4.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/17


A Bíróság (harmadik tanács) 2009. május 7-i ítélete — Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Francia Köztársaság

(C-443/08. sz. ügy) (1)

(Tagállami kötelezettségszegés - 1999/13/EK irányelv - Illékony szerves vegyületek kibocsátásának korlátozása - A „kis berendezés” és a „lényeges változtatás” fogalma átültetésének elmaradása)

2009/C 153/33

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: A. Alcover San Pedro és J.-B. Laignelot meghatalmazottak)

Alperes: Francia Köztársaság (képviselők: G. de Bergues és A. Adam meghatalmazottak)

Tárgy

Tagállami kötelezettségszegés — A szerves oldószerek egyes tevékenységeknél és berendezésekben történő felhasználása során keletkező illékony szerves vegyületek kibocsátásának korlátozásáról szóló, 1999. március 11-i 1999/13/EK tanácsi irányelv (HL L 85., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 4. kötet, 118. o.) 2. cikke harmadik és negyedik bekezdésének, valamint 4. cikke 4. pontjának megfelelő átültetéséhez szükséges valamennyi törvényi és rendeleti rendelkezés elfogadásának elmulasztása — A „kis berendezés” és a „lényeges változtatás” fogalma

Rendelkező rész

1)

A Francia Köztársaság — mivel az előírt határidőn belül nem fogadott el minden olyan törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezést, amely a szerves oldószerek egyes tevékenységeknél és berendezésekben történő felhasználása során keletkező illékony szerves vegyületek kibocsátásának korlátozásáról szóló, 1999. március 11-i 1999/13/EK tanácsi irányelv 2. cikke harmadik és negyedik bekezdésének, valamint 4. cikke 4. pontjának megfelelő átültetéséhez szükséges — nem teljesítette az ezen irányelvből eredő kötelezettségeit.

2)

A Bíróság a Francia Köztársaságot kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 6., 2009.1.10.