22.6.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 138/14


KOM-dokumenter, som ikke er forslag til retsakter, vedtaget af Kommissionen

(2007/C 138/07)

Dokument

Del

Dato

Titel

KOM(2004) 795

 

9.12.2004

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet om Kommissionens forslag til handlingsplaner inden for rammerne af EU's naboskabspolitik

KOM(2004) 819

 

21.12.2004

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, og Det europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om ikke-bindende retningslinjer til gennemførelse af visse bestemmelser i Rådets direktiv 98/24/EF om beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet mod risici i forbindelse med kemiske agenser

KOM(2005) 482

 

11.10.2005

Beretning fra Kommissionen: Årsberetning fra Europa-Kommissionen til Europa-Parlamentet om europaskolesystemets funktion

KOM(2007) 1

 

10.1.2007

Meddelelse fra Kommissionen til Det Europæiske Råd og Europa-Parlamentet: En energipolitik for Europa

KOM(2007) 2

 

10.1.2007

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Begrænsning af den globale opvarmning til 2 °C — Vejen frem for 2020 og derefter

KOM(2007) 5

 

16.1.2007

Beretning fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet om de mål, der er fastsat i artikel 7, stk. 2, litra b), i direktiv 2000/53/EF om udrangerede køretøjer

KOM(2007) 13

 

19.1.2007

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Forslag til fælles rapport om social sikring og social integration 2007

KOM(2007) 14

 

17.1.2007

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet om indledning af konsultationer med Fiji på grundlag af Cotonou-aftalens artikel 96

KOM(2007) 19

 

7.2.2007

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet: Resultater af revisionen af Fællesskabets strategi for nedbringelse af CO2-emissionerne fra personbiler og lette erhvervskøretøjer

KOM(2007) 22

 

7.2.2007

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet: En konkurrencevenlig lovramme for automobiler i det 21. århundrede

KOM(2007) 30

 

29.1.2007

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet: Gennemgang af forvaltningen af dybhavsfiskebestande

KOM(2007) 39

 

5.2.2007

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet om bedre fiskerikapacitets- og fiskeriindsatsindikatorer inden for den fælles fiskeripolitik

KOM(2007) 61

 

21.2.2007

Meddelelse fra Kommissionen: Et sammenhængende sæt indikatorer og benchmarks til overvågning af udviklingen i retning af opfyldelse af Lissabon-målene inden for uddannelse

KOM(2006) 744

 

8.2.2007

Grønbog om gennemgang af forbrugerlovgivningen

KOM(2006) 768

 

5.12.2006

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet i henhold til artikel 19, stk. 1, i Rådets direktiv 2003/96/EF (beskatning af industrielle anvendelser af LPG og beskatning af kul)

KOM(2006) 794

 

12.12.2006

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet i henhold til artikel 19, stk. 1, i Rådets direktiv 2003/96/EF (sælgere uden fast forretningssted)

KOM(2006) 795

 

12.12.2006

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet i henhold til artikel 19, stk. 1, i Rådets direktiv 2003/96/EF (regionale undtagelser)

KOM(2006) 816

 

12.12.2006

Meddelelse fra Kommissionen til Det Europæiske Råds forårsmøde: Gennemførelsen af den fornyede Lissabon-strategi for vækst og beskæftigelse »Et gennemførelsesår«

KOM(2006) 819

 

24.1.2007

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Handlingsplan for kapacitet, effektivitet og sikkerhed i Europas lufthavne

KOM(2006) 821

 

24.1.2007

Rapport fra Kommissionen om gennemførelsen af Rådets direktiv 96/67/EF af 15. oktober 1996

KOM(2006) 835

 

10.1.2007

Rapport fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske Sociale Udvalg og Regionsudvalget om gennemførelsen af Rådets afgørelse 1999/784/EF af 22. november 1999, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse 2239/2004/EF, om Fællesskabets deltagelse i Det Europæiske Observationsorgan for det Audiovisuelle Område

KOM(2006) 841

 

10.1.2007

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet: Udsigterne for det indre gas- og elmarked

KOM(2006) 843

 

10.1.2007

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet: Bæredygtig elproduktion fra fossile brændstoffer: Mål: »nær nul«-emissioner fra kul efter 2020

KOM(2006) 844

 

10.1.2007

Kommunikation fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet: Det vejledende kerneenergiprogram forelagt i henhold til Euratom-traktatens artikel 40 med anmodning om udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

KOM(2006) 845

 

10.1.2007

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet: Statusrapport over biobrændstoffer Rapport om de fremskridt, der er sket i Den Europæiske Unions medlemsstater med hensyn til anvendelse af biobrændstoffer og andre fornyelige brændstoffer

KOM(2006) 846

 

23.2.2007

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet: Plan for hovedopgaverne i sammenkoblingen af forsyningsnet

KOM(2006) 847

 

10.1.2007

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Mod en strategisk energiteknologiplan for EU

KOM(2006) 848

 

10.1.2007

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet: En køreplan for vedvarende energi Vedvarende energi i det 21. århundrede — vejen til en mere bæredygtig fremtid

KOM(2006) 849

 

10.1.2007

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet — Opfølgning på grønbog: Statusrapport over elektricitet fra vedvarende energikilder

KOM(2006) 851

 

10.1.2007

Meddelelse fra Kommissionen: Undersøgelse i henhold til artikel 17 i forordning (EF) nr. 1/2003 af den europæiske gas- og elsektor (endelig rapport)

KOM(2007) 3

 

12.1.2007

Beretning fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet: Rapport for 2005 om PHARE, førtiltrædelsesinstrumenterne og overgangsinstrumenterne

KOM(2007) 23

 

24.1.2007

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Handlingsprogram for reduktion af administrative byrder i Den Europæiske Union

KOM(2007) 32

 

31.1.2007

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet: Udvidelse af de vigtigste transeuropæiske transportakser til nabolandene — Retningslinjer for transport i Europa og naboregionerne

KOM(2007) 35

 

14.2.2007

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg: Det indre marked for varer: en hjørnesten i Europas konkurrenceevne

KOM(2007) 45

 

6.2.2007

Rapport fra Kommissionen til Rådet om anvendelsen af bilag X til vedtægten (Rådets forordning (Euratom, EKSF) nr. 3019/1987 af 5. oktober 1987): Regnskabsåret 2005

KOM(2007) 49

 

7.2.2007

Beretning fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske Sociale Udvalg og Regionsudvalget — om ligestilling mellem kønnene — 2007

KOM(2007) 50

 

8.2.2007

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske Sociale Udvalg og Regionsudvalget — Mere fleksibel regulering kan give hurtigere adgang til frekvensressourcer for trådløse elektroniske kommunikationstjenester

KOM(2007) 59

 

21.2.2007

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet om Fortolkningsmeddelelse om affald og biprodukter

KOM(2007) 60

 

22.2.2007

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske Sociale Udvalg og Regionsudvalget — Et Indre Marked for Borgerne

KOM(2007) 62

 

21.2.2007

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske Sociale Udvalg og Regionsudvalget — Højere kvalitet og produktivitet i arbejdet: en fællesskabsstrategi for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen 2007-2012

KOM(2007) 63

 

26.2.2007

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske Sociale Udvalg og Regionsudvalget — Status over den sociale virkelighed: Midtvejsrapport til Det Europæiske Råds forårsmøde i 2007

KOM(2007) 65

 

21.2.2007

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Årlig politikstrategi for 2008

KOM(2007) 66

 

23.2.2007

Beretning fra Kommissionen til budgetmyndigheden om budgetgarantier i det almindelige budget — Situationen pr. 30. juni 2006

KOM(2007) 67

 

28.2.2007

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Politiske resultater i 2006

KOM(2007) 71

 

26.2.2007

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om det arbejde, der i det fælles EU-forum for interne afregningspriser er gennemført om tvistundgåelses- og udredningsprocedurer samt retningslinjer for forhåndsaftaler om interne afregningspriser i EU

KOM(2007) 73

 

26.2.2007

Meddelelse fra Kommissionen om rettighedsbaserede forvaltningsinstrumenter i fiskeriet

KOM(2007) 81

 

5.3.2007

Anden rapport fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet om medlemsstaternes erfaringer med GMO'er, der markedsføres i henhold til direktiv 2001/18/EF om udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer

KOM(2007) 82

 

5.3.2007

Beretning fra Kommissionen til Rådet: Antidumpingprocedure vedrørende importen af pentærythritol med oprindelse i Folkerepublikken Kina, Rusland, Tyrkiet, Ukraine og Amerikas Forenede Stater

KOM(2007) 87

 

7.3.2007

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om opfølgning på arbejdsprogrammet for en bedre gennemførelse af databeskyttelsesdirektivet

KOM(2007) 101

 

15.3.2007

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet: Etablering af et fælles europæisk luftrum med funktionelle luftrumsblokke: en midtvejsrapport

Disse tekster er tilgængelige på EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu