Mikro- ning väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted – määratlus ja reguleerimisala

KOKKUVÕTE:

komisjoni soovitus – mikro-, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete määratlus

KOKKUVÕTE

MIS ON SOOVITUSE EESMÄRK?

Soovitusega sätestatakse kriteeriumid, mille alusel saab kindlaks määrata, kas tegu on mikroettevõtte, väikese või keskmise suurusega ettevõttega (VKE). Ettevõtte töötajate arvul, käibel või bilansimahul põhinev liigitus määrab ära ettevõtte kõlblikkuse ELi ning siseriiklike rahastamis- ja toetusmeetmete jaoks. Määratlused jõustusid 1. jaanuaril 2005.

PÕHIPUNKTID

TAUST

VKEd moodustavad 99% kõigist ELi ettevõtetest. Nad on ELi majanduse tugisambaks. VKEde arvele langeb kaks kolmandikku töökohtadest. 2013. aastal töötas kogu ELis ligikaudu 90 miljonit inimest kokku enam kui 21 miljonis VKEs. VKEd edendavad ettevõtlikkust ja uuendusmeelsust, aitavad tugevdada Euroopa konkurentsivõimet, toetavad majanduskasvu ja tööhõivet.

ÕIGUSAKT

Komisjoni 6. mai 2003. aasta soovitus mikro-, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate määratluse kohta (teatavaks tehtud numbri K(2003) 1422 all) (ELT L 124, 20.5.2003, lk 36–41)

Viimati muudetud: 11.01.2016