27.1.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 27/5


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak M.7408 — Cargill/ADM Chocolate Business)

(Voor de EER relevante tekst)

(2015/C 27/06)

1.

Op 19 januari 2015 heeft de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (1) ontvangen. Hierin is meegedeeld dat Cargill, Incorporated („Cargill”, Verenigde Staten) in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van de concentratieverordening zeggenschap verkrijgt over de industriële chocoladeactiviteiten van Archer Daniels Midland Company („ADM’s industrial chocolate business”, Verenigde Staten) door de verwerving van aandelen en activa.

2.

De activiteiten van de betrokken ondernemingen zijn:

—   Cargill: productie en verkoop van levensmiddelen, producten en diensten op het gebied van landbouw en risicobeheer. De activiteiten van Cargill omvatten verwerking, verkoop en distributie van industriële chocolade en op vet gebaseerde coatings en vullingen/chocolademengsel;

—   ADM’s industrial chocolate business: verwerking, verkoop en distributie van industriële chocolade en op vet gebaseerde coatings en vullingen/chocolademengsel.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van de concentratieverordening kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden.

4.

De Commissie verzoekt belanghebbenden haar hun eventuele opmerkingen over de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na dagtekening van deze bekendmaking hebben bereikt. Zij kunnen per fax (+32 22964301), via e-mail naar COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu of per post, onder vermelding van zaaknummer M.7408 — Cargill/ADM Chocolate Business, aan onderstaand adres worden toegezonden:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

1049 Brussel

BELGIË


(1)  PB L 24 van 29.1.2004, blz. 1 („de concentratieverordening”).