9.3.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 70/29


Anmeldelse af en planlagt fusion

(Sag COMP/M.6865 — Oaktree/Countryside)

Behandles eventuelt efter den forenklede procedure

(EØS-relevant tekst)

2013/C 70/11

1.

Den 27. februar 2013 modtog Kommissionen i overensstemmelse med artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1) anmeldelse af en planlagt fusion, hvorved OCM Luxembourg Coppice Holdco Sarl, der kontrolleres af Oaktree Capital Group LLC (»Oaktree«, USA), gennem opkøb af aktier erhverver kontrol over Countryside Properties plc (»Countryside«, Det Forenede Kongerige), jf. Fusionsforordningens artikel 3, stk. 1, litra b).

2.

De deltagende virksomheder er aktive på følgende områder:

Oaktree: alternative og utraditionelle investeringsfonde: Oaktree Group har interesser i en række virksomheder, der opererer i ejendoms- og byggesektoren, herunder Countrywide plc, Pegasus Retirement Homes plc., Knightsbridge Student Housing Ltd. og Titlestone Property Finance Ltd

Countryside: udvikling og bygning af boliger og byrenovering.

3.

Efter en foreløbig gennemgang af sagen finder Kommissionen, at den anmeldte fusion muligvis falder ind under EF-fusionsforordningen. Den har dog endnu ikke taget endelig stilling hertil. Det bemærkes, at denne sag eventuelt vil blive behandlet efter den forenklede procedure i overensstemmelse med Kommissionens meddelelse om en forenklet procedure til behandling af visse fusioner efter EF-fusionsforordningen (2).

4.

Kommissionen opfordrer hermed alle interesserede til at fremsætte deres eventuelle bemærkninger til den planlagte fusion.

Bemærkningerne skal være Kommissionen i hænde senest ti dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse og kan med angivelse af sagsnummer COMP/M.6865 — Oaktree/Countryside sendes til Kommissionen pr. fax (+32 22964301), pr. e-mail til COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu eller pr. brev til følgende adresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Konkurrence

Registreringskontoret for Fusioner

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1 (»EF-Fusionsforordningen«).

(2)  EUT C 56 af 5.3.2005, s. 32 (»Meddelelsen om en forenklet procedure«).