukana

Aikataulu: Asetuksen säännökset on pantava täytäntöön yhden vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

________________

LIITE XXVIII-B

TELEVIESTINTÄPALVELUIHIN SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT

Moldovan tasavalta sitoutuu säädetyn aikataulun mukaisesti lähentämään asteittain lainsäädäntöään seuraaviin EU:n säädöksiin ja kansainvälisiin välineisiin:

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/21/EY, annettu 7 päivänä maaliskuuta 2002, sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen yhteisestä sääntelyjärjestelmästä (puitedirektiivi), sellaisena kuin se on muutettuna 25 päivänä marraskuuta 2009 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2009/140/EY

Seuraavia direktiivin 2002/21/EY säännöksiä on sovellettava:

–        lujitetaan kansallisen sääntelyviranomaisen riippumattomuutta ja hallintovalmiuksia sähköisen viestinnän alalla,

–        luodaan uusia sääntelytoimenpiteitä koskevia julkisia kuulemismenettelyjä,

–        luodaan kansallisen sääntelyviranomaisen päätöksiä sähköisen viestinnän alalla koskevia tehokkaita muutoksenhakumekanismeja,

–        määritellään ennakkosääntelyn alaisiksi tulevat merkitykselliset tuote- ja palvelumarkkinat sähköisen viestinnän alalla ja analysoidaan kyseisiä markkinoita sen määrittämiseksi, onko niillä huomattavaa markkinavoimaa (HMV).

Aikataulu: Nämä direktiivin säännökset on pantava täytäntöön puolentoista vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/20/EY, annettu 7 päivänä maaliskuuta 2002, sähköisiä viestintäverkkoja ja -palveluja koskevista valtuutuksista (valtuutusdirektiivi), sellaisena kuin se on muutettuna 25 päivänä marraskuuta 2009 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2009/140/EY

Seuraavia direktiivin 2002/20/EY säännöksiä on sovellettava:

–        pannaan täytäntöön sääntely, joka koskee yleisvaltuutuksia ja jolla rajoitetaan yksittäisten valtuutusten tarve erityisiin, asianmukaisesti perusteltuihin tapauksiin.

Aikataulu: Nämä direktiivin säännökset on pantava täytäntöön kahden vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/19/EY, annettu 7 päivänä maaliskuuta 2002, sähköisten viestintäverkkojen ja niiden liitännäistoimintojen käyttöoikeuksista ja yhteenliittämisestä (käyttöoikeusdirektiivi), sellaisena kuin se on muutettuna 25 päivänä marraskuuta 2009 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2009/140/EY

Puitedirektiivin mukaisesti toteutetun markkina-analyysin perusteella sähköisen viestinnän alan kansallisen sääntelyviranomaisen on asetettava operaattoreille, joilla katsotaan olevan huomattavaa markkinavoimaa (HMV) merkityksellisillä markkinoilla, asianmukaisia sääntelyyn liittyviä velvoitteita, jotka liittyvät seuraaviin seikkoihin:

–        erityisten verkkotoimintojen käyttöoikeudet ja käyttö,

–        käyttöoikeus‑ ja yhteenliittämismaksuja koskeva hintavalvonta, mukaan luettuina hintojen kustannuslähtöisyyttä koskevat velvoitteet,

–        avoimuus, syrjimättömyys, erillinen kirjanpito.

Aikataulu: Nämä direktiivin 2002/19/EY säännökset on pantava täytäntöön puolentoista vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/22/EY, annettu 7 päivänä maaliskuuta 2002, yleispalvelusta ja käyttäjien oikeuksista sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen alalla (yleispalveludirektiivi), sellaisena kuin se on muutettuna 25 päivänä marraskuuta 2009 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2009/136/EY

Seuraavia direktiivin 2002/22/EY säännöksiä on sovellettava:

–        pannaan täytäntöön yleispalveluvelvollisuuksia koskeva sääntely ja luodaan hinnoittelua ja rahoitusta koskevat mekanismit,

–        huolehditaan käyttäjien etujen ja oikeuksien kunnioittamisesta, erityisesti ottamalla käyttöön numeroiden siirrettävyys ja eurooppalainen hätänumero 112.

Aikataulu: Nämä direktiivin säännökset on pantava täytäntöön kolmen vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Komission direktiivi 2002/77/EY, annettu 16 päivänä syyskuuta 2002, kilpailusta sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen markkinoilla

Aikataulu: Direktiivin soveltamisesta seuraavat toimenpiteet on toteutettava puolentoista vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/58/EY, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2002, henkilötietojen käsittelystä ja yksityisyyden suojasta sähköisen viestinnän alalla (sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi), sellaisena kuin se on muutettuna 25. marraskuuta 2009 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2009/136/EY

Seuraavia direktiivin 2002/58/EY säännöksiä on sovellettava:

–        pannaan täytäntöön säännöksiä perusoikeuksien ja - vapauksien, erityisesti yksityisyyttä koskevan suojan varmistamiseksi henkilötietojen käsittelyssä sähköisen viestinnän alalla sekä tällaisten tietojen ja sähköisten viestintälaitteiden ja -palvelujen vapaan liikkuvuuden varmistamiseksi.

Aikataulu: Nämä direktiivin säännökset on pantava täytäntöön kolmen vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 676/2002/EY, tehty 7 päivänä maaliskuuta 2002, Euroopan yhteisön radiotaajuuspolitiikan sääntelyjärjestelmästä

–        otetaan käyttöön politiikka ja sääntely, joilla varmistetaan taajuuksien saatavuuden yhdenmukaisuus ja tehokas käyttö.

Aikataulu: Päätöksen soveltamisesta seuraavat toimenpiteet on toteutettava kahden vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Komission päätös 2008/294/EY, tehty 7 päivänä huhtikuuta 2008, ilma-aluksissa tarjottavien matkaviestintäpalvelujen (MCA-palvelujen) käyttämiä radiotaajuuksia koskevien käyttöehtojen yhdenmukaistamisesta yhteisössä

Aikataulu: Päätöksen soveltamisesta seuraavat toimenpiteet on toteutettava kahden vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/5/EY, annettu 9 päivänä maaliskuuta 1999, radio- ja telepäätelaitteista ja niiden vaatimustenmukaisuuden vastavuoroisesta tunnustamisesta

Aikataulu: Direktiivin säännökset on pantava täytäntöön puolentoista vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/31/EY, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2000, tietoyhteiskunnan palveluja, erityisesti sähköistä kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla koskevista tietyistä oikeudellisista näkökohdista ("Direktiivi sähköisestä kaupankäynnistä")

Seuraavia direktiivin säännöksiä on sovellettava:

–        edistetään sähköisen kaupankäynnin kehitystä,

–        poistetaan tietoyhteiskunnan palvelujen rajat ylittävään tarjontaan kohdistuvia esteitä,

–        parannetaan oikeusvarmuutta tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoajien kannalta, ja

–        yhdenmukaistetaan välittäjinä toimivien palvelun tarjoajien vastuun rajoituksia silloin, kun ne harjoittavat pelkkää siirtotoimintaa, välimuistiin tallentamista tai säilytystä (hosting); palveluntarjoajilla ei ole yleistä valvontavelvollisuutta.

Aikataulu: Nämä direktiivin säännökset on pantava täytäntöön kolmen vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/98/EY, annettu 17 päivänä marraskuuta 2003, julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä‑

Aikataulu: Direktiivin säännökset on pantava täytäntöön kahden vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/93/EY, annettu 13 päivänä joulukuuta 1999, sähköisiä allekirjoituksia koskevista yhteisön puitteista

Seuraavia direktiivin säännöksiä on sovellettava:

–        hyväksytään toimintatavat ja lainsäädäntö, joilla luodaan puitteet sähköisten allekirjoitusten käytölle ja varmistetaan, että ne tunnustetaan oikeudellisesti ja että ne kelpaavat todisteeksi oikeudellisissa menettelyissä,

–        otetaan käyttöön hyväksyttyjä varmenteita yleisölle myöntäviä varmennepalvelujen tarjoajia koskeva pakollinen valvontajärjestelmä.

Aikataulu: Nämä direktiivin säännökset on pantava täytäntöön yhden vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

________________

LIITE XXVIII-C

POSTI- JA KURIIRIPALVELUIHIN SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT

Moldovan tasavalta sitoutuu säädetyn aikataulun mukaisesti lähentämään asteittain lainsäädäntöään seuraaviin EU:n säädöksiin ja kansainvälisiin välineisiin:

Direktiivi 97/67/EY, annettu 15 päivänä joulukuuta 1997, yhteisön postipalvelujen sisämarkkinoiden kehittämistä ja palvelun laadun parantamista koskevista yhteisistä säännöistä

Aikataulu: Direktiivin säännökset on pantava täytäntöön tämän sopimuksen tullessa voimaan.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/39/EY, annettu 10 päivänä kesäkuuta 2002, direktiivin 97/67/EY muuttamisesta yhteisön postipalvelujen kilpailulle avaamisen jatkamiseksi

Aikataulu: Direktiivin 2002/39/EY säännökset on pantava täytäntöön viiden vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/6/EY, annettu 20 päivänä helmikuuta 2008, direktiivin 97/67/EY muuttamisesta yhteisön postipalvelujen sisämarkkinoiden täysimääräisen toteuttamisen osalta

Aikataulu: Direktiivin 2008/6/EY säännökset on pantava täytäntöön seitsemän vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

________________

LIITE XXVIII-D

KANSAINVÄLISEEN MERILIIKENTEESEEN SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT

Moldovan tasavalta sitoutuu säädetyn aikataulun mukaisesti lähentämään asteittain lainsäädäntöään seuraaviin EU:n säädöksiin ja kansainvälisiin välineisiin:

Meriturvallisuus – Lippuvaltio / luokituslaitokset

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/15/EY, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2009, alusten tarkastamiseen ja katsastamiseen valtuutettuja laitoksia sekä merenkulun viranomaisten asiaan liittyviä toimia koskevista yhteisistä säännöistä ja standardeista

Aikataulu: Direktiivin säännökset on pantava täytäntöön viiden vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 391/2009, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2009, alusten tarkastamis- ja katsastamislaitoksia koskevista yhteisistä säännöistä ja standardeista

Aikataulu: Asetuksen säännökset on pantava täytäntöön viiden vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Lippuvaltio

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/21/EY, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2009, lippuvaltiota koskevien vaatimusten noudattamisesta

Aikataulu: Direktiivin säännökset on pantava täytäntöön viiden vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Satamavaltion suorittama valvonta

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/16/EY, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2009, satamavaltioiden suorittamasta valvonnasta

Aikataulu: Direktiivin säännökset on pantava täytäntöön viiden vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Alusliikenteen seuranta

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/59/EY, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2002, alusliikennettä koskevan yhteisön seuranta- ja tietojärjestelmän perustamisesta

Aikataulu: Direktiivin säännökset on pantava täytäntöön kolmen vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Onnettomuuksien tutkinta

Neuvoston direktiivi 1999/35/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 1999, pakollisesta katsastusjärjestelmästä säännöllisen ro-ro-alusliikenteen ja suurnopeusmatkustaja-alusliikenteen turvallisen harjoittamisen varmistamiseksi

Aikataulu: Direktiivin säännökset on pantava täytäntöön kolmen vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Matkustajaliikenteen harjoittajien vastuu

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 392/2009, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2009, merten matkustajaliikenteen harjoittajan vastuusta onnettomuustapauksessa

Aikataulu: Asetuksen säännökset on pantava täytäntöön kolmen vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 336/2006, annettu 15 päivänä helmikuuta 2006, kansainvälisen turvallisuusjohtamissäännöstön täytäntöönpanosta yhteisössä

Aikataulu: Asetuksen säännökset on pantava täytäntöön kahden vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Tekniset ja toimintaa koskevat säännöt

Matkustaja-alukset

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/45/EY, annettu 6 päivänä toukokuuta 2009, matkustaja-alusten turvallisuussäännöistä ja -määräyksistä

Aikataulu: Direktiivin säännökset on pantava täytäntöön neljän vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Neuvoston direktiivi 1999/35/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 1999, pakollisesta katsastusjärjestelmästä säännöllisen ro-ro-alusliikenteen ja suurnopeusmatkustaja-alusliikenteen turvallisen harjoittamisen varmistamiseksi

Aikataulu: Direktiivin säännökset on pantava täytäntöön neljän vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/25/EY ro-ro-matkustaja-alusten erityisistä vakavuusvaatimuksista

Aikataulu: Direktiivin säännökset on pantava täytäntöön neljän vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Öljysäiliöalukset

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 417/2002, annettu 18 päivänä helmikuuta 2002, yksirunkoisiin öljysäiliöaluksiin sovellettavien kaksoisrunkoa tai vastaavaa rakennetta koskevien rakennevaatimusten nopeutetusta käyttöönotosta

Yksirunkoisten säiliöalusten asteittaista käytöstä poistoa koskeva aikataulu noudattaa MARPOL-yleissopimuksessa määritettyä aikataulua.

Irtolastialukset

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/96/EY, annettu 4 päivänä joulukuuta 2001, irtolastialusten turvallisen lastaamisen ja lastinpurkamisen yhdenmukaistetuista edellytyksistä ja menettelyistä

Aikataulu: Direktiivin säännökset on pantava täytäntöön kolmen vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Miehistö