10.9.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 227/1


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1221

оd 1. lipnja 2018.

o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2015/35 u pogledu izračuna regulatornih kapitalnih zahtjeva za sekuritizaciju i jednostavnih, transparentnih i standardiziranih sekuritizacija koje drže društva za osiguranje i društva za reosiguranje

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

Uzimajući u obzir Direktivu 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o osnivanju i obavljanju djelatnosti osiguranja i reosiguranja (Solventnost II) (1), i posebno njezin članak 111. stavak 1. točku (c) i članak 135. stavak 2.,

budući da:

(1)

tržište sekuritizacije koje dobro funkcionira omogućava kapitalnim tržištima dodatne izvore financiranja i time poboljšava kapacitete za financiranje realnog gospodarstva te doprinosi dovršetku unije tržišta kapitala. Uz to, tržište sekuritizacije koje dobro funkcionira omogućuje alternativne mogućnosti ulaganja društvima za osiguranje i društvima za reosiguranje koja moraju diversificirati svoje portfelje u okruženju niskih prinosa. Društva za osiguranje i društva za reosiguranje trebala bi stoga kao institucionalni ulagači biti u potpunosti integrirana u sekuritizacijsko tržište Unije.

(2)

Kako bi se osigurao pouzdan oporavak sekuritizacijskog tržišta Unije, određuje se novi regulatorni okvir za sekuritizaciju na temelju iskustava stečenih tijekom financijske krize. Uredbom (EU) 2017/2402 Europskog parlamenta i Vijeća (2) određeni su temeljni elementi općeg sekuritizacijskog okvira s kriterijima za utvrđivanje jednostavnih, transparentnih i standardiziranih („STS”) sekuritizacija i sustavom nadzora pravilne primjene tih kriterija na razini inicijatora, sponzora, izdavatelja i institucionalnih ulagatelja. Nadalje, tom uredbom predviđen je niz zajedničkih zahtjeva u pogledu zadržavanja rizika, dubinske analize i objavljivanja podataka za sve sektore financijskih usluga. Uz to, Uredbom (EU) 2017/2401 Europskog parlamenta i Vijeća (3) izmijenjena je Uredba (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (4) s učinkom od 1. siječnja 2019. kako bi se propisali revidirani bonitetni zahtjevi za kreditne institucije i investicijska društva koji su inicijatori, sponzori ili ulagači u sekuritizacije, i posebno revidirani bonitetni zahtjev za ulagače u STS sekuritizaciju.

(3)

Zbog preklapanja revidiranog zakonodavnog okvira za sekuritizaciju s područjem primjene odredaba iz Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/35 (5), potrebno je prilagoditi bonitetni okvir koji se primjenjuje na društva za osiguranje i društva za reosiguranje da bi se izbjegla dvostruka regulacija te radi jasnoće i dosljednosti.

(4)

U Uredbi (EU) 2017/2402 navode se definicije nekoliko pojmova koji se odnose na sekuritizaciju. Budući da se ta Uredba primjenjuje na društva za osiguranje i društva za reosiguranje koja su obuhvaćena područjem primjene Direktive 2009/138/EZ primjereno je u definicijama pojmova koji su definirani i u Uredbi (EU) 2017/2402 navesti upućivanje na Delegiranu uredbu (EU) 2015/35 kad je riječ o relevantnim definicijama iz Uredbe (EU) 2017/2402. Iz istih bi razloga zahtjeve koji se odnose na zadržavanje rizika i dubinsku analizu koji su u Uredbi (EU) 2017/2402 utvrđeni za sve institucionalne ulagače trebalo izbrisati iz Delegirane uredbe (EU) 2015/35.

(5)

Uredbom (EU) 2017/2402 utvrđuju se kriteriji za STS sekuritizacije kako bi se osigurala usklađena definicija sekuritizacijskih proizvoda više kvalitete za tržišta kapitala Unije. Kategorija imovine „sekuritizacijske pozicije vrste 1” u Delegiranoj uredbi (EU) 2015/35 uvedena iz sličnih razloga za društva za osiguranje i društva za reosiguranje s usporedivim kvalifikacijskim kriterijima. Kako bi se na tržištu sekuritizacije osigurala dosljednost i jednaki tržišni uvjeti, opće odredbe o kategoriji imovine „sekuritizacijske pozicije vrste 1” trebalo bi izbrisati iz Delegirane uredbe (EU) 2015/35 te bi se umjesto toga trebalo upućivati na odgovarajuće odredbe o STS sekuritizaciji utvrđene u Uredbi (EU) 2017/2402. Kako bi se izbjegli negativni učinci tih izmjena, potrebno je predvidjeti prijelazne mjere povezane postojećom imovinom koja pripada kategoriji „sekuritizacijske pozicije vrste 1”.

(6)

Kalibracija potrebnog solventnog kapitala u skladu s Direktivom 2009/138/EU zasniva se na riziku, a njezina je svrha pružiti odgovarajuće poticaje za različite oblike ulaganja u sekuritizaciju. Kako bi se postigao taj cilj, razina kalibraciju i osjetljivosti na rizik po tranšama trebali bi biti razmjerni značajkama STS sekuritizacije i usklađeni s bonitetnim zahtjevima koji su razvijeni za kreditne institucije i investicijska društva. Stoga bi postojeće odredbe Delegirane uredbe (EU) 2015/35 o kalibraciji za „sekuritizacijske pozicije vrste 1” trebalo zamijeniti kalibracijom koja je osjetljivija na rizik za STS sekuritizaciju i koja obuhvaća sve moguće tranše koje ispunjavaju dodatne zahtjeve kako bi se rizici sveli na najmanju moguću razinu.

(7)

Početak primjene revidiranog okvira ne bi trebao negativno utjecati na postojeća ulaganja u sekuritizaciju, posebno za institucionalne ulagače koji su zadržali neka ulaganja unatoč financijskoj krizi. Stoga bi trebalo utvrditi prijelazne mjere.

(8)

S obzirom na datum primjene Uredbe (EU) 2017/2402 i Uredbe (EU) 2017/2401, kao i prijelaznih odredbi iz tih propisa, važno je osigurati da se ova Uredba počne primjenjivati na isti datum, 1. siječnja 2019.

(9)

Delegiranu uredbu (EU) 2015/35 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Izmjene Delegirane uredbe (EU) 2015/35

Delegirana uredba (EU) 2015/35 mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 1. mijenja se kako slijedi:

(a)

umeću se sljedeće točke 18.a i 18.b:

„18.a.

„sekuritizacija” znači transakcija ili shema kako je definirano u članku 2. stavku 1. Uredbe (EU) 2017/2402 (*1);

18.b.

„STS sekuritizacija” znači sekuritizacija koja je „jednostavna, transparentna i standardizirana” ili „STS” u skladu sa zahtjevima utvrđenima u članku 18. Uredbe (EU) 2017/2402;

(*1)  Uredba (EU) 2017/2402 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2017. o utvrđivanju općeg okvira za sekuritizaciju i o uspostavi specifičnog okvira za jednostavnu, transparentnu i standardiziranu sekuritizaciju te o izmjeni direktiva 2009/65/EZ, 2009/138/EZ i 2011/61/EU te uredaba (EZ) br. 1060/2009 i (EU) br. 648/2012 (SL L 347, 28.12.2017., str. 35.).”;"

(b)

točka 19. zamjenjuje se sljedećim:

„19.

„sekuritizacijska pozicija” znači sekuritizacijska pozicija u smislu članka 2. stavka 19. Uredbe (EU) 2017/2402;”;

(c)

umeće se sljedeća točka 19.a:

„19.a.

„sekuritizacijska pozicija” znači sekuritizacijska pozicija u smislu članka 242. stavka 6. Uredbe (EU) br. 575/2013 (*2);

(*2)  Uredba (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (SL L 176, 27.6.2013., str. 1.).”;"

(d)

točke od 20. do 23. mijenjaju se i glase:

„20.

„resekuritizacijska pozicija” znači izloženost resekuritizaciji u smislu članka 2. stavka 4. Uredbe (EU) 2017/2402;

21.

„inicijator” znači inicijator u smislu članka 2. stavka 3. Uredbe (EU) 2017/2402;

22.

„sponzor” znači sponzor u smislu članka 2. stavka 5. Uredbe (EU) 2017/2402;

23.

„tranša” znači tranša u smislu članka 2. stavka 6. Uredbe (EU) 2017/2402;”.

2.

U članku 4. stavak 6. zamjenjuje se sljedećim:

„6.   Za potrebe stavka 5., veće i složenije izloženosti društva uključuju sekuritizacijske pozicije kako je navedeno u članku 178. stavku 8. i 9. i resekuritizacijske pozicije.”.

3.

Briše se članak 177.

4.

Članak 178. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 178.

Rizik prinosa na sekuritizacijske pozicije: izračun potrebnog kapitala

1.   Potrebni kapital za rizik prinosa na sekuritizacijske pozicije SCRsecuritisation jednak je gubitku osnovnih vlastitih sredstava koji bi nastao zbog trenutačnog relativnog smanjenja čimbenika stressi u vrijednosti svake sekuritizacijske pozicije i.

2.   Čimbenik rizika stressi ovisi o modificiranom trajanju izraženom u godinama (duri ). duri nije kraće od jedne godine.

3.   Nadređenim STS sekuritizacijskim pozicijama koje ispunjavaju zahtjeve iz članka 243. Uredbe (EU) br. 575/2013 i za koje je dostupna kreditna procjena koju je provela odabrana vanjska institucija za procjenu kreditnog rizika (VIPKR) dodjeljuje se čimbenik rizika stressi ovisno o stupnju kreditne kvalitete i modificiranom trajanju sekuritizacijske pozicije i, kao što je navedeno u sljedećoj tablici:

Stupanj kreditne kvalitete

0

1

2

3

4

5 i 6

Trajanje

stress i

ai

bi

ai

bi

ai

bi

ai

bi

ai

bi

ai

bi

(duri )

do 5

bi · duri

1,0 %

1,2 %

1,6 %

2,8 %

5,6 %

9,4 %

Više od 5 i do 10

ai + bi · (duri – 5)

5,0 %

0,6 %

6,0 %

0,7 %

8,0 %

0,8 %

14,0 %

1,7 %

28,0 %

3,1 %

47,0 %

5,3 %

Više od 10 i do 15

ai + bi · (duri – 10)

8,0 %

0,6 %

9,5 %

0,5 %

12,0 %

0,6 %

22,5 %

1,1 %

43,5 %

2,2 %

73,5 %

0,6 %

Više od 15 i do 20

ai + bi · (duri – 15)

11,0 %

0,6 %

12,0 %

0,5 %

15,0 %

0,6 %

28,0 %

1,1 %

54,5 %

0,6 %

76,5 %

0,6 %

Više od 20

min[ai + bi · (duri – 20);1]

14,0 %

0,6 %

14,5 %

0,5 %

18,0 %

0,6 %

33,5 %

0,6 %

57,5 %

0,6 %

79,5 %

0,6 %

4.   Nenadređenim STS sekuritizacijskim pozicijama koje ispunjavaju zahtjeve iz članka 243. Uredbe (EU) br. 575/2013 i za koje je dostupna kreditna procjena koju je proveo odabrani VIPKR dodjeljuje se čimbenik rizika stressi ovisno o stupnju kreditne kvalitete i modificiranom trajanju sekuritizacijske pozicije i, kao što je navedeno u sljedećoj tablici:

Stupanj kreditne kvalitete

0

1

2

3

4

5 i 6

Trajanje

stress i

ai

bi

ai

bi

ai

bi

ai

bi

ai

bi

ai

bi

(duri )

do 5

min[bi · duri ;1]

2,8 %

3,4 %

4,6 %

7,9 %

15,8 %

26,7 %

Više od 5 i do 10

min[ai + bi · (duri – 5);1]

14,0 %

1,6 %

17,0 %

1,9 %

23,0 %

2,3 %

39,5 %

4,7 %

79,0 %

8,8 %

100,0 %

0,0 %

Više od 10 i do 15

ai + bi · (duri – 10)

22,0 %

1,6 %

26,5 %

1,5 %

34,5 %

1,6 %

63,0 %

3,2 %

100,0 %

0,0 %

100,0 %

0,0 %

Više od 15 i do 20

ai + bi · (duri – 15)

30,0 %

1,6 %

34,0 %

1,5 %

42,5 %

1,6 %

79,0 %

3,2 %

100,0 %

0,0 %

100,0 %

0,0 %

Više od 20

min[ai + bi · (duri – 20);1]

38,0 %

1,6 %

41,5 %

1,5 %

50,5 %

1,6 %

95,0 %

1,6 %

100,0 %

0,0 %

100,0 %

0,0 %

5.   Nadređenim STS sekuritizacijskim pozicijama koje ispunjavaju kriterije iz članka 243. Uredbe (EU) br. 575/2013 i za koje nije dostupna kreditna procjena koju je proveo odabrani VIPKR dodjeljuje se čimbenik rizika stressi ovisno o modificiranom trajanju sekuritizacijske pozicije i, kao što je navedeno u sljedećoj tablici:

Trajanje

stress i

ai

bi

(duri )

do 5

bi · duri

4,6 %

Više od 5 i do 10

ai + bi · (duri – 5)

23 %

2,5 %

Više od 10 i do 15

ai + bi · (duri – 10)

35,5 %

1,8 %

Više od 15 i do 20

ai + bi · (duri – 15)

44,5 %

0,5 %

Više od 20

min[ai + bi · (duri – 20);1]

47 %

0,5 %

6.   Nenadređenim STS sekuritizacijskim pozicijama koje ispunjavaju kriterije iz članka 243. Uredbe (EU) br. 575/2013 i za koje nije dostupna kreditna procjena koju je proveo odabrani VIPKR dodjeljuje se čimbenik rizika stressi koji odgovara stupnju 5. kreditne kvalitete i ovisno o modificiranom trajanju izloženosti, kao što je navedeno u tablici u stavku 3.

7.   Resekuritizacijskim pozicijama za koje je dostupna kreditna procjena koju je proveo odabrani VIPKR dodjeljuje se čimbenik rizika stressi koji se određuje prema sljedećoj formuli:

 

stressi = min(bi · duri ;1)

 

bii dodjeljuje se ovisno o stupnju kreditne kvalitete resekuritizacijske pozicije i u skladu sa sljedećom tablicom:

 

Stupanj kreditne kvalitete

0

1

2

3

4

5

6

bi

33 %

40 %

51 %

91 %

100 %

100 %

100 %

8.   Sekuritizacijskim pozicijama koje nisu obuhvaćene stavcima od 3. do 7., za koje je dostupna kreditna procjena koju je proveo odabrani VIPKR dodjeljuje se čimbenik rizika stressi koji se određuje prema sljedećoj formuli:

 

stressi = min(bi · duri ;1)

 

bii dodjeljuje se ovisno o stupnju kreditne kvalitete sekuritizacijske pozicije i u skladu sa sljedećom tablicom:

 

Stupanj kreditne kvalitete

0

1

2

3

4

5

6

bi

12,5 %

13,4 %

16,6 %

19,7 %

82 %

100 %

100 %

9.   Sekuritizacijskim pozicijama koje nisu obuhvaćene stavcima od 3. do 8., dodjeljuje se čimbenik rizika stressi od 100 %.”.

5.

Umeće se sljedeći članak 178.a:

„Članak 178.a

Rizik prinosa na sekuritizacijske pozicije: prijelazne odredbe

1.   Neovisno o članku 178. stavku 3., sekuritizacijama izdanima prije 1. siječnja 2019. koje ispunjavaju zahtjeve za sekuritizacijske pozicije vrste 1 u skladu s člankom 177. stavkom 2. u verziji koja bude na snazi 31. prosinca 2018. dodjeljuje se čimbenik rizika stressi u skladu s člankom 178. stavkom 3. čak i ako te sekuritizacije nisu STS sekuritizacije koje ispunjavaju zahtjeve navedene u članku 243. Uredbe (EU) br. 575/2013.

2.   Stavak 1. primjenjuje se samo ako nakon 31. prosinca 2018. ne budu dodane ili zamijenjene nove odnosne izloženosti.

3.   Neovisno o članku 178. stavku 3., sekuritizacijama izdanima prije 18. siječnja 2015. koje ispunjavaju zahtjeve za sekuritizacijske pozicije vrste 1 u skladu s člankom 177. stavkom 4. u verziji koja bude na snazi 31. prosinca 2018. dodjeljuje se čimbenik rizika stressi u skladu s člancima 177. i 178. u verziji na snazi 31. prosinca 2018.

4.   Neovisno o članku 178. stavku 3., sekuritizacijama izdanima prije 1. siječnja 2019. koje ispunjavaju zahtjeve za sekuritizacijske pozicije vrste 1 u skladu s člankom 177. stavkom 5. u verziji koja bude na snazi 31. prosinca 2018. dodjeljuje se čimbenik rizika stressi do 31. prosinca 2025. u skladu s člancima 177. i 178. u verzijama koje budu na snazi 31. prosinca 2018.”.

6.

Članak 180. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 10. zamjenjuje se sljedećim:

„10.   STS sekuritizacijskim pozicijama koje ispunjavaju kriterije iz članka 243.Uredbe (EU) br. 575/2013 i za koje u cijelosti, bezuvjetno i neopozivo jamče Europski investicijski fond ili Europska investicijska banka, ako to jamstvo ispunjava zahtjeve iz članka 215., dodjeljuje se čimbenik rizika stressi od 0 %.”;

(b)

umeće se sljedeći stavak 10.a:

„10.a.   Neovisno o stavku 10., sekuritizacijama izdanima prije 1. siječnja 2019. koje ispunjavaju zahtjeve za sekuritizacijske pozicije vrste 1 u skladu sa stavkom 10. u verziji koja bude na snazi 31. prosinca 2018. dodjeljuje se čimbenik rizika stressi od 0 %. čak i ako te sekuritizacije nisu STS sekuritizacije koje ispunjavaju zahtjeve navedene u članku 243. Uredbe (EU) br. 575/2013.”.

7.

Članci 254., 255. i 256. brišu se.

8.

Članak 257. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavci 1. i 2. zamjenjuju se sljedećim:

„1.   Ako društvo za osiguranje i društvo za reosiguranje doznaju da inicijator, sponzor ili izvorni zajmodavac ne ispunjava zahtjeve utvrđene člankom 6. Uredbe (EU) 2017/2402 ili ako društvo za osiguranje ili društvo za reosiguranje dozna da se ne ispunjavaju zahtjevi utvrđeni člankom 5. stavcima 1., 2. i 3. te uredbe, o tome odmah obavještavaju nadzorno tijelo.

2.   Ako društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje u bilo kojem pogledu ne ispunjava zahtjeve iz članka 5. stavaka 1., 2. i 3. Uredbe (EU) 2017/2402, nadzorno tijelo određuje razmjerno povećanje potrebnog solventnog kapitala u skladu sa stavkom 3. ovog članka.”;

(b)

stavci 4. i 5. zamjenjuju se sljedećim:

„4.   Čimbenici rizika postupno se povećavaju sa svakim sljedećim neispunjenjem zahtjeva utvrđenih člankom 5. Uredbe (EU) 2017/2402.

5.   Ako društvo za osiguranje i društvo za reosiguranje ne ispunjavaju bilo koji zahtjev iz članka 5. stavka 4. Uredbe (EU) 2017/2402 zbog vlastitog nemara ili propusta, nadzorno tijelo procjenjuje treba li to neispunjenje smatrati znatnim odstupanjem od sustava upravljanja društva iz članka 37. stavka 1. točke (c) Direktive 2009/138/EZ.”.

Članak 2.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. siječnja 2019.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 1. lipnja 2018.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 335, 17.12.2009., str. 1.

(2)  Uredba (EU) 2017/2402 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2017. o utvrđivanju općeg okvira za sekuritizaciju i o uspostavi specifičnog okvira za jednostavnu, transparentnu i standardiziranu sekuritizaciju te o izmjeni direktiva 2009/65/EZ, 2009/138/EZ i 2011/61/EU te uredaba (EZ) br. 1060/2009 i (EU) br. 648/2012 (SL L 347, 28.12.2017., str. 35.).

(3)  Uredba (EU) 2017/2401 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2017. o izmjeni Uredbe (EU) br. 575/2013 o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva (SL L 347, 28.12.2017., str. 1.).

(4)  Uredba (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (SL L 176, 27.6.2013., str. 1.).

(5)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/35 od 10. listopada 2014. o dopuni Direktive 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju i obavljanju djelatnosti osiguranja i reosiguranja (Solventnost II) (SL L 12, 17.1.2015., str. 1.).