22.6.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 138/14


Документи COM, различни от законодателните предложения, приети от Комисията

(2007/C 138/07)

Някои документи COM от приложения по-долу списък се отнасят до актове, приети от Комисията преди присъединяването на България, и поради тази причина не е задължително да съществуват на български език. В такъв случай заглавието на френски език и връзката към електронното издание на езиците на ЕС-25 се споменават по подразбиране.

Документ

Част

Дата

Заглавие

COM(2004) 795

 

9.12.2004 г.

Communication de la Commission au Conseil sur les propositions de la Commission en faveur de plans d'action dans le cadre de la Politique européenne de voisinage (PEV)

COM(2004) 819

 

21.12.2004 г.

Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Conseil économique et social européen concernant les orientations à caractère non contraignant destinées à mettre en œuvre certaines dispositions de la directive 98/24/CE du Conseil concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail

COM(2005) 482

 

11.10.2005 г.

Rapport de la commission: Rapport annuel de la Commission européenne au Parlement européen sur le fonctionnement du système des Écoles européennes

COM(2007) 1

 

10.1.2007 г.

Съобщение на Комисията до Европейския съвет и Европейския парламент: Енергийна политика за Европа

COM(2007) 2

 

10.1.2007 г.

Съобщение на Комисията до Съвета, Европейския парламент, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите oтносно ограничаване на глобалното изменение на климата до 2 градуса Целзий Пътят до 2020 г. и след това

COM(2007) 5

 

16.1.2007 г.

Доклад на Комисията до Съвета и Европейския парламент за целите, съдържащи се в член 7, параграф 2, буква б) от Директива 2000/53/EО относно излезлите от употреба превозни средства

COM(2007) 13

 

19.1.2007 г.

Съобщение от Комисията до Съвета, Европейския парламент, Европейския Икономически и Социален Комитет и Комитета на Регионите: Предложение за съвместния доклад за социална защита и социално включване за 2007 г.

COM(2007) 14

 

17.1.2007 г.

Съобщение на Комисията до Съвета относно започването на консултации с Фиджи съгласно член 96 от Споразумението от Котону

COM(2007) 19

 

7.2.2007 г.

Съобщение на Комисията до Съвета и до Европейския парламент: Резултати от прегледа на Стратегията на Общността за намаление на емисиите на CO2 от пътнически леки автомобили и лекотоварните автомобили

COM(2007) 22

 

7.2.2007 г.

Съобщение от Комисията до Европейския Парламент и Съвета: Конкурентна нормативна рамка за автомобилостроенето през 21ви век

COM(2007) 30

 

29.1.2007 г.

Съобщение на Комисията до съвета и до Европейския парламент: Преглед на управлението на запасите от дълбоководни видове риби

COM(2007) 39

 

5.2.2007 г.

Съобщение на Комисията до Съвета и Европейския парламент относно подобряване на показателите за риболовния капацитет и риболовното усилие съгласно общата политика за рибарството

COM(2007) 61

 

21.2.2007 г.

Съобщение на Комисията: Съгласувана рамка от показатели и модели за сравнение относно проследяване на напредъка при изпълнението на целите от Лисабон в областта на образованието и обучението

COM(2006) 744

 

8.2.2007 г.

Зелена книга за преразглеждане на достиженията на правото на Общността за защита на потребителите

COM(2006) 768

 

5.12.2006 г.

Съобщение на Комисията до Съвета в съответствие с член 19, параграф 1 на Директива 2003/96/EО на Съвета (данъчно облагане на промишлената употреба на втечнен нефтен газ и данъчно облагане на въглища)

COM(2006) 794

 

12.12.2006 г.

Съобщение на Комисията до Съвета в съответствие с член 19, параграф 1 на Директива 2003/96/ЕО на Съвета (амбулантни търговци)

COM(2006) 795

 

12.12.2006 г.

Съобщение на Комисията до Съвета в съответствие с член 19, параграф 1 от Директива 2003/96/ЕО на Съвета (регионални дерогации)

COM(2006) 816

 

12.12.2006 г.

Съобщение на Комисията до пролетния Европейски съвет: Изпълнение на обновената Лисабонска стратегия за растеж и работни места „Година на постигнати резултати“

COM(2006) 819

 

24.1.2007 г.

Съобщение на Комисията до Съвета, Европейския парламент, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите: План за действие относно капацитета, ефективността и безопасността на летищата в Европа

COM(2006) 821

 

24.1.2007 г.

Доклад на Комисията относно прилагането на Директива 96/67/EО на Съвета от 15 октомври 1996 г.

COM(2006) 835

 

10.1.2007 г.

Доклад на Комисията до Съвета, Европейския парламент, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно прилагането на Решение 1999/784/EО на Съвета от 22 ноември 1999 г., както е изменено с Решение 2239/2004/EО на Европейския парламент и на Съвета, относно участието на Общността в Европейската аудиовизуална обсерватория

COM(2006) 841

 

10.1.2007 г.

Съобщение на Комисията до Съвета и Европейския парламент: Перспективи за вътрешния пазар на газ и електроенергия

COM(2006) 843

 

10.1.2007 г.

Съобщение на Комисията до Съвета и европейския парламент: Устойчиво производство на електроенергия от изкопаеми горива: към постигане на почти нулеви емисии от въглищата след 2020 г.

COM(2006) 844

 

10.1.2007 г.

Съобщение на Комисията до Съвета и Европейския парламент: Примерна ядрена програма, представена съгласно член 40 от Договора за Евратом за становище на Европейския икономически и социален комитет

COM(2006) 845

 

10.1.2007 г.

Съобщение на Комисията до Съвета и Европейския парламент: Доклад за напредъка в областта на биогоривата — Доклад за напредъка в използването на биогорива и други възобновяеми горива в държавите-членки на Европейския съюз

COM(2006) 846

 

23.2.2007 г.

Съобщение на Комисията до Съвета и до Европейския парламент: План за приоритетна взаимовръзка

COM(2006) 847

 

10.1.2007 г.

Съобщение на Комисията до Съвета, Европейския парламент, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите към европейски стратегически план за енергийните технологии

COM(2006) 848

 

10.1.2007 г.

Съобщение на Комисията до Съвета и Европейския паралмент: Пътна карта за възобновяемите енергийни източници — Възобновяемите енергийни източници през 21 век: изграждане на по-устойчиво бъдеще

COM(2006) 849

 

10.1.2007 г.

Съобщение на Комисията до Съвета и Европейския парламент: Зелена книга — Последващи действия Доклад за напредъка по отношение на електроенергията от възобновяеми източници

COM(2006) 851

 

10.1.2007 г.

Съобщение на Комисията: Разследване по силата на член 17 от Регламент (ЕО) № 1/2003 на европейските отрасли на газта и електроенергията (окончателен доклад)

COM(2007) 3

 

12.1.2007 г.

Доклад на Комисията до Съвета и Европейския парламент: Доклад за фар, предприсъединителни и преходни инструменти за 2005 г.

COM(2007) 23

 

24.1.2007 г.

Съобщение на Комисията до Съвета, Европейския парламент, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите: Програма за действие за намаляване на административния товар в Европейския съюз

COM(2007) 32

 

31.1.2007 г.

Съобщение на Комисията до Съвета и Европейския парламент: Удължаване на основните трансевропейски оси до съседните страни — Насоки за транспорта в Европа и съседните региони

COM(2007) 35

 

14.2.2007 г.

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет: Вътрешният пазар за стоки: крайъгълен камък на конкурентоспособността в Европа

COM(2007) 45

 

6.2.2007 г.

Доклад на Комисията до Съвета относно прилагането на приложение Х към правилника за длъжностните лица (Регламент (EO) № 3019/1987 на Съвета от 5 октомври 1987 г.) 2005 г.

COM(2007) 49

 

7.2.2007 г.

Доклад на Комисията до Съвета, до Европейския парламент, до Европейския икономически и социален комитет и до Комитета на регионите oтносно равенството между жените и мъжете — 2007 г.

COM(2007) 50

 

8.2.2007 г.

Съобщение на Комисията до Съвета, Европейския парламент, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите — Бърз достъп до честотен спектър за безжични електронни съобщителни услуги чрез по-голяма гъвкавост

COM(2007) 59

 

21.2.2007 г.

Съобщение на Комисията до Съвета и Европейския парламент: Тълкувателно съобщение относно отпадъците и страничните продукти

COM(2007) 60

 

22.2.2007 г.

Съобщение на Комисията до Съвета, Европейския парламент, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите — Единен пазар за гражданите — Междинен доклад до пролетната сесия на Европейския съвет през 2007 г.

COM(2007) 62

 

21.2.2007 г.

Съобщение от Комисията до Европейския парламент, до Съвета, до Европейския икономически и социален комитет и до Комитета на регионите: Подобряване на качеството и на производителността на труда: стратегия на Общността за здравословни и безопасни условия на труд за периода 2007-2012 г.

COM(2007) 63

 

26.2.2007 г.

Съобщение на Комисията до Съвета, Европейския парламент, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите — Преглед на Постигнатото в Областта на Социалната Действителност — Междинен доклад до Европейския съвет през пролетта на 2007 г.

COM(2007) 65

 

21.2.2007 г.

Съобщение на Комисията до Съвета, Европейския парламент, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите: Годишна политическа стратегия за 2008 г.

COM(2007) 66

 

23.2.2007 г.

Доклад на Комисията до бюджетния орган относно гаранциите, които се покриват от общия бюджет: Състояние към 30 юни 2006 г.

COM(2007) 67

 

28.2.2007 г.

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите: Постижения в областта на политиките през 2006 г.

COM(2007) 71

 

26.2.2007 г.

Съобщение на Комисията до Съвета, Европейския парламент и Европейския икономически и социален комитет относно работата на Общия форум на ЕС за трансферните цени при процедурите по предотвратяване и разрешаване на спорове и във връзка с насоките за предварителните ценови споразумения в рамките на ЕС

COM(2007) 73

 

26.2.2007 г.

Съобщение на Комисията относно инструментите за управление, основаващи се на правата в рибарството

COM(2007) 81

 

5.3.2007 г.

Втори доклад на Комисията до Съвета и Европейския парламент относно опита на държавите-членки с ГМО, пуснати на пазара в съответствие с Директива 2001/18/ЕО за съзнателното освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда

COM(2007) 82

 

5.3.2007 г.

Доклад на Комисията до Съвета: Антидъмпингова процедура във връзка с вноса на пентаритритол с произход от Народна република Китай, Русия, Турция, Украйна и Съединените американски щати

COM(2007) 87

 

7.3.2007 г.

Съобщение на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно последващите действия по отношение на работната програма за по-добро прилагане на директивата за защита на данните

COM(2007) 101

 

15.3.2007 г.

Съобщение на Комисията до Съвета и Европейския парламент относно изграждането на единно европейско небе посредством функционални блокове въздушно пространство: Средносрочен доклад за състоянието

Тези текстове са достъпни в EUR-Lex: http:/eur-ex.europa.eu