26.11.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 313/41


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 24. november 2011

om tilladelse til markedsføring af beta-glucaner fra gær som en ny levnedsmiddelingrediens i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97

(meddelt under nummer K(2011) 8527)

(Kun den engelske udgave er autentisk)

(2011/762/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97 af 27. januar 1997 om nye levnedsmidler og nye levnedsmiddelingredienser (1), særlig artikel 7, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Virksomheden Biothera Incorporated indgav den 23. september 2009 en ansøgning til den kompetente myndighed i Irland om tilladelse til at markedsføre beta-glucaner fra gær som en ny levnedsmiddelingrediens til anvendelse i en række fødevarer, herunder drikkevarer, til den brede befolkning samt i kosttilskud og i fødevarer bestemt til særlig ernæring, bortset fra modermælkserstatninger og tilskudsblandinger.

(2)

Det kompetente irske fødevarevurderingsorgan afgav den 23. december 2009 den første vurderingsrapport. Det konkluderedes i rapporten, at beta-glucaner fra gær kunne accepteres som en ny levnedsmiddelingrediens, forudsat at produktspecifikationerne og de påtænkte anvendelsesniveauer forbliver de samme, og anvendelsen begrænses til de fødevarer, der er nævnt i ansøgningsmaterialet.

(3)

Kommissionen fremsendte den første vurderingsrapport til alle medlemsstaterne den 18. januar 2010.

(4)

Inden udløbet af den i artikel 6, stk. 4, i forordning (EF) nr. 258/97 fastsatte frist på 60 dage blev der i overensstemmelse med samme stykke fremsat begrundede indsigelser mod markedsføring af produktet.

(5)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) blev derfor hørt den 2. juli 2010.

(6)

Den 8. april 2011 konkluderede EFSA i den videnskabelige udtalelse om sikkerheden ved beta-glucaner fra gær som en ny levnedsmiddelingrediens (2), at beta-glucaner fra gær var sikre under de foreslåede anvendelsesbetingelser. Sikkerheden for børn under 1½ år behandles ikke i EFSA's udtalelse.

(7)

På grundlag af EFSA's videnskabelige vurdering og under hensyntagen til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/46/EF af 10. juni 2002 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om kosttilskud (3), Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1925/2006 af 20. december 2006 om tilsætning af vitaminer og mineraler samt visse andre stoffer til fødevarer (4), Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/39/EF af 6. maj 2009 om fødevarer bestemt til særlig ernæring (5), Kommissionens direktiv 1999/21/EF af 25. marts 1999 om diætpræparater til særlige medicinske formål (6) og Kommissionens direktiv 2006/125/EF af 5. december 2006 om forarbejdede levnedsmidler baseret på cerealier og babymad til spædbørn og småbørn (7) er det godtgjort, at beta-glucaner fra gær opfylder kriterierne i artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 258/97.

(8)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Beta-glucaner fra gær (Saccharomyces cerevisiae), jf. bilag I, kan markedsføres i Unionen som en ny levnedsmiddelingrediens til de i bilag II angivne anvendelsesformål og under overholdelse af de i samme bilag fastsatte maksimalgrænseværdier, uden at bestemmelserne i direktiv 2002/46/EF, forordning (EF) nr. 1925/2006 og direktiv 2009/39/EF tilsidesættes.

Artikel 2

Beta-glucaner fra gær (Saccharomyces cerevisiae), som godkendes ved denne afgørelse, betegnes »beta-glucaner fra gær (Saccharomyces cerevisiae)« på mærkningen af den fødevare, der indeholder dem.

Artikel 3

Denne afgørelse er rettet til Biothera Incorporated, 3388 Mike Collins Drive, Eagan, Minnesota, USA, 55121.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. november 2011.

På Kommissionens vegne

John DALLI

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 43 af 14.2.1997, s. 1.

(2)  EFSA Journal 2011; 9(5):2137 (22 sider).

(3)  EFT L 183 af 12.7.2002, s. 51.

(4)  EUT L 404 af 30.12.2006, s. 26.

(5)  EUT L 124 af 20.5.2009, s. 21.

(6)  EFT L 91 af 7.4.1999, s. 29.

(7)  EUT L 339 af 6.12.2006, s. 16.


BILAG I

SPECIFIKATIONER FOR BETA-GLUCANER FRA GÆR (SACCHAROMYCES CEREVISIAE)

Beskrivelse:

Beta-glucaner er komplekse polysaccharider med en høj molekylmasse (100-200 kDa), som findes i cellevæggen hos mange gærarter og cerealier. Det kemiske navn på »beta-glucaner fra gær« er (1-3),(1-6)-ß-D-glucaner.

Denne nye levnedsmiddelingrediens isoleres fra Saccharomyces cerevisiae og fås i både uopløselig og opløselig form. De uopløselige produkter indeholder mindst 70 % kulhydrater i form af beta-glucaner; det opløselige produkt indeholder mindst 75 % beta-glucaner.

Glucancellevæggens tertiære struktur hos Saccharomyces cerevisiae består af kæder af ß-1,3-bundne glucoseenheder med forgreninger af ß-1,6-bindinger, som danner et skelet, hvortil der er bundet chitin via ß-1,4-bindinger, ß-1,6-glucaner og visse mannoproteiner.

Kemiske karakteristika ved beta-glucaner fra gær (Saccharomyces cerevisiae)

 

Opløselig form

Uopløselig form

Kulhydrater i alt

Over 75 %

Over 70 %

Beta-glucaner (1,3/1,6)

Over 75 %

Over 70 %

Aske

Under 4 %

Under 5 %

Vand

Under 8 %

Under 8 %

Protein

Under 3,5 %

Under 10 %

Fedt

Under 10 %

Under 20 %


BILAG II

Fødevarekategori

Anvendelsesniveau

Kosttilskud som defineret i direktiv 2002/46/EF

375 mg

(pr. dag — som anbefalet af producenten)

Fødevarer bestemt til særlig ernæring (PARNUTS) som defineret i direktiv 2009/39/EF, bortset fra modermælkserstatninger og tilskudsblandinger

600 mg

(pr. dag — som anbefalet af producenten)

Drikkevarer baseret på frugtsafter

130 mg/100 ml

Drikkevarer med frugtsmag

80 mg/100 ml

Andre drikkevarer

80 mg/100 ml (DK)

700 mg/100 g (pulver)

Kornbaserede snackstænger

600 mg/100 g

Småkager/cookies

670 mg/100 g

Kiks/crackers

20 mg/100 g

Morgenmadscerealier

670 mg/100 g

»Instant hot«-morgenmadscerealier (fuldkorn/med højt fiberindhold)

150 mg/100 g

Produkter på basis af yoghurt og frisk ost og andre mælkedesserter

160 mg/100 g

Supper og suppeblandinger

90 mg/100 g (SK)

180 mg/100 g (kondenseret)

630 mg/100 g (pulver)

Chokolade/konfektureprodukter

400 mg/100 g

Proteinbarer og -pulvere

600 mg/100 g

Forkortelser: DK = drikkeklar; SK = spiseklar