11/Sv. 20

HR

Službeni list Europske unije

5


22002A1230(01)


L 352/3

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


SPORAZUM

o pridruživanju između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane i Republike Čilea, s druge strane

KRALJEVINA BELGIJA,

KRALJEVINA DANSKA,

SAVEZNA REPUBLIKA NJEMAČKA,

HELENSKA REPUBLIKA,

KRALJEVINA ŠPANJOLSKA,

FRANCUSKA REPUBLIKA,

IRSKA,

TALIJANSKA REPUBLIKA,

VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG,

KRALJEVINA NIZOZEMSKA,

REPUBLIKA AUSTRIJA,

PORTUGALSKA REPUBLIKA,

REPUBLIKA FINSKA,

KRALJEVINA ŠVEDSKA,

UJEDINJENA KRALJEVINA VELIKE BRITANIJE I SJEVERNE IRSKE,

ugovorne stranke Ugovora o osnivanju Europske zajednice i Ugovora o Europskoj uniji, u daljnjem tekstu „države članice”, i

EUROPSKA ZAJEDNICA, u daljnjem tekstu „Zajednica”,

s jedne strane, i

REPUBLIKA ČILE, u daljnjem tekstu „Čile”,

s druge strane,

UZIMAJUĆI U OBZIR tradicionalne veze između stranaka i s posebnim osvrtom na:

zajedničko kulturno nasljeđe i bliske povijesne, političke i gospodarske veze koje ih ujedinjuju;

njihovu potpunu predanost poštovanju demokratskih načela i temeljnih ljudskih prava kao što su utvrđena u Općoj deklaraciji Ujedinjenih naroda o ljudskim pravima;

njihovu privrženost načelima vladavine prava i dobrog upravljanja;

potrebu promicanja gospodarskog i društvenog napretka njihovih naroda, vodeći računa o načelu održivog razvoja i zahtjevima zaštite okoliša;

poželjnost proširenja okvira odnosa između Europske unije i regionalne integracije Latinske Amerike s ciljem doprinošenja strateškom pridruživanju između dviju regija kao što je predviđeno Izjavom koja je usvojena na sastanku na vrhu šefova država i vlada Latinske Amerike i Kariba te Europske unije u Rio de Janeiru 28. lipnja 1999.;

važnost jačanja redovitog političkog dijaloga o bilateralnim i međunarodnim pitanjima od obostranog interesa, kao što je već utvrđeno Zajedničkom izjavom koja je dio Okvirnog sporazuma o suradnji između stranaka od 21. lipnja 1996., u daljnjem tekstu „Okvirni sporazum o suradnji”;

važnost koju stranke pridaju:

usklađivanju svojih stavova i poduzimanju zajedničkih inicijativa u odgovarajućim međunarodnim forumima;

načelima i vrijednostima utvrđenima Završnom izjavom Svjetskog sastanka na vrhu o društvenom razvoju održanog u Kopenhagenu u ožujku 1995.;

načelima i pravilima koja uređuju međunarodnu trgovinu, posebno onima koji su sadržani u Sporazumu o osnivanju Svjetske trgovinske organizacije („WTO”) te potrebi njihove primjene na transparentan i nediskriminirajući način;

borbi protiv svih oblika terorizma i predanosti uspostavi učinkovitih međunarodnih instrumenata za osiguranje njegovog iskorjenjivanja;

poželjnost kulturnog dijaloga radi postizanja boljeg obostranog razumijevanja između stranaka te poticanja postojećih tradicionalnih, kulturnih i prirodnih veza između državljana obiju stranaka;

važnost Sporazuma o suradnji između Europske zajednice i Čilea od 20. prosinca 1990. te Okvirnog sporazuma o suradnji u održavanju i poticanju provedbe tih postupaka i načela,

STRANKE SU ODLUČILE SKLOPITI OVAJ SPORAZUM:

DIO I.

OPĆE I INSTITUCIONALNE ODREDBE

GLAVA I.

PRIRODA I OPSEG SPORAZUMA

Članak 1.

Načela

1.   Poštovanje demokratskih načela i temeljnih ljudskih prava kao što su utvrđena u Općoj deklaraciji Ujedinjenih naroda o ljudskim pravima te poštovanje načela vladavine prava predstavlja temelj unutarnjih i međunarodnih politika stranaka i čini bitan element ovog Sporazuma.

2.   Promicanje održivoga gospodarskog i društvenog razvoja te pravična raspodjela koristi od pridruživanja vodeća su načela za provedbu ovog Sporazuma.

3.   Stranke potvrđuju svoju privrženost načelu dobrog upravljanja.

Članak 2.

Ciljevi i opseg

1.   Ovaj Sporazum uspostavlja političko i gospodarsko pridruživanje između stranaka, temeljeno na uzajamnosti, zajedničkom interesu i produbljivanju odnosa u svim područjima primjene.

2.   Pridruživanje je proces koji će dovesti do produbljivanja odnosa i suradnje između stranaka organiziranih oko tijela stvorenih ovim Sporazumom.

3.   Ovaj Sporazum osobito obuhvaća politička, trgovačka, gospodarska i financijska, znanstvena, tehnološka, društvena i kulturna područja te područje suradnje. Može se proširiti na druga područja o kojima se stranke suglase.

4.   U skladu s gore utvrđenim ciljevima, ovaj Sporazum predviđa sljedeće:

(a)

jačanje političkog dijaloga o bilateralnim i međunarodnim pitanjima od obostranog interesa koji će se odvijati kroz sastanke na različitim razinama;

(b)

jačanje suradnje u političkom, trgovačkom, gospodarskom i financijskom, znanstvenom, tehnološkom, društvenom i kulturnom području te području suradnje, kao i u drugim područjima od obostranog interesa;

(c)

unaprjeđivanje sudjelovanja svake stranke u okvirnim programima, posebnim programima i ostalim aktivnostima druge stranke, u onoj mjeri u kojoj to dopuštaju unutarnji postupci svake stranke koji uređuju pristup predmetnim programima i aktivnostima, u skladu s dijelom III.; i

(d)

širenje i diversifikaciju bilateralnih trgovinskih odnosa stranaka sukladno odredbama WTO-a i posebnim ciljevima i odredbama utvrđenima u dijelu IV.

GLAVA II.

INSTITUCIONALNI OKVIR

Članak 3.

Vijeće za pridruživanje

1.   Ovim se osniva Vijeće za pridruživanje koje nadzire provedbu ovog Sporazuma. Vijeće za pridruživanje sastaje se na ministarskoj razini u redovitim razmacima koji ne premašuju razdoblje od dvije godine te, izvanredno, kada god to okolnosti zahtijevaju, ako se stranke tako suglase.

2.   Vijeće za pridruživanje razmatra sva važna pitanja koja se pojave u okviru ovog Sporazuma i sva druga bilateralna, multilateralna ili međunarodna pitanja od zajedničkog interesa.

3.   Vijeće za pridruživanje također razmatra prijedloge i preporuke stranaka za poboljšanje ovog Sporazuma.

Članak 4.

Sastav i poslovnik

1.   Vijeće za pridruživanje sastoji se, s jedne strane, od predsjednika Vijeća Europske unije, kojem pomaže glavni tajnik/visoki predstavnik, budućeg predsjedništva, drugih članova Vijeća Europske unije ili njihovih predstavnika i članova Europske komisije te, s druge strane, ministra vanjskih poslova Čilea.

2.   Vijeće za pridruživanje utvrđuje svoj poslovnik.

3.   Članovi Vijeća za pridruživanje mogu urediti da ih se zastupa, u skladu s uvjetima utvrđenima u poslovniku Vijeća za pridruživanje.

4.   Vijećem za pridruživanje naizmjence predsjedaju član Vijeća Europske unije i ministar vanjskih poslova Čilea, u skladu s odredbama utvrđenima u poslovniku Vijeća za pridruživanje.

Članak 5.

Ovlasti za donošenje odluka

1.   Kako bi se postigli ciljevi ovog Sporazuma, Vijeće za pridruživanje ima ovlast donositi odluke u slučajevima predviđenima ovim Sporazumom.

2.   Donesene odluke obvezujuće su za stranke koje poduzimaju sve potrebne mjere da ih provedu u skladu s unutarnjim pravilima svake stranke.

3.   Vijeće za pridruživanje također može dati odgovarajuće preporuke.

4.   Vijeće za pridruživanje odluke i preporuke donosi uzajamnim dogovorom između stranaka.

Članak 6.

Odbor za pridruživanje

1.   Vijeću za pridruživanje u obavljanju njegovih dužnosti pomaže Odbor za pridruživanje koji je sastavljen od predstavnika članova Vijeća Europske unije i Komisije Europskih zajednica, s jedne strane, te predstavnika Vlade Čilea, s druge strane, obično na razini visokih dužnosnika.

2.   Odbor za pridruživanje odgovoran je za opću provedbu ovog Sporazuma.

3.   Vijeće za pridruživanje utvrđuje poslovnik Odbora za pridruživanje.

4.   Odbor za pridruživanje ima ovlast donositi odluke u slučajevima predviđenima ovim Sporazumom ili ako na njega takvu ovlast prenese Vijeće za pridruživanje. U tom slučaju, Odbor za pridruživanje svoje odluke donosi u skladu s uvjetima utvrđenima u članku 5.

5.   Odbor za pridruživanje općenito se sastaje jednom godišnje kako bi cjelovito preispitao provedbu ovog Sporazuma, jedne godine u Bruxellesu, a iduće u Čileu, na datum i s dnevnim redom koje stranke unaprijed usuglase. Na zahtjev bilo koje od stranaka mogu se uzajamnim dogovorom sazvati posebni sastanci. Odborom za pridruživanje naizmjence predsjeda predstavnik svake od stranaka.

Članak 7.

Posebni odbori

1.   Vijeću za pridruživanje u obavljanju njegovih dužnosti pomažu posebni odbori koji se osnivaju ovim Sporazumom.

2.   Vijeće za pridruživanje može odlučiti osnovati bilo koji poseban odbor.

3.   Vijeće za pridruživanje donosi poslovnik koji utvrđuje sastav i dužnosti takvih odbora te način na koji djeluju, u onoj mjeri u kojoj to nije predviđeno ovim Sporazumom.

Članak 8.

Politički dijalog

Politički dijalog između stranaka odvija se u okviru predviđenom u dijelu II.

Članak 9.

Parlamentarni odbor za pridruživanje

1.   Ovim se osniva Parlamentarni odbor za pridruživanje. To je forum u kojem se članovi Europskog parlamenta i Čileanskog nacionalnog kongresa (Congreso Nacional de Chile) sastaju i razmjenjuju gledišta. Sastaje se u vremenskim razmacima koje sam utvrđuje.

2.   Parlamentarni odbor za pridruživanje sastoji se od članova Europskog parlamenta, s jedne strane, te članova Čileanskog nacionalnog kongresa (Congreso Nacional de Chile), s druge strane.

3.   Parlamentarni odbor za pridruživanje utvrđuje svoj poslovnik.

4.   Parlamentarnim odborom za pridruživanje naizmjence predsjedaju predstavnik Europskog parlamenta i predstavnik Čileanskog nacionalnog kongresa (Congreso Nacional de Chile), u skladu s odredbama utvrđenima u njegovu poslovniku.

5.   Parlamentarni odbor za pridruživanje može od Vijeća za pridruživanje zatražiti relevantne informacije o provedbi ovog Sporazuma, a Vijeće za pridruživanje Odboru dostavlja zatražene informacije.

6.   Parlamentarni odbor za pridruživanje obavješćuje se o odlukama i preporukama Vijeća za pridruživanje.

7.   Parlamentarni odbor za pridruživanje može dati preporuke Vijeću za pridruživanje.

Članak 10.

Zajednički savjetodavni odbor

1.   Ovim se osniva Zajednički savjetodavni odbor sa zadaćom da pomaže Vijeću za pridruživanje u promicanju dijaloga i suradnje između raznih gospodarskih i društvenih organizacija civilnog društva u Europskoj uniji te onih u Čileu. Takav dijalog i suradnja obuhvaćaju sve gospodarske i društvene aspekte odnosa između Zajednice i Čilea kako se oni budu pojavljivali u kontekstu provedbe ovog Sporazuma. Odbor može izraziti svoje mišljenje o pitanjima koja se pojave u tim područjima.

2.   Zajednički savjetodavni odbor sastavljen je od jednakog broja članova Gospodarskog i socijalnog odbora Europske unije, s jedne strane, te članova odgovarajuće institucije koja se bavi gospodarskim i socijalnim pitanjima u Republici Čileu, s druge strane.

3.   Zajednički savjetodavni odbor svoje aktivnosti izvršava na temelju savjetovanja s Vijećem za pridruživanje ili, za potrebe promicanja dijaloga između raznih gospodarskih i društvenih predstavnika, na vlastitu inicijativu.

4.   Zajednički savjetodavni odbor utvrđuje svoj poslovnik.

Članak 11.

Civilno društvo

Stranke će također promicati redovite sastanke predstavnika civilnog društva Europske unije i Čilea, uključujući akademsku zajednicu, socijalne i gospodarske partnere te nevladine organizacije, kako bi ih obavješćivali o provedbi ovog Sporazuma te prikupili njihove prijedloge za njegovo poboljšanje.

DIO II.

POLITIČKI DIJALOG

Članak 12.

Ciljevi

1.   Stranke su suglasne da ojačaju svoj redoviti dijalog o bilateralnim i međunarodnim pitanjima od obostranog interesa. Njihov je cilj jačanje i produbljivanje tog političkog dijaloga kako bi se učvrstilo pridruživanje uspostavljeno ovim Sporazumom.

2.   Glavni cilj političkog dijaloga između stranaka je promicanje, širenje, daljnji razvoj i zajednička obrana demokratskih vrijednosti, kao što su poštovanje ljudskih prava, sloboda pojedinca i načela vladavine prava kao temelja demokratskog društva.

3.   U tom cilju, stranke raspravljaju i izmjenjuju informacije o zajedničkim inicijativama koje se tiču bilo kojeg pitanja od obostranog interesa te bilo kojeg drugog međunarodnog pitanja kako bi slijedile zajedničke ciljeve, osobito pitanja sigurnosti, stabilnosti, demokracije i regionalnog razvoja.

Članak 13.

Mehanizmi

1.   Stranke su suglasne da će se njihov politički dijalog odvijati u obliku:

(a)

redovitih sastanaka šefova država i vlada;

(b)

periodičnih sastanaka ministara vanjskih poslova;

(c)

sastanaka drugih ministara na kojima se raspravlja o pitanjima od zajedničkog interesa u slučajevima u kojima stranke smatraju da će takvi sastanci rezultirati bližim odnosima;

(d)

godišnjih sastanaka visokih dužnosnika obiju stranaka.

2.   Stranke odlučuju o postupcima koji će se koristiti za gore spomenute sastanke.

3.   Periodični sastanci ministara vanjskih poslova iz stavka 1. točke (a) odvijaju se unutar Vijeća za pridruživanje osnovanog člankom 3. ili u drugim dogovorenim prilikama na jednakoj razini.

4.   Stranke također u najvećoj mogućoj mjeri koriste diplomatske kanale.

Članak 14.

Suradnja u području vanjske i sigurnosne politike

Stranke, koliko god je to moguće, usklađuju svoja stajališta i poduzimaju zajedničke inicijative u odgovarajućim međunarodnim forumima te surađuju u području vanjske i sigurnosne politike.

Članak 15.

Suradnja protiv terorizma

Stranke su suglasne surađivati u borbi protiv terorizma u skladu s međunarodnim konvencijama i svojim zakonima i drugim propisima. To čine osobito:

(a)

u okviru pune provedbe Rezolucije 1373 Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda i ostalih relevantnih rezolucija Ujedinjenih naroda, međunarodnih konvencija i instrumenata;

(b)

razmjenom informacija o terorističkim skupinama i njihovim mrežama potpore, u skladu s međunarodnim i domaćim pravom;

(c)

razmjenom mišljenja o sredstvima i načinima koji se koriste u borbi protiv terorizma, uključujući područje tehnike i izobrazbe, te razmjenom iskustava u sprečavanju terorizma.

DIO III.

SURADNJA

Članak 16.

Opći ciljevi

1.   Stranke uspostavljaju blisku suradnju s ciljem, između ostalog:

(a)

jačanja sposobnosti institucija u podupiranju demokracije, vladavine prava i poštovanja ljudskih prava i temeljnih sloboda;

(b)

promicanja društvenog razvoja, koji bi trebao ići usporedo s gospodarskim razvojem i zaštitom okoliša. Stranke osobitu prednost pridaju poštovanju osnovnih socijalnih prava;

(c)

poticanja proizvodnih sinergija, stvaranja novih mogućnosti za trgovinu i ulaganje te promicanja tržišnog natjecanja i inovacija;

(d)

povećanja razine aktivnosti suradnje i njihovog produbljivanja, uzimajući u obzir odnos pridruživanja između stranaka.

2.   Stranke potvrđuju važnost gospodarske, financijske i tehničke suradnje kao sredstva doprinosa provedbi ciljeva i načela koji proizlaze iz ovog Sporazuma.

GLAVA I.

GOSPODARSKA SURADNJA

Članak 17.

Industrijska suradnja

1.   Industrijska suradnja podupire i promiče mjere industrijske politike za razvoj i učvršćivanje napora stranaka i uspostavu dinamičnog, integriranog i decentraliziranog pristupa upravljanju industrijskom suradnjom, kako bi se stvorilo povoljno okružje koje služi njihovim obostranim interesima.

2.   Središnji su ciljevi:

(a)

pojačati kontakte između gospodarskih subjekata stranaka, s ciljem utvrđivanja sektora od obostranog interesa, posebno u području industrijske suradnje, prijenosa tehnologije, trgovine i ulaganja;

(b)

ojačati i promicati dijalog i razmjenu iskustava između mreža europskih i čileanskih gospodarskih subjekata;

(c)

promicati projekte industrijske suradnje, uključujući projekte koji proizlaze iz postupka privatizacije i/ili otvaranja čileanskoga gospodarstva; ti projekti mogu obuhvaćati uspostavu oblika infrastrukture koje stimuliraju europska ulaganja kroz industrijsku suradnju između poduzeća; i

(d)

jačati inovaciju, diversifikaciju, modernizaciju, razvoj i kakvoću proizvoda u poduzećima.

Članak 18.

Suradnja u području norma, tehničkih propisa i postupaka za ocjenu sukladnosti

1.   Suradnja u području norma, tehničkih propisa i postupaka za ocjenu sukladnosti ključni je cilj kako bi se izbjegla i smanjila tehnička ograničenja trgovine te osiguralo zadovoljavajuće funkcioniranje liberalizacije trgovine kao što je predviđeno u dijelu IV. glavi II.

2.   Suradnja između stranaka teži promicanju napora u:

(a)

regulatornoj suradnji;

(b)

usklađivanju tehničkih propisa na temelju međunarodnih i europskih norma; i

(c)

tehničkoj pomoći kako bi se stvorila mreža tijela za ocjenu sukladnosti na nediskriminirajućoj osnovi.

3.   U praksi, suradnja:

(a)

potiče sve mjere kojima je cilj premošćivanje razlika između stranaka u području ocjene sukladnosti i normizacije;

(b)

pruža organizacijsku potporu između stranaka za poticanje uspostave regionalnih mreža i tijela te povećava koordinaciju politika za promicanje zajedničkog pristupa korištenju međunarodnih i regionalnih norma i sličnih tehničkih propisa te postupaka za ocjenu sukladnosti; i

(c)

potiče svaku mjeru kojoj je cilj poboljšanje približavanja i usklađenosti između pojedinačnih sustava stranaka u gore spomenutim područjima, uključujući transparentnost, dobru regulatornu praksu i promicanje norma kakvoće proizvoda i poslovne prakse.

Članak 19.

Suradnja u području malih i srednjih poduzeća

1.   Stranke promiču povoljno okruženje za razvoj malih i srednjih poduzeća (MSP)

2.   Suradnju, među ostalim djelovanjima, čini:

(a)

tehnička pomoć;

(b)

konferencije, seminari, traženje industrijskih i tehničkih mogućnosti, sudjelovanje na okruglim stolovima te općim i sektorskim sajmovima;

(c)

promicanje kontakata između gospodarskih subjekata, poticanje zajedničkih ulaganja i uspostava zajedničkih pothvata te informacijskih mreža kroz postojeće horizontalne programe;

(d)

omogućavanje pristupa financijama, pružanje informacija i poticanje inovacija.

Članak 20.

Suradnja u području usluga

U skladu s Općim sporazumom o trgovini i uslugama („GATS”) WTO-a i u okviru svojih područja nadležnosti, stranke podupiru i jačaju međusobnu suradnju te tako odražavaju sve veću važnost usluga u razvoju i rastu svojih gospodarstava. Pojačava se suradnja s ciljem promicanja razvoja i diversifikacije učinkovitosti i konkurentnosti u uslužnom sektoru Čilea. Stranke utvrđuju sektore na koje će se suradnja koncentrirati te se također usredotočuju na sredstva raspoloživa u tu svrhu. Aktivnosti su posebno usmjerene k MSP-u te olakšavanju njegovog pristupa izvorima kapitala i tržišne tehnologije. U vezi s tim, posebna se pažnja posvećuje promicanju trgovine između stranaka i trećih zemalja.

Članak 21.

Promicanje ulaganja

1.   Cilj je suradnje pomoći strankama da, u granicama svojih nadležnosti, promiču privlačnu i stabilnu klimu za uzajamna ulaganja.

2.   Suradnja posebno obuhvaća sljedeće:

(a)

uspostavu mehanizama za pružanje informacija te utvrđivanje i širenje pravila i mogućnosti za ulaganje;

(b)

razvoj pravnog okvira za stranke koji pogoduje ulaganju, sklapanjem, prema potrebi, bilateralnih sporazuma između država članica i Čilea o promicanju i zaštiti ulaganja te izbjegavanju dvostrukog oporezivanja;

(c)

uključivanje aktivnosti tehničke pomoći za inicijative osposobljavanja između vladinih agencija stranaka koje se bave tim pitanjem; i

(d)

razvoj jedinstvenih i pojednostavljenih administrativnih postupaka.

Članak 22.

Suradnja u području energetike

1.   Cilj je suradnje između stranaka učvršćivanje gospodarskih odnosa u ključnim sektorima kao što su hidroenergija, nafta i plin, obnovljiva energija, tehnologija koja štedi energiju i elektrifikacija ruralnih područja.

2.   Među ciljevima suradnje su:

(a)

razmjene informacija u svim odgovarajućim oblicima, uključujući razvoj baza podataka koje dijele institucije obiju stranaka, te osposobljavanje i konferencije;

(b)

prijenosi tehnologije;

(c)

dijagnostičke studije, komparativne analize i provedba programâ od strane institucija obiju stranaka;

(d)

uključenost javnih i privatnih subjekata iz obiju regija u projekte tehnološkog razvoja i zajedničke infrastrukture, uključujući mreže s drugim zemljama u regiji;

(e)

sklapanje, prema potrebi, posebnih sporazuma u ključnim područjima od obostranog interesa; i

(f)

pomoć čileanskim institucijama koje se bave pitanjima energetike i oblikovanjem energetske politike.

Članak 23.

Promet

1.   Suradnja se usredotočuje na restrukturiranje i modernizaciju prometnih sustava Čilea, poboljšanje kretanja putnika i robe te pružanje boljeg pristupa gradskim, zračnim, pomorskim, željezničkim i cestovnim tržištima prometa usavršavanjem upravljanja prometom s operativne i administrativne točke gledišta te promicanjem operativnih standarda.

2.   Suradnja obuhvaća pitanja koja uključuju sljedeće:

(a)

razmjene informacija o politikama stranaka, posebno o gradskom prometu te međusobnoj povezanosti i operativnosti multimodalnih prometnih mreža te o ostalim pitanjima od obostranog interesa;

(b)

programe osposobljavanja u ekonomiji, zakonodavstvu i tehničkim pitanjima za gospodarske subjekte i više državne službenike; i

(c)

projekte suradnje za prijenos europske tehnologije u Sustavu globalne satelitske navigacije i središtima javnoga gradskog prometa.

Članak 24.

Suradnja u području poljoprivrede i ruralnih sektora te sanitarnih i fitosanitarnih mjera

1.   Suradnja u ovom području osmišljena je za potporu i poticanje mjera poljoprivredne politike kako bi se promicali i učvrstili napori stranaka za održivom poljoprivredom te poljoprivrednim i ruralnim razvojem.

2.   Suradnja se usredotočuje na jačanje sposobnosti, infrastrukture i prijenosa tehnologije te se bavi pitanjima kao što su:

(a)

posebni projekti potpore sanitarnim i fitosanitarnim mjerama, mjerama zaštite okoliša i kakvoće hrane, vodeći računa o važećem zakonodavstvu stranaka, u skladu s pravilima WTO-a i ostalih nadležnih međunarodnih organizacija;

(b)

diversifikacija i restrukturiranje sektora poljoprivrede;

(c)

obostrana razmjena informacija, uključujući onih koje se tiču razvoja poljoprivrednih politika stranaka;

(d)

tehnička pomoć u poboljšanju produktivnosti i razmjeni alternativnih tehnologija za usjeve;

(e)

znanstveni i tehnološki pokusi;

(f)

mjere za povećanje kakvoće poljoprivrednih proizvoda i potporu aktivnostima za promicanje trgovine;

(g)

tehnička pomoć za jačanje sanitarnih i fitosanitarnih kontrolnih sustava, s ciljem potpore, koliko god je to moguće, promicanju sporazuma o jednakovrijednosti i uzajamnom priznavanju.

Članak 25.

Ribarstvo

1.   S obzirom na važnost ribarske politike u međusobnim odnosima, stranke se obvezuju razviti tješnju gospodarsku i tehničku suradnju, koja može rezultirati bilateralnim i/ili multilateralnim sporazumima o ribolovu na otvorenom moru.

2.   Nadalje, stranke naglašavaju važnost koju pridaju ispunjenju zajedničkih obveza navedenih u dogovoru koji su potpisale 25. siječnja 2001.

Članak 26.

Suradnja u području carina

1.   Stranke promiču i olakšavaju suradnju između svojih carinskih službi kako bi osigurale postizanje ciljeva utvrđenih člankom 79., posebno kako bi zajamčile pojednostavljenje carinskih postupaka i olakšale zakonitu trgovinu, a ujedno zadržale svoje mogućnosti nadzora.

2.   Ne dovodeći u pitanje suradnju uspostavljenu ovim Sporazumom, obostrana pomoć između administrativnih tijela u carinskim pitanjima pruža se u skladu s Protokolom od 13. lipnja 2001. o uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima uz Okvirni sporazum o suradnji.

3.   Suradnja, između ostalog, predviđa:

(a)

pružanje tehničke pomoći, uključujući, prema potrebi, organiziranje seminara i zapošljavanje vježbenika;

(b)

razvoj i razmjenu najbolje prakse; i

(c)

poboljšanje i pojednostavljenje carinskih pitanja u vezi s pristupom tržištu i pravilima o podrijetlu te s time povezanih carinskih postupaka.

Članak 27.

Suradnja u području statistike

1.   Glavni je cilj usklađivanje metoda, kako bi stranke mogle koristiti međusobne statistike o trgovini robom i uslugama te, općenitije, o bilo kojem području obuhvaćenom ovim Sporazumom za koje se statistički podaci mogu prikupiti.

2.   Suradnja se usredotočuje na:

(a)

homologaciju statističkih metoda kako bi se stvorili pokazatelji koji su usporedivi između stranaka;

(b)

znanstvene i tehnološke razmjene sa statističkim institucijama država članica Europske unije te s Eurostatom;

(c)

statističko istraživanje usmjereno na razvoj zajedničkih metoda za prikupljanje, analizu i tumačenje podataka;

(d)

organizaciju seminara i radionica; i

(e)

programe statističkog osposobljavanja, uključujući druge zemlje regije.

Članak 28.

Suradnja u području okoliša

1.   Cilj je suradnje potaknuti očuvanje i poboljšanje okoliša, sprečavanje zagađenja i degradacije prirodnih izvora i ekosustava te njihovo racionalno korištenje u interesu održivog razvoja.

2.   U vezi s tim, posebno je značajno sljedeće:

(a)

odnos između siromaštva i okoliša;

(b)

utjecaj gospodarskih aktivnosti na okoliš;

(c)

problemi okoliša i upravljanje korištenjem zemljišta;

(d)

projekti za jačanje čileanskih okolišnih struktura i politika;

(e)

razmjena informacija, tehnologije i iskustva u područjima koja uključuju okolišne norme i modele, osposobljavanje i obrazovanje;

(f)

obrazovanje o okolišu i osposobljavanje kako bi se više uključilo građane; i

(g)

tehnička pomoć i zajednički regionalni istraživački programi.

Članak 29.

Zaštita potrošača

Suradnja u ovom području teži usklađivanju programâ zaštite potrošača u strankama, te, koliko god je to moguće, obuhvaća:

(a)

usklađivanje zakonodavstva koje se tiče potrošača, kako bi se izbjegla trgovinska ograničenja;

(b)

uspostavu i razvoj sustava uzajamnog obavješćivanja o opasnoj robi te međusobno povezivanje tih sustava (sustavi ranog upozoravanja);

(c)

razmjene informacija i stručnjaka te poticanje suradnje između potrošačkih tijela obiju stranaka; i

(d)

organiziranje projekata osposobljavanja i tehničke pomoći.

Članak 30.

Zaštita podataka

1.   Stranke su suglasne surađivati u zaštiti osobnih podataka kako bi se poboljšala razina zaštite i izbjegle prepreke trgovini u kojoj su potrebni prijenosi osobnih podataka.

2.   Suradnja u zaštiti osobnih podataka može uključivati tehničku pomoć u obliku razmjene informacija i stručnjaka te uspostavu zajedničkih programa i projekata.

Članak 31.

Makroekonomski dijalog

1.   Stranke promiču razmjene informacija o svojim makroekonomskim politikama i kretanjima te razmjene iskustva o koordinaciji makroekonomskih politika u kontekstu regionalne integracije.

2.   Imajući na umu taj cilj, stranke teže produbljenju dijaloga između svojih tijela o makroekonomskim pitanjima, kako bi razmijenile ideje i mišljenja o pitanjima kao što su:

(a)

makroekonomska stabilizacija;

(b)

konsolidacija javnih financija;

(c)

porezna politika;

(d)

monetarna politika;

(e)

financijska politika i propisi;

(f)

financijska integracija i otvaranje kapitalnog računa;

(g)

tečajna politika;

(h)

međunarodna financijska arhitektura i reforma međunarodnog monetarnog sustava; i

(i)

koordinacija makroekonomske politike.

3.   Načini provedbe takve suradnje obuhvaćaju:

(a)

sastanke između nadležnih makroekonomskih tijela;

(b)

organiziranje seminara i konferencija;

(c)

pružanje mogućnosti za osposobljavanje, ako za to postoji potražnja; i

(d)

izradu studija o pitanjima od obostranog interesa.

Članak 32.

Prava intelektualnog vlasništva

1.   Stranke su suglasne surađivati, prema svojim mogućnostima, u pitanjima koja se odnose na provođenje, promicanje, širenje, pojednostavljenje, upravljanje, usklađivanje, zaštitu i učinkovitu primjenu prava intelektualnog vlasništva, sprečavanje zlouporabe tih prava, borbu protiv krivotvorenja i piratstva te uspostavu i jačanje nacionalnih organizacija za kontrolu i zaštitu tih prava.

2.   Tehnička se suradnja može usredotočiti na jednu ili više dolje navedenih aktivnosti:

(a)

zakonodavne savjete: primjedbe na nacrte zakona koje se odnose na opće odredbe i temeljna načela međunarodnih konvencija navedenih u članku 170., autorsko pravo i srodna prava, žigove, zemljopisne oznake, tradicionalne izraze ili dodatna spominjanja kakvoće, industrijski dizajn, patente, planove rasporeda (topografije) integriranih sklopova, zaštitu neobjavljenih informacija, kontrolu postupaka suprotnih tržišnom natjecanju u ugovornim licencijama, provedbu i druga pitanja koja se odnose na zaštitu prava intelektualnog vlasništva;

(b)

savjete o načinima organiziranja administrativne infrastrukture, kao što su patentni uredi i udruge za kolektivno ostvarivanje autorskog prava;

(c)

osposobljavanje u području administracije i tehnika upravljanja pravima intelektualnog vlasništva;

(d)

posebno osposobljavanje sudaca te carinskih i policijskih službenika, kako bi provedba zakonodavstva bila učinkovitija; i

(e)

aktivnosti za jačanje svijesti u privatnom sektoru i civilnom društvu.

Članak 33.

Javna nabava

Suradnja između stranaka u tom području teži pružanju tehničke pomoći u pitanjima povezanima s javnom nabavom, pri čemu se posebna pažnja posvećuje lokalnoj razini.

Članak 34.

Suradnja u području turizma

1.   Stranke promiču uzajamnu suradnju u razvoju turizma.

2.   Ta se suradnja usredotočuje na:

(a)

projekte koji su namijenjeni stvaranju i učvršćivanju turističkih proizvoda i usluga od obostranog interesa ili koji su privlačni drugim tržištima od obostranog interesa;

(b)

učvršćivanje dugoročnih turističkih tokova;

(c)

jačanje kanala za promicanje turizma;

(d)

osposobljavanje i obrazovanje u turizmu;

(e)

tehničku pomoć i pilot-projekte za razvoj tematskog turizma;

(f)

razmjene informacija o promociji turizma, integralnom planiranju turističkih odredišta i kakvoći usluga; i

(g)

korištenje poticajnih instrumenata za razvoj turizma na lokalnoj razini.

Članak 35.

Suradnja u području rudarstva

Stranke se obvezuju unaprjeđivati suradnju u području rudarstva, uglavnom kroz sporazume kojima je cilj:

(a)

jačanje razmjene informacija i iskustava u primjeni čistih tehnologija u proizvodnim procesima u rudarstvu;

(b)

promicanje zajedničkih napora za razvoj znanstvenih i tehnoloških inicijativa u području rudarstva.

GLAVA II.

ZNANOST, TEHNOLOGIJA I INFORMACIJSKO DRUŠTVO

Članak 36.

Suradnja u području znanosti i tehnologije

1.   Cilj suradnje u području znanosti i tehnologije koja se odvija u međusobnom interesu obiju stranaka i u skladu s njihovim politikama, posebno u pogledu pravila za korištenje intelektualnog vlasništva koje je rezultat istraživanja, jest:

(a)

dijalog o politikama i razmjena znanstvenih i tehnoloških informacija i iskustva na regionalnoj razini, posebno u vezi s politikama i programima;

(b)

promicanje trajnih veza između znanstvenih zajednica obiju stranaka; i

(c)

jačanje aktivnosti za promicanje povezivanja, inovacije i prijenosa tehnologije između europskih i čileanskih partnera.

2.   Poseban naglasak stavlja se na jačanje ljudskih potencijala kao stvarne dugotrajne osnove znanstvene i tehnološke izvrsnosti i stvaranje trajnih veza između znanstvenih i tehnoloških zajednica, na nacionalnoj i regionalnoj razini.

3.   Potiču se sljedeći oblici suradnje:

(a)

zajednički projekti primijenjenog istraživanja u područjima od zajedničkog interesa, s aktivnim sudjelovanjem poduzeća tamo gdje je to potrebno;

(b)

razmjene istraživača radi promicanja pripreme projekta te osposobljavanja i istraživanja na visokoj razini;

(c)

zajednički znanstveni sastanci kojima se potiču razmjene informacija i interakcija te utvrđivanje područja zajedničkog istraživanja;

(d)

promicanje aktivnosti povezanih s naprednim znanstvenim i tehnološkim studijama koje doprinose dugoročnom razvoju obiju stranaka; i

(e)

razvoj veza između javnog i privatnog sektora.

4.   Nadalje, promiče se vrednovanje zajedničkog rada i širenje rezultata.

5.   Institucije visokog obrazovanja, istraživački centri i proizvodni sektori, uključujući MSP, s obje strane, na odgovarajući se način uključuju u tu suradnju.

6.   Stranke promiču sudjelovanje svojih tijela u odgovarajućim znanstvenim i tehnološkim programima u ostvarenju uzajamno korisne znanstvene izvrsnosti, a u skladu s njihovim odredbama kojima se uređuje sudjelovanje pravnih osoba iz trećih zemalja.

Članak 37.

Informacijsko društvo, informacijska tehnologija i telekomunikacije

1.   Informacijska tehnologija i komunikacije ključni su sektori suvremenog društva i od vitalne su važnosti za gospodarski i društveni razvoj i neometan prijelaz u informacijsko društvo.

2.   Suradnja u tom području ima poseban cilj promicati:

(a)

dijalog o raznim pitanjima informacijskog društva, uključujući promicanje i praćenje nastajanja informacijskog društva;

(b)

suradnju o regulatornim i političkim aspektima telekomunikacija;

(c)

razmjenu informacija o normama, ocjeni sukladnosti i homologaciji;

(d)

širenje novih informacijskih i komunikacijskih tehnologija;

(e)

zajedničke istraživačke projekte o informacijskim i komunikacijskim tehnologijama te pilot-projekte u području primjena informacijskog društva;

(f)

razmjenu i osposobljavanje specijalista, posebno za mlade stručnjake; i

(g)

razmjenu i širenje iskustava iz vladinih inicijativa koje u svojim odnosima s društvom primjenjuju informacijske tehnologije.

GLAVA III.

KULTURA, OBRAZOVANJE I AUDIOVIZUALNO PODRUČJE

Članak 38.

Obrazovanje i osposobljavanje

1.   Stranke značajno podupiru, u okviru svojih nadležnosti, predškolsko, osnovno, srednje i visoko obrazovanje, strukovno usavršavanje te cjeloživotno učenje. U okviru tih područja, posebna se pažnja posvećuje pristupu obrazovanju osjetljivih društvenih skupina, kao što su osobe s invaliditetom, etničke manjine i iznimno siromašni.

2.   Posebna se pozornost posvećuje decentraliziranim programima, koji stvaraju trajne veze između specijaliziranih tijela obiju stranaka i potiču udruživanje i razmjenu iskustava i tehničkih sredstava, kao i mobilnost studenata.

Članak 39.

Suradnja u audiovizualnom području

Stranke su suglasne promicati suradnju u ovom području, uglavnom kroz programe za osposobljavanje u audiovizualnom sektoru te sektoru sredstava komunikacije, uključujući koprodukciju, osposobljavanje te aktivnosti razvoja i distribucije.

Članak 40.

Razmjena informacija i kulturna suradnja

1.   S obzirom na vrlo bliske kulturne veze stranaka, potrebno je ojačati suradnju u ovom području, uključujući informacijske i medijske kontakte.

2.   Cilj je ovog članka promicanje razmjene informacija i kulturne suradnje između stranaka, a vodit će se računa o bilateralnim programima s državama članicama.

3.   Posebna se pozornost posvećuje promicanju zajedničkih aktivnosti u različitim područjima, uključujući novine, film i televiziju, te poticanju programa razmjene za mlade.

4.   Ova suradnja može, između ostalog, obuhvaćati sljedeća područja:

(a)

programe međusobnog obavješćivanja;

(b)

prevođenje književnih djela;

(c)

očuvanje i obnovu nacionalne baštine;

(d)

osposobljavanje;

(e)

kulturne događaje;

(f)

promicanje lokalne kulture;

(g)

upravljanje i produkciju u kulturi; i

(h)

druga područja.

GLAVA IV.

JAVNA ADMINISTRACIJA I MEĐUINSTITUCIONALNA SURADNJA

Članak 41.

Javna administracija

1.   Suradnja u ovom području za cilj ima modernizaciju i decentralizaciju javne administracije te obuhvaća ukupnu organizacijsku učinkovitost i zakonodavni i institucionalni okvir, pri čemu se koriste iskustva najbolje prakse obiju stranaka.

2.   Takva suradnja može uključivati sljedeće vrste programa:

(a)

modernizaciju države i javne administracije;

(b)

decentralizaciju i jačanje regionalne i lokalne vlasti;

(c)

jačanje civilnog društva i njegovo uključivanje u proces utvrđivanja javnih politika;

(d)

programe stvaranja radnih mjesta i stručnog usavršavanja;

(e)

projekte upravljanja i administracije socijalnih službi;

(f)

projekte razvoja, stambenog zbrinjavanja u ruralnim područjima i upravljanja zemljištem;

(g)

zdravstvene programe i programe osnovnog obrazovanja;

(h)

potporu civilnom društvu i temeljnim inicijativama;

(i)

sve druge programe i projekte koji pomažu u borbi protiv siromaštva na način da stvaraju mogućnosti poslovanja i zapošljavanja; i

(j)

promicanje kulture i njezinih različitih izraza te jačanje kulturnih identiteta.

3.   Načini suradnje u ovom području su:

(a)

tehnička pomoć čileanskim tijelima koja oblikuju politike i izvršnim tijelima, uključujući sastanke između osoblja europskih institucija i njihovih čileanskih kolega;

(b)

redovita razmjena informacija u bilo kojem odgovarajućem obliku, uključujući korištenje računalnih mreža; zaštita osobnih podataka mora se osigurati u svim područjima u kojima se podaci razmjenjuju;

(c)

prijenosi znanja i iskustva (know-how);

(d)

prethodne studije i provedba zajedničkih projekata koji podrazumijevaju razmjeran financijski ulog; i

(e)

osposobljavanje i organizacijska potpora.

Članak 42.

Međuinstitucionalna suradnja

1.   Svrha je međuinstitucionalne suradnje između stranaka promicanje tješnje suradnje između predmetnih institucija.

2.   U tom smislu, dijelom III. ovog Sporazuma nastoji se potaknuti redovite sastanke između tih institucija; suradnja mora biti što je moguće šira i uključivati:

(a)

sve mjere promicanja redovitih razmjena informacija, uključujući zajednički razvoj računalnih komunikacijskih mreža;

(b)

savjete i osposobljavanje; i

(c)

prijenose znanja i iskustva (know-how)

3.   Stranke mogu, zajedničkom suglasnošću, uključiti druga, dodatna područja djelovanja.

GLAVA V.

SURADNJA U PODRUČJU SOCIJALNE POLITIKE

Članak 43.

Socijalni dijalog

Stranke potvrđuju da će:

(a)

promicati sudjelovanje socijalnih partnera što se tiče uvjeta života i integracije u društvo,

(b)

posebno voditi računa o potrebi izbjegavanja diskriminacije u tretmanu državljana jedne stranke koji zakonito borave na području druge stranke.

Članak 44.

Suradnja u području socijalne politike

1.   Stranke potvrđuju važnost društvenog razvoja koji se mora odvijati zajedno s gospodarskim razvojem. Prioritet im je stvaranje radnih mjesta i poštovanje temeljnih socijalnih prava, posebno promicanjem relevantnih konvencija Međunarodne organizacije rada koje obuhvaćaju teme kao što su sloboda udruživanja, pravo na kolektivno pregovaranje i nediskriminaciju, ukidanje prisilnog rada i rada djece te jednaki tretman muškaraca i žena.

2.   Suradnja može obuhvaćati bilo koje područje interesa stranaka.

3.   Mjere se mogu usklađivati s onima država članica i relevantnih međunarodnih organizacija.

4.   Stranke daju prednost mjerama čiji je cilj:

(a)

promicanje ljudskog razvoja, smanjenje siromaštva i borba protiv socijalne isključenosti, stvaranjem inovativnih i ponovljivih projekata koji uključuju osjetljive i marginalizirane sektore društva. Posebna se pozornost posvećuje obiteljima s niskim dohotkom i osobama s invaliditetom;

(b)

promicanje uloge žena u procesu gospodarskog i društvenog razvoja te promicanje posebnih programa za mlade;

(c)

razvijanje i modernizacija radnih odnosa, uvjeta rada, socijalne skrbi i sigurnosti zaposlenosti;

(d)

poboljšanje oblikovanja i upravljanja socijalnim politikama, uključujući socijalno stanovanje, te poboljšanje pristupa korisnicima;

(e)

razvoj učinkovitog i pravednog zdravstvenog sustava, temeljenog na načelima solidarnosti;

(f)

promicanje stručnog usavršavanja i razvoja ljudskih resursa;

(g)

promicanje projekata i programa koji stvaraju mogućnosti za zapošljavanje u mikropoduzećima te malim i srednjim poduzećima;

(h)

promicanje programa upravljanja zemljištem s posebnom pozornosti na područja s većom socijalnom i okolišnom osjetljivosti;

(i)

promicanje inicijativa koje doprinose socijalnom dijalogu i postizanju konsenzusa; i

(j)

promicanje poštovanja ljudskih prava, demokracije i sudjelovanja građana.

Članak 45.

Suradnja u području rodne politike

1.   Suradnja doprinosi jačanju politika i programa koji poboljšavaju, jamče i šire jednako sudjelovanje muškaraca i žena u svim sektorima političkog, gospodarskog, društvenog i kulturnog života. Suradnja doprinosi olakšavanju pristupa žena svim izvorima potrebnima za puno ostvarenje njihovih temeljnih prava.

2.   Suradnja posebno promiče stvaranje odgovarajućeg okvira kako bi se:

(a)

osiguralo da se na svim razinama i u svim područjima suradnje, uključujući makroekonomsku politiku, strategiju i razvojne aktivnosti, vodi računa o rodnim pitanjima i pitanjima povezanima s tim; i

(b)

promicalo usvajanje pozitivnih mjera u korist žena.

GLAVA VI.

OSTALA PODRUČJA SURADNJE

Članak 46.

Suradnja u području ilegalnih imigracija

1.   Zajednica i Čile suglasni su surađivati kako bi se spriječila i kontrolirala ilegalna imigracija. U tom smislu:

(a)

Čile je suglasan ponovno prihvatiti sve svoje državljane koji se trenutačno ilegalno nalaze na državnom području neke države članice, na njezin zahtjev i bez dodatnih formalnosti;

(b)

a svaka država članica suglasna je ponovno prihvatiti sve svoje državljane, kako su definirani za potrebe Zajednice, koji se trenutačno ilegalno nalaze na državnom području Čilea, na zahtjev Čilea i bez dodatnih formalnosti.

2.   Države članice i Čile također će svojim državljanima u tu svrhu izdati odgovarajuće osobne isprave.

3.   Stranke su suglasne, na zahtjev bilo koje od njih, sklopiti sporazum između Čilea i Zajednice o uređenju posebnih obveza Čilea i država članica o ponovnom prihvatu, uključujući obvezu o ponovnom prihvatu državljana drugih zemalja i osoba bez državljanstva.

4.   Do sklapanja sporazuma sa Zajednicom iz stavka 3., Čile je suglasan, na zahtjev neke države članice, sklopiti bilateralne sporazume s pojedinim državama članicama o uređenju posebnih obveza o ponovnom prihvatu između Čilea i predmetne države članice, uključujući obvezu o ponovnom prihvatu državljana drugih zemalja i osoba bez državljanstva.

5.   Vijeće za pridruživanje preispituje koji se zajednički napori još mogu učiniti kako bi se spriječila i kontrolirala ilegalna imigracija.

Članak 47.

Suradnja u području droge i borbe protiv organiziranog kriminala

1.   U okviru svojih nadležnosti, stranke se obvezuju uskladiti i pojačati svoje napore u sprečavanju i smanjivanju nedopuštene proizvodnje, trgovine i potrošnje droga te pranja prihoda od trgovine drogom te se boriti protiv s tim povezanog organiziranog kriminala posredstvom međunarodnih organizacija i tijela.

2.   Stranke u ovom području surađuju posebno kako bi provele:

(a)

projekte liječenja i rehabilitacije ovisnika o drogama i njihovo vraćanje u obitelj, društvo i na posao;

(b)

zajedničke programe osposobljavanja za sprečavanje potrošnje i trgovine opojnim drogama i psihotropnim tvarima te s time povezanih kaznenih djela;

(c)

zajedničke studije i istraživačke programe koristeći metodologije i pokazatelje koje primjenjuju Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama, Interamerički opservatorij za droge pri Organizaciji američkih država te druge međunarodne i nacionalne organizacije;

(d)

mjere i akcije suradnje čiji je cilj smanjenje opskrbe drogama i psihotropnim tvarima, kao dio međunarodnih konvencija i ugovora o tim pitanjima, a koje su stranke ovog Sporazuma potpisale i ratificirale;

(e)

razmjenu informacija o politikama, programima, akcijama i zakonodavstvu povezanima s proizvodnjom, trgovinom i potrošnjom opojnih droga i psihotropnih tvari;

(f)

razmjenu relevantnih informacija i usvajanje odgovarajućih standarda za borbu protiv pranja novca usporedivih s onima koje su usvojile Europska unija i međunarodna tijela koja djeluju u tom području, kao što je Radna skupina za financijsko djelovanje u području pranja novca; i

(g)

mjere za sprečavanje zlouporabe prekursora i kemijskih tvari neophodnih za nedopuštenu proizvodnju opojnih droga i psihotropnih tvari, jednake onima koje su usvojile Europska zajednica i nadležne međunarodne organizacije te u skladu sa Sporazumom između Republike Čilea i Europske zajednice o sprečavanju zlouporabe prekursora i kemijskih tvari koje se često koriste u nedopuštenoj proizvodnji opojnih droga i psihotropnih tvari od 24. studenoga 1998.

GLAVA VII.

OPĆE ODREDBE

Članak 48.

Sudjelovanje civilnog društva u suradnji

Stranke potvrđuju komplementarnu ulogu i potencijalni doprinos civilnog društva (socijalnih partnera i nevladinih organizacija) u procesu suradnje. U tu svrhu, podložno zakonskim i administrativnim odredbama svake stranke, sudionici civilnog društva mogu:

(a)

primati informacije i sudjelovati u savjetovanjima o politikama i strategijama suradnje, uključujući strateške prioritete, posebno u područjima koja se na njih odnose ili neposredno utječu na njih;

(b)

dobivati financijska sredstva, u onoj mjeri u kojoj to dopuštaju unutarnja pravila svake stranke; i

(c)

sudjelovati u provedbi projekata i programa suradnje u područjima koja se na njih odnose.

Članak 49.

Regionalna suradnja i regionalna integracija

1.   Obje stranke moraju koristiti sve postojeće instrumente suradnje kako bi promicale aktivnosti čiji je cilj razvoj aktivne i uzajamne suradnje između stranaka i Mercado Común del Sur (Mercosur) kao cjeline.

2.   Ta je suradnja važan element u potpori Zajednice za promicanje regionalne integracije među zemljama Južnog stošca Latinske Amerike.

3.   Prednost imaju djelovanja koja su usmjerena na:

(a)

promicanje trgovine i ulaganja u regiji;

(b)

razvoj regionalne suradnje u području okoliša;

(c)

poticanje razvoja komunikacijske infrastrukture potrebne za gospodarski razvoj regije; i

(d)

razvoj regionalne suradnje u području ribarstva.

4.   Stranke također tješnje surađuju u području regionalnog razvoja i planiranja korištenja zemljišta.

5.   U tu svrhu, mogu:

(a)

poduzimati zajedničke akcije s regionalnim i lokalnim vlastima u području gospodarskog razvoja; i

(b)

uspostaviti mehanizme za razmjenu informacija te znanja i iskustva (know-how)

Članak 50.

Trostrana i međuregionalna suradnja

1.   Stranke potvrđuju vrijednost međunarodne suradnje za promicanje uravnoteženih i održivih razvojnih procesa te su suglasne dati poticaj trostranim programima suradnje i programima s trećim zemljama u područjima od zajedničkog interesa.

2.   Ta se suradnja također može primijeniti na međuregionalnu suradnju u skladu s prioritetima država članica i drugih zemalja Latinske Amerike i Kariba.

Članak 51.

Evolutivna klauzula

U granicama nadležnosti dotičnih stranaka, nijedna prilika za suradnju ne smije se unaprijed odbaciti, a stranke mogu kroz Odbor za pridruživanje zajednički istražiti praktične mogućnosti za suradnju u obostranom interesu.

Članak 52.

Suradnja unutar odnosa pridruživanja

1.   Suradnja između stranaka trebala bi doprinijeti postizanju općih ciljeva iz dijela III. utvrđivanjem i razvojem inovativnih programa suradnje koji mogu pružiti dodanu vrijednost njihovom novom odnosu pridruženih partnera.

2.   Promiče se sudjelovanje svake stranke kao pridruženog partnera u okvirnim programima, posebnim programima i drugim aktivnostima druge stranke, u onoj mjeri u kojoj to dopuštaju unutarnja pravila svake od stranaka koja uređuju pristup predmetnim programima i aktivnostima.

3.   Vijeće za pridruživanje može u tu svrhu dati preporuke.

Članak 53.

Sredstva

1.   S ciljem davanja doprinosa ispunjavanju ciljeva suradnje ustanovljenih ovim Sporazumom, stranke se obvezuju osigurati, u okviru vlastitih mogućnosti i putem vlastitih kanala, odgovarajuća sredstva, uključujući financijska sredstva.

2.   Stranke poduzimaju sve odgovarajuće mjere za promicanje i omogućavanje djelovanja Europske investicijske banke u Čileu, u skladu sa svojim postupcima i kriterijima za financiranje te svojim zakonima i drugim propisima, ne dovodeći u pitanje ovlasti svojih nadležnih tijela.

Članak 54.

Posebne zadaće Odbora za pridruživanje u pitanjima suradnje

1.   Kada Odbor za pridruživanje obavlja bilo koju od zadaća koje su mu dodijeljene u dijelu III., sastavljen je od predstavnika Zajednice i Čilea odgovornih za pitanja suradnje, obično na razini visokih dužnosnika.

2.   Neovisno o odredbama članka 6., Odbor za pridruživanje osobito ima sljedeće funkcije:

(a)

pomaganje Vijeću za pridruživanje u obavljanju njegovih funkcija koje se tiču pitanja povezanih sa suradnjom;

(b)

nadgledanje provedbe okvira suradnje koji su dogovorile stranke;

(c)

davanje preporuka o strateškoj suradnji između stranaka, koje služe utvrđivanju dugoročnih ciljeva, strateških prioriteta i posebnih područja za djelovanja, kao i preporuka o višegodišnjim indikativnim programima koji sadrže opis sektorskih prioriteta, posebnih ciljeva, očekivanih rezultata i indikativnih iznosa te godišnjih akcijskih programa; i

(d)

redovno izvješćivanje Vijeća za pridruživanje o primjeni i ispunjenju ciljeva i pitanja iz dijela III.

DIO IV.

TRGOVINA I PITANJA POVEZANA S TRGOVINOM

GLAVA I.

OPĆE ODREDBE

Članak 55.

Ciljevi

Ciljevi ovog dijela su:

(a)

postupna i uzajamna liberalizacija trgovine robom, u skladu s člankom XXIV. Općeg sporazuma o carinama i trgovini iz 1994. („GATT 1994.”);

(b)

olakšavanje trgovine robom, između ostalog usuglašenim odredbama u vezi s carinama i povezanim pitanjima, normama, tehničkim propisima i postupcima ocjene sukladnosti, sanitarnim i fitosanitarnim mjerama te trgovinom vinima i jakim alkoholnim pićima te aromatiziranim pićima;

(c)

uzajamna liberalizacija trgovine uslugama, u skladu s člankom V. Općeg sporazuma o trgovini uslugama („GATS”);

(d)

poboljšanje ulagačke atmosfere te osobito uvjeta poslovnog nastana između stranaka, na temelju načela nediskriminacije;

(e)

liberalizacija tekućih plaćanja i kretanja kapitala, u skladu s obvezama preuzetima u okviru međunarodnih financijskih institucija i vodeći računa o stabilnosti valute svake stranke;

(f)

učinkovito i uzajamno otvaranje tržišta javne nabave stranaka;

(g)

odgovarajuća i učinkovita zaštita prava intelektualnog vlasništva, u skladu s najvišim međunarodnim standardima;

(h)

uspostava učinkovitog mehanizma suradnje u području tržišnog natjecanja; i

(i)

uspostava učinkovitog mehanizma za rješavanje sporova.

Članak 56.

Carinske unije i područja slobodne trgovine

1.   Ništa u ovom Sporazumu ne sprečava održavanje ili uspostavu carinskih unija, područja slobodne trgovine ili drugih dogovora između bilo koje od stranaka i trećih zemalja, u onoj mjeri u kojoj to ne mijenja prava i obveze predviđene ovim Sporazumom.

2.   Na zahtjev jedne od stranaka, unutar Odbora za pridruživanje obavit će se savjetovanja u vezi sa sporazumima kojima se osnivaju ili prilagođavaju carinske unije ili područja slobodne trgovine te, prema potrebi, o drugim bitnim pitanjima u vezi s pojedinačnim trgovinskim politikama stranaka prema trećim zemljama. Savjetovanja se osobito obavljaju u slučaju pristupanja kako bi se osiguralo uzimanje u obzir obostranih interesa stranaka.

GLAVA II.

SLOBODNO KRETANJE ROBE

Članak 57.

Cilj

Stranke postupno i uzajamno liberaliziraju trgovinu robom tijekom prijelaznog razdoblja koje počinje stupanjem na snagu ovog Sporazuma, u skladu s odredbama ovog Sporazuma i u skladu s člankom XXIV. GATT-a 1994.

POGLAVLJE I.

UKIDANJE CARINA

Odjeljak 1.

Zajedničke odredbe

Članak 58.

Opseg

1.   Odredbe ovog poglavlja koje se odnose na ukidanje uvoznih carina primjenjuju se na proizvode koji su podrijetlom iz jedne stranke, a izvoze se u drugu stranku. Za potrebe ovog poglavlja, proizvodi „podrijetlom iz” znači proizvodi koji udovoljavaju pravilima o podrijetlu utvrđenima u Prilogu III.

2.   Odredbe ovog poglavlja koje se odnose na ukidanje izvoznih carina primjenjuju se na svu robu izvezenu iz jedne stranke u drugu stranku.

Članak 59.

Carina

Carina uključuje davanja bilo koje vrste uvedena u vezi s uvozom ili izvozom robe, uključujući bilo koji oblik dodatnog poreza ili dodatnog davanja povezanog s takvim uvozom ili izvozom, ali ne uključuje:

(a)

domaće poreze ili druga domaća davanja uvedena u skladu s člankom 77.;

(b)

antidampinške ili kompenzacijske carine koje se primjenjuju u skladu s člankom 78.:

(c)

pristojbe ili druga davanja uvedena u skladu s člankom 63.

Članak 60.

Ukidanje carina

1.   Uvozne carine između stranaka ukidaju se u skladu s odredbama članaka 64. do 72.

2.   Izvozne carine između stranaka ukidaju se od dana stupanja na snagu ovog Sporazuma.

3.   Za svaki proizvod, osnovna carina na koju se primjenjuju postupna sniženja sukladno člancima 64. do 72. jest ona navedena u rasporedu ukidanja carine svake stranke navedenom u Prilogu I., odnosno Prilogu II.

4.   Ako stranka nakon stupanja na snagu ovog Sporazuma, a prije kraja prijelaznog razdoblja snizi carinsku stopu koju primjenjuje za najpovlaštenije nacije, raspored ukidanja carine te stranke primjenjuje se na snižene stope.

5.   Svaka stranka izjavljuje da je spremna sniziti svoje carine brže nego što je predviđeno u člancima 64. do 72., ili na neki drugi način poboljšati uvjete pristupa iz tih članaka, ako njezino opće gospodarsko stanje i stanje predmetnoga gospodarskog sektora to dopušta. Odluka Vijeća za pridruživanje o ubrzanju ukidanja carina ili poboljšanju uvjeta pristupa na neki drugi način zamjenjuje uvjete utvrđene u člancima 64. do 72. za predmetni proizvod.

Članak 61.

Mirovanje

1.   U trgovini između stranaka od dana stupanja na snagu ovog Sporazuma ne uvode se nove carine niti se povećavaju one koje se već primjenjuju.

2.   Neovisno o stavku 1., Čile može zadržati svoj sustav kontrole cijena kako je uspostavljen u članku 12. Zakona 18,525 ili sljedeći sustav za proizvode obuhvaćene tim zakonom, pod uvjetom da se primjenjuje u skladu s pravima i obvezama Čilea iz Sporazuma WTO-a te na način koji ne dodjeljuje povlašteniji tretman uvozu bilo koje treće zemlje, uključujući zemlje s kojima je Čile sklopio ili će u budućnosti sklopiti sporazum priopćen u skladu s člankom XXIV. GATT-a 1994.

Članak 62.

Razvrstavanje robe

Razvrstavanje robe u trgovini između stranaka jest ona utvrđena u nazivljima carinske tarife svake pojedine stranke, u skladu s Harmoniziranim sustavom nazivlja i brojčanog označivanja robe („HS”)

Članak 63.

Pristojbe i druga davanja

Pristojbe i druga davanja iz članka 59. u iznosima se ograničuju na prosječni trošak obavljenih usluga i ne predstavljaju posrednu zaštitu domaćih proizvoda ili oporezivanje uvoza ili izvoza u fiskalne svrhe. Temelje se na posebnim stopama koje odgovaraju stvarnoj vrijednosti obavljene usluge.

Odjeljak 2.

Ukidanje carina

Pododjeljak 2.1.

Industrijski proizvodi

Članak 64.

Opseg

Ovaj se pododjeljak primjenjuje na proizvode iz poglavlja 25. do 97. HS-a koji nisu obuhvaćeni poljoprivrednim i prerađenim poljoprivrednim proizvodima kako su utvrđeni u članku 70.

Članak 65.

Carine na industrijski uvoz podrijetlom iz Čilea

Carine na uvoz u Zajednicu industrijskih proizvoda podrijetlom iz Čilea navedenih u Prilogu I. (Raspored ukidanja carine Zajednice) u kategoriji „Godina 0.” i „Godina 3.” ukidaju se u skladu sa sljedećim vremenskim rasporedom, kako bi te carine bile u potpunosti ukinute do stupanja na snagu Sporazuma, odnosno 1. siječnja 2006.:

Postoci godišnjeg sniženja carine

Kategorija

Stupanje na snagu

1.1.04

1.1.05

1.1.06

Godina 0

100 %

 

 

 

Godina 3

25 %

50 %

75 %

100 %

Članak 66.

Carine na industrijski uvoz podrijetlom iz Zajednice

Carine na uvoz u Čile industrijskih proizvoda podrijetlom iz Zajednice navedenih u Prilogu II. (Raspored ukidanja carine Čilea) u kategoriji „Godina 0.”, „Godina 5.” i „Godina 7.” ukidaju se u skladu sa sljedećim vremenskim rasporedom, kako bi te carine bile u potpunosti ukinute do stupanja na snagu Sporazuma, 1. siječnja 2008., odnosno 1. siječnja 2010.:

Postoci godišnjeg sniženja carine

Kategorija

Stupanje na snagu

1.1.04

1.1.05

1.1.06

1.1.07

1.1.08

1.1.09

1.1.10

Godina 0

100 %

 

 

 

 

 

 

 

Godina 5

16,7 %

33,3 %

50 %

66,7 %

83,3 %

100 %

 

 

Godina 7

12,5 %

25 %

37,5 %

50 %

62,5 %

75 %

87,5 %

100 %

Pododjeljak 2.2.

Ribe i proizvodi ribarstva

Članak 67.

Opseg

Ovaj se pododjeljak primjenjuje na ribe i proizvode ribarstva iz poglavlja 3. HS-a, HS brojeva 1604 i 1605, HS podbrojeva 0511 91 i 2301 20 te HS broja ex 1902 20 (1).

Članak 68.

Carine na uvoz riba i proizvoda ribarstva podrijetlom iz Čilea

1.   Carine na uvoz u Zajednicu riba i proizvoda ribarstva podrijetlom iz Čilea navedenih u Prilogu I. u kategoriji „Godina 0.”, „Godina 4.”, „Godina 7.” i „Godina 10.” ukidaju se u skladu sa sljedećim vremenskim rasporedom, kako bi te carine bile u potpunosti ukinute do stupanja na snagu Sporazuma, 1. siječnja 2007., 1. siječnja 2010., odnosno 1. siječnja 2013.:

Postoci godišnjeg sniženja carine

Kategorija

Stupanje na snagu

1.1.04

1.1.05

1.1.06

1.1.07

1.1.08

1.1.09

1.1.10

1.1.11

1.1.12

1.1.13

Godina 0

100 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Godina 4

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

 

 

 

 

 

 

Godina 7

12,5 %

25 %

37,5 %

50 %

62,5 %

75 %

87,5 %

100 %

 

 

 

Godina 10

9 %

18 %

27 %

36 %

45 %

54 %

63 %

72 %

81 %

90 %

100 %

2.   Carinske kvote na uvoz u Zajednicu određenih riba i proizvoda ribarstva podrijetlom iz Čilea navedenih u Prilogu I. u kategoriji „CK” primjenjuju se od stupanja na snagu ovog Sporazuma, u skladu s uvjetima iz tog priloga. Tim se kvotama upravlja na temelju kronološkog reda.

Članak 69.

Carine na uvoz riba i proizvoda ribarstva podrijetlom iz Zajednice

1.   Stupanjem na snagu ovog Sporazuma ukidaju se carine na uvoz u Čile riba i proizvoda ribarstva podrijetlom iz Zajednice navedenih u Prilogu II. u kategoriji „Godina 0.”.

2.   Carinske kvote na uvoz u Čile određenih riba i proizvoda ribarstva podrijetlom iz Zajednice navedenih u Prilogu II. u kategoriji „CK” primjenjuju se od stupanja na snagu ovog Sporazuma, u skladu s uvjetima iz tog priloga. Tim se kvotama upravlja na temelju kronološkog reda.

Pododjeljak 2.3.

Poljoprivredni i prerađeni poljoprivredni proizvodi

Članak 70.

Opseg

Ovaj se pododjeljak primjenjuje na poljoprivredne i prerađene poljoprivredne proizvode obuhvaćene Prilogom I. Sporazuma WTO-a o poljoprivredi.

Članak 71.

Carine na uvoz poljoprivrednih i prerađenih poljoprivrednih proizvoda podrijetlom iz Čilea

1.   Carine na uvoz u Zajednicu poljoprivrednih i prerađenih poljoprivrednih proizvoda podrijetlom iz Čilea navedenih u Prilogu I. u kategoriji „Godina 0.”, „Godina 4.”, „Godina 7.” i „Godina 10.” ukidaju se u skladu sa sljedećim vremenskim rasporedom, kako bi te carine bile u potpunosti ukinute do stupanja na snagu Sporazuma, 1. siječnja 2007., 1. siječnja 2010., odnosno 1. siječnja 2013.:

Postoci godišnjeg sniženja carine

Kategorija

Stupanje na snagu

1.1.04

1.1.05

1.1.06

1.1.07

1.1.08

1.1.09

1.1.10

1.1.11

1.1.12

1.1.13

Godina 0

100 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Godina 4

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

 

 

 

 

 

 

Godina 7

12,5 %

25 %

37,5 %

50 %

62,5 %

75 %

87,5 %

100 %

 

 

 

Godina 10

9 %

18 %

27 %

36 %

45 %

54 %

63 %

72 %

81 %

90 %

100 %

2.   Za poljoprivredne proizvode podrijetlom iz Čilea obuhvaćene poglavljima 7. i 8. te brojevima 20.09 i 22.04.30 Kombinirane nomenklature i navedene u Prilogu I. u kategoriji „EP”, za koje Zajednička carinska tarifa predviđa primjenu ad valorem carina i posebnih carina, ukidanje carina primjenjuje se samo na ad valorem carinu.

3.   Za poljoprivredne i prerađene poljoprivredne proizvode podrijetlom iz Čilea navedene u Prilogu I. u kategoriji „SP”, za koje Zajednička carinska tarifa predviđa primjenu ad valorem carina i posebnih carina, ukidanje carina primjenjuje se samo na ad valorem carinu.

4.   Od stupanja na snagu ovog Sporazuma Zajednica dopušta da uvoz prerađenih poljoprivrednih proizvoda podrijetlom iz Čilea navedenih u Prilogu I. u kategoriji „R” uđe u Zajednicu s carinom od 50 % osnovne carine.

5.   Carinske kvote na uvoz u Zajednicu određenih poljoprivrednih i prerađenih poljoprivrednih proizvoda podrijetlom iz Čilea navedenih u Prilogu I. u kategoriji „CK” primjenjuju se od stupanja na snagu ovog Sporazuma, u skladu s uvjetima iz tog priloga. Tim se kvotama upravlja na temelju kronološkog reda ili, kao što se primjenjuje u Zajednici, na temelju sustava uvoznih i izvoznih dozvola.

6.   Carinske koncesije se ne primjenjuju na uvoz u Zajednicu proizvoda podrijetlom iz Čilea navedenih u Prilogu I. u kategoriji „PN” zbog toga što su ti proizvodi obuhvaćeni nazivima zaštićenima u Zajednici.

Članak 72.

Carine na uvoz poljoprivrednih i prerađenih poljoprivrednih proizvoda podrijetlom iz Zajednice

1.   Carine na uvoz u Čile poljoprivrednih i prerađenih poljoprivrednih proizvoda podrijetlom iz Zajednice navedenih u Prilogu II. u kategoriji „Godina 0.”, „Godina 5.”, i „Godina 10.” ukidaju se u skladu sa sljedećim vremenskim rasporedom, kako bi te carine bile u potpunosti ukinute do stupanja na snagu Sporazuma, 1. siječnja 2008., odnosno 1. siječnja 2013.:

Postoci godišnjeg sniženja carine

Kategorija

Stupanje na snagu

1.1.04

1.1.05

1.1.06

1.1.07

1.1.08

1.1.09

1.1.10

1.1.11

1.1.12

1.1.13

Godina 0

100 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Godina 5

16,7 %

33,3 %

50 %

66,6 %

83,3 %

100 %

 

 

 

 

 

Godina 10

9 %

18 %

27 %

36 %

45 %

54 %

63 %

72 %

81 %

90 %

100 %

2.   Carinske kvote na uvoz u Čile određenih poljoprivrednih proizvoda podrijetlom iz Zajednice navedenih u Prilogu II. u kategoriji „CK” primjenjuju se od stupanja na snagu ovog Sporazuma, u skladu s uvjetima iz tog priloga. Tim se kvotama upravlja na temelju kronološkog reda.

Članak 73.

Zaštitna klauzula za poljoprivredne i prerađene poljoprivredne proizvode

1.   Neovisno o članku 92. ovog Sporazuma i članku 5. Sporazuma WTO-a o poljoprivredi, ako se, zbog osobite osjetljivosti poljoprivrednih tržišta, proizvod podrijetlom iz neke stranke uvozi u drugu stranku u tako povećanim količinama i pod takvim uvjetima da uzrokuje ili prijeti prouzročenjem ozbiljne štete ili poremećaja na tržištima sličnih ili neposredno konkurentnih proizvoda druge stranke, ta stranka može poduzeti odgovarajuće mjere pod uvjetima i u skladu s postupcima utvrđenima u ovom članku.

2.   Ako su ispunjeni uvjeti iz stavka 1., stranka uvoznica može:

(a)

suspendirati daljnje sniženje svih carina za predmetne proizvode predviđenih u ovoj glavi; ili

(b)

povećati carinu na proizvod do razine koja ne premašuje nižu od:

i.

carine za najpovlašteniju naciju; ili

ii.

osnovne carine iz članka 60. stavka 3.

3.   Prije primjene mjere utvrđene stavkom 2., dotična stranka predmet upućuje Odboru za pridruživanje na temeljito ispitivanje stanja, s ciljem traženja obostrano prihvatljivog rješenja. Ako druga stranka to zatraži, stranke održavaju savjetovanja unutar Odbora za pridruživanje. Ako se ne pronađe rješenje u roku od 30 dana od zahtjeva za takvim savjetovanjem, mogu se primijeniti zaštitne mjere.

4.   Ako izvanredne okolnosti zahtijevaju hitno djelovanje, stranka uvoznica može poduzeti mjere predviđene stavkom 2. na prijelaznoj osnovi bez ispunjavanja uvjeta iz stavka 3. u trajanju od najdulje 120 dana. Takve mjere ne premašuju ono što je strogo neophodno za ograničavanje ili uklanjanje štete ili poremećaja. Stranka uvoznica odmah o tome obavješćuje drugu stranku.

5.   Mjere poduzete sukladno ovom članku ne premašuju ono što je neophodno za otklanjanje poteškoća koje su nastale. Stranka koja provodi mjeru čuva opću razinu povlastica dodijeljenih poljoprivrednom sektoru. Kako bi postigle taj cilj, stranke se mogu suglasiti o naknadi za negativne učinke takve mjere na njihovu trgovinu, uključujući razdoblje tijekom kojeg se u skladu sa stavkom 4. prijelazna mjera provodi.

Stranke radi toga održavaju savjetovanja kako bi postigle sporazumno rješenje. Ako se u roku od 30 dana ne postigne dogovor, stranka izvoznica na koju mjera utječe može, nakon obavijesti Vijeću za pridruživanje, suspendirati primjenu u osnovi jednakih koncesija iz ove glave.

6.   Za potrebe ovog članka:

(a)

„ozbiljna šteta” znači znatno opće narušavanje položaja proizvođačâ u cjelini sličnih ili neposredno konkurentnih proizvoda koji djeluju u stranci;

(b)

„prijetnja prouzročenja ozbiljne štete” znači ozbiljnu štetu koja jasno neposredno prijeti na temelju činjenica, a ne samo navoda, nagađanja ili daleke mogućnosti.

Članak 74.

Evolutivna klauzula

Tijekom treće godine od stupanja na snagu ovog Sporazuma, stranke ocjenjuju stanje, vodeći računa o učestalosti trgovine poljoprivrednim proizvodima i prerađenim poljoprivrednim proizvodima između stranaka, o posebnim osjetljivostima takvih proizvoda te o razvoju poljoprivredne politike s obje strane. Stranke u Odboru za pridruživanje ispituju proizvod po proizvod te, na urednoj i odgovarajućoj uzajamnoj osnovi, mogućnosti za međusobno dodjeljivanje daljnjih koncesija s ciljem poboljšanja liberalizacije trgovine poljoprivrednim i prerađenim poljoprivrednim proizvodima.

POGLAVLJE II.

NECARINSKE MJERE

Odjeljak 1.

Zajedničke odredbe

Članak 75.

Opseg

Odredbe ovog poglavlja primjenjuju se na trgovinu robom između stranaka.

Članak 76.

Zabrana količinskih ograničenja

Sve uvozne ili izvozne zabrane ili ograničenja trgovine između stranaka, osim carina i poreza, bilo da se ostvaruju preko kvota, uvoznih ili izvoznih dozvola ili drugih mjera, ukidaju se stupanjem na snagu ovog Sporazuma. Ne uvode se nikakve takve nove mjere.

Članak 77.

Nacionalni tretman u području domaćeg oporezivanja i propisa (2)

1.   Proizvodi uvezeni iz područja druge stranke ne podliježu, neposredno ni posredno, domaćim porezima ili drugim domaćim davanjima bilo koje vrste koji su viši od onih koji se primjenjuju, neposredno ili posredno, na slične domaće proizvode. Stranke također ne primjenjuju domaće poreze ili druga domaća davanja na način da pružaju zaštitu domaćoj proizvodnji (3).

2.   Proizvodima uvezenima na područje druge stranke dodjeljuje se tretman koji nije manje povoljan od onog dodijeljenog sličnim domaćim proizvodima u odnosu na sve zakone, druge propise i zahtjeve koji utječu na njihovu domaću prodaju, ponudu za prodaju, kupnju, prijevoz, distribuciju ili korištenje. Odredbe ovog stavka ne sprečavaju primjenu različitih domaćih prijevoznih naknada koje se temelje isključivo na gospodarskom djelovanju sredstava prijevoza, a ne na tome iz koje države proizvod potječe.

3.   Nijedna stranka ne uspostavlja niti održava bilo kakav domaći količinski propis koji se odnosi na miješanje, preradu ili korištenje proizvoda u određenim iznosima ili omjerima te kojim se zahtijeva, neposredno ili posredno, da svaki određeni iznos ili omjer bilo kojeg proizvoda koji podliježe propisu mora biti dobavljen iz domaćih izvora. Također, nijedna stranka ne primjenjuje domaće količinske propise na način da pruža zaštitu domaćoj proizvodnji (4).

4.   Odredbe ovog članka ne sprečavaju plaćanje subvencija isključivo domaćim proizvođačima, uključujući plaćanja domaćim proizvođačima koja proistječu iz prihoda od domaćih poreza ili davanja koji se primjenjuju u skladu s odredbama ovog članka i subvencija koje nastaju vladinim otkupom domaćih proizvoda.

5.   Odredbe ovog članka ne primjenjuju se na zakone, druge propise, postupke ili praksu koje uređuju javnu nabavu, koja podliježe isključivo glavi IV. ovog dijela.

Odjeljak 2.

Antidampinške ili kompenzacijske mjere

Članak 78.

Antidampinške ili kompenzacijske mjere

Ako stranka utvrdi se u njezinoj trgovini s drugom strankom odvija damping i/ili kompenzacijsko subvencioniranje, može poduzeti odgovarajuće mjere u skladu sa Sporazumom WTO-a o provedbi članka VI. GATT-a 1994. i Sporazumom WTO-a o subvencijama i kompenzacijskim mjerama.

Odjeljak 3.

Carinska i s carinom povezana pitanja

Članak 79.

Carinska i s carinom povezana trgovinska pitanja

1.   Kako bi osigurale poštovanje odredaba ove glave koje su povezane s carinskim i s carinom povezanim pitanjima te kako bi olakšale trgovinu ne dovodeći u pitanje potrebu za učinkovitim nadzorom, stranke se obvezuju:

(a)

surađivati i izmjenjivati informacije koje se tiču carinskog zakonodavstva i carinskih postupaka;

(b)

primjenjivati carinska pravila i postupke koje su stranke usuglasile na bilateralnoj ili multilateralnoj razini;

(c)

pojednostaviti zahtjeve i formalnosti u odnosu na puštanje i carinjenje robe, uključujući, u onoj mjeri u kojoj je to moguće, suradnju u razvoju postupaka koji omogućuju dostavljanje podataka o uvozu ili izvozu samo jednom tijelu, te usklađivati carinska i druge nadzorna tijela kako bi omogućile da izvršavanje službenih nadzora uvoza ili izvoza, koliko god je to moguće, obavlja samo jedno tijelo;

(d)

surađivati u svim pitanjima koja se odnose na pravila o podrijetlu i s njima povezane carinske postupke; i

(e)

surađivati u svim pitanjima određivanja carinske vrijednosti, u skladu sa Sporazumom o primjeni članka VII. GATT-a 1994., posebno s ciljem postizanja zajedničkih stajališta u odnosu na primjenu kriterija za određivanje vrijednosti, korištenje indikativnih ili referentnih pokazatelja, aspekte djelovanja i metode rada.

2.   Kako bi poboljšale metode rada i osigurale transparentnost i učinkovitost carinskih postupaka, stranke:

(a)

osiguravaju održavanje najviših norma časnog i savjesnog postupanja, primjenom mjera koje odražavaju načela relevantnih međunarodnih konvencija i instrumenata u tom području, kako je predviđeno zakonodavstvom svake stranke;

(b)

poduzimaju daljnje mjere kada god je to moguće, s ciljem smanjenja, pojednostavljenja i standardizacije podataka u dokumentaciji koju carina zahtijeva, uključujući korištenje jedinstvene ulazne carinske isprave ili poruke s podacima i jedinstvene izlazne carinske isprave ili poruke s podacima, koja se temelji na međunarodnim normama i, koliko god je to moguće, oslanja na komercijalno dostupne informacije;

(c)

surađuju gdje god je to moguće u zakonodavnim ili operativnim inicijativama koje se odnose na uvoz, izvoz i carinske postupke te, u mjeri u kojoj je to moguće, s ciljem poboljšanja usluge poslovnoj zajednici;

(d)

surađuju prema potrebi u tehničkoj pomoći, uključujući organiziranje seminara i zapošljavanje;

(e)

surađuju u kompjuterizaciji carinskih postupaka te surađuju, kada je to moguće, s ciljem uspostave zajedničkih norma;

(f)

primjenjuju međunarodna pravila i norme u području carine, uključujući, gdje god je to moguće, bitne elemente revidirane Konvencije iz Kyota o pojednostavljenju i usklađivanju carinskih postupaka;

(g)

što je više moguće, utvrđuju zajednička stajališta u međunarodnim organizacijama u području carine, kao što su WTO, Svjetska carinska organizacija (WCO), Organizacija Ujedinjenih naroda (UN) i Konferencija Ujedinjenih naroda o trgovini i razvoju (Unctad);

(h)

osiguravaju učinkovite i brze postupke koji omogućuju pravo žalbe protiv administrativnih akata i odluka carina i drugih tijela koji utječu na uvoz ili izvoz robe, u skladu s člankom X. GATT-a 1994.;

(i)

surađuju gdje god je to moguće s ciljem olakšavanja pretovara i provoza kroz njihova područja.

3.   Stranke su suglasne da se njihove carinske i trgovinske odredbe i postupci temelje na:

(a)

zakonodavstvu koje izbjegava nepotrebno opterećivanje gospodarskih subjekata, koje neće ometati borbu protiv prijevare te koje omogućuje daljnje olakšavanje subjektima koji ostvaruju visoku razinu usklađenosti;

(b)

zaštiti zakonite trgovine učinkovitim provođenjem zahtjeva predviđenih zakonodavstvom;

(c)

primjeni suvremenih carinskih tehnika, uključujući procjenu rizika, pojednostavljene postupke za ulaz i izlaz robe, nadzor nakon otpuštanja i metode revizije trgovačkih društava, pri čemu se poštuje povjerljivost komercijalnih podataka u skladu s odredbama koje se primjenjuju u svakoj stranci. Svaka stranka poduzima potrebne mjere kako bi osigurala učinkovitost metoda procjene rizika;

(d)

postupcima koji su transparentni, učinkoviti te, prema potrebi, pojednostavljeni, kako bi se smanjili troškovi i povećala predvidljivost za gospodarske subjekte;

(e)

razvoju sustava temeljenih na informacijskoj tehnologiji, za uvoz i izvoz, između gospodarskih subjekata i carinskih administracija te između carine i drugih tijela. Takvi sustavi mogu također omogućavati plaćanje carina, poreza i ostalih naknada pomoću elektroničkog prijenosa;

(f)

pravilima i postupcima koji predviđaju prethodno obvezujuće odluke o tarifnom razvrstavanju i pravilima o podrijetlu. Odluka u svakom trenutku može biti izmijenjena ili ukinuta, ali tek nakon obavijesti subjektu na kojeg odluka utječe te bez retroaktivnog učinka, osim ako je odluka donesena na temelju pruženih netočnih ili nepotpunih informacija;

(g)

odredbama koje u načelu olakšavaju uvoz robe korištenjem pojednostavljenih ili prethodnih carinskih postupaka ili procesa; i

(h)

uvoznim odredbama koje ne uključuju zahtjeve za inspekcijske preglede prije otpreme kako je utvrđeno Sporazumom WTO-a o inspekcijskom pregledu prije otpreme;

(i)

pravilima koja osiguravaju da su sve sankcije određene za manja kršenja carinskih propisa ili proceduralnih zahtjeva razmjerne te da, u svojoj primjeni, ne uzrokuju nepotrebna odgađanja u carinjenju, u skladu s člankom VIII. GATT-a 1994.

4.   Stranke su suglasne:

(a)

o postojanju potrebe za pravodobnim savjetovanjima s gospodarskim subjektima o bitnim pitanjima koja se tiču zakonodavnih prijedloga i općih postupaka koji se odnose na carinu. U tu svrhu, svaka stranka uspostavlja odgovarajuće mehanizme za savjetovanje između administracija i subjekata;

(b)

objavljivati, što je više moguće elektroničkim sredstvima, i obavješćivati javnost o novom zakonodavstvu i općim postupcima koji se odnose na carinu, kao i o svim njihovim izmjenama, najkasnije njihovim stupanjem na snagu. Također će učiniti javno dostupnima opće informacije koje zanimaju gospodarske subjekte, kao što je radno vrijeme carinarnica, uključujući onih u lukama i na graničnim prijelazima te kontaktne točke za traženje informacija;

(c)

jačati suradnju između subjekata i carinskih administracija putem korištenja objektivnih i javno dostupnih memoranduma o razumijevanju, temeljenih na onima koje službeno objavljuje WCO; i

(d)

osigurati da njihovi carinski i s njima povezani zahtjevi i postupci nastave zadovoljavati potrebe trgovinske zajednice i slijediti najbolju praksu.

5.   Neovisno o stavcima 1. do 4., administracije obiju stranaka osiguravaju uzajamnu administrativnu pomoć u carinskim pitanjima u skladu s odredbama Protokola od 13. lipnja o uzajamnoj administrativnoj pomoći u carinskim pitanjima Okvirnog sporazuma o suradnji.

Članak 80.

Određivanje carinske vrijednosti

Sporazum WTO-a o provedbi članka VII. GATT-a 1994., bez rezervi i mogućnosti predviđenih u članku 20. i Prilogu III. stavcima 2., 3. i 4. tog sporazuma, uređuje pravila određivanja carinske vrijednosti koja se primjenjuju na trgovinu između stranaka.

Članak 81.

Posebni odbor za carinsku suradnju i pravila o podrijetlu

1.   Stranke ovim osnivaju Posebni odbor za carinsku suradnju i pravila o podrijetlu, kojeg čine predstavnici stranaka. Odbor se sastaje na datum i s dnevnim redom koje stranke unaprijed usuglase. Funkciju predsjedavajućeg Odbora naizmjence obavlja svaka od stranaka. Odbor izvješćuje Odbor za pridruživanje.

2.   Funkcije Odbora uključuju:

(a)

praćenje provedbe i primjene članaka 79. i 80. i Priloga III. te svih ostalih carinskih pitanja povezanih s pristupom tržištu;

(b)

osiguravanje foruma za savjetovanje i raspravu o svim pitanjima koja se odnose na carinu, uključujući posebno pravila o podrijetlu i povezane carinske postupke, opće carinske postupke, određivanje carinske vrijednosti, carinske režime, carinsku nomenklaturu, carinsku suradnju te uzajamnu administrativnu pomoć u carinskim pitanjima;

(c)

jačanje suradnje u razvoju, primjeni i provođenju pravila o podrijetlu i povezanim carinskim postupcima, općim carinskim postupcima i uzajamnoj administrativnoj pomoći u carinskim pitanjima;

(d)

sva druga pitanja o kojima se stranke suglase.

3.   Kako bi ispunile zadaće iz ovog članka, stranke se mogu dogovoriti o održavanju ad hoc sastanaka.

Članak 82.

Provedba povlaštenog tretmana

1.   Stranke su suglasne da je administrativna suradnja bitna za provedbu i nadzor povlastica dodijeljenih prema ovoj glavi te potvrđuju svoju predanost borbi protiv nepravilnosti i prijevara u vezi s podrijetlom, uključujući carinsku klasifikaciju i carinsku vrijednost.

2.   U tom smislu stranka može privremeno suspendirati povlašteni tretman dodijeljen prema ovoj glavi proizvodu ili proizvodima za koje ta stranka utvrdi, u skladu s ovim člankom, sustavno neosiguravanje administrativne suradnje ili prijevaru od strane druge stranke.

3.   Za potrebe ovog članka, sustavno neosiguravanje administrativne suradnje znači:

(a)

nedostatak administrativne suradnje, kao što je neosiguravanje naziva i adresa carinskih i državnih tijela odgovornih za izdavanje i provjeru potvrda o podrijetlu ili primjeraka pečata koji se koriste za ovjeru potvrda, ili neažuriranje tih informacija tamo gdje je to potrebno;

(b)

sustavna odsutnost ili nedostatno djelovanje u provjeri statusa robe s podrijetlom proizvoda i ispunjenja drugih zahtjeva iz Priloga III. te utvrđivanja ili sprečavanja kršenja pravila o podrijetlu;

(c)

sustavno odbijanje ili nepotrebna odgoda obavljanja naknadne provjere dokaza o podrijetlu na zahtjev druge stranke te pravodobnog obavješćivanja o njezinim rezultatima;

(d)

nedostatak ili sustavna odsutnost administrativne suradnje u provjeri poslovanja ako postoji pretpostavka o prijevari u vezi s podrijetlom. U tu svrhu, stranka može pretpostaviti postojanje prijevare, između ostalog, ako uvoz jednog ili više proizvoda iz ovog Sporazuma višestruko prelazi uobičajene razine proizvodnje i izvozne sposobnosti druge stranke.

4.   Stranka koja ustanovi sustavno neosiguravanje administrativne suradnje ili pretpostavku prijevare, prije nego što primijeni privremenu suspenziju predviđenu ovim člankom, Odboru za pridruživanje dostavlja sve relevantne informacije potrebne za temeljito ispitivanje stanja s ciljem traženja strankama prihvatljivog rješenja. Ona istodobno u svojem službenom listu objavljuje obavijest uvoznicima u kojoj navodi proizvod ili proizvode za koje je ustanovljeno sustavno neosiguravanje administrativne suradnje ili pretpostavka prijevare. Pravne posljedice tog objavljivanja uređuje domaće pravo svake stranke.

5.   U roku od 10 dana od dana obavijesti iz stavka 4. stranke provode savjetovanja unutar Odbora za pridruživanje. Ako se stranke u roku od 30 dana od početka tih savjetovanja ne usuglase o rješenju za izbjegavanje primjene privremene suspenzije povlaštenog tretmana, predmetna stranka može privremeno suspendirati povlašteni tretman jednog ili više dotičnih proizvoda.

Privremena suspenzija ne smije prelaziti ono što je nužno radi zaštite financijskih interesa dotične stranke.

6.   O privremenim se suspenzijama iz ovog članka odmah po njihovom donošenju obavješćuje Odbor za pridruživanje. One ne traju dulje od šest mjeseci te se mogu produljiti. Predmetom su periodičnih savjetovanja unutar Odbora za pridruživanje, posebno s ciljem njihovog ukidanja čim to okolnosti dopuste.

Odjeljak 4.

Norme, tehnički propisi i postupci za ocjenu sukladnosti

Članak 83.

Cilj

Cilj je ovog odjeljka olakšati i povećati trgovinu robom ukidanjem i sprečavanjem nepotrebnih ograničenja u trgovini, uzimajući istodobno u obzir legitimne ciljeve stranaka i načelo nediskriminacije, u smislu Sporazuma WTO-a o tehničkim ograničenjima u trgovini („Sporazum o TBT-u”).

Članak 84.

Opseg i područje primjene

Odredbe ovog odjeljka primjenjuju se na trgovinu robom u području norma, tehničkih propisa i postupaka za ocjenu sukladnosti kako je utvrđeno u Sporazumu o TBT-u. One se ne primjenjuju na mjere obuhvaćene odjeljkom 5. ovog poglavlja. Tehničke specifikacije koje državna tijela pripremaju u svrhu javne nabave nisu podložne odredbama ovog odjeljka, nego se uređuju odredbama glave IV. ovog dijela.

Članak 85.

Definicije

Za potrebe ovog odjeljka, primjenjuju se definicije iz Priloga I. Sporazumu o TBT-u. U tom smislu, primjenjuje se i Odluka Odbora WTO-a o tehničkim ograničenjima u trgovini o načelima razvoja međunarodnih norma, smjernica i preporuka u vezi s člancima 2. i 5. te Prilogom 3. tom sporazumu.

Članak 86.

Osnovna prava i obveze

Stranke potvrđuju svoja prava i obveze iz Sporazuma o TBT-u i svoju predanost njegovoj sveobuhvatnoj provedbi. U tom smislu i u skladu s ciljem ovog odjeljka, aktivnosti suradnje i mjere pokrenute sukladno ovom odjeljku provode se s ciljem povećanja i jačanja provedbe tih prava i obveza.

Članak 87.

Posebne akcije koje se provode sukladno ovom Sporazumu

S ciljem ostvarivanja cilja ovog odjeljka:

1.

Stranke jačaju svoju bilateralnu suradnju u području norma, tehničkih propisa i ocjene sukladnosti s ciljem olakšavanja pristupa svojim tržištima povećavanjem obostranog poznavanja, razumijevanja i usklađenosti svojih odnosnih sustava.

2.

U svojoj bilateralnoj suradnji stranke teže utvrditi koji mehanizmi ili kombinacija mehanizama najbolje odgovara određenom pitanju ili sektoru. Takvi mehanizmi mogu uključivati aspekte regulatorne suradnje, između ostalog približavanje i/ili usklađivanje tehničkih propisa i norma, prilagođavanje međunarodnim normama, oslanjanje na izjavu dobavljača o sukladnosti i korištenje akreditacije pri izboru tijela za ocjenu sukladnosti te sporazume o obostranom priznavanju.

3.

Na temelju postignutog napretka u svojoj bilateralnoj suradnji, stranke se usuglašavaju o tome koje posebne dogovore treba postići s ciljem provedbe utvrđenih mehanizama.

4.

U tu svrhu, stranke rade na:

(a)

razvoju zajedničkih pogleda na dobru regulatornu praksu, uključujući, ali ne ograničavajući se na:

i.

transparentnost u pripremi, donošenju i primjeni tehničkih propisa, norma i postupaka za ocjenu sukladnosti;

ii.

potrebu i razmjernost regulatornih mjera i povezanih postupaka za ocjenu sukladnosti, uključujući korištenje izjave dobavljača o sukladnosti;

iii.

korištenje međunarodnih norma kao osnove tehničkih propisa, osim ako bi takva međunarodna norma bila neučinkovito ili neodgovarajuće sredstvo za ispunjenje legitimnih ciljeva;

iv.

provedbu tehničkih propisa i aktivnosti nadzora tržišta;

v.

potrebnu tehničku infrastrukturu, u smislu mjeriteljstva, normizacije, testiranja, certificiranja i akreditacije, za potporu tehničkim propisima;

vi.

mehanizme i metode preispitivanja tehničkih propisa i postupaka za ocjenu sukladnosti;

(b)

učvršćivanju regulatorne suradnje, na primjer, razmjenom informacija, iskustava i podataka te znanstvenom i tehničkom suradnjom s ciljem poboljšanja kakvoće i razine svojih tehničkih propisa i učinkovitog korištenja regulatornih sredstava;

(c)

kompatibilnosti i/ili usklađivanju svojih tehničkih propisa, norma i postupaka za ocjenu sukladnosti;

(d)

promicanju i poticanju bilateralne suradnje između svojih organizacija, javnih i/ili privatnih, odgovornih za mjeriteljstvo, normizaciju, testiranje, certificiranje i akreditaciju;

(e)

promicanju i poticanju punog sudjelovanja u međunarodnim tijelima za određivanje norma te učvršćivanju uloge međunarodnih norma kao osnove tehničkih propisa; i

(f)

većoj bilateralnoj suradnji u relevantnim međunarodnim organizacijama i forumima koji se bave pitanjima obuhvaćenima ovim odjeljkom.

Članak 88.

Odbor za norme, tehničke propise i ocjenu sukladnosti

1.   Stranke ovim osnivaju Posebni odbor za norme, tehničke propise i ocjenu sukladnosti kako bi postigle ciljeve utvrđene u ovom odjeljku. Odborom, koji je sastavljen od predstavnika stranaka, zajedno predsjedaju po jedan predstavnik svake stranke. Odbor se sastaje najmanje jednom godišnje, osim ako se stranke drukčije usuglase. Odbor izvješćuje Odbor za pridruživanje.

2.   Odbor rješava bilo koje pitanje povezano s učinkovitim funkcioniranjem ovog odjeljka. Njegove su odgovornosti i funkcije osobito sljedeće:

(a)

praćenje i revizija provedbe i primjene ovog odjeljka. U vezi s tim, Odbor sastavlja program rada s ciljem postizanja ciljeva ovog odjeljka, a posebno onih utvrđenih člankom 87.;

(b)

osiguravanje foruma za raspravu i razmjenu informacija o svim pitanjima povezanima s ovim odjeljkom, a osobito onima u vezi sa sustavima stranaka za tehničke propise, norme i postupke za ocjenu sukladnosti, kao i o događanjima u sličnim međunarodnim organizacijama;

(c)

osiguravanje foruma za savjetovanje i hitno rješavanje pitanja koja djeluju ili bi mogla djelovati kao nepotrebna ograničenja trgovini između stranaka u okviru i u smislu ovog odjeljka;

(d)

poticanje, promicanje i na drugi način olakšavanje suradnje između organizacija stranaka, javnih i/ili privatnih, za mjeriteljstvo, normizaciju, testiranje, certificiranje i akreditaciju; i

(e)

traženje bilo kojih sredstava s ciljem poboljšanja pristupa pojedinačnim tržištima stranaka te povećanje funkcioniranja ovog odjeljka.

Odjeljak 5.

Sanitarne i fitosanitarne mjere

Članak 89.

Sanitarne i fitosanitarne mjere

1.   Cilj je ovog odjeljka olakšati trgovinu između stranaka u području sanitarnog i fitosanitarnog zakonodavstva, istodobno štiteći zdravlje ljudi, životinja i biljaka daljnjom provedbom načela WTO-a o primjeni sanitarnih i fitosanitarnih mjera („Sporazum WTO-a o SPS-u”). Dodatni je cilj ovog odjeljka razmotriti standarde dobrobiti životinja.

2.   Ciljevi ovog odjeljka provode se putem „Sporazuma o sanitarnim i fitosanitarnim mjerama primjenjivima na trgovinu životinjama i životinjskim proizvodima, biljkama, biljnim proizvodima i drugom robom te o dobrobiti životinja” koji je dodan kao Prilog IV.

3.   Odstupajući od članka 193., Odbor za pridruživanje, kada se bavi sanitarnim i fitosanitarnim mjerama, sastavljen je od predstavnika Zajednice i Čilea odgovornih za sanitarna i fitosanitarna pitanja. Taj se Odbor u tom slučaju zove „Zajednički upravljački odbor za sanitarna i fitosanitarna pitanja”. Funkcije tog Odbora utvrđene su člankom 16. Priloga IV.

4.   Za potrebe članka 184., savjetovanja održana sukladno članku 16. Priloga IV. smatraju se savjetovanjima iz članka 183., osim ako stranke drukčije odluče.

Odjeljak 6.

Vina i jaka alkoholna pića

Članak 90.

Vina i jaka alkoholna pića

Sporazum o trgovini vinima i Sporazum o trgovini jakim alkoholnim pićima i aromatiziranim pićima dodani su kao Prilog V., odnosno Prilog VI.

POGLAVLJE III.

IZNIMKE

Članak 91.

Opća klauzula o iznimkama

Podložno zahtjevu da se takve mjere ne primjenjuju na način koji bi predstavljao sredstvo proizvoljne ili neopravdane diskriminacije između stranaka ako prevladavaju isti uvjeti ili prikriveno ograničavanje trgovine između stranaka, ništa se u ovoj glavi ne smije tumačiti na način da sprečava stranke u donošenju ili provedbi mjera koje:

(a)

su potrebne kako bi se zaštitio javni moral;

(b)

su potrebne za zaštitu života ili zdravlja ljudi, životinja i biljaka;

(c)

su potrebne za osiguravanje poštovanja zakona i drugih propisa koji nisu neusklađeni s ovim Sporazumom, uključujući one koji se odnose na provedbu carinskih mjera, zaštitu prava intelektualnog vlasništva i sprečavanje prijevarnih postupanja;

(d)

se odnose na uvoz i izvoz zlata ili srebra;

(e)

se odnose na zaštitu nacionalnog blaga umjetničke, povijesne ili arheološke vrijednosti;

(f)

se odnose na očuvanje neobnovljivih prirodnih izvora ako se takve mjere provode zajedno s ograničenjima domaće proizvodnje ili potrošnje; ili

(g)

se odnose na proizvode rada zatvorenika.

Članak 92.

Zaštitna klauzula

1.   Ako nije drukčije predviđeno ovim člankom, između stranaka primjenjuju se odredbe članka XIX. GATT-a 1994. i Sporazuma WTO-a o zaštitnim mjerama. Odredbe stavaka 2., 3., 4., 5., 7., 8. i 9. ovog članka primjenjuju se samo ako stranka ima značajan interes kao izvoznik predmetnog proizvoda, kako je utvrđeno u stavku 10.

2.   Svaka stranka odmah, a u svakom slučaju najkasnije sedam dana od događaja, u pisanom obliku obavješćuje Odbor za pridruživanje o svim odgovarajućim informacijama o pokretanju istrage u vezi sa zaštitnim mjerama te o konačnim nalazima te istrage.

3.   Informacije predviđene u stavku 2. posebno uključuju objašnjenje domaćeg postupka na temelju kojeg će istraga biti provedena i navođenje vremenskih rasporeda rasprava i drugih odgovarajućih prilika u kojima zainteresirane stranke mogu iznijeti svoja stajališta o tom pitanju. Nadalje, svaka stranka unaprijed u pisanom obliku obavješćuje Odbor za pridruživanje o svim odgovarajućim informacijama o odluci da primijeni privremene zaštitne mjere. Takva obavijest mora biti zaprimljena najmanje sedam dana prije primjene takvih mjera.

4.   Po obavijesti o konačnim nalazima istrage, a prije primjene zaštitnih mjera sukladno odredbama članka XIX. GATT-a 1994. i Sporazuma WTO-a o zaštitnim mjerama, stranka koja namjerava primijeniti takve mjere upućuje predmet Odboru za pridruživanje na temeljito ispitivanje stanja s ciljem pronalaženja uzajamno prihvatljivog rješenja. Kako bi pronašle takvo rješenje te ako dotična stranka to zatraži, stranke održavaju prethodna savjetovanja unutar Odbora za pridruživanje.

5.   Neovisno o stavku 4., ništa ne sprečava stranku da primijeni mjere sukladno odredbama članka XIX. GATT-a 1994. i Sporazuma WTO-a o zaštitnim mjerama.

6.   Pri odabiru zaštitnih mjera iz ovog članka stranke daju prednost onima koje najmanje ometaju postizanje ciljeva ovog Sporazuma. Te mjere ne smiju prelaziti ono što je nužno za ispravljanje ozbiljne štete te moraju zadržati razinu/stupanj povlastice dodijeljene sukladno ovoj glavi.

7.   Stranke potvrđuju svoja prava i obveze iz članka 8. stavaka 1. i 2. Sporazuma WTO-a o zaštitnim mjerama.

8.   Pravo suspenzije iz članka 8. stavka 2. Sporazuma WTO-a o zaštitnim mjerama ne koristi se između stranaka tijekom prvih 18 mjeseci provođenja zaštitne mjere, pod uvjetom da je zaštitna mjera poduzeta kao rezultat apsolutnog povećanja uvoza i da je ta mjera u skladu s odredbama Sporazuma WTO-a o zaštitnim mjerama.

9.   O zaštitnim se mjerama odmah po njihovoj primjeni obavješćuje Odbor za pridruživanje te su jednom godišnje predmet savjetovanja unutar Odbora, posebno s ciljem njihove liberalizacije ili ukidanja.

10.   Za potrebe ovog članka, smatra se da stranka ima značajan interes kada se nalazi među pet najvećih dobavljača uvezenog proizvoda tijekom posljednjeg trogodišnjeg razdoblja, mjereno u apsolutnom obujmu ili apsolutnoj vrijednosti.

11.   U slučaju da bilo koja stranka za uvoz proizvoda, koji bi mogli uzrokovati uvjete za primjenu zaštitne mjere sukladno ovom članku, uvede nadzorni postupak, o tome obavješćuje drugu stranku.

Članak 93.

Klauzula o nestašici

1.   Ako poštovanje odredaba ove glave prouzroči:

(a)

kritičnu nestašicu, ili prijetnju kritičnom nestašicom, hrane ili drugih proizvoda prijeko potrebnih stranci izvoznici; ili

(b)

nestašicu prijeko potrebnih količina domaćih materijala za domaću prerađivačku industriju tijekom razdobljâ kada se domaća cijena tih materijala drži ispod svjetske cijene kao dio vladinog plana stabilizacije;

i ako gore spomenuta stanja uzrokuju ili bi mogla uzrokovati ozbiljne poteškoće za stranku izvoznicu, ta stranka može poduzeti odgovarajuće mjere pod uvjetima i u skladu s postupcima utvrđenima u ovom članku.

2.   Pri odabiru mjera prednost se mora dati onima koje najmanje ometaju funkcioniranje dogovora iz ovog Sporazuma. Te se mjere ne smiju primjenjivati na način koji bi predstavljao sredstvo proizvoljne ili neopravdane diskriminacije između stranaka ako prevladavaju isti uvjeti ili prikriveno ograničavanje trgovine te se ukidaju kada uvjeti više ne opravdavaju njihovo postojanje. Pored toga, mjerama koje se mogu usvojiti sukladno stavku 1. točki (b) ne smije se povećavati izvoz niti štititi dotičnu domaću prerađivačku industriju te ne smiju odstupati od odredaba ovog Sporazuma o nediskriminaciji.

3.   Prije poduzimanja mjera predviđenih stavkom 1., ili što prije u slučajevima na koje se primjenjuje stavak 4., stranka koja namjerava poduzeti te mjere Odboru za pridruživanje dostavlja sve relevantne informacije s ciljem pronalaženja rješenja prihvatljivog za stranke. Stranke se unutar Odbora za pridruživanje mogu usuglasiti o bilo kojem sredstvu potrebnom kako bi se poteškoće uklonile. Ako se ne usuglase u roku od 30 dana od upućivanja predmeta Odboru za pridruživanje, stranka izvoznica može primijeniti mjere iz ovog članka na izvoz predmetnog proizvoda.

4.   Ako iznimne i kritične okolnosti koje zahtijevaju hitno djelovanje ne omogućuju prethodno obavješćivanje ili ispitivanje, stranka koja namjerava poduzeti mjere može bez odlaganja primijeniti mjere opreza nužne za rješavanje situacije te o tome odmah obavješćuje drugu stranku.

5.   O svim mjerama primijenjenima sukladno ovom članku odmah se obavješćuje Odbor za pridruživanje te su predmetom periodičnih savjetovanja unutar tog tijela, posebno s ciljem uspostave vremenskog rasporeda za njihovo ukidanje čim to okolnosti dopuste.

GLAVA III.

TRGOVINA USLUGAMA I POSLOVNI NASTAN

Članak 94.

Ciljevi

1.   Stranke uzajamno liberaliziraju trgovinu uslugama, u skladu s odredbama ove glave i u skladu s člankom V. GATS-a.

2.   Cilj je poglavlja III. poboljšanje ulagačke atmosfere te osobito uvjeta poslovnog nastana između stranaka, na temelju načela nediskriminacije.

POGLAVLJE I.

USLUGE

Odjeljak 1.

Opće odredbe

Članak 95.

Opseg

1.   Za potrebe ovog poglavlja, trgovina uslugama definira se kao pružanje usluge na sljedeće načine:

(a)

s područja jedne stranke na područje druge stranke (način 1.);

(b)

na području jedne stranke korisniku usluge druge stranke (način 2.);

(c)

od strane pružatelja usluge jedne stranke kroz komercijalnu prisutnost na području druge stranke (način 3.);

(d)

od strane pružatelja usluge jedne stranke kroz prisutnost fizičkih osoba na području druge stranke (način 4.)

2.   Ovo se poglavlje primjenjuje na trgovinu u svim sektorima usluga, s iznimkom:

(a)

financijskih usluga, koje podliježu poglavlju II.;

(b)

audiovizualnih usluga;

(c)

nacionalne pomorske kabotaže; i

(d)

usluga zračnog prijevoza, uključujući domaće i međunarodne usluge zračnog prijevoza, neovisno o tome jesu li redovite ili ne, i usluga koje su neposredno povezane s ostvarivanjem prometnih prava, osim:

i.

usluga popravka i održavanja zrakoplova za vrijeme kojih je zrakoplov povučen iz prometa;

ii.

usluga prodaje i marketinga usluga u zračnom prijevozu; i

iii.

usluga računalnog rezervacijskog sustava (CRS).

3.   Ništa se u ovom poglavlju ne može tumačiti na način da se nameće bilo kakva obveza u odnosu na javnu nabavu, koja podliježe glavi IV. ovog dijela.

4.   Odredbe ovog poglavlja ne primjenjuju se na subvencije koje dodjeljuju stranke. Stranke preispituju pitanje pravila za subvencije u vezi s trgovinom uslugama u kontekstu preispitivanja ovog poglavlja, kako je predviđeno u članku 100., s ciljem ugrađivanja bilo kojeg pravila usuglašenog u okviru članka XV. GATS-a.

5.   Ovaj se odjeljak primjenjuje na usluge međunarodnog pomorskog prometa i telekomunikacija podložno odredbama utvrđenima u odjeljcima 2. i 3.

Članak 96.

Definicije

Za potrebe ovog poglavlja:

(a)

„mjera” znači svaka mjera stranke, u obliku zakona, drugog propisa, pravila, postupka, odluke, administrativnog akta ili u bilo kojem drugom obliku;

(b)

„mjera koju usvoji ili provodi stranka” znači mjera koju poduzmu:

i.

središnje, regionalne ili lokalne vlade i tijela; i

ii.

nevladina tijela prilikom izvršavanja ovlasti koje su na njih prenijele središnje, regionalne ili lokalne vlade i tijela;

(c)

„pružatelj usluge” znači bilo koja pravna ili fizička osoba koja želi pružati ili pruža uslugu;

(d)

„komercijalna prisutnost” znači bilo koja vrsta poslovnog ili strukovnog nastana, uključujući putem:

i.

osnivanja, stjecanja ili održavanja pravne osobe; ili

ii.

stvaranja ili održavanja podružnice ili predstavništva, na području stranke u svrhu pružanja usluge;

(e)

„pravna osoba” znači bilo koji pravni subjekt koji je osnovan ili na neki drugi način organiziran u skladu s primjenjivim zakonodavstvom, radi stjecanja profita ili ne, te neovisno o tome je li u privatnom ili državnom vlasništvu, uključujući bilo koje društvo kapitala, fiducijarno društvo, društvo osoba, zajednički pothvat, poduzeće s jednim vlasnikom ili udruženje;

(f)

„pravna osoba stranke” znači pravna osoba osnovana ili na neki drugi način organizirana u skladu sa zakonodavstvom Zajednice ili njezinih država članica ili Čilea.

Ako takva pravna osoba na području Zajednice ili Čilea ima samo registrirano sjedište ili središnju upravu, ne smatra se pravnom osobom Zajednice, odnosno Čilea, osim ako obavlja značajne poslovne aktivnosti na području Zajednice, odnosno Čilea.

(g)

„fizička osoba” znači državljanin jedne od država članica ili Čilea, u skladu s njihovim zakonodavstvom.

Članak 97.

Pristup tržištu

1.   U pogledu pristupa tržištu kroz načine pružanja utvrđene u članku 95., svaka stranka uslugama i pružateljima usluga druge stranke dodjeljuje tretman koji nije manje povoljan od onog predviđenog odredbama, ograničenjima i uvjetima usuglašenima i navedenima u njezinom popisu iz članka 99.

2.   U sektorima u kojima su preuzete obveze u vezi s pristupom tržištu, mjere koje stranka ne provodi ni ne donosi na temelju regionalne potpodjele ili na temelju svojeg cjelokupnog područja, osim ako je drukčije navedeno u njezinom popisu, utvrđuju se kao:

(a)

ograničenja broja pružatelja usluga, u obliku brojčanih kvota, monopola, isključivih pružatelja usluga ili zahtjeva za provjeru gospodarskih potreba;

(b)

ograničenja ukupne vrijednosti transakcija ili sredstava usluga u obliku brojčanih kvota ili zahtjeva za provjeru gospodarskih potreba;

(c)

ograničenja ukupnog broja obavljenih usluga ili ukupne količine danih usluga, izražene u određenim brojčanim jedinicama u obliku kvota ili zahtjeva za provjeru gospodarskih potreba (5);

(d)

ograničenja ukupnog broja fizičkih osoba koje mogu biti zaposlene u određenom uslužnom sektoru ili koje pružatelj usluge može zaposliti i koje su potrebne i neposredno povezane s pružanjem posebne usluge u obliku brojčanih kvota ili zahtjeva za provjeru gospodarskih potreba;

(e)

mjere koje ograničuju ili zahtijevaju posebne vrste pravnih subjekata ili zajedničkih pothvata putem kojih pružatelj usluge iz druge stranke može pružati uslugu; i

(f)

ograničenja za sudjelovanje stranog kapitala u smislu ograničenja najvećeg postotka stranog dioničarstva ili ukupne vrijednosti pojedinačnog ili skupnog stranog ulaganja.

Članak 98.

Nacionalni tretman

1.   U sektorima upisanima u njezinom popisu i podložno u njemu utvrđenim uvjetima i kvalifikacijama, svaka stranka uslugama i pružateljima usluga druge stranke dodjeljuje, u odnosu na sve mjere koje utječu na pružanje usluga, tretman koji nije manje povoljan od onog kojeg dodjeljuje svojim sličnim uslugama i pružateljima usluga (6).

2.   Stranka može ispuniti zahtjeve iz stavka 1. na način da uslugama i pružateljima usluga druge stranke dodijeli ili formalno jednak tretman ili formalno različit tretman od onog kojeg dodjeljuje svojim sličnim uslugama i pružateljima usluga.

3.   Formalno jednak tretman ili formalno različit tretman smatra se manje povoljnim ako mijenja uvjete tržišnog natjecanja u korist usluga ili pružatelja usluga stranke u usporedbi sa sličnim uslugama i pružateljima usluga druge stranke.

Članak 99.

Popis posebnih obveza

1.   Posebne obveze koje svaka stranka preuzima sukladno člancima 97. i 98. utvrđene su u popisu sadržanom u Prilogu VII. U odnosu na sektore u kojima se te obveze preuzimaju, svaki popis navodi:

(a)

odredbe, ograničenja i uvjete pristupa tržištu;

(b)

uvjete i kvalifikacije za nacionalni tretman;

(c)

obveze koje se odnose na dodatne obveze iz stavka 3.;

(d)

prema potrebi, vremenski okvir za provedbu tih obveza i dan stupanja na snagu tih obveza.

2.   Mjere koje nisu u skladu s člancima 97. i 98. upisane su u stupac koji se odnosi na članak 97. U tom se slučaju smatra da taj upis također predviđa uvjet ili kvalifikaciju za članak 98.

3.   Ako stranka preuzme posebnu obvezu u vezi s mjerama koje utječu na trgovinu uslugama koje nisu podložne rasporedu iz članaka 97. i 98. te se obveze upisuju u njezin popis kao dodatne obveze.

Članak 100.

Preispitivanje

1.   Stranke preispituju ovo poglavlje tri godine od stupanja na snagu ovog Sporazuma, s ciljem daljnjeg produbljivanja liberalizacije i smanjenja ili ukidanja preostalih ograničenja na uzajamno povoljnoj osnovi i osiguravajući opću ravnotežu prava i obveza.

2.   Odbor za pridruživanje razmatra funkcioniranje ovog Sporazuma svake tri godine nakon preispitivanja iz stavka 1. te Vijeću za pridruživanje podnosi odgovarajuće prijedloge.

Članak 101.

Kretanje fizičkih osoba

Dvije godine od stupanja na snagu ovog Sporazuma stranke preispituju pravila i uvjete koji se primjenjuju na kretanje fizičkih osoba (način 4.) s ciljem postizanja daljnje liberalizacije. To se preispitivanje također može odnositi na reviziju definicije fizičke osobe iz članka 96. točke (g)

Članak 102.

Domaći propisi

1.   U sektorima u kojima je stranka preuzela obveze u svojem popisu te s ciljem osiguranja da svaka mjera koja se odnosi na zahtjeve i postupke izdavanja dozvola i potvrda za pružatelje usluga druge stranke ne predstavlja nepotrebno ograničenje trgovini, ta stranka nastoji osigurati:

(a)

da se takve mjere temelje na objektivnim i transparentnim kriterijima, kao što su, između ostalog, mogućnost i sposobnost pružanja usluge;

(b)

da takve mjere ne ograničavaju trgovinu više nego što je to potrebno kako bi se osiguralo postizanje legitimnog cilja politike;

(c)

da takve mjere ne predstavljaju prikriveno ograničenje pružanja usluge.

2.   Pravila iz stavka 1. mogu se preispitati u okviru postupka iz članka 100. kako bi se u obzir uzela pravila usuglašena u skladu s člankom VI. GATS-a s ciljem njihovog ugrađivanja u ovaj Sporazum.

3.   Ako stranka, jednostrano ili sporazumno, priznaje obrazovanje, iskustvo, dozvole ili potvrde stečene na području treće zemlje, ta stranka drugoj stranci daje odgovarajuću mogućnost da pokaže da bi također trebalo priznati obrazovanje, iskustvo, dozvole ili potvrde stečene na području druge stranke ili da sklopi sporazum ili dogovor sa sličnim učinkom.

4.   Stranke se periodično savjetuju s ciljem određivanja izvedivosti uklanjanja bilo kojeg preostalog zahtjeva u pogledu državljanstva ili stalnog boravišta za međusobno izdavanje dozvola ili potvrda pružateljima usluga.

Članak 103.

Uzajamno priznavanje

1.   Svaka stranka osigurava da njezina nadležna tijela, unutar primjerenog razdoblja nakon što pružatelj usluge druge stranke podnese zahtjev za dozvolu ili potvrdu:

(a)

ako je zahtjev potpun, donesu odluku o zahtjevu te o toj odluci obavijeste podnositelja; ili

(b)

ako zahtjev nije potpun, bez nepotrebne odgode obavijeste podnositelja o statusu zahtjeva i dodatnim informacijama potrebnima sukladno domaćem zakonodavstvu stranke.

2.   Stranke potiču relevantna tijela na svojim područjima da daju preporuke o uzajamnom priznavanju, kako bi pružateljima usluga omogućile ispunjavanje, u cijelosti ili djelomično, kriterija koje svaka stranka primjenjuje na odobravanje, izdavanje dozvola, akreditaciju, djelovanje i certificiranje pružatelja usluga, a posebno profesionalnih usluga.

3.   Odbor za pridruživanje, unutar primjerenog razdoblja i uzimajući u obzir razinu usklađenosti odnosnih propisa, odlučuje je li preporuka iz stavka 2. u skladu s ovim poglavljem. Ako jest, takva se preporuka provodi sporazumom o uzajamnom priznavanju zahtjeva, kvalifikacija, dozvola i drugih propisa o kojima će nadležna tijela pregovarati.

4.   Svaki takav sporazum mora biti u skladu s relevantnim odredbama Sporazuma WTO-a, a posebno s člankom VII. GATS-a.

5.   Ako su stranke suglasne, svaka stranka potiče svoja relevantna tijela na razvijanje postupaka za privremeno izdavanje dozvola pružateljima profesionalnih usluga druge stranke.

6.   Odbor za pridruživanje preispituje provedbu ovog članka periodično, a najmanje jednom u tri godine.

Članak 104.

Elektronička trgovina (7)

Priznajući da korištenje elektroničkih sredstava povećava mogućnosti za trgovinu u mnogim sektorima, stranke su suglasne međusobno promicati razvoj elektroničke trgovine, posebno suradnjom u vezi s pristupom tržištu i regulatornim pitanjima koja proizlaze iz elektroničke trgovine.

Članak 105.

Transparentnost

Svaka stranka bez odlaganja odgovara na sve zahtjeve druge stranke za posebnim informacijama u vezi s bilo kojom od svojih mjera koje se općenito primjenjuju ili međunarodnim sporazumima koji se odnose ili utječu na ovo poglavlje. Kontaktna točka iz članka 190. pružateljima usluga druge stranke na zahtjev daje posebne informacije o svim takvim pitanjima. Kontaktne točke ne moraju biti depozitari zakona i drugih propisa.

Odjeljak 2.

Međunarodni pomorski promet

Članak 106.

Opseg

1.   Neovisno o članku 95. stavku 5., odredbe ovog odjeljka primjenjuju se na brodare s poslovnim nastanom izvan Zajednice ili Čilea pod nadzorom državljana države članice ili Čilea ako su njihova plovila registrirana u skladu s njihovim pojedinačnim zakonodavstvima, u toj državi članici ili Čileu te plove pod zastavom države članice ili Čilea.

2.   Ovaj se članak primjenjuje na međunarodni pomorski promet, uključujući prijevoz „od vrata do vrata” te intermodalni prijevoz koji sadrži pomorsku dionicu.

Članak 107.

Definicije

Za potrebe ovog odjeljka:

(a)

„intermodalni prijevoz” utvrđen je kao pravo na obavljanje prijevoznih usluga međunarodnog tereta „od vrata do vrata” i u tu svrhu neposrednog ugovaranja s pružateljima drugih oblika prijevoza;

(b)

„pružatelji međunarodnih pomorskih usluga” obuhvaćaju pružatelje usluga u vezi s međunarodnim teretom za pomorske usluge, utovarom i istovarom tereta, uslugama čuvanja i skladištenja, uslugama carinjenja, uslugama kontejnerskih postaja i skladišta, uslugama posredovanja i uslugama otpremništva.

Članak 108.

Pristup tržištu i nacionalni tretman

1.   S obzirom na postojeće razine liberalizacije između stranaka u međunarodnom pomorskom prometu:

(a)

stranke nastavljaju učinkovito primjenjivati načelo neograničenog pristupa međunarodnom pomorskom tržištu i prometu na komercijalnoj i nediskriminacijskoj osnovi;

(b)

svaka stranka brodovima koji plove pod zastavom ili ih upravljaju pružatelji usluga druge stranke nastavlja dodjeljivati tretman koji nije manje povoljan od onog kojeg dodjeljuje svojim brodovima s obzirom na, između ostalog, pristup lukama, korištenje infrastrukture i pomoćnih pomorskih usluga luka te povezane pristojbe i naknade, carinske pogodnosti i određivanje pristaništa i mogućnosti utovara i istovara.

2.   Pri primjeni načelâ iz stavka 1. stranke:

(a)

ne uvode klauzule o podjeli tereta u budućim bilateralnim sporazumima s trećim zemljama, osim u onim iznimnim okolnostima kada linijski brodari iz predmetne stranke ne bi inače imali stvarnu mogućnost prometovanja radi obavljanja trgovine s predmetnom trećom zemljom;

(b)

zabranjuju dogovore o podjeli tereta u budućim bilateralnim sporazumima o prometu krutim i tekućim rasutim teretom;

(c)

stupanjem na snagu ovog Sporazuma ukidaju sve unilateralne mjere i administrativne, tehničke i druge prepreke koje bi mogle imati ograničujući ili diskriminirajući učinak na slobodno pružanje usluga u međunarodnom pomorskom prometu.

3.   Svaka stranka, sukladno uvjetima upisanima u njezinom popisu, pružateljima međunarodnih pomorskih usluga druge stranke dopušta komercijalnu prisutnost na svojem području prema uvjetima poslovnog nastana i poslovanja koji nisu manje povoljni od onih koje dodjeljuje svojim pružateljima usluga ili onima iz bilo koje treće zemlje, ovisno o tome koji su bolji.

Odjeljak 3.

Telekomunikacijske usluge

Članak 109.

Definicije

Za potrebe ovog odjeljka:

(a)

„telekomunikacijske usluge” znači prijenos elektromagnetskih signala – zvuka, slikovnih podataka i bilo koje njihove kombinacije, osim radiodifuzijskog emitiranja (8). Stoga, obveze u ovom sektoru ne obuhvaćaju gospodarsku aktivnost koja se sastoji od pružanja sadržaja koji za svoj prijenos zahtijeva telekomunikacijske usluge. Pružanje tog sadržaja, koji se prenosi putem telekomunikacijske usluge, podliježe posebnim obvezama koje stranke preuzimaju u drugim relevantnim sektorima.

(b)

„regulatorno tijelo” znači tijelo ili tijela s bilo kojim regulatornim zadaćama koje su mu dodijeljene u vezi s pitanjima spomenutima u ovom odjeljku.

(c)

„ključna telekomunikacijska postrojenja” znači postrojenja javne telekomunikacijske mreže i usluge:

i.

koja isključivo ili pretežno osigurava jedan pružatelj ili ograničen broj pružatelja; i

ii.

koja nije moguće ekonomično ili tehnički nadomjestiti kako bi se usluga pružila.

Članak 110.

Regulatorno tijelo

1.   Regulatorna tijela za telekomunikacijske usluge odvojena su od bilo kojeg pružatelja osnovnih telekomunikacijskih usluga te im nisu odgovorna.

2.   Odluke i postupci koje regulatorno tijelo koristi nepristrani su u odnosu na sve sudionike na tržištu.

3.   Pružatelj na kojeg utječe odluka regulatornog tijela ima pravo žalbe na tu odluku.

Članak 111.

Pružanje usluga

1.   Ako je potrebna dozvola, uvjeti za takvu dozvolu moraju biti dostupni javnosti, a javnosti mora biti dostupno i razdoblje koje je obično potrebno za donošenje odluke u vezi sa zahtjevom za dozvolu.

2.   Ako je potrebna dozvola, podnositelja se na zahtjev obavješćuje o razlozima odbijanja dozvole.

Članak 112.

Značajni pružatelji

1.   Značajan pružatelj je pružatelj koji ima mogućnost materijalno utjecati na uvjete sudjelovanja s obzirom na cijenu i pružanje osnovnih telekomunikacijskih usluga na relevantnom tržištu kao rezultat:

(a)

kontrole nad ključnim postrojenjima; ili

(b)

korištenja svojeg položaja na tržištu.

2.   Odgovarajuće se mjere provode kako bi se pružatelje koji su, sami ili zajedno, značajni pružatelji spriječilo da počnu ili nastave provoditi postupke suprotne tržišnom natjecanju.

3.   Gore spomenuti postupci suprotni tržišnom natjecanju posebno uključuju:

(a)

sudjelovanje u unakrsnom financiranju usmjerenom protiv tržišnog natjecanja;

(b)

korištenje informacija dobivenih od konkurenata s negativnim posljedicama na tržišno natjecanje;

(c)

neomogućavanje drugim pružateljima usluga pravodobnog pristupa tehničkim informacijama o ključnim postrojenjima i komercijalno relevantnim informacijama koje su im potrebne za pružanje usluga.

Članak 113.

Međusobno povezivanje

1.   Ovaj se odjeljak primjenjuje na povezivanje s pružateljima javnih telekomunikacijskih mreža i usluga kako bi korisnicima jednog pružatelja omogućili komunikaciju s korisnicima drugog pružatelja te pristup uslugama drugog pružatelja.

2.   Međusobno povezivanje sa značajnim pružateljem osigurava se na bilo kojoj tehnički izvedivoj točki u mreži. Takvo se međusobno povezivanje osigurava:

(a)

pod nediskriminirajućim uvjetima (uključujući tehničke norme i specifikacije) i cijenama te kvalitetom koja nije nepovoljnija od one koja se pruža svojim sličnim uslugama ili sličnim uslugama neovisnih pružatelja usluga ili njihovim društvima kćerima ili drugim povezanim društvima;

(b)

pravodobno, pod uvjetima (uključujući tehničke norme i specifikacije) i troškovno usmjerenim cijenama koje su transparentne, opravdane, vode računa o ekonomskoj izvedivosti te su u dovoljnoj mjeri pojedinačno odredive, tako da pružatelj ne treba plaćati mrežne komponente ili postrojenja koja ne treba za pružanje usluge; i

(c)

na zahtjev, na točkama uz mrežne priključne točke ponuđene većini korisnika za koje vrijede naknade koje odražavaju trošak izgradnje potrebnih dodatnih postrojenja.

4.   Postupci koji se primjenjuju za međusobno povezivanje sa značajnim pružateljem javno će biti dostupni.

5.   Značajni pružatelji sporazume o međusobnom povezivanju stavljaju na raspolaganje pružateljima usluga stranaka kako bi se osigurala nediskriminacija i/ili unaprijed objavljuju referentne ponude o međusobnom povezivanju, osim ako su one već javno dostupne.

Članak 114.

Ograničena sredstva

Svaki postupak za raspodjelu i korištenje ograničenih resursa, uključujući frekvencije, brojeve i pravo puta, provodi se na nepristran, pravodoban, transparentan i nediskriminirajući način.

Članak 115.

Univerzalna usluga

1.   Svaka stranka ima pravo utvrditi vrstu obveze univerzalne usluge koju želi održavati.

2.   Odredbe koje uređuju univerzalnu uslugu moraju biti transparentne, nepristrane i nediskriminirajuće. Također, one moraju biti neutralne u pogledu tržišnog natjecanja i ne smiju opterećivati više nego što je potrebno.

POGLAVLJE II.

FINANCIJSKE USLUGE

Članak 116.

Opseg

1.   Ovo se poglavlje primjenjuje na mjere koje stranke usvoje ili provode, a utječu na trgovinu financijskim uslugama.

2.   Za potrebe ovog poglavlja, trgovina financijskim uslugama utvrđuje se kao pružanje financijske usluge na sljedeće načine:

(a)

s područja jedne stranke na područje druge stranke (način 1.);

(b)

na području jedne stranke potrošaču financijske usluge druge stranke (način 2.);

(c)

od strane pružatelja financijske usluge jedne stranke kroz komercijalnu prisutnost na području druge stranke (način 3.);

(d)

od strane pružatelja financijske usluge jedne stranke kroz prisutnost fizičkih osoba na području druge stranke (način 4.).

3.   Ništa se u ovom poglavlju ne tumači na način da nameće bilo kakvu obvezu u odnosu na javnu nabavu, koja podliježe odredbama glave IV. ovog dijela.

4.   Odredbe ovog poglavlja ne primjenjuju se na subvencije koje dodjeljuju stranke. Stranke preispituju pitanje pravila za subvencije koje se odnose na trgovinu financijskim uslugama s ciljem ugrađivanja bilo kojeg pravila usuglašenog u okviru članka XV. GATS-a.

5.   Ovo se poglavlje ne primjenjuje na:

i.

aktivnosti koje središnja banka ili monetarna vlast ili bilo koji drugi javni subjekt obavlja u provođenju monetarne ili tečajne politike;

ii.

aktivnosti koje čine dio zakonskog sustava socijalne sigurnosti ili javnih mirovinskih planova; i

iii.

druge aktivnosti koje javni subjekt obavlja za račun ili s jamstvom ili koristeći financijska sredstva Vlade.

6.   Za potrebe stavka 5., ako stranka dopusti da bilo koju od aktivnosti iz stavka 5. točke ii. ili iii. obavljaju njezini pružatelji financijskih usluga u konkurenciji s javnim subjektom ili pružateljem financijske usluge, na takve se aktivnosti primjenjuje ovo poglavlje.

Članak 117.

Definicije

Za potrebe ovog poglavlja:

1.

„mjera” znači svaka mjera stranke, u obliku zakona, drugog propisa, pravila, postupka, odluke, administrativnog akta ili u bilo kojem drugom obliku;

2.

„mjere koje usvoji ili provodi stranka” znači mjera koju poduzmu:

i.

središnje, regionalne ili lokalne vlade i tijela; i

ii.

nevladina tijela prilikom izvršavanja ovlasti koje su na njih prenijele središnje, regionalne ili lokalne vlade i tijela;

3.

„pružatelj financijske usluge” znači bilo koja pravna ili fizička osoba koja želi pružati ili pruža financijske usluge, ali izraz „pružatelj financijske usluge” ne uključuje javne subjekte;

4.

„javni subjekt” znači:

i.

vlada, središnja banka ili monetarna vlast stranke ili subjekt u vlasništvu ili pod nadzorom stranke, koji se pretežno bave izvršavanjem vladinih funkcija ili aktivnosti u vladine svrhe, što ne obuhvaća subjekte koji se pretežno bave pružanjem financijskih usluga pod tržišnim uvjetima;

ii.

privatni subjekt, koji obavlja funkcije koje inače obavlja središnja banka ili monetarna vlast, kada obavlja te funkcije;

5.

„komercijalna prisutnost” znači bilo koja vrsta poslovnog ili strukovnog nastana, uključujući putem:

i.

osnivanja, stjecanja ili održavanja pravne osobe; ili

ii.

stvaranja ili održavanja podružnice ili predstavništva,

na području stranke u svrhu pružanja financijske usluge;

6.

„pravna osoba” znači bilo koji pravni subjekt koji je propisno osnovan ili na neki drugi način organiziran u skladu s primjenjivim zakonodavstvom, radi stjecanja profita ili ne, te neovisno o tome je li u privatnom ili državnom vlasništvu, uključujući bilo koje društvo kapitala, fiducijarno društvo, društvo osoba, zajednički pothvat, poduzeće s jednim vlasnikom ili udruženje;

7.

„pravna osoba stranke” znači pravna osoba osnovana ili na neki drugi način organizirana u skladu sa zakonodavstvom Zajednice ili njezinih država članica ili Čilea.

Ako takva pravna osoba na području Zajednice ili Čilea ima samo registrirano sjedište ili središnju upravu, ne smatra se pravnom osobom Zajednice, odnosno Čilea, osim ako obavlja značajne poslovne aktivnosti na području Zajednice, odnosno Čilea.

8.

„fizička osoba” znači državljanin jedne od država članica ili Čilea, u skladu s njihovim zakonodavstvom.

9.

„financijska usluga” znači bilo koja usluga financijske prirode koju nudi pružatelj financijske usluge stranke. Financijske usluge obuhvaćaju sljedeće aktivnosti:

 

Osiguranje i usluge povezane s osiguranjem

i.

neposredno osiguranje (uključujući suosiguranje):

(A)

životno

(B)

neživotno

ii.

reosiguranje i retrocesiju;

iii.

posredovanje u osiguravanju, kao što su usluge posredovanja i zastupanje;

iv.

pomoćne osigurateljske usluge, kao što su konzultantske usluge, aktuarske usluge, usluge procjene rizika te usluge naplate odštetnih zahtjeva.

 

Bankarstvo i druge financijske usluge (osim osiguranja)

v.

primanje pologa i drugih povratnih sredstava od javnosti;

vi.

uzajmljivanje svih vrsta, uključujući potrošačke kredite, hipotekarne kredite, faktoring i financiranje komercijalnih poslova;

vii.

financijski najam;

viii.

sve usluge plaćanja i prijenosa novca, uključujući kreditne, platne i debitne kartice, putničke čekove i bankovne mjenice;

ix.

jamstva i obveze;

x.

trgovanje za vlastiti račun ili za račun klijenata, na burzi, izvanburzovnom tržištu ili na neki drugi način:

(A)

instrumentima tržišta novca, uključujući čekove, mjenice, potvrde o pologu;

(B)

devizama;

(C)

financijskim izvedenicama, uključujući, ali ne ograničavajući se na ročnice i opcije;

(D)

tečajnim i kamatnim instrumentima, uključujući proizvodima kao što su zamjene i terminski ugovori o kamatnoj stopi;

(E)

prenosivim vrijednosnim papirima;

(F)

drugim prenosivim instrumentima i financijskim sredstvima, uključujući zlato.

xi.

sudjelovanje u izdavanju svih vrsta vrijednosnih papira, uključujući pokroviteljstvo izdanja i plasiranje (javno ili privatno) kao posrednik te pružanje usluga povezanih s takvim izdanjima;

xii.

brokerske novčane poslove;

xiii.

upravljanje imovinom, kao što je upravljanje gotovinom ili portfeljem, svi oblici upravljanja zajedničkim ulaganjima, upravljanje mirovinskim fondovima, usluge skrbništva, usluge deponiranja i povjerbe;

xiv.

usluge namire i klirinške usluge za financijska sredstva, uključujući vrijednosne papire, financijske izvedenice i druge prenosive instrumente;

xv.

pružanje i prijenos financijskih informacija te obrada financijskih podataka i s njima povezane programske opreme od strane pružatelja ostalih financijskih usluga;

xvi.

savjetodavne, posredničke i druge dodatne financijske usluge navedene u podtočkama v. do xv., uključujući kreditnu preporuku i analizu, istraživanja i savjete u vezi s ulaganjem i portfeljima, savjetovanje o akvizicijama te o restrukturiranju i strategiji društava.

10.

„nova financijska usluga” znači usluga financijske prirode, uključujući usluge u vezi s postojećim i novim proizvodima ili načinom dostave proizvoda, koju ne pruža pružatelj financijske usluge na području stranke, već se pruža na području druge stranke.

Članak 118.

Pristup tržištu

1.   U odnosu na pristup tržištu kroz načine pružanja utvrđene u članku 116., svaka stranka financijskim uslugama i pružateljima financijskih usluga druge stranke dodjeljuje tretman koji nije manje povoljan od onog predviđenog odredbama, ograničenjima i uvjetima dogovorenima i navedenima u njezinom popisu iz članka 120.

2.   U sektorima u kojima su preuzete obveze u vezi s pristupom tržištu, mjere koje stranka ne provodi ni ne usvaja bilo na temelju regionalne potpodjele ili na temelju svojeg cjelokupnog područja, osim ako je drukčije navedeno u njezinom popisu, utvrđuju se kao:

(a)

ograničenja broja pružatelja financijskih usluga, bilo u obliku brojčanih kvota, monopola, isključivih pružatelja financijskih usluga ili zahtjeva za provjeru gospodarskih potreba;

(b)

ograničenja ukupne vrijednosti transakcija ili sredstava financijskih usluga u obliku brojčanih kvota ili zahtjeva za provjeru gospodarskih potreba;

(c)

ograničenja ukupnog broja obavljenih usluga ili ukupne količine pruženih usluga, izražena u određenim brojčanim jedinicama u obliku kvota ili zahtjeva za provjeru gospodarskih potreba (9);

(d)

ograničenja ukupnog broja fizičkih osoba koje mogu biti zaposlene u određenom sektoru financijskih usluga ili koje pružatelj financijske usluge može zaposliti i koje su potrebne i neposredno povezane s pružanjem posebne financijske usluge u obliku brojčanih kvota ili zahtjeva za provjeru gospodarskih potreba;

(e)

mjere koje ograničuju ili zahtijevaju posebne vrste pravnih subjekata ili zajedničkih pothvata putem kojih pružatelj financijske usluge iz druge stranke može pružati financijsku uslugu; i

(f)

ograničenja sudjelovanja stranog kapitala u smislu ograničenja najvećeg postotka stranog dioničarstva ili ukupne vrijednosti pojedinačnog ili skupnog stranog ulaganja.

Članak 119.

Nacionalni tretman

1.   U sektorima upisanima u njezinom popisu te podložno uvjetima i u njemu utvrđenim kvalifikacijama, svaka stranka financijskim uslugama i pružateljima financijskih usluga druge stranke dodjeljuje, u odnosu na sve mjere koje utječu na pružanje financijskih usluga, tretman koji nije manje povoljan od onog kojeg dodjeljuje svojim sličnim financijskim uslugama i pružateljima financijskih usluga (10).

2.   Stranka može ispuniti uvjete iz stavka 1. na način da financijskim uslugama i pružateljima financijskih usluga druge stranke dodijeli bilo formalno jednak tretman ili formalno različit tretman od onog kojeg dodjeljuje svojim sličnim financijskim uslugama i pružateljima financijskih usluga.

3.   Formalno jednak tretman ili formalno različit tretman smatra se manje povoljnim ako mijenja uvjete tržišnog natjecanja u korist financijskih usluga i pružatelja financijskih usluga stranke u usporedbi sa sličnim financijskim uslugama i pružateljima financijskih usluga druge stranke.

Članak 120.

Popis posebnih obveza

1.   Posebne obveze koje svaka stranka poduzima sukladno člancima 118. i 119. utvrđene su u popisu sadržanom u Prilogu VIII. U odnosu na sektore u kojima se takve obveze preuzimaju, svaki popis navodi:

(a)

odredbe, ograničenja i uvjete pristupa tržištu;

(b)

uvjete i kvalifikacije za nacionalni tretman;

(c)

obveze koje se odnose na dodatne obveze iz stavka 3.;

(d)

prema potrebi, vremenski okvir za provedbu tih obveza i dan stupanja na snagu tih obveza.

2.   Mjere koje nisu u skladu s člancima 118. i 119. upisane su u stupac koji se odnosi na članak 118. U tom se slučaju smatra da taj upis također predviđa uvjet ili kvalifikaciju za članak 119.

3.   Ako stranka preuzme posebnu obvezu u vezi s mjerama koje utječu na pružanje financijskih usluga koje nisu podložne popisu iz članaka 118. i 119., takve se obveze upisuju u njezin popis kao dodatne obveze.

Članak 121.

Nove financijske usluge

1.   Stranka pružateljima financijskih usluga druge stranke s poslovnim nastanom na njezinom području dopušta da na njezinom području nudi bilo koju novu financijsku uslugu u okviru podsektora i financijskih usluga za koje je preuzela obvezu u svojem popisu i podložno odredbama, ograničenjima, uvjetima i kvalifikacijama ustanovljenima u tom popisu te pod uvjetom da uvođenje te nove financijske usluge ne zahtijeva nove propise ili izmjenu postojećih propisa.

2.   Stranka može odrediti pravni oblik putem kojeg se usluga može pružati te može zahtijevati odobrenje za pružanje financijske usluge. Ako se zahtijeva takvo odobrenje, odluka se donosi u primjerenom razdoblju, a odobrenje može biti odbijeno samo iz razloga opreznosti.

Članak 122.

Obrada podataka u sektoru financijskih usluga

1.   Svaka stranka pružatelju financijske usluge druge stranke dopušta da prenosi informacije u elektroničkom ili drugom obliku, na njezino područje i iz njega, u svrhu obrade podataka, ako je takva obrada potrebna za normalan tijek poslovanja takvog pružatelja financijske usluge.

2.   Ako se informacije iz stavka 1. sastoje od osobnih podataka ili ih sadrže, prijenos takvih informacija iz područja jedne stranke na područje druge stranke odvija se u skladu s domaćim propisima koji uređuju zaštitu pojedinaca u odnosu na prijenos i obradu osobnih podataka one stranke s čijeg se područja informacije prenose.

Članak 123.

Učinkovito i transparentno uređenje u sektoru financijskih usluga

1.   Svaka stranka, u mjeri u kojoj je to provedivo, sve zainteresirane osobe unaprijed obavješćuje o svim opće primjenjivim mjerama, a čije usvajanje stranka predlaže, kako bi se tim osobama omogućilo da daju svoje primjedbe na takvu mjeru. O toj se mjeri obavješćuje:

(a)

službenom objavom; ili

(b)

u drugom pisanom ili elektroničkom obliku.

2.   Nadležno financijsko tijelo svake stranke zainteresiranim osobama daje na raspolaganje svoje uvjete za ispunjavanje zahtjeva koji se odnose na pružanje financijskih usluga.

3.   Na zahtjev podnositelja zahtjeva, nadležno financijsko tijelo obavješćuje podnositelja zahtjeva o statusu njegovog zahtjeva. Ako to tijelo od podnositelja zahtjeva zatraži dodatne informacije, bez nepotrebnog odlaganja o tome obavješćuje podnositelja zahtjeva.

4.   Svaka stranka nastoji najbolje što može na svojem području provesti i primijeniti međunarodno usuglašene standarde za uređenje i nadzor u sektoru financijskih usluga te za borbu protiv pranja novca. U tu svrhu stranke surađuju i razmjenjuju informacije i iskustvo unutar Posebnog odbora za financijske usluge iz članka 127.

Članak 124.

Povjerljive informacije

Ništa u ovom poglavlju:

(a)

ne zahtijeva ni od koje stranke pružanje povjerljivih informacija čije bi otkrivanje priječilo provedbu zakona ili bi na neki drugi način bilo u suprotnosti s javnim interesom ili koje bi dovodilo u pitanje legitimne tržišne interese pojedinih poduzeća, javnih ili privatnih;

(b)

ne tumači se na način da se od stranke zahtijeva da otkrije informacije u vezi s financijskim poslovima i računima pojedinačnih klijenata pružatelja financijskih usluga ili bilo kakve povjerljive ili zaštićene informacije u posjedu javnih subjekata.

Članak 125.

Bonitetno izuzeće

1.   Ništa se u ovom poglavlju ne tumači na način da bi stranku spriječilo u usvajanju ili provođenju primjerenih mjera iz bonitetnih razloga, kao što su:

(a)

zaštita ulagača, depozitara, sudionika na financijskom tržištu, osiguranika ili osoba prema kojima pružatelj financijskih usluga ima fiducijarnu obvezu;

(b)

održavanje sigurnosti, zdravlja, integriteta i financijske odgovornosti pružatelja financijskih usluga; i

(c)

osiguranje integriteta i stabilnosti financijskog sustava stranke.

2.   Ako takve mjere nisu u skladu s odredbama ovog poglavlja, ne smiju se koristiti kao sredstvo izbjegavanja preuzetih zadaća i obveza stranke iz ovog poglavlja.

Članak 126.

Priznavanje

1.   Stranka može priznati primjerene mjere druge stranke prilikom utvrđivanja na koji se način primjenjuju mjere stranke povezane s financijskim uslugama. Takvo priznanje, koje se može postići usklađivanjem ili na neki drugi način, može se temeljiti na sporazumu ili dogovoru ili se može dati samostalno.

2.   Stranka koja je stranka ugovornica sporazuma ili dogovora s trećom strankom, kao što su one iz stavka 1., bez obzira na to jesu li one buduće ili postojeće, daje odgovarajuću mogućnost drugoj stranci za pregovore o pristupanju takvim sporazumima ili dogovorima, ili za sklapanje sličnog sporazuma ili dogovora s njom, u okolnostima koje omogućuju jednako uređenje, nadzor, provedbu takvog uređenja te, prema potrebi, postupke koji se odnose na dijeljenje informacija između stranaka sporazuma ili dogovora. Ako se stranka na priznanje odluči samostalno, drugoj stranci daje odgovarajuću mogućnost da pokaže postojanje takvih okolnosti.

Članak 127.

Posebni odbor za financijske usluge

1.   Stranke ovim uspostavljaju Posebni odbor za financijske usluge. Posebni odbor čine predstavnici stranaka. Glavni predstavnik svake stranke je dužnosnik tijela stranke odgovornog za financijske usluge iz Priloga IX.

2.   Funkcije Posebnog odbora uključuju:

(a)

nadziranje provedbe ovog poglavlja;

(b)

razmatranje pitanja koja se tiču financijskih usluga koja im uputi stranka.

3.   Posebni odbor se na zahtjev jedne od stranaka sastaje na dan i s dnevnim redom koje stranke unaprijed usuglase. Funkciju predsjedavajućeg naizmjence obavlja svaka od stranaka. Posebni odbor o rezultatima svojih sastanaka izvješćuje Odbor za pridruživanje.

4.   Tri godine od stupanja na snagu ovog Sporazuma Posebni odbor za financijske usluge razmatra mjere s ciljem olakšavanja i proširenja trgovine financijskim uslugama i daljnjeg doprinosa ciljevima ovog Sporazuma te o tome izvješćuje Odbor za pridruživanje.

Članak 128.

Savjetovanja

1.   Stranka može zatražiti savjetovanja s drugom strankom u vezi s bilo kojim pitanjem koje proistječe iz ovog poglavlja. Druga stranka će s razumijevanjem razmotriti zahtjev. Stranke o rezultatima svojih savjetovanja izvješćuju Posebni odbor za financijska pitanja.

2.   Savjetovanja prema ovom članku uključuju dužnosnike tijela navedenih u Prilogu IX.

3.   Ništa u ovom članku ne tumači se na način da se nalaže financijskim tijelima koja sudjeluju u savjetovanjima da otkriju informacije ili poduzimaju bilo kakve radnje koje bi mogle ometati pojedinačna regulatorna, nadzorna, administrativna ili provedbena pitanja.

4.   Ako financijsko tijelo stranke zatraži informacije u nadzorne svrhe u vezi s pružateljem financijske usluge na području druge stranke, to financijsko tijelo može stupiti u kontakt s nadležnim financijskim tijelom na području druge stranke kako bi zatražilo informacije. Pružanje takvih informacija može biti podložno odredbama, ograničenjima i uvjetima sadržanima u relevantnim propisima druge stranke ili zahtjevu za prethodnim sporazumom ili dogovorom između odnosnih financijskih tijela.

Članak 129.

Posebne odredbe o rješavanju sporova

1.   Ako u ovom članku nije drukčije predviđeno, svi sporovi iz ovog poglavlja rješavaju se u skladu s odredbama glave VIII.

2.   Za potrebe članka 184., savjetovanja održana prema članku 128. smatraju se savjetovanjima iz članka 183., osim ako se stranke drukčije sporazume. Nakon početka savjetovanja stranke pružaju informacije kako bi omogućile ispitivanje kako mjera stranke ili koje drugo pitanje može utjecati na funkcioniranje i primjenu ovog poglavlja, a s informacijama koje se razmjenjuju tijekom savjetovanja postupa se kao s povjerljivima. Ako se pitanje ne riješi u roku od 45 dana od obavljenih savjetovanja iz članka 128. ili 90 dana od dostave zahtjeva za savjetovanjima iz članka 128. stavka 1., ovisno o tome što nastupi ranije, stranka koja se žali može u pisanom obliku zatražiti osnivanje arbitražnog vijeća. Stranke o rezultatima svojih savjetovanja neposredno izvješćuju Odbor za pridruživanje.

3.   Za potrebe članka 185.:

(a)

predsjedatelj arbitražnog vijeća mora biti stručnjak za financije;

(b)

Odbor za pridruživanje, najkasnije šest mjeseci od stupanja na snagu ovog Sporazuma, sastavlja popis od najmanje pet pojedinaca koji nisu državljani nijedne od stranaka i koji su voljni i sposobni biti arbitri i biti imenovani predsjedavajućim arbitražnih vijeća u financijskim uslugama. Odbor za pridruživanje osigurava da popis u svakom trenutku sadrži pet osoba. Te osobe moraju posjedovati stručnost ili iskustvo u području prava ili prakse financijskih usluga, što može obuhvaćati reguliranje financijskih institucija, moraju biti neovisne, djelovati u okviru svojih ovlaštenja i ne smiju biti povezane ni s kojom strankom ili organizacijom niti primati naloge od njih, te se moraju pridržavati pravila postupanja utvrđenih u Prilogu XVI. Taj se popis može izmijeniti svake tri godine;

(c)

predsjedatelj Odbora za pridruživanje, u roku od tri dana od upućivanja zahtjeva za osnivanjem arbitražnog vijeća, ždrijebom iz popisa iz točke (b) izabire predsjedatelja arbitražnog vijeća. Drugih dvoje arbitara u vijeću izabire predsjedatelj Odbora za pridruživanje ždrijebom iz popisa iz članka 185. stavka 2., jednog između pojedinaca koje je stranka koja se žali predložila Odboru za pridruživanje, a drugog između pojedinaca koje je stranka na koju se žali predložila Odboru za pridruživanje.

POGLAVLJE III.

POSLOVNI NASTAN

Članak 130.

Opseg

Ovo se poglavlje primjenjuje na poslovni nastan u svim sektorima, s iznimkom svih uslužnih sektora, uključujući sektor financijskih usluga.

Članak 131.

Definicije

Za potrebe ovog poglavlja,

(a)

„pravna osoba” znači bilo koji pravni subjekt koji je propisno osnovan ili na neki drugi način organiziran u skladu s primjenjivim zakonodavstvom, radi stjecanja profita ili ne, te neovisno o tome je li u privatnom ili državnom vlasništvu, uključujući bilo koje društvo kapitala, fiducijarno društvo, društvo osoba, zajednički pothvat, poduzeće s jednim vlasnikom ili udruženje;

(b)

„pravna osoba stranke” znači pravna osoba osnovana ili na neki drugi način organizirana u skladu sa zakonodavstvom Zajednice ili njezinih država članica ili Čilea.

Ako takva pravna osoba na području Zajednice ili Čilea ima samo registrirano sjedište ili središnju upravu, ne smatra se pravnom osobom Zajednice, odnosno Čilea, osim ako obavlja značajne poslovne aktivnosti na području Zajednice, odnosno Čilea.

(c)

„fizička osoba” znači državljanin jedne od država članica ili Čilea, u skladu s njihovim zakonodavstvima.

(d)

„poslovni nastan” znači:

i.

osnivanje, stjecanje ili održavanje pravne osobe; ili

ii.

stvaranje ili održavanje podružnice ili predstavništva,

unutar područja stranke u svrhu obavljanja gospodarske djelatnosti.

U pogledu fizičkih osoba, to se pravo ne proširuje na traženje ili prihvaćanje zaposlenja na tržištu rada ili dodjelu prava na pristup tržištu rada stranke.

Članak 132.

Nacionalni tretman

U sektorima upisanima u Prilogu X. i podložno njime utvrđenim uvjetima i kvalifikacijama, svaka stranka, u odnosu na poslovni nastan, pravnim i fizičkim osobama druge stranke dodjeljuje tretman koji nije manje povoljan od onog kojeg dodjeljuje svojim pravnim i fizičkim osobama koje obavljaju sličnu gospodarsku djelatnost.

Članak 133.

Pravo uređivanja

Podložno odredbama članka 132., svaka stranka može urediti poslovni nastan pravnih i fizičkih osoba.

Članak 134.

Završne odredbe

1.   U pogledu ovog poglavlja, stranke potvrđuju svoja prava i obveze koje postoje prema bilo kojem bilateralnom ili multilateralnom sporazumu kojeg su stranke.

2.   S ciljem postupne liberalizacije uvjeta za ulaganje, stranke potvrđuju svoje opredjeljenje za preispitivanje pravnog okvira za ulaganje, ulagačke atmosfere i tijeka ulaganja između njih, u skladu sa svojim obvezama iz međunarodnih sporazuma o ulaganju, najkasnije tri godine od stupanja na snagu ovog Sporazuma.

POGLAVLJE IV.

IZNIMKE

Članak 135.

Iznimke

1.   Podložno zahtjevu da se te mjere ne primjenjuju na način koji bi predstavljao sredstvo proizvoljne ili neopravdane diskriminacije između stranaka ako prevladavaju slični uvjeti, ili prikriveno ograničavanje trgovine uslugama, financijskim uslugama ili poslovnog nastana, ništa u ovoj glavi ne tumači se na način da sprečava bilo koju stranku u usvajanju ili provedbi mjera:

(a)

potrebnih za zaštitu javnog morala ili očuvanja javnog reda i javne sigurnosti;

(b)

potrebnih za zaštitu života ili zdravlja ljudi, životinja ili biljaka;

(c)

koje se odnose na zaštitu neobnovljivih prirodnih izvora, ako se te mjere provode zajedno s ograničenjima domaće ponude ili potrošnje usluga ili domaćih ulaganja;

(d)

potrebnih za zaštitu nacionalnog blaga umjetničke, povijesne ili arheološke vrijednosti;

(e)

potrebnih za osiguranje poštovanja zakona i drugih propisa koji nisu neusklađeni s odredbama ove glave, uključujući one koji se odnose na:

i.

sprečavanje kažnjivih i prijevarnih postupaka ili bavljenje učincima neispunjavanja ugovornih obveza iz ugovora o uslugama;

ii.

zaštitu privatnosti pojedinaca u vezi s obradom i širenjem osobnih podataka i zaštitu povjerljivosti pojedinačnih podataka i računa; ili

iii.

sigurnost.

2.   Odredbe ove glave ne primjenjuju se na odnosne sustave socijalne sigurnosti stranaka ili aktivnosti na području svake stranke koji su povezani, pa i povremeno, s izvršavanjem službenih ovlasti.

3.   Ništa u ovoj glavi ne sprečava stranku u primjeni njezinih zakona, drugih propisa i zahtjeva u vezi s ulaskom i boravkom, radom, uvjetima rada i poslovnim nastanom fizičkih osoba (11), pod uvjetom da ih, pritom, na njih ne primjenjuju tako da poništavaju ili ometaju koristi koje druga stranka ima prema uvjetima pojedine odredbe ove glave.

GLAVA IV.

JAVNA NABAVA

Članak 136.

Cilj

U skladu s odredbama ove glave, stranke osiguravaju učinkovito i uzajamno otvaranje svojih tržišta javne nabave.

Članak 137.

Opseg i područje primjene

1.   Ova se glava primjenjuje na bilo koji zakon, drugi propis, postupak ili praksu koja se odnosi na bilo kakvu nabavu, od strane subjekata stranaka, robe i usluga, uključujući radove, koji podliježu uvjetima koje je svaka stranka navela u prilozima XI., XII. i XIII.

2.   Ova se glava ne primjenjuje na:

(a)

ugovore koji su dodijeljeni sukladno:

i.

međunarodnom sporazumu namijenjenom zajedničkoj provedbi ili iskorištavanju projekta od stane ugovornih stranaka;

ii.

međunarodnom sporazumu o razmještaju postrojbi; i

iii.

posebnom postupku međunarodne organizacije.

(b)

izvanugovorne sporazume ili bilo koji oblik državne pomoći i nabave dane u okviru programa za pomoć ili suradnju.

(c)

ugovore za:

i.

stjecanje ili unajmljivanje zemlje, postojećih zgrada ili drugih nekretnina ili prava koja se odnose na njih;

ii.

stjecanje, razvoj, produkciju ili koprodukciju programskog materijala od strane radijskih i televizijskih postaja i ugovore o zakupu vremena za emitiranje.

iii.

usluge arbitraže i mirenja;

iv.

zapošljavanje; i

v.

usluge istraživanja i razvoja, osim onih u kojima korist od tih usluga ima samo subjekt u obavljanju svojih poslova, pod uvjetom da subjekt u cijelosti plati tu uslugu; i

(d)

financijske usluge.

3.   Koncesije za javne radove, kako su definirane u članku 138. točki (i)., također podliježu ovoj glavi, kako je navedeno u prilozima XI., XII. i XIII.

4.   Nijedna stranka ne smije pripremiti, osmisliti ili na bilo koji drugi način strukturirati bilo koji ugovor o nabavi kako bi izbjegla obveze iz ove glave.

Članak 138.

Definicije

Za potrebe ove glave primjenjuju se sljedeće definicije:

(a)

„javna nabava” znači bilo koja vrsta nabave robe, usluga ili kombinacije roba i usluga, uključujući radove koje obavljaju javni subjekti stranaka u javne svrhe, a ne s ciljem tržišne preprodaje ili s ciljem korištenja u proizvodnji robe ili pružanja usluga za tržišnu prodaju, osim ako je drukčije navedeno. Javna nabava uključuje nabavu na načine kao što su kupoprodaja ili zakup odnosno najam ili kupoprodaja s obročnom otplatom cijene, s pravom na kupoprodaju ili bez njega;

(b)

„subjekti” znači javni subjekti stranaka, kao što su središnji, regionalni ili lokalni javni subjekti, općine, javna poduzeća i svi drugi subjekti koji nabavljaju u skladu s odredbama ove glave, kako je navedeno u prilozima XI., XII. i XIII.;

(c)

„javna poduzeća” znači svako poduzeće preko kojeg javne vlasti mogu neposredno ili posredno izvršavati prevladavajući utjecaj na temelju svojeg vlasništva, svojeg financijskog sudjelovanja u njima ili zbog pravila koja ih uređuju. Smatra se da javne vlasti imaju prevladavajući utjecaj kada, neposredno ili posredno, u odnosu na poduzeće:

i.

drže većinu upisanog kapitala poduzeća;

ii.

nadziru većinu glasova povezanih s dionicama koje je izdalo poduzeće; ili

iii.

mogu imenovati više od polovice članova upravljačkog, poslovodnog ili nadzornog tijela poduzeća;

(d)

„dobavljač stranaka” znači bilo koja fizička ili pravna osoba ili javno tijelo ili skupinu takvih osoba stranke i/ili tijela stranke koji mogu osigurati robu, usluge ili izvršenje radova. Ovaj izraz jednako obuhvaća dobavljača robe, usluge ili izvođača radova;

(e)

„pravna osoba” znači bilo koji pravni subjekt koji je propisno osnovan ili na neki drugi način organiziran u skladu s primjenjivim zakonodavstvom, radi stjecanja profita ili ne, te neovisno o tome je li u privatnom ili državnom vlasništvu, uključujući bilo koje društvo kapitala, fiducijarno društvo, društvo osoba, zajednički pothvat, poduzeće s jednim vlasnikom ili udruženje;

(f)

„pravna osoba stranke” znači pravna osoba osnovana ili na neki drugi način organizirana u skladu sa zakonodavstvom Zajednice ili njezinih država članica ili Čilea.

Ako takva pravna osoba na području Zajednice ili Čilea ima samo registrirano sjedište ili središnju upravu, ne smatra se pravnom osobom Zajednice, odnosno Čilea, osim ako obavlja značajne poslovne aktivnosti na području Zajednice, odnosno Čilea;

(g)

„fizička osoba” znači državljanin jedne od država članica ili Čilea, u skladu s njihovim zakonodavstvima;

(h)

„ponuditelj” znači dobavljač koji je podnio ponudu;

(i)

„koncesije za javne radove” znači ugovor iste vrste kao što su ugovori za nabavu javnih radova, osim što je naknada za radove koji trebaju biti izvršeni samo pravo iskorištavanja gradnje ili to pravo zajedno s isplatom;

(j)

„kompenzacije” znači oni uvjeti koje subjekt prije ili tijekom svojeg procesa nabave nametne ili ih razmatra, a koji potiču lokalni razvoj ili poboljšavaju račune platne bilance njegove stranke zbog zahtjeva za lokalnim sadržajem, licenciranjem tehnologije, ulaganjima, barter (vezanom) trgovinom ili sličnih zahtjevima;

(k)

„u pisanom obliku ili pisano” znači bilo koje izražavanje informacija riječima, brojkama ili drugim simbolima, uključujući i elektroničkim sredstvima, koji se mogu čitati, umnažati i spremati;

(l)

„tehničke specifikacije” znači specifikacije koje utvrđuju svojstva robe ili usluga koje se nabavljaju, kao što je kakvoća, osobine, sigurnost i dimenzije, simboli, terminologija, pakiranje, obilježavanje i etiketiranje, ili postupci i načini za njihovu proizvodnju i zahtjevi u vezi s postupcima za ocjenu sukladnosti koje propisuju subjekti;

(m)

„privatizacija” znači proces posredstvom kojeg se učinkovito ukida vladin nadzor nad subjektom te se prenosi na privatni sektor;

(n)

„liberalizacija” znači proces koji za rezultat ima to da subjekt ne uživa isključiva ili posebna prava te sudjeluje isključivo u pružanju robe ili usluga na tržištima koja podliježu učinkovitom tržišnom natjecanju.

Članak 139.

Nacionalni tretman i nediskriminacija

1.   Svaka stranka osigurava da se nabave njezinih subjekata obuhvaćene ovom glavom odvijaju na transparentan, primjeren i nediskriminirajući način, pri čemu se bilo koji dobavljač bilo koje stranke tretira jednako te se poštuje načelo otvorenog i učinkovitog tržišnog natjecanja.

2.   U odnosu na sve zakone, druge propise, postupke i praksu koji se tiču javne nabave obuhvaćene ovom glavom, svaka stranka robi, uslugama i dobavljačima druge stranke dodjeljuje tretman koji nije manje povoljan od onog kojeg dodjeljuje domaćoj robi, uslugama i dobavljačima.

3.   U odnosu na sve zakone, druge propise, postupke i praksu koji se tiču javne nabave obuhvaćene ovom glavom, svaka stranka osigurava:

(a)

da njezini subjekti lokalnog dobavljača ne tretiraju manje povoljno od drugog lokalnog dobavljača na temelju stupnja povezanosti s inozemstvom ili činjenice da je u vlasništvu osobe druge stranke; i

(b)

da njezini subjekti lokalnog dobavljača ne diskriminiraju u odnosu na drugog lokalnog dobavljača na temelju činjenice da su roba ili usluge koje taj dobavljač nudi za određenu nabavu roba ili usluge druge stranke.

4.   Ovaj se članak ne primjenjuje na mjere koje se odnose na carine ili druga davanja bilo koje vrste, a koje su uvedene na uvoz ili su u vezi s uvozom, na način ubiranja takvih carina i davanja, druge propise o uvozu, uključujući ograničenja i formalnosti, kao ni na mjere koje utječu na trgovinu uslugama, osim mjera koje posebno uređuju nabavu obuhvaćenu ovom glavom.

Članak 140.

Zabrana kompenzacija i nacionalne povlastice

Svaka stranka osigurava da njezini subjekti pri kvalifikaciji i izboru dobavljača, robe ili usluga, u postupku ocjene ponuda ili dodjele ugovora, ne razmatraju, traže ili nameću kompenzacije niti uvjete koji se odnose na nacionalne povlastice kao što su marže koje omogućuju povlaštenu cijenu.

Članak 141.

Pravila o određivanju vrijednosti

1.   Subjekti ne dijele nabavu i ne koriste bilo kakav drugi način određivanja vrijednosti ugovora s namjerom izbjegavanja primjene ove glave pri utvrđivanju obuhvaćaju li ugovor pravila iz ove glave, podložno uvjetima navedenima u prilozima XI. i XII., dodacima 1. do 3.

2.   Prilikom izračuna vrijednosti ugovora, subjekt u obzir uzima sve oblike naknada, kao što su premije, honorari, provizije i kamate, kao i najviši dozvoljeni ukupni iznos, uključujući klauzule o opcijama, predviđene tim ugovorom.

3.   Ako, zbog prirode ugovora, nije moguće unaprijed izračunati njegovu vrijednost, subjekti tu vrijednost procjenjuju na temelju objektivnih kriterija.

Članak 142.

Transparentnost

1.   Svaka stranka odmah u odgovarajućim glasilima iz Priloga XIII. Dodatka 2., uključujući službeno određene elektroničke medije, objavljuje svaki zakon, drugi propis, sudsku odluku i administrativnu odluku od opće primjene te postupak, uključujući standardne ugovorne klauzule, koji se odnose na nabavu obuhvaćenu ovom glavom.

2.   Svaka stranka na isti način odmah objavljuje sve izmjene tih mjera.

Članak 143.

Natječajni postupci

1.   Pristup nadmetanju za dodjelu ugovora o javnim nabavama subjekti omogućuju putem otvorenih ili selektivnih natječajnih postupaka prema njihovim nacionalnim postupcima, u skladu s ovom glavom i na nediskriminirajući način.

2.   Za potrebe ove glave:

(a)

otvoreni natječajni postupci su oni postupci u kojima svi zainteresirani dobavljači mogu podnijeti ponudu;

(b)

selektivni natječajni postupci su oni postupci u kojima su, u skladu s člankom 144. i drugim relevantnim odredbama ove glave, za podnošenje ponude pozvani samo dobavljači koji ispunjavaju uvjete koje su subjekti postavili za kvalifikaciju.

3.   Međutim, u posebnim slučajevima i samo prema uvjetima utvrđenima u članku 145., subjekti mogu koristiti drugi postupak osim otvorenih ili selektivnih natječajnih postupaka iz stavka 1. ovog članka, u kojem se slučaju subjekti mogu odlučiti da ne objave oglas o namjeravanoj nabavi i mogu se s dobavljačima savjetovati o svojem izboru te s jednim ili više njih putem pregovora utvrditi uvjete ugovora.

4.   Subjekti tretiraju ponude kao povjerljive. Oni osobito ne pružaju informacije koje bi određenim sudionicima pomogle da svoje ponude podignu na razinu drugih sudionika.

Članak 144.

Selektivni natječajni postupci

1.   Pri selektivnim natječajnim postupcima subjekti mogu ograničiti broj kvalificiranih dobavljača koje će pozvati da podnesu ponude, u skladu s učinkovitim funkcioniranjem postupka nabave, pod uvjetom da izaberu najveći mogući broj domaćih dobavljača i dobavljača druge stranke i da izbor obave pravedno i na nediskriminirajući način te na temelju kriterija navedenih u oglasu o namjeravanoj nabavi ili u natječajnoj dokumentaciji.

2.   Subjekti koji održavaju stalne popise kvalificiranih dobavljača mogu između onih na popisu, prema uvjetima iz članka 146. stavka 7., izabrati dobavljače koje će pozvati da podnesu ponudu. Prilikom izbora dobavljačima s popisa moraju se omogućiti jednake mogućnosti.

Članak 145.

Drugi postupci

1.   Pod uvjetom da se natječajni postupak ne koristi za izbjegavanje najveće moguće konkurencije ili za zaštitu domaćih dobavljača, subjekti mogu, prema potrebi, dodjeljivati ugovore na druge načine osim otvorenim ili selektivnim natječajnim postupkom u sljedećim okolnostima i, prema potrebi, podložno sljedećim uvjetima:

(a)

ako kao odgovor na prethodnu nabavu nije podnesena nijedna odgovarajuća ponuda ili zahtjev za sudjelovanjem, pod uvjetom da zahtjevi prvotne nabave nisu bitno izmijenjeni;

(b)

ako, iz tehničkih ili umjetničkih razloga, ili iz razloga povezanih sa zaštitom isključivih prava, ugovor može izvršiti samo određeni dobavljač i ne postoji nijedna primjerena alternativa ili zamjena;

(c)

ako iz razloga iznimne hitnosti zbog događaja koje subjekt nije mogao predvidjeti, roba ili usluge ne mogu pravodobno biti pribavljene posredstvom otvorenog ili selektivnog natječajnog postupka;

(d)

za dodatne isporuke robe ili usluga od strane izvornog dobavljača, ako bi promjena dobavljača prisilila subjekt da nabavi opremu ili usluge koje ne ispunjavaju zahtjeve zamjenjivosti s već postojećom opremom, programskom opremom ili uslugama;

(e)

ako subjekt nabavi prototipove ili prvi proizvod ili uslugu koji su razvijeni na njegov zahtjev za vrijeme trajanja i za određeni ugovor o istraživanju, pokus, studiju ili inovaciju;

(f)

ako su dodatne usluge, koje nisu bile uključene u prvotni ugovor, ali su bile u okviru ciljeva prvotne natječajne dokumentacije, zbog nepredviđenih okolnosti postale neophodne za završetak usluga koje su u tom ugovoru opisane. Međutim, ukupna vrijednost ugovora koji se dodjeljuju za dodatne građevinske usluge ne smiju premašiti 50 % iznosa glavnog ugovora;

(g)

za nove usluge koje se sastoje od ponavljanja sličnih usluga i za koje je subjekt u oglasu za prvotnu uslugu naznačio da bi se pri dodjeli ugovora za takve nove usluge mogli koristiti drugi natječajni postupci osim otvorenog ili selektivnog;

(h)

u slučaju ugovora koji se dodjeljuju pobjedniku natječaja za projekt, pod uvjetom da je natječaj organiziran na način koji je u skladu s načelima ove glave; u slučaju da postoji više uspješnih kandidata, svi se uspješni kandidati pozivaju na sudjelovanje u pregovorima; i

(i)

za robu koja kotira na burzi kupljenu na tržištu robe i za kupovine robe prema iznimno povoljnim uvjetima, koji nastaju u vrlo kratkom roku u slučaju izvanrednih rashodovanja i ne za rutinske kupovine od redovitih dobavljača.

2.   Stranke osiguravaju da kada god subjekti, zbog okolnosti navedenih u stavku 1., moraju primijeniti postupak koji nije otvoreni ili selektivni natječajni postupak, subjekti vode evidenciju ili pripremaju pisani izvještaj u kojem daju posebna opravdanja za ugovor dodijeljen sukladno tom stavku.

Članak 146.

Kvalifikacija dobavljača

1.   Svi uvjeti za sudjelovanje u nabavi ograničuju se na one koji su ključni kako bi se osiguralo da potencijalni dobavljač može ispuniti zahtjeve nabave i da je sposoban izvršiti dotični ugovor.

2.   U postupku kvalificiranja dobavljača subjekti ne čine diskriminaciju između domaćih dobavljača i dobavljača druge stranke.

3.   Stranka ne smije postaviti kao uvjet za sudjelovanje nekog dobavljača u nabavi to da je subjekt te stranke tom dobavljaču prethodno dodijelio jedan ili više ugovora ili da dobavljač ima prethodno iskustvo rada na području te stranke.

4.   Subjekti kao kvalificirane dobavljače priznaju sve dobavljače koji ispunjavaju uvjete za sudjelovanje u određenoj namjeravanoj nabavi. Subjekti svoje odluke o kvalifikaciji temelje isključivo na uvjetima za sudjelovanje koji su unaprijed navedeni u oglasima ili natječajnoj dokumentaciji.

5.   Ništa u ovoj glavi ne sprečava isključenje bilo kojeg dobavljača iz razloga kao što su stečaj ili lažne izjave ili presude za teška kaznena djela kao što je sudjelovanje u kriminalnim organizacijama.

6.   Subjekti odmah obavješćuju dobavljače koji su se prijavili za kvalifikaciju o svojoj odluci o tome jesu li kvalificirani ili nisu.

7.   Subjekti mogu uspostaviti stalne popise kvalificiranih dobavljača, pod uvjetom poštovanja sljedećih uvjeta:

(a)

subjekti koji uspostavljaju stalne popise osiguravaju da se dobavljači mogu prijaviti za kvalifikaciju u bilo kojem trenutku.

(b)

predmetni subjekti svakog dobavljača koji je zatražio da postane kvalificirani dobavljač obavješćuju o odluci u tom pogledu.

(c)

dobavljačima koji zatraže da sudjeluju u nekoj namjeravanoj nabavi, a ne nalaze se na stalnom popisu kvalificiranih dobavljača, pruža se mogućnost da sudjeluju u nabavi na način da dostave jednake potvrde i ostale dokaze koji se traže od dobavljača koji su na popisu.

(d)

ako subjekt koji djeluje u sektoru komunalnih usluga koristi oglas o postojanju stalnog popisa kao oglas o namjeravanoj nabavi, kao što je predviđeno člankom 147. stavkom 7., dobavljače koji zatraže da sudjeluju, a ne nalaze se na stalnom popisu kvalificiranih dobavljača, također se razmatra za nabavu, pod uvjetom da postoji dovoljno vremena za završetak postupka kvalifikacije; u tom slučaju, subjekt koji nabavlja odmah započinje postupke za kvalifikaciju, a proces i vrijeme potrebno za kvalificiranje dobavljača ne koristi kako bi dobavljače druge stranke držao izvan popisa dobavljača.

Članak 147.

Objava oglasâ

1.   Svaka stranka osigurava da se njezini subjekti pobrinu za učinkovito širenje informacija o mogućnostima za natječaje koje stvaraju relevantni postupci javnih nabava, pružajući dobavljačima druge stranke sve informacije koje su potrebne za sudjelovanje u takvoj nabavi.

2.   Za svaki ugovor obuhvaćen ovom glavom, osim kako je utvrđeno u članku 143. stavku 3. i članku 145., subjekti unaprijed objavljuju oglas kojim pozivaju zainteresirane dobavljače da podnesu ponude ili, prema potrebi, zahtjeve za sudjelovanjem u tom ugovoru.

3.   Informacije u svakom oglasu o namjeravanoj nabavi uključuje najmanje sljedeće:

(a)

ime, adresu, broj telefaksa, elektroničku adresu subjekta i, u slučaju da je različita, adresu na kojoj se mogu dobiti svi dokumenti koji se odnose na nabavu;

(b)

odabrani natječajni postupak i oblik ugovora;

(c)

opis namjeravane nabave, kao i ključne ugovorne uvjete koji se trebaju ispuniti;

(d)

sve uvjete koje dobavljači moraju ispuniti kako bi sudjelovali u nabavi;

(e)

vremenske rokove za podnošenje ponuda i, prema potrebi, druge vremenske rokove;

(f)

glavne kriterije koji se koriste za dodjelu ugovora; i

(g)

ako je moguće, uvjete plaćanja i bilo koje druge uvjete.

4.   Svaka stranka potiče svoje subjekte da što je ranije moguće u svakoj fiskalnoj godini objave oglas o planiranoj nabavi koji sadrži informacije o budućim planovima subjekata u vezi s nabavom. Takav bi oglas trebao uključivati predmet nabave i planirani datum objave oglasa o namjeravanoj nabavi.

5.   Subjekti koji djeluju u sektoru komunalnih usluga mogu oglas o planiranoj nabavi koristiti kao oglas o namjeravanoj nabavi, pod uvjetom da taj oglas sadrži što je više moguće informacija iz stavka 3. te da izričito poziva zainteresirane dobavljače da subjektu iskažu svoj interes za nabavu.

6.   Subjekti koji su oglas o planiranoj nabavi iskoristili kao oglas o namjeravanoj nabavi naknadno svim dobavljačima koji su iskazali početni interes dostavljaju daljnje informacije koje moraju uključivati najmanje informacije iz stavka 3. te ih pozivaju da na toj osnovi potvrde svoj interes.

7.   Subjekti koji namjeravaju održavati stalne popise, u skladu sa stavkom 2. objavljuju oglas koji određuje subjekt i navodi svrhu stalnog popisa te raspoloživost pravila koja se odnose na njegovo funkcioniranje, uključujući kriterije za kvalifikaciju i diskvalifikaciju, kao i njegovo trajanje.

8.   Ako stalni popis ima trajanje dulje od tri godine, oglas se objavljuje jednom godišnje.

9.   Subjekti koji djeluju u sektoru komunalnih usluga mogu oglas o postojanju stalnog popisa kvalificiranih dobavljača koristiti kao oglas o namjeravanoj nabavi. U tom slučaju pravodobno pružaju informacije koje svima onima koji su izrazili interes omogućuju da procijene svoj interes za sudjelovanje u nabavi. Te informacije uključuju informacije sadržane u oglasu iz stavka 3., u onoj mjeri u kojoj su te informacije dostupne. Informacije koje se pružaju jednom zainteresiranom dobavljaču na nediskriminirajući se način pružaju i drugim zainteresiranim dobavljačima.

10.   Svaki oglas iz ovog članka dostupan je tijekom cijelog razdoblja koje je određeno za javno nadmetanje za relevantnu nabavu.

11.   Subjekti pravodobno objavljuju oglase putem sredstava koji nude najširi mogući i nediskriminirajući pristup zainteresiranim dobavljačima stranaka. Ta su sredstva dostupna besplatno putem jedne pristupne točke navedene u Prilogu XIII. Dodatku 2.

Članak 148.

Natječajna dokumentacija

1.   Natječajna dokumentacija koja se pruža dobavljačima sadrži sve potrebne informacije koje im omogućuju podnošenje odgovarajućih ponuda.

2.   Ako ugovorni subjekti ne ponude besplatan i izravan elektronički pristup čitavoj natječajnoj dokumentaciji i svoj popratnoj dokumentaciji, subjekti natječajnu dokumentaciju odmah daju na raspolaganje na zahtjev bilo kojeg dobavljača stranke.

3.   Subjekti odmah odgovaraju na svaki primjeren zahtjev za relevantnim informacijama u vezi s namjeravanom nabavom, uz uvjet da te informacije tom dobavljaču ne daju prednost u odnosu na njegove konkurente.

Članak 149.

Tehničke specifikacije

1.   Tehničke specifikacije utvrđuju se u oglasima, natječajnoj dokumentaciji ili dodatnoj dokumentaciji.

2.   Svaka stranka osigurava da njezini subjekti ne pripreme, usvoje ili primijene bilo koje tehničke specifikacije s ciljem, ili s učinkom, stvaranja nepotrebnih prepreka trgovini između stranaka.

3.   Tehničke specifikacije koje propisuju subjekti

(a)

izražene su u smislu izvedbe i funkcionalnih zahtjeva, a ne u smislu oblikovanja ili opisnih značajki; i

(b)

temelje se na međunarodnim normama tamo gdje one postoje ili, u njihovom nedostatku, na nacionalnim tehničkim propisima (12), priznatim nacionalnim normama (13) ili građevinskim propisima.

4.   Odredbe stavka 3. ne primjenjuju se ako subjekt može objektivno dokazati da bi korištenje tehničkih specifikacija iz tog stavka bilo neučinkovito ili neodgovarajuće za postizanje legitimnih ciljeva.

5.   U svim slučajevima subjekti razmatraju ponude koje nisu sukladne tehničkim specifikacijama, ali ispunjavaju njihove ključne zahtjeve te su prikladne za namjeravanu svrhu. Spominjanje tehničkih specifikacija u natječajnoj dokumentaciji mora uključivati riječi kao što su „ili jednakovrijedno”.

6.   Ne postavlja se nijedan zahtjev za pozivanje na određeni žig ili trgovački naziv, patent, dizajn ili vrstu, posebno podrijetlo, proizvođača ili dobavljača, osim ako ne postoji neki drugi dovoljno precizan ili razumljiv način kako bi se opisali zahtjevi nabave i pod uvjetom da su riječi, kao što su „ili jednakovrijedno”, uključene u natječajnu dokumentaciju.

7.   Na ponuditelju je teret dokazivanja da njegova ponuda ispunjava ključne zahtjeve.

Članak 150.

Rokovi

1.   Svi rokovi koje subjekti odrede za primanje ponuda i zahtjeva za sudjelovanje moraju biti dovoljni dugi kako bi se dobavljačima druge stranke, kao i domaćim dobavljačima, omogućilo da pripreme i podnesu ponude te, prema potrebi, zahtjeve za sudjelovanje ili zahtjeve za kvalifikaciju. Prilikom određivanja bilo kojeg takvog roka subjekti, u skladu sa svojim razumnim potrebama, vode računa o čimbenicima kao što su složenost namjeravane nabave i uobičajeno vrijeme potrebno za prijenos ponuda sa stranih i domaćih točaka.

2.   Svaka stranka osigurava da njezini subjekti vode računa o odgodama objave prilikom određivanja konačnog datuma za primitak ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje ili za kvalificiranje za popis dobavljača.

3.   Najkraći rokovi za primitak ponuda navedeni su u Prilogu XIII. Dodatku 3.

Članak 151.

Pregovori

1.   Stranka može osigurati da njezini subjekti vode pregovore:

(a)

u kontekstu nabava za koje su takvu namjeru naveli u oglasu o namjeravanoj nabavi; ili

(b)

ako je iz evaluacije razvidno da nijedna ponuda nije očito najpovoljnija u smislu posebnih kriterija za evaluaciju određenih u oglasima ili natječajnoj dokumentaciji.

2.   Pregovori se ponajprije koriste kako bi se utvrdile prednosti i mane u ponudama.

3.   Subjekti tijekom pregovora ne smiju praviti diskriminaciju između ponuditelja. Oni osobito osiguravaju da se:

(a)

svako isključenje sudionika izvršava u skladu s kriterijima određenima u oglasima ili natječajnoj dokumentaciji;

(b)

sve izmjene kriterija i tehničkih zahtjeva dostave u pisanom obliku svim preostalim sudionicima u pregovorima; i

(c)

da se na temelju revidiranih zahtjeva i/ili kada se pregovori zaključe, svim preostalim sudionicima omogući da podnesu nove ili izmijenjene ponude u skladu sa zajedničkim rokom.

Članak 152.

Podnošenje, primitak i otvaranje ponuda

1.   Ponude i zahtjevi za sudjelovanje u postupcima podnose se u pisanom obliku.

2.   Subjekti ponude od ponuditelja primaju i otvaraju sukladno postupcima i uvjetima koji jamče poštovanje načela transparentnosti i nediskriminacije.

Članak 153.

Dodjela ugovora

1.   Da bi se ponuda uzela u obzir za dodjelu, u trenutku otvaranja mora udovoljavati svim ključnim zahtjevima iz oglasa ili natječajne dokumentacije te ju mora podnijeti dobavljač koji ispunjava uvjete za sudjelovanje.

2.   Subjekti dodjeljuju ugovor ponuditelju čija je ponuda ili najniža ponuda ili ponuda za koju je, u smislu posebnih kriterija za objektivnu evaluaciju koji su prethodno određeni u oglasima ili natječajnoj dokumentaciji, utvrđeno da je najpovoljnija.

Članak 154.

Informacije o dodjeli ugovora

1.   Svaka stranka osigurava da se njezini subjekti pobrinu za učinkovito širenje informacija o rezultatima postupaka javnih nabava.

2.   Subjekti odmah obavješćuju ponuditelje o odlukama u vezi s dodjelom ugovora i značajkama i relativnim prednostima odabrane ponude. Subjekti na zahtjev obavješćuju svakog isključenog ponuditelja o razlozima za odbijanje njegove ponude.

3.   Subjekti mogu odlučiti zadržati određene informacije o dodjeli ugovora ako bi objava takvih informacija spriječila provođenje zakona ili bi to na neki drugi način bilo u suprotnosti s javnim interesom, dovodilo u pitanje legitimne komercijalne interese dobavljača ili bi moglo dovesti u pitanje pravedno tržišno natjecanje između njih.

Članak 155.

Pritužbe u vezi s ponudama

1.   Subjekti nepristrano i pravodobno razmatraju sve pritužbe dobavljača u vezi s navodnim kršenjem ove glave u kontekstu postupka nabave.

2.   Svaka stranka osigurava nediskriminirajuće, pravodobne, transparentne i učinkovite postupke koji dobavljačima omogućuju da se prituže na navodna kršenja ove glave koja nastanu u kontekstu nabava za koje imaju ili su imali interes.

3.   O pritužbama odlučuje nepristrano i neovisno tijelo za ispitivanje. Tijelo za ispitivanje koje nije sud podložno je ili sudskom nadzoru ili ima proceduralna jamstva slična onima koja ima sud.

4.   Postupci za pritužbu predviđaju:

(a)

brze privremene mjere za ispravljanje kršenja ove glave i očuvanje mogućnosti za trgovanje. Takvo djelovanje može rezultirati suspenzijom postupka nabave. Međutim, postupci mogu predvidjeti da se prilikom odlučivanja o tome treba li primijeniti te mjere vodi računa o prevladavajućim negativnim učincima na predmetne interese, uključujući javni interes; i

(b)

prema potrebi, ispravljanje kršenja ove glave ili, u nedostatku takvog ispravljanja, naknadu za pretrpljeni gubitak ili štetu, koja se može ograničiti na troškove pripreme ponude i protesta.

Članak 156.

Informacijska tehnologija

1.   Stranke, u mjeri u kojoj je to moguće, nastoje koristiti elektronička sredstava komunikacije kako bi omogućile učinkovito širenje informacija o javnoj nabavi, posebno što se tiče mogućnosti za javnu ponudu koje nude subjekti, istodobno poštujući načela transparentnosti i nediskriminacije.

2.   S ciljem poboljšanja pristupa tržištima javne nabave, svaka stranka nastoji uvesti sustav elektroničkog informiranja koji je obvezan za njihove subjekte.

3.   Stranke potiču korištenje elektroničkih sredstava za prijenos ponuda.

Članak 157.

Suradnja i pomoć

Stranke nastoje međusobno pružati tehničku suradnju i pomoć putem razvoja programa za osposobljavanje s ciljem postizanja boljeg razumijevanja njihovih pojedinačnih sustava i statistika javnih nabava te boljeg pristupa njihovim pojedinačnim tržištima.

Članak 158.

Statistička izvješća

Ako stranka ne osigura prihvatljivu razinu usklađenosti s člankom 147. stavkom 11., tada na zahtjev druge stranke prikuplja i drugoj stranci na godišnjoj osnovi dostavlja statističke podatke o svojim nabavama obuhvaćenima ovom glavom. Ta izvješća moraju sadržavati informacije utvrđene u Prilogu XIII. Dodatku 4.

Članak 159.

Izmjene područja primjene

1.   Bilo koja stranka može izmijeniti svoje područje primjene iz ove glave, pod uvjetom da:

(a)

o izmjeni obavijesti drugu stranku; i

(b)

drugoj stranci, u roku od 30 dana od dana takve obavijesti, pruži odgovarajuće kompenzacijske prilagodbe svojeg područja primjene kako bi se održala razina područja primjene usporediva s onom koja je postojala prije izmjene.

2.   Neovisno o stavku 1. točki (b), drugoj stranci ne pružaju se nikakve kompenzacijske prilagodbe ako se izmjena područja primjene iz ove glave od strane stranke tiče:

(a)

ispravaka potpuno formalne prirode i manjih izmjena priloga XI. i XII.; ili

(b)

jednog ili više obuhvaćenih subjekata nad kojima je uspješno ukinut vladin nadzor ili utjecaj kao rezultat privatizacije ili liberalizacije.

3.   Odbor za pridruživanje, prema potrebi, svojom odlukom mijenja relevantni prilog kako bi se u njemu odrazila izmjena o kojoj je predmetna stranka obavijestila.

Članak 160.

Daljnji pregovori

Ako bilo koja stranka u budućnosti nekoj trećoj stranci ponudi dodatne pogodnosti u vezi s pristupom njihovim odnosnim tržištima javne nabave iznad onog što je dogovoreno ovom glavom, pristat će započeti pregovore s drugom strankom s ciljem proširenja tih pogodnosti na nju na uzajamnoj osnovi posredstvom odluke Odbora za pridruživanje.

Članak 161.

Iznimke

Pod uvjetom da se te mjere ne primjenjuju na način koji bi predstavljao sredstvo proizvoljne ili neopravdane diskriminacije između stranaka ili prikriveno ograničenje trgovine između njih, ništa u ovoj glavi ne tumači se način da sprečava bilo koju stranku u usvajanju ili provedbi mjera:

(a)

potrebnih za zaštitu javnog morala, reda ili sigurnosti;

(b)

potrebnih za zaštitu života, zdravlja ili sigurnosti ljudi;

(c)

potrebnih za zaštitu života ili zdravlja životinja ili biljaka;

(d)

potrebnih za zaštitu intelektualnog vlasništva;

(e)

u vezi s robom ili uslugama hendikepiranih osoba, filantropskih institucija ili rada zatvorenika.

Članak 162.

Preispitivanje i provedba

Odbor za pridruživanje svake dvije godine preispituje provedbu ove glave, osim ako se stranke drukčije suglase; on razmatra svako pitanje koje iz nje proizlazi te poduzima odgovarajuće radnje u izvršavanju svojih funkcija. Osobito ispunjava sljedeće zadaće:

(a)

usklađuje razmjene između stranaka koje se odnose na razvoj i provedbu sustavâ informacijske tehnologije u području javne nabave;

(b)

daje odgovarajuće preporuke u vezi sa suradnjom između stranaka; i

(c)

donosi odluke tamo gdje je to predviđeno ovom glavom.

GLAVA V.

TEKUĆA PLAĆANJA I KRETANJA KAPITALA

Članak 163.

Cilj i opseg

1.   Cilj je stranaka liberalizacija međusobnih tekućih plaćanja i kretanja kapitala, u skladu s opredjeljenjima preuzetima u okviru međunarodnih financijskih institucija i uz poštovanje stabilnosti valute svake stranke.

2.   Ova se glava primjenjuje na sva tekuća plaćanja i kretanja kapitala između stranaka.

Članak 164.

Tekući račun

Stranke dopuštaju sva plaćanja i prijenose s tekućeg računa između stranaka u slobodno konvertibilnoj valuti i u skladu sa Statutom Međunarodnog monetarnog fonda.

Članak 165.

Kapitalni račun

U vezi s kretanjem kapitala bilance plaćanja, od stupanja na snagu ovog Sporazuma stranke dopuštaju slobodna kretanja kapitala povezanog s izravnim ulaganjima ostvarenima u skladu sa zakonodavstvom zemlje domaćina i ulaganjima ostvarenima u skladu s odredbama glave III. ovog dijela te likvidaciju ili povrat tog kapitala i svakog profita koji iz njega proizlazi.

Članak 166.

Iznimke i zaštitne mjere

1.   Ako, u iznimnim okolnostima, plaćanja i kretanja kapitala između stranaka uzrokuju ili prijete uzrokovanjem ozbiljnih poteškoća djelovanju monetarne politike ili tečajne politike u bilo kojoj stranci, predmetna stranka može poduzeti zaštitne mjere u vezi s kretanjima kapitala koje su nužne tijekom razdoblja koje nije dulje od godinu dana. Primjena zaštitnih mjera može se produljiti njihovim formalnim ponovnim uvođenjem.

2.   Stranka koja usvaja zaštitne mjere odmah o tome obavješćuje drugu stranku te u najkraćem mogućem roku dostavlja vremenski raspored njihovog ukidanja.

Članak 167.

Završne odredbe

1.   U vezi s ovom glavom, stranke potvrđuju svoja prava i obveze koje proizlaze iz bilo kojeg bilateralnog ili multilateralnog sporazuma kojeg su stranke.

2.   Kako bi promicale ciljeve ovog Sporazuma, stranke se međusobno savjetuju s ciljem olakšavanja kretanja kapitala između njih.

GLAVA VI.

PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA

Članak 168.

Cilj

Stranke dodjeljuju i osiguravaju odgovarajuću i učinkovitu zaštitu prava intelektualnog vlasništva u skladu s najvišim međunarodnim standardima, uključujući učinkovita sredstva provedbe tih prava koja su predviđena u međunarodnim ugovorima.

Članak 169.

Opseg

Za potrebe ovog Sporazuma, prava intelektualnog vlasništva sadrže autorsko pravo – uključujući autorsko pravo na računalnim programima i bazama podataka – te srodna prava, prava u vezi s patentima, industrijski dizajn, zemljopisne oznake, uključujući oznake podrijetla, žigove, planove rasporeda (topografije) integriranih sklopova, kao i zaštitu neobjavljenih informacija i zaštitu od nepoštenog tržišnog natjecanja iz članka 10.bis Pariške konvencije za zaštitu industrijskog vlasništva (Stockholmski akt, 1967.)

Članak 170.

Zaštita prava intelektualnog vlasništva

Radi ostvarenja ciljeva navedenih u članku 168., stranke:

(a)

nastavljaju osiguravati odgovarajuću i učinkovitu provedbu obveza koje proizlaze iz sljedećih konvencija:

i.

Sporazuma o trgovinskim aspektima prava intelektualnog vlasništva, Priloga 1.C Sporazumu o osnivanju Svjetske trgovinske organizacije („TRIPS”);

ii.

Pariške konvencije za zaštitu industrijskog vlasništva (Stockholmski akt, 1967.);

iii.

Bernske konvencije za zaštitu književnih i umjetničkih djela (Pariški akt, 1971.);

iv.

Rimske konvencije za zaštitu umjetnika izvođača, proizvođača fonograma i organizacija za radiodifuziju (Rim, 1961.); i

v.

Međunarodne konvencije za zaštitu novih biljnih sorti iz 1978. („UNPOV konvencija iz 1978.”) ili Međunarodne konvencije za zaštitu novih biljnih sorti iz 1991. („UNPOV konvencija iz 1991.”);

(b)

do 1. siječnja 2007. pristupaju i osiguravaju odgovarajuću i učinkovitu provedbu obveza koje proizlaze iz sljedećih multilateralnih konvencija:

i.

Nicanskog sporazuma o međunarodnoj klasifikaciji proizvoda i usluga za registraciju žigova (Ženevski akt, 1977., izmijenjen 1979.);

ii.

Ugovora o autorskom pravu Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (Ženeva, 1996.);

iii.

Ugovora o izvedbama i fonogramima Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (Ženeva, 1996.);

iv.

Ugovora o suradnji u području patenata (Washington, 1970., izmijenjen1979. i 1984.); i

v.

Strazburškog sporazuma iz 1971. o međunarodnoj klasifikaciji patenata (Strasbourg, 1971., izmijenjen 1979.);

(c)

do 1. siječnja 2009. pristupaju i osiguravaju odgovarajuću i učinkovitu provedbu obveza koje proizlaze iz sljedećih multilateralnih konvencija:

i.

Konvencije za zaštitu proizvođača fonograma od neodobrenog umnožavanja njihovih fonograma (Ženeva, 1971.);

ii.

Lokarnskog sporazuma o uspostavi međunarodne klasifikacije za industrijski dizajn (Lokarnska unija iz 1968., izmijenjen 1979.);

iii.

Budimpeštanskog ugovora o međunarodnom priznavanju depozita mikroorganizama za potrebe patentnog postupka (1977., izmijenjen 1980.); i

iv.

Ugovora o pravu žiga (Ženeva, 1994.);

(d)

čine sve kako bi prvom mogućom prilikom ratificirale i osigurale odgovarajuću i učinkovitu provedbu obveza koje proizlaze iz sljedećih multilateralnih konvencija:

i.

Protokola koji se odnosi na Madridski sporazum o međunarodnoj registraciji žigova (1989.);

ii.

Madridskog sporazuma o međunarodnoj registraciji žigova (Stockholmski akt 1967., izmijenjen 1979.); i

iii.

Bečkog sporazuma o uspostavi međunarodne klasifikacije figurativnih elemenata žigova (Beč, 1973., izmijenjen 1985.).

Članak 171.

Preispitivanje

Dok stranke izražavaju svoju privrženost poštovanju obveza koje proizlaze iz gore spomenutih mulitlateralnih konvencija, Odbor za pridruživanje može odlučiti da u članak 170. uključi druge multilateralne konvencije iz tog područja.

GLAVA VII.

TRŽIŠNO NATJECANJE

Članak 172.

Ciljevi

1.   Stranke se obvezuju svoje zakonodavstvo u području tržišnog natjecanja primjenjivati na način koji je u skladu s ovim dijelom Sporazuma kako bi izbjegle umanjivanje koristi od postupka liberalizacije robe i usluga ili kako ih poslovno ponašanje suprotno tržišnom natjecanju ne bi poništilo. U tu svrhu, stranke su suglasne surađivati i međusobno usklađivati svoja tijela nadležna za tržišno natjecanje prema odredbama ove glave.

2.   S ciljem sprečavanja narušavanja ili ograničenja tržišnog natjecanja koja bi mogla utjecati na trgovinu robom iil uslugama između njih, stranke posebnu pozornost posvećuju sporazumima koji su u suprotnosti s tržišnim natjecanjem, usklađenim djelovanjima i zlouporabama koje proizlaze iz pojedinačnog ili zajedničkog vladajućeg položaja.

3.   Stranke su suglasne surađivati i međusobno usklađivati provedbu zakonodavstva u području tržišnog natjecanja. Ta suradnja uključuje obavješćivanje, savjetovanje, razmjenu informacija koje nisu povjerljive naravi i tehničku pomoć. Stranke priznaju važnost prihvaćanja načela tržišnog natjecanja koje će obje stranke prihvatiti u međunarodnim forumima, uključujući WTO.

Članak 173.

Definicije

Za potrebe ove glave:

1.

„zakonodavstvo u području tržišnog natjecanja” uključuje:

(a)

za Zajednicu, članke 81., 82. i 86. Ugovora o osnivanju Europske zajednice, Uredbu (EEZ) br. 4064/89 i njihova provedbena pravila ili izmjene;

(b)

za Čile, Decreto Ley br. 211. iz 1973. i Ley br. 19.610 iz 1999. i njihova provedbena pravila ili izmjene;

(c)

sve izmjene gore spomenutog zakonodavstva nakon stupanja na snagu ovog Sporazuma.

2.

„tijelo nadležno za tržišno natjecanje” znači:

(a)

za Zajednicu, Komisija Europskih zajednica; i

(b)

za Čile, Fiscalía Nacional Económica i Comisión Resolutiva.

3.

„provedbena aktivnost” znači svaka primjena zakonodavstva u području tržišnog natjecanja putem istrage ili postupka koji vodi tijelo stranke nadležno za tržišno natjecanje, koje može rezultirati nametanjem sankcija ili protumjera.

Članak 174.

Obavješćivanje

1.   Svako tijelo nadležno za tržišno natjecanje obavješćuje tijelo druge stranke nadležno za tržišno natjecanje o provedbenoj aktivnosti ako:

(a)

može bitno utjecati na važne interese druge stranke;

(b)

se odnosi na ograničenja tržišnog natjecanja koja mogu imati neposredan i bitan utjecaj na području druge stranke; ili

(c)

se tiče djela koja su u suprotnosti s tržišnim natjecanjem, a odvijaju se pretežno na području druge stranke.

2.   Pod uvjetom da to nije u suprotnosti sa zakonodavstvom stranaka u području tržišnog natjecanja i ne utječe na bilo koju istragu koja je u tijeku, obavijest se šalje u ranoj fazi postupka. Drugo tijelo nadležno za tržišno natjecanje prilikom donošenja odluka može u obzir uzeti primljena mišljenja.

3.   Obavijesti predviđene stavkom 1. moraju biti dovoljno detaljne kako bi omogućile evaluaciju u svjetlu interesa druge stranke.

4.   Stranke se obvezuju uložiti sve napore kako bi osigurale da se obavješćivanje izvršava u gore navedenim okolnostima, vodeći računa o administrativnim sredstvima koja su im na raspolaganju.

Članak 175.

Usklađivanje provedbenih aktivnosti

Tijelo jedne stranke nadležno za tržišno natjecanje može obavijestiti tijelo druge stranke nadležno za tržišno natjecanje o svojoj spremnosti da uskladi provedbene aktivnosti u odnosu na poseban slučaj. To usklađivanje ne sprečava stranke u donošenju samostalnih odluka.

Članak 176.

Savjetovanja u slučaju kada se na interese jedne stranke negativno utječe na području druge stranke

1.   Svaka stranka tijekom svojih provedbenih aktivnosti, u skladu sa svojim zakonodavstvom, vodi računa, prema potrebi, o važnim interesima druge stranke. Ako tijelo neke stranke nadležno za tržišno natjecanje smatra da istraga ili postupak kojeg vodi tijelo druge stranke nadležno za tržišno natjecanje može negativno utjecati na važne interese te stranke, ono može izraziti svoja stajališta o tom pitanju ili zatražiti savjetovanja s drugim tijelom nadležnim za tržišno natjecanje. Ne dovodeći u pitanje nastavak bilo koje radnje prema zakonodavstvu u području tržišnog natjecanja i punu slobodu donošenja konačne odluke, tijelo nadležno za tržišno natjecanje kojemu se na taj način obrati temeljito i s razumijevanjem proučava stajališta koja je izrazilo tijelo nadležno za tržišno natjecanje koje je podnijelo zahtjev.

2.   Tijelo neke stranke nadležno za tržišno natjecanje koje smatra da na interese te stranke bitno i negativno utječu postupci koji su u suprotnosti s tržišnim natjecanjem, bilo kojeg porijekla koje provodi ili ih je provodilo jedno ili više poduzeća na području druge stranke, može zatražiti savjetovanja s tijelom te stranke nadležnim za tržišno natjecanje. Ta savjetovanja ne dovode u pitanje punu slobodu tijela nadležnog za tržišno natjecanje pri donošenju konačne odluke. Tijelo nadležno za tržišno natjecanje koje je konzultirano na takav način može poduzeti bilo koje korektivne mjere prema svojem zakonodavstvu u području tržišnog natjecanja koje smatra primjerenima, sukladno svojem domaćem pravu i ne dovodeći pritom u pitanje svoju punu slobodu odlučivanja u vezi s provedbom.

Članak 177.

Razmjena informacija i povjerljivost

1.   S ciljem olakšavanja učinkovite primjene svojih zakonodavstava u području tržišnog natjecanja, tijela nadležna za tržišno natjecanje mogu razmjenjivati informacije koje nisu povjerljive naravi.

2.   U svrhu poboljšanja transparentnosti i ne dovodeći u pitanje pravila i standarde povjerljivosti koji se primjenjuju u svakoj stranci, stranke se ovim obvezuju razmjenjivati informacije koje se odnose na sankcije i protumjere koje se primjenjuju kada predmetno tijelo nadležno za tržišno natjecanje smatra da bitno utječu na važne interese druge stranke te, ako to zatraži tijelo druge stranke nadležno za tržišno natjecanje, pružiti razloge zbog kojih su te radnje poduzete.

3.   Svaka stranka drugoj stranci jednom godišnje pruža informacije o državnoj pomoći, uključujući ukupni iznos pomoći i, prema potrebi, njihovu razdijeljenost po sektorima. Svaka stranka može zatražiti informacije o pojedinačnim slučajevima koji utječu na trgovinu između stranaka. Stranka koja je primila zahtjev poduzet će sve napore kako bi pružila informacije koje nisu povjerljive naravi.

4.   Sve razmjene informacija podložne su standardima povjerljivosti koji se primjenjuju u svakoj stranci. Povjerljive informacije čije je širenje izričito zabranjeno ili koje bi, ako ih se proširi, mogle negativno utjecati na interese stranaka, ne pružaju se bez izričitog pristanka izvora tih informacija.

5.   Svako tijelo nadležno za tržišno natjecanje održava povjerljivost svih informacija koje mu je drugo tijelo nadležno za tržišno natjecanje pružilo u povjerenju te se protivi svakom zahtjevu treće strane za otkrivanjem takvih informacija koju za to nije ovlastilo tijelo nadležno za tržišno natjecanje koje je informacije pružilo.

6.   Ako zakonodavstvo stranke to predviđa, povjerljive se informacije osobito mogu pružiti sudovima stranaka, pri čemu sudovi moraju čuvati njihovu povjerljivost.

Članak 178.

Tehnička pomoć

Stranke jedna drugoj mogu pružati tehničku pomoć kako bi iskoristile svoja pojedinačna iskustva i ojačale provedbu svojih zakona i politika u vezi s tržišnim natjecanjem.

Članak 179.

Javna poduzeća i poduzeća kojima su povjerena posebna ili isključiva prava, uključujući državne monopole

1.   Ništa u ovoj glavi ne sprečava stranku u određivanju ili održavanju javnih ili privatnih monopola sukladno svojem zakonodavstvu.

2.   U vezi s javnim poduzećima i poduzećima kojima su dodijeljena posebna ili isključiva prava, Odbor za pridruživanje osigurava da se, nakon dana stupanja na snagu ovog Sporazuma, ne usvoji niti provodi bilo koja mjera koja narušava trgovinu robom i uslugama između stranaka u mjeri koja bi bila suprotna interesima stranaka i da takva poduzeća podliježu pravilima tržišnog natjecanja u onoj mjeri u kojoj primjena takvih pravila ne ometa izvršenje, u pravu i u stvarnosti, određenih zadaća koje su im dodijeljene.

Članak 180.

Rješavanje sporova

Nijedna stranka ni za koje pitanje koje proizlazi iz ove glave ne smije koristiti postupke za rješavanje sporova predviđene ovim Sporazumom.

GLAVA VIII.

RJEŠAVANJE SPOROVA

POGLAVLJE I.

CILJ I OPSEG

Članak 181.

Cilj

Cilj je ove glave izbjegavanje i rješavanje sporova između stranaka u vezi s primjenom ovog dijela Sporazuma u dobroj vjeri te postizanje uzajamno zadovoljavajućeg rješenja bilo kojeg pitanja koje bi moglo utjecati na njegovo funkcioniranje.

Članak 182.

Opseg

Odredbe ove glave primjenjuju se na bilo koje pitanje koje proizlazi iz tumačenja i primjene ovog dijela Sporazuma, osim ako je izričito drukčije predviđeno.

POGLAVLJE II.

IZBJEGAVANJE SPOROVA

Članak 183.

Savjetovanja

1.   Stranke se stalno nastoje usuglasiti u vezi s tumačenjem i primjenom ovog dijela Sporazuma i ulažu sve napore kroz suradnju i savjetovanja kako bi izbjegle i riješile međusobne sporove te postigle uzajamno zadovoljavajuće rješenje bilo kojeg pitanja koje bi moglo utjecati na njegovo funkcioniranje.

2.   Svaka stranka može zatražiti savjetovanja unutar Odbora za pridruživanje u vezi s postojećom ili predloženom mjerom ili bilo kojim pitanjem koje se odnosi na primjenu ili tumačenje ovog dijela Sporazuma ili bilo kojim pitanjem za koje smatra da bi moglo utjecati na njegovo funkcioniranje. Za potrebe ove glave, „mjera” također uključuje i postupak. Stranka u zahtjevu navodi mjeru ili drugo pitanje na koje se žali, kao i odredbe ovog Sporazuma koje smatra primjenjivima te zahtjev dostavlja drugoj stranci.

3.   Odbor za pridruživanje sastaje se u roku od 30 dana od dostave zahtjeva. Na početku savjetovanja stranke pružaju informacije radi omogućavanja ispitivanja kako bi ta mjera ili bilo koje drugo pitanje moglo utjecati na funkcioniranje ili primjenu ovog dijela Sporazuma, a informacije koje se razmjenjuju tijekom savjetovanja tretiraju se kao povjerljive. Odbor za pridruživanje nastoji odmah odlukom riješiti spor. Ta odluka posebno navodi provedbene mjere koje predmetna stranka treba poduzeti te vremenski okvir za njihovo poduzimanje.

POGLAVLJE III.

POSTUPAK RJEŠAVANJA SPORA

Članak 184.

Pokretanje postupka

1.   Stranke u svakom trenutku nastoje postići uzajamno zadovoljavajući dogovor u vezi sa sporom.

2.   Ako stranka smatra da postojeća mjera druge stranke krši obvezu iz odredaba navedenih u članku 182. i ako se to pitanje ne riješi u roku od 15 dana nakon što se Odbor za pridruživanje sastane sukladno članku 183. stavku 3. ili 45 dana nakon dostave zahtjeva za savjetovanjem unutar Odbora za pridruživanje, ovisno o tome što nastupi ranije, ona može u pisanom obliku zatražiti osnivanje arbitražnog vijeća.

3.   Stranka koja se žali u zahtjevu navodi postojeću mjeru za koju smatra da krši ovaj dio Sporazuma i odredbe ovog Sporazuma koje smatra relevantnima te zahtjev dostavlja drugoj stranci i Odboru za pridruživanje.

Članak 185.

Imenovanje arbitara

1.   Arbitražna vijeća sastoje se od triju arbitara.

2.   Odbor za pridruživanje, najkasnije šest mjeseci od stupanja na snagu ovog Sporazuma, sastavlja popis od najmanje 15 pojedinaca koji su voljni i sposobni biti arbitri, od kojih trećina ne smiju biti državljani nijedne od stranaka i koji mogu biti imenovani predsjedavajućima arbitražnih vijeća. Odbor za pridruživanje osigurava da popis u svakom trenutku sadrži 15 osoba. Te osobe posjeduju stručnost ili iskustvo u pravu, međunarodnoj trgovini ili drugim predmetima koji se odnose na ovaj dio Sporazuma ili u rješavanju sporova koji proizlaze iz međunarodnih sporazuma o trgovini, one moraju biti neovisne, djelovati u okviru svojih ovlaštenja i ne smiju biti povezane ni s kojom strankom ili organizacijom niti primati naloge od njih te se moraju pridržavati pravila postupanja utvrđenih u Prilogu XVI. Taj se popis može izmijeniti svake tri godine.

3.   U roku od tri dana od zahtjeva za osnivanjem arbitražnog vijeća predsjedatelj Odbora za pridruživanje ždrijebom iz popisa iz stavka 2. izabire tri arbitra, jednog između pojedinaca koje je stranka koja se žali predložila Odboru za pridruživanje, jednog između pojedinaca koje je stranka na koju se žali predložila Odboru za pridruživanje te predsjedatelja između pojedinaca koji su u tu svrhu navedeni u stavku 2.

4.   Dan osnivanja arbitražnog vijeća jest dan kada se ždrijebom izaberu tri arbitra.

5.   Ako stranka smatra da neki arbitar ne ispunjava zahtjeve iz pravila postupanja, stranke se savjetuju i, ako se tako usuglase, zamjenjuju tog arbitra i izabiru novog sukladno stavku 6.

6.   Ako neki arbitar ne može sudjelovati u postupku, ako se povuče se ili ga se zamijeni, u roku od tri dana izabire se zamjena u skladu s postupkom izbora koji je bio korišten pri izboru navedenog arbitra. U tom se slučaju svi vremenski okviri koji se primjenjuju na postupak arbitražnog vijeća suspendiraju tijekom razdoblja od dana kada arbitar ne može sudjelovati u postupku, kada se povukao ili je zamijenjen do dana kada se izabere njegova zamjena.

Članak 186.

Informacije i tehnički savjeti

Na zahtjev stranke ili na vlastitu inicijativu, vijeće može dobiti informacije i tehničke savjete osoba i tijela koje smatra primjerenima. Sve tako dobivene informacije podnose se strankama kako bi mogle dati svoje primjedbe.

Članak 187.

Odluka arbitražnog vijeća

1.   Arbitražno vijeće strankama i Odboru za pridruživanje šalje svoju odluku, koja sadrži njegove nalaze i zaključke, u pravilu najkasnije tri mjeseca od dana osnivanja arbitražnog vijeća. Ni u kojem slučaju to ne smije učiniti kasnije od pet mjeseci od tog dana. Arbitražno vijeće svoje odluke temelji na podnescima i obavijestima stranaka te na svim informacijama koje primi sukladno članku 186. Odluka je konačna i javno dostupna.

2.   Odluka sadrži činjenične nalaze, primjenjivost relevantnih odredaba ovog Sporazuma i razloge koji stoje iza svih nalaza i zaključaka koji su doneseni.

3.   Arbitražna vijeća odredbe ovog Sporazuma tumače u skladu s uobičajenim pravilima tumačenja međunarodnog javnog prava, pri čemu se vodi računa o činjenici da stranke ovaj Sporazum moraju provoditi u dobroj vjeri i ne izbjegavati svoje obveze.

4.   Na stranci koja tvrdi da mjera druge stranke nije u skladu s odredbama ovog dijela Sporazuma teret je dokazivanja te neusklađenosti. Na stranci koja tvrdi da je mjera podložna iznimci iz ovog dijela Sporazuma teret je dokazivanja da se ta iznimka primjenjuje.

5.   U hitnim slučajevima, uključujući one koji uključuju pokvarljivu robu, arbitražno vijeće čini sve što je u njegovoj moći da strankama izda odluku u roku od 75 dana od dana osnivanja arbitražnog vijeća. Ni u kojem slučaju to ne smije učiniti kasnije od četiri mjeseci od tog dana. Arbitražno vijeće može donijeti prethodnu odluku o tome je li slučaj hitan.

6.   Sve odluke arbitražnog vijeća, uključujući donošenje odluke i bilo koje prethodne odluke, donose se većinom glasova.

7.   Stranka koja se žali može, uz suglasnost stranke na koju se žali, povući svoju pritužbu u bilo kojem trenutku prije nego što se odluka pošalje strankama i Odboru za pridruživanje. Takvo povlačenje ne dovodi u pitanje pravo na podnošenje nove pritužbe u vezi s istim predmetom u nekom kasnijem trenutku.

8.   Arbitražno vijeće može, uz suglasnost stranke na koju se žali, u bilo kojem trenutku suspendirati svoj rad na zahtjev stranke koja se žali na razdoblje od najviše 12 mjeseci. U slučaju takve suspenzije, vremenski okviri utvrđeni u stavcima 1. i 5. produljuju se za količinu vremena tijekom kojeg je rad bio suspendiran. Ako je rad vijeća bio suspendiran dulje od 12 mjeseci, ovlaštenje za osnivanje vijeća istječe, ne dovodeći u pitanje pravo stranke koja se žali da kasnije zatraži osnivanje arbitražnog vijeća u vezi s istim predmetom.

Članak 188.

Postupanje u skladu s odlukom

1.   Svaka je stranka obvezna poduzeti mjere potrebne za postupanje u skladu s odlukom arbitražnog vijeća.

2.   Stranke se nastoje usuglasiti o posebnim mjerama koje su potrebne za postupanje u skladu s odlukom.

3.   U roku od 30 dana nakon što je odluka poslana strankama i Odboru za pridruživanje, stranka na koju se žali obavješćuje drugu stranku o:

(a)

posebnim mjerama koje su potrebne za postupanje u skladu s odlukom;

(b)

primjerenom vremenskom okviru kako bi se to učinilo; i

(c)

konkretnom prijedlogu za privremenu naknadu do pune provedbe posebnih mjera koje su potrebne za postupanje u skladu s odlukom.

4.   U slučaju neslaganja između stranaka u vezi sa sadržajem takve obavijesti, stranka koja se žali od izvornog arbitražnog vijeća traži da donese odluku o tome jesu li predložene mjere iz stavka 3. točke (a) u skladu s ovim dijelom Sporazuma, o trajanju vremenskog okvira te o tome je li prijedlog naknade očito nerazmjeran. Odluka se donosi u roku od 45 dana od takvog zahtjeva.

5.   Predmetna stranka obavješćuje drugu stranku i Odbor za pridruživanje o provedbenim mjerama koje su usvojene kako bi se zaustavilo kršenje obveza iz ovog dijela Sporazuma, prije isteka primjerenog vremenskog okvira kojeg su stranke usuglasile ili utvrdile u skladu sa stavkom 4. Nakon te obavijesti, ta druga stranka može od izvornog arbitražnog vijeća zatražiti da donese odluku o usklađenosti tih mjera s ovim dijelom Sporazuma ako one nisu slične mjerama u vezi s kojima je arbitražno vijeće odlučilo, djelujući sukladno stavku 4., da su u skladu s ovim dijelom Sporazuma. Odluka arbitražnog vijeća donosi se u roku od 45 dana od takvog zahtjeva.

6.   Ako predmetna stranka ne obavijesti o provedbenim mjerama prije isteka primjerenog vremenskog okvira ili ako arbitražno vijeće donese odluku da provedbene mjere o kojima je obavijestila predmetna stranka nisu u skladu s njezinim obvezama iz ovog dijela Sporazuma, stranka koja se žali, ako ne dođe dogovora o naknadi, ima pravo suspendirati primjenu povlastica dodijeljenih prema ovoj glavi Sporazuma do razine koja je jednaka poništenju i narušavanju koje je prouzročila mjera za koju je utvrđeno da krši ovaj dio Sporazuma.

7.   Pri razmatranju koje povlastice treba suspendirati stranka koja se žali mora najprije nastojati suspendirati povlastice u istoj glavi ili glavama ovog dijela Sporazuma, kao što su one na koje je utjecala mjera za koju je arbitražno vijeće utvrdilo da krši ovaj dio Sporazuma. Ako stranka koja se žali smatra da nije izvedivo ili učinkovito suspendirati povlastice u istoj glavi ili glavama može suspendirati povlastice u drugim glavama, pod uvjetom da za to podnese opravdanje u pisanom obliku. Prilikom odabira povlastica koje se suspendiraju, prednost se daje onima koje najmanje ometaju funkcioniranje ovog Sporazuma.

8.   Stranka koja se žali obavješćuje drugu stranku i Odbor za pridruživanje o povlasticama koje namjerava suspendirati. U roku od pet dana od te obavijesti, druga stranka može od izvornog arbitražnog vijeća zatražiti da donese odluku jesu li povlastice koje stranka koja se žali namjerava suspendirati jednake poništenju i narušavanju koje je prouzročila mjera za koju je utvrđeno da krši ovaj dio Sporazuma te je li predložena suspenzija u skladu sa stavkom 7. Odluka arbitražnog vijeća donosi se u roku od 45 dana od takvog zahtjeva. Povlastice se ne suspendiraju sve dok arbitražno vijeće ne izda svoju odluku.

9.   Suspenzija povlastica je privremena, a stranka koja se žali primjenjuje ju samo dok se mjera za koju je utvrđeno da krši ovaj dio Sporazuma ne povuče ili izmijeni na način da se uskladi s ovim dijelom Sporazuma ili dok se stranke ne usuglase o rješenju spora.

10.   Na zahtjev bilo koje od stranaka, izvorno arbitražno vijeće donosi odluku o usklađenosti s ovim dijelom Sporazuma svake provedbene mjere usvojene nakon suspenzije povlastica te, u svjetlu te odluke, o tome treba li suspenziju povlastica ukinuti ili izmijeniti. Odluka arbitražnog vijeća donosi se u roku od 45 dana od takvog zahtjeva.

11.   Odluke predviđene ovim člankom konačne su i obvezujuće. Šalju se Odboru za pridruživanje i javno su dostupne.

POGLAVLJE IV.

OPĆE ODREDBE

Članak 189.

Opće odredbe

1.   Stranke uzajamnom suglasnošću mogu izmijeniti svako razdoblje iz ove glave.

2.   Osim ako se stranke drukčije usuglase, postupak pred arbitražnim vijećem uređuje ogledni poslovnik utvrđen u Prilogu XV. Odbor za pridruživanje može, kad god to smatra potrebnim, svojom odlukom izmijeniti ogledni poslovnik i pravila postupanja utvrđena u Prilogu XVI.

3.   Saslušanja pred arbitražnim vijećem zatvorena su za javnost, osim ako stranke drukčije odluče.

4.

(a)

Ako stranka traži naknadu zbog kršenja obveze iz Sporazuma WTO-a, može koristiti relevantna pravila i postupke iz Sporazuma WTO-a koji se primjenjuju neovisno o odredbama ovog Sporazuma.

(b)

Ako stranka traži naknadu zbog kršenja obveze iz ovog dijela Sporazuma, može koristiti pravila i postupke iz ove glave.

(c)

Osim ako se stranke drukčije usuglase, kada stranka traži naknadu zbog kršenja obveze iz ovog dijela Sporazuma koja je po sadržaju jednaka obvezi iz Sporazuma WTO-a, može koristiti relevantna pravila i postupke iz Sporazuma WTO-a koji se primjenjuju neovisno o odredbama ovog Sporazuma.

(d)

Jednom kada postupak za rješavanje spora započne, koristi se isključivo odabrani forum, ako nije odbio svoju nadležnost. Bilo koje pitanje o nadležnosti arbitražnih vijeća osnovanih prema ovoj glavi postavlja se u roku od 10 dana od osnivanja vijeća te se rješava prethodnom odlukom vijeća u roku od 30 dana od osnivanja vijeća.

GLAVA IX.

TRANSPARENTNOST

Članak 190.

Kontaktne točke i razmjena informacija

1.   Kako bi olakšala komunikaciju između stranaka o bilo kojem trgovinskom pitanju koje obuhvaća ovaj dio Sporazuma, svaka stranka određuje kontaktnu točku. Na zahtjev bilo koje stranke, kontaktna točka druge stranke navodi ured i dužnosnika koji je odgovoran za to pitanje i pruža traženu potporu kako bi se olakšala komunikacija sa strankom koja je podnijela zahtjev.

2.   Na zahtjev druge stranke, i u mjeri u kojoj joj to dopuštaju domaće zakonodavstvo i načela, svaka stranka pruža informacije i odgovara na svako pitanje druge stranke u vezi s aktualnom ili predloženom mjerom koja bi mogla bitno utjecati na funkcioniranje ovog dijela Sporazuma.

3.   Smatra se da su informacije iz ovog članka pružene ako su informacije stavljene na raspolaganje odgovarajućom obavijesti WTO-u ili ako su informacije stavljene na raspolaganje putem službene, javno i besplatno dostupne internetske stranice predmetne stranke.

Članak 191.

Suradnja u postizanju veće transparentnosti

Stranke su suglasne surađivati u bilateralnim i multilateralnim forumima kako bi postigle veću transparentnost u trgovinskim pitanjima.

Članak 192.

Objavljivanje

Svaka stranka osigurava da se njezini zakoni, drugi propisi, postupci i administrativne odluke opće primjene u vezi s bilo kojim trgovinskim pitanjem obuhvaćenim ovim dijelom Sporazuma odmah objavljuju ili učine javno dostupnima.

GLAVA X.

POSEBNE ZADAĆE TIJELA OSNOVANIH OVIM SPORAZUMOM U TRGOVINSKIM PITANJIMA

Članak 193.

Posebne zadaće

1.   Kada Odbor za pridruživanje obavlja bilo koju od zadaća koje su mu dodijeljene u ovom dijelu Sporazuma, sastavljen je od predstavnika Zajednice i Čilea odgovornih za pitanja u vezi s trgovinom, obično na razini viših dužnosnika.

2.   Neovisno o odredbama članka 6., Odbor za pridruživanje osobito ima sljedeće funkcije:

(a)

nadzirati provedbu i pravilnu primjenu odredaba ovog dijela Sporazuma, kao i bilo kojeg drugog instrumenta o kojem su se stranke usuglasile, a koji se odnosi na pitanja u vezi s trgovinom, u okviru ovog Sporazuma;

(b)

nadzirati daljnju razradu odredaba ovog dijela Sporazuma i vrednovati rezultate postignute njegovom primjenom;

(c)

rješavati sporove koji mogu nastati u vezi s tumačenjem ili primjenom ovog dijela Sporazuma, u skladu s odredbama članka 183.;

(d)

pomagati Vijeću za pridruživanje u obavljanju njegovih funkcija u vezi s pitanjima povezanima s trgovinom;

(e)

nadzirati rad svih posebnih odbora osnovanih prema ovom dijelu Sporazuma;

(f)

izvršavati bilo koju drugu funkciju koja mu se dodijeli prema ovom dijelu Sporazuma ili koju mu povjeri Vijeće za pridruživanje, u vezi s pitanjima povezanima s trgovinom; i

(g)

godišnje izvješćivati Vijeće za pridruživanje.

3.   U izvršavanju svojih obveza iz stavka 2., Odbor za pridruživanje može:

(a)

ustanoviti bilo kakav poseban odbor ili tijelo za rješavanje pitanja iz njegove nadležnosti i utvrditi njihov sastav i obveze te poslovnik;

(b)

se sastajati u bilo koje vrijeme o kojem se stranke usuglase;

(c)

razmatrati bilo koja pitanja povezana s trgovinom te poduzeti odgovarajuće radnje u obavljanju svojih funkcija; i

(d)

donositi odluke i davati preporuke o pitanjima povezanima s trgovinom, u skladu s člankom 6.

4.   Sukladno članku 5. i članku 6. stavku 4., stranke provode odluke koje proizlaze iz primjene članka 60. stavka 5 i članka 74. te članka 38. Priloga III., u skladu s Prilogom XVII.

GLAVA XI.

IZNIMKE U PODRUČJU TRGOVINE

Članak 194.

Klauzula o nacionalnoj sigurnosti

1.   Ništa u ovom Sporazumu:

(a)

od stranke ne zahtijeva da pruži bilo koju informaciju za čije otkrivanje smatra da je u suprotnosti s njezinim ključnim sigurnosnim interesima;

(b)

ne sprečava stranku da poduzme bilo kakve radnje koje smatra neophodnima za zaštitu njezinih ključnih sigurnosnih interesa

i.

u vezi s fisibilnim materijalima i materijalima za fuziju ili s materijalima iz kojih potječu;

ii.

u vezi s trgovinom oružjem, streljivom i ratnim potrepštinama te takvom trgovinom drugom robom i materijalima ili u vezi s pružanjem usluga, koje se posredno ili neposredno izvršava u svrhu opskrbe vojne ustanove;

iii.

u vezi s javnom nabavom prijeko potrebnom za nacionalnu sigurnost ili u svrhu nacionalne obrane; ili

iv.

poduzete u vrijeme rata ili drugog izvanrednog stanja u međunarodnim odnosima; ili

(c)

ne sprečava stranku da poduzme bilo kakve radnje sukladno njezinim obvezama iz Povelje Ujedinjenih naroda za održavanje međunarodnog mira i sigurnosti.

2.   Odbor za pridruživanje u najvećoj se mogućoj mjeri obavješćuje o mjerama poduzetima sukladno stavku 1. točkama (b) i (c) i o njihovom prestanku.

Članak 195.

Poteškoće s bilancom plaćanja

1.   Ako se stranka nađe u ozbiljnim poteškoćama s bilancom plaćanja i vanjskim financijskim poteškoćama ili joj iste prijete, može usvojiti ili provoditi ograničavajuće mjere u odnosu na trgovinu robom i uslugama te u odnosu na plaćanja i kretanja kapitala, uključujući ona povezana s neposrednim ulaganjem.

2.   Stranke nastoje izbjeći primjenu ograničavajućih mjera iz stavka 1.

3.   Bilo koja ograničavajuća mjera usvojena i provedena prema ovom članku je nediskriminirajuća i ima ograničeno trajanje te ne prelazi ono što je nužno kako bi se popravile poteškoće u vezi s bilancom plaćanja i financijskim stanjem. Mjere moraju biti u skladu s uvjetima utvrđenima u sporazumima WTO-a i, prema potrebi, sa Statutom Međunarodnog monetarnog fonda.

4.   Stranka koja provodi ili je usvojila ograničavajuće mjere, ili bilo kakve njihove izmjene, odmah o njima obavješćuje drugu stranku i dostavlja, što je prije moguće, vremenski raspored za njihovo uklanjanje.

5.   Stranka koja primjenjuje ograničavajuće mjere odmah provodi savjetovanja unutar Odbora za pridruživanje. Tim se savjetovanjima procjenjuje stanje bilance plaćanja predmetne stranke i ograničenja koja su usvojena ili se provode prema ovom članku, vodeći računa, između ostalog, o čimbenicima kao što su:

(a)

narav i opseg poteškoća s bilancom plaćanja i vanjske financijske poteškoće;

(b)

vanjsko gospodarsko i trgovinsko okružje stranke koja se savjetuje;

(c)

alternativne korektivne mjere koje mogu biti na raspolaganju.

Pri savjetovanjima se ispituje usklađenost bilo koje ograničavajuće mjere sa stavcima 3. i 4. Prihvaćaju se svi nalazi o statističkim i drugim činjenicama koje je u vezi s deviznim poslovanjem, novčanim pričuvama i bilancom plaćanja predstavio Međunarodni monetarni fond, a zaključci se temelje na ocjeni Fonda o stanju bilance plaćanja i vanjskom financijskom stanju stranke koja se savjetuje.

Članak 196.

Oporezivanje

1.   Ništa u ovom dijelu Sporazuma ili u bilo kojem drugom aranžmanu usvojenom prema ovom Sporazumu ne tumači se na način da stranke, prilikom primjene relevantnih odredaba njihovog fiskalnog zakonodavstva, sprečava da razlikuju porezne obveznike koji nisu u istom položaju, posebno u odnosu na njihovo boravište ili mjesto gdje je njihov kapital uložen.

2.   Ništa u ovom dijelu Sporazuma ili u bilo kojem drugom aranžmanu usvojenom prema ovom Sporazumu ne tumači se na način da sprečava usvajanje ili provedbu bilo koje mjere kojoj je cilj sprečavanje izbjegavanja ili utaje poreza sukladno poreznim odredbama sporazuma o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja ili sukladno drugim dogovorima o porezu ili domaćem fiskalnom zakonodavstvu.

3.   Ništa u ovom dijelu Sporazuma ne utječe na prava i obveze bilo koje stranke iz bilo koje porezne konvencije. U slučaju bilo kakvog neslaganja između ovog Sporazuma i bilo koje takve konvencije, odredbe konvencije imat će prednost u mjeri u kojoj postoji neslaganje.

DIO V.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 197.

Definicija stranaka

Za potrebe ovog Sporazuma, „stranke” znači Zajednica ili njezine države članice ili Zajednica i njezine države članice u okviru njihovih područja nadležnosti predviđenih Ugovoru o osnivanju Europske zajednice, s jedne strane, i Republika Čile, s druge strane.

Članak 198.

Stupanje na snagu

1.   Ovaj Sporazum stupa na snagu prvog dana mjeseca koji slijedi nakon mjeseca u kojem su stranke jedna drugu obavijestile o završetku postupaka potrebnih u tu svrhu.

2.   Obavijesti se šalju glavnom tajniku Vijeća Europskih zajednica, koji je depozitar ovog Sporazuma.

3.   Neovisno o stavku 1., Zajednica i Čile suglasni su primjenjivati članke 3. do 11., članak 18., članke 24. do 27., članke 48. do 54., članak 55. točke (a), (b), (f), (h) i (i), članke 56. do 93., članke 136. do 162. i članke 172. do 206., od prvog dana mjeseca koji slijedi nakon dana kada su se Zajednica i Čile međusobno obavijestili o završetku postupaka potrebnih u tu svrhu.

4.   Ako stranke neku odredbu ovog Sporazuma primjenjuju prije njegovog stupanja na snagu, svako se pozivanje u takvoj odredbi na stupanje na snagu ovog Sporazuma odnosi na dan od kojeg su stranke suglasne tu odredbu primjenjivati u skladu sa stavkom 3.

5.   Od dana stupanja na snagu u skladu sa stavkom 1., ovaj Sporazum zamjenjuje Okvirni sporazum o suradnji. Kao iznimka, Protokol o uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima uz Okvirni sporazum o suradnji od 13. lipnja 2001. ostaje na snazi i postaje sastavni dio ovog Sporazuma.

Članak 199.

Trajanje

1.   Ovaj Sporazum vrijedi neograničeno vrijeme.

2.   Bilo koja stranka može pisanom obavijesti obavijestiti drugu stranku o svojoj namjeri da otkaže ovaj Sporazum.

3.   Otkazivanje stupa na snagu šest mjeseci od obavijesti drugoj stranci.

Članak 200.

Ispunjavanje obveza

1.   Stranke usvajaju opće i posebne mjere koje su im potrebne kako bi ispunile svoje obveze iz ovog Sporazuma i osigurale da su u skladu s ciljevima utvrđenima u ovom Sporazumu.

2.   Ako jedna od stranaka smatra da druga stranka nije ispunila obvezu iz ovog Sporazuma, može poduzeti odgovarajuće mjere. Prije nego što to učini mora u roku od 30 dana Vijeću za pridruživanje pružiti sve relevantne informacije potrebne za temeljito ispitivanje stanja s ciljem traženja rješenja koje je strankama prihvatljivo.

Pri odabiru mjera prednost se mora dati onima koje najmanje ometaju funkcioniranje ovog Sporazuma. O tim se mjerama odmah obavješćuje Odbor za pridruživanje te su, ako druga stranka to zatraži, predmetom savjetovanja u Odboru.

3.   Odstupajući od stavka 2., svaka stranka može odmah poduzeti odgovarajuće mjere u skladu s međunarodnim pravom u slučaju:

(a)

otkazivanja ovog Sporazuma koje nije sankcionirano općim pravilima međunarodnog prava;

(b)

kada druga stranka krši bitne elemente ovog Sporazuma iz članka 1. stavka 1.

Druga stranka može zatražiti sazivanje hitnog sastanka kako bi se u roku od 15 dana stranke okupile radi temeljitog ispitivanja stanja s ciljem traženja rješenja koje je strankama prihvatljivo.

4.   Odstupajući od stavka 2., ako jedna od stranaka smatra da druga stranka nije ispunila obvezu iz dijela IV., ona ima isključivo pravo koristiti i poštovati postupke za rješavanje sporova utvrđene u glavi VIII. dijela IV.

Članak 201.

Evolutivna klauzula

1.   Stranke se mogu uzajamno usuglasiti o proširenju ovog Sporazuma kako bi proširile i dopunile njegovo područje primjene u skladu sa svojim zakonodavstvima, sklapanjem sporazumâ o posebnim sektorima ili aktivnostima u svjetlu iskustva stečenog tijekom njegove provedbe.

2.   Što se tiče provedbe ovog Sporazuma, bilo koja stranka može davati prijedloge usmjerene na proširenje suradnje u svim područjima, vodeći računa o iskustvu stečenom tijekom njegove provedbe.

Članak 202.

Zaštita podataka

Stranke su suglasne dodijeliti visoku razinu zaštite obradi osobnih i drugih podataka, koja odgovara najvišim međunarodnim standardima.

Članak 203.

Klauzula o nacionalnoj sigurnosti

Odredbe članka 194. primjenjuju se na cijeli Sporazum.

Članak 204.

Teritorijalna primjena

Ovaj se Sporazum primjenjuje, s jedne strane, na područja u kojima se primjenjuje Ugovor o osnivanju Europske zajednice i prema uvjetima utvrđenima u tom Ugovoru te, s druge strane, na državno područje Republike Čilea.

Članak 205.

Vjerodostojni tekstovi

Ovaj je Sporazum sastavljen u po dva primjerka na danskom, engleskom, finskom, francuskom, grčkom, nizozemskom, njemačkom, portugalskom, talijanskom, španjolskom i švedskom jeziku, pri čemu je svaki tekst jednako vjerodostojan.

Članak 206.

Prilozi, dodaci, protokoli i napomene

Prilozi, dodaci, protokoli i napomene uz ovaj Sporazum čine njegov sastavni dio.

EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Acuerdo.

TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne aftale.

ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschrift unter dieses Abkommen gesetzt.

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογράφοντες πληρεξούσιοι έθεσαν την υπογραφή τους κάτω από την παρούσα συμφωνία.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned Plenipotentiaries have signed this Agreement.

EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés ont signé le présent accord.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti plenipotenziari hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze overeenkomst hebben gesteld.

EM FÉ DO QUE, os plenipotenciários abaixo-assinados apuseram as suas assinaturas no presente Acordo.

TÄMÄN VAKUUDEKSI allekirjoittaneet täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

TILL BEVIS HÄRPÅ har undertecknade befullmäktigade undertecknat detta avtal.

Hecho en Bruselas, el dieciocho de noviembre del dos mil dos.

Udfærdiget i Bruxelles den attende november to tusind og to.

Geschehen zu Brüssel am achtzehnten November zweitausendundzwei.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα οκτώ Νοεμβρίου δύο χιλιάδες δύο.

Done at Brussels on the eighteenth day of November in the Godina two thousand and two.

Fait à Bruxelles, le dix-huit novembre deux mille deux.

Fatto a Bruxelles, addì diciotto novembre duemiladue.

Gedaan te Brussel, de achttiende november tweeduizendtwee.

Feito em Bruxelas, em dezoito de Novembro de dois mil e dois.

Tehty Brysselissä kahdeksantenatoista päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattakaksi.

Som skedde i Bryssel den artonde november tjugohundratvå.

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

Image

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

På Kongeriget Danmarks vegne

Image

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Image

Por el Reino de España

Image

Pour la République française

Image

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

Image

Per la Repubblica italiana

Image

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Image

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image

Für die Republik Österreich

Image

Pela República Portuguesa

Image

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

Image

För Konungariket Sverige

Image

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Image

Por la República de Chile

Image


(1)  Ex19 02 20 je „punjena tjestenina s masenim udjelom riba, rakova, mekušaca ili ostalih vodenih beskralješnjaka većim od 20 %”.

(2)  Svi domaći porezi ili druga domaća davanja, ili bilo koji zakon, drugi propis ili zahtjev iz stavka 2. koji se primjenjuje na uvezeni proizvod i slični domaći proizvod te se ubire ili provodi u slučaju uvezenog proizvoda u trenutku ili na mjestu uvoza, ipak se smatra domaćim porezom ili drugim domaćim davanjem ili zakonom, drugim propisom ili zahtjevom iz stavka 2., te sukladno tome podliježe odredbama ovog članka.

(3)  Za porez koji ispunjava uvjete iz prve rečenice smatra se da nije sukladan odredbama druge rečenice samo u slučajevima kada postoji konkurencija između, s jedne strane, oporezovanog proizvoda i, s druge strane, neposredno konkurentnog ili zamjenjivog proizvoda koji nije slično oporezovan.

(4)  Propisi sukladni odredbama prve rečenice ne smatraju se protivnima odredbama druge rečenice u bilo kojem slučaju u kojem su svi proizvodi koji podliježu propisima proizvedeni u zemlji u znatnim količinama. Ne može se smatrati da je propis sukladan odredbama druge rečenice na temelju tvrdnje da omjer ili iznos dodijeljen svakom od proizvoda koji podliježu propisu predstavlja pravičan odnos između uvezenih i domaćih proizvoda.

(5)  Stavak 2. točka (c) ne obuhvaća mjere stranke koje ograničuju unos za pružanje usluga.

(6)  Posebne obveze preuzete temeljem ovog članka ne tumače se kao zahtjev strankama da naknade bilo koji postojeći podređeni konkurentni položaj koji proizlazi iz činjenice da su relevantne usluge ili pružatelji usluga stranog podrijetla.

(7)  Uključivanje ove odredbe u ovo poglavlje ne dovodi u pitanje stajalište Čilea o pitanju treba li elektroničku trgovinu smatrati pružanjem usluga ili ne.

(8)  Radiodifuzijsko emitiranje definira se kao neprekinuti prijenos potreban za distribuciju signala televizijskog i radijskog programa javnosti, ali ne obuhvaća kontribucijske veze između operatera.

(9)  Stavak 2. točka (c) ne obuhvaća mjere stranke koje ograničuju unos za pružanje financijskih usluga.

(10)  Posebne obveze preuzete temeljem ovog članka ne tumače se kao zahtjev strankama da nadoknade bilo koji prirođeni podređeni konkurentni položaj koji proizlazi iz činjenice da su relevantne financijske usluge ili pružatelji financijskih usluga stranog podrijetla.

(11)  Stranka osobito može zahtijevati da fizičke osobe moraju posjedovati potrebne akademske kvalifikacije i/ili stručno iskustvo, određeno na području gdje se pruža usluga ili financijska usluga ili se uspostavlja poslovni nastan, za sektor predmetne djelatnosti.

(12)  Za potrebe ove glave, tehnički propis je dokument koji utvrđuje značajke proizvoda ili usluge ili s njima povezane postupke i načine proizvodnje, uključujući primjenjive administrativne odredbe, pridržavanje kojih je obvezno. Također može uključivati ili se baviti isključivo zahtjevima u vezi s terminologijom, simbolima, pakiranjem, obilježavanjem ili etiketiranjem koji se primjenjuju na proizvod, uslugu, postupak ili način proizvodnje.

(13)  Za potrebe ove glave, norma je dokument kojeg je odobrilo priznato tijelo, a koji, za opću i stalnu upotrebu, predviđa pravila, smjernice ili značajke proizvoda ili usluga ili s njima povezane postupke i načine proizvodnje, pridržavanje kojih nije obvezno. Također može uključivati ili se baviti isključivo sa zahtjevima u vezi s terminologijom, simbolima, pakiranjem, obilježavanjem ili etiketiranjem koji se primjenjuju na proizvod, uslugu, postupak ili način proizvodnje.


POPIS PRILOGA

PRILOG I.

RASPORED UKIDANJA CARINE ZAJEDNICE

(iz članaka 60., 65., 68. i 71.)

PRILOG II.

RASPORED UKIDANJA CARINE ČILEA

(iz članaka 60., 66., 69. i 72.)

PRILOG III.

DEFINICIJA POJMA PROIZVODÂ S PODRIJETLOM I NAČINI ADMINISTRATIVNE SURADNJE

(iz članka 58.)

PRILOG IV.

SPORAZUM O SANITARNIM I FITOSANITARNIM MJERAMA PRIMJENJIVIMA NA TRGOVINU ŽIVOTINJAMA I ŽIVOTINJSKIM PROIZVODIMA, BILJKAMA, BILJNIM PROIZVODIMA I DRUGOM ROBOM TE O DOBROBITI ŽIVOTINJA

(iz članka 89.)

PRILOG V.

SPORAZUM O TRGOVINI VINIMA

(iz članka 90.)

PRILOG VI.

SPORAZUM O TRGOVINI JAKIM ALKOHOLNIM PIĆIMA I AROMATIZIRANIM PIĆIMA

(iz članka 90.)

PRILOG VII.

POPIS POSEBNIH OBVEZA U VEZI S USLUGAMA

(iz članka 99.)

PRILOG VIII.

POPIS POSEBNIH OBVEZA U VEZI S FINANCIJSKIM USLUGAMA

(iz članka 120.)

PRILOG IX.

TIJELA NADLEŽNA ZA FINANCIJSKE USLUGE

(iz članka 127.)

PRILOG X.

POPIS POSEBNIH OBVEZA U VEZI S POSLOVNIM NASTANOM

(iz članka 132.)

PRILOG XI.

OPSEG JAVNIH NABAVA ZAJEDNICE

(iz članka 137.)

PRILOG XII.

OPSEG JAVNIH NABAVA ČILEA

(iz članka 137.)

PRILOG XIII.

JAVNA NABAVA

PROVEDBA ODREĐENIH ODREDABA DIJELA IV., GLAVE IV.

PRILOG XIV.

TEKUĆA PLAĆANJA I KRETANJE KAPITALA

(iz članaka 164. i 165.)

PRILOG XV.

OGLEDNI POSLOVNIK ZA POSTUPANJE ARBITRAŽNIH VIJEĆA

(iz članka 189.)

PRILOG XVI.

PRAVILA POSTUPANJA ZA ČLANOVE ARBITRAŽNIH VIJEĆA

(iz članaka 185. i 189.)

PRILOG XVII.

PROVEDBA ODREĐENIH ODLUKA IZ DIJELA IV.

(iz članka 193. stavka 4.)

PRILOG I.

RASPORED UKIDANJA CARINE ZAJEDNICE

(iz članaka 60., 65., 68. i 71. Sporazuma o pridruživanju)

Uvodna napomena

Raspored carina u ovom Prilogu sadrži sljedeća četiri stupca:

(a)   „tarifni broj HS 2002”: tarifni broj koji se koristi u nomenklaturi Harmoniziranog sustava, iz članka 62.

(b)   „Opis”: opis proizvoda iz tarifnog broja

(c)   „Osnova”: osnovna carina od koje počinje program ukidanja carine, iz članka 60. stavka 3.

(d)   „Kategorija”: kategorija ili kategorije kojima pripada predmetni proizvod za svrhe ukidanja carine. Kategorije koje se primjenjuju na uvoz u Zajednicu iz Čilea jesu sljedeće, kako je utvrđeno u člancima 65., 68. i 71.:

„Godina 0.”: liberalizacija stupanjem na snagu ovog Sporazuma

„Godina 3.”: liberalizacija tijekom prijelaznog razdoblja od tri godine

„Godina 4.”: liberalizacija tijekom prijelaznog razdoblja od četiri godine

„Godina 7.”: liberalizacija tijekom prijelaznog razdoblja od sedam godina

„Godina 10.”: liberalizacija tijekom prijelaznog razdoblja od deset godina

„R”: carinska olakšica od 50 % osnovne carine

„EP”: liberalizacija se odnosi samo na ad valorem carinu, a posebna carina, povezana s ulaznom cijenom, održava se

„SP”: liberalizacija se odnosi samo na ad valorem carinu, posebna se carina održava

„PN”: nema liberalizacije jer su ti proizvodi obuhvaćeni nazivima koji su zaštićeni u Zajednici

„CK”: liberalizacija unutar carinske kvote (za posebne uvjete, vidjeti odjeljak 1.)

Ovaj opis rasporeda carina namijenjen je samo da se olakša razumijevanje ovog Priloga i ne zamjenjuje niti mijenja relevantne odredbe dijela IV. glave II.

ODJELJAK 1.

Carinske kvote za proizvode iz kategorije „CK”

(iz članka 68. stavka 2. i članka 71. stavka 5.)

Sljedeće carinske olakšice primjenjuju se od dana stupanja na snagu ovog Sporazuma na godišnjoj osnovi prilikom uvoza u Zajednicu proizvoda podrijetlom iz Čilea:

Poljoprivredni proizvodi

1.

Zajednica dopušta uvoz oslobođen carine sljedećih količina i proizvoda s povećanjem izvorne količine za 10 % svake godine:

(a)

ukupne količine od 1 000 metričkih tona proizvoda razvrstanih u tarifne brojeve 0201 20, 0201 30 00, 0202 20 i 0202 30, navedenih u ovom Prilogu kao „CK(1a)”;

(b)

ukupne količine od 3 500 metričkih tona proizvoda razvrstanih u tarifne brojeve ex 0203, 1601 00, 1602 41, 1602 42 i 1602 49, navedenih u ovom Prilogu kao „CK(1b)”;

(c)

količine od 2 000 metričkih tona proizvoda razvrstanih u tarifne brojeve 0204, navedenih u ovom Prilogu kao „CK(1c)”; i

(d)

ukupne količine od 7 250 metričkih tona proizvoda razvrstanih u tarifne brojeve 0207 11, 0207 12, 0207 13, 0207 14, 0207 24, 0207 25, 0207 26, 0207 27, 0207 32 11, 0207 32 15, 0207 32 19, 0207 33 11, 0207 33 19, 0207 35 15, 0207 35 21, 0207 35 53, 0207 35 63, 0207 35 71, 0207 36 15, 0207 36 21, 0207 36 53, 0207 36 63, 0207 36 71, 1602 31 i 1602 32, navedenih u ovom Prilogu kao „CK(1d)”.

2.

Zajednica dopušta uvoz oslobođen carine sljedećih količina i proizvoda s povećanjem izvorne količine za 5 % svake godine:

(a)

količine od 1 500 metričkih tona proizvoda razvrstanih u tarifni broj 0406, navedenih u ovom Prilogu kao „CK(2a)”;

(b)

količine od 500 metričkih tona proizvoda razvrstanih u tarifni broj 0703 20 00, navedenih u ovom Prilogu kao „CK(2b)”;

(c)

količine od 1 000 metričkih tona proizvoda razvrstanih u tarifni broj 1104, navedenih u ovom Prilogu kao „CK(2c)”;

(d)

ukupne količine od 500 metričkih tona proizvoda razvrstanih u tarifne brojeve 2003 10 20 i 2003 10 30, navedenih u ovom Prilogu kao „CK(2d)”;

(e)

količine od 1 000 metričkih tona proizvoda razvrstanih u tarifni broj 2008 60 19, navedenih u ovom Prilogu kao „CK(2e)”;

(f)

količine od 37 000 metričkih tona proizvoda razvrstanih u tarifni broj 0806 10 10, u razdoblju od 1. siječnja do 14. srpnja, navedenih u ovom Prilogu kao „CK(2f)”; i

(g)

količine od 3 000 metričkih tona proizvoda razvrstanih u tarifni broj 0806 10 10, u razdoblju od 1. studenoga do 31. prosinca, navedenih u ovom Prilogu kao „CK(2g)”.

Prerađeni poljoprivredni proizvodi

3.

Zajednica dopušta uvoz oslobođen carine sljedećih količina i proizvoda:

(a)

ukupne količine od 400 metričkih tona proizvoda razvrstanih u tarifne brojeve 1704 10b 11, 1704 10 19, 1704 10 91, 1704 10 99, 1704 90 10, 1704 90 30, 1704 90 51, 1704 90 55, 1704 90 61, 1704 90 65, 1704 90 71, 1704 90 75, 1704 90 81 i 1704 90 99, navedenih u ovom Prilogu kao „CK(3a)”;

(b)

ukupne količine od 400 metričkih tona proizvoda razvrstanih u tarifne brojeve 1806 20 10, 1806 20 30, 1806 20 50, 1806 20 70, 1806 20 80, 1806 20 95, 1806 31 00, 1806 32 10, 1806 32 90, 1806 90 11, 1806 90 19, 1806 90 31, 1806 90 39, 1806 90 50, 1806 90 60, 1806 90 70 i 1806 90 90, navedenih u ovom Prilogu kao „CK(3b)”; i

(c)

ukupne količine od 500 metričkih tona proizvoda razvrstanih u tarifne brojeve 1905 31 11, 1905 31 19, 1905 31 30, 1905 31 91, 1905 31 99, 1905 32 11, 1905 32 19, 1905 32 91, 1905 32 99, 1905 90 40 i 1905 90 45, navedenih u ovom Prilogu kao „CK(3c)”.

Proizvodi ribarstva

4.

Zajednica dopušta uvoz sljedećih količina i proizvoda te s postupnim ukidanjem carine u deset jednakih faza, pri čemu se prvo odvija na dan stupanja na snagu ovog Sporazuma, a ostalih devet 1. siječnja svake naredne godine, kako bi se carina potpuno ukinula do 1. siječnja desete godine od stupanja na snagu ovog Sporazuma:

(a)

ukupne količine od 5 000 metričkih tona proizvoda razvrstanih u tarifne brojeve 0302 69 66, 0302 69 67, 0302 69 68 i 0302 69 69, navedenih u ovom Prilogu kao „CK(4a)”; i

(b)

ukupne količine od 40 metričkih tona proizvoda razvrstanih u tarifne brojeve 0305 30 30 i 0305 41 00, navedenih u ovom Prilogu kao „CK(4b)”.

Osnovna carina unutar kvote od koje počinje ukidanje carine jest carina koja se stvarno primjenjuje u trenutku stupanja na snagu ovog Sporazuma.

5.

Zajednica dopušta uvoz ukupne količine od 150 metričkih tona konzervirane tune, osim fileta dobivenih uzdužnim rezanjem razvrstanih u tarifne brojeve 1604 14 11, 1604 14 18, 1604 19 39 i 1604 20 70 te navedenih u ovom Prilogu kao „CK(5)”, s povlaštenom carinom od jedne trećine carina koje su utvrđene po načelu najpovlaštenije nacije, a koje se primjenjuju u trenutku uvoza.

ODJELJAK 2.

Ulazne cijene koje se trenutačno primjenjuju za proizvode navedene u kategoriji „EP” u ovom Prilogu utvrđene su u Dodatku.

ODJELJAK 3.

Raspored ukidanja carine Zajednice

HS Heading 2002

Description

Base

Category

01

LIVE ANIMALS

 

 

 

0101

Live horses, asses, mules and hinnies:

 

 

 

0101 10

— Pure-bred breeding animals:

 

 

 

0101 10 10

— — Horses

0,0

Year 0

 

0101 10 90

— — Other

4,2

Year 4

 

0101 90

— Other:

 

 

 

— — Horses:

 

 

 

0101 90 11

— — — For slaughter

0,0

Year 0

 

0101 90 19

— — — Other

8,0

Year 7

 

0101 90 30

— — Asses

4,2

Year 4

 

0101 90 90

— — Mules and hinnies

7,4

Year 7

 

0102

Live bovine animals

 

 

 

0102 10

— Pure-bred breeding animals

 

 

 

0102 10 10

— — Heifers (female bovines that have never calved)

0,0

Year 0

 

0102 10 30

— — Cows

0,0

Year 0

 

0102 10 90

— — Other

0,0

Year 0

 

0102 90

— Other

 

 

 

— — Domestic species

 

 

 

0102 90 05

— — — Of a weight not exceeding 80 kg

 

 

— — — Of a weight exceeding 80 kg but not exceeding 160 kg

 

 

 

0102 90 21

— — — — For slaughter

 

 

0102 90 29

— — — — Other

 

 

— — — Of a weight exceeding 160 kg but not exceeding 300 kg

 

 

 

0102 90 41

— — — — For slaughter

 

 

0102 90 49

— — — — Other

 

 

— — — Of a weight exceeding 300 kg

 

 

 

— — — — Heifers (female bovines that have never calved)

 

 

 

0102 90 51

— — — — — For slaughter

 

 

0102 90 59

— — — — — Other

 

 

— — — — Cows

 

 

 

0102 90 61

— — — — — For slaughter

 

 

0102 90 69

— — — — — Other

 

 

— — — — Other

 

 

 

0102 90 71

— — — — — For slaughter

 

 

0102 90 79

— — — — — Other

 

 

0102 90 90

— — Other

0,0

Year 0

 

0103

Live swine

 

 

 

0103 10 00

— Pure-bred breeding animals

0,0

Year 0

 

— Other

 

 

 

0103 91

— — Weighing less than 50 kg

 

 

 

0103 91 10

— — — Domestic species

 

 

0103 91 90

— — — Other

0,0

Year 0

 

0103 92

— — Weighing 50 kg or more

 

 

 

— — — Domestic species

 

 

 

0103 92 11

— — — — Sows having farrowed at least once, of a weight of not less than 160 kg

 

 

0103 92 19

— — — — Other

 

 

0103 92 90

— — — Other

0,0

Year 0

 

0104

Live sheep and goats

 

 

 

0104 10

— Sheep

 

 

 

0104 10 10

— — Pure-bred breeding animals

0,0

Year 0

 

— — Other

 

 

 

0104 10 30

— — — Lambs (up to a year old)

 

 

0104 10 80

— — — Other

 

 

0104 20

— Goats

 

 

 

0104 20 10

— — Pure-bred breeding animals

0,0

Year 0

 

0104 20 90

— — Other

 

 

0105

Live poultry, that is to say, fowls of the species Gallus domesticus, ducks, geese, turkeys and guinea fowls

 

 

 

— Weighing not more than 185 g

 

 

 

0105 11

— — Fowls of the species Gallus domesticus

 

 

 

— — — Grandparent and parent female chicks

 

 

 

0105 11 11

— — — — Laying stocks

 

 

0105 11 19

— — — — Other

 

 

— — — Other

 

 

 

0105 11 91

— — — — Laying stocks

 

 

0105 11 99

— — — — Other

 

 

0105 12 00

— — Turkeys

 

 

0105 19

— — Other

 

 

 

0105 19 20

— — — Geese

 

 

0105 19 90

— — — Ducks and guinea fowls

 

 

— Other

 

 

 

0105 92 00

— — Fowls of the species Gallus domesticus weighing not more than 2000 g

 

 

0105 93 00

— — Fowls of the species Gallus domesticus weighing more than 2000 g

 

 

0105 99

— — Other

 

 

 

0105 99 10

— — — Ducks

 

 

0105 99 20

— — — Geese

 

 

0105 99 30

— — — Turkeys

 

 

0105 99 50

— — — Guinea fowls

 

 

0106

Other live animals:

 

 

 

— Mammals:

 

 

 

0106 11 00

— — Primates

0,0

Year 0

 

0106 12 00

— — Whales, dolphins and porpoises (mammals of the order Cetacea); manatees and dugongs (mammals of the order Sirenia)

0,0

Year 0

 

0106 19

— — Other:

 

 

 

0106 19 10

— — — Domestic rabbits

0,0

Year 0

 

0106 19 90

— — — Other

0,0

Year 0

 

0106 20 00

— Reptiles (including snakes and turtles)

0,0

Year 0

 

— Birds:

 

 

 

0106 31 00

— — Birds of prey

0,0

Year 0

 

0106 32 00

— — Psittaciformes (including parrots, parakeets, macaws and cockatoos)

0,0

Year 0

 

0106 39

— — Other:

 

 

 

0106 39 10

— — — Pigeons

2,9

Year 4

 

0106 39 90

— — — Other

0,0

Year 0

 

0106 90 00

— Other

0,0

Year 0

 

02

MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL

 

 

 

0201

Meat of bovine animals, fresh or chilled

 

 

 

0201 10 00

— Carcases and half-carcases

 

 

0201 20

— Other cuts with bone in

 

 

 

0201 20 20

— — ‘Compensated’ quarters

 

TQ(1a)

0201 20 30

— — Unseparated or separated forequarters

 

TQ(1a)

0201 20 50

— — Unseparated or separated hindquarters

 

TQ(1a)

0201 20 90

— — Other

 

TQ(1a)

0201 30 00

— Boneless

 

TQ(1a)

0202

Meat of bovine animals, frozen

 

 

 

0202 10 00

— Carcases and half-carcases

 

 

0202 20

— Other cuts with bone in

 

 

 

0202 20 10

— — ‘Compensated’ quarters

 

TQ(1a)

0202 20 30

— — Unseparated or separated forequarters

 

TQ(1a)

0202 20 50

— — Unseparated or separated hindquarters

 

TQ(1a)

0202 20 90

— — Other

 

TQ(1a)

0202 30

— Boneless

 

 

 

0202 30 10

— — Forequarters, whole or cut into a maximum of five pieces, each quarter being in a single block; ‘compensated’ quarters in two blocks, one of which contains the forequarter, whole or cut into a maximum of five pieces, and the other, the hindquarter, excluding the tenderloin, in one piece

 

TQ(1a)

0202 30 50

— — Crop, chuck and blade and brisket cuts

 

TQ(1a)

0202 30 90

— — Other

 

TQ(1a)

0203

Meat of swine, fresh, chilled or frozen

 

 

 

— Fresh or chilled

 

 

 

0203 11

— — Carcases and half-carcases

 

 

 

0203 11 10

— — — Of domestic swine

 

TQ(1b)

0203 11 90

— — — Other

0,0

Year 0

 

0203 12

— — Hams, shoulders and cuts thereof, with bone in

 

 

 

— — — Of domestic swine

 

 

 

0203 12 11

— — — — Hams and cuts thereof

 

TQ(1b)

0203 12 19

— — — — Shoulders and cuts thereof

 

TQ(1b)

0203 12 90

— — — Other

0,0

Year 0

 

0203 19

— — Other

 

 

 

— — — Of domestic swine

 

 

 

0203 19 11

— — — — Fore-ends and cuts thereof

 

TQ(1b)

0203 19 13

— — — — Loins and cuts thereof, with bone in

 

TQ(1b)

0203 19 15

— — — — Bellies (streaky) and cuts thereof

 

TQ(1b)

— — — — Other

 

 

 

0203 19 55

— — — — — Boneless

 

TQ(1b)

0203 19 59

— — — — — Other

 

TQ(1b)

0203 19 90

— — — Other

0,0

Year 0

 

— Frozen

 

 

 

0203 21

— — Carcases and half-carcases

 

 

 

0203 21 10

— — — Of domestic swine

 

TQ(1b)

0203 21 90

— — — Other

0,0

Year 0

 

0203 22

— — Hams, shoulders and cuts thereof, with bone in

 

 

 

— — — Of domestic swine

 

 

 

0203 22 11

— — — — Hams and cuts thereof

 

TQ(1b)

0203 22 19

— — — — Shoulders and cuts thereof

 

TQ(1b)

0203 22 90

— — — Other

0,0

Year 0

 

0203 29

— — Other

 

 

 

— — — Of domestic swine

 

 

 

0203 29 11

— — — — Fore-ends and cuts thereof

 

TQ(1b)

0203 29 13

— — — — Loins and cuts thereof, with bone in

 

TQ(1b)

0203 29 15

— — — — Bellies (streaky) and cuts thereof

 

TQ(1b)

— — — — Other

 

 

 

0203 29 55

— — — — — Boneless

 

TQ(1b)

0203 29 59

— — — — — Other

 

TQ(1b)

0203 29 90

— — — Other

0,0

Year 0

 

0204

Meat of sheep or goats, fresh, chilled or frozen

 

 

 

0204 10 00

— Carcases and half-carcases of lamb, fresh or chilled

 

TQ(1c)

— Other meat of sheep, fresh or chilled

 

 

 

0204 21 00

— — Carcases and half-carcases

 

TQ(1c)

0204 22

— — Other cuts with bone in

 

 

 

0204 22 10

— — — Short forequarters

 

TQ(1c)

0204 22 30

— — — Chines and/or best ends

 

TQ(1c)

0204 22 50

— — — Legs

 

TQ(1c)

0204 22 90

— — — Other

 

TQ(1c)

0204 23 00

— — Boneless

 

TQ(1c)

0204 30 00

— Carcases and half-carcases of lamb, frozen

 

TQ(1c)

— Other meat of sheep, frozen

 

 

 

0204 41 00

— — Carcases and half-carcases

 

TQ(1c)

0204 42

— — Other cuts with bone in

 

 

 

0204 42 10

— — — Short forequarters

 

TQ(1c)

0204 42 30

— — — Chines and/or best ends

 

TQ(1c)

0204 42 50

— — — Legs

 

TQ(1c)

0204 42 90

— — — Other

 

TQ(1c)

0204 43

— — Boneless

 

 

 

0204 43 10

— — — Of lamb

 

TQ(1c)

0204 43 90

— — — Other

 

TQ(1c)

0204 50

— Meat of goats

 

 

 

— — Fresh or chilled

 

 

 

0204 50 11

— — — Carcases and half-carcases

 

TQ(1c)

0204 50 13

— — — Short forequarters

 

TQ(1c)

0204 50 15

— — — Chines and/or best ends

 

TQ(1c)

0204 50 19

— — — Legs

 

TQ(1c)

— — — Other

 

 

 

0204 50 31

— — — — Cuts with bone in

 

TQ(1c)

0204 50 39

— — — — Boneless cuts

 

TQ(1c)

— — Frozen

 

 

 

0204 50 51

— — — Carcases and half-carcases

 

TQ(1c)

0204 50 53

— — — Short forequarters

 

TQ(1c)

0204 50 55

— — — Chines and/or best ends

 

TQ(1c)

0204 50 59

— — — Legs

 

TQ(1c)

— — — Other

 

 

 

0204 50 71

— — — — Cuts with bone in

 

TQ(1c)

0204 50 79

— — — — Boneless cuts

 

TQ(1c)

0205 00

Meat of horses, asses, mules or hinnies, fresh, chilled or frozen

 

 

 

— Of horses

 

 

 

0205 00 11

— — Fresh or chilled

1,6

Year 4

 

0205 00 19

— — Frozen

1,6

Year 4

 

0205 00 90

— Of asses, mules or hinnies

1,6

Year 4

 

0206

Edible offal of bovine animals, swine, sheep, goats, horses, asses, mules or hinnies, fresh, chilled or frozen

 

 

 

0206 10

— Of bovine animals, fresh or chilled

 

 

 

0206 10 10

— — For the manufacture of pharmaceutical products

0,0

Year 0

 

— — Other

 

 

 

0206 10 91

— — — Livers

0,0

Year 0

 

0206 10 95

— — — Thick skirt and thin skirt

 

 

0206 10 99

— — — Other

0,0

Year 0

 

— Of bovine animals, frozen

 

 

 

0206 21 00

— — Tongues

0,0

Year 0

 

0206 22 00

— — Livers

0,0

Year 0

 

0206 29

— — Other

 

 

 

0206 29 10

— — — For the manufacture of pharmaceutical products

0,0

Year 0

 

— — — Other

 

 

 

0206 29 91

— — — — Thick skirt and thin skirt

 

 

0206 29 99

— — — — Other

0,0

Year 0

 

0206 30

— Of swine, fresh or chilled

 

 

 

— — Of domestic swine

 

 

 

0206 30 20

— — — Livers

0,0

Year 0

 

0206 30 30

— — — Other

0,0

Year 0

 

0206 30 80

— — Other

0,0

Year 0

 

— Of swine, frozen

 

 

 

0206 41

— — Livers

 

 

 

0206 41 20

— — — Of domestic swine

0,0

Year 0

 

0206 41 80

— — — Other

0,0

Year 0

 

0206 49

— — Other

 

 

 

0206 49 20

— — — Of domestic swine

0,0

Year 0

 

0206 49 80

— — — Other

0,0

Year 0

 

0206 80

— Other, fresh or chilled

 

 

 

0206 80 10

— — For the manufacture of pharmaceutical products

0,0

Year 0

 

— — Other

 

 

 

0206 80 91

— — — Of horses, asses, mules and hinnies

2,9

Year 4

 

0206 80 99

— — — Of sheep and goats

0,0

Year 0

 

0206 90

— Other, frozen

 

 

 

0206 90 10

— — For the manufacture of pharmaceutical products

0,0

Year 0

 

— — Other

 

 

 

0206 90 91

— — — Of horses, asses, mules and hinnies

2,9

Year 4

 

0206 90 99

— — — Of sheep and goats

0,0

Year 0

 

0207

Meat and edible offal, of the poultry of heading 0105, fresh, chilled or frozen

 

 

 

— Of fowls of the species Gallus domesticus

 

 

 

0207 11

— — Not cut in pieces, fresh or chilled

 

 

 

0207 11 10

— — — Plucked and gutted, with heads and feet, known as ‘83 % chickens’

 

TQ(1d)

0207 11 30

— — — Plucked and drawn, without heads and feet but with necks, hearts, livers and gizzards, known as ‘70 % chickens’

 

TQ(1d)

0207 11 90

— — — Plucked and drawn, without heads and feet and without necks, hearts, livers and gizzards, known as ‘65 % chickens’, or otherwise presented

 

TQ(1d)

0207 12

— — Not cut in pieces, frozen

 

 

 

0207 12 10

— — — Plucked and drawn, without heads and feet but with necks, hearts, livers and gizzards, known as ‘70 % chickens’

 

TQ(1d)

0207 12 90

— — — Plucked and drawn, without heads and feet and without necks, hearts, livers and gizzards, known as ‘65 % chickens’, or otherwise presented

 

TQ(1d)

0207 13

— — Cuts and offal, fresh or chilled

 

 

 

— — — Cuts

 

 

 

0207 13 10

— — — — Boneless

 

TQ(1d)

— — — — With bone in

 

 

 

0207 13 20

— — — — — Halves or quarters

 

TQ(1d)

0207 13 30

— — — — — Whole wings, with or without tips

 

TQ(1d)

0207 13 40

— — — — — Backs, necks, backs with necks attached, rumps and wing tips

 

TQ(1d)

0207 13 50

— — — — — Breasts and cuts thereof

 

TQ(1d)

0207 13 60

— — — — — Legs and cuts thereof

 

TQ(1d)

0207 13 70

— — — — — Other

 

TQ(1d)

— — — Offal

 

 

 

0207 13 91

— — — — Livers

6,4

Year 4

TQ(1d)

0207 13 99

— — — — Other

 

TQ(1d)

0207 14

— — Cuts and offal, frozen

 

 

 

— — — Cuts

 

 

 

0207 14 10

— — — — Boneless

 

TQ(1d)

— — — — With bone in

 

 

 

0207 14 20

— — — — — Halves or quarters

 

TQ(1d)

0207 14 30

— — — — — Whole wings, with or without tips

 

TQ(1d)

0207 14 40

— — — — — Backs, necks, backs with necks attached, rumps and wing tips

 

TQ(1d)

0207 14 50

— — — — — Breasts and cuts thereof

 

TQ(1d)

0207 14 60

— — — — — Legs and cuts thereof

 

TQ(1d)

0207 14 70

— — — — — Other

 

TQ(1d)

— — — Offal

 

 

 

0207 14 91

— — — — Livers

2,9

Year 4

TQ(1d)

0207 14 99

— — — — Other

 

TQ(1d)

— Of turkeys

 

 

 

0207 24

— — Not cut in pieces, fresh or chilled

 

 

 

0207 24 10

— — — Plucked and drawn, without heads and feet but with necks, hearts, livers and gizzards, known as ‘80 % turkeys’

 

TQ(1d)

0207 24 90

— — — Plucked and drawn, without heads and feet and without necks, hearts, livers and gizzards, known as ‘73 % turkeys’, or otherwise presented

 

TQ(1d)

0207 25

— — Not cut in pieces, frozen

 

 

 

0207 25 10

— — — Plucked and drawn, without heads and feet but with necks, hearts, livers and gizzards, known as ‘80 % turkeys’

 

TQ(1d)

0207 25 90

— — — Plucked and drawn, without heads and feet and without necks, hearts, livers and gizzards, known as ‘73 % turkeys’, or otherwise presented

 

TQ(1d)

0207 26

— — Cuts and offal, fresh or chilled

 

 

 

— — — Cuts

 

 

 

0207 26 10

— — — — Boneless

 

TQ(1d)

— — — — With bone in

 

 

 

0207 26 20

— — — — — Halves or quarters

 

TQ(1d)

0207 26 30

— — — — — Whole wings, with or without tips

 

TQ(1d)

0207 26 40

— — — — — Backs, necks, backs with necks attached, rumps and wing tips

 

TQ(1d)

0207 26 50

— — — — — Breasts and cuts thereof

 

TQ(1d)

— — — — — Legs and cuts thereof

 

 

 

0207 26 60

— — — — — — Drumsticks and cuts of drumsticks

 

TQ(1d)

0207 26 70

— — — — — — Other

 

TQ(1d)

0207 26 80

— — — — — Other

 

TQ(1d)

— — — Offal

 

 

 

0207 26 91

— — — — Livers

6,4

Year 4

TQ(1d)

0207 26 99

— — — — Other

 

TQ(1d)

0207 27

— — Cuts and offal, frozen

 

 

 

— — — Cuts

 

 

 

0207 27 10

— — — — Boneless

 

TQ(1d)

— — — — With bone in

 

 

 

0207 27 20

— — — — — Halves or quarters

 

TQ(1d)

0207 27 30

— — — — — Whole wings, with or without tips

 

TQ(1d)

0207 27 40

— — — — — Backs, necks, backs with necks attached, rumps and wing tips

 

TQ(1d)

0207 27 50

— — — — — Breasts and cuts thereof

 

TQ(1d)

— — — — — Legs and cuts thereof

 

 

 

0207 27 60

— — — — — — Drumsticks and cuts thereof

 

TQ(1d)

0207 27 70

— — — — — — Other

 

TQ(1d)

0207 27 80

— — — — — Other

 

TQ(1d)

— — — Offal

 

 

 

0207 27 91

— — — — Livers

2,9

Year 4

TQ(1d)

0207 27 99

— — — — Other

 

TQ(1d)

— Of ducks, geese or guinea fowls

 

 

 

0207 32

— — Not cut in pieces, fresh or chilled

 

 

 

— — — Of ducks

 

 

 

0207 32 11

— — — — Plucked, bled, gutted but not drawn, with heads and feet, known as ‘85 % ducks’

 

TQ(1d)

0207 32 15

— — — — Plucked and drawn, without heads and feet but with necks, hearts, livers and gizzards, known as ‘70 % ducks’

 

TQ(1d)

0207 32 19

— — — — Plucked and drawn, without heads and feet and without necks, hearts, livers and gizzards, known as ‘63 % ducks’, or otherwise presented

 

TQ(1d)

— — — Of geese

 

 

 

0207 32 51

— — — — Plucked, bled, not drawn, with heads and feet, known as ‘82 % geese’

 

 

0207 32 59

— — — — Plucked and drawn, without heads and feet, with or without hearts and gizzards, known as ‘75 % geese’, or otherwise presented

 

 

0207 32 90

— — — Of guinea fowls

 

 

0207 33

— — Not cut in pieces, frozen

 

 

 

— — — Of ducks

 

 

 

0207 33 11

— — — — Plucked and drawn, without heads and feet but with necks, hearts, livers and gizzards, known as ‘70 % ducks’

 

TQ(1d)

0207 33 19

— — — — Plucked and drawn, without heads and feet and without necks, hearts, livers and gizzards, known as ‘63 % ducks’, or otherwise presented

 

TQ(1d)

— — — Of geese

 

 

 

0207 33 51

— — — — Plucked, bled, not drawn, with heads and feet, known as ‘82 % geese’

 

 

0207 33 59

— — — — Plucked and drawn, without heads and feet, with or without hearts and gizzards, known as ‘75 % geese’, or otherwise presented

 

 

0207 33 90

— — — Of guinea fowls

 

 

0207 34

— — Fatty livers, fresh or chilled

 

 

 

0207 34 10

— — — Of geese

0,0

Year 0

 

0207 34 90

— — — Of ducks

0,0

Year 0

 

0207 35

— — Other, fresh or chilled

 

 

 

— — — Cuts

 

 

 

— — — — Boneless

 

 

 

0207 35 11

— — — — — Of geese

 

 

0207 35 15

— — — — — Of ducks and guinea fowls

 

TQ(1d)

— — — — With bone in

 

 

 

— — — — — Halves or quarters

 

 

 

0207 35 21

— — — — — — Of ducks

 

TQ(1d)

0207 35 23

— — — — — — Of geese

 

 

0207 35 25

— — — — — — Of guinea fowls

 

 

0207 35 31

— — — — — Whole wings, with or without tips

 

 

0207 35 41

— — — — — Backs, necks, backs with necks attached, rumps and wing tips

 

 

— — — — — Breasts and cuts thereof

 

 

 

0207 35 51

— — — — — — Of geese

 

 

0207 35 53

— — — — — — Of ducks and guinea fowls

 

TQ(1d)

— — — — — Legs and cuts thereof

 

 

 

0207 35 61

— — — — — — Of geese

 

 

0207 35 63

— — — — — — Of ducks and guinea fowls

 

TQ(1d)

0207 35 71

— — — — — Goose or duck paletots

 

TQ(1d)

0207 35 79

— — — — — Other

 

 

— — — Offal

 

 

 

0207 35 91

— — — — Livers, other than fatty livers

6,4

Year 4

 

0207 35 99

— — — — Other

 

 

0207 36

— — Other, frozen

 

 

 

— — — Cuts

 

 

 

— — — — Boneless

 

 

 

0207 36 11

— — — — — Of geese

 

 

0207 36 15

— — — — — Of ducks and guinea fowls

 

TQ(1d)

— — — — With bone in

 

 

 

— — — — — Halves or quarters

 

 

 

0207 36 21

— — — — — — Of ducks

 

TQ(1d)

0207 36 23

— — — — — — Of geese

 

 

0207 36 25

— — — — — — Of guinea fowls

 

 

0207 36 31

— — — — — Whole wings, with or without tips

 

 

0207 36 41

— — — — — Backs, necks, backs with necks attached, rumps and wing tips

 

 

— — — — — Breasts and cuts thereof

 

 

 

0207 36 51

— — — — — — Of geese

 

 

0207 36 53

— — — — — — Of ducks and guinea fowls

 

TQ(1d)

— — — — — Legs and cuts thereof

 

 

 

0207 36 61

— — — — — — Of geese

 

 

0207 36 63

— — — — — — Of ducks and guinea fowls

 

TQ(1d)

0207 36 71

— — — — — Goose or duck paletots

 

TQ(1d)

0207 36 79

— — — — — Other

 

 

— — — Offal

 

 

 

— — — — Livers

 

 

 

0207 36 81

— — — — — Fatty livers of geese

0,0

Year 0

 

0207 36 85

— — — — — Fatty livers of ducks

0,0

Year 0

 

0207 36 89

— — — — — Other

2,9

Year 4

 

0207 36 90

— — — — Other

 

 

0208

Other meat and edible meat offal, fresh, chilled or frozen:

 

 

 

0208 10

— Of rabbits or hares:

 

 

 

— — Of domestic rabbits:

 

 

 

0208 10 11

— — — Fresh or chilled

2,9

Year 4

 

0208 10 19

— — — Frozen

2,9

Year 4

 

0208 10 90

— — Other

0,0

Year 0

 

0208 20 00

— Frogs' legs

0,0

Year 0

 

0208 30 00

— Of primates

5,5

Year 4

 

0208 40

— Of whales, dolphins and porpoises (mammals of the order Cetacea); of manatees and dugongs (mammals of the order Sirenia):

 

 

 

0208 40 10

— — Of whales meat

6,4

Year 4

 

0208 40 90

— — Other

5,5

Year 4

 

0208 50 00

— Of reptiles (including snakes and turtles)

5,5

Year 4

 

0208 90

— Other:

 

 

 

0208 90 10

— — Of domestic pigeons

2,9

Year 4

 

— — Of game, other than of rabbits or hares:

 

 

 

0208 90 20

— — — Of quails

0,0

Year 0

 

0208 90 40

— — — Other

0,0

Year 0

 

0208 90 55

— — Of seal meat

6,4

Year 4

 

0208 90 60

— — Of reindeer

5,5

Year 4

 

0208 90 95

— — Other

5,5

Year 4

 

0209 00

Pig fat, free of lean meat, and poultry fat, not rendered or otherwise extracted, fresh, chilled, frozen, salted, in brine, dried or smoked

 

 

 

— Subcutaneous pig fat

 

 

 

0209 00 11

— — Fresh, chilled, frozen, salted or in brine

 

 

0209 00 19

— — Dried or smoked

 

 

0209 00 30

— Pig fat, other than that falling within subheading 0209 00 11 or 0209 00 19

 

 

0209 00 90

— Poultry fat

 

 

0210

Meat and edible meat offal, salted, in brine, dried or smoked; edible flours and meals of meat or meat offal

 

 

 

— Meat of swine

 

 

 

0210 11

— — Hams, shoulders and cuts thereof, with bone in

 

 

 

— — — Of domestic swine

 

 

 

— — — — Salted or in brine

 

 

 

0210 11 11

— — — — — Hams and cuts thereof

 

 

0210 11 19

— — — — — Shoulders and cuts thereof

 

 

— — — — Dried or smoked

 

 

 

0210 11 31

— — — — — Hams and cuts thereof

 

 

0210 11 39

— — — — — Shoulders and cuts thereof

 

 

0210 11 90

— — — Other

15,4

Year 10

 

0210 12

— — Bellies (streaky) and cuts thereof

 

 

 

— — — Of domestic swine

 

 

 

0210 12 11

— — — — Salted or in brine

 

 

0210 12 19

— — — — Dried or smoked

 

 

0210 12 90

— — — Other

15,4

Year 10

 

0210 19

— — Other

 

 

 

— — — Of domestic swine

 

 

 

— — — — Salted or in brine

 

 

 

0210 19 10

— — — — — Bacon sides or spencers

 

 

0210 19 20

— — — — — Three-quarter sides or middles

 

 

0210 19 30

— — — — — Fore-ends and cuts thereof

 

 

0210 19 40

— — — — — Loins and cuts thereof

 

 

— — — — — Other

 

 

 

0210 19 51

— — — — — — Boneless

 

 

0210 19 59

— — — — — — Other

 

 

— — — — Dried or smoked

 

 

 

0210 19 60

— — — — — Fore-ends and cuts thereof

 

 

0210 19 70

— — — — — Loins and cuts thereof

 

 

— — — — — Other

 

 

 

0210 19 81

— — — — — — Boneless

 

 

0210 19 89

— — — — — — Other

 

 

0210 19 90

— — — Other

15,4

Year 10

 

0210 20

— Meat of bovine animals

 

 

 

0210 20 10

— — With bone in

 

 

0210 20 90

— — Boneless

 

 

— Other, including edible flours and meals of meat and meat offal:

 

 

 

0210 91 00

— — Of primates

15,4

Year 10

 

0210 92 00

— — Of whales, dolphins and porpoises (mammals of the order Cetacea); of manatees and dugongs (mammals of the order Sirenia)

15,4

Year 10

 

0210 93 00

— — Of reptiles (including snakes and turtles)

15,4

Year 10

 

0210 99

— — Other:

 

 

 

— — — Meat:

 

 

 

0210 99 10

— — — — Of horses, salted, in brine or dried

2,9

Year 4

 

— — — — Of sheep and goats:

 

 

 

0210 99 21

— — — — — With bone in

 

 

0210 99 29

— — — — — Boneless

 

 

0210 99 31

— — — — Of reindeer

15,4

Year 10

 

0210 99 39

— — — — Other

15,4

Year 10

 

— — — Offal:

 

 

 

— — — — Of domestic swine:

 

 

 

0210 99 41

— — — — — Livers

 

 

0210 99 49

— — — — — Other

 

 

— — — — Of bovine animals:

 

 

 

0210 99 51

— — — — — Thick skirt and thin skirt

 

 

0210 99 59

— — — — — Other

8,9

Year 7

 

0210 99 60

— — — — Of sheep and goats

10,7

Year 10

 

— — — — Other:

 

 

 

— — — — — Poultry liver:

 

 

 

0210 99 71

— — — — — — Fatty livers of geese or ducks, salted or in brine

0,0

Year 0

 

0210 99 79

— — — — — — Other

6,4

Year 4

 

0210 99 80

— — — — — Other

10,7

Year 10

 

0210 99 90

— — — Edible flours and meals of meat or meat offal

 

 

03

FISH AND CRUSTACEANS, MOLLUSCS AND OTHER AQUATIC INVERTEBRATES

 

 

 

0301

Live fish

 

 

 

0301 10

— Ornamental fish

 

 

 

0301 10 10

— — Freshwater fish

0,0

Year 0

 

0301 10 90

— — Saltwater fish

0,0

Year 0

 

— Other live fish

 

 

 

0301 91

— — Trout (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster)

 

 

 

0301 91 10

— — — Of the species Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster

8,0

Year 4

 

0301 91 90

— — — Other

8,5

Year 7

 

0301 92 00

— — Eels (Anguilla spp.)

0,0

Year 0

 

0301 93 00

— — Carp

8,0

Year 4

 

0301 99

— — Other

 

 

 

— — — Freshwater fish

 

 

 

0301 99 11

— — — — Pacific salmon (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus), Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon (Hucho hucho)

2,0

Year 0

 

0301 99 19

— — — — Other

8,0

Year 0

 

0301 99 90

— — — Saltwater fish

 

 

 

ex 0301 99 90

— — — — Sharks (Squalus spp); Porbeagles (Lamna cornubica; Isurus nasus); Lesser or Greenland halibut (Reinhardtius hippoglossoides); Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus)

5,6

Year 10

 

ex 0301 99 90

— — — — Other

16,0

Year 10

 

0302

Fish, fresh or chilled, excluding fish fillets and other fish meat of heading 0304

 

 

 

— Salmonidae, excluding livers and roes

 

 

 

0302 11

— — Trout (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster)

 

 

 

0302 11 10

— — — Of the species Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster

8,0

Year 4

 

0302 11 90

— — — Other

8,5

Year 7

 

0302 12 00

— — Pacific salmon (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus), Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon (Hucho hucho)

2,0

Year 0

 

0302 19 00

— — Other

8,0

Year 4

 

— Flat fish (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae and Citharidae), excluding livers and roes

 

 

 

0302 21

— — Halibut (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

 

 

 

0302 21 10

— — — Lesser or Greenland halibut (Reinhardtius hippoglossoides)

2,8

Year 4

 

0302 21 30

— — — Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus)

2,8

Year 4

 

0302 21 90

— — — Pacific halibut (Hippoglossus stenolepis)

15,0

Year 10

 

0302 22 00

— — Plaice (Pleuronectes platessa)

2,6

Year 4

 

0302 23 00

— — Sole (Solea spp.)

15,0

Year 10

 

0302 29

— — Other

 

 

 

0302 29 10

— — — Megrim (Lepidorhombus spp.)

15,0

Year 10

 

0302 29 90

— — — Other

15,0

Year 10

 

— Tunas (of the genus Thunnus), skipjack or stripe-bellied bonito (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), excluding livers and roes

 

 

 

0302 31

— — Albacore or longfinned tunas (Thunnus alalunga)

 

 

 

0302 31 10

— — — For the industrial manufacture of products falling within heading 1604

0,0

Year 0

 

0302 31 90

— — — Other

22,0

Year 10

 

0302 32

— — Yellowfin tunas (Thunnus albacares)

 

 

 

0302 32 10

— — — For the industrial manufacture of products falling within heading 1604

0,0

Year 0

 

0302 32 90

— — — Other

22,0

Year 10

 

0302 33

— — Skipjack or stripe-bellied bonito

 

 

 

0302 33 10

— — — For the industrial manufacture of products falling within heading 1604

0,0

Year 0

 

0302 33 90

— — — Other

22,0

Year 10

 

0302 34

— — Bigeye tunas (Thunnus obesus):

 

 

 

0302 34 10

— — — For the industrial manufacture of products falling within heading 1604

0,0

Year 0

 

0302 34 90

— — — Other

22,0

Year 10

 

0302 35

— — Bluefin tunas (Thunnus thynnus):

 

 

 

0302 35 10

— — — For the industrial manufacture of products falling within heading 1604

0,0

Year 0

 

0302 35 90

— — — Other

22,0

Year 10

 

0302 36

— — Southern bluefin tunas (Thunnus maccoyii):

 

 

 

0302 36 10

— — — For the industrial manufacture of products falling within heading 1604

0,0

Year 0

 

0302 36 90

— — — Other

22,0

Year 10

 

0302 39

— — Other:

 

 

 

0302 39 10

— — — For the industrial manufacture of products falling within heading 1604

0,0

Year 0

 

0302 39 90

— — — Other

22,0

Year 10

 

0302 40 00

— Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii), excluding livers and roes

15,0

Year 10

 

0302 50

— Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), excluding livers and roes

 

 

 

0302 50 10

— — Of the species Gadus morhua

12,0

Year 10

 

0302 50 90

— — Other

12,0

Year 10

 

— Other fish, excluding livers and roes

 

 

 

0302 61

— — Sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinella (Sardinella spp.), brisling or sprats (Sprattus sprattus)

 

 

 

0302 61 10

— — — Sardines of the species Sardina pilchardus

23,0

Year 10

 

0302 61 30

— — — Sardines of the genus Sardinops; sardinella (Sardinella spp.)

15,0

Year 10

 

0302 61 80

— — — Brisling or sprats (Sprattus sprattus)

13,0

Year 10

 

0302 62 00

— — Haddock (Melanogrammus aeglefinus)

2,6

Year 4

 

0302 63 00

— — Coalfish (Pollachius virens)

2,6

Year 4

 

0302 64 00

— — Mackerel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

20,0

Year 10

 

0302 65

— — Dogfish and other sharks

 

 

 

0302 65 20

— — — Dogfish of the species Squalus acanthias

2,5

Year 4

 

0302 65 50

— — — Dogfish of the species Scyliorhinus spp.

2,1

Year 4

 

0302 65 90

— — — Other

2,8

Year 4

 

0302 66 00

— — Eels (Anguilla spp.)

0,0

Year 0

 

0302 69

— — Other

 

 

 

— — — Freshwater fish

 

 

 

0302 69 11

— — — — Carp

8,0

Year 4

 

0302 69 19

— — — — Other

8,0

Year 4

 

— — — Saltwater fish

 

 

 

— — — — Fish of the genus Euthynnus, other than the skipjack or stripe-bellied bonitos (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) mentioned in subheading 0302 33

 

 

 

0302 69 21

— — — — — For the industrial manufacture of products falling within heading 1604

0,0

Year 0

 

0302 69 25

— — — — — Other

22,0

Year 10

 

— — — — Redfish (Sebastes spp.)

 

 

 

0302 69 31

— — — — — Of the species Sebastes marinus

7,5

Year 4

 

0302 69 33

— — — — — Other

2,6

Year 4

 

0302 69 35

— — — — Fish of the species Boreogadus saida

12,0

Year 10

 

0302 69 41

— — — — Whiting (Merlangius merlangus)

2,6

Year 4

 

0302 69 45

— — — — Ling (Molva spp.)

2,6

Year 4

 

0302 69 51

— — — — Alaska pollack (Theragra chalcogramma) and pollack (Pollachius pollachius)

2,6

Year 4

 

0302 69 55

— — — — Anchovies (Engraulis spp.)

15,0

Year 10

 

0302 69 61

— — — — Sea bream (Dentex dentex and Pagellus spp.)

15,0

Year 10

 

— — — — Hake (Merluccius spp., Urophycis spp.)

 

 

 

— — — — — Hake of the genus Merluccius

 

 

 

0302 69 66

— — — — — — Cape hake (shallow-water hake) (Merluccius capensis) and deepwater hake (deepwater Cape hake) (Merluccius paradoxus)

TQ(4a)

0302 69 67

— — — — — — Southern hake (Merluccius australis)

TQ(4a)

0302 69 68

— — — — — — Other

TQ(4a)

0302 69 69

— — — — — Hake of the genus Urophycis

TQ(4a)

0302 69 75

— — — — Ray's bream (Brama spp.)

15,0

Year 10

 

0302 69 81

— — — — Monkfish (Lophius spp.)

15,0

Year 10

 

0302 69 85

— — — — Blue whiting (Micromesistius poutassou or Gadus poutassou)

2,6

Year 4

 

0302 69 86

— — — — Southern blue whiting (Micromesistius australis)

2,6

Year 4

 

0302 69 87

— — — — Swordfish (Xiphias gladius)

15,0

Year 10

 

0302 69 88

— — — — Toothfish (Dissostichus spp.)

5,2

Year 0

 

0302 69 91

— — — — Horse mackerel (scad) (Caranx trachurus, Trachurus trachurus)

15,0

Year 10

 

0302 69 92

— — — — Pink cusk-eel (Genypterus blacodes)

2,6

Year 4

 

0302 69 94

— — — — Sea bass (Dicentrarchus labrax)

15,0

Year 10

 

0302 69 95

— — — — Gilt-head seabreams (Sparus aurata)

15,0

Year 10

 

0302 69 99

— — — — Other

 

 

 

ex 0302 69 99

— — — — — Fish of the species Kathetostoma giganteum

15,0

Year 0

 

ex 0302 69 99

— — — — — Sturgeons, for processing; Lump fish (Cyclopterus lumpus) with roe, for processing; Red snapper (Lutjanus purpureus), for processing; Sharpsnout bream (Puntazzo puntazzo); Other

5,2

Year 0

 

0302 70 00

— Livers and roes

3,5

Year 4

 

0303

Fish, frozen, excluding fish fillets and other fish meat of heading 0304

 

 

 

— Pacific salmon (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus), excluding livers and roes:

 

 

 

0303 11 00

— — Sockeye salmon (red salmon) (Oncorhynchus nerka)

2,0

Year 0

 

0303 19 00

— — Other

2,0

Year 0

 

— Other salmonidae, excluding livers and roes:

 

 

 

0303 21

— — Trout (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Onchorhynchus chrysogaster)

 

 

 

0303 21 10

— — — Of the species Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster

9,0

Year 4

 

0303 21 90

— — — Other

8,5

Year 7

 

0303 22 00

— — Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon (Hucho hucho)

2,0

Year 0

 

0303 29 00

— — Other

9,0

Year 4

 

— Flat fish (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae and Citharidae), excluding livers and roes

 

 

 

0303 31

— — Halibut (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

 

 

 

0303 31 10

— — — Lesser or Greenland halibut (Reinhardtius hippoglossoides)

2,6

Year 4

 

0303 31 30

— — — Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus)

2,6

Year 4

 

0303 31 90

— — — Pacific halibut (Hippoglossus stenolepis)

15,0

Year 10

 

0303 32 00

— — Plaice (Pleuronectes platessa)

15,0

Year 10

 

0303 33 00

— — Sole (Solea spp.)

2,6

Year 4

 

0303 39

— — Other

 

 

 

0303 39 10

— — — Flounder (Platichthys flesus)

2,6

Year 4

 

0303 39 20

— — — Megrim (Lepidorhombus spp.)

15,0

Year 10

 

0303 39 30

— — — Fish of the genus Rhombosolea

7,5

Year 4

 

0303 39 80

— — — Other

15,0

Year 10

 

— Tunas (of the genus Thunnus), skipjack or stripe-bellied bonito (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), excluding livers and roes

 

 

 

0303 41

— — Albacore or longfinned tunas (Thunnus alalunga)

 

 

 

— — — For the industrial manufacture of products falling within heading 1604

 

 

 

0303 41 11

— — — — Whole

0,0

Year 0

 

0303 41 13

— — — — Gilled and gutted

0,0

Year 0

 

0303 41 19

— — — — Other (for example ‘heads off’)

0,0

Year 0

 

0303 41 90

— — — Other

22,0

Year 10

 

0303 42

— — Yellowfin tunas (Thunnus albacares)

 

 

 

— — — For the industrial manufacture of products falling within heading 1604

 

 

 

— — — — Whole

 

 

 

0303 42 12

— — — — — Weighing more than 10 kg each

0,0

Year 0

 

0303 42 18

— — — — — Other

0,0

Year 0

 

— — — — Gilled and gutted

 

 

 

0303 42 32

— — — — — Weighing more than 10 kg each

0,0

Year 0

 

0303 42 38

— — — — — Other

0,0

Year 0

 

— — — — Other (for example ‘heads off’)

 

 

 

0303 42 52

— — — — — Weighing more than 10 kg each

0,0

Year 0

 

0303 42 58

— — — — — Other

0,0

Year 0

 

0303 42 90

— — — Other

22,0

Year 10

 

0303 43

— — Skipjack or stripe-bellied bonito

 

 

 

— — — For the industrial manufacture of products falling within heading 1604

 

 

 

0303 43 11

— — — — Whole

0,0

Year 0

 

0303 43 13

— — — — Gilled and gutted

0,0

Year 0

 

0303 43 19

— — — — Other (for example ‘heads off’)

0,0

Year 0

 

0303 43 90

— — — Other

22,0

Year 10

 

0303 44

— — Bigeye tunas (Thunnus obesus):

 

 

 

— — — For the industrial manufacture of products falling within heading 1604:

 

 

 

0303 44 11

— — — — Whole

0,0

Year 0

 

0303 44 13

— — — — Gilled and gutted

0,0

Year 0

 

0303 44 19

— — — — Other (for example ‘heads off’)

0,0

Year 0

 

0303 44 90

— — — Other

22,0

Year 10

 

0303 45

— — Bluefin tunas (Thunnus thynnus):

 

 

 

— — — For the industrial manufacture of products falling within heading 1604:

 

 

 

0303 45 11

— — — — Whole

0,0

Year 0

 

0303 45 13

— — — — Gilled and gutted

0,0

Year 0

 

0303 45 19

— — — — Other (for example ‘heads off’)

0,0

Year 0

 

0303 45 90

— — — Other

22,0

Year 10

 

0303 46

— — Southern bluefin tunas (Thunnus maccoyii):

 

 

 

— — — For the industrial manufacture of products falling within heading 1604:

 

 

 

0303 46 11

— — — — Whole

0,0

Year 0

 

0303 46 13

— — — — Gilled and gutted

0,0

Year 0

 

0303 46 19

— — — — Other (for example ‘heads off’)

0,0

Year 0

 

0303 46 90

— — — Other

22,0

Year 10

 

0303 49

— — Other:

 

 

 

— — — For the industrial manufacture of products falling within heading 1604:

 

 

 

0303 49 31

— — — — Whole

0,0

Year 0

 

0303 49 33

— — — — Gilled and gutted

0,0

Year 0

 

0303 49 39

— — — — Other (for example ‘heads off’)

0,0

Year 0

 

0303 49 80

— — — Other

22,0

Year 10

 

0303 50 00

— Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii), excluding livers and roes

15,0

Year 10

 

0303 60

— Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), excluding livers and roes

 

 

 

0303 60 11

— — Of the species Gadus morhua

12,0

Year 10

 

0303 60 19

— — Of the species Gadus ogac

12,0

Year 10

 

0303 60 90

— — Of the species Gadus macrocephalus

12,0

Year 10

 

— Other fish, excluding livers and roes

 

 

 

0303 71

— — Sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinella (Sardinella spp.), brisling or sprats (Sprattus sprattus)

 

 

 

0303 71 10

— — — Sardines of the species Sardina pilchardus

23,0

Year 10

 

0303 71 30

— — — Sardines of the genus Sardinops; sardinella (Sardinella spp.)

15,0

Year 10

 

0303 71 80

— — — Brisling or sprats (Sprattus sprattus)

13,0

Year 10

 

0303 72 00

— — Haddock (Melanogrammus aeglefinus)

2,6

Year 4

 

0303 73 00

— — Coalfish (Pollachius virens)

2,6

Year 4

 

0303 74

— — Mackerel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

 

 

 

0303 74 30

— — — Of the species Scomber scombrus and Scomber japonicus

20,0

Year 10

 

0303 74 90

— — — Of the species Scomber australasicus

15,0

Year 10

 

0303 75

— — Dogfish and other sharks

 

 

 

0303 75 20

— — — Dogfish of the species Squalus acanthias

2,1

Year 4

 

0303 75 50

— — — Dogfish of the species Scyliorhinus spp.

2,1

Year 4

 

0303 75 90

— — — Other

2,8

Year 0

 

0303 76 00

— — Eels (Anguilla spp.)

0,0

Year 0

 

0303 77 00

— — Sea bass (Dicentrarchus labrax, Dicentrarchus punctatus)

15,0

Year 10

 

0303 78

— — Hake (Merluccius spp., Urophycis spp.)

 

 

 

— — — Hake of the genus Merluccius

 

 

 

0303 78 11

— — — — Cape hake (shallow-water hake) (Merluccius capensis) and deepwater hake (deepwater Cape hake) (Merluccius paradoxus)

15,0

Year 10

 

0303 78 12

— — — — Argentine hake (Southwest Atlantic hake) (Merluccius hubbsi)

15,0

Year 10

 

0303 78 13

— — — — Southern hake (Merluccius australis)

15,0

Year 10

 

0303 78 19

— — — — Other

15,0

Year 10

 

0303 78 90

— — — Hake of the genus Urophycis

15,0

Year 10

 

0303 79

— — Other

 

 

 

— — — Freshwater fish

 

 

 

0303 79 11

— — — — Carp

8,0

Year 4

 

0303 79 19

— — — — Other

8,0

Year 4

 

— — — Saltwater fish

 

 

 

— — — — Fish of the genus Euthynnus, other than the skipjack or stripe-bellied bonitos (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) mentioned in subheading 0303 43

 

 

 

— — — — — For the industrial manufacture of products falling within heading 1604

 

 

 

0303 79 21

— — — — — — Whole

0,0

Year 0

 

0303 79 23

— — — — — — Gilled and gutted

0,0

Year 0

 

0303 79 29

— — — — — — Other (for example ‘heads off’)

0,0

Year 0

 

0303 79 31

— — — — — Other

22,0

Year 10

 

— — — — Redfish (Sebastes spp.)

 

 

 

0303 79 35

— — — — — Of the species Sebastes marinus

7,5

Year 4

 

0303 79 37

— — — — — Other

2,6

Year 4

 

0303 79 41

— — — — Fish of the species Boreogadus saida

12,0

Year 10

 

0303 79 45

— — — — Whiting (Merlangius merlangus)

2,6

Year 4

 

0303 79 51

— — — — Ling (Molva spp.)

2,6

Year 4

 

0303 79 55

— — — — Alaska pollack (Theragra chalcogramma) and pollack (Pollachius pollachius)

15,0

Year 10

 

0303 79 58

— — — — Fish of the species Orcynopsis unicolor

3,5

Year 4

 

0303 79 65

— — — — Anchovies (Engraulis spp.)

15,0

Year 10

 

0303 79 71

— — — — Sea bream (Dentex dentex and Pagellus spp.)

15,0

Year 10

 

0303 79 75

— — — — Ray's bream (Brama spp.)

15,0

Year 4

 

0303 79 81

— — — — Monkfish (Lophius spp.)

15,0

Year 10

 

0303 79 83

— — — — Blue whiting (Micromesistius poutassou or Gadus poutassou)

2,6

Year 4

 

0303 79 85

— — — — Southern blue whiting (Micromesistius australis)

2,6

Year 4

 

0303 79 87

— — — — Swordfish (Xiphias gladius)

4,0

Year 4

 

0303 79 88

— — — — Toothfish (Dissostichus spp.)

5,2

Year 4

 

0303 79 91

— — — — Horse mackerel (scad) (Caranx trachurus, Trachurus trachurus)

15,0

Year 10

 

0303 79 92

— — — — Blue grenadier (Macruronus novaezealandiae)

2,6

Year 4

 

0303 79 93

— — — — Pink cusk-eel (Genypterus blacodes)

2,6

Year 4

 

0303 79 94

— — — — Fish of the species Pelotreis flavilatus and Peltorhamphus novaezealandiae

2,6

Year 4

 

0303 79 98

— — — — Other

5,2

Year 0

 

0303 80

— Livers and roes

 

 

 

0303 80 10

— — Hard and soft roes, for the manufacture of deoxyribonucleic acid or protamine sulphate

0,0

Year 0

 

0303 80 90

— — Other

3,5

Year 0

 

0304

Fish fillets and other fish meat (whether or not minced), fresh, chilled or frozen

 

 

 

0304 10

— Fresh or chilled

 

 

 

— — Fillets

 

 

 

— — — Of freshwater fish

 

 

 

0304 10 11

— — — — Of trout of the species Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita and Oncorhynchus gilae

8,5

Year 7

 

0304 10 13

— — — — Of Pacific salmon (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus), Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon (Hucho hucho)

2,0

Year 0

 

0304 10 19

— — — — Of other freshwater fish

9,0

Year 4

 

— — — Other

 

 

 

0304 10 31

— — — — Of cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) and of fish of the species Boreogadus saida

18,0

Year 10

 

0304 10 33

— — — — Of coalfish (Pollachius virens)

18,0

Year 10

 

0304 10 35

— — — — Of redfish (Sebastes spp.)

18,0

Year 10

 

0304 10 38

— — — — Other

18,0

Year 10

 

— — Other fish meat (whether or not minced)

 

 

 

0304 10 91

— — — Of freshwater fish

8,0

Year 0

 

— — — Other

 

 

 

0304 10 97

— — — — Flaps of herring

15,0

Year 10

 

0304 10 98

— — — — Other

 

 

 

ex 0304 10 98

— — — — — Of dogfish of the species Squalus acanthias; Of other sharks of the genus Squalus; Of lesser or Greenland halibut (Reinhardtius hippoglossoides); Of Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus); Of porbeagles (Lamna cornubica, Isurus nasus)

5,2

Year 10

 

ex 0304 10 98

— — — — — Other

15,0

Year 10

 

0304 20

— Frozen fillets

 

 

 

— — Of freshwater fish

 

 

 

0304 20 11

— — — Of trout of the species Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita and Oncorhynchus gilae

8,5

Year 7

 

0304 20 13

— — — Of Pacific salmon (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus), Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon (Hucho hucho)

2,0

Year 0

 

0304 20 19

— — — Of other freshwater fish

9,0

Year 4

 

— — Of cod (Gadus morhua, Gadus macrocephalus, Gadus ogac) and of fish of the species Boreogadus saida

 

 

 

0304 20 21

— — — Of cod of the species Gadus macrocephalus

2,6

Year 4

 

0304 20 29

— — — Other

2,6

Year 4

 

0304 20 31

— — Of coalfish (Pollachius virens)

2,6

Year 4

 

0304 20 33

— — Of haddock (Melanogrammus aeglefinus)

2,6

Year 4

 

— — Of redfish (Sebastes spp.)

 

 

 

0304 20 35

— — — Of the species Sebastes marinus

7,5

Year 4

 

0304 20 37

— — — Other

2,6

Year 4

 

0304 20 41

— — Of whiting (Merlangius merlangus)

2,6

Year 4

 

0304 20 43

— — Of ling (Molva spp.)

2,6

Year 4

 

0304 20 45

— — Of tuna (of the genus Thunnus) and of fish of the genus Euthynnus

18,0

Year 10

 

— — Of mackerel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) and of fish of the species Orcynopsis unicolor

 

 

 

0304 20 51

— — — Of mackerel of the species Scomber australasicus

15,0

Year 10

 

0304 20 53

— — — Other

15,0

Year 10

 

— — Of hake (Merluccius spp., Urophycis spp.)

 

 

 

— — — Of hake of the genus Merluccius

 

 

 

0304 20 55

— — — — Of Cape hake (shallow-water hake) (Merluccius capensis) and of deepwater hake (deepwater Cape hake) (Merluccius paradoxus)

4,0

Year 7

 

0304 20 56

— — — — Of argentine hake (Southwest Atlantic hake) (Merluccius hubbsi)

4,0

Year 7

 

0304 20 58

— — — — Other

4,0

Year 4

 

0304 20 59

— — — Of hake of the genus Urophycis

4,0

Year 7

 

— — Of dogfish and other sharks

 

 

 

0304 20 61

— — — Of dogfish (Squalus acanthias and Scyliorhinus spp.)

4,0

Year 4

 

0304 20 69

— — — Of other sharks

4,0

Year 4

 

0304 20 71

— — Of plaice (Pleuronectes platessa)

2,6

Year 4

 

0304 20 73

— — Of flounder (Platichthys flesus)

2,6

Year 4

 

0304 20 75

— — Of herring (Clupea harengus, Clupea pallasii)

15,0

Year 10

 

0304 20 79

— — Of megrim (Lepidorhombus spp.)

15,0

Year 10

 

0304 20 81

— — Of Ray's bream (Brama spp.)

15,0

Year 10

 

0304 20 83

— — Of monkfish (Lophius spp.)

15,0

Year 10

 

0304 20 85

— — Of Alaska pollack (Theragra chalcogramma)

15,0

Year 10

 

0304 20 87

— — Of swordfish (Xiphias gladius)

2,6

Year 4

 

0304 20 88

— — Of toothfish (Dissostichus spp.)

15,0

Year 10

 

0304 20 91

— — Of blue grenadier (Macruronus novaezealandiae)

4,0

Year 4

 

0304 20 95

— — Other

 

 

 

ex 0304 20 95

— — — Of halibut (Reinhardtius Hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

10,5

Year 10

 

ex 0304 20 95

— — — Other

15,0

Year 10

 

0304 90

— Other

 

 

 

0304 90 05

— — Surimi

15,0

Year 4

 

— — Other

 

 

 

0304 90 10

— — — Of freshwater fish

8,0

Year 4

 

— — — Other

 

 

 

0304 90 22

— — — — Of herring (Clupea harengus, Clupea pallasii)

15,0

Year 10

 

0304 90 31

— — — — Of redfish (Sebastes spp.)

8,0

Year 4

 

— — — — Of cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) and of fish of the species Boreogadus saida

 

 

 

0304 90 35

— — — — — Of cod of the species Gadus macrocephalus

7,5

Year 4

 

0304 90 38

— — — — — Of cod of the species Gadus morhua

7,5

Year 4

 

0304 90 39

— — — — — Other

2,6

Year 4

 

0304 90 41

— — — — Of coalfish (Pollachius virens)

2,6

Year 4

 

0304 90 45

— — — — Of haddock (Melanogrammus aeglefinus)

2,6

Year 4

 

— — — — Of hake (Merluccius spp., Urophycis spp.)

 

 

 

0304 90 47

— — — — — Of hake of the genus Merluccius

4,0

Year 7

 

0304 90 49

— — — — — Of hake of the genus Urophycis

4,0

Year 7

 

0304 90 51

— — — — Of megrim (Lepidorhombus spp.)

15,0

Year 10

 

0304 90 55

— — — — Of Ray's bream (Brama spp.)

15,0

Year 4

 

0304 90 57

— — — — Of monkfish (Lophius spp.)

2,6

Year 4

 

0304 90 59

— — — — Of blue whiting (Micromesistius poutassou or Gadus poutassou)

2,6

Year 4

 

0304 90 61

— — — — Of Alaska pollack (Theragra chalcogramma)

7,5

Year 4

 

0304 90 65

— — — — Of swordfish (Xiphias gladius)

7,5

Year 4

 

0304 90 97

— — — — Other

2,6

Year 4

 

0305

Fish, dried, salted or in brine; smoked fish, whether or not cooked before or during the smoking process; flours, meals and pellets of fish, fit for human consumption

 

 

 

0305 10 00

— Flours, meals and pellets of fish, fit for human consumption

13,0

Year 10

 

0305 20 00

— Livers and roes of fish, dried, smoked, salted or in brine

11,0

Year 10

 

0305 30

— Fish fillets, dried, salted or in brine, but not smoked

 

 

 

— — Of cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) and of fish of the species Boreogadus saida

 

 

 

0305 30 11

— — — Of cod of the species Gadus macrocephalus

16,0

Year 10

 

0305 30 19

— — — Other

20,0

Year 10

 

0305 30 30

— — Of Pacific salmon (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus), Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon (Hucho hucho), salted or in brine

TQ(4b)

0305 30 50

— — Of lesser or Greenland halibut (Reinhardtius hippoglossoides), salted or in brine

15,0

Year 10

 

0305 30 90

— — Other

 

 

 

ex 0305 30 90

— — — Of fish of the species Clupea ilisha, in brine

11,2

Year 10

 

ex 0305 30 90

— — — Other

16,0

Year 10

 

— Smoked fish, including fillets

 

 

 

0305 41 00

— — Pacific salmon (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus), Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon (Hucho hucho)

TQ(4b)

0305 42 00

— — Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii)

10,0

Year 4

 

0305 49

— — Other

 

 

 

0305 49 10

— — — Lesser or Greenland halibut (Reinhardtius hippoglossoides)

15,0

Year 10

 

0305 49 20

— — — Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus)

16,0

Year 10

 

0305 49 30

— — — Mackerel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

14,0

Year 10

 

0305 49 45

— — — Trout (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster)

14,0

Year 10

 

0305 49 50

— — — Eels (Anguilla spp.)

14,0

Year 10

 

0305 49 80

— — — Other

14,0

Year 10

 

— Dried fish, whether or not salted but not smoked

 

 

 

0305 51

— — Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

 

 

 

0305 51 10

— — — Dried, unsalted

13,0

Year 10

 

0305 51 90

— — — Dried, salted

13,0

Year 10

 

0305 59

— — Other

 

 

 

— — — Fish of the species Boreogadus saida

 

 

 

0305 59 11

— — — — Dried, unsalted

13,0

Year 10

 

0305 59 19

— — — — Dried, salted

13,0

Year 10

 

0305 59 30

— — — Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii)

12,0

Year 10

 

0305 59 50

— — — Anchovies (Engraulis spp.)

10,0

Year 4

 

0305 59 60

— — — Lesser or Greenland halibut (Reinhardtius hippoglossoides), and Pacific Halibut (Hippoglossus stenolepis)

12,0

Year 10

 

0305 59 70

— — — Atlantic Halibut (Hippoglossus hippoglossus)

10,5

Year 4

 

0305 59 90

— — — Other

12,0

Year 10

 

— Fish, salted but not dried or smoked and fish in brine

 

 

 

0305 61 00

— — Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii)

12,0

Year 10

 

0305 62 00

— — Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

13,0

Year 10

 

0305 63 00

— — Anchovies (Engraulis spp.)

10,0

Year 0

 

0305 69

— — Other

 

 

 

0305 69 10

— — — Fish of the species Boreogadus saida

13,0

Year 10

 

0305 69 20

— — — Lesser or Greenland halibut (Reinhardtius hippoglossoides), and Pacific halibut (Hippoglossus stenolepis)

12,0

Year 10

 

0305 69 30

— — — Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus)

10,5

Year 4

 

0305 69 50

— — — Pacific salmon (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus), Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon (Hucho hucho)

3,8

Year 4

 

0305 69 90

— — — Other

 

 

 

ex 0305 69 90

— — — — Fish of the species Clupea ilisha, in brine

8,4

Year 10

 

ex 0305 69 90

— — — — Other

12,0

Year 10

 

0306

Crustaceans, whether in shell or not, live, fresh, chilled, frozen, dried, salted or in brine; crustaceans, in shell, cooked by steaming or by boiling in water, whether or not chilled, frozen, dried, salted or in brine; flours, meals and pellets of crustaceans, fit for human consumption

 

 

 

— Frozen

 

 

 

0306 11

— — Rock lobster and other sea crawfish (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

 

 

 

0306 11 10

— — — Crawfish tails

4,3

Year 4

 

0306 11 90

— — — Other

4,3

Year 4

 

0306 12

— — Lobsters (Homarus spp.)

 

 

 

0306 12 10

— — — Whole

2,1

Year 4

 

0306 12 90

— — — Other

5,6

Year 4

 

0306 13

— — Shrimps and prawns

 

 

 

0306 13 10

— — — Of the family Pandalidae

4,2

Year 4

 

0306 13 30

— — — Shrimps of the genus Crangon

18,0

Year 10

 

0306 13 40

— — — Deepwater rose shrimps (Parapenaeus longirostris)

4,2

Year 4

 

0306 13 50

— — — Shrimps of the genus Penaeus

4,2

Year 4

 

0306 13 80

— — — Other

4,2

Year 4

 

0306 14

— — Crabs

 

 

 

0306 14 10

— — — Crabs of the species Paralithodes camchaticus, Chionoecetes spp. and Callinectes sapidus

2,6

Year 0

 

0306 14 30