27.1.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 27/5


Zgłoszenie zamiaru koncentracji

(Sprawa M.7408 – Cargill/ADM Chocolate Business)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2015/C 27/06)

1.

W dniu 19 stycznia 2015 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Cargill, Incorporated („Cargill”, Stany Zjednoczone) przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia o kontroli łączenia przedsiębiorstw, kontrolę nad działalnością w dziedzinie czekolady przemysłowej przedsiębiorstwa Archer Daniels Midland Company („działalność ADM w dziedzinie czekolady przemysłowej”, Stany Zjednoczone) w drodze zakupu udziałów i aktywów.

2.

Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:

—   w przypadku przedsiębiorstwa Cargill: produkcja i sprzedaż produktów żywnościowych, produktów rolnych oraz produktów i usług do zarządzania ryzykiem. Działalność Cargill obejmuje przetwarzanie, sprzedaż i dystrybucję czekolady przemysłowej oraz polew i nadzień tłuszczowych/mieszanek czekoladowych,

—   w przypadku działalności ADM w dziedzinie czekolady przemysłowej: przetwarzanie, sprzedaż i dystrybucja czekolady przemysłowej oraz polew i nadzień tłuszczowych/mieszanek czekoladowych.

3.

Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

4.

Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub listownie, podając numer referencyjny: M.7408 – Cargill/ADM Chocolate Business, na poniższy adres:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 (rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw).