22.6.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 138/14


Andra KOM-dokument än förslag till lagstiftning vilka antogs av kommissionen

(2007/C 138/07)

Dokument

Del

Datum

Titel

KOM(2004) 795

 

9.12.2004

Meddelande från kommissionen till rådet om kommissionens förslag till handlingsplaner inom den europeiska grannskapspolitiken

KOM(2004) 819

 

21.12.2004

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet samt Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om icke-bindande praktiska riktlinjer för att genomföra vissa bestämmelser i rådets direktiv 98/24/EG om skydd av arbetstagares hälsa och säkerhet mot risker som har samband med kemiska agenser i arbetet

KOM(2005) 482

 

11.10.2005

Rapport från kommissionen: Årsrapport från Europeiska kommissionen till Europaparlamentet om hur systemet med Europaskolor fungerar

KOM(2007) 1

 

10.1.2007

Meddelande från kommissionen till europeiska rådet och Europaparlamentet: En energipolitik för Europa

KOM(2007) 2

 

10.1.2007

Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och regionkommittén: Att begränsa den globala klimatförändringen till 2 grader Celsius Vägen framåt mot 2020 och därefter

KOM(2007) 5

 

16.1.2007

Rapport från kommissionen till rådet och Europaparlamentet om målen i artikel 7.2 b i direktiv 2000/53/EG om uttjänta fordon

KOM(2007) 13

 

19.1.2007

Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén: Förslag till gemensam rapport om social trygghet och social integration 2007

KOM(2007) 14

 

17.1.2007

Meddelande från kommissionen till rådet om inledande av samråd med Fiji enligt artikel 96 i Cotonouavtalet

KOM(2007) 19

 

7.2.2007

Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet: Resultat av översynen av gemenskapens strategi för minskade koldioxidutsläpp från personbilar och lätta nyttofordon

KOM(2007) 22

 

7.2.2007

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet: Ett konkurrenskraftigt motorfordonsregelverk för tjugohundratalet

KOM(2007) 30

 

29.1.2007

Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet: Översyn av förvaltningen av djuphavsbestånd

KOM(2007) 39

 

5.2.2007

Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet om förbättrade indikatorer för fiskekapaciteten och fiskeansträngningen inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken

KOM(2007) 61

 

21.2.2007

Meddelande från kommissionen: En enhetlig ram för indikatorer och referensvärden för att mäta de framsteg som gjorts avseende Lissabonmålen för utbildning

KOM(2006) 744

 

8.2.2007

Grönbok om översynen av konsumentregelverket

KOM(2006) 768

 

5.12.2006

Meddelande från kommissionen till rådet i enlighet med artikel 19.1 i rådets direktiv 2003/96/EG (beskattning av industriell användning av LPG och beskattning av kol)

KOM(2006) 794

 

12.12.2006

Meddelande från kommissionen till rådet enligt artikel 19.1 i rådets direktiv 2003/96/EG (ambulerande försäljare)

KOM(2006) 795

 

12.12.2006

Meddelande från kommissionen till rådet i enlighet med artikel 19.1 i rådets direktiv 2003/96/EG (regionala undantag)

KOM(2006) 816

 

12.12.2006

Meddelande från kommissonen inför Europeiska rådets vårmöte genomförandet av den förnyade lissabonstrategin för tillväxt och sysselsättning: ”Ett år av resultat”

KOM(2006) 819

 

24.1.2007

Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén: En handlingsplan för kapacitet, effektivitet och säkerhet på Europas flygplatser

KOM(2006) 821

 

24.1.2007

Rapport från kommissionen om tillämpningen av rådets direktiv 96/67/EG av den 15 oktober 1996

KOM(2006) 835

 

10.1.2007

Rapport från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och regionkommittén om genomförandet av rådets beslut 1999/784/EG av den 22 november 1999 om gemenskapens medverkan i Europeiska audiovisuella observationsorganet, ändrat genom Europaparlamentets och rådets beslut 2239/2004/EG

KOM(2006) 841

 

10.1.2007

Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet: Utsikterna för den inre el och gasmarknaden

KOM(2006) 843

 

10.1.2007

Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet hållbar kraftproduktion med fossila bränslen: med sikte på nära nollutsläpp från kol efter 2020

KOM(2006) 844

 

10.1.2007

Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet:Vägledande program om kärnenergi – Framlagt enligt artikel 40 i Euratomfördraget för yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén

KOM(2006) 845

 

10.1.2007

Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet: Lägesrapport om biodrivmedel Rapport om framstegen när det gäller användningen av biodrivmedel och andra förnybara drivmedel i Europeiska unionens medlemsstater

KOM(2006) 846

 

23.2.2007

Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet: Prioriterad sammanlänkningsplan

KOM(2006) 847

 

10.1.2007

Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och regionkommittén: Mot en strategisk EU-plan för energiteknik

KOM(2006) 848

 

10.1.2007

Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet: Färdplan för förnybar energi – Förnybara energikällor under 2000-talet: att bygga en hållbarare framtid

KOM(2006) 849

 

10.1.2007

Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet: Uppföljningsåtgärd för grönboken Rapport om framsteg för förnybar energi

KOM(2006) 851

 

10.1.2007

Meddelande från kommissionen: Utredning i enlighet med artikel 17 i förordning (EG) nr 1/2003 av de europeiska gas- och elsektorerna (Slutrapport)

KOM(2007) 3

 

12.1.2007

Rapport från kommissionen till rådet och Europaparlamentet: 2005 års rapport om phareprogrammet och föranslutnings- och övergångsinstrumenten

KOM(2007) 23

 

24.1.2007

Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén: Åtgärdsprogram för minskning av administrativa bördor i Europeiska unionen

KOM(2007) 32

 

31.1.2007

Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet: Utvidgning av de viktigaste transeuropeiska transportlederna till grannländerna Riktlinjer för transporter i Europa och grannregionerna

KOM(2007) 35

 

14.2.2007

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet samt Europeiska ekonomiska och sociala kommittén: Den inre marknaden för varor: en hörnsten för Europas konkurrenskraft

KOM(2007) 45

 

6.2.2007

Rapport från kommissionen till rådet om tillämpningen av bilaga X till tjänsteföreskrifterna (rådets förordning (Euratom, EKSG, EEG) nr 3019/1987 av den 5 oktober 1987) År 2005

KOM(2007) 49

 

7.2.2007

Rapport från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och regionkommittén om jämställdhet – 2007

KOM(2007) 50

 

8.2.2007

Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén trådlösa elektroniska kommunikationstjänster – snabbare tillträde till spektrum genom ökad flexibilitet

KOM(2007) 59

 

21.2.2007

Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet: Tolkningsmeddelande om avfall och biprodukter

KOM(2007) 60

 

22.2.2007

Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och regionkommittén en inre marknad för medborgarna

KOM(2007) 62

 

21.2.2007

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén: Bättre kvalitet och produktivitet i arbetet: Gemenskapens arbetsmiljöstrategi 2007–2012

KOM(2007) 63

 

26.2.2007

Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén kartläggning av den sociala verkligheten: Delrapport till Europeiska rådets vårmöte 2007

KOM(2007) 65

 

21.2.2007

Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och regionkommittén: Årlig politisk strategi för 2008

KOM(2007) 66

 

23.2.2007

Rapport från kommissionen till budgetmyndigheten om garantier täcks av den allmänna: budgetsituationen per den 30 juni 2006

KOM(2007) 67

 

28.2.2007

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén: Resultat av vår politik 2006

KOM(2007) 71

 

26.2.2007

Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet samt Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om det arbete som utförts av det gemensamma forumet för internprissättning i EU på området förfaranden för undvikande av tvister och tvistlösning och om riktlinjer för förhandsöverenskommelser om prissättning inom EU

KOM(2007) 73

 

26.2.2007

Meddelande från kommissionen om rättighetsbaserade förvaltningsinstrument för fisket

KOM(2007) 81

 

5.3.2007

Kommissionens andra rapport till rådet och Europaparlamentet om medlemsstaternas erfarenheter av utsläppande på marknaden av genetiskt modifierade organismer enligt direktiv 2001/18/EG om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön

KOM(2007) 82

 

5.3.2007

Rapport från kommissionen till rådet: Antidumpningsförfarande för import av pentaerytritol med ursprung i Folkrepubliken Kina, Ryska federationen, Republiken Turkiet, Ukraina och Amerikas förenta stater

KOM(2007) 87

 

7.3.2007

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om uppföljningen av arbetsprogrammet för ett bättre genomförande av dataskyddsdirektivet

KOM(2007) 101

 

15.3.2007

Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet: Att bygga det gemensamma europeiska luftrummet med hjälp av funktionella luftrumsblock Lägesrapport efter halva tiden

Dessa texter finns tillgängliga på EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu