03/Volumul 41

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

106


32002R0357


L 056/3

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 357/2002 AL COMISIEI

din 26 februarie 2002

privind eliberarea de licențe de import pentru zahăr și amestecurile de zahăr și cacao cu origine cumulată ACP/TTPM și CE/TTPM

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Decizia 2001/822/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2001 privind asocierea țărilor și teritoriilor de peste mări la Comunitatea Europeană (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 192/2002 al Comisiei din 31 ianuarie 2002 privind modalitățile de eliberare a licențelor de import pentru zahăr și amestecurile de zahăr și cacao cu origine cumulată ACP/TTPM sau CE/TTPM (2), în special articolul 6 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Articolul 6 alineatul (4) din anexa III la Decizia 2001/822/CE admite cumulul de origine ACP/TTPM/CE pentru produsele de la capitolul 17 și de la pozițiile tarifare 1806 10 30 și 1806 10 90 în limita unei cantități anuale de 28 000 de tone de zahăr.

(2)

Au fost prezentate cereri autorităților naționale, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 192/2002 pentru eliberarea de licențe de import pentru o cantitate totală care depășește pe cea admisă de Decizia 2001/822/CE.

(3)

Articolul 6 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 192/2002 prevede că, atunci când cererile de licențe conduc la depășirea volumului anual de 28 000 de tone, Comisia adoptă un regulament care stabilește coeficientul uniform de reducere ce trebuie aplicat fiecăreia dintre cererile depuse și suspendă depunerea de noi cereri pentru anul în curs.

(4)

Comisia trebuie astfel să fixeze coeficientul de reducere pentru eliberarea de certificate de import și să suspende depunerea de noi cereri de certificate pentru anul 2002,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Sunt admise cererile de licențe de import prezentate până la data de 14 februarie 2002 în conformitate cu articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 192/2002 pentru o cantitate de 45 000 de tone, până la 62,22222 % din cantitatea cerută.

Articolul 2

Depunerea de noi cereri pentru anul 2002 se suspendă.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare la data de 27 februarie 2002.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 26 februarie 2002.

Pentru Comisie

Franz FISCHLER

Membru al Comisiei


(1)  JO L 314, 30.11.2001, p. 1.

(2)  JO L 31, 1.2.2002, p. 55.