12.10.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 268/21


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 906/2010

z dnia 11 października 2010 r.

zmieniające po raz 137. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 z dnia 27 maja 2002 r. wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001 zakazujące wywozu niektórych towarów i usług do Afganistanu, wzmacniające zakaz lotów i rozszerzające zamrożenie funduszy i innych środków finansowych w odniesieniu do talibów w Afganistanie (1), w szczególności jego art. 7 ust. 1 lit. a) oraz art. 7a ust. 5 (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 zawiera wykaz osób, grup i podmiotów, których fundusze oraz zasoby gospodarcze podlegają zamrożeniu zgodnie z tym rozporządzeniem.

(2)

Dnia 27 oraz 29 września 2010 r. Komitet Sankcji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych podjął decyzję o zmianie danych dotyczących dwóch osób fizycznych znajdujących się w wykazie osób, grup i podmiotów, w odniesieniu do których należy stosować zamrożenie funduszy i zasobów gospodarczych.

(3)

Należy zatem wprowadzić odpowiednie zmiany do załącznika I,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 11 października 2010 r.

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego

Karel KOVANDA

p.o. Dyrektora Generalnego ds. Stosunków Zewnętrznych


(1)  Dz.U. L 139 z 29.5.2002, s. 9.

(2)  Artykuł 7a dodany rozporządzeniem (UE) nr 1286/2009 (Dz.U. L 346 z 23.12.2009, s. 42).


ZAŁĄCZNIK

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 wprowadza się następujące zmiany:

(1)

Wpis „Yasser Mohamed Ismail Abu Shaweesh (alias Yasser Mohamed Abou Shaweesh). Data urodzenia: 20.11.1973 r. Miejsce urodzenia: Benghazi, Libia. Numer paszportu: (a) 939254 (egipski dokument podróży), (b) 0003213 (paszport egipski), (c) 981358 (paszport egipski), (d) C00071659 (paszport zastępczy wydany przez Republikę Federalną Niemiec). Dodatkowe informacje: według danych ze stycznia 2005 r. w areszcie w Niemczech. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 06.12.2005 r.” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

„Yasser Mohamed Ismail Abu Shaweesh (alias Yasser Mohamed Abou Shaweesh). Data urodzenia: 20.11.1973 r. Miejsce urodzenia: Benghazi, Libia. Numer paszportu: (a) 939254 (egipski dokument podróży), (b) 0003213 (paszport egipski), (c) 981358 (paszport egipski), (d) C00071659 (paszport zastępczy wydany przez Republikę Federalną Niemiec). Dodatkowe informacje: jego bratem jest Ismail Mohamed Ismail Abu Shaweesh. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 06.12.2005 r.”.

(2)

Wpis „Mohammed Benhammedi (alias (a) Mohamed Hannadi, (b) Mohamed Ben Hammedi, (c) Muhammad Muhammad Bin Hammidi, (d) Ben Hammedi, (e) Panhammedi, (f) Abu Hajir, (g) Abu Hajir Al Libi, (h) Abu Al Qassam). Adres: Midlands, Zjednoczone Królestwo. Data urodzenia: 22.09.1966 r. Miejsce urodzenia: Libia. Obywatelstwo: libijskie.” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

„Mohammed Benhammedi (alias (a) Mohamed Hannadi, (b) Mohamed Ben Hammedi, (c) Muhammad Muhammad Bin Hammidi, (d) Ben Hammedi, (e) Panhammedi, (f) Abu Hajir, (g) Abu Hajir Al Libi, (h) Abu Al Qassam, (i) Hammedi Mohamedben). Adres: Midlands, Zjednoczone Królestwo. Data urodzenia: 22.09.1966 r. Miejsce urodzenia: Libia. Obywatelstwo: libijskie.”.