11/Sv. 087

HR

Službeni list Europske unije

5


22012A1215(01)


L 346/3

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

29.06.2012.


SPORAZUM

o pridruživanju između Europske Unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Srednje Amerike, s druge strane

KRALJEVINA BELGIJA,

REPUBLIKA BUGARSKA,

ČEŠKA REPUBLIKA,

KRALJEVINA DANSKA,

SAVEZNA REPUBLIKA NJEMAČKA,

REPUBLIKA ESTONIJA,

IRSKA,

HELENSKA REPUBLIKA,

KRALJEVINA ŠPANJOLSKA,

FRANCUSKA REPUBLIKA,

TALIJANSKA REPUBLIKA,

REPUBLIKA CIPAR,

REPUBLIKA LATVIJA,

REPUBLIKA LITVA,

VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG,

MAĐARSKA,

MALTA,

KRALJEVINA NIZOZEMSKA,

REPUBLIKA AUSTRIJA,

REPUBLIKA POLJSKA,

PORTUGALSKA REPUBLIKA,

RUMUNJSKA,

REPUBLIKA SLOVENIJA,

SLOVAČKA REPUBLIKA,

REPUBLIKA FINSKA,

KRALJEVINA ŠVEDSKA,

UJEDINJENA KRALJEVINA VELIKE BRITANIJE I SJEVERNE IRSKE,

ugovorne stranke Ugovora o Europskoj uniji i Ugovora o funkcioniranju Europske unije, dalje u tekstu: „države članice Europske unije”,

i

EUROPSKA UNIJA,

s jedne strane, i

REPUBLIKA KOSTARIKA,

REPUBLIKA EL SALVADOR,

REPUBLIKA GVATEMALA,

REPUBLIKA HONDURAS,

REPUBLIKA NIKARAGVA,

REPUBLIKA PANAMA,

DALJE U TEKSTU: „Srednja Amerika”,

s druge strane,

UZIMAJUĆI U OBZIR tradicionalne povijesne, kulturne, političke, gospodarske i socijalne veze među strankama te želju za jačanjem njihovih odnosa koji se temelje na zajedničkim načelima i vrijednostima i nastavljaju se na postojeće mehanizme koji uređuju odnose među strankama, kao i želju za učvršćivanjem, produbljivanjem i diverzificiranjem veza između dvije regije u područjima od zajedničkog interesa u duhu uzajamnog poštovanja, jednakosti, nediskriminacije, solidarnosti i uzajamne koristi;

UZIMAJUĆI U OBZIR pozitivan razvoj u obje regije u posljednja dva desetljeća, koji je omogućio da promicanje zajedničkih ciljeva i interesa dosegne novu fazu u odnosima, koji su postali dublji, suvremeniji i stalni, kako bi se uspostavilo pridruživanje dvije regije koje odgovara trenutačnim unutarnjim izazovima kao i novoj međunarodnoj stvarnosti;

NAGLAŠUJUĆI važnost koju stranke pridaju učvršćivanju političkog dijaloga i procesu gospodarske suradnje među strankama koji je uspostavljen na temelju dijaloga iz San Joséa koji je započeo 1984. i od tada je više puta obnavljan;

PODSJEĆAJUĆI na zaključke sastanka na vrhu u Beču 2006., uključujući obveze koje je Srednja Amerika preuzela u pogledu produbljivanja regionalne gospodarske integracije;

PREPOZNAJUĆI napredak koji je postignut u procesu gospodarske integracije Srednje Amerike, kao što je ratifikacija sporazuma Convenio Marco para el Establecimiento de la Unión Aduanera Centroamericana i Tratado sobre Inversión y Comercio de Servicios, kao i provedba pravosudnog mehanizma koji osigurava izvršavanje regionalnoga gospodarskog zakonodavstva diljem čitave regije Srednje Amerike;

PONOVNO POTVRĐUJUĆI svoje poštovanje demokratskih načela i temeljnih ljudskih prava kako su određena u Općoj deklaraciji o ljudskim pravima;

PODSJEĆAJUĆI na svoju privrženost načelima vladavine prava i dobrog upravljanja;

NA TEMELJU načela podijeljene odgovornosti i uvjereni u važnost sprečavanja uporabe nezakonitih droga i smanjenja njihovih štetnih učinaka, uključujući borbu protiv uzgoja proizvodnje, prerade i nezakonite trgovine drogama i njihovim prekursorima, te pranja novca;

PRIMJEĆUJUĆI da odredbe ovog Sporazuma koje spadaju u područje primjene dijela III. glave V. Ugovora o funkcioniranju Europske unije obvezuju Ujedinjenu Kraljevinu i Irsku kao odvojene ugovorne stranke, a ne kao dio Europske unije, osim ako Europska unija zajedno s Ujedinjenom Kraljevinom i/ili Irskom zajednički obavijesti republike stranke SA da je Ujedinjena Kraljevina (UK) ili Irska obvezana kao dio Europske unije u skladu s Protokolom br. 21 o stajalištu Ujedinjene Kraljevine i Irske u vezi s područjem slobode, sigurnosti i pravde koji je priložen Ugovoru o Europskoj uniji i Ugovoru o funkcioniranju Europske unije. Ako Ujedinjena Kraljevina i/ili Irska prestanu biti obvezane kao dio Europske unije u skladu s člankom 4.a Protokola br. 21, Europska unija zajedno s UK-om i/ili Irskom odmah obavješćuje republike stranke SA o svakoj promjeni njihovog stajališta, a u tom slučaju one i dalje ostaju obvezane odredbama ovog Sporazuma kao odvojene ugovorne stranke. Isto se primjenjuje na Dansku, u skladu s Protokolom priloženim tim Ugovorima o stajalištu Danske;

NAGLAŠUJUĆI svoju privrženost suradnji u ostvarivanju ciljeva iskorjenjivanja siromaštva, stvaranja radnih mjesta, pravednog i održivog razvoja, uključujući aspekte izloženosti prirodnim katastrofama, očuvanja i zaštite okoliša i bioraznolikosti, te postupnoj integraciji republika stranke SA u svjetsko gospodarstvo;

PONOVNO POTVRĐUJUĆI važnost koju stranke pridaju načelima i pravilima koja uređuju međunarodnu trgovinu, a posebno onima koja su sadržana u Sporazumu iz Marakeša o osnivanju Svjetske trgovinske organizacije od 15. travnja 1994. (dalje u tekstu: "Sporazum o WTO-u") i multilateralnim sporazumima priloženima Sporazumu o WTO-u, kao i potrebi njihove primjene na transparentan i nediskriminirajući način;

UZIMAJUĆI U OBZIR razliku u gospodarskom i socijalnom razvoju koja postoji između republika stranke SA i stranke EU te zajednički cilj jačanja procesa gospodarskog i socijalnog razvoja u Srednjoj Americi;

ŽELEĆI ojačati svoje gospodarske odnose, a posebno trgovinu i ulaganja, jačanjem i unaprjeđenjem trenutačne razine pristupa republika stranke SA tržištu Europske unije, i time doprinositi gospodarskom rastu u Srednjoj Americi i smanjenju asimetrija između dvije regije;

UVJERENI da će ovaj Sporazum stvoriti pozitivno ozračje za rast održivih gospodarskih odnosa među njima, a posebno u sektorima trgovine i ulaganja koji su ključni za ostvarenje gospodarskog i socijalnog razvoja te tehnološku inovaciju i modernizaciju;

NAGLAŠUJUĆI potrebu nadogradnje načela, ciljeva i mehanizama koji uređuju odnose između dvije regije, a posebno Sporazuma o političkom dijalogu i suradnji između Europske zajednice, i njezinih država članica, te republika Kostarike, El Salvadora, Gvatemale, Hondurasa, Nikaragve i Paname koji je potpisan 2003. (dalje u tekstu „Sporazum o političkom dijalogu i suradnji iz 2003.”), kao i Okvirnog sporazuma o suradnji koji su potpisale iste stranke;

SVJESNI potrebe promicanja održivog razvoja u obje regije kroz razvojno partnerstvo u koji su uključeni svi relevantni dionici, uključujući civilno društvo i privatni sektor, u skladu s načelima određenima u Konsenzusu iz Monterreya i Izjavi iz Johannesburga te u njezinom Planu provedbe;

PONOVNO POTVRĐUJUĆI da države u izvršavanju svojeg suverenog prava na iskorištavanje svojih prirodnih resursa, u skladu s vlastitim politikama zaštite okoliša i razvoja, trebaju promicati održivi razvoj;

NE ZABORAVLJAJUĆI potrebu razvoja sveobuhvatnog dijaloga o migracijama kako bi se ojačala suradnja dvije regije u pitanjima migracija u okviru dijelova ovog Sporazuma koji se odnose na politički dijalog i suradnju te potrebu učinkovitog promicanja i zaštite ljudskih prava svih migranata;

POTVRĐUJUĆI da nijedna odredba u ovom Sporazumu ni na koji način ne upućuje na, niti se ni na koji način ne tumači ili podrazumijeva kao definicija stajališta stranaka u tekućim ili budućim bilateralnim ili multilateralnim trgovinskim pregovorima;

NAGLAŠUJUĆI želju za suradnjom u međunarodnim forumima u pitanjima od obostranog interesa;

IMAJUĆI NA UMU strateško partnerstvo koje je uspostavljeno između Europske unije te Latinske Amerike i Kariba u okviru sastanka na vrhu u Riju 1999., te ponovno potvrđeno na sastanku na vrhu u Madridu 2002., sastanku na vrhu u Guadalajari 2004., sastanku na vrhu u Beču 2006., sastanku na vrhu u Limi 2008. te na sastanku na vrhu u Madridu 2010;

UZIMAJUĆI U OBZIR Madridsku izjavu iz svibnja 2010.;

ODLUČILI SU SKLOPITI OVAJ SPORAZUM:

DIO I.

OPĆE I INSTITUCIONALNE ODREDBE

GLAVA I.

PRIRODA I PODRUČJE PRIMJENE OVOG SPORAZUMA

Članak 1.

Načela

1.   Unutarnje i međunarodne politike obje stranke temelje se na poštovanju demokratskih načela i temeljnih ljudskih prava, kako su utvrđena u Općoj deklaraciji o ljudskim pravima, te na vladavini prava, što čini ključni element ovog Sporazuma.

2.   Stranke potvrđuju svoju opredijeljenost promicanju održivog razvoja, što je vodeće načelo za provedbu ovog Sporazuma, posebno uzimajući u obzir Milenijske razvojne ciljeve. Stranke osiguravaju odgovarajuću ravnotežu između gospodarskih, socijalnih i okolišnih sastavnica održivog razvoja.

3.   Stranke ponovno potvrđuju svoju privrženost dobrom upravljanju i vladavini prava, što posebno uključuje nadređenost prava, razdvajanje ovlasti, neovisnost pravosuđa, jasne postupke za donošenje odluka na razini tijela javne vlasti, transparentne i odgovorne institucije, dobro i transparentno vođenje javnih poslova na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini te provedbu mjera čiji je cilj sprečavanje i borba protiv korupcije.

Članak 2.

Ciljevi

Stranke su suglasne da su ciljevi ovog Sporazuma:

(a)

ojačati i učvrstiti odnose među strankama kroz pridruživanje koje se temelji na tri međuovisna i temeljna dijela: političkom dijalogu, suradnji i trgovini, i to na temelju uzajamnog poštovanja, uzajamnosti i zajedničkog interesa. U provedi ovog Sporazuma u potpunosti se koriste institucionalni aranžmani i mehanizmi o kojima su se stranke usuglasile;

(b)

razviti povlašteno političko partnerstvo koje se temelji na vrijednostima, načelima i zajedničkim ciljevima, a posebno na poštovanju i promicanju demokracije i ljudskih prava,održivog razvoja, dobrog upravljanja i vladavine prava, s obvezom promicanja i zaštite tih vrijednosti i načela na svjetskoj razini, tako da doprinosi jačanju multilateralizma;

(c)

poticati suradnju dvije regije u svim područjima od zajedničkog interesa s ciljem postizanja održivijeg i pravednog društvenog i gospodarskog razvoja u obje regije;

(d)

proširiti i diverzificirati dvoregionalne trgovinske odnose stranaka u skladu sa Sporazumom o WTO-u i posebnim ciljevima i odredbama određenima u dijelu IV. ovog Sporazuma, što bi trebalo doprinijeti većem gospodarskom rastu, postupnom poboljšanju kvalitete života u obje regije i boljoj integraciji obje regije u svjetsko gospodarstvo;

(e)

ojačati i produbiti postupni proces regionalne integracije u područjima od zajedničkog interesa, kao način za olakšavanje provedbe ovog Sporazuma;

(f)

ojačati dobrosusjedske odnose i načelo mirnog rješavanja sporova;

(g)

barem očuvati, a po mogućnosti i razviti razinu standarda dobrog upravljanja i socijalnih i radnih standarda te standarda zaštite okoliša ostvarenu učinkovitom provedbom međunarodnih konvencija kojih su stranke ovog Sporazuma stranke u trenutku njegovog stupanja na snagu; i

(h)

poticati povećanu trgovinu i ulaganja među strankama, uzimajući u obzir poseban i različit tretman kako bi se smanjile strukturne asimetrije koje postoje između dvije regije.

Članak 3.

Područje primjene

Stranke se smatraju jednakima. Nijedna odredba u ovom Sporazumu ne tumači se kao ugrožavanje suverenosti bilo koje republike stranke SA.

GLAVA II.

INSTITUCIONALNI OKVIR

Članak 4.

Vijeće za pridruživanje

1.   Osniva se Vijeće za pridruživanje koje nadzire ispunjavanje ciljeva ovog Sporazuma i njegovu provedbu. Vijeće za pridruživanje sastaje se na ministarskoj razini redovno najmanje svake dvije godine i izvanredno kada god to okolnosti zahtijevaju, ako se stranke tako usuglase. Vijeće za pridruživanje sastaje se prema potrebi i ako se s tim usuglase obje stranke na razini šefova država ili vlada. Nadalje, kako bi se ojačao politički dijalog i postao učinkovitiji, potiče se održavanje i posebnih ad hoc sastanaka na radnoj razini.

2.   Vijeće za pridruživanje razmatra sva važnih pitanja koja se pojave u okviru ovog Sporazuma, kao i sva druga bilateralna, multilateralna ili međunarodna pitanja koja su od zajedničkog interesa.

3.   Vijeće za pridruživanje također razmatra prijedloge i preporuke stranaka za poboljšanje odnosa uspostavljenih na temelju ovog Sporazuma.

Članak 5.

Sastav i poslovnik

1.   Vijeće za pridruživanje sastoji se od predstavnika stranke EU i svake od republika stranke SA na ministarskoj razini, u skladu s unutarnjim aranžmanima stranaka i uzimajući u obzir posebna pitanja (politički dijalog, suradnja i/ili trgovina) koja treba raspraviti na određenom zasjedanju.

2.   Vijeće za pridruživanje utvrđuje svoj poslovnik.

3.   Članovi Vijeća za pridruživanje mogu u skladu s uvjetima utvrđenima u njegovom poslovniku urediti da ih predstavljaju zamjenici.

4.   Vijećem za pridruživanje naizmjence predsjedavaju predstavnik stranke EU, s jedne strane, i jedne republike stranke SA, s druge strane, u skladu s odredbama utvrđenima u njegovom poslovniku.

Članak 6.

Ovlasti za donošenje odluka

1.   Za potrebe postizanja ciljeva ovog Sporazuma, Vijeće za pridruživanje ima ovlasti donositi odluke u slučajevima predviđenima ovim Sporazumom.

2.   Donesene odluke obvezujuće su za stranke, koje poduzimaju sve mjere koje su potrebne za provedbu takvih odluka u skladu s unutarnjim pravilima i pravnim postupcima svake stranke.

3.   Vijeće za pridruživanje također može davati relevantne preporuke.

4.   Vijeće za pridruživanje donosi odluke i preporuke zajedničkim dogovorom među strankama. U slučaju republika stranke SA, za donošenje odluka i preporuka potreban je njihov konsenzus.

5.   Postupak utvrđen u stavku 4. primjenjuje se na sva druga upravljačka tijela uspostavljena ovim Sporazumom.

Članak 7.

Odbor za pridruživanje

1.   Vijeću za pridruživanje u obavljanju njegovih dužnosti pomaže Odbor za pridruživanje koji se sastoji od predstavnika stranke EU i svake od republika stranke SA na razini visokih dužnosnika, i uzimajući u obzir posebna pitanja (politički dijalog, suradnja i/ili trgovina) koja treba raspraviti na određenom zasjedanju.

2.   Odbor za pridruživanje odgovoran je za opću provedbu ovog sporazuma.

3.   Vijeće za pridruživanje utvrđuje poslovnik Odbora za pridruživanje.

4.   Odbor za pridruživanje ima ovlast donositi odluke u slučajevima predviđenima ovim Sporazumom ili ako na njega takve ovlasti prenese Vijeće za pridruživanje. U tom slučaju, Odbor za pridruživanje svoje odluke donosi u skladu s uvjetima utvrđenima u člancima od 4. do 6.

5.   Odbor za pridruživanje se u načelu sastaje jednom godišnje u svrhu cjelovitog preispitivanja provedbe ovog Sporazuma, na datum i s dnevnim redom koji unaprijed usuglase stranke, jedne godine u Bruxellesu, a iduće u Srednjoj Americi. Na zahtjev bilo koje stranke i uz zajedničku suglasnost, mogu se sazvati i posebni sastanci. Odborom za pridruživanje naizmjence predsjeda predstavnik svake stranke.

Članak 8.

Pododbori

1.   Odboru za pridruživanje u obavljanju njegovih dužnosti pomažu pododbori osnovani ovim Sporazumom.

2.   Odbor za pridruživanje može odlučiti osnovati bilo kakav dodatan pododbor. Može odlučiti promijeniti zadaću dodijeljenu bilo kojem pododboru ili raspustiti bilo koji pododbor.

3.   Pododbori se na odgovarajućoj razini sastaju jednom godišnje na zahtjev bilo koje stranke ili Odbora za pridruživanje. Kada se održavaju uz osobno prisustvo, održavaju se naizmjence u Bruxellesu i Srednjoj Americi. Sastanci se također mogu održavati putem bilo kakvog tehnološkog sredstva koje je dostupno strankama.

4.   Pododborima na razdoblje od godinu dana naizmjence predsjeda predstavnik stranke EU, s jedne strane, i predstavnik jedne republike stranke SA, s druge strane.

5.   Osnivanje ili postojanje pododbora ne sprečava stranke da bilo kakvo pitanje izravno ne upute Odboru za pridruživanje.

6.   Vijeće za pridruživanje usvaja poslovnik koji određuje sastav i dužnosti takvih pododbora i način njihovog funkcioniranja, u mjeri u kojoj to nije predviđeno ovim Sporazumom.

7.   Osniva se Pododbor za suradnju. On pomaže Odboru za pridruživanje u obavljanju njegovih dužnosti u vezi s dijelom III. ovog Sporazuma. Također ima sljedeće zadaće:

(a)

pronaći rješenje za bilo kakvo pitanje povezano sa suradnjom za koje ga ovlasti Odbor za suradnju;

(b)

praćenje sveukupne provedbe dijela III. ovog Sporazuma;

(c)

raspraviti sva povezana pitanja u vezi sa suradnjom, koja bi mogla utjecati na provođenje dijela III. ovog Sporazuma.

Članak 9.

Parlamentarni odbor za pridruživanje

1.   Osniva se Parlamentarni odbor za pridruživanje. Sastoji se od članova Europskog parlamenta, s jedne strane, i od članova Parlamento Centroamericano (PARLACEN), a u slučaju republika stranke SA koje nisu članice PARLACEN-a, od predstavnika koje odredi njihov nacionalni kongres, s druge strane, koji se sastaju i razmjenjuju stajališta. Parlamentarni odbor za pridruživanje određuje učestalost svojih sastanaka, a naizmjence mu predsjedava jedna od dvije strane.

2.   Parlamentarni odbor za pridruživanje utvrđuje svoj poslovnik.

3.   Parlamentarni odbor za pridruživanje može od Vijeća za pridruživanje zatražiti relevantne informacije o provedbi ovog Sporazuma. Vijeće za pridruživanje dostavlja Odboru zatražene informacije.

4.   Parlamentarni odbor za pridruživanje obavješćuje se o odlukama i preporukama Vijeća za pridruživanje.

5.   Parlamentarni odbor za pridruživanje može davati preporuke Vijeću za pridruživanje.

Članak 10.

Zajednički savjetodavni odbor

1.   Osniva se Zajednički savjetodavni odbor kao savjetodavno tijelo Vijeća za pridruživanje. Njegov rad sastoji se od dostavljanja mišljenja organizacija civilnog društva tom Vijeću u vezi s provedbom ovog Sporazuma, ne dovodeći u pitanje druge procese u skladu s člankom 11. Zajednički savjetodavni odbor ima dodatnu zadaću doprinošenja promicanju dijaloga i suradnje između organizacija civilnog društva u Europskoj uniji i Srednjoj Americi.

2.   Zajednički savjetodavni odbor sastavljen je od jednakog broja predstavnika Europskoga Gospodarskog i socijalnog odbora, s jedne strane, i predstavnika Comité Consultivo del Sistema de la Integración Centroamericana (CC-SICA) i Comité Consultivo de Integración Económica (CCIE), s druge strane.

3.   Zajednički savjetodavni odbor donosi svoj poslovnik.

Članak 11.

Civilno društvo

1.   Stranke promiču sastanke predstavnika civilnih društava Europske unije i Srednje Amerike, uključujući akademsku zajednicu, socijalne i gospodarske partnere i nevladine organizacije.

2.   Stranke pozivaju na održavanje redovitih sastanaka s tim predstavnicima kako bi ih se obavijestilo o provedbi ovog Sporazuma i prikupili njihovi prijedlozi u vezi s time.

DIO II.

POLITIČKI DIJALOG

Članak 12.

Ciljevi

Stranke su suglasne da su ciljevi političkog dijaloga između republika stranke SA i stranke EU:

(a)

uspostava povlaštenog političkog partnerstva koje se posebno temelji na poštovanju i promicanju demokracije, mira, ljudskih prava, vladavine prave, dobrog upravljanja i održivog razvoja;

(b)

obrana zajedničkih vrijednosti, načela i ciljeva njihovim promicanjem na međunarodnoj razini, a posebno u Ujedinjenim narodima;

(c)

jačanje Organizacije Ujedinjenih naroda kao jezgre multilateralnog sustava, kako bi joj se omogućilo učinkovito rješavanje globalnih izazova;

(d)

jačanje političkog dijaloga kako bi se omogućila široka razmjena mišljenja, stajališta i informacija koje vode do zajedničkih inicijativa na međunarodnoj razini;

(e)

suradnja u području vanjske i sigurnosne politike, s ciljem koordiniranja njihovih stavova i poduzimanja zajedničkih inicijativa od obostranog interesa u relevantnim međunarodnim forumima.

Članak 13.

Područja

1.   Stranke su suglasne da politički dijalog obuhvaća sve aspekte od obostranog interesa kako na regionalnoj tako i na međunarodnoj razini.

2.   Politički dijalog između stranaka priprema put za nove inicijative za ostvarivanje zajedničkih ciljeva i za uspostavu zajedničkih temelja u područjima kao što su: regionalna integracija; vladavina prava; demokracija; ljudska prava; promicanje i zaštita prava i temeljnih sloboda autohtonih naroda i pojedinaca, kako su prepoznata u Deklaraciji Ujedinjenih naroda o pravima autohtonih naroda; jednake mogućnosti i jednakost spolova; struktura i orijentacija međunarodne suradnje; migracije; smanjenje siromaštva i socijalna kohezija; temeljni radni standardi; zaštita okoliša i održivo upravljanje prirodnim resursima; regionalna sigurnost i stabilnost, uključujući borbu protiv nesigurnosti građana; korupcija; droge; prekogranični organizirani kriminal; nezakonita trgovina malim i lakim oružjem te njegovim streljivom; borba protiv terorizma; sprečavanje i mirno rješavanje sukoba.

3.   Dijalog na temelju dijela II. također obuhvaća međunarodne konvencije o ljudskim pravima, dobrom upravljanju, temeljnim radnim standardima i okolišu, u skladu s međunarodnim obvezama stranaka, a posebno se bavi pitanjem njihove učinkovite provedbe.

4.   Stranke se u svakom trenutku mogu usuglasiti dodati bilo koju drugu temu kao područje za politički dijalog.

Članak 14.

Razoružavanje

1.   Stranke su suglasne surađivati i doprinositi jačanju multilateralnog sustava u području uklanjanja konvencionalnog oružja, punim poštivanjem svojih postojećih obveza prema međunarodnim ugovorima i sporazumima te drugim relevantnim međunarodnim instrumentima u području uklanjanja konvencionalnog oružja te provedbom tih obveza na nacionalnoj razini.

2.   Stranke će posebno promicati punu provedbu i univerzalizaciju Konvencije o zabrani uporabe, skladištenja, proizvodnje i prijenosa protupješačkih mina i o njihovu uništavanju te Konvencije o određenom konvencionalnom oružju i njezinih protokola.

3.   Stranke nadalje priznaju da nezakonita proizvodnja, prijenos i promet malog i lakog oružja, uključujući njihovo streljivo, i njegovo pretjerano gomilanje i nekontrolirano širenje predstavlja ozbiljnu prijetnju miru i međunarodnoj sigurnosti. Stoga su suglasne surađivati u borbi protiv nezakonite trgovine i pretjeranoga gomilanja malog i lakog oružja, uključujući njihovo streljivo, te su također suglasne surađivati u uređenju zakonite trgovine konvencionalnim oružjem.

4.   Stranke su stoga suglasne poštovati i u potpunosti provoditi svoje obveze u vezi s postupanjem prema nezakonitoj trgovini malim i lakim oružjem, uključujući njegovo streljivo, prema postojećim međunarodnim sporazumima i primjenjivim rezolucijama Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda, kao i obveze preuzete u okviru drugih međunarodnih instrumenata koji su primjenjivi u ovom području, kao što je Plan djelovanja ujedinjenih naroda u vezi s malim i lakim oružjem.

Članak 15.

Oružje za masovno uništavanje

1.   Stranke smatraju da širenje nuklearnog, kemijskog i biološkog oružja za masovno uništavanje i sredstava njihove dostave kako državnim tako i nedržavnim čimbenicima predstavlja jednu od najozbiljnijih prijetnji međunarodnoj stabilnosti i sigurnosti.

2.   Stranke su stoga suglasne surađivati i doprinositi borbi protiv širenja oružja za masovno uništavanje te sredstava njegove dostave punim poštovanjem i provedbom na nacionalnoj razini svojih postojećih obveza iz međunarodnih ugovora i sporazuma o razoružanju i neširenju, kao i drugih relevantnih međunarodnih obveza.

3.   Stranke su suglasne da ta odredba predstavlja ključni element ovog Sporazuma.

4.   Stranke su nadalje suglasne surađivati i doprinositi cilju neširenja oružja:

(a)

poduzimanjem mjera za potpisivanje, ratifikaciju ili pristupanje, prema potrebi, te punu provedbu i poštovanje svih drugih relevantnih međunarodnih instrumenata;

(b)

uspostavom učinkovitog sustava nacionalne kontrole izvoza, kojim se kontrolira izvoz kao i provoz robe povezane s oružjem za masovno uništavanje, uključujući kontrolu krajnjeg korištenja tehnologija dvojne namjene za oružje za masovno uništavanje, i koji sadrži učinkovite sankcije za kršenja kontrole izvoza.

5.   Stranke su suglasne uspostaviti redoviti politički dijalog koji će pratiti i učvrstiti njihovu suradnju u tom području.

Članak 16.

Borba protiv terorizma

1.   Stranke ponovno potvrđuju važnost borbe protiv terorizma te su suglasne, u skladu s međunarodnim pravom u području ljudskih prava te humanitarnim i izbjegličkim pravom, relevantnim međunarodnim konvencijama i instrumentima, relevantnim rezolucijama Ujedinjenih naroda i svojim zakonodavstvom i propisima te Globalnom strategijom Ujedinjenih naroda za borbu protiv terorizma koja je sadržana u Rezoluciji Opće skupštine Ujedinjenih naroda 60/288 od 8. rujna 2006., surađivati u sprečavanju i suzbijanju terorističkih činova.

2.   To posebno čine:

(a)

u okviru pune provedbe međunarodnih konvencija i instrumenata, uključujući sve relevantne rezolucije Opće skupštine Ujedinjenih naroda i rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda;

(b)

razmjenom informacija o terorističkim skupinama i njihovim mrežama podrške, u skladu s međunarodnim i nacionalnim pravom;

(c)

suradnjom u sredstvima i načinima suzbijanja terorizma, uključujući u tehničkom području i osposobljavanju, i razmjenom iskustava u sprečavanju terorizma te u području zaštite u borbi protiv terorizma;

(d)

razmjenama stajališta o zakonodavnim okvirima i najboljim praksama, kao i tehničkom i administrativnom pomoći;

(e)

razmjenom informacija u skladu sa svojim zakonodavstvom;

(f)

tehničkom pomoći i osposobljavanjem o načinima istrage, informacijskoj tehnologiji, izradi protokola o sprečavanju, upozoravanju i učinkovitom odgovoru na terorističke prijetnje ili djela; i

(g)

razmjenama stajališta o modelima sprečavanja povezanima s drugim nezakonitim aktivnostima povezanima s terorizmom, kao što su, između ostalog, pranje novca, nezakonita trgovina vatrenim oružjem, krivotvorenje dokumenata i trgovina ljudima.

Članak 17.

Teška kaznena djela od međunarodnog značaja

1.   Stranke ponovno potvrđuju da najteža kaznena djela koja se tiču međunarodne zajednice kao cjeline ne smiju ostati nekažnjena i njihov kazneni progon treba osigurati mjerama na nacionalnoj ili međunarodnoj razini, ovisno o potrebi, uključujući Međunarodni kazneni sud.

2.   Stranke smatraju da je osnivanje i učinkovito funkcioniranje Međunarodnog kaznenog suda važno za međunarodni mir i pravdu te da Sud predstavlja učinkoviti instrument za istraživanje i kazneni progon počinitelja najtežih kaznenih djela koja se tiču međunarodne zajednice kao cjeline kada nacionalni sudovi ne žele ili nisu u mogućnosti to učiniti, budući da Međunarodni kazneni sud dopunjuje nacionalnu kaznenu nadležnost.

3.   Stranke su suglasne surađivati u promicanju univerzalnog pristupanja Rimskom statutu:

(a)

daljnjim mjerama za provedbu Rimskog statuta te ratifikaciju i provedbu povezanih instrumenata (kao što je Sporazum o povlasticama i imunitetima Međunarodnog kaznenog suda);

(b)

dijeljenjem iskustava s regionalnim partnerima u donošenju pravnih prilagodbi koje su potrebne za omogućavanje ratifikacije i provedbe Rimskog statuta; i

(c)

poduzimanjem mjera za očuvanje cjelovitosti Rimskog statuta.

4.   Svaka država ima suvereno pravo odlučiti o najprikladnijem trenutku za pristupanje Rimskom statutu.

Članak 18.

Financiranje za razvoj

1.   Stranke su suglasne podupirati međunarodne napore u promicanju politika i propisa za financiranje razvoja i jačanje suradnje kako bi se ostvarili ciljevi usuglašeni na međunarodnoj razini, uključujući Milenijske razvojne ciljeve, te obveze preuzete u okviru Konsenzusa iz Monterreya i drugih povezanih foruma.

2.   U tu svrhu i s ciljem poticanja inkluzivnijih društava, stranke priznaju potrebu za razvoj novih i inovativnih financijskih mehanizama.

Članak 19.

Migracije

1.   Stranke ponovno potvrđuju važnost koju pridaju zajedničkom upravljanju migracijskih tokova između svojih državnih područja. Priznajući da je siromaštvo jedan od ključnih uzroka migracija i s ciljem jačanja međusobne suradnje, uspostavljaju sveobuhvatni dijalog o svim pitanjima povezanima s migracijama, uključujući nezakonite migracije, kretanjima izbjeglica, krijumčarenje i trgovina ljudima, te uključuju izazove povezane s migracijama, uključujući odljev mozgova, u nacionalne strategije za gospodarski i društveni razvoj u područjima iz kojih migranti dolaze, također uzimajući u obzir povijesne i kulturne veze koje postoje između obje regije.

2.   Stranke su suglasne osigurati učinkovito ostvarivanje, zaštitu i promicanje ljudskih prava za sve migrante te načela pravednosti i transparentnosti u jednakom tretmanu migranata, te ističu važnost borbe protiv rasizma, diskriminacije, ksenofobije i drugih oblika netolerancije.

Članak 20.

Okoliš

1.   Stranke promiču dijalog u području okoliša i održivog razvoja razmjenom informacija i poticanjem inicijativa u vezi s lokalnim i globalnim pitanjima okoliša, priznajući načelo zajedničkih, ali različitih odgovornosti, kako su određene u Izjavi iz Rija o okolišu i razvoju iz 1992.

2.   Taj dijalog, između ostalog, ima za cilj borbu protiv prijetnje klimatskih promjena, očuvanje bioraznolikosti, zaštitu i održivo upravljanje šumama kako bi se, između ostalog, smanjile emisije koje proizlaze iz odšumljavanja i propadanja šuma, zaštitu vodnih i morskih resursa, slivova i močvarnih područja, istraživanje i razvoj alternativnih goriva i tehnologija obnovljivih izvora energije te reformu upravljanja okolišem kako bi se povećala njegova učinkovitost.

Članak 21.

Sigurnost građana

Stranke vode dijalog o sigurnosti građana koja je temelj za promicanje ljudskog razvoja, demokracije, dobrog upravljanja i poštovanja ljudskih prava i temeljnih sloboda. Potvrđuju da sigurnost građana nadilazi nacionalne i regionalne granice te stoga zahtijeva poticanje šireg dijaloga i suradnje u vezi s tim pitanjem.

Članak 22.

Dobro upravljanje u području poreza

S ciljem jačanja i razvoja gospodarskih aktivnosti uz istodobno uzimanje u obzir potrebe za razvojem relevantnog regulatornog okvira, stranke priznaju i prihvaćaju zajednička i međunarodno usuglašena načela dobrog upravljanja u području poreza.

Članak 23.

Zajednički gospodarsko-financijski kreditni fond

1.   Stranke su suglasne o važnosti jačanja napora kako bi se smanjilo siromaštvo i podržao razvoj u Srednjoj Americi, posebno njezinih najsiromašnijih područja i stanovništava.

2.   Stranke su stoga suglasne pregovorima dogovoriti osnivanje zajedničkoga gospodarskog i financijskog mehanizma koji, između ostalog, uključuje posredovanje Europske investicijske banke (EIB), Fonda za poticanje ulaganja u Latinskoj Americi (LAIF) i tehničku pomoć regionalnog srednjeameričkog programa za suradnju. Taj mehanizam pomaže u smanjenju siromaštva, promicanju razvoja i općeg blagostanja Srednje Amerike te potiče društveni i gospodarski rast te uravnotežene odnose između obje regije.

3.   U tu svrhu, uspostavljena je radna skupina dvije regije. Mandat te skupine je ispitati osnivanje takvog mehanizma te načine njegovog funkcioniranja.

DIO III.

SURADNJA

Članak 24.

Ciljevi

1.   Opći cilj suradnje je potpora provedbi ovog Sporazuma kako bi se postiglo učinkovito partnerstvo između dvije regije lakšim pristupom resursima, mehanizmima, alatima i postupcima.

2.   Prednost imaju sljedeći ciljevi, koji su dodatno razrađeni u glavama od I. do IX. ovog dijela:

(a)

jačanje mira i sigurnosti;

(b)

doprinos jačanju demokratskih institucija, dobrog upravljanja i puna primjena vladavine prava, jednakosti spolova, svih oblika nediskriminacije, kulturne raznolikosti, pluralizma, promicanja i poštovanja ljudskih prava, temeljnih sloboda, transparentnosti i sudjelovanja građana;

(c)

doprinos društvenoj koheziji smanjivanjem siromaštva, nejednakosti, socijalne isključenosti i svih oblika diskriminacije kako bi se poboljšala kvaliteta života naroda Srednje Amerike i Europske unije;

(d)

promicanje gospodarskog razvoja s ciljem poticanja održivog razvoja, smanjenja neravnoteža između stranaka i unutar njih te razvoja sinergija između dvije regije;

(e)

produbljivanje procesa regionalne integracije u Srednjoj Americi jačanjem sposobnosti za provedbu i korištenje koristi ovog Sporazuma, čime se doprinosi gospodarskom, socijalnom i političkom razvoju regije Srednje Amerike u cjelini;

(f)

jačanje proizvodnih i upravljačkih sposobnosti te povećanje konkurentnosti, čime se otvaraju mogućnosti za trgovinu i ulaganja za sve gospodarske i društvene čimbenike u obje regije.

3.   Stranke donose politike i mjere s ciljem ostvarivanja gore navedenih ciljeva. Te mjere mogu uključivati inovativne financijske mehanizme s ciljem doprinošenja ostvarenju Milenijskih razvojnih ciljeva i drugih razvojnih ciljeva usuglašenih na međunarodnoj razini, u skladu s preuzetim obvezama u okviru Konsenzusa iz Monterreya i kasnijih foruma.

Članak 25.

Načela

Suradnja između stranaka uređena je prema sljedećim načelima:

(a)

suradnja podupire te je komplementarna naporima pridruženih zemalja i regijama u provedbi prioriteta koji su određeni u njihovim razvojnim politikama i strategijama, ne dovodeći u pitanje aktivnosti koje provodi njihovo civilno društvo;

(b)

suradnja je rezultat dijaloga između pridruženih zemalja i regija;

(c)

stranke promiču sudjelovanje civilnog društva i lokalnih tijela u svojim razvojnim politikama i suradnji;

(d)

aktivnosti suradnje uspostavljaju se kako na nacionalnoj tako i na regionalnoj razini te se međusobno nadopunjuju kako bi se pružila potpora općim i konkretnim ciljevima određenima u ovom Sporazumu;

(e)

suradnja uzima u obzir pitanja koje povezuju više područja kao što su demokracija i ljudska prava, dobro upravljanje, autohtoni narodi, rod, okoliš, uključujući prirodne katastrofe, i regionalna integracija;

(f)

stranke povećavaju učinkovitost svoje suradnje djelovanjem u okviru međusobno usuglašenih okvira. Promiču usklađivanje, prilagodbu i koordinaciju među donatorima i ispunjavanje međusobnih obveza povezanih s ostvarenjem aktivnosti suradnje;

(g)

suradnja uključuje tehničku i financijsku pomoć kao sredstvo za doprinos provedbi ciljeva ovog Sporazuma;

(h)

stranke su suglasne s time da je prilikom oblikovanja aktivnosti suradnje važno uzimati u obzir njihove različite razine razvoja;

(i)

stranke su suglasne da je važno nastaviti podržavati politike i strategije zemalja srednje visokog dohotka za smanjivanje siromaštva, pri čemu se posebna pažnja pridaje zemljama nižeg srednjeg dohotka;

(j)

suradnja u okviru ovog Sporazuma ne utječe na sudjelovanje republika stranke SA, kao zemalja u razvoju, u aktivnostima stranke EU u području istraživanja za razvoj ili drugim programima Europske unije za razvojnu suradnju namijenjenima trećim zemljama, podložno pravilima i postupcima tih programa.

Članak 26.

Načini i metodologija

1.   Kako bi provele aktivnosti suradnje, stranke su suglasne o sljedećem:

(a)

instrumenti mogu uključivati široki spektar bilateralnih, horizontalnih ili regionalnih aktivnosti, kao što su programi i projekti, uključujući infrastrukturne projekte, proračunska potpora, dijalog o sektorskim politikama, razmjena i prijenos opreme, studije, procjene učinka, statistički podaci i baze podataka, razmjene iskustava i stručnjaka, osposobljavanje, komunikacijske kampanje i kampanje za podizanje svijesti, seminari i publikacije;

(b)

provedbeni izvršitelji mogu biti lokalna, nacionalna i regionalna tijela, civilno društvo i međunarodne organizacije;

(c)

oni pružaju relevantne administrativne i financijske resurse potrebne za osiguravanje provedbe aktivnosti suradnje o kojima će se usuglasiti u skladu s vlastitim zakonima, propisima i postupcima;

(d)

svi subjekti koji su uključeni u suradnju podliježu transparentnom i odgovornom upravljanju sredstvima;

(e)

promiču inovativne načine i instrumente suradnje i financiranja kako bi poboljšali učinkovitost suradnje i najbolje iskoristili ovaj Sporazum;

(f)

suradnja među strankama utvrđuje i razvija inovativne programe suradnje za republike stranke SA;

(g)

potiču i olakšavaju privatno financiranje i izravna strana ulaganja, posebno kroz financiranje Europske investicijske banke u Srednjoj Americi u skladu s njezinim postupcima i financijskim kriterijima;

(h)

potiče se sudjelovanje svake stranke kao pridruženog partnera u okvirnim programima, posebnim programima i drugim aktivnostima druge stranke u skladu s njihovim pravilima i postupcima;

(i)

potiče se sudjelovanje republika stranke SA u tematskim i horizontalnim programima suradnje Europske unije za Latinsku Ameriku, uključujući preko mogućih posebnih mogućnosti;

(j)

stranke, u skladu s vlastitim pravilima i postupcima, promiču trostranu suradnju u područjima od zajedničkog interesa između dvije regije i s trećim zemljama;

(k)

stranke trebaju zajedno istražiti sve izvedive mogućnosti za suradnju koja je u obostranom interesu.

2.   Stranke su suglasne, u skladu sa svojim potrebama i u okviru svojih programa i zakonodavstva, poticati suradnju među financijskim institucijama.

Članak 27.

Evolutivna klauzula

1.   Činjenica da neko područje ili aktivnost suradnje nisu uključeni u ovaj Sporazum ne tumači se kao prepreka strankama da odluče, u skladu s vlastitim zakonodavstvom, surađivati u tim područjima ili aktivnostima.

2.   Nijedna mogućnost za suradnju se ne isključuje unaprijed. Stranke mogu iskoristiti Odbor za pridruživanje kako bi istražile izvedive mogućnosti za suradnju koja je u obostranom interesu.

3.   U vezi s provedbom ovog Sporazuma, stranke mogu dati prijedloge za proširenje suradnje u svim područjima, uzimajući u obzir iskustvo stečeno tijekom provedbe ovog Sporazuma.

Članak 28.

Suradnja u području statistike

1.   Stranke su suglasne surađivati kako bi razvile bolje statističke metode i programe u skladu s međunarodno prihvaćenim normama, uključujući prikupljanje, obradu, kontrolu kvalitete i diseminaciju statističkih podataka, s ciljem stvaranja pokazatelja koji će omogućavati bolju usporedivost između stranaka, čime će se strankama omogućiti korištenje statističkih podataka druge stranke o trgovini robom i uslugama, izravnim stranim ulaganjima i, općenitije, bilo kojem području obuhvaćenom ovim Sporazumom, a za koje se mogu pripremiti statistički podaci. Stranke potvrđuju korisnost bilateralne suradnje za potporu tim ciljevima.

2.   Cilj suradnje u ovom području je također:

(a)

razvoj regionalnog statističkog sustava kao potpore prioritetima za regionalnu integraciju koje su usuglasile stranke;

(b)

suradnja u području statistike u znanosti, tehnologiji i u vezi s inovacijama.

3.   Ta suradnja, između ostalog, može uključivati: tehničke razmjene između statističkih zavoda u republikama stranke SA i u državama članicama Europske unije i Eurostata, uključujući razmjenu znanstvenika; razvoj poboljšanih, i tamo gdje je to važno, dosljednih metoda prikupljanja podataka, raščlanjivanja, analize i tumačenja; i organizaciju seminara, radnih skupina ili programa osposobljavanja u području statistike.

GLAVA I.

DEMOKRACIJA, LJUDSKA PRAVA I DOBRO UPRAVLJANJE

Članak 29.

Demokracija i ljudska prava

1.   Stranke surađuju kako bi ostvarile puno poštovanje svih ljudskih prava i temeljnih sloboda, koje su univerzalne, nedjeljive, međusobno povezane i međuovisne, kao i izgradnju i jačanje demokracije.

2.   Takva suradnja, između ostalog, može uključivati:

(a)

učinkovitu provedbu međunarodnih instrumenata u području ljudskih prava, kao i preporuke tijela osnovanih Ugovorom i posebnih postupaka;

(b)

uključivanje promicanja i zaštite ljudskih prava u nacionalne politike i razvojne planove;

(c)

jačanje sposobnosti za primjenu demokratskih načela i praksi;

(d)

razvoj i provedbu planova djelovanja u području demokracije i ljudskih prava;

(e)

podizanje svijesti i obrazovanje u području ljudskih prava, demokracije i kulture mira;

(f)

jačanje demokratskih institucija i institucija iz područja ljudskih prava, kao i pravnih i institucionalnih okvira za promicanje i zaštitu ljudskih prava;

(g)

razvoj zajedničkih inicijativa od obostranog interesa u okviru relevantnih međunarodnih foruma.

Članak 30.

Dobro upravljanje

Stranke su suglasne da suradnja u ovom području aktivno podupire vlade kroz mjere s ciljem, posebno:

(a)

poštovanja vladavine prava;

(b)

jamčenja diobe vlasti;

(c)

jamčenje nezavisnog i učinkovitog pravosudnog sustava;

(d)

promicanja transparentnih, odgovornih, učinkovitih, stabilnih i demokratskih institucija;

(e)

promicanja politika kako bi se zajamčila odgovornost i transparentno upravljanje;

(f)

borbe protiv korupcije;

(g)

jačanja dobrog i transparentnog upravljanja na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini;

(h)

uspostave i održavanja jasnih postupaka za donošenje odluka tijela javne vlasti na svim razinama;

(i)

podupiranja sudjelovanja civilnog društva.

Članak 31.

Modernizacija državne i javne uprave, uključujući decentralizaciju

1.   Stranke su suglasne da je cilj suradnje u ovom području poboljšanje njihovih pravnih i institucionalnih okvira, posebno na temelju najboljih praksi. To uključuje reformu i modernizaciju javne uprave, uključujući kroz jačanje kapaciteta, kako bi se podržali i ojačali procesi decentralizacije i poduprle organizacijske promjene koje su posljedica regionalne integracije, pri čemu se posebna pozornost pridaje organizacijskoj učinkovitosti i pružanju usluga građanima, kao i dobrom i transparentnom upravljanju javnim resursima i odgovornosti.

2.   Ta suradnja može uključivati nacionalne i regionalne programe te projekte kojima je cilj jačanje sposobnosti za oblikovanje politika te provedbu i ocjenu javnih politika, kao i jačanje pravosudnog sustava uz istovremeno poticanje sudjelovanja civilnog društva.

Članak 32.

Sprečavanje i rješavanje sukoba

1.   Stranke su suglasne da suradnja u ovom području promiče i održava sveobuhvatnu mirovnu politiku, uključujući sprečavanje i rješavanje sukoba. Ta se politika temelji na načelu preuzimanja obveze i sudjelovanja društva te je prvenstveno usredotočena na razvoj regionalnih, lokalnih i nacionalnih kapaciteta. Osigurava jednake političke, gospodarske, socijalne i kulturne mogućnosti za sve segmente društva, jača demokratski legitimitet, promiče socijalnu koheziju i učinkoviti mehanizam za mirno usklađivanje interesa različitih skupina te potiče aktivno i organizirano civilno društvo, posebno koristeći postojeće regionalne institucije.

2.   Suradnja jača sposobnosti za rješavanje sukoba i može uključivati, između ostalog, pružanje potpore procesima medijacije, pregovora i pomirbe; strategijama koje promiču mir; naporima za jačanje povjerenja i izgradnje sigurnosti na regionalnoj razini; naporima za pomoć djeci, ženama i starijim ljudima te mjerama za borbu protiv protupješačkih mina.

Članak 33.

Jačanje institucija i vladavine prava

Stranke posebnu važnost pridaju učvršćivanju vladavine prava i jačanju institucija na svim razinama u području kaznenog progona i posebno suđenja. Cilj suradnje je posebno jačanje nezavisnosti pravosuđa i poboljšanje njegove učinkovitosti.

GLAVA II.

PRAVDA, SLOBODA I SIGURNOST

Članak 34.

Zaštita osobnih podataka

1.   Stranke su suglasne surađivati kako bi poboljšale razinu zaštite osobnih podataka u skladu s najvišim međunarodnim normama, kao što su Smjernice za uređenje računalnih datoteka o sadrže osobnim podacima, kako ih je izmijenila Opća skupština Ujedinjenih naroda 14. prosinca 1990., te radile na slobodnom kretanju osobnih podataka između stranaka, uz puno poštovanje njihovog domaćeg zakonodavstva.

2.   Suradnja u zaštiti osobnih podataka može uključivati, između ostalog, tehničku pomoć u obliku razmjene informacija i stručnog znanja, uzimajući u obzir zakone i propise stranaka.

Članak 35.

Nedopuštene droge

1.   Stranke sudjeluju kako bi osigurale sveobuhvatni, integrirani i uravnoteženi pristup preko učinkovitih mjera i koordinacije između nadležnih tijela, uključujući iz sektora zdravstva, obrazovanja, kaznenog progona, carinskih službi, socijalnog rada, pravosuđa i unutarnjih poslova, s ciljem smanjivanja, koliko god je to moguće, opskrbe i potražnje za nedopuštenim drogama te njihovog utjecaja na korisnike droga i društvo u cjelini, te kako bi se ostvario nadzor i učinkovitija prevencija preusmjeravanja prema kemijskim prekurzorima koji se koriste za nezakonitu proizvodnju opojnih droga i psihotropnih tvari, uključujući preusmjeravanje prema nezakonitoj primjeni opojnih droga i psihotropnih tvari u medicini i znanosti.

2.   Suradnja se temelji na načelu zajedničke odgovornosti, relevantnim međunarodnim konvencijama te na Političkoj izjavi, Posebnoj izjavi o vodećim načelima za smanjenje potražnje za drogama i ostalim glavnim dokumentima koji su usvojeni na Dvadesetom izvanrednom zasjedanju Opće skupštine Ujedinjenih naroda o drogama u lipnju 1998.

3.   Cilj suradnje je koordinacija i jačanje zajedničkih napora u rješavanju problema nedopuštenih droga. Ne dovodeći u pitanje druge mehanizme suradnje, stranke su suglasne da se na međuregionalnoj razini u tu svrhu koristi Mehanizam za koordinaciju i suradnju u području droga između Europske unije i Latinske Amerike te Kariba te su suglasne surađivati s ciljem jačanja njegove učinkovitosti.

4.   Stranke su također suglasne surađivati u borbi protiv kriminala povezanog s nezakonitom trgovinom drogama, pojačanom koordinacijom s relevantnim međunarodnim tijelima i organima.

5.   Stranke surađuju kako bi osigurale sveobuhvatni i uravnoteženi pristup preko učinkovitih mjera i koordinacije između nadležnih tijela, uključuje sektore socijalnog rada, pravosuđa i unutarnjih poslova, s ciljem:

(a)

razmjene stajališta o zakonodavnom okviru i najboljim praksama;

(b)

borbe protiv opskrbe, nezakonite trgovine i potražnje za opojnim drogama i psihotropnim tvarima;

(c)

jačanja pravosudne i policijske suradnje u suzbijanju nezakonite trgovine;

(d)

jačanja pomorske suradnje radi učinkovite borbe protiv nezakonite trgovine;

(e)

uspostave informacijskih centara i centara za praćenje;

(f)

definiranja i primjene mjera za smanjenje nezakonite trgovine nedopuštenim drogama, liječničkim receptima (opojne droge i psihotropne tvari) i kemijskim prekurzorima;

(g)

uspostave zajedničkih istraživačkih programa i projekata, kao i uzajamne pravosudne pomoći;

(h)

poticanja alternativnog razvoja, posebno promicanja legalnih usjeva za male proizvođače;

(i)

olakšavanja osposobljavanja i obrazovanja ljudskih resursa kako bi se spriječila potrošnja i nezakonita trgovina drogama te ojačali sustavi administrativnog nadzora;

(j)

pružanja potpore prevencijskim programima i obrazovanju za mlade u školama i izvan njih;

(k)

jačanja prevencije, kao i liječenja, rehabilitacije i ponovne integracije korisnika droga u društvo korištenjem najrazličitijih načina, uključujući smanjivanje štete povezane s zloupotrebom droga.

Članak 36.

Pranje novca, uključujući financiranje terorizma

1.   Stranke su suglasne surađivati u sprečavanju korištenja njihovih financijskih sustava i poduzeća za pranje prihoda koji se ostvaruju teškim kaznenim djelima, a posebno kaznenim djelima povezanim s nedopuštenim drogama i psihotropnim tvarima te s terorizmom.

2.   Ta suradnja, prema potrebi i u skladu s normama koje je uspostavila Radna skupina za financijsko djelovanje (FATF), uključuje administrativnu i tehničku pomoć namijenjenu razvoju i provedbi propisa i učinkovitom funkcioniranju prikladnih normi i mehanizama. Suradnja posebno omogućuje razmjene relevantnih informacija i usvajanje relevantnih normi za borbu protiv pranja novca i financiranja terorizma u skladu s onima koje su usvojila međunarodna tijela koja djeluju u tom području, te s najboljim praksama koje se koriste u međunarodnom kontekstu.

Članak 37.

Organizirani kriminal i sigurnost građana

1.   Stranke su suglasne surađivati u sprečavanju i suzbijanju organiziranog i financijskog kriminala. U tu svrhu, promiču i razmjenjuju dobre prakse i provode relevantne usuglašene međunarodne norme i instrumente, kao što je Konvencija Ujedinjenih naroda o transnacionalnom organiziranom kriminalu i Protokoli uz tu Konvenciju te Konvencija Ujedinjenih naroda protiv korupcije. Posebno potiču programe za zaštitu svjedoka.

2.   Stranke su suglasne surađivati kako bi poboljšale sigurnost građana, posebno kroz potporu sigurnosnim politikama i strategijama. Ta suradnja treba doprinijeti sprečavanju kriminala i može uključivati aktivnosti kao što su projekti regionalne suradnje između policijskih i pravosudnih tijela, programi osposobljavanja, razmjene najboljih praksi profiliranja u kriminalističkim istragama. Također obuhvaća, između ostalog, razmjene stajališta o zakonodavnim okvirima te administrativnu i tehničku pomoć kojoj je cilj jačanje institucionalnih i operativnih sposobnosti tijela kaznenog progona.

Članak 38.

Borba protiv korupcije

1.   Stranke priznaju važnost sprečavanja i suzbijanja korupcije u privatnom i javnom sektoru te ponovno potvrđuju svoju zabrinutost u vezi s ozbiljnošću položaja i prijetnjama koje korupcija predstavlja za stabilnost i sigurnost demokratskih institucija. U tu svrhu, stranke surađuju s ciljem provedbe i promicanja relevantnih međunarodnih normi i instrumenata, poput Konvencije ujedinjenih naroda protiv korupcije.

2.   Stranke posebno surađuju u području:

(a)

poboljšanja organizacijske učinkovitosti i jamčenja transparentnog upravljanja javnim sredstvima i odgovornosti;

(b)

jačanja relevantnih institucija, uključujući tijela kaznenog progona i pravosuđe;

(c)

sprečavanja korupcije i podmićivanja u međunarodnim transakcijama;

(d)

praćenja i ocjenjivanja politika za borbu protiv korupcije na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini;

(e)

poticanje mjera za promicanje vrijednosti kulture transparentnosti, zakonitosti i promjene stavova ljudi prema koruptivnim praksama;

(f)

daljnjeg razvoja suradnje kako bi se omogućile mjere za povrat imovine, promicanje dobrih praksi i jačanje sposobnosti.

Članak 39.

Nezakonita trgovina malim i lakim oružjem

1.   Stranke surađuju kako bi spriječile i suzbile nezakonitu trgovinu malim i lakim oružjem, uključujući njihovo streljivo. Cilj im je koordinacija mjera za jačanje pravne i institucionalne suradnje, kao i prikupljanje i uništavanje malog i lakog oružja, uključujući njihovo streljivo, koje se nalazi u posjedu civilnih osoba.

2.   Stranke surađuju u promicanju zajedničkih inicijativa u borbi protiv malog i lakog oružja, uključujući njihovo streljivo. Stranke posebno surađuju u zajedničkim inicijativama čiji je cilj provedba nacionalnih, regionalnih i međunarodnih programa te konvencija u tom području, kako u multilateralnom tako i u međuregionalnom okviru.

Članak 40.

Borba protiv terorizma uz puno poštovanje ljudskih prava

1.   U suradnji u području suzbijanja terorizma provodit će se okvir i norme usuglašeni u dijelu II. članku 16.

2.   Stranke također surađuju kako bi osigurale kazneni progon svih osoba koje sudjeluju u financiranju, planiranju, pripremi ili počinjenju terorističkih djela ili ih podupiru. Stranke su suglasne da se borba protiv terorizma odvija uz puno poštovanje svih relevantnih rezolucija Ujedinjenih naroda uz istovremeno poštovanje suverenosti država te zakonitosti postupka, ljudskih prava i temeljnih sloboda.

3.   Stranke su suglasne surađivati u sprečavanju i suzbijanju terorističkih djela kroz policijsku i pravosudnu suradnju.

GLAVA III.

DRUŠTVENI RAZVOJ I SOCIJALNA KOHEZIJA

Članak 41.

Socijalna kohezija, uključujući borbu protiv siromaštva, nejednakosti i isključenosti

1.   Stranke, potvrđujući da su društveni razvoj i gospodarski razvoj međusobno povezani, suglasne su da je cilj suradnje jačanje socijalne kohezije smanjenjem siromaštva, nepravednosti, nejednakosti i socijalne isključenosti, posebno s obzirom na ispunjavanje Milenijskih razvojnih ciljeva i međunarodno usuglašenog cilja promicanja pravedne globalizacije i dostojanstvenog rada za sve. Za postizanje tih ciljeva mobiliziraju se značajna financijska sredstva, kako iz suradnje tako i iz nacionalnih izvora.

2.   U tu svrhu, stranke surađuju kako bi promicale i poduprle provođenje:

(a)

gospodarskih politika sa socijalnom vizijom usmjerenih prema inkluzivnijem društvu s boljom raspodjelom dohotka kako bi se smanjila nejednakost i nepravednost;

(b)

trgovinskih i ulagačkih politika, uzimajući u obzir vezu između trgovine i održivog razvoja, pravedne trgovine, razvoja ruralnih i urbanih mikro, malih i srednjih poduzeća i njihovih predstavničkih organizacija te društvenu odgovornost poduzeća;

(c)

pravičnih i zdravih financijskih politika, kojima se omogućuje bolja preraspodjela bogatstva, osiguravaju odgovarajuće razine socijalnih izdataka i smanjenje neformalne ekonomije;

(d)

učinkovitih javnih socijalnih izdataka koji su povezani s jasno utvrđenim socijalnim ciljevima i kojima je cilj pristup usmjeren na rezultate;

(e)

učinkovitih socijalnih politika i pravičan pristup socijalnim uslugama za sve u različitim sektorima, na primjer u području obrazovanja, zdravstva, prehrane, sanitarnih uvjeta, stanovanja, pravosuđa i socijalne sigurnosti;

(f)

politika zapošljavanja koje su usmjerene prema dostojanstvenom radu za sve i stvaranju gospodarskih mogućnosti s posebnim naglaskom na najsiromašnije i najranjivije skupine i regije u najnepovoljnijem položaju te konkretnih mjera za promicanje tolerancije prema kulturnoj raznolikosti na radnom mjestu;

(g)

programa socijalne zaštite u području, između ostalog, mirovina, zdravstva, nezgoda i nezaposlenosti koji se temelje na načelu solidarnosti i dostupni su svima;

(h)

strategija i politika za borbu protiv ksenofobije i diskriminacije, posebno na temelju spola, rase, uvjerenja ili etničke pripadnosti;

(i)

posebnih politika i programa namijenjenih mladima;

3.   Stranke su suglasne poticati razmjenu informacija o aspektima socijalne kohezije nacionalnih planova ili strategija kao i iskustava u vezi s njihovim uspješnim ili neuspješnim oblikovanjem i provedbom.

4.   Stranke također nastoje zajednički procijeniti doprinos provedbe ovog Sporazuma socijalnoj koheziji.

Članak 42.

Zapošljavanje i socijalna zaštita

1.   Stranke su suglasne surađivati kako bi promicale zapošljavanje i socijalnu zaštitu mjerama i programima, namijenjenima posebno:

(a)

osiguravanju dostojanstvenog rada za sve;

(b)

stvaranju inkluzivnijih i dobro funkcionirajućih tržišta rada;

(c)

proširenju opsega socijalne zaštite;

(d)

razmjeni najboljih praksi u području mobilnosti radnika i prijenosa mirovinskih prava;

(e)

promicanju socijalnog dijaloga;

(f)

osiguravanju poštovanja temeljnih načela i prava na radu koja su utvrđena u konvencijama Međunarodne organizacije rada, takozvanim temeljnim radnim normama, posebno u pogledu slobode udruživanja, prava na kolektivno pregovaranje i nediskriminaciju, ukidanja prisilnog rada i rada djece te jednakog tretmana muškaraca i žena;

(g)

rješavanju pitanja koja se odnose na neformalnu ekonomiju;

(h)

pridavanju posebne pažnje skupinama u nepovoljnom položaju i borbi protiv diskriminacije;

(i)

razvoju kvalitete ljudskih potencijala poboljšanjem obrazovanja i osposobljavanja, uključujući učinkovito strukovno obrazovanje;

(j)

poboljšanju zdravstvenih i sigurnosnih uvjeta na radu, posebno jačanjem inspekcija na radu;

(k)

poticanju stvaranja radnih mjesta i poduzetništva jačanjem institucionalnog okvira potrebnog za stvaranje malih i srednjih poduzeća te olakšavanjem pristupa kreditima i mikrofinanciranju.

2.   Aktivnosti se mogu provoditi na nacionalnoj, regionalnoj i međuregionalnoj razini, uključujući umrežavanjem, međusobnim učenjem, utvrđivanjem i širenjem dobrih praksi, dijeljenjem informacija na temelju usporedivih statističkih alata i pokazatelja te kontaktima između organizacija socijalnih partnera.

Članak 43.

Obrazovanje i osposobljavanje

1.   Stranke su suglasni da je cilj suradnje:

(a)

promicanje pravičnog pristupa obrazovanju za sve, uključujući mlade, žene, starije građane, autohtone narode i manjinske skupine, uz pridavanje posebne pažnje najranjivijim i marginaliziranim segmentima društva;

(b)

poboljšanje kvalitete obrazovanja, pri čemu je prioritet osnovno obrazovanje;

(c)

povećanje opsega završenog osnovnog obrazovanja i smanjenje ranog odustajanja od školovanja tijekom obveznog srednjeg obrazovanja;

(d)

unaprjeđenje neformalnog učenja;

(e)

poboljšanje infrastrukture i opreme u postojećim obrazovnim ustanovama;

(f)

promicanje obrazovanja za autohtone narode, uključujući međukulturno dvojezično obrazovanje;

(g)

promicanje visokog obrazovanja, strukovnog obrazovanja i cjeloživotnog učenja.

2.   Stranke su također suglasne poticati:

(a)

suradnju između institucija visokog obrazovanja stranaka, kao i razmjenu studenata, istraživača i akademika u okviru postojećih programa;

(b)

sinergije između institucija visokog obrazovanja te privatnog i javnog sektora u usuglašenim područjima kako bi se olakšao prijelaz u zapošljavanje.

3.   Stranke su suglasne pridavati posebnu pažnju daljnjem razvoju područja znanja EU-Latinska Amerika i Karibi te inicijativa poput zajedničkog područja visokog obrazovanja EU-Latinska Amerika i Karibi, posebno s ciljem poticanja objedinjavanja i razmjene iskustava i tehničkih resursa.

Članak 44.

Javno zdravlje

1.   Stranke su suglasne surađivati u razvoju učinkovitih zdravstvenih sustava, dostatnog broja osposobljenih zdravstvenih radnika, pravednih mehanizama financiranja i programa socijalne zaštite.

2.   Posebna pozornost pridaje se sektorskim reformama i osiguravanju pravičnog pristupa kvalitetnim zdravstvenim uslugama, sigurnoj hrani, posebno za ranjive skupine kao što su osobe s invaliditetom, stariji, žene, djeca i autohtoni narodi.

3.   Cilj suradnje je također promicanje primarne zdravstvene skrbi i preventivne zdravstvene skrbi kroz integrirane pristupe i mjere u koje su uključeni drugi sektori politike, posebno u borbi protiv HIV-a/AIDS-a, malarije, tuberkuloze, denga groznice, Chagasove bolesti i drugih prioritetnih zaraznih i nezaraznih bolesti, kao i protiv kroničnih bolesti; smanjivanje smrtnosti djece; poboljšanje zdravlja majki i rješavanje prioritetnih područja kao što su spolno i reproduktivno zdravlje te prevencija i liječenje spolno prenosivih bolesti i neželjenih trudnoća, pod uvjetom da ti ciljevi nisu u suprotnosti s nacionalnim pravnim okvirima. Osim toga, stranke surađuju u područjima kao što su obrazovanje, čišćenje vode i sanitarne teme.

4.   Suradnja može dodatno poticati razvoj, provedbu i promicanje međunarodnog prava u području zdravstva, uključujući Međunarodne zdravstvene propise i Okvirnu konvenciju Međunarodne zdravstvene organizacije o nadzoru duhana.

5.   Stranke traže stvaranje udruženja koje nadilaze sustav javnog zdravlja, kroz strateška partnerstva s civilnim društvom i drugim čimbenicima, pri čemu se prioritet daje sprečavanju bolesti i promicanju zdravlja.

Članak 45.

Autohtoni narodi i druge etničke skupine

1.   Stranke su, uz poštovanje i promicanje svojih nacionalnih, regionalnih i međunarodnih obveza, suglasne da aktivnosti suradnje unaprjeđuju zaštitu i promicanje prava i temeljnih sloboda autohtonih naroda, kako su priznata Deklaracijom Ujedinjenih naroda o pravima autohtonih naroda. Osim toga, aktivnosti suradnje unaprjeđuju i promiču ljudska prava i temeljne slobode pripadnika manjina i etničkih skupina.

2.   Posebna pozornost pridaje se smanjivanju siromaštva te borbi protiv nejednakosti, isključenosti i diskriminacije. Relevantni međunarodni dokumenti i instrumenti koji se bave pravima autohtonih naroda, kao što su Rezolucija Ujedinjenih naroda 59/174 o drugom desetljeću autohtonih naroda svijeta i, kako je ratificirana, Konvencija Međunarodne organizacije rada br. 169 o autohtonim i plemenskim narodima u nezavisnim državama, trebaju usmjeravati razvoj aktivnosti suradnje, u skladu s nacionalnim i međunarodnim obvezama stranaka.

3.   Stranke su također suglasne da aktivnosti suradnje sustavno uzimaju u obzir socijalne, gospodarske i kulturne identitete tih naroda i osiguravaju, prema potrebi, njihovo učinkovito sudjelovanje u aktivnostima suradnje, posebno u onim područjima koja su za njih najvažnija, posebno u području održivog razvoja i korištenju zemlje i prirodnih resursa, okoliša, zdravlja, baštine i kulturnog identiteta.

4.   Suradnja doprinosi promicanju razvoja autohtonih naroda. Suradnja također doprinosi promicanju razvoja pripadnika organizacija manjina i etničkih skupina. Takvom suradnjom jačaju se i njihove pregovaračke, administrativne i upravljačke sposobnosti.

Članak 46.

Ranjive skupine

1.   Stranke su suglasne da u suradnji u korist ranjivih skupina daju prednost mjerama, uključujući inovativne politike i projekte, koje se odnose na ranjive skupine. Cilj suradnje treba biti promicanje razvoja čovjeka, smanjivanje siromaštva i borba protiv socijalne isključenosti.

2.   Suradnja uključuje zaštitu ljudskih prava i jednakih mogućnosti ranjivih skupina, stvaranje gospodarskih mogućnosti za najsiromašnije, kao i konkretne socijalne politike čiji je cilj razvoj ljudskih sposobnosti kroz obrazovanje i osposobljavanje, pristup osnovnim socijalnim uslugama, socijalnoj sigurnosti i pravosuđu, uz poseban naglasak na, između ostalog, osobe s invaliditetom i njihove obitelji, djecu, žene i starije.

Članak 47.

Rod

1.   Stranke su suglasne da suradnja pomaže u jačanju politika, programa i mehanizama kojima je cilj osigurati, poboljšati i proširiti jednako sudjelovanje i jednake mogućnosti muškaraca i žena u svim sektorima političkoga, gospodarskog i kulturnog života, posebno s obzirom na učinkovitu provedbu Konvencije o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena. Prema potrebi, predviđaju se pozitivne mjere za potporu ženama.

2.   Suradnjom se promiče integracija pristupa koji uzima u obzir rod u sva relevantna područja suradnje, uključujući javne politike, razvojne strategije i mjere, kao i pokazatelje za mjerenje njihovog učinka.

3.   Suradnjom se također pomaže olakšati jednaki pristup muškaraca i žena svim uslugama i sredstvima koja im omogućuju da u potpunosti ostvaruju svoja temeljna prava, kao u vezi s obrazovanjem, zdravljem, strukovnim obrazovanjem, mogućnostima zapošljavanja, političkim odlučivanjem, upravljačkim strukturama i privatnim poduzećima.

4.   Posebna pozornost pridaje se programima za suzbijanje nasilja nad ženama, posebno sprečavanjem tog nasilja.

Članak 48.

Mladi

1.   Suradnja između stranaka podupire sve relevantne sektorske politike namijenjene mladima, s ciljem sprečavanja daljnjeg širenja siromaštva i marginalizacije. Uključuje potporu obiteljskim politikama i obrazovanju, kao i osiguravanju mogućnosti zapošljavanja mladih, posebno u siromašnim područjima, te poticanje socijalnih i pravosudnih programa za sprečavanje maloljetničke delikvencije i ponovno uključivanje u gospodarski i društveni život.

2.   Stranke su suglasne promicati aktivno sudjelovanje mladih u društvu, uključujući u oblikovanje politika koje utječu na njihove živote.

GLAVA IV.

MIGRACIJE

Članak 49.

Migracije

1.   Suradnja se temelji na posebnoj procjeni potreba koja se provodi zajedničkim savjetovanjem između stranaka, a provodi se u skladu s relevantnim zakonodavstvom Europske unije i nacionalnim zakonodavstvom koje je sa snazi. Suradnja će se posebno usredotočiti na:

(a)

ključne uzroke migracija;

(b)

razvoj i provedbu nacionalnog zakonodavstva i praksi u području međunarodne zaštite, s ciljem ispunjavanja odredaba Ženevske konvencije o statusu izbjeglica iz 1951. i njezinog Protokola iz 1967. te drugih relevantnih međunarodnih instrumenata te osiguravanja poštovanja načela zabrane protjerivanja;

(c)

pravila o dozvoli ulaska te prava i status primljenih osoba, pravedni tretman i integraciju osoba, koje borave zakonito, u društvo, obrazovanje i osposobljavanje zakonitih migranata i mjere protiv rasizma i ksenofobije te sve primjenjive odredbe o ljudskim pravima migranata;

(d)

uspostavu učinkovite politike za olakšavanje prijenosa doznaka;

(e)

privremene i kružne migracije, uključujući sprečavanje odljeva mozgova;

(f)

uspostavu učinkovite i sveobuhvatne politike u vezi s imigracijom, krijumčarenjem i trgovinom ljudima, uključujući pitanje načina borbe protiv mreža i kriminalnih organizacija krijumčara i trgovaca te načina zaštite i potpore žrtvama takve trgovine; kao i sve druge oblike migracija koje nisu u skladu s pravnim okvirom zemlje odredišta;

(g)

vraćanje osoba koje nemaju zakonitu dozvolu boravka, u humanim, sigurnim i dostojanstvenim uvjetima, uz puno poštovanje njihovih ljudskih prava, te ponovni prihvat takvih osoba u skladu sa stavkom 2.;

(h)

razmjenu najboljih praksi u vezi s integracijom u vezi s migracijama između Europske unije i republika stranke SA;

(i)

mjere potpore koje su namijenjene trajnom ponovnom uključivanju povratnika.

2.   U okviru suradnje za sprečavanje i nadzor imigracije koja nije u skladu s pravnim okvirom zemlje odredišta, stranke su također suglasne ponovno primiti one svoje državljane čiji boravak na državnom području druge stranke nije u skladu s njihovim pravnim okvirima. U tu svrhu:

(a)

svaka republika stranke SA, na zahtjev i bez daljnjih formalnosti, ponovno prima sve svoje državljane čiji boravak na državnom području države članice Europske unije nije u skladu s pravnim okvirom te države članice, svojim državljanima osigurava odgovarajuće identifikacijske isprave i pruža im administrativnu pomoć koja je za to potrebna i

(b)

svaka država članica Europske unije, na zahtjev i bez daljnjih formalnosti, ponovno prima sve svoje državljane čiji boravak na državnom području republike stranke SA nije u skladu s pravnim okvirom te republike stranke SA, svojim državljanima osigurava odgovarajuće identifikacijske isprave i pruža im administrativnu pomoć koja je za to potrebna.

3.   Ako osoba koja treba biti ponovno prihvaćena ne posjeduje nikakve isprave ili druge dokaze o svom državljanstvu, nadležna diplomatska i/ili konzularna predstavništva dotične države članice Europske unije ili republike stranke SA, na zahtjev dotične republike stranke SA ili države članice Europske unije, dogovaraju sve što je potrebno za razgovor s tom osobom kako bi se utvrdilo njezino državljanstvo.

4.   Stranke su suglasne, na zahtjev i u najkraćem mogućem roku, sklopiti sporazum kojim se uređuju posebne obveze država članica Europske unije i republika stranke SA o ponovnom prihvatu. Taj sporazum također obuhvaća ponovni prihvat državljana drugih zemalja i osoba bez državljanstva.

GLAVA V.

OKOLIŠ, PRIRODNE KATASTROFE I KLIMATSKE PROMJENE

Članak 50.

Suradnja u području okoliša

1.   Stranke su suglasne surađivati kako bi zaštitile i poboljšale kvalitetu okoliša na lokalnoj, regionalnoj i globalnoj razini s ciljem postizanja održivog razvoja, kako je utvrđeno u Deklaraciji iz Rija o okolišu i razvoju iz 1992.

2.   Uzimajući u obzir načelo zajedničke, ali različite odgovornosti, prioritete i nacionalne razvojne strategije, stranke dužnu pažnju pridaju odnosu između siromaštva i okoliša te utjecaju gospodarske aktivnosti na okoliš, uključujući potencijalni utjecaj ovog Sporazuma.

3.   Suradnja se posebno odvija u području:

(a)

zaštite i održivog upravljanja prirodnim resursima i ekosustavima, uključujući šume i ribarstvo;

(b)

borbe protiv onečišćenja slatkih i morskih voda, zraka i tla, uključujući dobro gospodarenje otpadom, otpadnim vodama, kemikalijama i drugim opasnim tvarima i materijalima;

(c)

globalnih pitanja kao što su klimatske promjene, oštećivanje ozonskog omotača, dezertifikacija, sječa šuma, očuvanje bioraznolikosti i biosigurnosti;

(d)

u ovom kontekstu, suradnjom se nastoje olakšati zajedničke inicijative u području ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe na njihove negativne posljedice, uključujući jačanje mehanizama tržišta ugljika.

4.   Suradnja može uključivati mjere kao što su:

(a)

promicanje dijaloga o politici i razmjena najboljih ekoloških praksi te iskustava te izgradnja kapaciteta, uključujući jačanje institucija;

(b)

prijenos i korištenje održive tehnologije te znanja i iskustva, uključujući stvaranje poticaja i mehanizama za inovacije i zaštitu okoliša;

(c)

uključivanje aspekata zaštite okoliša u druga područja politike, uključujući upravljanje uporabom zemljišta;

(d)

promicanje održivih modela proizvodnje i potrošnje, uključujući kroz održivu uporabu ekosustava, usluga i robe;

(e)

promicanje ekološke svijesti i obrazovanja, kao i većeg sudjelovanja civilnog društva, posebno lokalnih zajednica, u zaštiti okoliša i naporima u vezi s održivim razvojem;

(f)

poticanje i promicanje regionalne suradnje u području zaštite okoliša;

(g)

pomoć u provedbi i izvršavanju multilateralnih sporazuma o zaštiti okoliša kojih su stranke potpisnice;

(h)

jačanje upravljanja okolišem, kao i sustava za praćenje i nadzor.

Članak 51.

Upravljanje prirodnim katastrofama

1.   Stranke su suglasne da je cilj suradnje u ovom području smanjiti ranjivost regije Srednje Amerike u odnosu na prirodne katastrofe pružanjem potpore nacionalnim naporima, kao i regionalnom okviru za smanjenje ranjivosti i reagiranje na prirodne katastrofe, jačanjem regionalnih istraživanja, širenjem najboljih praksi, koje se temelje na iskustvima iz smanjenja rizika od katastrofa, pripremljenošću, planiranjem, praćenjem, sprečavanjem, ublažavanjem posljedica, reagiranjem i sanacijom. Suradnja također podupire napore za usklađivanje pravnog okvira prema međunarodnim normama i poboljšanje koordinacije institucija i vladine potpore.

2.   Stranke potiču strategije koje smanjuju socijalnu i okolišnu ranjivost te jačaju sposobnosti lokalnih zajednica i institucija za smanjenje rizika od katastrofa.

3.   Stranke posebnu pažnju pridaju poboljšanju smanjenja rizika od katastrofa u svim svojim politikama, uključujući prostorno planiranje, sanaciju i obnovu.

GLAVA VI.

GOSPODARSKI I TRGOVINSKI RAZVOJ

Članak 52.

Suradnja i tehnička pomoć u području politike tržišnog natjecanja

Tehnička pomoć je, između ostalog, usredotočena na jačanje institucionalne sposobnosti i osposobljavanje ljudskih resursa tijela nadležnih za tržišno natjecanje, uzimajući u obzir regionalnu dimenziju, kako bi im se pružila potpora u jačanju i učinkovitom provođenju zakonodavstva u području tržišnog natjecanja u području suzbijanja zlouporabe monopolskog položaja i spajanja, uključujući širenje znanja o tržišnom natjecanju.

Članak 53.

Carinska suradnja i uzajamna pomoć

1.   Stranke promiču i olakšavaju suradnju između svojih carinskih službi kako bi osigurale postizanje ciljeva određenih u poglavlju 3. (Olakšavanje carine i trgovine) glave II. dijela IV. ovog Sporazuma, posebno kako bi se zajamčilo pojednostavnjivanje carinskih postupaka i olakšavanje zakonite trgovine uz istovremeno očuvanje njihovih nadzornih sposobnosti.

2.   Suradnja, između ostalog, uključuje:

(a)

razmjene informacija o carinskom zakonodavstvu i postupcima, posebno u sljedećim područjima:

i.

pojednostavnjenje i modernizacija carinskih postupaka;

ii.

olakšavanje provoza;

iii.

izvršavanje prava intelektualnog vlasništva od strane carinskih tijela;

iv.

odnosi s poslovnom zajednicom;

v.

slobodan promet robe i regionalna integracija:

(b)

razvoj zajedničkih inicijativa u uzajamno dogovorenim područjima;

(c)

promicanje koordinacije između svih relevantnih graničnih tijela, kako unutar tako i preko granica.

3.   Stranke pružaju uzajamnu upravnu pomoć u carinskim pitanjima u skladu s odredbama Priloga III. dijelu IV. ovog Sporazuma.

Članak 54.

Suradnja i tehnička pomoć u olakšavanju carine i trgovine

Stranke priznaju važnost tehničke pomoći u području olakšavanja carine i trgovine za provedbu mjera utvrđenih u poglavlju 3. (Olakšavanje carine i trgovine) glave II. dijela IV. ovog Sporazuma. Stranke su suglasne surađivati, između ostalog, u sljedećim područjima:

(a)

povećanje institucionalne suradnje za jačanje procesa regionalne integracije;

(b)

pružanje stručnog znanja i jačanje kapaciteta za carinska pitanja nadležnim tijelima (izdavanje certifikata i provjera podrijetla, između ostalog) te u tehničkim pitanjima za provođenje regionalnih carinskih postupaka;

(c)

primjena mehanizama i suvremenih carinskih tehnika, uključujući procjenu rizika, prethodne obvezujuće odluke, pojednostavnjene postupke za ulaz i puštanje robe, carinske provjere i metode revizije u trgovačkim društvima;

(d)

uvođenje postupaka i praksi koje odražavaju, koliko god je to moguće, međunarodne instrumente i norme primjenjive u području carine i trgovine, uključujući pravila WTO-a te instrumente i norme Svjetske carinske organizacije (dalje u tekstu: „WCO”), između ostalog, izmijenjenu konvenciju iz Kyota o pojednostavnjenju i usklađivanju carinskih postupaka, kako je izmijenjena (Revidirana Kyoto-konvencija) i Okvir normi WCO-a za osiguranje i olakšavanje globalne trgovine i

(e)

informacijski sustavi i automatizacija carinskih i drugih trgovinskih postupaka.

Članak 55.

Suradnja i tehnička pomoć u području intelektualnog vlasništva i prijenosa tehnologije

1.   Stranke priznaju važnost suradnje i tehničke pomoći u području intelektualnog vlasništva te su suglasne surađivati, između ostalog, u sljedećem:

(a)

jačanju institucionalne suradnje (na primjer, između ureda za intelektualno vlasništvo u republikama stranke SA) čime se olakšava razmjena informacija o pravnim okvirima u vezi s pravima intelektualnog vlasništva i drugim relevantnim pravilima o zaštiti i izvršavanju;

(b)

poticanju i olakšavanju razvoja kontakata i suradnje u području intelektualnog vlasništva, uključujući promicanje i dijeljenje informacija između i unutar poslovnih krugova, civilnog društva, potrošača i obrazovnih institucija;

(c)

osiguravanju povećanja kapaciteta i osposobljavanja (na primjer, za suce, državne odvjetnike, carinske i policijske službenike) u vezi s izvršavanjem prava intelektualnog vlasništva,

(d)

razvoju i unaprjeđenju elektroničkih sustava ureda za intelektualno vlasništvo u republikama stranke SA;

(e)

razmjeni informacija i pružanju stručnog znanja i tehničke pomoći u vezi s regionalnom integracijom u području prava intelektualnog vlasništva.

2.   Stranke priznaju važnost suradnje u carinskim pitanjima te se stoga obvezuju promicati i olakšavati suradnju u primjeni graničnih mjera u vezi s pravima intelektualnog vlasništva, pri čemu se posebno povećava razmjena informacija i koordinacija između odgovarajućih carinskih uprava. Suradnjom se nastoji ojačati i modernizirati rad carinskih tijela u republikama stranke SA.

3.   Stranke također priznaju važnost tehničke pomoći u suradnji u području prijenosa tehnologije za jačanje intelektualnog vlasništva te su suglasne surađivati, između ostalog, u sljedećim aktivnostima:

(a)

stranke promiču prijenos tehnologije, što se ostvaruje preko akademskih, stručnih i/ili poslovnih programa namijenjenh prijenosu znanja iz stranke EU u republike stranke SA;

(b)

stranke priznaju važnost stvaranja mehanizama kojima se jačaju i promiču izravna strana ulaganja u republikama stranke SA, posebno u sektorima koji su inovativni i uključuju visoku tehnologiju. Stranka EU čini sve što je u njezinoj moći kako bi institucijama i poduzećima na svom području ponudila poticaje za promicanje i pogodovanje prijenosa tehnologije institucijama i poduzećima republika stranke SA, tako da se tim zemljama omogućuje da uspostave održivu tehnološku platformu;

(c)

isto tako, stranka EU olakšava i promiče programe namijenjene uspostavi aktivnosti istraživanja i razvoja u Srednjoj Americi, kako bi se pobrinulo za potrebe te regije, kao što su pristup lijekovima, infrastrukturi i razvoju tehnologije koja je, između ostalog, potrebna za razvoj tamošnjeg stanovništva.

Članak 56.

Suradnja u području poslovnog nastana, trgovine uslugama i elektroničke trgovine

1.   Stranke priznaju važnost tehničke suradnje i pomoći za olakšavanje provedbe preuzetih obveza i maksimiziranje mogućnosti stvorenih na temelju glave III. (Poslovni nastan, trgovina uslugama i elektronička trgovina) dijela IV. te za ostvarenje ciljeva ovog Sporazuma.

2.   Suradnja uključuje potporu tehničkoj pomoći, osposobljavanju i izgradnji kapaciteta u, između ostalog, sljedećim područjima:

(a)

unaprjeđenje sposobnosti pružatelja usluga iz republika stranke SA za prikupljanje informacija o propisima i normama stranke EU na razini Europske unije, nacionalnoj i lokalnoj razini te za ispunjavanje tih propisa i normi;

(b)

unaprjeđenje sposobnosti pružatelja usluga iz republika stranke SA, s posebnom pažnjom na potrebe malih i srednjih poduzeća;

(c)

olakšavanje interakcije i dijaloga između pružatelja usluga iz stranke EU i iz republika stranke SA;

(d)

rješavanje potreba u vezi s kvalifikacijama i normama u sektorima u kojima su preuzete obveze na temelju ovog Sporazuma;

(e)

promicanje razmjene informacija i iskustava te pružanje tehničke pomoći u uvezi s razvojem i provedbom propisa, prema potrebi, na nacionalnoj ili regionalnoj razini;

(f)

uspostava mehanizama za promicanje ulaganja između stranke EU i republika stranke SA, te jačanje sposobnosti agencija za promicanje ulaganja u republikama stranka SA.

Članak 57.

Suradnja i tehnička pomoć u vezi s tehničkim preprekama u trgovini

Stranke priznaju važnost suradnje i tehničke pomoći u području tehničkih prepreka u trgovini te su suglasne surađivati, između ostalog, u sljedećim područjima:

(a)

pružanje stručnog znanja, izgradnja kapaciteta, uključujući razvoj i jačanje odgovarajuće infrastrukture, osposobljavanje i tehnička pomoć u području tehničkih propisa, normizacije, ocjene sukladnosti, akreditacije i mjeriteljstva. To može uključivati aktivnosti za olakšavanje razumijevanja i sukladnosti sa zahtjevima Europske unije, posebno od strane malih i srednjih poduzeća;

(b)

potpora usklađivanju zakonodavstva u vezi s tehničkim preprekama u trgovini u Srednjoj Americi te olakšavanje kretanja robe u toj regiji;

(c)

promicanje aktivnog sudjelovanja predstavnika republika stranke SA u radu odgovarajućih međunarodnih organizacija s ciljem povećanja uporabe međunarodnih normi;

(d)

razmjena informacija, iskustava i dobrih praksi za olakšavanje provedbe poglavlja 4, (Tehničke prepreke u trgovini) glave II. dijela IV. ovog Sporazuma. To može uključivati programe za olakšavanje trgovine u područjima od zajedničkog interesa koja su obuhvaćena poglavljem 4.

Članak 58.

Suradnja i tehnička pomoć u području javne nabave

Stranke priznaju važnost suradnje i tehničke pomoći u području javne nabave te su suglasne surađivati kako slijedi:

(a)

uz suglasnost dotičnih stranaka, u jačanju institucionalne suradnje i olakšavanju razmjene informacija o pravnim okvirima javne nabave s mogućom uspostavom mehanizma dijaloga;

(b)

na zahtjev stranke, u osiguravanju jačanja sposobnosti i osposobljavanja, uključujući osposobljavanje javnog sektora u vezi s inovativnim sredstvima konkurentne javne nabave;

(c)

u pružanju potpore aktivnostima približavanja javnosti u republikama stranke SA u vezi s odredbama glave V. (Javna nabava) dijela IV. ovog Sporazuma, za javni sektor, privatni sektor i civilno društvo u pogledu sustava javne nabave Europske unije i mogućnosti koje dobavljači iz Srednje Amerike mogu imati u Europskoj uniji;

(d)

u pružanju potpore razvoju, osnivanju i funkcioniranju jedinstvene točke pristupa informacijama u vezi s javnom nabavom za cijelu regiju srednje Amerike. Jedinstvena točka pristupa funkcionira kako je utvrđeno u članku 212. stavku 1. točki (d), članku 213., članku 215. stavku 4. i članku 223. stavku 2. glave V. (Javna nabava) dijela IV. ovog Sporazuma;

(e)

u poboljšanju tehnoloških sposobnosti javnih subjekata na središnjoj ili područnoj razini ili drugih naručitelja.

Članak 59.

Suradnja i tehnička pomoć u području ribarstva i akvakulture

1.   Stranke priznaju važnost gospodarske, tehničke i znanstvene suradnje za održivi razvoj sektora ribarstva i akvakulture. Ciljevi takve suradnje posebno bi trebali biti sljedeći:

(a)

promicanje održivog iskorištavanja i upravljanja ribarstvom;

(b)

promicanje najboljih praksi u upravljanju ribarstvom;

(c)

poboljšanje prikupljanja podataka kako bi se u procjeni i upravljanju resursima u obzir uzele najbolje raspoložive znanstvene informacije;

(d)

jačanje sustava praćenja, kontrole i nadzora;

(e)

borba protiv nezakonitih, neprijavljenih i nereguliranih aktivnosti ribarstva.

2.   Između ostaloga, suradnja može uključivati:

(a)

pružanje tehničkog stručnog znanja, potpore i jačanja kapaciteta za održivo upravljanje resursima ribarstva, uključujući razvoj alternativnog ribarstva;

(b)

razmjenjivanje informacija, iskustava i jačanja sposobnosti za održivi socijalni i gospodarski razvoj sektora ribarstva i akvakulture. Posebna pažnja pridaje se odgovornom razvoju obrtničkog i malog ribolova i akvakulture te diversifikaciji njihovih proizvoda i djelatnosti, uključujući područja kao što je prerađivačka industrija;

(c)

podupiranje institucionalne suradnje i olakšavanje razmjene informacija o pravnim okvirima za ribarstvo i akvakulturu, uključujući sve relevantne međunarodne instrumente;

(d)

jačanje suradnje s međunarodnim organizacijama te s nacionalnim i regionalnim organizacijama za upravljanje ribolovom koje pružaju tehničku pomoć, kao što su radionice i studije, kako bi se osiguralo bolje razumijevanje dodane vrijednosti međunarodnih pravnih instrumenata u ostvarenju odgovarajućeg upravljanja morskim resursima.

Članak 60.

Suradnja i tehnička pomoć u području obrtničkih proizvoda

Stranke priznaju važnost programa suradnje koji promiču mjere koje pomažu da obrtnički proizvodi proizvedeni u republikama stranke SA imaju koristi od ovog Sporazuma. Konkretnije, suradnja bi se mogla usredotočiti na sljedeća područja:

(a)

razvijanje sposobnosti za olakšavanje mogućnosti srednjoameričkih obrtničkih proizvoda za pristup tržištu;

(b)

jačanje sposobnosti srednjoameričkih subjekata odgovornih za promicanje izvoza, posebno podupiranjem mikro, malih i srednjih poduzeća (dalje u tekstu: „MMSP”) iz urbanih i ruralnih sektora, koja su potrebna za proizvodnju i izvoz obrtničkih proizvoda, uključujući u vezi s carinskim postupcima i tehničkim zahtjevima koji su uspostavljeni na tržištu Europske unije;

(c)

promicanje očuvanja tih kulturnih proizvoda;

(d)

podupiranje razvoja infrastrukture potrebne kako bi se poduprli MMSP-i koji se bave izradom obrtničkih proizvoda;

(e)

jačanje sposobnosti kroz programe osposobljavanja kako bi se poboljšali poslovni rezultati proizvođača obrtničkih proizvoda.

Članak 61.

Suradnja i tehnička pomoć u području ekoloških proizvoda

Stranke priznaju važnost programa suradnje koji povećavaju koristi koje bi ekološki proizvodi proizvedeni u republikama stranke SA mogli imati od ovog Sporazuma. Konkretnije, suradnja bi se mogla usredotočiti, između ostalog, na sljedeća područja:

(a)

razvijanje sposobnosti za olakšavanje mogućnosti srednjoameričkih ekoloških proizvoda za pristup tržištu;

(b)

jačanje sposobnosti srednjoameričkih subjekata odgovornih za promicanje izvoza, posebno podupiranjem MMSP-ova iz urbanih i ruralnih sektora, koji su potrebni za proizvodnju i izvoz ekoloških proizvoda, uključujući u vezi s carinskim postupcima i tehničkim zahtjevima te normama kvalitete koje se zahtijevaju na tržištu Europske unije;

(c)

podupiranje razvoja infrastrukture potrebne kako bi se poduprli MMSP-ovi koji se bave izradom ekoloških proizvoda;

(d)

jačanje sposobnosti kroz programe osposobljavanja kako bi se poboljšali poslovni rezultati proizvođača ekoloških proizvoda;

(e)

suradnja u razvoju distribucijskih mreža na tržištu Europske unije.

Članak 62.

Suradnja i tehnička pomoć u području sigurnosti hrane, sanitarnih i fitosanitarnih pitanja i dobrobiti životinja

1.   Cilj suradnje u ovom području je jačanje sposobnosti stranaka u sanitarnim i fitosanitarnim pitanjima te pitanjima dobrobiti životinja, kako bi se poboljšao pristup tržištu druge stranke i istovremeno zaštitila razina zaštite ljudi, životinja i bilja, kao i dobrobit životinja.

2.   Između ostaloga, suradnja može uključivati:

(a)

podupiranje usklađivanja sanitarnog i fitosanitarnog zakonodavstva i postupaka u Srednjoj Americi te olakšavanje kretanja robe u toj regiji;

(b)

pružanje stručnog znanja o zakonodavnoj i tehničkog sposobnosti za razvoj i provođenje zakonodavstva te za razvoj sanitarnih i fitosanitarnih nadzornih sustava (uključujući programe iskorjenjivanja, sustave za sigurnost hrane i upozorenja) te o dobrobiti životinja;

(c)

podupiranje razvoja i jačanja institucionalnih i administrativnih sposobnosti u Srednjoj Americi, kako na nacionalnoj tako i na regionalnoj razini, kako bi se poboljšao njezin sanitarni i fitosanitarni status;

(d)

razvijanje sposobnosti u svakoj republici stranke SA za ispunjavanje sanitarnih i fitosanitarnih zahtjeva kako bi se poboljšao pristup tržištu druge stranke i istovremeno zaštitila razina zaštite ljudi, životinja i bilja, kao i dobrobit životinja;

(e)

pružanje savjeta i tehničke pomoći u vezi sa sanitarnim i fitosanitarnim regulatornim sustavom Europske unije te provedbom normi koje se zahtijevaju na tržištu Europske unije.

3.   Pododbor za sanitarna i fitosanitarna pitanja, kako je osnovan u dijelu IV. glavi II. (Trgovina robom) poglavlju 5. (Sanitarne i fitosanitarne mjere) ovog Sporazuma, predlaže potrebe za sudjelovanje kako bi se uspostavio program rada.

4.   Odbor za pridruživanje prati napredak suradnje uspostavljenje na temelju ovog članka, a rezultate praćenja dostavlja Pododboru za sanitarna i fitosanitarna pitanja.

Članak 63.

Suradnja i tehnička pomoć u području trgovine i održivog razvoja

1.   Stranke priznaju važnost suradnje i tehničke pomoći u području trgovine i rada te trgovine i okoliša za postizanje ciljeva glave VIII. (Trgovina i održivi razvoj) dijela IV. ovog Sporazuma.

2.   Kako bi se dopunile aktivnosti određene u glavi III. (Socijalni razvoj i socijalna kohezija) i V. (Okoliš, prirodne katastrofe i klimatske promjene) dijela III. ovog Sporazuma, stranke su suglasne surađivati, uključujući podupiranjem tehničke pomoći, osposobljavanja i mjera za jačanje sposobnosti, između ostalog, u sljedećim područjima:

(a)

podupiranje razvoja poticaja za jačanje zaštite okoliša i dostojanstvenih uvjeta rada, posebno promicanjem zakonite i održive trgovine, na primjer kroz programe poštene i etične trgovine, uključujući socijalnu odgovornost trgovačkih društava, i s tim povezane inicijative za označivanje i stavljanje na tržište;

(b)

promicanje mehanizama suradnje povezanih s trgovinom o kojima su se stranke usuglasile kako bi pomogle u provedbi trenutačnog i budućeg međunarodnog režima u vezi s klimatskim promjenama;

(c)

promicanje trgovine proizvodima iz prirodnih izvora kojima se održivo upravlja, uključujući kroz učinkovite mjere u vezi s divljim vrstama, ribarstvom i certifikacijom zakonito i održivo proizvedenog drva. Posebna pažnja pridaje se dobrovoljnim i prilagodljivim mehanizmima i inicijativama za stavljanje na tržište kojima je cilj promicanje ekološki održivih sustava proizvodnje;

(d)

jačanje institucionalnih okvira, razvoja i provedbe politika i programa u vezi s provedbom i izvršavanjem multilateralnih sporazuma o okolišu i zakona u vezi s okolišem, kako ih stranke usuglase, te razvijanje mjera za suzbijanje nezakonite trgovine koja utječe na okoliš, uključujući kroz provedbene aktivnosti i carinsku suradnju;

(e)

jačanje institucionalnih okvira, razvoja i provedbe politika i programa u vezi s temeljnim načelima i pravima na radu (sloboda udruživanja i kolektivno pregovaranje, prisilni rad, rad djece, nediskriminacija prilikom zapošljavanja) te provedbom i izvršavanjem konvencija Međunarodne organizacije rada (dalje u tekstu: „ILO”) i radnog zakonodavstva, kako se usuglase stranke;

(f)

olakšavanje razmjene stajališta o razvoju metodologija i pokazatelja za preispitivanje održivosti i potpornih inicijativa za zajedničko preispitivanje, praćenje i procjenu doprinosa održivom razvoju iz dijela IV. ovog Sporazuma;

(g)

jačanje institucionalne sposobnosti u vezi s pitanjima trgovine i održivog razvoja te podupiranje organiziranja i olakšavanja usuglašenih okvira za dijalog s civilnim društvom o tim pitanjima.

Članak 64.

Industrijska suradnja

1.   Stranke su suglasne da industrijska suradnja promiče modernizaciju i restrukturiranje industrije i pojedinih sektora u Srednjoj Americi, kao i industrijsku suradnju između gospodarskih subjekata, s ciljem jačanja privatnog sektora pod uvjetima koji promiču zaštitu okoliša.

2.   Inicijative za industrijsku suradnju odražavaju prioritete koje odrede stranke. One uzimaju u obzir regionalne aspekte industrijskog razvoja, prema potrebi, uz promicanje međudržavnih partnerstava. Tim se inicijativama posebno nastoji uspostaviti odgovarajući okvir za poboljšanje znanja i iskustva u vezi s upravljanjem te promicanje transparentnosti u vezi s tržištima i uvjetima za poduzeća.

Članak 65.

Energija (uključujući obnovljivu energiju)

1.   Stranke su suglasne da je njihov zajednički cilj jačanje suradnje u području energije, posebno održivih i obnovljivih izvora energije, energetske učinkovitosti, tehnologije koja štedi energiju, elektrifikacije ruralnih krajeva i regionalne integracije energetskih tržišta, između ostalog kako su utvrdile stranke, a u skladu s domaćim zakonodavstvom.

2.   Suradnja može uključivati, između ostalog, sljedeće:

(a)

oblikovanje i planiranje energetske politike, uključujući međusobno povezivanje infrastruktura od regionalne važnosti, poboljšanje i diversifikaciju opskrbe energijom te poboljšanje pristupa energetskim tržištima, uključujući olakšavanje provoza, prijenosa i distribucije u republikama stranke SA;

(b)

upravljanje i osposobljavanje za energetski sektor i prijenos tehnologije te znanja i iskustva, uključujući tekući rad na normama koje se odnose na emisije koje nastaju prilikom proizvodnje energije i energetsku učinkovitost;

(c)

promicanje štednje energije, energetske učinkovitosti, obnovljive energije i proučavanje učinka proizvodnje i potrošnje energije na okoliš, a posebno njezinog utjecaja na bioraznolikost, šumarstvo i promjene namjene zemljišta;

(d)

promicanje primjene i varijabilnosti mehanizama čistog razvoja kako bi se poduprle inicijative u vezi s klimatskim promjenama.

Članak 66.

Suradnja u području rudarstva

Stranke su suglasne surađivati u području rudarstva kroz inicijative poput razmjene informacija, stručnjaka, iskustava, razvoja i prijenosa tehnologije, uzimajući u obzir svoja zakonodavstva i unutarnje postupke kao i aspekte održivog razvoja i uključujući zaštitu i očuvanje okoliša.

Članak 67.

Pravedan i održivi turizam

1.   Stranke priznaju važnost turističkog sektora za smanjivanje siromaštva kroz društveni i gospodarski razvoj lokalnih zajednica i veliki gospodarski potencijal obje regije za poslovni razvoj u tom području.

2.   U tu svrhu, suglasne su promicati pravedan i održivi turizam, posebno kako bi se poduprlo:

(a)

razvoj politika za optimizaciju socijalnih i gospodarskih koristi od turizma;

(b)

stvaranje i usklađivanje turističkih proizvoda kroz pružanje nefinancijskih usluga, osposobljavanja te tehničke pomoći i usluga;

(c)

uključivanje okolišnih, kulturnih i socijalnih aspekata u razvoj turističkog sektora, uključujući zaštitu i promicanje kulturnog naslijeđa i prirodnih bogatstava;

(d)

uključivanje lokalnih zajednica u proces razvoja turizma, posebno turizma u ruralnim područjima i zajednici te ekoturizma;

(e)

marketinške i promidžbene strategije, razvoj institucionalnih sposobnosti i ljudskih resursa te promicanje međunarodnih normi;

(f)

promicanje javno-privatne suradnje i udruživanja;

(g)

razvoj planova upravljanja za razvoj nacionalnog i regionalnog turizma;

(h)

promicanje informacijske tehnologije u području turizma.

Članak 68.

Suradnja u području prometa

1.   Stranke su suglasne da je suradnja u ovom području usredotočena na restrukturiranje i modernizaciju prometa i povezanih infrastrukturnih sustava, uključujući granične prijelaze, olakšavanje i poboljšanje kretanja putnika i robe te osiguravanje boljeg pristupa gradskim, zračnim, pomorskim, željezničkih i cestovnim prometnim tržištima te prometnim tržištima na unutarnjim plovnim putovima, unaprjeđenjem upravljanja prometom sa operativnog i administrativnog stajališta te promicanjem visokih operativnih normi.

2.   Suradnja može uključivati sljedeće:

(a)

razmjene informacija o politikama stranaka, posebno u vezi s gradskim prometom te međupovezanošću i međudjelovanjem multimodalnih prometnih mreža i drugim pitanjima od zajedničkog interesa;

(b)

upravljanje unutarnjim plovnim putovima, cestama, željeznicama, lukama i zračnim lukama, uključujući primjerenu suradnju između odgovarajućih tijela;

(c)

projekte za prijenos europske tehnologije u sustav za globalnu satelitsku navigaciju i centre javnoga gradskog prijevoza;

(d)

poboljšanje normi za sigurnost i sprečavanje onečišćenja, uključujući suradnju u relevantnim međunarodnim forumima kojima je cilj osigurati bolje provođenje međunarodnih normi;

(e)

aktivnosti koje promiču razvoj aeronautičkog i pomorskog prometa.

Članak 69.

Dobro upravljanje u području poreza

U skladu sa svojim nadležnostima, stranke će poboljšati međunarodnu suradnju u području poreza kako bi olakšale naplatu zakonitih poreznih prihoda i razvile mjere za učinkovitu provedbu zajedničkih i međunarodno usuglašenih načela dobrog upravljanja u području poreza kako su spomenuta u članku 22. dijela II. ovog Sporazuma.

Članak 70.

Mikro, mala i srednja poduzeća

Stranke su suglasne surađivati u promicanju konkurentnosti i uključivanja ruralnih i gradskih MMSP-ova i njihovih predstavničkih organizacija na međunarodna tržišta, priznajući pritom njihov doprinos socijalnoj koheziji kroz smanjivanje siromaštva i stvaranje radnih mjesta, pružanjem nefinancijskih usluga i tehničke pomoći izvršavanjem, između ostalog, sljedećih mjera suradnje:

(a)

tehnička pomoć i druge usluge poslovnog razvoja;

(b)

jačanje lokalnih i regionalnih institucionalnih okvira za osnivanje i poslovanje MMSP-ova;

(c)

potpora MMSP-ovima kako bi mogli sudjelovati na tržištima robe i usluga na lokalnoj i međunarodnoj razini, sudjelovanjem na sajmovima, trgovačkim misijama i drugim promotivnim mehanizmima;

(d)

promicanje procesa povezivanja proizvodnje;

(e)

promicanje razmjene informacija i najboljih praksi;

(f)

poticanje zajedničkih ulaganja, partnerstava i poslovnih mreža;

(g)

utvrđivanje i smanjivanje prepreka MMSP-ovima za pristup financijskim izvorima i stvaranje novih mehanizama financiranja;

(h)

promicanje prijenosa tehnologije i znanja;

(i)

potpora inovacijama te istraživanju i razvoju;

(j)

potpora korištenju sustava za upravljanje kvalitetom.

Članak 71.

Suradnja u području mikrokredita i mikrofinanciranja

Stranke su suglasne da, kako bi se smanjila nejednakost u pogledu dohotka, mikrofinanciranje, uključujući programe za mikrokreditiranje, mora stvoriti neovisno zapošljavanje i dokazati da je učinkovit instrument za smanjivanje siromaštva i ranjivosti u gospodarskim krizama te omogućiti šire sudjelovanje u gospodarstvu. Suradnja se bavi sljedećim pitanjima:

(a)

razmjenom iskustava i stručnog znanja u području etičkog bankarstva, povezujućeg i samoupravnog bankarstva usredotočenog na zajednicu i jačanjem održivih programa mikrofinanciranja, uključujući programe za certifikaciju, praćenje i potvrđivanje;

(b)

pristupom mikrokreditiranju olakšavanjem pristupa financijskim uslugama koje banke i financijske institucije pružaju kroz poticaje i programe u vezi s upravljanjem rizikom;

(c)

razmjenom iskustava u politikama i alternativnom zakonodavstvu koje promiče stvaranje raširenog i etičkog bankarstva.

GLAVA VII.

REGIONALNA INTEGRACIJA

Članak 72.

Suradnja u području regionalne integracije

1.   Stranke su suglasne da suradnja na ovom području jača proces regionalne integracije u Srednjoj Americi u svim aspektima, posebno u razvoju i provedbi njezina zajedničkog tržišta s ciljem postupne uspostave gospodarske unije.

2.   Suradnja podupire aktivnosti povezane s procesom integracije Srednje Amerike, posebno razvoj i jačanje zajedničkih institucija kako bi postale učinkovitije, bolje provjerljive i transparentnije, te njihovih međuinstitucionalnih odnosa.

3.   Suradnja jača sudjelovanje civilnog društva u procesu integracije u uvjetima koje su odredile stranke, koji uključuju mehanizme savjetovanja i kampanje podizanja svijesti.

4.   Suradnja promiče razvoj zajedničkih politika i usklađivanje pravnih okvira u mjeri u kojoj su obuhvaćeni instrumentima integracije Srednje Amerike, uključujući gospodarske politike poput trgovine, carina, poljoprivrede, energije, prijevoza, komunikacija, tržišnog natjecanja, kao i usklađivanje makroekonomskih politika u područjima poput monetarne politike, fiskalne politike i javnih financija. Suradnja može dodatno promicati usklađivanje sektorskih politika u područjima poput zaštite potrošača, okoliša, socijalne kohezije, sigurnosti, prevencije prirodnih rizika i katastrofa i odgovora na njih. Posebna pažnja pridaje se pitanju roda.

5.   Suradnja može promicati ulaganja u zajedničku infrastrukturu i mreže, posebno na granicama republika stranke SA.

Članak 73.

Regionalna suradnja

Stranke su suglasne da će koristiti sve postojeće instrumente suradnje kako bi promicale aktivnosti usmjerene na razvoj suradnje između stranke EU i republika stranke SA, bez dovođenja u pitanje suradnje između njih, između republika stranke SA i ostalih zemlja i/ili regija u Latinskoj Americi i na Karibima na svim područjima suradnje na koja se primjenjuje ovaj Sporazum. Aktivnosti regionalne i bilateralne suradnje podrazumijevaju međusobno nadopunjavanje.

GLAVA VIII.

SURADNJA U PODRUČJU KULTURE I U AUDIOVIZUALNOM SEKTORU

Članak 74.

Suradnja u području kulture i u audiovizualnom sektoru

1.   Stranke se obvezuju promicati kulturnu suradnju kako bi unaprijedile međusobno razumijevanje i podupirale uravnoteženu kulturnu razmjenu, kao i širenje kulturnih aktivnosti, roba i usluga te umjetnika i djelatnika u kulturi, uključujući ostale organizacije civilnog društva iz stranke EU i republika stranke SA u skladu s relevantnim zakonodavstvom.

2.   Stranke podupiru međukulturalni dijalog između pojedinaca, kulturnih institucija i organizacija koje predstavljaju civilno društvo iz stranke EU i republika stranke SA.

3.   Stranke podupiru usklađivanje u okviru UNESCO-a kako bi stranka EU i republike stranke SA promicale kulturne raznolikosti, između ostalog, putem savjetovanja o ratifikaciji i provedbi Konvencije UNESCO-a o zaštiti i promicanju raznolikosti kulturnih izričaja. Suradnja također uključuje promicanje kulturne raznolikosti, uključujući raznolikost autohtonih naroda i kulturne prakse ostalih posebnih skupina, uključujući obrazovanje na autohtonim jezicima.

4.   Stranke su suglasne promicati suradnju u audiovizualnom i medijskom sektoru, uključujući radio i tisak, putem zajedničkih inicijativa u osposobljavanju, kao i u aktivnostima audiovizualnog razvoja, produkcije i distribucije, uključujući područja obrazovanja i kulture.

5.   Suradnja se odvija u skladu s relevantnim nacionalnim odredbama o autorskim pravima i međunarodnim sporazumima koji se primjenjuju.

6.   Suradnja na ovom području također uključuje, između ostalog, zaštitu i promicanje prirodne i kulturne baštine (materijalne i nematerijalne), uključujući sprečavanje i aktivnosti protiv nezakonitog trgovanja kulturnom baštinom, u skladu s relevantnim međunarodnim instrumentima.

7.   Protokol o kulturnoj suradnji koja se navodi u ovoj glavi nalazi se u prilogu ovom Sporazumu.

GLAVA IX.

DRUŠTVO ZNANJA

Članak 75.

Informacijsko društvo

1.   Stranke su suglasne da su informacijske i komunikacijske tehnologije ključni sektori u suvremenom društvu te su od presudne važnosti za gospodarski i društveni razvoj i neometani prijelaz u informacijsko društvo. Suradnja u ovom području pomaže uspostavu stabilnog regulatornog i tehnološkog okvira, podupire razvoj navedenih tehnologija i politika koje će omogućiti smanjenje razlike u digitalnoj tehnologiji i razvoj ljudskih resursa, pruža pravedan i uključujući pristup informacijskim tehnologijama te maksimalizira korištenje navedenih tehnologija u pružanju usluga. U tom smislu suradnja također podupire primjenu navedenih politika i doprinosi poboljšanju interoperabilnosti elektroničkih komunikacijskih usluga.

2.   Cilj je suradnje na ovom području promocija:

(a)

dijaloga i razmjene iskustava o regulatornim i političkim pitanjima u vezi s informacijskim društvom, uključujući primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija poput e-vlade, e-učenja i e-zdravstva, te o politikama usmjerenima na smanjenje razlike u digitalnoj tehnologiji;

(b)

razmjene iskustava i najboljih praksi u vezi razvoja i primjene aplikacija e-vlade;

(c)

dijaloga i razmjene iskustava o razvoju e-poslovanja te digitalnog potpisa i rada na daljinu;

(d)

razmjene informacija o standardima, ocjeni sukladnosti i homologaciji;

(e)

zajedničkih istraživačkih i razvojnih projekata o informacijskim i komunikacijskim tehnologijama;

(f)

razvoja korištenja akademske napredne mreže, odnosno traženja dugoročnih rješenja za osiguravanje samoodrživosti mreže REDClara.

Članak 76.

Znanstvena i tehnološka suradnja

1.   Suradnja u ovom području usmjerena je na razvoj znanstvenih, tehnoloških i inovacijskih kapaciteta koji obuhvaća sve aktivnosti iz istraživačkih okvirnih programa (OP-ova). Stranke u tu svrhu i u skladu sa svojim unutarnjima pravilima promiču politički dijalog na regionalnoj razini, razmjenu informacija i sudjelovanje svojih tijela za istraživanje i tehnološki razvoj u sljedećim aktivnostima znanstvene i tehnološke suradnje:

(a)

zajedničke inicijative za podizanje svijesti o programima jačanja znanstvenih i tehnoloških kapaciteta, kao i o europskim programima za istraživanje, tehnološki razvoj i demonstraciju;

(b)

inicijative za promicanje sudjelovanja u OP-ovima te u ostalim relevantnim programima Europske unije;

(c)

zajedničke istraživačke aktivnosti u područjima od zajedničkog interesa;

(d)

zajednički znanstveni susreti kako bi se potaknula razmjena informacija te utvrdila područja zajedničkog istraživanja;

(e)

promicanje naprednih znanstvenih i tehnoloških studija koji doprinose dugoročnom održivom razvoju stranaka;

(f)

razvoj poveznica između javnog i privatnog sektora; posebno se naglašava prijenos znanstvenih i tehnoloških dostignuća u nacionalne proizvodne sustave i socijalne politike te se uzimaju u obzir okolišni aspekti i potreba primjene čišćih tehnologija;

(g)

evaluacija znanstvene suradnje i diseminacija rezultata;

(h)

promocija, diseminacija i prijenos tehnologije;

(i)

pomoć prilikom uspostave nacionalnih inovacijskih sustava (NIS) za razvoj tehnologije i inovacija kako bi se olakšali primjereni odgovori na potrebe malih i srednjih poduzeća te kako bi se, između ostalog, promicala lokalna proizvodnja; nadalje, pomoć prilikom razvoja centara izvrsnosti i visoko-tehnoloških klastera;

(j)

promocija osposobljavanja, istraživanja, razvoja i primjena nuklearne znanosti i tehnologije u medicini, što omogućuje prijenos tehnologije u republike stranke SA u područjima poput zdravstva, posebno radiologije i nuklearne medicine za radiodijagnostiku i radioterapeutsko liječenje, te na područjima o kojima stranke postignu zajednički dogovor, u skladu s postojećim međunarodnim konvencijama i propisima te u skladu s nadležnosti Međunarodne agencije za atomsku energiju.

2.   Poseban je naglasak na jačanju ljudskog potencijala kao dugotrajne osnove za znanstvenu i tehnološku izvrsnost i stvaranje održivih veza među znanstvenim i tehnološkim zajednicama stranaka kako na nacionalnoj, tako i na regionalnoj razini. U tu svrhu promiču se razmjene istraživača i najboljih praksa u istraživačkim projektima.

3.   Istraživački centri, institucije visokog obrazovanja i drugi dionici, uključujući mikro, mala i srednja poduzeća, koje se nalaze u strankama prema potrebi su uključeni u ovu suradnju.

4.   Stranke su suglasne primjenjivati sve mehanizme za povećanje količine i kvalitete visokokvalificiranih ljudskih resursa, uključujući osposobljavanje, zajedničko istraživanje, stipendije i razmjene.

5.   Stranke promiču sudjelovanje svojih odnosnih subjekata u međusobnim znanstvenim i tehnološkim programima u provođenju uzajamno korisne znanstvene izvrsnosti i u skladu sa svojim odnosnim odredbama koje uređuju sudjelovanje pravnih osoba iz trećih zemalja.

DIO IV.

TRGOVINA

GLAVA I.

POČETNE ODREDBE

Članak 77.

Uspostava područja slobodne trgovine i odnos prema Sporazumu o WTO-u

1.   Stranke ovog Sporazuma, u skladu s člankom XXIV. Općeg sporazuma o carinama i trgovini iz 1994. (dalje u tekstu: „GATT iz 1994.”) i člankom V. Općeg sporazuma o trgovini uslugama (dalje u tekstu: „GATS”), uspostavljaju područje slobodne trgovine.

2.   Stranke ponovno potvrđuju svoja postojeća (1) prava i međusobne obveze na temelju Sporazuma o WTO-u.

Članak 78.

Ciljevi

Ciljevi dijela IV. ovog Sporazuma jesu:

(a)

širenje i diversifikacija trgovine robom između stranaka smanjenjem ili uklanjanjem tarifnih i netarifnih prepreka prilikom trgovanja;

(b)

olakšavanje trgovine robom posebno putem dogovorenih odredba o carinama i olakšavanju trgovine, normama, tehničkim propisima i postupcima ocjene sukladnosti, kao i sanitarnim i fitosanitarnim mjerama;

(c)

liberalizacije trgovine uslugama u skladu s člankom V. GATS-a;

(d)

promicanje gospodarske regionalne integracije u području carinskih postupaka, tehničkih propisa te sanitarnih i fitosanitarnih mjera kako bi se olakšao promet robe između i unutar stranaka;

(e)

razvoj pozitivnog ozračja za povećane investicijske tokove, poboljšanje uvjeta za poslovni nastan između stranaka na temelju načela nediskriminacije te olakšavanje trgovine i ulaganja između stranaka putem tekućih plaćanja i tokovima kapitala povezanima s izravnim ulaganjima;

(f)

učinkovito, uzajamno i postupno otvaranje tržišta javne nabave stranaka;

(g)

primjerena i učinkovita zaštita prava intelektualnog vlasništva u skladu s međunarodnim obvezama koje su na snazi između stranaka kako bi se osigurala ravnoteža između prava nositelja prava i javnog interesa, uzimajući u obzir razlike između stranaka i promicanje prijenosa tehnologije između regija;

(h)

promicanje slobodnog i nenarušenog tržišnog natjecanja u gospodarskim i trgovinskim odnosima između stranaka;

(i)

uspostava učinkovitog, pravednog i predvidljivog mehanizma rješavanja sporova; te

(j)

promicanje međunarodne trgovine i ulaganja između članaka na način koji doprinosi cilju održivog razvoja putem zajedničke suradnje.

Članak 79.

Definicije opće primjene

Ako nije drukčije navedeno, za potrebe dijela IV. ovog Sporazuma, izrazi u nastavku imaju sljedeće značenje:

„Srednja Amerika” znači republike Kostarika, El Salvador, Gvatemala, Honduras, Nikaragva i Panama,

„carina” uključuje sve pristojbe ili naknade bilo kakve vrste, koje su uvedene na uvoz ili u vezi s uvozom robe, uključujući bilo kakav oblik dodatnog poreza ili dodatne naknade uvedene u vezi s takvim uvozom: „Carina” ne uključuje nikakvu:

(a)

naknadu istovjetnu nacionalnom porezu uvedenu u skladu s člankom 85. poglavlja 1. (Nacionalni tretman i pristup tržištu za robu) glave II.;

(b)

pristojbu uvedenu prema nacionalnom zakonodavstvu stranke i u skladu s poglavljem 2. (Mjere za zaštitu trgovine) glave II.;

(c)

pristojbu ili drugu naknadu uvedenu prema nacionalnom pravu stranke i u skladu s člankom 87. poglavlja 1. glave II.,

„dani” znači kalendarski dani, uključujući vikende i praznike, osim ako je ovim Sporazumom drukčije definirano,

„harmonizirani sustav” ili „HS” znači Harmonizirani sustav nazivlja i brojčanog označavanja, uključujući njegova Opća pravila tumačenja, napomene u odjeljcima i napomene u poglavljima, kako su ga stranke usvojile i kako ga primjenjuju u svojem carinskom zakonodavstvu,

„pravna osoba” znači bilo koji pravni subjekt koji je propisno osnovan ili na neki drugi način organiziran sukladno primjenjivom pravu, radi stjecanja dobiti ili ne, te neovisno o tome je li u privatnom ili državnom vlasništvu, uključujući bilo koje trgovačko društvo, zakladu, partnerstvo, zajednički pothvat, poduzeće s jednim vlasnikom ili udruženje,

„mjera” znači svako djelovanje ili nečinjenje, uključujući bilo kakav zakon, propis, postupak, zahtjev ili praksu,

„državljanin” znači fizička osoba koja ima državljanstvo jedne od država članica Europske unije ili republike stranke SA u skladu s njihovim zakonodavstvom,

„osoba” znači fizička ili pravna osoba,

„povlašteno tarifno postupanje” znači stopa carine koja se primjenjuje na temelju ovog Sporazuma na robu s podrijetlom.

GLAVA II.

TRGOVINA ROBOM

POGLAVLJE 1.

Nacionalni tretman i pristup tržištu za robu

ODJELJAK A

Opće odredbe

Članak 80.

Cilj

Stranke postupno liberaliziraju trgovinu robom u skladu s odredbama ovog Sporazuma te u skladu s člankom XXIV. GATT-a iz 1994.

Članak 81.

Područje primjene

Osim ako je drukčije određeno, odredbe ovog poglavlja primjenjuju se na trgovinu robom između stranaka.

ODJELJAK B

Ukidanje carina

Članak 82.

Razvrstavanje robe

Razvrstavanje robe u trgovini između stranaka jest razvrstavanje koje je određeno odgovarajućom tarifnom nomenklaturom u skladu s Harmoniziranim sustavom.

Članak 83.

Ukidanje carina

1.   Svaka stranka ukida carine na robu podrijetlom iz druge stranke u skladu s popisima navedenima u Prilogu I. (Ukidanje carina). Za potrebe ovog poglavlja, „podrijetlom iz” znači kvalificirano prema pravilima podrijetla određenima Prilogom II. (O definiciji koncepta „proizvodi s podrijetlom” i načinima administrativne suradnje). (2)

2.   Za svaku robu osnovna stopa carine na koju će se primijeniti postupna sniženja prema stavku 1. je osnovna stopa carine navedena u popisima.

3.   Ako stranka bilo kada nakon stupanja na snagu ovog Sporazuma snizi carinsku stopu po načelu najpovlaštenije države koju primjenjuje, navedena carinska stopa primjenjuje se ako je i sve dok je niža od carinske stope izračunane u skladu s popisom navedene stranke.

4.   Pet godina nakon stupanja na snagu ovog Sporazuma stranke se, na zahtjev bilo koje stranke, savjetuju kako bi razmotrile ubrzanje i proširenje područja primjene ukidanja carina na uvoz među njima. Sporazum stranaka o ubrzanju tempa ukidanja ili ukidanju carina na robu zamjenjuje sve carinske stope ili kategorije određene prema njihovim popisima za navedenu robu.

Članak 84.

Mirovanje

Ni jedna stranka neće povećati postojeće carine niti usvojiti nove carine na robu podrijetlom iz druge stranke (3). Navedeno ne sprečava ni jednu stranku da:

(a)

nakon jednostranog sniženja poveća carinu na razinu utvrđenu u njezinom popisu;

(b)

zadrži ili poveća carinu prema odobrenju Tijela WTO-a za rješavanje sporova; ili

(c)

poveća osnovne stope za isključenu robu kako bi se dosegla zajednička vanjska tarifa.

ODJELJAK C

Netarifne mjere

Članak 85.

Nacionalni tretman

Svaka stranka odobrava nacionalni tretman za robu druge stranke u skladu s člankom III. GATT-a iz 1994., uključujući njegove napomene za tumačenje. U tu svrhu, članak III. GATT-a iz 1994. i njegove napomene za tumačenje uključuju se u ovaj Sporazum (4) i čine njegov sastavni dio.

Članak 86.

Uvozna i izvozna ograničenja

Ni jedna stranka ne usvaja niti zadržava nikakve zabrane niti ograničenja na uvoz bilo koje robe druge stranke ili na izvoz ili prodaju za izvoz bilo koje robe upućene na državno područje druge stranke, osim ako je drukčije određeno ovim Sporazumom ili u skladu s člankom XI. GATT-a iz 1994. i njegovima napomenama za tumačenje. U tu svrhu, članak XI. GATT-a iz 1994. i njegove napomene za tumačenje ugrađuju u ovaj Sporazum (5) i čine njegov sastavni dio.

Članak 87.

Naknade i druge pristojbe za uvoz i izvoz

Svaka stranka u skladu s člankom VIII.1. GATT-a iz 1994. i njegovim napomenama za tumačenje osigurava da se iznos svih naknada i pristojba bilo koje naravi (osim carina, naknada istovjetnih nacionalnim porezima ili drugih nacionalnih naknada koje se primjenjuju u skladu s člankom 85. ovog poglavlja, te antidampinških i kompenzacijskih pristojbi koje se primjenjuju prema nacionalnom pravu stranke i u skladu s poglavljem 2. (Mjere za zaštitu trgovine) ove glave) uvedene na uvoz ili izvoz ili u vezi s njima ograniči na približni trošak pruženih usluga te da iste ne predstavljaju neizravnu zaštitu domaće robe ili oporezivanje uvoza ili izvoza u fiskalne svrhe.

Članak 88.

Pristojbe ili porezi na izvoz

Osim ako ovim Sporazumom nije drukčije određeno, ni jedna stranka ne zadržava niti usvaja nikakve pristojbe ili poreze uvedene na izvoz robe drugoj stranci ili u vezi s njim.

ODJELJAK D

Poljoprivreda

Članak 89.

Izvozne subvencije za poljoprivredne proizvode

1.   Za potrebe ovog članka „izvozne subvencije” imaju značenje koje navedeni izraz ima u članku 1. točki (e) Sporazuma WTO-a o poljoprivredi (dalje u tekstu: „Sporazum o poljoprivredi”), uključujući sve izmjene navedenog članka.

2.   Stranke imaju isti cilj zajedničke suradnje u WTO-u kako bi osigurale usporedno ukidanje svih oblika izvoznih subvencija i uvođenje discipline u sve izvozne mjere s istovjetnim učinkom. U tu svrhu izvozne mjere s istovjetnim učinkom obuhvaćaju izvozne kredite, izvozne kreditne garancije ili programe osiguranja, izvozna državna trgovačka poduzeća i pomoć u hrani.

3.   Ni jedna stranka ne zadržava, uvodi ili ponovno uvodi izvozne subvencije na poljoprivredne proizvode koji se upućuju na državni teritorij druge stranke te su ili:

(a)

u cijelosti i bez odlaganja liberalizirane u skladu s Prilogom I. (Ukidanje carina); ili

(b)

u cijelosti, ali naknadno liberalizirane i za koje po stupanju na snagu ovog Sporazuma vrijede bescarinske kvote u skladu s Prilogom I. (Ukidanje carina); ili

(c)

koje podliježu povlaštenom tretmanu kako je utvrđeno prema ovom Sporazumu za proizvode razvrstane prema tarifnim brojevima 0402 i 0406 te za koje vrijede bescarinske kvote.

4.   U slučajevima navedenima u stavku 3. točkama (a) i (c), ako stranka zadrži, uvede ili ponovno uvede izvozne subvencije, stranka na koju utječu iste/stranka uvoznica može primijeniti dodatne tarife koje bi povećale carine na uvoz takve robe do razine pristojbe koja se primjenjuje po načelu najpovlaštenije države ili osnovne stope određene Prilogom I. (Ukidanje carina), koja god je niža, za razdoblje određeno za zadržavanje izvozne subvencije.

5.   Za proizvode koji su u cijelosti liberalizirani tijekom prijelaznog razdoblja u skladu s Prilogom I. (Ukidanje carina) i za koje ne vrijede bescarinske kvote po stupanju na snagu, ni jedna stranka ne zadržava, uvodi ili ponovno uvodi izvozne subvencije na kraju navedenog prijelaznog razdoblja.

ODJELJAK E

Ribarstvo, akvakultura, zanatski proizvodi i ekološki proizvodi

Članak 90.

Tehnička suradnja

Mjere pomoći tehničke suradnje za unapređenje trgovine u području ribarstva, akvakulture, zanatskih proizvoda i ekoloških proizvoda između stranaka utvrđene su u člancima 59., 60. i 61. glave VI. (Gospodarski i trgovinski razvoj) dijela III. ovog Sporazuma.

ODJELJAK F

Institucionalne odredbe

Članak 91.

Pododbor za pristup tržištu za robu

1.   Stranke osnivaju Pododbor za pristup tržištu za robu u skladu s člankom 348. i kako je određeno Prilogom XXI. (Pododbori).

2.   Funkcije Pododbora uključuju:

(a)

nadzor pravilne primjene i provedbe ovog poglavlja;

(b)

obavljanje uloge foruma za savjetovanje u vezi tumačenja i primjene ovog poglavlja;

(c)

ispitivanje prijedloga stranaka u vezi ubrzanja ukidanja carina i uključivanja robe u popise;

(d)

davanje preporuka Odboru za pridruživanje u vezi pitanja u njegovoj nadležnosti;

(e)

sva ostala pitanja prema uputama Odbora za pridruživanje.

POGLAVLJE 2.

Mjere za zaštitu trgovine

ODJELJAK A

Antidampinške i kompenzacijske mjere

Članak 92.

Opće odredbe

1.   Stranke zadržavaju svoja prava i obveze iz Sporazuma WTO-u o primjeni članka VI. Općeg sporazuma o carinama i trgovini iz 1994. (dalje u tekstu: „Antidampinški sporazum”) i iz Sporazuma WTO-a o subvencijama i kompenzacijskim mjerama (dalje u tekstu „Sporazum o subvencijama i kompenzacijskim mjerama”) te Sporazuma WTO-a o pravilima podrijetla (dalje u tekstu: „Sporazum o pravilima podrijetla”).

2.   Kada se antidampinške i kompenzacijske mjere mogu uvesti na regionalnoj i nacionalnoj osnovi, stranke osiguravaju da regionalna i nacionalna tijela ne primjenjuju navedene antidampinške i kompenzacijske mjere istovremeno za isti proizvod.

Članak 93.

Transparentnost i pravna sigurnost

1.   Stranke su suglasne da se mjere za zaštitu trgovine koriste u potpunosti u skladu sa zahtjevima WTO-a te da se temelje na pravednom i transparentnom sustavu.

2.   Prepoznajući prednosti pravne sigurnosti i predvidljivosti za gospodarske subjekte, stranke osiguravaju da, prema potrebi, njihovo nacionalno zakonodavstvo u području antidampinških i kompenzacijskih mjera jest i da će ostati u potpunosti usklađeno sa zakonodavstvom WTO-a.

3.   Neovisno o članku 6. stavku 9. Antidampinškog sporazuma i članku 12. stavku 8. Sporazuma o subvencijama i kompenzacijskim mjerama, poželjno je da stranke osiguraju, neposredno nakon bilo kakvog uvođenja privremenih mjera, potpuno i smisleno objavljivanje svih bitnih činjenica i razmatranja koja čine temelj za odluku o primjeni mjera, ne dovodeći u pitanje članak 6. stavak 5. Antidampinškog sporazuma i članak 12. stavak 4. Sporazuma o subvencijama i kompenzacijskim mjerama. Objave su u pisanom obliku te se dostavljaju zainteresiranim strankama uz dovoljno dugačak rok za obranu njihovih interesa.

4.   Na zahtjev zainteresiranih stranaka, stranke odobravaju raspravu kako bi zainteresirane stranke izrazile svoja stajališta tijekom ispitnih postupaka u vezi antidampinških i kompenzacijskih mjera. To ne smije nepotrebno odgađati provođenje ispitnih postupaka.

Članak 94.

Razmatranje javnog interesa

Stranka može odlučiti da neće primjenjivati antidampinške ili kompenzacijske mjere kada se, na temelju podataka dobivenih tijekom ispitnog postupka, može jasno zaključiti da primjena takvih mjera nije u javnom interesu.

Članak 95.

Pravilo niže pristojbe

Ako stranka odluči uvesti antidampinšku ili kompenzacijsku pristojbu, iznos takve pristojbe ne smije premašivati maržu dampinga ili subvencija protiv kojih se mogu uvesti kompenzacijske mjere, ali je poželjno da je pristojba niža od navedene marže ako bi takva niža pristojba omogućila uklanjanje štete domaćoj industriji.

Članak 96.

Uzročno-posljedična veza

Kako bi uvela antidampinške i kompenzacijske mjere, te u skladu s odredbama utvrđenima u članku 3. stavku 5. Antidampinškog sporazuma i članku 15. stavku 5. Sporazuma o subvencijama i kompenzacijskim mjerama, tijela koja provode ispitni postupak, prilikom dokazivanja uzročno-posljedične veze između dampinškog uvoza i štete za domaću industriju, razdvajaju i razlikuju štetne učinke svih poznatih čimbenika od štetnih učinaka dampinškog ili subvencioniranog uvoza.

Članak 97.

Kumulativna ocjena

Kada se istovremeno provode ispitni postupci u vezi s antidampinškim ili kompenzacijskim pristojbama za uvoz iz više od jedne zemlje, tijelo koje provodi ispitni postupak stranke EU pažljivo ispituje je li kumulativna ocjena učinaka uvoza iz bilo koje republike stranke SA primjerena s obzirom na uvjete tržišnog nadmetanja između uvezenih proizvoda i uvjeta tržišnog nadmetanja između uvezenih proizvoda i istovjetnog domaćeg proizvoda.

Članak 98.

Izuzeće iz postupaka rješavanja sporova

Stranke ne koriste postupke rješavanja sporova iz naslova X. (Rješavanje sporova) dijela IV. ovog Sporazuma za pitanja navedena u ovom odjeljku.

ODJELJAK B

Zaštitne mjere

Pododjeljak B.1.

Opće odredbe

Članak 99.

Provedba zaštitnih postupaka

1.   Svaka stranka osigurava dosljednu, nepristranu i objektivnu provedbu svojih zakona, propisa, rješenja i odluka koji uređuju postupak za primjenu zaštitnih mjera.

2.   Svaka stranka povjerava utvrđivanje ozbiljne štete ili prijetnje ozbiljne štete u postupku zaštite iz ovog odjeljka nadležnom tijelu koje provodi ispitivanje. Takvo utvrđivanje podliježe sudskoj ili upravnoj reviziji u mjeri koju predviđa nacionalno zakonodavstvo.

3.   Svaka stranka usvaja ili zadržava pravedne, pravovremene, transparentne i učinkovite postupke zaštite iz ovog odjeljka.

Članak 100.

Nekumulacija

Nijedna stranka ne može istovremeno na isti proizvod primjenjivati:

(a)

bilateralnu zaštitnu mjeru u skladu s pododjeljkom B.3. (Bilateralne zaštitne mjere) ovog poglavlja; niti

(b)

mjeru iz članka XIX. GATT-a iz 1994., Sporazuma WTO-a o zaštitnim mjerama (dalje u tekstu: „Sporazum o zaštitnim mjerama”) ili članka 5. Sporazuma o poljoprivredi.

Pododjeljak B.2.

Multilateralne zaštitne mjere

Članak 101.

Opće odredbe

Stranke zadržavaju svoja prava i obveze iz članka XIX. GATT-a iz 1994., Sporazuma o zaštitnim mjerama, članka 5. Sporazuma o poljoprivredi te Sporazuma o pravilima podrijetla.

Članak 102.

Transparentnost

Neovisno o članku 101., na zahtjev druge stranke, stranka koja pokreće ispitni postupak ili namjerava poduzeti zaštitne mjere odmah dostavlja ad hoc pisanu obavijest sa svim odnosnim informacijama, uključujući, prema potrebi, informacije o pokretanju istrage u vezi sa zaštitnim mjerama, privremene nalaze i konačne nalaze ispitnog postupka.

Članak 103.

Izuzeće iz postupaka rješavanja sporova

Stranke ne koriste postupke rješavanja sporova iz naslova X. (Rješavanje sporova) dijela IV. ovog Sporazuma za odredbe koje upućuju na prava i obveze WTO-a koji proizlaze iz ovog pododjeljka.

Pododjeljak B.3.

Bilateralne zaštitne mjere

Članak 104.

Primjena bilateralne zaštitne mjere

1.   Neovisno o pododjeljku B.2. (Multilateralne zaštitne mjere), ako se proizvod podrijetlom iz jedne stranke, radi smanjenja ili ukidanja carine u skladu s ovim Sporazumom, uvozi na državno područje druge stranke u takvim povećanim količinama, u apsolutnom smislu ili u odnosu na domaću proizvodnju, i pod uvjetima koji bi predstavljali značajni uzrok ili prijetnju ozbiljne štete za domaće proizvođače istovjetnih ili izravno konkurentnih proizvoda, stranka uvoznica može poduzeti odgovarajuće mjere pod uvjetima postupaka iz ovog pododjeljka i u skladu s njima.

2.   U slučaju da su ispunjeni uvjeti iz stavka 1., zaštitne mjere stranke uvoznice mogu uključivati isključivo jedno od sljedećeg:

(a)

obustavu daljnjeg sniženja stope carine za dotični proizvod, kako je predviđeno ovim Sporazumom; ili

(b)

povećanje stope carine na dotični proizvod do razine koja ne premašuje niže od sljedećeg:

i.

carinsku stopu koja se primjenjuje po načelu najpovlaštenije države koja je na snazi u trenutku poduzimanja mjere; ili

ii.

carinsku stopu koja se primjenjuje po načelu najpovlaštenije države koja je na snazi na dan prije datuma stupanja na snagu ovog Sporazuma.

3.   U slučaju proizvoda koji su već bili u potpunosti liberalizirani prije stupanja na snagu ovog Ugovora na temelju carinskih povlastica koje su odobrene prije stupanja na snagu ovog Sporazuma, stranka EU pažljivo ispituje je li povećani uvoz posljedica smanjenja ili ukidanja carina u skladu s ovim Sporazumom.

4.   Ni jedna gore navedena mjera ne primjenjuje se u okviru povlaštenih bescarinskih tarifnih kvota odobrenih na temelju ovog Sporazuma.

Članak 105.

Uvjeti i ograničenja

1.   Bilateralna zaštitna mjera ne smije se primijeniti:

(a)

osim u mjeri i onoliko dugo koliko je potrebno za sprečavanje ili ispravljanje stanja opisanog u članku 104. ili 109.;

(b)

za razdoblje duže od dvije godine. Razdoblje se može produljiti za još dvije godine ako nadležna tijela stranke uvoznice utvrde, u skladu s postupcima navedenima u ovom pododjeljku, da je mjera i dalje neophodna za sprečavanje ili ispravljanje stanja opisanih u članku 104. ili 109., pod uvjetom da cjelokupno razdoblje primjene zaštitne mjere, uključujući razdoblje početne primjene i sve njegove produžetke, ne premašuje četiri godine; ili

(c)

nakon isteka prijelaznog razdoblja, osim uz suglasnost druge stranke. „Prijelazno razdoblje" znači deset godina od stupanja na snagu ovog Sporazuma. Za svu robu za koju je popisom u Prilogu I. (Ukidanje carina) stranke koja primjenjuje mjeru predviđeno ukidanje carina u trajanju od deset ili više godina, prijelazno razdoblje znači razdoblje ukidanja carina za robu određeno navedenim popisom plus tri godine.

2.   Kada stranka prestane primjenjivati bilateralnu zaštitnu mjeru, stopa je carine stopa koja bi vrijedila za robu u skladu s popisom navedene stranke.

Članak 106.

Privremene mjere

U kritičnim okolnostima kada bi odlaganje prouzročilo štetu koja bi se teško popravila, stranka može privremeno primijeniti bilateralnu zaštitnu mjeru bez ispunjavanja zahtjeva iz članka 116., stavka 1. ovog poglavlja, prema privremenom utvrđivanju da postoje jasni dokazi da se uvoz proizvoda podrijetlom iz druge stranke povećao kao posljedica smanjenja ili ukidanja carina u skladu s ovim Sporazumom te da takav uvoz uzrokuje ili prijeti da će uzrokovati stanja opisana u članku 104. ili 109.Trajanje privremene mjere ne prelazi dvije stotine dana, tijekom kojih stranka primjenjuje odgovarajuća postupovna pravila iz pododjeljka B.4 (Postupovna pravila koja se primjenjuju na bilateralne zaštitne mjere). Stranka bez odlaganja vraća iznos svih povećanja carine ako ispitni postupak opisan u pododjeljku B.4 ne rezultira nalazom da su zahtjevi članka 104. ispunjeni. Trajanje privremene mjere računa se kao dio razdoblja opisanog u članku 105., stavku 1. točki (b). Dotična stranka uvoznica obavješćuje drugu dotičnu stranku o poduzimanju navedene privremene mjere te bez odlaganja upućuje predmet na ispitivanje Odboru za pridruživanje na zahtjev druge stranke.

Članak 107.

Naknada i obustava koncesija

1.   Stranka koja primjenjuje bilateralnu zaštitnu mjeru savjetuje se sa strankom čiji proizvodi podliježu mjeri kako bi se usuglasile o odgovarajućoj naknadi za liberalizaciju trgovine u obliku koncesija s bitno jednakim učincima na trgovinu. Stranka pruža priliku za takva savjetovanja najkasnije trideset dana nakon početka primjene bilateralne zaštitne mjere.

2.   Ako savjetovanja iz stavka 1. u roku od trideset dana ne rezultiraju dogovorom o naknadi za liberalizaciju trgovine, stranka čiji proizvodi podliježu zaštitnoj mjeri može obustaviti primjenu bitno jednakih koncesija za trgovinu stranke koja primjenjuje zaštitnu mjeru.

Članak 108.

Vremensko razdoblje između dvije mjere

Ni jedna zaštitna mjera na koju se upućuje u ovom pododjeljku ne primjenjuje se na uvoz proizvoda koji je ranije podlijegao takvoj mjeri, osim ako nije proteklo vremensko razdoblje jednako polovici razdoblja tijekom kojeg se primjenjivala zaštitna mjera za razdoblje koje je neposredno prethodilo.

Članak 109.

Najudaljenije regije

1.   Kada se bilo koji proizvod podrijetlom iz jedne republike stranke SA ili više njih uvozi na državno područje jedne najudaljenije regije stranke EU ili nekoliko njih u takvim povećanim količinama i pod uvjetima koji bi uzrokovali ili prijetili da uzrokuju ozbiljno pogoršanje gospodarskog stanja najudaljenije regije (najudaljenijih regija) dotične stranke EU, stranka EU, nakon što je ispitala druga rješenja, može iznimno poduzeti zaštitne mjere ograničene na državno područje dotične regije (dotičnih regija).

2.   Ne dovodeći u pitanje odredbe stavka 1., ostala pravila određena ovim podstavkom koja se primjenjuju na bilateralne zaštitne mjere također se primjenjuju na sve zaštitne mjere usvojene prema ovom članku.

3.   Vijeće za pridruživanje može raspravljati može li se, u slučajevima prijetnje ili značajnog pogoršanja gospodarskog stanja izrazito nerazvijenih regija republika stranke SA, ovaj članak također primjenjivati na navedene regije.

Pododjeljak B.4.

Postupovna pravila koja se primjenjuju na bilateralne zaštitne mjere

Članak 110.

Mjerodavno pravo

Za primjenu bilateralnih zaštitnih mjera, nadležno tijelo koje provodi ispitni postupak postupa u skladu s odredbama ovog pododjeljka, a u slučajevima koji nisu obuhvaćeni ovim pododjeljkom, nadležno tijelo koje provodi ispitni postupak primjenjuje pravila svog nacionalnog zakonodavstva.

Članak 111.

Pokretanje postupka

1.   Prema nacionalnom zakonodavstvu svake stranke, nadležno tijelo koje provodi ispitni postupak može pokrenuti postupak zaštite na vlastitu inicijativu, nakon primitka informacija od jedne države članice Europske Unije ili više njih ili nakon pisanog zahtjeva subjekata u skladu s nacionalnim zakonodavstvom. U slučajevima kada se postupak pokreće na temelju pisanog zahtjeva, subjekt koji podnosi zahtjev dokazuje da je reprezentativan za domaću industriju koja proizvodi robu koja je istovjetna ili izravno konkurentna uvoznoj robi.

2.   Nakon podnošenja pisanih zahtjeva, isti će se odmah staviti na raspolaganje za javni pregled, osim povjerljivih podataka koji su u njima sadržani.

3.   Nakon pokretanja postupka zaštite, nadležno tijelo koje provodi ispitni postupak objavljuje obavijest o pokretanju postupka u službenom listu stranke. U obavijesti se navodi subjekt koji je podnio pisani zahtjev, prema potrebi, uvezena roba koja je predmet postupka te njezin podnaslov i tarifni broj prema kojima se razvrstava, narav i vremenski okvir odluke, vrijeme i mjesto održavanja javne rasprave ili rok u kojem zainteresirane stranke mogu zatražiti usmenu raspravu pred tijelom koje provodi ispitni postupak, rok u kojem zainteresirane stranke mogu izjaviti svoja stajališta i dostaviti podatke, mjesto gdje se mogu pregledati pisani zahtjev i svi ostali dokumenti koji nisu povjerljivi te naziv, adresa i telefonski broj ureda kojem se moguće obratiti za više informacija.

4.   Nadležno tijelo koje provodi ispitni postupak prilikom postupka zaštite koji je pokrenut na temelju pisanog zahtjeva subjekta koji tvrdi da je reprezentativan za domaću industriju, ne objavljuje obavijest iz stavka 3. bez prethodne pažljive ocjene ispunjava li pisani zahtjev zahtjeve njegovog nacionalnog zakonodavstva.

Članak 112.

Ispitni postupak

1.   Stranka može primijeniti zaštitnu mjeru isključivo nakon ispitnog postupka nadležnog tijela navedene stranke prema postupcima iz ovog pododjeljka. Navedeni ispitni postupak uključuje objektivnu javnu obavijest svim zainteresiranim strankama te javne rasprave ili ostale odgovarajuće mjere prilikom kojih bi uvoznici, izvoznici i ostale zainteresirane stranke mogli predstaviti dokaze i svoja stajališta, uključujući priliku da odgovore na predstavke ostalih stranaka.

2.   Svaka stranka osigurava da njezino nadležno tijelo koje provodi ispitni postupak završi sve ispitne postupke u roku od godinu dana od datuma njihova pokretanja.

Članak 113.

Dokaz o šteti i uzročno-posljedična veza

1.   Nadležno tijelo koje provodi ispitni postupak prilikom provođenja istog ocjenjuje sve bitne čimbenike objektivne i količinski odredive prirode koji utječu na stanje domaće industrije, posebno stopu i iznos porasta uvoza dotične robe u apsolutnom smislu i u razmjeru s domaćom proizvodnjom, udio domaćeg tržišta koji je preuzeo povećani uvoz te promjene u razini prodaje, proizvodnje, produktivnosti, iskorištenosti kapaciteta, dobiti i gubicima te zaposlenosti.

2.   Ne utvrđuje se je li povećani uvoz uzrokovao ili prijeti li da će uzrokovati stanja navedena u članku 104. ili 109. ako ispitni postupak, na temelju objektivnih dokaza, ne pokaže postojanje jasne uzročno-posljedične veze između povećanog uvoza dotične robe i stanja opisanih u članku 104. ili 109.

Kada drugi čimbenici, osim povećanog uvoza, u isto vrijeme uzrokuju stanja opisana u članku 104. ili 109., takva šteta ili značajno pogoršanje gospodarskog stanja ne pripisuju se povećanom uvozu.

Članak 114.

Rasprave

Tijekom svakog postupka, nadležno tijelo koje provodi ispitni postupak:

(a)

održava javne rasprave, nakon obavijesti u razumnom roku, kako bi se zainteresiranim strankama i svim reprezentativnim udruženjima potrošača omogućilo osobnu prisutnost ili prisutnost putem zastupnika, iznošenje dokaza i raspravu o ozbiljnoj šteti ili prijetnji ozbiljne štete te o primjerenom pravnom lijeku; ili

(b)

omogućava raspravu svim zainteresiranim strankama koje su podnijele pisani zahtjev u roku navedenom u obavijesti o pokretanju postupka u kojem su pokazale da bi ishod ispitnog postupka na njih vjerojatno utjecao te da postoje posebni razlozi za usmenu raspravu.

Članak 115.

Povjerljive informacije

Nadležno tijelo koje provodi ispitni postupak po iskazu uzroka tretira povjerljivo sve informacije koje su po prirodi povjerljive ili koje su predočene na povjerljivoj osnovi. Takve informacije ne objavljuju se bez dozvole stranke koja ih je dostavila. Od stranaka koje dostavljaju povjerljive informacije može se zatražiti dostava njihovih sažetaka koji nisu povjerljivi, a ako stranke navedu da se takve informacije ne mogu sažeti, trebaju navesti razloge zašto ne mogu dostaviti sažetke. Međutim, ako nadležno tijelo koje provodi ispitni postupak utvrdi da zahtjev za povjerljivošću nije utemeljen ili ako stranka ne želi objaviti informacije ili odobriti njihovu objavu u općenitom ili sažetom obliku, tijelo može zanemariti takve informacije, osim ako se iz relevantnih izvora može zadovoljavajući dokazati da su informacije točne.

Članak 116.

Obavijesti i objave

1.   Ako stranka smatra da postoji okolnost navedena u stavku 104. ili 109., predmet se odmah upućuje na ispitivanje Odboru za pristupanje. Odbor za pristupanje može dati preporuke potrebne za otklanjanje nastalih okolnosti. Ako Odbor za pristupanje ne da nikakvu preporuku s ciljem otklanjanja okolnosti, ili ako se u roku od 30 dana od upućivanja predmeta Odboru za pristupanje ne postigne nikakvo drugo zadovoljavajuće rješenje, stranka uvoznica može usvojiti odgovarajuće mjere za otklanjanje okolnosti u skladu s ovim pododjeljkom.

2.   Nadležno tijelo koje provodi ispitni postupak dostavlja stranci izvoznici sve bitne informacije koje uključuju dokaz o šteti ili ozbiljnom pogoršanju gospodarskog stanja uzrokovanima povećanim uvozom, precizan opis dotičnog proizvoda te predložene mjere, predloženi datum uvođenja i očekivano trajanje.

3.   Nadležno tijelo koje provodi ispitni postupak također objavljuje nalaze i obrazložene zaključke o svim bitnim činjeničnim i pravnim pitanjima u službenom listu stranke, uključujući opis uvezene robe i stanje zbog kojeg su mjere uvedene u skladu s člankom 104. ili 109., uzročno-posljedičnu vezu između takvog stanja i povećanog uvoza te oblik, razinu i trajanje mjera.

4.   Nadležno tijelo koje provodi ispitni postupak ne objavljuje nikakve zaprimljene informacije u skladu ni s jednom obvezom u vezi povjerljivih informacija koja je nastala tijekom postupka.

POGLAVLJE 3.

Carina i olakšavanje trgovine

Članak 117.

Ciljevi

1.   Stranke prepoznaju važnost carine i olakšavanja trgovine u evoluirajućem svjetskom trgovinskom okruženju. Stranke su suglasne ojačati suradnju u tom području s ciljem osiguranja da relevantno zakonodavstvo i postupci, kao i administrativna sposobnost relevantnih administracija, ostvaruju ciljeve učinkovitog nadzora i promicanja olakšavanja trgovine te pomažu u promicanju razvoja i regionalne integracije republika stranke SA.

2.   Stranke prihvaćaju da se ni na koji način ne smiju ugroziti legitimni ciljevi javnog poretka, uključujući one koji se odnose na sigurnost i sprečavanje prijevare.

Članak 118.

Carina i postupci u vezi s trgovinom

1.   Stranke su suglasne da se njihovo trgovinsko i carinsko zakonodavstvo i postupci temelje na:

(a)

međunarodnim instrumentima i normama koji se primjenjuju u području carine, uključujući Okvir normi Svjetske carinske organizacije (WCO) za osiguravanje i olakšavanje globalne trgovine, kao i Konvenciju o harmoniziranom sustavu nazivlja i označivanja robe;

(b)

zaštiti i olakšavanju zakonite trgovine učinkovitom provedbom i ispunjavanjem zahtjeva određenih carinskim zakonodavstvom;

(c)

zakonodavstvu koje izbjegava nepotrebne ili diskriminatorne terete, zaštitne mjere protiv carinske prevare te olakšava daljnje olakšavanje pri visokim stupnjevima sukladnosti;

(d)

primjeni suvremenih carinskih tehnika, uključujući upravljanje rizikom, pojednostavljene postupke za ulazak i puštanje robe u promet, kontrole nakon puštanja robe u promet i metode revizija trgovačkih društava;

(e)

sustavu obvezujućih odluka o carinskim pitanjima, posebno o razvrstavanju u carinsku tarifu i pravilima podrijetla, u skladu s pravilima utvrđenima u odnosnim zakonodavstvima stranaka;

(f)

postupnom razvoju sustava, uključujući sustave koji se temelje na informacijskoj tehnologiji, radi olakšavanja elektroničke razmjene podataka između carinskih uprava i ostalih povezanih javnih ustanova;

(g)

pravilima koja osiguravaju razmjernost i nediskriminaciju svih kazni koje se određuju za manje povrede carinskih propisa ili postupovnih zahtjeva te da njihova primjena ne uzrokuje nepotrebna odlaganja;

(h)

naknadama i pristojbama koji su objektivni i količinski ograničeni na trošak pružene usluge u vezi s bilo kojom posebnom transakcijom te koji se ne računaju na osnovi ad valorem. Naknade i pristojbe ne uvode se za konzularne usluge; te

(i)

uklanjanju svih zahtjeva za obvezno korištenje pregleda prije otpreme kako je definirano u Sporazumu o WTO-u o pregledu prije otpreme ili bilo koje aktivnosti pregleda koju prije carinjenja na odredištu vrše privatna trgovačka društva.

2.   Stranke su suglasne da njihova carinska zakonodavstva, odredbe i postupci u najvećoj mogućoj mjeri povlače bitne elemente iz Međunarodne konvencije o pojednostavljenju i usklađivanju carinskih postupaka, kako je izmijenjena (revidirana Konvencija iz Kyota), te njezinih priloga.

3.   S ciljem unapređenja načina rada, kao i osiguranja nediskriminacije, transparentnosti, učinkovitosti, integriteta i odgovornosti za rad, stranke:

(a)

poduzimaju daljnje korake, u najvećoj mogućoj mjeri, prema smanjenju, pojednostavnjenju i standardizaciji podataka i dokumentacije koju zahtijevaju carinske i ostale srodne javne institucije;

(b)

pojednostavnjuju zahtjeve i formalnosti gdje god je to moguće, s obzirom na brzo puštanje i carinjenje robe;

(c)

osiguravaju učinkovite, brze, nediskriminirajuće i lako dostupne postupke koji omogućuju pravo na žalbu, u skladu sa zakonodavstvom svake stranke, protiv carinskih administrativnih radnji, odluka i zaključaka koji utječu na uvoz, izvoz ili robu u provozu. Moguće su pristojbe razmjerne troškovima žalbenih postupaka; te

(d)

poduzimaju mjere s ciljem održavanja najviših normi cjelovitosti.

4.   Stranke osiguravaju da se zakonodavstvo koje se odnosi na carinske posrednike temelji na transparentnim i razmjernim pravilima. Ako stranka zahtjeva obvezno korištenje carinskih posrednika, pravne osobe mogu poslovati putem vlastitih carinskih posrednika koji za tu namjenu imaju dozvolu nadležnog tijela. Ova odredba ne dovodi u pitanje položaj stranaka u multilateralnim pregovorima.

Članak 119.

Provoz

1.   Stranke osiguravaju slobodan provoz kroz svoje državno područje u skladu s načelima članka V. GATT-a iz 1994.

2.   Sva ograničenja, kontrole ili zahtjevi moraju biti opravdani zakonitim ciljem javnog poretka i moraju biti nediskriminirajući, razmjerni i primjenjivati se jedinstveno.

3.   Ne dovodeći u pitanje zakonitu carinsku provjeru i nadzor robe u provozu, svaka stranka odobrava prometu u provozu na državno područje bilo koje stranke ili iz njega, tretman koji nije manje povoljan od tretmana odobrenog prometu u provozu kroz njezino državno područje.

4.   U skladu s načelima članka V. GATT-a iz 1994., stranke primjenjuju režime koji omogućavaju provoz robe bez ubiranja bilo kakvih carina, pristojba za provoz ili drugih pristojba u vezi s provozom, osim pristojba za prijevoz ili pristojba koje su razmjerne administrativnim troškovima provoza ili trošku pruženih usluga, pod uvjetom dostavljanja odgovarajuće garancije.

5.   Stranke promiču i provode regionalne aranžmane za provoz s ciljem smanjenja trgovinskih prepreka.

6.   Stranke osiguravaju suradnju i koordinaciju između svih dotičnih tijela i agencija na svom državnom području s ciljem olakšavanja prometa u provozu i promicanja prekogranične suradnje.

Članak 120.

Odnosi s poslovnom zajednicom

Stranke su suglasne:

(a)

osigurati da cjelokupno zakonodavstvo, postupci te naknade i pristojbe, kao i sve potrebne dodatne informacije, budu javno dostupni, koliko god je to moguće, elektroničkim putem.

Stranke javno objavljuju važne administrativne obavijesti, uključujući zahtjeve agencija i ulazne postupke za robu, radno vrijeme i operativne postupke carinarnica te kontaktnih točaka za upite za dostavu informacija;

(b)

da postoji potreba za pravovremeno i redovno savjetovanje s predstavnicima zainteresiranih stranki u vezi s carinskim zakonodavnim prijedlozima i postupcima. S tim ciljem svaka stranka uspostavlja odgovarajuće mehanizme za redovita savjetovanja;

(c)

da je potreban razuman rok od objave novog ili izmijenjenog zakonodavstva, postupaka te naknada i pristojba i njihovog stupanja na snagu (6);

(d)

podupirati suradnju s poslovnom zajednicom korištenjem neproizvoljnih i javno dostupnih postupaka, kao što su memorandumi o razumijevanju, koji se temelje na onima koje službeno objavila WCO; te

(e)

osigurati da carinski i povezani zahtjevi i postupci i dalje odgovaraju potrebama trgovinske zajednice, slijede najbolju praksu i uvijek što je moguće manje ograničavaju trgovinu.

Članak 121.

Određivanje carinske vrijednosti

Sporazum WTO-a o provedbi članka VII. Općeg sporazuma o carinama i trgovini iz 1994. (dalje u tekstu: „Sporazum o određivanju carinske vrijednosti”) uređuje pravila za određivanje carinske vrijednosti koja se primjenjuju na uzajamnu trgovinu između stranaka.

Članak 122.

Upravljanje rizicima

Svaka stranka koristi sustave upravljanja rizicima koji omogućavaju njezinim carinskim tijelima da se prilikom pregleda usredotoče na robu visokog rizika i koji olakšavaju carinjenje i kretanje robe niskog rizika.

Članak 123.

Pododbor za carinu, olakšavanje trgovine i pravila podrijetla

1.   Stranke osnivaju Pododbor za carinu, olakšavanje trgovine i pravila podrijetla u skladu s člankom 348. te kako je određeno Prilogom XXI. (Pododbori).

2.   Funkcije Pododbora uključuju:

(a)

nadzor provedbe i upravljanja ovim poglavljem i Prilogom II. (O definiciji koncepta „proizvodi s podrijetlom” te načinima administrativne suradnje) ovog Sporazuma;

(b)

osiguranje foruma za savjetovanje i raspravu o svim pitanjima u vezi s carinom, uključujući carinske postupke, određivanje carinske vrijednosti, tarifne režime, carinsku nomenklaturu, carinsku suradnju provoz i uzajamnu administrativnu pomoć u carinskim pitanjima;

(c)

osiguranje foruma za savjetovanje i raspravu o pitanjima koja se odnose na pravila podrijetla i administrativnu suradnju;

(d)

jačanje suradnje prilikom razvoja, primjene i provedbe carinskih postupaka, uzajamne administrativne pomoći u carinskim pitanjima, pravila podrijetla i administrativne suradnje;

(e)

rješavanje zahtjeva za izmjene pravila podrijetla i dostavu Odboru za pridruživanje rezultata analiza i preporuka;

(f)

izvršavanje zadaća i funkcija utvrđenih u Prilogu II. (O definiciji koncepta „proizvodi s podrijetlom” te načinima administrativne suradnje) ovog Sporazuma;

(g)

jačanje suradnje u području jačanja kapaciteta i tehničke pomoći; te

(h)

sva druga pitanja prema nalogu Odbora za pridruživanje.

3.   Stranke se mogu usuglasiti da održavaju sastanke ad hoc za carinsku suradnju, pravila podrijetla ili uzajamnu administrativnu pomoć.

Članak 124.

Suradnja i tehnička pomoć u području carine i olakšavanja trgovine

Mjere tehničke pomoći za provedbu ovog poglavlja utvrđuju se u člancima 53. i 54. glave VI. (Gospodarski i trgovinski razvoj) dijela III. ovog Sporazuma.

POGLAVLJE 4.

Tehničke prepreke u trgovini

Članak 125.

Ciljevi

1.   Cilj je ovog poglavlja olakšati i povećati trgovinu robom identificiranjem, sprečavanjem i uklanjanjem nepotrebnih prepreka za trgovinu između stranaka, koje mogu nastati kao posljedica pripreme, usvajanja i primjene tehničkih propisa, normi i postupaka ocjenjivanja sukladnosti u okviru Sporazuma WTO-a o tehničkim preprekama u trgovini (dalje u tekstu: „Sporazum TBT”).

2.   Stranke se obvezuju surađivati u jačanju regionalne integracije unutar stranaka u vezi s pitanjima tehničkih prepreka u trgovini.

3.   Stranke se obvezuju uspostaviti i ojačati tehnički kapacitet u vezi s pitanjima tehničkih prepreka u trgovini s ciljem poboljšanja pristupa njihovim tržištima.

Članak 126.

Opće odredbe

Stranke ponovno potvrđuju svoja postojeća međusobna prava i obveze iz Sporazuma TBT, koji se uključuje u ovaj Sporazum te čini njegov sastavni dio. Stranke posebno uzimaju u obzir članak 12. Sporazuma TBT o posebnom i različitom tretmanu.

Članak 127.

Područje primjene i opseg

1.   Ovo poglavlje primjenjuje se na pripremu, usvajanje i primjenu tehničkih propisa, normi i postupaka ocjenjivanja sukladnosti kako je definirano u Sporazumu TBT, a koji mogu utjecati na trgovinu robom između stranaka.

2.   Neovisno o stavku 1., ovo se poglavlje ne primjenjuje na sanitarne i fitosanitarne mjere kako je definirano u Prilogu A Sporazumu WTO-a o primjeni sanitarnih i fitosanitarnih mjera (dalje u tekstu: Sporazum SPS) niti na specifikacije za nabavu koje pripremaju vladina tijela za potrebe svoje proizvodnje ili potrošnje, koje će se urediti glavom V. (Javna nabava) dijela IV. ovog Sporazuma.

Članak 128.

Definicije

Za potrebe ovog poglavlja primjenjuju se definicije iz Priloga 1. Sporazumu TBT.

Članak 129.

Tehnički propisi

Stranke su suglasne najbolje iskoristiti dobru regulatornu praksu kako je navedeno u Sporazumu TBT. Točnije, stranke su suglasne:

(a)

koristiti relevantne međunarodne norme kao osnovu za tehničke propise, uključujući postupke ocjenjivanja sukladnosti, osim kada bi takve međunarodne norme bile neučinkovito ili neprikladno sredstvo za ispunjenje legitimnih ciljeva i, ako međunarodne norme nisu iskorištene kao osnova, objasniti na zahtjev druge stranke, razloge zašto su takve norme ocijenjene neprikladnima ili neučinkovitima za postizanje cilja;

(b)

promicati razvoj regionalnih tehničkih propisa te da isti zamjenjuju sve postojeće nacionalne propise, kako bi se olakšala trgovina sa strankama i između njih;

(c)

uspostaviti mehanizme za bolje obavješćivanje industrije druge stranke o tehničkim propisima (primjerice, putem javno dostupne internetske stranice); te

(d)

predočiti drugoj stranci ili njezinim gospodarskim subjektima, na zahtjev i bez nepotrebnog odlaganja, informacije i, prema potrebi, pisane upute za usklađivanje sa svojim tehničkim propisima.

Članak 130.

Norme

1.   Stranke potvrđuju svoju obvezu na temelju članka 4. stavka 1. Sporazuma TBT da njihova tijela za normizaciju prihvate i postupaju u sukladnosti s „Kodeksom dobre prakse za pripremu, usvajanje i primjenu normi” iz Priloga 3. Sporazumu TBT.

2.   Stranke se obvezuju:

(a)

osigurati odgovarajuću interakciju regulatornih tijela i nacionalnih, regionalnih i međunarodnih tijela za normizaciju;

(b)

osigurati primjenu načela određenih „Odlukom Odbora o načelima za razvoj međunarodnih normi, smjernica i preporuka u vezi s člancima 2. i 5. i Prilogom 3. Sporazumu”, koju je 13. studenoga 2000. usvojio Odbor WTO-a za TBT;

(c)

osigurati da njihova tijela za normizaciju surađuju kako bi se, gdje je to moguće, međunarodno normizacijsko djelovanje koristilo kao osnova za razvoj normi na regionalnoj razini;

(d)

promicati razvoj regionalnih normi. Kada se usvoji, regionalna će norma u potpunosti zamijeniti sve postojeće nacionalne norme;

(e)

razmjenjivati informacije o korištenju normi stranaka u vezi s tehničkim propisima te omogućiti, koliko je to moguće, da norme ne postanu obvezne; te

(f)

razmjenjivati informacije i stručno znanje o djelovanju međunarodnih, regionalnih i nacionalnih tijela za normizaciju te o opsegu korištenja međunarodnih normi kao osnove za njihove nacionalne i regionalne norme, kao i opće informacije o sporazumima o suradnji koje bilo koja stranka koristi prilikom normizacije.

Članak 131.

Ocjena sukladnosti i akreditacija

1.   Stranke priznaju da postoji širok raspon mehanizama ocjenjivanja sukladnosti kako bi se olakšao prihvat proizvoda na državno područje stranaka, uključujući:

(a)

prihvaćanje izjave o sukladnosti dobavljača;

(b)

određivanje tijela za ocjenu sukladnosti koja se nalaze na državnom području druge stranke;

(c)

prihvaćanje rezultata postupaka ocjenjivanja sukladnosti od strane tijela koja se nalaze na državnom području druge stranke; te

(d)

dobrovoljne aranžmane između tijela za ocjenu sukladnosti na državnom području svake stranke.

2.   U skladu s tim, stranke se obvezuju:

(a)

u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom 2. Sporazuma TBT, zahtijevati postupke ocjenjivanja sukladnosti koji nisu stroži nego što je to potrebno;

(b)

osigurati da, kada je stranka ovlastila nekoliko tijela za ocjenu sukladnosti u skladu sa svojim primjenjivim nacionalnim zakonodavstvom, zakonske mjere koje ista usvoji neće ograničavati slobodu subjekta da odabere gdje će provesti postupke ocjenjivanja sukladnosti; te

(c)

razmjenjivati informacije o politici akreditiranja te razmotriti kako najbolje iskoristiti međunarodne norme za akreditaciju i međunarodne sporazume koji uključuju tijela za akreditaciju stranaka, primjerice putem mehanizama Međunarodne organizacije za akreditaciju laboratorija (ILAC) i Međunarodnog akreditacijskog foruma (IAF).

Članak 132.

Poseban i različit tretman

U skladu s odredbama članka 126. ovog poglavlja, stranke su suglasne:

(a)

osigurati da zakonske mjere ne ograničavaju sklapanje dobrovoljnih sporazuma između tijela za ocjenu sukladnosti sa sjedištem u republikama stranke SA i tijela sa sjedištem u stranci EU te promicati sudjelovanje takvih tijela u navedenim sporazumima;

(b)

kada jedna od stranaka utvrdi postojanje određenog problema u vezi s važećim ili predloženim tehničkim propisom, normom ili postupkom ocjenjivanja sukladnosti koji mogu utjecati na trgovinu između stranaka, navedena stranka izvoznica može zatražiti objašnjenje i smjernice o postupanju u skladu s mjerom stranke uvoznice. Potonja će odmah posvetiti pažnju ovom zahtjevu i razmotriti zabrinutost koju je izrazila stranka izvoznica;

(c)

da se stranka uvoznica, na zahtjev stranke izvoznice, obvezuje hitno poslati putem svojih nadležnih tijela informacije u vezi tehničkih propisa, normi i postupaka ocjenjivanja sukladnosti koji se primjenjuju prilikom komercijalizacije grupe robe ili određene robe na području stranke uvoznice; te

(d)

da stranka EU, u skladu s člankom 12. stavkom 3. Sporazuma TBT, prilikom pripreme ili primjene tehničkih propisa, normi i postupaka ocjenjivanja sukladnosti, uzima u obzir posebne razvojne, financijske i trgovinske potrebe republika stranke SA kako bi se osiguralo da takvi tehnički propisi, norme i postupci ocjenjivanja sukladnosti ne stvaraju nepotrebne prepreke za njihov izvoz.

Članak 133.

Suradnja i tehnička pomoć

Stranke su suglasne da je u njihovom zajedničkom interesu promicanje inicijativa za zajedničku suradnju i tehničku pomoć u vezi s pitanjima koja se odnose na tehničke prepreke u trgovini. U tom smislu stranke su odredile brojne aktivnosti suradnje koje su određene člankom 57. glave VI. (Gospodarski i trgovinski razvoj) dijela III. ovog Sporazuma.

Članak 134.

Suradnja i regionalna integracija

Stranke su suglasne da je suradnja između nacionalnih i regionalnih tijela koja se bave pitanjima tehničkih prepreka u trgovini u javnom i privatnom sektoru važna za olakšavanje trgovine unutar regija i između samih stranaka. U tu svrhu stranke se obvezuju provesti zajedničke akcije koje mogu uključivati:

(a)

jačanje njihove suradnje u području normi, tehničkih propisa, mjeriteljstva, akreditacije i ocjenjivanja sukladnosti s ciljem povećanja zajedničkog razumijevanja njihovih sustava te, na područjima zajedničkog interesa, istraživanje inicijativa za olakšavanje trgovine koje dovode do zbližavanja njihovih regulatornih zahtjeva. U tu svrhu, stranke mogu uspostaviti dijaloge o regulatornim pitanjima kako na horizontalnoj tako i na sektorskoj razini;

(b)

pokušaji da se utvrde, razviju i promiču inicijative za olakšavanje trgovine koje mogu uključivati, ali nisu ograničene na:

i.

jačanje regulatorne suradnje putem, primjerice, razmjene informacija, iskustava i podataka te znanstvene i tehničke suradnje s ciljem poboljšanja načina razvoja tehničkih propisa u smislu transparentnosti i savjetovanja, i učinkovitog korištenja regulatornih izvora;

ii.

pojednostavljivanje postupaka i zahtjeva; te

iii.

promicanje i poticanje bilateralne suradnje između svojih privatnih ili javnih ustanova za mjeriteljstvo, normizaciju, ispitivanje, certificiranje i akreditaciju;

(c)

stranka na zahtjev razmatra prijedloge druge stranke u pogledu suradnje pod uvjetima iz ovog poglavlja.

Članak 135.

Transparentnost i postupci obavješćivanja

Stranke su suglasne:

(a)

da će ispunjavati obveze stranaka u pogledu transparentnosti kako je navedeno u Sporazumu TBT i pružati rane obavijesti o uvođenju tehničkih propisa i postupaka ocjenjivanja sukladnosti koji imaju značajan učinak na trgovinu između stranaka te da će, nakon uvođenja takvih tehničkih propisa i postupaka ocjenjivanja sukladnosti, ostaviti gospodarskim subjektima dovoljno vremena za prilagodbu između njihove objave i stupanja na snagu;

(b)

da će, prilikom obavješćivanja u skladu sa Sporazumom TBT, omogućiti drugoj stranci barem šezdeset dana od obavijesti da dostavi pisane komentare na prijedlog, osim kada nastanu hitni problemi u vezi sa sigurnosti, zdravljem, zaštitom okoliša ili nacionalnom sigurnosti ili kada postoji prijetnja njihova nastanka te, prema potrebi, primjereno razmotriti objektivne zahtjeve za produženje roka za iznošenje komentara. Navedeni rok će se produžiti ako to predloži Odbor WTO-a za TBT; te

(c)

da će primjereno razmotriti stajališta druge stranke kada je dio postupka razvoja tehničkog propisa ili postupka ocjenjivanja sukladnosti, prije postupka obavješćivanja WTO-a, otvoren za javno savjetovanje u skladu s postupcima svake regije; te da će, na zahtjev, poslati pisane odgovore na komentare druge stranke.

Članak 136.

Nadzor nad tržištem

Stranke se obvezuju:

(a)

razmjenjivati stajališta o nadzoru tržišta i aktivnostima izvršavanja; te

(b)

osigurati da nadzor nad tržištem vrše nadležna tijela na neovisan način, s ciljem izbjegavanja sukoba interesa.

Članak 137.

Naknade

Stranke se obvezuju da će osigurati da:

(a)

su sve naknade za ocjenjivanje sukladnosti proizvoda podrijetlom s državnog područja jedne stranke jednake svim naknadama koje se naplaćuju za ocjenjivanje sukladnosti istovjetnih proizvoda nacionalnog podrijetla ili s podrijetlom s državnog područja druge stranke, uzimajući u obzir troškove komunikacije, prijevoza i ostale troškove nastale zbog razlike u lokaciji objekata podnositelja zahtjeva i tijela za ocjenu sukladnosti;

(b)

stranka drugoj stranci pruži priliku da uloži prigovor na visinu naknade za ocjenjivanje sukladnosti proizvoda kada je ista prekomjerna u odnosu na trošak usluge certificiranja i kada to ugrožava konkurentnost njezinih proizvoda; te

(c)

je očekivano trajanje postupka svakog obveznog ocjenjivanja sukladnosti objektivno i jednako za uvezenu i domaću robu.

Članak 138.

Označivanje i etiketiranje

1.   Stranke podsjećaju da, kako je navedeno u članku 1. Priloga 1. Sporazumu TBT, tehnički propis može uključivati ili može uređivati isključivo zahtjeve za označivanje i etiketiranje te su suglasne da će, kada njihovi tehnički propisi predviđaju bilo kakve zahtjeve za označivanje ili etiketiranje, poštovati načela članka 2. stavka 2. Sporazuma TBT.

2.   Točnije, stranke su suglasne da:

(a)

će zahtijevati isključivo označivanje ili etiketiranje koje je važno za potrošače ili korisnike proizvoda ili za navođenje sukladnosti proizvoda s obveznim tehničkim zahtjevima (7);

(b)

ako je to potrebno zbog rizika koji proizvodi predstavljaju za zdravlje ili život ljudi, životinja ili biljaka, okoliš ili nacionalnu sigurnost, stranke mogu

i.

zahtijevati odobrenje, evidentiranje ili certificiranje etiketa ili oznaka kao preduvjet za prodaju na svojim tržištima; ili

ii.

odrediti zahtjeve u vezi fizičkih obilježja ili dizajna etikete, posebno zahtjev da se informacije nalaze na posebnom dijelu proizvoda ili u zadanom obliku ili zadanoj veličini.

Gore navedeno tumači se ne dovodeći u pitanje mjere koje su stranke usvojile prema svojim unutrašnjim pravilima kako bi provjerile sukladnost etiketa s obveznim zahtjevima, i mjere koje iste poduzimaju za nadzor praksi koje mogu obmanuti potrošače;

(c)

kada stranka zahtijeva da gospodarski subjekti koriste jedinstveni identifikacijski broj, ista izdaje takav broj gospodarskim subjektima druge stranke bez nepotrebnog odlaganja i na nediskriminirajućoj osnovi;

(d)

pod uvjetom da to nije obmanjujuće, proturječno ili zbunjujuće u vezi s informacijama koje zahtjeva zemlja odredišta robe, stranke dozvoljavaju sljedeće:

i.

informacije na ostalim jezicima pored jezika koji se zahtjeva u zemlji odredišta robe;

ii.

međunarodne nomenklature, piktograme, simbole ili grafičke prikaze; te

iii.

dodatne informacije pored informacija koje se zahtijevaju u zemlji odredišta robe;

(e)

stranka, u slučajevima kada smatra da legitimni ciljevi na temelju Sporazuma o tehničkim preprekama nisu ugroženi te da informacije mogu pravilno doći do potrošača, nastoji prihvatiti privremene ili odstranjive etikete ili obilježavanje ili etiketiranje u pratećoj dokumentaciji koje nije fizički pričvršćeno na proizvod; te

(f)

stranke dozvoljavaju da se etiketiranje i ispravke prilikom etiketiranja vrše u zemlji odredišta prije komercijalizacije robe.

3.   Uzimajući u obzir stavak 2., stranke su suglasne da, kada stranka zahtjeva označivanje ili etiketiranje tekstilnih proizvoda, odjeće ili obuće, može se zahtijevati da sljedeće informacije budu trajno navedene:

(a)

U slučaju tekstilnih proizvoda i odjeće: sastav vlakana, zemlja podrijetla, sigurnosna uputstva za posebne upotrebe i uputstva za održavanje; te

(b)

u slučaju obuće: prevladavajući materijali glavnih dijelova, sigurnosna uputstva za posebne upotrebe i zemlja podrijetla.

4.   Stranke primjenjuju odredbe ovog članka u roku od najkasnije godine dana od stupanja na snagu ovog Sporazuma.

Članak 139.

Pododbor za tehničke prepreke u trgovini

1.   Stranke uspostavljaju Pododbor za tehničke prepreke u trgovini u skladu s člankom 348. te kako je određeno Prilogom XXI. (Pododbori).

2.   Pododbor ima sljedeće funkcije:

(a)

raspravlja o svim pitanjima u vezi s primjenom ovog poglavlja koja bi mogla utjecati na trgovinu između stranaka;

(b)

nadzire provedbu i upravljanje ovim poglavljem; hitno rješava svako pitanje bilo koje stranke u vezi s razvojem, usvajanjem, primjenom ili izvršavanjem normi, tehničkih propisa i postupaka ocjenjivanja sukladnosti te na zahtjev bilo koje stranke, savjetuje o svim pitanjima iz ovog poglavlja;

(c)

olakšava razmjenu informacija o tehničkim propisima, normama i postupcima ocjenjivanja sukladnosti;

(d)

osigurava forum za raspravu kako bi se riješili problemi ili pitanja koji ometaju ili ograničavaju trgovinu, u okviru područja primjene i cilja ovog poglavlja;

(e)

unapređuje suradnju prilikom razvoja i poboljšanja normi, tehničkih propisa i postupaka ocjenjivanja sukladnosti, uključujući razmjenu informacija između odgovarajućih javnih ili privatnih tijela, koja se bave navedenim pitanjima, te potiče izravnu interakciju između nevladinih subjekata, poput tijela za normizaciju, akreditaciju i certifikaciju;

(f)

olakšava razmjenu informacija o djelovanju nevladinih, regionalnih i multilateralnih foruma koji se bave aktivnostima u vezi s tehničkim propisima, normizacijom i postupcima ocjenjivanja sukladnosti;

(g)

pronalazi načine za olakšanje trgovine između stranaka;

(h)

izvješćuje o programima za suradnju utvrđenima na temelju članka 57. glave VI. (Gospodarski i trgovinski razvoj) dijela III. ovog Sporazuma, njihovim postignućima i učinku navedenih projekata prilikom olakšavanja trgovine te provedbe odredbi ovog poglavlja.

(i)

preispituje ovo poglavlje s obzirom na bilo kakve promjene na temelju Sporazuma TBT;

(j)

podnosi izvješće Odboru za pridruživanje o provedbi odredbi ovog poglavlja, posebno o napretku u postizanju postavljenih ciljeva te o odredbama u vezi s posebnim i različitim tretmanom;

(k)

poduzima sve korake za koje stranke smatraju da će im pomoći prilikom provedbe ovog poglavlja;

(l)

uspostavlja dijaloge između regulatora u skladu s člankom 134. točkom (a) ovog poglavlja te, prema potrebi, radne skupine za raspravu o različitim temama u interesu stranaka. Radne skupine mogu uključivati nevladine stručnjake i dionike ili se s njima savjetovati; te

(m)

sva ostala pitanja prema uputama Odbora za pridruživanje.

POGLAVLJE 5.

Sanitarne i fitosanitarne mjere

Članak 140.

Ciljevi

Ciljevi su ovog poglavlja:

(a)

zaštita života i zdravlja ljudi, životinja ili biljaka na državnom području stranaka prilikom olakšavanja trgovine između njih u okviru područja provedbe ovog poglavlja;

(b)

suradnja na daljnjoj provedbi Sporazuma SPS;

(c)

osigurati da sanitarne i fitosanitarne mjere ne stvaraju neopravdane prepreke u trgovini između stranaka;

(d)

uzeti u obzir nesrazmjer između regija;

(e)

unaprijediti suradnju u sanitarnom i fitosanitarnom području u skladu s dijelom III. ovog Sporazuma, s ciljem jačanja kapaciteta stranke u sanitarnim i fitosanitarnim pitanjima kako bi unaprijedila pristup tržištu druge stranke, u isto vrijeme štiteći razinu zaštite ljudi, životinja i biljaka; te

(f)

postupno provesti pristup regija regiji u trgovini robom koja podliježe sanitarnim i fitosanitarnim mjerama.

Članak 141.

Multilateralna prava i obveze

Stranke ponovno potvrđuju svoja prava i obveze na temelju Sporazuma SPS.

Članak 142.

Područje primjene

1.   Ovo se poglavlje primjenjuje na sve sanitarne i fitosanitarne mjere stranke koje mogu, izravno ili neizravno, utjecati na trgovinu između stranaka.

2.   Ovo se poglavlje ne primjenjuje na norme, tehničke propise i postupke ocjenjivanja sukladnosti kako je definirano Sporazumom TBT.

3.   Nadalje, ovo se poglavlje primjenjuje na suradnju u području dobrobiti životinja.

Članak 143.

Definicije

Za potrebe ovog poglavlja primjenjuju se definicije iz Priloga A Sporazumu SPS.

Članak 144.

Nadležna tijela

Nadležna su tijela stranaka tijela nadležna za provedbu ovog poglavlja, kako je predviđeno Prilogom VI. (Nadležna tijela). U skladu s člankom 151. ovog poglavlja, stranke se međusobno obavješćuju o svim promjenama koje se odnose na takva nadležna tijela.

Članak 145.

Opća načela

1.   Sanitarne i fitosanitarne mjere koje primjenjuju stranke slijede načela utvrđena u članku 3. Sporazuma SPS.

2.   Sanitarne i fitosanitarne mjere ne mogu se koristiti tako da stvaraju neopravdane prepreke u trgovini.

3.   Postupci iz područja primjene ovog poglavlja primjenjuju se transparentno, bez neopravdanih odlaganja te u uvjetima i zahtjevima, uključujući troškove koji nisu viši od stvarnog troška usluge i koji su pravedni u odnosu na sve naknade koje se naplaćuju za istovjetne domaće proizvode stranaka.

4.   Stranke ne koriste postupke navedene u stavku 3. niti zahtjeve za dodatne informacije kako bi odgodile pristup tržištu bez znanstvene i tehničke opravdanosti.

Članak 146.

Zahtjevi u pogledu uvoza

1.   Stranka izvoznica osigurava da su proizvodi koji se izvoze u stranku uvoznicu sukladni s njezinim sanitarnim i fitosanitarnim zahtjevima.

2.   Stranka uvoznica osigurava da se njezini uvjeti za uvoz primjenjuju na razmjeran i nediskriminirajući način.

Članak 147.

Olakšavanje trgovine

1.   Popis objekata:

(a)

Za uvoz proizvoda životinjskog podrijetla stranka izvoznica obavješćuje stranku uvoznicu o popisu svojih objekata koji su sukladni zahtjevima stranke uvoznice;

(b)

Na zahtjev stranke izvoznice i uz popratne relevantne sanitarne garancije, stranka uvoznica odobrava objekte na koje se upućuje u prilogu VII. (Zahtjevi i odredbe za odobrenje objekata za proizvode životinjskog podrijetla) koji se nalaze na državom području stranke izvoznice, bez prethodnog inspekcijskog pregleda pojedinačnih objekata. Takvo je odobrenje u skladu sa zahtjevima i odredbama određenima Prilogom VII. te je ograničeno na one kategorije proizvoda za koje se odobrava uvoz;

(c)

Sanitarne garancije na koje se upućuje u ovom članku mogu uključivati bitne i opravdane informacije kako bi se osigurao sanitarni status živih životinja i proizvoda životinjskog podrijetla za uvoz;

(d)

Ako se ne traže dodatne informacije, stranka uvoznica poduzima potrebne zakonodavne ili administrativne mjere, u skladu s pravnim postupcima koje primjenjuje, za odobravanje uvoza na navedenoj osnovi u roku od četrdeset radnih dana nakon zaprimanja zahtjeva stranke izvoznice uz popratne relevantne sanitarne garancije;

(e)

Stranka uvoznica redovno će dostavljati zapisnik o odbačenim zahtjevima za odobrenje, uključujući informacije o nesukladnostima na kojima se temeljilo odbacivanje odobrenja objekta.

2.   Pregledi prilikom uvoza i naknade za inspekcijski pregled: sve naknade za postupke u vezi uvoznih proizvoda mogu obuhvaćati isključivo troškove koje nadležno tijelo ima prilikom obavljanja pregleda prilikom uvoza; isti nisu veći od stvarnog troška usluge te su pravedni u odnosu na sve naknade koje se naplaćuju na istovjetne domaće proizvode.

Članak 148.

Provjere

1.   Kako bi se zadržalo povjerenje u učinkovitu provedbu odredbi i područja primjene ovog poglavlja, svaka stranka ima pravo:

(a)

izvršiti provjeru cjelokupnog ili dijela nadzornog sustava tijela druge stranke u skladu sa smjernicama opisanima u Prilogu VIII. (Smjernice za izvršavanje provjera). Troškovi takve provjere snosi stranka koja vrši provjeru; te

(b)

primiti informacije druge stranke o njezinom nadzornom sustavu te biti obaviještena o rezultatima nadzora koji su izvršeni u skladu s istim.

2.   Stranke dijele rezultate i zaključke o provjerama koje su izvršene na državnom području druge stranke te ih objavljuju.

3.   Ako stranka uvoznica odluči izvršiti posjet radi provjere u stranci izvoznici, isti najavljuje drugoj stranci najmanje šezdeset radnih dana prije posjeta, osim u hitnim slučajevima ili ako se dotične stranke dogovore drukčije. Sve izmjene u vezi s navedenim posjetom moraju usuglasiti dotične stranke.

Članak 149.

Mjere povezane sa zdravljem životinja i biljaka

1.   Stranke prepoznaju koncept područja bez štetnika ili bolesti i područja niske prisutnosti štetnika ili bolesti u skladu sa Sporazumom SPS, kao i norme, smjernice ili preporuke Svjetske organizacije za zdravlje životinja (dalje u tekstu: „OIE”) te Međunarodne konvencije o zaštiti bilja (dalje u tekstu: „IPPC”). Pododbor na koji se upućuje u članku 156. ovog poglavlja može odrediti daljnje detalje postupka za priznavanje takvih područja, uzimajući u obzir Sporazum SPS, bitne norme, smjernice ili preporuke OIE-a i IPPC-a. Navedeni postupak uključuje stanja povezana s izbijanjima i ponovnim zarazama.

2.   Stranke prilikom određivanja područja bez štetnika ili bolesti i područja niske prisutnosti štetnika ili bolesti, uzimaju u obzir čimbenike poput zemljopisnog položaja, ekosustava, epidemiološkog nadzora i učinkovitosti sanitarnih ili fitosanitarnih nadzora na takvim područjima.

3.   Stranke uspostavljaju blisku suradnju u utvrđivanju područja bez štetnika ili bolesti i područja niske prisutnosti štetnika ili bolesti s ciljem stjecanja povjerenja u postupke koje svaka stranka slijedi prilikom utvrđivanja takvih područja.

4.   Prilikom utvrđivanja takvih područja, prvi put ili nakon izbijanja bolesti životinja ili ponovnog unosa biljnih štetnika, stranka uvoznica u načelu temelji svoje utvrđivanje zdravstvenog statusa životinja i biljaka stranke izvoznice ili njihovih dijelova, na informacijama koje je dostavila stranka izvoznica u skladu sa Sporazumom SPS, bitnim normama, smjernicama ili preporukama OIE-a i IPPC-a, te uzima u obzir utvrđivanje stranke izvoznice.

5.   Ako ne prihvati gore navedeno utvrđivanje stranke izvoznice, stranka uvoznica objašnjava razloge te je spremna za savjetovanje.

6.   Stranka izvoznica pruža potrebne dokaze kako bi stranci uvoznici objektivno pokazala da takva područja jesu te će vjerojatno ostati područja bez štetnika ili bolesti, odnosno područja niske prisutnosti štetnika ili bolesti. Za te potrebe se stranci uvoznici na zahtjev daje pristup za inspekciju, ispitivanje i druge odgovarajuće postupke.

7.   Stranke prepoznaju načelo OIE-a o kompartmentalizaciji te načelo IPPC-a o proizvodnim lokacijama bez štetnika. Stranke će razmotriti svoje buduće preporuke o tom pitanju, a Pododbor uspostavljen u skladu s člankom 156. ovog poglavlja donijet će odgovarajuće preporuke.

Članak 150.

Ekvivalentnost

Putem Pododbora za sanitarna i fitosanitarna pitanja uspostavljenog člankom 156., stranke mogu razviti odredbe o ekvivalentnosti te će donijeti preporuke u skladu s postupcima iz institucionalnih odredbi ovog Sporazuma.

Članak 151.

Transparentnost i razmjena informacija

Stranke:

(a)

provode transparentnost u pogledu sanitarnih i fitosanitarnih mjera koje se primjenjuju na trgovinu;

(b)

unaprjeđuju uzajamno razumijevanje o sanitarnim i fitosanitarnim mjerama i njihovoj primjeni;

(c)

razmjenjuju informacije o pitanjima povezanima s razvojem i primjenom sanitarnih i fitosanitarnih mjera koje utječu ili bi mogle utjecati na trgovinu između stranaka s ciljem smanjenja njihovih negativnih utjecaja na trgovinu; te

(d)

na zahtjev stranke dostavljaju zahtjeve koji se primjenjuju na uvoz posebnih proizvoda.

Članak 152.

Obavješćivanje i savjetovanje

1.   Svaka stranka obavješćuje drugu stranku pisanim putem u roku od tri radna dana o svim ozbiljnim ili značajnim rizicima za život ili zdravlje ljudi, životinja ili biljaka, uključujući sva hitna stanja u vezi s hranom.

2.   Obavijesti se šalju kontaktnim točkama navedenima u Prilogu IX. (Kontaktne točke i internetske stranice). Pisane obavijesti podrazumijevaju obavijesti poštom, faksom ili elektroničkom poštom.

3.   Ako je stranka ozbiljno zabrinuta zbog rizika za život ili zdravlje ljudi, životinja ili biljaka, uključujući proizvode kojima se trguje, savjetovanje u vezi navedenog stanja održava se na zahtjev u najkraćem mogućem roku. Svaka stranka nastoji u takvim uvjetima pružiti sve potrebne informacije kako bi se izbjegao prekid trgovine.

4.   Savjetovanje na koje se upućuje u stavku 3. može se održati putem elektroničke pošte, video konferencije, audio konferencije ili bilo kojeg drugog sredstva koje stranke zajednički usuglase. Stranka koja je zatražila savjetovanje trebala bi osigurati pripremu zapisnika sa savjetovanja, koji stranke službeno odobravaju.

Članak 153.

Hitne mjere

1.   U slučaju ozbiljnog rizika za zdravlje ili život ljudi, životinja ili biljaka, stranka uvoznica može bez prethodne obavijesti poduzeti potrebne mjere za zaštitu života ili zdravlja ljudi, životinja ili biljaka. Za pošiljke u provozu između stranaka, stranka uvoznica razmatra najprikladnije i najviše razmjerno rješenje kako bi se izbjegli nepotrebni prekidi trgovine.

2.   Stranka koja poduzima mjere obavješćuje drugu stranku u najkraćem mogućem roku, ne dužem od jednog radnog dana nakon usvajanja mjere. Stranke mogu zatražiti sve informacije u vezi sa sanitarnim i fitosanitarnim stanjem i usvojenim mjerama, a stranke odgovaraju čim zatražene informacije budu na raspolaganju.

3.   Na zahtjev bilo koje stranke i u skladu s odredbama članka 152. ovog poglavlja, stranke održavaju savjetovanje o stanju u roku od petnaest dana od obavijesti. Navedeno savjetovanje održava se kako bi se izbjegli nepotrebni prekidi trgovine. Stranke mogu razmotriti mogućnost olakšavanja provedbe ili zamjenu mjera.

Članak 154.

Suradnja i tehnička pomoć

1.   Mjere suradnje i tehničke pomoći potrebne za provedbu ovog poglavlja utvrđene su u članku 62. glave VI. (Gospodarski i trgovinski razvoj) dijela III. ovog Sporazuma.

2.   Stranke uspostavljaju putem Pododbora za sanitarna i fitosanitarna pitanja iz članka 156. ovog poglavlja, radni program, uključujući utvrđivanje potreba za suradnju i tehničku pomoć, za izgradnju i/ili jačanje kapaciteta stranaka u području pitanja zdravlja ljudi, životinja ili biljaka te sigurnosti hrane u zajedničkom interesu.

Članak 155.

Poseban i različit tretman

Svaka republika stranke SA može se izravno savjetovati sa strankom EU ako utvrdi poseban problem povezan s predloženom mjerom stranke EU koja može utjecati na njihovu trgovinu. Za takvo savjetovanje, odluke WTO-a/Odbora SPS, poput dokumenta G/SPS/33 i njegovih izmjena, mogu se koristiti kao smjernica.

Članak 156.

Pododbor za sanitarna i fitosanitarna pitanja

1.   Stranke uspostavljaju Pododbor za sanitarna i fitosanitarna pitanja u skladu s člankom 348. te kako je određeno Prilogom XXI. (Pododbori).

2.   Navedeni se Pododbor može baviti svim pitanjima povezanima s pravima i obvezama iz ovog poglavlja. Točnije, Pododbor ima sljedeće odgovornosti i funkcije:

(a)

preporučuje razvoj potrebnih postupaka ili aranžmane za provedbu ovog poglavlja;

(b)

nadzire napredak provedbe ovog poglavlja;

(c)

osigurava forum za raspravu o problemima koji proizlaze iz primjene određenih sanitarnih i fitosanitarnih mjera s ciljem postizanja uzajamno prihvatljivih drugih mogućnosti. U tu svrhu, Pododbor se na zahtjev stranke hitno saziva kako bi se obavilo savjetovanje;

(d)

obavlja, prema potrebi, savjetovanje iz članka 155. ovog poglavlja u vezi posebnog i različitog tretmana;

(e)

obavlja, prema potrebi, savjetovanje iz članka 157. ovog poglavlja u vezi rješavanja sporova koji proizlaze iz ovog poglavlja;

(f)

promiče suradnju u području dobrobiti životinja između stranaka; te

(g)

sva ostala pitanja prema uputama Odbora za pridruživanje.

3.   Pododbor se na prvom sastanku dogovara o svojim pravilima postupanja koja odobrava Odbor za pridruživanje.

Članak 157.

Rješavanje sporova

1.   Ako stranka smatra da mjera druge stranke jest ili bi mogla biti proturječna obvezama iz ovog poglavlja, ista može zatražiti tehničko savjetovanje Pododbora iz članka 156. Nadležna tijela navedena u Prilogu VI. (Nadležna tijela) olakšavaju navedeno savjetovanje.

2.   Osim ako se stranke u sporu nisu drukčije usuglasile, ako je spor predmet savjetovanja Pododbora i skladu sa stavkom 1., navedeno savjetovanje zamjenjuje savjetovanje predviđeno u članku 310. glave X. (Rješavanje sporova) dijela IV. ovog Sporazuma. Savjetovanje Pododbora smatra se zaključenim u roku od trideset dana nakon dana podnošenja zahtjeva, osim ako se stranke ne usuglase da nastave sa savjetovanjem. Navedeno savjetovanje može se održati putem telefonske konferencije, video konferencije ili drugih sredstava koje stranke zajednički usuglase.

POGLAVLJE 6.

Iznimke u vezi s robom

Članak 158.

Opće iznimke

1.   Članak XX. GATT-a iz 1994., uključujući njegove napomene za tumačenje, obuhvaćen je ovim Sporazumom i čini njegov sastavni dio.

2.   Stranke prihvaćaju da se članak XX. GATT-a iz 1994. također može primjenjivati na okolišne mjere potrebne za zaštitu života ili zdravlja ljudi, životinja ili biljaka te da se članak XX. točka (g) GATT-a iz 1994. primjenjuje na mjere koje se odnose na očuvanje živih i neživih neobnovljivih prirodnih resursa.

3.   Stranke prihvaćaju da, na zahtjev stranke te prije poduzimanja bilo koje mjere predviđene člankom XX. točkom (i) i člankom XX. točkom (j) GATT-a iz 1994., stranka izvoznica koja želi poduzeti mjere dostavlja drugoj stranci sve relevantne informacije. Stranke se mogu usuglasiti o bilo kojem sredstvu za okončanje uvjeta zbog kojih su potrebne mjere. Ako se u roku od 30 dana ne postigne dogovor, stranka izvoznica može na izvoz dotičnog proizvoda primijeniti mjere iz ovog članka. Ako zbog iznimnih i kritičnih okolnosti koje zahtijevaju hitno djelovanje nije moguće prethodno obavješćivanje ili ispitivanje, stranka koja namjerava poduzeti mjere može odmah primijeniti mjere opreza koje su potrebne za rješenje situacije i o tome bez odlaganja obavješćuje drugu stranku.

GLAVA III.

POSLOVNI NASTAN, TRGOVINA USLUGAMA I ELEKTRONIČKA TRGOVINA

POGLAVLJE 1.

Opće odredbe

Članak 159.

Cilj, područje primjene i opseg

1.   Stranke, ponovno potvrđujući svoje obveze prema Sporazumu o WTO-u, utvrđuju potrebne odredbe za postupnu liberalizaciju poslovnog nastana i trgovine uslugama te za suradnju u elektroničkoj trgovini (dalje u tekstu „elektronička trgovina”).

2.   Ništa u ovoj glavi ne tumači se kao zahtjev za privatizaciju javnih poduzeća ili javnih komunalnih usluga u obnašanju javne vlasti ili uvođenje bilo kakve obveze s obzirom na javnu nabavu.

3.   Odredbe ove glave ne primjenjuju se na subvencije koje odobravaju stranke.

4.   U skladu s odredbama ove glave, svaka stranka zadržava pravo urediti i uvesti nove propise kako bi ispunila legitimne ciljeve politike.

5.   Ova se glava ne primjenjuje na mjere koje utječu na fizičke osobe koje traže pristup tržištu zapošljavanja stranke, niti se primjenjuje na mjere koje se odnose na državljanstvo, boravište ili trajno zapošljavanje.

6.   Ništa u ovoj glavi ne sprečava stranku da primjeni mjere kako bi uredila ulazak fizičkih osoba na njezino državno područje, ili njihov privremeni boravak na njezinom državnom području, uključujući mjere koje su potrebne za zaštitu cjelovitosti njezinih granica i osiguranje uređenog prelaska fizičkih osoba preko tih granica, pod uvjetom da se takve mjere ne primjenjuju tako da poništavaju ili smanjuju koristi koje sve stranke imaju prema posebnim obvezama (8).

Članak 160.

Definicije

Za potrebe ove glave:

(a)

„mjera” znači svaka mjera stranke u obliku zakona, propisa, pravila, postupka, odluke, administrativne mjere ili u bilo kojem drugom obliku;

(b)

„mjere koje donosi ili provodi stranka” znači mjere koje poduzimaju:

i.

središnje, regionalne ili lokalne vlade i tijela; i

ii.

nevladina tijela prilikom izvršavanja ovlasti koje su na njih prenijele središnje, regionalne ili lokalne vlade ili tijela;

(c)

„fizička osoba stranke” znači državljanin jedne od država članica Europske unije ili republike stranke SA prema njihovom zakonodavstvu;

(d)

„pravna osoba” znači bilo koji pravni subjekt koji je propisno osnovan ili na neki drugi način organiziran prema primjenjivom pravu, radi stjecanja dobiti ili ne, te neovisno o tome je li u privatnom ili državnom vlasništvu, uključujući bilo koje trgovačko društvo, zakladu, partnerstvo, zajednički pothvat, poduzeće s jednim vlasnikom ili udruženje;

(e)

„pravna osoba stranke EU” ili „pravna osoba republike stranke SA” znači pravna osoba koja je osnovana u skladu sa zakonima države članice Europske unije odnosno republike stranke SA i koja ima sjedište, središnju upravu ili glavno mjesto poslovanja na državnom području stranke EU odnosno na državnom području republike stranke SA.

Ako pravna osoba ima sjedište ili središnju upravu na državnom području stranke EU odnosno na državnom području republike stranke SA, ne smatra se pravnom osobom stranke EU odnosno pravnom osobom republike stranke SA, osim ako ne obavlja značajne poslovne djelatnosti na državnom području države članice Europske unije odnosno na državnom području republike stranke SA (9); i

(f)

Neovisno o prethodnom stavku, odredbe ovog Sporazuma primjenjuju se i na brodarska društva s poslovnim nastanom izvan stranke EU ili republike stranke SA pod kontrolom državljana države članice Europske unije ili republike stranke SA ako su njihova plovila registrirana u skladu s njihovim zakonodavstvima, u toj državi članici Europske unije ili republici stranke SA te plove pod zastavom države članice Europske unije ili republike stranke SA.

Članak 161.

Suradnja u području poslovnog nastana, trgovine uslugama i elektroničke trgovine

Stranke su suglasne da je u njihovom zajedničkom interesu da promiču inicijative za uzajamnu suradnju i tehničku pomoć u vezi pitanja povezanih s poslovnim nastanom, trgovinom uslugama i elektroničkom trgovinom. U tom smislu, stranke su odredile niz aktivnosti suradnje koje su određene u članku 56. glave VI. (Gospodarski i trgovinski razvoj) dijela III. ovog Sporazuma.

POGLAVLJE 2.

Poslovni nastan

Članak 162.

Definicije

Za potrebe ovog poglavlja:

(a)

„podružnica pravne osobe stranke” znači mjesto obavljanja poslovne djelatnosti koje nema pravnu osobnost, trajnog je karaktera i posluje kao produžetak matičnog društva, ima upravu i materijalnu opremu za obavljanje trgovačke djelatnosti s trećim osobama tako da one, iako znaju da će se, bude li to potrebno, uspostaviti pravna veza s matičnim društvom sa sjedištem u inozemstvu, ne moraju izravno poslovati s tim matičnim društvom, ali mogu poslovati na mjestu obavljanja poslovne djelatnosti koja predstavlja njegov produžetak;

(b)

„gospodarska djelatnost” obuhvaća djelatnosti preuzete u Prilogu X. (Popis obveza koje se odnose na poslovni nastan). „Gospodarska djelatnost” ne uključuje djelatnosti koje se obavljaju u obnašanju javne vlasti, na primjer djelatnosti koje se ne obavljaju na komercijalnoj osnovi ili koje konkuriraju jednom ili više gospodarskih subjekata;

(c)

„poslovni nastan” znači:

i.

osnivanje, stjecanje ili održavanje pravne osobe (10); ili

ii.

osnivanje ili održavanje podružnice ili predstavništva,

na državom području stranke za potrebe obavljanja gospodarske djelatnosti.

(d)

„ulagač stranke” znači bilo koja fizička ili pravna osoba stranke koja želi obavljati ili obavlja gospodarsku djelatnost osnivanjem poslovne jedinice; i

(e)

„ovisno društvo pravne osobe stranke” znači pravna osoba koja je pod stvarnim nadzorom druge pravne osobe te stranke (11).

Članak 163.

Obuhvaćenost

Ovo se poglavlje primjenjuje na mjere stranaka koje utječu na poslovni nastan (12) u svim gospodarskim djelatnostima kako je određeno u članku 162., uz izuzetak:

(a)

rudarstva, proizvodnje i prerade nuklearnih materijala;

(b)

proizvodnje ili trgovine oružjem, streljivom i ratnim materijalom;

(c)

audiovizualnih usluga;

(d)

prometa na domaćim i unutarnjim kabotažnim plovnim putovima (13); i

(e)

domaćih i međunarodnih usluga zračnog prijevoza, neovisno o tome jesu li redovite ili ne, i usluga koje su neposredno povezane s ostvarivanjem prometnih prava, osim:

i.

usluga popravka i održavanja zrakoplova za vrijeme kojih je zrakoplov povučen iz prometa;

ii.

usluga prodaje i plasiranja na tržište usluga u zračnom prometu;

iii.

usluga računalnog rezervacijskog sustava (CRS); i

iv.

drugih pomoćnih usluga koje olakšavaju rad zračnih prijevoznika, kako je navedeno u Prilogu X. (Popis obveza koje se odnose na poslovni nastan).

Članak 164.

Pristup tržištu

1.   U pogledu pristupa tržištu kroz poslovni nastan, svaka stranka poslovnim jedinicama i ulagačima druge stranke odobrava tretman koji nije manje povoljan od onog predviđenog na temelju odredbi, ograničenja i uvjeta usuglašenih i navedenih u specifičnim obvezama iz Priloga X. (Popis obveza koje se odnose na poslovni nastan).

2.   U sektorima u kojima su preuzete obveze u vezi s pristupom tržištu, mjere koje stranka ne provodi ili ne donosi na temelju regionalne potpodjele ili na temelju svog cjelokupnog državnog područja, osim ako nije drukčije navedeno u Prilogu X., utvrđuju se kao:

(a)

ograničenja broja poslovnih jedinica, u obliku brojčanih kvota, monopola, isključivih prava ili zahtjeva ispitivanja gospodarskih potreba;

(b)

ograničenja ukupne vrijednosti transakcija ili imovine u obliku brojčanih kvota ili zahtjeva za ispitivanje gospodarskih potreba;

(c)

ograničenja ukupnog broja poslova ili ukupne količine proizvodnje, izražene u određenim brojčanim jedinicama u obliku kvota ili zahtjeva za ispitivanje gospodarskih potreba (14);

(d)

ograničenja sudjelovanja stranog kapitala u smislu ograničenja najvišeg dozvoljenog postotka stranog dioničarstva ili ukupne vrijednosti pojedinačnog ili skupnog stranog ulaganja i

(e)

mjere koje ograničavaju ili zahtijevaju posebne vrste poslovnog nastana (ovisno društvo, podružnica, predstavništvo) (15) ili zajedničkih pothvata putem kojih pružatelj usluge iz druge stranke može obavljati gospodarsku djelatnost.

Članak 165.

Nacionalni tretman

1.   U sektorima upisanima u Prilog X. (Popis obveza koje se odnose na poslovni nastan) i podložno u njemu određenim uvjetima i kvalifikacijama, svaka stranka poslovnim jedinicama i ulagačima druge stranke odobrava tretman koji nije manje povoljan od onog kojeg odobrava vlastitim sličnim poslovnim jedinicama i ulagačima.

2.   Stranka može ispuniti zahtjev iz stavka 1. tako da poslovnim jedinicama i ulagačima druge stranke odobri ili formalno jednak tretman ili formalno različit tretman od onog kojeg odobrava vlastitim sličnim poslovnim jedinicama i ulagačima.

3.   Formalno jednak tretman ili formalno različit tretman smatra se manje povoljnim ako mijenja uvjete tržišnog natjecanja u korist poslovnih jedinica i ulagača stranke u usporedbi sa sličnim poslovnim jedinicama i ulagačima druge stranke.

4.   Specifične obveze preuzete na temelju ovog članka ne tumače se tako da se od stranke zahtijeva da nadoknadi bilo kakav podređen unutarnji konkurentski položaj koji proizlazi iz činjenice da su odgovarajući ulagači stranog podrijetla.

Članak 166.

Popisi obveza

Sektori za koje se svaka stranka opredjeljuje na temelju ovog poglavlja te, putem zadržavanja prava, ograničenja, uvjeta i kvalifikacija pristupu tržištu i nacionalnog tretmana koja se primjenjuju na poslovne jedinice i ulagače druge stranke u tim sektorima, određeni su u popisima obveza koji su uključeni u Prilog X. (Popis obveza koje se odnose na poslovni nastan).

Članak 167.

Drugi sporazumi

Ništa u ovoj glavi ne tumači se kao ograničavanje prava ulagača stranaka da iskoriste bilo kakav povoljniji tretman predviđen bilo kakvim postojećim ili budućim međunarodnim sporazumom o ulaganju kojega su država članica Europske unije i republika stranke SA stranke. Ništa u ovom Sporazumu ne podliježe, izravno ili neizravno, bilo kojem postupku rješavanja sporova između ulagača i države koji su određeni tim sporazumima.

Članak 168.

Preispitivanje

Stranke se obvezuju preispitati pravni okvir za ulaganja, ulagačko okružje i tok ulaganja među njima u skladu sa svojim obvezama u međunarodnim sporazumima, najkasnije tri godine od stupanja na snagu ovog Sporazuma, a nakon toga u redovitim vremenskim razmacima.

POGLAVLJE 3.

Prekogranično pružanje usluga

Članak 169.

Opseg i definicije

1.   Ovo se poglavlje primjenjuje na mjere stranaka koje utječu na prekogranično pružanje svih usluga, uz izuzetak:

(a)

audiovizualnih usluga;

(b)

prometa na domaćim i unutarnjim kabotažnim plovnim putovima (16); i

(c)

domaćih i međunarodnih usluga zračnog prijevoza, neovisno o tome jesu li redovite ili ne, i usluga koje su neposredno povezane s ostvarivanjem prometnih prava, osim:

i.

usluga popravka i održavanja zrakoplova za vrijeme kojih je zrakoplov povučen iz prometa;

ii.

usluga prodaje i plasiranja na tržište usluga u zračnom prometu;

iii.

usluga računalnog rezervacijskog sustava (CRS);

iv.

drugih pomoćnih usluga koje olakšavaju rad zračnih prijevoznika, u obliku u kakvom je navedeno u Prilogu XI. (Popis obveza koje se odnose na prekogranično pružanje usluga).

2.   Za potrebe ovog poglavlja:

(a)

„prekogranično pružanje usluga” znači pružanje usluge:

i.

iz državnog područja stranke na državno područje druge stranke (način 1.);

ii.

na državnom području stranke korisniku usluge druge stranke (način 2.);

(b)

„usluge” uključuje sve usluge u svim sektorima, osim usluga koje se pružaju u izvršavanju javne vlasti;

„usluga koja se pruža u izvršavanju javne vlasti” znači svaka usluga koja se ne pruža na komercijalnoj osnovi ili u tržišnom natjecanju s jednim ili više pružatelja usluga;

(c)

„pružatelj usluge stranke” znači bilo koja fizička ili pravna osoba stranke koja želi pružati ili pruža uslugu; i

(d)

„pružanje usluge” uključuje proizvodnju, distribuciju, plasiranje na tržište, prodaju i isporuku usluge.

Članak 170.

Pristup tržištu

1.   U pogledu pristupa tržištu kroz načine pružanja usluga određenih u članku 169. stavku 2. točki (a), svaka stranka uslugama i pružateljima usluga druge stranke odobrava tretman koji nije manje povoljan od onog predviđenog na temelju odredbi, ograničenja i uvjeta usuglašenih i navedenih u specifičnim obvezama iz Priloga XI. (Popis obveza koje se odnose na prekogranično pružanje usluga).

2.   U sektorima u kojima su preuzete obveze u vezi s pristupom tržištu, mjere koje stranka ne provodi ili ne donosi na temelju regionalne potpodjele ili na temelju svog cjelokupnog državnog područja, osim ako nije drukčije navedeno u Prilogu XI., utvrđuju se kao:

(a)

ograničenja broja pružatelja usluga, u obliku brojčanih kvota, monopola, isključivih pružatelja usluga ili zahtjeva za ispitivanje gospodarskih potreba;

(b)

ograničenja ukupne vrijednosti uslužnih transakcija ili imovine u obliku brojčanih kvota ili zahtjeva za ispitivanje gospodarskih potreba i

(c)

ograničenja ukupnog broja uslužnih poslova ili ukupne količine pruženih usluga, izražene u određenim brojčanim jedinicama u obliku kvota ili zahtjeva za provjeru gospodarskih potreba (17).

Članak 171.

Nacionalni tretman

1.   U sektorima upisanima u Prilogu XI. (Popis obveza koje se odnose na prekogranično pružanje usluga) i podložno svim u njemu određenim uvjetima i kvalifikacijama, svaka stranka uslugama i pružateljima usluga druge stranke odobrava, u odnosu na sve mjere koje utječu na prekogranično pružanje usluga, tretman koji nije manje povoljan od onog kojeg odobrava vlastitim sličnim uslugama i pružateljima usluga.

2.   Stranka može ispuniti zahtjev iz stavka 1. tako da uslugama i pružateljima usluga druge stranke odobri ili formalno jednak tretman ili formalno različit tretman od onog kojeg odobrava vlastitim sličnim uslugama i pružateljima usluga.

3.   Formalno jednak tretman ili formalno različit tretman smatra se manje povoljnim ako mijenja uvjete tržišnog natjecanja u korist usluga i pružatelja usluga stranke u usporedbi sa sličnim uslugama i pružateljima usluga druge stranke.

4.   Specifične obveze preuzete na temelju ovog članka ne tumače se tako da se od stranke zahtijeva da nadoknadi bilo kakav podređen unutarnji konkurentski položaj koji proizlazi iz činjenice da su odgovarajuće usluge ili pružatelji usluga stranog podrijetla.

Članak 172.

Popisi obveza

Sektori za koje se svaka stranka opredjeljuje na temelju ovog poglavlja te, putem rezervi, ograničenja, uvjeta i kvalifikacija pristupu tržištu i nacionalnog tretmana koja se primjenjuju na poslovne jedinice i ulagače druge stranke u tim sektorima, određeni su u popisima obveza koji su uključeni u Prilog XI. (Popis obveza koje se odnose na prekogranično pružanje usluga).

POGLAVLJE 4.

Privremena prisutnost fizičkih osoba iz poslovnih razloga

Članak 173.

Opseg i definicije

1.   Ovo se poglavlje primjenjuje na mjere stranaka koje se odnose na ulazak u njihovo državno područje i privremeni boravak ključnog osoblja, diplomiranih vježbenika, prodavatelja poslovnih usluga, ugovornih pružatelja usluga i neovisnih stručnjaka koji podliježu članku 159. stavku 5. ove glave u njemu.

2.   Za potrebe ovog poglavlja:

(a)

„ključno osoblje” znači fizičke osobe zaposlene u pravnoj osobi stranke koja nije neprofitna organizacija i koje su odgovorne za osnivanje ili propisnu kontrolu, upravljanje i poslovanje poslovne jedinice.

„ključno osoblje” uključuje „poslovne posjetitelje” odgovorne za osnivanje poslovne jedinice i „osobe premještene unutar poduzeća”:

i.

„poslovni posjetitelji” znači fizičke osobe koje su zaposlene na vodećem položaju i koje su odgovorne za osnivanje poslovne jedinice. One ne sudjeluju u izravnim transakcijama sa stanovništvom i ne primaju naknadu iz izvora koji se nalazi u stranci domaćinu;

ii.

„osobe premještene unutar poduzeća” znači fizičke osobe koje su zaposlene u pravnoj osobi ili su barem godinu dana bile partneri u toj pravnoj osobi i koje su privremeno premještene u poslovnu jedinicu na državnom području druge stranke. Dotična fizička osoba mora pripadati jednoj od sljedećih kategorija:

 

„Rukovoditelji”:

Osobe na vodećim položajima u pravnoj osobi koje primarno vode upravljanje poslovnom jedinicom, a pod općim su nadzorom ili vodstvom prvenstveno upravnog odbora ili članova društva poduzeća ili drugog jednakovrijednog tijela, uključujući:

vođenje poslovne jedinice ili njezinog odjela ili pododjela,

nadziranje i kontroliranje rada drugog nadzornog, stručnog ili rukovodećeg osoblja,

s ovlasti da osobno zapošljavaju i otpuštaju ili da preporučuju zapošljavanje, otpuštanje ili druge kadrovske mjere.

 

„Stručnjaci”:

Osobe koje su zaposlene u pravnoj osobi i koje posjeduju posebna znanja bitna za proizvodnju, istraživačku opremu, tehnike ili vođenje poslovne jedinice. Pri procjeni takvog znanja uzimat će se u obzir ne samo znanje specifično za poslovnu jedinicu, već i ima li ta osoba visoki stupanj stručne osposobljenosti za vrstu posla ili trgovine koja zahtijeva specifično tehničko znanje, uključujući članstvo u ovlaštenoj strukovnoj udruzi;

(b)

„diplomirani vježbenici” znači fizičke osobe koje su barem godinu dana zaposlene u pravnoj osobi stranke, koje imaju sveučilišnu diplomu i koje su privremeno premještene u poslovnu jedinicu pravne osobe na državnom području druge stranke, za potrebe razvoja karijere ili osposobljavanje za poslovne tehnike ili metode (18);

(c)

„prodavatelji poslovnih usluga” znači fizičke osobe koje su predstavnici pružatelja usluge stranke i koje traže privremeni ulazak na državno područje druge stranke za potrebe pregovaranja o prodaji usluga ili sklapanju sporazuma o prodaji usluga za tog pružatelja usluga. One ne sudjeluju u izravnim prodajama stanovništvu i ne primaju naknadu iz izvora koji se nalazi u stranci domaćinu

(d)

„ugovorni pružatelji usluga” znači fizičke osobe koje su zaposlene u pravnoj osobi stranke i nemaju poslovni nastan na državnom području druge stranke i sklopile su ugovor u dobroj vjeri (osim preko agencije kako je utvrđena u SKP 872) (19) o pružanju usluga s krajnjim potrošačem u potonjoj stranci kojim se zahtijeva privremena prisutnost njihovih zaposlenika u toj stranci kako bi izvršili ugovor o pružanju usluga;

(e)

„neovisni stručnjaci” znači fizičke osobe koje sudjeluju u pružanju usluge i koje imaju poslovni nastan kao samozaposleni na državnom području stranke i nemaju poslovni nastan na državnom području druge stranke i koje su sklopile ugovor u dobroj vjeri o pružanju usluga s konačnim potrošačem u potonjoj stranci kojim se zahtijeva njihova privremena prisutnost u toj stranci kako bi izvršili ugovor o pružanju usluga (20);

(f)

„kvalifikacije” znači diplome, svjedodžbe i drugi dokazi (o formalnoj stručnoj osposobljenosti) koje je izdalo tijelo određeno na temelju zakonodavnih, regulatornih ili administrativnih odredbi i koji potvrđuju uspješno dovršenje stručnog osposobljavanja.

Članak 174.

Ključno osoblje i diplomirani vježbenici

1.   Za svaki sektor liberaliziran u skladu s poglavljem 2. ove glave ovog poglavlja i podložno bilo kakvoj rezervi navedenoj u Prilogu X. (Popis obveza koje se odnose na poslovni nastan) ili u Prilogu XII. (Rezerve u vezi s ključnim osobljem i diplomiranim vježbenicima stranke EU), stranka EU dopušta investitorima republike stranke SA da u svojoj poslovnoj jedinici zaposle fizičke osobe republike stranke SA pod uvjetom da su ti zaposlenici ključno osoblje ili diplomirani vježbenici kako su utvrđeni u članku 173. Privremeni ulazak i boravak ključnog osoblja i diplomiranih vježbenika smije trajati najdulje tri godine za osobe premještene unutar poduzeća, devedeset dana u bilo kojem razdoblju od dvanaest mjeseci za poslovne posjetitelje i godinu dana za diplomirane vježbenike.

Za svaki sektor liberaliziran u skladu s poglavljem 2. ove glave, mjere koje stranka EU ne poduzimaju ili donose na temelju regionalne potpodjele ili na temelju njihovog čitavog državnog područja, osim ako nije drukčije navedeno u Prilogu XII., utvrđuju se kao ograničenja ukupnog broja fizičkih osoba koje ulagač može zaposliti kao ključno osoblje i diplomirane vježbenike u konkretnom sektoru u obliku brojčanih kvota ili provjere gospodarskih uvjeta i kao diskriminacijska ograničenja.

2.   Za svaki sektor naveden u Prilogu XIII. (Popis obveza republike stranke SA u vezi s ključnim osobljem i diplomiranim vježbenicima) i podložno bilo kakvim rezervama i uvjetima navedenima u tom Prilogu, republike stranke SA dopušta investitorima stranke EU da u svojoj poslovnoj jedinici zaposle fizičke osobe stranke EU pod uvjetom da su ti zaposlenici ključno osoblje ili diplomirani vježbenici kako su utvrđeni u članku 173. Privremeni ulazak i boravak ključnog osoblja i diplomiranih vježbenika smije trajati najdulje jednu godinu, obnovljivo do maksimalnog mogućeg trajanja u skladu s relevantnim odredbama relevantnog zakonodavstva stranke. Privremeni ulazak i boravak poslovnih posjetitelja smije trajati najdulje devedeset dana u bilo kojem razdoblju od dvanaest mjeseci.

Za svaki sektor naveden u Prilogu XIII. i podložno bilo kakvim rezervama i uvjetima navedenima u tom Prilogu, mjere koje republika stranke SA ne poduzima ili donose na temelju regionalne potpodjele ili na temelju njihovog čitavog državnog područja, utvrđuju se kao ograničenja ukupnog broja fizičkih osoba koje ulagač može zaposliti kao ključno osoblje i diplomirane vježbenike u konkretnom sektoru u obliku brojčanih kvota ili provjere gospodarskih uvjeta i kao diskriminacijska ograničenja.

Članak 175.

Prodavatelji poslovnih usluga

1.   Za svaki sektor liberaliziran u skladu s poglavljima 2. ili 3. ove glave i podložno bilo kakvim rezervama navedenima u Prilogu X. (Popis obveza koje se odnose na poslovni nastan) ili u Prilogu XI. (Popis obveza koje se odnose na prekogranično pružanje usluga), stranka EU dopušta privremeni ulazak i boravak prodavatelja poslovnih usluga republike stranke SA za razdoblje od najviše devedeset dana u bilo kojem razdoblju od dvanaest mjeseci.

2.   Za svaki sektor naveden u Prilogu XIV. (Popis obveza republike stranke SA o prodavateljima poslovnih usluga) i podložno bilo kakvim rezervama i uvjetima navedenima u tom Prilogu, republike stranke EU dopuštaju privremeni ulazak i boravak prodavatelja poslovnih usluga republike stranke EU za razdoblje od najviše devedeset dana u bilo kojem razdoblju od dvanaest mjeseci.

Članak 176.

Ugovorni pružatelji usluga i neovisni stručnjaci

Stranke ponovno potvrđuju svoje obveze prema GATS-u s obzirom na ulazak i privremeni boravak ugovornih pružatelja usluga i neovisnih stručnjaka.

POGLAVLJE 5.

Regulatorni okvir

ODJELJAK A

Odredbe opće primjene

Članak 177.

Uzajamno priznavanje

1.   Ništa u ovoj glavi ne sprečava stranku da zahtijeva da fizičke osobe moraju imati potrebne kvalifikacije i/ili radno iskustvo određeno za sektor dotične djelatnosti na državnom području na kojem se usluga pruža.

2.   Stranke potiču odgovarajuća stručna tijela ili nadležna tijela na svojim državnim područjima da zajedno izrade i dostave prijedloge o uzajamnom priznavanju Odboru za pridruživanje, za potrebe ispunjavanja, u cijelosti ili djelomično, od strane ulagača i pružatelja usluga kriterija koje svaka stranka primjenjuje za izdavanje odobrenja i dozvola ulagačima i pružateljima usluga te za njihov rad i certifikaciju, posebno stručne usluge.

3.   Po primitku preporuke iz prethodnog stavka, Odbor za pridruživanje, u razumnom roku, preispituje tu preporuku s ciljem utvrđivanja je li on u skladu s ovom glavom.

4.   Kada se u skladu s postupkom određenim u stavku 3. utvrdi da je preporuka iz stavka 2. u skladu s ovom glavom te da postoji dovoljna razina sukladnosti između odgovarajućih propisa stranaka, stranke potiču svoja nadležna tijela da pregovaraju o sklapanju sporazuma o uzajamnom priznavanju zahtjeva, kvalifikacija, dozvola i drugih propisa s ciljem provedbe te preporuke.

5.   Svaki takav sporazum mora biti u skladu s odgovarajućim odredbama Sporazuma o WTO-u, a posebno s člankom VII. GATS-a.

Članak 178.

Transparentnost i objava povjerljivih informacija

1.   Svaka stranka odmah odgovara na sve zahtjeve druge stranke za konkretnim informacijama o svim njihovim mjerama opće primjene ili međunarodnim sporazumima koji se odnose na ovu glavu ili na nju utječu. Svaka stranka određuju jednu ili više informacijskih točaka koje, na zahtjev, pružaju konkretne informacije ulagačima i pružateljima usluga druge stranke o svim takvim pitanjima, ne kasnije od stupanja na snagu ovog Sporazuma. Informacijske točke ne trebaju biti depozitari zakona i propisa.

2.   Ništa u dijelu IV. ovog Sporazuma ne tumači se kao zahtjev bilo kojoj stranci da dostavi povjerljive informacije, čija bi objava ometala provedbu zakona ili na drugi način bilo u suprotnosti s javnim interesom ili koje bi mogle dovesti u pitanje legitimne komercijalne interese određenih poduzeća, javnih ili privatnih.

Članak 179.

Postupci

1.   Ako je za pružanje usluge ili poslovnu jedinicu za koju je preuzeta specifična obveza potrebno odobrenje, nadležna tijela stranke, u razumnom roku nakon podnošenja zahtjeva koji se na temelju domaćih zakona i propisa smatra potpunim, obavješćuju podnositelja zahtjeva o odluci o tom zahtjevu. Na zahtjev podnositelja zahtjeva, nadležna tijela stranke, bez nepotrebnog odlaganja, pružaju informacije o statusu zahtjeva.

2.   Svaka stranka održava ili osniva pravosudne, arbitražne ili upravne sudove ili postupke koji omogućuju hitno preispitivanje administrativnih odluka koje utječu na poslovni nastan, prekogranično pružanje usluga ili privremenu prisutnost fizičkih osoba iz poslovnih razloga te, u slučajevima u kojima je to opravdano, odgovarajuća pravna sredstva na zahtjev ulagača ili pružatelja usluge na kojeg utječu. Ako takvi postupci nisu neovisni o agenciji kojoj je povjerena dotična administrativna odluka, stranke osiguravaju da se postupcima de facto osigurava objektivno i nepristrano preispitivanje.

ODJELJAK B

Računalne usluge

Članak 180.

Dogovor o računalnim uslugama

1.   U mjeri u kojoj se preuzimaju obveze u vezi s trgovinom računalnim uslugama u popisima obveza u skladu s poglavljima 2., 3. i 4. ove glave, stranke prihvaćaju dogovor utvrđen u sljedećim stavcima.

2.   SKP 84 (21), šifra Ujedinjenih naroda koja se koristi za opisivanje računalnih i srodnih usluga, obuhvaća osnovne funkcije korištene za pružanje svih računalnih i srodnih usluga: računalni programi utvrđeni kao nizovi uputa koje su potrebne kako bi računala radila i komunicirala (uključujući njihov razvoj i provedbu), obrada i pohrana podataka, te srodne usluge, poput usluge savjetovanja i osposobljavanja za osoblje klijenata. Razvoj tehnologije doveo je do povećane ponude tih usluga u obliku grupe ili paketa srodnih usluga koji može uključivati neke ili sve navedene osnovne funkcije. Na primjer, usluge poput ugošćavanja mrežnih stranica ili domene, usluge rudarenja podataka i računalne tehnologije isprepletenih sustava pojedinačno se sastoje od kombinacije osnovnih funkcija računalnih usluga.

3.   Računalne i srodne usluge, bez obzira pružaju li se preko mreže, uključujući Internet, uključuju sve usluge koje pružaju:

(a)

savjetovanje, strategiju, analizu, planiranje, specifikaciju, dizajn, razvoj, instalaciju, provedbu, integraciju, ispitivanje, uklanjanje pogrešaka, ažuriranje, podršku, tehničku pomoć ili upravljanje računalima ili računalnim programima ili za računala ili računalne programe; ili

(b)

računalne programe utvrđene kao nizove uputa koje su potrebne za rad i komunikaciju računala (njih samih ili u njima), kao i savjetovanje, strategiju, analizu, planiranje, specifikaciju, dizajn, razvoj, instalaciju, provedbu, integraciju, ispitivanje, uklanjanje pogrešaka, ažuriranje, prilagodbu, održavanje, podršku, tehničku pomoć ili upravljanje računalima ili računalnim programima ili za računala ili računalne programe; ili

(c)

obradu podataka, pohranu podataka, ugošćivanje podataka ili usluge baze podataka; ili

(d)

usluge održavanja i popravka uredskih strojeva i opreme, uključujući računala; ili

(e)

usluge osposobljavanja osoblja klijenta, u vezi s računalnim programima, računalima ili računalnim sustavima, koje nisu drugdje razvrstane.

4.   Računalne i srodne usluge omogućuju pružanje drugih usluga (na primjer financijskih usluga) preko elektroničkih i preko drugih sredstava. Međutim, postoji važna razlika između omogućavanja usluge (npr. ugošćivanje mrežnih stranica, obrada podataka ili ugošćivanje aplikacije) i sadržaja ili osnovne usluge koja se pruža elektroničkim putem (npr. financijske usluge). U takvim slučajevima, sadržaj ili osnovna usluga nije obuhvaćena SKP-om 84.

ODJELJAK C

Kurirske usluge

Članak 181.

Područje primjene i definicije

1.   Ovaj odjeljak određuje načela regulatornog okvira za kurirske usluge navedene na popisima obveza u skladu s poglavljima 2., 3. i 4. ove glave.

2.   Za potrebe ovog odjeljka i poglavlja 2., 3. i 4. ove glave „dozvola” znači odobrenje koje je pojedinačnom pružatelju dalo regulatorno tijelo, a koje se zahtijeva prije početka pružanja određene usluge.

Članak 182.

Sprečavanje povrede tržišnog natjecanja u sektoru kurirskih usluga

1.   Stranke uvode ili provode odgovarajuće mjere za potrebe sprečavanja pružatelja koji, sami ili zajedno, mogu bitno utjecati na uvjete sudjelovanja (s obzirom na cijenu i ponudu) na relevantnom tržištu kurirskih usluga zbog korištenja svojeg položaja na tržištu, da ne sudjeluju u ili nastavljaju povrede tržišnog natjecanja.

2.   Svaka stranka osigurava da, ako se monopolistički dobavljač poštanskih usluga natječe, bilo izravno ili kroz povezano društvo, u pružanju usluge ekspresne dostave izvan područja primjene njegovih monopolističkih prava, to ne krši njegove obveze na temelju ove glavom.

Članak 183.

Dozvole

1.   Ako se zahtijeva dozvola, javno se objavljuju:

(a)

svi kriteriji za izdavanje dozvole i razdoblje koje je uobičajeno potrebno za donošenje odluke o zahtjevu za dozvolu; i

(b)

odredbe i uvjeti za dozvole.

2.   Podnositelja zahtjeva se, na njegov zahtjev obavješćuje o razlozima za uskraćivanje dozvole. Dobavljač na kojeg utječe odluka ima pravo pozvati se protiv te odluke pred nezavisnim i nadležnim tijelom u skladu s relevantnim zakonodavstvom. Takav će postupak biti transparentan, nediskriminirajući i temeljit će se na objektivnim kriterijima.

Članak 184.

Neovisnost regulatornih tijela

Ako stranke imaju regulatorna tijela, takva su tijela pravno odvojena od bilo kojeg pružatelja kurirskih usluga te mu nisu odgovorna. Odluke koje regulatorno tijelo donese i postupci koje koristi nepristrani su prema svim sudionicima na tržištu.

ODJELJAK D

Telekomunikacijske usluge

Članak 185.

Definicije i područje primjene

1.   Ovaj odjeljak određuje načela regulatornog okvira za javne telekomunikacijske usluge, osim emitiranja, za koje su preuzete obveze u skladu s poglavljima 2., 3. i 4. ove glave što uključuje usluge govorne telefonije, usluge prijenosa podataka komutacijom paketa, usluge prijenosa podataka komutacijom linija, usluge komunikacije putem teleksa, brzojavne usluge, usluge komunikacije putem telefaksa, usluge zakupljenih privatnih linija te mobilne i osobne komunikacijske usluge i sustavi (22).

2.   Za potrebe ove glave:

(a)

„telekomunikacijske usluge” znači sve usluge koje se sastoje od prijenosa elektromagnetskih signala kroz telekomunikacijsku mrežu i ne obuhvaćaju gospodarsku djelatnost koja se sastoji od pružanja sadržaja koji za svoj prijenos zahtijeva telekomunikacijsku mrežu ili usluge;

(b)

„javne telekomunikacijske usluge” ili „telekomunikacijske usluge dostupne javnosti” znači bilo koje telekomunikacijske usluge za koje stranka traži da se ponude javnosti općenito u skladu s njezinim relevantnim zakonodavstvom;

(c)

„regulatorno tijelo u telekomunikacijskom sektoru” znači tijelo ili tijela zadužena za bilo koji zadaća uređenja dodijeljen u skladu s domaćim zakonodavstvom svake stranke;

(d)

„osnovna telekomunikacijska infrastruktura” znači infrastruktura javne telekomunikacijske mreže ili usluge koju:

i.

isključivo ili pretežno osigurava jedan pružatelj ili ograničen broj pružatelja; i

ii.

za pružanje usluge nije ih moguće ekonomski ili tehnički nadomjestiti;

(e)

„glavni pružatelj” u telekomunikacijskom sektoru je pružatelj javnih telekomunikacijskih usluga koji može bitno utjecati na uvjete sudjelovanja (s obzirom na cijenu i ponudu) na relevantnom tržištu za javne telekomunikacijske usluge zbog kontrole nad ključnom infrastrukturom ili korištenja svojeg položaja na tržištu; i

(f)

„međusobno povezivanje” znači povezivanje s pružateljima javnih telekomunikacijskih transportnih mreža ili usluga kako bi se korisnicima jednog pružatelja omogućilo komuniciranje s korisnicima drugog pružatelja i pristup uslugama koje pruža drugi pružatelj.

Članak 186.

Regulatorno tijelo

1.   Regulatorno tijelo u telekomunikacijskom sektoru pravno je odvojeno i funkcionalno neovisno od bilo kojeg pružatelja telekomunikacijskih usluga.

2.   Svaka stranka nastoji osigurati da njezino regulatorno tijelo posjeduje dostatne izvore za provedbu svojih funkcija. Zadaće regulatornog tijela javno se objavljuju u lako dostupnom i jasnom obliku, posebno ako su te zadaće dodijeljene više od jednom tijelu.

3.   Odluke koje regulatorno tijelo donosi i postupci koje regulatorno tijelo koristi nepristrane su u odnosu na sve sudionike na tržištu.

4.   Dobavljač na kojeg utječe odluka regulatornog tijela ima pravo, u skladu s relevantnim zakonodavstvom, pozvati se protiv te odluke pred nadležnim tijelom koje je nezavisno od uključenih dobavljača. Ako nadležno tijelo nije pravosudno tijelo, uvijek se razlozi za njegovu odluku daju u pisanom obliku, a njegove su odluke podložne preispitivanju nepristranog i neovisnog pravosudnog tijela.

Odluke koje donose takva nadležna tijela učinkovito se primjenjuju u skladu s primjenjivim pravnim postupcima. Do rezultata svih takvih pravnih postupaka, odluka regulatornog tijela je na snazi osim ako nadležno tijelo mjerodavnog zakonodavstva ne odredi drukčije.

Članak 187.

Odobrenje za pružanje telekomunikacijskih usluga (23)

1.   Pružanje usluga se, koliko god je to moguće, odobrava kroz jednostavne postupke i kad god je to primjenjivo, kroz same obavijesti.

2.   Za rješavanje pitanja dodjeljivanja brojeva i frekvencija može se zahtijevati dozvola ili određeno odobrenje. Odredbe i uvjeti za takve dozvole ili određena odobrenja javno se objavljuju.

3.   Ako je potrebna dozvola ili odobrenje:

(a)

javno se objavljuju svi kriteriji za izdavanje dozvole ili odobrenja i opravdano razdoblje koje je uobičajeno potrebno za donošenje odluke o zahtjevu za dozvolu ili odobrenje;

(b)

podnositelja zahtjeva se, na njegov zahtjev, u pisanom obliku obavješćuje o razlozima za uskraćivanje dozvole ili odobrenja; i

(c)

podnositelj zahtjeva može se pozvati na nadležno tijelo u skladu s relevantnim zakonodavstvom u slučaju da mu je dozvola ili odobrenje nepropisno uskraćeno.

Članak 188.

Mjere za zaštitu tržišnog natjecanja kod glavnih pružatelja

Stranke uvode ili provode odgovarajuće mjere radi sprečavanja pružatelja koji su, sami ili zajedno, glavni pružatelji, da ne sudjeluju u ili nastavljaju praksu koja dovodi do povrede tržišnog natjecanja. Takva praksa koja dovodi do povrede tržišnog natjecanja posebno uključuje:

(a)

sudjelovanje u unakrsnom subvencioniranju koje dovodi do povrede tržišnog natjecanja (24);

(b)

korištenje informacija, dobivenih od konkurenata, što ima za posljedicu povredu tržišnog natjecanja; i

(c)

nepravovremeno pružanje tehničkih informacija o ključnoj infrastrukturi i komercijalno važnih informacija, potrebnih za pružanje usluga, drugim pružateljima usluga.

Članak 189.

Međusobno povezivanje (25)

1.   Svaki pružatelj s odobrenjem za pružanje telekomunikacijskih usluga ima pravo pregovarati o međusobnom povezivanju s drugim pružateljima javno dostupnih telekomunikacijskih mreža i usluga. Međusobno povezivanje se u načelu treba dogovoriti na temelju poslovnih pregovora među dotičnim dobavljačima, ne dovodeći u pitanje ovlast regulatornog tijela da intervenira u skladu s relevantnim zakonodavstvom.

2.   Pružatelji koji dobiju informacije od drugog dobavljača tijekom postupka pregovora o aranžmanima međusobnog povezivanja obvezni su te informacije koristiti isključivo za onu potrebu za koju su im informacije dostavljene te u svakom trenutku poštuju povjerljivost prenesenih ili pohranjenih informacija.

3.   Međusobno povezivanje s glavnim pružateljem osigurava se na svakoj tehnički izvedivoj točki u mreži. Takvo međusobno povezivanje pruža se u skladu s relevantnim zakonodavstvom:

(a)

prema nediskriminirajućim odredbama, uvjetima (uključujući tehničke norme i specifikacije) i cijenama te kvalitetom koja nije manje povoljna od one koja se pruža svojim sličnim uslugama ili uslugama neovisnih pružatelja usluga ili svojim ovisnim društvima ili drugim povezanim društvima;

(b)

pravovremeno, prema odredbama i uvjetima (uključujući tehničke norme i specifikacije) te cijenama koje su transparentne, opravdane, uzimaju u obzir ekonomsku izvedivost te dovoljno izdvojene da pružatelj ne treba plaćati mrežne komponente ili infrastrukturu koje ne treba za pružanje usluge; i

(c)

na zahtjev, na točkama uz mrežne priključne točke ponuđene većini korisnika, podložno naknadama koje odražavaju trošak izgradnje potrebne dodatne infrastrukture.

4.   Postupci koji se primjenjuju za međusobno povezivanje s glavnim pružateljem javno se objavljuju.

5.   Glavni pružatelji javno objavljuju svoje sporazume o međusobnom povezivanju koji su na snazi ili svoje referentne ponude za međusobno povezivanje, ili oboje, u skladu s relevantnim zakonodavstvom.

6.   Pružatelj usluge koji zatraži međusobno povezivanje s glavnim pružateljem može se, nakon razumnog razdoblja koje je javno objavljeno, obratiti neovisnom domaćem tijelu, koje može biti regulatorno tijelo iz članka 186., da odluči o sporovima o relevantnim odredbama, uvjetima i cijenama međusobnog povezivanja.

Članak 190.

Ograničeni resursi

Svaki postupak za raspodjelu i korištenje ograničenih resursa, uključujući frekvencije, brojeve i pravo puta, provodi se nepristrano, pravovremeno, transparentno i nediskriminirajuće. Trenutačno stanje dodijeljenih frekvencijskih pojaseva javno se objavljuje, ali se ne zahtijeva detaljno utvrđivanje frekvencija dodijeljenih za posebnu državnu uporabu.

Članak 191.

Univerzalna usluga

1.   Svaka stranka ima pravo utvrditi vrstu obveza univerzalne usluge koje želi ustanoviti ili zadržati.

2.   Takve se obveze same po sebi ne smatraju povredom tržišnog natjecanja, pod uvjetom da se njima upravlja na transparentno, objektivno i nediskriminirajuće. Upravljanje takvim obvezama također je neutralno s obzirom na tržišno natjecanje te ne opterećuje više nego što je to potrebno za vrstu univerzalne usluge kako je utvrđuje stranka.

3.   Svi pružatelji trebaju imati pravo pružati temeljnu uslugu. Imenovanje se provodi pomoću učinkovitog, transparentnog i nediskriminirajućeg mehanizma, u skladu s relevantnim zakonodavstvom.

4.   Stranke osiguravaju da:

(a)

su korisnicima dostupni imenici svih fiksnih telefonskih pretplatnika u skladu s relevantnim zakonodavstvom; i

(b)

organizacije koje pružaju usluge iz stavka (a) primjenjuju načelo nediskriminacije na postupanje s informacijama koje su im pružile druge organizacije.

Članak 192.

Povjerljivost informacija

Svaka stranka, u skladu sa svojim relevantnim zakonodavstvom, osigurava povjerljivost telekomunikacija i s njima povezanih podataka o prometu preko javne telekomunikacijske mreže i javno dostupnih telekomunikacijskih usluga, bez da pritom ograničava trgovinu uslugama, podložno zahtjevu da se takve mjere ne primjenjuju na način koji bi predstavljao sredstvo proizvoljne ili neopravdane diskriminacije, ili prikriveno ograničavanje trgovine uslugama.

Članak 193.

Sporovi među pružateljima

U slučaju spora među pružateljima telekomunikacijskih mreža ili usluga u vezi s pravima i obvezama koje proizlaze iz članka 188. i članka 189., dotično nacionalno regulatorno tijelo ili drugo odgovarajuće tijelo, na zahtjev bilo kojeg dobavljača i u skladu s postupkom ustanovljenim u njihovom relevantnom zakonodavstvu, izdaje obvezujuću odluku o rješenju spora u najkraćem mogućem roku.

ODJELJAK E

Financijske usluge

Članak 194.

Područje primjene i definicije

1.   Ovaj odjeljak određuje načela regulatornog okvira za sve financijske usluge navedene na popisima obveza u skladu s poglavljima 2., 3. i 4. ove glave.

2.   Za potrebe ovog poglavlja i poglavlja 2., 3. i 4. ove glave:

(a)

„financijska usluga” znači bilo kakva usluga financijske naravi koju nudi pružatelj financijske usluge stranke. Financijske usluge obuhvaćaju sljedeće djelatnosti:

A.

Osiguranje i usluge povezane s osiguranjem:

1.

neposredno osiguranje (uključujući suosiguranje):

(a)

životno osiguranje;

(b)

neživotno osiguranje;

2.

reosiguranje i retrocesija;

3.

posredovanje u osiguranje, kao što su posredništvo i zastupanje; i

4.

pomoćne osigurateljne usluge, kao što su usluge savjetovanja, aktuarske usluge, usluge procjene rizika te usluge naplate odštetnih zahtjeva.

B.

Bankarske i druge financijske usluge (osim osiguranja):

1.

primanje pologa i drugih povratnih sredstava od javnosti;

2.

davanje zajmova svih vrsta, uključujući potrošačke kredite, hipotekarne kredite, faktoring i financiranje komercijalnih poslova

3.

financijski leasing;

4.

sve usluge plaćanja i prijenosa novca, uključujući kreditne, platne i debitne kartice, putničke čekove i bankovne mjenice;

5.

jamstva i obveze;

6.

trgovanje za vlastiti račun ili za račun klijenata, na burzi, izvanburzovnom tržištu ili na neki drugi način:

(a)

instrumentima tržišta novca (uključujući čekove, mjenice, potvrde o depozitu);

(b)

devizama;

(c)

financijskim izvedenicama, uključujući, ali ne ograničavajući se na ročnice i opcije;

(d)

tečajnim i kamatnim instrumentima, uključujući proizvodima kao što su zamjene i terminski ugovori o kamatnoj stopi;

(e)

prenosivim vrijednosnim papirima;

(f)

drugim prenosivim instrumentima i financijskom imovinom, uključujući zlato;

7.

sudjelovanje u izdavanju svih vrsta vrijednosnih papira, uključujući pokroviteljstvo izdanja i plasiranje (javno ili privatno) kao posrednik te pružanje usluga vezanih uz takva izdanja;

8.

brokerski novčani poslovi;

9.

upravljanje imovinom, kao što je upravljanje gotovinom ili portfeljem, svi oblici upravljanja zajedničkim ulaganjima, upravljanje mirovinskim fondovima, usluge skrbništva, usluge deponiranja i povjere;

10.

usluge namire i klirinške usluge za financijsku imovinu, uključujući vrijednosne papire, financijske izvedenice i druge prenosive instrumente;

11.

pružanje i prijenos financijskih informacija te obrada financijskih podataka i s njima povezane programske opreme od strane dobavljača ostalih financijskih usluga;

12.

savjetodavne, posredničke i druge pomoćne financijske usluge za sve djelatnosti navedene u podstavcima 1. do 11., uključujući kreditnu preporuku i analizu, istraživanja i savjete u vezi s ulaganjem i portfeljima, savjetovanje o akvizicijama te o restrukturiranju i strategiji trgovačkih društava;

(b)

„pružatelj financijske usluge” znači bilo koja fizička ili pravna osoba stranke koja želi pružati ili pruža financijske usluge. Izraz „pružatelj financijske usluge” ne uključuje javne subjekte.

(c)

„javni subjekt” znači:

i.

vlada, središnja banka ili monetarno tijelo stranke ili subjekt u vlasništvu ili pod nadzorom stranke, koji se pretežno bavi izvršavanjem vladinih funkcija ili djelatnosti u vladine svrhe, što ne obuhvaća subjekte koji se pretežno bave pružanjem financijskih usluga pod tržišnim uvjetima; ili

ii.

privatni subjekt, koji obavlja funkcije koje inače obavlja središnja banka ili monetarno tijelo kada obavlja te funkcije;

(d)

„nova financijska usluga” znači financijska usluga, koja se ne pruža na državnom području stranke, već se pruža na državnom području druge stranke i uključuje sve nove oblike dostave financijske usluge ili prodaju financijskog proizvoda koji se ne prodaje na državnom području stranke.

Članak 195.

Bonitetno izuzeće

1.   Svaka stranka može donijeti ili provoditi mjere iz bonitetnih razloga, kao što su:

(a)

zaštita ulagača, deponenata, korisnika financijskog tržišta, osiguranika ili osoba prema kojima pružatelj financijskih usluga ima fiducijarnu obvezu;

(b)

održavanje sigurnosti, pouzdanosti, cjelovitosti ili financijske odgovornosti pružatelja financijskih usluga; i

(c)

osiguranje integriteta i stabilnosti financijskog sustava stranke.

2.   Ako takve mjere nisu u skladu s odredbama ovog poglavlja, ne koriste se kao sredstvo za izbjegavanje opredjeljenja ili obveza stranke na temelju poglavlja.

3.   Ništa se u ovom Sporazumu ne tumači kao zahtjev stranci za otkrivanje informacija koje se odnose na poslove i račune pojedinačnih klijenata ili bilo kakvih povjerljivih ili nejavnih podataka koji su u vlasništvu javnih subjekata.

Članak 196.

Učinkovito i transparentno uređenje

1.   Svaka stranka čini sve što je u njezinoj moći da sve zainteresirane osobe unaprijed obavijestiti o svim mjerama opće primjene koje stranka predlaže za donošenje kako bi tim osobama omogućile da tu mjeru komentiraju. O takvoj se mjeri obavješćuje:

(a)

službenom objavom; ili

(b)

u drugom pisanom ili elektroničkom obliku.

2.   Svaka stranka zainteresiranim osobama stavlja na raspolaganje svoje zahtjeve za ispunjavanje zahtjeva koji se odnose na pružanje financijskih usluga.

Na njegov zahtjev, dotična stranka obavješćuje podnositelja zahtjeva o statusu njegovog zahtjeva. Ako dotična stranka od pronositelja zahtjeva zahtijeva dodatne informacije, o tome bez nepotrebnog odlaganja obavješćuje podnositelja zahtjeva.

3.   Svaka stranka čini sve što je u njezinoj moći da provede i primjeni na svom državnom području međunarodno usuglašene norme za uređenje i nadzor sektora financijskih usluga i za borbu protiv pranja novca ili druge imovine i financiranja terorizma, i borbe protiv utaje ili izbjegavanja poreza.

Članak 197.

Nove financijske usluge

1.   Stranka dopušta pružatelju financijske usluge druge stranke s poslovnim nastanom na njezinom državnom području da na njezinom državnom području ponudi nove financijske usluge u okviru podsektora i financijskih usluga navedenih na njihovih popisima obvezama i podložno odredbama, ograničenjima, uvjetima i kvalifikacijama određenima na takvim popisima obveza i uz uvjet da uvođenje ove nove financijske usluge ne zahtijeva novi zakon ili izmjenu postojećeg zakona.

2.   U skladu sa stavkom 1., stranka može odrediti pravni oblik putem kojeg se usluga može pružati te mogu zahtijevati odobrenje za pružanje te usluge. Ako se zahtijeva takvo odobrenje, odluka se donosi u razumnom vremenskom roku, a odobrenje može biti odbijeno samo iz bonitetnih razloga.

Članak 198.

Obrada podataka

1.   Svaka stranka dopušta pružatelju financijske usluge druge stranke prijenos informacija u elektroničkom ili drugom obliku, na njezino državno područje i iz njega, za potrebe obrade podataka, ako je takva obrada potrebna za redovito poslovanje takvog pružatelja financijske usluge (26).

2.   Svaka stranka donosi ili održava odgovarajuće zaštitne mjere kako bi zaštitila privatnost i temeljna prava te slobodu pojedinaca, posebno u pogledu prijenosa osobnih podataka.

Članak 199.

Posebna izuzeća

1.   Ništa u ovoj glavi ne sprečava stranku, uključujući njezine javne subjekte, da na svojem državnom području isključivo ona obavlja ili pruža djelatnosti ili usluge koje su dio javnim mirovinskih planova ili zakonskog sustava socijalne sigurnosti, osim ako te djelatnosti mogu obavljati, kako je predviđeno domaćim propisima stranke, pružatelji financijskih usluga u konkurenciji s javnim subjektima ili privatnim institucijama.

2.   Ništa se u ovom Sporazumu ne primjenjuje na djelatnosti koje središnja banka ili monetarno tijelo ili bilo kakav drugi javni subjekt obavlja u provođenju monetarne ili tečajne politike.

3.   Ništa u ovoj glavi ne sprečava stranku, uključujući njihove javne subjekte, da na svojim državnim područjima isključivo obavljaju ili pružaju djelatnosti ili usluge za račun ili s jamstvom ili koristeći financijska sredstva stranke ili njezinih javnih subjekata.

ODJELJAK F

Usluge u međunarodnom pomorskom prometu

Članak 200.

Područje primjene, definicije i načela

1.   U ovom su odjeljku određena načela u vezi usluga u međunarodnom pomorskom prometu navedenima na popisima obveza na temelju poglavlja 2., 3. i 4. ove glave.

2.   Za potrebe ovog odjeljka i poglavlja 2., 3. i 4. ove glave:

(a)

„međunarodni pomorski promet” obuhvaća prijevoze od vrata do vrata i multimodalne prijevoze, koji znače prijevoz robe na više od jednog načina prijevoza i uključuju pomorsku dionicu, s jedinstvenom prijevoznom ispravom i u tu svrhu uključuje pravo pružatelja usluga u međunarodnom prometu na neposredno sklapanje ugovora s pružateljima drugih načina prijevoza (27);

(b)

„usluge utovara i istovara u pomorstvu” znači djelatnost koju izvršavaju trgovačka društva za utovar i istovar plovila, uključujući upravitelje terminala, ali bez neposrednih djelatnosti lučkih radnika, ako je ta radna snaga organizirana neovisno o trgovačkim društvima za utovar i istovar plovila ili upravljanje terminalima. Obuhvaćene djelatnosti uključuju organizaciju i nadzor:

i.

utovara/istovara tereta na brod/s broda;

ii.

privezivanja/odvezivanja tereta;

iii.

prijema/dostave i pohrane tereta prije otpreme ili nakon istovara;

(c)

„usluge carinjenja” (ili „usluge carinskog posredovanja”) znači djelatnosti koje se sastoje od obavljanja carinskih formalnosti za drugu stranku u vezi s uvozom, izvozom ili prijevozom tereta, bez obzira pruža li tu uslugu pružatelj usluga u okviru svoje osnovne ili sporedne djelatnosti;

(d)

„usluge privremenih skladišta i depoa za kontejnere” znači djelatnosti koje se sastoje od skladištenja kontejnera, u luci ili na kopnu, s ciljem njihovog punjenja/pražnjenja, popravka ili pripreme za prijevoz;

(e)

„usluge pomorskih agencija” znači djelatnosti koje se sastoje od zastupanja u svojstvu agenta, na određenom zemljopisnom području, poslovnih interesa jednog ili više brodara ili brodarskih društava za sljedeće potrebe:

i.

plasiranje na tržište i prodaja usluga pomorskog prijevoza i usluga povezanih s njima, od izrade ponude do izdavanja računa i teretnica u ime trgovačkih društava, dobava i preprodaja potrebnih srodnih usluga, priprema dokumentacije i pružanje poslovnih informacija;

ii.

organiziranje, u ime trgovačkih društava, pristanka broda ili preuzimanja tereta kada je to potrebno;

(f)

„usluge otpreme tereta” znači djelatnosti koje se sastoje od organiziranja i praćenja otpreme u ime poduzetnika koji se bavi ukrcajem, dobavljanjem usluga prijevoza i srodnih usluga, pripreme dokumentacije i pružanja poslovnih informacija.

3.   S obzirom na postojeće stanje između stranaka u međunarodnom pomorskom prometu, svaka stranka:

(a)

učinkovito primjenjuje načelo neograničenog pristupa međunarodnom pomorskom tržištu i rutama trgovine na komercijalnoj i nediskriminacijskoj osnovi; i

(b)

brodovima koji plove pod zastavom druge stranke ili kojima upravljaju pružatelji usluga druge stranke odobrava tretman koji nije manje povoljan od onog koji odobrava svojim brodovima s obzirom na pristup lukama, korištenje infrastrukture i pomoćnih pomorskih usluga luka te povezane pristojbe i naknade, carinske objekte i određivanje pristaništa i mogućnosti utovara i istovara (28).

4.   Svaka stranka u primjeni tih načela:

(a)

ne uvodi aranžmane u vezi s podjelom tereta u buduće bilateralne sporazume s trećim zemljama o uslugama u pomorskom prometu, uključujući promet suhim i tekućim rasutim teretom i linijski promet, a ako takvi aranžmani u vezi s podjelom tereta postoje u prethodnim bilateralnim sporazumima, u razumnom ih roku otkazuju; i

(b)

podložno popisima obveza u skladu s poglavljima 2., 3. i 4. ove glave, osigurava da su sve postojeće ili buduće mjere donesene u vezi usluga međunarodnog pomorskog prometa funkcije nediskriminirajuće i ne predstavljaju prikriveno ograničenje usluga međunarodnog pomorskog prometa.

5.   Svaka stranka dopušta pružateljima međunarodnih pomorskih usluga druge stranke da imaju poslovni nastan na njezinom državnom području u skladu s člankom 165.

6.   Stranke osiguravaju da se usluge pružene u lukama pružaju u nediskriminirajućim odredbama i uvjetima. Dostupne usluge mogu uključivati peljarenje, tegljenje i pomoć pri tegljenju, opskrbu hranom, gorivom i vodom, skupljanje otpada i uklanjanje ostataka tereta, usluge lučke kapetanije, navigacijsku pomoć, operativne obalne usluge koje su nužne za ukrcaj na brod, uključujući komunikacije, opskrbu pitkom vodom i električnom energijom, usluge hitnih popravaka, sidrenje, privez i privezivačke usluge.

POGLAVLJE 6.

Elektronička trgovina

Članak 201.

Cilj i načela

1.   Priznajući da elektronička trgovina povećava mogućnosti za trgovinu u mnogim sektorima, stranke su suglasne međusobno promicati razvoj elektroničke trgovine, posebno suradnjom u vezi s pitanjima koja se odnose na elektroničku trgovinu prema odredbama ove glave.

2.   Stranke priznaju da je razvoj elektroničke trgovine u skladu s najvišim međunarodnim normama zaštite podataka, kako bi se osigurala povjerljivost korisnika elektroničke trgovine.

3.   Stranke su suglasne ne uvoditi carine na isporuke elektroničkim sredstvima.

Članak 202.

Regulatorni aspekti elektroničke trgovine

Stranke održavaju dijalog o regulatornim pitanjima u vezi s elektroničkom trgovinom, koji će se, između ostalog, baviti sljedećim pitanjima:

(a)

priznanjem potvrda o elektroničkim potpisima izdanih javnosti i olakšavanjem usluga prekograničnog certificiranja;

(b)

tretmanu neželjenog elektroničkog komercijalnog oglašavanja;

(c)

zaštitom potrošača u području elektroničke trgovine; i

(d)

svakim drugim pitanjem koje je važno za razvoj elektroničke trgovine.

POGLAVLJE 7.

Iznimke

Članak 203.

Opće iznimke

1.   Podložno zahtjevu da se takve mjere ne primjenjuju na način koji bi predstavljao sredstvo proizvoljne ili neopravdane diskriminacije među strankama u kojima prevladavaju slični uvjeti ili prikriveno ograničavanje poslovnog nastana ili prekograničnog pružanja usluga, ništa se u ovoj glavi ne tumači se kao sprečavanje bilo koje stranke da donese ili provede mjere koje su:

(a)

potrebne radi zaštite javne sigurnosti ili javnog morala ili održavanja javnog reda;

(b)

potrebne radi zaštite života ili zdravlja ljudi, životinja ili bilja;

(c)

koje se odnose na zaštitu neobnovljivih prirodnih izvora ako se te mjere primjenjuju zajedno s ograničenjima domaćih ulagača ili domaće ponude ili potrošnje usluga;

(d)

potrebne za zaštitu nacionalnog blaga umjetničke, povijesne ili arheološke vrijednosti;

(e)

potrebne za osiguravanje postupanja u skladu sa zakonima ili propisima koji su u skladu s ovom glavom, uključujući one koji se odnose na:

i.

sprečavanje obmanjujućih i prijevarnih ponašanja ili postupanje s posljedicama neispunjavanja ugovornih obveza;

ii.

zaštitu privatnosti osoba u vezi s obradom i širenjem osobnih podataka i zaštitu povjerljivosti osobnih evidencija i računa;

iii.

sigurnost;

(f)

koje nisu u skladu s člancima 165. i 171. ove glave, pod uvjetom da je razlika u tretmanu usmjerena na osiguravanje učinkovitog ili pravičnog uvođenja ili naplate izravnih poreza u pogledu gospodarskih djelatnosti, ulagača, usluga ili pružatelja usluga druge stranke (29).

2.   Odredbe ove glave i odgovarajućih priloga na popisima obveza ne primjenjuju se na sustave socijalne sigurnosti stranke ili na aktivnosti na državnom području svake stranke koje su povezane, čak i povremeno, s izvršavanjem službenih ovlasti.

GLAVA IV.

TEKUĆA PLAĆANJA I KRETANJA KAPITALA

Članak 204.

Cilj i područje primjene

1.   Cilj stranaka je liberalizacija tekućih plaćanja i kretanja kapitala između njih, u skladu s preuzetim obvezama u okviru međunarodnih financijskih institucija imajući na umu stabilnost valute svake stranke.

2.   Ova se glava primjenjuje na sva tekuća plaćanja i kretanja kapitala između stranaka.

Članak 205.

Tekući račun

Stranke dopuštaju ili daju ovlaštenje za sva plaćanja i prijenose na tekući račun između stranaka, kad je to potrebno, u slobodnoj konvertibilnoj valuti i u skladu s pojedinim odredbama Statuta Međunarodnog monetarnog fonda, posebno uključujući odredbe članka VIII.

Članak 206.

Kapitalni račun

U pogledu transakcija na kapitalnom računu i financijskom računu bilance plaćanja, nakon stupanja na snagu ovog Sporazuma stranke dopuštaju ili osiguravaju, gdje je to primjenjivo, slobodno kretanje kapitala u vezi s izravnim ulaganjima u pravne osobe koje su osnovane u skladu sa zakonima zemlje domaćina i s ulaganjima i drugim transakcijama koje su provedene u skladu s odredbama glave III. (Poslovni nastan, trgovina uslugama i elektronička trgovina) (30) dijela IV. ovog Sporazuma, kao i likvidaciju i povrat tih ulaganja i bilo kakve dobiti nastale na temelju njih.

Članak 207.

Zaštitne mjere

Ako, u izvanrednim okolnostima, kretanje kapitala između stranaka uzrokuje ili prijeti uzrokovanjem ozbiljnih poteškoća u funkcioniranju politike deviznog tečaja ili monetarne politike u stranci, dotična stranka može poduzeti zaštitne mjere u pogledu kretanja kapitala tijekom razdoblja od najviše jedne godine. Primjena zaštitnih mjera može se produljiti njihovom formalnim ponovnim uvođenjem u slučaju iznimno izvanrednih okolnosti i nakon što su stranke unaprijed međusobno uskladile primjenu bilo kakvog predloženog formalnog ponovnog uvođenja (31).

Članak 208.

Završne odredbe

1.   S obzirom na ovu glavu, stranke potvrđuju prava i obveze koje utvrđuje Međunarodni monetarni fond ili bilo koji drugi sporazum između država članica Europske unije i republika stranke SA.

2.   Stranke se međusobno savjetuju s ciljem olakšavanja kretanja kapitala među njima kako bi promicale ciljeve ovog Sporazuma.

GLAVA V.

JAVNA NABAVA

Članak 209.

Uvod

1.   Stranke prepoznaju doprinos transparentnog, konkurentnog i otvorenog javnog nadmetanja u održivom gospodarskom razvoju i kao svoj cilj postavljaju učinkovito, uzajamno i postupno otvaranje svojeg relevantnog tržišta nabave.

2.   Za potrebe ove glave:

(a)

„komercijalna roba i usluge” znači roba i usluge vrste koja se uglavnom prodaje ili nudi na prodaju na komercijalnom tržištu, i koju uobičajeno kupuju, nevladini kupci u nevladine svrhe;

(b)

„postupak ocjene sukladnosti” znači svi postupci koji se koriste, izravno ili neizravno, kako bi se utvrdilo jesu li ispunjeni potrebni zahtjevi u tehničkim propisima ili norme;

(c)

„građevinske usluga” znači usluga koja za cilj ima ostvarivanje, bilo kojim sredstvima, građevinskih radova, na temelju odjeljka 51. Privremene središnje klasifikacije proizvoda Ujedinjenih naroda;

(d)

„elektroničke dražbe” znači iterativni proces koji uključuje uporabu elektroničkih sredstava kako bi dobavljači predstavili nove cijene, ili nove vrijednosti za mjerljive necjenovne elemente ponude povezane s kriterijima za evaluaciju, ili oboje, što rezultira rangiranjem ili ponovnim rangiranjem ponuda;

(e)

„u pisanom obliku” ili „pisano” znači sve izraze riječima ili brojevima koji se mogu čitati, reproducirati ili dostaviti kasnije. Može uključivati elektronički proslijeđene ili spremljene informacije;

(f)

„ograničeno javno nadmetanje” znači metoda nabave pri čemu naručitelj kontaktira dobavljača ili dobavljače po svom izboru;

(g)

„popis dobavljača” znači popis dobavljača za koje je naručitelj utvrdio da ispunjavaju uvjete za uvrštenje na taj popis i/ili formalne zahtjeve koje treba uključiti na takav popis i koje naručitelj namjerava koristiti više od jednom;

(h)

„mjera” znači svaki zakon, uredba, postupak, administrativne smjernice ili praksu nabavljača u vezi obuhvaćene nabave;

(i)

„obavijest o planiranoj nabavi” znači obavijest koju objavljuje naručitelj kojom poziva sve zainteresirane dobavljače da podnesu zahtjev za sudjelovanje ili javni natječaj ili oboje, u skladu s propisima svake stranke;

(j)

„kompenzacija” znači bilo kakav uvjet ili obveza koja potiče lokalni razvoj ili poboljšava račune bilance plaćanja stranke, kao što su korištenje domaćeg sadržaja, licenciranje tehnologije, ulaganja, barter (vezana) trgovina ili slične radnje ili zahtjeve.

(k)

„otvoreno javno nadmetanje” znači metoda nabave pri čemu svi zainteresirani dobavljači mogu predati ponudu;

(l)

„naručitelj” znači subjekt obuhvaćen pod strankinim odjeljkom A, B ili C Dodatku 1. (Opseg) Prilogu XVI. (Javna nabava);

(m)

„kvalificirani dobavljač” znači dobavljač za kojega naručitelj priznaje da je ispunio uvjete za sudjelovanje;

(n)

„selektivno javno nadmetanje” znači metoda nabave pri čemu naručitelj poziva samo kvalificirane ili registrirane dobavljače da predaju ponudu;

(o)

„usluge” uključuju građevinske usluge, osim ako nije određeno drukčije i

(p)

„tehničke specifikacije” znači uvjeti javnog nadmetanja koji:

i.

određuju karakteristike robe ili usluga koje treba nabaviti, uključujući kvalitetu, izvedbu, sigurnost i dimenzije, ili postupke i metode za njihovu proizvodnju ili pružanje; ili

ii.

upućuju na terminologiju, simbole, ambalažu, zahtjeve obilježavanja ili deklariranja, kako se primjenjuju na robu ili uslugu.

Članak 210.

Područje primjene i opseg

1.   Ova se glava primjenjuje na sve mjere u vezi obuhvaćene nabave. U svrhu ove glave, obuhvaćena nabava znači nabava za javne potrebe:

(a)

robe, usluga, ili bilo kakve njihove kombinacije:

i.

kako je odredila svaka stranka u mjerodavnim odjeljcima Dodatka 1. (Opseg) Prilogu XVI.; i

ii.

koji nisu nabavljeni s ciljem komercijalne prodaje ili preprodaje, ili za uporabu u proizvodnji ili isporuci robe ili usluge za komercijalnu prodaju ili preprodaju;

(b)

svih ugovornih sredstava, uključujući: kupovinu, zakup, najamnu kupovinu ili kupovinu na otplatu, sa ili bez opcije za kupnju;

(c)

za koje je vrijednost jednaka ili prekoračuje odgovarajući prag kojeg je odredila svaka stranka u Dodatku 1. (Opseg) Prilogu XVI., u vrijeme objave obavijesti u skladu s člankom 213.;

(d)

koju obavlja naručitelj; i

(e)

koja nije na drugi način isključena iz opsega.

2.   Osim ako nije drukčije predviđeno, ova se glava ne primjenjuje na:

(a)

stjecanje ili unajmljivanje zemlje, zgrada ili drugih nekretnina ili prava koja se odnose na njih;

(b)

izvanugovorne sporazume ili bilo koji oblik pomoći koju pruža stranka, uključujući sporazume o suradnji, bespovratna sredstva, zajmove, infuzije kapitala, jamstva i fiskalne poticaje, vladina prodaja roba i usluga državnim ili regionalnim subjektima ili subjektima lokalne vlade;

(c)

nabavu ili stjecanje fiskalnog zastupanja ili depozitnih usluga, usluga likvidacije i upravljanja za uređene financijske institucije ili usluga povezanih s prodajom, otkupom i distribucijom javnoga duga, uključujući zajmove i državne obveznice, zadužnice i druge vrijednosne papire;

(d)

ugovore o radu u javnom sektoru i povezane mjere za zapošljavanje;

(e)

nabave obavljene:

i.

za određenu svrhu pružanja međunarodne pomoći, uključujući razvojnu pomoć;

ii.

na temelju određenog postupka ili uvjeta utvrđenog međunarodnim sporazumom u vezi s razmještanjem postrojbi ili zajedničkom provedbom projekta od strane zemalja potpisnica određenog projekta;

iii.

na temelju određenog postupka ili uvjeta međunarodne organizacije ili financirane međunarodnim bespovratnim sredstvima, zajmovima ili drugom pomoći ako primjenjivi postupak ili uvjet ne bi bio u skladu s ovom glavom;

(f)

za kupovine pod iznimno povoljnim uvjetima, koji se pojavljuju u vrlo kratkom roku, kao što su neuobičajena raspolaganja društava koja obično nisu dobavljači, ili raspolaganja poslovnom imovinom u likvidaciji ili prisilnoj upravi.

3.   Svaka stranka određuje sljedeće informacije u Dodatku 1. (opseg) Prilogu XVI. kako slijedi:

(a)

u odjeljku A, središnja državna tijela čija je nabava obuhvaćena ovom glavom;

(b)

u odjeljku B, lokalna državna tijela čija je nabava obuhvaćena ovom glavom;

(c)

u odjeljku C, sve ostale subjekte čija je nabava obuhvaćena ovom glavom;

(d)

u odjeljku D, usluge, osim građevinskih usluga, obuhvaćene ovom glavom;

(e)

u odjeljku E, usluge, osim građevinskih usluga, obuhvaćene ovom glavom; i

(f)

u odjeljku F, sve opće napomene.

4.   Ako domaće zakonodavstvo stranke dopušta da obuhvaćenu nabavu u ime naručitelja obave drugi subjekti ili osobe, odredbe ove glave se jednako primjenjuju.

5.

(a)

Ni jedan naručitelj ne smije pripremiti, dizajnirati ili drukčije strukturirati ili podijeliti bilo koju nabavu kako bi izbjegao obveze prema ovoj glavi;

(b)

Ako nabava može dovesti do ugovora koji se dodjeljuju u isto vrijeme u obliku odvojenih dijelova ugovora, u obzir se uzima ukupna procijenjena vrijednost svih takvih dijelova. Ako je ukupna vrijednost dijelova jednaka ili viša od graničnih vrijednosti stranke utvrđenih u odgovarajućim odjeljcima, ova glava se primjenjuje na dodjelu takvih dijelova ugovora, uz iznimku onih dijelova čija je vrijednost manja od 80 000 EUR.

6.   Ništa se u ovom poglavlju ne tumači tako da stranku sprečava u uvođenju ili provođenju mjera koje se odnose na robu ili uslugu osoba s invaliditetom, dobrotvornih ustanova ili zatvorenika, ili mjera potrebnih radi zaštite javnog morala, reda ili sigurnosti; života ili zdravlja ljudi, životinja ili bilja, uključujući ekološke mjere i intelektualno vlasništvo.

Republike stranke SA mogu donijeti, razviti, održati ili provoditi mjere kako bi poticale mogućnosti ili programe za politiku nabave za razvoj svojih manjina i svojih mikro, malih ili srednjih poduzeća uključujući povlaštena pravila, kao što su:

(a)

identificiranje mikro, malih ili srednjih poduzeća, registriranih kao dobavljača države;

(b)

utvrđivanje kriterija za odlučivanje o tome kojem se naručitelju dopušta da dodijeli ugovor domaćem mikro, malom ili srednjem poduzeću, koji je, samostalno ili u konzorciju dostavio ponudu jednakog ranga kao i drugi dobavljači.

7.   Ništa u ovoj glavi ne sprečava stranku da razvija nove politike, postupke ili ugovorna sredstva nabave, pod uvjetom da su u skladu s ovom glavom.

Članak 211.

Opća načela

1.   U odnosu na sve mjere i sve obuhvaćene nabave, svaka stranka, uključujući njezine naručitelje, robama i uslugama druge stranke te dobavljačima druge stranke koji nude robu ili usluge bilo koje stranke odobrava tretman koji nije manje povoljan od tretmana koji ta stranka, uključujući njezine naručitelje, odobrava domaćoj robi, uslugama i dobavljačima.

2.   U vezi s bilo kakvom mjerom u pogledu obuhvaćenih javnih nabava, stranka, uključujući njihove naručitelje, ne:

(a)

tretira dobavljača s lokalnim poslovnim nastanom manje povoljno od nekog drugog lokalnog dobavljača na temelju stupnja povezanosti s inozemstvom ili vlasništva; niti

(b)

diskriminira dobavljača s lokalnim poslovnim nastanom na temelju činjenice da su robe i usluge koje taj dobavljač nudi za određenu nabavu robe i usluge druge stranke.

3.   Svakoj stranci EU ili pružatelju usluga s poslovnim nastanom u jednoj od republika stranke SA odobrava se u svim ostalim republikama stranke SA tretman koji nije manje povoljan od tretmana koji one odobravaju vlastitim dobavljačima ili pružateljima usluga u vezi s bilo kakvom mjerom u pogledu obuhvaćenih javnih nabava.

Svakom dobavljaču ili pružatelju usluga iz republike stranke SA s poslovnim nastanom u državi članici Europske unije odobrava se u svim ostalim državama članicama Europske unije tretman koji nije manje povoljan od tretmana koji one odobravaju vlastitim dobavljačima ili pružateljima usluga u vezi s bilo kakvom mjerom u pogledu obuhvaćenih javnih nabava.

Stranke ne uvode nove zahtjeve za lokalni poslovni nastan ili registraciju dobavljača i pružatelja usluga koji žele predati ponudu za obuhvaćenu javnu nabavu koja bi dobavljače i pružatelje usluga druge stranke stavila u konkurentski nepovoljan položaj. Postojeći zahtjevi će podlijegati analizi u roku od deset godina od stupanja na snagu ovog Sporazuma (32).

4.   Ako naručitelj provodi obuhvaćenu nabavu elektroničkim sredstvima, on:

(a)

osigurava da se nabava provodi korištenjem sustava i softvera informacijske tehnologije uključujući one koji su povezani s autentifikacijom i enkripcijom informacija, opće dostupnih i interoperabilnih s drugim opće dostupnim sustavima i softverima informacijske tehnologije; i

(b)

održavaju mehanizme koji osiguravaju integritet zahtjevima za sudjelovanje i ponudama, uključujući određivanje vremena i primitka i sprečavanje neodgovarajućeg pristupa.

5.   Nabavljač provodi obuhvaćenu nabavu na transparentan i nepristran način, kojim se izbjegavaju sukobi interesa i sprečava praksa korupcije i koji je u skladu s ovom glavom tako da koristi metode poput otvorenog javnog nadmetanja, selektivnog javnog nadmetanja i ograničenog javnog nadmetanja. Osim toga, stranke utvrđuju ili održavaju sankcije za sprečavanje takvih praksi korupcije.

6.   Za potrebe obuhvaćene nabave, nijedna stranka ne primjenjuje pravila o podrijetlu na robu ili usluge koje su uvezene iz ili ih isporučuje druga stranka, istovremeno, primjenjuju u uobičajenom tijeku trgovine na uvoz ili isporuke iste robe ili usluga iz iste stranke.

7.   Uz izuzetke iz ove glave ili priloga ovoj glavi, nijedna stranka ne traži, uzima u obzir, nalaže ili primjenjuje kompenzacije.

Članak 212.

Objava informacija o nabavi

1.   Svaka stranka:

(a)

odmah objavljuje svaki zakon, propis, sudsku odluku ili administrativnu odluku opće primjene, standardne ugovorne klauzule koje propisuje zakon ili uredbe i koje su uključene upućivanjem u obavijesti i natječajnu dokumentaciju te postupke, koji se odnose na obuhvaćenu nabavu, i sve njihove modifikacije, u službeno određenim elektroničkim ili papirnatim medijima koji su široko rašireni i ostaju dostupnima javnosti;

(b)

pruža, ako bilo koja stranka zatraži, daljnje informacije u vezi primjene takvih odredbi;

(c)

navodi u Dodatku 2. (Mediji za objavu informacija o nabavi) Prilogu XVI., elektroničke ili papirne medije u kojima stranka objavljuje informacije opisane u stavku (a); i

(d)

navodi u Dodatku 3. (Mediji za objavu obavijesti) Prilogu XVI., medije u kojima stranka objavljuje obavijesti zatražene člankom 213., člankom 215. stavkom 4. i člankom 223., stavkom 2.

2.   Stranka SA izvodi sve razumne napore kako bi se razvila jedinstvena točka pristupa na regionalnoj razini. Stranka EU pruža tehničku i financijsku pomoć kako bi razvila, ustanovila i održala takvu jedinstvenu točku pristupa. Na takvu suradnju se upućuje u glavi VI. (Gospodarski i trgovinski razvoj) dijela III. ovog Sporazuma Provođenje ove odredbe podliježe ostvarenju inicijative o tehničkoj i financijskoj pomoći za razvoj, osnivanje i održavanje jedinstvene točke pristupa na razini Srednje Amerike.

3.   Svaka stranka odmah obavješćuje drugu stranku o svakoj izmjeni podataka stranke navedenih u Dodatku 2. (Mediji za objavu informacija o nabavi) ili 3. (Mediji za objavu obavijesti) Prilogu XVI.

Članak 213.

Objavljivanje obavijesti

1.   Za svaku obuhvaćenu nabavu, osim u okolnostima opisanima u članku 220., naručitelj objavljuje obavijesti o namjeri nabave u odgovarajućem mediju navedenom u Dodatku 3. (Mediji za objavu obavijesti) Prilogu XVI. Svaka obavijest uključuje informacije predviđene u Dodatku 4. (Obavijest o namjeri nabave) Prilogu XVI. Te su obavijesti dostupne elektroničkim putem bez naknade putem jedinstvene točke pristupa na regionalnoj razini, ako i u slučaju gdje postoje.

2.   Naručitelji se potiču da objavljuju, što je prije moguće, svake godine, obavijesti u vezi njihovih budućih planova nabave (dalje u tekstu „obavijest o planiranoj nabavi”). Takva obavijest treba uključivati predmet nabave i približni datum objave obavijesti o planiranoj nabavi ili datum kada se nabava može provesti.

3.   Naručitelj može, ako to domaće zakonodavstvo predviđa, koristiti obavijest o planiranoj nabavi kao obavijest o namjeri nabave uz uvjet da uključuje što je moguće više dostupnih informacija iz Dodatka 4. (Obavijest o namjeri nabave) i izjavu da zainteresirani dobavljači naručitelju izražavaju interes za nabavom.

Članak 214.

Uvjeti sudjelovanja

1.   Naručitelj ograničava sve uvjete za sudjelovanje u nabavi na one koji su ključni da se osigurava da dobavljač ima pravne i financijske sposobnosti i komercijalne i tehničke mogućnosti da poduzme dotičnu nabavu.

2.   Prilikom procjenjivanja ispunjava li dobavljač uvjete za sudjelovanje, naručitelj ocjenjuje financijske, komercijalne i tehničke sposobnosti dobavljača na temelju poslovnih aktivnosti dobavljača na i izvan državnog područja stranke naručitelja, i za sudjelovanje dobavljača u nabavi ne mora uvesti uvjet da je naručitelj već prije sklopio jedan ili više ugovora s naručiteljem te stranke ili da dobavljač mora imati prethodno radno iskustvo na državnom području te stranke.

3.   Prilikom izrade te procjene, naručitelj temelji svoju evaluaciju na uvjetima koji su unaprijed određeni u obavijestima ili dokumentaciji za nadmetanje.

4.   Naručitelj može isključiti dobavljača zbog poput bankrota, lažnih izjava, značajnih nedostataka u izvedbi bilo kojeg značajnog zahtjeva ili obveze iz prethodnog jednog ili više ugovora, presuda u vezi zločina ili drugih presuda u vezi ozbiljnih javnih kaznenih dijela, profesionalnih povreda, neplaćanja poreza ili sličnih razloga.

Svaka stranka može usvojiti ili održavati postupke za proglašavanje neprihvatljivim za sudjelovanje u strankinoj nabavi, na neodređeno ili određeno vrijeme, dobavljače za koje stranka smatra da su bili uključeni u neovlaštene ili druge nezakonite aktivnosti vezane uz nabavu. Na zahtjev druge stranke, stranka identificira, u izvedivoj mjeri, dobavljače za koje je iz ovih postupaka utvrđeno da su neprihvatljivi i, gdje je to prikladno, izmijeniti informacije u vezi onih dobavljača ili neovlaštenih ili nezakonitih aktivnosti.

5.   Naručitelj može zatražiti od ponuditelja da navede u ponudi sve udjele ugovora za koje ponuditelj može namijeniti podugovaranje s trećim strankama i sve predložene podugovaratelje. Ovime se ne dovodi se u pitanje ispitivanje glavnog dugovanja gospodarskog subjekta.

Članak 215.

Kvalifikacija i registracija dobavljača

1.   Ako naručitelj namjerava koristiti selektivno javno nadmetanje, on:

(a)

uključiti u obavijest o namjeri nabave barem informacije navedene u stavku 1. Dodatka 4. (Obavijest o namjeri nabave) Prilogu XVI. i pozvati dobavljače da predaju zahtjev za sudjelovanje; i

(b)

daje, do početka vremenskog razdoblja javnog nadmetanja, barem informacije navedene u stavku 2. Dodatka 4. (Obavijest o namjeri nabave) Prilogu XVI. kvalificiranim ili registriranim dobavljačima.

2.   Naručitelji kao kvalificirane dobavljače priznaju sve domaće dobavljače i sve dobavljače druge stranke koji ispunjavaju uvjete za sudjelovanje u određenoj nabavi, osim ako naručitelj u obavijesti o namjeri nabave ne navede bilo kakva ograničenja s obzirom na dobavljače kojima će biti dopušteno podnošenje ponuda i kriterije za odabir ograničenog broja dobavljača.

3.   Ako dokumentacija za nadmetanje nije javno dostupna na dan objave obavijesti iz stavka 1., naručitelj osigurava da se ta dokumentacija stavi na raspolaganje istovremeno svim odabranim kvalificiranim dobavljačima u skladu sa stavkom 2.

4.   Naručitelj može održavati popis dobavljača, uz uvjet da se obavijest o pozivanju zainteresiranih dobavljača na prijavljivanje za uključivanje na popis objavljuje godišnje, i ako je objavljen elektroničkim putem, da se kontinuirano stavlja na raspolaganje na prikladnom mediju navedenom u Dodatku 3. (Mediji za objavu obavijesti) Prilogu XVI. Takva obavijest uključuje informacije predviđene u Dodatku 5. (Obavijest o pozivanju zainteresiranih dobavljača na prijavljivanje za uključivanje na popis dobavljača) Prilogu XVI.

5.   Neovisno o stavku 4., ako je popis dobavljača valjan tri godine ili manje, naručitelj može objaviti obavijest navedenu u tom stavku samo jednom, na početku razdoblja valjanosti popisa, uz uvjet da obavijest navodi razdoblje valjanosti i da daljnje obavijesti neće biti objavljene.

6.   Naručitelj dopušta dobavljačima da se prijave u bilo koje vrijeme za uključivanje na popis dobavljača i uključuje na popis unutar razumno kratkog vremena sve dobavljače koji su ispunili odgovarajuće uvjete.

7.   Naručitelj može, ako je to predviđeno zakonodavstvom stranke, koristiti obavijest o pozivanju dobavljača da se prijave za uključivanje na popis dobavljača kao obavijest o namjeri nabave, uz uvjet da:

(a)

obavijest se objavljuje u skladu sa stavkom 4. i uključuje informacije koje su zatražene Dodatkom 5. (Obavijest o pozivanju zainteresiranih dobavljača na prijavljivanje za uključivanje na popis dobavljača) i one informacije koje su zatražene Dodatkom 4. (Obavijest o planiranoj nabavi) Prilogu XVI., a koje su dostupne, i sadrži izjavu da ona predstavlja obavijest o planiranoj nabavi;

(b)

naručitelj odmah dostavlja dobavljačima koji su mu iskazali interes u danoj nabavi, dostatne informacije kako bi se dopustilo da se ocijeni njihov interes za nabavom, uključujući sve preostale informacije koje su zatražene Dodatkom 4. (Obavijest o planiranoj nabavi) Prilogu XVI., u mjeri u kojoj su takve informacije dostupne; i

(c)

dobavljaču koji se prijavio za uključivanje na popis dobavljača u skladu sa stavkom 6., može se dopustiti da se natječe u danoj nabavi, ako ima dovoljno vremena za naručitelja da ispita ispunjava li dobavljač uvjete za sudjelovanje.

8.   Naručitelj odmah obavješćuje sve dobavljače koji predaju zahtjev za sudjelovanje ili prijavu za uključivanje na popis dobavljača o odluci naručitelja uzimajući pritom u obzir zahtjev.

9.   Ako naručitelj odbije zahtjev dobavljača da se kvalificira ili prijavi za uključivanje na popis dobavljača, prestaje priznavati dobavljača kao kvalificiranog ili ukloni dobavljača s popisa dobavljača, subjekt odmah obavješćuje dobavljača i, na zahtjev dobavljača, odmah pruža dobavljaču pisano objašnjenje o razlozima svoje odluke.

10.   Stranke navode u odjeljku F (Opće napomene) Dodatka 1. (Opseg) Prilogu XVI., koji subjekti mogu koristiti popis dobavljača.

Članak 216.

Tehničke specifikacije

1.   Naručitelj ne priprema, usvaja ili primjenjuje bilo kakve tehničke specifikacije ili određuje bilo kakav postupak ocjenjivanja sukladnosti sa svrhom ili učinkom stvaranja nepotrebnih prepreka međunarodnoj trgovini.

2.   Tijekom određivanja tehničkih specifikacija za robu ili usluge koje se nabavljaju, naručitelj može, kada je to prikladno:

(a)

navesti tehničke specifikacije s obzirom na izvedbu i funkcionalne zahtjeve, umjesto dizajna ili opisnih karakteristika; i

(b)

temeljiti tehničke specifikacije na međunarodnim normama, ako one postoje; u protivnom, na nacionalnim tehničkim propisima, priznatim nacionalnim normama ili građevinskim aktima.

3.   Ako se dizajn ili opisne karakteristike koriste za tehničke specifikacije, naručitelj navodi, prema potrebi, da će razmotriti ponude jednakovrijedne robe ili usluga koje dokazano ispunjavaju uvjete nabave uključivanjem riječi poput „ili jednakovrijedno” u natječajnu dokumentaciju.

4.   Naručitelj ne propisuje tehničke specifikacije koje zahtijevaju ili upućuju na određeni žig ili trgovački naziv, patent, autorsko pravo, obličje, vrstu, posebno podrijetlo, proizvođača ili dobavljača, osim ako ne postoji neki drugi dovoljno precizan ili razumljiv način kako bi se opisali zahtjevi nabave i pod uvjetom da subjekt uključuje riječi, kao što su „ili jednakovrijedno”, u natječajnu dokumentaciju.

5.   Naručitelj ne traži i ne prihvaća savjete koji se mogu upotrijebiti u pripremi ili usvajanju bilo kakvih tehničkih specifikacija za konkretnu nabavu, od osobe koja bi mogla imati poslovni interes u nabavi, na način koji bi spriječio tržišno natjecanje.

6.   Radi veće jasnoće, ovaj članak nije namijenjen sprečavanju naručitelja da pripremi, usvoji ili primjeni tehničke specifikacije kako bi promicao očuvanje prirodnih resursa ili zaštite okoliša.

Članak 217.

Dokumentacija za nadmetanje

1.   Naručitelj dobavljačima dostavlja dokumentaciju za nadmetanje koja uključuje sve informacije koje su im potrebne kako bi mogli pripremiti i dostaviti odgovarajuće ponude. Osim ako to nije već dostavljeno u obavijesti o namjeri nabave, takva dokumentacija uključuje potpun opis pitanja navedenih u Dodatku 8. (Dokumentacija za nadmetanje) Prilogu XVI.

2.   Naručitelj odmah dostavlja, na zahtjev, dokumentaciju za nadmetanje svim dobavljačima koji sudjeluju u nabavi; i odgovara na sve razumne zahtjeve za relevantnim podacima koje preda dobavljač koji sudjeluje u nabavi, uz uvjet da takve informacije ne daju dobavljaču prednost pred svojim konkurentima u nabavi i da je zahtjev predan unutar odgovarajućeg roka.

3.   Ako tijekom nabave naručitelj promijeni ili izmijeni kriterije ili zahtjeve iz obavijesti o namjeri nabave ili dokumentacije za nadmetanje dostavljene dobavljačima koje sudjeluju, dužan je dostaviti u pisanom obliku sve takve promjene:

(a)

svim dobavljačima koji sudjeluju u vrijeme kada su informacije izmijenjene, ako je to poznato, i u svim ostalim slučajevima, na isti način kao i izvorne informacije; i

(b)

u odgovarajuće vrijeme kako bi dopustio dobavljačima da promijene i ponovno predaju izmijenjene ponude, prema potrebi.

Članak 218.

Rokovi

Naručitelj, u skladu sa svojim potrebama, pruža dovoljno vremena dobavljačima da pripreme i predaju zahtjeve za sudjelovanje i uzvratne ponude, uzimajući pritom u obzir čimbenike poput prirode i složenosti nabave, opseg predviđenog podugovaranja i vrijeme za prijenos ponuda iz stranih i domaćih točaka gdje se elektronička sredstva ne koriste. Takvi rokovi, uključujući sva produljenja rokova, jednaki su za sve zainteresirane ili uključene dobavljače. Primjenjivi rokovi predviđeni su u Dodatku 6. (Rokovi) Prilogu XVI.

Članak 219.

Pregovori

1.   Svaka stranka može u sljedećim slučajevima za svoje naručitelje predvidjeti da vodi nabavu kroz postupak pregovora:

(a)

u okviru nabava za koje su naveli takvu namjeru u obavijesti o planiranoj nabavi; ili

(b)

ako je iz ocjene razvidno da nijedna ponuda nije očito najpovoljnija u smislu konkretnih kriterija za ocjenu određenih u obavijestima ili dokumentaciji za nadmetanje.

2.   Naručitelj:

(a)

osigurava da se svako isključenje dobavljača iz pregovora izvršava u skladu s kriterijima za ocjenu određenima u obavijestima ili dokumentaciji za nadmetanje; i

(b)

ako su pregovori završeni, određuje zajednički rok u kojem preostali dobavljači mogu podnijeti bilo kakve nove ili revidirane ponude.

Članak 220.

Uporaba ograničenog javnog nadmetanja ili drugih jednakovrijednih postupaka javnog nadmetanja

1.   Pod uvjetom da se natječajni postupak ne koristi za izbjegavanje konkurencije ili za zaštitu domaćih dobavljača, naručitelj može dodijeliti ugovor ograničenim javnim nadmetanjem ili drugim jednakovrijednim natječajnim postupcima u sljedećim okolnostima:

(a)

ako,

i.

nije predana nijedna ponuda ili ni jedan dobavljač nije zatražio sudjelovanje;

ii.

nije predana nijedna ponuda u skladu s osnovnim zahtjevima natječajne dokumentacije;

iii.

ni jedan dobavljač ne ispunjava uvjete za sudjelovanje; ili

iv.

su predane ponude bile namještene;

uz uvjet da se zahtjevi natječajne dokumentacije ne mijenjaju značajno;

(b)

ako za umjetnine zbog povezanih sa zaštitom isključivih prava intelektualnog vlasništva, poput patenata ili autorskog prava, ili vlasničkih informacija, ili ako se u odsustvu konkurencije iz tehničkih razloga, roba ili usluge mogu dostaviti samo iz određenih razloga i ne postoji razumna alternativa ili zamjena;

(c)

za dodatne isporuke robe ili usluga od strane izvornog dobavljača koje nisu bile uključene u početnu nabavu, ako promjena dobavljača za takvu dodatnu robu ili usluge:

i.

se ne može izvršiti iz gospodarskih ili tehničkih razloga poput zahtjeva zamjene ili međudjelovanja s postojećom opremom, softverom, uslugama ili instalacijama nabavljenima u sklopu početne nabave; i

ii.

bi mogla prouzročiti znatnu neugodnost ili značajno umnožavanje troškova za naručitelja;

(d)

za robu kupljenu na tržištu robe;

(e)

ako naručitelj nabavi prototip ili prvu robu ili uslugu koja je razvijena na njegov zahtjev za vrijeme trajanja i za određeni ugovor za istraživanje, pokus, studiju ili izvorni razvoj. Kada se takvi ugovori ispune, daljnja nabava robe ili usluga podliježe ovoj glavi;

(f)

ako su dodatne građevinske usluge, koje nisu bile uključene u prvotni ugovor, ali su bile u okviru ciljeva prvotne dokumentacije za nadmetanje, zbog nepredviđenih okolnosti postale neophodne za završetak građevinskih usluga koje su u tom ugovoru opisane. Međutim, ukupna vrijednost ugovora koji se sklapaju za dodatne usluge ne smiju premašiti 50 % iznosa početnog ugovora;

(g)

u mjeri u kojoj je nužno potrebno ako zbog iznimne hitnosti zbog događaja koje naručitelj nije mogao predvidjeti, roba ili usluge ne mogu pravovremeno biti pribavljene posredstvom otvorenog postupka javnog nadmetanja i uporabom otvorenog postupka javnog nadmetanja bi mogao dovesti do ozbiljne štete za naručitelja, programske odgovornosti naručitelja, ili stranke;

(h)

ako je ugovor dodijeljen dobitniku natječaja za dizajn uz uvjet da je natječaj organiziran na način koji je u skladu s načelima ove glave, i sudionike procjenjuje neovisni žiri s ciljem dodjeljivanja pobjedniku ugovora o dizajnu; ili

(i)

u slučajevima koje utvrđuje svaka stranka u odjeljku F (Opće napomene) Dodatka 1. (Opseg) Prilogu XVI.

2.   Naručitelj vodi evidenciju ili priprema pisana izvješća u kojima se pruža određeno obrazloženje za svaki ugovor dodijeljen prema odredbama stavka 1.

Članak 221.

Elektroničke dražbe

Ako naručitelj namjerava provesti obuhvaćenu nabavu koristeći elektroničku dražbu, on svakom sudioniku, prije početka elektroničke dražbe dostavlja:

(a)

metodu automatske evaluacije, uključujući matematičku formulu, koja se temelji na kriterijima za evaluaciju određenim u natječajnoj dokumentaciji i koja će se koristiti za automatsko rangiranje ili ponovno rangiranje tijekom dražbe;

(b)

rezultate svake početne evaluacije elemenata ponude ako se ugovor dodjeljuje na temelju najpovoljnije ponude; i

(c)

sve ostale relevantne informacije vezane uz vođenje dražbe.

Članak 222.

Postupanje s ponudama i dodjeljivanje ugovora

1.   Naručitelj dobiva, otvara i postupa sa svim ponudama u skladu s postupcima koji jamče pravednost i nepristranost postupka nabave i povjerljivost ponuda.

2.   Za dodjeljivanje treba razmotriti je li ponuda u pisanom obliku i je li u vrijeme otvaranja u skladu s osnovnim zahtjevima navedenima u natječajnoj dokumentaciji i ako je to primjenjivo, u obavijestima, i dolazi li od dobavljača koji ispunjava uvjete za sudjelovanje.

3.   Osim ako naručitelj ne odluči da dodjela ugovora nije u javnom interesu, dodjeljuje ugovor dobavljaču za kojeg utvrdi da je sposoban ispuniti uvjete ugovora i koji je na temelju kriterija za evaluaciju određenih u obavijestima i natječajnoj dokumentaciji, predao najpovoljniju ponudu, ili u slučaju u kojem je cijena jedini kriterij, najnižu cijenu.

4.   Ako naručitelj dobije ponudu s cijenom koja je neuobičajeno niža od cijena u ostalim predanim ponudama, može provjeriti s dobavljačem ispunjava li uvjete za sudjelovanje i je li sposoban ispuniti uvjete ugovora.

Članak 223.

Transparentnost informacija o nabavi

1.   Naručitelj odmah, na zahtjev i u pisanom obliku, obavješćuje dobavljače koji sudjeluju u nabavi o svojim odlukama u vezi s dodjelom ugovora. Podložno stavcima 2. i 3. članka 224. naručitelj na zahtjev daje neuspješnom dobavljaču objašnjenje razloga zašto nije odabrao njegovu ponudu i relativne prednosti ponude uspješnog dobavljača.

2.   Nakon dodjeljivanja svakog ugovora obuhvaćenog ovom glavom, naručitelj što je prije moguće, u skladu s rokovima određenima u zakonodavstvu svake stranke, objavljuje obavijest u prikladnom časopisu ili elektroničkom mediju navedenom u dodatku 3. (Mediji za objavu obavijesti) Prilogu XVI. Ako se koristi samo elektronički medij, informacije moraju ostati dostupne tijekom razumnog vremenskog razdoblja. Obavijest uključuje barem informacije određene u Dodatku 7. (Obavijesti o dodjeljivanju) Prilogu XVI.

Članak 224.

Objava podataka

1.   Na zahtjev druge stranke svaka stranka odmah daje sve bitne podatke o odluci o obuhvaćenoj nabavi, s ciljem određivanja je li nabava provedena u skladu s pravilima iz ove glave. U slučajevima gdje odavanje takvih podataka dovodi u pitanje konkurentnost u budućim ponudama, stranka koja dobiva informacije, ne otkriva ih nijednom dobavljaču, osim nakon savjetovanja s i uz dopuštenje stranke koja je dala podatke.

2.   Bez obzira na bilo koju drugu odredbu ove glave stranka, uključujući svoje naručitelje, nijednom dobavljaču ne daje informacije koje mogu dovesti u pitanje poštenu konkurenciju između dobavljača.

3.   Ništa se u ovoj glavi ne tumači se kao zahtjev stranci, uključujući njezine naručitelje, nadležna tijela i kontrolnih tijela za otkrivanje povjerljivih informacija ako njihovo otkrivanje ometa kazneni progon, može dovesti u pitanje poštenu konkurenciju između dobavljača, moglo bi dovesti u pitanje legitimne komercijalne interese određenih osoba, uključujući zaštitu intelektualnog vlasništva ili bi moglo na drugi način suprotno javnom interesu.

Članak 225.

Domaći postupci preispitivanja

1.   Svaka stranka utvrđuje i održava pravovremene, djelotvorne, transparentne i nediskriminirajuće administrativne ili sudske postupke preispitivanja kroz koje dobavljač može predstaviti izazov u vezi s obvezama stranke i njezinih subjekata iz ove glave koji mogu proizaći iz konteksta obuhvaćene nabave, u kojoj dobavljač ima ili je imao interes. Pravila postupanja za sve izazove su u pisanom obliku i opće su dostupna.

2.   Svaka stranka može predvidjeti u svom domaćem zakonodavstvu, da u slučaju pritužbe dobavljača koja proizlazi iz konteksta obuhvaćene nabave, potiče svog naručitelja i dobavljača da traže rješavanje pritužbe putem konzultacije. Naručitelj odobrava nepristrano i pravovremeno razmatranje svake takve pritužbe na način koji ne dovodi u pitanje sudjelovanje dobavljača u tekućim ili budućim nabavama ili njegovo pravo na traženje korektivnih mjera iz administrativnih ili sudskih postupaka preispitivanja.

3.   Svakom se dobavljaču, od trenutka kada mu je osnova za pritužbu postala poznata ili mu je opravdano trebala postati poznata, daje dovoljno vremena za pripremu i podnošenje pritužbe, što ni u kojem slučaju ne smije biti manje od deset dana.

4.   Svaka stranka osniva ili imenuje najmanje jedno nepristrano administrativno ili pravosudno tijelo koje je neovisno o njezinim naručiteljima za primanje i preispitivanje pritužbe dobavljača koja proizlazi iz konteksta obuhvaćene nabave.

5.   Ako neko tijelo osim nadležnog tijela navedenog u stavku 4. u početku preispita pritužbu, stranka osigurava da se dobavljač može žaliti na početnu odluku nepristranom administrativnom ili pravosudnom tijelu koje je neovisno od naručitelja čija nabava podliježe predmetu pritužbe. Tijelo nadležno za pravnu zaštitu, a koje nije sud, podliježe pravosudnoj kontroli ili ima postupovno jamstvo koje predviđa da:

(a)

naručitelj odgovara pisanim putem na pritužbu i otkriva svu relevantnu dokumentaciju tijelu nadležnom za pravnu zaštitu;

(b)

sudionici postupaka (dalje u tekstu „sudionici”) imaju pravo da ih se sasluša prije odluke tijela nadležnog za pravnu zaštitu o pritužbi;

(c)

sudionici imaju pravo da ih se predstavlja i prati;

(d)

svi sudionici imaju pristup svim postupcima; i

(e)

dostavljaju se odluke ili preporuke u vezi izazova dobavljača, u razumnom vremenskom roku pisanim putem s objašnjenjem temelja za svaku odluku ili preporuku.

6.   Svaka stranka usvaja ili održava postupke koji predviđaju:

(a)

brze privremene mjere da si se sačuvala prilika dobavljača da sudjeluju u nabavi. Takve privremene mjere mogu rezultirati obustavom postupka nabave. Postupci mogu predvidjeti da prevladavajuće štetne posljedice za dotične interese, uključujući javni interes, mogu biti uzeti u obzir prilikom odlučivanja trebaju li se takve mjere primijeniti. Samo uzrok nedjelovanja se dostavlja pisanim putem; i

(b)

popravne mjere ili kompenzaciju za gubitak ili pretrpljenu štetu, u skladu sa zakonodavstvom svake stranke, u slučajevima kada je tijelo nadležno za pravnu zaštitu odredilo da nema kršenja ili neispunjenja navedenih u stavku 1.

Članak 226.

Izmjene i ispravci opsega

1.   Stranka EU podnosi izmjene i ispravke opsega kroz bilateralne pregovore sa svakom dotičnom republikom stranke SA. Obratno, svaka republika stranke SA podnosi izmjene i ispravke opsega kroz bilateralne pregovore sa svakom strankom EU.

Ako stranka ima namjeru izmjene svog opsega nabave iz ove glave, ona

(a)

obavješćuje drugu dotičnu stranku ili stranke pisanim putem; i

(b)

uključuje u obavijest prijedlog primjernih kompenzacijskih prilagodbi za drugu stranku da održi razinu opsega usporedivu s onim prije izmjene.

2.   Neovisno o podstavku 1. točki (b), stranka ne treba osigurati kompenzacijska usklađenja ako:

(a)

izmjene u pitanju su manje izmjene ili ispravci samo formalne prirode; ili

(b)

predložene izmjene se odnose na subjekt nad kojim je stranka djelotvorno otklonila svoj nadzor ili utjecaj.

Stranke mogu načiniti manje izmjene ili ispravke samo formalne prirode u svom opsegu iz ove glave, u skladu s odredbama iz glave XIII. (Posebne zadaće u pitanjima trgovina tijela s poslovnim nastanom iz ovog Sporazuma) dijela IV. ovog Sporazuma.

3.   Ako se dotična stranka EU ili republika stranke SA ne slaže da:

(a)

je prilagodba predložena u skladu s podstavkom 1. točkom (b) primjerena za održavanje usporedive razine obostrano dogovorenog opsega;

(b)

je predložena izmjena manja izmjena ili ispravak u skladu s podstavkom 2. točkom (a); ili

(c)

se predložena izmjena odnosi na subjekt nad kojim je stranka učinkovito uklonila svoj nadzor ili utjecaj u skladu s podstavkom 2. točkom (b),

mora uložiti prigovor pisanim putem unutar trideset dana od primitka obavijesti iz stavka 1. ili se smatra da je pristala na izmjene ili predložene izmjene uključujući za potrebe glave X. (Rješavanje sporova) dijela IV. ovog Sporazuma.

4.   Ako se dotične stranke slože o predloženim izmjenama, ispravcima ili manjim izmjenama uključujući u slučajeve u kojima nije uložen prigovor u roku od trideset dana iz stavka 3., izmjene se provode u skladu s odredbama stavka 6.

5.   Stranka EU i svaka republika stranke SA može se u bilo koje vrijeme uključiti u bilateralne pregovore o proširenju pristupa tržištu obostrano dodijeljenog u skladu s ovom glavom, u skladu s mjerodavnim institucionalnim i postupovnim aranžmanima predviđenima ovim Sporazumom.

6.   Vijeće za pridruživanje izmjenjuje odgovarajuće dijelove odjeljaka A, B i C Dodatka 1. (Opseg) Prilogu XVI. kako bi odrazio izmjene dogovorene između stranaka, tehničke ispravke ili manje izmjene.

Članak 227.

Suradnja i tehnička pomoć u javnoj nabavi

Stranke su suglasne da je u njihovom zajedničkom interesu da promiču inicijative za uzajamnu suradnju i tehničku pomoć u vezi pitanja povezanih s javnom nabavom. U tom smislu, stranke su odredile niz aktivnosti suradnje koje su određene u članku 58. glave VI. (Gospodarski i trgovinski razvoj) dijela III. ovog Sporazuma.

GLAVA VI.

INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

POGLAVLJE 1.

Ciljevi i načela

Članak 228.

Ciljevi

Ciljevi ove glave su:

(a)

osigurati odgovarajuću i učinkovitu zaštitu prava intelektualnog vlasništva na državnim područjima stranka, uzimajući u obzir gospodarsku situaciju i društvene ili kulturne potrebe svake stranke;

(b)

promicati i poticati prijenos tehnologija između obje regije kako bi se omogućilo stvaranje pouzdane i održive tehnološke osnove u republikama strankama stranke SA; i

(c)

promicati tehničku i financijsku suradnju u području prava intelektualnog vlasništva između obje regije.

Članak 229.

Narav i područje primjene obveza

1.   Stranke osiguravaju odgovarajuću i učinkovitu zaštitu međunarodnih ugovorâ u vezi s intelektualnim vlasništvom kojih su stranke i Sporazuma WTO-a o trgovinskim aspektima prava intelektualnoga vlasništva (dalje u tekstu: „Sporazum o TRIPS-u”). Odredbe ove glave dopunjuju i dalje određuju prava i obveze među strankama na temelju Sporazuma o TRIPS-u i drugih međunarodnih ugovorâ u vezi s intelektualnim vlasništvom.

2.   Intelektualno vlasništvo i javno zdravlje:

(a)

stranke priznaju važnost Deklaracije iz Dohe o Deklaraciji o Sporazumu o TRIPS-u i javnom zdravlju koju je 14. studenoga 2001. donijela Ministarska konferencija WTO-a. Pri tumačenju i provedbi prava i obveza na temelju ove glave, stranke osiguravaju sukladnost s ovom Deklaracijom;

(b)

stranke doprinose provedbi i poštuju Odluku Općeg vijeća WTO-a od 30. kolovoza 2003. o primjeni stavka 6. Deklaracije iz Dohe o Sporazumu o TRIPS-u i javnom zdravlju, kao i Protokol o izmjeni Sporazuma o TRIPS-u sastavljen u Ženevi 6. prosinca 2005.

3.

(a)

Za potrebe ovog Sporazuma, prava intelektualnog vlasništva obuhvaćaju autorsko pravo, uključujući autorsko pravo u računalnim programima i u bazama podataka i povezana prava, prava povezana s patentima, zaštitnim žigovima, trgovačkim nazivima, industrijskim dizajnom, rasporedom planova (topografije) integriranih sklopova, oznakama zemljopisnog podrijetla, uključujući oznake izvornosti, biljne sorte i zaštitu neobjavljenih informacija;

(b)

za potrebe ovog Sporazuma, u vezi nelojalne konkurencije, daje se zašita u skladu s člankom 10.a Pariške konvencije za zaštitu industrijskog vlasništva (Stockholmski akt, 1967.) (dalje u tekstu: „Pariška konvencija”).

4.   Stranke priznaju suvereno pravo država nad svojim prirodnim resursima i pristup svojim genetskim resursima u skladu s onime što je utvrđeno u Konvenciji o biološkoj raznolikosti (1992.). Ni jedna odredba iz ove glave ne sprečava stranke da usvoje ili održavaju mjere promicanja očuvanja biološke raznolikosti, održivog korištenja njezinih sastavnica i pravednog i pravičnog sudjelovanja u koristima koje proizlaze iz uporabe genetskih resursa, u skladu s onime što je utvrđeno u Konvenciji.

5.   Stranke prepoznaju važnost poštovanja, očuvanja i održavanja autohtonog znanja lokalne zajednice, inovacija i praksi koji uključuju tradicionalne prakse u vezi s očuvanjem i održivom primjenom biološke raznolikosti.

Članak 230.

Tretman najpovlaštenije države i nacionalni tretman

U skladu s člancima 3. i 4. Sporazuma o TRIPS-u i uz izuzetke predviđene tim odredbama, svaka stranka odobrava državljanima druge stranke:

(a)

tretman koji nije nepovoljniji od tretmana kojeg odobrava svojim vlastitim državljanima u vezi sa zaštitom intelektualnog vlasništva; i

(b)

sve prednosti, pogodnosti, povlastice ili imunitet kojeg odobrava državljanima bilo koje druge države u vezi sa zaštitom intelektualnog vlasništva.

Članak 231.

Prijenos tehnologije

1.   Stranke su suglasne razmjenjivati stajališta i informacije o svojim postupcima i politikama koje utječu na prijenos tehnologije, kako u okviru svojih odnosnih regija, tako i s trećim zemljama, s ciljem stvaranja mjera za olakšavanje protoka informacija, poslovnih partnerstava i dodjelu dozvola i podugovaranje. Osobita pažnja posvećuje se uvjetima koji su potrebni za stvaranje odgovarajućeg okoliša koji omogućuje prijenos tehnologije među strankama, uključujući, između ostalog, pitanja poput razvoja ljudskog kapitala i pravnog okvira.

2.   Stranke priznaju važnost obrazovanja i stručnog osposobljavanja za prijenos tehnologije koji se može postići akademskim, stručnim i/ili poslovnim programima razmjene usmjerenim prijenosu znanja između stranaka (33).

3.   Stranke poduzimaju mjere, prema potrebi, za sprječavanje ili nadzor postupaka izdavanja dozvola ili uvjeta koji se odnose na prava intelektualnoga vlasništva koji bi mogli negativno utjecati na međunarodni prijenos tehnologije i koji predstavljaju zloupotrebu prava intelektualnoga vlasništva od strane vlasnika tih prava ili zloupotrebu očitih informacijskih asimetrija u pregovorima o dozvolama.

4.   Stranke priznaju važnost kreiranja mehanizama koji jačaju i promiču ulaganja u republike stranke SA, posebno u inovativnim i visokotehnološkim sektorima. Stranka EU ulaže sve napore kako bi institucijama i poduzećima na svojem državnom području ponudila poticaje namijenjene promicanju i pogodovanju prijenosa tehnologije institucijama i poduzećima republika stranke SA, tako da im dopušta da ustanove održivu tehnološku platformu.

5.   Aktivnosti opisane za ostvarivanje ciljeva navedenih u ovom članku određene su člankom 55. glave VI. (Gospodarski i trgovinski razvoj) dijela III. ovog Sporazuma.

Članak 232.

Iscrpljenje

Stranke slobodno uspostavljaju vlastiti režim za iscrpljenje prava intelektualnog vlasništva, u skladu s odredbama Sporazuma o TRIPS-u.

POGLAVLJE 2.

Norme koje se odnose na prava intelektualnoga vlasništva

ODJELJAK A

Autorsko pravo i srodna prava

Članak 233.

Odobrena zaštita

Stranke postupaju u skladu s:

(a)

Međunarodnom konvencijom za zaštitu umjetnika izvođača, proizvođača fonograma i organizacija za radiodifuziju (Rim, 1961.) (dalje u tekstu: „Rimska konvencija”);

(b)

Bernskom konvencijom za zaštitu književnih i umjetničkih djela (1886., posljednji put izmijenjena 1979.) (dalje u tekstu: „Bernska konvencija”);

(c)

Ugovorom Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo o autorskom pravu (Ženeva, 1996.) (dalje u tekstu: „WCT”); i

(d)

Ugovorom Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo o izvedbama i fonogramima (Ženeva, 1996.) (dalje u tekstu: „WPPT”).

Članak 234.

Trajanje autorskih prava

Stranke su suglasne da se za izračun uvjeta zaštite autorskih prava, pravila određena u člancima 7. i 7.a Bernske konvencije primjenjuju na zaštitu književnih i umjetničkih djela, uz uvjet da je najkraće trajanje uvjeta zaštite određene u stavcima 1., 2., 3. i 4. članka 7. Bernske Konvencije sedamdeset godina.

Članak 235.

Trajanje srodnih prava

Stranke su suglasne da se za izračun uvjeta zaštite prava umjetnika izvođača, proizvođača fonograma i organizacija za emitiranje, odredbe određene u članku 14. Rimske konvencije primjenjuju uz uvjet da je najkraće trajanje uvjeta zaštite određene u članku 14. Rimske Konvencije pedeset godina.

Članak 236.

Kolektivno upravljanje pravima

Stranke priznaju važnost izvedbi udruga za kolektivno ostvarivanje prava, uspostavu aranžmana među njima, s ciljem međusobnog osiguravanja lakšeg pristupa i dostave sadržaja između državnih područja stranaka i postizanja visoke razine razvoja uzimajući u obzir provedbu njihovih zadataka.

Članak 237.

Radiodifuzijsko emitiranje i komunikacija prema javnosti (34)

1.   Za potrebe ove odredbe, komunikacija izvedbe ili fonograma prema javnosti znači prijenos zvuka izvedbe ili zvukova ili prikaza zvuka, snimljenih na fonogramu, putem bilo kojeg medija, osim radiodifuzijskog emitiranja. Za potrebe ovog članka, „komunikacija prema javnosti” uključuje omogućivanje javnosti da čuje zvukove ili prikaze zvukova snimljenih na fonogramu.

2.   U skladu s nacionalnim pravom, stranke izvođačima osiguravaju isključivo pravo da odobre ili zabrane radiodifuzijsko emitiranje i komunikaciju prema javnosti njihovih izvedbi, osim ako je sama izvedba već takva izvedba ili je nastala prema snimci.

3.   Umjetnici izvođači i proizvođači fonograma imaju pravo na jednostruku primjerenu naknadu za izravno ili neizravno korištenje fonograma objavljeno u komercijalne svrhe, za emitiranje ili za bilo kakvu komunikaciju javnosti. Stranke mogu, u izostanku sporazuma između umjetnika izvođača i proizvođača fonograma, utvrditi uvjete u vezi dijeljenja ove naknade između obje kategorije nositelja prava.

4.   Stranke osiguravaju organizacijama za emitiranje isključivo pravo da odobre ili zabrane ponovno bežično radiodifuzijsko emitiranje njihovih izvedbi, kao i komunikaciju prema javnosti njihovih televizijskih izvedbi, ako se takva komunikacija odvija na javno dostupnim mjestima uz plaćanje ulaznice.

5.   Stranke u svojem zakonodavstvu mogu predvidjeti ograničenja i izuzetke u pogledu prava određenih u stavcima 2., 3. i 4. samo u određenim posebnim slučajevima koji nisu u suprotnosti s uobičajenim iskorištavanjem predmeta i neopravdano ne dovode u pitanje legitimne interese nositelja prava.

ODJELJAK B

Žigovi

Članak 238.

Međunarodni sporazumi

Europska unija i republike stranke SA poduzimaju sve odgovarajuće napore kako bi:

(a)

pristupile Protokolu koji se odnosi na Madridski sporazum o međunarodnoj registraciji žigova (Madridski protokol, 1989.) ili ga ratificirale; i

(b)

postupale u skladu s Ugovorom o patentnom pravu (Ženeva, 1994.).

Članak 239.

Postupak registracije

Stranka EU i republike stranke SA osiguravaju sustav registracije žigova u kojem je svaka konačna odluka koju donese služba nadležna za žigove valjano obrazložena i u pisanom obliku. Kao takvi, razlozi za uskraćivanje registracije žigova dostavljaju se u pisanom obliku podnositelju zahtjeva koji će imati mogućnost osporiti takvo uskraćivanje te mogućnost žalbe na konačno uskraćivanje registracije pred sudom. Stranka EU i republike stranke SA također uvode mogućnost prigovora na registraciju žiga. Takav je postupak prigovora je proturječan.

Članak 240.

Dobro poznati žigovi

Primjenjuje se mutatis mutandis članak 6.a Pariške konvencije na robu ili usluge koje nisu identične ili slične onima koji su identificirani dobro poznatim žigom, uz uvjet da uporaba takvog žiga u vezi te robe ili usluga ukazuje na povezanost između te robe ili usluga i vlasnika žiga, i uz uvjet da je vjerojatno da će interesi vlasnika žiga biti narušeni takvom uporabom. Radi veće jasnoće, stranke također mogu primijeniti tu zaštitu na neregistrirane dobro poznate žigove.

Članak 241.

Izuzeci u vezi s pravima dodijeljenima žigom

Stranke mogu ustanoviti ograničene iznimke za prava dodijeljena žigom, kako što je poštena uporaba opisnih uvjeta. Takve iznimke uzimaju u obzir legitimne interese vlasnika registriranog žiga i trećih strana.

ODJELJAK C

Oznake zemljopisnog podrijetla

Članak 242.

Opće odredbe

1.   Sljedeće se odredbe primjenjuju na priznavanje i zaštitu oznaka zemljopisnog podrijetla koje potječu iz državnih područja stranaka.

2.   U smislu ovog Sporazuma, oznake zemljopisnog podrijetla oznake su koje identificiraju robu kao robu podrijetlom s državnog područja stranke, regije ili lokaliteta na tom državnom području, ako se kvaliteta, ugled ili druge značajke robe u osnovi pripisuju zemljopisnom podrijetlu.

Članak 243.

Područje primjene i opseg

1.   Stranke ponovno potvrđuju svoja prava i obveze određena u dijelu II., odjeljku 3., Sporazuma o TRIPS-u.

2.   Oznake zemljopisnog podrijetla stranke koje druga stranka treba zaštititi podliježu ovom članku samo ako se prepoznaju i deklariraju kao takve u svojoj zemlji podrijetla.

Članak 244.

Sustav zaštite

1.   Stranke održavaju ili uspostavljaju sustave zaštite oznaka zemljopisnog podrijetla u svom zakonodavstvu, do stupanja na snagu ovog Sporazuma u skladu s člankom 353., stavkom 5. dijela V.

2.   Zakonodavstvo stranaka sadrži elemente kao što su:

(a)

registar oznaka zemljopisnog podrijetla koje su zaštićene na njihovim odnosnim državnim područjima;

(b)

upravni postupak kojim se provjerava identificiraju li oznake zemljopisnog podrijetla robu kao robu podrijetlom s državnog područja, iz regije ili lokaliteta jedne stranke, ako se kvaliteta, ugled ili druge značajke robe u osnovi pripisuju zemljopisnom podrijetlu;

(c)

zahtjev da registrirani naziv odgovara određenom proizvodu ili proizvodima za koje je utvrđena specifikacija koja se može izmijeniti samo odgovarajućim upravnim postupkom

(d)

odredbe o kontroli koje se primjenjuju na proizvodnju robe;

(e)

pravo svakog korisnika s poslovnim nastanom na tom području koji podliježe sustavu kontrole da koristi zaštićeni naziv pod uvjetom da je proizvod u skladu s odgovarajućim specifikacijama;

(f)

postupak koji predviđa objavu prijave koja omogućuje uzimanje u obzir legitimnih interesa prethodnih korisnika naziva, neovisno o tome jesu li nazivi zaštićeni kao oblik intelektualnog vlasništva ili nisu.

Članak 245.

Utvrđene oznake zemljopisnog podrijetla

1.   Do stupanja na snagu ovog Sporazuma, u skladu s člankom 353., stavkom 5. dijela V., stranke (35):

(a)

su finalizirale postupke prigovora i ispitivanja, barem u vezi s onim primjenama oznaka zemljopisnog podrijetla navedenima u Prilogu XVII. (Popis naziva koji se primjenjuju na zaštitu kao oznake zemljopisnog podrijetla na državnom području stranaka) za koje nije uložen prigovor ili za koje su svi prigovori odbačeni zbog formalnih razloga tijekom postupka registracije;

(b)

su započele postupke zaštite oznaka zemljopisnog podrijetla navedenih u Prilogu XVII. (Popis naziva koji se primjenjuju na zaštitu kao oznake zemljopisnog podrijetla na državnom području stranaka) i vremenskih razdoblja za predaju prigovora su istekla, uz poštivanje onih primjena oznaka zemljopisnog podrijetla navedenih u Prilogu XVII. za koje je uložen prigovor ili i za koje je tijekom nacionalnog postupka registracije zaključeno da je prigovor prima facie meritorious;

(c)

štite oznake zemljopisnog podrijetla kojima je dodijeljena zaštita kao takva, u skladu s razinom zaštite određene ovim Sporazumom.

2.   Vijeće za pridruživanje na svom prvom sastanku donosi odluku o uvrštenju u Prilog XVIII. (Zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla) svih naziva iz Priloga XVII. (Popis naziva koji se primjenjuju na zaštitu kao oznake zemljopisnog podrijetla na državnom području stranaka) koji su zaštićeni kao oznake zemljopisnog podrijetla nakon njihova uspješnog ispitivanja od stranke strankinih nadležnih nacionalnih ili regionalnih tijela.

Članak 246.

Odobrena zaštita

1.   Oznake zemljopisnog podrijetla uvrštene na popis u Prilogu XVIII. (Zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla), kao i one dodane na temelju članka 247., zaštićene su najmanje od:

(a)

uporabe bilo kakvog načina imenovanja ili predstavljanja robe, a koje ukazuje ili navodi da je dotična roba podrijetlom sa zemljopisnog područja koje nije pravo mjesto podrijetla na način koji obmanjuje javnost u vezi sa zemljopisnim podrijetlom te robe;

(b)

uporabe zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla za iste proizvode koji nisu podrijetlom iz imenovanog mjesta navedene oznake zemljopisnog podrijetla, čak i ako je pravo podrijetlo proizvoda navedeno ili ako je zaštićeni naziv preveden ili popraćen izrazom kao što su „stil”, „vrsta”, „imitacija”, „istovjetan” ili slično;

(c)

sve druge prakse koje obmanjuju potrošača u vezi pravog podrijetla proizvoda ili bilo koje druge primjene koja predstavlja djelo nelojalne konkurencije na način utvrđen u članku 10.a Pariške konvencije.

2.   Ne može se smatrati da je oznaka zemljopisnog podrijetla, kojoj je odobrena zaštita jedne od stranaka, u skladu s postupkom iz članka 245. u toj stranci, postala generička, dokle god je ista zaštićena kao oznaka zemljopisnog podrijetla u stranci podrijetla.

3.   Ako oznaka zemljopisnog podrijetla sadrži unutar sebe naziv koji se smatra generičkim u stranci, uporaba toga generičkog naziva na odgovarajućoj robi u toj stranci ne smatra se suprotnom ovom članku.

4.   Za oznake zemljopisnog podrijetla koje nisu vino i alkoholna pića, ništa u ovom Sporazumu ne tumači se da zahtijeva od stranke da priječi stalnu i sličnu uporabu određene oznake zemljopisnog podrijetla druge stranke u vezi s robama ili uslugama od bilo kojeg državljana ili domaćina koji su koristili tu oznaku zemljopisnog podrijetla u dobroj vjeri i stalno, uzimajući u obzir iste ili srodne robe ili usluga, na državnom području te stranke prije datuma stupanja na snagu ovog Sporazuma.

Članak 247.

Dodavanje novih oznaka zemljopisnog podrijetla

1.   Stranke su suglasne o mogućnosti dodavanja dodatnih oznaka zemljopisnog podrijetla za vina, jaka alkoholna pića, poljoprivredne i prehrambene proizvode koji se trebaju zaštiti na temelju pravila i postupaka određenih u ovoj glavi, prema potrebi.

Takve oznake zemljopisnog podrijetla, nakon uspješnog ispitivanja nadležnih nacionalnih ili regionalnih tijela, uključuju se u Prilog XVIII. (Zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla) u skladu s mjerodavnim pravilima i postupcima Vijeća za pridruživanje.

2.   Datum prijave za zaštitu jest datum upućivanja zahtjeva za zaštitu oznake zemljopisnog podrijetla drugoj stranci pod uvjetom da su ispunjeni formalni zahtjevi za takvu prijavu.

Članak 248.

Odnos između oznaka zemljopisnog podrijetla i žigova

1.   Zakonodavstvo stranaka osigurava da je odbijen zahtjev za registraciju žiga koji odgovara svim situacijama koje su navedene u popisu iz članka 246. za slične proizvode (36) ako je takav zahtjev za registraciju dostavljen nakon datuma prijave za registraciju oznaka zemljopisnog podrijetla na dotičnom državnom području (37).

2.   Isto tako, stranke mogu, u skladu sa svojim nacionalnim ili regionalnim zakonodavstvima ustanoviti temelje za odbijanje zaštite oznaka zemljopisnog podrijetla, uključujući mogućnost odobravanja zaštite oznakama zemljopisnog podrijetla ako, s obzirom na ugledan ili poznat žig, zaštita dovodi potrošače u zabludu u pogledu pravog identiteta proizvoda.

3.   Stranke održavaju pravna sredstva za sve fizičke ili pravne osobe koje imaju legitiman interes da zatraže otkazivanje ili poništenje žiga ili oznake zemljopisnog podrijetla navodeći razloge za takav zahtjev.

Članak 249.

Pravo korištenja oznaka zemljopisnog podrijetla

Nakon što je oznaka zemljopisnog podrijetla zaštićena na temelju ovog Sporazuma u stranci različitoj od stranke podrijetla, korištenje tog zaštićenog naziva nije podložno registraciji korisnika u takvoj stranci.

Članak 250.

Rješavanje sporova

Ni jedna stranka nema pravo dovesti u pitanje konačnu odluku koju je donijelo nacionalno ili regionalno nadležno tijelo u vezi registracije ili zaštite oznake zemljopisnog podrijetla, iz glave X. (Rješavanje sporova) dijela IV. Sporazuma. Sve pritužbe protiv zaštite oznake zemljopisnog podrijetla podnose se dostupnim sudovima ustanovljenima na temelju nacionalnog ili regionalnog zakonodavstva svake stranke.

ODJELJAK D

Industrijski dizajn

Članak 251.

Međunarodni sporazumi

Europska unija i republike stranke SA poduzimaju odgovarajuće napore kako bi poštovale Haški sporazum o međunarodnoj registraciji industrijskoga dizajna (Ženevski akt, 1999.).

Članak 252.

Uvjeti za zaštitu

1.   Stranke osiguravaju zaštitu neovisno kreiranih dizajna koji su novi (38) ili izvorni.

2.   Dizajn se smatra novim ako se značajno razlikuje od poznatih dizajna ili kombinacija poznatih značajki dizajna.

3.   Takva se zaštita osigurava registracijom te njihovim vlasnicima dodjeljuje isključiva prava u skladu s odredbama ovog članka. Svaka stranka može predvidjeti da neregistrirani dizajni koji su dostupni javnosti daju ista isključiva prava, ali samo ako pobijana uporaba proizlazi iz kopiranja zaštićenog dizajna.

Članak 253.

Iznimke

1.   Stranke mogu pružiti ograničene iznimke u vezi sa zaštitom dizajna, pod uvjetom da takve iznimke nisu neopravdano u suprotnosti s uobičajenim iskorištavanjem zaštićenih industrijskih dizajna i da neopravdano ne dovode u pitanje legitimne interese vlasnika zaštićenog dizajna, uzimajući u obzir legitimne interese trećih stranaka.

2.   Zaštita dizajna ne smije se proširiti na dizajn koji u osnovi određuju tehnički ili funkcionalni uvjeti.

3.   Dizajnu se ne dodjeljuje pravo ako je u suprotnosti s javnim redom ili moralom.

Članak 254.

Dodijeljena prava

1.   Nositelj zaštićenog dizajna ima pravo spriječiti treće stranke koje nemaju suglasnost nositelja da proizvode, prodaju ili uvoze predmete koji nose ili sadrže zaštićen dizajn ako su takve radnje poduzete iz komercijalnih razloga.

2.   Nadalje, stranke osiguravaju učinkovitu zaštitu industrijskog dizajna kako bi se spriječile radnje koje nepropisno dovode u pitanje uobičajeno iskorištavanje dizajna ili koje nisu u skladu s poštenom trgovinskom praksom, sukladno odredbama članka 10.a Pariške konvencije.

Članak 255.

Trajanje zaštite

1.   Trajanje zaštite dostupne u stranci EU i republikama stranke SA iznosi barem deset godina. Svaka stranka može predvidjeti da se nositelju prava može obnoviti trajanje zaštite na jedno ili više razdoblja, od kojih svako traje pet godina, do najduljeg trajanja zaštite određenog zakonodavstvom svake stranke.

2.   Ako stranka predvidi zaštitu neregistriranog dizajna, trajanje takve zaštite iznosi najmanje tri godine.

Članak 256.

Ništavnost ili odbijanje registracije

1.   Registracija dizajna može se odbiti ili dizajn proglasiti ništavnim isključivo zbog utemeljenih i važnih razloga, koji ovisno o zakonodavstvu svake stranke mogu uključivati:

(a)

ako dizajn ne odgovara definiciji iz članka 252., stavka 1.;

(b)

ako na temelju odluke suda nositelj prava nema pravo na dizajn;

(c)

ako je dizajn u sukobu s prethodnim dizajnom koji je javnosti postao dostupan nakon dana podnošenja zahtjeva ili, ako je zatražen prioritet, nakon dana prioriteta dizajna, i koji je zaštićen od podataka prije navedenog datuma registriranim dizajnom ili zahtjevom za dizajn;

(d)

ako se razlikovni znak koristi u daljnjim dizajnima i pravo odnosne stranke kojim se uređuje taj znak daje pravo nositelju prava za znak, pravo da zabrani takvu uporabu;

(e)

ako dizajn predstavlja neovlaštenu upotrebu djela zaštićenog u sklopu autorskog prava odnosne stranke;

(f)

ako dizajn predstavlja zlouporabu bilo kojeg predmeta navedenog u članku 6.b Pariške konvencije ili obilježja, amblema ili štita osim onih obuhvaćenih navedenim člankom 6.b i koji su od osobitog javnog interesa u stranci;

(g)

ako je otkrivanje industrijskog dizajna u suprotnosti s javnim redom ili moralom.

2.   Stranka može predvidjeti da, kao alternativu ništavnosti, dizajn podložan razlozima predviđenima u stavku 1. može biti ograničen u svojoj uporabi.

Članak 257.

Odnos s autorskim pravom

Dizajn zaštićen pravom dizajna registriran u stranci u skladu s ovim odjeljkom može imati pravo na zaštitu prema zakonu o autorskom pravu te stranke od dana na koji je dizajn stvoren ili utvrđen u bilo kojem obliku.

ODJELJAK E

Patenti

Članak 258.

Međunarodni sporazumi

1.   Stranke postupaju u skladu su s Budimpeštanskim ugovorom o međunarodnom priznavanju depozita mikroorganizama za potrebe patentnog postupka (1977., izmijenjen 1980.).

2.   Europska unija poduzima odgovarajuće napore kako bi poštovala Ugovor o patentnom pravu (Ženeva, 2000.), i republike stranke SA poduzimaju odgovarajuće napore kako bi ratificirale ili pristupile gore navedenom Ugovoru.

ODJELJAK F

Biljne sorte

Članak 259.

Biljne sorte

1.   Stranke osiguravaju zaštitu biljnih sorti patentima ili djelotvornim sustavom sui generis ili svim njihovim kombinacijama.

2.   Stranke razumiju da ne postoje proturječnosti između zaštite biljnih sorti i sposobnosti stranke da zaštiti i sačuva svoje genetske resurse.

3.   Stranke imaju pravo predvidjeti iznimke s obzirom na isključiva prava odobrena uzgajivačima bilja kako bi se poljoprivrednicima omogućilo čuvanje, uporaba i razmjena zaštićenog sjemena ili reprodukcijskog materijala na njihovim gospodarstvima.

POGLAVLJE 3.

Izvršavanje prava intelektualnog vlasništva

Članak 260.

Opće obveze

1.   Stranke ponovno potvrđuju svoja prava i obveze iz Sporazuma o TRIPS-u i posebno njegova dijela III., i predviđaju sljedeće dopunske mjere, postupke i pravna sredstva nužna kao jamstvo provedbe prava intelektualnog vlasništva.

Navedene mjere, postupci i pravna sredstva pravedna su, razmjerna i pravična te nisu nepotrebno složena ili skupa te ne uključuju nerazumne vremenske rokove ili neopravdana kašnjenja (39).

2.   Navedene mjere i pravna sredstva također su učinkovita i odvraćajuća te se primjenjuju tako da se izbjegava stvaranje prepreka u legitimnoj trgovini te da se predviđaju zaštitne mjere protiv njihove zloupotrebe.

Članak 261.

Podnositelji koji imaju pravo na zahtjev

Stranke potvrđuju kao osobe koje imaju pravo zatražiti primjenu mjera, postupaka i pravnih sredstava iz ovog odjeljka i dijela III. Sporazuma o TRIPS-u:

(a)

nositelje prava intelektualnoga vlasništva u skladu s odredbama primjenjivog prava; i

(b)

saveze i udruge, kao i isključive nositelje dozvola i druge propisno ovlaštene nositelje dozvola u opsegu u kojem to dopušteno i u skladu s odredbama primjenjivog prava. Izraz „nositelj dozvole” uključuje nositelja dozvole jednog isključivog prava, ili više njih, intelektualnog vlasništva obuhvaćenih određenim intelektualnim vlasništvom.

Članak 262.

Dokaz

Stranke poduzimaju one mjere koje su potrebne, ako je nositelj prava predočio opravdano raspoložive dokaze koji potvrđuju njegovu tvrdnju da je njegovo pravo intelektualnoga vlasništva povrijeđeno na komercijalnoj osnovi i ako je naveo dokaze koji potkrepljuju njegove tvrdnje, što je pod kontrolom druge stranke, da omogući nadležnom sudskom tijelu da naloži, prema potrebi, i, ako je predviđeno primjenjivim pravom, nakon prijave, da druga stranka mora predstaviti takve dokaze, podložno zaštiti povjerljivih informacija.

Članak 263.

Mjere za očuvanje dokaza

Pravosudna tijela imaju nadležnost, na zahtjev stranke koja je predočila opravdano raspoložive dokaze koji potvrđuju njezine tvrdnje da je njezino pravo intelektualnoga vlasništva povrijeđeno ili će biti povrijeđeno, naložiti hitne i učinkovite privremene mjere za očuvanje važnih dokaza u vezi s navodnom povredom, podložno zaštiti povjerljivih informacija. Takve mjere mogu uključivati podrobni opis, uz uzorkovanje ili bez njega, ili fizičku zapljenu robe koja predstavlja povredu te, u odgovarajućim slučajevima, materijala i sredstava koja se koriste u proizvodnji i/ili distribuciji te robe, kao i dokumente koji se na nju odnose. Te se mjere mogu poduzeti, prema potrebi, i bez saslušanja druge stranke, posebno ako je vjerojatno da bi odgoda prouzročila nepopravljivu štetu nositelju prava ili ako postoji očiti rizik uništenja dokaza.

Članak 264.

Pravo na informacije

Stranke mogu predvidjeti da pravosudna tijela imaju nadležnost, osim ako bi to bilo u nesrazmjeru s ozbiljnošću povrede, naložiti počinitelju povrede da obavijesti nositelja prava o identitetu trećih osoba uključenih u proizvodnju i distribuciju robe ili usluga kojima se krši pravo i njihovih distribucijskih kanala.

Članak 265.

Privremene mjere i mjere predostrožnosti

1.   Svaka stranka predviđa da njezina pravosudna tijela imaju nadležnost donijeti privremene mjere i mjere predostrožnosti i izvršiti ih brzo kako bi spriječila neminovne povrede prava intelektualnog vlasništva ili zabranila nastavak navodnih kršenja. Takve se mjere mogu naložiti na zahtjev nositelja prava, inaudita altera parte ili nakon što se sasluša tuženik, u skladu sa sudskim postupovnim pravilima svake stranke.

2.   Svaka stranka osigurava da njezina pravosudna tijela imaju nadležnost zatražiti od tužitelja da dostavi sve opravdano dostupne dokaze kako bi utvrdili s dovoljnim stupnjem sigurnosti da je pravo tužitelja povrijeđeno ili da je takva povreda neminovna, i naložiti tužitelju da dostavi odgovarajući instrument osiguranja ili ekvivalentno osiguranje na razini dovoljnoj da zaštiti tužitelja i da spriječi zlouporabu, te da neopravdano ne spriječi provođenje takvog postupka.

Članak 266.

Korektivne mjere

1.   Svaka stranka osigurava da:

(a)

njezina pravosudna tijela imaju ovlast naložiti, na zahtjev podnositelja prijave i ne dovodeći u pitanje naknade štete nositelju prava zbog povrede, uništavanje robe za koju je utvrđeno da je piratska ili krivotvorina ili druge prikladne mjere za konačno uklanjanje te robe iz trgovinskih kanala;

(b)

njezina pravosudna tijela imaju ovlast naložiti u odgovarajućim slučajevima da se materijali i sredstva koja su prvenstveno korištena u izradi ili kreiranju takve piratske ili krivotvorene robe, bez kompenzacije bilo kakve vrste, unište ili u iznimnim okolnostima, odlože izvan trgovinskih kanala, tako da se smanji rizik od daljnjih povreda. Prilikom razmatranja zahtjeva za takve korektivne mjere, pravosudna tijela stranke mogu uzeti u obzir, između ostalog, težinu prekršaja kao i interese trećih stranaka koje imaju vlasničke, posjedničke, ugovorne ili zaštićene interese.

2.   Svaka stranka može osigurati da pravosudna tijela bez dozvole nositelja prava ne mogu naložiti doniranje u dobrotvorne svrhe krivotvorene robe s žigom i robe koja krši autorsko pravo i srodna prava, ako to nacionalno zakonodavstvo dopušta, ili da se takva roba može donirati u dobrotvorne svrhe samo pod određenim uvjetima koji se mogu utvrditi u skladu s nacionalnim zakonodavstvom. Ni u kojem slučaju jednostavno odstranjivanje žiga koji je nezakonito postavljen nije dovoljno da se dopusti puštanje robe u trgovinske kanale, osim u slučajevima određenima u nacionalnom zakonodavstvu i drugim međunarodnim obvezama.

3.   Prilikom razmatranja zahtjeva za takve korektivne mjere, stranke mogu odobriti svojim pravosudnim tijelima da uzmu u obzir, između ostalog, težinu prekršaja kao i interese trećih stranaka koje imaju vlasničke, posjedničke, ugovorne ili zaštićene interese.

4.   Pravosudna tijela nalažu da se te mjere izvrše na trošak počinitelja povrede, osim u slučaju iznimnih okolnosti.

5.   Prema nacionalnom zakonodavstvu, stranke mogu predvidjeti druge korektivne mjere u vezi robe za koju je utvrđeno da je piratska ili krivotvorena, i u vezi s materijalima i sredstvima koji se uglavnom koriste u stvaranju ili izradi te robe.

Članak 267.

Naknada štete

Pravosudna tijela imaju ovlast naložiti počinitelju povrede da nositelju prava plati naknadu štete dostatnu da nadoknadi povredu koju je nositelj prava pretrpio zbog povrede prava intelektualnog vlasništva te osobe od strane počinitelja povrede koji je znao ili je imao opravdane razloge znati da to čini, bio uključen u aktivnosti povrede. U odgovarajućim slučajevima, stranke mogu ovlastiti pravosudna tijela da ista mogu naložiti povrat dobiti i/ili plaćanje unaprijed utvrđene naknade štete čak i ako počinitelj povrede prava intelektualnoga vlasništva nije znao ili nije imao opravdanih razloga znati da je sudjelovao u aktivnostima kojima se vrši povreda tog prava.

Članak 268.

Sudski troškovi

Stranke osiguravaju da opravdane i razmjerne sudske troškove i druge izdatke stranke u čiju je korist riješen spor, kao opće pravilo, snosi stranka koja je izgubila u sporu, osim ako načelo jednakosti zahtijeva to ne dopušta, u skladu s nacionalnim zakonodavstvom.

Članak 269.

Objava pravosudnih odluka

Stranke osiguravaju da, u pravnim postupcima pokrenutima u vezi s povredom prava intelektualnoga vlasništva, pravosudna tijela mogu naložiti, na zahtjev podnositelja i o trošku osobe koja je povrijedila pravo intelektualnoga vlasništva, odgovarajuće mjere za širenje informacija o odluci, uključujući obrazloženja odluke i njezinu objavu u cijelosti ili djelomično. Stranke mogu osigurati druge dodatne mjere obavješćivanja koje su primjerene određenim okolnostima, uključujući istaknuto oglašavanje.

Članak 270.

Pretpostavka vlasništva

Za potrebe primjene mjera, postupaka i pravnih lijekova predviđenih ovom glavom, dovoljno je za nositelje autorskog prava ili srodnih prava u vezi njihovog zaštićenog predmeta, u izostanku dokaza o suprotnome, da se njihovo ime pojavi na djelu na uobičajen način kako bi se takvima smatrali te da bi, posljedično, imali pravo pokrenuti postupak protiv povrede.

Članak 271.

Kaznene sankcije

Stranke osiguravaju da se kazneni postupci i kazne primjenjuju barem u slučajevima namjernog krivotvorenja žiga ili piratstva autorskog prava počinjenog na komercijalnoj osnovi. Dostupni pravni lijekovi uključuju kazne zatvora i/ili novčane kazne koje su dovoljne za odvraćanje, dosljedno s razinom sankcija primijenjenih za zločine odgovarajuće težine. U odgovarajućim slučajevima, dostupni pravni lijekovi također uključuju privremeno oduzimanje, gubitak prava i uništavanje robe kojom se krši pravo te svih materijala i sredstava čija je glavna namjena bila počinjenje kaznenog dijela. Stranke mogu predvidjeti kaznene postupke i sankcije koje se primjenjuju u drugim slučajevima povrede prava intelektualnog vlasništva, posebno ako su počinjeni svojevoljno i na komercijalnoj osnovi.

Članak 272.

Ograničenja odgovornosti za pružatelje usluga

Stranke su suglasne da će održavati onu vrstu ograničenja odgovornosti pružatelja usluga koje trenutačno predviđaju u svojim zakonodavstvima, odnosno:

(a)

za stranku EU: ograničenja predviđena Direktivom 2000/31/EZ o elektroničkoj trgovini;

(b)

za republike stranke SA: ograničenja usvojena u nacionalnom zakonodavstvu radi usklađivanja s njihovim međunarodnim obvezama.

Stranka može odgoditi provođenje odredba ovog članka za razdoblje ne duže od tri godine, koje počinje s danom stupanja na snagu ovog Sporazuma.

Članak 273.

Mjere na granicama

1.   Stranke priznaju važnost koordinacije prilikom carinskih pitanja, i stoga sudjeluju u promicanju primjena carinskih odredba vezano uz krivotvorene žigove i piratsku robu s autorskim pravom, posebno putem razmjene informacija i koordinacije između carinskih uprava stranaka.

2.   Stranke, osim ako nije drukčije predviđeno u ovom poglavlju, usvajaju postupke koji omogućuju vlasniku prava koji ima osnovane razloge za sumnju da bi se roba kojom se čini povreda prava žigova ili autorskih prava mogla uvesti, izvesti, ponovno izvesti, ući u carinsko područje ili iz njega izaći, staviti u postupak privremene obustave ili staviti u bescarinsku zonu ili bescarinsko skladište, da administrativnim ili pravosudnim tijelima podnese zahtjev u pisanom obliku da carinska tijela privremeno obustave puštanje takve robe u slobodni promet ili zadrže takvu robu. Podrazumijeva se da ne postoji nikakva obveza primjene takvih postupaka na uvoz robe koju je na tržište u drugoj zemlji stavio nositelj prava ili je to učinjeno uz njegovu suglasnost.

3.   Sva prava ili obveze utvrđene u odjeljku 4. Sporazuma o TRIPS-u koje se odnose na uvoznika također se primjenjuju na izvoznika ili vlasnika robe.

4.   Svaka stranka osigurava da njezina nadležna tijela mogu pokrenuti granične mjere po službenoj dužnosti u slučajevima uvoza, izvoza i provoza.

POGLAVLJE 4.

Institucionalne odredbe

Članak 274.

Pododbor za intelektualno vlasništvo

1.   Stranke osnivaju pododbor za intelektualno vlasništvo, u skladu s člankom 348. i kako je navedeno u Prilogu XXI. (Pododbori), kako bi se nadovezale na primjenu članka 231. i odjeljka C (Oznake zemljopisnog podrijetla) poglavlja 2. ove glave.

2.   Funkcije pododbora uključuju:

(a)

predlaganje Odboru za pridruživanje na odobrenje Vijeća za pridruživanje, izmjene popisa oznaka zemljopisnog podrijetla Prilogu XVIII. (Zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla);

(b)

razmjenu informacija o oznakama zemljopisnog podrijetla za potrebe razmatranja njihove zaštite u skladu s ovim Sporazumom, kao i oznaka zemljopisnog podrijetla koje prestaju biti zaštićene u njihovoj zemlji podrijetla;

(c)

promicanje prijenosa tehnologija iz stranke EU u republike stranke SA;

(d)

određivanje područja prioriteta u kojima se inicijative usmjeravaju u područja prijenosa tehnologija, istraživanja i razvoja i gradnje ljudskog kapitala;

(e)

vođenje evidencije ili registra programa, aktivnosti ili inicijativa u tijeku, u području intelektualnog vlasništva, s naglaskom na prijenos tehnologije;

(f)

podnošenje prijedloga Odboru za pridruživanje u vezi pitanja u njegovoj nadležnosti;

(g)

sva ostala pitanja prema uputama Odbora za pridruživanje.

Članak 275.

Suradnja i tehnička pomoć u području intelektualnog vlasništva

Stranke su suglasne da je u njihovom zajedničkom interesu promicanje inicijative za uzajamnu suradnju i tehničku pomoć u vezi pitanja povezanih s ovom glavom. U tom smislu, stranke su odredile niz aktivnosti suradnje koje su određene u članku 55. glave VI. (Gospodarski i trgovinski razvoj) dijela III. ovog Sporazuma.

Članak 276.

Završne odredbe

1.   Panama može odgoditi stupanje na snagu odredba članaka 233. točaka (c) i (d); 234.; 238. točke (b); 240.; 252. stavaka 1. i 2.; 255. stavka 2.; 256.; 258. stavka 1.; 259.; 266. stavaka 4. i 271., na razdoblje ne dulje od dvije godine, koje počinje na dan stupanja ovog Sporazuma na snagu.

2.   Panama postupa u skladu s Ugovorom o suradnji u području patenata (Washington 1970., zadnje izmijenjen 2001.) u razdoblju ne duljem od dvije godine, koje počinje na dan stupanja ovog Sporazuma na snagu.

GLAVA VII.

TRGOVINA I TRŽIŠNO NATJECANJE

Članak 277.

Definicije

Za potrebe ove glave:

1.

„zakonodavstvo u području tržišnog natjecanja” znači:

(a)

za stranku EU, članci 101., 102. i 106. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, Uredba Vijeća (EZ) br. 139/2004 o kontroli koncentracija među poduzetnicima te njihovi provedbene uredbe i izmjene;

(b)

za stranku SA, Uredba o tržišnom natjecanju u Srednjoj Americi (dalje u tekstu „Uredba”) koja se utvrđuje u skladu s člankom 25. Protocolo al Tratado General de Integración Económica Centroamericana (Protocolo de Guatemala) i člankom 21. Convenio Marco para el Establecimiento de la Unión Aduanera Centroamericana (Gvatemala, 2007.);

(c)

dok se Uredba ne usvoji u skladu s člankom 279., „zakonodavstvo u području tržišnog natjecanja” znači nacionalni zakonodavstvo u području tržišnog natjecanja svake republike stranke SA koji su usvojeni ili se održavaju u skladu s člankom 279.; i

(d)

sve promjene gore navedenih instrumenata nakon stupanja na snagu ovog Sporazuma.

2.

„Tijelo nadležno za tržišno natjecanje” znači:

(a)

za stranku EU, Europska komisija;

(b)

za stranku SA, Tijelo za tržišno natjecanje u Srednjoj Americi koje utvrđuje i oblikuje stranka SA u svojoj Uredbi o tržišnom natjecanju; i

(c)

dok se Tijelo za tržišno natjecanje u Srednjoj Americi ne uspostavi i ne postane operativno u skladu s člankom 279., „tijelo nadležno za tržišno natjecanje” znači nacionalno tijelo za zaštitu tržišnog natjecanja svake republike stranke SA.

Članak 278.

Načela

1.   Stranke priznaju važnost slobodnog i neometanog tržišnog natjecanja u svojim trgovinskim odnosima. Stranke potvrđuju da protutržišno ponašanje može utjecati na uredno funkcioniranje tržišta i koristi liberalizacije trgovine.

2.   Stranke su stoga suglasne da je sljedeće nespojivo s ovim Sporazumom, u opsegu u kojem mogu utjecati na trgovinu među strankama:

(a)

sporazumi među poduzećima, odluke udruženja poduzetnika i usklađena djelovanja među poduzećima koja imaju za cilj ili posljedicu sprečavanje, ograničavanje ili narušavanje tržišnog natjecanja (40) kako je određeno u njihovim pripadajućim zakonodavstvima u području tržišnog natjecanja;

(b)

sve zlouporabe vladajućeg položaja ili značajne tržišne snage ili bitnog sudjelovanja na tržištu od strane jednog poduzeća ili više njih, kako je određeno u njihovim odgovarajućim zakonodavstvima u području tržišnog natjecanja; i

(c)

koncentracije među poduzećima, koje značajnije sprečavaju djelotvorno tržišno natjecanje, kako je određeno u njihovim odgovarajućim zakonodavstvima u području tržišnog natjecanja.

Članak 279.

Provedba

1.   Stranke usvajaju ili zadržavaju na snazi sveobuhvatno zakonodavstvo u području tržišnog natjecanjakoje se djelotvorno bavi protutržišnim ponašanjem određenim u članku 278. stavku 2. točkama (a) do (c). Stranke osnivaju ili održavaju tijela za zaštitu tržišnog natjecanja imenovana i primjereno osposobljena za transparentnu i učinkovitu provedbu zakonodavstva u području tržišnog natjecanja.

2.   Ako u trenutku stupanja na snagu ovog Sporazuma, bilo koja stranka još nije donijela zakonodavstvo u području tržišnog natjecanja kako je navedeno u članku 277. stavku 1. točki (a) ili (b) niti imenovala tijelo za tržišno natjecanje kako je navedeno u članku 277. stavku 2. točki (a) ili (b), isto čini u roku sedam godina. Kada završi navedeno prijelazno razdoblje, izrazi zakonodavstvo u području tržišnog natjecanja i tijelo za tržišno natjecanje koji su navedeni u ovoj glavi znače samo ono što je navedeno u članku 277. stavku 1. točki (a) i 277. stavku 1. točki (b) i članku 277. stavku 2. točki (a) i 277, stavku 2. točki (b).

3.   Ako u trenutku stupanja na snagu ovog Sporazuma, republika stranke SA još nije donijela zakonodavstvo u području tržišnog natjecanja kako je navedeno u članku 277. stavku 1. točki (c) niti imenovala tijelo za tržišno natjecanje kako je navedeno u članku 277. stavku 2. točki (c), isto čini u roku od tri godine.

4.   Ništa u ovoj glavi ne prejudicira nadležnosti koje su stranke dodijelile svojim pripadajućim regionalnim i nacionalnim tijelima za djelotvornu i dosljednu primjenu njihovih odgovarajućih zakonodavstava u području tržišnog natjecanja.

Članak 280.

Javna poduzeća i poduzeća kojima su povjerena posebna ili isključiva prava, uključujući određene monopole

1.   Ništa u ovoj glavi ne sprečava republike stranke SA ili državu članicu Europske unije da osniva ili održava javna poduzeća, poduzećima kojima su dodijeljena posebna ili isključiva prava ili monopole u skladu s njihovim odgovarajućim državnim zakonima.

2.   Subjekti navedeni u stavku 1. podliježu zakonodavstvu u području tržišnog natjecanja i to u mjeri u kojoj primjena zakonodavstva u području tržišnog natjecanja ne sprečava, pravno ili stvarno, obavljanje posebnih zadaća koje su im republika stranke SA ili država članica stranke EU povjerile.

3.   Stranke osiguravaju da se od dana stupanja na snagu ovog Sporazuma ne vrši nikakva diskriminacija (41) od strane takvih subjekata u vezi uvjeta pod kojima se roba ili usluge kupuju ili prodaju, ni između fizičkih ni pravnih osoba bilo koje stranke, ni između robe koja potječe od bilo koje stranke.

4.   Ništa u ovoj glavi ne utječe na prava i obveze stranaka kako je određeno u glavi V. (Javna nabava) dijela IV. ovog Sporazuma.

Članak 281.

Razmjena nepovjerljivih informacija i suradnja u provedbi

1.   S ciljem olakšavanja učinkovite primjene svojih odnosnih zakonodavstava u području tržišnog natjecanja, tijela nadležna za tržišno natjecanje mogu razmjenjivati nepovjerljive informacije.

2.   Tijelo jedne stranke nadležno za tržišno natjecanje može zatražiti suradnju tijela druge stranke nadležnim za tržišno natjecanje u vezi aktivnosti provedbe. Navedena suradnja ne sprječava stranke da donose autonomne odluke.

3.   Ni jedna stranka ne mora slati informacije drugoj stranci. U slučaju da stranka odluči slati informacije, ista može uskratiti informacije ako je dostavljanje takvih informacija zabranjeno zakonima i propisima stranke koja posjeduje informacije ili ako to nije u sukladnosti s njezinim interesima. Stranka može zatražiti da se informacije koje su dostavljene na temelju ovog članka koriste u skladu s odredbama i uvjetima koje onda može odrediti.

Članak 282.

Suradnja i tehnička pomoć

Stranke su suglasne da je u njihovom zajedničkom interesu promicanje inicijative za tehničku pomoć povezanih s politikom tržišnog natjecanja i aktivnostima provedbe prava. Na takvu suradnju se upućuje u članku 52. glave VI. (Gospodarski i trgovinski razvoj) dijela III. ovog Sporazuma.

Članak 283.

Rješavanje sporova

Stranke neće pribjegavati postupcima rješavanja sporova iz glave X. (Rješavanje sporova) dijela IV. ovog Sporazuma za pitanja koja proizlaze iz ove glave.

GLAVA VIII.

TRGOVINA I ODRŽIVI RAZVOJ

Članak 284.

Kontekst i ciljevi

1.   Stranke podsjećaju na Agendu 21 o okolišu i razvoju iz 1992., Johanesburški plan provedbe održivog razvoja iz 2002. i Ministarsku izjavu Gospodarskog i socijalnog vijeća UN-a o punoj zaposlenosti i dostojanstvenom radu iz 2006. Stranke ponovno potvrđuju svoju predanost promicanju razvoja međunarodne trgovine na način koji doprinosi postizanju cilja održivog razvoja te osiguranju da se taj cilj uključi u njihov trgovinski odnos te da se odražava na svakoj njegovoj razini. S tim ciljem stranke prihvaćaju važnost uzimanja u obzir gospodarskih, društvenih i ekoloških najboljih interesa ne samo svog stanovništva, nego i budućih generacija.

2.   Stranke ponovno potvrđuju svoju predanost postizanju održivog razvoja, čiji su stupovi gospodarski razvoj, socijalni razvoj i zaštita okoliša međusobno ovisni i međusobno se jačaju. Stranke ističu korist razmatranja socijalnih pitanja i pitanja zaštite okoliša povezanima s trgovinom kao dijela globalnog pristupa trgovini i održivom razvoju.

3.   Stranke su suglasne da ova glava utjelovljuje pristup suradnje koji počiva na zajedničkim vrijednostima i interesima, uzimajući u obzir razlike u njihovim razinama razvoja i poštovanje njihovih trenutačnih i budućih potreba i ciljeva.

4.   Stranke ne pribjegavaju postupcima rješavanja sporova iz glave X. (Rješavanje sporova) dijela IV. ovog Sporazuma i mehanizama posredovanja za netarifne mjere iz glave XI. (Mehanizam posredovanja za netarifne mjere) iz dijela IV. ovog Sporazuma za pitanja koja proizlaze iz ove glave.

Članak 285.

Pravo na zakonsko uređivanje i razine zaštite

1.   Stranke ponovno potvrđuju poštovanje svojih Ustava (42) i tamo navedenih prava za uređivanje kako bi postavile vlastite prioritete održivog razvoja, kako bi ustanovile vlastite razine nacionalne zaštite okoliša i socijalne zaštite i kako bi donijele ili izmijenile na odgovarajući način svoje pripadajuće zakone i politike.

2.   Svaka stranka teži tome da osigura da njezini zakoni i politike predviđaju i potiču visoke razine zaštite okoliša i radne snage, primjerene društvenim, ekološkim i gospodarskim uvjetima i sukladno međunarodno priznatim normama i sporazumima iz članka 286. do 287. čija je stranka, i teži poboljšanju tih zakona i politika, uz uvjet da se ne primjenjuju na način koji bi predstavljao sredstvo proizvoljne ili neopravdane diskriminacije između stranaka ili prikriveno ograničavanje međunarodne trgovine

Članak 286.

Multilateralne norme i sporazumi u području rada

1.   Podsjećajući na Ministarsku izjavu Gospodarskog i socijalnog vijeća UN-a o punoj zaposlenosti i dostojanstvenom radu iz 2006., stranke priznaju da su puna i produktivna zaposlenost i dostojanstveni rad za sve, što obuhvaća socijalnu zaštitu, osnovna načela i prava na radnom mjestu i socijalni dijalog, ključni element održivog razvoja za sve zemlje i prioritetni cilj međunarodne suradnje. U tom kontekstu, stranke ponovno potvrđuju svoju spremnost da promiču razvoj makroekonomskih politika na način koji vodi ka punoj i produktivnoj zaposlenosti i dostojanstvenom radu za sve, uključujući muškarce, žene i mlade s punim poštovanjem temeljnih načela i prava na radnom mjestu pod uvjetima jednakosti, ravnopravnosti, sigurnosti i dostojanstva.

Stranke, u skladu sa svojim obvezama kao članice ILO-a, ponovno potvrđuju svoje obveze da poštuju, promiču i ostvaruju u dobroj vjeri i u skladu s Ustavom ILO-a, načelâ koje se odnose na temeljna prava koja podliježu temeljnim Konvencijama ILO-a, odnosno:

(a)

slobodu udruživanja i učinkovito priznanje prava na kolektivno pregovaranje;

(b)

uklanjanje svih oblika prisilnog ili obveznog rada;

(c)

učinkovito ukidanje rada djece; i

(d)

uklanjanje diskriminacije u vezi sa zapošljavanjem i zanimanjem.

2.   Stranke ponovno potvrđuju predanost učinkovitoj provedbi u svojim zakonima i praksi temeljne konvencije ILO-a sadržane u Deklaraciji ILO-a o temeljnim načelima i pravima na radu iz 1998., koje su kako slijedi:

(a)

Konvencija 138 u vezi minimalne dobi za prihvat u radni odnos;

(b)

Konvencija 182 o zabrani i hitnom djelovanju u otklanjanju najgorih oblika dječjeg rada;

(c)

Konvencija 105 o ukidanju prisilnog rada;

(d)

Konvencija 29 u vezi prisilnog ili obveznog rada;

(e)

Konvencija 100 u vezi jednakih naknada za muškarce i žene za posao iste vrijednosti;

(f)

Konvencija 111 u vezi diskriminacije koja se odnosi na zapošljavanje i zanimanje;

(g)

Konvencija 87 u vezi slobode udruživanja i zaštite prava organiziranja; i

(h)

Konvencija 98 u vezi primjene načela prava organiziranja i kolektivnog pregovaranja.

3.   Stranke razmjenjuju informacije o svojim odgovarajućim situacijama i naprecima u vezi s ratifikacije drugih konvencija ILO-a.

4.   Stranke naglašavaju da norme rada ne bi nikada trebale biti navedene ili na drugi način korištene za potrebe protekcionizma trgovine i da usporedna prednost bilo koje stranke ne bi trebala biti dovedena u pitanje.

5.   Stranke se obvezuju prema potrebi savjetovati se i surađivati u vezi s pitanjima iz područja rada koja su povezana s trgovinom i od obostranog su interesa.

Članak 287.

Multilateralne norme i sporazumi u području zaštite okoliša

1.   Stranke priznaju da su međunarodno ekološko upravljanje i sporazumi važni elementi za suočavanje s globalnim ili regionalnim ekološkim problemima i naglašavaju potrebu poboljšanja međusobne podrške između trgovine i okoliša. Stranke se obvezuju prema potrebi savjetovati se i surađivati u vezi s pitanjima zaštite okoliša koja su povezana s trgovinom i od obostranog su interesa.

2.   Stranke ponovno potvrđuju svoju predanost da u svojim zakonima i praksama učinkovito provedu multilateralne sporazume u području zaštite okoliša kojih su stranke uključujući:

(a)

Montrealski protokol o pripravcima koji oštećuju ozonski omotač;

(b)

Baselsku konvenciju o nadzoru prekograničnog kretanja opasnog otpada i njegovog odlaganja;

(c)

Stockholmsku konvenciju o postojanim organskim onečišćujućim tvarima;

(d)

Konvenciju o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divlje faune i flore (dalje u tekstu „CITES”);

(e)

Konvenciju o biološkoj raznolikosti;

(f)

Protokol o biološkoj sigurnosti uz Konvenciju o biološkoj raznolikosti; i

(g)

Kyotski protokol uz Okvirnu konvenciju Ujedinjenih naroda o promjeni klime (43).

3.   Stranke se obvezuju osigurati do dana stupanja na snagu ovog Sporazuma, ratifikaciju Izmjene članka XXI. CITES-a, donesenog u Gaboroneu (Bocvana) 30. travnja 1983.

4.   Stranke se također obvezuju, u mjeri u kojoj to još nisu učinile, ratificirati i djelotvorno provesti, najkasnije do dana stupanja na snagu ovog Sporazuma, Roterdamsku konvencija o postupku prethodnog pristanka za određene opasne kemikalije i pesticide u međunarodnoj trgovini.

5.   Ništa u ovom Sporazumu ne tumači se kao sprečavanje bilo koje stranke da donese ili provede bilo koju mjeru za provedbu sporazuma iz ovog članka, pod uvjetom da se takve mjere ne primjenjuju na način koji bi predstavljao sredstvo proizvoljne ili neopravdane diskriminacije između država u slučajevima u kojima prevladavaju jednaki uvjeti, ili sredstvo prikrivenog ograničavanja međunarodne trgovine.

Članak 288.

Trgovina koja pogoduje održivom razvoju

1.   Stranke ponovno potvrđuju da bi trgovina u svim svojim dimenzijama trebala promicati održivi razvoj. U tom kontekstu, one prepoznaju vrijednost međunarodne suradnje u svrhu potpore naporima u razvijanju sustava trgovine i trgovinske prakse dajući pritom prednost održivom razvoju, i suglasne su da djeluju zajednički u okviru članaka 288., 289. i 290. s ciljem razvoja pristupa sudjelovanja, prema potrebi.

2.   Stranke nastoje:

(a)

razmotriti one situacije u kojima bi otklanjanje ili smanjenje prepreka za trgovinu koristilo trgovini i održivom razvoju, uzimajući pritom u obzir, posebno, interakcije između ekoloških mjera i pristupa tržištu;

(b)

olakšati i promicati trgovinu i izravna strana ulaganja u tehnologiju i usluge u području zaštite okoliša, obnovljivu energije i energetski učinkovite proizvode i usluge, uključujući rješavanjem povezanih netarifnih prepreka;

(c)

olakšati i promicati trgovinu proizvodima koji odgovaraju razmatranjima održivosti, uključujući proizvode koja su predmet programa poput pravedne i etične trgovine, eko-oznaka, ekološke proizvodnje i uključujući one programe koji uključuju socijalnu odgovornost poduzeća; i

(d)

olakšati i promicati razvoj praksa i programa čiji je cilj podupiranje odgovarajućih gospodarskih povrata iz očuvanja i održive uporabe okoliša, poput eko turizma.

Članak 289.

Trgovina šumskim proizvodima

Kako bi poticale održivo gospodarenje šumskim resursima, stranke se obvezuju zajednički djelovati kako bi poboljšale primjenu prava i upravljanje i kako bi poticale trgovinu legalnim i održivim šumskim proizvodima uz pomoć instrumenata koji mogu, između ostalog, uključivati: djelotvornu uporabu CITES-a s obzirom na ugrožene vrste drva, sustave certificiranja za održivo prikupljene šumske proizvode, regionalnih ili bilateralnih dobrovoljnih partnerskih Sporazuma o provedbi zakonodavstva, upravljanju i trgovini u području šumarstva („FLEGT”)

Članak 290.

Trgovina ribljim proizvodima

1.   Stranke potvrđuju potrebu promicanja održivog ribarstva kako bi doprinijele očuvanju ribljih vrsta i održive trgovine ribolovnim resursima.

2.   U tu svrhu stranke se obvezuju:

(a)

poštovati i učinkovito primijeniti načela Sporazuma o primjeni odredba Konvencije Ujedinjenih Naroda o pravu mora od 10. prosinca 1982. u vezi očuvanja i gospodarenja migratornim ribljim vrstama i stokovima riba visoke migracije, vezano uz: održivi razvoj, očuvanje i gospodarenje migratornim ribljim stokovima i ribljim vrstama visoke migracije; međunarodnu suradnju između država; podršku znanstvenim savjetima i istraživanjima; provedbu djelotvorne kontrole, utjecaja i inspekcijskih mjera; i pristojbe država zastava i luka, uključujući sukladnost i izvršenje;

(b)

surađivati s bitnim regionalnim organizacijama upravljanja ribarstvom i unutar njih, kako bi spriječile ilegalan, neprijavljen i nereguliran ribolov („IUU”), uključujući donošenje djelotvornih alata za provedbu sustava kontrole i inspekcije kako bi se osiguralo potpuna sukladnost s mjerama očuvanja;

(c)

razmijeniti znanstvene i nepovjerljive podatke o trgovini, razmijeniti iskustva i najbolje prakse u području održivog ribarstva i, općenito, promicati održivi pristup ribarstvu.

3.   Stranke su, u mjeri u kojoj to još nisu učinile, suglasne s usvajanjem mjera država luka u skladu sa Sporazumom organizacije Ujedinjenih naroda za hranu i poljoprivredu o mjerama država luka za sprečavanje, odvraćanje i uklanjanje nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova, kako bi provele sustave kontrole i inspekcije, kao i poticaja i obveza za zdravo i održivo dugoročno upravljanje ribarstvom i obalnim okolišima.

Članak 291.

Održavanje razina zaštite

1.   Stranke prepoznaju da je neprimjereno poticati trgovinu i ulaganje smanjenjem razina zaštite omogućenih u domaćim zakonima u području rada i zaštite okoliša.

2.   Stranka se ne odriče ili odstupa od, ili nudi da se odrekne ili odstupi od, svojih zakonodavstava u području rada i zaštite okoliša na način koji utječe na trgovinu ili kako bi potakla osnivanje, akviziciju, širenje ili zadržavanje ulaganja ili ulagača na svom državnom području.

3.   Stranka učinkovito provodi svoje zakonodavstvo u području rada i zaštite okoliša na način koji utječe na trgovinu ili ulaganja među strankama.

4.   Ništa se u ovoj glavi ne tumači se kao ovlast tijelima stranke da poduzmu aktivnosti provedbe prava na državnom području druge stranke.

Članak 292.

Znanstvene informacije

Stranke priznaju važnost uzimanja u obzir znanstvenih i tehničkih informacija i relevantnih međunarodnih normi, smjernica ili preporuka prilikom pripremanja i provođenja mjera čiji je cilj zaštita okoliša ili zdravlja i sigurnosti na radu, istovremeno potvrđujući da, kada postoji prijetnja ozbiljne ili nepovratne štete, manjak potpune znanstvene sigurnosti ne koristi se kao razlog odgode zaštitnih mjera.

Članak 293.

Revizija održivosti

Stranke se obvezuju zajednički revidirati, pratiti i procijeniti doprinos dijela IV. ovog Sporazuma, uključujući aktivnosti suradnje iz članka 302., kod održivog razvoja.

Članak 294.

Institucionalni mehanizmi i mehanizmi praćenja

1.   Svaka stranka imenuje ured unutar svoje uprave koji služi kao kontaktna točka za provedbu aspekata održivog razvoja vezanog uz trgovinu. Nakon stupanja na snagu ovog Sporazuma stranke dostavljaju Odboru za pridruživanje potpune informacije za kontakt svojih kontaktnih točaka.

2.   Stranke osnivaju Odbor za trgovinu i održivi razvoj (44), koji se sastoji od nadležnih tijela visokog stupnja iz uprava svake stranke. Prije svakog sastanka Odbora stranke obavješćuju jedna drugu o identitetu i informacijama za kontakt njihovih predstavnika.

3.   Odbor za trgovinu i održivi razvoj sastaje se unutar prve godine od dana stupanja ovog Sporazuma na snagu i nakon toga prema potrebi, kako bi nadgledao provedbu ove glave, uključujući aktivnosti suradnje poduzete u skladu s glavom VI. (Gospodarski i trgovinski razvoj) dijela III. ovog Sporazuma. Odluke i preporuke Odbora usvajaju se dogovorom između stranka i dostavljaju se javnosti, osim ako Odbor ne odluči drukčije.

4.   Svaka stranka saziva nove savjetodavne skupine ili se savjetuje s postojećim o trgovini i održivom razvoju (45), Te skupine zadužene su za izražavanje stavova i davanje preporuka o aspektima održivog razvoja vezanima uz trgovinu i za savjetovanje stranaka o tome kako bolje postići ciljeve iz ove glave.

5.   Savjetodavne skupine stranaka čine neovisne predstavničke organizacije s ujednačenom zastupljenošću gospodarskih, društvenih i ekoloških dionika uključujući, između ostalog, organizacije poslodavaca i radnika, poslovnih udruženja, nevladine organizacije i lokalna državna tijela.

Članak 295.

Forum za dijalog civilnog društva

1.   Stranke su suglasne organizirati i omogućiti Forum za dijalog civilnog društva između dvije regije za otvoreni dijalog, s uravnoteženom zastupljenošću dionika u području zaštite okoliša, gospodarstva i društva. Forum za dijalog civilnog društva provodi dijalog koji obuhvaća aspekte održivog razvoja u trgovinskim odnosima među strankama, kao i način na koji suradnja može doprinijeti postizanju ciljeva iz ove glave. Forum za dijalog civilnog društva sastajat će se jednom godišnje, osim ako se stranke ne usuglase drukčije (46).

2.   Osim ako se stranke ne usuglase drukčije, svaki sastanak Odbora uključuje sjednicu na kojoj njegovi članovi podnose izvješće o provedbi ove glave Forumu za dijalog civilnog društva. Zauzvrat, Forum za dijalog civilnog društva može izraziti svoje stavove i mišljenja kako bi se potakao dijalog o tome kako bolje postići ciljeve iz ove glave.

Članak 296.

Savjetovanja na razini vlade

1.   Stranka može zatražiti savjetovanje s drugom strankom o svim pitanjima od obostranog interesa koja proizlaze iz ove glave, dostavom pisanog zahtjeva kontaktnoj točki druge stranke. Kako bi stranci koja zaprima zahtjev omogućila da odgovori, zahtjev sadrži informacije koje su dovoljno određene da jasno i činjenično predstave predmet, utvrđivanjem problema o kojemu je riječ i pružanjem kratkog sažetka zahtjeva iz ove glave. Savjetovanja počinju odmah nakon što stranka dostavi zahtjev za savjetovanja.

2.   Stranke koje se savjetuju ulažu sve napore kako bi došle do obostrano zadovoljavajućeg rješenja predmeta, uz uzimanje u obzir informacije izmijenjene između stranaka koje se savjetuju i mogućnosti za suradnju na tom predmetu. Tijekom savjetovanja, posebna se pozornost pridaje određenim problemima i interesima stranka zemalja u razvoju. Stranke koje se savjetuju uzimaju u obzir aktivnosti ILO-a ili bitnih multilateralnih ekoloških organizacija ili tijela čije su stranke. Prema potrebi, stranke koje se savjetuju mogu sporazumno zatražiti savjet ili pomoć onih organizacija i tijela ili bilo koje osobe ili tijela koje smatraju prikladnima kako bi u potpunosti ispitali predmet o kojemu je riječ.

3.   Ako nakon devedeset dana od zahtjeva za savjetovanjem, stranka koja se savjetuje smatra da je potrebna daljnja rasprava o predmetu, i osim ako se stranke koje su se savjetovale drukčije ne usuglase, predmet se upućuje na razmatranje Odboru za trgovinu i održivi razvoj dostavljanjem pisanog zahtjeva kontaktnim točkama drugih stranaka. Odbor za trgovinu i održivi razvoj sastaje se bez odlaganja kako bi pomogao u postizanju obostrano zadovoljavajućeg rješenja. Ako to smatra potrebnim, Odbor za trgovinu i održivi razvoj može tražiti stručnu pomoć u vezi s predmetom interesa, s ciljem olakšavanja svoje analize.

4.   Sva rješenja koja stranke koje se savjetuju postignu u predmetu objavljuju se osim ako Odbor za trgovinu i održivi razvoj ne odluči drukčije.

Članak 297.

Stručno povjerenstvo

1.   Osim ako stranke koje se savjetuju ne odluče drukčije, stranka koja se savjetuje može nakon šezdeset dana od upućivanja predmeta Odboru za trgovinu i održivi razvoj ili, ako se predmet ne uputi Odboru, nakon devedeset dana od dostave zahtjeva za savjetovanjem iz članka 296. stavaka 1. i 3., zatražiti sazivanje stručnog povjerenstva i ispitivanje pitanja koje nije na zadovoljavajući način riješeno savjetovanjima na razini vlade. Stranke u postupku mogu stručnom povjerenstvu dostaviti podneske.

2.   Prilikom stupanja na snagu ovog Sporazuma stranke predaju Odboru za pridruživanje na odobrenje Vijeća na njegovom prvom sastanku, popis sedamnaest osoba s najmanje pet pojedinaca koji nisu državljani ni jedne stranke, sa stručnim znanjem u području zakona o ekologiji, međunarodne trgovine ili rješavanja sporova koji nastanu na temelju međunarodnih sporazuma, i popis sedamnaest osoba, s najmanje pet pojedinaca koji nisu državljani ni jedne stranke, sa stručnim znanjem u području zakona o radu, međunarodne trgovine ili rješavanja sporova koji nastanu na temelju međunarodnih sporazuma. Stručnjaci koji nisu državljani ni jedne stranke mogu djelovati kao predsjednici stručnog povjerenstva. Stručnjaci (i) ne smiju biti ovisni o ni o jednoj stranci ili organizaciji zastupljenoj u savjetodavnoj skupini (savjetodavnim skupinama), povezani s njima ili primati od njih naputke te ii. se biraju na temelju objektivnosti, pouzdanosti i zdravog prosuđivanja.

3.   Stranke su suglasne sa zamjenama stručnjaka koji više nisu u mogućnosti sudjelovati u radu stručnog povjerenstva te mogu se na drugi način usuglasiti o izmjeni popisa kako i kada to smatraju potrebnim.

Članak 298.

Sastav stručnog povjerenstva

1.   Stručno povjerenstvo sastavljeno je od tri stručnjaka.

2.   Predsjednik ne smije biti državljanin ni jedne stranke.

3.   Svaka stranka u postupku odabire jednog stručnjaka s popisa stručnjaka u roku od trideset dana od primitka zahtjeva za osnivanje stručnog povjerenstva. Ako stranka u tom roku ne odabere svog stručnjaka, druga stranka u postupku s popisa stručnjaka bira državljanina stranke u postupku koja nije odabrala stručnjaka. Dva odabrana stručnjaka biraju predsjednika dogovorno ili ždrijebom, između stručnjaka koji nisu državljani ni jedne stranke.

4.   Pojedinci ne smiju djelovati kao stručnjaci u vezi s predmetom u kojem su oni, ili organizacija s kojom su povezani, u izravnom ili neizravnom sukobu interesa. Nakon odabira da djeluju kao stručnjaci u danom predmetu, od svakog se stručnjaka očekuje da prijavi postojanje ili razvoj bilo kakvog interesa, odnosa ili pitanja o kojima bi se opravdano moglo očekivati da ima saznanja i za koja postoji vjerojatnost da će utjecati ili uzrokovati opravdane sumnje u vezi samostalnosti ili nepristranosti tog stručnjaka.

5.   Ako bilo koja stranka u postupku smatra da stručnjak krši zahtjeve određene u stavku 4., stranke u postupku odmah se savjetuju i, ako su suglasne, stručnjak se uklanja i bira se novi stručnjak u skladu s postupcima iz stavka 3. koji su se koristili za odabir stručnjaka koji je uklonjen.

6.   Osim ako se stranke u postupku ne dogovore drukčije u skladu sa stavkom 2. članka 301., stručno povjerenstvo osniva se najkasnije šezdeset dana od zahtjeva stranke.

Članak 299.

Poslovnik

1.   Stručno povjerenstvo izrađuje raspored kojim se strankama u postupku osigurava prilika podnošenja pisanih podnesaka i relevantnih informacija.

2.   Stručno povjerenstvo i stranke osiguravaju zaštitu povjerljivih informacija u skladu s načelima iz glave X. (Rješavanje sporova) dijela IV. ovog Sporazuma.

3.   Nadležnosti su stručnog povjerenstva:

„ispitati je li došlo do neispunjenja obveza stranke navedenih u članku 286. stavku 2., članku 287. stavcima 2., 3. i 4. i članku 291. ove glave i dati neobvezujuće preporuke za rješavanje predmeta. U slučaju predmeta u vezi provedbe zakona, nadležnosti su stručnog povjerenstva određivanje je li došlo do dugotrajne ili ponavljajuće nemogućnosti stranke da učinkovito provede svoje obveze.”

Članak 300.

Početno izvješće

1.   Stručno povjerenstvo koristi podneske i argumente koje su stranke u postupku predočile kao temelj za svoje izvješće. Tijekom postupka, stranke imaju mogućnost komentirati dokumente ili informacije koje povjerenstvo može smatrati važnima za svoj rad.

2.   U roku od sto i dvadeset dana od dana osnivanja, stručno povjerenstvo podnosi strankama u postupku početno izvješće uključujući svoje preporuke. Ako stručno povjerenstvo smatra da ne može dostaviti svoje izvješće u roku od sto i dvadeset dana, dužno je pisanim putem obavijestiti stranke u postupku o razlozima kašnjenja i dati procjenu roka do kojeg će predati svoje izvješće.

3.   Preporuke stručnog povjerenstva uzimaju u obzir posebno socijalno-gospodarsko stanje stranaka.

4.   Stranke u postupku mogu stručnom povjerenstvu predati pisane komentare na njegovo izvješće u roku od trideset dana od njegovog podnošenja.

5.   Nakon zaprimanja svih komentara, stručno povjerenstvo na vlastitu inicijativu ili na zahtjev bilo koje stranke u postupku može:

(a)

prema potrebi, zatražiti stajališta stranaka u postupku o pisanim komentarima;

(b)

ponovno razmotriti svoje izvješće; ili

(c)

poduzeti daljnja razmatranja koja smatra prikladnima.

Završno izvješće stručnog povjerenstva obuhvaća raspravu o svim argumentima uključenima u pisane komentare stranaka.

Članak 301.

Završno izvješće

1.   Stručno povjerenstvo podnosi strankama u postupku i Odboru za trgovinu i održivi razvoj završno izvješće najkasnije sto i osamdeset dana od datuma osnivanja Panela. Stranke objavljuju završno izvješće javnosti u roku od petnaest dana od njegovog podnošenja.

2.   Stranke u postupku mogu, međusobnim dogovorom, odlučiti produljiti zadane rokove određene u stavku 1., kao i one u članku 298. stavku 6. i članku 300. stavku 4.

3.   Stranke u postupku, uzimajući u obzir izvješće i preporuke stručnog povjerenstva, nastoje raspraviti prikladne mjere koje se provode uključujući, prema potrebi, moguću suradnju za provođenje takvih mjera. Stranka kojoj su preporuke upućene obavješćuje Odbor za trgovinu i održivi razvoj o svojim namjerama u vezi izvješća i preporuka stručnog povjerenstva uključujući, prema potrebi, predstavljanje akcijskog plana. Odbor za trgovinu i održivi razvoj nadgleda provedbu aktivnosti koje je stranka odredila.

Članak 302.

Suradnja i tehnička pomoć u području trgovine i održivog razvoja

Mjere suradnje i tehničke pomoći povezane s ovom glavom određene su u glavi VI. (Gospodarski i trgovinski razvoj) dijela III. ovog Sporazuma.

GLAVA IX.

REGIONALNA GOSPODARSKA INTEGRACIJA

Članak 303.

Opće odredbe

1.   Stranke naglašavaju važnost dimenzije regije regiji i prepoznaju značaj regionalne gospodarske integracije u okviru ovog Sporazuma. One u skladu s tim ponovno potvrđuju svoju volju za jačanjem i produbljivanjem svojih regionalnih procesa gospodarske integracije, unutar primjenjivih okvira.

2.   Stranke priznaju da je regionalna gospodarska integracija u područjima carinskih postupaka, tehničkih propisa i sanitarnih i fitosanitarnih mjera bitna za slobodan promet robe unutar Srednje Amerike i stranke EU.

3.   U skladu s time i uz uvažavanje različitih razina razvoja svojih regionalnih procesa gospodarske integracije, stranke su suglasne o sljedećim odredbama.

Članak 304.

Carinski postupci

1.   U području carine, najkasnije dvije godine od stupanja na snagu ovog Sporazuma, carinsko tijelo republike stranke SA od prvog ulaska odobrava nadoknadu plaćene carine ako se takva roba izvozi u drugu republiku stranke SA. Takva roba podliježe plaćanju carine u republici stranke SA uvoza.

2.   Stranke nastoje uspostaviti mehanizam koji će osigurati da roba podrijetlom iz Srednje Amerike ili iz Europske unije u skladu s Prilogom II. (O definiciji koncepta „proizvodâ s podrijetlom” i metodama upravne suradnje) ovom Sporazumu, koja ulazi na njihova državna područja i koja se carini u carinskoj upravi uvoza, ne mora više podlijegati carini ili naknadama koje imaju istovrijedan učinak ili kvantitativnim ograničenjima ili mjerama koje imaju istovrijedan učinak.

3.   Stranke su suglasne da njihovo carinsko zakonodavstvo i postupci predviđaju uporabu jedinstvene carinske deklaracije, odnosno elektroničkog ekvivalenta u stranci EU i u stranci SA, radi utvrđivanja carinske deklaracije pri uvozu i izvozu. Stranka SA obvezuje se ostvariti ovaj cilj tri godine od stupanja na snagu ovog Sporazuma.

4.   Stranke također osiguravaju da su carinsko zakonodavstvo, postupci i srodni carinski zahtjevi pri uvozu primjenjivi na robu podrijetlom iz Srednje Amerike ili Europske unije usklađeni na regionalnoj razini. Stranka SA obvezuje se ostvariti ovaj cilj najkasnije pet godina od stupanja na snagu ovog Sporazuma.

Članak 305.

Tehničke prepreke u trgovini

1.   U području tehničkih propisa i postupaka ocjene sukladnosti:

(a)

stranke su suglasne da će države članice Europske unije jamčiti da se proizvodi podrijetlom iz Srednje Amerike koji su zakonito stavljeni na tržište neke države članice Europske unije, također mogu plasirati na tržište druge države članice Europske unije, uz uvjet da proizvod pruža ekvivalentnu razinu zaštite različitih uključenih legitimnih interesa (načelo međusobnog priznavanja);

(b)

u vezi s tim, države članice Europske unije će prihvatiti, pod uvjetom da proizvod jamči ekvivalentnu razinu zaštite različitih uključenih legitimnih interesa, da se proizvod koji je ispunio postupke ocjene sukladnosti koje je neka država članica Europske unije zatražila, može staviti na tržište druge države članice Europske unije, bez podvrgavanja dodatnim postupcima za ocjenu sukladnosti.

2.   Ako postoje usklađeni regionalni uvjeti uvoza, proizvodi podrijetlom iz Europske unije trebali bi biti sukladni s regionalnim zahtjevima kako bi bili zakonito stavljeni na tržište republike stranke SA prvog uvoza. U skladu s ovim Sporazumom, ako je proizvod obuhvaćen usklađenim zakonodavstvom i potrebno je obaviti evidentiranje, evidentiranje izvršeno u jednoj od republika stranke SA trebalo bi biti prihvaćeno u svim republikama stranke SA, nakon završetka internih postupaka.

3.   Nadalje, ako je potrebno evidentiranje, republike stranke SA prihvatit će da bi se navedeni proizvodi trebali evidentirati po skupini ili porodici proizvoda.

4.   Stranka SA suglasna je s usvajanjem, u roku od pet godina od stupanja na snagu ovog Sporazuma, regionalnih tehničkih propisa i postupaka za ocjenu sukladnosti koji su trenutačno u pripremi i koji su navedeni u Prilogu XX. (Popis tehničkih propisa u Srednjoj Americi (RTCA) u postupku usklađivanja) ovom Sporazumu, i s nastavkom rada prema usklađivanju tehničkih propisa i postupaka ocjene sukladnosti i s promicanjem razvoja regionalnih standarda.

5.   Za proizvode koji još nisu usklađeni u stranci SA i koji nisu uključeni u Prilog XX., Odbor za pridruživanje osniva radni program kako bi istražio mogućnosti uključivanja dodatnih proizvoda u budućnosti.

Članak 306.

Sanitarne i fitosanitarne mjere

1.   Cilj je ovog članka:

(a)

promicati uvjete koji omogućavaju robi koja podliježe sanitarnim i fitosanitarnim mjerama slobodno kretanje unutar Srednje Amerike i stranke EU;

(b)

promicati usklađivanje i poboljšavanje sanitarnih i fitosanitarnih mjera u stranci SA i stranci EU, uključujući postizanje uporabe jedinstvenog uvozne potvrde, jedinstvenog popisa poslovnih nastana, jedinstvenu sanitarnu provjeru pri uvozu i jedinstvenu naknadu za proizvode uvezene iz stranke EU u stranku SA;

(c)

nastojati osigurati međusobno priznavanje provjera koje su izvršile republike stranke SA u svim državama članicama Europske unije.

2.   Stranka EU osigurava od dana stupanja na snagu ovog Sporazuma slobodno kretanje životinja, proizvoda životinjskog podrijetla, biljaka i proizvoda biljnog podrijetla, koji su zakonito stavljeni na tržište, unutar državnog područja stranke EU bez provjera na unutarnjim granicama, uz uvjet da su sukladni s relevantnim sanitarnim i fitosanitarnim zahtjevima.

3.   Stranka SA osigurava da od dana stupanja na snagu ovog Sporazuma životinje, proizvodi životinjskog podrijetla, biljke i proizvodi biljnog podrijetla imaju korist od regionalnih pojednostavljenja provoza na državnim područjima stranke SA u skladu s Rezolucijom br. 219-2007 (COMIECO-XLVII) i naknadnim povezanim instrumentima. Za potrebe ove glave, u slučaju uvoza iz stranke EU, regionalno pojednostavljenje provoza znači da roba stranke EU može ući kroz graničnu veterinarsku postaju bilo koje stranke SA te da se može provoziti kroz regiju, iz jedne republike stranke SA u drugu, u skladu sa sanitarnim i fitosanitarnim zahtjevima stranke krajnjeg odredišta, gdje se može provesti sanitarna ili fitosanitarna inspekcija.

4.   Ako su sukladni s relevantnim sanitarnim i fitosanitarnim zahtjevima te s postojećim mehanizmima u postupku regionalne integracije Srednje Amerike, stranka SA obvezuje se odobriti životinjama, proizvodima životinjskog podrijetla, biljkama i proizvodima biljnog podrijetla navedenima na popisu u Prilogu XIX. (Popis proizvoda navedenih u stavku 4. članka 306.), sljedeći tretman: prilikom uvoza na državno područje republike stranke SA, nadležna tijela provjerit će potvrdu koju je izdalo nadležno tijelo stranke EU i mogu provesti sanitarnu i fitosanitarnu inspekciju, nakon izdavanja odobrenja, proizvod koji je uključen u Prilog XIX. može podlijegati samo nasumičnoj sanitarnoj ili fitosanitarnoj inspekciji u trenutku ulaska u republiku stranke SA krajnjeg odredišta.

Za proizvode navedene u popisu 1. Priloga XIX., gore navedene obveze primjenjuju se najkasnije dvije godine od stupanja na snagu ovog Sporazuma.

Za proizvode navedene u popisu 2. Priloga XIX., gore navedene obveze primjenjuju se najkasnije pet godina od stupanja na snagu ovog Sporazuma.

5.   Ne dovodeći u pitanje prava i obveze stranaka (stranke EU ili republika stranke SA) iz Sporazuma o WTO-u te sanitarnih i fitosanitarnih postupaka i zahtjeva koje utvrđuje svaka stranka, od stranke uvoznice ne bi trebalo zahtijevati da odobri povoljniji tretman proizvodima uvezenima iz stranke izvoznice od tretmana odobrenog stranci izvoznici u trgovini unutar regije.

6.   Vijeće za pridruživanje može izmijeniti Prilog XIX. (Popis proizvoda na koji se upućuje u stavku 4. članka 306.) nakon preporuka Pododbora za sanitarna i fitosanitarna pitanja pri Odboru za pridruživanje, u skladu s postupcima određenima u glavi XIII. (Posebne zadaće tijela osnovanih na temelju ovog Sporazuma u pitanjima trgovine) dijela IV. ovog Sporazuma.

7.   Pododbor koji je naveden u stavku 6. pomno prati provedbu ovog članka.

Članak 307.

Provedba

1.   Stranke prepoznaju važnost bliskije suradnje radi postizanja ciljeva iz ove glave i rješavanja ovog pitanja kroz mehanizme predviđene u glavi VI. (Gospodarski i trgovinski razvoj) dijela III. ovog Sporazuma.

2.   Stranke se obvezuju savjetovati o pitanjima vezanima uz ovu glavu s ciljem osiguravanja učinkovitog provođenja dimenzije regije regiji ovog Sporazuma i ciljeva regionalne gospodarske integracije.

3.   Napredak stranke SA u provedbi ove glave podliježe redovitim izvješćima o napretku i radnim programima stranke SA koji obuhvaćaju članke 304., 305. i 306. Izvješća o napretku i radnim programima podnose se pisanim putem i navode sve korake poduzete za provedbu obveza i ciljeva određenih u stavcima 1., 3. i 4. članka 304., stavcima 2., 3. i 4. članka 305. i stavcima 3. i 4. članka 306., kao i korake predviđene za razdoblje koje prethodi sljedećem izvješću o napretku. Izvješća o napretku i radni programi podnose se svake godine dok obveze navedene u ovom stavku nisu učinkovito ispunjene.

4.   Stranke će razmotrit uključenje daljnjih područja u ovu glavu pet godina od stupanja na snagu ovog Sporazuma.

5.   Obveze u vezi regionalne integracije koje preuzima stranka SA na temelju ove glave ne podliježu postupcima rješavanja sporova iz glave X. (Rješavanje sporova) dijela IV. ovog Sporazuma.

GLAVA X.

RJEŠAVANJE SPOROVA

POGLAVLJE 1.

Cilj i područje primjene

Članak 308.

Cilj

Cilj je ove glave izbjegavanje i rješavanje svakog spora među strankama u vezi s tumačenjem ili primjenom dijela IV. ovog Sporazuma i da stranke postignu, ako je moguće, obostrano zadovoljavajuće rješenje.

Članak 309.

Područje primjene

1.   Odredbe ove glave primjenjuju se na svaki spor u vezi s tumačenjem ili primjenom dijela IV. ovog Sporazuma, osim ako nije izričito predviđeno drukčije.

2.   Ova se glava ne primjenjuje na sporove između republika stranke SA.

POGLAVLJE 2.

Savjetovanja

Članak 310.

Savjetovanja

1.   Stranke nastoje svaki spor u vezi s tumačenjem ili primjenom odredba iz članka 309. riješiti tako da započnu pregovore u dobroj vjeri s ciljem postizanja obostrano zadovoljavajućeg rješenja.

2.   Svaka stranka iz ovog Sporazuma traži savjetovanja pisanim zahtjevom koji upućuje drugoj stranci, uz presliku Odboru za pridruživanje, u kojem navodi razloge zahtjeva, pravni temelj za prigovor i navodi sve stvarne ili predložene mjere o kojima je riječ.

3.   Ako je stranka koja je podnijela prigovor stranka EU, i ako je navodno kršenje bilo koje odredbe navedene u skladu sa stavkom 2. slično u svim pravnim i činjeničnim aspektima koji se odnose na više od jedne republike stranke SA, stranka EU može zatražiti jedno savjetovanje koje uključuje navedene republike stranke SA (47).

4.   Ako je stranka koja je izjavila prigovor republika stranke SA, i ako navodno kršenje bilo koje odredbe navedene u skladu sa stavkom 2. negativno utječe na trgovinu (48) između više od jedne republike stranke SA, republike stranke SA mogu zatražiti jedno savjetovanje ili zatražiti da se pridruže savjetovanju u roku od pet dana od dana dostavljanja početnog zahtjeva za savjetovanjem. Zainteresirane republike stranke SA navode objašnjenje svog značajnog trgovinskog interesa po tom pitanju u svom zahtjevu.

5.   Savjetovanja se održavaju u roku trideset dana od dana podnošenja zahtjeva, te se odvijaju, osim ako se stranke ne usuglase drukčije, na državnom području stranke protiv koje je podnesen prigovor. Savjetovanja se smatraju okončanima u roku od trideset dana od dana podnošenja zahtjeva, osim ako se obje stranke ne usuglase da nastave savjetovanja. Ako je, u skladu sa stavcima 3. i 4., više od jedne republike stranke SA uključeno u savjetovanja, ista se smatraju okončanima u roku od četrdeset dana od dana podnošenja početnog zahtjeva. Sve informacije otkrivene tijekom savjetovanja ostaju povjerljive.

6.   U hitnim slučajevima, posebno u vezi kvarljive ili sezonske robe, savjetovanja se održavaju u roku od petnaest dana od dana podnošenja zahtjeva, a smatraju se okončanima u roku od petnaest dana od dana podnošenja zahtjeva. Ako je, u skladu sa stavcima 3. i 4., više od jedne republike stranke SA uključeno u savjetovanja, ona se smatraju zaključenima u roku od dvadeset dana od dana podnošenja početnog zahtjeva.

7.   Ako stranka protiv koje je podnesen prigovor ne odgovara na zahtjev za savjetovanjem u roku od deset dana od primitka zahtjeva, ako savjetovanja nisu održana u rokovima navedenima u stavku 5. odnosno 6., ili ako su savjetovanja okončana i ako spor još uvijek nije riješen, stranka koja je podnijela prigovor može zatražiti osnivanje povjerenstva u skladu s člankom 311.

8.   Ako je prošlo više od dvanaest mjeseci neaktivnosti od dana posljednjeg savjetovanja i ako je temelj za spor postoji i dalje, stranka koja je podnijela prigovor traži nova savjetovanja. Ovaj se stavak ne primjenjuje u slučajevima u kojima je neaktivnost rezultat napora u dobroj vjeri za postizanjem obostrano zadovoljavajućeg rješenja u skladu s člankom 324.

POGLAVLJE 3.

Postupci rješavanja sporova

ODJELJAK A

Postupak povjerenstva

Članak 311.

Pokretanje postupka povjerenstva

1.   Ako stranke koje se savjetuju ne uspiju riješiti spor sukladno odredbama navedenima u članku 310., stranka koja je podnijela prigovor može zatražiti osnivanje povjerenstva kako bi se predmet razmotrio.

2.   Zahtjev za osnivanje povjerenstva upućuje se u pisanom obliku stranci protiv koje je podnesen prigovor, uz presliku Odboru za pridruživanje. Stranka koja podnosi prigovor navodi u zahtjevu određenu mjeru o kojoj je riječ, navodi pravne temelje za prigovor i objašnjava na koji način takva mjera čini povredu odredba navedenih u članku 309.

3.   Sve stranke koje, prema stavku 1., imaju pravo zatražiti osnivanje povjerenstva mogu se pridružiti postupcima povjerenstva kao stranka koja podnosi prigovor po predočenju pisane obavijesti drugoj stranci u sporu. Obavijest se podnosi najkasnije pet dana od dana primitka početnog zahtjeva za osnivanjem povjerenstva.

4.   Osnivanje povjerenstva ne smije se zatražiti radi analize predložene mjere.

Članak 312.

Osnivanje povjerenstva

1.   Povjerenstvo se sastoji od tri člana.

2.   U roku deset dana od dana podnošenja zahtjeva za osnivanje povjerenstva, stranke u sporu savjetuju se kako bi postigle dogovor o sastavu povjerenstva (49).

3.   U slučaju da se stranke u sporu ne mogu usuglasiti o sastavu povjerenstva u roku određenom u stavku 2., svaka stranka u sporu imat će pravo odabrati jednog člana povjerenstva, koji neće djelovati kao predsjednik, između pojedinaca s popisa utvrđenog u članku 325., u roku od tri dana od isteka vremenskog razdoblja utvrđenog u stavku 2. Predsjednik Odbora za pridruživanje ili njegov izaslanik odabrat će predsjednika i ostale članove povjerenstva ždrijebom između odgovarajućih pojedinaca s popisa iz članka 325.

4.   Predsjednik Odbora za pridruživanje ili njegov izaslanik provodi ždrijeb u roku od pet dana od primitka zahtjeva jedne ili obje stranke u sporu. Ždrijeb se provodi u vrijeme i na mjestu koji su pravodobno priopćeni strankama u sporu. Stranke u sporu mogu, ako odluče, biti prisutne tijekom ždrijeba.

5.   Stranke u sporu mogu odabrati, međusobnim dogovorom i u roku određenom u stavku 2., pojedince koji nisu na popisu članova povjerenstva, ali koji ispunjavaju zahtjeve iz članka 325.

6.   Dan osnivanja povjerenstva jest dan na koji su svi članovi povjerenstva potvrdili da prihvaćaju svoj izbor.

Članak 313.

Odluka povjerenstva

1.   Povjerenstvo dostavlja svoju odluku u predmetu strankama u sporu, uz presliku Odboru za pridruživanje, u roku od sto dvadeset dana od dana osnivanja povjerenstva.

2.   Ako povjerenstvo smatra da se rok naveden u stavku 1. ne može ispuniti, predsjednik povjerenstva mora odmah obavijestiti stranke u sporu pisanim putem, uz presliku Odboru za pridruživanje, i navesti razloge kašnjenja i dan kada povjerenstvo očekuje da će zaključiti svoj posao. Osim ako se ne primjenjuju izvanredne okolnosti, odluka se priopćuje najkasnije sto pedeset dana od dana osnivanja povjerenstva.

3.   U hitnim slučajevima, posebno u vezi kvarljive i sezonske robe, povjerenstvo ulaže sve napore kako bi obavijest o svojoj odluci uputilo u roku od šezdeset dana od dana svojeg osnivanja. Osim ako se ne primjenjuju izvanredne okolnosti, odluka se priopćuje najkasnije sedamdeset pet dana od dana osnivanja povjerenstva. Povjerenstvo, na zahtjev stranke u sporu, može u roku od deset dana od svojeg osnivanja donijeti privremenu odluku o tome smatra li da je slučaj hitan.

ODJELJAK B

Postupanje u skladu s odlukom

Članak 314.

Postupanje u skladu s odlukom povjerenstva

1.   Prema potrebi, stranka protiv koje je podnesen prigovor, bez nepotrebnog odlaganja poduzima sve potrebne mjere kako bi postupila u skladu s odlukom povjerenstva u predmetu, a stranke u sporu nastojat će se usuglasiti o roku za postupanje u skladu s odlukom.

2.   Za potrebe postupanja u skladu s odlukom, stranke u sporu i, povjerenstvo u svakom slučaju, uzimaju u obzir eventualne utjecaje mjera za koje je utvrđeno da nisu u skladu s ovim Sporazumom na razini razvoja stranke protiv koje je podnesen prigovor.

3.   U slučaju da ne dođe do potpunog i pravovremenog postupanja u skladu s odlukom povjerenstva, kompenzacija ili obustava obveza može se primijeniti kao privremena mjera. U tom slučaju, stranke u sporu nastoje usuglasiti se o kompenzaciji umjesto da primijene obustavu obveza. Međutim, ni kompenzacija ni obustava obveza nemaju prednost pred potpunom i pravovremenom provedbom odluka povjerenstva.

4.   Ako se odluka povjerenstva primjenjuje na više od jedne republike stranke SA kao stranke koja je podnijela prigovor ili stranke protiv koje je podnesen prigovor, sve kompenzacije ili obustave obveza prema ovoj glavi primjenjuju se pojedinačno na svaku republiku stranke SA, a u tu svrhu odluka povjerenstva individualno određuje razinu poništenja ili štete uzrokovane kršenjem za svaku republiku stranke SA.

Članak 315.

Razumni rok za postupanje u skladu s odlukom

1.   Stranka protiv koje je podnesen prigovor odmah obavješćuje stranku koja je podnijela prigovor o razumnom roku potrebnom za postupanje u skladu s odlukom, kao i o određenim mjerama koje namjerava usvojiti, ako je to moguće.

2.   Stranke u sporu se nastoje usuglasiti o razumnom roku potrebnom za postupanje u skladu s odlukom povjerenstva u roku od trideset dana od obavijesti strankama u sporu o navedenoj odluci. Ako se postigne sporazum, stranke u sporu obavješćuju Odbor za pridruživanje o usuglašenom razumnom roku i, ako je to moguće, određenim mjerama koje stranka protiv koje je podnesen prigovor namjerava donijeti.

3.   U slučaju da se stranke u sporu ne uspiju usuglasiti u razumnom vremenskom roku o postupanju u skladu s odlukom u roku utvrđenom u stavku 2. stranka koja podnosi prigovor može zatražiti izvorno povjerenstvo da odredi razumni vremenski rok. Takav zahtjev podnosi se u pisanom obliku i o tome se obavješćuje druga stranka u sporu uz presliku Odboru za pridruživanje. Povjerenstvo o svojoj odluci obavješćuje stranke u sporu uz presliku Odboru za pridruživanje u roku od dvadeset dana od dana podnošenja zahtjeva. Ako se odluka povjerenstva primjenjuje na više od jedne republike stranke SA, povjerenstvo određuje razumni rok za svaku republiku stranke SA.

4.   U slučaju da se izvorno povjerenstvo, ili neki njegovi članovi, ne mogu ponovno sastati, primjenjuju se bitni postupci određeni u članku 312. Rok za dostavu obavijesti o odluci jest trideset pet dana od dana podnošenja zahtjeva iz stavka 3.

5.   Stranka protiv koje je podnesen prigovor izvješćuje Odbor za pridruživanje o mjerama koje je poduzela i o mjerama koje je potrebno poduzeti kako bi postupila u skladu s odlukom povjerenstva. Navedeno se izvješće podnosi u pisanom obliku i donosi se najkasnije do polovice razumnog vremenskog roka.

6.   Stranke u sporu mogu sporazumno produljiti razumni rok. Svi rokovi navedeni u ovom članku čine sastavni dio razumnog roka.

Članak 316.

Revizija mjere poduzete za postupanje u skladu s odlukom Panela

1.   Stranka protiv koje je podnesen prigovor obavješćuje stranku koja je podnijela prigovor, uz presliku Odboru za pridruživanje, prije isteka razumnog roka o svim mjerama koje je poduzela kako bi postupila u skladu s odlukom povjerenstva i navodi detalje poput dana stupanja na snagu, odgovarajući tekst mjere i činjenično i pravno objašnjenje o tome kako je mjerama poduzetima za ispravljanje nesukladnosti stranka protiv koje je podnesen prigovor ispravila nesukladnost.

2.   U slučaju nesuglasja među strankama u sporu u vezi s postojanjem ili sukladnošću bilo koje mjere o kojoj je poslana obavijest na temelju stavka 1. s odredbama iz članka 309., stranka koja je podnijela prigovor može u pisanom obliku od izvornog povjerenstva zatražiti da odluči o tom pitanju. U takvom se zahtjevu utvrđuje konkretna sporna mjera te se obrazlaže kako takva mjera nije u skladu s odredbama iz članka 309. Povjerenstvo o svojoj odluci obavješćuje u roku od četrdeset dana od dana podnošenja zahtjeva. Ako se odluka povjerenstva primjenjuje na više od jedne republike stranke SA, povjerenstvo, gdje je to potrebno u skladu s okolnostima, donosi odluku u skladu s ovim člankom za svaku republiku stranke SA.

3.   U slučaju da se izvorno povjerenstvo, ili neki njegovi članovi, ne mogu ponovno sastati, primjenjuju se odgovarajući postupci određeni člankom 312. Rok za dostavu obavijesti o odluci jest šezdeset dana od dana podnošenja zahtjeva iz stavka 2.

Članak 317.

Privremena pravna sredstva u slučaju nepostupanja u skladu s odlukom

1.   Ako stranka protiv koje je podnesen prigovor ne uputi obavijest o svim mjerama koje je poduzela kako bi postupila u skladu s odlukom povjerenstva prije isteka razumnog roka, kako je utvrđeno u članku 316., ili ako povjerenstvo odluči da mjera iz obavijesti na temelju članka 316. stavka 1. nije u skladu s obvezama te stranke prema odredbama članka 309., stranka protiv koje je podnesen prigovor dužna je, ako to od nje zatraži stranka koja je podnijela prigovor, predložiti ponudu za naknadu štete. Ako se odluka povjerenstva primjenjuje na više od jedne republike stranke SA, svaka republika stranke SA predstavlja ili joj se predstavlja, ponudu za naknadu štete, uzimajući u obzir razinu poništenja ili štete u skladu s člankom 314. stavkom 4., kao i sve mjere iz obavijesti na temelju članka 316. stavka 1. Stranka EU nastojat će biti odgovarajuće suzdržana prilikom traženja naknade štete na temelju ovog stavka.

2.   Ako se dogovor o naknadi štete ne postigne u roku od trideset dana od isteka razumnog roka, ili od odluke povjerenstva prema članku 316. da mjera koja je poduzeta nije u sukladnosti s odredbama iz članka 309., stranka koja je izjavila prigovor ima pravo, nakon slanja obavijesti stranci protiv koje je prigovor podnesen i uz presliku Odboru za pridruživanje, prekinuti primjenu olakšica prema odredbama iz članka 309. na razini istovjetnoj poništenju ili šteti uzrokovanoj povredom. U obavijesti se navode obveze koje stranka koja je podnijela prigovor namjerava privremeno obustaviti. Stranka koja je podnijela prigovor može provesti privremenu obustavu deset dana od dana obavijesti, osim ako stranka protiv koje je podnesen prigovor nije zatražila odluku povjerenstva na temelju stavka 3. Ako se odluka povjerenstva primjenjuje na više od jedne republike stranke SA, obustavljanje obveza primjenjuje se pojedinačno na svaku republiku stranke SA koja nije u sukladnosti ili od strane svake republike stranke SA, uzimajući u obzir pojedinačnu razinu poništenja ili štete u skladu s člankom 314. stavkom 4., kao i sve mjere iz obavijesti na temelju članka 316. stavka 1.

3.   Ako stranka protiv koje je podnesen prigovor smatra da razina privremene obustave nije jednaka poništenju ili narušavanju prouzročenom povredom, može u pisanom obliku od izvornog povjerenstva zatražiti da odluči o tom pitanju. O takvom se zahtjevu obavješćuje stranka koja je podnijela prigovor i uz presliku Odboru za pridruživanje prije isteka razdoblja od deset dana iz stavka 2. Povjerenstvo o svojoj odluci o razini privremene obustave obveza obavješćuje stranke u sporu, uz presliku Odboru za pridruživanje, u roku od trideset dana od dana podnošenja zahtjeva. Obveze se privremeno ne obustavljaju sve dok povjerenstvo ne obavijesti o svojoj odluci, a sve privremene obustave moraju biti u skladu s odlukom povjerenstva.

4.   U slučaju da se izvorno povjerenstvo, ili neki njegovi članovi, ne mogu ponovno sastati, primjenjuju se odgovarajući postupci određeni člankom 312. Rok za dostavu obavijesti o odluci jest četrdeset dana od dana podnošenja zahtjeva iz stavka 3.

5.   Prilikom privremenog obustavljanja pogodnosti u skladu sa stavkom 1., stranka EU nastoji izvršavati primjerene izmjene, uzimajući u obzir, između ostalog, vjerojatan utjecaj na gospodarstvo i razinu razvoja stranke protiv koje je podnesen prigovor, te bira mjere koje vode ispravljanju nesukladnosti stranke protiv koje je podnesen prigovor, i za koje je najmanje vjerojatno da će negativno utjecati na ostvarenje ciljeva ovog Sporazuma.

6.   Obustava obveza je privremena i primjenjuje se samo dok sve konkretne mjere za koje je utvrđeno da nisu u skladu s odredbama iz članka 309. ne budu u potpunosti u skladu s tim odredbama, kako je utvrđeno na temelju članka 318., ili sve dok se stranke u sporu ne usuglase o rješenju spora.

Članak 318.

Revizija svih mjera poduzetih za postupanje u skladu s odlukom nakon privremene obustave obveza

1.   Stranka protiv koje je podnesen prigovor obavješćuje stranku koja je podnijela prigovor, uz presliku Odboru za pridruživanje, o svim mjerama koje je poduzela kako bi postupila u skladu s odlukom povjerenstva i o svom zahtjevu da stranka koja je podnijela prigovor prekine primjenu privremene obustave obveza.

2.   Ako stranke u sporu u roku od trideset dana od dana predaje obavijesti navedene u stavku 1. ne postignu dogovor u vezi s usklađenošću mjere u vezi s kojom je poslana ta obavijest s odredbama iz članka 309., stranka koja je podnijela prigovor u pisanom obliku zahtijeva od izvornog povjerenstva da odluči o tom pitanju. O takvom se zahtjevu obavješćuje stranka protiv koje je podnesen prigovor uz presliku Odboru za pridruživanje. Ako se odluka povjerenstva primjenjuje na više od jedne republike stranke SA, povjerenstvo donosi odluku u skladu s ovim člankom za svaku republiku stranke SA. Odluka povjerenstva dostavlja se strankama, uz presliku Odboru za pridruživanje, u roku od četrdeset pet dana od dana podnošenja zahtjeva. Ako povjerenstvo odluči da su sve mjere koje su poduzete kako bi se postupilo u skladu s odlukom u skladu s odredbama iz članka 309., privremena obustava obveza se prekida.

3.   U slučaju da se izvorno povjerenstvo, ili neki njegovi članovi, ne mogu ponovno sastati, primjenjuju se odgovarajući postupci određeni člankom 312. Rok za dostavu obavijesti o arbitražnoj odluci jest šezdeset dana od dana podnošenja zahtjeva iz stavka 2.

ODJELJAK C

Zajedničke odredbe

Članak 319.

Poslovnik

1.   Osim ako se stranke u sporu ne usuglase drukčije, postupke rješavanja sporova na temelju ove glave uređuje Poslovnik koji je usvojilo Vijeće za pridruživanje.

2.   Svaka rasprava povjerenstva otvorena je za javnost u skladu s Poslovnikom uz obvezu zaštite povjerljivih informacija.

3.   Osim ako se stranke u sporu usuglase drukčije, u roku pet dana od dana osnivanja povjerenstva, okvir je nadležnosti povjerenstva:

„ispitati, poštujući relevantne odredbe iz dijela IV. ovog Sporazuma, pitanje iz zahtjeva za osnivanje povjerenstva, odlučiti o sukladnosti odnosne mjere s odredbama iz članka 309. glave X. (Rješavanje sporova) i presuditi u skladu s člankom 313. glave X. (Rješavanje sporova).”

4.   Stranke u sporu moraju u roku dva dana obavijestiti povjerenstvo o svom dogovoru ako su usuglasile različitu nadležnost.

5.   Ako stranka u sporu smatra da član povjerenstva krši kodeks ponašanja ili ne udovoljava uvjetima određenima člankom 325., ista može zatražiti njegovo uklanjanje u skladu s Poslovnikom.

Članak 320.

Informacije i tehnički savjeti

1.   Na zahtjev stranke u sporu ili na vlastitu inicijativu, povjerenstvo može zatražiti informacije od svih stranaka koje smatra primjerenima za svoj rad.

2.   Povjerenstvo također može zatražiti informacije i mišljenje stručnjaka, tijela ili drugih izvora prema potrebi. Prije traženja takvih informacija i mišljenja, povjerenstvo obavješćuje stranke u sporu, kojima se također daje prilika da iznesu svoje komentare. Sve informacije prikupljene u skladu s ovim stavkom moraju biti otkrivene na vrijeme i dostavljene svakoj stranci u sporu kako bi iste mogle komentirati. Takvi komentari dostavljaju se povjerenstvu, kao i drugoj stranci.

Članak 321.

Amicus curiae

Fizičkim ili pravnim osobama koje su zainteresirane za predmet i koje imaju boravište ili poslovni nastan na državnom području stranke u sporu odobrava se da povjerenstvu podnose podneske amicus curiae na moguće razmatranje u skladu s poslovnikom.

Članak 322.

Pravila i načela tumačenja

1.   Svako povjerenstvo tumači odredbe navedene u članku 309. u skladu s uobičajenim pravilima tumačenja javnog međunarodnog prava, vodeći pritom računa o činjenici da stranke moraju provesti ovaj Sporazum u dobroj vjeri i izbjegavati izbjegavanje svojih obveza.

2.   Ako je odredba iz dijela IV. ovog Sporazuma jednaka odredbi Sporazuma o WTO-u, povjerenstvo usvaja tumačenje koje je u skladu s odgovarajućim tumačenjem utvrđenim u odlukama Tijela za rješavanje sporova WTO-a.

3.   Odluke povjerenstva ne mogu dodavati ili smanjivati prava i obveze predviđene u odredbama iz članka 309.

Članak 323.

Zajedničke odredbe u vezi odluka povjerenstva

1.   Povjerenstvo poduzima sve napore kako bi odluke donijelo konsenzusom. U slučaju da se odluka ne može donijeti konsenzusom, o spornom pitanju odlučuje se većinom glasova. Međutim, ni u kojem se slučaju ne smiju objaviti odvojena mišljenja članova povjerenstva.

2.   Sve su odluke povjerenstva obvezujuće za stranke u sporu i ne stvaraju nikakva prava ili obveze za fizičke ili pravne osobe.

3.   Odluka sadrži nalaze povjerenstva o činjeničnom stanju i pravu, primjenjivost relevantnih odredaba ovog Sporazuma i temeljna načela za nalaze i zaključke povjerenstva. Odluka također uključuje upućivanje na zahtjeve za određivanje koje je podnijela jedna ili obje stranke u sporu, uključujući kako je navedeno u nadležnosti panela. Stranke u sporu objavljuju odluke povjerenstva. Odredbe iz ovog stavka ne primjenjuju se na organizacijske odluke.

4.   Povjerenstvo ne otkriva povjerljive informacije u svojim odlukama, ali može navesti zaključke donesene na temelju takvih informacija.

POGLAVLJE 4.

Opće odredbe

Članak 324.

Obostrano zadovoljavajuće rješenje

Stranke u sporu mogu se u bilo kojem trenutku doći do obostrano zadovoljavajućeg rješenja spora na temelju ove glave. O svakom takvom rješenju obavješćuju Odbor za pridruživanje. Po primitku obavijesti o obostrano zadovoljavajućem rješenju, postupak se prekida.

Članak 325.

Popis članova povjerenstva

1.   Vijeće za pridruživanje, najkasnije šest mjeseci (50) od stupanja na snagu ovog Sporazuma, sastavlja popis od trideset i šest osoba koje žele i mogu obavljati funkciju članova povjerenstva. Stranka EU predlaže dvanaest pojedinaca koji će obavljati funkciju članova povjerenstva, i svaka republika stranke SA predlaže dva pojedinca. Stranka EU i republike stranke SA također biraju dvanaest pojedinaca koji nisu državljani ni jedne od stranaka i koji će djelovati kao predsjednici povjerenstva. Vijeće za pridruživanje može revidirati i izmijeniti popis u bilo kada i osigurava da se taj popis uvijek vodi na ovoj razini u skladu s odredbama iz ovog stavka.

2.   Članovi povjerenstva imaju specijalističko znanje ili iskustvo u području prava, međunarodne trgovine ili drugih pitanja u vezi dijela IV. ovog Sporazuma ili rješavanja sporova koji nastanu na temelju međunarodnih sporazuma, neovisni su, obavljaju funkciju u svojstvu pojedinca i ne smiju primati naputke od bilo koje stranke ili organizacije te postupaju u skladu s kodeksom ponašanja koji je usvojilo Vijeće za pridruživanje.

3.   Vijeće za pridruživanje može sastaviti dodatne popise do petnaest osoba koje posjeduju sektorsko stručno znanje u vezi s posebnim pitanjima koja su obuhvaćena dijelom IV. ovog Sporazuma. Ako se primjenjuje postupak odabira iz članka 312., predsjednik Odbora za pridruživanje može koristiti sektorski popis uz suglasnost stranaka.

Članak 326.

Odnos prema obvezama u okviru WTO-a

1.   Ako traži otklanjanje kršenja obveze iz Dogovora o pravilima i postupcima za rješavanje sporova WTO-a (dalje u tekstu „WTO DSU”), stranka u sporu koristi postupke iz relevantnih pravila i postupaka iz Sporazuma o WTO-u.

2.   Ako traži otklanjanje kršenja obveze iz dijela IV. ovog Sporazuma, stranka u sporu koristi postupke iz relevantnih pravila i postupaka iz ove glave.

3.   Ako traži otklanjanje kršenja obveze iz dijela IV. ovog Sporazuma koje u isto vrijeme podrazumijeva kršenje Sporazuma o WTO-u, stranka u sporu koristi postupke iz foruma po svom izboru.

4.   Stranke u sporu izbjegavaju rješavanje istovrsnih sporova pred različitim forumima kada se isti temelje na jednakim pravnim tvrdnjama i mjerama.

5.   U slučaju sporova povezanih s istim mjerama koji nisu identični, stranke odustaju od započinjanja istovremenih postupaka rješavanja sporova.

6.   Ako je stranka u sporu započela postupak rješavanja spora prema WTO DSU-u ili ovom naslovu i naknadno traži otklanjanje kršenja obveze pred drugim forumom, na temelju spora koji je jednak sporu koji se prethodno rješavao pred drugim forumom, toj stranci se zabranjuje iznošenje drugog spora. Za potrebe ove glave, izraz identičan znači spor koji se temelji na istim pravnim tvrdnjama i osporavanim mjerama. Spor se ne smatra identičnim ako prvotno odabrani forum zbog postupovnih razloga ili razloga nadležnosti ne donese odluku u vezi sa zahtjevom iznesenim pred njim.

7.   Za potrebe prethodnog stavka, postupak za rješavanje spora smatrat će se započetim u sklopu WTO DSU-a ako je povjerenstvo osnovano u skladu s člankom 6. WTO DSU-a i ovom glavom, ako stranka podnese zahtjev o osnivanju povjerenstva u skladu s člankom 311. stavkom 1. Postupci rješavanja sporova u sklopu WTO DSU-a zaključeni su kada Tijelo za rješavanje sporova usvoji izvješće povjerenstva ili izvješće Prizivnog tijela, na temelju članaka 16. i 17. stavka 14. WTO DSU-a. Postupci rješavanja sporova iz ove glave zaključeni su kada povjerenstvo obavijesti stranke i Odbor za pridruživanje o svojoj odluci o predmetu na temelju članka 313. stavka 1.

8.   Sva pitanja o nadležnosti povjerenstava osnovanih u skladu s ovom glavom, postavljaju se u roku od deset dana od osnivanja povjerenstva i rješavaju se privremenom odlukom u roku od trideset dana od osnivanja povjerenstva. Jednom kada dođe do osporavanja nadležnosti povjerenstva u skladu s ovim člankom, svi rokovi određeni u ovoj glavi i u poslovniku obustavljaju se do obavijesti o privremenoj odluci povjerenstva.

9.   Ni jedna odredba ove glave ne sprečava stranku u sporu da provede suspenziju obaveza koju odobri Tijelo za rješavanje sporova WTO-a. Ništa u Sporazumu o WTO-u ne sprečava stranku u sporu da privremeno obustavi obveze iz ove glave.

Članak 327.

Rokovi

1.   Svi rokovi utvrđeni u ovoj glavi i poslovniku, uključujući rokove u kojima povjerenstva obavješćuju o svojim odlukama, računaju se u kalendarskim danima, pri čemu je prvi dan sljedeći dan od radnje ili činjenice na koje se odnose.

2.   Svi rokovi navedeni u ovoj glavi i poslovniku mogu se izmijeniti međusobnim dogovorom stranaka u sporu.

3.   Povjerenstvo može obustaviti svoj rad u bilo kojem trenutku na razdoblje ne dulje od dvanaest mjeseci, na zahtjev stranke koja je podnijela prigovor i u dogovoru sa strankom protiv koje je podnesen prigovor. U tom slučaju, rokovi se produljuju za rok tijekom kojeg je postupak bio obustavljen. Ako je postupak povjerenstva obustavljen na više od dvanaest mjeseci, nadležnosti povjerenstva isteknu, ne dovodeći u pitanje pravo stranke koja je podnijela prigovor da zatraži savjetovanje i naknadno zatraži osnivanje povjerenstva o istom predmetu u kasnijoj fazi. Ovaj se stavak ne primjenjuje u slučajevima u kojima je obustava rezultat napora u dobroj vjeri za postizanjem obostrano zadovoljavajućeg rješenja prema članku 324.

Članak 328.

Usvajanje i izmjena poslovnika i kodeksa ponašanja

1.   Vijeće za pridruživanje usvaja poslovnik i kodeks ponašanja na prvom sastanku.

2.   Vijeće za pridruživanje može izmijeniti poslovnik i kodeks ponašanja.

GLAVA XI.

MEHANIZAM POSREDOVANJA ZA NETARIFNE MJERE

POGLAVLJE 1.

Područje primjene

Članak 329.

Područje primjene

1.   Mehanizam posredovanja primjenjuje se na netarifne mjere, koje negativno utječu na trgovinu između stranaka iz dijela IV. ovog Sporazuma.

2.   Mehanizam posredovanja ne primjenjuje se na mjere ili druga pitanja koja proizlaze iz:

(a)

glave VIII. o trgovini i održivom razvoju;

(b)

glave IX. o regionalnoj gospodarskoj integraciji;

(c)

procesa integracije stranke EU i republike stranke SA;

(d)

pitanja u kojima su postupci rješavanja sporova isključeni; i

(e)

odredba institucionalne naravi u ovom Sporazumu.

3.   Ova se glava primjenjuje bilateralno između stranke EU s jedne strane i svake republike stranke SA s druge strane.

4.   Postupak posredovanja jest povjerljiv.

POGLAVLJE 2.

Postupak u okviru mehanizma posredovanja

Članak 330.

Pokretanje postupka

1.   Stranka može u bilo kojem trenutku pisanim putem zahtijevati da druga stranka sudjeluje u postupku posredovanja. Zahtjev uključuje opis predmeta dovoljan da jasno predstavi mjeru u pitanju i njezine učinke na trgovinu.

2.   Stranka kojoj je takav zahtjev poslan s naklonošću razmatra zahtjev i dostavlja pisani odgovor u roku deset dana od primitka zahtjeva.

3.   Prije odabira posrednika u skladu s člankom 331., stranke u postupku nastoje u dobroj vjeri postići dogovor putem izravnih pregovora, za što imaju rok od dvadeset dana.

Članak 331.

Odabir posrednika

1.   Stranke u postupku potiču se da se usuglase o posredniku najkasnije petnaest dana od isteka roka navedenog u članku 330. stavku 3. ili ranije ako jedna stranka obavijesti drugu da dogovor nije moguć bez pomoći posrednika.

2.   Ako se stranke u postupku ne mogu usuglasiti o posredniku u navedenom roku, bilo koja stranka može zahtijevati da se posrednik imenuje ždrijebom. Svaka stranka u roku pet dana od podnošenja takvog zahtjeva sastavlja popis s najmanje tri pojedinca koje nisu državljani te stranke, koji ispunjavaju odredbe stavka 4. i koji mogu djelovati kao posrednici. Svaka stranka u roku pet dana od dostave popisa bira najmanje jedno ime s popisa druge stranke. Predsjednik Odbora za pridruživanje ili njegov izaslanik tada bira posrednika ždrijebom između odabranih imena. Odabir ždrijebom provodi se u roku petnaest dana od predaje zahtjeva za imenovanje ždrijebom, u vrijeme i na mjestu koje se pravodobno priopćuju strankama. Stranke mogu, ako žele, biti prisutne tijekom odabira ždrijebom.

3.   Ako stranka u postupku ne uspije sastaviti popis ili odabrati ime s popisa druge stranke, predsjednik ili njegov izaslanik bira posrednika ždrijebom s popisa stranke koja je udovoljila zahtjevima iz stavka 2.

4.   Posrednik je stručnjak u području na koje se navedena mjera odnosi (51). Posrednik strankama u postupku nepristrano i transparentno pomaže razjasniti mjeru i njezine moguće učinke na trgovinu te postići sporazumno rješenje.

5.   Ako smatra da posrednik krši kodeks ponašanja, stranka u postupku može zatražiti njegovo smjenjivanje i odabir novog posrednika u skladu sa stavcima 1. do 4.

Članak 332.

Pravila o postupku posredovanja

1.   Stranke sudjeluju u postupku posredovanja u dobroj vjeri i nastoje postići obostrano zadovoljavajuće rješenje.

2.   Stranka koja je započela postupak posredovanja u roku petnaest dana od imenovanja posrednika u pisanom obliku dostavlja posredniku i drugoj stranci u postupku iscrpan opis problema, posebno djelovanje sporne mjere i njezinih učinaka na trgovinu. Druga stranka u roku deset dana od primitka tog opisa može u pisanom obliku dostaviti svoje komentare na opis problema. Obje stranke u svoj opis ili komentare mogu uključiti sve informacije koju smatraju bitnima.

3.   Posrednik može odlučiti o najprikladnijem načinu provođenja postupka, posebno o tome kada i kako savjetovati stranke u postupku, zajednički ili pojedinačno. Posrednik može također utvrditi u slučajevima kada stranke nisu stavile na raspolaganje određene informacije ili kada takve informacije nisu u posjedu stranaka, zahtijevaju li okolnosti pomoć ili savjetovanje s relevantnim stručnjacima, vladinim agencijama i drugim pravnim ili fizičkim osobama sa specijaliziranim znanjem u vezi predmeta. Kada pomoć ili savjetovanje s relevantnim stručnjacima, vladinim agencijama i drugim pravnim ili fizičkim osobama sa specijaliziranim znanjem u vezi predmeta uključuje povjerljive informacije kako je određeno člankom 336. ove glave, takve informacije mogu se staviti na raspolaganje nakon informiranja stranaka u postupku i uz izričit uvjet da se s takvim informacijama u svako vrijeme postupa kao s povjerljivim informacijama.

4.   Nakon prikupljanja potrebnih informacija, posrednik može dati procjenu predmeta i mjera u pitanju i predložiti rješenje na razmatranje strankama u postupku. Bilo koja takva procjena ne odnosi se na dosljednost mjera o kojima je riječ u ovom Sporazumu.

5.   Postupak se provodi na državnom području stranke kojoj je zahtjev upućen ili, na temelju zajedničkog dogovora, na bilo kojoj drugoj lokaciji ili na bilo koji drugi način.

6.   Za potrebe ispunjenja svojih dužnosti posrednik može koristiti sredstva komunikacije uključujući, između ostalog, telefon, telefaks, internetske veze ili videokonferenciju.

7.   Postupak se obično okončava u roku šezdeset dana od dana imenovanja posrednika. U bilo kojoj fazi, stranke u postupku mogu prekinuti postupak zajedničkim dogovorom.

POGLAVLJE 3.

Provedba

Članak 333.

Provedba sporazumnog rješenja

1.   Kada se stranke sporazume o rješenju trgovinskih prepreka uzrokovanih mjerom koja podliježe ovom postupku, svaka stranka bez nepotrebnog odlaganja poduzima sve potrebne mjere za provođenje navedenog rješenja.

2.   Stranka koja provodi mjeru u pisanom obliku redovito izvješćuje drugu stranku, kao i Odbor za pridruživanje, o svim koracima ili mjerama poduzetima za provođenje sporazumnog rješenja. Ta obveza prestaje kada se obostrano zadovoljavajuće rješenje na odgovarajući način i u potpunosti provede.

POGLAVLJE 4.

Opće odredbe

Članak 334.

Odnos s glavom X. o rješavanju sporova

1.   Cilj postupka u okviru ovog mehanizma posredovanja neovisan je o glavi X. (Rješavanje sporova) dijela IV. ovog Sporazuma i ne služi kao temelj za postupke rješavanja sporova na temelju te glave ili nekog drugog Sporazuma. Zahtjev za posredovanjem i mogući postupci iz mehanizama posredovanja ne isključuju pozivanje na glavu X.

2.   Mehanizam posredovanja ne dovodi u pitanje prava i obveze stranaka iz glave X.

Članak 335.

Rokovi

Svi rokovi navedeni u ovoj glavi mogu se izmijeniti zajedničkim dogovorom stranaka u postupku.

Članak 336.

Povjerljivost informacija

1.   Stranka u postupku koja podnosi dokumentaciju ili podneske u okviru postupka posredovanja može označiti takvu dokumentaciju ili podneske, ili bilo koje njihove dijelove, povjerljivima.

2.   Ako je jedna stranka označila dokumentaciju ili podneske, ili bilo koje njihove dijelove, povjerljivima, druga stranka i posrednik vraćaju ili uništavaju takve dokumente najkasnije petnaest dana od zaključivanja postupka posredovanja.

3.   Isto tako, ako su dokumentacija ili podnesci, ili bilo koji njihovi dijelovi, koji su označeni povjerljivima stavljeni na raspolaganje relevantnim stručnjacima, vladinim agencijama ili drugim fizičkim ili pravnim osobama sa specijaliziranim znanjem vezanim uz predmet, takva dokumentacija ili podnesci vraćaju se ili uništavaju najkasnije petnaest dana od ukidanja pomoći ili savjetovanja s posrednikom.

Članak 337.

Troškovi

1.   Sve troškove postupka posredovanja snose stranke u postupku u jednakim udjelima. Troškovi podrazumijevaju naknade posrednika, njegov prijevoz, troškovi smještaja i prehrane i sve opće administrativne troškove postupka posredovanja, u skladu s posrednikovim potraživanjem troškova.

2.   Posrednik vodi potpunu i detaljnu evidenciju svih relevantnih nastalih troškova i predaje potraživanje troškova strankama u postupku, zajedno s pratećim dokumentima.

3.   Vijeće za pridruživanje utvrđuje sve opravdane troškovi, kao i naknade i dnevnice koje se isplaćuju posredniku.

GLAVA XII.

TRANSPARENTNOST I ADMINISTRATIVNI POSTUPCI

Članak 338.

Suradnja na poboljšanoj transparentnosti

Stranke su suglasne surađivati u važnim bilateralnim i multilateralnim forumima kako bi poboljšale transparentnost putem uklanjanja mita i korupcije u pitanjima obuhvaćenima dijelom IV. ovog Sporazuma.

Članak 339.

Objava

1.   Svaka stranka osigurava da se njezine mjere opće primjene, uključujući zakone, uredbe, sudske odluke, postupke i administrativne odluke u vezi trgovinskih pitanja obuhvaćenih dijelom IV. ovog Sporazuma odmah objavljuju ili su dostupne za zainteresirane osobe tako da se zainteresiranim osobama stranke, kao i bilo kojoj drugoj stranci, dopusti uvid. Na zahtjev, svaka stranka dostavlja objašnjenje ciljeva i obrazloženje za takvu mjeru i daje dovoljno vremena između objave i stupanja na snagu takvih mjera, osim ako određene pravne ili praktične okolnosti ne određuju drukčije.

2.   Svaka stranka nastoji osigurati mogućnosti za zainteresirane osobe druge stranke da komentiraju bilo koji predloženi zakon, uredbu, postupak ili administrativnu odluku opće primjene i uzeti u obzir primljene bitne komentare.

3.   Mjere opće primjene navedene u stavku 1. smatraju se stavljenima na raspolaganje kada postanu dostupne putem odgovarajuće obavijesti WTO-u ili kada su iste postale dostupne na službenoj, javnoj internetskoj stranici odnosne stranke bez naknade.

4.   Ništa u dijelu IV. ovog Sporazuma ne tumači se da zahtijeva od bilo koje stranke dostavu povjerljivih informacija, čija bi objava ometala provedbu zakona ili na drugi način bilo u suprotnosti s javnim interesom ili koje bi mogle dovesti u pitanje legitimne komercijalne interese određenih poduzeća, javnih ili privatnih.

Članak 340.

Kontaktne točke i razmjena informacija

1.   Kako bi olakšale komunikaciju i osigurale učinkovitu provedbu Sporazuma, stranka EU, stranka SA (52) i svaka republika stranke SA određuju kontaktnu točku stupanjem ovog Sporazuma na snagu (53). Određivanje kontaktnih točaka ne dovodi u pitanje konkretno određivanje nadležnih tijela na temelju konkretnih odredba ovog Sporazuma.

2.   Na zahtjev stranke, kontaktna točka druge stranke navodi ured ili dužnosnika koji je nadležan za sva pitanja u vezi s provedbom dijela IV. ovog Sporazuma i pruža potrebnu pomoć kako bi olakšao komunikaciju sa strankom koja je uputila zahtjev.

3.   Na zahtjev druge stranke i u mjeri u kojoj je to zakonski moguće, svaka stranka osigurava informacije i odmah odgovara na svako pitanje koje se odnosi na stvarnu ili predloženu mjeru koja bi mogla značajno utjecati na dio IV. ovog Sporazuma.

Članak 341.

Upravni postupci

Svaka stranka upravlja svim mjerama opće primjene navedenima u članku 339. na dosljedan, nepristran i objektivan način. Točnije, pri podnošenju zahtjeva te mjere o određenim osobama, robi, uslugama ili pogonima stranke u određenim slučajevima, svaka stranka:

(a)

nastoji osobama na koje postupak izravno utječe dostaviti objektivnu obavijest o pokretanju postupka, uključujući opis naravi postupka, izjavu zakonskog tijela u okviru kojeg je postupak pokrenut i opći opis svih spornih pitanja;

(b)

zainteresiranim osobama pruža razumnu mogućnost za iznošenje činjenica i argumenata koji podupiru njihova stajališta prije svih konačnih upravnih mjera, kada vrijeme, narav postupka i javni interes to dopuštaju; i

(c)

osiguravaju da se njihovi postupci temelje na pravu.

Članak 342.

Revizija i žalba

1.   Svaka stranka osniva ili održava sudove, sudišta koja odlučuju kao sudovi ili upravna sudišta ili postupke za potrebe žurne revizije te, ako je opravdano, ispravka upravne mjere koja utječe na pitanja obuhvaćena dijelom IV. ovog Sporazuma. Takva sudišta ili postupci su nepristrani i neovisni o uredu ili tijelu kojem je povjereno upravno izvršavanje, a oni koji su za njih odgovorni su nepristrani i nemaju nikakav značajan interes u vezi s ishodom predmeta.

2.   Svaka stranka osigurava da se u okviru svakog takvog sudišta ili postupka strankama u postupku osigura pravo na:

(a)

objektivnu mogućnost da podupru ili obrane svoja stajališta; i

(b)

odluku koja se temelji na dokazima i podnescima ili, ako to zahtijeva njezino pravo, zapisnicima koje sastavlja upravno tijelo.

3.   Svaka stranka osigurava, podložno žalbi ili dodatnoj reviziji kako je predviđeno njezinim pravom, da takvu odluku provodi ured ili tijelo ili da ta uredba uređuje djelovanje takvog ureda ili tijela nadležnog za dotičnu upravnu mjeru.

Članak 343.

Posebna pravila

Odredbe ove glave ne dovode u pitanje posebna pravila ustanovljena u drugim odredbama ovog Sporazuma.

Članak 344.

Transparentnost u subvencijama

1.   Za potrebe ovog Sporazuma, subvencija je mjera vezana uz trgovinu robom, koja ispunjava uvjete navedene u člancima 1.1. Sporazuma SCM i određena je u smislu članka 2. potonjeg. Ova odredba obuhvaća subvencije kako je utvrđeno u Poljoprivrednom sporazumu.

2.   Svaka stranka osigurava transparentnost u području subvencija povezanih s trgovinom robom. Počevši od stupanja na snagu ovog Sporazuma, svaka stranka izvješćuje svake dvije godine drugu stranku o pravnim temeljima, obliku, iznosu ili proračunu i, prema potrebi, o primatelju subvencije koju je odobrila vlada ili drugo javno tijelo. Smatra se da je takvo izvješće dostavljeno ako su relevantne informacije objavljene na javno dostupnoj internetskoj stranici od strane stranaka ili u njihovo ime. Prilikom razmjene informacija stranke uzimaju u obzir zahtjeve profesionalne i poslovne tajne.

3.   Stranke mogu izmijeniti informacije na zahtjev stranke u vezi pitanja povezanih s temom subvencija u uslugama.

4.   Odbor za pridruživanje periodički ispituje napredak koji su stranke postigle u provedbi ovog članka.

5.   Odredbe ovog članka ne dovode u pitanje prava stranaka u skladu s relevantnim odredbama o WTO-u da primjene trgovinska pravna sredstva ili da pokrenu postupak za rješavanje sporova ili drugu odgovarajuću radnju protiv subvencije koju je odobrila druga stranka.

6.   Stranke nemaju prava rješavanja postupaka sporova iz glave X. (Rješavanje sporova) dijela IV. ovog Sporazuma za pitanja koja proizlaze iz ovog članka.

GLAVA XIII.

POSEBNE ZADAĆE TIJELA OSNOVANIH NA TEMELJU OVOG SPORAZUMA U PITANJIMA TRGOVINE

Članak 345.

Posebne zadaće Vijeća za pridruživanje

1.   Kada Vijeće za pridruživanje obavlja zadaće koje su mu dodijeljene u dijelu IV. ovog Sporazuma, sastoji se, na ministarskoj razini, od predstavnika stranke EU, s jedne strane, i od ministara svake od republika stranke SA, odgovornih za trgovinska pitanja s druge strane, u skladu s odgovarajućim pravnim okvirima stranaka, ili osoba koje oni odrede.

2.   Vijeće za pridruživanje može, kada se to odnosi na trgovinska pitanja:

(a)

izmijeniti, prilikom ispunjavanju ciljeva iz dijela IV. ovog Sporazuma:

i.

popise robe sadržane u Prilogu I. (Ukidanje carina), s ciljem uključivanja jedne ili više robe u popis o sniženju carine;

ii.

popise priložene Prilogu I. (Ukidanje carina) kako bi ubrzalo ukidanje tarifa;

iii.

Dodatak 1., Dodatak 2. i Dodatak 3. Prilogu I. (Ukidanje carina);

iv.

Dodatke 1., 2., 2.A, 3., 4., 5. i 6. Prilogu II. (O definiciji koncepta „proizvodâ s podrijetlom” i metodama upravne suradnje);

v.

Prilog XVI. (Javna nabava);

vi.

Prilog XVIII. (Zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla);

vii.

Prilog XIX. (Popis proizvoda navedenih u stavku 4. članka 306.);

viii.

Prilog XXI. (Pododbori);

(b)

izdati interpretacije odredbi dijela IV. ovog Sporazuma; i

(c)

u izvršavanju svojih funkcija, poduzeti radnje o kojima se stranke usuglase.

3.   Svaka stranka primjenjuje, u skladu sa svojim primjenjivim pravnim postupcima, sve izmjene navedene u postavku 2. točki (a) unutar onog roka o kojem se stranke mogu složiti (54).

Članak 346.

Posebne zadaće Odbora za pridruživanje

1.   Kad Odbor za pridruživanje obavlja zadaće koje su mu dodijeljene u dijelu IV. ovog Sporazuma, sastoji se od predstavnika Europske komisije, s jedne strane, i od predstavnika svake od republika stranke SA, s druge strane, na razini visokih dužnosnika odgovornih za trgovinska pitanja, ili osoba koje oni odrede.

2.   Odbor za pridruživanje ima sljedeće funkcije kada se bavi s trgovinskim pitanjima:

(a)

pomagati Vijeću za pridruživanje dok obavlja svoje funkcije u vezi trgovinskih pitanja;

(b)

odgovoran je za pravilnu provedbu i primjenu odredbi dijela IV. ovog Sporazuma. U tom pogledu i ne dovodeći u pitanje prava određena u glavi X. (Rješavanje sporova) i glavi XI. (Mehanizam posredovanja za netarifne mjere) dijela IV. ovog Sporazuma, stranka mogu uputiti na raspravu u Odboru za pridruživanje sva pitanja u vezi primjene ili interpretacije iz dijela IV. ovog Sporazuma;

(c)

nadgledati daljnju razradu odredba iz dijela IV. ovog Sporazuma prema potrebi i ocjenjivati rezultate dobivene njegovom primjenom;

(d)

tražiti prikladne načine sprečavanja i rješavanja problema koji mogu na drugi način proizaći iz područja obuhvaćenih dijelom IV. ovog Sporazuma; i

(e)

odobriti poslovnike svih pododbora iz dijela IV. ovog Sporazuma i nadgledati njihov rad.

3.   Dok obavlja svoje dužnosti iz stavka 2., Odbor za pridruživanje može:

(a)

osnovati dodatne pododbore osim onih osnovanih u dijelu IV. ovog Sporazuma, sastavljene od predstavnika Europske komisije i od svake republike stranke SA i dodijeliti im odgovornosti u okviru njihovih nadležnosti. Također može odlučiti izmijeniti funkcije koje su dodijeljene pododborima koje osniva, kao i raspustiti ih;

(b)

preporučiti donošenje odluka u skladu s određenim ciljevima iz dijela IV. ovog Sporazuma Vijeću za pridruživanje; i

(c)

u izvršavanju svojih funkcija, poduzeti radnje o kojima se stranke usuglase ili kako ih je Vijeće za pridruživanje uputilo.

Članak 347.

Koordinatori za dio IV. ovog Sporazuma

1.   Europska komisija i svaka republika stranke SA imenuju koordinatora za dio IV. ovog Sporazuma, unutar šezdeset dana od stupanja na snagu ovog Sporazuma.

2.   Koordinatori zajedno rade na izradi dnevnih redova i obavljaju sve potrebne pripreme za sastanke Vijeća za pridruživanje i Odbora za pridruživanje u skladu s gore navedenim odredbama i djeluje po odlukama takvih tijela, prema potrebi.

Članak 348.

Pododbori

1.   Ne dovodeći u pitanje odredbe iz članka 8. iz glave II. (Institucionalni okvir) dijela I. ovog Sporazuma, ovaj se članak primjenjuje na sve pododbore osnovane u dijelu IV. ovog Sporazuma.

2.   Pododbori se sastoje od predstavnika Europske komisije, s jedne strane, i predstavnika svake republike stranke SA, s druge strane.

3.   Pododbori se na odgovarajućoj razini sastaju jednom godišnje na zahtjev bilo koje stranke ili Odbora za pridruživanje. Kada se održavaju uz osobno prisustvo, održavaju se naizmjence u Bruxellesu i Srednjoj Americi. Sastanci se također mogu održavati putem bilo kojeg tehnološkog sredstva koje je dostupno strankama.

4.   Pododborom na razdoblje od godinu dana naizmjence predsjeda predstavnik stranke EU, s jedne strane, i predstavnik jedne republike stranke SA, s druge strane.

GLAVA XIV.

IZNIMKE

Članak 349.

Bilanca plaćanja

1.   Ako je stranka u ozbiljnim platno-bilančnim i vanjskim financijskim poteškoćama, ili joj takve poteškoće prijete, može donijeti ili provoditi mjere ograničavanja u trgovini robom, uslugama i s obzirom na postojeće isplate.

2.   Stranke nastoje izbjegavati primjenu mjera ograničavanja iz stavka 1.

3.   Mjere ograničavanja koje se usvajaju ili održavaju sukladno ovom članku jesu nediskriminirajuće, privremene, ne prelaze okvir potreban za popravljanje stanja bilance plaćanja i vanjskih financija. Navedene mjere moraju biti u skladu s uvjetima utvrđenima u Sporazumima WTO-a te u skladu s osnivačkim aktom Međunarodnog monetarnog fonda.

4.   Stranka koja provodi ili je usvojila mjere ograničavanja, ili bilo kakve izmjene tih mjera, odmah o njima obavješćuje drugu stranku i dostavlja, što je prije moguće, raspored za njihovo ukidanje.

5.   Ako smatra da usvojene ili održavane mjere ograničavanja utječu na bilateralne trgovinske odnose, stranka može zatražiti savjetovanje s drugom strankom koje se odmah održava unutar Odbora za pridruživanje. Takva savjetovanja procjenjuju platnobilančnu situaciju dotične stranke te ograničenja koja su donesena ili se provode na temelju ovog članka, uzimajući u obzir, između ostalog, čimbenike kao što su:

(a)

narav i opseg poteškoća bilance plaćanja i vanjskih financija;

(b)

vanjsko gospodarsko i trgovinsko okruženje; ili

(c)

eventualno dostupne druge korektivne mjere.

U okviru savjetovanja ispituje se sukladnost svih mjera ograničavanja sa stavcima 3. i 4. Prihvaćaju se svi nalazi činjeničnih ili drugih podataka koje dostavi Međunarodni monetarni fond o deviznom tečaju, monetarnim pričuvama i bilanci plaćanja, a zaključci se temelje na procjeni Međunarodnog monetarnog fonda o stanju bilance plaćanja i vanjskim financijama dotične stranke.

Članak 350.

Oporezivanje

1.   Ni jedna odredba iz dijela IV. ovog Sporazuma ili aranžmana usvojenog sukladno ovom Sporazumu ne tumači se tako da stranke sprečava da u primjeni odgovarajućih odredaba svojeg fiskalnog zakonodavstva razlikuje porezne obveznike koji nisu u jednakom položaju, posebno s obzirom na njihovo boravište ili s obzirom na mjesto na kojem je uložen njihov kapital.

2.   Ni jedna odredba iz dijela IV. ovog Sporazuma ili aranžmana usvojenog sukladno dijela IV. ne tumači se tako da sprečava donošenje ili provedbu bilo, koje mjere usmjerene na sprečavanje izbjegavanja ili utaje poreza sukladno poreznim odredbama sporazuma o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja ili drugim poreznim sporazumima ili domaćem poreznom pravu.

3.   Ništa u ovom Sporazumu ne utječe na odgovarajuća prava i obveze stranaka iz bilo kojeg poreznog sporazuma. U slučaju nedosljednosti između dijela IV. ovog Sporazuma i bilo kojeg takvog sporazuma, po pitanju nedosljednosti važeći je potonji sporazum.

Članak 351.

Regionalne povlastice

1.   Ništa u dijelu IV. ovog Sporazuma ne obvezuje stranku da drugoj stranci odobri bilo kakav povoljniji tretman koji se u okviru svake stranke primjenjuje kao dio njezinog odnosnog procesa regionalne gospodarske integracije.

2.   Ništa u dijelu IV. ovog Sporazuma ne sprečava održavanje, izmjene ili osnivanje carinske unije, zona slobodne trgovine ili drugih sporazuma između stranaka ili između stranaka i trećih zemalja ili regija.

DIO V.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 352.

Definicija stranaka

1.   Stranke ovog Sporazuma jesu Republika Kostarika, Republika El Salvador, Republika Gvatemala, Republika Honduras, Republika Nikaragva i Republika Panama, na koje se upućuje kao „republike stranke SA” s jedne strane i Europska unija ili njezine države članice ili Europska unija i njezine države članice, u okviru njihovih odgovarajućih područja nadležnosti, na koje se upućuje kao „Stranka EU” s druge strane.

2.   Za potrebe ovog Sporazuma, pojam „stranke” znači svaka republika stranke SA, bez utjecaja na obveze zajedničkog djelovanja iz odredbi navedenih u stavku 3., odnosno stranka EU.

3.   U smislu ovog Sporazuma, republike stranke SA suglasne su i obvezuju se djelovati zajednički u sljedećim odredbama:

(a)

u donošenju odluka kroz tijela navedena u glavi II. (Institucionalni okvir) dijela I. ovog Sporazuma;

(b)

u provedbi obveza predviđenih u glavi IX. (Regionalna gospodarska integracija) dijela IV. ovog Sporazuma;

(c)

u provedbi obveza utvrđivanja Uredbe o tržišnom natjecanju u Srednjoj Americi i tijelo nadležno za tržišno natjecanje, u skladu s člancima 277. i 279. stavku 2. glave VII. (Trgovina i konkurencija) dijela IV. ovog Sporazuma; i

(d)

u provedbi obveza utvrđivanja jedinstvene točke pristupa na regionalnoj razini, u skladu s člankom 212. stavkom 2 glave V. (Javna nabava) dijela IV. ovog Sporazuma.

Kad zajednički odlučuju u skladu s ovim stavkom, na republike stranke SA se upućuje kao „stranka SA”.

4.   Za sve druge odredbe iz ovog Sporazuma, republike stranke SA preuzimaju obveze i djeluju pojedinačno.

5.   Neovisno o odredbama iz stavka 3., i u skladu s daljnjim razvojem regionalne integracije Srednje Amerike, republike stranke SA obvezuju se postepeno tražiti povećanje područja primjene u područjima na kojima zajednički djeluju i o tome na odgovarajući način obavijestiti stranku EU. Vijeće za pridruživanje donosi odluku detaljno navodeći područja primjene tih područja.

Članak 353.

Stupanje na snagu

1.   Stranke odobravaju ovaj Sporazum u skladu sa svojim internim pravnim postupcima.

2.   Ovaj Sporazum stupa na snagu prvog dana mjeseca koji slijedi nakon mjeseca kada ugovorne stranke jedna drugu obavijeste o okončanju internih pravnih postupaka iz stavka 1.

3.   Obavijesti se šalju, u slučaju stranke EU, glavnom tajniku Vijeća Europske unije, i u slučaju republike stranke SA, Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana (SG-SICA), koji su depozitari ovog Sporazuma.

4.   Neovisno o stavku 2., dio IV. ovog Sporazuma može primijeniti Europska unija i svaka od republika stranke SA od prvog dana mjeseca nakon dana na koji su jedna drugu obavijestile o okončanju internih pravnih postupaka u tu svrhu. U tom slučaju, institucionalna tijela potrebna za funkcioniranje ovog Sporazuma izvršavaju svoje funkcije.

5.   Do dana stupanja na snagu ovog Sporazuma kako je predviđeno u stavku 2., ili do dana primjene ovog Sporazuma, ako se primjenjuje u skladu sastavkom 4., svaka stranka ispunjava zahtjeve određene u članku 244. i članku 245. stavku 1. točkama (a) i (b) glave IV. (Intelektualno vlasništvo) dijela IV. ovog Sporazuma. Ako republika stranke SA nije ispunila takve zahtjeve, ovaj Sporazum ne stupa na snagu u skladu sa stavkom 2. ili se ne primjenjuje u skladu sa stavkom 4. između stranke EU i one republike stranke SA koja nije u sukladnosti, dok se ti zahtjevi ne ispune.

6.   Ako se odredba ovog Sporazuma primjenjuje u skladu sa stavkom 4., smatra se da se bilo kakvo upućivanje u takvoj odredbi na dan stupanja na snagu ovog Sporazuma odnosi na dan od kojeg su stranke sporazumne da se ta odredba primjenjuje u skladu sa stavkom 4.

7.   Stranke za koje je dio IV. ovog Sporazuma stupio na snagu u skladu sa stavcima 2. ili 4. mogu također koristiti materijale podrijetlom iz republika stranke SA za koje ovaj Sporazum nije na snazi.

8.   Od dana njegova stupanja na snagu u skladu sa stavkom 2., ovaj Sporazum zamjenjuje sporazume o političkom dijalogu i suradnji koji su na snazi između republika stranke SA i stranke EU.

Članak 354.

Trajanje

1.   Ovaj Sporazum vrijedi neograničeno vrijeme.

2.   Svaka stranka u pisanom obliku obavješćuje odgovarajućeg depozitara o svojoj namjeri da Sporazum otkaže.

3.   U slučaju otkazivanja bilo koje stranke, druge stranke ispituju u sklopu Odbora za pridruživanje posljedice takvog otkazivanja ovog Sporazuma. Vijeće Za Pridruživanje odlučuje o svim potrebnim mjerama prilagodbe ili prijelaza.

4.   Otkaz stupa na snagu šest mjeseci nakon obavijesti odgovarajućem depozitaru.

Članak 355.

Ispunjavanje obveza

1.   Stranke donose sve opće ili konkretne mjere potrebne za ispunjavanje njihovih obveza prema ovom Sporazumu i osiguravaju usklađenost s ciljevima utvrđenima u ovom Sporazumu.

2.   Ako jedna stranka smatra da druga stranka nije ispunila obvezu prema ovom Sporazumu, može se pozvati na odgovarajuće mjere. Prije poduzimanja tih mjera, osim u posebno hitnim slučajevima, Vijeću za pridruživanje predaje u roku od trideset dana sve relevantne podatke potrebne za temeljito ispitivanje situacije, s ciljem pronalaženja rješenja koje je prihvatljivo za obje stranke. Pri odabiru mjera za usvajanje, prednost se daje onima koje uzrokuju najmanji poremećaj u provedbi ovog Sporazuma. O takvim mjerama se odmah obavješćuje Odbor za pridruživanje i one podliježu savjetovanju u Odboru ako to stranka zatraži.

3.   Stranke su se sporazumjele da izraz „posebno hitni slučajevi” u stavku 2. znači slučaj materijalne povrede ovog Sporazuma od strane jedne od stranaka. Stranke su nadalje suglasne da izraz „prikladne mjere” iz članka 2. znači mjere poduzete u skladu s međunarodnim pravom. Podrazumijeva se da je obustava posljednja mjera.

4.   Bitna povreda ovog Sporazuma sastoji se od:

(a)

povrede ovog Sporazuma koje nisu dozvoljene općim pravilima međunarodnog prava;

(b)

kršenja bitnih elemenata ovog Sporazuma.

5.   Ako se stranka pozive na mjeru u slučaju osobite žurnosti, druga stranka može zatražiti održavanje hitnog sastanka kako bi se stranke sastale u roku petnaest dana.

6.   Neovisno o stavku 2., ako jedna stranka smatra da druga stranka nije ispunila jednu obvezu ili više njih iz dijela IV. ovog Sporazuma, isključivo se poziva na, i poštuje, postupke o rješavanju sporova određene u glavi X. (Rješavanje sporova) i mehanizme posredovanja iz dijela IV. ovog Sporazuma ili drugih alternativnih mehanizama predviđenih za određene obveze u dijelu IV. ovog Sporazuma.

Članak 356.

Prava i obveze na temelju ovog Sporazuma

Ništa u ovom Sporazumu ne tumači se kao dodjeljivanje prava ili nametanja obveza osobama, osim onih prava ili obveza stvorenih ovim Sporazumom ni kao obvezivanje stranke da dopusti da se ovaj Sporazum izravno poziva u njihovom nacionalnom pravnom sustavu, osim ako je drukčije propisano u nacionalnom zakonodavstvu te stranke.

Članak 357.

Iznimke

1.   Ništa se u ovom Sporazumu ne tumači tako da:

(a)

od bilo koje stranke zahtijeva da dostavi ili dopusti pristup informacijama čije bi odavanje smatrale suprotnim njihovim bitnim sigurnosnim interesima; ili

(b)

bilo koju stranku sprečava u poduzimanju bilo kakve radnje koju smatra potrebnom za zaštitu svojih osnovnih sigurnosnih interesa:

i.

u vezi s materijalima pogodnima za fisiju i fuziju ili materijalima iz kojih su takvi materijali dobiveni;

ii.

u vezi s gospodarskim djelatnostima koje se obavljaju izravno ili neizravno u okviru opskrbe oružanih snaga;

iii.

u vezi s proizvodnjom ili trgovinom oružja, streljiva ili ratnog materijala;

iv.

u vezi s javnom nabavom prijeko potrebnom za nacionalnu sigurnost ili nacionalnu obranu;

v.

poduzetu u vrijeme rata ili za rješavanje bilo koje druge krizne situacije u međunarodnim odnosima;

(c)

sprečava bilo koju stranku u poduzimanju bilo kakve radnje kako bi izvršila svoje obveze koje je prihvatila za potrebe održavanja međunarodnog mira i sigurnosti; ili

(d)

sprečava bilo koju stranku u samostalnom odlučivanju o proračunskim prioritetima ili traži od bilo koje stranke da poveća proračunske resurse za primjenu obveza i opredjeljenja sadržanih u ovom Sporazumu.

2.   Vijeće za pridruživanje treba što je potpunije obavijestiti o mjerama poduzetima sukladno stavku 1. točkama (b) i (c) te o njihovom prestanku.

Članak 358.

Budući napredak

1.   Stranke se mogu sporazumjeti o širenju i dopunjavanju ovog Sporazuma njegovim izmjenjivanjem ili zaključivanjem sporazuma o određenim sektorima ili aktivnostima, uključujući iskustva stečena tijekom provedbe ovog Sporazuma.

2.   Stranke se mogu također usuglasiti o bilo kojim drugim izmjenama ovog Sporazuma.

3.   Sve gore navedene izmjene i sporazumi odobravaju se u skladu s internim pravnim postupcima svake stranke.

Članak 359.

Pristupanje novih članova

1.   Vijeće za pridruživanje obavješćuje se o svakom zahtjevu treće države za članstvom u Europskoj uniji i o svakom zahtjevu treće države za pridruživanje političkim i gospodarskim procesima integracije u Srednjoj Americi.

2.   Tijekom pregovora između Europske unije i države podnositeljice zahtjeva za članstvo, stranka EU dostavlja stranci SA sve važne informacije, a ona iznosi svoje interese (ako postoje) stranci EU kako bi ih ona mogla u potpunosti uzeti u obzir. Stranka EU obavješćuje stranku SA o svakom pristupanju Europskoj uniji.

3.   Jednako tako, tijekom pregovora između stranke SA i države koja podnosi zahtjev za pridruživanje političkim i gospodarskim procesima integracije u Srednjoj Americi, stranka SA dostavlja stranci EU sve važne informacije, a zauzvrat, stranka EU iznosi svoje interese (ako postoje) stranci SA kako bi ih ona mogla u potpunosti uzeti u obzir. Stranka SA obavješćuje stranku EU o svakom pristupanju političkim i gospodarskim procesima integracije u Srednjoj Americi.

4.   Stranke ispituju u sklopu Vijeća za pridruživanje učinak takvog pristupanja ovom Sporazumu. Vijeće za pridruživanje odlučuje o svakoj potrebnoj mjeri prilagodbe ili prijelaza koja se odobrava u skladu s unutarnjim pravnim postupcima svake stranke.

5.   Ako čin pristupanja političkim i gospodarskim procesima integracije u Srednjoj Americi ne predviđa automatsko pristupanje ovom Sporazumu, dotična država pristupa mu polaganjem Akta o pristupanju uz pomoć kod odgovarajućih tijela depozitara stranaka.

6.   Instrument pristupanja polaže se kod depozitara.

Članak 360.

Teritorijalna primjena

1.   Za stranku EU, ovaj se Sporazum primjenjuje na državnim područjima gdje se primjenjuje Ugovor o Europskoj uniji i Ugovor o funkcioniranju Europske unije i pod uvjetima utvrđenima u tim ugovorima.

2.   Neovisno o stavku 1., u mjeri u kojoj carinski prostor Europske unije uključuje područja koja nisu obuhvaćena prethodnom teritorijalnom definicijom, ovaj se Sporazum isto tako primjenjuje na carinski prostor Europske unije.

3.   Za Srednju Ameriku, ovaj Sporazum primjenjuje se na državna područja republika stranaka SA, u skladu s njihovim odgovarajućim nacionalnim zakonodavstvom i međunarodnim pravom.

Članak 361.

Pridržavanje prava i izjave o tumačenju

Ovaj Sporazum ne dopušta jednostrana pridržavanja prava ili izjave o tumačenju.

Članak 362.

Prilozi, dodaci, protokoli i napomene, fusnote i zajedničke izjave

Prilozi dodaci, protokoli i napomene, fusnote i zajedničke izjave ovom Sporazumu njegov su sastavni dio.

Članak 363.

Vjerodostojni tekstovi

Ovaj je Sporazum sastavljen u dva primjerka, na bugarskom, češkom, danskom, engleskom, estonskom, finskom, francuskom, grčkom, latvijskom, litavskom, mađarskom, malteškom, nizozemskom, njemačkom, poljskom, portugalskom, rumunjskom, slovačkom, slovenskom, španjolskom, švedskom i talijanskom jeziku, pri čemu je svaki od tih tekstova jednako vjerodostojan.

U POTVRDU TOGA NIŽE POTPISANI, propisno ovlašteni, potpisali su ovaj Sporazum.

Съставено в Тегусигалпа на двадесет и девети юни две хиляди и дванадесета година.

Hecho en Tegucigalpa, el veintinueve de junio de dos mil doce.

V Tegucigalpě dne dvacátého devátého června dva tisíce dvanáct.

Udfærdiget i Tegucigalpa den niogtyvende juni totusindogtolv.

Geschehen zu Tegucigalpa am neunundzwanzigsten Juni zweitausendzwölf.

Sõlmitud kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta juunikuu kahekümne üheksandal päeval Tegucigalpas.

Tεγκουσιγκάλπα, εικοσιεννέα Ιουνίου δύο χιλιάδες δώδεκα.

Done at Tegucigalpa on the twenty-ninth day of June in the year two thousand and twelve.

Fait à Tegucigalpa, le vingt-neuf juin deux mille douze.

Fatto a Tegucigalpa, addì ventinove giugno duemiladodici.

Tegusigalpā, divi tūkstoši divpadsmitā gada divdesmit devītajā jūnijā.

Priimta Tegusigalpoje, du tūkstančiai dvyliktų metų birželio dvidešimt devintą dieną.

Kelt Tegucigalpában, a kétezer-tizenkettedik év június havának huszonkilencedik napján.

Magħmul f'Tegucigalpa fid-disgħa u għoxrin jum ta' Ġunju fis-sena elfejn u tnax.

Gedaan te Tegucigalpa, negenentwintig juni tweeduizend twaalf.

Sporządzono w Tegucigalpie dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące dwunastego roku.

Feito em Tegucigalpa, aos vinte e nove de junho de dois mil e doze.

Încheiat la Tegucigalpa, la douăzeci și nouă iunie două mii doisprezece.

V Tegucigalpe dvadsiateho deviateho júna dvetisíc dvanásť.

V Tegucigalpi, dne devetindvajsetega junija leta dva tisoč dvanajst.

Tehty Tegucigalpassa kahdentenakymmenentenäyhdeksäntenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakaksitoista.

Utfärdat i Tegucigalpa den tjugonionde juni år tjugohundratolv.

Voor het Koninkrijk België

Pour le Royaume de Belgique

Für das Königreich Belgien

Image

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Релублика България

Image

Za Českou republiku

Image

For Kongeriget Danmark

Image

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image

Eesti Vabariigi nimel

Image

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

Image

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Image

Por el Reino de España

Image

Pour la République française

Image

Per la Repubblica italiana

Image

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Image

Latvijas Republikas vārdā –

Image

Lietuvos Respublikos vardu

Image

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Image

Magyarország részéről

Image

Gћal Malta

Image

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image

Für die Republik Österreich

Image

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Image

Pela República Portuguesa

Image

Pentru România

Image

Za Republiko Slovenijo

Image

Za Slovenskú republiku

Image

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

Image

För Konungariket Sverige

Image

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

Por la República de Costa Rica

Image

Image

Por la República de El Salvador

Image

Image

Por la República de Guatemala

Image

Image

Por la República de Honduras

Image

Image

Por la República de Nicaragua

Image

Image

Por la República de Panamá

Image

Image


(1)  Izraz „postojeća” ukazuje na to da se stavak primjenjuje isključivo na bilo koju postojeću odredbu Sporazuma o WTO-u, a ne na izmjene ili odredbe koje su usuglašene nakon sklapanja ovog Sporazuma.

(2)  Za potrebe ovog Sporazuma, osim ako nije drukčije određeno, izrazi „roba” i „proizvod” smatraju se jednakima.

(3)  Za robu koja nije obuhvaćena povlaštenim tretmanom, „carinska pristojba” tumači se kao „osnovna stopa” navedena u popisima svake stranke.

(4)  Stranke potvrđuju da se članak 158. poglavlja 6. (Iznimke u vezi s robom) glave II. također primjenjuje na ovaj članak.

(5)  Stranke potvrđuju da se članak 158. poglavlja 6. (Iznimke u vezi s robom) glave II. također primjenjuje na ovaj članak.

(6)  Kod stranaka čije zakonodavstvo zahtjeva stupanje na snagu istovremeno s objavom, vlada osigurava da su subjekti unaprijed obaviješteni o svim novim mjerama iz ovog stavka.

(7)  Ako se označivanje zahtijeva za fiskalne potrebe, takav zahtjev oblikuje se na način koji ne ograničava trgovinu više nego što je to potrebno za ispunjenje legitimnog cilja.

(8)  Sama činjenica da se za fizičke osobe određene zemlje zahtijeva viza, a za druge ne, smatra se poništavanjem ili narušavanjem koristi pod posebnom obvezom.

(9)  U skladu sa svojom obavijesti o Ugovoru o EZ-u upućenom WTO-u (dok. WT/REG39/1), EU je svjestan da je pojam „stvarne i trajne veze” s gospodarstvom države članice iz članka 54. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) jednakovrijedan pojmu „značajne poslovne djelatnosti” predviđenom člankom V. stavkom 6. GATS-a.

(10)  Podrazumijeva se da pojmovi „osnivanje” i „stjecanje” pravne osobe uključuju sudjelovanje u kapitalu pravne osobe s ciljem uspostave ili održavanja trajnih gospodarskih veza.

(11)  Pravna osoba se nalazi pod kontrolom neke druge pravne osobe, ako potonja ima ovlasti za imenovanje većinu njezinih direktora ili drukčije može zakonski usmjeriti njezino djelovanje.

(12)  Ovo poglavlje ne obuhvaća zaštitu ulaganja, osim tretmana koji proizlazi iz članka 165., uključujući postupke za rješavanje sporova između ulagača i države.

(13)  Ne dovodeći u pitanje područje primjene djelatnosti koje se mogu smatrati kabotažom na temelju odgovarajućeg nacionalnog zakonodavstva, nacionalna kabotaža iz ovog poglavlja ne pokriva prijevoz putnika ili robe između luke ili točke u republici stranke SA ili državi članici Europske unije i druge luke ili točke u istoj republici stranke SA ili državi članici Europske unije, uključujući na njezinom kontinentalnom pojasu, i promet koji počinje i završava u istoj luci ili točci u republici stranke SA ili državi članici Europske unije.

(14)  Podstavci (a), (b) i (c) stavka 2. ne obuhvaćaju mjere za ograničavanje proizvodnje poljoprivrednih proizvoda.

(15)  Svaka stranka može zahtijevati da u slučaju osnivanja sukladno njezinom pravu, ulagači moraju preuzeti poseban pravni oblik. U opsegu u kojem se takav zahtjev primjenjuje na nediskriminacijski način, ne treba biti naveden u Prilogu X. (Popis obveza koje se odnose na poslovni nastan) kako bi ga stranke provodile ili donosile.

(16)  Ne dovodeći u pitanje područje primjene djelatnosti koje se mogu smatrati kabotažom na temelju odgovarajućeg nacionalnog zakonodavstva, nacionalna kabotaža iz ovog popisa ne uključuje prijevoz putnika ili robe između luke ili točke u republici stranke SA ili državi članici Europske unije i druge luke ili točke u istoj republici stranke SA ili državi članici Europske unije, uključujući na njezinom kontinentalnom pojasu, i promet koji počinje i završava u istoj luci ili točci u republici stranke SA ili državi članici Europske unije.

(17)  Podstavak 2. točka (c) ne obuhvaća mjere stranke koje ograničavaju unose za pružanje usluga.

(18)  Od primatelja s poslovnim nastanom može se zahtijevati da na prethodno odobrenje dostavi program osposobljavanja koji obuhvaća trajanje boravka, kako bi dokazao da je svrha boravka osposobljavanje.

(19)  SKP znači Središnja klasifikacija proizvoda kako je utvrđena u Statističkom uredu Ujedinjenih naroda, Statistički dokumenti, serija M, br. 77, SKP prov, 1991.

(20)  Ugovor o pružanju usluga iz točki (d) i (e) mora biti u skladu sa zakonima, propisima i zahtjevima stranke u kojoj se ugovor izvršava.

(21)  SKP znači Središnja klasifikacija proizvoda kako je utvrđena u Statističkom uredu Ujedinjenih naroda, Statistički dokumenti, serija M, br. 77, SKP prov, 1991.

(22)  Stranke podrazumijevaju da su te usluge obuhvaćene ovim odjeljkom u mjeri u kojoj se smatraju javnim telekomunikacijskim uslugama u skladu s primjenjivim domaćim zakonodavstvom.

(23)  Za potrebe ovog odjeljka, pojam autorizacija podrazumijeva se tako da uključuje licencije, koncesije, dozvole, upise i sve druge autorizacije koje stranka može zahtijevati da se dostave kako bi se pružale telekomunikacijske usluge.

(24)  Samo za stranku EU, „ili smanjenje marži”.

(25)  Stavci 3., 4. i 5. ne primjenjuju se u odnosu na dobavljače komercijalnih mobilnih usluga, ni dobavljače ruralnih telekomunikacijskih usluga. Radi veće jasnoće, ništa se u ovom članku ne tumači se kao isključivanje stranke od uvođenja zahtjeva određenih u ovom članku dobavljačima komercijalnih mobilnih usluga.

(26)  Radi veće jasnoće, obveza sadržana u ovom članku ne smatra se specifičnom obvezom u skladu s člankom 194. stavkom 2. točkom (a).

(27)  Radi veće jasnoće, područje primjene ove definicije ne podrazumijeva isporuku usluge prijevoza. Za potrebe ove definicije, jedinstvena prijevozna isprava odnosi se na ispravu koja dopušta klijentima da zaključe jedan ugovor s brodarom u linijskom pomorskom prometu za prijevoz od vrata do vrata.

(28)  Odredbe ovog podstavka odnose se samo na pristup uslugama, ali ne dopuštaju pružanje usluga.

(29)  Mjere namijenjene osiguranju pravičnog ili učinkovitog uvođenja ili naplate neposrednih poreza uključuju mjere koje stranka poduzima u okviru svog sustava oporezivanja koje:

(a)

se primjenjuju na nerezidentne ulagače i pružatelje usluga kao priznanje činjenice da se porezna obveza nerezidenata određuje u odnosu na oporezive predmete koji su dobiveni ili se nalaze na državnom području stranke ili

(b)

se primjenjuju na nerezidente kako bi se osiguralo uvođenje ili naplata poreza na državnom području stranke ili

(c)

se primjenjuju na nerezidente ili rezidente kako bi se spriječilo izbjegavanje ili utaja poreza, uključujući mjere za usklađenost ili

(d)

se primjenjuju na potrošače usluga koje se pružaju na ili iz državnog područja druge stranke kako bi se osiguralo uvođenje ili naplata poreza za takve potrošače koji potječu iz izvora na državnom području stranke ili

(e)

razlikuju ulagače i pružatelje usluga koji podliježu porezu na predmete oporezive diljem svijeta od drugih ulagača i pružatelja usluga, kao priznanje razlikovanja naravi porezne osnovice među njima ili

(f)

određuju, dijele ili raspoređuju prihod, dobit, zaradu, gubitak, odbitak ili knjiženje u korist rezidentnih osoba ili podružnica ili između povezanih osoba ili podružnica iste osobe, kako bi se zaštitila porezna osnovica stranke.

Porezni izrazi ili pojmovi u stavku (f) ove odredbe i u ovoj bilješci određeni su prema poreznim definicijama i pojmovima ili jednakovrijednim ili sličnim definicijama i pojmovima iz domaćeg prava stranke koja poduzima mjeru.

(30)  Radi veće jasnoće, iznimke uključene u dio V. ovog Sporazuma, kao i iznimke uključene u glavu III. (Poslovni nastan, trgovina uslugama i elektronička trgovina) iz dijela IV. ovog Sporazuma, također se primjenjuju na ovu glavu.

(31)  Ponovno uvođenje zaštitnih mjera ne podliježe odobrenju stranaka.

(32)  Radi veće jasnoće, ništa iz ovog članka ne utječe na trgovinu uslugama obuhvaćenu glavom III. (Poslovni nastan, trgovina uslugama i elektronička trgovina), i njezinih priloga o popisima obveza koje se odnose na poslovni nastan, popisima obveza koje se odnose na prekogranično pružanje usluga, rezervama u vezi s ključnim osobljem i diplomiranim vježbenicima stranke EU, popisima obveza republike stranke SA o prodavateljima poslovnih usluga i popisu obveza republika stranke SA o ključnom osoblju i diplomiranim vježbenicima

(33)  Stranka EU potiče da akademske razmjene poprime oblik financijskih potpora i da profesionalne i poslovne razmjene preuzimaju oblik stažiranja u organizacijama Europske unije, jačanjem mikro, malih ili srednjih poduzeća, razvojem inovativne industrije i kreiranjem profesionalnih klinika tako da se prikupljeno znanje može primijeniti u regiji Srednje Amerike.

(34)  Stranka može zadržati odstupanja od Rimske Konvencije WPPT-a u vezi prava iz ovog članka, što se ne tumači se kao kršenje ove odredbe.

(35)  Obveze iz stavka 1. smatraju se ispunjenima ako, tijekom važećih postupaka za zaštitu naziva kao oznake zemljopisnog podrijetla:

(a)

administrativna odluka odbacuje registraciju naziva ili

(b)

administrativna odluka se osporava pod primjerima ustanovljenima na temelju domaćeg zakonodavstva svake stranke.

(36)  Za potrebe ovog članka, republike stranke SA smatraju da se izraz „istovjetni proizvod” može podrazumijevati kao „identičan ili na zbunjujući način sličan”.

(37)  Za stranku EU, dan primjene zaštite jest dan stupanja na snagu ovog Sporazuma za nazive navedene u Prilogu XVII.

(38)  Ako zakonodavstvo stranke to predviđa, individualni karakter takvih dizajna se također može zahtijevati.

(39)  Za potrebe članka 260. do 272., pojam „prava intelektualnog vlasništva” pokriva barem sljedeća prava: autorsko pravo, uključujući autorsko pravo u računalnim programima i u bazama podataka i srodna prava, prava povezana s patentima, zaštitnim žigovima, industrijskim dizajnom, rasporedom planova (topografije) integriranih sklopova, oznakama zemljopisnog podrijetla, biljnim sortama, trgovačkim nazivima u mjeri u kojoj su ista zaštićena kao isključiva prava u dotičnom nacionalnom pravu.

(40)  Radi veće jasnoće, ovaj se stavak ne tumači kao ograničavanje opsega analize koja se provodi u slučajevima primjene sporazuma među poduzećima, odluka udruženja poduzetnika i usklađenih djelovanja među poduzećima kako je određeno nacionalnim zakonodavstvima stranaka u području tržišnog natjecanja.

(41)  Diskriminacija znači mjera koja nije u skladu s nacionalnim tretmanom, kako je određen u odgovarajućim odredbama ovog Sporazuma.

(42)  Za stranku EU, to upućuje na ustave država članica Europske unije, Ugovor o Europskoj uniji, Ugovor o funkcioniranju Europske unije i Povelju o temeljnim pravima Europske unije.

(43)  Radi veće jasnoće, upućivanje na multilateralne okolišne sporazume u članku 287. stavku 2. obuhvaća one protokole, izmjene, priloge i promjene koje su stranke ratificirale.

(44)  Odbor za trgovinu i održivi razvoj izvješćuje Odbor za pridruživanje o svojim aktivnostima.

(45)  U ostvarivanju prava stranaka da koriste postojeće savjetodavne skupine za provedbu odredbi ove glave, stranke nude postojećim tijelima priliku da jačaju i razvijaju svoje aktivnosti novim perspektivama i područjima rada predviđenima ovom glavom. U tu svrhu stranke mogu koristiti postojeće nacionalne savjetodavne skupine.

(46)  Radi veće jasnoće, izrada politika i druge tipično funkcije vlasti ne mogu se delegirati Forumu za dijalog civilnog društva.

(47)  Primjerice, ako odredba dijela IV. ovog Sporazuma uspostavlja obvezu za sve republike stranke SA da ispune određene zahtjeve do određenog dana, neuspjeh više od jedne republike stranke SA da to učine bilo bi pitanje koje je obuhvaćeno ovim stavkom.

(48)  Primjerice, ako se provodi zabrana uvoza proizvoda i navedena se zabrana uvoza primjenjuje na izvoz tog proizvoda iz više od jedne republike stranke SA, to bi bilo pitanje koje je obuhvaćeno ovim stavkom.

(49)  Ako se stranka u sporu sastoji od dvije ili više republika stranke SA, one zajedno djeluju u postupku određenom u članku 312.

(50)  Od stupanja na snagu ovog Sporazuma:

(a)

stranke šalju Vijeću za pridruživanje svoje popise kandidata u roku od sedamdeset pet dana

(b)

Vijeće za pridruživanje odobrava ili odbija kandidate na popisima u roku od sto dvadeset dana

(c)

stranke šalju popis dodatnih kandidata za zamjenu odbijenih kandidata u roku od sto pedeset dana

(d)

popis kandidata finalizira se u roku od sto osamdeset dana.

(51)  Na primjer, u slučajevima u vezi s normama i tehničkim zahtjevima, posrednik mora imati predznanje u području odgovarajućih međunarodnih tijela za utvrđivanje normi.

(52)  Kontaktna točka koju odredi stranka SA koristi se za razmjenu informacija u vezi njihovih kolektivnih obveza u skladu s člankom 352. stavkom 2. dijela V. (Završne odredbe) ovog Sporazuma i djeluje pod izravnim uputama koje su usuglasile republike stranke SA.

(53)  Za potrebe obveze da imenuje kontaktnu točku stranke SA-a, „dan stupanja na snagu” znači dan na koji republike stranke SA-a stavljaju na snagu ovaj Sporazum, u skladu sa stavkom 4. članka 353.

(54)  Provedba izmjena koje je odobrilo Vijeće za pridruživanje:

1.

Ako se radi o Kostariki, odluke Vijeća za pridruživanje iz članka 345., stavka 2. točke (a) će biti jednake instrumentima navedenima u članku 121.4. trećem stavku (Protocolo de Menor Rango) iz Constitución Política de la República de Costa Rica.

2.

Ako se radi o Hondurasu, odluke Vijeća za pridruživanje iz članka 345., stavak 2. točka (a) će biti jednake instrumentima navedenima u članku 21. Constitución de la República de Honduras.


PRILOG I.

UKIDANJE CARINA

ODJELJAK A

1.

Za stranku EU, ukidanje carina iz kategorija određenih podstavcima (a), (b), (c), (e), (f), (l), (m), (n), (o), (p), (q) i (r) stavka 3. infra primjenjuju se na osnovnu stopu navedenu u njezinom popisu, priloženom ovom Prilogu.

2.

Za svaku republiku stranke SA, ukidanje carina iz kategorija određenih podstavcima (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h), (j), (k) i (q) stavka 3. infra primjenjuju se za svaku godinu razdoblja ukidanja tarifa kako slijedi:

(a)

ako se primjenom kategorija na osnovnu stopu SA dobije tarifa koja je viša od osnovne stope za jednu od republika stranke SA, stopa koja se primjenjuje za navedenu republiku jest njezina osnovna stopa;

(b)

ako se primjenom kategorija na osnovnu stopu SA dobije tarifa koja je niža od osnovne stope za jednu od republika stranke SA, stopa koja se primjenjuje za navedenu republiku jest rezultat primjene kategorije na osnovnu stopu SA.

3.

Osim ako je drukčije određeno u općim napomenama popisu svake stranke, sljedeće kategorije primjenjuju se na ukidanje carina od strane svake stranke prema članku 83. (Ukidanje carina) poglavlja 1. glave II. (Trgovina robom) dijela IV. ovog Sporazuma:

(a)

carine na robu predviđenu točkama kategorije A u popisu stranke u potpunosti se ukidaju te je takva roba bez carine na dan stupanja na snagu ovog Sporazuma;

(b)

carine na robu predviđenu točkama kategorije B u popisu stranke ukidaju se u tri jednake godišnje faze s početkom od dana stupanja na snagu ovog Sporazuma te je takva roba bez carine od 1. siječnja godine treće;

(c)

carine na robu predviđenu točkama kategorije C u popisu stranke ukidaju se u pet jednakih godišnjih faza s početkom od dana stupanja na snagu ovog Sporazuma te je takva roba bez carine od 1. siječnja godine pete;

(d)

carine na robu predviđenu točkama kategorije C1 u popisu stranke ukidaju se u šest jednakih godišnjih faza s početkom od dana stupanja na snagu ovog Sporazuma te je takva roba bez carine od 1. siječnja godine šeste;

(e)

carine na robu predviđenu točkama kategorije D u popisu stranke ukidaju se u sedam jednakih godišnjih faza s početkom od dana stupanja na snagu ovog Sporazuma te je takva roba bez carine od 1. siječnja godine sedme;

(f)

carine na robu predviđenu točkama kategorije E u popisu stranke ukidaju se u deset jednakih godišnjih faza s početkom od dana stupanja na snagu ovog Sporazuma te je takva roba bez carine od 1. siječnja godine desete;

(g)

carine na robu predviđenu točkama kategorije E1 u popisu stranke ostaju na osnovnoj stopi od godine prve do pete. Carine na navedenu robu ukidaju se u pet jednakih godišnjih faza od 1. siječnja godine šeste te je takva roba bez carine od 1. siječnja godine desete;

(h)

carine na robu predviđenu točkama kategorije E2 u popisu stranke ukidaju se u deset godišnjih faza. Nakon dana stupanja na snagu ovog Sporazuma carine se smanjuju za dva posto osnovne stope, a od 1. siječnja godine druge za dodatnih dva posto. Od 1. siječnja godine treće carine se smanjuju za dodatnih osam posto osnovne stope, a nakon toga za dodatnih osam posto osnovne stope godišnje do godine šeste. Od 1. siječnja godine sedme carine se smanjuju za dodatnih šesnaest posto osnovne stope te, nakon toga, za dodatnih sedamnaest posto svake godine do godine devete te je takva roba bez carine od 1. siječnja godine desete. Postupak smanjenja carine za ovu kategoriju detaljno je naveden u sljedećoj tablici:

Godišnje smanjenje

(postotak)

Godina

Kumulativno smanjenje

Smanjenje carina za kategoriju E2

5 %

10 %

15 %

20 %

2 %

1

2 %

4,9 %

9,8 %

14,7 %

19,6 %

2

4 %

4,8 %

9,6 %

14,4 %

19,2 %

8 %

3

12 %

4,4 %

8,8 %

13,2 %

17,6 %

4

20 %

4,0 %

8,0 %

12,0 %

16,0 %

5

28 %

3,6 %

7,2 %

10,8 %

14,4 %

6

36 %

3,2 %

6,4 %

9,6 %

12,8 %

16 %

7

52 %

2,4 %

4,8 %

7,2 %

9,6 %

8

68 %

1,6 %

3,2 %

4,8 %

6,4 %

9

84 %

0,8 %

1,6 %

2,4 %

3,2 %

10

100 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

(i)

carine na robu predviđenu točkama kategorije F u popisu stranke ostaju na osnovnoj stopi (1), osim kako je predviđeno podstavkom (c) članka 84. (Mirovanje) poglavlja 1. glave II. (Trgovina robom) dijela IV. ovog Sporazuma. Navedena roba isključena je iz ukidanja ili smanjenja carine;

(j)

carine na robu predviđenu točkama kategorije G u popisu stranke ukidaju se u trinaest jednakih godišnjih faza s početkom od dana stupanja na snagu ovog Sporazuma te je takva roba bez carine od 1. siječnja godine trinaeste;

(k)

carine na robu predviđenu točkama kategorije H u popisu stranke ukidaju se u petnaest jednakih godišnjih faza s početkom od dana stupanja na snagu ovog Sporazuma te je takva roba bez carine od 1. siječnja godine petnaeste;

(l)

carine ad valorem na robu predviđenu točkama kategorije I u popisu stranke ukidaju se i navedena je roba bez carine ad valorem s početkom od dana stupanja na snagu ovog Sporazuma. Posebne carine na navedenu robu koje se primjenjuju na temelju mehanizma „ulaznih cijena” ostaju na osnovnoj stopi kako se navodi u Odjeljku A, stavku 4. ovog Priloga;

(m)

carine ad valorem na robu predviđenu točkama kategorije J u popisu stranke ukidaju se i navedena je roba bez carine ad valorem s početkom od dana stupanja na snagu ovog Sporazuma. Posebne carine na navedenu robu ostaju na osnovnoj stopi;

(n)

carine ad valorem na robu predviđenu točkama kategorije K u popisu stranke ukidaju se i navedena je roba bez carine ad valorem s početkom od dana stupanja na snagu ovog Sporazuma. Posebne carine na robu ukidaju se u tri godišnje faze s početkom od dana stupanja na snagu ovog Sporazuma te je takva roba bez carine od 1. siječnja godine treće;

(o)

carine ad valorem na robu predviđenu točkama kategorije L u popisu stranke ukidaju se u tri jednake godišnje faze s početkom od dana stupanja na snagu ovog Sporazuma te je takva roba bez carine ad valorem od 1. siječnja godine treće. Posebne carine na navedenu robu koje se primjenjuju na temelju mehanizma „ulaznih cijena” ostaju na osnovnoj stopi kako se navodi u Odjeljku A, stavku 4. ovog Priloga;

(p)

carine ad valorem na robu predviđenu točkama kategorije M u popisu stranke ukidaju se i navedena je roba bez carine ad valorem s početkom od dana stupanja na snagu ovog Sporazuma. Posebne carine na robu ukidaju se u deset godišnjih faza s početkom od dana stupanja na snagu ovog Sporazuma te je takva roba bez carine od 1. siječnja godine desete;

(q)

carine na robu predviđenu točkama kategorije Q u popisu stranke primjenjuju se kako je navedeno u Dodatku 1. (Uvozne carinske kvote republika stranke SA) i Dodatku 2. (Uvozne carinske kvote stranke EU) ovom Prilogu;

(r)

carine na robu predviđenu točkama kategorije ST u popisu stranke primjenjuju se kako je navedeno u Dodatku 3. (Poseban tretman za banane) ovom Prilogu.

4.

Osim ako je ovim Sporazumom predviđeno drukčije, Europska unija može primijeniti carine sustava ulaznih cijena utvrđene u Prilogu 2. Uredbi Komisije (EZ) br. 1549/2006 od 17. listopada 2006.

5.

Osim ako je ovim Sporazumom predviđeno drukčije, izrazi „EA”, „AD S/Z” i „AD F/M” iz osnovnih stopa popisa stranke EU upućuju na carine utvrđene u Prilogu 1. Uredbi Komisije (EZ) br. 1549/2006 od 17. listopada 2006.

6.

Za potrebe ukidanja carina u skladu s člankom 83. (Ukidanje carina) poglavlja 1. glave II. (Trgovina robom) dijela IV. ovog Sporazuma zaokružuju se prema dolje barem na najbližu desetinku postotnog boda ili, ako je stopa carine izražena u monetarnim jedinicama, barem na najbližu 0,1 službene monetarne jedinice stranke.

7.

Za potrebe ovog Priloga i popisa stranke, godina prva znači godina u kojoj ovaj Sporazum stupa na snagu kako je predviđeno stavkom 4. članka 353. (Stupanje na snagu) dijela V. ovog Sporazuma.

8.

Za potrebe ovog Priloga i popisa stranke, s početkom od godine druge, svaka godišnja faza smanjenja carine proizvodi pravne učinke od 1. siječnja odnosne godine.

9.

Za potrebe stavka 3. točke (q) ovog Priloga, ako Sporazum stupi na snagu nakon 1. siječnja i prije 31. prosinca iste kalendarske godine, količina kvote računa se razmjerno ostatku navedene kalendarske godine.

ODJELJAK B

Opće napomene uz popis republika stranke sa

1.

U skladu s Decreto No. 902 od 9. siječnja 2006. Salvador primjenjuje tarifu od 15 % na sav uvoz željeza i čeličnih šipki površine poprečnog presjeka manje ili jednake 16 mm, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,4 %, razvrstanih prema tarifnoj stavci 7214.99.90 SAC-a iz 2007. Navedeni proizvodi trenutačno su razvrstani prema tarifnoj stavci 7214.99.30, koju je Salvador, u skladu s navedenim dekretom, uspostavio na nacionalnoj razini.

2.

Za robu razvrstanu prema tarifnoj stavci 0808.10.00 SAC-a iz 2007., Gvatemala će i dalje primjenjivati odredbe iz Ley del Fondo de Cooperación a la Fruticultura Decidua Nacional, Decreto No. 15-2007, koji je donio Congreso de la República de Guatemala, i njegovih izmjena, koje se odnose na uvozne carine i proizvodnju jabuka.

3.

U slučaju izvanrednih fiskalnih okolnosti Gvatemala može privremeno i automatski povećati carine koje se primjenjuju na robu razvrstanu prema tarifnim stavkama 2709.00.10, 2709.00.90, 2710.11.20, 2710.11.30, 2710.19.11, 2710.19.21, 2710.19.22 SAC-a iz 2007.U takvom slučaju, carina nije viša od carine koja se primjenjuje na sve zemlje tijekom razdoblja izvanrednih okolnosti koje opravdava usvajanje povećanja tarifa.

4.

Za robu razvrstanu prema tarifnim stavkama 1005.90.20, 1005.90.30, 1007.00.90, 1102.20.00, 1103.13.10, 1103.13.90 i 1104.23.00 SAC-a iz 2007. Honduras i dalje primjenjuje Decreto No. 31-92 od 5. ožujka 1992. i njegove uredbe iz Acuerdo No. 105-93 te njegove izmjene.

5.

Za robu razvrstanu prema tarifnim stavkama 0402.91.10, 0402.99.10, 2002.90.10 SAC-a iz 2007. Panama će, u skladu sa stavkom 3. točkom (i) odjeljka A ovog Priloga, primjenjivati kategoriju F.

6.

Za robu razvrstanu prema tarifnim stavkama 2208.30.10, 2208.30.90 SAC-a iz 2007. Panama će, u skladu sa stavkom 3. točkom (a) odjeljka A ovog Priloga, primjenjivati kategoriju A.

7.

Za robu razvrstanu prema tarifnoj stavci 2106.90.99 SAC-a iz 2007. Panama će, u skladu sa stavkom 3. točkom (i) odjeljka A ovog Priloga, primjenjivati kategoriju F.

8.

Imitacije su sira proizvodi koji fizički izgledaju kao sir, za koje se opravdano smatra da se koriste kao sir i koji ne ispunjavaju istovremeno tri kriterija određena napomenom 3. uz poglavlje 4. Harmoniziranog sustava. Obično navedeni proizvodi su u sukladnosti s barem jednim navedenim kriterijem.

Dodatak 1.

Uvozne carinske kvote republika stranke CA-a

1.

Ovaj dodatak sadrži carinske kvote za robu podrijetlom iz stranke EU iz kategorije „Q” u popisu republika stranke SA. Svaka republika stranke SA primjenjuje navedene carinske kvote u skladu sa svojim unutarnjim propisima.

2.

Uvoz prema carinskim stopama iz stavaka 3., 5. i 7. ovog dodatka podliježe predočenju izvozne potvrde koju izdaje nadležno tijelo stranke EU.

3.

Dimljene šunke i slanina s potrbušinom:

(a)

Republike stranke SA odobravaju stranci EU zajedničku kvotu od 900 tona godišnje, s godišnjim povećanjem od 45 tona za robu unesenu u skladu s podstavkom (c). Količina unesena u okviru kvote oslobađa se carine u bilo kojem trenutku kalendarske godine;

(b)

Carine na robu unesenu u ukupnim količinama koje premašuju kvotu iz podstavka (a), ukidaju se u skladu s odredbama kategorije H podstavka 3. točke (k) odjeljka A Priloga I.;

(c)

Podstavci (a) i (b) primjenjuju se na sljedeće tarifne stavke iz popisa republika stranke SA: 0210.11.00, 0210.12.00 i 0210.19.00 SAC-a iz 2007.

4.

Mlijeko u prahu:

(a)

Svaka republika stranke SA odobrava stranci EU kvotu za robu unesenu u skladu s podstavcima (c) i (d). Obujam za godinu prvu i uzastopni godišnji rast počevši od godine druge za svaku republiku stranke SA navode se u nastavku:

 

Tone

Godina prva

Godišnji rast u tonama

Kostarika

200

10

El Salvador

200

10

Gvatemala

400

20

Honduras

400

20

Nikaragva

200

10

Panama

500

25

(b)

Prema ovoj kvoti, ukupna količina robe unesene prema tarifnim stavkama iz podstavka (d) oslobađa se carina u svakoj kalendarskoj godini i ne prelazi iznose navedene u tablici iz podstavka (a) za stranku EU za svaku godinu;

(c)

Carine na robu unesenu u ukupnim količinama koje premašuju kvotu iz podstavka (a), primjenjuju se u skladu s odredbama kategorije F podstavka 3. točke (i) odjeljka A Priloga I.;

(d)

Podstavci (a), (b) i (c) primjenjuju se na sljedeće tarifne stavke iz popisa republika stranke SA: 0402.10.00, 0402.21.11, 0402.21.12, 0402.21.21, 0402.21.22 i 0402.29.00 SAC-a iz 2007.

5.

Sirutka:

(a)

Republike stranke SA odobravaju stranci EU zajedničku kvotu od 100 tona godišnje, s godišnjim povećanjem od 10 tona za robu unesenu u skladu s podstavkom (c). Količina unesena u okviru kvote oslobađa se carine u bilo kojem trenutku kalendarske godine;

(b)

Carine na robu unesenu u ukupnim količinama koje premašuju kvotu iz podstavka (a), ukidaju se u skladu s odredbama kategorije B podstavka 3. točke (b) odjeljka A Priloga I.;

(c)

Podstavci (a) i (b) primjenjuju se na sljedeće tarifne stavke iz popisa republika stranke SA: 0404.90.00 (osim mlijeka bez laktoze) SAC-a iz 2007.

6.

Sir:

(a)

Svaka republika stranke SA odobrava stranci EU kvotu za robu unesenu u skladu s podstavcima (b) i (d). Kvota za godinu prvu i uzastopni godišnji rast počevši od godine druge za svaku republiku stranke SA navode se u nastavku:

 

Tone

Godina prva

Godišnji rast u tonama

Kostarika

317

16

El Salvador

583

29

Gvatemala

600

30

Honduras

500

25

Nikaragva

400

20

Panama

600

30

(b)

Prema ovoj kvoti, ukupna količina robe unesene prema tarifnim stavkama iz podstavka (d) oslobađa se carina u svakoj kalendarskoj godini i ne prelazi iznose navedene u tablici iz podstavka (a) za stranku EU za svaku godinu;

(c)

Carine na robu unesenu u ukupnim količinama koje premašuju kvotu iz podstavka (a), primjenjuju se u skladu s odredbama kategorije F podstavka 3. točke (i) odjeljka A Priloga I.;

(d)

Podstavci (a), (b) i (c) primjenjuju se na sljedeće tarifne stavke iz popisa republika stranke SA: 0406.20.90, 0406.30.00, 0406.90.10, 0406.90.20 i 0406.90.90 SAC-a iz 2007.

7.

Pripremljeno ili konzervirano svinjsko meso:

(a)

Republike stranke SA odobravaju stranci EU zajedničku kvotu od 900 tona godišnje, s godišnjim povećanjem od 45 tona za robu unesenu u skladu s podstavkom (c). Količina unesena u okviru kvote oslobađa se carine u bilo kojem trenutku kalendarske godine;

(b)

Carine na robu unesenu u ukupnim količinama koje premašuju kvotu iz podstavka (a), ukidaju se u skladu s odredbama kategorije H podstavka 3. točke (k) odjeljka A Priloga I.;

(c)

Podstavci (a) i (b) primjenjuju se na sljedeće tarifne stavke iz popisa republika stranke SA: 1602.41.00, 1602.42.00 i 1602.49.90 SAC-a 2007.

Dodatak 2.

Uvozne carinske kvote stranke EU

1.

Ovaj dodatak sadrži carinske kvote za robu podrijetlom iz Srednje Amerike iz kategorije „Q” u popisu stranke EU. Stranka EU primjenjuje navedene carinske kvote u skladu sa svojim unutarnjim propisima.

2.

Uvoz prema carinskim stopama iz stavaka 8. do 11. ovog dodatka podliježe predočenju izvozne potvrde izdane u skladu s odredbama stavka 3. infra koju izdaje nadležno tijelo odgovarajuće republike stranke SA.

3.

Republike stranke SA usuglašavaju raspodjelu regionalnih carinskih kvota iz stavaka 8. do 11. ovog dodatka te, na temelju iste, svaka republika stranke SA izdaje odgovarajuće izvozne potvrde.

4.

Češnjak:

(a)

Stranka EU odobrava republikama stranke SA kvotu od 550 tona godišnje za robu unesenu u skladu s podstavkom (c). Količina unesena u okviru kvote oslobađa se carine u bilo kojem trenutku kalendarske godine;

(b)

Carine na robu unesenu u ukupnim količinama koje premašuju kvotu iz podstavka (a), primjenjuju se u skladu s odredbama kategorije F podstavka 3. točke (i) odjeljka A Priloga I. (Ukidanje carina);

(c)

Podstavci (a) i (b) primjenjuju se na sljedeću tarifnu stavku iz popisa stranke EU: 0703 20 00.

5.

Škrob od manioke:

(a)

Stranka EU odobrava republikama stranke SA kvotu od 5 000 tona godišnje za robu unesenu u skladu s podstavkom (c). Količina unesena u okviru kvote oslobađa se carine u bilo kojem trenutku kalendarske godine;

(b)

Carine na robu unesenu u ukupnim količinama koje premašuju kvotu iz podstavka (a), primjenjuju se u skladu s odredbama kategorije F podstavka 3. točke (i) odjeljka A Priloga I. (Ukidanje carina);

(c)

Podstavci (a) i (b) primjenjuju se na sljedeću tarifnu stavku iz popisa stranke EU: 1108 14 00.

6.

Kukuruz šećerac:

(a)

Stranka EU odobrava republikama stranke SA kvotu od 1 440 tona godišnje, uz godišnje povećanje od 120 tona, za robu unesenu u skladu s podstavkom (c). Količina unesena u okviru kvote oslobađa se carine u bilo kojem trenutku kalendarske godine;

(b)

Carine na robu unesenu u ukupnim količinama koje premašuju kvotu iz podstavka (a), primjenjuju se u skladu s odredbama kategorije J podstavka 3. točke (m) odjeljka A Priloga I. (Ukidanje carina);

(c)

Podstavci (a) i (b) primjenjuju se na sljedeće tarifne stavke iz popisa stranke EU: 0710 40 00, 0711 90 30, 2001 90 30, 2004 90 10 i 2005 80 00.

7.

Gljive:

(a)

Stranka EU odobrava republikama stranke SA kvotu od 275 tona godišnje za robu unesenu u skladu s podstavkom (c). Količina unesena u okviru kvote oslobađa se carine u bilo kojem trenutku kalendarske godine;

(b)

Carine na robu unesenu u ukupnim količinama koje premašuju kvotu iz podstavka (a), primjenjuju se u skladu s odredbama kategorije J podstavka 3. točke (m) odjeljka A Priloga I. (Ukidanje carina);

(c)

Podstavci (a) i (b) primjenjuju se na sljedeće tarifne stavke iz popisa stranke EU: 0711 51 00, 2003 10 20 i 2003 10 30.

8.

Govedina:

(a)

Stranka EU odobrava isključivo Nikaragvi kvotu od 500 tona (ekvivalent težine trupla) godišnje, uz godišnje povećanje od 25 tona. Količina unesena u okviru kvote oslobađa se carine u bilo kojem trenutku kalendarske godine;

(b)

Nadalje, stranka EU odobrava republikama stranke SA regionalnu kvotu od 9 500 tona (ekvivalent težine trupla) godišnje, uz godišnje povećanje od 475 tona. Količina unesena u okviru kvote oslobađa se carine u bilo kojem trenutku kalendarske godine;

(c)

Carine na robu unesenu u ukupnim količinama koje premašuju kvotu iz podstavaka (a) i (b), primjenjuju se u skladu s odredbama kategorije F podstavka 3. točke (i) odjeljka A Priloga I. (Ukidanje carina);

(d)

Podstavci (a), (b) i (c) primjenjuju se na sljedeće tarifne stavke iz popisa stranke EU: 0201 10 00, 0201 20 20, 0201 20 30, 0201 20 50, 0201 20 90, 0201 30 00, 0202 10 00, 0202 20 10, 0202 20 30, 0202 20 50, 0202 20 90, 0202 30 10, 0202 30 50 i 0202 30 90.

9.

Šećer, uključujući ekološki šećer, i roba s visokim masenim udjelom šećera:

(a)

Stranka EU odobrava isključivo Panami kvotu od 12 000 tona ekvivalenta sirovog šećera (2) godišnje, uz godišnje povećanje od 360 tona. Količina unesena u okviru kvote oslobađa se carine u bilo kojem trenutku kalendarske godine;

(b)

Nadalje, stranka EU odobrava republikama stranke SA, osim Paname, regionalnu kvotu od 150 000 tona ekvivalenta sirovog šećera (3) godišnje, uz godišnje povećanje od 4 500 tona. Količina unesena u okviru kvote oslobađa se carine u bilo kojem trenutku kalendarske godine;

(c)

Carine na robu unesenu u ukupnim količinama koje premašuju kvotu iz podstavaka (a) i (b), primjenjuju se u skladu s odredbama kategorije F podstavka 3. točke (i) odjeljka A Priloga I. (Ukidanje carina), za tarifne stavke iz podstavka (d) točke ii.;

(d)

Podstavci (a), (b) i (c) primjenjuju se na sljedeće tarifne stavke iz popisa stranke EU:

i.

1701 11 10, 1701 11 90, 1701 91 00, 1701 99 10, 1701 99 90, 1702 30 10, 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 30, 1702 90 50, 1702 90 71, 1702 90 75, 1702 90 79, 1702 90 80, i 1702 90 99.

ii.

1702 50 00, 1704 90 99, 1806 10 30, 1806 10 90, 1806 20 95ex2, 1806 90 90ex2, 1901 90 99, 2006 00 31, 2006 003 8, 2007 91 10, 2007 99 20, 2007 99 31, 2007 99 33, 2007 99 35, 2007 99 39, 2009 11 11ex2, 2009 11 91, 2009 19 11ex2, 2009 19 91, 2009 29 11ex2, 2009 29 91, 2009 39 11ex2, 2009 39 51, 2009 39 91, 2009 49 11ex2, 2009 49 91, 2009 80 11ex2, 2009 80 35ex2, 2009 80 61, 2009 80 86, 2009 90 11ex2, 2009 90 21ex2, 2009 90 31, 2009 90 71, 2009 90 94, 2101 12 98ex2, 2101 20 98ex2, 2106 90 98ex2, i 3302 10 29.

10.

Riža:

(a)

Stranka EU odobrava republikama stranke SA regionalnu kvotu od 20 000 tona godišnje, uz godišnje povećanje od 1 000 tona. Količina unesena u okviru kvote oslobađa se carine u bilo kojem trenutku kalendarske godine;

(b)

Carine na robu unesenu u ukupnim količinama koje premašuju kvotu iz podstavka (a), primjenjuju se u skladu s odredbama kategorije F podstavka 3. točke (i) odjeljka A Priloga I. (Ukidanje carina);

(c)

Podstavci (a) i (b) primjenjuju se na sljedeće tarifne stavke iz popisa stranke EU: 1006 20 15, 1006 20 17, 1006 20 96, 1006 20 98, 1006 30 25, 1006 30 27, 1006 30 46, 1006 30 48, 1006 30 65, 1006 30 67, 1006 30 96, 1006 30 98.

11.

Rum kao roba u rasutom stanju:

(a)

Stranka EU odobrava isključivo Panami kvotu od 1 000 hl (ekvivalent čistog alkohola) godišnje, uz godišnje povećanje od 50 hl. Količina unesena u okviru kvote oslobađa se carine u bilo kojem trenutku kalendarske godine;

(b)

Nadalje, stranka EU odobrava republikama stranke SA, osim Paname, regionalnu kvotu od 7 000 hl (ekvivalent čistog alkohola) godišnje, uz godišnje povećanje od 300 hl. Količina unesena u okviru kvote oslobađa se carine u bilo kojem trenutku kalendarske godine;

(c)

Carine na robu unesenu u ukupnim količinama koje premašuju kvotu iz podstavaka (a) i (b), primjenjuju se u skladu s odredbama kategorije F podstavka 3. točke (i) odjeljka A Priloga I. (Ukidanje carina);

(d)

Podstavci (a), (b) i (c) primjenjuju se na sljedeće tarifne stavke iz popisa stranke EU: 2208 40 51 i 2208 40 99.

Dodatak 3.

Poseban tretman za banane

1.

Za poljoprivredni proizvod podrijetlom iz Srednje Amerike iz tarifnog broja 0803.00.19 kombinirane nomenklature (svježe banane, osim banana za kuhanje), naveden u kategoriji „ST” u popisu stranke EU, primjenjuje se sljedeća povlaštena carina:

Godina

Povlaštena carina

Granični obujam uvoza, u tonama

(EUR/t)

Kostarika

Panama

Honduras

Gvatemala

Nikaragva

El Salvador

Do 31. prosinca 2010.

145

1 025 000

375 000

50 000

50 000

10 000

2 000

1.1.-31.12.2011.

138

1 076 250

393 750

52 500

52 500

10 500

2 100

1.1.-31.12.2012.

131

1 127 500

412 500

55 000

55 000

11 000

2 200

1.1.-31.12.2013.

124

1 178 750

431 250

57 500

57 500

11 500

2 300

1.1.-31.12.2014.

117

1 230 000

450 000

60 000

60 000

12 000

2 400

1.1.-31.12.2015.

110

1 281 250

468 750

62 500

62 500

12 500

2 500

1.1.-31.12.2016.

103

1 332 500

487 500

65 000

65 000

13 000

2 600

1.1.-31.12.2017.

96

1 383 750

506 250

67 500

67 500

13 500

2 700

1.1.-31.12.2018.

89

1 435 000

525 000

70 000

70 000

14 000

2 800

1.1.-31.12.2019.

82

1 486 250

543 750

72 500

72 500

14 500

2 900

1.1.2020. ikasnije

75

ne primjenjuje se

ne primjenjuje se

ne primjenjuje se

ne primjenjuje se

ne primjenjuje se

ne primjenjuje se

2.

Povlaštene carine iz gornje tablice primjenjuju se od dana stupanja na snagu ovog Sporazuma i dalje. Carine se ne smanjuju retroaktivno.

3.

Stranke u 2019. ispituju napredak liberalizacije tarifa za banane.

4.

Stabilizacijska klauzula temelji se na sljedećim elementima:

(a)

Granični obujam uvoza određen je za uvoz iz republika stranke SA za svaku godinu tijekom prijelaznog razdoblja, kako je navedeno u gornjoj tablici. Granični obujam primjenjuje se za pojedinačne republike stranke SA, kako je navedeno u gornjoj tablici (4);

(b)

Kada se tijekom godine dosegne granični obujam, stranka EU može privremeno suspendirati povlaštenu carinu određeno gornjom tablicom za razdoblje ne duže od tri mjeseca, te koje ne prelazi kraj kalendarske godine;

(c)

U slučaju da suspendira navedenu povlaštenu carinu, stranka EU primjenjuje najnižu osnovnu stopu (kako je navedeno u njezinom popisu) ili carinu po načelu najpovlaštenije države koja će se primjenjivati u vrijeme poduzimanja mjere;

(d)

U slučaju da primijeni mjere iz stavaka (b) i (c), stranka EU procjenjuje stanje na temelju raspoloživih činjenica;

(e)

Mjere iz stavka (b) ili (c) primjenjuju se isključivo tijekom prijelaznog razdoblja.

Popis stranke EU

CN 2007

Naziv

Osnovna primjena

Kategorija

Napomene

I

ODSJEK I - ŽIVE ŽIVOTINJE; PROIZVODI ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA

 

 

 

01

POGLAVLJE 1 - ŽIVE ŽIVOTINJE

 

 

 

0101

Živi konji, magarci, mazge i mule

 

 

 

0101 10

– Čistokrvne rasplodne životinje

 

 

 

0101 10 10

– – Konji

Slobodan

A

 

0101 10 90

– – Ostalo

7,7

A

 

0101 90

– Ostalo

 

 

 

– – Konji

 

 

 

0101 90 11

– – – za klanje

Slobodan

A

 

0101 90 19

– – – Ostalo

11,5

A

 

0101 90 30

– – Magarci

7,7

A

 

0101 90 90

– – Mazge i mule

10,9

A

 

0102

Žive životinje vrste goveda

 

 

 

0102 10

– Čistokrvne rasplodne životinje

 

 

 

0102 10 10

– – Junice (ženska goveda koja se nikada nisu telila)

Slobodan

A

 

0102 10 30

– – Krave

Slobodan

A

 

0102 10 90

– – Ostalo

Slobodan

A

 

0102 90

– Ostalo

 

 

 

– – Domaće vrste

 

 

 

0102 90 05

– – – Mase ne veće od 80 kg

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net

D

 

– – – Mase veće od 80 kg, ali ne veće od 160 kg

 

 

 

0102 90 21

– – – – Za klanje

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net

D

 

0102 90 29

– – – – Ostalo

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net

D

 

– – – Mase veće od 160 kg, ali ne veće od 300 kg

 

 

 

0102 90 41

– – – – Za klanje

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net

D

 

0102 90 49

– – – – Ostalo

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net

D

 

– – – Mase veće od 300 kg

 

 

 

– – – – Junice (ženska goveda koja se nikada nisu telila)

 

 

 

0102 90 51

– – – – – Za klanje

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net

D

 

0102 90 59

– – – – – Ostalo

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net

D

 

– – – – Krave

 

 

 

0102 90 61

– – – – – Za klanje

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net

D

 

0102 90 69

– – – – – Ostalo

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net

D

 

– – – – Ostalo

 

 

 

0102 90 71

– – – – – Za klanje

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net

D

 

0102 90 79

– – – – – Ostalo

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net

D

 

0102 90 90

– – Ostalo

Slobodan

A

 

0103

Žive svinje

 

 

 

0103 10 00

– Čistokrvne rasplodne životinje

Slobodan

A

 

– Ostalo

 

 

 

0103 91

– – Mase manje od 50 kg

 

 

 

0103 91 10

– – – Domaće vrste

41,2 EUR/100 kg/net

D

 

0103 91 90

– – – Ostalo

Slobodan

A

 

0103 92

– – Mase 50 kg ili veće

 

 

 

– – – Domaće vrste

 

 

 

0103 92 11

– – – – Svinje, koje su se barem jednom oprasile, mase ne manje od 160 kg

35,1 EUR/100 kg/net

D

 

0103 92 19

– – – – Ostalo

41,2 EUR/100 kg/net

D

 

0103 92 90

– – – Ostalo

Slobodan

A

 

0104

Žive ovce i koze

 

 

 

0104 10

– Ovce

 

 

 

0104 10 10

– – Čistokrvne rasplodne životinje

Slobodan

A

 

– – Ostalo

 

 

 

0104 10 30

– – – Janjad (starosti do jedne godine)

80,5 EUR/100 kg/net

D

 

0104 10 80

– – – Ostalo

80,5 EUR/100 kg/net

D

 

0104 20

– Koze

 

 

 

0104 20 10

– – Čistokrvne rasplodne životinje

3,2

A

 

0104 20 90

– – Ostalo

80,5 EUR/100 kg/net

D

 

0105

Živa perad, to jest kokoši vrste Gallus domesticus, patke, guske, pure i biserke

 

 

 

– Mase ne veće od 185 g

 

 

 

0105 11

– – Kokoši vrste Gallus domesticus

 

 

 

– – – Djedovski i roditeljski ženski pilići

 

 

 

0105 11 11

– – – – Za nesilice

52 EUR/1 000 komada

D

 

0105 11 19

– – – – Ostalo

52 EUR/1 000 komada

D

 

– – – Ostalo

 

 

 

0105 11 91

– – – – Za nesilice

52 EUR/1 000 komada

D

 

0105 11 99

– – – – Ostalo

52 EUR/1 000 komada

D

 

0105 12 00

– – Pure

152 EUR/1 000 komada

D

 

0105 19

– – Ostalo

 

 

 

0105 19 20

– – – Guske

152 EUR/1 000 komada

D

 

0105 19 90

– – – Patke i biserke

52 EUR/1 000 komada

D

 

– Ostalo

 

 

 

0105 94 00

– – Kokoši vrste Gallus domesticus

20,9 EUR/100 kg/net

D

 

0105 99

– – Ostalo

 

 

 

0105 99 10

– – – Patke

32,3 EUR/100 kg/net

D

 

0105 99 20

– – – Guske

31,6 EUR/100 kg/net

D

 

0105 99 30

– – – Pure

23,8 EUR/100 kg/net

D

 

0105 99 50

– – – Biserke

34,5 EUR/100 kg/net

D

 

0106

Ostale žive životinje

 

 

 

– Sisavci

 

 

 

0106 11 00

– – Primati

Slobodan

A

 

0106 12 00

– – Kitovi, dupini i pliskavice (sisavci iz reda Cetacea); morske krave i moronji (sisavci iz reda Sirenia

Slobodan

A

 

0106 19

– – Ostalo

 

 

 

0106 19 10

– – – Domaći kunići

3,8

A

 

0106 19 90

– – – Ostalo

Slobodan

A

 

0106 20 00

– Gmazovi (uključujući zmije i kornjače)

Slobodan

A

 

– Ptice

 

 

 

0106 31 00

– – Ptice grabljivice

Slobodan

A

 

0106 32 00

– – Psitako-vrste (uključujući papige, papigice s dugim repovima, crvene are i kakadue)

Slobodan

A

 

0106 39

– – Ostalo

 

 

 

0106 39 10

– – – Golubovi

6,4

B

 

0106 39 90

– – – Ostalo

Slobodan

A

 

0106 90 00

– Ostalo

Slobodan

A

 

02

POGLAVLJE 2 - MESO I JESTIVI KLAONIČKI PROIZVODI

 

 

 

0201

Govedina, svježa ili hlađena

 

 

 

0201 10 00

– Trupovi i polovice

12,8 + 176,8 EUR/100 kg/net

Q

Vidjeti stavak 8. Dodatka 2. Prilogu I.

0201 20

– Ostali komadi s kostima

 

 

 

0201 20 20

– – „Kompenzirane” četvrtine

12,8 + 176,8 EUR/100 kg/net

Q

Vidjeti stavak 8. Dodatka 2. Prilogu I.

0201 20 30

– – Neraskomadane ili raskomadane prednje četvrtine

12,8 + 141,4 EUR/100 kg/net

Q

Vidjeti stavak 8. Dodatka 2. Prilogu I.

0201 20 50

– – Neraskomadane ili raskomadane stražnje četvrtine

12,8 + 212,2 EUR/100 kg/net

Q

Vidjeti stavak 8. Dodatka 2. Prilogu I.

0201 20 90

– – Ostalo

12,8 + 265,2 EUR/100 kg/net

Q

Vidjeti stavak 8. Dodatka 2. Prilogu I.

0201 30 00

– Bez kostiju

12,8 + 303,4 EUR/100 kg/net

Q

Vidjeti stavak 8. Dodatka 2. Prilogu I.

0202

Govedina, zamrznuta

 

 

 

0202 10 00

– Trupovi i polovice

12,8 + 176,8 EUR/100 kg/net

Q

Vidjeti stavak 8. Dodatka 2. Prilogu I.

0202 20

– Ostali komadi s kostima

 

 

 

0202 20 10

– – „Kompenzirane” četvrtine

12,8 + 176,8 EUR/100 kg/net

Q

Vidjeti stavak 8. Dodatka 2. Prilogu I.

0202 20 30

– – Neraskomadane ili raskomadane prednje četvrtine

12,8 + 141,4 EUR/100 kg/net

Q

Vidjeti stavak 8. Dodatka 2. Prilogu I.

0202 20 50

– – Neraskomadane ili raskomadane stražnje četvrtine

12,8 + 221,1 EUR/100 kg/net

Q

Vidjeti stavak 8. Dodatka 2. Prilogu I.

0202 20 90

– – Ostalo

12,8 + 265,3 EUR/100 kg/net

Q

Vidjeti stavak 8. Dodatka 2. Prilogu I.

0202 30

– Bez kostiju

 

 

 

0202 30 10

– – Prednje četvrtine, cijele ili raskomadane u najviše pet komada, svaka u jednom bloku; „kompenzirane” četvrtine u dva bloka, od kojih jedan sadrži prednju četvrtinu, cijelu ili raskomadanu u najviše pet komada, a drugi dio zadnju četvrtinu, isključujući file, u jednom komadu

12,8 + 221,1 EUR/100 kg/net

Q

Vidjeti stavak 8. Dodatka 2. Prilogu I.

0202 30 50

– – Vrat s potplećkom i prsa s donjim dijelom plećke

12,8 + 221,1 EUR/100 kg/net

Q

Vidjeti stavak 8. Dodatka 2. Prilogu I.

0202 30 90

– – Ostalo

12,8 + 304,1 EUR/100 kg/net

Q

Vidjeti stavak 8. Dodatka 2. Prilogu I.

0203

Svinjsko meso, svježe, rashlađeno ili smrznuto

 

 

 

– Svježe ili rashlađeno

 

 

 

0203 11

– – Trupovi i polovice

 

 

 

0203 11 10

– – – Od domaćih svinja

53,6 EUR/100 kg/net

D

 

0203 11 90

– – – Ostalo

Slobodan

A

 

0203 12

– – Šunke, plećke i komadi od njih, s kostima

 

 

 

– – – Od domaćih svinja

 

 

 

0203 12 11

– – – – Šunke i komadi od njih

77,8 EUR/100 kg/net

D