15.12.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 346/3


DOHODA,

ktorou sa zakladá pridruženie medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Strednou Amerikou na strane druhej

BELGICKÉ KRÁĽOVSTVO,

BULHARSKÁ REPUBLIKA,

ČESKÁ REPUBLIKA,

DÁNSKE KRÁĽOVSTVO,

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NEMECKO,

ESTÓNSKA REPUBLIKA,

ÍRSKO,

HELÉNSKA REPUBLIKA,

ŠPANIELSKE KRÁĽOVSTVO,

FRANCÚZSKA REPUBLIKA,

TALIANSKA REPUBLIKA,

CYPERSKÁ REPUBLIKA,

LOTYŠSKÁ REPUBLIKA,

LITOVSKÁ REPUBLIKA,

LUXEMBURSKÉ VEĽKOVOJVODSTVO,

MAĎARSKO,

MALTA,

HOLANDSKÉ KRÁĽOVSTVO,

RAKÚSKA REPUBLIKA,

POĽSKÁ REPUBLIKA,

PORTUGALSKÁ REPUBLIKA,

RUMUNSKO,

SLOVINSKÁ REPUBLIKA,

SLOVENSKÁ REPUBLIKA,

FÍNSKA REPUBLIKA,

ŠVÉDSKE KRÁĽOVSTVO,

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO VEĽKEJ BRITÁNIE A SEVERNÉHO ÍRSKA,

zmluvné strany Zmluvy o Európskej únii a Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ďalej len „členské štáty Európskej únie“,

a

EURÓPSKA ÚNIA

na jednej strane a

KOSTARICKÁ REPUBLIKA,

SALVÁDORSKÁ REPUBLIKA,

GUATEMALSKÁ REPUBLIKA,

HONDURASKÁ REPUBLIKA,

NIKARAGUJSKÁ REPUBLIKA,

PANAMSKÁ REPUBLIKA, ďalej len „Stredná Amerika“,

na strane druhej,

BERÚC DO ÚVAHY tradičné historické, kultúrne, politické, hospodárske a sociálne prepojenia medzi zmluvnými stranami a želanie posilniť vzájomné vzťahy na základe spoločných zásad a hodnôt, vychádzajúc pri tom z existujúcich mechanizmov, ktorými sa spravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami, ako aj želanie upevniť, prehĺbiť a rozšíriť vzájomné vzťahy medzi oboma regiónmi v oblastiach spoločného záujmu v duchu vzájomnej úcty, rovnosti, nediskriminácie, solidarity a vzájomnej výhodnosti,

BERÚC DO ÚVAHY pozitívny vývoj, ktorý zaznamenali oba regióny v uplynulých dvoch desaťročiach a ktorý umožnil, aby presadzovanie spoločných cieľov a záujmov vstúpilo do novej fázy vyznačujúcej sa hlbšími, modernejšími a trvalejšími vzťahmi, a to v záujme vytvorenia pridruženia medzi oboma regiónmi, ktoré bude reagovať na vnútorné výzvy, ktorým v súčasnosti čelia zmluvné strany, ako aj na nové prvky na medzinárodnej úrovni,

ZDÔRAZŇUJÚC význam, ktorý zmluvné strany pripisujú upevneniu politického dialógu a hospodárskej spolupráce, ktoré medzi sebou zmluvné strany nadviazali na základe dialógu zo San José iniciovaného v roku 1984 a od tej doby opakovane obnoveného,

PRIPOMÍNAJÚC závery Viedenského samitu z roku 2006, ako aj záväzky Strednej Ameriky, pokiaľ ide o prehĺbenie regionálnej hospodárskej integrácie,

UZNÁVAJÚC pokrok, ktorý dosiahla Stredná Amerika v rámci procesu hospodárskej integrácie, ako je napr. ratifikácia dohovoru s názvom Convenio Marco para el Establecimiento de la Unión Aduanera Centroamericana a dohody s názvom Tratado sobre Inversión y Comercio de Servicios, ako aj uplatňovanie jurisdikčného mechanizmu, ktorý zabezpečuje presadzovanie regionálnych hospodárskych predpisov v celom regióne Strednej Ameriky,

OPÄTOVNE POTVRDZUJÚC rešpektovanie demokratických zásad a základných ľudských práv ustanovených vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv,

PRIPOMÍNAJÚC svoju oddanosť zásadám právneho štátu a dobrej správy veci verejných,

NA ZÁKLADE zásady spoločnej zodpovednosti a presvedčenia, že je dôležité zabrániť užívaniu nezákonných drog a znížiť jeho škodlivé účinky, a to aj bojom proti pestovaniu, výrobe a spracúvaniu drog a prekurzorov a obchodovaniu s nimi, ako aj prostredníctvom boja proti praniu špinavých peňazí,

BERÚC DO ÚVAHY, že ustanovenia tejto dohody, ktoré spadajú do rozsahu pôsobnosti časti III hlavy V Zmluvy o fungovaní Európskej únie, zaväzujú Spojené kráľovstvo a Írsko ako osobitné zmluvné strany, a nie ako súčasť Európskej únie, pokiaľ Európska únia so Spojeným kráľovstvom a/alebo Írskom spoločne neoznámia republikám patriacim k zmluvnej strane Stredná Amerika, že Spojené kráľovstvo alebo Írsko je viazané ako súčasť Európskej únie v súlade s Protokolom č. 21 o postavení Spojeného kráľovstva a Írska s ohľadom na priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o fungovaní Európskej únie. Ak Spojené kráľovstvo a/alebo Írsko prestanú byť viazané ako súčasť Európskej únie podľa článku 4a protokolu č. 21, Európska únia spoločne so Spojeným kráľovstvom a/alebo Írskom bezodkladne informujú republiky patriace k zmluvnej strane Stredná Amerika o akejkoľvek zmene svojho postavenia, pričom v takom prípade ostávajú viazané ustanoveniami tejto dohody vo vlastnom mene. To isté platí pre Dánsko v súlade Protokolom o postavení Dánska, ktorý tvorí prílohu uvedených zmlúv,

ZDÔRAZŇUJÚC svoj záväzok spolupracovať na dosiahnutí cieľov, ktorými sú odstránenie chudoby, vytváranie pracovných miest, spravodlivý a trvalo udržateľný rozvoj vrátane aspektov zraniteľnosti v prípadoch prírodných katastrof, ochrany životného prostredia a biodiverzity, ako aj postupné začlenenie republík patriacich k zmluvnej strane Stredná Amerika do svetového hospodárstva,

OPÄTOVNE POTVRDZUJÚC význam, ktorý zmluvné strany pripisujú zásadám a pravidlám, ktorými sa spravuje medzinárodný obchod, a to predovšetkým tým, ktoré tvoria súčasť Dohody o založení Svetovej obchodnej organizácie uzavretej 15. apríla v Marakeši (ďalej len „dohoda o WTO“) a multilaterálnych dohôd pripojeným k Dohode o WTO, ako aj potrebu transparentného a nediskriminačného uplatňovania týchto zásad a pravidiel,

BERÚC DO ÚVAHY rozdiely medzi republikami patriacimi k zmluvnej strane Stredná Amerika a zmluvnou stranou EÚ v oblasti hospodárskeho a sociálneho rozvoja, ako aj spoločný cieľ, ktorým je posilnenie procesu hospodárskeho a sociálneho rozvoja v Strednej Amerike,

ŽELAJÚC si posilniť vzájomné hospodárske vzťahy, a to najmä v oblasti obchodu a investícií, ako aj posilniť a zlepšiť súčasnú úroveň prístupu republík patriacich k zmluvnej strane Stredná Amerika na trh Európskej únie a tak prispieť k hospodárskemu rastu v Strednej Amerike a k zníženiu nesúmerností medzi oboma regiónmi,

V PRESVEDČENÍ, že sa prostredníctvom tejto dohody vytvorí prostredie napomáhajúce rast v rámci vzájomných trvalo udržateľných hospodárskych vzťahov medzi zmluvnými stranami, a to najmä v oblasti obchodu a investícií, ktoré sú nevyhnutným predpokladom pre realizáciu hospodárskeho a sociálneho rozvoja, ako aj pre technologickú inováciu a modernizáciu,

ZDÔRAZŇUJÚC, že je potrebné vychádzať zo zásad, cieľov a mechanizmov, ktorými sa spravujú vzťahy medzi oboma regiónmi, a to najmä z dohody o politickom dialógu a spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Kostarickou republikou, Salvádorskou republikou, Guatemalskou republikou, Honduraskou republikou, Nikaragujskou republikou a Panamskou republikou na strane druhej, ktorá bola podpísaná v roku 2003 (ďalej len „Dohoda o politickom dialógu a spolupráci z roku 2003“), ako aj z rámcovej dohody o spolupráci medzi týmito stranami z roku 1993,

UVEDOMUJÚC si potrebu podporovať trvalo udržateľný rozvoj v oboch regiónoch prostredníctvom partnerstva v oblasti rozvoja za účasti všetkých zainteresovaných strán vrátane občianskej spoločnosti a súkromného sektora v súlade so zásadami ustanovenými v konsenze z Monterrey a Deklarácii z Johannesburgu, ako aj v pláne na jej implementáciu,

OPÄTOVNE POTVRDZUJÚC, že štáty by mali v rámci výkonu svojho zvrchovaného práva na využívanie svojich prírodných zdrojov a v súlade so svojimi environmentálnymi a rozvojovými politikami podporovať trvalo udržateľný rozvoj,

MAJÚC NA PAMÄTI, že je potrebné rozvíjať komplexný dialóg o migrácii s cieľom posilniť spoluprácu oboch regiónov v otázkach migrácie, a to v kontexte tých častí tejto dohody, ktoré sa týkajú politického dialógu a spolupráce, ako aj, že je potrebné zabezpečiť účinnú podporu a ochranu ľudských práv všetkých migrantov,

UZNÁVAJÚC, že na žiadne z ustanovení tejto dohody sa nesmie odkazovať, resp. že žiadne z týchto ustanovení sa nesmie vykladať alebo chápať takým spôsobom, že sa ním vymedzuje stanovisko zmluvných strán v rámci prebiehajúcich alebo budúcich bilaterálnych alebo multilaterálnych obchodných rokovaní,

ZDÔRAZŇUJÚC ochotu spolupracovať v rámci otázok spoločného záujmu na medzinárodných fórach,

MAJÚC NA PAMÄTI strategické partnerstvo vytvorené medzi Európskou úniou a Latinskou Amerikou a Karibikom v nadväznosti na samit v Rio de Janeiro v roku 1999 a ktoré bolo opätovne potvrdené na samite v Madride v roku 2002, samite v Guadalajare v roku 2004, na samite vo Viedni v roku 2006, na samite v Lime v roku 2008 a na samite v Madride v roku 2010,

SO ZRETEĽOM NA Madridskú deklaráciu z mája 2010,

SA ROZHODLI UZATVORIŤ TÚTO DOHODU:

ČASŤ I

VŠEOBECNÉ A INŠTITUCIONÁLNE USTANOVENIA

HLAVA I

POVAHA A ROZSAH PÔSOBNOSTI TEJTO DOHODY

Článok 1

Zásady

1.   Vnútroštátna a medzinárodná politika oboch zmluvných strán spočíva na dodržiavaní demokratických zásad a základných ľudských práv, ktoré sú ustanovené vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv, ako aj zásad právneho štátu, pričom dodržiavanie týchto zásad a práv predstavuje základný prvok tejto dohody.

2.   Zmluvné strany potvrdzujú svoj záväzok podporovať trvalo udržateľný rozvoj, ktorý je riadiacim princípom pre vykonávanie tejto dohody, a to najmä so zreteľom na rozvojové ciele tisícročia. Zmluvné strany zabezpečia dosiahnutie primeranej rovnováhy medzi hospodárskymi, sociálnymi a environmentálnymi zložkami v rámci trvalo udržateľného rozvoja.

3.   Zmluvné strany opätovne potvrdzujú svoju oddanosť zásadám dobrej správy vecí verejných a právneho štátu, kam predovšetkým patrí nadradenosť práva, oddelenie právomocí, nezávislosť súdnictva, jasné rozhodovacie procesy na úrovni orgánov verejnej správy, transparentné a zodpovedné inštitúcie, kvalitné a transparentné riadenie vecí verejných na miestnej, regionálnej a celoštátnej úrovni, ako aj uplatňovanie opatrení zameraných na zabránenie korupcii a boj proti nej.

Článok 2

Ciele

Zmluvné strany sa dohodli, že ciele tejto dohody sú:

a)

posilniť a upevniť vzájomné vzťahy zmluvných strán prostredníctvom pridruženia založeného na troch vzájomne prepojených a základných častiach: politický dialóg, spolupráca a obchod, a to na základe vzájomnej úcty, reciprocity a spoločného záujmu. Pri vykonávaní tejto dohody sa v plnom rozsahu využijú inštitucionálne opatrenia a mechanizmy, na ktorých sa zmluvné strany dohodli;

b)

rozvíjať privilegované politické partnerstvo založené na hodnotách, zásadách a spoločných cieľoch, a to najmä na dodržiavaní a podpore zásad demokracie a ľudských práv, trvalo udržateľného rozvoja, dobrej správy vecí verejných a právneho štátu, v súlade so záväzkom podporovať a chrániť tieto hodnoty a zásady na celosvetovej úrovni tak, aby to prispievalo k posilňovaniu multilateralizmu;

c)

posilniť spoluprácu medzi oboma regiónmi v oblastiach spoločného záujmu s cieľom dosiahnuť trvalo udržateľnejší a spravodlivejší sociálny a hospodársky rozvoj v oboch regiónoch;

d)

rozšíriť a diverzifikovať obchodné vzťahy medzi zmluvnými stranami v súlade s dohodou o WTO a osobitnými cieľmi a ustanoveniami obsiahnutými v časti IV tejto dohody, čo by malo prispieť k väčšiemu hospodárskemu rastu, postupnému zlepšovaniu kvality života v oboch regiónoch a k lepšiemu začleneniu oboch regiónov do svetového hospodárstva;

e)

posilniť a prehĺbiť proces postupnej regionálnej integrácie v oblastiach spoločného záujmu, ako prostriedku na uľahčenie vykonávania tejto dohody;

f)

posilniť dobré susedské vzťahy a zásadu mierového riešenia sporov;

g)

rozvinúť, a ak nie, tak aspoň zachovať existujúcu úroveň dobrej správy vecí verejných, ako aj normy v sociálnej oblasti, v oblasti práce a životného prostredia, a to prostredníctvom účinného uplatňovania medzinárodných dohovorov, ktorými boli zmluvné strany viazané v čase nadobudnutia platnosti tejto dohody, a

h)

podporovať zvyšovanie obchodnej výmeny, ako aj investícií medzi zmluvnými stranami, pri zohľadnení osobitného a diferencovaného zaobchádzania v záujme zníženia štrukturálnych nesúmerností, ktoré existujú medzi oboma regiónmi.

Článok 3

Rozsah pôsobnosti

Zmluvné strany so sebou vzájomne zaobchádzajú ako s rovnocennými partnermi. Žiadne z ustanovení tejto dohody sa nesmie chápať takým spôsobom, že oslabuje zvrchovanosť republík patriacich k zmluvnej strane Stredná Amerika.

HLAVA II

INŠTITUCIONÁLNY RÁMEC

Článok 4

Rada pre pridruženie

1.   Zriaďuje sa Rada pre pridruženie, ktorá sleduje plnenie cieľov tejto dohody a dohliada na jej vykonávanie. Rada pre pridruženie sa schádza na ministerskej úrovni v pravidelných intervaloch nepresahujúcich obdobie dvoch rokov a na základe dohody zmluvných strán aj na mimoriadnych zasadaniach, ak si to vyžadujú okolnosti. Rada pre pridruženie sa schádza v prípade potreby a ak sa na tom obe zmluvné strany dohodnú na úrovni hláv štátov a predsedov vlád. V záujme posilnenia a zefektívnenia politického dialógu sa okrem toho budú podporovať osobitné zasadnutia na pracovnej úrovni, organizované ad hoc.

2.   Rada pre pridruženie skúma všetky dôležité otázky vyplývajúce z tejto dohody, ako aj všetky ostatné bilaterálne, multilaterálne alebo medzinárodné otázky spoločného záujmu.

3.   Rada pre pridruženie tiež skúma návrhy a odporúčania zmluvných strán na zlepšenie vzťahov založených na základe tejto dohody.

Článok 5

Zloženie a rokovací poriadok

1.   Rada pre pridruženie pozostáva zo zástupcov zmluvnej strany EÚ a zo zástupcov každej z republík patriacich k zmluvnej strane Stredná Amerika na ministerskej úrovni, a to súlade s príslušnými internými mechanizmami zmluvných strán a pri zohľadnení konkrétnych otázok (politický dialóg, spolupráca a/alebo obchod), ktoré sa majú na príslušnom zasadnutí prerokúvať.

2.   Rada pre pridruženie prijme svoj rokovací poriadok.

3.   Členovia Rady pre pridruženie sa môžu nechať zastupovať v súlade s podmienkami stanovenými v jej rokovacom poriadku.

4.   Rade pre pridruženie striedavo predsedá zástupca zmluvnej strany EÚ na jednej strane a zástupca jednej z republík patriacich k zmluvnej strane Stredná Amerika na strane druhej, a to v súlade s podmienkami, ktoré sa stanovia v jej rokovacom poriadku.

Článok 6

Rozhodovacie právomoci

1.   V záujme dosiahnutia cieľov tejto dohody má Rada pre pridruženie právomoc prijímať rozhodnutia v prípadoch stanovených v tejto dohode.

2.   Prijaté rozhodnutia sú záväzné pre zmluvné strany, ktoré v súlade so svojimi vnútornými pravidlami a právnymi postupmi prijmú všetky nevyhnutné opatrenia na ich vykonanie.

3.   Rada pre pridruženie môže tiež vydávať vhodné odporúčania.

4.   Rada pre pridruženie prijíma rozhodnutia a odporúčania na základe vzájomnej dohody zmluvných strán. V prípade republík patriacich k zmluvnej strane Stredná Amerika sa rozhodnutia a odporúčania prijímajú na základe ich vzájomnej zhody.

5.   Na všetky ostatné riadiace orgány zriadené touto dohodou sa vzťahuje postup stanovený v odseku 4.

Článok 7

Výbor pre pridruženie

1.   Rade pre pridruženie pri plnení jej úloh pomáha Výbor pre pridruženie, ktorý pozostáva zo zástupcov zmluvnej strany EÚ a zo zástupcov každej z republík patriacich k zmluvnej strane Stredná Amerika na úrovni vyšších štátnych úradníkov, a to pri zohľadnení konkrétnych otázok (politický dialóg, spolupráca a/alebo obchod), ktoré sa majú na príslušnom zasadnutí prerokúvať.

2.   Výbor pre pridruženie zodpovedá za všeobecné vykonávanie tejto dohody.

3.   Rada pre pridruženie prijme rokovací poriadok Výboru pre pridruženie.

4.   Výbor pre pridruženie má právomoc prijímať rozhodnutia v prípadoch stanovených v tejto dohode alebo v prípadoch, v ktorých naň Rada pre pridruženie preniesla takúto právomoci. V takom prípade prijíma Výbor pre pridruženie rozhodnutia v súlade s podmienkami stanovenými v článkoch 4 až 6.

5.   Výbor pre pridruženie sa spravidla schádza raz ročne na účely celkového preskúmania vykonávania tejto dohody, pričom dátum stretnutia a jeho program sa vopred stanoví dohodou zmluvných strán; miesto konania stretnutia je jeden rok v Bruseli a ďalší rok na v Strednej Amerike. Na žiadosť niektorej zo zmluvných strán sa na základe vzájomnej dohody môžu zvolať osobitné stretnutia. Výboru pre pridruženie striedavo predsedajú zástupcovia každej zo zmluvných strán.

Článok 8

Podvýbory

1.   Výboru pre pridruženie pri plnení jeho úloh pomáhajú podvýbory zriadené touto dohodou.

2.   Výbor pre pridruženie môže rozhodnutím zriadiť akýkoľvek ďalší podvýbor. Takisto môže rozhodnúť o zmene úloh určitého podvýboru alebo o jeho zrušení.

3.   Podvýbory sa schádzajú na príslušnej úrovni raz ročne, resp. sa zídu na žiadosť niektorej zo zmluvných strán alebo Výboru pre pridruženie. V prípade, že ide o stretnutie s osobnou účasťou, stretnutia sa uskutočňujú striedavo v Bruseli a v Strednej Amerike. Stretnutia sa takisto môžu uskutočniť aj prostredníctvom technických prostriedkov, ktoré majú zmluvné strany k dispozícii.

4.   Podvýborom striedavo predsedá zástupca zmluvnej strany EÚ na jednej strane a zástupca jednej z republík patriacich k zmluvnej strane Stredná Amerika na strane druhej, a to počas obdobia jedného roka.

5.   Zriadenie alebo existencia podvýboru nebráni žiadnej zo zmluvných strán, aby predložila akúkoľvek záležitosť priamo Výboru pre pridruženie.

6.   Rada pre pridruženie prijme rokovací poriadok, v ktorom sa určí zloženie a stanovia sa úlohy takýchto podvýborov, ako aj spôsob ich práce, pokiaľ sa to nestanovuje v tejto dohode.

7.   Zriaďuje sa Podvýbor pre spoluprácu. Tento podvýbor pomáha Výboru pre pridruženie pri plnení jeho úloh týkajúcich sa časti III tejto dohody. Okrem toho je jeho úlohou:

a)

venovať sa akýmkoľvek záležitostiam v oblasti spolupráce, ktorými ho poveril Výbor pre pridruženie;

b)

monitorovať celkové vykonávanie časti III tejto dohody;

c)

rokovať o akýchkoľvek otázkach súvisiacich s problematikou spolupráce, ktoré môžu mať vplyv na vykonávanie časti III tejto dohody.

Článok 9

Parlamentný výbor pre pridruženie

1.   Zriaďuje sa Parlamentný výbor pre pridruženie. Tento výbor, ktorý sa schádza na účely výmeny názorov, sa skladá na jednej strane z členov Európskeho parlamentu a na strane druhej z členov Parlamento Centroamericano (PARLACEN) a, v prípade republík patriacich k zmluvnej strane Stredná Amerika, ktoré nie sú členmi PARLACEN-u, zo zástupcov určených ich príslušným vnútroštátnym zákonodarným orgánom. Tento výbor určí frekvenciu svojich zasadnutí, a budú mu striedavo predsedať vždy jedna zo strán.

2.   Parlamentný výbor pre pridruženie prijme svoj rokovací poriadok.

3.   Parlamentný výbor pre pridruženie môže požiadať Radu pre pridruženie o príslušné informácie týkajúce sa vykonávania tejto dohody. Rada pre pridruženie mu požadované informácie poskytne.

4.   Parlamentný výbor pre pridruženie je informovaný o rozhodnutiach a odporúčaniach Rady pre pridruženie.

5.   Parlamentný výbor pre pridruženie môže predkladať Rade pre pridruženie odporúčania.

Článok 10

Spoločný poradný výbor

1.   Zriaďuje sa Spoločný poradný výbor, ktorý je poradným orgánom Rady pre pridruženie. Jeho úlohou je tejto Rade prekladať stanoviská organizácií občianskej spoločnosti, ktoré sa týkajú vykonávania tejto dohody, a to bez toho, aby tým boli dotknuté ostatné procesy podľa článku 11. Spoločný poradný výbor má ďalej za úlohu prispievať k podpore dialógu a spolupráce medzi organizáciami občianskej spoločnosti v Európskej únii a v Strednej Amerike.

2.   Spoločný poradný výbor sa skladá z rovnakého počtu zástupcov Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na jednej strane a zo zástupcov Comité Consultivo del Sistema de la Integración Centroamericana (CC-SICA) a Comité Consultivo de Integración Económica (CCIE) na strane druhej.

3.   Spoločný poradný výbor prijme svoj rokovací poriadok.

Článok 11

Občianska spoločnosť

1.   Zmluvné strany budú podporovať stretnutia zástupcov občianskej spoločnosti Európskej únie a Strednej Ameriky vrátane akademickej obce, sociálnych a ekonomických partnerov a mimovládnych organizácií.

2.   Zmluvné strany budú zvolávať pravidelné stretnutia týchto zástupcov, ktorých cieľom bude informovať týchto zástupcov o vykonávaní tejto dohody a zhromaždiť ich návrhy v tejto súvislosti.

ČASŤ II

POLITICKÝ DIALÓG

Článok 12

Ciele

Zmluvné strany sa dohodli, že ciele politického dialógu medzi republikami patriacimi k zmluvnej strane Stredná Amerika a zmluvnou stranou EÚ sú:

a)

vytvoriť privilegované politické partnerstvo založené predovšetkým na dodržiavaní a podpore zásad demokracie, mieru, ľudských práv, právneho štátu, dobrej správy vecí verejných a trvalo udržateľného rozvoja;

b)

obhajovať spoločné hodnoty, zásady a ciele prostredníctvom ich podpory na medzinárodnej úrovni a predovšetkým v rámci Organizácie Spojených národov;

c)

posilniť Organizáciu Spojených národov ako základný prvok multilaterálneho systému tak, aby táto organizácia bola schopná účinne riešiť celosvetové výzvy;

d)

zintenzívniť politický dialóg tak, aby umožňoval rozsiahlu výmenu názorov, stanovísk a informácií, ktoré povedú k spoločným iniciatívam na medzinárodnej úrovni;

e)

spolupracovať v oblasti zahraničnej a bezpečnostnej politiky, aby sa zabezpečila koordinácia stanovísk zmluvných strán a aby zmluvné strany na príslušných medzinárodných fórach predkladali spoločné iniciatívy v spoločnom záujme.

Článok 13

Oblasti

1.   Zmluvné strany sa dohodli, že politický dialóg bude zahŕňať všetky aspekty spoločného záujmu na regionálnej, ako aj medzinárodnej úrovni.

2.   Politický dialóg medzi zmluvnými stranami pripraví priestor pre nové iniciatívy na dosahovanie spoločných cieľov a vytvorenie spoločného základu v oblastiach ako napríklad regionálna integrácia, právny štát, dobrá správa vecí verejných, demokracia, ľudské práva, podpora a ochrana práv a základných slobôd pôvodného obyvateľstva a jednotlivcov v zmysle Deklarácie OSN o právach pôvodného obyvateľstva, rovnaké príležitosti a rodová rovnosť, štruktúra a smerovanie medzinárodnej spolupráce, migrácia, znižovanie chudoby a sociálna súdržnosť, základné pracovné normy, ochrana životného prostredia a trvalo udržateľné hospodárenie s prírodnými zdrojmi, regionálna bezpečnosť a stabilita vrátane boja proti neistote občanov, korupcia, drogy, nadnárodná organizovaná trestná činnosť, obchodovanie s ručnými a ľahkými zbraňami vrátane ich streliva, boj proti terorizmu, predchádzanie konfliktom a ich mierového riešenie.

3.   Dialóg podľa časti II tejto dohody sa bude taktiež týkať medzinárodných dohovorov o ľudských právach, dobrej správe vecí verejných, základných pracovných normách, ako aj o životnom prostredí, a to v súlade s medzinárodnými záväzkami zmluvných strán a s osobitným dôrazom na ich účinné vykonávanie.

4.   Zmluvné strany sa môžu kedykoľvek dohodnúť, že svoj politický dialóg rozšíria o ďalšie otázky.

Článok 14

Odzbrojenie

1.   Zmluvné strany sa dohodli, že budú spolupracovať a prispievať k posilňovaniu multilaterálneho systému v oblasti odzbrojenia vo sfére konvenčných zbraní dôsledným plnením a vnútroštátnou implementáciou záväzkov, ktoré im vyplývajú z medzinárodných zmlúv, dohôd a ďalších príslušných medzinárodných nástrojov v tejto oblasti.

2.   Zmluvné strany budú predovšetkým podporovať úplné vykonávanie a všeobecnú platnosť Dohovoru o zákaze použitia, skladovania, výroby a transferu protipechotných mín a o ich zničení, ako aj dohovoru o používaní určitých konvenčných zbraní (CCW) a protokolov k tomuto dohovoru.

3.   Zmluvné strany ďalej uznávajú, že nezákonná výroba, preprava a obeh ručných a ľahkých zbraní vrátane streliva k nim, ako aj ich nadmerné zhromažďovanie a nekontrolované šírenie naďalej predstavujú závažnú hrozbu pre mier a medzinárodnú bezpečnosť. Z tohto dôvodu sa dohodli, že budú spolupracovať v rámci boja proti nezákonnému obchodovaniu s ručnými a ľahkými zbraňami vrátane streliva k nim, ako aj v rámci boja proti ich nadmernému zhromažďovaniu, a že budú spolupracovať aj v oblasti regulácie zákonného obchodovania s konvenčnými zbraňami.

4.   Zmluvné strany sa preto dohodli, že budú dodržiavať a v plnom rozsahu plniť svoje záväzky, pokiaľ ide o problematiku nezákonného obchodu s ručnými a ľahkými zbraňami a so strelivom k nim, v súlade s existujúcimi medzinárodnými dohodami a príslušnými rezolúciami Bezpečnostnej rady OSN, ako aj svoje záväzky v rámci ostatných medzinárodných nástrojov platných v tejto oblasti, napríklad v rámci Akčného programu OSN v oblasti ručných a ľahkých zbraní.

Článok 15

Zbrane hromadného ničenia

1.   Zmluvné strany zastávajú názor, že šírenie jadrových, chemických a biologických zbraní hromadného ničenia a ich nosičov na štátnej aj neštátnej úrovni predstavuje jednu z najvážnejších hrozieb pre medzinárodnú stabilitu a bezpečnosť.

2.   Zmluvné strany sa preto zaväzujú spolupracovať a prispievať k boju proti šíreniu zbraní hromadného ničenia a ich nosičov dôsledným plnením a vnútroštátnou implementáciou záväzkov, ktoré im vyplývajú z medzinárodných zmlúv a dohôd o odzbrojení a nešírení zbraní hromadného ničenia, ako aj z ďalších príslušných medzinárodných záväzkov.

3.   Zmluvné strany sa dohodli, že toto ustanovenie predstavuje základný prvok tejto dohody.

4.   Zmluvné strany sa okrem toho dohodli, že budú spolupracovať a prispievať k dosiahnutiu cieľa nešíriť zbrane hromadného ničenia prostredníctvom:

a)

prijatia prípadných krokov na podpísanie, ratifikáciu alebo pristúpenie a úplnú implementáciu a dodržiavanie všetkých ďalších príslušných medzinárodných nástrojov;

b)

zavedenia účinného vnútroštátneho kontrolného systému na kontrolu vývozu, ako aj tranzitu tovaru súvisiaceho so zbraňami hromadného ničenia vrátane kontrol konečného využitia technológií s dvojakým použitím v tejto súvislosti, ktorý bude obsahovať účinné sankcie za porušenia kontrol vývozu.

5.   Zmluvné strany sa zaväzujú nadviazať pravidelný politický dialóg, ktorý bude dopĺňať a upevňovať ich spoluprácu v tejto oblasti.

Článok 16

Boj proti terorizmu

1.   Zmluvné strany opätovne potvrdzujú význam boja proti terorizmu a v súlade s medzinárodným právom upravujúcim oblasť ľudských práv, humanitárne otázky a problematiku utečencov, ako aj v súlade s príslušnými medzinárodnými dohovormi a nástrojmi, s príslušnými rezolúciami OSN a so svojimi právnymi predpismi, ako aj s Celosvetovou stratégiou OSN v oblasti boja proti terorizmu obsiahnutou v rezolúcii Valného zhromaždenia OSN č. 60/288 z 8. septembra 2006 sa dohodli, že budú spolupracovať pri predchádzaní teroristickým činom a pri ich potláčaní.

2.   Budú tak konať najmä:

a)

v rámci úplnej implementácie medzinárodných dohovorov a nástrojov vrátane všetkých príslušných rezolúcií Valného zhromaždenia OSN a rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN;

b)

prostredníctvom výmeny informácií o teroristických skupinách a sieťach, ktoré ich podporujú, pričom táto výmena sa uskutoční v súlade s medzinárodným a vnútroštátnym právom;

c)

prostredníctvom spolupráce týkajúcej sa prostriedkov a metód využívaných na boj proti terorizmu, vrátane technickej oblasti a odbornej prípravy, ako aj prostredníctvom výmeny skúseností v oblasti predchádzania terorizmu, ochrany pred terorizmom a boja proti nemu;

d)

prostredníctvom výmeny názorov o právnych rámcoch a výmeny najlepších postupov, ako aj prostredníctvom technickej a administratívnej pomoci;

e)

prostredníctvom výmeny informácií v súlade so svojimi právnymi predpismi;

f)

prostredníctvom technickej pomoci a odbornej prípravy v oblasti vyšetrovania, informačných technológií a vytvárania dokumentov o postupoch pri predchádzaní teroristickým hrozbám či činom, výstražných varovaniach pred nimi a v rámci účinnej reakcie na ne, a

g)

prostredníctvom výmeny názorov o modeloch prevencie v súvislosti s nezákonnými aktivitami súvisiacimi s terorizmom, medzi ktoré patrí napr. pranie špinavých peňazí, obchodovanie so strelnými zbraňami, falšovanie a pozmeňovanie dokladov totožnosti a obchodovanie s ľuďmi.

Článok 17

Závažné trestné činy vyvolávajúce medzinárodné obavy

1.   Zmluvné strany opätovne potvrdzujú, že najzávažnejšie trestné činy, ktoré znepokojujú medzinárodné spoločenstvo ako celok, by nemali zostať nepotrestané a že ich stíhanie by sa malo zabezpečiť prijatím opatrení buď na vnútroštátnej alebo medzinárodnej úrovni, prípadne na úrovni Medzinárodného trestného súdu.

2.   Zmluvné strany zastávajú stanovisko, že zriadenie a účinné fungovanie Medzinárodného trestného súdu predstavuje dôležitý krok vpred pre mier a medzinárodnú spravodlivosť a že tento súd predstavuje účinný nástroj na vyšetrovanie a stíhanie páchateľov najzávažnejších trestných činov, ktoré znepokojujú celé medzinárodné spoločenstvo, a to v prípadoch, keď tak nie sú ochotné alebo schopné konať vnútroštátne súdy a vzhľadom na doplňujúci charakter Medzinárodného trestného súdu v kontexte vnútroštátnej trestnoprávnej jurisdikcie.

3.   Zmluvné strany sa dohodli, že budú spolupracovať s cieľom podporiť celosvetové dodržiavanie Rímskeho štatútu:

a)

prostredníctvom prijímania ďalších opatrení zameraných na vykonávanie Rímskeho štatútu, ako aj na ratifikáciu a vykonávanie súvisiacich nástrojov (napr. dohody o výsadách a imunitách Medzinárodného trestného súdu);

b)

prostredníctvom výmeny skúseností s regionálnymi partnermi týkajúcimi sa prijímania právnych nástrojov nevyhnutných na ratifikáciu a vykonávanie Rímskeho štatútu, a

c)

prostredníctvom prijímania opatrení na zabezpečenie integrity Rímskeho štatútu.

4.   Každý štát má aj naďalej zvrchované právo rozhodnúť o tom, kedy je najvhodnejší čas na pristúpenie k Rímskemu štatútu.

Článok 18

Financovanie rozvoja

1.   Zmluvné strany sa dohodli, že budú podporovať medzinárodné úsilie zamerané na podporu politík a právnych predpisov týkajúcich sa financovania rozvoja a na posilnenie spolupráce zameranej na dosiahnutie medzinárodne dohodnutých rozvojových cieľov, medzi ktoré patria rozvojové ciele tisícročia, ako aj záväzky prijaté v rámci konsenzu z Monterrey a na ostatných príslušných fórach.

2.   Na tento účel a s cieľom podporiť vytváranie inkluzívnejších spoločností, zmluvné strany uznávajú potrebu vytvoriť nové a inovatívne mechanizmy financovania.

Článok 19

Migrácia

1.   Zmluvné strany opätovne potvrdzujú význam, ktorý prisudzujú spoločnému riadeniu migračných tokov medzi svojimi územiami. Uznávajúc, že chudoba je jedna zo základných príčin migrácie a s cieľom posilniť vzájomnú spoluprácu, nadviažu komplexný dialóg o všetkých otázkach súvisiacich s migráciou vrátane takých otázok, ako sú nelegálna migrácia, toky utečencov, prevádzačstvo a obchodovanie s ľuďmi, pričom otázky migrácie vrátane problematiky úniku mozgov zahrnú do vnútroštátnych stratégií pre hospodársky a sociálny rozvoj oblastí, z ktorých migranti pochádzajú, pričom zohľadnia aj historické a kultúrne prepojenia, ktoré medzi oboma regiónmi existujú.

2.   Zmluvné strany sa dohodli, že zabezpečia, aby všetci migranti skutočne požívali ľudské práva a aby tieto ich práva boli chránené a podporované, ako aj, že zabezpečia dodržiavanie zásad spravodlivosti a transparentnosti v rámci rovnakého zaobchádzania s migrantmi, pričom zdôrazňujú význam boja proti rasizmu, diskriminácii, xenofóbii a iným formám neznášanlivosti.

Článok 20

Životné prostredie

1.   Zmluvné strany budú podporovať dialóg v oblasti životného prostredia a trvalo udržateľného rozvoja prostredníctvom výmeny informácií a podpory iniciatív týkajúcich sa environmentálnych otázok miestneho a celosvetového významu, a to pri uznaní zásady spoločných, ale rozdielnych povinností, ako sa ustanovuje v Deklarácii o životnom prostredí a rozvoji z Ria de Janeiro z roku 1992.

2.   Tento dialóg by mal byť okrem iného zameraný na boj proti hrozbe zmeny klímy, ochranu biodiverzity, ochranu lesov a ich trvalo udržateľné obhospodarovanie, a to okrem iného s cieľom znížiť emisie vznikajúce v dôsledku odlesňovania a degradácie lesov, chrániť vodné a morské zdroje, povodia a mokrade, uskutočňovať výskum a vývoj v oblasti alternatívnych palív a technológií vo sfére obnoviteľných zdrojov energie a realizovať reformy v oblasti environmentálneho riadenia s cieľom zvýšenia jeho efektívnosti.

Článok 21

Bezpečnosť občanov

Zmluvné strany nadviažu dialóg v oblasti bezpečnosti občanov, ktorá je základným predpokladom pre podporu ľudského rozvoja, demokracie, dobrej správy vecí verejných a dodržiavania ľudských práv a základných slobôd. Uznávajú, že otázka bezpečnosti občanov presahuje národné a regionálne hranice, a preto je potrebný impulz v podobe širšieho dialógu a spolupráce v tejto oblasti.

Článok 22

Dobrá správa v daňovej oblasti

V záujme posilnenia a rozvoja hospodárskych činností a pri súčasnom zohľadnení potreby vytvoriť vhodný regulačný rámec zmluvné strany uznávajú spoločné a medzinárodne dohodnuté zásady dobrej správy v daňovej oblasti, a zaväzujú sa, že ich budú uplatňovať.

Článok 23

Spoločný hospodársko-finančný úverový fond

1.   Zmluvné strany sa zhodli na význame, ktorý má posilnenie snáh zameraných na zníženie chudoby a podporu rozvoja Strednej Ameriky, a to najmä pokiaľ ide o jej najchudobnejšie oblasti a obyvateľstvo.

2.   Zmluvné strany sa preto dohodli, že budú rokovať o vytvorení spoločného hospodárskeho a finančného mechanizmu, ktorý bude okrem iného zahŕňať intervencie Európskej investičnej banky (EIB), investičného nástroja pre Latinskú Ameriku (LAIF) a technickú pomoc poskytovanú z regionálneho programu na podporu spolupráce v Strednej Amerike. Tento mechanizmus bude napomáhať znižovanie chudoby, podporovať rozvoj a celkový blahobyt v Strednej Amerike a zároveň stimulovať sociálny a hospodársky rast a prehlbovanie vyvážených vzťahov medzi oboma regiónmi.

3.   Na tento účel sa zriaďuje medziregionálna pracovná skupina. Jej úlohou je preskúmať otázku vytvorenia tohto mechanizmu a modalít jeho fungovania.

ČASŤ III

SPOLUPRÁCA

Článok 24

Ciele

1.   Všeobecným cieľom spolupráce je podporiť vykonávanie tejto dohody v záujme dosiahnutia účinného partnerstva medzi oboma regiónmi, a to prostredníctvom zjednodušení v oblasti zdrojov, mechanizmov, nástrojov a postupov.

2.   Za prioritné budú považované tieto ciele, ktoré sa podrobnejšie uvádzajú v hlave I až IX tejto časti:

a)

posilňovanie mieru a bezpečnosti;

b)

prispievanie k posilňovaniu demokratických inštitúcií, dobrej správy vecí verejných a k plnému uplatňovaniu zásad právneho štátu, rodovej rovnosti, zákazu diskriminácie vo všetkých jej podobách, kultúrnej rozmanitosti, pluralizmu, podpore a dodržiavaniu ľudských práv, základných slobôd, transparentnosti a občianskej spoluúčasti;

c)

prispievanie k sociálnej súdržnosti, a to prostredníctvom zmierňovania chudoby, nerovnosti, sociálneho vylúčenia a všetkých foriem diskriminácie, s cieľom zlepšiť kvalitu života ľudí v Strednej Amerike a Európskej únii;

d)

podpora hospodárskeho rastu s cieľom ďalšieho prehĺbenia trvalo udržateľného rozvoja, zníženia nerovnováh vo vnútri zmluvných strán, ako aj medzi nimi, a vytvorenia synergií medzi oboma regiónmi;

e)

prehĺbenie procesu regionálnej integrácie v Strednej Amerike prostredníctvom posilnenia kapacít na vykonávanie tejto dohody a využívanie výhod z nej vyplývajúcich, a to s cieľom prispieť k hospodárskemu, sociálnemu a politickému rozvoju celého regiónu Strednej Ameriky;

f)

zvýšenie kapacít v oblasti výroby a riadenia, ako aj posilnenie konkurencieschopnosti, s cieľom napomôcť tak vytváranie priestoru pre obchod a investície pre všetkých hospodárskych a sociálnych partnerov v oboch regiónoch.

3.   Zmluvné strany budú na účely dosiahnutia uvedených cieľov uplatňovať príslušné politiky a opatrenia. Môžu medzi ne patriť aj inovatívne finančné mechanizmy zacielené na podporu dosahovania rozvojových cieľov tisícročia a ostatných medzinárodne dohodnutých rozvojových cieľov, a to v súlade so záväzkami prijatými v rámci konsenzu z Monterrey a na následných fórach.

Článok 25

Zásady

Spolupráca medzi zmluvnými stranami sa bude riadiť týmito zásadami:

a)

spolupráca bude podporovať a dopĺňať úsilie pridružených krajín a regiónov zamerané na plnenie priorít, ktoré si stanovili vo svojich rozvojových politikách a stratégiách, a to bez toho, aby tým boli dotknuté aktivity, ktoré sa uskutočňujú v spolupráci s občianskou spoločnosťou;

b)

spolupráca musí byť výsledkom dialógu medzi pridruženými krajinami a regiónmi;

c)

zmluvné strany budú podporovať spoluúčasť občianskej spoločnosti a miestnych orgánov na svojich rozvojových politikách, ako aj spoluúčasť občianskej spoločnosti a miestnych orgánov na svojej vzájomnej spolupráci;

d)

činnosti v rámci spolupráce sa budú uskutočňovať na celoštátnej aj regionálnej úrovni, a to tak, aby sa vzájomne dopĺňali a podporovali plnenie všeobecných a osobitných cieľov stanovených v tejto dohode;

e)

pri spolupráci sa zohľadnia také prierezové otázky, ako je napríklad demokracia, ľudské práva, dobrá správa vecí verejných, pôvodné obyvateľstvo, rodová otázka, životné prostredie vrátane prírodných katastrof a regionálna integrácia;

f)

zmluvné strany zvýšia účinnosť svojej spolupráce prostredníctvom využívania vzájomne dohodnutých rámcov. Budú podporovať harmonizáciu, hľadanie súladu a koordináciu medzi darcami, ako aj plnenie vzájomných záväzkov súvisiacich s realizáciou spolupráce;

g)

spolupráca bude zahŕňať technickú a finančnú pomoc ako príspevok na plnenie cieľov tejto dohody;

h)

zmluvné strany sa zhodli na význame, ktorý má pri navrhovaní jednotlivých činností v rámci spolupráce zohľadnenie rôznych stupňov rozvoja;

i)

zmluvné strany sa zhodli, že je dôležité pokračovať v podpore politík a stratégií krajín so strednými príjmami, ktoré sú zamerané na znižovanie chudoby, a venovať osobitnú pozornosť krajinám s nižšími strednými príjmami;.

j)

spoluprácou v rámci tejto dohody nie je dotknutá účasť republík patriacich k zmluvnej strane Stredná Amerika ako rozvojových krajín na činnostiach zmluvnej strany EÚ v oblasti výskumu a vývoja, ani na iných programoch rozvojovej spolupráce EÚ určených tretím krajinám, a to v súlade s pravidlami a postupmi stanovenými pre tieto programy.

Článok 26

Modality a metodika

1.   Zmluvné strany sa na účely vykonávania činností v rámci spolupráce dohodli, že:

a)

nástroje môžu zahŕňať širokú škálu bilaterálnych, horizontálnych alebo regionálnych činností, a to okrem iného programy a projekty vrátane infraštruktúrnych projektov, rozpočtovú podporu, dialóg o odvetvových politikách, výmenu a transfer vybavenia, štúdie, hodnotenia vplyvu, štatistiky, databázy, výmenu skúseností a odborníkov, odbornú prípravu, komunikáciu a kampane zamerané na zvyšovanie povedomia, semináre a publikácie;

b)

na vykonávaní činností v rámci spolupráce sa môžu podieľať miestne, celoštátne a regionálne orgány, občianska spoločnosť a medzinárodné organizácie;

c)

poskytnú príslušné administratívne a finančné zdroje potrebné pre zabezpečenie vykonávania činností v rámci spolupráce, na ktorých sa dohodnú v súlade so svojimi právnymi predpismi a postupmi;

d)

na všetky subjekty zapojené do spolupráce sa bude vzťahovať povinnosť transparentného riadenia zdrojov a že tieto subjekty ponesú zodpovednosť za ich riadenie;

e)

budú podporovať inovatívne modality a nástroje spolupráce a financovania, a to v záujme väčšej efektívnosti spolupráce a s cieľom čo najlepšie využiť túto dohodu;

f)

na základe spolupráce zmluvné strany určia a vypracujú inovatívne programy spolupráce pre republiky patriace k zmluvnej strane Stredná Amerika;

g)

budú podporovať a uľahčovať súkromné financovanie a priame zahraničné investície, najmä prostredníctvom financovania z prostriedkov Európskej investičnej banky určených pre Strednú Ameriku, a to v súlade so svojimi vlastnými postupmi a finančnými kritériami;

h)

účasť každej zmluvnej strany ako pridruženého partnera na rámcových programoch, osobitných programoch a ostatných činnostiach druhej zmluvnej strany sa bude podporovať v súlade s ich vlastnými pravidlami a postupmi;

i)

sa bude podporovať účasť republík patriacich k zmluvnej strane Stredná Amerika na tematických a horizontálnych programoch spolupráce zmluvnej strany EÚ pre Latinskú Ameriku, a to aj prostredníctvom prípadných osobitných opatrení;

j)

budú v súlade so svojimi vlastnými pravidlami a postupmi podporovať trojstrannú spoluprácu v oblastiach spoločného záujmu medzi oboma regiónmi a s tretími krajinami;

k)

by mali spoločne preskúmať všetky praktické možnosti spolupráce v spoločnom záujme.

2.   Zmluvné strany sa dohodli, že budú v súlade so svojimi potrebami a v rámci svojich programov a právnych predpisov podporovať spoluprácu medzi finančnými inštitúciami.

Článok 27

Doložka o ďalšom vývoji

1.   Skutočnosť, že určitá oblasť alebo činnosť v rámci spolupráce nebola zaradená do tejto dohody, sa nesmie vykladať tak, že zmluvným stranám bráni, aby sa v súlade so svojimi právnymi predpismi rozhodli spolupracovať v danej oblasti alebo prostredníctvom danej činnosti.

2.   Žiadna príležitosť na spoluprácu nie je vopred vylúčená. Zmluvné strany môžu na preskúmanie praktických možností spolupráce v ich spoločnom záujme využiť Výbor pre pridruženie.

3.   Pokiaľ ide o vykonávanie tejto dohody, zmluvné strany môžu predkladať návrhy na rozšírenie spolupráce vo všetkých oblastiach, a to pri zohľadnení skúseností získaných počas vykonávania tejto dohody.

Článok 28

Spolupráca v oblasti štatistiky

1.   Zmluvné strany sa dohodli na spolupráci s cieľom zlepšiť štatistické metódy a programy v súlade s medzinárodne uznávanými normami, a to v oblasti zhromažďovania, spracovania, kontroly kvality a šírenia štatistických údajov, v záujme vytvorenia ukazovateľov, ktoré umožnia lepšie porovnanie medzi zmluvnými stranami, čo umožní zmluvným stranám vzájomne využívať štatistiky o obchode s tovarom a službami, o priamych zahraničných investíciách a všeobecne o akejkoľvek oblasti upravenej v tejto dohode, ktorú je možné štatisticky spracovať. Zmluvné strany uznávajú, že na podporu týchto cieľov je užitočná bilaterálna spolupráca.

2.   Spolupráca v tejto oblasti sa okrem toho zameria na:

a)

vytvorenie regionálneho štatistického systému v záujme podpory priorít regionálnej integrácie dohodnutých medzi zmluvnými stranami;

b)

štatistickú spoluprácu v oblasti vedy, techniky a inovácie.

3.   Táto spolupráca by okrem iného mohla zahŕňať technické výmeny medzi štatistickými inštitúciami v republikách patriacich k zmluvnej strane Stredná Amerika a štatistickými inštitúciami v členských štátoch Európskej únie a Eurostatom vrátane výmeny vedeckých pracovníkov, vytvorenie lepších a v relevantných prípadoch zhodných metód zberu údajov, ich členenia, analýzy a interpretácie, ako aj organizovanie seminárov, pracovných skupín alebo programov odbornej prípravy zameraných na štatistiku.

HLAVA I

DEMOKRACIA, ĽUDSKÉ PRÁVA A DOBRÁ SPRÁVA VECÍ VEREJNÝCH

Článok 29

Demokracia a ľudské práva

1.   Zmluvné strany budú spolupracovať s cieľom dosiahnuť úplný súlad so všetkými ľudskými právami a základnými slobodami, ktoré sú univerzálne, nedeliteľné, vzájomne prepojené a vzájomné závislé, ako aj v záujme budovania a posilňovania demokracie.

2.   Táto spolupráca môže okrem iného zahŕňať:

a)

účinné vykonávanie medzinárodných nástrojov v oblasti ľudských práv, ako aj odporúčania orgánov zriadených dohodou, ktoré boli vydané na základe osobitných postupov;

b)

začlenenie podpory a ochrany ľudských práv do vnútroštátnych politík a plánov rozvoja;

c)

posilnenie kapacít na uplatňovanie demokratických zásad a postupov;

d)

tvorbu a vykonávanie akčných plánov v oblasti demokracie a ľudských práv;

e)

osvetové kampane a kampane zamerané na zvyšovanie povedomia týkajúce sa oblasti ľudských práv, demokracie a kultúry mieru;

f)

posilňovanie inštitúcií v oblasti demokracie a ľudských práv, ako aj právnych a inštitucionálnych rámcov na podporu a ochranu ľudských práv;

g)

spoločné iniciatívy v spoločnom záujme na príslušných multilaterálnych fórach.

Článok 30

Dobrá správa vecí verejných

Zmluvné strany sa dohodli, že spolupráca v tejto oblasti bude aktívne podporovať úsilie vlád prostredníctvom opatrení zameraných predovšetkým na:

a)

dodržiavanie zásad právneho štátu;

b)

garantovanie oddelenia právomocí;

c)

garantovanie nezávislého a efektívneho systému súdnictva,

d)

podporu transparentných, zodpovednosť nesúcich, efektívnych, stabilných a demokratických inštitúcií;

e)

podporu politík zameraných na zabezpečenie transparentného a zodpovednosť nesúceho riadenia;

f)

boj proti korupcii;

g)

posilnenie dobrej a transparentnej správy vecí verejných na celoštátnej, regionálnej a miestnej úrovni;

h)

vytvorenie a zachovávanie jasných rozhodovacích postupov zo strany orgánov verejnej správy na všetkých úrovniach správy;

i)

podporu účasti občianskej spoločnosti.

Článok 31

Modernizácia štátnej správy a verejnej správy vrátane decentralizácie

1.   Zmluvné strany sa dohodli, že cieľom spolupráce v tejto oblasti bude zlepšiť ich právne a inštitucionálne rámce, a to predovšetkým na základe najlepších postupov. To zahŕňa reformu a modernizáciu verejnej správy, a to aj prostredníctvom budovania kapacít, v záujme podpory a posilnenia decentralizácie a podpory organizačných zmien vyplývajúcich z procesu regionálnej integrácie, pričom sa osobitná pozornosť bude venovať organizačnej efektívnosti a poskytovaniu služieb občanom, ako aj dobrému a transparentnému riadeniu verejných zdrojov a zodpovednosti.

2.   Táto spolupráca môže zahŕňať celoštátne a regionálne programy a projekty zamerané na budovanie kapacít pre tvorbu, vykonávanie a hodnotenie verejných politík, ako aj posilnenie systému súdnictva, a to pri podpore zapojenia občianskej spoločnosti.

Článok 32

Predchádzanie konfliktom a ich riešenie

1.   Zmluvné strany sa dohodli, že spoluprácou v tejto oblasti sa bude podporovať a udržiavať komplexná mierová politika, ako aj prechádzanie konfliktom a ich riešenie. Táto politika sa bude zakladať na zásade vlastnej zodpovednosti a účasti spoločnosti a primárne sa zameria na rozvoj regionálnych, subregionálnych a celoštátnych kapacít. Zabezpečí rovnaké politické, hospodárske a kultúrne možnosti pre všetky vrstvy spoločnosti, upevní demokratickú legitimitu, podporí sociálnu súdržnosť a účinné mechanizmy na pokojné zlaďovanie záujmov rozličných skupín a povzbudí k aktívnej a organizovanej občianskej spoločnosti, pričom sa využijú predovšetkým existujúce regionálne inštitúcie.

2.   Spolupráca posilní kapacity na riešenie konfliktov a okrem iného môže zahŕňať poskytovanie podpory mediácii, rokovaniu a zmierovaniu, stratégiám na podporu mieru, úsiliu zameranému na posilňovanie dôvery a budovanie bezpečnosti na regionálnej úrovni, úsiliu vyvíjanému s cieľom poskytnúť pomoc deťom, ženám a starším ľuďom, ako aj opatreniam zameraným na boj proti protipechotným mínam.

Článok 33

Posilnenie inštitúcií a právneho štátu

Zmluvné strany pripisujú osobitný význam upevňovaniu právneho štátu a posilňovaniu inštitúcií na všetkých úrovniach správy vo všeobecnosti, a najmä v oblasti presadzovania práva a výkonu spravodlivosti. Spolupráca sa predovšetkým zameria na posilňovanie nezávislosti súdnictva a zvyšovanie jeho efektívnosti.

HLAVA II

SPRAVODLIVOSŤ, SLOBODA A BEZPEČNOSŤ

Článok 34

Ochrana osobných údajov

1.   Zmluvné strany sa dohodli, že budú spolupracovať v záujme zvýšenia úrovne ochrany osobných údajov v súlade s najprísnejšími medzinárodnými normami, medzi ktoré napríklad patria Usmernenia OSN pre reguláciu počítačových súborov s osobnými údajmi (pozmenené Valným zhromaždením OSN 14. decembra 1990) a pracovať na odstraňovaní prekážok voľného pohybu osobných údajov medzi zmluvnými stranami, a to pri náležitom zohľadnení ich vlastných právnych predpisov.

2.   Spolupráca v oblasti ochrany osobných údajov môže okrem iného zahŕňať technickú pomoc v podobe výmeny informácií a odborných znalostí pri zohľadnení právnych predpisov zmluvných strán.

Článok 35

Nezákonné drogy

1.   Zmluvné strany budú spolupracovať s cieľom zabezpečiť komplexný, integrovaný a vyvážený prístup prostredníctvom účinných opatrení a koordinácie medzi príslušnými orgánmi vrátane orgánov v oblasti zdravotníctva, vzdelávania, presadzovania práva, colnej oblasti, sociálnej oblasti, oblasti spravodlivosti a vnútra, s cieľom zabezpečiť v čo najširšom možnom rozsahu obmedzenie ponuky nezákonných drog, dopytu po nich, ako aj ich vplyvu na užívateľov drog a spoločnosť všeobecne a dosiahnuť kontrolu a účinnejšiu prevenciu zneužívania chemických prekurzorov na nezákonnú výrobu omamných a psychotropných látok vrátane zneužívania, na nelegálne účely, omamných a psychotropných látok určených na medicínske a vedecké účely.

2.   Základom spolupráce bude spoločná zodpovednosť, príslušné medzinárodné dohovory, ako aj politická deklarácia, osobitná deklarácia o usmerňujúcich zásadách znižovania dopytu po drogách a ostatné hlavné dokumenty, ktoré boli schválené na 20. mimoriadnom zasadnutí Valného zhromaždenia OSN venovanom drogám v júni 1998.

3.   Cieľom spolupráce bude koordinovať a zvýšiť spoločné úsilie zamerané na riešenie problému nezákonných drog. Bez toho, aby tým boli dotknuté ostatné mechanizmy spolupráce, sa zmluvné strany dohodli, že na medziregionálnej úrovni sa na tento účel využije mechanizmus koordinácie a spolupráce medzi Európskou úniou, Latinskou Amerikou a Karibikom v oblasti drog a zároveň sa dohodli na spolupráci zameranej na posilnenie efektívnosti tohto mechanizmu.

4.   Zmluvné strany sa dohodli, že prostredníctvom zvýšenia koordinácie s príslušnými medzinárodnými orgánmi a inštanciami budú spolupracovať v oblasti boja proti trestnej činnosti súvisiacej s obchodovaním s drogami.

5.   Zmluvné strany budú spolupracovať s cieľom zabezpečiť, aby sa prijal komplexný a vyvážený prístup prostredníctvom účinných opatrení a koordinácie medzi príslušnými orgánmi vrátane orgánov v sociálnej oblasti, súdnej oblasti a v oblasti vnútra, a to s cieľom:

a)

výmeny stanovísk týkajúcich sa legislatívnych riešení a najlepších postupov;

b)

bojovať proti ponuke omamných a psychotropných látok, obchodu s nimi a dopytu po nich;

c)

posilniť justičnú a policajnú spoluprácu v záujme boja proti nezákonnému obchodovaniu;

d)

posilniť námornú spoluprácu s cieľom efektívneho boja proti obchodovaniu;

e)

zriadiť informačné a monitorovacie centrá;

f)

určiť a uplatňovať opatrenia na obmedzenie obchodu s nezákonnými drogami, lekársky predpísanými látkami (omamnými a psychotropnými) a s chemickými prekurzormi;

g)

vytvoriť spoločné výskumné programy a projekty a nadviazať recipročnú súdnu pomoc;

h)

stimulovať alternatívny rozvoj, a to najmä podporovať pestovanie legálnych plodín zo strany malých poľnohospodárov;

i)

uľahčiť odbornú prípravu a vzdelávanie ľudských zdrojov s cieľom predchádzať užívaniu drog a obchodovaniu s nimi, ako aj posilniť systémy administratívnej kontroly;

j)

podporiť programy prevencie zamerané na mládež a školské aj mimoškolské vzdelávanie;

k)

posilniť prevenciu, ako aj liečbu, rehabilitáciu a reintegráciu užívateľov drog, čo zahŕňa široké spektrum modalít vrátane znižovania škôd napáchaných užívaním drog.

Článok 36

Pranie špinavých peňazí vrátane financovania terorizmu

1.   Zmluvné strany sa dohodli spolupracovať pri zabránení využívania svojich finančných systémov a podnikov na legalizáciu príjmov z akejkoľvek závažnej trestnej činnosti a predovšetkým z trestnej činnosti súvisiacej s nezákonnými drogami a psychotropnými látkami a s teroristickými činmi.

2.   Táto spolupráca bude, v relevantných prípadoch v súlade s normami prijatými Finančnou akčnou skupinou (FATF), zahŕňať administratívnu a technickú pomoc zameranú na tvorbu a vykonávanie právnych predpisov a zabezpečenie efektívneho fungovania trvalo udržateľných noriem a mechanizmov. Spolupráca konkrétne umožní výmenu príslušných informácií a prijatie vhodných noriem na boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu v súlade s normami prijatými medzinárodnými orgánmi pôsobiacimi v tejto oblasti a v súlade s najlepšími postupmi využívanými v medzinárodnom kontexte.

Článok 37

Organizovaná trestná činnosť a bezpečnosť občanov

1.   Zmluvné strany sa dohodli na spolupráci v oblasti predchádzania organizovanej a finančnej trestnej činnosti a boja proti nej. Na tento účel budú podporovať a vymieňať si osvedčené postupy a vykonávať príslušné medzinárodne dohodnuté normy a nástroje, medzi ktoré patrí Dohovor OSN proti nadnárodnému organizovanému zločinu a jeho doplňujúce protokoly, ako aj Dohovor OSN proti korupcii. Podporia predovšetkým programy ochrany svedkov.

2.   Zmluvné strany sa tiež dohodli, že budú spolupracovať s cieľom zlepšiť bezpečnosť občanov, a to najmä prostredníctvom podpory bezpečnostných politík a stratégií. Táto spolupráca by mala prispievať k predchádzaniu trestnej činnosti a mohla by zahŕňať také opatrenia, ako sú napríklad programy regionálnej spolupráce medzi policajnými a justičnými orgánmi, programy odbornej prípravy a výmena najlepších postupov v oblasti vytvárania profilov páchateľov trestnej činnosti. Bude tiež okrem iného zahŕňať výmenu názorov na právne rámce, ako aj administratívnu a technickú pomoc zameranú na posilnenie inštitucionálnych a prevádzkových kapacít orgánov presadzovania práva.

Článok 38

Boj proti korupcii

1.   Zmluvné strany uznávajú, že je dôležité predchádzať korupcii v súkromnom aj verejnom sektore a bojovať proti nej, a opätovne potvrdzujú svoje obavy v súvislosti s závažným charakterom korupcie a hrozbami, ktoré prináša pre stabilitu a bezpečnosť demokratických inštitúcií. Zmluvné strany na tento účel budú spolupracovať s cieľom vykonať a podporiť príslušné medzinárodné normy a nástroje, ako je napr. Dohovor OSN proti korupcii.

2.   Zmluvné strany budú spolupracovať predovšetkým s cieľom:

a)

zlepšiť organizačnú efektívnosť a zabezpečiť transparentné riadenie verejných zdrojov a zodpovednosť;

b)

posilniť príslušné inštitúcie vrátane orgánov presadzovania práva a súdnictva;

c)

predchádzať korupcii a úplatkárstvu pri medzinárodných transakciách;

d)

monitorovať a hodnotiť politiky boja proti korupcii na miestnej, regionálnej, celoštátnej a medzinárodnej úrovni;

e)

podporovať opatrenia, ktoré podporujú hodnoty a kultúru transparentnosti a zákonnosť, ako aj zmenu prístupu ľudí ku korupčným praktikám;

f)

ďalej rozvíjať spoluprácu s cieľom napomôcť opatrenia zamerané na spätné získanie aktív, podporu osvedčených postupov a budovanie kapacít.

Článok 39

Nezákonné obchodovanie s ručnými a ľahkými zbraňami

1.   Zmluvné strany budú spolupracovať pri predchádzaní nezákonnému obchodovaniu s ručnými a ľahkými zbraňami vrátane streliva k nim, ako aj pri boji proti nemu. Zamerajú sa na koordináciu opatrení zameraných na posilnenie právnej a inštitucionálnej spolupráce, ako aj na zber a ničenie nezákonných ručných a ľahkých zbraní vrátane streliva k nim v držbe civilného obyvateľstva.

2.   Zmluvné strany budú spolupracovať v záujme podpory spoločných iniciatív zameraných na boj proti nezákonnému obchodovaniu s ručnými a ľahkými zbraňami vrátane streliva k nim. Zmluvné strany budú spolupracovať predovšetkým, pokiaľ ide o tie spoločné iniciatívy, ktoré sú zamerané na vykonávanie vnútroštátnych, regionálnych a medzinárodných programov a dohovorov v tejto oblasti, a to na multilaterálnej aj medziregionálnej úrovni.

Článok 40

Boj proti terorizmu pri úplnom dodržaní ľudských práv

1.   Spoluprácou v oblasti boja proti terorizmu sa bude vykonávať rámec a normy dohodnuté v časti II článku 16 tejto dohody.

2.   Zmluvné strany budú taktiež spolupracovať s cieľom zabezpečiť, aby všetky osoby podieľajúce sa na financovaní, plánovaní, príprave alebo páchaní teroristických činov, resp. na ich podpore, boli postavené pred súd. Zmluvné strany sa dohodli, že boj proti terorizmu sa musí uskutočňovať pri úplnom dodržaní všetkých príslušných rezolúcií OSN a zároveň sa v rámci neho musí rešpektovať zvrchovanosť štátov, ako aj právo na riadny proces, ľudské práva a základné slobody.

3.   Zmluvné strany sa dohodli, že budú spolupracovať pri predchádzaní teroristickým činom a pri ich potláčaní, a to prostredníctvom policajnej a justičnej spolupráce.

HLAVA III

SOCIÁLNY ROZVOJ A SOCIÁLNA SÚDRŽNOSŤ

Článok 41

Sociálna súdržnosť vrátane boja proti chudobe, nerovnosti a vylúčeniu

1.   Zmluvné strany sa s vedomím, že sociálny rozvoj musí sprevádzať hospodársky rozvoj, dohodli, že spolupráca musí byť zameraná na posilnenie sociálnej súdržnosti prostredníctvom znižovania chudoby, nespravodlivosti, nerovnosti a sociálneho vylúčenia, a to najmä vzhľadom na dosahovanie rozvojových cieľov tisícročia a medzinárodne dohodnutého cieľa, ktorým je podpora spravodlivej globalizácie a dôstojnej práce pre všetkých. Na plnenie týchto cieľov sa uvoľnia značné finančné prostriedky, a to zo zdrojov určených na spoluprácu, ako aj z vnútroštátnych zdrojov.

2.   Na tento účel zmluvné strany spolupracujú v záujme presadzovania a podpory uplatňovania:

a)

hospodárskych politík so sociálnou víziou, orientovaných na viac začleňujúcu spoločnosť s lepším rozdelením príjmov v záujme zníženia nerovnosti a nespravodlivosti;

b)

politík v oblasti obchodu a investícií, pri zohľadnení súvzťažnosti medzi obchodom a trvalo udržateľným rozvojom, so zreteľom na spravodlivý obchod, rozvoj vidieckych a mestských mikropodnikov a malých a stredných podnikov, ako aj organizácií, ktoré ich zastupujú, a sociálnej zodpovednosti podnikov;

c)

spravodlivých a zdravých fiškálnych politík, ktoré umožňujú lepšie prerozdelenie bohatstva, zabezpečujú primeranú úroveň sociálnych výdavkov a obmedzujú tieňovú ekonomiku;

d)

efektívnych verejných sociálnych výdavkov naviazaných na jasne stanovené sociálne ciele, a to pri smerovaní k prístupu orientovanom na výsledky;

e)

účinných sociálnych politík a spravodlivého prístupu k sociálnym službám pre všetkých v celom rade odvetví, ako je vzdelávanie, zdravie, výživa, hygiena, bývanie, justícia a sociálna bezpečnosť;

f)

politík v oblasti zamestnanosti, ktorých cieľom je dôstojná práca pre všetkých a vytvorenie ekonomických príležitostí, s osobitným zreteľom na najchudobnejšie a najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva a na najviac znevýhodnené oblasti, ako aj osobitných opatrení zameraných na podporu tolerancie voči kultúrnej rozmanitosti v práci;

g)

systémov sociálnej ochrany v takých oblastiach, ako je napr. oblasť dôchodkov, zdravia, úrazov a nezamestnanosti, a to na základe zásady solidarity a prístupu pre všetkých;

h)

stratégií a politík zameraných na boj proti xenofóbii a diskriminácii založenej predovšetkým na pohlaví, rase, viere alebo etnickej príslušnosti;

i)

osobitných politík alebo programov zameraných na mládež.

3.   Zmluvné strany sa dohodli, že budú podporovať výmenu informácií o aspektoch sociálnej súdržnosti vyjadrených vo vnútroštátnych plánoch alebo stratégiách, ako aj o úspechoch a neúspechoch, pokiaľ ide o ich formuláciu a vykonávanie.

4.   Zmluvné strany sa taktiež budú usilovať spoločne posúdiť, ako vykonávanie tejto dohody prispelo k sociálnej súdržnosti.

Článok 42

Zamestnanosť a sociálna ochrana

1.   Zmluvné strany sa dohodli, že budú spolupracovať s cieľom podporiť zamestnanosť a sociálnu ochranu prostredníctvom opatrení a programov zameraných najmä na:

a)

zabezpečenie dôstojnej práce pre všetkých;

b)

vytváranie inkluzívnejších a dobre fungujúcich trhov práce;

c)

rozšírenie sociálnej ochrany;

d)

výmenu najlepších postupov v oblasti mobility pracovníkov a prevodu práv na dôchodok;

e)

podporu sociálneho dialógu;

f)

zabezpečenie dodržiavania základných zásad a práv pri práci, ktoré sú uvedené v dohovoroch Medzinárodnej organizácie práce (tzv. základné pracovné normy), a to najmä pokiaľ ide o slobodu združovania, právo na kolektívne vyjednávanie, zákaz diskriminácie, odstránenie nútenej a detskej práce, rovnaké zaobchádzanie s mužmi a ženami;

g)

riešenie otázok súvisiacich s tieňovou ekonomikou;

h)

zabezpečenie osobitnej pozornosti pre znevýhodnené skupiny a boj proti diskriminácii;

i)

rozvoj kvality ľudských zdrojov prostredníctvom zvýšenia kvality vzdelávania a odbornej prípravy vrátane účinného odborného vzdelávania;

j)

zlepšenie podmienok, pokiaľ ide o zdravie a bezpečnosť pri práci, a to najmä posilnením inšpektorátov práce;

k)

stimulovanie tvorby pracovných miest a záujmu o podnikanie prostredníctvom posilnenia inštitucionálneho rámca potrebného pre vytváranie malých a stredných podnikov a uľahčenia prístupu k úverom a mikrofinancovaniu.

2.   Činnosti sa môžu vykonávať na vnútroštátnej, regionálnej a medziregionálnej úrovni, ako aj prostredníctvom vytvárania sietí, vzájomného učenia, zisťovania a šírenia osvedčených postupov, spoločného využívania informácií na základe porovnateľných štatistických nástrojov a ukazovateľov, a takisto aj prostredníctvom kontaktov medzi organizáciami sociálnych partnerov.

Článok 43

Vzdelávanie a odborná príprava

1.   Zmluvné strany sa dohodli, že sa spolupráca zameria na:

a)

podporu spravodlivého prístupu ku vzdelaniu pre všetkých vrátane mladých ľudí, žien, starších občanov, pôvodného obyvateľstva a príslušníkov menšín, pričom sa osobitná pozornosť bude venovať najzraniteľnejším a marginalizovaným častiam spoločnosti;

b)

zlepšenie kvality vzdelávania, pričom prioritou bude primárne základné vzdelanie;

c)

zlepšenie výsledkov, pokiaľ ide ukončovanie primárneho vzdelávania a znižovanie počtu predčasných ukončení štúdia na školách poskytujúcich povinné sekundárne vzdelávanie;

d)

zlepšenie neformálneho vzdelávania;

e)

zlepšenie infraštruktúry a vybavenia existujúcich vzdelávacích zariadení;

f)

podporu vzdelávania pôvodného obyvateľstva vrátane medzikultúrneho dvojjazyčného vzdelávania;

g)

podporu vysokoškolského vzdelávania, ako aj odborného a celoživotného vzdelávania.

2.   Strany sa dohodli, že budú tiež podporovať:

a)

spoluprácu medzi vysokoškolskými inštitúciami zmluvných strán, ako aj výmeny študentov a výskumných a univerzitných pracovníkov v rámci existujúcich programov;

b)

synergie medzi vysokoškolskými inštitúciami a súkromným a verejným sektorom v dohodnutých oblastiach s cieľom uľahčiť prechod do zamestnania.

3.   Zmluvné strany sa dohodli, že budú venovať osobitnú pozornosť ďalšiemu rozvoju znalostného priestoru EÚ-LAK a iniciatív, ako je spoločný priestor vysokoškolského vzdelávania EÚ-LAK, a to predovšetkým s cieľom podporiť spoločné využívanie a výmenu skúseností a technických zdrojov.

Článok 44

Verejné zdravie

1.   Zmluvné strany sa dohodli, že budú spolupracovať na rozvoji efektívnych systémov zdravotníctva, kvalifikovaných a postačujúcich pracovných kapacít, spravodlivých mechanizmov financovania a systémov sociálnej ochrany.

2.   Osobitná pozornosť sa bude venovať sektorovým reformám a zabezpečeniu spravodlivého prístupu ku kvalitným zdravotníckym službám a potravinovej a výživovej bezpečnosti, a to najmä pre zraniteľné skupiny, ako sú zdravotne postihnutí, starší ľudia, ženy, deti a pôvodné obyvateľstvo.

3.   Zmluvné strany sa ďalej zamerajú na spoluprácu s cieľom podporiť primárnu zdravotnícku starostlivosť a prevenciu prostredníctvom integrovaných prístupov a opatrení nadväzujúcich na ostatné odvetvia politík, a to najmä pokiaľ ide o boj proti HIV/AIDS, malárii, tuberkulóze, horúčke dengue, Chagasovej chorobe a ostatným prioritným prenosným a neprenosným chorobám a chronickým chorobám, znižovanie detskej úmrtnosti, zlepšovanie zdravotného stavu matiek a riešenie takých prioritných oblastí, ako je sexuálne a reprodukčné zdravie, liečba a prevencia pohlavne prenosných chorôb a neželané tehotenstvá, pod podmienkou, že tieto ciele nie sú v rozpore s vnútroštátnymi právnymi rámcami. Zmluvné strany budú okrem toho spolupracovať aj v takých oblastiach, ako je vzdelávanie, dodávky vody a hygiena, ako aj v sanitárnych otázkach.

4.   Spoluprácou sa môže ďalej podporovať rozvoj, vykonávanie a podpora medzinárodných právnych nástrojov v oblasti zdravia vrátane Medzinárodných zdravotných predpisov a Rámcového dohovoru Svetovej zdravotníckej organizácie o kontrole tabaku.

5.   Zmluvné strany sa budú usilovať o vytváranie spojení mimo rámec verejného zdravotného systému, a to prostredníctvom strategických partnerstiev s občianskou spoločnosťou a inými aktérmi, pričom prioritou bude prevencia chorôb a podpora zdravia.

Článok 45

Pôvodné obyvateľstvo a ostatné etnické skupiny

1.   Zmluvné strany sa, rešpektujúc a podporujúc svoje vnútroštátne, regionálne a medzinárodné záväzky, dohodli, že činnosťami v rámci spolupráce sa posilní podpora a ochrana práv a základných slobôd pôvodného obyvateľstva v zmysle Deklarácie OSN o právach pôvodného obyvateľstva. Činnosťami v rámci spolupráce sa budú okrem toho posilňovať a podporovať ľudské práva a základné slobody osôb patriacich k menšinám a etnickým skupinám.

2.   Osobitná pozornosť by sa mala venovať znižovaniu chudoby a boju proti nerovnosti, vylúčeniu a diskriminácii. Činnosti v rámci spolupráce sa budú uskutočňovať v súlade s vnútroštátnymi a medzinárodnými záväzkami zmluvných strán a mali by sa riadiť príslušnými medzinárodnými dokumentmi a nástrojmi upravujúcimi problematiku práv pôvodného obyvateľstva, ako je napríklad rezolúcia OSN 59/174 o druhom desaťročí pôvodného obyvateľstva sveta a ratifikovaný Dohovor Medzinárodnej organizácie práce č. 169 o pôvodných a kmeňových obyvateľoch v nezávislých krajinách.

3.   Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že pri činnostiach v rámci spolupráce sa bude systematicky zohľadňovať sociálna, ekonomická a kultúrna identita tohto obyvateľstva a podľa potreby sa zabezpečí jeho účinné zapojenie do uvedených činností, najmä v oblastiach, ktoré sú preň najviac relevantné, a to predovšetkým pokiaľ ide o trvalo udržateľné hospodárenie a využívanie pôdy a prírodných zdrojov, životné prostredie, vzdelávanie, zdravie, dedičstvo a kultúrna identita.

4.   Spolupráca bude prispievať k podpore rozvoja pôvodného obyvateľstva. Prispeje aj k podpore rozvoja osôb patriacich k menšinám a k organizáciám etnických skupín. Zároveň posilní aj ich kapacity v oblasti rokovania, správy a riadenia.

Článok 46

Zraniteľné skupiny

1.   Zmluvné strany sa dohodli, že spolupráca v prospech zraniteľných skupín sa prednostne zameria na opatrenia, politiky a projekty so spoluúčasťou zraniteľných skupín. Cieľom spolupráce by mala byť podpora ľudského rozvoja, znižovania chudoby a boja proti sociálnemu vylúčeniu.

2.   Spolupráca by mala zahŕňať ochranu ľudských práv a rovnakých príležitostí pre zraniteľné skupiny, vytváranie ekonomických príležitostí pre najchudobnejších, ako aj osobitné sociálne politiky zamerané na rozvoj ľudských zdrojov prostredníctvom vzdelávania, odbornej prípravy, prístupu k základným sociálnym službám, záchranným sociálnym sieťam a k spravodlivosti, s osobitným zameraním najmä na zdravotne postihnutých a ich rodiny, deti, ženy a starších.

Článok 47

Rodové otázky

1.   Zmluvné strany sa dohodli, že spolupráca napomôže posilnenie politík, programov a mechanizmov zameraných na zabezpečenie, zlepšenie a rozšírenie rovnocennej účasti mužov a žien a rovnakých príležitostí pre mužov a ženy vo všetkých odvetviach politického, hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho života, a to najmä so zreteľom na účinné vykonávanie Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien. Podľa potreby budú navrhnuté opatrenia na pozitívnu diskrimináciu žien.

2.   Spolupráca podporí začleňovanie rodového hľadiska do všetkých relevantných oblastí spolupráce vrátane verejných politík, rozvojových stratégií a opatrení, ako aj ukazovateľov na hodnotenie ich vplyvu.

3.   Spolupráca okrem toho napomôže zabezpečiť pre mužov a ženy rovnaký prístup ku všetkým službám a zdrojom, vďaka čomu budú môcť v plnom rozsahu využívať svoje základné práva, napr. pokiaľ ide o vzdelávanie, zdravie, odborné vzdelávanie, pracovné príležitosti, účasť na politickom rozhodovacom procese, štruktúry riadenia a súkromné podniky.

4.   Osobitná pozornosť sa bude venovať programom zameraným na riešenie problému násilia voči ženám, a to najmä prostredníctvom prevencie.

Článok 48

Mládež

1.   Spoluprácou medzi zmluvnými stranami sa podporia všetky príslušné odvetvové politiky týkajúce sa mládeže so zameraním na prevenciu narastania chudoby a marginalizácie. Bude zahŕňať podporu rodinných politík a vzdelávania, ako aj vytváranie pracovných príležitostí pre mladých ľudí, a to najmä v chudobných oblastiach, a takisto aj podporu sociálnych programov a programov v oblasti justície zameraných na prevenciu kriminality mladistvých a ich začlenenie do hospodárskeho a sociálneho života.

2.   Zmluvné strany sa dohodli, že budú podporovať aktívnu účasť mladých ľudí na spoločenskom dianí, ako aj na formovaní politík, ktoré majú vplyv na ich život.

HLAVA IV

MIGRÁCIA

Článok 49

Migrácia

1.   Spolupráca bude založená na posúdení špecifických potrieb, ktoré sa uskutoční na základe vzájomnej konzultácie medzi zmluvnými stranami, a bude sa realizovať v súlade s príslušnými platnými právnymi predpismi Európskej únie a príslušnými platnými vnútroštátnymi právnymi predpismi. Zameria sa predovšetkým na:

a)

základné príčiny migrácie;

b)

vypracovanie a uplatňovanie vnútroštátnych právnych predpisov a postupov týkajúcich sa medzinárodnej ochrany, a to s cieľom splniť ustanovenia Ženevského dohovoru z roku 1951 o postavení utečencov a jeho protokolu z roku 1967, ako aj ostatných medzinárodných nástrojov, a zabezpečiť dodržiavanie zásady nenavracania („non-refoulement“);

c)

pravidlá povolenia vstupu, ako aj na práva a status osôb, ktorým bol povolený vstup, na spravodlivé zaobchádzanie s cudzincami s riadnym pobytom a ich integráciu do spoločnosti, vzdelávanie a odbornú prípravu legálnych migrantov, ako aj na opatrenia proti rasizmu a xenofóbii a na všetky príslušné právne predpisy upravujúce ľudské práva migrantov;

d)

zavedenie účinnej politiky na uľahčenie prevodu remitencií;

e)

dočasnú a kyvadlovú migráciu, ako aj na prevenciu úniku mozgov;

f)

vytvorenie účinnej a komplexnej politiky zameranej na oblasť prisťahovalectva a na boj proti nedovolenému prevádzačstvu a obchodovaniu s ľuďmi vrátane spôsobov boja proti sieťam a zločineckým organizáciám prevádzačov a obchodníkov s ľuďmi a spôsobov ochrany a podpory obetí takéhoto obchodovania, ako aj na akúkoľvek inú formu migrácie, ktorá nie je v súlade s právnym rámcom krajiny určenia;

g)

návrat osôb bez platného povolenia na pobyt za ľudských, bezpečných a dôstojných podmienok a pri úplnom dodržaní ľudských práv, a na readmisiu takýchto osôb v súlade s odsekom 2;

h)

výmenu najlepších postupov medzi Európskou úniou a republikami patriacimi k zmluvnej strane Stredná Amerika, pokiaľ ide o integráciu v súvislosti s migráciou;

i)

podporné opatrenia zamerané na trvalo udržateľné začlenenie navrátilcov.

2.   V rámci spolupráce zameranej na prevenciu a reguláciu prisťahovalectva, ktoré nie je v súlade s právnym rámcom krajiny určenia, sa zmluvné strany takisto dohodli na spätnom prijatí svojich štátnych príslušníkov, ktorých pobyt na územiach druhej zmluvnej strany nie je v súlade s príslušným právnym rámcom. Na tento účel:

a)

každá republika patriaca k zmluvnej strane Stredná Amerika prijme na požiadanie a bez ďalších formalít späť všetkých svojich štátnych príslušníkov, ktorých pobyt na území členského štátu Európskej únie nie je v súlade s jeho právnym rámcom, vybaví svojich štátnych príslušníkov riadnymi dokladmi totožnosti a na tento účel im sprístupní nevyhnutné administratívne kapacity, a

b)

každá členský štát Európskej únie prijme na požiadanie a bez ďalších formalít späť všetkých svojich štátnych príslušníkov, ktorých pobyt na území republiky patriacej k zmluvnej strane Stredná Amerika nie je v súlade s jej právnym rámcom, vybaví svojich štátnych príslušníkov riadnymi dokladmi totožnosti a na tento účel im sprístupní nevyhnutné administratívne kapacity.

3.   V prípade, že osoba, ktorá sa má prijať späť, nie je držiteľom žiadnych dokumentov ani iných dokladov potvrdzujúcich jej štátnu príslušnosť, môžu príslušné diplomatické a konzulárne zastúpenia dotknutého členského štátu Európskej únie alebo republiky patriacej k zmluvnej strane Stredná Amerika na požiadanie republiky patriacej k zmluvnej strane Stredná Amerika alebo dotknutého členského štátu Európskej únie uskutočniť opatrenia na pohovor s danou osobou s cieľom zistiť jej štátnu príslušnosť.

4.   Zmluvné strany sa dohodli, že na požiadanie a podľa možnosti čo najskôr uzatvoria dohodu o readmisii upravujúcu konkrétne povinnosti členských štátov Európskej únie a republík patriacich k zmluvnej strane Stredná Amerika. Uvedená dohoda bude riešiť aj readmisiu štátnych príslušníkov iných krajín a osôb bez štátnej príslušnosti.

HLAVA V

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, PRÍRODNÉ KATASTROFY A ZMENA KLÍMY

Článok 50

Spolupráca v oblasti životného prostredia

1.   Zmluvné strany sa dohodli, že budú spolupracovať s cieľom ochrany a zlepšenia kvality životného prostredia na miestnej, regionálnej aj celosvetovej úrovni v záujme dosiahnutia trvalo udržateľného rozvoja, ako sa ustanovuje v Deklarácii o životnom prostredí a rozvoji z Ria de Janeiro z roku 1992.

2.   Zmluvné strany budú pri zohľadnení zásady spoločných, ale rozdielnych povinností, ako aj priorít a vnútroštátnych rozvojových stratégií, venovať náležitú pozornosť vzťahu medzi chudobou a životným prostredím, vplyvu hospodárskych činností na životné prostredie a potenciálnemu vplyvu tejto dohody.

3.   Spolupráca sa konkrétne zameria na:

a)

ochranu a trvalo udržateľné riadenie prírodných zdrojov a ekosystémov vrátane lesov a rybolovných zdrojov;

b)

boj proti znečisťovaniu sladkých vôd a morí, ovzdušia a pôdy, a to aj prostredníctvom riadneho nakladania s odpadom, odpadovými vodami, chemikáliami a s inými nebezpečnými látkami a materiálmi;

c)

globálne otázky, ako je zmena klímy, úbytok ozónovej vrstvy, dezertifikácia, odlesňovanie, ochrana biodiverzity a biologická bezpečnosť;

d)

v tejto súvislosti sa zmluvné strany v rámci spolupráce pokúsia uľahčiť spoločné iniciatívy v oblasti zmiernenia zmeny klímy a prispôsobenia sa jej nepriaznivým účinkom, ako aj posilniť mechanizmy trhu s uhlíkom.

4.   Spolupráca môže zahŕňať tieto opatrenia:

a)

podporu politického dialógu a výmenu najlepších environmentálnych postupov a skúseností, budovanie kapacít, ako aj posilňovanie inštitúcií;

b)

transfer a využívanie trvalo udržateľných technológií a know-how vrátane vytvárania stimulov a mechanizmov na inováciu a ochranu životného prostredia;

c)

integráciu environmentálnych aspektov do politík pre iné oblasti vrátane riadenia využívania pôdy;

d)

podporu trvalo udržateľných modelov výroby a spotreby vrátane trvalo udržateľného využívania ekosystémov, služieb a tovaru;

e)

podporu informovanosti o problematike životného prostredia a vzdelávanie v tejto oblasti, ako aj posilňovanie zapojenia občianskej spoločnosti a najmä miestnych spoločenstiev do úsilia zameraného na ochranu životného prostredia a trvalo udržateľný rozvoj;

f)

podporu regionálnej spolupráce v oblasti ochrany životného prostredia;

g)

pomoc pri vykonávaní a presadzovaní multilaterálnych dohôd v oblasti životného prostredia, ktorými sú zmluvné strany viazané;

h)

posilnenie environmentálneho riadenia, ako aj systémov monitorovania a kontroly.

Článok 51

Riadenie prírodných katastrof

1.   Zmluvné strany sa dohodli, že sa spolupráca v tejto oblasti zameria na zmenšenie zraniteľnosti regiónu Strednej Ameriky pri prírodných katastrofách, a to prostredníctvom podpory vnútroštátneho úsilia, ako aj regionálneho rámca zameraného na zmenšovanie zraniteľnosti pri prírodných katastrofách a na reakciu v prípade prírodných katastrof, posilnenie regionálneho výskumu, šírenie najlepších postupov, čerpanie skúseností z iniciatív v oblasti znižovania rizika katastrof, pripravenosť, plánovanie, prevenciu, zmierňovanie, reakciu a na odstraňovanie následkov. Spolupráca sa ďalej zameria na podporu zlaďovania právnych rámcov s medzinárodnými normami a na zlepšenie medziinštitucionálnej koordinácie a vládnej podpory.

2.   Zmluvné strany budú podporovať stratégie na zníženie sociálnej a environmentálnej zraniteľnosti a posilnenie miestnych spoločenstiev a inštitúcií zodpovedných za znižovanie rizika katastrof.

3.   Zmluvné strany budú venovať osobitnú pozornosť zlepšeniu rámca na znižovanie rizika katastrof vo všetkých svojich politikách vrátane územného riadenia, odstraňovania následkov a obnovy.

HLAVA VI

HOSPODÁRSKY ROZVOJ A ROZVOJ OBCHODU

Článok 52

Spolupráca a technická pomoc v oblasti politiky hospodárskej súťaže

Technická pomoc sa okrem iného zameria na budovanie inštitucionálnych kapacít a odbornú prípravu ľudských zdrojov v orgánoch na ochranu hospodárskej súťaže, a to pri zohľadnení regionálneho rozmeru a s cieľom podporiť ich v úsilí o posilnenie a účinné presadzovanie právnych predpisov na ochranu hospodárskej súťaže, pokiaľ ide o také oblasti, ako sú antitrustové predpisy, fúzie a podpora hospodárskej súťaže.

Článok 53

Spolupráca a vzájomná pomoc v colných záležitostiach

1.   Zmluvné strany budú podporovať a uľahčovať spoluprácu medzi svojimi colnými orgánmi, aby sa zabezpečilo, že sa dosiahnu ciele uvedené v kapitole 3 (Uľahčenia v rámci colnej oblasti a obchodu) hlavy II časti IV tejto dohody, a to predovšetkým s cieľom zaistiť zjednodušenie colných postupov a uľahčenie zákonného obchodu pri súčasnom udržaní si vlastnej schopnosti kontroly.

2.   Spolupráca umožní okrem iného:

a)

výmenu informácií o colných právnych predpisoch a postupoch, a to predovšetkým, pokiaľ ide o tieto oblasti:

i)

zjednodušenie a modernizácia colných postupov;

ii)

uľahčenie tranzitu;

iii)

presadzovanie práv duševného vlastníctva zo strany colných orgánov;

iv)

vzťahy s podnikateľskou komunitou;

v)

voľný obeh tovaru a regionálna integrácia;

b)

rozvoj spoločných iniciatív vo vzájomne dohodnutých oblastiach;

c)

podporu koordinácie medzi všetkými príslušnými hraničnými orgánmi, a to na vnútroštátnej aj cezhraničnej úrovni.

3.   Zmluvné strany si navzájom budú poskytovať administratívnu pomoc v colných záležitostiach v súlade s ustanoveniami prílohy III k časti IV tejto dohody.

Článok 54

Spolupráca a technická pomoc v súvislosti s uľahčeniami v rámci colnej oblasti a obchodu

Zmluvné strany uznávajú význam, ktorý má technická pomoc v oblasti uľahčení v rámci colnej oblasti a obchodu pre vykonávanie opatrení stanovených v kapitole 3 (Uľahčenia v rámci colnej oblasti a obchodu) hlavy II časti IV tejto dohody. Zmluvné strany sa dohodli, že budú spolupracovať okrem iného v týchto oblastiach:

a)

podpora inštitucionálnej spolupráce v záujme posilnenia procesu regionálnej integrácie;

b)

poskytovanie odborných znalostí a budovanie kapacít v colnej oblasti (okrem iného v rámci osvedčovania a overovania pôvodu), a pokiaľ ide o technické záležitosti súvisiace s presadzovaním regionálnych colných postupov;

c)

uplatňovanie mechanizmov a moderných colných metód vrátane hodnotenia rizika, predbežných záväzných rozhodnutí, zjednodušených postupov na vstup a prepustenie tovaru, colných kontrol a metód auditu spoločností;

d)

zavedenie postupov a praktík, do ktorých sa v čo najväčšej, prakticky možnej, miere premietnu medzinárodné nástroje a normy uplatniteľné v colnej a obchodnej oblasti vrátane pravidiel WTO a nástrojov a noriem Svetovej colnej organizácie (ďalej len „WCO“), okrem iného Medzinárodného dohovoru o zjednodušení a harmonizácii colných postupov (revidovaný Kjótsky dohovor) a Systému noriem WCO na zabezpečenie a uľahčenie globálneho obchodu, a

e)

informačné systémy a automatizácia colných a iných obchodných postupov.

Článok 55

Spolupráca a technická pomoc v oblasti duševného vlastníctva a transferu technológií

1.   Zmluvné strany uznávajú význam, ktorý má spolupráca a technická pomoc v oblasti duševného vlastníctva, a dohodli sa, že budú spolupracovať okrem iného v týchto oblastiach:

a)

posilnenie inštitucionálnej spolupráce (napríklad medzi orgánmi, ktoré sú v republikách patriacich k zmluvnej strane Stredná Amerika zodpovedné za oblasť duševného vlastníctva) a následné uľahčenie výmeny informácií o právnych rámcoch upravujúcich problematiku duševného vlastníctva a o ostatných príslušných pravidlách v oblasti ochrany a presadzovania;

b)

podpora a uľahčenie rozvoja kontaktov a spolupráce v oblasti duševného vlastníctva, a to aj prostredníctvom podpory a šírenia informácií medzi podnikateľskými kruhmi a v ich rámci, v rámci občianskej spoločnosti, spotrebiteľskej verejnosti a vzdelávacích inštitúcií;

c)

budovanie kapacít a poskytovanie odbornej prípravy (napríklad pre sudcov, prokurátorov, colných úradníkov a príslušníkov polície) v oblasti presadzovania práv duševného vlastníctva;

d)

spolupráca v oblasti rozvoja a posilňovania elektronických systémov orgánov, ktoré sú v republikách patriacich k zmluvnej strane Stredná Amerika zodpovedné za oblasť duševného vlastníctva;

e)

spolupráca v oblasti výmeny informácií a poskytovania odborných znalostí a technickej pomoci v súvislosti s regionálnou integráciou v oblasti práv duševného vlastníctva.

2.   Zmluvné strany uznávajú význam, ktorý má spolupráca v colných záležitostiach, a z tohto dôvodu sa zaväzujú, že budú podporovať a uľahčovať spoluprácu zameranú na uplatňovanie opatrení na hraniciach týkajúcich sa práv duševného vlastníctva, a to konkrétne s cieľom posilniť výmenu informácií a koordináciu medzi príslušnými colnými správami. Cieľom spolupráce bude posilniť a modernizovať colné správy republík patriacich k zmluvnej strane Stredná Amerika.

3.   Zmluvné strany takisto uznávajú význam, ktorý má technická spolupráca a pomoc v oblasti transferu technológií v záujme posilnenia duševného vlastníctva, a dohodli sa, že budú spolupracovať okrem iného v týchto oblastiach:

a)

zmluvné strany budú podporovať transfer technológií, ktorý sa bude uskutočňovať prostredníctvom výmenných programov pre univerzitných pracovníkov a odborné a/alebo podnikateľské kruhy a zameraných na prenos poznatkov zo zmluvnej strany EÚ do republík patriacich k zmluvnej strane Stredná Amerika;

b)

zmluvné strany uznávajú význam, ktorý má vytváranie mechanizmov na posilnenie a podporu priamych zahraničných investícií v republikách patriacich k zmluvnej strane Stredná Amerika, a to najmä pokiaľ ide o inovatívne odvetvia a technologicky vyspelé odvetvia. Zmluvná strana EÚ sa bude čo najviac usilovať stimulovať inštitúcie a podniky zo svojich území takým spôsobom, aby podporila a napomáhala transfer technológií od nich smerom k inštitúciám a podnikom republík patriacich k zmluvnej strane Stredná Amerika, a to tak, aby tieto krajiny boli schopné si vytvoriť životaschopnú technologickú základňu;

c)

zmluvná strana EÚ bude takisto uľahčovať a podporovať programy zamerané na vytváranie výskumných a vývojových činností v Strednej Amerike, s cieľom reagovať na potreby regiónu, medzi ktoré okrem iného patrí prístup k liekom, infraštruktúra a technologický rozvoj potrebný pre rozvoj ich ľudu.

Článok 56

Spolupráca v oblasti usadzovania sa, obchodu so službami a elektronického obchodu

1.   Zmluvné strany uznávajú význam, ktorý má technická spolupráca a pomoc pre uľahčenie vykonávania záväzkov a maximalizáciu príležitostí vytvorených na základe hlavy III (Usadzovanie sa, obchod so službami a elektronický obchod) časti IV tejto dohody a pre dosiahnutie jej cieľov.

2.   Spolupráca zahŕňa podporu pre technickú pomoc, odbornú prípravu a budovanie kapacít okrem iného v týchto oblastiach:

a)

zlepšenie schopnosti poskytovateľov služieb republík patriacich k zmluvnej strane Stredná Amerika získavať informácie o predpisoch a normách zmluvnej strany EÚ na úrovni Európskej únie, na vnútroštátnej a na nižšej úrovni, a dodržiavať ich;

b)

zlepšenie vývoznej kapacity poskytovateľov služieb republík patriacich k zmluvnej strane Stredná Amerika, a to s osobitným dôrazom na potreby malých a stredných podnikov;

c)

uľahčenie interakcie a dialógu medzi poskytovateľmi služieb zmluvnej strany EÚ a republík patriacich k zmluvnej strane Stredná Amerika;

d)

riešenie potrieb v oblasti kvalifikácie a noriem v tých odvetviach, v súvislosti s ktorými boli na základe tejto dohody prijaté záväzky;

e)

podpora výmeny informácií a skúseností a poskytovanie technickej pomoci v súvislosti s tvorbou a vykonávaním predpisov na vnútroštátnej a prípadne regionálnej úrovni;

f)

zavedenie mechanizmov podpory investícií medzi zmluvnou stranou EÚ a republikami patriacimi k zmluvnej strane Stredná Amerika a posilnenie kapacít agentúr na podporu investícií v republikách patriacich k zmluvnej strane Stredná Amerika.

Článok 57

Spolupráca a technická pomoc v oblasti technických prekážok obchodu

Zmluvné strany uznávajú význam, ktorý má technická pomoc a spolupráca v oblasti technických prekážok obchodu, a dohodli sa, že budú spolupracovať okrem iného v týchto oblastiach:

a)

poskytovanie odborných znalostí, budovanie kapacít vrátane rozvoja a posilňovania príslušnej infraštruktúry, odborná príprava a technická pomoc v oblasti technických predpisov, normalizácie, posudzovania zhody, akreditácie a metrológie. Spolupráca môže zahŕňať činnosti prispievajúce k pochopeniu požiadaviek Európskej únie a k zabezpečeniu súladu s nimi, a to najmä zo strany malých a stredných podnikov;

b)

podpora harmonizácie právnych predpisov a postupov súvisiacich s technickými prekážkami obchodu v Strednej Amerike a uľahčenie pohybu tovaru v rámci tohto regiónu;

c)

podpora aktívnej účasti zástupcov republík patriacich k zmluvnej strane Stredná Amerika na práci príslušných medzinárodných organizácií s cieľom zabezpečiť väčšie využívanie medzinárodných noriem;

d)

výmena informácií, skúseností a osvedčených postupov s cieľom uľahčiť vykonávanie kapitoly 4 (Technické prekážky obchodu) hlavy II časti IV tejto dohody. Spolupráca môže zahŕňať programy zamerané na uľahčenie obchodu v oblastiach spoločného záujmu, na ktoré sa vzťahuje kapitola 4.

Článok 58

Spolupráca a technická pomoc v oblasti verejného obstarávania

Zmluvné strany uznávajú význam, ktorý má spolupráca a technická pomoc v oblasti verejného obstarávania, a dohodli sa, že budú spolupracovať:

a)

na základe dohody príslušných zmluvných strán pri posilňovaní inštitucionálnej spolupráce a uľahčovaní výmeny informácií o právnych rámcoch v oblasti týkajúcich sa verejného obstarávania, a to s prípadným začatím dialógu;

b)

na požiadanie niektorej zo zmluvných strán pri budovaní kapacít a odbornej príprave vrátane odbornej prípravy určenej pre súkromný sektor a zameranej na inovatívne prostriedky konkurenčného verejného obstarávania;

c)

pri podpore činností zameraných na informovanie verejnosti v republikách patriacich k zmluvnej strane Stredná Amerika o ustanoveniach hlavy V (Verejné obstarávanie) časti IV tejto dohody, a to verejného sektora, súkromného sektora a občianskej spoločnosti, v súvislosti so systémami obstarávania v Európskej únii a s príležitosťami, ktoré môžu mať dodávatelia zo Strednej Ameriky v Európskej únii;

d)

pri podpore rozvoja, vytvorenia a fungovania jednotného kontaktného miesta na získavanie informácií o problematike verejného obstarávania v rámci celého regiónu Strednej Ameriky. Toto jednotné kontaktné miesto bude fungovať v súlade s hlavou V (Verejné obstarávanie) časti IV článkom 212 ods. 1 písm. d), článkom 213, článkom 215 ods. 4 a článkom 223 ods. 2 tejto dohody;

e)

pri zlepšovaní technologických kapacít verejných subjektov na ústrednej úrovni a nižšej ako ústrednej úrovni, resp. iných obstarávateľských subjektov.

Článok 59

Spolupráca a technická pomoc v oblasti rybného hospodárstva a akvakultúry

1.   Zmluvné strany uznávajú význam, ktorý má hospodárska, technická a vedecká spolupráca pre trvalo udržateľný rozvoj rybného hospodárstva a akvakultúry. Spolupráca by sa mala predovšetkým zamerať na:

a)

podporu trvalo udržateľného rozvoja rybolovných zdrojov a ich riadenia;

b)

podporu najlepších postupov v oblasti riadenia rybolovných zdrojov;

c)

zlepšenie zberu údajov s cieľom zohľadniť najlepšie dostupné vedecké informácie, pokiaľ ide o posúdenie a riadenie zdrojov;

d)

posilnenie systému monitorovania, kontroly a dohľadu;

e)

boj proti nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu.

2.   Táto spolupráca môže okrem iného zahŕňať:

a)

poskytovanie odborných znalostí, podpora a budovanie kapacít pre trvalo udržateľné riadenie rybolovných zdrojov vrátane rozvoja alternatívneho rybného hospodárstva;

b)

výmena informácií, skúseností a budovanie kapacít pre trvalo udržateľný sociálny a hospodársky rozvoj rybného hospodárstva a akvakultúry. Osobitná pozornosť sa bude venovať zodpovednému rozvoju drobného a maloobjemového rybolovu a akvakultúry a diverzifikácii ich produkcie a činností vrátane takých oblastí, ako je napr. spracovateľský priemysel;

c)

podporu inštitucionálnej spolupráce a uľahčenie výmeny informácií o právnych rámcoch v oblasti rybného hospodárstva a akvakultúry vrátane všetkých príslušných medzinárodných nástrojov;

d)

posilnenie spolupráce v rámci medzinárodných organizácií a s vnútroštátnymi a regionálnymi organizáciami pre riadenie rybného hospodárstva a poskytovanie technickej pomoci prostredníctvom seminárov a štúdií, a to v záujme lepšieho pochopenia pridanej hodnoty medzinárodných právnych nástrojov pri zabezpečovaní riadnej správy morských zdrojov.

Článok 60

Spolupráca a technická pomoc v oblasti remeselných výrobkov

Zmluvné strany uznávajú význam programov spolupráce zameraných na podporu opatrení, ktoré pomáhajú remeselným výrobkom vyrobeným v republikách patriacich k zmluvnej strane Stredná Amerika využívať výhody vyplývajúce z tejto dohody. Konkrétnejšie, spolupráca by sa mohla zamerať na tieto oblasti:

a)

rozvoj kapacít na uľahčenie prístupu na trh pre remeselné výrobky zo Strednej Ameriky;

b)

budovanie kapacít subjektov zo Strednej Ameriky, ktoré sú zodpovedné za podporu vývozu, a to najmä v súvislosti s podporou vidieckych a mestských mikropodnikov a malých a stredných podnikov v odvetví výroby a vývozu remeselných výrobkov, a to aj pokiaľ ide o colné postupy a technické požiadavky uplatňované na trhu Európskej únie;

c)

podpora pri ochrane týchto kultúrnych produktov;

d)

podpora rozvoja infraštruktúry, ktorá je potrebná na podporu mikropodnikov a malých a stredných podnikov v odvetví výroby remeselných výrobkov;

e)

budovanie kapacít s cieľom zlepšiť výkonnosť výrobcov remeselných výrobkov, a to prostredníctvom programov odbornej prípravy.

Článok 61

Spolupráca a technická pomoc v oblasti ekologického tovaru

Zmluvné strany uznávajú význam programov spolupráce v rámci posilnenia výhod, ktoré by mohli pre ekologický tovar vyrobený v republikách patriacich k zmluvnej strane Stredná Amerika vyplynúť z tejto dohody. Konkrétnejšie, spolupráca sa môže okrem iného zamerať na tieto oblasti:

a)

rozvoj kapacít na uľahčenie prístupu na trh pre ekologický tovar zo Strednej Ameriky;

b)

budovanie kapacít subjektov zo Strednej Ameriky, ktoré sú zodpovedné za podporu vývozu, a to najmä v súvislosti s podporou vidieckych a mestských mikropodnikov a malých a stredných podnikov pôsobiacich v oblasti výroby a vývozu ekologického tovaru, a to aj pokiaľ ide o colné postupy, technické predpisy a normy kvality uplatňované na trhu Európskej únie;

c)

podpora rozvoja infraštruktúry, ktorá je potrebná na podporu mikropodnikov a malých a stredných podnikov v oblasti výroby ekologického tovaru;

d)

budovanie kapacít s cieľom zlepšiť výkonnosť výrobcov ekologického tovaru, a to prostredníctvom programov odbornej prípravy.

e)

spolupráca pri rozvoji distribučných sietí na trhu Európskej únie.

Článok 62

Spolupráca a technická pomoc v oblasti bezpečnosti potravín, v sanitárnych a fytosanitárnych otázkach a v otázkach dobrých životných podmienok zvierat

1.   Spolupráca v tejto oblasti bude zameraná na posilňovanie kapacít zmluvných strán v oblasti sanitárnych a fytosanitárnych záležitostí a v otázkach dobrých životných podmienok zvierat, s cieľom zlepšiť prístup na trh druhej zmluvnej strany pri zachovaní úrovne ochrany ľudí, zvierat a rastlín, ako aj dobrých životných podmienok zvierat.

2.   Spolupráca môže okrem iného zahŕňať:

a)

podporu harmonizácie právnych predpisov a postupov v sanitárnej a fytosanitárnej oblasti v Strednej Amerike a uľahčenie pohybu tovaru v rámci tohto regiónu;

b)

poskytovanie odborných znalostí v súvislosti s legislatívnymi a technickými kapacitami na tvorbu a presadzovanie právnych predpisov, ako aj rozvoj systémov sanitárnej a fytosanitárnej kontroly (vrátane programov eradikácie, systémov pre bezpečnosť potravín a varovaní), ako aj pokiaľ ide o problematiku dobrých životných podmienok zvierat;

c)

podporu rozvoja a posilňovania inštitucionálnych a administratívnych kapacít v Strednej Amerike, a to na regionálnej aj vnútroštátnej úrovni, s cieľom zlepšenia jej sanitárneho a fytosanitárneho statusu;

d)

rozvoj kapacít každej z republík patriacich k zmluvnej strane Stredná Amerika v záujme splnenia sanitárnych a fytosanitárnych požiadaviek, a to s cieľom zlepšiť prístup na trh druhej zmluvnej strany pri zachovaní úrovne ochrany;

e)

poskytovanie poradenstva a technickej pomoci v otázkach regulačného rámca Európskej únie v sanitárnej a fytosanitárnej oblasti, ako aj v otázkach vykonávania noriem, ktoré požaduje trh Európskej únie.

3.   Návrh potrieb v rámci tejto spolupráce vypracuje Podvýbor pre sanitárne a fytosanitárne otázky zriadený podľa kapitoly 5 (Sanitárne a fytosanitárne opatrenia) hlavy II (Obchod s tovarom) časti IV tejto dohody.

4.   Pokrok dosahovaný v rámci spolupráce podľa tohto článku bude monitorovať Výbor pre pridruženie, ktorý výsledky monitorovania predloží Podvýboru pre sanitárne a fytosanitárne otázky.

Článok 63

Spolupráca a technická pomoc v oblasti obchodu a trvalo udržateľného rozvoja

1.   Zmluvné strany uznávajú význam, ktorý má spolupráca a technická pomoc v oblasti obchodu a práce, ako aj obchodu a životného prostredia, pre dosiahnutie cieľov stanovených v hlave VIII (Obchod a trvalo udržateľný rozvoj) časti IV tejto dohody.

2.   Zmluvné strany sa na doplnenie činností vymedzených v hlave III (Sociálny rozvoj a sociálna súdržnosť) a v hlave V (Životné prostredie, prírodné katastrofy a zmena klímy) časti III tejto dohody dohodli, že budú spolupracovať, a to aj prostredníctvom podpory technickej pomoci, odbornej prípravy a budovania kapacít, okrem iného v týchto oblastiach:

a)

podpora rozvoja stimulov v oblasti ochrany životného prostredia a dôstojných pracovných podmienok, a to najmä prostredníctvom podpory zákonného a trvalo udržateľného obchodu, napríklad prostredníctvom spravodlivých a etických obchodných modelov vrátane tých, ktorých súčasťou je sociálna zodpovednosť podnikov, ako aj súvisiacich iniciatív v oblasti označovania výrobkov a marketingu;

b)

podpora mechanizmov spolupráce súvisiacich s obchodom, a to na základe dohody zmluvných strán a s cieľom napomôcť vykonávanie súčasného a budúceho medzinárodného režimu týkajúceho sa zmeny klímy;

c)

podpora obchodu s produktmi z trvalo udržateľne spravovaných prírodných zdrojov, a to aj prostredníctvom účinných opatrení týkajúcich sa voľne žijúcich organizmov, rybného hospodárstva a certifikácie zákonne a trvalo udržateľne vyťaženého dreva. Osobitná pozornosť sa bude venovať dobrovoľným a pružným mechanizmom a marketingovým iniciatívam zameraným na podporu environmentálne trvalo udržateľných výrobných systémov;

d)

posilňovanie inštitucionálnych rámcov, tvorba a vykonávanie politík a programov týkajúcich sa vykonávania a presadzovania multilaterálnych dohôd v oblasti životného prostredia a právnych predpisov v tejto oblasti, a to na základe dohody zmluvných strán; rozvoj opatrení zameraných na boj proti nezákonnému obchodu s vplyvom na životné prostredie, a to aj prostredníctvom činností v oblasti presadzovania a colnej spolupráce;

e)

posilňovanie inštitucionálnych rámcov, tvorba a vykonávanie politík a programov týkajúcich sa základných zásad a práv pri práci (sloboda združovania, právo na kolektívne vyjednávanie, odstránenie nútenej a detskej práce, zákaz diskriminácie) a vykonávanie a presadzovanie dohovorov Medzinárodnej organizácie práce a pracovnoprávnych predpisov, a to na základe dohody zmluvných strán;

f)

uľahčenie výmeny názorov o rozvoji metodík a ukazovateľov na účely preskúmavania trvalej udržateľnosti a podpora iniciatív zameraných na spoločné preskúmavanie, monitorovanie a posudzovanie prínosu časti IV tejto dohody k trvalo udržateľnému rozvoju;

g)

posilňovanie inštitucionálnych kapacít súvisiacich s otázkami obchodu a trvalo udržateľného rozvoja, podpora vytvárania a uľahčovania fungovania dohodnutých rámcov pre dialóg s občianskou spoločnosťou o týchto otázkach.

Článok 64

Priemyselná spolupráca

1.   Zmluvné strany sa dohodli, že spolupráca v oblasti priemyslu podporí modernizáciu a reštrukturalizáciu priemyslu a jednotlivých odvetví v Strednej Amerike, ako aj priemyselnú spoluprácu medzi hospodárskymi subjektmi s cieľom posilniť súkromný sektor za podmienok, ktoré podporia ochranu životného prostredia.

2.   V iniciatívach v oblasti priemyselnej spolupráce sa odzrkadlia priority stanovené zmluvnými stranami. Zohľadnia sa v nich regionálne aspekty priemyselného rozvoja, a to podporou nadnárodných partnerstiev všade tam, kde je to relevantné. Iniciatívy sa zamerajú najmä na vytvorenie vhodného rámca na zlepšovanie know-how v oblasti riadenia a podporu transparentnosti, pokiaľ ide o trhy a podmienky pre podnikateľské subjekty.

Článok 65

Energia vrátane energie z obnoviteľných zdrojov

1.   Zmluvné strany sa dohodli, že ich spoločným cieľom bude podpora spolupráce v oblasti energetiky, najmä pokiaľ ide, okrem iného, o trvalo udržateľné čisté a obnoviteľné energetické zdroje, energetickú efektívnosť, energeticky úsporné technológie, elektrifikáciu vidieka a regionálnu integrácia trhov s energiou, a to podľa toho, aké oblasti spolupráce si zmluvné strany určia, a v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi.

2.   Táto spolupráca môže okrem iného zahŕňať:

a)

tvorbu a plánovanie energetickej politiky, ako aj prepojené infraštruktúry regionálneho významu, zlepšovanie a diverzifikáciu dodávok energie a zlepšenie trhov s energiou vrátane uľahčenia tranzitu, prenosu a distribúcie v rámci republík patriacich k zmluvnej strane Stredná Amerika;

b)

riadenie a odbornú prípravu pre odvetvie energetiky a transfer technológií a know-how vrátane prebiehajúcej práce na normách týkajúcich sa emisií vznikajúcich pri výrobe energie a energetickej efektívnosti;

c)

presadzovanie úspor energie, energetickej efektívnosti, obnoviteľných zdrojov energie a štúdium vplyvu výroby a spotreby energie na životné prostredie, a to najmä na biodiverzitu, lesné hospodárstvo a zmeny vo využívaní pôdy;

d)

podporu uplatňovania mechanizmov čistého rozvoja v záujme podpory iniciatív v oblasti zmeny klímy a jej variability.

Článok 66

Spolupráca v baníctve

Zmluvné strany sa dohodli, že budú spolupracovať v oblasti baníctva pri zohľadnení svojich právnych predpisov a vnútorných postupov, ako aj aspektov trvalo udržateľného rozvoja vrátane ochrany životného prostredia, a to prostredníctvom iniciatív zameraných napríklad na podporu výmeny informácií, odborníkov a skúseností, na rozvoj a na transfer technológií.

Článok 67

Spravodlivý a trvalo udržateľný cestovný ruch

1.   Zmluvné strany uznávajú význam, ktorý má odvetvie cestovného ruchu pre znižovanie chudoby prostredníctvom sociálneho a hospodárskeho rozvoja miestnych spoločenstiev, ako aj obrovský hospodársky potenciál oboch regiónov pre rozvoj podnikania v tejto oblasti.

2.   Na tento účel sa dohodli na podpore spravodlivého a trvalo udržateľného cestovného ruchu, a to predovšetkým s cieľom podporiť:

a)

rozvoj politík zameraných na optimalizáciu sociálno-ekonomických prínosov cestovného ruchu;

b)

vytváranie a posilňovanie produktov v oblasti cestovného ruchu, a to prostredníctvom poskytovania nefinančných služieb, odbornej prípravy, technickej pomoci a služieb;

c)

integráciu environmentálnych, kultúrnych a sociálnych aspektov do rozvoja odvetvia cestovného ruchu vrátane ochrany a podpory kultúrneho dedičstva a prírodných zdrojov;

d)

zapájanie miestnych spoločenstiev do procesu rozvoja cestovného ruchu, a to najmä pokiaľ ide o vidiecky cestovný ruch, cestovný ruch zameraný na komunity a ekologický cestovný ruch;

e)

marketingové a propagačné stratégie, rozvoj inštitucionálnych kapacít a ľudských zdrojov, podpora medzinárodných noriem;

f)

rozvoj spolupráce medzi súkromným a verejným sektorom a vytváranie spojení medzi nimi;

g)

rozvoj plánov v oblasti riadenia rozvoja vnútroštátneho a regionálneho cestovného ruchu;

h)

rozvoj informačných technológií v oblasti cestovného ruchu.

Článok 68

Spolupráca v oblasti dopravy

1.   Zmluvné strany sa dohodli, že sa spolupráca v tejto oblasti zameria na reštrukturalizáciu a modernizáciu dopravy a s ňou súvisiacich infraštruktúrnych systémov vrátane hraničných priechodov, uľahčenie a zlepšenie pohybu cestujúcich a tovaru a poskytovanie lepšieho prístupu na mestské, letecké, námorné, vnútrozemské vodné, železničné a cestné dopravné trhy zdokonalením riadenia dopravy z prevádzkového a administratívneho hľadiska a presadzovaním prísnych prevádzkových noriem.

2.   Táto spolupráca môže zahŕňať:

a)

výmenu informácií o politikách zmluvných strán, najmä v mestskej doprave, a o prepojení a interoperabilite kombinovaných dopravných sietí, ako aj o ďalších otázkach spoločného záujmu;

b)

riadenie vnútrozemských vodných ciest, pozemných ciest, železníc, prístavov a letísk vrátane vhodnej spolupráce medzi príslušnými orgánmi;

c)

projekty pre transfer európskej technológie do globálneho navigačného satelitného systému a stredísk mestskej hromadnej dopravy;

d)

zlepšenie noriem bezpečnosti a ochrany pred znečisťovaním vrátane spolupráce na príslušných medzinárodných fórach s cieľom zabezpečiť lepšie presadzovanie medzinárodných noriem;

e)

činnosti zamerané na podporu rozvoja leteckej a námornej dopravy.

Článok 69

Dobrá správa v daňovej oblasti

Zmluvné strany budú v súlade so svojimi príslušnými právomocami zlepšovať medzinárodnú spoluprácu v daňovej oblasti s cieľom uľahčiť výber oprávnených daňových príjmov a vypracúvať opatrenia na účinné vykonávanie spoločných a medzinárodne dohodnutých zásad dobrej správy v daňovej oblasti uvedených v článku 22 časti II tejto dohody.

Článok 70

Mikropodniky, malé a stredné podniky

Zmluvné strany sa dohodli, že budú podporovať konkurencieschopnosť a začleňovanie vidieckych a mestských mikropodnikov a malých a stredných podnikov, ako aj organizácií, ktoré ich zastupujú, do medzinárodných trhov, a to pri uznaní ich prínosu k sociálnej súdržnosti prostredníctvom znižovania chudoby a vytvárania pracovných miest; podpora sa bude uskutočňovať prostredníctvom poskytovania nefinančných služieb, odbornej prípravy a technickej pomoc, a to okrem iného prostredníctvom týchto opatrení v rámci spolupráce:

a)

technická pomoc a ostatné služby v oblasti rozvoja podnikania;

b)

posilňovanie miestnych a regionálnych inštitucionálnych rámcov pre zakladanie a fungovanie mikropodnikov a malých a stredných podnikov;

c)

podpora mikropodnikov a malých a stredných podnikov s cieľom umožniť im účasť na trhoch s tovarom a službami na miestnej a medzinárodnej úrovni, a to prostredníctvom účasti na veľtrhoch, obchodných misiách a iných mechanizmoch podpory;

d)

podpora procesov výrobného prepojenia;

e)

podpora výmeny skúseností a najlepších postupov;

f)

podpora spoločných investícií, partnerstiev a podnikateľských sietí;

g)

zisťovanie prekážok brániacich mikropodnikom a malým a stredným podnikom v prístupe k zdrojom financovania a odstraňovanie týchto prekážok; vytváranie nových mechanizmov financovania;

h)

podpora transferu technológií a poznatkov;

i)

podpora inovácie, výskumu a vývoja;

j)

podpora využívania systémov riadenia kvality.

Článok 71

Spolupráca v oblasti mikroúverov a mikrofinancovania

Zmluvné strany sa zhodli na tom, že mikrofinancovanie aj programy zamerané na poskytovanie mikroúverov vytvárajú pri znižovaní nerovnosti príjmov príležitosti na samostatnú zárobkovú činnosť a ukázali sa ako účinný nástroj napomáhajúci prekonávanie chudoby a znižovanie zraniteľnosti pri hospodárskych krízach, ako aj širšie zapojenie do hospodárstva. Táto spolupráca bude riešiť tieto otázky:

a)

výmena skúseností a odborných znalostí v oblasti etického poskytovania bankových služieb a v oblasti združení poskytujúcich bankové služby prostredníctvom svojpomocne spravovaných inštitúcií sústreďujúcich sa na vlastné spoločenstvá, ako aj posilňovanie trvalo udržateľných programov mikrofinancovania vrátane programov certifikácie, monitorovania a potvrdzovania;

b)

prístup k mikrofinancovaniu prostredníctvom uľahčenia prístupu k finančným službám poskytovaným zo strany bánk a finančných inštitúcií, a to prostredníctvom stimulov a programov riadenia rizika;

c)

výmena skúseností, pokiaľ ide o politiky a alternatívne normatívne systémy podporujúce vytváranie eticky pracujúcich bankových subjektov orientovaných na ľudí.

HLAVA VII

REGIONÁLNA SPOLUPRÁCA

Článok 72

Spolupráca v oblasti regionálnej integrácie

1.   Zmluvné strany sa dohodli, že spolupráca v tejto oblasti upevní proces regionálnej integrácie v rámci Strednej Ameriky, pokiaľ ide o všetky jej aspekty a najmä o rozvoj a realizáciu jej spoločného trhu, a to s cieľom postupne dosiahnuť vybudovanie hospodárskej únie.

2.   Spoluprácou sa budú podporovať činnosti súvisiace s integračným procesom v Strednej Amerike, a to najmä rozvoj a posilňovanie spoločných inštitúcií s cieľom zlepšiť ich efektívnosť, audit a transparentnosť, ako aj rozvoj a posilňovanie medziinštitucionálnych vzťahov.

3.   Spoluprácou sa posilní zapojenie občianskej spoločnosti do integračného procesu, a to za podmienok, ktoré si zmluvné strany stanovia; v rámci spolupráce sa takisto budú podporovať konzultačné mechanizmy a informačné kampane.

4.   Spolupráca podporí aj rozvoj spoločných politík a harmonizáciu právnych rámcov v rozsahu, v akom tvoria predmet úpravy nástrojov stanovujúcich integráciu Strednej Ameriky, vrátane hospodárskych politík v oblastiach, ako je obchod, clá, poľnohospodárstvo, energetika, doprava, komunikačné služby a hospodárska súťaž, ako aj koordináciu makroekonomických politík v oblastiach ako sú menová politika, fiškálna politika a verejné financie. V rámci spolupráce sa okrem toho môže podporovať koordinácia politík v takých odvetviach, ako je ochrana spotrebiteľa, životné prostredie, sociálna súdržnosť, bezpečnosť, predchádzanie prírodným rizikám a katastrofám a reakcia na ne. Osobitná pozornosť sa bude venovať rodovej problematike.

5.   V rámci spolupráce sa môžu podporovať investície do spoločnej infraštruktúry a sietí, a to najmä na hraniciach republík patriacich k zmluvnej strane Stredná Amerika.

Článok 73

Regionálna spolupráca

Zmluvné strany sa dohodli, že využijú všetky existujúce nástroje spolupráce na podporu činností zameraných na rozvoj aktívnej spolupráce medzi zmluvnou stranou EÚ a republikami patriacimi k zmluvnej strane Stredná Amerika, a to bez toho, aby oslabili vzájomnú spoluprácu medzi sebou, medzi republikami patriacimi k zmluvnej strane Stredná Amerika a spoluprácu s ostatnými krajinami a/alebo regiónmi v Latinskej Amerike a v Karibiku vo všetkých oblastiach spolupráce upravených touto dohodou. Budú sa usilovať o to, aby sa činnosti v rámci regionálnej a bilaterálnej spolupráce vzájomne dopĺňali.

HLAVA VIII

SPOLUPRÁCA V OBLASTI KULTÚRY A AUDIOVÍZIE

Článok 74

Spolupráca v oblasti kultúry a audiovízie

1.   Zmluvné strany sa zaväzujú podporovať spoluprácu v oblasti kultúry v záujme posilnenia vzájomného porozumenia a rozvoja vyvážených kultúrnych výmen, ako aj pohyb kultúrnych činností, tovaru, služieb, umelcov a profesionálov v oblasti kultúry vrátane ostatných organizácií občianskej spoločnosti zo zmluvnej strany EÚ a z republík patriacich k zmluvnej strane Stredná Amerika, a to v súlade so svojimi právnymi predpismi.

2.   Zmluvné strany budú podporovať medzikultúrny dialóg medzi jednotlivcami, kultúrnymi inštitúciami a organizáciami zastupujúcimi občiansku spoločnosť zo zmluvnej strany EÚ a z republík patriacich k zmluvnej strane Stredná Amerika.

3.   Zmluvné strany budú v záujme podpory kultúrnej rozmanitosti podporovať koordináciu v rámci UNESCO, a to okrem iného prostredníctvom konzultácií v súvislosti s ratifikáciou a uplatňovaním Dohovoru UNESCO o ochrane a podpore rozmanitosti kultúrnych prejavov zo strany zmluvnej strany EÚ a republík patriacich k zmluvnej strane Stredná Amerika. V rámci spolupráce sa bude taktiež podporovať kultúrna rozmanitosť, a to aj pokiaľ ide o pôvodné obyvateľstvo a kultúrne praktiky ostatných špecifických skupín vrátane vzdelávania v autochtónnom jazyku.

4.   Zmluvné strany sa dohodli na podpore spolupráce v audiovizuálnom sektore a v sektore médií vrátane rozhlasu a tlače, a to prostredníctvom spoločných iniciatív v rámci odbornej prípravy, audiovizuálneho rozvoja, produkčných a distribučných činností, ako aj v oblasti vzdelávania a kultúry.

5.   Spolupráca sa uskutoční v súlade s príslušnými vnútroštátnymi predpismi o autorských právach a príslušnými medzinárodnými dohodami.

6.   Spolupráca v tejto oblasti bude okrem iného zahŕňať aj ochranu a podporu prírodného a kultúrneho dedičstva (hmotného aj nehmotného) vrátane predchádzania nezákonnému obchodovaniu s predmetmi kultúrneho dedičstva a boja proti nemu, a to v súlade s príslušnými medzinárodnými nástrojmi.

7.   Protokol o spolupráci v oblasti kultúry, ktorý je pre túto hlavu relevantný, tvorí prílohu k tejto dohode.

HLAVA IX

ZNALOSTNÁ SPOLOČNOSŤ

Článok 75

Informačná spoločnosť

1.   Zmluvné strany sa dohodli, že informačné a komunikačné technológie sú kľúčovými sektormi v modernej spoločnosti a majú zásadný význam pre hospodársky a sociálny rozvoj a pre hladký prechod k informačnej spoločnosti. Spolupráca v tejto oblasti napomôže vytvorenie kvalitného regulačného a technologického rámca, rozvoj týchto technológií a rozvoj politík prispievajúcich k zmenšeniu digitálnej priepasti a k rozvoju ľudských zdrojov, zabezpečenie spravodlivého a inkluzívneho prístupu k informačným technológiám a maximálne využitie týchto technológií na poskytovanie služieb. Spolupráca sa v tejto súvislosti zameria aj na podporu vykonávania týchto politík a napomôže zlepšovanie interoperability služieb elektronickej komunikácie.

2.   Spolupráca v tejto oblasti sa zameria na podporu:

a)

dialógu a výmeny skúseností, pokiaľ ide o regulačné otázky a otázky politiky v oblasti informačnej spoločnosti vrátane využívania takých informačných a komunikačných technológií, ako je elektronická verejná správa, elektronické vzdelávanie a elektronické zdravotníctvo, a o politiky zamerané na zmenšenie digitálnej priepasti;

b)

výmeny skúseností a najlepších postupov v oblasti tvorby a realizácie aplikácií elektronickej verejnej správy;

c)

dialógu a výmeny skúseností, pokiaľ ide o rozvoj elektronického obchodu, elektronický podpis a prácu na diaľku;

d)

výmeny informácií o normách, posudzovaní zhody a typovom schvaľovaní;

e)

spoločných projektov zameraných na výskum a vývoj v oblasti informačných a komunikačných technológií;

f)

rozvoja využívania akademickej siete Academic Advanced Network, v rámci úsilia o nájdenie dlhodobých riešení v záujme dosiahnutia svojpomocne zabezpečovanej trvalej udržateľnosti výskumnej siete RedCLARA.

Článok 76

Vedecká a technická spolupráca

1.   Spolupráca v tejto oblasti sa zameria na rozvoj kapacít v oblasti vedy, techniky a inovácií so zahrnutím všetkých činností na základe rámcových výskumných programov. Zmluvné strany budú na tento účel a v súlade so svojimi vnútornými pravidlami podporovať politický dialóg na regionálnej úrovni, výmenu skúseností a účasť svojich subjektov pôsobiacich v oblasti výskumu a technického rozvoja na týchto činnostiach v rámci vedeckej a technickej spolupráce:

a)

spoločné iniciatívy s cieľom zvýšiť informovanosť o programoch budovania vedeckých a technologických kapacít, ako aj o európskych programoch v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností;

b)

iniciatívy na podporu účasti na rámcových programoch a na všetkých ostatných relevantných programoch Európskej únie;

c)

spoločné výskumné aktivity v oblastiach spoločného záujmu;

d)

spoločné vedecké stretnutia na posilnenie výmeny informácií a identifikáciu oblastí pre spoločný výskum;

e)

podpora vedeckých a technologických štúdií na vyššej úrovni, ktoré prispejú k dlhodobo udržateľnému rozvoju obidvoch zmluvných strán;

f)

rozvoj prepojení medzi verejným a súkromným sektorom; osobitný dôraz sa bude klásť na transfer vedeckých a technických výsledkov do vnútroštátnych výrobných systémov a na sociálne politiky, a to pri zohľadnení environmentálnych aspektov a potreby využívania čistejších technológií;

g)

hodnotenie vedeckej spolupráce a šírenie výsledkov;

h)

podpora, šírenie a transfer technológií,

i)

pomoc pri vytváraní vnútroštátnych systémov v oblasti inovácie, rozvoji techniky a inovácií, a to okrem iného s cieľom vytvoriť predpoklady pre vhodnú reakciu na dopyt zo strany malých a stredných podnikov a podporiť miestnu výrobu; podpora rozvoja centier excelentnosti a zoskupení vyznačujúcich sa technologickou vyspelosťou;

j)

podpora odbornej prípravy, výskumu, rozvoja a uplatnenia jadrovej vedy a technológie v lekárskych aplikáciách s cieľom umožniť transfer technológie do republík patriacich k zmluvnej strane Stredná Amerika, a to do takých oblastí, ako je zdravotníctvo (najmä rádiológia a nukleárna medicína v oblasti rádiodiagnostiky a rádioterapie), ako aj do oblastí, na ktorých sa zmluvné strany dohodnú, a to v súlade s príslušnými medzinárodnými dohovormi a predpismi a s pôsobnosťou Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu.

2.   Osobitný dôraz sa bude klásť na budovanie ľudského potenciálu ako dlhodobého základu pre vedeckú a technologickú kvalitu a vytvorenie trvalo udržateľných prepojení medzi vedeckými a technologickými komunitami zmluvných strán na vnútroštátnej aj regionálnej úrovni. Na tento účel sa budú podporovať výmeny výskumných pracovníkov a najlepších postupov v rámci výskumných projektov.

3.   Podľa potreby sa na tejto spolupráci zúčastnia výskumné centrá, inštitúcie vyššieho vzdelávania a iné zainteresované strany vrátane mikropodnikov a malých a stredných podnikov so sídlom v zmluvných stranách.

4.   Zmluvné strany sa dohodli, že využijú všetky mechanizmy na zvýšenie počtu a kvality vysokokvalifikovaných ľudských zdrojov, a to aj prostredníctvom odbornej prípravy, spolupráce pri výskume, štipendií a výmen.

5.   Zmluvné strany podporia účasť svojich príslušných subjektov na vedeckých a technologických programoch druhej strany s cieľom dosiahnuť vzájomne prospešnú špičkovú úroveň vo vedeckej oblasti, a to v súlade so svojimi predpismi, ktoré upravujú účasť právnych subjektov z tretích krajín.

ČASŤ IV

OBCHOD

HLAVA I

ÚVODNÉ USTANOVENIA

Článok 77

Vytvorenie zóny voľného obchodu a vzťah k dohode o WTO

1.   Zmluvné strany tejto dohody v súlade s článkom XXIV Všeobecnej dohody o clách a obchode (ďalej len „dohoda GATT z roku 1994“) a článkom V Všeobecnej dohody o obchode so službami (ďalej len „dohoda GATS“) týmto vytvárajú zónu voľného obchodu.

2.   Zmluvné strany opätovne potvrdzujú svoje existujúce (1) práva a povinnosti voči sebe navzájom, ktoré im vyplývajú z dohody o WTO.

Článok 78

Ciele

Ciele časti IV tejto dohody sú:

a)

rozšírenie a diverzifikácia obchodu s tovarom medzi zmluvnými stranami, a to prostredníctvom zníženia alebo odstránenia colných a necolných prekážok obchodu;

b)

uľahčenie obchodu s tovarom, a to najmä prostredníctvom dohodnutých ustanovení o uľahčeniach v rámci colnej oblasti a obchodu, o normách, technických predpisoch a postupoch posudzovania zhody, ako aj o sanitárnych a fytosanitárnych opatreniach;

c)

liberalizácia obchodu so službami, a to v súlade s článkom V dohody GATS;

d)

podpora hospodárskej regionálnej integrácie v oblasti colných postupov, technických predpisov a sanitárnych a fytosanitárnych opatrení s cieľom uľahčiť pohyb tovaru medzi zmluvnými stranami a v rámci zmluvných strán;

e)

vytváranie prostredia napomáhajúceho zvýšenie investičných tokov, zlepšenie podmienok pre usadenie sa medzi zmluvnými stranami na základe zásady nediskriminácie a uľahčenie obchodu a investícií medzi zmluvnými stranami prostredníctvom bežných platieb a pohybu kapitálu v súvislosti s priamymi investíciami;

f)

účinné, recipročné a postupné otvorenie trhov verejného obstarávania zmluvných strán;

g)

primeraná a účinná ochrana práv duševného vlastníctva v súlade medzinárodnými záväzkami, ktoré platia medzi zmluvnými stranami, a to s cieľom zabezpečiť rovnováhu medzi právami nositeľov práv a verejným záujmom, a to pri zohľadnení rozdielov medzi zmluvnými stranami a podpory transferu technológií medzi regiónmi;

h)

podpora voľnej a nenarušenej hospodárskej súťaže v rámci hospodárskych a obchodných vzťahov medzi zmluvnými stranami;

i)

vytvorenie účinného, spravodlivého a predvídateľného mechanizmu na urovnávanie sporov, a

j)

podpora medzinárodného obchodu a investícií medzi zmluvnými stranami, a to spôsobom, ktorý prispeje k dosiahnutiu cieľa trvalo udržateľného rozvoja prostredníctvom spoločného úsilia založeného na spolupráci.

Článok 79

Všeobecne použiteľné vymedzenia pojmov

Pokiaľ nie je uvedené inak, na účely časti IV tejto dohody sa použijú tieto vymedzenia pojmov:

„Stredná Amerika“ je Kostarická republika, Salvádorská republika, Guatemalská republika, Honduraská republika, Nikaragujská republika a Panamská republika;

„clo“ zahŕňa akékoľvek clo alebo platbu akéhokoľvek druhu, ktoré sa ukladajú na dovoz tovaru, alebo v súvislosti s týmto dovozom, vrátane akejkoľvek formy prirážok a dodatočných zaťažení ukladaných na takýto dovoz, alebo v súvislosti s ním, s výnimkou:

a)

platieb, ktoré zodpovedajú vnútroštátnej dani uloženej v súlade s ustanoveniami článku 85 kapitoly 1 (Národné zaobchádzanie a prístup na trh pre tovar) hlavy II;

b)

cla uloženého v súlade s vnútroštátnym právnym poriadkom zmluvnej strany a v súlade s ustanoveniami kapitoly 2 (Nápravné opatrenia v oblasti obchodu) hlavy II;

c)

poplatkov alebo iných platieb uložených v súlade s vnútroštátnym právnym poriadkom zmluvnej strany a v súlade s ustanoveniami článku 87 kapitoly 1 hlavy II;

„dni“ sú kalendárne dni vrátane víkendov a sviatkov, pokiaľ táto dohoda neustanovuje inak;

„harmonizovaný systém“ alebo „HS“ je Harmonizovaný systém opisu a číselného označovania tovaru vrátane všeobecných pravidiel na jeho výklad, poznámok k triedam a poznámok ku kapitolám, ktorý zmluvné strany prijali a vykonali v rámci svojich colných predpisov;

„právnická osoba“ je akýkoľvek právny subjekt riadne ustanovený alebo inak organizovaný podľa platných zákonov na ziskové alebo iné účely v súkromnom alebo štátnom vlastníctve vrátane akejkoľvek korporácie, trustu, partnerstva, spoločného podniku, individuálneho vlastníctva alebo združenia;

„opatrenie“ je akékoľvek konanie alebo opomenutie konania vrátane akéhokoľvek právneho predpisu, predpisu, postupu, požiadavky alebo praxe;

„štátny príslušník“ je fyzická osoba, ktorá má v zmysle ich právnych predpisov štátnu príslušnosť niektorého z členských štátov Európskej únie alebo niektorej z republík patriacich k zmluvnej strane Stredná Amerika;

„osoba“ je buď fyzická osoba, alebo právnická osoba;

„preferenčné colného zaobchádzanie“ je sadzba cla použiteľná podľa tejto dohody na tovar s pôvodom.

HLAVA II

OBCHOD S TOVAROM

KAPITOLA 1

Národné zaobchádzanie a prístup na trh pre tovar

ODDIEL A

Všeobecné ustanovenia

Článok 80

Cieľ

Zmluvné strany postupne liberalizujú obchod s tovarom, a to v súlade s ustanoveniami tejto dohody a s článkom XXIV dohody GATT z roku 1994.

Článok 81

Rozsah pôsobnosti

Pokiaľ nie je ustanovené inak, na obchod s tovarom medzi zmluvnými stranami sa vzťahujú ustanovenia tejto kapitoly.

ODDIEL B

Odstránenie ciel

Článok 82

Zatrieďovanie tovaru

V obchode medzi zmluvnými stranami sa tovar bude zatrieďovať tak, ako sa stanovuje v príslušnej colnej nomenklatúre každej zmluvnej strany v súlade s harmonizovaným systémom.

Článok 83

Odstránenie ciel

1.   Každá zmluvná strana odstráni clo na tovar s pôvodom v druhej zmluvnej strane v súlade so zoznamami uvedenými v prílohe I (Odstránenie ciel). Na účely tejto kapitoly výraz „s pôvodom“ znamená tovar spĺňajúci pravidlá pôvodu stanovené v prílohe II (týkajúcej sa vymedzenia pojmu „produkty s pôvodom“ a metód administratívnej spolupráce) (2).

2.   Základnú sadzbu cla na každý tovar, na ktorú sa má postupne uplatňovať znižovanie podľa odseku 1, predstavuje sadzba cla stanovená v zoznamoch.

3.   V prípade, že niektorá zo zmluvných strán zníži kedykoľvek po nadobudnutí platnosti tejto dohody svoju sadzbu cla uplatňovanú podľa doložky najvyšších výhod, uplatní sa táto sadzba, ak je a pokým je nižšia než colná sadzba vypočítaná v súlade s jej zoznamom.

4.   Po piatich rokoch od nadobudnutia platnosti tejto dohody zmluvné strany na žiadosť ktorejkoľvek z nich uskutočnia konzultácie s cieľom posúdiť otázku urýchlenia a rozšírenia rozsahu odstraňovania ciel na dovoz medzi nimi. Dohoda zmluvných strán o urýchlení tempa odstraňovania cla na určitý tovar, resp. o odstránení takéhoto cla, nahradí akúkoľvek sadzbu cla alebo kategóriu postupného znižovania cla stanovenú pre tento tovar v zozname príslušnej zmluvnej strany.

Článok 84

Zachovanie súčasného stavu

Žiadna zo zmluvných strán nezvýši žiadne existujúce clo ani neprijme žiadne nové clo na tovar s pôvodom v druhej zmluvnej strane (3). To však žiadnej zmluvnej strane nebráni v tom, aby:

a)

zvýšila clo na úroveň stanovenú v jej zozname po jednostrannom znížení;

b)

zachovala clo alebo clo zvýšila, ak to schválil orgán WTO na urovnávanie sporov, alebo

c)

zvýšila základné sadzby vylúčeného tovaru v záujme dosiahnutia spoločného vonkajšieho sadzobníka.

ODDIEL C

Necolné opatrenia

Článok 85

Národné zaobchádzanie

Každá zo zmluvných strán udelí národné zaobchádzanie tovaru druhej zmluvnej strany v súlade s článkom III dohody GATT z roku 1994 a vysvetľujúcimi poznámkami k tomuto článku. Na tento účel sa článok III dohody GATT z roku 1994 a vysvetľujúce poznámky k tomuto článku začleňujú do tejto dohody a stávajú sa jej súčasťou (4).

Článok 86

Dovozné a vývozné obmedzenia

Žiadna zo zmluvných strán nesmie prijať či zachovať žiadny zákaz ani obmedzenie vzťahujúce sa na dovoz akéhokoľvek tovaru druhej zmluvnej strany, resp. na vývoz či predaj na vývoz akéhokoľvek tovaru určeného na územie druhej zmluvnej strany, pokiaľ nie je v tejto dohode ustanovené inak, resp. pokiaľ to nie je v súlade článkom XI dohody GATT z roku 1994 a vysvetľujúcimi poznámkami k tomuto článku. Na tento účel sa článok XI dohody GATT z roku 1994 a vysvetľujúce poznámky k tomuto článku začleňujú do tejto dohody a stávajú sa jej súčasťou (5).

Článok 87

Poplatky a iné platby v súvislosti s dovozom a vývozom

Každá zo zmluvných strán zabezpečí v súlade článkom VIII.1 dohody GATT z roku 1994 a vysvetľujúcimi poznámkami k tomuto článku, aby všetky poplatky a platby akéhokoľvek druhu [iné ako clá, poplatky zodpovedajúce vnútroštátnej dani či iné vnútroštátne poplatky uložené v súlade s ustanoveniami článku 85 tejto kapitoly a antidumpingové a vyrovnávacie clá uplatňované v súlade s vnútroštátnym právnym poriadkom zmluvnej strany a s ustanoveniami kapitoly 2 (Nápravné opatrenia v oblasti obchodu) tejto hlavy] ukladané na dovoz alebo vývoz, resp. v súvislosti s týmto dovozom či vývozom, boli obmedzené len na sumu približných nákladov na poskytnuté služby a aby nepredstavovali nepriamu ochranu domáceho tovaru alebo zdaňovanie dovozu alebo vývozu na fiškálne účely.

Článok 88

Vývozné clá alebo dane

Pokiaľ nie je v tejto dohode ustanovené inak, žiadna zo zmluvných strán nezachová ani neprijme žiadne clá ani dane ukladané na vývoz tovaru do druhej zmluvnej strany, resp. v súvislosti s týmto vývozom.

ODDIEL D

Poľnohospodárstvo

Článok 89

Vývozné dotácie pre poľnohospodársky tovar

1.   Na účely tohto článku sa pojem „vývozné dotácie“ chápe v zmysle článku 1 písm. e) Dohody WTO o poľnohospodárstve vrátane akýchkoľvek zmien a doplnení tohto článku.

2.   Zmluvné strany sa dohodli, že ich spoločným cieľom je spolupracovať v rámci WTO v záujme zabezpečenia súbežného odstránenia všetkých foriem vývozných dotácií a vytvorenia pravidiel pre všetky vývozné opatrenia s rovnocenným účinkom. Na tento účel pojem „vývozné opatrenia s rovnocenným účinkom“ zahŕňa vývozné úvery, záruky na vývozné úvery alebo poistné programy, štátne vývozné podniky a potravinová pomoc.

3.   Žiadna zmluvná strana nezachová, nezavedie ani opätovne nezavedie vývozné dotácie pre poľnohospodársky tovar, ktorý je určený na územie druhej zmluvnej strany a ktorý podlieha buď:

a)

úplnej a okamžitej liberalizácii v súlade s prílohou I (Odstránenie ciel), alebo

b)

úplnej, avšak nie okamžitej liberalizácii a zároveň v okamihu nadobudnutia platnosti tejto dohody požíva výhody vyplývajúce z bezcolnej kvóty v súlade s prílohou I (Odstránenie ciel), alebo

c)

preferenčnému zaobchádzaniu, ktoré je na základe tejto dohody poskytnuté pre produkty spadajúce do položiek 0402 a 0406, a požíva výhody vyplývajúce z bezcolnej kvóty.

4.   Ak zmluvná strana v prípadoch opísaných v odseku 3 písm. a) až c) zachová, zavedie alebo opätovne zavedie vývozné dotácie, môže poškodená dovážajúca zmluvná strana, a to na obdobie, počas ktorého budú zachované predmetné vývozne dotácie, uplatniť dodatočné clo, ktorým sa clá na dovoz takéhoto tovaru zvýšia na úroveň sadzby cla uplatňovanej podľa doložky najvyšších výhod alebo na úroveň základnej sadzby stanovenej v prílohe I (Odstránenie ciel), a to na nižšiu z týchto úrovní.

5.   V prípade tovaru podliehajúceho úplnej liberalizácii v rámci prechodného obdobia v súlade s prílohou I (Odstránenie ciel) a nepožívajúceho v okamihu nadobudnutia platnosti tejto dohody výhody vyplývajúce z bezcolnej kvóty platí, že žiadna zmluvná strana nesmie zachovávať, zaviesť alebo opätovne zaviesť vývozné dotácie na konci tohto prechodného obdobia.

ODDIEL E

Rybné hospodárstvo, akvakultúra, remeselné výrobky a ekologické produkty

Článok 90

Technická spolupráca

Opatrenia technickej spolupráce a pomoci zamerané na posilnenie obchodu medzi zmluvnými stranami s produktmi rybného hospodárstva a akvakultúry a s remeselnými výrobkami a ekologickými produktmi sa stanovujú v článkoch 59, 60 a 61 hlavy VI (Hospodársky rozvoj a rozvoj obchodu) časti III tejto dohody.

ODDIEL F

Inštitucionálne ustanovenia

Článok 91

Podvýbor pre otázky prístupu na trh pre tovar

1.   Zmluvné strany týmto v súlade s článkom 348 a v zmysle prílohy XXI (Podvýbory) zriaďujú Podvýbor pre otázky prístupu na trh pre tovar.

2.   Medzi funkcie tohto podvýboru patrí:

a)

monitorovanie riadneho uplatňovania a správy ustanovení tejto kapitoly;

b)

slúžiť ako fórum pre konzultácie o výklade a uplatňovaní ustanovení tejto kapitoly;

c)

preskúmať návrhy predložené zmluvnými stranami týkajúce sa urýchlenia odstraňovania ciel a zahrnutia tovaru do zoznamov;

d)

predkladať Výboru pre pridruženie príslušné odporúčania vo veciach patriacich do predmetu jeho pôsobnosti, a

e)

zaoberať sa akýmikoľvek inými otázkami, ktorými ho poverí Výbor pre pridruženie.

KAPITOLA 2

Nápravné opatrenia v oblasti obchodu

ODDIEL A

Antidumpingové a vyrovnávacie opatrenia

Článok 92

Všeobecné ustanovenia

1.   Zmluvné strany si zachovávajú svoje práva a povinnosti, ktoré im vyplývajú z Dohody WTO o uplatňovaní článku VI Všeobecnej dohody o clách a obchode z roku 1994 (ďalej len „antidumpingová dohoda“), z Dohody WTO o subvenciách a vyrovnávacích opatreniach (ďalej len „dohoda o subvenciách a vyrovnávacích opatreniach“) a z dohody WTO o pravidlách pôvodu (ďalej len „dohoda o pravidlách pôvodu“).

2.   Ak je možné uložiť antidumpingové alebo vyrovnávacie opatrenia na regionálnom a celoštátnom základe, zmluvné strany zabezpečia, aby takéto antidumpingové a vyrovnávacie opatrenia neboli súbežne uplatňované na rovnaký produkt regionálnymi orgánmi a celoštátnymi orgánmi.

Článok 93

Transparentnosť a právna istota

1.   Zmluvné strany sa dohodli, že nápravné opatrenia v oblasti obchodu sa musia využívať v úplnom súlade s požiadavkami WTO a musia sa zakladať na spravodlivom a transparentnom systéme.

2.   Zmluvné strany, uznávajúc prínos právnej istoty a predvídateľnosti pre hospodárske subjekty, zabezpečia, aby v prípade potreby ich vnútroštátne právne predpisy v oblasti antidumpingových a vyrovnávacích opatrení boli a naďalej zostali harmonizované a plne zlučiteľné s predpismi WTO.

3.   Bez ohľadu na článok 6.9 antidumpingovej dohody a článok 12.8 dohody o subvenciách a vyrovnávacích opatreniach platí, že je žiaduce, aby zmluvné strany zabezpečili, a to okamžite po zavedení dočasných opatrení, úplné a zmysluplné zverejnenie všetkých základných skutočností a úvah, na základe ktorých bolo prijaté rozhodnutie o uplatnení opatrení; ustanovenia článku 6.5 antidumpingovej dohody a článku 12.4 dohody o subvenciách a vyrovnávacích opatreniach týmto nie sú dotknuté. Uvedené skutočnosti a úvahy sa zverejnia písomne a poskytnú sa zainteresovaným stranám v takom časovom rámci, aby mali možnosť brániť svoje záujmy.

4.   Zmluvné strany ustanovia, že v rámci prešetrovania antidumpingových a vyrovnávacích opatrení majú zainteresované strany možnosť vypočutia na účely prezentácie svojich stanovísk. Táto možnosť nesmie viesť k zbytočným prieťahom v prešetrovaní.

Článok 94

Zohľadnenie verejného záujmu

Zmluvná strana sa môže rozhodnúť neuplatniť antidumpingové a vyrovnávacie opatrenia, ak sa dá na základe informácií sprístupnených v čase prešetrovania jasne dospieť k záveru, že uplatnenie týchto opatrení nie je vo verejnom záujme.

Článok 95

Pravidlo nižšieho cla

Ak sa niektorá zmluvná strana rozhodne uložiť antidumpingové alebo vyrovnávacie clo, suma takéhoto cla nepresiahne rozpätie dumpingu alebo napadnuteľných dotácií, avšak je žiaduce, aby suma takéhoto cla bola nižšia než uvedené rozpätie, ak by nižšie clo bolo dostatočné na účely odstránenia ujmy spôsobenej domácemu priemyslu.

Článok 96

Príčinná súvislosť

Na účely uloženia antidumpingových a vyrovnávacích opatrení a súlade s ustanoveniami článku 3.5 antidumpingovej dohody a článku 15.5 dohody o subvenciách a vyrovnávacích opatreniach prešetrujúce orgány pri preukazovaní príčinnej súvislosti medzi dumpingovým dovozom a ujmou spôsobenou domácemu priemyslu oddelia a budú rozlišovať škodlivé účinky všetkých známych faktorov a škodlivé účinky dumpingového, resp. dotovaného dovozu.

Článok 97

Súhrnné posúdenie

Ak sú predmetom prešetrovania týkajúceho sa antidumpingového alebo vyrovnávacieho cla súbežne dovozy z viac než jednej krajiny, prešetrovací orgán zmluvnej strany EÚ osobitne starostlivo preskúma, či je súhrnné posúdenie účinkov dovozov z ktorejkoľvek z republík patriacich k zmluvnej strane Stredná Amerika vhodné vzhľadom na podmienky hospodárskej súťaže medzi dovážanými produktmi a na podmienky hospodárskej súťaže medzi dovážanými produktmi a podobnými domácimi produktmi.

Článok 98

Vylúčenie z postupov na urovnávanie sporov

Zmluvné strany v súvislosti s otázkami patriacimi do rozsahu pôsobnosti tohto oddielu nemôžu využiť postupy na urovnávanie sporov podľa hlavy X (Urovnávanie sporov) časti IV tejto dohody.

ODDIEL B

Ochranné opatrenia

Pododdiel B.1

Všeobecné ustanovenia

Článok 99

Správa vo veciach konaní týkajúcich sa ochranných opatrení

1.   Každá zmluvná strana zabezpečí, aby sa jej zákony, iné právne predpisy, rozhodnutia a súdne rozhodnutia upravujúce konania vo veci ochranných opatrení uplatňovali jednotne, nestranne a primerane.

2.   Každá zmluvná strana poverí zisťovaním vážnej ujmy, resp. hrozby vážnej ujmy, v rámci konania týkajúceho sa ochranných opatrení podľa tohto oddielu príslušný prešetrujúci orgán. Tieto rozhodnutia o zistení vážnej ujmy, resp. hrozby vážnej ujmy, budú v rozsahu stanovenom vnútroštátnymi právnymi predpismi preskúmateľné súdnymi a administratívnymi orgánmi.

3.   Každá zmluvná strana prijme alebo zachová na účely konaní týkajúcich sa ochranných opatrení podľa tohto oddielu spravodlivé, včasné, transparentné a účinné postupy.

Článok 100

Zákaz kumulácie

Žiadna zmluvná strana nesmie uplatňovať v súvislosti s tým istým produktom súčasne:

a)

bilaterálne ochranné opatrenie podľa pododdielu B.3 (Bilaterálne ochranné opatrenia) tejto kapitoly, a

b)

opatrenie podľa článku XIX dohody GATT z roku 1994, Dohody WTO o ochranných opatreniach či článku 5 Dohody WTO o poľnohospodárstve.

Pododdiel B.2

Multilaterálne ochranné opatrenia

Článok 101

Všeobecné ustanovenia

Zmluvné strany si zachovávajú svoje práva a povinnosti, ktoré im vyplývajú z článku XIX dohody GATT z roku 1994, Dohody WTO o ochranných opatreniach, článku 5 Dohody WTO o poľnohospodárstve a z dohody WTO o pravidlách pôvodu.

Článok 102

Transparentnosť

Bez ohľadu na ustanovenia článku 101 platí, že na žiadosť druhej zmluvnej strany zmluvná strana, ktorá začína prešetrovanie alebo má v úmysle prijať ochranné opatrenia, bezodkladne poskytne písomné oznámenie ad hoc všetkých relevantných informácií vrátane prípadných informácií o začatí ochranného prešetrovania a dočasných a konečných zistení prešetrovania.

Článok 103

Vylúčenie z postupov na urovnávanie sporov

Pokiaľ ide o ustanovenia odkazujúce na práva a povinnosti v rámci WTO patriace do rozsahu pôsobnosti tohto pododdielu, zmluvné strany nemôžu využiť postupy na urovnávanie sporov podľa hlavy X (Urovnávanie sporov) časti IV tejto dohody.

Pododdiel B.3

Bilaterálne ochranné opatrenia

Článok 104

Uplatňovanie bilaterálneho ochranného opatrenia

1.   Bez ohľadu na ustanovenia pododdielu B.2 (Multilaterálne ochranné opatrenia), ak sa v dôsledku zníženia alebo odstránenia cla podľa tejto dohody dováža produkt s pôvodom v zmluvnej strane na územie druhej zmluvnej strany v takých zvýšených množstvách, a to v absolútnom vyjadrení alebo relatívne k domácej výrobe, a za takých podmienok, že to predstavuje vážnu ujmu alebo hrozbu vážnej ujmy pre domácich výrobcov podobných alebo priamo konkurujúcich produktov, dovážajúca zmluvná strana môže podľa podmienok a v súlade s postupmi, ktoré sa ustanovujú v tomto pododdiele, prijať vhodné ochranné opatrenia.

2.   Ak sú naplnené podmienky odseku 1, môže dovážajúca zmluvná strana prijať ochranné opatrenia len v jednej z týchto foriem:

a)

pozastavenie ďalšieho znižovania colnej sadzby na príslušný produkt stanoveného v tejto dohode, alebo

b)

zvýšenie colnej sadzby na tento produkt na úroveň, ktorá nepresahuje nižšiu z týchto sadzieb:

i)

colná sadzba uplatňovaná na produkt podľa doložky najvyšších výhod platná v čase prijatia opatrenia, alebo

ii)

colná sadzba uplatňovaná na produkt podľa doložky najvyšších výhod platná v deň bezprostredne predchádzajúci deň nadobudnutia platnosti tejto dohody.

3.   V prípade produktov, ktoré boli úplne liberalizované ešte pred nadobudnutím platnosti tejto dohody na základe colných preferencií udelených pred nadobudnutím platnosti tejto dohody, zmluvná strana EÚ osobitne starostlivo preskúma, či zníženie alebo odstránenie ciel podľa tejto dohody viedlo k zvýšenému dovozu.

4.   V rámci limitov daných preferenčnými bezcolnými kvótami poskytnutými touto dohodou sa nebude uplatňovať žiadne z uvedených opatrení.

Článok 105

Podmienky a obmedzenia

1.   Bilaterálne ochranné opatrenie:

a)

sa smie uplatňovať len v rozsahu nutnom na účel zabránenia alebo nápravy situácie opísanej v článku 104, resp. 109, a len počas takého obdobia, kedy je dané opatrenie nutné na tento účel;

b)

sa nesmie uplatňovať dlhšie ako dva roky. Toto obdobie možno predĺžiť o ďalšie dva roky, ak príslušné orgány dovážajúcej zmluvnej strany zistia v súlade s postupmi uvedenými v tomto pododdiele, že dané opatrenie je naďalej nutné na účel zabránenia alebo nápravy situácie opísanej v článku 104, resp. 109, a to pod podmienkou, že celková doba uplatňovania ochranného opatrenia vrátane obdobia jeho počiatočného uplatňovania a akéhokoľvek jeho predĺženia nepresiahne štyri roky, alebo

c)

sa smie uplatňovať len do uplynutia prechodného obdobia, pričom po jeho uplynutí sa smie uplatňovať, len ak s tým druhá zmluvná strana súhlasí. „Prechodné obdobie“ je obdobie desiatich rokov odo dňa nadobudnutia platnosti tejto dohody. V prípade akéhokoľvek tovaru, pre ktorý sa v zozname obsiahnutom v prílohe I (Odstránenie ciel) zmluvnej strany uplatňujúcej opatrenie stanovuje doba odstraňovania cla trvajúca desať rokov a viac, je prechodným obdobím doba odstraňovania cla pre tento tovar stanovená v uvedenom zozname plus tri roky.

2.   Keď zmluvná strana prestane uplatňovať bilaterálne ochranné opatrenie, uplatní sa colná sadzba, ktorá by pre daný tovar platila podľa zoznamu tejto zmluvnej strany.

Článok 106

Dočasné opatrenia

Za kritických okolností, pri ktorých by oneskorenie mohlo spôsobiť ťažko napraviteľnú škodu, môže zmluvná strana uplatniť bilaterálne ochranné opatrenie na dočasnom základe, bez toho, aby naplnila požiadavky článku 116 ods. 1 tejto kapitoly, a to na základe predbežného zistenia, že existuje jasný dôkaz, že dovoz produktu s pôvodom v druhej zmluvnej strane sa v dôsledku zníženia alebo odstránenia cla podľa tejto dohody zvýšil a že takýto dovoz spôsobuje, alebo hrozí, že spôsobí, situáciu opísanú v článku 104, resp. 109. Doba trvania akéhokoľvek dočasného opatrenia nesmie presiahnuť dvesto dní, pričom počas týchto dvesto dní musí zmluvná strana splniť všetky príslušné procedurálne pravidlá stanovené v pododdiele B.4 (Procedurálne pravidlá uplatniteľné na bilaterálne ochranné opatrenia). Zmluvná strana bezodkladne preplatí akékoľvek zvýšenie cla, ak sa na základe prešetrovania opísaného v pododdiele B.4 zistí, že požiadavky článku 104 nie sú splnené. Doba trvania akéhokoľvek dočasného opatrenia sa započítava do doby opísanej v článku 105 ods. 1 písm. b). Príslušná dovážajúca zmluvná strana informuje druhú príslušnú zmluvnú stranu hneď po prijatí takýchto dočasných opatrení a okamžite túto záležitosť na účely jej preskúmania predloží Výboru pre pridruženie, ak o to druhá zmluvná strana požiada.

Článok 107

Kompenzácia a pozastavenie úľav

1.   Zmluvná strana uplatňujúca bilaterálne ochranné opatrenie konzultuje so zmluvnou stranou, na ktorej produkty sa dané opatrenie vzťahuje, s cieľom dosiahnutia vzájomnej dohody o vhodnej kompenzácii liberalizácie obchodu vo forme úľav s v podstate rovnocenným obchodným účinkom. Zmluvná strana poskytne príležitosť na takéto konzultácie najneskôr do 30 dní od začatia uplatňovania bilaterálneho ochranného opatrenia.

2.   Ak nedôjde na základe konzultácií podľa odseku 1 k dohode o kompenzácii liberalizácie obchodu do 30 dní od ich začatia, zmluvná strana, na ktorej produkty sa dané ochranné opatrenie vzťahuje, môže pozastaviť uplatňovanie v podstate rovnocenných úľav voči zmluvnej strane, ktorá ochranné opatrenie uplatňuje.

Článok 108

Interval medzi dvoma opatreniami

Na dovoz určitého produktu, na ktorý sa v minulosti vzťahovalo ochranné opatrenie podľa tohto pododdielu sa môže uplatniť znova takéto ochranné opatrenie, len ak od tohto bezprostredne prechádzajúceho ochranného opatrenia uplynul čas, ktorý sa rovná polovici času, počas ktorého bolo toto bezprostredne prechádzajúce ochranné opatrenie uplatňované.

Článok 109

Najvzdialenejšie regióny

1.   Ak sa dováža akýkoľvek produkt s pôvodom v jednej alebo vo viacerých republikách patriacich k zmluvnej strane Stredná Amerika na územia jedného alebo viacerých najvzdialenejších regiónov zmluvnej strany EÚ v takých zvýšených množstvách a za takých podmienok, že to spôsobuje, alebo hrozí, že spôsobí, vážne zhoršenie hospodárskej situácie v príslušnom najvzdialenejšom regióne či regiónoch zmluvnej strany EÚ, zmluvná strana EÚ môže po preskúmaní alternatívnych riešení výnimočne prijať ochranné opatrenia obmedzujúce sa iba na územie príslušného regiónu či regiónov.

2.   Bez toho, aby tým boli dotknuté ustanovenia odseku 1 platí, že ostatné pravidlá ustanovené v tomto pododdiele uplatniteľné na bilaterálne ochranné opatrenia sú uplatniteľné aj na akékoľvek ochranné opatrenia prijaté podľa tohto článku.

3.   Rada pre pridruženie môže rokovať o tom, či v prípade hrozby vážneho zhoršenia, resp. vážneho zhoršenia hospodárskej situácie v značne nerozvinutých regiónoch republík patriacich k zmluvnej strane Stredná Amerika sa tento článok môže uplatniť aj na tieto regióny.

Pododdiel B.4

Procedurálne pravidlá uplatniteľné na bilaterálne ochranné opatrenia

Článok 110

Rozhodné právo

Pri uplatňovaní bilaterálnych ochranných opatrení sa bude príslušný prešetrovací orgán riadiť ustanoveniami tohto pododdielu a v prípadoch neupravených v tomto pododdiele bude uplatňovať pravidlá stanovené vo svojich vnútroštátnych predpisoch.

Článok 111

Začatie konania

1.   V súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi zmluvných strán môže príslušný prešetrujúci orgán začať konanie týkajúce sa ochranných opatrení na vlastný podnet, na základe získania informácií od jedného, resp. viacerých členských štátov Európskej únie, alebo na základe písomnej žiadosti podanej subjektmi stanovenými vo vnútroštátnych právnych predpisoch. V prípade, že sa konanie začína na základe písomnej žiadosti, musí subjekt, ktorý žiadosť podal, preukázať, že zastupuje domáci priemysel, ktorý vyrába tovar, ktorý je podobný, resp. priamo konkuruje dovážanému tovaru.

2.   Písomné žiadosti sa s výnimkou dôverných informácií hneď po podaní sprístupnia na účely umožnenia verejnej kontroly.

3.   Po začatí konania týkajúceho sa ochranných opatrení uverejní príslušný prešetrujúci orgán oznámenie o začatí konania v úradnom vestníku danej zmluvnej strany. V tomto oznámení sa podľa potreby uvedie subjekt, ktorý podal písomnú žiadosť, dovážaný tovar, ktorý je predmetom konania, podpoložka a číslo colnej položky, pod ktorou je tovar colne zatriedený, povaha a časový rozvrh zisťovania, ktoré sa má uskutočniť, čas a miesto verejného vypočutia alebo lehota, v ktorej môžu zainteresované strany požiadať o ústne vypočutie zo strany prešetrujúceho orgánu, lehota, v ktorej môžu zainteresované strany oznámiť svoje stanoviská písomne a predkladať informácie, miesto, kde sú písomná žiadosť a akékoľvek iné dokumenty nemajúce dôverný charakter, ktoré tvoria súčasť spisu, k dispozícii na nahliadnutie a názov, adresa a telefónne číslo útvaru, ktorý poskytne ďalšie informácie.

4.   Pokiaľ ide o konanie týkajúce sa ochranných opatrení, ktoré bolo začaté na základe písomnej žiadosti podanej subjektom, ktorý o sebe tvrdí, že zastupuje domáci priemysel, príslušný prešetrujúci orgán uverejní oznámenie podľa odseku 3 až po tom, ako dôkladne posúdi, či písomná žiadosť spĺňa požiadavky vyplývajúce z jeho vnútroštátnych právnych predpisov.

Článok 112

Prešetrovanie

1.   Zmluvná strana môže uplatniť ochranné opatrenie len po uskutočnení prešetrenia zo strany jej príslušného prešetrujúceho orgánu na základe postupov stanovených v tomto pododdiele. Súčasťou tohto prešetrovania musí byť primerané verejné oznámenie všetkým zainteresovaným stranám, ako aj verejné vypočutia, resp. iné vhodné prostriedky, prostredníctvom ktorých môžu dovozcovia, vývozcovia a ostatné zainteresované strany predložiť dôkazy a svoje stanoviská, a takisto aj príležitosť vyjadriť sa k vyjadreniam ostatných strán.

2.   Každá zmluvná strana zabezpečí, aby jej príslušný prešetrujúci orgán ukončil každé takéto prešetrovanie do dvanástich mesiacov odo dňa jeho začatia.

Článok 113

Dôkaz o ujme a príčinná súvislosť

1.   Príslušný prešetrujúci orgán v rámci konania vyhodnocuje všetky relevantné faktory objektívnej a vyčísliteľnej povahy, ktoré ovplyvňujú situáciu v domácom priemysle, najmä mieru a objem zvýšenia dovozu príslušného tovaru, a to v absolútnom vyjadrení alebo relatívne k domácej výrobe, podiel zvýšeného dovozu na domácom trhu a zmeny v úrovni predaja, výroby, produktivity, využívania kapacít, ziskov a strát a v zamestnanosti.

2.   K zisteniu, či zvýšený dovoz spôsobil, resp. hrozí, že spôsobí, situáciu opísanú v článku 104, resp. 109, sa dospeje, len ak sa prešetrovaním na základe objektívnych dôkazov preukáže existencia jasnej príčinnej súvislosti medzi zvýšeným dovozom príslušného tovaru a situáciou opísanou v článku 104, resp. 109. Ak situáciu opísanú v článku 104, resp. 109 spôsobujú v rovnakom čase iné faktory ako zvýšený dovoz, takáto ujma alebo vážne zhoršenie hospodárskej situácie sa nebude pripisovať zvýšenému dovozu.

Článok 114

Vypočutia

V rámci všetkých konaní príslušný prešetrujúci orgán:

a)

po primeranom verejnom oznámení uskutoční verejné vypočutie, aby všetkým zainteresovaným stranám a zastupujúcim združeniam spotrebiteľov umožnil účasť osobne alebo v zastúpení, ako aj predložiť dôkazy a byť vypočutý v otázke vážnej ujmy alebo hrozby vážnej ujmy, a zabezpečí primerané prostriedky nápravy, alebo

b)

poskytne všetkým zainteresovaným stranám príležitosť na vypočutie, ak o to písomne požiadali v lehote stanovenej v oznámení o začatí konania a preukázali, že by ich skutočne mohol ovplyvniť výsledok prešetrovania a že pre ich ústne vypočutie existujú osobitné dôvody.

Článok 115

Dôverné informácie

S akýmikoľvek informáciami, ktoré majú dôverný charakter alebo ktoré boli poskytnuté ako dôverné, bude príslušný prešetrujúci orgán po preukázaní oprávnených dôvodov zaobchádzať ako s dôvernými. Takéto informácie sa nezverejnia bez súhlasu strany, ktorá ich poskytla. Strany poskytujúce dôverné informácie môžu byť požiadané, aby predložili ich zhrnutie, ktoré nemá dôverný charakter, alebo, ak tieto strany uvedú, že takéto informácie nie je možné zhrnúť, aby uviedli dôvody, prečo nie je možné predložiť ich zhrnutie. Ak však príslušný prešetrujúci orgán zistí, že žiadosť o dôverné zaobchádzanie nie je opodstatnená a ak príslušná strana nie je ochotná zverejniť takéto informácie alebo povoliť ich zverejnenie vo všeobecnej forme alebo vo forme zhrnutia, tento orgán nemusí brať takéto informácie do úvahy, ak mu nemožno pomocou vhodných zdrojov uspokojivo dokázať, že predmetné informácie sú správne.

Článok 116

Oznámenie a zverejnenie

1.   Ak sa zmluvná strana domnieva, že existuje jedna z okolností uvedených v článku 104, resp. 109, okamžite túto záležitosť na účely jej preskúmania predloží Výboru pre pridruženie. Výbor pre pridruženie môže predložiť akékoľvek odporúčanie potrebné na nápravu vzniknutých okolností. Ak Výbor pre pridruženie nepredloží žiadne odporúčanie zamerané na nápravu daných okolností, alebo ak sa do 30 dní odo dňa predloženia danej záležitosti Výboru pre pridruženie nedosiahne žiadne iné uspokojivé riešenie, dovážajúca zmluvná strana môže v súlade s týmto pododdielom prijať vhodné opatrenia na nápravu daných okolností.

2.   Príslušný prešetrujúci orgán poskytne vyvážajúcej zmluvnej strane všetky príslušné informácie, a to okrem iného dôkaz o ujme alebo o vážnom zhoršení hospodárskej situácie, ku ktorým došlo v dôsledku zvýšeného dovozu, presný opis príslušného tovaru, informáciu o navrhovaných opatreniach, ako aj informáciu o navrhovanom dátume uloženia opatrení a o predpokladanej dobe trvania ich uplatňovania.

3.   Príslušný prešetrujúci orgán okrem toho uverejní v úradnom vestníku svojej zmluvnej strany svoje zistenia a zdôvodnené závery, ku ktorým dospel v súvislosti so všetkými príslušnými skutkovými a právnymi otázkami, a to okrem iného opis dovážaného tovaru a situácie, ktorá bola dôvodom na uloženie opatrení v súlade s článkom 104, resp. 109, príčinnej súvislosti medzi touto situáciou a zvýšeným dovozom, ako aj informáciu o forme, úrovni a dobe trvania opatrení.

4.   Príslušný prešetrujúci orgán nezverejní žiadne informácie, ktoré mu boli poskytnuté na základe akéhokoľvek záväzku týkajúceho sa dôverných informácií, ktorý na seba prípadne prevzal v priebehu konania.

KAPITOLA 3

Uľahčenia v rámci colnej oblasti a obchodu

Článok 117

Ciele

1.   Zmluvné strany uznávajú význam, ktorý majú otázky uľahčenia v rámci colnej oblasti a obchodu v kontexte rozvíjajúceho sa globálneho obchodného prostredia. Dohodli sa na posilnení spolupráce v tejto oblasti s cieľom zabezpečiť, aby príslušné právne predpisy a postupy, ako aj administratívne kapacity príslušných správnych orgánov, plnili cieľ účinnej kontroly a podpory uľahčenia obchodu, ako aj na pomoci pri podpore rozvoja a regionálnej integrácie republík patriacich k zmluvnej strane Stredná Amerika.

2.   Zmluvné strany uznávajú, že sa žiadnym spôsobom nesmú ohroziť legitímne ciele verejnej politiky vrátane tých, ktoré sa týkajú bezpečnosti a predchádzania podvodom.

Článok 118

Postupy v oblasti ciel a obchodu

1.   Zmluvné strany sa dohodli, že ich colné právne predpisy, ustanovenia a postupy budú založené na:

a)

medzinárodných nástrojoch a normách uplatniteľných v colnej oblasti vrátane Systému noriem WCO na zabezpečenie a uľahčenie globálneho obchodu, ako aj medzinárodného dohovoru o harmonizovanom systéme opisu a číselného označovania tovaru;

b)

ochrane a uľahčení zákonného obchodu prostredníctvom účinného presadzovania a dodržiavania požiadaviek stanovených v colných právnych predpisoch;

c)

právnych predpisoch, ktoré predchádzajú zbytočnému alebo diskriminačnému zaťažovaniu, chránia pred colnými podvodmi a vytvárajú podmienky pre dosiahnutie vysokých úrovní dodržiavania predpisov;

d)

uplatňovaní moderných colných metód vrátane riadenia rizika, zjednodušenia postupov pre vstup a prepustenie tovaru, kontrol po prepustení a metód auditu spoločností;

e)

systéme záväzných pravidiel v colných záležitostiach, a to najmä pokiaľ ide o colné zatrieďovanie a pravidlá pôvodu, v súlade s pravidlami stanovenými v právnych predpisoch zmluvných strán;

f)

postupnom rozvoji systémov vrátane systémov zakladajúcich sa na informačných technológiách, aby sa uľahčila elektronická výmena údajov v rámci colných správ a s inými súvisiacimi verejnými orgánmi;

g)

pravidlách, ktoré zabezpečia, aby všetky sankcie uložené za menej závažné porušenia colných predpisov alebo procedurálnych požiadaviek boli primerané a nediskriminačné a aby ich uplatňovanie neviedlo k zbytočným prieťahom;

h)

poplatkoch a platbách, ktoré sú primerané a obmedzujú sa len na sumu nákladov na službu poskytovanú v súvislosti s konkrétnou transakciou a ktoré sa nevypočítavajú na základe ad valorem. Za poskytnutie konzulárnych služieb sa poplatky ani iné platby neukladajú, a

i)

odstránení všetkých požiadaviek na povinné kontroly pred odoslaním tovaru v súlade s dohodou WTO o kontrole pred odosielaním, resp. na akékoľvek iné kontrolné činnosti, ktoré na mieste určenia vykonávajú pred colným konaním súkromné spoločnosti.

2.   Zmluvné strany sa dohodli, že ich colné právne predpisy, ustanovenia a postupy sa budú v čo najširšom možnom rozsahu zakladať na podstatných prvkoch zmeneného a doplneného Medzinárodného dohovoru o zjednodušení a harmonizácii colných postupov (revidovaný Kjótsky dohovor) a príloh k nemu.

3.   V záujme zlepšenia pracovných metód a zabezpečenia, aby sa v súvislosti s colnými úkonmi dodržiavali zásady nediskriminácie, transparentnosti, efektívnosti, integrity a zodpovednosti, sa zmluvné strany zaväzujú, že:

a)

v čo najširšom možnom rozsahu prijmú kroky na zníženie množstva, zjednodušenie a štandardizáciu údajov a dokumentácie požadovaných colnými a inými súvisiacimi verejnými orgánmi;

b)

tam, kde je to možné, zjednodušia požiadavky a formality spojené s prepúšťaním a vybavovaním tovaru v záujme ich urýchlenia;

c)

zabezpečia účinné, promptné, nediskriminačné a ľahko dostupné postupy, ktoré v súlade s právnymi predpismi jednotlivých zmluvných strán umožnia právo na odvolanie sa proti colným administratívnym opatreniam, výrokom a rozhodnutiam, ktoré majú vplyv na dovoz, vývoz alebo tovar v tranzite. Prípadné poplatky musia byť úmerné nákladom na odvolacie postupy, a

d)

prijmú opatrenia na zabezpečenie dodržiavania najvyšších noriem integrity.

4.   Zmluvné strany zabezpečia, aby sa právne predpisy týkajúce sa colných deklarantov zakladali na transparentných a primeraných pravidlách. V prípade, že zmluvná strana požaduje, aby boli povinne využívaní colní deklaranti, právnické osoby môžu využívať svojich vlastných vnútropodnikových colných deklarantov, ktorým na tento účel udelil licenciu príslušný orgán. Týmto ustanovením nie sú dotknuté stanoviská zmluvných strán v rámci multilaterálnych rokovaní.

Článok 119

Tranzit

1.   Zmluvné strany zabezpečia slobodný tranzit cez svoje územia v súlade so zásadami obsiahnutými v článku V dohody GATT z roku 1994.

2.   Akékoľvek obmedzenia, kontroly alebo požiadavky musia spĺňať legitímny cieľ verejnej politiky, musia byť nediskriminačné, primerané a uplatňované jednotne.

3.   Bez toho, aby tým bol dotknutý výkon legitímnej colnej kontroly a dohľadu nad tovarom v tranzite, platí, že každá zmluvná strana poskytne tovaru v režime tranzitu na územie alebo z územia ktorejkoľvek zmluvnej strany zaobchádzanie, ktoré nebude menej priaznivé, než je zaobchádzanie poskytnuté tovaru v režime tranzitu cez jej územie.

4.   Zmluvné strany v súlade so zásadami obsiahnutými v článku V dohody GATT z roku 1994 zavedú režimy, ktoré umožnia tranzit tovaru bez výberu ciel, tranzitných ciel alebo iných platieb ukladaných v súvislosti s tranzitom, s výnimkou platieb za prepravu alebo platieb úmerných administratívnym nákladom spojeným s tranzitom, resp. nákladom na poskytnuté služby, a s výhradou poskytnutia príslušnej záruky.

5.   Zmluvné strany podporujú a vykonávajú regionálne úpravy tranzitu s cieľom znížiť prekážky obchodu.

6.   Zmluvné strany zabezpečujú spoluprácu a koordináciu všetkých dotknutých orgánov a agentúr na svojom území s cieľom uľahčiť režim tranzitu a podporiť cezhraničnú spoluprácu.

Článok 120

Vzťahy s podnikateľskou komunitou

Zmluvné strany sa dohodli, že:

a)

zabezpečia, aby všetky právne predpisy, postupy, poplatky a platby, ako aj ďalšie potrebné informácie, boli verejne dostupné, a to v čo najväčšej miere v elektronickej podobe.

Zmluvné strany zverejnia relevantné oznámenia administratívnej povahy vrátane požiadaviek a postupov pre vstup tovaru, pracovnej doby a prevádzkových postupov colných úradov a kontaktných miest, kde možno adresovať žiadosti o informácie;

b)

že sú potrebné včasné a pravidelné konzultácie so zástupcami zainteresovaných strán o návrhoch právnych predpisov a postupoch týkajúcich sa ciel. Na tento účel každá zmluvná strana zavedie vhodné a pravidelné konzultačné mechanizmy;

c)

medzi uverejnením a nadobudnutím účinnosti nových alebo zmenených a doplnených právnych predpisov, postupov, poplatkov alebo platieb musí uplynúť dostatočne dlhý čas (6);

d)

posilnia spoluprácu s podnikateľskou komunitou prostredníctvom využívania nesvojvoľných a verejne dostupných postupov, ako sú memorandá o porozumení založené na memorandách uverejnených WCO, a

e)

zabezpečia, aby ich príslušné colné a súvisiace požiadavky a postupy naďalej spĺňali potreby obchodnej komunity, riadili sa najlepšími postupmi a pokiaľ možno čo najmenej obmedzovali obchod.

Článok 121

Colné hodnotenie

Pravidlá colného hodnotenia uplatňované na recipročný obchod medzi zmluvnými stranami sa riadia Dohodou WTO o uplatňovaní článku VII Všeobecnej dohody o clách a obchode z roku 1994 (ďalej len „dohoda o colnej hodnote“).

Článok 122

Riadenie rizík

Každá zmluvná strana bude uplatňovať systémy riadenia rizík, ktoré jej colným orgánom umožnia zamerať kontrolné činnosti na vysokorizikový tovar a ktoré zjednodušia vybavovanie a pohyb nízkorizikového tovaru.

Článok 123

Podvýbor pre uľahčenia v rámci colnej oblasti a obchodu a pre pravidlá pôvodu

1.   Zmluvné strany týmto v súlade s článkom 348 a v zmysle prílohy XXI (Podvýbory) zriaďujú Podvýbor pre uľahčenia v rámci colnej oblasti a obchodu a pre pravidlá pôvodu.

2.   Medzi funkcie tohto podvýboru patrí:

a)

monitorovanie vykonávania a správy ustanovení tejto kapitoly a prílohy II (týkajúcej sa vymedzenia pojmu „produkty s pôvodom“ a metód administratívnej spolupráce) tejto dohody;

b)

zabezpečovanie fóra pre konzultácie a diskusie o všetkých otázkach týkajúcich sa ciel, a to najmä, okrem iného, o colných postupoch, colnej hodnote, colných režimoch, colnej nomenklatúre, colnej spolupráci a vzájomnej administratívnej pomoci v colných záležitostiach;

c)

zabezpečovanie fóra pre konzultácie a diskusiu o otázkach týkajúcich sa pravidiel pôvodu a administratívnej spolupráce;

d)

posilnenie spolupráce pri vývoji, uplatňovaní a presadzovaní colných postupov, vzájomnej administratívnej pomoci v colných záležitostiach, pravidiel pôvodu a administratívnej spolupráce;

e)

zaoberať sa žiadosťami o zmenu pravidiel pôvodu a predkladať Výboru pre pridruženie výsledky analýz a odporúčania;

f)

plniť úlohy a funkcie stanovené v prílohe II (týkajúcej sa vymedzenia pojmu „produkty s pôvodom“ a metód administratívnej spolupráce) tejto dohody;

g)

posilňovať spoluprácu, pokiaľ ide o budovanie kapacít a technickú pomoc, a

h)

zaoberať sa akýmikoľvek inými otázkami, ktorými ho poverí Výbor pre pridruženie.

3.   Zmluvné strany sa môžu dohodnúť na stretnutiach ad hoc zameraných na otázky colnej spolupráce alebo pravidiel pôvodu alebo vzájomnej administratívnej pomoci.

Článok 124

Spolupráca a technická pomoc v súvislosti s uľahčeniami v rámci colnej oblasti a obchodu

Opatrenia technickej pomoci potrebné na vykonávanie tejto kapitoly sa stanovujú v článkoch 53 a 54 hlavy VI (Hospodársky rozvoj a rozvoj obchodu) časti III tejto dohody.

KAPITOLA 4

Technické prekážky obchodu

Článok 125

Ciele

1.   Cieľom tejto kapitoly je uľahčiť a zvýšiť obchod s tovarom, a to prostredníctvom odhaľovania zbytočných prekážok obchodu medzi zmluvnými stranami, ako aj prostredníctvom predchádzania týmto prekážkam a odstraňovania týchto prekážok, ktoré môžu vznikať v dôsledku vypracovania, prijímania a uplatňovania technických predpisov, noriem a postupov posudzovania zhody v zmysle Dohody WTO o technických prekážkach obchodu (ďalej len „dohoda o technických prekážkach obchodu“).

2.   Zmluvné strany sa zaväzujú spolupracovať s cieľom posilniť regionálnu integráciu v rámci zmluvných strán, ako aj na spoluprácu v záležitostiach týkajúcich sa technických prekážok obchodu.

3.   Zmluvné strany sa zaväzujú vytvoriť a posilniť technické kapacity v záležitostiach týkajúcich sa technických prekážok obchodu s cieľom zlepšiť prístup na ich príslušné trhy.

Článok 126

Všeobecné ustanovenia

Zmluvné strany opätovne potvrdzujú svoje existujúce práva a povinnosti voči sebe navzájom, ktoré im vyplývajú z dohody o technických prekážkach obchodu, ktorá sa týmto začleňuje do tejto dohody a stáva sa jej súčasťou. Zmluvné strany venujú osobitnú pozornosť článku 12 dohody o technických prekážkach obchodu o osobitnom a diferencovanom zaobchádzaní.

Článok 127

Rozsah a pôsobnosť

1.   Táto kapitola sa vzťahuje na vypracovanie, prijatie a uplatňovanie technických predpisov, noriem a postupov posudzovania zhody, ako je vymedzené v dohode o technických prekážkach obchodu, ktoré môžu mať vplyv na obchod s tovarom medzi zmluvnými stranami.

2.   Bez ohľadu na ustanovenia odseku 1 platí, že táto kapitola sa nevzťahuje na sanitárne a fytosanitárne opatrenia v zmysle ich vymedzenia obsiahnutého v prílohe A Dohody WTO o uplatňovaní sanitárnych a fytosanitárnych opatrení (ďalej len „dohoda o sanitárnych a fytosanitárnych opatreniach“), ani na nákupné špecifikácie vypracované vládnymi subjektmi v súvislosti s výrobnými, resp. spotrebnými požiadavkami týchto vládnych subjektov, ktoré sú upravené hlavou V (Verejné obstarávanie) časti IV tejto dohody.

Článok 128

Vymedzenia pojmov

Na účely tejto kapitoly sa uplatňujú vymedzenia pojmov obsiahnuté v prílohe I k dohode o technických prekážkach obchodu.

Článok 129

Technické predpisy

Zmluvné strany sa dohodli, že sa budú snažiť čo najefektívnejšie využívať osvedčené regulačné postupy v zmysle dohody o technických prekážkach obchodu. Zmluvné strany sa najmä dohodli, že budú:

a)

používať medzinárodné normy ako základ pre technické predpisy vrátane postupov posudzovania zhody, a to s výnimkou pre prípady, keď by takéto medzinárodné normy boli neúčinným alebo nevhodným prostriedkom na dosiahnutie sledovaných legitímnych cieľov; v prípade, že by sa tieto medzinárodné normy nepoužili ako základ, zmluvné strany sa dohodli, že na požiadanie druhej zmluvnej strany vysvetlia dôvody, na základe ktorých boli tieto normy považované za nevhodné, resp. neúčinné na dosiahnutie sledovaného cieľa;

b)

podporovať rozvoj regionálnych technických predpisov, a že tieto regionálne predpisy nahradia v záujme uľahčenia obchodu medzi zmluvnými stranami vnútroštátne technické predpisy;

c)

vytvárať mechanizmy na lepšie informovanie priemyselného odvetvia druhej zmluvnej strany o technických predpisoch (napr. prostredníctvom verejne prístupnej webovej stránky), a

d)

poskytovať druhej zmluvnej strane, resp. jej hospodárskym subjektom na požiadanie a bez zbytočného odkladu informácie a prípadne písomné usmernenia týkajúce sa dodržiavania ich technických predpisov.

Článok 130

Normy

1.   Zmluvné strany potvrdzujú svoj záväzok na základe článku 4 ods. 1 dohody o technických prekážkach obchodu, v zmysle ktorého majú zabezpečiť, aby ich normalizačné orgány prijali a dodržiavali kódex osvedčených postupov pri vypracúvaní, prijímaní a uplatňovaní noriem, ktorý je uvedený v prílohe 3 k dohode o technických prekážkach obchodu.

2.   Zmluvné strany sa zaväzujú, že:

a)

zabezpečiť riadnu súčinnosť regulačných orgánov s vnútroštátnymi, regionálnymi alebo medzinárodnými normalizačnými orgánmi;

b)

zabezpečiť uplatňovanie zásad stanovených v Rozhodnutí výboru o zásadách pre vypracovanie medzinárodných noriem, príručiek a odporúčaní v súvislosti s článkami 2 a 5 a prílohou 3 k tejto dohode, ktoré prijal Výbor WTO pre technické prekážky obchodu 13. novembra 2000;

c)

zabezpečiť, aby ich normalizačné orgány spolupracovali v záujme toho, aby sa medzinárodná práca v oblasti normalizácie podľa možnosti využívala ako základ pri rozvoji noriem na regionálnej úrovni;

d)

podporovať rozvoj regionálnych noriem. V prípade, že sa prijme regionálna norma, táto norma v plnom rozsahu nahradí všetky existujúce vnútroštátne normy;

e)

vymieňať si informácie o tom, ako využívajú normy v súvislosti s technickými predpismi, a podľa možnosti ustanoviť, že normy nie sú povinné, a

f)

vymieňať si informácie a odborné znalosti o práci medzinárodných, regionálnych a vnútroštátnych normalizačných orgánov, o rozsahu, v akom sa medzinárodné normy využívajú ako základ pre ich vnútroštátne a regionálne normy, ako aj všeobecné informácie o dohodách o spolupráci, ktoré zmluvné strany využívajú v rámci normalizácie.

Článok 131

Posudzovanie zhody a akreditácia

1.   Zmluvné strany uznávajú, že existuje široké spektrum mechanizmov posudzovania zhody, ktoré uľahčujú prijatie produktov na území zmluvných strán, a to vrátane:

a)

prijatia vyhlásenia dodávateľa o zhode;

b)

určenia orgánov posudzovania zhody so sídlom na území druhej zmluvnej strany;

c)

prijatie výsledkov postupov posudzovania zhody zo strany orgánov so sídlom na území druhej zmluvnej strany, a

d)

dobrovoľných dohôd medzi orgánmi posudzovania zhody na území každej zmluvnej strany.

2.   V súlade s uvedeným sa zmluvné strany zaväzujú, že:

a)

v súlade s článkom 5 bodom 1.2 dohody o technických prekážkach obchodu nebudú vyžadovať prísnejšie postupy posudzovania zhody, než je nevyhnutné;

b)

zabezpečia, že v prípade, že v súlade s príslušnými vnútroštátnymi právnymi predpismi zmluvnej strany dostali autorizáciu viaceré orgány posudzovania zhody, právne predpisy tejto zmluvnej strany neobmedzia slobodu hospodárskych subjektov rozhodnúť o tom, kde uskutočnia príslušné postupy posudzovania zhody, a

c)

si budú vymieňať si informácie o akreditačnej politike a posúdia, ako najlepšie využiť medzinárodné normy pre akreditáciu, ako aj medzinárodné dohody, na ktorých sa zúčastňujú ich akreditačné orgány, napríklad prostredníctvom mechanizmov Medzinárodnej spolupráce pre akreditáciu laboratórií a Medzinárodného akreditačného fóra.

Článok 132

Osobitné a diferencované zaobchádzanie

Zmluvné strany sa v súlade s ustanoveniami článku 126 tejto kapitoly dohodli, že:

a)

zabezpečia, aby legislatívne opatrenia neobmedzovali uzatváranie dobrovoľných dohôd medzi orgánmi posudzovania zhody so sídlom v republikách patriacich k zmluvnej strane Stredná Amerika a orgánmi posudzovania zhody so sídlom v zmluvnej strane EÚ, a že budú podporovať účasť týchto orgánov na uvedených dohodách;

b)

keď jedna zo zmluvných strán zaznamená určitý problém súvisiaci s uplatňovaným, resp. navrhovaným technickým predpisom, normou alebo postupom posudzovania zhody, ktorý môže mať vplyv na obchod medzi zmluvnými stranami, vyvážajúca zmluvná strana môže požadovať, aby sa jej poskytlo vysvetlenie a usmernenie, ako opatrenie dovážajúcej zmluvnej strany splniť. Dovážajúca zmluvná strana bude tejto žiadosti bezodkladne venovať náležitú pozornosť a zoberie do úvahy obavy vyjadrené vyvážajúcou zmluvnou stranou;

c)

dovážajúca zmluvná strana prostredníctvom svojich príslušných orgánov bezodkladne poskytne vyvážajúcej zmluvnej strane na jej žiadosť informácie týkajúce sa technických predpisov, noriem a postupov posudzovania zhody, ktoré sa vzťahujú na určitú skupinu tovaru alebo konkrétny tovar v súvislosti s ich uvedením na trh dovážajúcej zmluvnej strany, a

d)

v súlade s článkom 12 ods. 3 dohody o technických prekážkach obchodu, zmluvná strana EÚ v rámci vypracovania, resp. uplatňovania technických predpisov, noriem a postupov posudzovania zhody zohľadní osobitné potreby republík patriacich k zmluvnej strane Stredná Amerika týkajúce sa rozvoja, financií a obchodu, a to s cieľom zabezpečiť, aby tieto technické predpisy, normy a postupy posudzovania zhody nevytvárali zbytočné prekážky vývozu týchto republík.

Článok 133

Spolupráca a technická pomoc

Zmluvné strany sa dohodli, že je v ich spoločnom záujme, aby podporovali iniciatívy zamerané na vzájomnú spoluprácu a technickú pomoc v otázkach súvisiacich s technickými prekážkami obchodu. V tejto súvislosti určili viacero činností v rámci spolupráce, ktoré sa stanovujú v článku 57 hlavy VI (Hospodársky rozvoj a rozvoj obchodu) časti III tejto dohody.

Článok 134

Spolupráca a regionálna integrácia

Zmluvné strany sa dohodli, že spolupráca medzi vnútroštátnymi a regionálnymi orgánmi zaoberajúcimi sa technickými prekážkami obchodu, a to vo verejnom aj súkromnom sektore, je dôležitá pre uľahčenie obchodu v rámci regiónov a medzi zmluvnými stranami. Na tento účel sa zaviazali prijať spoločné opatrenia, ktoré môžu byť okrem iného zamerané na:

a)

posilnenie vzájomnej spolupráce v oblasti noriem, technických predpisov, metrológie, akreditácie a posudzovania zhody, a to s cieľom zlepšiť vzájomné pochopenie svojich systémov a v oblastiach spoločného záujmu preskúmať iniciatívy zamerané na uľahčenie obchodu, ktoré povedú k zblíženiu ich regulačných požiadaviek. Na tento účel môžu začať dialóg o regulačných otázkach na horizontálnej, ako aj na odvetvovej úrovni;

b)

stanovenie, rozvoj a podporu iniciatív zameraných na uľahčenie obchodu, a to okrem iného na:

i)

posilňovanie regulačnej spolupráce, napríklad prostredníctvom výmeny informácií, odborných znalostí a údajov a prostredníctvom vedeckej a technickej spolupráce, a to s cieľom zlepšiť spôsob vypracúvania technických predpisov, pokiaľ ide o transparentnosť a konzultácie, a efektívne využívať regulačné zdroje;

ii)

zjednodušenie postupov a požiadaviek, a

iii)

podporu a povzbudzovanie bilaterálnej spolupráce medzi ich verejnými alebo súkromnými organizáciami zodpovednými za metrológiu, normalizáciu, skúšobníctvo, osvedčovanie a akreditáciu;

c)

zmluvná strana na požiadanie náležite zváži návrhy, ktoré predloží druhá zmluvná strana, pokiaľ ide o spoluprácu podľa ustanovení tejto kapitoly.

Článok 135

Transparentnosť a postupy oznamovania

Zmluvné strany sa dohodli, že:

a)

budú plniť svoje povinnosti týkajúce sa transparentnosti, ako sa uvádza v dohode o technických prekážkach obchodu, a že včas upozornia na zavedenie technických predpisov a postupov posudzovania zhody s významným vplyvom na obchod medzi zmluvnými stranami, ako aj, že v prípade zavedenia takýchto technických predpisov, resp. postupov posudzovania zhody poskytnú hospodárskym subjektom dostatok času medzi ich uverejnením a nadobudnutím účinnosti, aby sa im mohli prispôsobiť;

b)

pri podávaní oznámení v súlade s dohodou o technických prekážkach obchodu poskytnú druhej zmluvnej strane minimálne 60 dňovú lehotu od oznámenia na predloženie písomných pripomienok k návrhu, a to okrem prípadov, keď dôjde k naliehavým problémom v súvislosti s ochranou bezpečnosti, zdravia, životného prostredia alebo národnej bezpečnosti, resp. ak by hrozilo, že tieto problémy nastanú, a že, ak je to možné, náležite zvážia odôvodnené žiadosti o predĺženie lehoty na predloženie pripomienok. Táto lehota bude predĺžená, ak to odporučí Výbor WTO pre technické prekážky obchodu, a

c)

náležite zvážia stanoviská druhej zmluvnej strany, ak je časť procesu rozvoja technického predpisu, resp. postupu posudzovania zhody, otvorená pred oznámením WTO na verejnú konzultáciu v súlade s postupmi každého z regiónov, ako aj, že na žiadosť poskytnú písomnú odpoveď na pripomienky druhej zmluvnej strany.

Článok 136

Dohľad nad trhom

Zmluvné strany sa zaväzujú, že:

a)

si budú vymieňať si informácie o dohľade nad trhom a činnostiach v oblasti presadzovania, a

b)

zabezpečia, aby príslušné orgány uskutočňovali dohľad na trhom nezávisle, v záujme vyhnutia sa konfliktu záujmov.

Článok 137

Poplatky

Zmluvné strany sa zaväzujú, že zabezpečia, aby:

a)

všetky poplatky ukladané za posudzovanie zhody produktov s pôvodom na území jednej zmluvnej strany boli spravodlivé v porovnaní s poplatkami ukladanými za posudzovanie zhody podobných produktov s domácim pôvodom alebo s pôvodom na území inej zmluvnej strany, a to pri zohľadnení nákladov na komunikáciu, dopravu a iných nákladov vyplývajúcich z rozdielov medzi polohou zariadení žiadateľa a orgánu posudzovania zhody;

b)

druhá zmluvná strana mala možnosť napadnúť výšku poplatku uloženého za posúdenie zhody produktov v prípade, že tento poplatok je neprimeraný vo vzťahu k nákladom na certifikačnú službu a že znižuje konkurencieschopnosť jej produktov, a

c)

sa v prípade povinného posudzovania zhody predpokladala taká lehota na toto posúdenie, ktorá bude primeraná a spravodlivá v porovnaní medzi dovážanými a domáci produktmi.

Článok 138

Značenie a označovanie

1.   Zmluvné strany sú si vedomé ustanovenia článku 1 prílohy 1 k dohode o technických prekážkach obchodu, že technický predpis môže zahŕňať požiadavky na značenie alebo označovanie produktu alebo sa nimi výlučne zaoberať a súhlasia, že ak sú v ich technických predpisoch obsiahnuté požiadavky na značenie alebo označovanie, budú sa riadiť zásadami článku 2 ods. 2 dohody o technických prekážkach obchodu.

2.   Zmluvné strany sa najmä dohodli, že:

a)

budú požadovať len značenie alebo označovanie, ktoré je pre spotrebiteľov alebo používateľov produktu relevantné, resp. ktoré uvádza, že produkt je v súlade s povinnými technickými požiadavkami (7);

b)

v prípade, že je to nevyhnutné vzhľadom na riziko, ktoré produkty predstavujú pre život alebo zdravie ľudí, zvierat a rastlín, pre životné prostredie alebo vnútroštátnu bezpečnosť, zmluvné strany môžu:

i)

predaj tovaru na svojom trhu podmieniť tým, že sa musia označenia alebo značenia schváliť, registrovať, resp. certifikovať, alebo

ii)

stanoviť požiadavky na vecné charakteristiky alebo vzhľad označenia, a najmä stanoviť, že informácie majú byť umiestnené na konkrétnej časti produktu alebo uvedené v určitom formáte, resp. veľkosti.

Uvedenými ustanoveniami nie sú dotknuté opatrenia, ktoré zmluvné strany prijali v súlade so svojimi internými pravidlami na účely kontroly súladu označení s povinnými požiadavkami a opatreniami, ktoré prijali v záujme regulácie praktík, ktoré by mohli zavádzať spotrebiteľov;

c)

ak zmluvná strana od hospodárskych subjektov vyžaduje používanie jedinečného identifikačného čísla, vydá takéto číslo hospodárskym subjektom druhej zmluvnej strany bez zbytočného odkladu a na nediskriminačnom základe;

d)

V prípade, že to nie je zavádzajúce, nezlučiteľné alebo mätúce v súvislosti s informáciami, ktoré sa požadujú v krajine určenia tovaru, zmluvné strany povolia:

i)

uvedenie informácií aj v iných jazykoch popri jazyku požadovanom v krajine určenia tovaru;

ii)

uvedenie medzinárodných nomenklatúr, piktogramov, symbolov alebo grafických prvkov, a

iii)

uvedenie aj iných informácií, ako sú informácie, ktoré sa požadujú v krajine určenia tovaru;

e)

zmluvná strana sa v prípade, že tým nebudú ohrozené legitímne ciele podľa dohody o technických prekážkach obchodu a že informácie sa budú môcť náležite dostať k spotrebiteľovi, bude snažiť akceptovať skôr dočasné alebo odstrániteľné označenia alebo značenie alebo označovanie v sprievodnom dokumente ako označenia alebo značky fyzicky pripojené k produktu, a

f)

zmluvné strany umožnia uskutočňovať označovanie a opravu označovania v krajine určenia ešte pred uvedením tovaru na trh.

3.   Zmluvné strany sa pri zohľadnení odseku 2 dohodli, že ak zmluvná strana vyžaduje značenie alebo označovanie textilu, odevov a obuvi, požiadavka trvalého označenia sa môže týkať len týchto informácií:

a)

pokiaľ ide o textil a odevy: obsah vlákien, krajina pôvodu, bezpečnostné pokyny pre osobitné použitia a návod na údržbu, a

b)

pokiaľ ide o obuv: prevládajúce materiály hlavných častí, bezpečnostné pokyny pre osobitné použitia a krajina pôvodu.

4.   Zmluvné strany začnú uplatňovať ustanovenia tohto článku najneskôr do jedného roka od nadobudnutia platnosti tejto dohody.

Článok 139

Podvýbor pre technické prekážky obchodu

1.   Zmluvné strany týmto v súlade s článkom 348 a v zmysle prílohy XXI (Podvýbory) zriaďujú Podvýbor pre technické prekážky obchodu.

2.   Podvýbor má tieto funkcie:

a)

rokovať o akýchkoľvek otázkach súvisiacich s uplatňovaním tejto kapitoly, ktoré by mohli mať vplyv na obchod medzi zmluvnými stranami;

b)

monitorovať uplatňovanie a správu ustanovení tejto kapitoly; okamžite riešiť akúkoľvek otázku, ktorú predloží ktorákoľvek zmluvná strana, týkajúcu sa vypracovania, prijatia, uplatňovania alebo presadzovania noriem, technických predpisov a postupov posudzovania zhody; na žiadosť ktorejkoľvek zmluvnej strany konzultovať o akejkoľvek záležitosti vyplývajúcej z tejto kapitoly;

c)

uľahčovať výmenu informácií o technických predpisoch, normách a postupoch posudzovania zhody;

d)

byť v rámci rozsahu pôsobnosti a cieľa tejto kapitoly fórom pre diskusiu zameranú na riešenie problémov alebo otázok, ktoré prekážajú obchodu alebo ho obmedzujú;

e)

posilňovať spoluprácu pri vypracúvaní a zlepšovaní noriem, technických predpisov a postupov posudzovania zhody vrátane výmeny informácií medzi príslušnými verejnými a súkromnými subjektmi, ktoré sa touto problematikou zaoberajú, a podpory priamych stykov medzi mimovládnymi subjektmi, ako sú normalizačné, akreditačné a certifikačné subjekty;

f)

uľahčenie výmeny informácií o činnosti mimovládnych, regionálnych a multilaterálnych fór, ktoré pôsobia v oblasti technických predpisov, normalizácie a postupov posudzovania zhody;

g)

skúmať spôsoby uľahčenia obchodu medzi zmluvnými stranami;

h)

podávať správy o programoch spolupráce vytvorených podľa článku 57 hlavy VI (Hospodársky rozvoj a rozvoj obchodu) časti III tejto dohody, o výsledkoch, ktoré sa v rámci nich dosiahli, ako aj o vplyve týchto projektov v rámci uľahčovania obchodu a vykonávania ustanovení tejto kapitoly;

i)

preskúmavať túto kapitolu v súvislosti s akýmkoľvek vývojom, pokiaľ ide o dohodu o technických prekážkach obchodu;

j)

podávať Výboru pre pridruženie správy o vykonávaní ustanovení tejto kapitoly, a to najmä o pokroku dosiahnutom pri plnení stanovených cieľov a ustanovení týkajúcich sa osobitného a diferencovaného zaobchádzania;

k)

prijímať akékoľvek opatrenia, ktoré zmluvným stranám podľa ich názoru pomáhajú pri vykonávaní tejto kapitoly;

l)

nadviazať dialóg medzi regulačnými orgánmi v súlade s článkom 134 písm. a) tejto kapitoly a prípadne medzi pracovnými skupinami, a to na účely prerokovania rôznych otázok, ktoré zmluvné strany zaujímajú. Členmi, resp. konzultantmi pracovných skupín môžu byť mimovládni odborníci a zainteresované strany, a

m)

zaoberať sa akýmikoľvek inými otázkami, ktorými ho poverí Výbor pre pridruženie.

KAPITOLA 5

Sanitárne a fytosanitárne opatrenia

Článok 140

Ciele

Ciele tejto kapitoly sú:

a)

chrániť na území zmluvných strán život alebo zdravie ľudí, zvierat a rastlín a zároveň uľahčiť obchod medzi zmluvnými stranami v rámci rozsahu pôsobnosti tejto kapitoly;

b)

spolupracovať pri ďalšom vykonávaní dohody o sanitárnych a fytosanitárnych opatreniach;

c)

zabezpečiť, aby sanitárne a fytosanitárne opatrenia nevytvárali neopodstatnené prekážky obchodu medzi zmluvnými stranami;

d)

zohľadniť nesúmernosti medzi oboma regiónmi;

e)

posilniť spoluprácu v oblasti sanitárnych a fytosanitárnych opatrení v súlade s časťou III tejto dohody, a to s cieľom posilniť kapacity zmluvných strán v oblasti sanitárnych a fytosanitárnych záležitostí v záujme zlepšenia prístupu na trh druhej zmluvnej strany pri zachovaní úrovne ochrany ľudí, zvierat a rastlín, a

f)

postupne zavádzať do obchodu s tovarom, na ktorý sa vzťahujú sanitárne a fytosanitárne opatrenia, medziregionálny prístup.

Článok 141

Multilaterálne práva a povinnosti

Zmluvné strany opätovne potvrdzujú svoje práva a povinnosti, ktoré im vyplývajú z dohody o sanitárnych a fytosanitárnych opatreniach.

Článok 142

Rozsah pôsobnosti

1.   Táto kapitola sa uplatňuje na všetky sanitárne a fytosanitárne opatrenia ktorejkoľvek zmluvnej strany, ktoré môžu priamo alebo nepriamo ovplyvniť obchod medzi zmluvnými stranami.

2.   Táto kapitola sa neuplatňuje na normy, technické predpisy a postupy posudzovania zhody vymedzené v dohode o technických prekážkach obchodu.

3.   Táto kapitola sa okrem toho uplatňuje aj na spoluprácu v otázkach dobrých životných podmienok zvierat.

Článok 143

Vymedzenia pojmov

Na účely tejto kapitoly sa uplatňujú vymedzenia pojmov obsiahnuté v prílohe A k dohode o sanitárnych a fytosanitárnych opatreniach.

Článok 144

Príslušné orgány

Príslušnými orgánmi zmluvných strán sú orgány príslušné na vykonávanie tejto kapitoly v zmysle prílohy VI (Príslušné orgány). Zmluvné strany sa budú navzájom v súlade s článkom 151 tejto kapitoly informovať o akýchkoľvek zmenách, pokiaľ ide o tieto príslušné orgány.

Článok 145

Všeobecné zásady

1.   Sanitárne a fytosanitárne opatrenia, ktoré budú zmluvné strany uplatňovať, sa budú riadiť zásadami stanovenými v článku 3 dohody o sanitárnych a fytosanitárnych opatreniach.

2.   Sanitárne a fytosanitárne opatrenia nemožno využívať tak, aby sa nimi vytvárali neopodstatnené prekážky obchodu.

3.   Postupy patriace do rozsahu pôsobnosti tejto kapitoly sa uplatňujú transparentným spôsobom, bez zbytočného odkladu a za podmienok a požiadaviek, a to aj pokiaľ ide o náklady, ktoré nesmú byť vyššie než skutočné náklady na službu a ktoré sú spravodlivé v porovnaní s poplatkami ukladanými v prípade podobných domácich produktov zmluvných strán.

4.   Zmluvné strany nebudú bez toho, aby na to mali vedecké alebo technické dôvody, využívať postupy uvedené v odseku 3 ani žiadosti o ďalšie informácie na vytváranie prieťahov v súvislosti s prístupom na trh.

Článok 146

Podmienky dovozu

1.   Vyvážajúca zmluvná strana zabezpečí, aby produkty, ktoré sa vyvážajú do dovážajúcej zmluvnej strany, boli v súlade so sanitárnymi a fytosanitárnymi požiadavkami dovážajúcej zmluvnej strany.

2.   Dovážajúca zmluvná strana zabezpečí, aby sa jej dovozné podmienky uplatňovali primeraným a nediskriminačným spôsobom.

Článok 147

Uľahčenie obchodu

1.   Zoznam prevádzok:

a)

V prípade dovozu živočíšnych produktov poskytne vyvážajúca zmluvná strana dovážajúcej zmluvnej strane svoj zoznam prevádzok, ktoré spĺňajú požiadavky dovážajúcej zmluvnej strany;

b)

Dovážajúca zmluvná strana na žiadosť vyvážajúcej zmluvnej strany sprevádzanú príslušnými sanitárnymi zárukami udelí, a to bez uskutočnenia predchádzajúcej kontroly jednotlivých prevádzok, schválenie prevádzkam uvedeným v prílohe VII (Požiadavky a ustanovenia týkajúce sa schvaľovania prevádzok na výrobu produktov živočíšneho pôvodu), ktoré sa nachádzajú na území vyvážajúcej zmluvnej strany. Toto schválenie bude v súlade s požiadavkami a ustanoveniami uvedenými v prílohe VII a bude sa vzťahovať len na tie kategórie produktov, ktorých dovoz bol povolený;

c)

Sanitárne záruky uvedené v tomto článku môžu zahŕňať relevantné a odôvodnené informácie pre zabezpečenie sanitárneho statusu živých zvierat a živočíšnych produktov, ktoré sa majú doviezť;

d)

Pokiaľ sa nevyžadujú ďalšie informácie, dovážajúca zmluvná strana prijme v súlade so svojimi príslušnými právnymi postupmi nevyhnutné legislatívne, resp. administratívne opatrenia, aby na tomto základe umožnila dovoz do 40 pracovných dní po prijatí žiadosti vyvážajúcej zmluvnej strany sprevádzanej príslušnými sanitárnymi zárukami;

e)

Dovážajúca zmluvná strana bude pravidelne predkladať zoznam žiadostí o schválenie, ktoré boli zamietnuté, ktorý bude obsahovať informácie o tom, čo bolo dôvodom nesúladu, na základe ktorého boli žiadosti o schválenie prevádzok zamietnuté.

2.   Dovozné kontroly a poplatky za kontrolu: akékoľvek poplatky, ktoré sa ukladajú za postupy v súvislosti s dovážanými produktmi, môžu zahŕňať len náklady, ktoré príslušnému orgánu vznikli v súvislosti s uskutočnením dovozných kontrol, nesmú byť vyššie než skutočné náklady na službu a musia byť spravodlivé v porovnaní s poplatkami ukladanými v prípade podobných domácich produktov.

Článok 148

Overovania

1.   Aby sa zachovala dôvera v účinné vykonávanie ustanovení tejto kapitoly, má v rámci rozsahu jej pôsobnosti každá zmluvná strana právo:

a)

vykonávať overenia, pokiaľ ide o celý kontrolný systém príslušného orgánu druhej zmluvnej strany alebo o jeho časť, a to v súlade s usmerneniami uvedenými v prílohe VIII (Usmernenia pre vykonávanie overení). Náklady na takéto overenie znáša zmluvná strana, ktorá ho vykonáva, a

b)

dostať od druhej zmluvnej strany informácie o jej kontrolnom systéme a byť informovaná o kontrolách, ktoré sa na základe tohto systému vykonali.

2.   Zmluvné strany sa podelia o výsledky a závery vyplývajúce z overení uskutočnených na území druhej zmluvnej strany a sprístupnia ich verejnosti.

3.   V prípade, že sa dovážajúca zmluvná strana rozhodne uskutočniť overenie u vyvážajúcej zmluvnej strany, musí to druhej zmluvnej strane oznámiť najmenej 60 pracovných dní pred uskutočnením tohto overenia, s výnimkou naliehavých prípadov a prípadov, keď sa príslušné zmluvné strany dohodnú inak. Akékoľvek zmeny týkajúce sa tohto overenia musia byť schválené príslušnými zmluvnými stranami.

Článok 149

Opatrenia súvisiace so zdravím zvierat a rastlín

1.   Zmluvné strany uznávajú pojem oblasť bez škodcov alebo chorôb a oblasť s nízkym výskytom škodcov alebo chorôb v súlade s dohodou o sanitárnych a fytosanitárnych opatreniach, ako aj s normami, usmerneniami alebo odporúčaniami Svetovej organizácie pre zdravie zvierat (ďalej len „OIE“) a ustanoveniami Medzinárodného dohovoru o ochrane rastlín (ďalej len „IPPC“). Podvýbor uvedený v článku 156 tejto kapitoly môže pri zohľadnení dohody o sanitárnych a fytosanitárnych opatreniach, ako aj príslušných noriem, usmernení alebo odporúčaní OIE a ustanovení IPPC stanoviť ďalšie podrobnosti týkajúce sa postupu uznávania takýchto oblastí. Tento postup zahrnie situácie súvisiace s prepuknutím nákaz a opätovnými zamoreniami.

2.   Zmluvné strany pri stanovovaní oblastí bez škodcov alebo chorôb a oblastí s nízkym výskytom škodcov alebo chorôb zvažujú také faktory, ako je zemepisné umiestnenie, ekosystémy, epidemiologický dohľad a účinnosť sanitárnych a fytosanitárnych kontrol v týchto oblastiach.

3.   Zmluvné strany úzko spolupracujú pri stanovovaní oblastí bez škodcov alebo chorôb a oblastí s nízkym výskytom škodcov a chorôb s cieľom vybudovať vzájomnú dôveru k postupom uplatňovaným každou zmluvnou stranou pri stanovovaní takýchto oblastí.

4.   Pri stanovovaní takýchto oblastí, a to či už po prvýkrát, resp. po prepuknutí choroby zvierat alebo opätovnom zavlečení rastlinných škodcov, vychádza dovážajúca zmluvná strana pri svojom vlastnom stanovisku k zdravotnému stavu zvierat alebo rastlín vyvážajúcej zmluvnej strany alebo jej častí v zásade z informácií, ktoré jej poskytne vyvážajúca zmluvná strana v súlade s dohodou o sanitárnych a fytosanitárnych opatreniach, ako aj s príslušnými normami, usmerneniami alebo odporúčaniami OIE a ustanoveniami IPPC, a zoberie do úvahy stanovisko vyvážajúcej zmluvnej strany.

5.   Ak dovážajúca zmluvná strana neprijme uvedené stanovisko vyvážajúcej zmluvnej strany, vysvetlí svoje dôvody a bude pripravená začať konzultácie.

6.   Vyvážajúca zmluvná strana poskytne dôkazy, ktoré sú potrebné, aby sa objektívne dovážajúcej zmluvnej strane preukázalo, že takéto oblasti sú a pravdepodobne zostanú oblasťami bez škodcov alebo chorôb, resp. oblasťami s nízkym výskytom škodcov alebo chorôb. Na tento účel sa dovážajúcej zmluvnej strane na požiadanie umožní primeraný prístup potrebný na účely kontroly, testovania a iných podobných postupov.

7.   Zmluvné strany uznávajú zásadu členenia na územné jednotky podľa OIE a výrobné miesta a priestory bez škodcov podľa IPPC. Zvážia budúce odporúčania v tejto záležitosti a podvýbor zriadený článkom 156 tejto kapitoly v súlade s tým predloží príslušné odporúčania.

Článok 150

Rovnocennosť

Zmluvné strany môžu prostredníctvom Podvýboru pre sanitárne a fytosanitárne otázky zriadeného článkom 156 rozvíjať ustanovenia o rovnocennosti a budú v súlade s postupmi stanovenými v inštitucionálnych ustanoveniach tejto dohody predkladať odporúčania.

Článok 151

Transparentnosť a výmena informácií

Zmluvné strany:

a)

zabezpečujú transparentnosť, pokiaľ ide o sanitárne a fytosanitárne opatrenia uplatniteľné na obchod;

b)

zlepšujú vzájomné porozumenie, pokiaľ ide o sanitárne a fytosanitárne opatrenia každej zmluvnej strany a ich uplatňovanie;

c)

si vymieňajú informácie o otázkach týkajúcich sa vypracovania a uplatňovania sanitárnych a fytosanitárnych opatrení, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na obchod medzi zmluvnými stranami, s cieľom minimalizovať ich nepriaznivé účinky na obchod, a

d)

na žiadosť ktorejkoľvek zmluvnej strany oznamujú požiadavky, ktoré sa uplatňujú na dovoz konkrétnych produktov.

Článok 152

Oznámenie a konzultácie

1.   Každá zmluvná strana písomne druhej zmluvnej strane oznámi do troch pracovných dní akékoľvek závažné alebo značné riziko pre život alebo zdravie ľudí, zvierat alebo rastlín vrátane potravinových kríz.

2.   Oznámenia sa zašlú kontaktným miestam uvedeným v prílohe IX (Kontaktné mieste a webové stránky). Písomným oznámením je oznámenie poštou, faxom alebo e-mailom.

3.   V prípade, že má zmluvná strana závažné obavy týkajúce sa rizika pre život alebo zdravie ľudí, zvierat alebo rastlín vrátane produktov, s ktorými sa obchoduje, uskutočnia sa na požiadanie čo najskôr konzultácie o tejto situácii. Každá zmluvná strana sa bude za takýchto okolností usilovať poskytnúť všetky informácie, ktoré sú potrebné, aby sa predišlo narušeniu obchodu.

4.   Konzultácie podľa odseku 3 sa môžu uskutočniť prostredníctvom elektronickej pošty, videokonferencie alebo audiokonferencie, resp. akýmikoľvek inými prostriedkami, na ktorých sa zmluvné strany dohodnú. Zmluvná strana, ktorá o konzultácie požiadala, zabezpečí vypracovanie zápisnice z konzultácií, ktorú musia zmluvné strany oficiálne schváliť.

Článok 153

Núdzové opatrenia

1.   V prípade závažného rizika pre život alebo zdravie ľudí, zvierat alebo rastlín môže dovážajúca zmluvná strana prijať opatrenia potrebné na ochranu života alebo zdravia ľudí, zvierat alebo rastlín bez predchádzajúceho oznámenia. Pokiaľ ide o zásielky, ktoré sú v tranzite medzi zmluvnými stranami, dovážajúca zmluvná strana zváži najvhodnejšie a najprimeranejšie riešenie, aby sa zabránilo zbytočnému narušeniu obchodu.

2.   Zmluvná strana, ktorá prijíma opatrenia, bude druhú zmluvnú stranu o tejto skutočnosti informovať čo najskôr, v každom prípade najneskôr do jedného pracovného dňa po prijatí opatrenia. Zmluvné strany môžu požiadať o akékoľvek informácie, ktoré súvisia so sanitárnou a fytosanitárnou situáciou a prijatými opatreniami; zmluvné strany tejto žiadosti vyhovejú hneď, ako budú požadované informácie k dispozícii.

3.   Na žiadosť ktorejkoľvek zo zmluvných strán a v súlade s ustanoveniami článku 152 tejto kapitoly zmluvné strany uskutočnia konzultácie o situácii do 15 pracovných dní po oznámení. Cieľom týchto konzultácií bude predísť zbytočnému narušeniu obchodu. Zmluvné strany môžu zvážiť možnosti prípadného uľahčenia vykonávania týchto opatrení alebo ich nahradenia.

Článok 154

Spolupráca a technická pomoc

1.   Opatrenia v rámci spolupráce a technickej pomoci potrebné na vykonávanie tejto kapitoly sa stanovujú v článku 62 hlavy VI (Hospodársky rozvoj a rozvoj obchodu) časti III tejto dohody.

2.   Zmluvné strany prostredníctvom Podvýboru pre sanitárne a fytosanitárne otázky zriadeného článkom 156 stanovia pracovný program, v ktorom sa okrem iného budú uvádzať potreby v rámci spolupráce a technickej pomoci, s cieľom vybudovať a/alebo posilniť kapacity zmluvných strán, pokiaľ ide o otázky spoločného záujmu v oblasti zdravia ľudí, zvierat a rastlín a bezpečnosti potravín.

Článok 155

Osobitné a diferencované zaobchádzanie

Každá z republík patriacich k zmluvnej strane Stredná Amerika môže uskutočniť priame konzultácie so zmluvnou stranou EÚ, ak zistí konkrétny problém súvisiaci s navrhovaným opatrením zmluvnej strany EÚ, ktoré môže mať vplyv na jej obchod. Na účely takýchto konzultácií môžu slúžiť ako usmernenia rozhodnutia výboru WTO pre sanitárne a fytosanitárne otázky, ako napr. dokument G/SPS/33 v znení zmien a doplnení.

Článok 156

Podvýbor pre sanitárne a fytosanitárne otázky

1.   Zmluvné strany týmto v súlade s článkom 348 a v zmysle prílohy XXI (Podvýbory) zriaďujú Podvýbor pre sanitárne a fytosanitárne otázky.

2.   Podvýbor sa môže zaoberať akýmikoľvek otázkami, ktoré súvisia s právami a povinnosťami podľa tejto kapitoly. Má najmä tieto povinnosti a funkcie:

a)

odporučiť vypracovanie postupov alebo mechanizmov potrebných na vykonávanie tejto kapitoly;

b)

monitorovať pokrok dosahovaný pri vykonávaní tejto kapitoly;

c)

slúžiť ako diskusné fórum o problémoch, ktoré vzniknú pri uplatňovaní určitých sanitárnych alebo fytosanitárnych opatrení, a to s cieľom dosiahnuť vzájomne prijateľné alternatívy. V tejto súvislosti sa na účely konzultácie na žiadosť ktorejkoľvek zmluvnej strany urýchlene zvolá zasadnutie podvýboru;.

d)

v prípade potreby uskutočňovať konzultácie podľa článku 155 tejto kapitoly týkajúce sa osobitného a diferencovaného zaobchádzania;

e)

v prípade potreby uskutočňovať konzultácie podľa článku 157 tejto kapitoly týkajúce sa urovnávania sporov v rámci rozsahu pôsobnosti tejto kapitoly;

f)

podporovať spoluprácu medzi zmluvnými stranami v oblasti dobrých životných podmienok zvierat, a

g)

zaoberať sa akýmikoľvek inými otázkami, ktorými ho poverí Výbor pre pridruženie.

3.   Podvýbor sa na svojom prvom zasadnutí dohodne na svojom rokovacom poriadku, ktorý schváli Výbor pre pridruženie.

Článok 157

Urovnávanie sporov

1.   Ak sa zmluvná strana domnieva, že určité opatrenie druhej zmluvnej strany je alebo môže byť v rozpore s povinnosťami vyplývajúcimi z tejto kapitoly, môže požiadať o technické konzultácie v rámci podvýboru zriadeného článkom 156. Príslušné orgány uvedené v prílohe VI (Príslušné orgány) uľahčia tieto konzultácie.

2.   Pokiaľ sa strany sporu nedohodnú inak, platí, že ak je spor predmetom konzultácií v rámci podvýboru podľa odseku 1, tieto konzultácie nahrádzajú konzultácie podľa článku 310 hlavy X (Urovnávanie sporov) časti IV tejto dohody. Konzultácie v rámci podvýboru sa považujú za ukončené do 30 dní odo dňa predloženia žiadosti, pokiaľ sa konzultujúce strany nedohodnú na ich pokračovaní. Tieto konzultácie sa môžu uskutočniť prostredníctvom telefonickej konferencie, videokonferencie, resp. akýmikoľvek inými prostriedkami, na ktorých sa zmluvné strany dohodnú.

KAPITOLA 6

Výnimky týkajúce sa tovaru

Článok 158

Všeobecné výnimky

1.   Článok XX dohody GATT z roku 1994 a vysvetľujúce poznámky k tomuto článku sa začleňujú do tejto dohody a stávajú sa jej neoddeliteľnou súčasťou.

2.   Zmluvné strany uznávajú, že článok XX písm. b) dohody GATT z roku 1994 sa môže takisto vzťahovať aj na environmentálne opatrenia potrebné na ochranu života alebo zdravia ľudí, zvierat alebo rastlín a že článok XX písm. g) dohody GATT z roku 1994 sa vzťahuje na opatrenia súvisiace s ochranou živých a neživých neobnoviteľných prírodných zdrojov.

3.   Zmluvné strany uznávajú, že na žiadosť ktorejkoľvek zmluvnej strany a ešte pred prijatím akýchkoľvek opatrení podľa článku XX písm. i) a článku XX písm. j) dohody GATT z roku 1994 vyvážajúca zmluvná strana, ktorá má v úmysle prijať predmetné opatrenia, poskytne druhej zmluvnej strane všetky relevantné informácie. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť na akýchkoľvek prostriedkoch potrebných na ukončenie stavu, ktorý si vyžaduje opatrenia. Ak sa do 30 dní nedosiahne dohoda, môže vyvážajúca zmluvná strana na vývoz príslušného produktu uplatniť opatrenia podľa tohto článku. V prípade, že výnimočné a kritické okolnosti, ktoré si vyžadujú okamžité kroky, znemožňujú predchádzajúce informovanie alebo preskúmanie, zmluvná strana, ktorá má v úmysle prijať opatrenia, môže okamžite uplatniť preventívne opatrenia nevyhnutne potrebné na riešenie situácie a bezodkladne o tom informuje druhú zmluvnú stranu.

HLAVA III

USADZOVANIE SA, OBCHOD SO SLUŽBAMI A ELEKTRONICKÝ OBCHOD

KAPITOLA 1

Všeobecné ustanovenia

Článok 159

Cieľ, rozsah a pôsobnosť

1.   Zmluvné strany, opätovne potvrdzujúc záväzky, ktoré im vyplývajú z dohody o WTO, týmto stanovujú mechanizmy nevyhnutné na postupnú liberalizáciu usadzovania sa a obchodu so službami a na spoluprácu v oblasti elektronického obchodu.

2.   Žiadne z ustanovení tejto hlavy sa nesmie vykladať tak, že si vyžaduje privatizáciu verejnoprávnych podnikov alebo verejnoprospešných služieb poskytovaných pri výkone vládnej moci, resp. že ukladá akékoľvek povinnosti, pokiaľ ide o verejné obstarávanie.

3.   Ustanovenia tejto hlavy sa nevzťahujú na dotácie poskytované zmluvnými stranami.

4.   V súlade s ustanoveniami tejto hlavy si každá zo zmluvných strán ponecháva právo regulovať a zavádzať nové predpisy na splnenie legitímnych cieľov vnútroštátnej politiky.

5.   Táto hlava sa nevzťahuje na opatrenia týkajúce sa fyzických osôb, ktoré sa usilujú o prístup na trh práce niektorej zo zmluvných strán, ani na opatrenia v súvislosti s občianstvom, bydliskom alebo zamestnaním na trvalom základe.

6.   Žiadne z ustanovení tejto hlavy nebráni zmluvnej strane, aby uplatňovala opatrenia na regulovanie vstupu fyzických osôb na jej územie alebo ich dočasného pobytu na tomto území vrátane opatrení nevyhnutných na ochranu celistvosti hraníc a zaistenia systematického pohybu fyzických osôb cez jej hranice, a to pod podmienkou, že takéto opatrenia neuplatňujú takým spôsobom, že sa tým odstraňujú alebo obmedzujú výhody, ktoré ktorejkoľvek zmluvnej strane vyplývajú v rámci podmienok špecifického záväzku (8).

Článok 160

Vymedzenia pojmov

Na účely tejto hlavy sa použijú tieto vymedzenia pojmov:

a)

„opatrenie“ je akékoľvek opatrenie zmluvnej strany, či už vo forme zákona, iného právneho predpisu, pravidla, postupu, rozhodnutia, správneho opatrenia alebo v akejkoľvek inej forme;

b)

„opatrenia prijaté alebo zachovávané zmluvnou stranou“ sú opatrenia prijaté:

i)

ústrednými, regionálnymi alebo miestnymi vládami a orgánmi, a

ii)

mimovládnymi orgánmi pri výkone právomocí delegovaných ústrednými, regionálnymi alebo miestnymi vládami alebo orgánmi;

c)

„štátny príslušník zmluvnej strany“ je štátny príslušník niektorého z členských štátov Európskej únie alebo niektorej z republík patriacich k zmluvnej strane Stredná Amerika v zmysle ich právnych predpisov;

d)

„právnická osoba“ je akýkoľvek právny subjekt riadne ustanovený alebo inak organizovaný podľa platných zákonov na ziskové alebo iné účely v súkromnom alebo štátnom vlastníctve vrátane akejkoľvek korporácie, trustu, partnerstva, spoločného podniku, individuálneho vlastníctva alebo združenia;

e)

„právnická osoba EÚ“ alebo „právnická osoba republiky patriacej k zmluvnej strane Stredná Amerika“ je právnická osoba založená v súlade s právnymi predpismi členského štátu Európskej únie alebo republiky patriacej k zmluvnej strane Stredná Amerika a ktorá má sídlo, ústredie alebo hlavné miesto podnikania na území zmluvnej strany EÚ, resp. na území republiky patriacej k zmluvnej strane Stredná Amerika.

Ak však má právnická osoba na území zmluvnej strany EÚ, resp. na území republiky patriacej k zmluvnej strane Stredná Amerika, iba sídlo alebo ústredie, bude považovaná za právnickú osobu EÚ, resp. za právnickú osobu republiky patriacej k zmluvnej strane Stredná Amerika len za predpokladu, že má podstatné obchodné operácie na území členského štátu Európskej únie, resp. na území republiky patriacej k zmluvnej strane Stredná Amerika (9), a

f)

Bez ohľadu na predchádzajúci pododsek platí, že lodné prepravné spoločnosti, ktoré sú usadené mimo zmluvnej strany EÚ, resp. republík patriacich k zmluvnej strane Stredná Amerika a ktoré riadia štátni príslušníci niektorého z členských štátov Európskej únie, resp. niektorej z republík patriacich k zmluvnej strane Stredná Amerika, takisto môžu využívať ustanovenia tejto dohody, ak sú ich plavidlá registrované v tomto členskom štáte Európskej únie, resp. v republike patriacej k zmluvnej strane Stredná Amerika v súlade s ich príslušnými právnymi predpismi a ak sa plavia pod vlajkou členského štátu Európskej únie, resp. pod vlajkou republiky patriacej k zmluvnej strane Stredná Amerika;

Článok 161

Spolupráca v oblasti usadzovania sa, obchodu so službami a elektronického obchodu

Zmluvné strany sa dohodli, že je v ich spoločnom záujme, aby podporovali iniciatívy zamerané na vzájomnú spoluprácu a technickú pomoc v otázkach súvisiacich s usadzovaním sa, obchodom so službami a elektronickým obchodom. V tomto zmysle určili viacero činností v rámci spolupráce, ktoré sa stanovujú v článku 56 hlavy VI (Hospodársky rozvoj a rozvoj obchodu) časti III tejto dohody.

KAPITOLA 2

Usadzovanie sa

Článok 162

Vymedzenia pojmov

Na účely tejto kapitoly sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

a)

„pobočka právnickej osoby zmluvnej strany“ je prevádzka podniku, ktorá nemá právnu subjektivitu a pôsobí trvalým dojmom, napríklad ako vedľajšie pracovisko materskej spoločnosti, má svoje vedenie a je materiálne vybavená na uzatváranie obchodov s tretími stranami tak, že tieto strany, hoci vedia, že v prípade potreby existuje právne prepojenie na materskú spoločnosť, ktorej sídlo je v zahraničí, nemusia priamo rokovať s touto materskou spoločnosťou, ale môžu vybaviť obchodné záležitosti v prevádzke, ktorá predstavuje vedľajšie pracovisko;

b)

„hospodárska činnosť“ je činnosť uvedená v prílohe X (Zoznam záväzkov týkajúcich sa usadzovania sa). Pojem „hospodárska činnosť“ nezahŕňa činnosti uskutočňované pri výkone vládnej moci, napr. činnosti, ktoré nie sú poskytované na komerčnom základe ani v rámci hospodárskej súťaže s jedným alebo viacerými hospodárskymi subjektmi;

c)

„usadenie sa“ je:

i)

založenie, nadobudnutie alebo udržiavanie právnickej osoby (10), alebo

ii)

vytvorenie alebo udržiavanie pobočky alebo zastúpenia,

na území zmluvnej strany na účely vykonávania hospodárskej činnosti;

d)

„investor zmluvnej strany“ je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba zmluvnej strany, ktorá chce vykonávať alebo vykonáva hospodársku činnosť prostredníctvom zriadenia usadeného subjektu, a

e)

„dcérska spoločnosť právnickej osoby zmluvnej strany“ je právnická osoba, ktorá je fakticky riadená inou právnickou osobou tejto zmluvnej strany (11).

Článok 163

Pôsobnosť

Táto kapitola sa vzťahuje na opatrenia zmluvných strán, ktoré majú vplyv na usadzovanie sa (12) vo všetkých hospodárskych činnostiach v zmysle článku 162, s výnimkou:

a)

ťažby, výroby a spracovania jadrového materiálu;

b)

výroby zbraní, munície a vojenského materiálu alebo obchodu s nimi;

c)

audiovizuálnych služieb;

d)

vnútroštátnej a vnútrozemskej vodnej kabotážnej prepravy (13), a

e)

vnútroštátnych a medzinárodných služieb leteckej dopravy, či už pravidelných alebo nepravidelných, a služieb, ktoré sa priamo vzťahujú na uplatňovanie dopravných práv, iných ako:

i)

služieb súvisiacich s opravou a údržbou lietadiel, počas ktorých je lietadlo mimo prevádzky;

ii)

predaja služieb leteckej dopravy a obchodovania s nimi;

iii)

služieb v oblasti počítačového rezervačného systému (CRS), a

iv)

iných pomocných služieb, ktoré uľahčujú prevádzku leteckých prepravcov a ktoré sú uvedené v prílohe X (Zoznam záväzkov týkajúcich sa usadzovania sa).

Článok 164

Prístup na trh

1.   Pokiaľ ide o prístup na trh na základe usadenia sa, každá zmluvná strana poskytne usadeným subjektom a investorom druhej zmluvnej strany zaobchádzanie nie menej priaznivé než je zaobchádzanie poskytnuté na základe dojednaní, obmedzení a podmienok dohodnutých a uvedených v špecifických záväzkoch obsiahnutých v prílohe X (Zoznam záväzkov týkajúcich sa usadzovania sa).

2.   V prípade odvetví, pre ktoré sa prijali záväzky súvisiace s prístupom na trh, sa opatrenia, ktoré zmluvná strana nesmie zachovávať ani prijať, a to na základe členenia na regionálne jednotky ani na celom území, pokiaľ nie je v prílohe X uvedené inak, vymedzujú takto:

a)

obmedzenia počtu usadených subjektov, či už vo forme číselných kvót, monopolov, výhradných práv alebo požiadaviek na preverenie existencie hospodárskych potrieb;

b)

obmedzenia celkovej hodnoty transakcií alebo aktív vo forme číselných kvót alebo požiadavky na preverenie existencie hospodárskych potrieb;

c)

obmedzenia celkového počtu operácií alebo celkového množstva produkcie vyjadrené stanovenými číselnými jednotkami vo forme kvót alebo vo forme požiadavky na preverenie existencie hospodárskych potrieb (14);

d)

obmedzenia účasti zahraničného kapitálu vo forme maximálnej percentuálnej výšky držby akcií zahraničnými akcionármi alebo celkovej hodnoty jednotlivých alebo úhrnných zahraničných investícií, a

e)

opatrenia, ktoré obmedzujú alebo vyžadujú osobitné typy usadenia sa (dcérska spoločnosť, pobočka, zastúpenie) (15) alebo spoločné podniky, prostredníctvom ktorých môže investor druhej zmluvnej strany môže vykonávať hospodársku činnosť.

Článok 165

Národné zaobchádzanie

1.   V odvetviach uvedených v prílohe X (Zoznam záväzkov týkajúcich sa usadzovania sa) a s výhradou pre akékoľvek podmienky a obmedzenia tam stanovené, platí, že každá zmluvná strana poskytne usadeným subjektom a investorom druhej zmluvnej strany zaobchádzanie nie menej priaznivé než je zaobchádzanie poskytnuté svojim vlastným podobným usadeným subjektom a investorom.

2.   Zmluvná strana môže splniť požiadavku odseku 1 poskytnutím buď formálne rovnakého zaobchádzania alebo formálne odlišného zaobchádzania usadeným subjektom a investorom druhej zmluvnej strany v porovnaní s tým, ktoré poskytuje svojim vlastným podobným usadeným subjektom a investorom.

3.   Formálne rovnaké alebo formálne odlišné zaobchádzanie sa považuje za menej priaznivé, ak upravuje podmienky hospodárskej súťaže v prospech usadených subjektov alebo investorov jednej zmluvnej strany v porovnaní s podobnými usadenými subjektmi alebo investormi druhej zmluvnej strany.

4.   Špecifické záväzky prijaté na základe tohto článku nemožno vykladať tak, že od ktorejkoľvek zmluvnej strany požadujú, aby kompenzovala akékoľvek imanentné konkurenčné nevýhody, ktoré existujú v dôsledku toho, že príslušní investori majú zahraničný charakter.

Článok 166

Zoznamy záväzkov

Odvetvia, v prípade ktorých zmluvné strany v súlade s touto kapitolou prijali záväzky, a obmedzenia, podmienky a požiadavky v súvislosti s prístupom na trh a národným zaobchádzaním formulované ako výhrady a uplatniteľné na usadené subjekty a investorov druhej zmluvnej strany v týchto odvetviach sa uvádzajú v zoznamoch záväzkov, ktoré sú súčasťou prílohy X (Zoznam záväzkov týkajúcich sa usadzovania sa).

Článok 167

Iné dohody

Žiadne z ustanovení tejto hlavy nemožno vykladať tak, že obmedzuje právo investorov zmluvných strán využívať akékoľvek ešte priaznivejšie zaobchádzanie poskytnuté na základe akejkoľvek existujúcej alebo budúcej medzinárodnej dohody týkajúcej sa investícií, na ktorých sa členský štát Európskej únie alebo republika patriaca k zmluvnej strane Stredná Amerika zúčastňuje alebo bude zúčastňovať ako zmluvná strana. Na žiadne z ustanovení tejto dohody sa nebude priamo ani nepriamo vzťahovať žiadny postup na urovnávanie sporov medzi investormi a štátom stanovený v týchto dohodách.

Článok 168

Preskúmanie

Zmluvné strany sa zaväzujú preskúmať právny rámec týkajúci sa investícií, investičné prostredie a tok investícií medzi nimi v súlade so svojimi záväzkami v rámci medzinárodných dohôd najneskôr do troch rokov od nadobudnutia platnosti tejto dohody a následne v pravidelných intervaloch.

KAPITOLA 3

Cezhraničné poskytovanie služieb

Článok 169

Pôsobnosť a vymedzenie pojmov

1.   Táto kapitola sa vzťahuje na opatrenia zmluvných strán, ktoré majú vplyv na cezhraničné poskytovanie služieb vo všetkých odvetviach okrem:

a)

audiovizuálnych služieb;

b)

vnútroštátnej a vnútrozemskej vodnej kabotážnej prepravy (16), a

c)

vnútroštátnych a medzinárodných služieb leteckej dopravy, či už pravidelných alebo nepravidelných, a služieb, ktoré sa priamo vzťahujú na uplatňovanie dopravných práv, iných ako:

i)

služieb súvisiacich s opravou a údržbou lietadiel, počas ktorých je lietadlo mimo prevádzky;

ii)

predaja služieb leteckej dopravy a obchodovania s nimi;

iii)

služieb v oblasti počítačového rezervačného systému (CRS),

iv)

iných pomocných služieb, ktoré uľahčujú prevádzku leteckých prepravcov a ktoré sú uvedené v prílohe XI (Zoznam záväzkov týkajúcich sa cezhraničného poskytovania služieb).

2.   Na účely tejto kapitoly sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

a)

„cezhraničné poskytovanie služieb“ je poskytovanie služieb:

i)

z územia zmluvnej strany na územie druhej zmluvnej strany (režim 1);

ii)

na území zmluvnej strany spotrebiteľovi služby druhej zmluvnej strany (režim 2);

b)

„služby“ sú akékoľvek služby v ktoromkoľvek odvetví okrem služieb poskytovaných pri výkone vládnej moci;

„služba poskytovaná pri výkone vládnej moci“ je akákoľvek služba, ktorá nie je poskytovaná na komerčnom základe ani v rámci hospodárskej súťaže s jedným alebo viacerými poskytovateľmi služieb;

c)

„poskytovateľ služby zmluvnej strany“ je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba zmluvnej strany, ktorá chce poskytovať službu alebo ju poskytuje, a

d)

„poskytnutie služby“ zahŕňa výrobu, distribúciu, marketing, predaj a dodávku služby.

Článok 170

Prístup na trh

1.   Pokiaľ ide o prístup na trh prostredníctvom režimov uvedených v článku 169 ods. 2 písm. a), každá zmluvná strana poskytne službám a poskytovateľom služieb druhej zmluvnej strany zaobchádzanie nie menej priaznivé, než je zaobchádzanie poskytnuté na základe dojednaní, obmedzení a podmienok dohodnutých a uvedených v špecifických záväzkoch obsiahnutých v prílohe XI (Zoznam záväzkov týkajúcich sa cezhraničného poskytovania služieb).

2.   V prípade odvetví, pre ktoré sa prijali záväzky súvisiace s prístupom na trh, sa opatrenia, ktoré zmluvná strana nesmie prijať ani zachovávať na základe členenia na regionálne jednotky ani na celoštátnom základe, pokiaľ nie je v prílohe XI uvedené inak, vymedzujú takto:

a)

obmedzenia týkajúce sa počtu poskytovateľov služieb vo forme číselných kvót, monopolov, výhradných poskytovateľov služieb alebo požiadaviek na preverenie existencie hospodárskych potrieb;

b)

obmedzenia celkovej hodnoty transakcií v oblasti služieb alebo celkovej hodnoty aktív vo forme číselných kvót alebo požiadavky na preverenie existencie hospodárskych potrieb, a

c)

obmedzenia celkového počtu operácií v oblasti služieb alebo celkového množstva produkcie v oblasti služieb vyjadrené stanovenými číselnými jednotkami vo forme kvót alebo požiadavky na preverenie existencie hospodárskych potrieb (17).

Článok 171

Národné zaobchádzanie

1.   V odvetviach uvedených v prílohe XI (Zoznam záväzkov týkajúcich sa cezhraničného poskytovania služieb) a s výhradou pre akékoľvek podmienky a obmedzenia tam stanovené, platí, že každá zmluvná strana poskytne službám a poskytovateľom služieb druhej zmluvnej strany zaobchádzanie nie menej priaznivé, než je zaobchádzanie poskytnuté svojim vlastným podobným službám a poskytovateľom služieb.

2.   Zmluvná strana môže splniť požiadavku odseku 1 poskytnutím buď formálne rovnakého zaobchádzania alebo formálne odlišného zaobchádzania službám a poskytovateľom služieb druhej zmluvnej strany v porovnaní s tým, ktoré poskytuje svojim vlastným podobným službám a poskytovateľom služieb.

3.   Formálne rovnaké alebo formálne odlišné zaobchádzanie sa považuje za menej priaznivé, ak upravuje podmienky hospodárskej súťaže v prospech služieb alebo poskytovateľov služieb jednej zmluvnej strany v porovnaní s podobnými službami alebo poskytovateľmi služieb druhej zmluvnej strany.

4.   Špecifické záväzky prijaté na základe tohto článku nemožno vykladať tak, že od ktorejkoľvek zmluvnej strany požadujú, aby kompenzovala akékoľvek imanentné konkurenčné nevýhody, ktoré existujú v dôsledku toho, že príslušné služby alebo poskytovatelia služieb majú zahraničný charakter.

Článok 172

Zoznamy záväzkov

Odvetvia, v prípade ktorých zmluvné strany v súlade s touto kapitolou prijali záväzky, a obmedzenia, podmienky a požiadavky v súvislosti s prístupom na trh a národným zaobchádzaním formulované ako výhrady a uplatniteľné na služby a poskytovateľov služieb druhej zmluvnej strany v týchto odvetviach sa uvádzajú v zoznamoch záväzkov, ktoré sú súčasťou prílohy XI (Zoznam záväzkov týkajúcich sa cezhraničného poskytovania služieb).

KAPITOLA 4

Dočasná prítomnosť fyzických osôb na obchodné účely

Článok 173

Pôsobnosť a vymedzenie pojmov

1.   Táto kapitola sa vzťahuje na opatrenia zmluvných strán týkajúce sa vstupu kľúčových pracovníkov, stážistov s vysokoškolským vzdelaním, predajcov služieb pre podniky, poskytovateľov zmluvných služieb a nezávislých odborníkov na ich územie a ich dočasného pobytu na ňom v súlade s článkom 159 ods. 5 tejto hlavy.

2.   Na účely tejto kapitoly sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

a)

„kľúčoví pracovníci“ sú fyzické osoby, ktoré sú zamestnané v inej právnickej osobe jednej zmluvnej strany, než je nezisková organizácia, a ktoré sú zodpovedné za zriadenie alebo riadnu kontrolu, správu a prevádzku usadeného subjektu.

Pojem „kľúčoví pracovníci“ zahŕňa „obchodné návštevy“ zodpovedné za zriadenie usadeného subjektu a „osoby preložené v rámci spoločnosti“:

i)

„obchodné návštevy“ sú fyzické osoby pracujúce na vyšších pozíciách, ktoré sú zodpovedné za zriadenie usadeného subjektu. Nie sú v priamom kontakte so všeobecnou verejnosťou a nie sú platené zo zdroja so sídlom v hostiteľskej zmluvnej strane;

ii)

„osoby preložené v rámci spoločnosti“ sú fyzické osoby, ktoré boli zamestnané v právnickej osobe zmluvnej strany alebo v nej boli spoločníkmi aspoň počas jedného roka a ktoré sú dočasne preložené do usadeného subjektu na území druhej zmluvnej strany. Príslušná fyzická osoba musí patriť do jednej z týchto kategórií:

 

„Manažéri“:

osoby zamestnané na vyšších pozíciách v právnickej osobe, ktorých hlavnou náplňou činnosti je riadenie usadeného subjektu, pričom dostávajú pokyny od správnej rady alebo akcionárov podniku alebo od im rovnocenných osôb a sú pod ich všeobecným dohľadom vrátane osôb, ktoré:

riadia usadený subjekt alebo jeho oddelenie alebo sekciu;

vykonávajú dohľad nad prácou a kontrolujú prácu ostatných kontrolných, odborných alebo vedúcich zamestnancov;

majú právomoc osobne prijať a prepustiť zamestnancov alebo právomoc odporučiť ich prijatie alebo prepustenie alebo prijatie iného opatrenia v personálnej oblasti.

 

„Špecialisti“:

Osoby zamestnané v právnickej osobe, ktoré majú špeciálne vedomosti nevyhnutné na účely výroby, výskumných zariadení, postupov alebo riadenia podniku. Pri posudzovaní týchto vedomostí budú zohľadňované nielen vedomosti špecifické pre daný usadený subjekt, ale aj to, či má daná osoba dostatočne vysoký stupeň kvalifikácie na určitý druh práce alebo činnosti vyžadujúci špecifické odborné vedomosti vrátane príslušnosti k akreditovanej profesii;

b)

„stážisti s vysokoškolským vzdelaním“ sú fyzické osoby zamestnané v právnickej osobe zmluvnej strany aspoň jeden rok, ktoré majú vysokoškolský titul a sú dočasne preložené do subjektu usadeného na území druhej zmluvnej strany, a to na účely profesijného rastu alebo odbornej prípravy v obchodných technikách alebo metódach (18);

c)

„predajcovia služieb pre podniky“ sú fyzické osoby, ktoré sú zástupcami poskytovateľa služieb jednej zmluvnej strany a uchádzajú sa o dočasný vstup na územie druhej zmluvnej strany na účely rokovania o predaji služieb alebo uzavretia dohôd o predaji služieb pre tohto poskytovateľa služieb. Nepredávajú priamo všeobecnej verejnosti a nie sú platené zo zdroja so sídlom v hostiteľskej zmluvnej strane;

d)

„poskytovatelia zmluvných služieb“ sú fyzické osoby, ktoré sú zamestnané v právnickej osobe jednej zmluvnej strany, ktorá nemá na území druhej zmluvnej strany žiadny usadený subjekt a ktorá uzavrela (inak ako cez agentúru v zmysle CPC 872) (19) v dobrej viere zmluvu na poskytnutie služieb s konečným spotrebiteľom z druhej zmluvnej strany, na splnenie ktorej je nutná dočasná prítomnosť zamestnancov tejto právnickej osoby na území tejto druhej zmluvnej strany;

e)

„nezávislí odborníci“ sú fyzické osoby zapojené do poskytnutia služby a registrované ako samostatne zárobkovo činné osoby na území zmluvnej strany, ktoré nemajú na území druhej zmluvnej strany žiadny usadený subjekt a ktoré uzavreli (inak ako cez agentúru v zmysle CPC 872) v dobrej viere zmluvu na poskytnutie služieb s konečným spotrebiteľom z druhej zmluvnej strany, na splnenie ktorej je nutná ich dočasná prítomnosť na území tejto druhej zmluvnej strany (20);

f)

„kvalifikácia“ sú diplomy, certifikáty a iné doklady (o formálnej kvalifikácii), ktoré vydal orgán na to určený právnymi, regulačnými alebo správnymi ustanoveniami a ktoré osvedčujú úspešné ukončenie profesionálnej odbornej prípravy.

Článok 174

Kľúčoví pracovníci a stážisti s vysokoškolským vzdelaním

1.   V prípade všetkých odvetví liberalizovaných v súlade s kapitolou 2 tejto hlavy a s výhradou pre akékoľvek výhrady uvedené v prílohe X (Zoznam záväzkov týkajúcich sa usadzovania sa) alebo v prílohe XII (Výhrady zmluvnej strany EÚ týkajúce sa kľúčových zamestnancov a stážistov s vysokoškolským vzdelaním), platí, že zmluvná strana EÚ umožní investorom republík patriacich k zmluvnej strane Stredná Amerika zamestnať v ich usadených subjektoch fyzické osoby republík patriacich k zmluvnej strane Stredná Amerika, a to pod podmienkou, že títo zamestnanci budú kľúčovými pracovníkmi alebo stážistami s vysokoškolským vzdelaním v zmysle článku 173. Dočasný vstup a pobyt kľúčových pracovníkov a stážistov s vysokoškolským vzdelaním je povolený na obdobie najviac troch rokov pre osoby preložené v rámci spoločnosti, 90 dní v ktoromkoľvek dvanásťmesačnom období pre obchodné návštevy a jedného roka pre stážistov s vysokoškolským vzdelaním.

V prípade všetkých odvetví liberalizovaných v súlade s kapitolou 2 tejto hlavy platí, že opatreniami, ktoré zmluvná strana EÚ nesmie zachovávať ani prijať, a to na základe členenia na regionálne jednotky ani na celom území, pokiaľ nie je v prílohe XII uvedené inak, sú opatrenia vymedzené ako obmedzenia celkového počtu fyzických osôb, ktoré investor môže zamestnať ako kľúčových pracovníkov a stážistov s vysokoškolským vzdelaním v určitom odvetví vo forme číselných kvót alebo požiadavky na preverenie existencie hospodárskych potrieb, resp. ako diskriminačné obmedzenia.

2.   V prípade všetkých odvetví uvedených v prílohe XIII (Zoznam záväzkov republík patriacich k zmluvnej strane Stredná Amerika týkajúcich sa kľúčových zamestnancov a stážistov s vysokoškolským vzdelaním) a s výhradou pre akékoľvek výhrady a podmienky tam uvedené platí, že republiky patriace k zmluvnej strane Stredná Amerika umožnia investorom zmluvnej strany EÚ zamestnať v ich usadených subjektoch fyzické osoby zmluvnej strany EÚ, a to pod podmienkou, že títo zamestnanci budú kľúčovými pracovníkmi alebo stážistami s vysokoškolským vzdelaním v zmysle článku 173. Dočasný vstup a pobyt kľúčových pracovníkov a stážistov s vysokoškolským vzdelaním je povolený na obdobie najviac jedného roka, pričom toto obdobie možno predĺžiť na maximálnu možnú dobu v súlade s príslušnými právnymi predpismi zmluvných strán. Dočasný vstup a pobyt obchodných návštev je povolený na obdobie najviac 90 dní v ktoromkoľvek dvanásťmesačnom období.

V prípade všetkých odvetví uvedených v prílohe XIII a s výhradou pre akékoľvek výhrady a podmienky tam uvedené platí, že opatreniami, ktoré republiky patriace k zmluvnej strane Stredná Amerika nesmú zachovávať ani prijať, a to na základe členenia na regionálne jednotky ani na celom území, sú opatrenia vymedzené ako obmedzenia celkového počtu fyzických osôb, ktoré investor môže zamestnať ako kľúčových pracovníkov a stážistov s vysokoškolským vzdelaním v určitom odvetví vo forme číselných kvót alebo požiadavky na preverenie existencie hospodárskych potrieb, resp. ako diskriminačné obmedzenia.

Článok 175

Predajcovia služieb pre podniky

1.   V prípade všetkých odvetví liberalizovaných v súlade s kapitolami 2 a 3 tejto hlavy a s výhradou pre akékoľvek výhrady uvedené v prílohe X (Zoznam záväzkov týkajúcich sa usadzovania sa) a v prílohe XI (Zoznam záväzkov týkajúcich sa cezhraničného poskytovania služieb), platí, že zmluvná strana EÚ umožní dočasný vstup a pobyt predajcov služieb pre podniky, ktorí sú z republík patriacich k zmluvnej strane Stredná Amerika, a to na obdobie najviac 90 dní v ktoromkoľvek dvanásťmesačnom období.

2.   V prípade všetkých odvetví uvedených v prílohe XIV (Zoznam záväzkov republík patriacich k zmluvnej strane Stredná Amerika týkajúcich sa predajcov služieb pre podniky) a s výhradou pre akékoľvek výhrady a podmienky tam uvedené platí, že republiky patriace k zmluvnej strane Stredná Amerika umožnia dočasný vstup a pobyt predajcov služieb pre podniky, ktorí sú zo zmluvnej strany EÚ, a to na obdobie najviac 90 dní v ktoromkoľvek dvanásťmesačnom období.

Článok 176

Poskytovatelia zmluvných služieb a nezávislí odborníci

Zmluvné strany opätovne potvrdzujú svoje záväzky vyplývajúce z dohody GATS, pokiaľ ide o dočasný vstup a pobyt poskytovateľov zmluvných služieb a nezávislých odborníkov.

KAPITOLA 5

Regulačný rámec

ODDIEL A

Všeobecne platné ustanovenia

Článok 177

Vzájomné uznávanie

1.   Žiadne ustanovenie tejto hlavy nebráni zmluvnej strane vyžadovať, aby fyzické osoby mali potrebnú kvalifikáciu a/alebo odbornú prax stanovenú pre odvetvie príslušnej činnosti na území, na ktorom sa služba poskytuje.

2.   Zmluvné strany budú nabádať príslušné profesijné združenia alebo prípadne príslušné orgány na svojich územiach, aby spoločne vypracovali odporúčania o vzájomnom uznávaní a poskytli ich Výboru pre pridruženie na účely úplného alebo čiastočného plnenia kritérií zo strany investorov a poskytovateľov služieb, ktoré zmluvné strany uplatňujú, pokiaľ ide o udeľovanie povolení, licencií, pôsobenie a osvedčovanie investorov a poskytovateľov služieb, a to najmä odborných služieb.

3.   Po prijatí odporúčania uvedeného v predchádzajúcom odseku ho Výbor pre pridruženie v primeranom čase preskúma s cieľom stanoviť, či je v súlade s touto hlavou.

4.   Ak sa v súlade s postupom uvedeným v odseku 3 dospelo k záveru, že odporúčanie podľa odseku 2 je v súlade s touto hlavou a, že medzi príslušnými regulačnými rámcami zmluvných strán existuje dostatočná miera súladu, zmluvné strany s cieľom vykonať dané odporúčanie dajú svojim príslušným orgánom podnet, aby rokovali o dohode o vzájomnom uznávaní požiadaviek, kvalifikácie, licencií a iných predpisov.

5.   Každá takáto dohoda musí byť v súlade s príslušnými ustanoveniami dohody o WTO a najmä s článkom VII dohody GATS.

Článok 178

Transparentnosť a zverejnenie dôverných informácií

1.   Každá zo zmluvných strán bude bezodkladne reagovať na všetky žiadosti druhej zmluvnej strany o konkrétne informácie o akýchkoľvek jej všeobecne záväzných opatreniach alebo medzinárodných dohodách, ktoré sa týkajú tejto hlavy alebo na ňu majú vplyv. Každá zo zmluvných strán takisto najneskôr do dňa nadobudnutia platnosti tejto dohody určí jedno alebo viacero informačných miest, ktoré na požiadanie poskytnú investorom a poskytovateľom služieb druhej zmluvnej strany konkrétne informácie o všetkých takýchto otázkach. Informačné miesta nemusia byť depozitármi právnych predpisov.

2.   Žiadne z ustanovení časti IV tejto dohody sa nesmie vykladať tak, že od zmluvnej strany vyžaduje, aby poskytla dôverné informácie, ktorých zverejnenie by bolo prekážkou presadzovania práva, iným spôsobom by bolo v protiklade s verejným záujmom, alebo by poškodilo legitímne komerčné záujmy určitých verejných alebo súkromných podnikov.

Článok 179

Postupy

1.   V prípadoch, keď sa vyžaduje povolenie na poskytnutie služby alebo na usadenie, v súvislosti s ktorými bol prijatý špecifický záväzok, príslušné orgány zmluvnej strany v primeranej lehote po predložení žiadosti pokladanej za úplnú podľa vnútroštátnych právnych predpisov informujú žiadateľa o rozhodnutí v súvislosti so žiadosťou. Na požiadanie žiadateľa poskytnú príslušné orgány zmluvnej strany bez zbytočného odkladu informácie týkajúce sa stavu žiadosti.

2.   Každá zmluvná strana zachová alebo stanoví súdne, rozhodcovské alebo administratívne tribunály alebo postupy, ktoré umožnia na žiadosť príslušného investora alebo poskytovateľa služieb vykonať okamžité preskúmanie, a tam, kde je to opodstatnené, prijať vhodné opatrenia na nápravu administratívnych rozhodnutí, ktoré majú vplyv na usadený subjekt, cezhraničné poskytovanie služieb alebo dočasnú prítomnosť fyzických osôb na obchodné účely. Ak tieto postupy nie sú nezávislé od orgánu povereného prijatím príslušného administratívneho rozhodnutia, zmluvné strany zaistia, aby tieto postupy skutočne zabezpečovali objektívne a nestranné preskúmanie.

ODDIEL B

Počítačové služby

Článok 180

Dojednanie o počítačových službách

1.   V rozsahu, v akom je obchod s počítačovými službami predmetom záväzkov uvedených v zozname záväzkov v súlade s kapitolami 2, 3 a 4 tejto hlavy, zmluvné strany potvrdzujú dojednania uvedené v nasledujúcich odsekoch.

2.   CPC 84 (21) je kód Organizácie spojených národov, ktorý sa používa na opis počítačových a súvisiacich služieb a vzťahuje sa na základné funkcie využívané na poskytovanie všetkých počítačových a súvisiacich služieb: počítačové programy vymedzené ako súbory inštrukcií nevyhnutné na to, aby počítače fungovali a komunikovali (vrátane ich vývoja a vykonávania), spracovanie údajov a ich úschova a súvisiace služby ako sú poradenské služby a služby odbornej prípravy pre zamestnancov klientov. V dôsledku technologického vývoja je k dispozícii zvýšená ponuka týchto služieb vo forme súboru alebo balíka súvisiacich služieb, ktoré môžu zahŕňať niektoré alebo všetky tieto základné funkcie. Napríklad každá zo služieb ako web hosting alebo hosting domén, služby získavania údajov a grid computing pozostáva z kombinácie základných funkcií počítačových služieb.

3.   Počítačové a súvisiace služby bez ohľadu na to, či sú poskytované prostredníctvom siete vrátane internetu, zahŕňajú všetky služby, ktoré poskytujú:

a)

poradenstvo, stratégiu, analýzu, plánovanie, špecifikáciu, dizajn, vývoj, inštaláciu, vykonávanie, integráciu, testovanie, ladenie, aktualizáciu, podporu, technickú pomoc alebo správu počítačov alebo počítačových systémov, alebo súvisiace s nimi, alebo

b)

počítačové programy definované ako súbory inštrukcií nevyhnutné na to, aby počítače fungovali a komunikovali (práca na nich a ich samotné fungovanie) a poradenstvo, stratégiu, analýzu, plánovanie, špecifikáciu, dizajn, vývoj, inštaláciu, vykonávanie, integráciu, testovanie, ladenie, aktualizáciu, adaptáciu, údržbu, podporu, technickú pomoc, správu alebo používanie počítačov alebo počítačových systémov, alebo súvisiace s nimi, alebo

c)

spracovanie údajov, uchovávanie údajov, hosting údajov alebo databázové služby, alebo

d)

údržbu a opravárenské služby pre kancelárske stroje a zariadenie vrátane počítačov, a

e)

služby odbornej prípravy pre zamestnancov klientov týkajúcej sa počítačových programov, počítačov alebo počítačových systémov, inde nezaradené.

4.   Počítačové a súvisiace služby umožňujú poskytovanie iných služieb (napr. finančných služieb) elektronickým alebo iným spôsobom. Medzi podpornou službou (napr. web-hosting, spracovanie údajov alebo hosting aplikácií) a obsahovou alebo základnou službou, ktorá sa poskytuje elektronicky (napr. finančné služby), však existuje dôležitý rozdiel. V takýchto prípadoch sa CPC 84 na obsahovú alebo základnú službu nevzťahuje.

ODDIEL C

Doručovateľské služby

Článok 181

Rozsah pôsobnosti a vymedzenia pojmov

1.   Tento oddiel stanovuje zásady regulačného rámca pre doručovateľské služby, ktoré sú predmetom záväzkov uvedených v zozname záväzkov v súlade s kapitolami 2, 3 a 4 tejto hlavy.

2.   Na účely tohto oddielu a kapitol 2, 3 a 4 tejto hlavy „licencia“ znamená povolenie udelené individuálnemu poskytovateľovi príslušným orgánom, ktoré sa vyžaduje pred začatím poskytovania danej služby.

Článok 182

Zabránenie postupom narúšajúcim hospodársku súťaž v doručovateľskom sektore

1.   Zmluvné strany zavedú alebo zachovajú primerané opatrenia s cieľom zabrániť poskytovateľom schopným samostatne alebo spoločne s inými značne ovplyvniť (pokiaľ ide o cenu a ponuku) podmienky účasti na príslušnom trhu doručovateľských služieb v dôsledku využitia svojho postavenia na trhu, aby uplatňovali postupy narúšajúce hospodársku súťaž, resp. aby v nich pokračovali.

2.   Každá zmluvná strana zabezpečí, aby v prípade, že jej monopolný poskytovateľ poštových služieb súťaží, a to priamo alebo prostredníctvom pridruženej spoločnosti, na trhu služieb expresného doručovania mimo rámca svojich monopolných práv, tento poskytovateľ neporušoval povinnosti vyplývajúce z tejto hlavy.

Článok 183

Licencie

1.   Ak sa vyžaduje licencia, sú verejne dostupné:

a)

všetky licenčné kritériá a obdobie zvyčajne potrebné na prijatie rozhodnutia o žiadosti o licenciu, a

b)

licenčné podmienky.

2.   Dôvody zamietnutia licencie sa žiadateľovi poskytnú v písomnej forme na požiadanie. Poskytovateľ, ktorý je rozhodnutím dotknutý, má právo podať proti tomuto rozhodnutiu opravný prostriedok na nezávislý a príslušný orgán v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Toto konanie bude transparentné, nediskriminačné a založené na objektívnych kritériách.

Článok 184

Nezávislosť regulačných orgánov

V prípade, že zmluvné strany majú regulačné orgány, tieto orgány sú právne oddelené od akéhokoľvek poskytovateľa doručovateľských služieb a ani sa mu nezodpovedajú. Rozhodnutia regulačných orgánov a postupy, ktoré používajú, sú nezávislé, pokiaľ ide o všetkých účastníkov trhu.

ODDIEL D

Telekomunikačné služby

Článok 185

Vymedzenia pojmov a rozsah pôsobnosti

1.   Tento oddiel stanovuje zásady regulačného rámca pre iné verejné telekomunikačné služby než vysielanie, ktoré sú predmetom záväzkov v súlade s kapitolami 2, 3 a 4 tejto hlavy a medzi ktoré patria hlasové telefonické služby, služby dátového prenosu s prepájaním paketov, služby dátového prenosu s prepájaním okruhov, telexové služby, telegrafické služby, faxové služby, súkromné služby týkajúce sa prenajatých okruhov a služby a systémy mobilnej a osobnej komunikácie (22).

2.   Na účely tejto hlavy sa použijú tieto vymedzenia pojmov:

a)

„telekomunikačné služby“ sú všetky služby pozostávajúce z prenosu a prijímania elektromagnetických signálov prostredníctvom telekomunikačných sietí, čo nezahŕňa hospodársku činnosť, ktorá spočíva v poskytovaní obsahu, na ktorého prenos sú potrebné telekomunikačné siete alebo služby;

b)

„verejné telekomunikačné služby“ alebo „verejne dostupné telekomunikačné služby“ sú akékoľvek telekomunikačné služby, v prípade ktorých v súlade so svojimi právnymi predpismi zmluvná strana vyžaduje, aby sa ponúkali všeobecnej verejnosti;

c)

„regulačný orgán v telekomunikačnom odvetví“ je orgán poverený alebo orgány poverené regulačnými úlohami v súlade s právnymi predpismi každej zmluvnej strany;

d)

„základné telekomunikačné zariadenia“ sú zariadenia verejnej telekomunikačnej siete a služby, ktoré:

i)

sú výlučne alebo prevažne poskytované jedným poskytovateľom alebo obmedzeným počtom poskytovateľov, a

ii)

nie je možné z hospodárskeho alebo technického hľadiska reálne nahradiť, pokiaľ ide o poskytovanie služby;

e)

„hlavný poskytovateľ“ v telekomunikačnom odvetví je poskytovateľ verejných telekomunikačných služieb, ktorý je schopný značne ovplyvniť (pokiaľ ide o cenu a ponuku) podmienky účasti na príslušnom trhu verejných telekomunikačných služieb v dôsledku toho, že má pod kontrolou základné zariadenia, resp. v dôsledku využitia svojho postavenia na trhu, a

f)

„prepojenie“ je spojenie medzi poskytovateľmi verejných telekomunikačných prenosových sietí alebo služieb, ktorým sa používateľom jedného poskytovateľa umožní komunikácia s používateľmi iného poskytovateľa a prístup k službám poskytovaným iným poskytovateľom.

Článok 186

Regulačný orgán

1.   Regulačný orgán v telekomunikačnom odvetví musí byť právne odlišný a fungovať nezávisle od akéhokoľvek poskytovateľa telekomunikačných služieb.

2.   Každá zmluvná strana sa bude usilovať o to, aby jej regulačný orgán mal dostatočné zdroje na plnenie svojich úloh. Úlohy regulačného orgánu sa zverejnia v ľahko dostupnej a jasnej forme, najmä ak sú tieto úlohy pridelené viac než jednému orgánu.

3.   Rozhodnutia regulačného orgánu a postupy, ktoré používa, sú nestranné, pokiaľ ide o všetkých účastníkov trhu.

4.   Poskytovateľ, ktorý je rozhodnutím regulačného orgánu dotknutý, má právo v súlade s príslušnými právnymi predpismi podať proti tomuto rozhodnutiu opravný prostriedok na príslušný orgán, ktorý je nezávislý od zúčastnených poskytovateľov. Ak tento príslušný orgán nemá charakter súdneho orgánu, dôvody jeho rozhodnutia sa uvedú vždy písomne a jeho rozhodnutia takisto podliehajú preskúmaniu zo strany nestranného a nezávislého súdneho orgánu.

Rozhodnutia prijaté takýmito príslušnými orgánmi sa musia v súlade s uplatniteľnými súdnymi postupmi účinne presadzovať. Rozhodnutie regulačného orgánu je až do ukončenia uvedených súdnych postupov platné, pokiaľ príslušný orgán nerozhodol inak, resp. pokiaľ uplatniteľné právne predpisy neustanovujú inak.

Článok 187

Povolenie poskytovať telekomunikačné služby (23)

1.   Poskytovanie služieb sa v čo najväčšej možnej miere povolí na základe jednoduchých postupov a vždy, keď je to možné, len na základe samotného oznámenia.

2.   Na riešenie otázok súvisiacich s prideľovaním čísiel a frekvencií sa môže požadovať licencia alebo osobitné povolenie. Podmienky takýchto licencií a osobitných povolení sú verejne dostupné.

3.   Ak sa vyžaduje licencia alebo povolenie:

a)

sú verejne dostupné všetky kritériá pre udelenie licencie či povolenia a primerané obdobie zvyčajne potrebné na prijatie rozhodnutia o žiadosti o licenciu alebo o povolenie;

b)

dôvody zamietnutia žiadosti o licenciu alebo povolenie sa žiadateľovi poskytnú v písomnej forme na požiadanie, a

c)

žiadateľ o licenciu či povolenie musí mať v prípade bezdôvodného zamietnutia tejto žiadosti možnosť podať opravný prostriedok na príslušný orgán v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Článok 188

Ochranné opatrenia na zabezpečenie hospodárskej súťaže medzi hlavnými poskytovateľmi

Zmluvné strany zavedú alebo zachovajú primerané opatrenia, ktoré majú zabrániť poskytovateľom, ktorí sú hlavnými poskytovateľmi buď samostatne alebo spoločne s inými, aby začali používať alebo ďalej používali protisúťažné postupy. Tieto protisúťažné postupy zahŕňajú najmä:

a)

používanie protisúťažných krížových dotácií (24);

b)

využívanie informácií získaných od konkurencie spôsobom, ktorý vedie k protisúťažným výsledkom, a

c)

nesprístupnenie iným poskytovateľom služieb v primeranom čase technických informácií o základných zariadeniach a informácií relevantných z obchodného hľadiska, ktoré sú pre nich nevyhnutné na poskytovanie služieb.

Článok 189

Prepojenie (25)

1.   Každý poskytovateľ, ktorému bolo udelené povolenie poskytovať verejné telekomunikačné služby, má právo rokovať o prepojení s ostatnými poskytovateľmi verejných telekomunikačných sietí a služieb. Prepojenie by sa malo v zásade dohodnúť na základe obchodného rokovania medzi príslušnými poskytovateľmi; uvedeným nie je dotknutá právomoc regulačného orgánu zasiahnuť v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

2.   Poskytovatelia, ktorí v rámci rokovaní o dohodách o prepojení získajú informácie od iného poskytovateľa, môžu tieto informácie využiť výlučne len na účely, na ktoré boli poskytnuté, a sú povinní po celý čas rešpektovať dôverný charakter poskytnutých alebo uchovávaných informácií.

3.   Prepojenie s hlavným poskytovateľom sa zabezpečí na ktoromkoľvek technicky realizovateľnom mieste v sieti. Toto prepojenie sa poskytne v súlade s príslušnými vnútroštátnymi právnymi predpismi:

a)

za nediskriminačných podmienok (vrátane technických noriem a špecifikácií) a sadzieb, a v kvalite, ktorá nebude nižšia než kvalita poskytovaná svojim vlastným podobným službám alebo podobným službám nepridružených poskytovateľov služieb alebo svojim dcérskym spoločnostiam alebo iným pridruženým subjektom;

b)

včas, za podmienok (vrátane technických noriem a špecifikácií) a nákladovo orientovaných sadzieb, ktoré budú transparentné, primerané, zohľadňujúce hospodársku uskutočniteľnosť a dostatočne neviazané tak, aby poskytovateľ nemusel platiť za sieťové komponenty alebo zariadenia, ktoré na poskytovanie služby nepotrebuje, a

c)

na požiadanie aj na iných miestach, ako sú miesta ukončenia siete ponúkané väčšine používateľov, čo však bude podliehať poplatkom, ktoré budú odrážať náklady na výstavbu nevyhnutných dodatočných zariadení.

4.   Postupy uplatniteľné v súvislosti s prepojením s hlavným poskytovateľom sú verejné dostupné.

5.   Hlavní poskytovatelia v súlade s príslušnými právnymi predpismi sprístupnia verejnosti buď svoje platné dohody o prepojení alebo svoje referenčné ponuky prepojenia, alebo oboje.

6.   Poskytovateľ služby, ktorý žiada o prepojenie s hlavným poskytovateľom, sa môže po uplynutí primeraného obdobia, ktoré je verejne známe, obrátiť na nezávislý vnútroštátny orgán, ktorý môže byť regulačným orgánom v zmysle článku 186, aby vyriešil spory v súvislosti s primeranými podmienkami a sadzbami, pokiaľ ide o prepojenie.

Článok 190

Obmedzené zdroje

Všetky postupy pri prideľovaní a využívaní obmedzených zdrojov vrátane frekvencií, čísel a práv prístupu sa budú realizovať objektívnym, transparentným a nediskriminačným spôsobom a načas. Aktuálna situácia, pokiaľ ide o pridelené frekvenčné pásma, je verejne dostupná, ale podrobná identifikácia frekvencií pridelených na osobitné vládne účely sa nevyžaduje.

Článok 191

Univerzálna služba

1.   Každá zmluvná strana má právo vymedziť druh povinností univerzálnej služby, ktorý chce zaviesť alebo zachovať.

2.   Takéto povinnosti sa nebudú pokladať za protisúťažné ako také, za predpokladu, že sú spravované transparentným, objektívnym a nediskriminačným spôsobom. Spravovanie takýchto povinností je neutrálne aj z hľadiska hospodárskej súťaže a nezaťažuje viac než je potrebné, pokiaľ ide o druh univerzálnej služby vymedzený zmluvnou stranou.

3.   Všetci poskytovatelia by mali byť oprávnení na zabezpečenie univerzálnej služby. Poskytovateľ sa určí na základe efektívneho, transparentného a nediskriminačného mechanizmu v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

4.   Každá zmluvná strana zabezpečí, aby:

a)

v súlade s príslušnými právnymi predpismi mali používatelia k dispozícii zoznamy všetkých predplatiteľov pevného telefonického pripojenia, a

b)

organizácie, ktoré poskytujú služby uvedené v písm. a), uplatňovali pri zaobchádzaní s informáciami, ktoré im poskytli iné organizácie, zásadu nediskriminácie.

Článok 192

Dôvernosť informácií

Každá zmluvná strana v súlade so svojimi právnymi predpismi zabezpečí dôvernosť telekomunikácií a súvisiacich prevádzkových údajov prostredníctvom verejnej telekomunikačnej služby alebo verejne dostupnej telekomunikačnej služby, s výhradou požiadavky, že sa takéto opatrenia nebudú uplatňovať spôsobom, ktorý by znamenal svojvoľnú alebo bezdôvodnú diskrimináciu, resp. skryté obmedzovanie obchodu so službami.

Článok 193

Spory medzi poskytovateľmi

V prípade vzniku sporu medzi poskytovateľmi telekomunikačných sietí alebo služieb súvisiacich s právami a povinnosťami vyplývajúcimi z článkov 188 a 189, príslušný národný regulačný orgán alebo iný príslušný orgán na žiadosť ktoréhokoľvek poskytovateľa a v súlade s postupmi stanovenými v ich príslušných právnych predpisoch vydá záväzné rozhodnutie so zámerom vyriešiť spor čo najskôr.

ODDIEL E

Finančné služby

Článok 194

Rozsah pôsobnosti a vymedzenia pojmov

1.   Tento oddiel stanovuje zásady regulačného rámca pre všetky finančné služby, ktoré sú predmetom záväzkov uvedených v zozname záväzkov v súlade s kapitolami 2, 3 a 4 tejto hlavy.

2.   Na účely tejto kapitoly a kapitol 2, 3 a 4 tejto hlavy sa použijú tieto vymedzenia pojmov:

a)

„finančné služby“ sú akékoľvek služby finančnej povahy ponúkané poskytovateľom finančných služieb zmluvnej strany. Medzi finančné služby patria tieto činnosti:

A.

Poisťovacie služby a služby súvisiace s poistením:

1.

priame poistenie (vrátane spolupoistenia):

a)

životné poistenie;

b)

neživotné poistenie;

2.

zaistenie a opätovné postúpenie (retrocesia);

3.

sprostredkovanie poistenia, ako napríklad maklérstvo a sprostredkovateľské služby, a

4.

pomocné služby súvisiace s poistením, ako napríklad poradenské služby, poistno-matematické služby, posúdenie rizika a služby spojené s likvidáciou poistných nárokov.

B.

Bankové služby a iné finančné služby (okrem poistenia):

1.

príjem vkladov a iných splatných finančných prostriedkov od verejnosti;

2.

pôžičky všetkých typov vrátane spotrebného úveru, hypotekárneho úveru, faktoringu a financovania obchodných transakcií;

3.

finančný lízing;

4.

všetky služby týkajúce sa platieb a peňažných prevodov vrátane debetných a kreditných kariet, cestovných šekov a bankových zmeniek;

5.

záruky a prísľuby;

6.

obchodovanie na vlastný účet alebo na účet zákazníkov, buď na burze, OTC trhu alebo iným spôsobom, a to s:

a)

nástrojmi peňažného trhu (vrátane šekov, zmeniek, vkladových listov);

b)

devízami;

c)

derivátmi vrátane futurít a opcií;

d)

kurzovými a úrokovými nástrojmi vrátane produktov ako sú swapy, dohody o budúcej úrokovej sadzbe;

e)

prevoditeľnými cennými papiermi;

f)

ostatnými prevoditeľnými nástrojmi a finančnými aktívami vrátane drahých kovov;

7.

účasť na emisiách všetkých druhov cenných papierov vrátane upisovania a investovania v úlohe prostredníka (či už verejne alebo súkromne) a poskytovanie služieb súvisiacich s takýmito emisiami;

8.

činnosti peňažného maklérstva;

9.

správa aktív, predovšetkým správa hotovosti alebo portfólia, všetky formy správy kolektívneho investovania, správa penzijných fondov, správcovské, depozitné a poručnícke služby;

10.

zúčtovanie a klíringové služby v oblasti finančných aktív zahŕňajúce cenné papiere, deriváty a ostatné prevoditeľné cenné papiere;

11.

poskytovanie a prenos finančných informácií, spracovanie finančných údajov a dodávanie súvisiaceho softvéru poskytovateľmi iných finančných služieb, a

12.

poradenské, sprostredkovateľské a iné doplnkové finančné služby ku všetkým činnostiam uvedeným v bodoch 1 až 11, vrátane úverových referencií a analýz, investičného a portfóliového prieskumu a poradenstva, poradenstva pri akvizíciách a v otázkach reštrukturalizácie a stratégie podnikov;

b)

„poskytovateľ finančných služieb“ je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba zmluvnej strany, ktorá sa uchádza o poskytovanie finančných služieb alebo ich poskytuje. Pojem „poskytovateľ finančných služieb“ sa nevzťahuje na verejnoprávny subjekt;

c)

„verejnoprávny subjekt“ je:

i)

vláda, centrálna banka alebo menový úrad zmluvnej strany alebo akýkoľvek subjekt vo vlastníctve alebo pod kontrolou zmluvnej strany, ktorý v zásade vykonáva vládne funkcie alebo činnosti na vládne účely, nie však subjekt zaoberajúci sa najmä poskytovaním finančných služieb za komerčných podmienok, alebo

ii)

súkromný subjekt, ktorý vykonáva funkcie zvyčajne vykonávané centrálnou bankou alebo menovým úradom, ak tieto funkcie vykonáva;

d)

„nová finančná služba“ je finančná služba neposkytovaná na území zmluvnej strany, ktorá sa však poskytuje na území druhej zmluvnej strany; patria sem akékoľvek nové formy poskytovania finančných služieb alebo predaja finančných produktov, ktoré nie sú predávané na území zmluvnej strany.

Článok 195

Výhrada z dôvodov obozretnosti

1.   Každá zmluvná strana môže prijať alebo zachovať opatrenia z dôvodov obozretnosti vrátane:

a)

ochrany investorov, vkladateľov, účastníkov finančného trhu, poistencov alebo osôb, voči ktorým má poskytovateľ finančných služieb povinnosti fiduciára;

b)

zachovania bezpečnosti, finančného zdravia, integrity alebo finančnej zodpovednosti poskytovateľov finančných služieb, a

c)

zabezpečenia integrity a stability finančného systému zmluvnej strany.

2.   V prípadoch, keď tieto opatrenia nie sú v súlade s ustanoveniami tejto kapitoly, nemôžu sa použiť ako prostriedok na vyhýbanie sa záväzkom, resp. povinnostiam zmluvnej strany podľa tejto kapitoly.

3.   Žiadne z ustanovení tejto dohody nemožno vykladať tak, že vyžaduje, aby zmluvná strana zverejňovala informácie týkajúce sa záležitostí a účtov jednotlivých spotrebiteľov alebo akékoľvek dôverné informácie alebo informácie o majetku, s ktorými disponujú verejnoprávne subjekty.

Článok 196

Účinná a transparentná regulácia

1.   Každá zmluvná strana vynaloží maximálne úsilie, aby všetkým zainteresovaným osobám vopred poskytla akékoľvek všeobecné platné opatrenie, ktoré navrhuje prijať, aby týmto osobám poskytla príležitosť vyjadriť sa k danému opatreniu. Takéto opatrenie sa poskytne:

a)

prostredníctvom úradného uverejnenia, alebo

b)

v inej písomnej alebo elektronickej forme.

2.   Každá zmluvná strana sprístupní zainteresovaným osobám svoje požiadavky na skompletizovanie žiadostí týkajúcich sa poskytovania služieb.

Na požiadanie žiadateľa mu zmluvná strana poskytne informácie o stave jeho žiadosti. Ak príslušná zmluvná strana bude požadovať od žiadateľa ďalšie informácie, oznámi mu to bez zbytočného odkladu.

3.   Každá zmluvná strana vynaloží maximálne úsilie, aby sa na jej území zaviedli a uplatňovali medzinárodne dohodnuté normy týkajúce sa regulácie a dohľadu v odvetví finančných služieb, boja praniu špinavých peňazí, iných aktív a proti financovaniu terorizmu, ako aj boja proti daňovým únikom alebo vyhýbaniu sa plateniu daní.

Článok 197

Nové finančné služby

1.   Každá zmluvná strana povolí poskytovateľom finančných služieb druhej zmluvnej strany usadeným na jej území poskytovanie akejkoľvek novej finančnej služby v rámci rozsahu pododvetví a finančných služieb, ktoré sú predmetom záväzkov uvedených v jej zozname záväzkov, a to s výhradou pre akékoľvek podmienky, obmedzenia a požiadavky tam uvedené, a pod podmienkou, že si to nebude vyžadovať prijatie nového právneho predpisu alebo úpravu existujúceho právneho predpisu.

2.   Zmluvná strana môže v súlade s odsekom 1 určiť právnu formu, prostredníctvom ktorej sa môže služba poskytovať a môže požadovať povolenie na poskytovanie tejto finančnej služby. Ak sa takéto povolenie požaduje, rozhodnutie sa prijme v primeranej lehote, a toto povolenie sa môže zamietnuť len z dôvodov obozretnosti.

Článok 198

Spracovanie údajov

1.   Každá zmluvná strana povolí poskytovateľom finančných služieb druhej zmluvnej strany prenos informácií v elektronickej alebo inej podobe na svoje územie alebo mimo neho, pokiaľ ide o spracovanie údajov, v prípade, že sa takéto spracovanie vyžaduje v bežnej podnikateľskej činnosti poskytovateľa finančných služieb (26).

2.   Každá zmluvná strana prijme alebo zachová primerané ochranné opatrenia na účely ochrany súkromia a základných práv, ako aj slobody jednotlivcov, a to najmä v súvislosti s prenosom osobných údajov.

Článok 199

Osobitné výnimky

1.   Žiadne s ustanovení tejto hlavy nebráni zmluvnej strane vrátane jej verejnoprávnych subjektov v tom, aby na svojom území výlučne vykonávala činnosti alebo poskytovala služby tvoriace súčasť plánu dôchodkového zabezpečenia alebo právneho systému sociálneho zabezpečenia, a to s výnimkou prípadov, keď tieto činnosti môžu v zmysle jej vnútroštátnych právnych predpisov vykonávať poskytovatelia finančných služieb hospodársky súťažiaci s verejnoprávnymi subjektmi, resp. so súkromnými inštitúciami.

2.   Žiadne z ustanovení tejto dohody sa nevzťahuje na činnosti vykonávané centrálnou bankou alebo menovým úradom, alebo akýmkoľvek iným verejnoprávnym subjektom, v rámci realizácie menovej politiky, resp. politiky výmenného kurzu.

3.   Žiadne z ustanovení tejto hlavy nebráni zmluvnej strane vrátane jej verejnoprávnych subjektov v tom, aby na svojom území výlučne vykonávala činnosti alebo poskytovala služby na svoj účet, so svojou zárukou alebo s využitím svojich finančných zdrojov, resp. na účet, so zárukou alebo s využitím finančných zdrojov svojich verejnoprávnych subjektov.

ODDIEL F

Služby medzinárodnej námornej dopravy

Článok 200

Rozsah pôsobnosti, vymedzenia pojmov a zásady

1.   Tento oddiel stanovuje zásady týkajúce sa služieb medzinárodnej námornej dopravy, ktoré sú predmetom záväzkov uvedených v zozname záväzkov v súlade s kapitolami 2, 3 a 4 tejto hlavy.

2.   Na účely tohto oddielu a kapitol 2, 3 a 4 tejto hlavy:

a)

„medzinárodná námorná doprava“ zahŕňa dopravné operácie „od dverí k dverám“, ktoré predstavujú dopravu tovaru s jednotným prepravným dokladom, pri ktorej sa využíva viac ako jeden druh dopravy a ktorej časť prebieha po mori, a na tento účel zahŕňa právo poskytovateľov medzinárodnej námornej dopravy uzatvárať zmluvy priamo s poskytovateľmi iných druhov dopravy (27);

b)

„služby manipulácie s námorným nákladom“ sú činnosti vykonávané dokárskymi spoločnosťami vrátane prevádzkovateľov terminálu, nezahŕňajú však priame činnosti dokárov, ak je táto pracovná sila organizovaná mimo dokárskych spoločností alebo prevádzkovateľov terminálu. Medzi zahrnuté činnosti patrí organizácia a dohľad, pokiaľ ide o:

i)

nakladanie/vykladanie nákladu na loď a z lode;

ii)

zväzovanie/rozväzovanie nákladu;

iii)

prijatie/dodávku a úschovu nákladu pred nakládkou alebo po vykládke;

c)

„služby colného vybavovania“ (prípadne „služby colných deklarantov“) sú činnosti spočívajúce vo vykonaní, v mene inej strany, colných formalít týkajúcich sa dovozu, vývozu alebo priamej dopravy nákladov, či už je táto služba hlavnou činnosťou poskytovateľa služieb alebo obvyklým doplnkom jeho hlavnej činnosti;

d)

„služby kontajnerových staníc a dep“ sú činnosti spočívajúce v skladovaní kontajnerov v prístavoch alebo vo vnútrozemí, s cieľom ich plnenia/vyprázdňovania, opravy alebo ich prípravy na nakládku;

e)

„služby námorných agentúr“ sú činnosti spočívajúce v zastupovaní, v rámci stanovenej geografickej oblasti, obchodných záujmov jednej alebo viacerých spoločností linkovej lodnej dopravy alebo lodných prepravných spoločností, a to na tieto účely:

i)

marketing a predaj námornej dopravy a súvisiacich služieb, od cenovej ponuky až po fakturáciu, vystavenie nákladných listov v mene spoločností, nákup alebo ďalší predaj nevyhnutných súvisiacich služieb, príprava dokumentácie a poskytovanie obchodných informácií;

ii)

vystupovanie v mene spoločností, organizácia pristavenia lodi alebo prevzatie nákladu, ak je to požadované;

f)

„špeditérske služby“ sú činnosti spočívajúce v organizácii a monitorovaní nakládky, v mene odosielateľa, prostredníctvom zabezpečenia dopravných a s dopravou spojených služieb, príprava dokumentácie a poskytovanie obchodných informácií.

3.   So zreteľom na existujúcu situáciu medzi zmluvnými stranami v medzinárodnej námornej doprave bude každá zmluvná strana:

a)

účinne uplatňovať zásadu neobmedzeného prístupu na medzinárodné námorné trhy a medzinárodné obchodné trasy na komerčnom a nediskriminačnom základe, a

b)

poskytovať lodiam, ktoré sa plavia pod vlajkou druhej zmluvnej strany alebo sú prevádzkované poskytovateľmi služieb druhej zmluvnej strany, nemenej priaznivé zaobchádzanie než je zaobchádzanie, ktoré poskytuje svojim vlastným lodiam, pokiaľ ide, okrem iného, o vstup do prístavov, využívanie infraštruktúry a pomocných námorných služieb v prístavoch, ako aj o s tým súvisiace poplatky a platby, colné zariadenia a pridelenie prístavísk a infraštruktúry na nakládku a vykládku (28).

4.   Pri uplatňovaní týchto zásad zmluvné strany:

a)

nezavedú v budúcich bilaterálnych dohodách s tretími krajinami systémy delenia nákladu týkajúce sa služieb námornej dopravy vrátane obchodu s pevným a tekutým nákladom a pravidelnej námornej dopravy a v prípade, že existujú v predchádzajúcich bilaterálnych dohodách, v primeranom čase takéto systémy delenia nákladu zrušia, a

b)

s výhradou pre zoznamy záväzkov v súlade s kapitolami 2, 3 a 4 tejto hlavy zabezpečia, aby všetky existujúce a budúce opatrenia týkajúce sa služieb medzinárodnej námornej dopravy neboli diskriminačné a aby nepredstavovali skryté obmedzovanie služieb medzinárodnej námornej dopravy.

5.   Každá strana povolí poskytovateľom služieb medzinárodnej námornej dopravy druhej zmluvnej strany usadenie sa na svojom území v súlade s článkom 165.

6.   Zmluvné strany zabezpečia, aby sa služby poskytované v prístavoch poskytovali za nediskriminačných podmienok. Medzi prístupné služby môže patriť pilotáž, pomoc s remorkérmi a vlečnými loďami, predzásobovanie, tankovanie a zásobenie vodou, odstránenie odpadu a zaťažujúceho odpadu, služby kapitána prístavu, navigačná pomoc, prístavné operatívne služby, ktoré sú z hľadiska fungovania lode nevyhnutné, vrátane spojov a zásobovania vodou a elektrinou, zariadenia na núdzové opravy, kotvisko, prístavisko a súvisiace služby.

KAPITOLA 6

Elektronický obchod

Článok 201

Cieľ a zásady

1.   Zmluvné strany uznávajú, že elektronický obchod zvyšuje obchodné príležitosti v mnohých odvetviach, a dohodli sa na podpore rozvoja elektronického obchodu medzi sebou, a to najmä prostredníctvom spolupráce v záležitostiach v súvislosti s elektronickým obchodom podľa ustanovení tejto hlavy.

2.   Zmluvné strany uznávajú, že rozvoj elektronického obchodu musí byť zlučiteľný s medzinárodnými normami v oblasti ochrany údajov s cieľom zabezpečiť dôveru používateľov elektronického obchodu.

3.   Zmluvné strany sa dohodli, že neuložia clá na dodávky elektronickou cestou.

Článok 202

Regulačné aspekty elektronického obchodu

Zmluvné strany vedú dialóg o regulačných otázkach súvisiacich s elektronickým obchodom, v rámci ktorého sa budú okrem iného riešiť tieto záležitosti:

a)

uznávanie certifikátov elektronických podpisov vydávaných verejnosti a uľahčenie cezhraničných certifikačných služieb;

b)

zaobchádzanie s nevyžiadanou elektronickou komerčnou komunikáciou;

c)

ochrana spotrebiteľov v oblasti elektronického obchodu, a

d)

akákoľvek iná záležitosť relevantná z hľadiska rozvoja elektronického obchodu.

KAPITOLA 7

Výnimky

Článok 203

Všeobecné výnimky

1.   S výhradou požiadavky, že takéto opatrenia sa nesmú uplatňovať spôsobom, ktorý by znamenal svojvoľnú alebo bezdôvodnú diskrimináciu medzi zmluvnými stranami v situáciách vyznačujúcich sa rovnakými okolnosťami, a ani spôsobom, ktorý by bol skrytým obmedzovaním usadzovania alebo cezhraničného poskytovania služieb, platí, že žiadne z ustanovení tejto hlavy nemožno vykladať tak, že by bránilo ktorejkoľvek zmluvnej strane prijať alebo presadzovať opatrenia, ktoré:

a)

sú nevyhnutné na ochranu verejnej bezpečnosti alebo morálky alebo na zachovanie verejného poriadku;

b)

sú nevyhnutné na ochranu života alebo zdravia ľudí, zvierat alebo rastlín;

c)

sa týkajú ochrany neobnoviteľných prírodných zdrojov, ak sa takéto opatrenia uplatňujú spoločne s obmedzeniami domácich investorov alebo domácej spotreby alebo domáceho poskytovania služieb;

d)

sú nevyhnutné na ochranu národných pamiatok s umeleckou, historickou alebo archeologickou hodnotou;

e)

sú nevyhnutné na zabezpečenie súladu so zákonmi alebo inými právnymi predpismi, ktoré nie sú v rozpore s ustanoveniami tejto hlavy vrátane ustanovení týkajúcich sa:

i)

predchádzania falošným a podvodným praktikám alebo riešenia dôsledkov neplnenia záväzkov zo zmlúv;

ii)

ochrany súkromia jednotlivcov, pokiaľ ide o spracovanie a šírenie osobných údajov, a ochrany dôverných záznamov a účtov jednotlivých osôb;

iii)

bezpečnosti,

f)

sú v rozpore s článkami 165 a 171 tejto hlavy, pričom platí podmienka, že rozdiel v zaobchádzaní musí mať za cieľ zabezpečiť účinné alebo nestranné uloženie alebo výber priamych daní v súvislosti s hospodárskou činnosťou, investormi, službami alebo poskytovateľmi služieb druhej zmluvnej strany (29).

2.   Ustanovenia tejto hlavy a im zodpovedajúce prílohy obsahujúce zoznamy záväzkov sa nevzťahujú na systémy sociálneho zabezpečenia zmluvných strán resp. na činnosti na území príslušnej zmluvnej strany, ktoré sú, a to čo len príležitostne, spojené s výkonom úradnej moci.

HLAVA IV

BEŽNÉ PLATBY A POHYBY KAPITÁLU

Článok 204

Cieľ a rozsah pôsobnosti

1.   Zmluvné strany sa budú usilovať o liberalizáciu bežných platieb a pohybov kapitálu medzi nimi v súlade so záväzkami prijatými v rámci medzinárodných finančných inštitúcií a s náležitým zreteľom na stabilitu meny každej zmluvnej strany.

2.   Táto hlava sa vzťahuje na všetky bežné platby a pohyby kapitálu medzi zmluvnými stranami.

Článok 205

Bežný účet

Zmluvné strany povolia, alebo prípadne schvália, všetky platby a prevody medzi sebou na bežnom účte vo voľne zameniteľnej mene v súlade s ustanoveniami Dohody o Medzinárodnom menovom fonde, a to najmä s ustanoveniami článku VIII.

Článok 206

Kapitálový účet

Pokiaľ ide o transakcie na kapitálovom a finančnom účte platobnej bilancie, odo dňa nadobudnutia platnosti tejto dohody zmluvné strany povolia, alebo prípadne zabezpečia, voľný pohyb kapitálu súvisiaceho s priamymi investíciami do právnických osôb, ktoré vznikli v súlade s právnymi predpismi hostiteľskej krajiny, kapitálu súvisiaceho s investíciami alebo inými transakciami realizovanými v súlade s ustanoveniami hlavy III (Usadzovanie sa, obchod so službami a elektronický obchod) (30) časti IV tejto dohody, ako aj likvidáciu a repatriáciu týchto investícií a všetkých ziskov, ktoré tieto investície priniesli.

Článok 207

Ochranné opatrenia

Ak za výnimočných okolností spôsobujú pohyby kapitálu medzi zmluvnými stranami vážne ťažkosti pri uplatňovaní politiky výmenného kurzu alebo menovej politiky v zmluvnej strane, alebo ak hrozí, že ich spôsobia, môže príslušná zmluvná strana prijať ochranné opatrenia v oblasti pohybov kapitálu, a to na obdobie, ktoré nepresiahne jeden rok. V prípade extrémne výnimočných okolností a na základe koordinácie zmluvných strán, ktorá sa uskutoční vopred a ktorej predmetom bude vykonávanie akéhokoľvek navrhovaného formálne opätovného zavedenia ochranných opatrení, sa uplatňovanie týchto ochranných opatrení môže prostredníctvom ich formálneho opätovného zavedenia predĺžiť (31).

Článok 208

Záverečné ustanovenia

1.   Pokiaľ ide o ustanovenia tejto hlavy, zmluvné strany potvrdzujú svoje práva a povinnosti stanovené Medzinárodným menovým fondom, resp. akýmikoľvek inými dohodami medzi členskými štátmi Európskej únie a ktoroukoľvek republikou patriacou k zmluvnej strane Stredná Amerika.

2.   V záujme podpory cieľov tejto dohody zmluvné strany uskutočnia vzájomné konzultácie s cieľom uľahčiť pohyb kapitálu medzi nimi.

HLAVA V

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

Článok 209

Úvod

1.   Zmluvné strany uznávajú, že transparentné, konkurenčné a otvorené zadávanie verejných zákaziek prispieva k trvalo udržateľnému hospodárskemu rozvoju, a kladú si za cieľ účinné, recipročné a postupné otvorenie ich trhov s verejnými zákazkami.

2.   Na účely tejto hlavy sa použijú tieto vymedzenia pojmov:

a)

„obchodný tovar a služby“ je tovar a sú služby druhu, ktorý sa bežne predáva alebo ponúka na predaj na obchodnom trhu, a to iným kupujúcim ako sú vlády a na iné účely ako sú vládne, resp. ktorý takýto kupujúci zvyčajne kupujú;

b)

„postup posudzovania zhody“ je akýkoľvek postup, ktorý sa priamo či nepriamo používa na zisťovanie, či sú splnené príslušné požiadavky technických predpisov, resp. noriem;

c)

„stavebná služba“ je služba, ktorej cieľom je akýmikoľvek prostriedkami realizovať stavebné alebo stavebno-inžinierske práce v zmysle časti 51 Provizórnej ústrednej klasifikácie produkcie vypracovanej OSN;

d)

„elektronická aukcia“ je opakujúci sa proces, pri ktorom sa využíva elektronické zariadenie, aby dodávatelia predložili buď nové ceny alebo nové hodnoty v prípade iných kvantifikovateľných parametrov ponúk ako sú ceny, ktoré súvisia s kritériami hodnotenia, alebo nové ceny aj nové hodnoty, a v dôsledku ktorého je možné zostaviť poradie alebo nové poradie ponúk;

e)

„písomne“ alebo „písomný“ je akákoľvek vyjadrenie pozostávajúce zo slov alebo číslic, ktoré je možné čítať, reprodukovať a následne oznámiť. Môže zahŕňať informácie prenášané a uložené elektronicky;

f)

„obmedzený postup obstarávania“ je postup, v rámci ktorého obstarávateľský subjekt osloví dodávateľa alebo dodávateľov podľa svojho výberu;

g)

„zoznam dodávateľov“ je zoznam dodávateľov, o ktorých obstarávateľský subjekt usúdil, že spĺňajú podmienky zahrnutia do takéhoto zoznamu a/alebo formálne požiadavky pre zahrnutie do takéhoto zoznamu a ktorých chce obstarávateľský subjekt využiť viac než raz;

h)

„opatrenie“ je akýkoľvek právny predpis, postup, administratívne usmernenie alebo prax obstarávateľského subjektu v súvislosti s obstarávaním upraveným v tejto hlave;

i)

„oznámenie o plánovanom obstarávaní“ je oznámenie uverejnené obstarávateľským subjektom, v ktorom sa dodávatelia, ktorí majú záujem, vyzývajú na predloženie žiadosti o účasť, predloženie ponuky, prípadne o účasť aj predloženie ponuky, a to v súlade s právnymi predpismi zmluvnej strany;

j)

„kompenzácie“ sú akékoľvek podmienky alebo záväzky na podporu miestneho rozvoja alebo na zlepšenie platobnej bilancie zmluvnej strany, napríklad doložky o použití domácej produkcie, poskytnutí licencií na technológie, investícií, kompenzačných obchodov, a podobné postupy alebo požiadavky;

k)

„otvorený postup obstarávania“ je postup, v rámci ktorého môže predložiť ponuku každý dodávateľ, ktorý má záujem;

l)

„obstarávateľský subjekt“ je subjekt, na ktorý sa vzťahuje oddiel A, B alebo C týkajúci sa príslušnej zmluvnej strany v dodatku 1 (Zahrnuté verejné obstarávanie) k prílohe XVI (Verejné obstarávanie);

m)

„kvalifikovaný dodávateľ“ je dodávateľ, o ktorom obstarávateľský subjekt usúdi, že spĺňa podmienky účasti;

n)

„výberový postup obstarávania“ je postup, v rámci ktorého vyzve obstarávateľský subjekt na predloženie ponúk len kvalifikovaných alebo registrovaných dodávateľov;

o)

„služby“ sú aj služby v oblasti stavebníctva, ak nie je uvedené inak, a

p)

„technická špecifikácia“ je požiadavka, ktorá v rámci obstarávania:

i)

stanovuje vlastnosti tovaru alebo služieb, ktoré majú byť obstarané, také ako kvalita, výkon, bezpečnosť a rozmery, alebo postupy a metódy ich výroby alebo poskytnutia, alebo

ii)

sa týka terminológie, symbolov, požiadaviek na balenie, značenie alebo označovanie vzťahujúcich sa na určitý tovar alebo službu.

Článok 210

Rozsah a pôsobnosť

1.   Táto hlava sa vzťahuje na akékoľvek opatrenie, ktoré sa týka obstarávania a ktoré je predmetom jej úpravy. Na účely tejto hlavy je obstarávaním, ktoré je predmetom jej úpravy, obstarávanie na vládne účely:

a)

tovaru a služieb resp. ich akejkoľvek kombinácie:

i)

uvedených v súvislosti s každou zmluvnou stranou v príslušných oddieloch dodatku 1 (Zahrnuté verejné obstarávanie) k prílohe XVI, a

ii)

ktoré sa neobstarávajú s cieľom komerčného predaja alebo komerčného ďalšieho predaja, ani na využitie pri výrobe alebo dodávke resp. poskytovaní tovaru resp. služieb na účely komerčného predaja alebo komerčného ďalšieho predaja;

b)

uskutočňované na akomkoľvek zmluvnom základe vrátane kúpy, lízingu, prenájmu alebo kúpy na splátky;

c)

s hodnotou, ktorá sa v čase uverejnenia oznámenia v zmysle článku 213 rovnala alebo bola vyššia ako sú príslušné prahové hodnoty uvedené v súvislosti so zmluvnými stranami v dodatku 1 (Zahrnuté verejné obstarávanie) k prílohe XVI;

d)

uskutočňované obstarávateľským subjektom, a

e)

ktoré nie je vylúčené z pôsobnosti tejto dohody z iných dôvodov.

2.   Pokiaľ nie je uvedené inak, táto hlava sa nevzťahuje na:

a)

nadobudnutie alebo prenájom pozemkov, budov alebo iného nehnuteľného majetku, alebo práv k nim;

b)

mimozmluvné dojednania alebo akúkoľvek formu pomoci, ktorú zmluvná strana poskytuje, vrátane dohôd o spolupráci, grantov, pôžičiek, kapitálových injekcií, záruk a fiškálnych stimulov; poskytovanie tovaru a služieb vládou celoštátnym, regionálnym alebo miestnym vládnym subjektom;

c)

obstarávanie alebo nadobudnutie služieb fiškálnej agentúry alebo depozitných služieb, likvidačných a správnych služieb pre regulované finančné inštitúcie alebo služieb týkajúcich sa predaja, splácania a distribúcie verejného dlhu vrátane pôžičiek a štátnych dlhopisov, bankoviek a iných cenných papierov;

d)

pracovné zmluvy vo verejnom sektore a súvisiace opatrenia v oblasti zamestnanosti,

e)

obstarávanie uskutočňované:

i)

na konkrétny účel poskytovania medzinárodnej pomoci vrátane rozvojovej pomoci;

ii)

na základe osobitného postupu stanoveného alebo podmienky stanovenej medzinárodnou dohodou týkajúcou sa umiestnenia vojsk alebo spoločného vykonávania projektu signatárskymi štátmi;

iii)

na základe osobitného postupu alebo podmienky medzinárodnej organizácie, alebo ak je financované z medzinárodných grantov, pôžičiek alebo inej pomoci, kde by uplatniteľný postup alebo podmienka boli v rozpore s touto hlavou;

f)

pri nákupoch uskutočňovaných za výnimočne výhodných podmienok, ktoré platia len na veľmi krátky čas, napr. v prípade nezvyčajného predaja uskutočňovaného spoločnosťami, ktoré zvyčajne nie sú dodávateľmi, resp. v prípade predaja aktív podnikov v rámci likvidácie alebo nútenej správy.

3.   Každá zo zmluvných strán v dodatku 1 (Zahrnuté verejné obstarávanie) k prílohe XVI vymedzí a uvedie tieto informácie:

a)

orgány ústrednej vládnej moci, na ktorých obstarávanie sa vzťahuje táto hlava (v oddiele A);

b)

orgány vládnej moci na nižšej ako ústrednej úrovni, na ktorých obstarávanie sa vzťahuje táto hlava (v oddiele B);

c)

akékoľvek iné subjekty, na ktorých obstarávanie sa vzťahuje táto hlava (v oddiele C);

d)

iné služby ako služby v oblasti stavebníctva, na ktoré sa vzťahuje táto hlava (v oddiele D);

e)

služby v oblasti stavebníctva, na ktoré sa vzťahuje táto hlava (v oddiele E), a

f)

akékoľvek všeobecné poznámky (v oddiele F).

4.   Ustanovenia tejto hlavy sa použijú aj v prípade, ak vnútroštátne právne predpisy zmluvnej strany umožňujú, aby obstarávanie, na ktoré sa vzťahuje táto hlava, uskutočňovali v mene obstarávateľského subjektu iné subjekty alebo osoby.

5.

a)

Žiadny obstarávateľský subjekt nesmie vypracovať, navrhnúť ani inak zostaviť či členiť obstarávanie tak, aby sa vyhol povinnostiam podľa tejto hlavy.

b)

Ak obstarávanie môže mať za následok to, že sa zákazky zadajú súčasne vo forme samostatných častí, zohľadní sa celková predpokladaná hodnota všetkých takýchto častí. Ak sa súhrnná hodnota častí rovná alebo je vyššia ako prahová hodnota stanovená pre zmluvnú stranu v príslušnom oddiele, použije sa táto hlava na zadávanie týchto častí, s výnimkou tých častí, ktorých hodnota je nižšia ako 80 000 EUR.

6.   Žiadne z ustanovení tejto hlavy sa nesmie vykladať tak, že zmluvnej strane bráni prijať alebo zachovať opatrenia súvisiace s tovarom či službami osôb so zdravotným postihnutím, dobročinných zariadení, resp. ktoré sú výsledkom práce väzňov, alebo opatrenia nevyhnutné na ochranu verejnej morálky, poriadku a bezpečnosti, opatrenia nevyhnutné na ochranu života alebo zdravia ľudí, zvierat alebo rastlín vrátane environmentálnych opatrení, ako aj opatrenia na ochranu duševného vlastníctva.

Republiky patriace k zmluvnej strane Stredná Amerika majú právo prijať, vypracovať, zachovať alebo vykonať opatrenia na podporu príležitostí alebo programov v oblasti politík verejného obstarávania v záujme rozvoja ich menšín, mikropodnikov a malých a stredných podnikov vrátane preferenčných pravidiel, medzi ktoré okrem iného patria opatrenia:

a)

identifikujúce mikropodniky a malé a stredné podniky, ktoré sú registrovanými dodávateľmi štátu;

b)

stanovujúce kritéria tiebreaku, ktoré umožňujú obstarávateľskému subjektu prideliť zákazku domácemu mikropodniku, resp. malému alebo strednému podniku, ktorý samostatne alebo ako člen združenia predložil ponuku, ktorá získala rovnaké hodnotenie ako ponuka od ostatných dodávateľov.

7.   Žiadne z ustanovení tejto hlavy nebráni zmluvnej strane v tom, aby vypracúvala nové politiky, postupy alebo zmluvné nástroje v oblasti verejného obstarávania, ak budú v súlade s ustanoveniami tejto hlavy.

Článok 211

Všeobecné zásady

1.   V súvislosti s akýmikoľvek opatreniami a obstarávaniami, na ktoré sa vzťahuje táto hlava, každá zmluvná strana vrátane jej obstarávateľských subjektov poskytne tovaru a službám druhej zmluvnej strany a dodávateľom druhej zmluvnej strany ponúkajúcim tovar alebo služby ktorejkoľvek zmluvnej strany zaobchádzanie, ktoré nebude menej výhodné ako zaobchádzanie, ktoré táto zmluvná strana vrátane jej obstarávateľských subjektov poskytuje domácemu tovaru, službám a dodávateľom.

2.   V súvislosti s akýmikoľvek opatreniami týkajúcimi sa obstarávaní, na ktoré sa vzťahuje táto hlava, nebude žiadna zmluvná strana ani jej obstarávateľské subjekty:

a)

zaobchádzať so žiadnym v nej usadeným dodávateľom menej výhodne ako s iným v nej usadeným dodávateľom na základe určitej miery zahraničnej účasti alebo vlastníctva subjektom z druhej strany, ani

b)

diskriminovať žiadneho v nej usadeného dodávateľa na základe toho, že tovar alebo služby ponúkané týmto dodávateľom pri určitom obstarávaní sú tovarom alebo službami druhej zmluvnej strany.

3.   Ktorémukoľvek dodávateľovi alebo poskytovateľovi služieb zmluvnej strany EÚ usadenému v jednej z republík patriacich k zmluvnej strane Stredná Amerika sa vo všetkých ostatných republikách patriacich k zmluvnej strane Stredná Amerika poskytne zaobchádzanie, ktoré nebude menej výhodné ako zaobchádzanie, ktoré tieto ostatné republiky poskytujú svojim vlastným dodávateľom alebo poskytovateľom služieb, pokiaľ ide o akékoľvek opatrenie týkajúce sa obstarávania, na ktoré sa vzťahuje táto hlava.

Ktorémukoľvek dodávateľovi alebo poskytovateľovi služieb z niektorej z republík patriacich k zmluvnej strane Stredná Amerika usadenému v jednom členskom štáte EÚ sa vo všetkých ostatných členských štátoch Európskej únie poskytne zaobchádzanie, ktoré nebude menej výhodné ako zaobchádzanie, ktoré tieto ostatné členské štáty poskytujú svojim vlastným dodávateľom alebo poskytovateľom služieb, pokiaľ ide o akékoľvek opatrenie týkajúce sa obstarávania, na ktoré sa vzťahuje táto hlava.

Zmluvné strany nezavedú nové požiadavky na miestne usadenie sa ani na registráciu dodávateľov a poskytovateľov služieb, ktorí chcú predložiť ponuku v rámci obstarávania, na ktoré sa vzťahuje táto hlava, ktoré by pre dodávateľov a poskytovateľov služieb druhej zmluvnej strany znamenali konkurenčnú nevýhodu. Existujúce požiadavky sa preskúmajú do desiatich rokov od nadobudnutia platnosti tejto dohody (32).

4.   Ak obstarávateľský subjekt uskutočňuje obstarávanie, na ktoré sa vzťahuje táto hlava, elektronickým spôsobom:

a)

zabezpečí, aby sa pri obstarávaní používali všeobecne dostupné systémy informačných technológií a softvér (vrátane systémov a softvéru na autentifikáciu a kódovanie informácií), ktoré sú interoperabilné s ostatnými všeobecne dostupnými systémami informačných technológií a softvérom, a

b)

uplatňuje mechanizmy, ktoré zabezpečujú integritu žiadostí o účasť a integritu ponúk, registrujú čas a príjem a zamedzujú nevhodný prístup k týmto žiadostiam a ponukám.

5.   Obstarávateľský subjekt uskutočňuje obstarávanie, na ktoré sa vzťahuje táto hlava, transparentným a nestranným spôsobom, ktorý neumožňuje konflikt záujmov, bráni korupčným praktikám a je v súlade s touto hlavou, pričom využíva také postupy ako otvorený postup obstarávania, výberový postup obstarávania a obmedzený postup obstarávania. Zmluvné strany okrem toho zavedú alebo zachovajú sankcie proti takýmto korupčným praktikám.

6.   Zmluvná strana neuplatní na účely obstarávania, na ktoré sa vzťahuje táto hlava, v súvislosti s tovarom alebo službami dovezenými alebo dodanými druhou zmluvnou stranou také pravidlá pôvodu, ktoré by sa líšili od pravidiel pôvodu, ktoré táto zmluvná strana v rovnakom čase uplatňuje na dovoz alebo dodávky rovnakého tovaru alebo služieb z tej istej zmluvnej strany v rámci bežného obchodovania.

7.   S výhradou výnimiek obsiahnutých v tejto hlave, resp. v prílohách s ňou súvisiacich platí, že žiadna zmluvná strana sa nebude usilovať o kompenzácie a nebude ich zohľadňovať, zavádzať ani presadzovať.

Článok 212

Uverejňovanie informácií o obstarávaniach

1.   Každá zmluvná strana:

a)

bezodkladne uverejní všetky zákony, iné právne predpisy, súdne rozhodnutia alebo všeobecne záväzné administratívne rozhodnutia, ako aj znenia štandardných zmluvných ustanovení predpísaných zákonom či iným právnym predpisom a začlenených do oznámení, súťažných podkladov a postupov prostredníctvom odkazu, ktoré súvisia s obstarávaním, na ktoré sa vzťahuje táto hlava, ako aj akékoľvek ich úpravy, pričom na toto uverejnenie využije oficiálne určené elektronické alebo tlačené médiá, ktoré sú široko distribuované a ku ktorým má verejnosť jednoduchý prístup;

b)

poskytne na žiadosť ktorejkoľvek zmluvnej strany ďalšie informácie o uplatňovaní týchto ustanovení;

c)

uvedie v dodatku 2 (Médiá na uverejňovanie informácií o obstarávaniach) k prílohe XVI zoznam elektronických a tlačených médií, v ktorých zmluvná strana uverejňuje informácie uvedené v písm. a), a

d)

uvedie v dodatku 3 (Médiá na uverejňovanie oznámení) k prílohe XVI zoznam médií, v ktorých zmluvná strana uverejňuje oznámenia podľa článku 213, článku 215 ods. 4 a článku 223 ods. 2.

2.   Zmluvná strana Stredná Amerika vynaloží všetko primerané úsilie, aby vybudovala jedno prístupové miesto na úrovni regiónu. Zmluvná strana EÚ poskytne technickú a finančnú pomoc v záujme vybudovania, zavedenia a zachovania tohto jedného prístupového miesta. Táto spolupráca je predmetom hlavy VI (Hospodársky rozvoj a rozvoj obchodu) časti III tejto dohody. Podmienkou vykonania tohto ustanovenia je naplnenie iniciatívy týkajúcej sa technickej a finančnej pomoci pre vybudovanie, zavedenie a zachovanie jedného prístupového miesta na úrovni Strednej Ameriky.

3.   Zmluvná strana bezodkladne informuje druhú zmluvnú stranu o akýchkoľvek zmenách, pokiaľ ide o informácie uvedené v dodatku 2 (Médiá na uverejňovanie informácií o obstarávaniach) alebo v dodatku 3 (Médiá na uverejňovanie oznámení) k prílohe XVI.

Článok 213

Uverejňovanie oznámení

1.   S výnimkou prípadov podľa článku 220 uverejní obstarávateľský subjekt v prípade obstarávaní, na ktoré sa vzťahuje táto hlava, oznámenie o plánovanom obstarávaní v príslušnom médiu uvedenom v dodatku 3 (Médiá na uverejňovanie oznámení) k prílohe XVI. Toto oznámenie musí obsahovať informácie uvedené v dodatku 4 (Oznámenie o plánovanom obstarávaní) k prílohe XVI. Tieto oznámenia budú bezplatne prístupné v elektronickej podobe cez jedno prístupové miesto na úrovni regiónu, ak takéto miesto existuje.

2.   Obstarávateľské subjekty sa vyzývajú, aby každý rok čo najskôr uverejnili oznámenie týkajúce sa ich budúcich plánov obstarávania (ďalej len „oznámenie o pláne obstarávaní“). Súčasťou takéhoto oznámenia je predmet obstarávania a približný dátum uverejnenia oznámenia o plánovanom obstarávaní, resp. dátum, kedy by sa toto obstarávanie mohlo uskutočniť.

3.   V prípade, že to vnútroštátne právne predpisy umožňujú, môžu obstarávateľské subjekty oznámenie o pláne obstarávaní využiť ako oznámenie o plánovanom obstarávaní, a to pod podmienkou, že oznámenie o pláne obstarávaní obsahuje pokiaľ možno čo najviac dostupných informácií stanovených v dodatku 4 (Oznámenie o plánovanom obstarávaní), ako aj zmienku o tom, že dodávatelia, ktorí majú o obstarávanie záujem, to majú oznámiť danému obstarávateľskému subjektu.

Článok 214

Podmienky účasti

1.   Obstarávateľský subjekt obmedzí podmienky účasti na obstarávaní len na tie, ktoré sú nevyhnutné pre zabezpečenie toho, aby mal dodávateľ právne a finančné vlastnosti a podnikateľské a odborné schopnosti na realizáciu príslušného obstarávania.

2.   V rámci posudzovania otázky, či určitý dodávateľ spĺňa podmienky účasti, obstarávateľský subjekt posúdi finančné, podnikateľské a odborné schopnosti dodávateľa na základe jeho podnikateľskej činnosti na území zmluvnej strany, ku ktorej patrí obstarávateľský subjekt, ako aj mimo tohto územia, a nebude podmieňovať účasť dodávateľa na obstarávaní tým, že už musel mať v minulosti jednu alebo viacero zákaziek od obstarávateľského subjektu danej zmluvnej strany alebo že musí mať predchádzajúce skúsenosti s aktivitami na území tejto zmluvnej strany.

3.   Obstarávateľský subjekt pri tomto posudzovaní vychádza z podmienok, ktoré vopred bližšie stanovil v oznámeniach alebo v súťažných podkladoch.

4.   Obstarávateľský subjekt môže dodávateľa vylúčiť z takých dôvodov, ako je konkurz, poskytnutie nepravdivých vyhlásení, závažné nedostatky pri plnení niektorých zásadných požiadaviek alebo povinností z predchádzajúcej zmluvy či zmlúv, rozsudky v súvislosti s trestnou činnosťou alebo iné rozsudky v súvislosti so závažnými verejnými trestnými činmi, odborným pochybením alebo neplatením daní.

Každá zmluvná strana môže prijať alebo zachovať postupy, ktorými sa na dobu neurčitú, resp. na stanovený čas vyhlasujú za nespôsobilých na účasť na obstarávaniach zmluvnej strany dodávatelia, v prípade ktorých zmluvná strana zistila, že boli zapojení do podvodnej alebo inej nezákonnej činnosti v súvislosti s obstarávaním. Zmluvná strana na žiadosť druhej zmluvnej strany v maximálnej možnej miere uvedie dodávateľov, ktorí boli v rámci týchto postupov vyhlásení za nespôsobilých, a prípadne poskytne informácie o týchto dodávateľoch, resp. o predmetnej podvodnej alebo inej nezákonnej činnosti.

5.   Obstarávateľský subjekt môže od uchádzačov požadovať, aby vo svojich ponukách uviedli, akú časť zákazky majú v úmysle zadať tretím osobám ako subdodávateľom, ako aj všetkých navrhovaných subdodávateľov. Týmto uvedením subdodávateľov nie je dotknutá zodpovednosť hlavného hospodárskeho subjektu.

Článok 215

Kvalifikácia alebo registrácia dodávateľov

1.   V prípade, že obstarávateľský subjekt má v úmysle použiť výberový postup obstarávania, musí:

a)

v oznámení o plánovanom obstarávaní uviesť prinajmenšom informácie uvedené v odseku 1 dodatku 4 (Oznámenie o plánovanom obstarávaní) k prílohe XVI a vyzvať dodávateľov na predloženie žiadosti o účasť, a

b)

kvalifikovaným alebo registrovaným dodávateľom poskytnúť pred začatím lehoty na predloženie ponúk prinajmenšom informácie uvedené v odseku 2 dodatku 4 (Oznámenie o plánovanom obstarávaní) k prílohe XVI.

2.   Obstarávateľský subjekt uzná za kvalifikovaných všetkých domácich dodávateľov a dodávateľov druhej zmluvnej strany, ktorí spĺňajú podmienky účasti na určitom obstarávaní, pokiaľ neuvedie v oznámení o plánovanom obstarávaní, že obmedzuje počet dodávateľov, ktorí budú môcť predložiť ponuku, a kritériá pre výber tohto obmedzeného počtu dodávateľov.

3.   Ak súťažné podklady nie sú verejne k dispozícii od dátumu uverejnenia oznámenia uvedeného v odseku 1, obstarávateľský subjekt zabezpečí, aby tieto podklady boli poskytnuté k dispozícii všetkým kvalifikovaným dodávateľom, ktorí boli vybraní v súlade s odsekom 2, v rovnakom čase.

4.   Obstarávateľský subjekt môže používať zoznam dodávateľov, a to pod podmienkou, že oznámenie, v ktorom sa dodávatelia, ktorí majú záujem, vyzývajú, aby požiadali o zapísanie do tohto zoznamu, sa uverejňuje každoročne a v prípade, že sa uverejňuje elektronicky, je stále dostupný na príslušnom médiu uvedenom v dodatku 3 (Médiá na uverejňovanie oznámení) k prílohe XVI. Takéto oznámenie musí obsahovať informácie uvedené v dodatku 5 (Oznámenie vyzývajúce zainteresovaných dodávateľov na podanie žiadosti o zápis do zoznamu dodávateľov) k prílohe XVI.

5.   Bez ohľadu na ustanovenia odseku 4 platí, že keď je zoznam dodávateľov platný najviac tri roky, môže obstarávateľský subjekt uverejniť oznámenie uvedené v tomto odseku len raz, na začiatku obdobia platnosti tohto zoznamu, pod podmienkou, že sa v oznámení uvedie obdobie platnosti a že nebudú uverejnené žiadne ďalšie oznámenia.

6.   Obstarávateľský subjekt musí dodávateľom umožniť, aby mohli požiadať o zapísanie do zoznamu dodávateľov kedykoľvek, a všetkých dodávateľov, ktorí splnili príslušné požiadavky, musí do tohto zoznamu zapísať v primerane krátkom čase.

7.   V prípade, že to vnútroštátne právne predpisy zmluvnej strany umožňujú, môžu obstarávateľské subjekty oznámenie vyzývajúce dodávateľov na podanie žiadosti o zápis do zoznamu dodávateľov využiť ako oznámenie o plánovanom obstarávaní, pod podmienkou, že:

a)

toto oznámenie sa uverejní v súlade s odsekom 4 a bude obsahovať informácie stanovené v dodatku 5 (Oznámenie vyzývajúce zainteresovaných dodávateľov na podanie žiadosti o zápis do zoznamu dodávateľov) a pokiaľ možno čo najviac dostupných informácií stanovených v dodatku 4 (Oznámenie o plánovanom obstarávaní) k prílohe XVI, ako aj zmienku o tom, že toto oznámenie predstavuje oznámenie o plánovanom obstarávaní;

b)

obstarávateľský subjekt bezodkladne dodávateľom, ktorí mu oznámili záujem o dané obstarávanie, poskytne informácie, ktoré im postačia na to, aby mohli posúdiť svoj záujem o toto obstarávanie, ako aj všetky ďalšie informácie stanovené v dodatku 4 (Oznámenie o plánovanom obstarávaní) k prílohe XVI, a to v rozsahu, v akom sú tieto informácie dostupné, a

c)

dodávateľovi, ktorý požiadal o zápis do zoznamu dodávateľov v súlade s odsekom 6, sa môže umožniť, aby dal ponuku v danom obstarávaní, ak má tento obstarávateľský subjekt dostatočný čas na preskúmanie toho, či tento dodávateľ spĺňa podmienky účasti.

8.   Obstarávateľský subjekt bezodkladne informuje dodávateľa, ktorý predložil žiadosť o účasť alebo žiadosť o zapísanie do zoznamu dodávateľov, o svojom rozhodnutí vo vzťahu k týmto žiadostiam.

9.   V prípade, že obstarávateľský subjekt zamietne žiadosť dodávateľa o kvalifikáciu alebo jeho žiadosť o zapísanie do zoznamu dodávateľov, prestane považovať dodávateľa za kvalifikovaného alebo ho vyčiarkne zo zoznamu dodávateľov, bezodkladne ho informuje a na požiadanie mu bezodkladne poskytne písomné vysvetlenie dôvodov svojho rozhodnutia.

10.   Zmluvné strany v oddiele F (Všeobecné poznámky) dodatku 1 (Zahrnuté verejné obstarávanie) k prílohe XVI uvedú, ktoré subjekty môžu využívať zoznamy dodávateľov.

Článok 216

Technické špecifikácie

1.   Obstarávateľský subjekt nevypracuje, neprijme ani nebude uplatňovať žiadnu technickú špecifikáciu a takisto nepredpíše ani žiadny postup posudzovania zhody s cieľom vytvoriť zbytočné prekážky medzinárodnému obchodu.

2.   Pri predpisovaní technických špecifikácií tovaru alebo služieb, ktoré sa obstarávajú, obstarávateľský subjekt, ak je to vhodné:

a)

stanoví technické špecifikácie, a to skôr v zmysle požiadaviek na výkonnosť a funkčnosť ako v zmysle vzhľadových alebo opisných charakteristík, a

b)

tieto technické špecifikácie založí na medzinárodných normách, ak takéto normy existujú, a ak ich niet, tak na národných technických predpisoch, uznávaných národných normách alebo stavebných predpisoch.

3.   Ak sa v technických špecifikáciách používajú vzhľadové alebo opisné charakteristiky, obstarávateľský subjekt, ak je to vhodné, uvedie, a to prostredníctvom zahrnutia napr. poznámky „alebo ekvivalent“ do súťažných podkladov, že posúdi ponuky ekvivalentného tovaru alebo služieb, ktoré preukázateľne spĺňajú požiadavky obstarávania.

4.   Obstarávateľský subjekt predpíše technické špecifikácie, ktoré si vyžadujú alebo uvádzajú odkazy na určitú ochrannú známku alebo obchodný názov, patent, autorské právo, dizajn alebo typ, špecifický pôvod, výrobcu alebo dodávateľa, len ak neexistuje žiadny iný dostatočne presný alebo zrozumiteľný spôsob opisu požiadaviek obstarávania, a v takom prípade uvedie v súťažných podkladoch poznámku „alebo ekvivalent“.

5.   Obstarávateľský subjekt si nevyžiada ani neprijme spôsobom, ktorý by mohol narušiť hospodársku súťaž, stanovisko, ktoré by sa mohlo použiť pri vypracovaní alebo prijatí akýchkoľvek technických špecifikácií určitého obstarávania, od osoby, ktorá môže mať na tomto obstarávaní komerčný záujem.

6.   V záujme väčšej právnej istoty treba uviesť, že účelom tohto článku nie je obstarávateľským subjektom zabrániť vo vypracovaní, prijatí alebo uplatňovaní technických špecifikácií na podporu zachovania prírodných zdrojov alebo ochranu životného prostredia.

Článok 217

Súťažné podklady

1.   Obstarávateľský subjekt poskytne dodávateľom súťažné podklady, ktoré budú obsahovať všetky informácie potrebné na to, aby dodávatelia mohli vypracovať a predložiť zodpovedajúce ponuky. Ak tieto informácie už neboli poskytnuté v oznámení o plánovanom obstarávaní, súťažné podklady musia obsahovať podrobný opis záležitostí stanovených v dodatku 8 (Súťažné podklady) k prílohe XVI.

2.   Obstarávateľský subjekt bezodkladne poskytne na požiadanie súťažné podklady každému dodávateľovi zúčastňujúcemu sa na obstarávaní a odpovie na každú opodstatnenú žiadosť o relevantné informácie, ktorú predloží dodávateľ zúčastňujúci sa na obstarávaní, pod podmienkou, že ho tieto informácie nezvýhodnia v porovnaní s jeho konkurentmi a že predmetná žiadosť bola predložená v príslušnej lehote.

3.   V prípade, že v priebehu obstarávania obstarávateľský subjekt upraví alebo zmení a doplní kritériá alebo požiadavky stanovené v oznámení o plánovanom obstarávaní alebo v súťažných podkladoch poskytnutých zúčastňujúcim sa dodávateľom, musí všetky takéto úpravy aj zmeny a doplnenia poskytnúť v písomnej podobe:

a)

všetkým dodávateľom, ktorí sa zúčastňujú na obstarávaní v čase zmeny a doplnenia informácií, ak sú známi, a vo všetkých ostatných prípadoch rovnakým spôsobom ako v prípade pôvodných informácií, a

b)

v takom čase, aby títo dodávatelia mohli príslušným spôsobom upraviť a znovu predložiť svoje zmenené a doplnené ponuky.

Článok 218

Lehoty

Obstarávateľský subjekt v súlade s vlastnými potrebami poskytne dodávateľom dostatočný čas na prípravu a predloženie žiadostí o účasť a zodpovedajúcich ponúk, pričom zohľadní také faktory, ako je napríklad povaha a náročnosť obstarávania, rozsah predpokladaných subdodávok a čas potrebný na predloženie ponúk z takých zahraničných a domácich miest, kde sa nepoužívajú elektronické prostriedky. Tieto lehoty vrátane akéhokoľvek ich predĺženia budú rovnaké pre všetkých zainteresovaných alebo zúčastňujúcich sa dodávateľov. Príslušné lehoty sa stanovujú v dodatku 6 (Lehoty) k prílohe XVI.

Článok 219

Rokovania

1.   Každá zmluvná strana môže stanoviť, že jej obstarávateľské subjekty uskutočňujú obstarávania prostredníctvom rokovacieho konania v týchto prípadoch:

a)

v súvislosti s obstarávaniami, pri ktorých uviedli takýto zámer v oznámení o plánovanom obstarávaní, alebo

b)

ak z hodnotenia vyplynie, že žiadna ponuka nie je zjavne najvýhodnejšia z hľadiska konkrétnych kritérií hodnotenia uvedených v oznámeniach alebo v súťažných podkladoch.

2.   Obstarávateľský subjekt:

a)

zabezpečí, aby sa akékoľvek vyradenie dodávateľov zúčastnených na rokovaní uskutočnilo v súlade s kritériami hodnotenia stanovenými v oznámení o plánovanom obstarávaní alebo v súťažných podkladoch, a

b)

po ukončení rokovaní stanoví spoločný termín pre zostávajúcich dodávateľov na predloženie nových alebo revidovaných ponúk.

Článok 220

Využívanie obmedzeného postupu obstarávania alebo ostatných rovnocenných postupov obstarávania

1.   Pod podmienkou, že sa daný postup obstarávania nepoužije s cieľom vyhnúť sa hospodárskej súťaži alebo chrániť vnútroštátnych dodávateľov, môže obstarávateľský subjekt zadať zákazky prostredníctvom obmedzeného postupu obstarávania alebo ostatných rovnocenných postupov obstarávania za týchto okolností:

a)

ak:

i)

neboli predložené žiadne ponuky alebo ak žiadny dodávateľ nepožiadal o účasť;

ii)

neboli predložené žiadne ponuky, ktoré by spĺňali základné požiadavky stanovené v súťažných podkladoch;

iii)

žiadny z dodávateľov nesplnil podmienky účasti, alebo

iv)

predložené ponuky boli vopred tajne dohodnuté,

pod podmienkou, že podmienky súťažných podkladov neboli podstatným spôsobom upravené;

b)

ak, a to v prípade umeleckých diel, alebo z dôvodov súvisiacich s ochranou výhradných práv duševného vlastníctva, ako sú patenty, resp. autorské práva, alebo chránených informácií, resp. v prípade neexistencie hospodárskej súťaže z technických dôvodov, tovar alebo služby môže dodať alebo poskytnúť len konkrétny dodávateľ a neexistuje žiadna ich primeraná alternatíva alebo náhrada;

c)

pri dodatočnej dodávke tovaru alebo dodatočnom poskytnutí služieb pôvodným dodávateľom, ktoré neboli zahrnuté do prvotného obstarávania, ak zmena dodávateľa tohto dodatočného tovaru alebo dodatočných služieb:

i)

nie je možná z hospodárskych alebo technických dôvodov, akými sú napríklad požiadavky zameniteľnosti alebo interoperability s existujúcim zariadením, softvérom, službami alebo inštalovaným vybavením obstaraným v rámci prvotného obstarávania, a

ii)

ak by obstarávateľskému subjektu spôsobila značné ťažkosti alebo by pre neho znamenala výrazné zdvojenie nákladov;

d)

v prípade tovaru nakupovaného na komoditnom trhu;

e)

ak obstarávateľský subjekt obstaráva prototypy alebo úplne nový tovar alebo službu, ktoré sú vyvinuté na jeho žiadosť pre určitú zákazku na účely výskumu, experimentu, štúdie alebo pôvodného vývoja, alebo ak sa takýto tovar alebo služba vyvíja v ich priebehu. Po realizácii takýchto zákaziek sa na ďalšie obstarávanie tovaru alebo služieb uplatnia ustanovenia tejto hlavy;

f)

ak sa dodatočné služby v oblasti stavebníctva, ktoré neboli súčasťou pôvodnej zákazky, ale na ktoré sa vzťahovali ciele pôvodných súťažných podkladov, na základe nepredvídateľných okolností stanú nevyhnutnými pre dokončenie služieb v oblasti stavebníctva opísaných v predmetných podkladoch. Celková hodnota zákaziek zadaných na dodatočné služby v oblasti stavebníctva však nesmie presiahnuť 50 % hodnoty pôvodnej zákazky;

g)

len v nevyhnutných prípadoch, ak by z dôvodov naliehavosti spôsobenej udalosťami, ktoré obstarávateľský subjekt nemohol predvídať, tovar alebo služby nebolo možné získať včas prostredníctvom otvoreného postupu obstarávania a využitie otvoreného postupu obstarávania by spôsobilo vážnu ujmu obstarávateľskému subjektu, prípadne vážnu ujmu v súvislosti s jeho zodpovednosťou v rámci príslušného programu, alebo vážnu ujmu zmluvnej strane;

h)

pri zákazkách zadaných víťazovi súťaže návrhov, pod podmienkou, že táto súťaž sa uskutočnila spôsobom, ktorý je v súlade so zásadami tejto hlavy a že návrhy súťažiacich hodnotí nezávislá porota s cieľom udeliť víťazovi zákazku na návrh, alebo

i)

v prípadoch, ktoré každá zmluvná strana uviedla v oddiele F (Všeobecné poznámky) dodatku 1 (Zahrnuté verejné obstarávanie) k prílohe XVI.

2.   Obstarávateľský subjekt bude viesť záznamy alebo vypracuje písomné správy, ktoré budú obsahovať konkrétne zdôvodnenie všetkých zákaziek zadaných podľa odseku 1.

Článok 221

Elektronické aukcie

Ak má obstarávateľský subjekt v úmysle uskutočniť obstarávanie, na ktoré sa vzťahuje táto kapitola, prostredníctvom elektronickej aukcie, poskytne pred jej začatím každému účastníkovi:

a)

metódu automatického hodnotenia (vrátane matematického vzorca), ktorá sa zakladá na kritériách hodnotenia stanovených v súťažných podkladoch a ktorá bude v rámci aukcie použitá na automatické zostavenie poradia alebo nového poradia;

b)

výsledky všetkých prvotných hodnotení prvkov ponúk, ak má byť zákazka udelená na základe najvýhodnejšej ponuky, a

c)

akékoľvek ďalšie relevantné informácie súvisiace s uskutočnením aukcie.

Článok 222

Zaobchádzanie s ponukami a zadávanie zákaziek

1.   Obstarávateľský subjekt je povinný všetky ponuky prijímať, otvárať a zaobchádzať s nimi podľa postupov, ktoré zaručujú spravodlivosť a nestrannosť procesu obstarávania, ako aj ochranu dôverných údajov uvedených v ponukách.

2.   Aby ponuka mohla byť predmetom hodnotenia na účely zadania zákazky, musí byť písomná, v okamihu otvárania musí spĺňať základné požiadavky stanovené v súťažných podkladoch a prípadne v oznámeniach, a musí byť predložená dodávateľom, ktorý spĺňa podmienky účasti.

3.   Ak obstarávateľský subjekt nedospeje k záveru, že zadanie zákazky nie je vo verejnom záujme, zadá zákazku dodávateľovi, v prípade ktorého konštatoval schopnosť splniť podmienky zákazky a ktorého ponuka je, a to výhradne na základe kritérií hodnotenia stanovených v oznámeniach a v súťažných podkladoch, buď najvýhodnejšia alebo, ak je jediným kritériom cena, cenovo najnižšia.

4.   Ak obstarávateľský subjekt dostane ponuku s cenou, ktorá je v porovnaní s cenami v ostatných predložených ponukách nezvyčajne nízka, môže u dodávateľa overiť, či spĺňa podmienky účasti a či je schopný splniť podmienky zákazky.

Článok 223

Transparentnosť informácií o obstarávaní

1.   Obstarávateľský subjekt zúčastnených dodávateľov bezodkladne informuje o svojich rozhodnutiach o udelení zákazky, pričom tak na požiadanie urobí písomne. S výhradou ustanovení článku 224 ods. 2 a 3 platí, že obstarávateľský subjekt na požiadanie uvedie neúspešnému dodávateľovi dôvody, pre ktoré nevybral jeho ponuku, ako aj informácie o relatívnych výhodách ponuky úspešného dodávateľa.

2.   Po udelení zákazky, na ktorú sa vzťahuje táto hlava, obstarávateľský subjekt čo najskôr v súlade s lehotami stanovenými právnymi predpismi zmluvnej strany uverejní oznámenie prostredníctvom príslušného tlačeného alebo elektronického média uvedeného v dodatku 3 (Médiá na uverejňovanie oznámení) k prílohe XVI. V prípade, že sa použije len elektronické médium, musia byť tieto informácie jednoducho dostupné počas primeraného obdobia. Toto oznámenie musí obsahovať prinajmenšom informácie uvedené v dodatku 7 (Oznámenia o výsledku obstarávania) k prílohe XVI.

Článok 224

Zverejňovanie informácií

1.   Zmluvná strana poskytne na žiadosť druhej zmluvnej strany bezodkladne všetky relevantné informácie týkajúce sa rozhodnutia o zadaní zákazky, na ktorú sa vzťahuje táto hlava, ktoré sú potrebné na stanovenie, či sa predmetné obstarávanie uskutočnilo v súlade s pravidlami podľa tejto hlavy. Ak by poskytnutie týchto informácií mohlo poškodiť hospodársku súťaž pri budúcich obstarávaniach, nesmie zmluvná strana, ktorej boli tieto informácie poskytnuté, ich poskytnúť žiadnemu dodávateľovi, s výnimkou prípadov, keď sa uskutočnili konzultácie so zmluvnou stranou, ktorá tieto informácie poskytla, a keď s tým táto zmluvná strana súhlasila.

2.   Bez ohľadu na akékoľvek ďalšie ustanovenia tejto hlavy neposkytne zmluvná strana ani jej obstarávateľský subjekt žiadnemu dodávateľovi informácie, ktoré by mohli poškodiť spravodlivú hospodársku súťaž medzi dodávateľmi.

3.   Žiadne z ustanovení tejto hlavy nemožno vykladať tak, že zmluvným stranám (vrátane ich obstarávateľských subjektov a orgánov zodpovedných za preskúmanie) ukladá povinnosť poskytnúť dôverné informácie v prípade, že by takéto poskytnutie bránilo presadzovaniu práva, mohlo by poškodiť spravodlivú hospodársku súťaž medzi dodávateľmi, poškodilo by oprávnené obchodné záujmy určitých osôb vrátane ochrany práv duševného vlastníctva, alebo by bolo inak v rozpore s verejným záujmom.

Článok 225

Vnútroštátne postupy preskúmania

1.   Každá zo zmluvných strán zavedie alebo zachová včasný, účinný, transparentný a nediskriminačný postup administratívneho alebo súdneho preskúmania, prostredníctvom ktorého bude môcť dodávateľ podať námietky týkajúce sa povinností zmluvnej strany alebo jej obstarávateľských subjektov v zmysle tejto hlavy, ktoré by mohol mať v kontexte obstarávania, na ktoré sa vzťahuje táto hlava a na ktorom má alebo mal záujem. Procesné pravidlá upravujúce akékoľvek námietky z dôvodu uvedeného porušenia resp. nedodržania budú mať písomnú formu a budú všeobecne dostupné.

2.   Každá zo zmluvných strán môže vo svojich vnútroštátnych právnych predpisoch stanoviť, že ak dodávateľ podá v kontexte obstarávania, na ktoré sa vzťahuje táto hlava, sťažnosť, bude zmluvná strana viesť svoj obstarávateľský subjekt a dodávateľa k tomu, aby našli riešenie predmetnej sťažnosti prostredníctvom rokovania. Obstarávateľský subjekt sa bude každou takouto sťažnosťou zaoberať nestranne, včas a takým spôsobom, aby to nepoškodilo dodávateľovu účasť na prebiehajúcich resp. budúcich obstarávaniach ani jeho právo na opravné prostriedky v rámci administratívneho alebo súdneho postupu preskúmania.

3.   Každému dodávateľovi sa poskytne dostatočná lehota na vypracovanie a podanie námietky, a to prinajmenšom v trvaní 10 dní odo dňa, keď sa dodávateľ dozvedel o dôvode na spochybnenie alebo odkedy možno rozumne predpokladať, že sa o ňom mohol dozvedieť.

4.   Každá zo zmluvných strán zriadi alebo určí najmenej jeden nestranný administratívny alebo súdny orgán, ktorý bude nezávislý od jej obstarávateľských subjektov a ktorý bude prijímať a preskúmavať námietky dodávateľov v súvislosti s obstarávaním, na ktoré sa vzťahuje táto hlava.

5.   Keď námietku preskúmava najprv iný subjekt ako orgán uvedený v odseku 4, zmluvná strana je povinná zabezpečiť, aby sa dodávateľ mohol odvolať voči prvotnému rozhodnutiu na nestranný administratívny alebo súdny orgán, ktorý bude nezávislý na obstarávateľskom subjekte, ktorého obstarávanie je predmetom námietky. Keď je za preskúmanie zodpovedný iný orgán ako súd, rozhodnutia tohto orgánu musia byť buď preskúmateľné súdom alebo musia existovať procesné záruky, ktoré zabezpečia, aby:

a)

obstarávateľský subjekt odpovedal na námietku písomne a aby poskytol orgánu zodpovednému za preskúmanie všetky relevantné dokumenty;

b)

účastníci konania (ďalej len „účastníci“) mali právo byť vypočutí pred tým, ako orgán zodpovedný za preskúmanie prijme rozhodnutie o námietke;

c)

účastníci mali právo na zastúpenie a sprievod;

d)

účastníci mali prístup na všetky konania, a

e)

aby sa rozhodnutia a odporúčania v súvislosti s námietkami dodávateľov poskytovali v primeranom čase, písomne a s vysvetlením dôvodov, o ktoré sa každé takéto rozhodnutie alebo odporúčanie opiera.

6.   Každá zo zmluvných strán prijme alebo ponechá v platnosti postupy upravujúce:

a)

rýchle dočasné opatrenia zabezpečujúce, že dodávateľ nestratí možnosť zúčastniť sa na obstarávaní. Dôsledkom takýchto dočasných opatrení môže byť pozastavenie procesu obstarávania. V rámci postupov však môže platiť, že pri rozhodovaní o tom, či by sa takéto opatrenia mali uplatniť, sa môže zohľadniť aj to, či hrozia zásadnejšie negatívne dosahy na príslušné záujmy vrátane verejného záujmu. Nekonanie je nutné písomne zdôvodniť, a

b)

nápravu alebo kompenzáciu za vzniknuté straty alebo škody, a to v súlade s právnymi predpismi zmluvnej strany, ak orgán zodpovedný za preskúmanie zistil, že došlo k porušeniu alebo nedodržaniu v zmysle odseku 1.

Článok 226

Úprava a oprava pôsobnosti

1.   Zmluvná strana EÚ bude riešiť úpravu a opravu pôsobnosti prostredníctvom bilaterálnych rokovaní s každou dotknutou republikou patriacou k zmluvnej strane Stredná Amerika. Naopak, každá republika patriaca k zmluvnej strane Stredná Amerika bude riešiť úpravu a opravu pôsobnosti prostredníctvom bilaterálnych rokovaní so zmluvnou stranou EÚ.

V prípade, že zmluvná strana má v úmysle upraviť rozsah svojho obstarávania patriaceho do pôsobnosti tejto hlavy, musí:

a)

to oznámiť dotknutej druhej zmluvnej strane, resp. zmluvným stranám, písomne, a

b)

v oznámení uviesť, aké vhodné kompenzačné vyrovnania ponúka druhej zmluvnej strane v záujme zachovania rozsahu pôsobnosti na porovnateľnej úrovni, aká existovala pred predmetnou úpravou.

2.   Bez ohľadu na ustanovenia odseku 1 písm. b) platí, že zmluvná strana nemusí kompenzačné vyrovnania ponúknuť, ak:

a)

predmetná úprava má charakter len menších zmien a doplnení, resp. ide o opravu čisto formálneho charakteru, alebo

b)

navrhovaná úprava sa týka subjektu, nad ktorým zmluvná strana fakticky stratila kontrolu alebo v prípade ktorého prišla o vplyv.

Zmluvné strany môžu vykonať menšie zmeny a doplnenia, resp. opravy čisto formálneho charakteru, pokiaľ ide o rozsah ich obstarávania patriaceho do pôsobnosti tejto hlavy, a to v súlade s ustanoveniami hlavy XIII (Osobitné úlohy orgánov zriadených touto dohodou v rámci obchodných záležitostí) časti IV tejto dohody.

3.   V prípade, že zmluvná strana EÚ alebo dotknutá republika patriaca k zmluvnej strane Stredná Amerika nesúhlasí s tým, že:

a)

vyrovnanie ponúknuté podľa odseku 1 písm. b) je dostatočné na zachovanie porovnateľnej úrovne vzájomne dohodnutej pôsobnosti;

b)

navrhovaná úprava má charakter len menších zmien a doplnení, resp. že je opravou čisto formálneho charakteru, v zmysle odseku 2 písm. a), alebo

c)

navrhovaná úprava sa týka subjektu, nad ktorým zmluvná strana fakticky stratila kontrolu alebo v prípade ktorého prišla o vplyv v zmysle odseku 2 písm. b),

musí do 30 dní od prijatia oznámenia uvedeného v odseku 1 podať písomnú námietku, inak platí domnienka, že súhlasila s ponúknutým vyrovnaním alebo navrhovanou úpravou, a to aj na účely hlavy X (Urovnávanie sporov) časti IV tejto dohody.

4.   V prípade, že sa dotknuté zmluvné strany dohodli na navrhovanej úprave, oprave alebo menšej zmene a doplnení vrátane prípadu, keď nebola podaná žiadna námietka podľa odseku 3 do 30 dní, uskutočnia sa úpravy v súlade s ustanoveniami odseku 6.

5.   Zmluvná strana EÚ a každá z republík patriacich k zmluvnej stane Stredná Amerika sa kedykoľvek môže zapojiť do bilaterálnych rokovaní o rozšírení prístupu na trh poskytnutého podľa tejto hlavy, a to v súlade s príslušnými inštitucionálnymi a procedurálnymi mechanizmami stanovenými v tejto dohode.

6.   S cieľom zohľadniť akékoľvek úpravy dohodnuté zmluvnými stranami, resp. technické opravy či menšie zmeny a doplnenia Rada pre pridruženie upraví príslušné časti oddielov A, B alebo C dodatku 1 (Zahrnuté verejné obstarávanie) k prílohe XVI.

Článok 227

Spolupráca a technická pomoc v oblasti verejného obstarávania

Zmluvné strany sa dohodli, že je v ich spoločnom záujme, aby podporovali iniciatívy zamerané na vzájomnú spoluprácu a technickú pomoc v otázkach súvisiacich s verejným obstarávaním. V tomto zmysle určili viacero činností v rámci spolupráce, ktoré sa stanovujú v článku 58 hlavy VI (Hospodársky rozvoj a rozvoj obchodu) časti III tejto dohody.

HLAVA VI

DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO

KAPITOLA 1

Ciele a zásady

Článok 228

Ciele

Ciele tejto hlavy sú:

a)

zabezpečiť primeranú a účinnú ochranu práv duševného vlastníctva na území zmluvných strán, a to pri zohľadnení hospodárskej situácie a sociálnych alebo kultúrnych potrieb každej zmluvnej strany;

b)

podporovať transfer technológií medzi oboma regiónmi s cieľom umožniť vytvorenie zdravej a životaschopnej technologickej základne v republikách patriacich k zmluvnej strane Stredná Amerika, a

c)

podporovať technickú a finančnú spoluprácu medzi oboma regiónmi v oblasti práv duševného vlastníctva.

Článok 229

Povaha a rozsah povinností

1.   Zmluvné strany zabezpečia primerané a účinné vykonávanie medzinárodných zmlúv týkajúcich sa duševného vlastníctva, ktorých sú zmluvnými stranami, vrátane Dohody o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (ďalej len „dohoda TRIPS“). Ustanovenia tejto hlavy dopĺňajú a ďalej spresňujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré im vyplývajú z dohody TRIPS a ostatných medzinárodných zmlúv v oblasti duševného vlastníctva.

2.   Duševné vlastníctvo a verejné zdravie:

a)

zmluvné strany uznávajú význam Vyhlásenia z Dauhy o dohode TRIPS a verejnom zdraví prijatého 14. novembra 2001 na konferencii ministrov WTO. Zmluvné strany pri výklade a vykonávaní práv a povinností vyplývajúcich z tejto hlavy zabezpečia súlad s týmto vyhlásením;

b)

zmluvné strany prispejú k vykonávaniu a dodržiavaniu rozhodnutia Generálnej rady WTO z 30. augusta 2003, ktoré sa týka vykonávania odseku 6 Vyhlásenia z Dauhy o dohode TRIPS a verejnom zdraví, ako aj Protokolu, ktorým sa mení a dopĺňa dohoda TRIPS, prijatého v Ženeve 6. decembra 2005.

3.

a)

Na účely tejto dohody pojem práva duševného vlastníctva zahŕňa autorské práva vrátane autorských práv k počítačovým programom a k databázam, práva súvisiace s autorským právom, práva súvisiace s patentmi, ochrannými známkami, obchodnými menami, dizajnmi, topografiami polovodičových výrobkov, zemepisnými označeniami vrátane označení pôvodu, odrodami rastlín a s ochranou nezverejnených informácií;

b)

Na účely tejto dohody sa, pokiaľ ide o ochranu pred nekalou súťažou, poskytne ochrana v súlade s článkom 10bis Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva (v znení štokholmského aktu z roku 1967) (ďalej len „Parížsky dohovor“).

4.   Zmluvné strany uznávajú zvrchované právo štátov vo vzťahu k ich prírodným zdrojom a k prístupu k ich genetickým zdrojom v súlade s ustanoveniami Dohovoru o biologickej diverzite z roku 1992. Žiadne z ustanovení tejto hlavy nebráni zmluvným stranám v tom, aby prijali alebo zachovali opatrenia zamerané na podporu ochrany biologickej diverzity, trvalo udržateľného využívania jej zložiek a spravodlivého podielu na výhodách vyplývajúcich z využívania genetických zdrojov, v súlade s ustanoveniami uvedeného dohovoru.

5.   Zmluvné strany uznávajú význam dodržiavania, ochrany a zachovávania vedomostí, inovácií a postupov pôvodných a miestnych spoločenstiev, s ktorými sú spojené tradičné postupy súvisiace s ochranou a trvalo udržateľným využívaním biologickej diverzity.

Článok 230

Doložka najvyšších výhod a národné zaobchádzanie

V súlade s článkami 3 a 4 dohody TRIPS a s výhradou pre výnimky stanovené v týchto ustanoveniach platí, že každá zmluvná strana poskytne štátnym príslušníkom druhej zmluvnej strany:

a)

zaobchádzanie, ktoré nebude menej výhodné ako zaobchádzanie, ktoré táto zmluvná strana poskytuje vlastným štátnym príslušníkom, pokiaľ ide o ochranu duševného vlastníctva, a

b)

akúkoľvek výhodu, prednosť, výsadu či oslobodenie, ktoré poskytuje štátnym príslušníkom akejkoľvek inej krajiny, pokiaľ ide o ochranu duševného vlastníctva.

Článok 231

Transfer technológií

1.   Zmluvné strany sa dohodli na výmene názorov a informácií o svojich postupoch a politikách, ktoré majú vplyv na transfer technológií, a to v rámci ich regiónov, ako aj s tretími krajinami, s cieľom vytvoriť opatrenia na uľahčenie toku informácií, obchodných partnerstiev, udeľovania licencií a zadávania zákaziek subdodávateľom. Osobitná pozornosť sa bude venovať podmienkam potrebným na vytvorenie primeraného podporného prostredia na transfer technológií medzi zmluvnými stranami, a to okrem iného aj takým otázkam, ako je rozvoj ľudského kapitálu a právny rámec.

2.   Zmluvné strany uznávajú význam, ktorý má pre transfer technológií vzdelávanie a profesionálna odborná príprava, ktoré sa môžu uskutočňovať prostredníctvom výmenných programov pre univerzitných pracovníkov a odborné a/alebo podnikateľské kruhy a zameraných na prenos poznatkov medzi zmluvnými stranami (33).

3.   Zmluvné strany prijmú podľa potreby opatrenia na zabránenie alebo kontrolu takých postupov udeľovania licencií alebo podmienok týkajúcich sa práv duševného vlastníctva, ktoré môžu negatívne ovplyvniť medzinárodný transfer technológií a ktoré predstavujú zneužívanie práv duševného vlastníctva nositeľmi práv, resp. zneužívanie zrejmých nesúmerností v rámci informovanosti pri rokovaniach o licenciách.

4.   Zmluvné strany uznávajú význam, ktorý má vytváranie mechanizmov na posilnenie a podporu investícií v republikách patriacich k zmluvnej strane Stredná Amerika, a to najmä pokiaľ ide o inovatívne odvetvia a technologicky vyspelé odvetvia. Zmluvná strana EÚ sa bude čo najviac usilovať stimulovať inštitúcie a podniky zo svojich území takým spôsobom, aby podporila a napomáhala transfer technológií od nich smerom k inštitúciám a podnikom republík patriacich k zmluvnej strane Stredná Amerika, a to tak, aby tieto krajiny boli schopné si vytvoriť životaschopnú technologickú základňu.

5.   Opísané opatrenia na dosiahnutie cieľov stanovených v tomto článku sa stanovujú v článku 55 hlavy VI (Hospodársky rozvoj a rozvoj obchodu) časti III tejto dohody.

Článok 232

Vyčerpanie práv

Zmluvné strany si môžu stanoviť svoj vlastný režim vyčerpania práv duševného vlastníctva v súlade s ustanoveniami dohody TRIPS.

KAPITOLA 2

Normy týkajúce sa práv duševného vlastníctva

ODDIEL A

Autorské právo a práva súvisiace s autorským právom

Článok 233

Poskytnutá ochrana

Zmluvné strany budú dodržiavať:

a)

Medzinárodný dohovor o ochrane výkonných umelcov, výrobcov zvukových záznamov a rozhlasových organizácií (Rím, 1961) (ďalej len „Rímsky dohovor“);

b)

Bernský dohovor o ochrane literárnych a umeleckých diel (z roku 1866, naposledy zmenený a doplnený v roku 1979) (ďalej len „Bernský dohovor“);

c)

Zmluvu Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO) o autorskom práve (Ženeva, 1996) (ďalej len „WCT“), a

d)

Zmluvu Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO) o výkonoch a zvukových záznamoch (Ženeva, 1996) (ďalej len „WPPT“).

Článok 234

Trvanie autorských práv

Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ ide o výpočet doby ochrany autorských práv, na ochranu literárnych a umeleckých diel sa budú vzťahovať pravidlá stanovené v článkoch 7 a 7bis Bernského dohovoru, s tým, že minimálne trvanie dôb ochrany vymedzených v odsekoch 1, 2, 3 a 4 článku 7 Bernského dohovoru bude 70 rokov.

Článok 235

Trvanie práv súvisiacich s autorským právom

Zmluvné strany sa dohodli, že na výpočet doby ochrany práv výkonných umelcov, výrobcov zvukových záznamov a rozhlasových organizácií sa budú vzťahovať ustanovenia článku 14 Rímskeho dohovoru, s tým, že minimálne trvanie dôb ochrany vymedzených v článku 14 Rímskeho dohovoru bude 50 rokov.

Článok 236

Kolektívna správa práv

Zmluvné strany uznávajú význam činnosti organizácií kolektívnej správy a vytvárania dojednaní medzi nimi s cieľom vzájomne zabezpečiť ľahší prístup a poskytovanie obsahu medzi územiami zmluvných strán, ako aj dosiahnuť vysokú úroveň rozvoja, pokiaľ ide o plnenie ich úloh.

Článok 237

Vysielanie a verejný prenos (34)

1.   Na účely tohto ustanovenia platí, že „verejný prenos umeleckého výkonu alebo zvukového záznamu“ je prenos zvukov výkonu alebo zvukov či vyjadrení zvukov zaznamenaných na zvukovom zázname verejnosti akýmkoľvek inými prostriedkami ako vysielaním. Na účely tohto článku platí, že „verejný prenos“ zahŕňa aj verejne počuteľnú reprodukciu zvukov či vyjadrení zvukov zaznamenaných na zvukovom zázname.

2.   Každá zmluvná strana v súlade so svojim vnútroštátnym právnym poriadkom poskytne výkonným umelcom výhradné právo povoliť alebo zakázať vysielanie a verejný prenos ich výkonov, s výnimkou prípadu, keď výkon je sám už výkonom vysielaným alebo keď sa uskutočňuje zo záznamu.

3.   Výkonní umelci a výrobcovia zvukových záznamov budú mať právo na jednu primeranú odmenu za priame alebo nepriame použitie zvukových záznamov vydaných na komerčné účely vo vysielaní alebo v akomkoľvek verejnom prenose. Zmluvné strany môžu, ak nie je dohoda medzi výkonnými umelcami a výrobcami zvukových záznamov, ustanoviť podmienky, za ktorých sa táto odmena delí medzi uvedené dve kategórie nositeľov práv.

4.   Zmluvné strany poskytnú vysielacím organizáciám výhradné právo povoliť alebo zakázať bezdrôtový prenos ich vysielania, ako aj verejný prenos ich televízneho vysielania, ak sa tento verejný prenos uskutočňuje na miestach prístupných verejnosti za vstupné.

5.   Zmluvné strany môžu vo svojich vnútroštátnych právnych predpisoch stanoviť obmedzenia práv uvedených v odsekoch 2, 3 a 4 a výnimky z týchto práv len v určitých osobitných prípadoch, ktoré nesmú byť v rozpore s bežným využitím predmetu ochrany a ktoré nesmú neodôvodnene zasahovať do právom chránených záujmov nositeľov práv.

ODDIEL B

Ochranné známky

Článok 238

Medzinárodné dohody

Európska únia a republiky patriace k zmluvnej strane Stredná Amerika vyvinú všetko primerané úsilie, aby:

a)

ratifikovali Protokol k Madridskej dohode o medzinárodnej registrácii ochranných známok (Madridský protokol, 1989), resp. aby k nemu pristúpili, a

b)

dosiahli súlad s Dohovorom o práve ochrannej známky (Ženeva 1994).

Článok 239

Konanie o zápise do registra

Zmluvná strana EÚ a republiky patriace k zmluvnej strane Stredná Amerika zavedú systém zápisu ochranných známok do registra, v rámci ktorého sa každé konečné rozhodnutie prijaté príslušným známkovým úradom riadne odôvodní a vydá v písomnej forme. V rámci toho sa aj dôvody na zamietnutie zápisu ochrannej známky do registra oznámia prihlasovateľovi písomne, pričom prihlasovateľ bude mať možnosť napadnúť toto zamietnutie a odvolať sa proti konečnému zamietnutiu na súde. Zmluvná strana EÚ a republiky patriace k zmluvnej strane Stredná Amerika takisto zavedú možnosť podať námietky voči žiadosti o zápis ochrannej známky do registra. Takéto námietkové konanie má kontradiktórnu povahu.

Článok 240

Všeobecne známe ochranné známky

Článok 6bis Parížskeho dohovoru sa primerane uplatní aj na tovary alebo služby, ktoré nie sú totožné, resp. podobné tým, ktoré sa označujú všeobecne známou ochrannou známkou, a to pod podmienkou, že by použitie tejto ochrannej známky v súvislosti s týmito tovarmi alebo službami naznačovalo súvislosť medzi týmto tovarmi alebo službami a majiteľom ochrannej známky a že by záujmy majiteľa ochrannej známky mohli byť takýmto použitím pravdepodobne poškodené. V záujme väčšej právnej istoty môžu zmluvné strany túto ochranu poskytnúť aj nezapísaným všeobecne známym ochranným známkam.

Článok 241

Výnimky z práv poskytnutých ochrannou známkou

Zmluvné strany môžu zaviesť obmedzené výnimky z práv poskytnutých ochrannou známkou, ako je napr. spravodlivé používanie opisných výrazov. V rámci týchto obmedzených výnimiek sa musia zohľadniť právom chránené záujmy majiteľa ochrannej známky a tretích strán.

ODDIEL C

Zemepisné označenia

Článok 242

Všeobecné ustanovenia

1.   Pokiaľ ide o uznávanie a ochranu zemepisných označení s pôvodom na územiach zmluvných strán, použijú sa ďalej uvedené ustanovenia.

2.   Na účely tejto dohody platí, že „zemepisné označenia“ sú označenia, ktoré označujú určitý tovar ako tovar s pôvodom na území zmluvnej strany, resp. v regióne či lokalite nachádzajúcej sa na tomto území, ak možno pripísať danú kvalitu, povesť alebo iné charakteristické vlastnosti tovaru v podstatnej miere jeho zemepisnému pôvodu.

Článok 243

Rozsah a pôsobnosť

1.   Zmluvné strany opätovne potvrdzujú svoje práva a povinnosti, ktoré im vyplývajú z časti II oddielu 3 dohody TRIPS.

2.   Na zemepisné označenia zmluvnej strany, ktoré má chrániť druhá zmluvná strana, sa vzťahujú ustanovenia tohto článku len v tom prípade, že sú ako zemepisné označenia uznávané a vyhlásené vo svojej krajine pôvodu.

Článok 244

Systém ochrany

1.   Zmluvné strany do nadobudnutia platnosti tejto dohody v súlade s článkom 353 ods. 5 časti V v rámci svojich právnych predpisov zachovajú alebo vytvoria systémy ochrany zemepisných označení.

2.   Právne predpisy zmluvných strán budú okrem iného obsahovať tieto prvky:

a)

register so zemepisnými označeniami chránenými na ich príslušných územiach;

b)

administratívny proces pre overenie, či zemepisné označenia označujú určitý tovar ako tovar s pôvodom na území, v regióne alebo lokalite niektorej zo zmluvných strán, ak možno pripísať danú kvalitu, povesť alebo iné charakteristické vlastnosti tovaru v podstatnej miere jeho zemepisnému pôvodu;

c)

požiadavku, že názov zapísaný v registri zodpovedá konkrétnemu produktu či produktom, ktorých špecifikácia je stanovená a ktorú je možné zmeniť iba na základe náležitého administratívneho procesu;

d)

ustanovenia o kontrole vzťahujúce sa na výrobu tovaru;

e)

právo patriace každému subjektu, ktorý je usadený v oblasti a ktorý podlieha systému kontrol, na používanie chráneného názvu, a to pod podmienkou, že produkt je v súlade s príslušnou špecifikáciou;

f)

postup, v rámci ktorého dochádza ku zverejneniu žiadosti, umožňujúci zohľadnenie právom chránených záujmov predchádzajúcich používateľov názvov, či už sú tieto názvy chránené ako forma duševného vlastníctva alebo nie.

Článok 245

Zavedené zemepisné označenia

1.   Zmluvné strany musia do nadobudnutia platnosti tejto dohody v súlade s článkom 353 ods. 5 časti V: (35)

a)

ukončiť námietkové a prieskumové konanie aspoň pre tie prihlášky zemepisných označení, ktoré sú uvedené v prílohe XIII (Zoznam názvov, pre ktoré sa bude žiadať ich ochrana ako zemepisných označení na území zmluvný strán) a voči ktorým neboli podané žiadne námietky, alebo boli námietky z formálnych dôvodov zamietnuté počas národného konania o zápise;

b)

začať konania o ochrane zemepisných označení, ktoré su uvedené v prílohe XVII (Zoznam názvov, pre ktoré sa bude žiadať ich ochrana ako zemepisných označení na území zmluvný strán) a ukončiť lehoty na predloženie námietok pre tie prihlášky zemepisných označení uvedených v prílohe XVII, voči ktorým boli podané námietky a námietky boli v národnom konaní o zápise označené za zjavne dôvodné;

c)

chrániť tie zemepisné označenia, ktorým bola udelená ochrana v súlade s úrovňou ochrany stanovenou v tejto dohode.

2.   Rada pre pridruženie na svojom prvom zasadnutí prijme rozhodnutie, ktorým sa do prílohy XVIII (Chránené zemepisné označenia) zaradia všetky názvy z prílohy XVII (Zoznam názvov, pre ktoré sa žiada ochrana zemepisným označením na území zmluvný strán), ktorým bola poskytnutá ochrana ako zemepisným označeniam na základe úspešného prieskumu vykonaného príslušnými národnými alebo regionálnymi orgánmi zmluvných strán.

Článok 246

Poskytnutá ochrana

1.   Zemepisným označeniam uvedeným v prílohe XVIII (Chránené zemepisné označenia), ako aj zemepisným označeniam, ktoré boli do tejto prílohy pridané na základe článku 247, sa udeľuje ochrana pred:

a)

použitím akéhokoľvek spôsobu označovania alebo prezentácie tovaru, ktorý uvádza alebo naznačuje, že príslušný tovar pochádza z inej zemepisnej oblasti, ako je skutočné miesto jeho pôvodu, spôsobom, ktorý uvádza verejnosť do omylu, pokiaľ ide o zemepisný pôvod tovaru;

b)

použitím chráneného zemepisného označenia pre rovnaké produkty, ktoré nemajú pôvod v uvedenom mieste označenom zemepisným označením, a to aj v prípade, že sa uvedie skutočný pôvod produktu, resp. sa použije preklad chráneného názvu alebo tento chránený výraz sprevádzajú výrazy, ako je „štýl“, „typ“, „imitácia“, „podobný“, resp. iné podobné výrazy;

c)

akýmkoľvek iným postupom, ktorý spotrebiteľa uvádza do omylu, pokiaľ ide o skutočný pôvod produktu, resp. pred akýmkoľvek iným použitím, ktoré predstavuje nekalé súťažné konanie v zmysle článku 10bis Parížskeho dohovoru.

2.   O zemepisnom označení, ktorému bola poskytnutá ochrana v jednej zmluvnej strane na základe postupu podľa článku 245, sa v tejto zmluvnej strane nemôže usudzovať, že sa stalo druhovým, ak je toto označenie naďalej chránené ako zemepisné označenie v zmluvnej strane pôvodu.

3.   Ak zemepisné označenie obsahuje názov, ktorý sa považuje v zmluvnej strane za druhový, použitie tohto druhového názvu na príslušnom tovare v tejto zmluvnej strane sa nebude považovať za porušenie tohto článku.

4.   Pokiaľ ide o zemepisné označenia iných produktov než vína a liehoviny, platí, že žiadne z ustanovení tejto dohody nemožno vykladať tak, že zmluvnej strane ukladá povinnosť, aby zabránila pokračujúcemu a podobnému používaniu určitého zemepisného označenia druhej zmluvnej strany v spojitosti s produktmi alebo službami zo strany svojich štátnych príslušníkov či osôb usídlených na jej území používajúcich predmetné zemepisné označenie v dobrej viere a neprerušene v súvislosti s rovnakými alebo súvisiacimi produktmi či službami na jej území pred nadobudnutím platnosti tejto dohody.

Článok 247

Pridanie nových zemepisných označení

1.   Zmluvné strany sa dohodli, že je možné pridať ďalšie zemepisné označenia vín, liehovín, poľnohospodárskych produktov a potravín, ktoré sa majú chrániť na základe príslušných pravidiel a postupov stanovených v tejto hlave.

Takéto zemepisné označenia sa na základe ich kladného preskúmania zo strany príslušných vnútroštátnych alebo regionálnych orgánov pridajú do prílohy XVIII (Chránené zemepisné označenia) v súlade s príslušnými pravidlami a postupmi Rady pre pridruženie.

2.   Dátumom prihlášky na ochranu bude dátum, kedy bola podaná druhej zmluvnej strane žiadosť o ochranu zemepisného označenia, pod podmienkou, že boli splnené všetky formálne náležitosti prihlášky.

Článok 248

Vzťah medzi zemepisnými označeniami a ochrannými známkami

1.   Právny poriadok zmluvných strán zabezpečí, aby prihláška na zápis ochrannej známky, ktorá zodpovedá ktorejkoľvek zo situácií uvedených v článku 246 pre podobné produkty (36), bola zamietnutá, ak prihlášku na zápis predloží po dátume podania prihlášky o zápis zemepisného označenia (37).

2.   Zmluvné strany môžu takisto v súlade so svojimi vnútroštátnymi alebo regionálnymi právnymi predpismi ustanoviť dôvody pre zamietnutie ochrany zemepisného označenia, ako aj možnosť neposkytnutia ochrany zemepisnému označeniu, a to v prípadoch, keď vzhľadom na ochrannú známku s povesťou alebo všeobecne známu ochrannú známku môže takáto ochrana spôsobiť zavádzanie spotrebiteľa, pokiaľ ide o skutočnú identitu produktu.

3.   Zmluvné strany môžu zachovať právne prostriedky, ktoré fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré majú právom chránený záujem, dávajú možnosť žiadať o zrušenie ochrannej známky alebo jej vyhlásenie za neplatnú, resp. možnosť žiadať o zrušenie zemepisného označenia alebo o jeho vyhlásenie za neplatné, pri uvedení dôvodov takejto žiadosti.

Článok 249

Právo na používanie zemepisného označenia

V prípade, že je zemepisné označenie na základe tejto dohody chránené v inej zmluvnej strane, než je jeho zmluvná strana pôvodu, nebude sa na používanie takéhoto chráneného názvu už vyžadovať žiadny zápis používateľov do registra v takejto zmluvnej strane.

Článok 250

Urovnávanie sporov

Zmluvné strany nemôžu na napadnutie konečného rozhodnutia vydaného príslušným vnútroštátnym alebo regionálnym orgánom vo veci zápisu zemepisného označenia do registra alebo jeho ochrany využiť postupy podľa hlavy X (Urovnávanie sporov) časti IV tejto dohody. Akékoľvek nároky voči ochrane zemepisných označení sa budú uplatňovať v súlade s príslušnými súdnymi mechanizmami dostupnými v rámci vnútroštátnych alebo regionálnych právnych predpisov každej zmluvnej strany.

ODDIEL D

Dizajny

Článok 251

Medzinárodné dohody

Európska únia a republiky patriace k zmluvnej strane Stredná Amerika vyvinú všetko primerané úsilie, aby dodržiavali Ženevský akt Haagskej dohody o medzinárodnom zápise dizajnov z roku 1999.

Článok 252

Požiadavky na ochranu

1.   Zmluvné strany poskytnú ochranu nezávisle vytvoreným dizajnom, ktoré sú nové (38) alebo pôvodné.

2.   Dizajn sa bude považovať za nový, ak je výrazne odlišný od známych dizajnov alebo kombinácie známych dizajnových prvkov.

3.   Túto ochranu poskytne zápis do registra a majiteľom dizajnov z nej budú vyplývať výhradné práva v súlade s ustanoveniami tohto článku. Zmluvná strana môže ustanoviť, že výhradné práva vyplývajú aj z nezapísaných dizajnov sprístupnených verejnosti, avšak len v tom prípade, že napadnuté využívanie je výsledkom kopírovania chráneného dizajnu.

Článok 253

Výnimky

1.   Zmluvné strany môžu zaviesť obmedzené výnimky z ochrany dizajnov, pod podmienkou, že takéto výnimky nebudú neprimerane v rozpore s bežným využitím chránených dizajnov ani nebudú neodôvodnene zasahovať do právom chránených záujmov majiteľa chráneného dizajnu a že sa zohľadnia právom chránené záujmy tretích strán.

2.   Ochrana dizajnu sa nevzťahuje na dizajny vytvorené najmä z technických a funkčných dôvodov.

3.   Z dizajnu, ktorý je v rozpore s verejným poriadkom alebo morálkou, nevyplývajú žiadne práva.

Článok 254

Udelené práva

1.   Majiteľ chráneného dizajnu má právo zabrániť tretím stranám, ktoré nemajú jeho súhlas, vyrábať, predávať alebo dovážať predmety zobrazujúce alebo predstavujúce chránený dizajn, ak sa táto činnosť vykonáva na komerčné účely.

2.   Zmluvné strany okrem toho musia zabezpečiť účinnú ochranu dizajnov, aby sa zabránilo konaniu, ktoré je neprimerane v rozpore s bežným využitím dizajnov, resp. ktoré nie je zlučiteľné s poctivým obchodným stykom, a to v súlade s ustanoveniami článku 10bis Parížskeho dohovoru.

Článok 255

Doba ochrany

1.   Trvanie doby ochrany v zmluvnej strane EÚ a v republikách patriacich k zmluvnej strane Stredná Amerika je najmenej 10 rokov. Každá zmluvná strana môže ustanoviť, že nositeľovi práv sa môže doba ochrany predĺžiť o jedno či viac päťročných období, a to až do dosiahnutia maximálnej doby ochrany stanovenej v právnych predpisoch každej zmluvnej strany.

2.   Ak zmluvná strana poskytuje ochranu nezapísaným dizajnom, trvanie takejto ochrany bude najmenej tri roky.

Článok 256

Neplatnosť dizajnu alebo zamietnutie jeho zápisu do registra

1.   Zamietnutie zápisu dizajnu do registra, resp. vyhlásenie jeho neplatnosti, sa môže uskutočniť len na základe presvedčivých a dôležitých dôvodov, medzi ktoré môžu v súlade s právnym poriadkom zmluvnej strany patriť tieto dôvody:

a)

ak dizajn nie je v súlade s vymedzením obsiahnutým v článku 252 ods. 1;

b)

ak na základe súdneho rozhodnutia nositeľ práv nemá právo na dizajn;

c)

ak je dizajn v rozpore so skorším dizajnom, ktorý bol sprístupnený verejnosti po dni podania prihlášky, alebo, ak sa požaduje právo prednosti, po dni vzniku práva prednosti dizajnu, a ktorý je chránený odo dňa, ktorý predchádza uvedenému dňu, dizajnom zapísaným do registra, resp. prihláškou dizajnu;

d)

ak je v neskoršom dizajne použité označenie s rozlišovacou spôsobilosťou a právo príslušnej zmluvnej strany, ktorým sa toto označenie spravuje, poskytuje nositeľovi práv k tomuto označeniu právo zakázať jeho používanie;

e)

ak dizajn predstavuje neoprávnené použitie diela chráneného podľa autorského práva príslušnej zmluvnej strany;

f)

ak dizajn predstavuje nevhodné použitie ktoréhokoľvek zo znakov uvedených v článku 6ter Parížskeho dohovoru alebo iných znakov, emblémov alebo erbov, na ktoré sa nevzťahuje uvedený článok 6ter a ktoré sú v príslušnej zmluvnej strane predmetom osobitného verejného záujmu;

g)

ak je zverejnenie dizajnu v rozpore s verejným poriadkom alebo morálkou.

2.   Zmluvná strana môže ako alternatívu neplatnosti ustanoviť, že dizajn, na ktorý sa vzťahujú dôvody uvedené v odseku 1, môže byť predmetom obmedzení, pokiaľ ide o jeho využívanie.

Článok 257

Vzťah k autorskému právu

Dizajn chránený právom k dizajnu zapísaný v súlade s týmto oddielom v zmluvnej strane môže byť chránený autorských zákonom zmluvnej strany, a to odo dňa, kedy bol dizajn vytvorený, resp. v akejkoľvek forme zaznamenaný.

ODDIEL E

Patenty

Článok 258

Medzinárodné dohody

1.   Zmluvné strany budú dodržiavať Budapeštiansku zmluvu o medzinárodnom uznávaní úschovy mikroorganizmov na účely patentového konania (z roku 1977, zmenenú a doplnenú v roku 1980).

2.   Európska únia vyvinie všetko primerané úsilie, aby dodržiavala Dohovor o patentovom práve (Ženeva, 2000), a republiky patriace k zmluvnej strane Stredná Amerika vyvinú všetko primerané úsilie, aby tento dohovor ratifikovali, resp. aby k nemu pristúpili.

ODDIEL F

Odrody rastlín

Článok 259

Odrody rastlín

1.   Zmluvné strany poskytnú ochranu odrodám rastlín buď patentmi alebo účinným systémom sui generis, resp. ich kombináciou.

2.   Zmluvné strany sú si vedomé, že nejestvuje žiadny rozpor medzi ochranou odrôd rastlín a schopnosťou zmluvnej strany chrániť svoje genetické zdroje.

3.   Zmluvné strany majú právo ustanoviť výnimky z výhradných práv poskytnutých šľachtiteľom rastlín, aby farmárom umožnili uchovanie, využívanie a výmenu chránených sadivových semien alebo množiteľského materiálu.

KAPITOLA 3

Presadzovanie práv duševného vlastníctva

Článok 260

Všeobecné povinnosti

1.   Zmluvné strany opätovne potvrdzujú svoje práva a záväzky, ktoré im vyplývajú z dohody TRIPS a najmä z jej časti III, a ustanovia ďalej uvedené doplnkové opatrenia, postupy a prostriedky nápravy potrebné na zabezpečenie presadzovania práv duševného vlastníctva.

Tieto opatrenia, postupy a prostriedky nápravy budú spravodlivé, primerané a nestranné, nebudú zbytočne zložité alebo nákladné, nebudú obsahovať neprimerané lehoty a nebudú mať za následok bezdôvodné zdržania (39).

2.   Tieto opatrenia a prostriedky nápravy okrem toho budú účinné a odrádzajúce a budú sa uplatňovať tak, aby sa zabránilo vytváraniu prekážok legitímneho obchodu a aby sa zabezpečila ochrana pred ich zneužívaním.

Článok 261

Oprávnení žiadatelia

Zmluvné strany uznajú za osoby oprávnené žiadať uplatňovanie opatrení, postupov a prostriedkov nápravy uvedených v tomto oddiele a v časti III dohody TRIPS:

a)

nositeľov práv duševného vlastníctva v súlade s ustanoveniami uplatniteľného práva, a

b)

federácie a združenia, ako aj všetkých držiteľov výhradných licencií a ostatných riadne oprávnených držiteľov licencií, a to v rozsahu povolenom na základe ustanovení uplatniteľného práva a v súlade s týmito ustanoveniami. Pojem „nositeľ licencie“ zahŕňa držiteľa jedného alebo viacerých výhradných práv duševného vlastníctva k určitému duševnému vlastníctvu nadobudnutých na základe licencie.

Článok 262

Dôkazy

Zmluvné strany prijmú opatrenia potrebné na to, aby sa v prípade, že nositeľ práv predloží primerane dostupné dôkazy na podporu svojho tvrdenia, že jeho právo duševného vlastníctva bolo porušené v komerčnom rozsahu a že označí dôkazy relevantné pre stanovenie opodstatnenosti svojich tvrdení, ktoré sa však nachádzajú pod kontrolou druhej strany, mohli príslušné súdne orgány v prípade potreby, ak to stanovuje uplatniteľné právo a na žiadosť jednej strany sporu nariadiť druhej strane predloženie týchto dôkazov, s výhradou ochrany dôverných informácií.

Článok 263

Opatrenia na účely zabezpečenie dôkazov

Súdne orgány sú oprávnené na základe žiadosti strany, ktorá predložila primerane dostupné dôkazy na podporu svojho tvrdenia, že bolo porušené jej právo duševného vlastníctva, resp. že k porušeniu tohto práva má dôjsť, nariadiť okamžité a účinné predbežné opatrenia na účely zabezpečenia relevantných dôkazov v súvislosti s údajným porušením, s výhradou ochrany dôverných informácií. Súčasťou takýchto opatrení môže byť podrobný opis, s odobratím vzorky alebo bez, alebo fyzické zabavenie tovaru porušujúceho práva a, vo vhodných prípadoch, materiálov a prostriedkov použitých na výrobu a/alebo distribúciu takéhoto tovaru a súvisiacich dokumentov. Tieto opatrenia sa budú môcť prijať v prípade nutnosti bez toho, aby bola vypočutá druhá strana, najmä ak je pravdepodobné, že akékoľvek oneskorenie spôsobí nenapraviteľnú škodu nositeľovi práva, resp. ak hrozí preukázateľné nebezpečenstvo zničenia dôkazov.

Článok 264

Právo na informácie

Zmluvné strany môžu ustanoviť, že súdne orgány sú oprávnené, ibaže by to bolo v nepomere k závažnosti porušenia, nariadiť porušujúcej osobe, aby oznámil nositeľovi práv totožnosť tretích osôb zúčastnených na výrobe alebo distribúcii porušujúceho tovaru alebo služieb, ako aj informácie o ich distribučnej sieti.

Článok 265

Predbežné a preventívne opatrenia

1.   Každá zmluvná strana ustanoví pre svoje súdne orgány právo nariadiť predbežné a preventívne opatrenia, ako aj právo ich urýchlene vykonať, aby sa zabránilo hroziacim porušeniam práv duševného vlastníctva, resp. aby sa zamedzilo pokračovanie údajných porušení. Tieto opatrenia sa budú môcť na žiadosť nositeľa práv nariadiť inaudita altera parte, resp. po vypočutí odporcu, podľa príslušných procedurálnych pravidiel každej zmluvnej strany.

2.   Každá zmluvná strana ustanoví, že jej súdne orgány sú oprávnené požadovať od navrhovateľa predloženie všetkých primerane dostupných dôkazov na to, aby mohli získať dostatočnú mieru istoty, že došlo k porušeniu práva navrhovateľa, resp. že takéto porušenie bezprostredne hrozí, a nariadiť navrhovateľovi, aby poskytol primeranú kauciu alebo rovnocennú záruku na úrovni dostatočnej na ochranu odporcu a na zabránenie zneužitia, pričom to nesmie neprimerane odrádzať od využívania týchto postupov.

Článok 266

Nápravné opatrenia

1.   Každá zmluvná strana ustanoví:

a)

že jej súdne orgány sú oprávnené na žiadosť žiadateľa a bez toho, aby tým bola dotknutá akákoľvek náhrada škôd, ktoré vznikli nositeľovi práv z dôvodu porušenia práv, nariadiť zničenie tovaru, v súvislosti s ktorým sa zistilo, že je pirátsky alebo falšovaný, resp. akékoľvek iné opatrenia na úplné odstránenie tohto tovaru z obchodnej siete;

b)

že jej súdne orgány sú oprávnené vo vhodných prípadoch nariadiť, aby materiály a prostriedky, ktoré sa používali v prvom rade na výrobu alebo tvorbu tohto pirátskeho alebo falšovaného tovaru boli zničené alebo, vo výnimočných prípadoch, odstránené z obchodnej siete, a to bez akejkoľvek náhrady a takým spôsobom, aby sa minimalizovalo riziko ďalšieho porušovania. Pri posudzovaní žiadostí o takéto nápravné opatrenia súdne orgány zmluvných strán môžu okrem iného zohľadniť závažnosť porušenia, ako aj záujmy tretích strán, ktoré sú vlastníkmi, držiteľmi alebo oprávnenými zo zmluvy, resp. zabezpečené záujmy.

2.   Každá zmluvná strana môže ustanoviť, že poskytnutie tovaru s falšovanými ochrannými známkami, resp. tovaru porušujúceho autorské práva a práva súvisiace s autorským právom, na charitu, ak to vnútroštátne právne predpisy umožňujú, sa môže nariadiť zo strany súdnych orgánov len na základe súhlasu nositeľov práv, resp. že takýto tovar sa môže venovať na charitu len za určitých podmienok prípadne stanovených vo vnútroštátnych právnych predpisoch. Jednoduché odstránenie nezákonne pripevnenej ochrannej známky nesmie v žiadnom prípade, s výnimkou prípadov stanovených vnútroštátnymi právnymi predpismi alebo normami medzinárodného práva, postačovať na prepustenie tovaru do obchodnej siete.

3.   V súvislosti s posudzovaním žiadostí o takéto nápravné opatrenia môžu zmluvné strany udeliť svojim súdnym orgánom právo okrem iného zohľadniť závažnosť porušenia, ako aj záujmy tretích strán, ktoré sú vlastníkmi, držiteľmi alebo oprávnenými zo zmluvy, resp. zabezpečené záujmy.

4.   Súdne orgány okrem výnimočných prípadov nariadia, aby sa tieto opatrenia vykonali na účet porušujúcej osoby.

5.   Zmluvné strany môžu v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi predpismi ustanoviť aj iné nápravné opatrenia v súvislosti s tovarom, o ktorom sa zistilo, že je pirátsky alebo falšovaný, resp. v súvislosti s materiálmi a prostriedkami, ktoré sa v prvom rade používali na tvorbu alebo výrobu tohto tovaru.

Článok 267

Náhrada škody

Súdne orgány budú mať právo nariadiť porušujúcej osobe, ktorá vedela alebo mala dostatočné dôvody vedieť, že sa podieľa na porušovaní, aby zaplatila nositeľovi práva náhradu škody primeranú ujme, ktorú utrpel následkom porušenia svojich práv duševného vlastníctva z jej strany. Zmluvné strany môžu vo vhodných prípadoch svojim súdnym orgánom udeliť právo nariadiť zhabanie ziskov a/alebo zaplatenie vopred stanovenej náhrady škody, a to aj v prípadoch, keď porušujúca osoba nevedela, resp. nemala dostatočné dôvody vedieť, že sa podieľa na porušovaní.

Článok 268

Trovy konania

Zmluvné strany zabezpečia, aby boli, ak je to spravodlivé, zodpovedajúce a primerané trovy konania a iné výdavky, ktoré vznikli strane, ktorá bola v spore úspešná, v zásade uhradené stranou, ktorá v spore nebola úspešná, a to v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi.

Článok 269

Uverejňovanie súdnych rozhodnutí

Zmluvné strany môžu ustanoviť, že v rámci súdnych konaní vo veci porušenia práv duševného vlastníctva súdne orgány môžu nariadiť na žiadosť žiadateľa a na náklady porušujúcej osoby primerané opatrenia na zverejnenie informácií týkajúcich sa rozhodnutia vrátane jeho uverejnenia v celom rozsahu alebo čiastočne. Zmluvné strany môžu ustanoviť ďalšie dodatočné opatrenia týkajúce sa zverejňovania, ktoré sú primerané daným okolnostiam, vrátane inzercie na prominentnom mieste.

Článok 270

Predpokladaný nositeľ práv

Na účely uplatňovania opatrení, postupov a prostriedkov nápravy stanovených v tejto hlave bude pre nositeľov autorských práv, resp. práv súvisiacich s autorským právom, v súvislosti s ich predmetmi ochrany a v prípade, že neexistuje dôkaz o opaku, postačovať, že ich mená či názvy sú uvedené na diele obvyklým spôsobom, na to, aby boli považovaní za nositeľov práv a z tohto dôvodu oprávnení na podanie návrhu na začatie konania vo veci porušenia práv duševného vlastníctva.

Článok 271

Trestnoprávne sankcie

Zmluvné strany ustanovia trestnoprávne postupy a tresty minimálne v prípadoch úmyselného falšovania ochranných známok alebo porušovania autorských práv v komerčnom rozsahu. Prostriedky nápravy budú zahŕňať trest odňatia slobody a/alebo peňažné tresty, ktoré budú dostatočne vysoké na odradenie od podobného konania a budú zodpovedať výške trestov za podobne závažné trestné činy. Vo vhodných prípadoch budú prostriedky nápravy zahŕňať tiež zabavenie, konfiškáciu a zničenie porušujúceho tovaru a všetkých materiálov a prostriedkov, ktoré sa prevažne využívali na páchanie trestného činu. Zmluvné strany môžu ustanoviť, že trestnoprávne postupy a tresty sa uplatnia aj v iných prípadoch porušenia práv duševného vlastníctva, najmä vtedy, keď sú spáchané úmyselne a v komerčnom rozsahu.

Článok 272

Obmedzenia zodpovednosti poskytovateľov služieb

Zmluvné strany sa dohodli, že zachovajú druhy obmedzení zodpovednosti poskytovateľov služieb, ktoré sú momentálne zavedené v ich právnych predpisoch, a to tieto:

a)

v prípade zmluvnej strany EÚ: obmedzenia stanovené v smernici 2000/31/ES o elektronickom obchode;

b)

v prípade republík patriacich k zmluvnej strane Stredná Amerika: obmedzenia prijaté na vnútroštátnej úrovni na účely splnenia ich medzinárodných záväzkov.

Zmluvná strana môže odložiť začatie uplatňovania ustanovení tohto článku, pričom toto obdobie odkladu nesmie trvať viac než tri roky od nadobudnutia platnosti tejto dohody.

Článok 273

Opatrenia na hraniciach

1.   Zmluvné strany uznávajú význam, ktorý má koordinácia v colných záležitostiach, a z tohto dôvodu sa zaväzujú, že budú podporovať presadzovanie colných opatrení týkajúcich sa tovaru s falšovanými ochrannými známkami, resp. tovaru, ktorý je z hľadiska autorských práv pirátskym tovarom, a to najmä prostredníctvom výmeny informácií a koordinácie medzi príslušnými colnými správami zmluvných strán.

2.   Pokiaľ sa v tejto kapitole neustanovuje inak, zmluvné strany prijmú postupy, ktoré umožnia nositeľovi práv, ktorý má opodstatnený dôvod domnievať sa, že môže dôjsť k dovozu, vývozu, opätovnému vývozu, vstupu na colné územie či k opusteniu colného územia, umiestneniu do režimu s podmienečným oslobodením od cla alebo k umiestneniu do bezcolnej zóny či bezcolného skladu tovaru porušujúceho práva vyplývajúce z ochrannej známky, resp. autorské práva, predložiť príslušným administratívnym alebo súdnym orgánom písomnú žiadosť, aby colné orgány pozastavili prepustenie takéto tovaru do voľného obehu, resp. aby takýto tovar zadržali. Rozumie sa, že takto nie je nutné postupovať pri dovoze tovaru, ktorý umiestnil na trh v inej krajine nositeľ práva, resp. ktorý tam bol umiestnený s jeho súhlasom.

3.   Všetky práva a povinnosti stanovené v oddiele 4 dohody TRIPS týkajúce sa dovozcu sa vzťahujú aj na vývozcu, resp. na držiteľa tovaru.

4.   Každá zmluvná strana ustanoví, že jej príslušné orgány môžu začať v prípade dovozu, vývozu alebo tranzitu uplatňovať opatrenia na hraniciach z úradnej moci.

KAPITOLA 4

Inštitucionálne ustanovenia

Článok 274

Podvýbor pre duševné vlastníctvo

1.   Zmluvné strany týmto v súlade s článkom 348, v zmysle prílohy XXI (Podvýbory) a na účely monitorovania vykonávania článku 231 a oddielu C (Zemepisné označenia) kapitoly 2 tejto hlavy zriaďujú Podvýbor pre duševné vlastníctvo.

2.   Medzi funkcie tohto podvýboru patrí:

a)

vypracúvať pre Výbor pre pridruženie odporúčania na účely ich schválenia zo strany Rady pre pridruženie, ktoré sa budú týkať úpravy zoznamu zemepisných označení obsiahnutého v prílohe XVIII (Chránené zemepisné označenia);

b)

výmena informácií o zemepisných označeniach na účely zváženia ich ochrany v súlade s touto dohodou, ako aj o zemepisných označeniach, ktoré prestali byť vo svojej krajine pôvodu chránené;

c)

podpora transferu technológií zo zmluvnej strany EÚ do republík patriacich k zmluvnej strane Stredná Amerika;

d)

vymedzenie prioritných oblastí, na ktoré by sa mali zamerať iniciatívy v rámci transferu technológií, výskumu a vývoja, ako aj budovania ľudského kapitálu;

e)

vedenie súpisov alebo registrov realizovaných programov, činností alebo iniciatív v oblasti duševného vlastníctva, a to s dôrazom na transfer technológií;

f)

predkladať Výboru pre pridruženie príslušné odporúčania vo veciach patriacich do predmetu jeho pôsobnosti, a

g)

zaoberať sa akýmikoľvek inými otázkami, ktorými ho poverí Výbor pre pridruženie.

Článok 275

Spolupráca a technická pomoc v oblasti duševného vlastníctva

Zmluvné strany sa dohodli, že je v ich spoločnom záujme, aby podporovali iniciatívy zamerané na vzájomnú spoluprácu a technickú pomoc v otázkach súvisiacich s touto hlavou. V tomto zmysle určili viacero činností v rámci spolupráce, ktoré sa stanovujú v článku 55 hlavy VI (Hospodársky rozvoj a rozvoj obchodu) časti III tejto dohody.

Článok 276

Záverečné ustanovenia

1.   Panama môže odložiť začatie uplatňovania ustanovení článkov 233 písm. c) a d); 234; 238 písm. b); 240; 252 ods. 1 a 2; 255 ods. 2; 256; 258 ods. 1; 259; 266 ods. 4 a 271, pričom toto obdobie odkladu nesmie trvať viac než dva roky od nadobudnutia platnosti tejto dohody.

2.   Panama najneskôr do dvoch rokov od nadobudnutia platnosti tejto dohody začne dodržiavať Zmluvu o patentovej spolupráci (Washington, 1970, naposledy zmenená a doplnená v roku 2001).

HLAVA VII

OBCHOD A HOSPODÁRSKA SÚŤAŽ

Článok 277

Vymedzenia pojmov

Na účely tejto hlavy sa použijú tieto vymedzenia pojmov:

1.

„právne predpisy o hospodárskej súťaži“ sú:

a)

v prípade zmluvnej strany EÚ články 101, 102 a 106 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, nariadenie Rady (ES) č. 139/2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi a ich vykonávacie predpisy a zmeny a doplnenia;

b)

v prípade zmluvnej strany Stredná Amerika: Stredoamerické nariadenie o hospodárskej súťaži, ktoré bude prijaté na základe článku 25 protokolu Protocolo al Tratado General de Integración Económica Centroamericana (Protocolo de Guatemala) a článku 21 dohovoru Convenio Marco para el Establecimiento de la Unión Aduanera Centroamericana (Guatemala, 2007);

c)

až do prijatia Stredoamerického nariadenia o hospodárskej súťaži v súlade s článkom 279 sú „právnymi predpismi o hospodárskej súťaži“ vnútroštátne predpisy o hospodárskej súťaži republík patriacich k zmluvnej strane Stredná Amerika prijaté alebo zachovávané v súlade s článkom 279, a

d)

akékoľvek zmeny a doplnenia uvedených nástrojov prijaté po nadobudnutí platnosti tejto dohody.

2.

„orgán na ochranu hospodárskej súťaže“ je:

a)

v prípade zmluvnej strany EÚ: Európska komisia;

b)

v prípade zmluvnej strany Stredná Amerika: stredoamerický orgán na ochranu hospodárskej súťaže, ktorý bude ustanovený a vytvorený zmluvnou stranou Stredná Amerika na základe Stredoamerického nariadenia o hospodárskej súťaži, a

c)

až do vytvorenia a začatia činnosti stredoamerického orgánu na ochranu hospodárskej súťaže v súlade s článkom 279 sú „orgánmi na ochranu hospodárskej súťaže“ vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže republík patriacich k zmluvnej strane Stredná Amerika.

Článok 278

Zásady

1.   Zmluvné strany uznávajú význam voľnej a nenarušenej hospodárskej súťaže vo svojich obchodných vzťahoch. Uznávajú, že postupy narúšajúce hospodársku súťaž majú potenciál narušiť riadne fungovanie trhov a výhody liberalizácie obchodu.

2.   Zmluvné sa preto dohodli, že nezlučiteľnými s touto dohodou budú v rozsahu, v akom môžu ovplyvniť obchod medzi zmluvnými stranami, tieto postupy:

a)

dohody medzi podnikmi, rozhodnutia združení podnikov a zosúladené postupy podnikov, cieľom alebo následkom ktorých je vylúčenie, obmedzenie alebo narušenie hospodárskej súťaže (40) v zmysle ich právnych predpisov na ochranu hospodárskej súťaže;

b)

akékoľvek zneužitie dominantného postavenia, značnej trhovej sily alebo výraznej účasti na trhu zo strany jedného alebo viacerých podnikov v zmysle ich právnych predpisov na ochranu hospodárskej súťaže, a

c)

koncentrácie medzi podnikmi, ktoré významne bránia účinnej hospodárskej súťaži v zmysle ich právnych predpisov na ochranu hospodárskej súťaže.

Článok 279

Vykonávanie

1.   Zmluvné strany prijmú alebo zachovajú v platnosti komplexné právne predpisy o hospodárskej súťaži, ktoré účinne riešia postupy narúšajúce hospodársku súťaž uvedené v článku 278 ods. 2 písm. a) až c). Zmluvné strany zriadia alebo zachovajú orgány na ochranu hospodárskej súťaže vytvorené a riadne vybavené na transparentné a účinné vykonávanie právnych predpisov o hospodárskej súťaži.

2.   Ak do nadobudnutia platnosti tejto dohody niektorá zo zmluvných strán ešte neprijala právne predpisy o hospodárskej súťaži uvedené v článku 277 ods. 1 písm. a) alebo b) alebo ešte nevytvorila orgán na ochranu hospodárskej súťaže uvedený v článku 277 ods. 2 písm. a) alebo b), musí tak urobiť v lehote siedmich rokov. Po uplynutí tohto prechodného obdobia budú výrazy „právne predpisy o hospodárskej súťaži“ a „orgán na ochranu hospodárskej súťaže“ obsiahnuté v tejto hlave označovať len tie predpisy a orgány, ktoré sú vymedzené v článku 277 ods. 1 písm. a) a v článku 277 ods. 1 písm. b), resp. v článku 277 ods. 2 písm. a) a 277 ods. 2 písm. b).

3.   Ak do nadobudnutia platnosti tejto dohody niektorá z republík patriacich k zmluvnej strane Stredná Amerika ešte neprijala právne predpisy o hospodárskej súťaži uvedené v článku 277 ods. 1 písm. c) alebo ešte nevytvorila orgán na ochranu hospodárskej súťaže uvedený v článku 277 ods. 2 písm. c), musí tak urobiť v lehote troch rokov.

4.   Žiadne z ustanovení tejto hlavy sa nedotýka právomocí, ktoré zmluvné strany previedli na svoje regionálne a vnútroštátne orgány na účely účinného a súdržného vykonávania právnych predpisov o hospodárskej súťaži.

Článok 280

Verejné podniky a podniky, ktorým boli zverené osobitné alebo výhradné práva vrátane určených monopolov

1.   Žiadne z ustanovení tejto hlavy nebráni republikám patriacim k zmluvnej strane Stredná Amerika alebo členskému štátu Európskej únie v tom, aby určila alebo zachovala verejné podniky alebo podniky so zverenými osobitnými alebo výhradnými právami či monopolmi v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi.

2.   Na subjekty uvedené v odseku 1 sa vzťahujú právne predpisy o hospodárskej súťaži v rozsahu, v akom uplatňovanie týchto právnych predpisov právne ani fakticky nebráni v plnení konkrétnych úloh, ktoré im boli zverené zo strany republík patriacich k zmluvnej strane Stredná Amerika, resp. členským štátom Európskej únie.

3.   Zmluvné strany zabezpečia, aby od nadobudnutia platnosti tejto dohody takéto subjekty neuplatňovali žiadnu diskrimináciu (41) v súvislosti s podmienkami nákupu či predaja tovaru alebo služieb, a to ani v prípade fyzických či právnických osôb niektorej zo zmluvných strán, ani v prípade tovaru s pôvodom v niektorej zo zmluvných strán.

4.   Žiadne z ustanovení tejto hlavy nemá vplyv na práva a povinnosti zmluvných strán stanovené v hlave V (Verejné obstarávanie) časti IV tejto dohody.

Článok 281

Výmena informácií, ktoré nemajú dôverný charakter a spolupráca v oblasti presadzovania

1.   Orgány na ochranu hospodárskej súťaže si môžu v záujme uľahčenia účinného uplatňovania svojich právnych predpisov o hospodárskej súťaži vymieňať informácie, ktoré nemajú dôverný charakter.

2.   Orgán na ochranu hospodárskej súťaže jednej zmluvnej strany môže v súvislosti s činnosťami v oblasti presadzovania požiadať o spoluprácu orgán na ochranu hospodárskej súťaže druhej zmluvnej strany. Táto spolupráca nebráni zmluvným stranám v prijímaní samostatných rozhodnutí.

3.   Zmluvné strany nie sú povinné poskytovať informácie inej zmluvnej strane. V prípade, že sa zmluvná strana rozhodne poskytnúť informácie, môže neposkytnúť informácie, ktorých poskytnutie je zakázané právnymi predpismi zmluvnej strany disponujúcej predmetnými informáciami, resp. ak by poskytnutie informácií bolo nezlučiteľné s jej záujmami. Zmluvná strana môže požadovať, aby sa informácie poskytnuté podľa tejto článku použili za podmienok, ktoré prípadne stanoví.

Článok 282

Spolupráca a technická pomoc

Zmluvné strany sa dohodli, že je v ich spoločnom záujme, aby podporovali iniciatívy týkajúce sa technickej pomoci v oblasti politiky hospodárskej súťaže a činností v oblasti presadzovania práva. Táto spolupráca je predmetom článku 52 hlavy VI (Hospodársky rozvoj a rozvoj obchodu) časti III tejto dohody.

Článok 283

Urovnávanie sporov

Zmluvné strany v súvislosti s otázkami patriacimi do rozsahu pôsobnosti tejto hlavy nemôžu využiť postupy na urovnávanie sporov podľa hlavy X (Urovnávanie sporov) časti IV tejto dohody.

HLAVA VIII

OBCHOD A TRVALO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ

Článok 284

Kontext a ciele

1.   Zmluvné strany sa odvolávajú na Agendu 21 o životnom prostredí a rozvoji z roku 1992, johannesburský plán vykonávania v oblasti udržateľného rozvoja z roku 2002 a Ministerské vyhlásenie Hospodárskej a sociálnej rady OSN o plnej zamestnanosti a dôstojnej práci z roku 2006. Zmluvné strany opätovne potvrdzujú svoj záväzok podporovať rozvoj medzinárodného obchodu tak, aby prispeli k dosiahnutiu cieľa trvalo udržateľného rozvoja, a zabezpečiť, aby bol tento cieľ začlenený a zohľadnený na každej úrovni ich obchodného vzťahu. Na tento účel zmluvné strany uznávajú význam, ktorý má zohľadnenie najlepších záujmov ich obyvateľstva, ako aj budúcich generácií, v oblasti hospodárskej, sociálnej aj environmentálnej.

2.   Zmluvné strany opätovne potvrdzujú svoj záväzok dosiahnuť trvalo udržateľný rozvoj, piliere ktorého – hospodársky rozvoj, sociálny rozvoj a ochrana životného prostredia – sú navzájom prepojené a vzájomne sa posilňujú. Zdôrazňujú prínos zvažovania sociálnych a environmentálnych otázok súvisiacich s obchodom ako prvkov v rámci globálneho prístupu k obchodu a trvalo udržateľnému rozvoju.

3.   Zmluvné strany sa dohodli, že obsahom tejto hlavy je prístup založený na spolupráci, ktorý vychádza zo spoločných hodnôt a záujmov pri zohľadnení ich rozdielnych stupňov vývoja a rešpektovaní súčasných a budúcich potrieb a cieľov.

4.   Zmluvné strany v súvislosti s otázkami patriacimi do rozsahu pôsobnosti tejto hlavy nemôžu využiť postupy na urovnávanie sporov podľa hlavy X (Urovnávanie sporov) časti IV tejto dohody ani mediačný mechanizmus pre necolné opatrenia stanovený v hlave XI (Mediačný mechanizmus pre necolné opatrenia) časti IV tejto dohody.

Článok 285

Právo na reguláciu a úrovne ochrany

1.   Zmluvné strany opätovne potvrdzujú, že rešpektujú svoje ústavy (42) a z nich vyplývajúce právo na reguláciu v záujme stanovenia vlastných priorít v oblasti trvalo udržateľného rozvoja, vlastných úrovní vnútroštátnej ochrany životného prostredia a sociálnej ochrany, ako aj v záujme prijatia, resp. úpravy svojich právnych predpisov a politík.

2.   Každá zmluvná strana sa bude usilovať zabezpečiť, aby jej právne predpisy a politiky stanovili a podporovali vysoké úrovne ochrany v oblasti životného prostredia a práce, ktoré budú primerané jej sociálnym, environmentálnym a hospodárskym podmienkam a v súlade s medzinárodne uznávanými normami alebo dohodami uvedenými v článkoch 286 a 287, na ktorých sa zúčastňuje, a bude sa snažiť tieto právne predpisy a politiky zlepšovať, pod podmienkou, že sa nebudú uplatňovať spôsobom, ktorý by znamenal svojvoľnú alebo bezdôvodnú diskrimináciu medzi zmluvnými stranami, resp. skryté obmedzovanie medzinárodného obchodu.

Článok 286

Multilaterálne pracovné normy a dohody

1.   Zmluvné strany s odvolaním sa na Ministerské vyhlásenie Hospodárskej a sociálnej rady OSN o plnej zamestnanosti a dôstojnej práci z roku 2006 uznávajú, že plná a produktívna zamestnanosť a dôstojná práca pre všetkých, kam patrí sociálna ochrana, základné zásady a práva pri práci, ako aj sociálny dialóg, sú kľúčovými prvkami trvalo udržateľného rozvoja všetkých krajín, a preto predstavujú prioritný cieľ medzinárodnej spolupráce. Zmluvné strany v tejto súvislosti opätovne potvrdzujú svoju pripravenosť na podporu rozvoja makroekonomických politík spôsobom, ktorý napomáha plnú a produktívnu zamestnanosť a dôstojnú prácu pre všetkých vrátane mužov, žien a mladých ľudí, a to pri úplnom dodržiavaní základných zásad a práv a zachovaní spravodlivých, rovných, bezpečných a dôstojných podmienok.

Zmluvné strany v súlade s povinnosťami, ktoré im vyplývajú z ich členstva v Medzinárodnej organizácii práce (ILO), opätovne potvrdzujú svoj záväzok v dobrej viere a v súlade so stanovami ILO rešpektovať, podporovať a uplatňovať zásady týkajúce sa základných práv, ktoré sú predmetom úpravy základných dohovorov ILO, a to najmä:

a)

slobodu združovania a účinné uznávanie práva na kolektívne vyjednávanie;

b)

odstránenie všetkých foriem nútenej alebo povinnej práce;

c)

účinné odstraňovanie detskej práce, a

d)

odstránenie diskriminácie v súvislosti so zamestnaním a povolaním.

2.   Zmluvné strany opätovne potvrdzujú svoj záväzok účinne vykonávať vo svojich právnych predpisoch a postupoch tieto základné dohovory obsiahnuté v Deklarácii ILO o základných zásadách a právach pri práci z roku 1998:

a)

Dohovor o minimálnom veku na prijatie do zamestnania (č. 138);

b)

Dohovor o zákaze a okamžitých opatreniach na odstránenie najhorších foriem detskej práce (č. 182);

c)

Dohovor o zrušení nútenej práce (č. 105);

d)

Dohovor o nútenej alebo povinnej práci (č. 29);

e)

Dohovor o rovnakom odmeňovaní pracujúcich mužov a žien za prácu rovnakej hodnoty (č. 100);

f)

Dohovor o diskriminácii v zamestnaní a povolaní (č. 111);

g)

Dohovor o slobode združovania a ochrane práva odborovo sa organizovať (č. 87), a

h)

Dohovor o vykonávaní zásad práva organizovať sa a kolektívne vyjednávať (č. 98).

3.   Zmluvné strany si budú vymieňať informácie o svojej situácii, ako aj o pokroku dosahovanom pri ratifikácii ďalších dohovorov ILO.

4.   Zmluvné strany zdôrazňujú, že pracovné normy by sa nemali uplatňovať ani inak využívať na protekcionistické účely v oblasti obchodu a že by sa nemali spochybňovať komparatívne výhody zmluvných strán.

5.   Zmluvné strany sa zaväzujú uskutočniť prípadné konzultácie, resp. prípadne spolupracovať v otázkach týkajúcich sa práce, ktoré súvisia s obchodom a sú predmetom spoločného záujmu.

Článok 287

Multilaterálne environmentálne normy a dohody

1.   Zmluvné strany uznávajú, že medzinárodná environmentálna správa a dohody v oblasti životného prostredia sú významnými prvkami v rámci riešenia globálnych či regionálnych environmentálnych problémov a zdôrazňujú, že obchod a environmentálna politika sa musia viac vzájomne podporovať. Zmluvné strany sa zaväzujú uskutočniť prípadné konzultácie, resp. prípadne spolupracovať v otázkach týkajúcich sa životného prostredia, ktoré súvisia s obchodom a sú predmetom spoločného záujmu.

2.   Zmluvné strany opätovne potvrdzujú svoj záväzok účinne vykonávať vo svojich právnych predpisoch a postupoch multilaterálne dohody v oblasti životného prostredia, na ktorých sa zúčastňujú, a to okrem iného:

a)

Montrealský protokol o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu;

b)

Bazilejský dohovor o riadení pohybov nebezpečných odpadov cez hranice štátov a ich zneškodňovaní;

c)

Štokholmský dohovor o perzistentných organických látkach;

d)

Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (ďalej len „dohovor CITES“),

e)

Dohovor o biologickej diverzite;

f)

Kartagenský protokol o biologickej bezpečnosti k Dohovoru o biologickej diverzite, a

g)

Kjótsky protokol k Rámcovému dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy (43).

3.   Zmluvné strany sa zaväzujú zabezpečiť, aby do nadobudnutia platnosti tejto dohody ratifikovali zmenu a doplnenie článku XXI dohovoru CITES prijatú v Gaborone (Botswana) 30. apríla 1983.

4.   Zmluvné strany sa okrem toho zaväzujú, že pokiaľ tak ešte neučinili, najneskôr do nadobudnutia platnosti tejto dohody ratifikujú a účinne vykonajú Rotterdamský dohovor o udeľovaní predbežného súhlasu po predchádzajúcom schválení na niektoré nebezpečné chemické látky a pesticídy v medzinárodnom obchode.

5.   Žiadne z ustanovení tejto dohody nemožno vykladať tak, že ktorejkoľvek zmluvnej strane bráni v prijatí, resp. presadzovaní opatrení na vykonanie dohôd uvedených v tomto článku, pod podmienkou, že sa takéto opatrenia nebudú uplatňovať spôsobom, ktorý by znamenal svojvoľnú alebo bezdôvodnú diskrimináciu medzi krajinami, ak existujú podobné podmienky, a ani spôsobom, ktorý by bol skrytým obmedzovaním medzinárodného obchodu.

Článok 288

Obchod podporujúci trvalo udržateľný rozvoj

1.   Zmluvné strany opätovne potvrdzujú, že obchod by mal podporovať trvalo udržateľný rozvoj vo všetkých jeho aspektoch. V tejto súvislosti uznávajú význam medzinárodnej spolupráce, ktorá prispieva k úsiliu zameranému na vytváranie takých obchodných mechanizmov a postupov, ktoré podporujú trvalo udržateľný rozvoj, a zároveň sa dohodli na spolupráci v rámci článkov 288, 289 a 290 s cieľom vytvoriť podľa potreby príslušné kooperatívne prístupy.

2.   Zmluvné strany sa budú snažiť:

a)

posúdiť situácie, kedy by odstránenie alebo obmedzenie prekážok obchodu bolo na osoh obchodu a trvalo udržateľnému rozvoju, a to pri zohľadnení predovšetkým vzájomného pôsobenia medzi environmentálnymi opatreniami a prístupom na trh;

b)

uľahčiť a podporovať obchod, ako aj priame zahraničné investície do environmentálnych technológií a služieb, obnoviteľnej energie, energeticky účinných produktov a služieb, a to aj prostredníctvom riešenia súvisiacich necolných prekážok;

c)

uľahčiť a podporovať obchod s produktmi, ktoré zohľadňujú požiadavky trvalo udržateľného rozvoja, vrátane produktov, na ktoré sa vzťahujú spravodlivé a etické obchodné modely, environmentálne označovanie, ekologická výroba, vrátane takých modelov, ktorých súčasťou je sociálna zodpovednosť podnikov, a

d)

uľahčiť a podporovať rozvoj postupov a programov zameraných na podporu náležitej ekonomickej rentability ochrany a trvalo udržateľného využívania životného prostredia (napr. ekologický cestovný ruch).

Článok 289

Obchod s produktmi lesného hospodárstva

Zmluvné strany sa v záujme podpory trvalo udržateľného hospodárenia s lesnými zdrojmi zaväzujú, že budú spolupracovať s cieľom zlepšiť vynútiteľnosť práva a správu v lesnom hospodárstve a podporovať obchod s produktmi lesného hospodárstva získavanými z legálnych a trvalo udržateľných zdrojov, a to prostredníctvom takých prostriedkov, ako je okrem iného účinné využívanie dohovoru CITES, pokiaľ ide o ohrozené druhy dreva, systémy certifikácie produktov lesného hospodárstva vyťažených trvalo udržateľným spôsobom alebo regionálne či bilaterálne dobrovoľné dohody o partnerstve v rámci iniciatívy zameranej na vynútiteľnosť práva, správu a obchod v lesnom hospodárstve (FLEGT).

Článok 290

Obchod s produktmi rybného hospodárstva

1.   Zmluvné strany uznávajú potrebu podporovať trvalo udržateľné rybné hospodárstvo s cieľom prispieť k zachovaniu populácií rýb a trvalo udržateľnému obchodu so zdrojmi rybného hospodárstva.

2.   Na tento účel sa zmluvné strany zaväzujú:

a)

dodržiavať a účinne vykonávať zásady Dohody o uplatňovaní ustanovení Dohovoru Organizácie Spojených národov o morskom práve z 10. decembra 1982 o ochrane a využívaní transzonálnych populácií rýb a populácií rýb migrujúcich na veľké vzdialenosti, a to pokiaľ ide o trvalo udržateľné využívanie, ochranu a riadenie transzonálnych populácií rýb a populácií rýb migrujúcich na veľké vzdialenosti, medzinárodnú spoluprácu štátov, podporu vedeckého poradenstva a výskumu, vykonávanie účinných monitorovacích, kontrolných a inšpekčných opatrení, ako aj pokiaľ ide vlajkové štáty a prístavné štáty vrátane dodržiavania a presadzovania regulačného rámca;

b)

spolupracovať, a to okrem iného s príslušnými regionálnymi organizáciami pre riadenie rybného hospodárstva, ako aj v rámci nich, s cieľom zabrániť nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu, a to aj prostredníctvom prijatia účinných nástrojov na vykonávanie kontrolných a inšpekčných systémov v záujme zabezpečenia úplného dodržiavania opatrení zameraných na ochranu populácií rýb;

c)

vymieňať si vedecké údaje a údaje o obchode, ktoré nemajú dôverný charakter, ako aj skúsenosti a najlepšie postupy v oblasti trvalo udržateľného rybného hospodárstva a, vo všeobecnejšej rovine, podporovať trvalo udržateľný prístup k rybnému hospodárstvu.

3.   Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ tak ešte neučinili, prijmú opatrenia prístavných štátov v súlade s dohodou Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) o opatreniach prístavných štátov zameraných na prevenciu a odrádzanie od nezákonného, nenahláseného a neregulovaného rybolovu a na jeho odstránenie, ktoré budú zamerané na vykonávanie kontrolných a inšpekčných systémov, ako aj stimuly a povinnosti týkajúce sa riadneho a trvalo udržateľného riadenia rybného hospodárstva a pobrežného životného prostredia v dlhodobom horizonte.

Článok 291

Zachovanie úrovne ochrany

1.   Zmluvné strany uznávajú, že je nevhodné podporovať obchod či investície znižovaním úrovne ochrany zakotvenej vo vnútroštátnych pracovnoprávnych a environmentálnych predpisoch.

2.   Zmluvná strana neupustí od svojich pracovnoprávnych ani environmentálnych predpisov, neposkytne z nich výnimku, a ani takéto upustenie či výnimku neponúkne, aby tým ovplyvnila obchod, resp. aby podporila usadenie sa investora na svojom území, resp. aby podporila jeho akvizície, expanziu alebo jeho zotrvanie na tomto území.

3.   Zmluvná strana neupustí od účinného presadzovania svojich pracovnoprávnych ani environmentálnych predpisov, aby tým ovplyvnila obchod alebo investície medzi zmluvnými stranami.

4.   Žiadne z ustanovení tejto hlavy nemožno vykladať tak, že udeľuje orgánom jednej zmluvnej strany právomoc uskutočňovať kroky na presadenie práva na území druhej zmluvnej strany.

Článok 292

Vedecké informácie

Zmluvné strany uznávajú, že pri príprave a vykonávaní opatrení zameraných na ochranu životného prostredia a zdravia a bezpečnosti pri práci je dôležité zohľadňovať vedecké a technické informácie, príslušné medzinárodné normy, usmernenia alebo odporúčania, pričom zároveň uznávajú, že v prípade, že hrozia závažné a nenapraviteľné škody, sa nedostatok úplnej vedeckej istoty nesmie využívať ako zámienka pre odklad ochranných opatrení.

Článok 293

Preskúmavanie trvalej udržateľnosti

Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú spoločne preskúmavať, monitorovať a posudzovať prínos časti IV tejto dohody, ako aj činností v rámci spolupráce podľa článku 302, k trvalo udržateľnému rozvoju.

Článok 294

Inštitucionálny a monitorovací mechanizmus

1.   Každá zmluvná strana určí v rámci svojich správnych orgánov úrad, ktorý bude slúžiť ako kontaktné miesto na účely vykonávania aspektov trvalo udržateľného rozvoja súvisiacich s obchodom. Zmluvné strany pri nadobudnutí platnosti tejto dohody poskytnú Výboru pre pridruženie úplné kontaktné údaje svojich kontaktných miest.

2.   Zmluvné strany týmto zriaďujú Radu pre obchod a trvalo udržateľný rozvoj (44), ktorá bude pozostávať z orgánov na vysokej úrovni v rámci systému správnych orgánov každej zmluvnej strany. Pred každým zasadnutím tejto rady si zmluvné strany vymenia informácie o tom, kto bude ich zástupcom, ako aj príslušné kontaktné údaje týchto zástupcov.

3.   Rada pre obchod a trvalo udržateľný rozvoj sa zíde do jedného roka od nadobudnutia platnosti tejto dohody a následne podľa potreby, aby dohliadala na vykonávanie tejto hlavy, ako aj na činnosti v rámci spolupráce na základe hlavy VI (Hospodársky rozvoj a rozvoj obchodu) časti III tejto dohody. Rozhodnutia a odporúčania bude rada prijímať na základe vzájomnej dohody zmluvných strán, pričom sa poskytnú verejnosti, pokiaľ rada nerozhodne inak.

4.   Každá zmluvná strana ustanoví nové poradné skupiny pre obchod a trvalo udržateľný rozvoj, resp. bude uskutočňovať konzultácie s existujúcimi poradnými skupinami v tejto oblasti (45). Úlohou týchto skupín bude vydávať stanoviská a odporúčania k aspektom trvalo udržateľného rozvoja súvisiacim s obchodom a poskytovať zmluvným stranám poradenstvo o tom, ako lepšie dosahovať ciele tejto hlavy.

5.   Poradné skupiny zmluvných strán budú pozostávať z nezávislých zastupujúcich organizácií, pri vyváženom zastúpení zainteresovaných subjektov z hospodárskej, sociálnej a environmentálnej oblasti, kam okrem iných patria organizácie zamestnávateľov a zamestnancov, podnikateľské združenia, mimovládne organizácie a miestne verejné orgány.

Článok 295

Fórum na dialóg s občianskou spoločnosťou

1.   Zmluvné strany sa dohodli, že vytvoria a budú podporovať biregionálne fórum na dialóg s občianskou spoločnosťou, a to na účely otvoreného dialógu, na ktorom sa budú zúčastňovať vyváženým spôsobom zastúpené zainteresované subjekty z hospodárskej, sociálnej a environmentálnej oblasti. Toto fórum bude priestorom na dialóg o aspektoch trvalo udržateľného rozvoja obchodných vzťahov medzi zmluvnými stranami, ako aj o tom, ako môže spolupráca prispieť k dosahovaniu cieľov tejto hlavy. Fórum na dialóg s občianskou spoločnosťou sa schádza raz ročne, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak (46).

2.   Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak, bude každé zasadnutie rady obsahovať aj časť, na ktorej jej účastníci podajú Fóru na dialóg s občianskou spoločnosťou správu o vykonávaní tejto hlavy. Fórum na dialóg s občianskou spoločnosťou môže vyjadriť svoje názory a stanoviská, aby podporil dialóg o tom, ako lepšie dosahovať ciele tejto hlavy.

Článok 296

Vládne konzultácie

1.   Zmluvná strana môže požiadať o konzultácie s druhou zmluvnou stranou týkajúce sa akejkoľvek záležitosti spoločného záujmu vyplývajúcej z tejto hlavy, a to prostredníctvom predloženia písomnej žiadosti kontaktnému miestu druhej zmluvnej strany. Aby mohla zmluvná strana prijímajúca žiadosť reagovať, musí žiadosť obsahovať dostatočne konkrétne informácie, ktoré predmetnú záležitosť opisujú jasne a vecne, pričom sa musí uviesť problém, ktorý je jej predmetom, ako aj krátke zhrnutie nárokov uplatňovaných na základe tejto hlavy. Konzultácie sa začnú okamžite po tom, čo jedna zo zmluvných strán predloží písomnú žiadosť o konzultácie.

2.   Konzultujúce strany vyvinú čo najväčšiu snahu, aby v predmetnej záležitosti dospeli k vzájomne uspokojivému riešeniu, pričom zohľadnia informácie, ktoré si vymenili, ako aj príležitosti na spoluprácu v predmetnej záležitosti. Počas konzultácií sa venuje osobitná pozornosť špecifickým problémom a záujmom rozvojových krajín, ktoré sú zmluvnými stranami tejto dohody. Konzultujúce strany zohľadnia činnosti ILO, resp. príslušných multilaterálnych environmentálnych organizácií alebo subjektov, ktorých sú členmi. S cieľom úplného preskúmania predmetnej záležitosti môžu konzultujúce strany na základe vzájomnej dohody v relevantných prípadoch požiadať o poradenstvo či pomoc organizácie alebo subjekty, resp. akékoľvek osoby alebo subjekty, ktoré na tento účel považujú za vhodné.

3.   Ak sa 90 dní po podaní žiadosti o konzultácie konzultujúca strana domnieva, že si predmetná záležitosť vyžaduje ďalšie rokovanie, predmetná záležitosť sa, pokiaľ sa konzultujúce strany nedohodnú inak, predloží na prerokovanie Rade pre obchod a trvalo udržateľný rozvoj, a to prostredníctvom písomnej žiadosti predloženej kontaktným miestam ostatných zmluvných strán. Rada pre obchod a trvalo udržateľný rozvoj sa, s cieľom napomôcť dosiahnutie vzájomne uspokojivého riešenia, bezodkladne zíde. Ak to bude považovať za potrebné, môže požiadať v otázkach, ktoré sú predmetom jej záujmu, a s cieľom uľahčenia analýzy, ktorú má vykonať, o odbornú pomoc.

4.   Riešenie, ku ktorému konzultujúce strany dospejú v predmetnej záležitosti, sa zverejní, pokiaľ Rada pre obchod a trvalo udržateľný rozvoj nerozhodne inak.

Článok 297

Panel expertov

1.   Pokiaľ sa konzultujúce strany nedohodnú inak, ktorákoľvek konzultujúca strana môže, a to 60 dní po predložení predmetnej záležitosti Rade pre obchod a trvalo udržateľný rozvoj podľa článku 296 ods. 3, resp. ak predmetná záležitosť nebola predložená tejto rade, 90 dní po predložení žiadosti o konzultácie podľa článku 296 ods. 1, požiadať, aby sa zvolalo zasadnutie panelu expertov na účely preskúmania záležitosti, v prípade ktorej sa nedosiahlo počas vládnych konzultácií uspokojivé riešenie. Zúčastnené strany môžu panelu expertov podávať návrhy.

2.   Zmluvné strany pri nadobudnutí platnosti tejto dohody predložia Výboru pre pridruženie na účely jeho schválenia na prvom zasadnutí Rady pre pridruženie zoznam 17 osôb, medzi ktorými bude najmenej päť osôb, ktoré nie sú štátnymi príslušníkmi žiadnej zo zmluvných strán, s odbornými znalosťami v oblasti environmentálneho práva, medzinárodného obchodu, resp. riešenia sporov vyplývajúcich z medzinárodných dohôd, a takisto aj zoznam 17 osôb, medzi ktorými bude najmenej päť osôb, ktoré nie sú štátnymi príslušníkmi žiadnej zo zmluvných strán, s odbornými znalosťami v oblasti pracovného práva, medzinárodného obchodu, resp. riešenia sporov vyplývajúcich z medzinárodných dohôd. Experti, ktorí nie sú štátnymi príslušníkmi žiadnej zo zmluvných strán, budú k dispozícii na účely vykonávania funkcie predsedu panelu expertov. Experti budú i) nezávislí od akejkoľvek strany alebo organizácií zastúpených v poradnej skupine či poradných skupinách, resp. s nimi nebudú spojení, ani od nich nebudú prijímať žiadne pokyny, a ii) musia sa vybrať na základe kritérií objektívnosti, spoľahlivosti a dobrého úsudku.

3.   Zmluvné strany určia osoby, ktorými sa nahradia osoby, ktoré už nemôžu plniť funkciu členov panelov, na základe dohody, a dohodou môžu upraviť aj zoznam expertov, a to vždy, keď to považujú za potrebné a spôsobom, ktorý považujú za potrebný.

Článok 298

Zloženie panelu expertov

1.   Panel expertov sa skladá z troch expertov.

2.   Predsedom nesmie byť osoba, ktorá je štátnym príslušníkom zmluvnej strany.

3.   Každá zúčastnená strana vyberie jedného experta zo zoznamu expertov do 30 dní od prijatia žiadosti o zriadenie panelu expertov. Ak strana v uvedenej lehote nevyberie svojho experta, druhá zúčastnená strana vyberie zo zoznamu expertov štátneho príslušníka zúčastnenej strany, ktorá experta nevybrala. Dvaja vybraní experti vyberú spomedzi expertov, ktorí nie sú štátnymi príslušníkmi žiadnej zo zmluvných strán, dohodou alebo žrebovaním predsedu.

4.   Osoby nesmú plniť funkciu expertov v záležitostiach, v prípade ktorých majú ako osoby, resp. organizácie, s ktorými sú spojené, priamy či nepriamy konflikt záujmov. Od všetkých expertov sa očakáva, že po vybratí do funkcie experta v určitej záležitosti zverejnia existenciu, resp. vznik akýkoľvek záujmov, vzťahov alebo záležitostí, vedomosť o ktorých u nich možno rozumne očakávať a ktoré by mohli ovplyvniť ich nezávislosť či nestrannosť, resp. vyvolať odôvodnené pochybnosti, pokiaľ ide o túto nezávislosť či nestrannosť.

5.   Ak sa niektorá zo zúčastnených strán domnieva, že určitý expert nespĺňa požiadavky podľa odseku 4, zúčastnené strany bezodkladne uskutočnia konzultácie, a ak sa dohodnú, tento expert sa nahradí novým expertom, ktorý sa vyberie v súlade s tými postupmi stanovenými v odseku 3, ktoré boli použité na výber nahrádzaného experta.

6.   Pokiaľ sa zúčastnené strany v súlade s článkom 301 ods. 2 nedohodnú inak, musí sa panel expertov zriadiť najneskôr do 60 dní odo dňa, keď o to zmluvná strana požiadala.

Článok 299

Rokovací poriadok

1.   Panel expertov vypracuje harmonogram, ktorým sa zabezpečí, aby zúčastnené strany mohli predložiť svoje písomné podania a príslušné informácie.

2.   Panel expertov a zmluvné strany zabezpečia ochranu dôverných informácií v súlade so zásadami uvedenými v hlave X (Urovnávanie sporov) časti IV tejto dohody.

3.   Referenčný rámec panelu expertov je:

„preskúmať, či zmluvná strana porušila povinnosti stanovené v článku 286 ods. 2, článku 287 ods. 2, 3 a 4 a článku 291 tejto hlavy, a predložiť nezáväzné odporúčania na vyriešenie predmetnej záležitosti. V prípade záležitostí, ktoré sa týkajú presadzovania právnych predpisov, je referenčným rámcom panelu expertov preskúmať, či zmluvná strana trvalo alebo opakovane neporušuje záväzok účinného vykonávania svojich povinností.“

Článok 300

Úvodná správa

1.   Panel expertov použije ako základ pre svoju správu podania a argumenty predložené zúčastnenými stranami. Zmluvné strany budú mať v priebehu konania príležitosť vyjadriť sa k dokumentom alebo informáciám, ktoré panel expertov môže považovať za relevantné pre svoju prácu.

2.   Panel expertov predloží do 120 dní od svojho zriadenia zúčastneným stranám úvodnú správu, ktorá bude obsahovať jeho odporúčania. Ak panel expertov dospeje k záveru, že nie je schopný predložiť svoju správu v uvedenej lehote 120 dní, bude informovať zúčastnené strany písomne o dôvodoch omeškania, pričom uvedie predpokladanú lehotu, v ktorej svoju správu predloží.

3.   Odporúčania panelu expertov musia zohľadňovať konkrétnu sociálnu a hospodársku situáciu strán.

4.   Zúčastnené strany môžu do 30 dní od predloženia úvodnej správy predložiť panelu expertov svoje písomné pripomienky k tejto správe.

5.   Panel expertov môže po prijatí písomných pripomienok na vlastný podnet alebo na žiadosť niektorej zo zúčastnených strán:

a)

v relevantných prípadoch požiadať strany o poskytnutie stanoviska k písomným pripomienkam;

b)

opätovne preskúmať svoju správu, alebo

c)

uskutočniť akúkoľvek ďalšiu úvahu, ktorú považuje za vhodnú.

Súčasťou záverečnej správy panelu expertov bude aj rozprava o akýchkoľvek argumentoch obsiahnutých v písomných pripomienkach strán.

Článok 301

Záverečná správa

1.   Panel expertov predloží zúčastneným stranám a Rade pre obchod a trvalo udržateľný rozvoj záverečnú správu najneskôr do 180 dní od svojho zriadenia. Strany túto záverečnú správu uverejnia do 15 dní od jej predloženia.

2.   Zúčastnené strany sa môžu na základe vzájomnej dohody rozhodnúť, že predĺžia lehotu stanovenú v odseku 1, ako aj lehoty stanovené v článku 298 ods. 6 a v článku 300 ods. 4.

3.   Zúčastnené strany sa budú usilovať, a to pri zohľadnení správy a odporúčaní panelu expertov, prerokovať vhodné opatrenia, ktoré je potrebné vykonať, a to okrem iného prípadnú spoluprácu na podporu vykonávania takýchto opatrení. Zmluvná strana, ktorej sú odporúčania určené, informuje Radu pre obchod a trvalo udržateľný rozvoj o svojich zámeroch v súvislosti so správou a odporúčaniami panelu expertov, pričom prípadne predloží aj plán opatrení. Rada pre obchod a trvalo udržateľný rozvoj bude monitorovať vykonávanie opatrení, ktoré si zmluvná strana stanovila.

Článok 302

Spolupráca a technická pomoc v oblasti obchodu a trvalo udržateľného rozvoja

Opatrenia v rámci spolupráce a technickej pomoci súvisiace s touto hlavou sa stanovujú v hlave VI (Hospodársky rozvoj a rozvoj obchodu) časti III tejto dohody.

HLAVA IX

REGIONÁLNA HOSPODÁRSKA INTEGRÁCIA

Článok 303

Všeobecné ustanovenia

1.   Zmluvné strany zdôrazňujú význam medziregionálnej dimenzie a uznávajú význam regionálnej hospodárskej integrácie v kontexte tejto dohody. V súlade s tým opätovne potvrdzujú, že posilnia a prehĺbia svoje príslušné procesy regionálnej hospodárskej integrácie, a to v medziach príslušných rámcov.

2.   Zmluvné strany uznávajú, že regionálna hospodárska integrácia v oblasti colných postupov, technických predpisov a sanitárnych a fytosanitárnych opatrení je nevyhnutná pre voľný obeh tovaru v rámci Strednej Ameriky a zmluvnej strany EÚ.

3.   V súlade s tým a pri zohľadnení rôznych stupňov rozvoja ich príslušných procesov regionálnej hospodárskej integrácie sa zmluvné strany dohodli na ďalej uvedených ustanoveniach.

Článok 304

Colné postupy

1.   Pokiaľ ide o oblasť colných postupov, najneskôr do dvoch rokov od nadobudnutia platnosti tejto dohody colný orgán republiky patriacej k zmluvnej strane Stredná Amerika, ktorá je prvým miestom dovozu, vráti zaplatené clo, keď sa tento tovar vyvezie do inej republiky patriacej k zmluvnej strane Stredná Amerika. Tento tovar bude podliehať clu v republike dovozu patriacej k zmluvnej strane Stredná Amerika.

2.   Zmluvné strany sa budú usilovať zaviesť mechanizmus, ktorým sa zabezpečí, aby tovar s pôvodom v Strednej Amerike alebo v Európskej únii v súlade s prílohou II (týkajúcou sa vymedzenia pojmu „produkty s pôvodom“ a metód administratívnej spolupráce) k tejto dohode, ktorý vstupuje na ich územie a ktorý bol colne odbavený na colnom orgáne krajiny dovozu, nepodliehal clám či platbám s rovnocenným účinkom a ani množstvovým obmedzeniam či opatreniam s rovnocenným účinkom.

3.   Zmluvné strany sa dohodli, že v rámci ich colných právnych predpisov a postupov sa v zmluvnej strane EÚ a zmluvnej strane Stredná Amerika na účely vyhotovenia dovozných a vývozných colných vyhlásení ustanoví používanie jednotného colného dokladu alebo jeho elektronického ekvivalentu. Zmluvná strana Stredná Amerika sa zaväzuje, že tento cieľ dosiahne do troch rokov od nadobudnutia platnosti tejto dohody.

4.   Zmluvné strany takisto zabezpečia, aby sa colné predpisy a postupy, ako aj colné požiadavky uplatniteľné pri dovoze tovaru s pôvodom v Strednej Amerike, resp. v Európskej únii, harmonizovali na regionálnej úrovni. Zmluvná strana Stredná Amerika sa zaväzuje, že tento cieľ dosiahne najneskôr do piatich rokov od nadobudnutia platnosti tejto dohody.

Článok 305

Technické prekážky obchodu

1.   V oblasti technických predpisov a postupov posudzovania zhody:

a)

sa zmluvné strany dohodli, že členské štáty Európskej únie zabezpečia, aby produkty s pôvodom v Strednej Amerike, ktoré boli v súlade s právnymi predpismi uvedené na trh jedného členského štátu Európskej únie, mohli byť uvedené aj na trhy ostatných členských štátov Európskej únie, pod podmienkou, že príslušný produkt bude poskytovať rovnocennú úroveň ochrany rôznych príslušných oprávnených záujmov (zásada vzájomného uznávania);

b)

v tejto súvislosti budú členské štáty Európskej únie súhlasiť s tým, a to pod podmienkou, že produkt bude poskytovať rovnocennú úroveň ochrany rôznych príslušných oprávnených záujmov, že ten produkt, ktorý splnil postupy posudzovania zhody požadované jedným členským štátom Európskej únie, môže byť uvedený na trhy ostatných členských štátov Európskej únie bez toho, aby musel prejsť ďalšími postupmi posudzovania zhody.

2.   V prípade, že existujú požiadavky uplatniteľné pri dovoze tovaru, ktoré sú harmonizované na regionálnej úrovni, mali by produkty s pôvodom v Európskej únii na to, aby mohli byť v súlade s právnymi predpismi uvedené na trh v republike dovozu patriacej k zmluvnej strane Stredná Amerika, v súlade s týmito regionálnymi požiadavkami. V prípade produktov, na ktoré sa vzťahujú harmonizované právne predpisy a pri ktorých sa vyžaduje uskutočnenie registrácie, by v súlade s touto dohodou mala byť registrácia uskutočnená v jednej z republík patriacich k zmluvnej strane Stredná Amerika, keď boli splnené vnútorné postupy, uznaná všetkými ostatnými republikami patriacimi k zmluvnej strane Stredná Amerika.

3.   V prípade povinnej registrácie budú okrem toho republiky patriace k zmluvnej strane Stredná Amerika súhlasiť s tým, že produkty by sa mali registrovať podľa skupiny produktov.

4.   Zmluvná strana Stredná Amerika súhlasí s tým, že do piatich rokov od nadobudnutia platnosti tejto dohody prijme regionálne technické predpisy a postupy posudzovania zhody, ktoré sa v súčasnosti pripravujú a ktoré sú uvedené v prílohe XX (Zoznam technických predpisov Strednej Ameriky v procese harmonizácie) k tejto dohode, ako aj s tým, že bude pokračovať v prácach zameraných na harmonizáciu technických predpisov a postupov posudzovania zhody a naďalej podporovať rozvoj regionálnych noriem.

5.   Pokiaľ ide o produkty, ktoré v zmluvnej strane Stredná Amerika ešte nie sú harmonizované a ktoré nie sú uvedené v prílohe XX, Výbor pre pridruženie vypracuje pracovný program na účely preskúmania možnosti zahrnutia ďalších produktov v budúcnosti.

Článok 306

Sanitárne a fytosanitárne opatrenia

1.   Cieľom tohto článku je:

a)

podporiť podmienky, ktoré umožňujú voľný pohyb tovaru, na ktorý sa vzťahujú sanitárne a fytosanitárne opatrenia, v rámci Strednej Ameriky a zmluvnej strany EÚ;

b)

podporiť harmonizáciu a zlepšenie sanitárnych a fytosanitárnych opatrení a postupov v zmluvnej strane Stredná Amerika a zmluvnej strane EÚ, a to aj v záujme dosiahnutia cieľa, ktorým zavedenie používania jednotného dovozného certifikátu, jednotného zoznamu prevádzok, jednotnej sanitárnej dovoznej kontroly a jednotného poplatku pre produkty dovážané zo zmluvnej strany EÚ do zmluvnej strany Stredná Amerika;

c)

vyvinúť úsilie s cieľom zabezpečiť vzájomné uznávanie overení uskutočnených republikami patriacimi k zmluvnej strane Stredná Amerika v členských štátoch Európskej únie.

2.   Zmluvná strana zabezpečí, aby od nadobudnutia platnosti tejto dohody zvieratá, živočíšne produkty, rastliny a rastlinné produkty, ktoré boli v súlade s právnymi predpismi uvedené na trh, mali možnosť voľného pohybu v rámci územia zmluvnej strany EÚ bez kontrol na vnútorných hraniciach, a to pod podmienkou, že spĺňajú príslušné sanitárne a fytosanitárne požiadavky.

3.   Zmluvná strana Stredná Amerika zabezpečí, aby sa od nadobudnutia platnosti tejto dohody na zvieratá, živočíšne produkty, rastliny a rastlinné produkty vzťahovalo regionálne uľahčenie tranzitu v rámci území zmluvnej strany Stredná Amerika v súlade s uznesením č. 219-2007 (COMIECO-XLVII) a neskoršími súvisiacimi nástrojmi. Na účely tejto hlavy znamená v prípade dovozu zo zmluvnej strany EÚ regionálne uľahčenie tranzitu to, že tovar zmluvnej strany EÚ môže vstúpiť na územia zmluvnej strany Stredná Amerika cez ktorúkoľvek hraničnú inšpekčnú stanicu a môže byť v režime tranzitu prevážaný v rámci regiónu z jednej republiky patriacej k zmluvnej strane Stredná Amerika do druhej pri splnení sanitárnych a fytosanitárnych požiadaviek zmluvnej strany konečného určenia, kde sa môže uskutočniť sanitárna alebo fytosanitárna inšpekcia.

4.   Zmluvná strana Stredná Amerika sa zaväzuje, že zvieratám, živočíšnym produktom, rastlinám a rastlinným produktom uvedeným v prílohe XIX (Zoznam produktov, na ktoré sa odkazuje v článku 306 ods. 4) spĺňajúcim príslušné sanitárne a fytosanitárne požiadavky v súlade s existujúcimi mechanizmami v rámci regionálneho integračného procesu Strednej Ameriky poskytne takéto zaobchádzanie: pri dovoze na územie niektorej z republík patriacich k zmluvnej strane Stredná Amerika skontrolujú príslušné orgány certifikát vydaný príslušným orgánom zmluvnej strany EÚ, pričom môžu vykonať sanitárnu alebo fytosanitárnu inšpekciu; ak produkt uvedený v prílohe XIX prejde kontrolou, môže byť podrobený už len náhodnej sanitárnej alebo fytosanitárnej inšpekcii na mieste vstupu na územie republiky patriacej k zmluvnej strane Stredná Amerika, ktorá je miestom konečného určenia.

V prípade produktov uvedených v zozname 1 prílohy XIX sa tento záväzok začne uplatňovať najneskôr do dvoch rokov od nadobudnutia platnosti tejto dohody.

V prípade produktov uvedených v zozname 2 prílohy XIX sa tento záväzok začne uplatňovať najneskôr do piatich rokov od nadobudnutia platnosti tejto dohody.

5.   Bez toho, aby tým boli dotknuté práva a povinnosti, ktoré zmluvným stranám (zmluvnej strane EÚ či republikám patriacim k zmluvnej strane Stredná Amerika) vyplývajú z dohody o WTO, resp. sanitárne a fytosanitárne postupy či požiadavky stanovené zmluvnými stranami, platí, že dovážajúca zmluvná strana by nemala byť povinná poskytnúť produktom dovážaným z vyvážajúcej zmluvnej strany priaznivejšie zaobchádzanie ako poskytuje vyvážajúca zmluvná strana v rámci obchodu vo vnútri svojho regiónu.

6.   Rada pre pridruženie môže na základe odporúčaní Podvýboru pre sanitárne a fytosanitárne otázky predložených Výboru pre pridruženie a v súlade s postupom stanoveným v hlave XIII (Osobitné úlohy orgánov zriadených touto dohodou v rámci obchodných záležitostí) časti IV tejto dohody upraviť prílohu XIX (Zoznam produktov, na ktoré sa odkazuje v článku 306 ods. 4).

7.   Podvýbor uvedený v odseku 6 bude podrobne monitorovať vykonávanie tohto článku.

Článok 307

Vykonávanie

1.   Zmluvné strany uznávajú význam posilnenej spolupráce pre dosiahnutie cieľov tejto hlavy a riešenie tejto otázky prostredníctvom mechanizmov stanovených v hlave VI (Hospodársky rozvoj a rozvoj obchodu) časti III tejto dohody.

2.   Zmluvné strany sa zaväzujú, že uskutočnia konzultácie o otázkach súvisiacich s tohto hlavou s cieľom zabezpečiť účinné vykonávanie medziregionálnej dimenzie tejto dohody a plnenie cieľov regionálnej hospodárskej integrácie.

3.   Pokrok dosahovaný zmluvnou stranou Stredná Amerika pri dosahovaní cieľov tejto hlavy bude predmetom pravidelných správ o pokroku a pracovných programov zmluvnej strany Stredná Amerika, ktoré sa budú týkať článkov 304, 305 a 306. Správy o pokroku a pracovné programy sa budú predkladať písomne a budú uvádzať všetky kroky podniknuté v záujme plnenia záväzkov a cieľov vymedzených v článku 304 ods. 1, 3 a 4, článku 305 ods. 2, 3 a 4 a v článku 306 ods. 3 a 4, ako aj kroky plánované na obdobie do budúcej správy o pokroku. Správy o pokroku a pracovné programy sa budú predkladať každoročne, a to až do účinného splnenia záväzkov uvedených v tomto odseku.

4.   Po piatich rokoch od nadobudnutia platnosti tejto dohody zmluvné strany zvážia zahrnutie ďalších oblastí do tejto hlavy.

5.   Na záväzky týkajúce sa regionálnej integrácie, ktoré na seba na základe tejto hlavy prevzala zmluvná strana Stredná Amerika, sa nevzťahujú postupy na urovnávanie sporov podľa hlavy X (Urovnávanie sporov) časti IV tejto dohody.

HLAVA X

UROVNÁVANIE SPOROV

KAPITOLA 1

Cieľ a rozsah pôsobnosti

Článok 308

Cieľ

Cieľom tejto hlavy je predchádzať sporom medzi zmluvnými stranami v súvislosti s výkladom a uplatňovaním časti IV tejto dohody, urovnávať ich a zabezpečiť, aby zmluvné strany, ak je to možné, dospeli k vzájomne uspokojivému riešeniu.

Článok 309

Rozsah pôsobnosti

1.   Ak nie je výslovne ustanovené inak, ustanovenia tejto hlavy sa použijú v prípade akýchkoľvek sporov v súvislosti s výkladom a uplatňovaním časti IV tejto dohody.

2.   Táto hlava sa nevzťahuje na spory medzi republikami patriacimi k zmluvnej strane Stredná Amerika.

KAPITOLA 2

Konzultácie

Článok 310

Konzultácie

1.   Zmluvné strany sa budú usilovať vyriešiť akékoľvek spory týkajúce sa výkladu a uplatňovania ustanovení uvedených v článku 309 tak, že začnú v dobrej viere konzultácie s cieľom čo najskôr dosiahnuť vzájomne uspokojivé riešenie.

2.   Zmluvná strana tejto dohody požiada o konzultácie písomnou žiadosťou adresovanou druhej zmluvnej strane, v ktorej uvedie dôvody tejto žiadosti, právny základ sťažnosti a uplatňované alebo navrhované opatrenie, voči ktorému sťažnosť smeruje; kópiu tejto žiadosti zašle Výboru pre pridruženie.

3.   V prípade, že sťažujúcou sa stranou je zmluvná strana EÚ a údajné porušenie uvedené v súlade s odsekom 2 je podobné vo všetkých právnych a faktických aspektoch v prípade viac než jednej republiky patriacej k zmluvnej strane Stredná Amerika, môže zmluvná strana EÚ požiadať o jednu konzultáciu so všetkými týmito republikami patriacimi k zmluvnej strane Stredná Amerika (47).

4.   V prípade, že sťažujúcou sa zmluvnou stranou je republika patriaca k zmluvnej strane Stredná Amerika a údajné porušenie uvedené v súlade s odsekom 2 má negatívny vplyv na obchod (48) viac než jednej republiky patriacej k zmluvnej strane Stredná Amerika, môžu republiky patriace k zmluvnej strane Stredná Amerika požiadať o jednu konzultáciu, resp. o spojenie konzultácií do piatich dní odo dňa doručenia pôvodnej žiadosti o konzultácie. Zainteresovaná republika patriaca k zmluvnej strane Stredná Amerika uvedie vo svojej žiadosti vysvetlenie svojho podstatného obchodného záujmu v danej záležitosti.

5.   Konzultácie sa uskutočnia do 30 dní odo dňa predloženia žiadosti, a to na území zmluvnej strany, voči ktorej sťažnosť smeruje, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Konzultácie sa považujú za ukončené do 30 dní odo dňa predloženia žiadosti s výnimkou prípadu, že sa obidve zmluvné strany dohodnú na ich pokračovaní. V prípade, že je do konzultácií v súlade s odsekmi 3 a 4 zapojená viac než jedna republika patriaca k zmluvnej strane Stredná Amerika, považujú sa konzultácie za ukončené do 40 dní odo dňa predloženia pôvodnej žiadosti o konzultácie. Všetky informácie poskytnuté v rámci rokovaní zostanú dôvernými.

6.   V naliehavých prípadoch, a to najmä tých, ktoré sa týkajú tovaru podliehajúceho skaze a sezónneho tovaru, sa konzultácie uskutočnia do 15 dní odo dňa predloženia žiadosti a považujú sa za ukončené do 15 dní odo dňa predloženia žiadosti. V prípade, že je do týchto konzultácií v súlade s odsekmi 3 a 4 zapojená viac než jedna republika patriaca k zmluvnej strane Stredná Amerika, považujú sa konzultácie za ukončené do 20 dní odo dňa predloženia pôvodnej žiadosti o konzultácie.

7.   Ak zmluvná strana, voči ktorej sťažnosť smeruje, neodpovie na žiadosť o konzultácie do 10 dní od prijatia tejto žiadosti, alebo ak sa konzultácie neuskutočnia v lehotách stanovených v odseku 5, resp. odseku 6, alebo ak sa konzultácie ukončia bez toho, aby sa spor vyriešil, sťažujúca sa zmluvná strana môže požiadať o zriadenie panelu v súlade s článkom 311.

8.   Ak odo dňa, kedy sa uskutočnili ostatné konzultácie, uplynulo viac ako 12 mesiacov nečinnosti, a dôvod sporu naďalej pretrváva, sťažujúca sa zmluvná strana požiada o nové konzultácie. Tento odsek sa neuplatní v prípade, že nečinnosť vyplýva z pokusov v dobrej viere dosiahnuť vzájomne uspokojivé riešenie v zmysle článku 324.

KAPITOLA 3

Postupy na urovnávanie sporov

ODDIEL A

Konanie pred panelom

Článok 311

Začatie konania pred panelom

1.   Ak sa konzultujúcim zmluvným stranám nepodarilo vyriešiť spor v súlade s ustanoveniami uvedenými v článku 310, sťažujúca sa zmluvná strana môže požiadať o zriadenie panelu na posúdenie predmetnej záležitosti.

2.   Žiadosť o zriadenie panelu sa podáva písomne zmluvnej strane, voči ktorej sťažnosť smeruje; kópia tejto žiadosti sa zašle Výboru pre pridruženie. Sťažujúca sa zmluvná strana vo svojej žiadosti uvedie konkrétne sporné opatrenie, ako aj právny základ svojej sťažnosti, a vysvetlí, akým spôsobom toto opatrenie porušuje ustanovenia uvedené v článku 309.

3.   Každá zmluvná strana, ktorá je podľa odseku 1 oprávnená na podanie žiadosti o zriadenie panelu, má právo pripojiť sa ku konaniu pred panelom ako sťažujúca sa zmluvná strana, a to prostredníctvom predloženia písomného oznámenia adresovaného ostatným zmluvným stranám zúčastneným na spore. Toto oznámenie sa predloží najneskôr do piatich dní odo dňa prijatia pôvodnej žiadosti o zriadenie panelu.

4.   Zriadenie panelu nemožno požadovať na účely preskúmania navrhovaného opatrenia.

Článok 312

Zriadenie panelu

1.   Panel sa skladá z troch členov.

2.   Do 10 dní odo dňa predloženia žiadosti o zriadenie panelu zmluvné strany zúčastnené na spore navzájom konzultujú s cieľom dohodnúť sa na zložení tohto panelu (49).

3.   V prípade, že zmluvné strany zúčastnené na spore nie sú schopné dohodnúť sa na zložení panelu v rámci lehoty stanovenej v odseku 2, každá z nich môže do troch dní po uplynutí tejto lehoty vybrať spomedzi osôb uvedených v zozname vytvorenom podľa článku 325 jedného člena, ktorý nebude plniť funkciu predsedu. Predseda Výboru pre pridruženie alebo jeho zástupca vyberie predsedu a všetkých zostávajúcich členov panelu žrebovaním spomedzi príslušných osôb uvedených v zozname vytvorenom podľa článku 325.

4.   Predseda Výboru pre pridruženie alebo jeho zástupca uskutoční žrebovanie do piatich dní odo dňa, keď od jednej, resp. oboch zmluvných strán zúčastnených na spore prijal žiadosť, aby tak urobil. Čas a miesto žrebovania sa bezodkladne oznámi zmluvným stranám zúčastneným na spore. Tieto strany sa, ak si to želajú, môžu na žrebovaní zúčastniť.

5.   Zmluvné strany zúčastnené na spore môžu vzájomnou dohodou a v lehote stanovenej v odseku 2 vybrať aj osoby, ktoré nie sú uvedené v zozname členov panelu, pokiaľ tieto osoby spĺňajú požiadavky uvedené v článku 325.

6.   Dňom zriadenia panelu je deň, keď všetci členovia panelu oznámia, že súhlasia so svojim výberom za členov panelu.

Článok 313

Rozhodnutia panelu

1.   Panel oznámi zmluvným stranám zúčastneným na spore svoje rozhodnutie v predmetnej záležitosti do 120 dní odo dňa svojho zriadenia a kópiu svojho rozhodnutia zašle Výboru pre pridruženie.

2.   Ak panel usúdi, že lehotu uvedenú v odseku 1 nemožno dodržať, predseda panelu o tom musí bezodkladne zmluvné strany zúčastnené na spore a Výbor pre pridruženie písomne informovať a uviesť dôvody omeškania a deň predpokladaného ukončenia činnosti panelu. Okrem výnimočných prípadov sa toto rozhodnutie nesmie oznámiť neskôr ako 150 dní odo dňa zriadenia panelu.

3.   V naliehavých prípadoch, a to najmä tých, ktoré sa týkajú tovaru podliehajúceho skaze a sezónneho tovaru, panel vynaloží maximálne úsilie na to, aby oznámil svoje rozhodnutie do 60 dní odo dňa svojho zriadenia. Okrem výnimočných prípadov sa toto rozhodnutie nesmie oznámiť neskôr ako 75 dní odo dňa zriadenia panelu. Panel môže na žiadosť zmluvnej strany zúčastnenej na spore do 10 dní od svojho zriadenia vydať predbežné rozhodnutie o tom, či pokladá prípad za naliehavý.

ODDIEL B

Splnenie rozhodnutia

Článok 314

Splnenie rozhodnutia panelu

1.   Zmluvná strana, voči ktorej sťažnosť smerovala, v relevantných prípadoch prijme bez zbytočného odkladu všetky opatrenia potrebné na to, aby v dobrej viere splnila rozhodnutie panelu, a zmluvné strany zúčastnené na spore sa budú snažiť o dosiahnutie dohody v otázke lehoty potrebnej na splnenie tohto rozhodnutia.

2.   Na účely splnenia rozhodnutia zmluvné strany zúčastnené na spore, v každom prípade však panel, zohľadnia možné účinky opatrení, ktoré sú podľa rozhodnutia nezlučiteľné s touto dohodou, na úroveň rozvoja zmluvnej strany, voči ktorej sťažnosť smerovala.

3.   V prípade, že nedôjde k úplnému a včasnému splneniu rozhodnutia panelu, môže sa ako dočasné opatrenie uplatniť kompenzácia, resp. pozastavenie plnenia záväzkov. V takom prípade sa budú zmluvné strany zúčastnené na spore skôr usilovať o dosiahnutie dohody o kompenzácii, než o pozastavenie plnenia záväzkov. Pred kompenzáciou alebo pozastavením plnenia záväzkov sa však uprednostňuje úplné a včasné vykonanie rozhodnutia panelu.

4.   Ak sa rozhodnutie panelu vzťahuje na viac než jednu republiku patriacu k zmluvnej strane Stredná Amerika, či už je v postavení sťažujúcej sa zmluvnej strany alebo zmluvnej strany, voči ktorej sťažnosť smerovala, bude sa akákoľvek kompenzácia alebo pozastavenie plnenia záväzkov uplatňovať osobitne na každú takúto republiku patriacu k zmluvnej strane Stredná Amerika, pričom sa na tento účel v rozhodnutí panelu osobitne určí úroveň zrušenia alebo poškodenia spôsobeného porušením pre každú z nich.

Článok 315

Primeraná lehota na splnenie rozhodnutia

1.   Zmluvná strana, voči ktorej sťažnosť smerovala, bezodkladne oznámi sťažujúcej sa zmluvnej strane primeranú lehotu, ktorá je potrebná na splnenie rozhodnutia a podľa možnosti aj konkrétne opatrenia, ktoré má v úmysle prijať.

2.   Zmluvné strany zúčastnené na spore sa budú usilovať dosiahnuť dohodu o primeranej lehote potrebnej na splnenie rozhodnutia panelu do 30 dní odo dňa, keď im bolo oznámené uvedené rozhodnutie. V prípade dosiahnutia dohody zmluvné strany zúčastnené na spore oznámia Výboru pre pridruženie primeranú lehotu, na ktorej sa dohodli, a podľa možnosti aj konkrétne opatrenia, ktorá má v úmysle prijať zmluvná strana, voči ktorej sťažnosť smerovala.

3.   V prípade, že zmluvné strany zúčastnené na spore nedosiahnu dohodu o primeranej lehote na splnenie rozhodnutia panelu v lehote stanovenej v odseku 2, sťažujúca sa zmluvná strana môže požiadať o stanovenie tejto primeranej lehoty pôvodný panel. Táto žiadosť sa podáva písomne a oznámi sa druhej zmluvnej strane zúčastnenej na spore, pričom kópia tejto žiadosti sa zašle Výboru pre pridruženie. Panel oznámi svoje rozhodnutie zmluvným stranám zúčastneným na spore a v kópii Výboru pre pridruženie do 20 dní odo dňa predloženia žiadosti. Ak sa rozhodnutie panelu vzťahuje na viac než jednu republiku patriacu k zmluvnej strane Stredná Amerika, určí panel primeranú lehotu pre každú z nich.

4.   Ak nie je možné zvolať pôvodný panel, resp. niektorých jeho členov, uplatnia sa príslušné postupy uvedené v článku 312. Lehota na oznámenie rozhodnutia je 30 dní odo dňa predloženia žiadosti uvedenej v odseku 3.

5.   Zmluvná strana, voči ktorej sťažnosť smerovala, podá Výboru pre pridruženie správu o opatreniach, ktoré prijala na splnenie rozhodnutia panelu, ako aj o opatreniach, ktoré sa na tento účel majú prijať. Táto správa sa predloží písomne a najneskôr v polovici primeranej lehoty.

6.   Primeranú lehotu možno predĺžiť vzájomnou dohodou zmluvných strán zúčastnených na spore. Všetky lehoty uvedené v tomto článku tvoria súčasť primeranej lehoty.

Článok 316

Preskúmanie opatrenia prijatého na splnenie rozhodnutia panelu

1.   Zmluvná strana, voči ktorej sťažnosť smerovala, pred uplynutím primeranej lehoty oznámi sťažujúcej sa zmluvnej strane a v kópii Výboru pre pridruženie všetky opatrenia, ktoré prijala na splnenie rozhodnutia panelu, a zároveň poskytne také podrobné informácie, ako je napríklad dátum nadobudnutia účinnosti daného opatrenia, jeho znenie, ako aj vecné a právne vysvetlenie, akým spôsobom sa prijatým opatrením zabezpečuje splnenie rozhodnutia z jej strany.

2.   V prípade, že sa medzi zmluvnými stranami zúčastnenými na spore vyskytnú nezhody týkajúce sa existencie opatrenia oznámeného podľa odseku 1, resp. jeho zlučiteľnosti s ustanoveniami uvedenými v článku 309, sťažujúca sa zmluvná strana môže písomne požiadať pôvodný panel o rozhodnutie v tejto záležitosti. V tejto žiadosti uvedie konkrétne sporné opatrenie a vysvetlí, akým spôsobom je toto opatrenie nezlučiteľné s ustanoveniami uvedenými v článku 309. Panel oznámi svoje rozhodnutie do 45 dní odo dňa predloženia žiadosti. Ak sa rozhodnutie panelu vzťahuje na viac než jednu republiku patriacu k zmluvnej strane Stredná Amerika, panel vydá, ak je to vzhľadom na okolnosti nutné, rozhodnutie podľa tohto článku pre každú z nich.

3.   Ak nie je možné zvolať pôvodný panel, resp. niektorých jeho členov, uplatnia sa príslušné postupy uvedené v článku 312. Lehota na oznámenie rozhodnutia je 60 dní odo dňa predloženia žiadosti uvedenej v odseku 2.

Článok 317

Dočasné prostriedky nápravy v prípade nesplnenia rozhodnutia

1.   Ak zmluvná strana, voči ktorej sťažnosť smerovala, neoznámi žiadne opatrenie prijaté na zabezpečenie splnenia rozhodnutia panelu pred uplynutím primeranej lehoty v súlade s článkom 316 ods. 1, resp. ak panel rozhodne, že opatrenie oznámené podľa článku 316 odseku 1 nie je zlučiteľné so záväzkami tejto zmluvnej strany uvedenými v článku 309, musí táto zmluvná strana, ak o to požiada sťažujúca sa zmluvná strana, predložiť ponuku na kompenzáciu. Ak sa rozhodnutie panelu vzťahuje na viac než jednu republiku patriacu k zmluvnej strane Stredná Amerika, každá z nich predloží, resp. každej z nich sa predloží, ponuka na kompenzáciu, a to pri zohľadnení úrovne zrušenia alebo poškodenia určenej podľa článku 314 ods. 4, ako aj akéhokoľvek opatrenia oznámeného podľa článku 316 ods. 1. Zmluvná strana EÚ sa bude snažiť postupovať v prípade požadovania kompenzácie podľa tohto odseku s náležitou zdržanlivosťou.

2.   Ak sa nedosiahne žiadna dohoda o kompenzácii do 30 dní od skončenia primeranej lehoty, resp. od oznámenia rozhodnutia panelu podľa článku 316 o tom, že opatrenie prijaté na splnenie rozhodnutia panelu nie je zlučiteľné s ustanoveniami uvedenými v článku 309, sťažujúca sa zmluvná strana je oprávnená na základe oznámenia zmluvnej strane, voči ktorej sťažnosť smerovala, zaslaného v kópii Výboru pre pridruženie, pozastaviť plnenie záväzkov vyplývajúcich z ktoréhokoľvek ustanovenia uvedeného v článku 309 na úrovni rovnocennej zrušeniu alebo poškodeniu spôsobenému týmto porušením. V tomto oznámení sa uvedú záväzky, ktoré má sťažujúca sa zmluvná strana v úmysle pozastaviť. Sťažujúca sa zmluvná strana môže vykonať pozastavenie 10 dní odo dňa tohto oznámenia, pokiaľ zmluvná strana, voči ktorej sťažnosť smerovala, nepožiadala o rozhodnutie panelu podľa odseku 3. Ak sa rozhodnutie panelu vzťahuje na viac než jednu republiku patriacu k zmluvnej strane Stredná Amerika, pozastavenie plnenia záväzkov sa uplatní osobitne na každú porušujúcu republiku, resp. pozastavenie plnenia záväzkov uplatní každá republika patriaca k zmluvnej strane Stredná Amerika, a to pri zohľadnení individuálnej úrovne zrušenia alebo poškodenia určenej podľa článku 314 ods. 4, ako aj akéhokoľvek opatrenia oznámeného podľa článku 316 ods. 1.

3.   Ak sa zmluvná strana, voči ktorej sťažnosť smerovala, domnieva, že úroveň pozastavenia nie je rovnocenná zrušeniu alebo poškodeniu spôsobenému porušením, môže písomne požiadať pôvodný panel o rozhodnutie v tejto záležitosti. Táto žiadosť sa oznámi sťažujúcej sa zmluvnej strane a v kópii Výboru pre pridruženie, a to pred uplynutím lehoty 10 dní, ktorá je uvedená v odseku 2. Panel oznámi zmluvným stranám zúčastneným na spore a v kópii Výboru pre pridruženie svoje rozhodnutie o úrovni pozastavenia plnenia záväzkov do 30 dní odo dňa predloženia žiadosti. Plnenie záväzkov sa nesmie pozastaviť, kým panel neoznámi svoje rozhodnutie, a akékoľvek pozastavenie musí byť v súlade s rozhodnutím panelu.

4.   Ak nie je možné zvolať pôvodný panel, resp. niektorých jeho členov, uplatnia sa príslušné postupy uvedené v článku 312. Lehota na oznámenie rozhodnutia je 45 dní odo dňa predloženia žiadosti uvedenej v odseku 3.

5.   V prípade pozastavenia výhod podľa odseku 1 sa zmluvná strana EÚ bude snažiť postupovať s náležitou miernosťou, pričom okrem iných faktorov zohľadní pravdepodobný účinok na hospodárstvo a úroveň rozvoja zmluvnej strany, voči ktorej sťažnosť smerovala, a zvolí také opatrenia, ktoré napomôžu splnenie rozhodnutia zo strany tejto zmluvnej strany, a v prípade ktorých je najmenej pravdepodobné, že budú mať negatívny vplyv na dosahovanie cieľov tejto dohody.

6.   Pozastavenie plnenia záväzkov bude dočasné a bude sa uplatňovať len dovtedy, kým konkrétne opatrenie či opatrenia, ktoré boli vyhlásené za nezlučiteľné s ustanoveniami uvedenými v článku 309, nebudú uvedené do úplného súladu s týmito ustanoveniami, ako je ustanovené v článku 318, alebo až kým sa zmluvné strany zúčastnené na spore nedohodnú na urovnaní sporu.

Článok 318

Preskúmanie akéhokoľvek opatrenia prijatého na splnenie rozhodnutia po pozastavení plnenia záväzkov

1.   Zmluvná strana, voči ktorej sťažnosť smerovala, oznámi sťažujúcej sa zmluvnej strane a v kópii Výboru pre pridruženie všetky opatrenia, ktoré prijala na splnenie rozhodnutia panelu, a svoju žiadosť na ukončenie pozastavenia plnenia záväzkov uplatňovaného sťažujúcou sa zmluvnou stranou.

2.   Ak zmluvné strany zúčastnené na spore nedosiahnu dohodu o zlučiteľnosti oznámeného opatrenia s ustanoveniami uvedenými v článku 309 do 30 dní odo dňa predloženia oznámenia uvedeného v odseku 1, sťažujúca sa zmluvná strana písomne požiada pôvodný panel o rozhodnutie v tejto záležitosti. Táto žiadosť sa oznámi zmluvnej strane, voči ktorej sťažnosť smerovala, a v kópii Výboru pre pridruženie. Ak sa rozhodnutie panelu vzťahuje na viac než jednu republiku patriacu k zmluvnej strane Stredná Amerika, panel vydá rozhodnutie podľa tohto článku pre každú z nich. Rozhodnutie panelu sa oznámi zmluvným stranám zúčastneným na spore a v kópii Výboru pre pridruženie do 45 dní odo dňa predloženia žiadosti. Ak panel rozhodne, že opatrenie prijaté na splnenie rozhodnutia je v súlade s ustanoveniami uvedenými v článku 309, pozastavenie plnenia záväzkov sa ukončí.

3.   Ak nie je možné zvolať pôvodný panel, resp. niektorých jeho členov, uplatnia sa príslušné postupy uvedené v článku 312. Lehota na oznámenie rozhodnutia je 60 dní odo dňa predloženia žiadosti uvedenej v odseku 2.

ODDIEL C

Spoločné ustanovenia

Článok 319

Rokovací poriadok

1.   Pokiaľ sa zmluvné strany zúčastnené na spore nedohodnú inak, budú sa postupy na urovnávanie sporov podľa tejto hlavy riadiť rokovacím poriadkom prijatým Radou pre pridruženie.

2.   S výhradou ochrany dôverných informácií platí, že všetky vypočutia uskutočňované panelom budú v súlade s rokovacím poriadkom verejné.

3.   Ak sa zmluvné strany zúčastnené na spore do 5 dní odo dňa zriadenia panelu nedohodnú inak, referenčný rámec panelu je:

„preskúmať na základe príslušných ustanovení časti IV tejto dohody záležitosť uvedenú v žiadosti o zriadenie panelu na účely rozhodnutia o zlučiteľnosti príslušného opatrenia s ustanoveniami uvedenými v článku 309 hlavy X (Urovnávanie sporov) a vydať rozhodnutie o tejto záležitosti v súlade s článkom 313 hlavy X (Urovnávanie sporov).“

4.   Ak sa zmluvné strany zúčastnené na spore dohodnú na inom referenčnom rámci, musia ho oznámiť panelu do 2 dní odo dňa dosiahnutia dohody.

5.   Ak sa zmluvná strana zúčastnená na spore domnieva, že určitý člen panelu porušil či porušuje kódex správania, resp. že nespĺňa požiadavky stanovené v článku 325, je možné požiadať o jeho odvolanie v súlade s rokovacím poriadkom.

Článok 320

Informácie a technické poradenstvo

1.   Panel môže na žiadosť zmluvnej strany zúčastnenej na spore, resp. na vlastný podnet, získavať od ktorejkoľvek zmluvnej strany informácie, ktoré považuje za vhodné na účely konania pred panelom.

2.   Panel takisto môže požiadať o informácie a stanoviská aj expertov, subjekty a prípadne aj iné zdroje. Pred tým, ako si takéto informácie a stanoviská vyžiada, bude panel informovať zmluvné strany zúčastnené na spore, ktoré budú mať tiež právo vyjadriť svoje pripomienky. Všetky informácie získané v súlade s odsekom 1 sa musia oznámiť všetkým zmluvným stranám zúčastneným na spore včas a na účely vyjadrenia sa k nim. Tieto vyjadrenia sa poskytnú panelu, ako aj druhej zmluvnej strane.

Článok 321

Amicus Curiae

Fyzické alebo právnické osoby, ktoré majú na predmetnej záležitosti záujem a ktoré majú na území zmluvných strán zúčastnených na spore pobyt alebo ktoré sú tam usadené, sú v súlade s rokovacím poriadkom oprávnené predložiť panelu na prípadné zváženie informácie amicus curiae.

Článok 322

Pravidlá a zásady výkladu

1.   Každý panel bude vykladať ustanovenia uvedené v článku 309 v súlade s obyčajovými výkladovými pravidlami medzinárodného práva verejného, pričom bude venovať patričnú pozornosť tej skutočnosti, že zmluvné strany musia plniť túto dohodu v dobrej viere a nesmú obchádzať svoje povinnosti.

2.   Ak je ustanovenie časti IV tejto dohody totožné so záväzkom vyplývajúcim z dohody o WTO, panel prijme výklad, ktorý bude v súlade s každým príslušným výkladom stanoveným v rozhodnutiach orgánu WTO na urovnávanie sporov.

3.   Rozhodnutia panelu nesmú rozširovať ani obmedzovať práva a povinnosti uvedené v ustanoveniach článku 309.

Článok 323

Spoločné ustanovenia o rozhodnutiach panelov

1.   Panel vynaloží maximálne úsilie, aby sa ku každému rozhodnutiu dospelo konsenzom. Ak však k rozhodnutiu nemožno dospieť konsenzom, rozhodnutie v predmetnej záležitosti sa prijme väčšinou hlasov. Nesúhlasné stanoviská členov panelu sa však v žiadnom prípade nezverejňujú.

2.   Každé rozhodnutie panelu je pre zmluvné strany zúčastnené na spore konečné a záväzné a nezakladá žiadne práva ani povinnosti fyzickým či právnickým osobám.

3.   Rozhodnutie obsahuje skutkové zistenia panelu, uplatniteľnosť príslušných ustanovení tejto dohody a základné odôvodnenie všetkých zistení a záverov, ku ktorým panel dospel. Rozhodnutie tiež musí obsahovať odkaz na všetky prípadné žiadosti o rozhodnutie predložené jednou či oboma zmluvnými stranami zúčastnenými na spore, a to okrem iného v súlade s referenčným rámcom panelu. Zmluvné strany zúčastnené na spore rozhodnutie panelu sprístupnia verejnosti. Ustanovenia tohto odseku sa nevzťahujú na rozhodnutia organizačného charakteru.

4.   Panel vo svojom rozhodnutí nezverejní žiadne dôverné informácie, môže však uviesť závery, ktoré z týchto informácií vyvodil.

KAPITOLA 4

Všeobecné ustanovenia

Článok 324

Vzájomne uspokojivé riešenie

Zmluvné strany zúčastnené na spore môžu kedykoľvek dospieť k vzájomne uspokojivému riešeniu sporu podľa tejto hlavy. Každé takéto riešenie oznámia Výboru pre pridruženie. Po oznámení vzájomne uspokojivého riešenia sa tento postup ukončí.

Článok 325

Zoznam členov panelu

1.   Rada pre pridruženie vypracuje najneskôr do šiestich mesiacov (50) od nadobudnutia platnosti tejto dohody zoznam 30 osôb, ktoré sú ochotné a schopné vykonávať funkciu člena panelu. Zmluvná strana EÚ navrhne za členov panelu 12 osôb a každá z republík patriacich k zmluvnej strane Stredná Amerika navrhne dve osoby. Zmluvná strana EÚ a republiky patriace k zmluvnej strane Stredná Amerika okrem toho vyberú 12 osôb, ktoré nie sú štátnymi príslušníkmi žiadnej zo zmluvných strán a ktoré budú plniť funkciu predsedu panelu. Rada pre pridruženie môže kedykoľvek preskúmať a zmeniť a doplniť tento zoznam, pričom je povinná zabezpečiť, aby bol vždy udržiavaný na tejto úrovni v súlade s ustanoveniami tohto odseku.

2.   Členovia panelu budú mať odborné znalosti alebo skúsenosti v oblasti práva, medzinárodného obchodu či v iných záležitostiach súvisiacich s časťou IV tejto dohody, resp. s riešením sporov vznikajúcich z medzinárodných dohôd o obchode, budú nezávislí, funkciu člena panelu budú vykonávať osobne, nebudú spojení so žiadnou zmluvnou stranou ani organizáciou, ani od nich nebudú prijímať žiadne pokyny, a budú dodržiavať kódex správania prijatý Radou pre pridruženie.

3.   Rada pre pridruženie môže vypracovať ďalšie odvetvové zoznamy obsahujúce až 15 osôb s odbornými znalosťami v odvetviach, na ktoré sa vzťahuje časť IV tejto dohody. Ak sa použije postup výberu podľa článku 312, predseda Výboru pre pridruženie môže na základe súhlasu zmluvných strán použiť odvetvový zoznam.

Článok 326

Vzťah k záväzkom vyplývajúcim z členstva vo WTO

1.   Ak sa zmluvná strana zúčastnená na spore usiluje o riešenie porušenia záväzku podľa Dohovoru WTO o pravidlách a postupoch pri urovnávaní sporov (ďalej len „DSU“), použije príslušné pravidlá a postupy podľa dohody o WTO.

2.   Ak sa zmluvná strana zúčastnená na spore usiluje o riešenie porušenia záväzku podľa časti IV tejto dohody, použije príslušné pravidlá a postupy podľa tejto časti.

3.   Ak sa zmluvná strana zúčastnená na spore usiluje o riešenie porušenia záväzku podľa časti IV tejto dohody, ktoré je zároveň porušením dohôd WTO, môže si fórum na riešenie tohto porušenia zvoliť.

4.   Zmluvné strany zúčastnené na spore nebudú totožné spory, ktoré budú založené na rovnakých právnych nárokoch a opatreniach, predkladať na riešenie viacerým fóram.

5.   V prípade sporov, ktoré nie sú totožné, avšak ktoré sa týkajú rovnakého opatrenia, zmluvné strany nebudú začínať súbežné postupy na urovnanie.

6.   Ak zmluvná strana zúčastnená na spore začne postup na urovnanie sporu podľa DSU, resp. podľa tejto hlavy, a následne sa usiluje o riešenie porušenia záväzku na druhom fóre, a to na základe sporu, ktorý je totožný so sporom, ktorý bol predtým predložený inému fóru, táto zmluvná strana nesmie tento druhý spor predložiť. Na účely tejto hlavy je totožným sporom spor založený na rovnakých právnych nárokoch a opatreniach, ktoré sa napádajú. Spor sa nebude považovať za totožný, ak pôvodne zvolené fórum nedospelo vo veci jemu predloženého právneho nároku k žiadnemu nálezu pre procedurálne, resp. jurisdikčné dôvody.

7.   Na účely predchádzajúceho odseku platí, že postup na urovnanie sporu sa považuje za začatý podľa DSU v prípade, že bol zriadený panel podľa článku 6 DSU; na rovnaký účel taktiež platí, že postup urovnania sporu sa považuje za začatý podľa tejto hlavy, ak zmluvná strana požiadala o zriadenie panelu podľa článku 311 ods. 1. Postupy na urovnanie sporov podľa DSU sú ukončené, ak orgán WTO na urovnávanie sporov prijal správu panelu v súlade s článkom 16 DSU, resp. ak prijal správu odvolacieho orgánu v súlade s článkom 17 ods. 14 DSU. Postupy na urovnanie sporov podľa tejto hlavy sú ukončené, ak panel oznámil svoje rozhodnutie v predmetnej záležitosti zmluvným stranám a Výboru pre pridruženie v súlade s článkom 313 ods. 1.

8.   Akékoľvek otázky o jurisdikcii panelov zriadených podľa tejto hlavy budú vznesené do 10 dní od zriadenia príslušného panelu a budú vyriešené predbežným rozhodnutím do 30 dní od zriadenia príslušného panelu. V prípade napadnutia jurisdikcie panelu podľa tohto článku sa pozastavuje plynutie všetkých lehôt stanovených v tejto hlave a v rokovacom poriadku, a to až do oznámenia predbežného rozhodnutia panelu.

9.   Žiadne z ustanovení tejto hlave nebráni zmluvnej strane zúčastnenej na spore, aby uplatnila pozastavenie plnenia povinností, ktoré schválil orgán WTO na urovnávanie sporov. Na dohodu o WTO sa nemožno odvolávať s cieľom zabrániť zmluvnej strane zúčastnenej na spore v pozastavení plnenia záväzkov podľa tejto hlavy.

Článok 327

Lehoty

1.   Všetky lehoty uvedené v tejto hlave a rokovacom poriadku vrátane lehôt, ktoré majú panely na oznámenie svojich rozhodnutí, sa počítajú v kalendárnych dňoch, pričom prvým dňom je deň nasledujúci po úkone alebo skutočnosti, ktorých sa týkajú.

2.   Lehoty uvedené v tejto hlave a rokovacom poriadku možno zmeniť vzájomnou dohodou zmluvných strán zúčastnených na spore.

3.   Panel môže na žiadosť sťažujúcej sa zmluvnej strany a so súhlasom zmluvnej strany, voči ktorej sťažnosť smeruje, kedykoľvek pozastaviť svoju činnosť, a to na obdobie najviac 12 mesiacov. V takomto prípade sa lehoty predĺžia o obdobie, počas ktorého bolo konanie pozastavené. Pokiaľ bolo konanie pred panelom pozastavené na obdobie dlhšie ako 12 mesiacov, referenčný rámec panelu zanikne, a to bez toho, aby tým bolo dotknuté právo sťažujúcej sa zmluvnej strany požiadať o konzultácie a následne neskôr požiadať o zriadenie panelu v rovnakej záležitosti. Tento odsek sa neuplatní v prípade, že pozastavenie činnosti vyplýva z pokusov v dobrej viere dosiahnuť vzájomne uspokojivé riešenie v zmysle článku 324.

Článok 328

Prijatie rokovacieho poriadku a kódexu správania a ich úpravy

1.   Rada pre pridruženie prijme rokovací poriadok a kódex správania na svojom prvom zasadnutí.

2.   Rada pre pridruženie môže upraviť rokovací poriadok a kódex správania.

HLAVA XI

MEDIAČNÝ MECHANIZMUS PRE NECOLNÉ OPATRENIA

KAPITOLA 1

Rozsah pôsobnosti

Článok 329

Rozsah pôsobnosti

1.   Mediačný mechanizmus sa použije na necolné opatrenia, ktoré majú negatívny vplyv na obchod medzi zmluvnými stranami podľa časti IV tejto dohody.

2.   Mediačný mechanizmus sa nepoužije na žiadne opatrenia ani na žiadne iné záležitosti, ktoré vyplývajú z:

a)

hlavy VIII o obchode a trvalo udržateľnom rozvoji;

b)

hlavy IX o regionálnej hospodárskej integrácii;

c)

integračných procesov zmluvnej strany EÚ a republík patriacich k zmluvnej strane Stredná Amerika;

d)

záležitosti, v prípade ktorých boli postupy na urovnanie sporov vylúčené, a

e)

ustanovení tejto dohody, ktoré majú inštitucionálnu povahu.

3.   Táto hlava sa použije bilaterálne medzi zmluvnou stranou EÚ na jednej strane a každou z republík patriacich k zmluvnej strane Stredná Amerika na strane druhej.

4.   Mediačný postup bude dôverný.

KAPITOLA 2

Postup v rámci mediačného mechanizmu

Článok 330

Začatie konania

1.   Zmluvná strana môže kedykoľvek písomne požiadať, aby sa druhá zmluvná strana zúčastnila na mediačnom postupe. Žiadosť musí obsahovať opis záležitosti, ktorý dostatočne jasne vysvetľuje predmetné opatrenie a jeho účinky na obchod.

2.   Zmluvná strana, ktorej je táto žiadosť určená, ju musí priaznivo zvážiť a poskytnúť písomnú odpoveď do 10 dní odo dňa prijatia žiadosti.

3.   Pred výberom mediátora podľa článku 331 sa zmluvné strany zúčastnené na postupe pokúsia v dobrej viere dosiahnuť dohodu prostredníctvom priamych rokovaní, a to v lehote 20 dní.

Článok 331

Výber mediátora

1.   Zmluvné strany zúčastnené na postupe sa vyzývajú, aby dosiahli dohodu o osobe mediátora najneskôr do 15 dní po uplynutí lehoty uvedenej v článku 330 ods. 3, resp. skôr, pokiaľ jedna zmluvná sprava oznámi druhej zmluvnej strane, že bez pomoci mediátora nie je možné dospieť k dohode.

2.   Pokiaľ zmluvné strany zúčastnené na postupe nie sú schopné dosiahnuť dohodu o osobe mediátora v rámci stanovenej lehoty, každá z nich môže požiadať o to, aby sa mediátor určil žrebovaním. Do piatich dní od prijatia takejto žiadosti vypracuje každá zo zmluvných strán zoznam obsahujúci najmenej tri osoby, ktoré nie sú jej štátnymi príslušníkmi, spĺňajú podmienky stanovené v odseku 4 a ktoré môžu plniť funkciu mediátora. Do piatich dní od predloženie týchto zoznamov vyberie každá zo zmluvných strán aspoň jedno meno zo zoznamu druhej zmluvnej strany. Predseda Výboru pre pridruženie alebo jeho zástupca následne vyberie spomedzi vybraných osôb jednu osobu, ktorá bude plniť funkciu mediátora. Výber žrebovaním sa uskutoční do 15 dní od predloženia žiadosti o výber mediátora žrebovaním, pričom čas a miesto žrebovania sa bezodkladne oznámi zmluvným stranám. Tieto strany sa, ak si to želajú, môžu na žrebovaní zúčastniť.

3.   Ak zmluvná strana zúčastnená na postupe nevypracuje zoznam, resp. nevyberie jedno meno zo zoznamu druhej zmluvnej strany, predseda alebo jeho zástupca vyberie mediátora žrebovaním zo zoznamu zmluvnej strany, ktorá splnila požiadavky stanovené v odseku 2.

4.   Mediátor musí byť odborníkom v oblasti, ktorej sa predmetná záležitosť týka (51). Mediátor zmluvným stranám zúčastneným na postupe nestranne a transparentne pomôže ozrejmiť predmetné opatrenie a jeho možné účinky na obchod, ako aj v ich snahe dosiahnuť vzájomne prijateľné riešenie.

5.   Ak sa niektorá zo zmluvných strán zúčastnených na postupe domnieva, že mediátor porušil či porušuje kódex správania, je možné požiadať o jeho odvolanie; nový mediátor sa vyberie v súlade s odsekmi 1 až 4.

Článok 332

Pravidlá mediačného postupu

1.   Zmluvné strany sa zúčastnia na mediačnom postupe v dobrej viere a budú sa usilovať dosiahnuť vzájomne uspokojivé riešenie.

2.   Do 15 dní od určenia mediátora zmluvná strana, ktorá začala mediačný postup, predloží mediátorovi a druhej zmluvnej strane zúčastnenej na postupe podrobný písomný opis problému, ktorý bude zameraný predovšetkým na fungovanie predmetného opatrenia a jeho účinky na obchod. Do 10 dní od prijatia opisu problému môže druhá zmluvná strana písomne vyjadriť svoje pripomienky k nemu. Každá zo zmluvných strán môže do svojho opisu alebo pripomienok zahrnúť akékoľvek informácie, ktoré považuje za relevantné.

3.   Mediátor rozhodne o tom, ako najlepšie uskutočniť mediačný postup, a to najmä o tom, či, kedy a akým spôsobom sa uskutočnia, či už spoločne alebo jednotlivo, konzultácie so zmluvnými stranami zúčastnenými na postupe. Ak zmluvné strany neposkytli určité informácie, resp. ak nimi nedisponujú, mediátor môže okrem toho určiť, či si okolnosti vyžadujú pomoc príslušných expertov, vládnych orgánov či iných právnických alebo fyzických osôb s odbornými znalosťami súvisiacimi s predmetnou záležitosťou, resp. konzultácie s nimi. V prípade, že sa pomoc príslušných expertov, vládnych orgánov či iných právnických alebo fyzických osôb s odbornými znalosťami súvisiacimi s predmetnou záležitosťou, resp. konzultácie s nimi, týkajú dôverných informácií v zmysle článku 336 tejto hlavy, tieto informácie možno poskytnúť, len ak o tom boli zmluvné strany zúčastnené na spore vopred informované, a s výslovnou podmienkou, že sa s týmito informáciami bude neustále zaobchádzať ako s dôvernými.

4.   Mediátor môže po zhromaždení potrebných informácií predložiť posúdenie predmetnej záležitosti, ako aj predmetného opatrenia, a navrhnúť zmluvným stranám zúčastneným na postupe riešenie. Predmetom takéhoto prípadného posúdenia však nesmie byť zlučiteľnosť predmetného opatrenia s touto dohodou.

5.   Postup sa uskutoční na území zmluvnej strany, ktorej bola adresovaná žiadosť, prípadne sa na základe vzájomnej dohody uskutoční na akomkoľvek inom mieste, resp. akýmikoľvek inými prostriedkami.

6.   Na účely plnenia svojich povinností môže mediátor využiť akékoľvek komunikačné prostriedky, okrem iného telefón, fax, webové linky či videokonferenciu.

7.   Postup sa zvyčajne ukončí do 60 dní odo dňa určenia mediátora. Zmluvné strany zúčastnené na postupe môžu postup kedykoľvek ukončiť vzájomnou dohodou.

KAPITOLA 3

Vykonávanie

Článok 333

Vykonávanie vzájomne dohodnutého riešenia

1.   Ak sa zmluvné strany zúčastnené na postupe dohodli na riešení prekážok obchodu, ktoré vznikli v dôsledku opatrenia, ktoré bolo predmetom postupu, každá zo zmluvných strán prijme bez zbytočného odkladu všetky opatrenia potrebné na vykonanie tohto riešenia.

2.   Vykonávajúca zmluvná strana bude pravidelne písomne informovať druhú zmluvnú stranu, ako aj Výbor pre pridruženie, o všetkých krokoch či opatreniach podniknutých alebo prijatých v záujme vykonania vzájomne dohodnutého riešenia. Táto povinnosť zaniká primeraným a úplným vykonaním vzájomne uspokojivého riešenia.

KAPITOLA 4

Všeobecné ustanovenia

Článok 334

Vzťah k hlave X o urovnávaní sporov

1.   Postup podľa mediačného mechanizmu je nezávislý od hlavy X (Urovnávanie sporov) časti IV tejto dohody; jeho účelom nie je, aby slúžil ako základ pre postupy na urovnávanie sporov podľa uvedenej hlavy, resp. podľa akejkoľvek inej dohody. Žiadosťou o uskutočnenie mediačného postupu ani prípadnými postupmi podľa mediačného mechanizmu sa nevylučuje možnosť využiť hlavu X.

2.   Mediačným mechanizmom nie sú dotknuté práva a povinnosti, ktoré zmluvným stranám vyplývajú z hlavy X.

Článok 335

Lehoty

Lehoty uvedené v tejto hlave možno zmeniť vzájomnou dohodou zmluvných strán zúčastnených na postupe.

Článok 336

Dôvernosť informácií

1.   Zmluvná strana zúčastnená na postupe, ktorá predkladá v rámci mediačného postupu dokumenty alebo podania, môže tieto dokumenty alebo podania, resp. ich časti, označiť za dôverné.

2.   V prípade, že dokumenty alebo podania, resp. ich časti, boli jednou zmluvnou stranou označené za dôverné, druhá zmluvná strana a mediátor sú ich povinní do 15 dní od ukončenia mediačného postupu buď vrátiť, alebo zničiť.

3.   Podobne platí, že ak sa dokumenty alebo podania, resp. ich časti, ktoré boli označené za dôverné, poskytli príslušným expertom, vládnym orgánom či iným právnickým alebo fyzickým osobám s odbornými znalosťami súvisiacimi s predmetnou záležitosťou, tieto dokumenty, resp. podania, sa vrátia alebo zničia, a to do 15 dní od ukončenia poskytovania pomoci mediátorovi alebo konzultácií s mediátorom.

Článok 337

Náklady

1.   Všetky náklady mediačného postupu budú znášať zmluvné strany na ňom zúčastnené rovným dielom. Pod pojmom „náklady“ sa rozumie odmena mediátora, výdavky na jeho dopravu, ubytovanie a stravu, ako aj všetky všeobecné administratívne náklady mediačného postupu podľa vyúčtovania výdavkov predloženého mediátorom.

2.   Mediátor bude viesť úplný a podrobný záznam o všetkých relevantných výdavkoch, ktoré mu vznikli, a zmluvným stranám zúčastneným na postupe predloží vyúčtovanie výdavkov spolu s podkladovými dokumentmi.

3.   Rada pre pridruženie stanoví všetky oprávnené náklady, ako aj odmenu a príspevky, ktoré sa majú mediátorovi vyplatiť.

HLAVA XII

TRANSPARENTNOSŤ A ADMINISTRATÍVNE POSTUPY

Článok 338

Spolupráca v záujme zvýšenia transparentnosti

Zmluvné strany sa dohodli, že na príslušných bilaterálnych a multilaterálnych fórach budú spolupracovať v záujme zvýšenia transparentnosti, a to okrem iného aj prostredníctvom odstraňovania úplatkárstva a korupcie v záležitostiach, na ktoré sa vzťahuje časť IV tejto dohody.

Článok 339

Uverejňovanie

1.   Každá zmluvná strana zabezpečí, aby jej všeobecne záväzné opatrenia vrátane zákonov, iných právnych predpisov, súdnych rozhodnutí, postupov a administratívnych rozhodnutí, ktoré sa týkajú akýchkoľvek záležitostí súvisiacich s obchodom, na ktoré sa vzťahuje časť IV tejto dohody, boli bezodkladne uverejnené, resp. aby boli jednoducho dostupné zainteresovaným osobám tak, aby sa tieto osoby zmluvnej strany, ako aj osoby ktorejkoľvek inej zmluvnej strany, s nimi mohli oboznámiť. Zmluvná strana na požiadanie poskytne vysvetlenie cieľa a odôvodnenia takéhoto opatrenia, pričom stanoví dostatočne dlhý čas medzi jeho uverejnením a nadobudnutím účinnosti, ibaže by si osobitné právne alebo praktické okolnosti vyžadovali inak.

2.   Každá zo zmluvných strán sa bude usilovať poskytnúť zainteresovaným stranám druhej zmluvnej strany možnosť vyjadriť sa k akýmkoľvek všeobecne záväzným zákonom, iným právnym predpisom, postupom alebo administratívnym rozhodnutiam, a taktiež sa bude usilovať prijaté relevantné pripomienky zohľadniť.

3.   Všeobecne záväzné opatrenia uvedené v odseku 1 sa budú považovať za jednoducho dostupné, ak bolo opatrenie sprístupnené prostredníctvom príslušného oznámenia WTO, resp. ak bolo opatrenie sprístupnené na úradnej, verejne a bezplatne prístupnej internetovej stránke príslušnej zmluvnej strany.

4.   Žiadne z ustanovení časti IV tejto dohody sa nesmie vykladať tak, že od zmluvnej strany vyžaduje, aby poskytla dôverné informácie, ktorých zverejnenie by bolo prekážkou presadzovania práva, iným spôsobom by bolo v protiklade s verejným záujmom, alebo by poškodilo legitímne komerčné záujmy určitých verejných alebo súkromných podnikov.

Článok 340

Kontaktné miesta a výmena informácií

1.   Na uľahčenie komunikácie a zabezpečenie účinného vykonávania tejto dohody určí zmluvná strana EÚ, zmluvná strana Stredná Amerika (52) a každá z republík patriacich k zmluvnej strane Stredná Amerika po nadobudnutí platnosti tejto dohody kontaktné miesto (53). Určením kontaktných miest nie je dotknuté osobitné určenie príslušných orgánov podľa osobitných ustanovení tejto dohody.

2.   Na žiadosť ktorejkoľvek zmluvnej strany kontaktné miesto druhej zmluvnej strany poskytne informácie o úrade alebo úradníkovi, ktorí zodpovedajú za akúkoľvek záležitosť týkajúcu sa vykonávania časti IV tejto dohody, ako aj zabezpečí potrebnú podporu na uľahčenie komunikácie so žiadajúcou zmluvnou stranou.

3.   Na žiadosť ktorejkoľvek zmluvnej strany poskytne každá príslušná zmluvná strana v zákonne prípustnom rozsahu informácie a bezodkladne odpovie na akúkoľvek otázku týkajúcu sa uplatňovaného alebo navrhovaného opatrenia, ktoré môže zásadne ovplyvniť časť IV tejto dohody.

Článok 341

Administratívne postupy

Každá zmluvná strana zabezpečí, aby sa všetky jej všeobecne záväzné opatrenia uvedené v článku 339 uplatňovali jednotne, nestranne a primerane. Konkrétnejšie, ak v konkrétnych prípadoch tieto opatrenia uplatnia na konkrétne osoby, tovar, služby alebo usadené subjekty niektorej zmluvnej strany, každá zmluvná strana:

a)

sa bude snažiť osobám, ktorých sa konanie priamo týka, primerane oznámiť začatie konania, pričom poskytne aj opis charakteru konania, vyhlásenie príslušného orgánu, ktorý začal konanie, a všeobecný opis všetkých sporných otázok;

b)

poskytne týmto zainteresovaným osobám vhodnú príležitosť na predloženie skutočností a argumentov na podporu ich stanovísk skôr, než sa pristúpi ku konečnému administratívnemu opatreniu, ak to umožňuje čas, charakter konania a verejný záujem, a

c)

zabezpečí, aby jej postupy vychádzali z právnych predpisov.

Článok 342

Preskúmanie a odvolanie

1.   Každá zmluvná strana zriadi alebo zachová súdne, kvázi súdne alebo administratívne tribunály alebo postupy na účely rýchleho preskúmania a v odôvodnených prípadoch nápravy konečného administratívneho opatrenia týkajúceho sa záležitostí súvisiacich s obchodom, na ktoré sa vzťahuje časť IV tejto dohody. Tieto tribunály, resp. postupy, budú nezávislé od úradu alebo orgánu povereného presadzovaním administratívnych predpisov a osoby zodpovedné za tieto tribunály alebo postupy budú nestranné a nebudú mať žiadny podstatný záujem na výsledku predmetnej záležitosti.

2.   Každá zmluvná strana zabezpečí, aby strany zúčastnené na konaní mali pred týmito tribunálmi alebo v rámci týchto postupov právo na:

a)

primeranú možnosť podporiť alebo obhájiť svoje príslušné stanoviská, a

b)

rozhodnutie založené na dôkazoch a poskytnutých záznamoch alebo, v prípade, že to jej právne predpisy vyžadujú, na zázname vypracovanom administratívnym orgánom.

3.   Každá zmluvná strana zabezpečí, s výhradou odvolania alebo ďalšieho preskúmania podľa jej právneho poriadku, aby každé takéto rozhodnutie vykonal úrad alebo orgán, ktorý je príslušný na dané administratívne opatrenie, resp. aby sa týmto rozhodnutím riadili postupy tohto úradu alebo orgánu.

Článok 343

Osobitné pravidlá

Ustanoveniami tejto hlavy nie sú dotknuté osobitné pravidlá stanovené v iných ustanoveniach tejto dohody.

Článok 344

Transparentnosť v súvislosti s dotáciami

1.   Na účely tejto dohody je dotáciou opatrenie súvisiace s obchodom s tovarom, ktoré spĺňa podmienky stanovené v článku 1.1 dohody o subvenciách a vyrovnávacích opatreniach a ktoré je špecifické v zmysle článku 2 dohody o subvenciách a vyrovnávacích opatreniach. Toto ustanovenie sa vzťahuje na dotácie v zmysle Dohody WTO o poľnohospodárstve.

2.   Každá zmluvná strana zabezpečí transparentnosť v oblasti dotácií súvisiacich s obchodom s tovarom. Od nadobudnutia platnosti tejto dohody bude každá zo zmluvných strán podávať raz za dva roky správu druhej zmluvnej strane o právnom základe, forme, sume alebo rozpočte, a ak je to možné, o prijímateľoch subvencií, ktoré udelila jej vláda alebo iný verejný orgán. Táto správa sa považuje za poskytnutú, ak zmluvné strany alebo osoby konajúce v ich mene príslušné informácie sprístupnia na verejne prístupnej webovej stránke. Zmluvné strany pri výmene informácií zohľadnia požiadavky týkajúce sa služobného alebo obchodného tajomstva.

3.   Zmluvné strany si môžu na požiadanie niektorej zo zmluvných strán vymieňať informácie o záležitostiach súvisiacich s dotáciami v odvetví služieb.

4.   Výbor pre pridruženie bude uskutočňovať pravidelné preskúmanie pokroku, ktorý zmluvné strany dosiahli v rámci vykonávania tohto článku.

5.   Ustanoveniami tohto článku nie je dotknuté právo zmluvných strán na uplatnenie nápravných opatrení v oblasti obchodu, ani právo na začatie postupu na urovnanie sporu, resp. právo na prijatie iného primeraného opatrenia proti dotácii poskytnutej druhou zmluvnou stranou v súlade s príslušnými ustanoveniami WTO.

6.   Zmluvné strany v súvislosti s otázkami patriacimi do rozsahu pôsobnosti tohto článku nemôžu využiť postupy na urovnávanie sporov podľa hlavy X (Urovnávanie sporov) časti IV tejto dohody.

HLAVA XIII

OSOBITNÉ ÚLOHY ORGÁNOV ZRIADENÝCH TOUTO DOHODOU V RÁMCI OBCHODNÝCH ZÁLEŽITOSTÍ

Článok 345

Osobitné úlohy Rady pre pridruženie

1.   Rada pre pridruženie pri plnení všetkých úloh, ktoré jej boli zverené v časti IV tejto dohody, pozostáva, a to v súlade s príslušnými právnymi rámcami zmluvných strán, zo zástupcov zmluvnej strany EÚ na ministerskej úrovni na jednej strane a z ministrov každej z republík patriacich k zmluvnej strane Stredná Amerika na strane druhej zodpovedných za záležitosti súvisiace s obchodom, resp. z osôb nimi určených.

2.   Rada pre pridruženie môže, pokiaľ ide o záležitosti súvisiace s obchodom:

a)

upraviť v rámci plnenia cieľov časti IV tejto dohody:

i)

zoznamy tovaru obsiahnuté v prílohe I (Odstránenie ciel) s cieľom zaradiť jeden alebo viacero tovarov do plánu zníženia ciel;

ii)

zoznamy pripojené k prílohe I (Odstránenie ciel) s cieľom zrýchliť proces odbúravania ciel;

iii)

dodatok 1, dodatok 2 a dodatok 3 k prílohe I (Odstránenie ciel);

iv)

dodatky 1, 2, 2A, 3, 4, 5 a 6 k prílohe II (týkajúcej sa vymedzenia pojmu „produkty s pôvodom“ a metód administratívnej spolupráce);

v)

prílohu XVI (Verejné obstarávanie);

vi)

prílohu XVIII (Chránené zemepisné označenia);

vii)

prílohu XIX (Zoznam produktov, na ktoré sa odkazuje v článku 306 ods. 4);

viii)

prílohu XXI (Podvýbory);

b)

poskytovať výklad ustanovení časti IV tejto dohody, a

c)

prijať v rámci výkonu svojich funkcií akékoľvek iné opatrenia, s ktorými zmluvné strany súhlasia.

3.   Všetky úpravy uvedené v odseku 2 písm. a) vykoná každá zmluvná strana v súlade so svojimi uplatniteľnými právnymi postupmi v lehote, na ktorej sa zmluvné strany dohodnú (54).

Článok 346

Osobitné úlohy Výboru pre pridruženie

1.   Výbor pre pridruženie pri plnení všetkých úloh, ktoré mu boli zverené v časti IV tejto dohody, pozostáva zo zástupcov zmluvnej strany EÚ na jednej strane a zo zástupcov každej z republík patriacich k zmluvnej strane Stredná Amerika na strane druhej na úrovni vyšších štátnych úradníkov zodpovedných za záležitosti súvisiace s obchodom, resp. z osôb nimi určených.

2.   Výbor pre pridruženie plní, pokiaľ ide o záležitosti súvisiace s obchodom, predovšetkým tieto funkcie:

a)

pomáha Rade pre pridruženie pri výkone jej funkcií týkajúcich sa záležitostí súvisiacich s obchodom;

b)

je zodpovedný za riadne vykonávanie a uplatňovanie ustanovení časti IV tejto dohody. V tejto súvislosti a bez toho, aby boli dotknuté práva stanovené v hlave X (Urovnávanie sporov) a v hlave XI (Mediačný mechanizmus pre necolné opatrenia) časti IV tejto dohody platí, že ktorákoľvek zmluvná strana môže predložiť na prerokovanie Výboru pre pridruženie akúkoľvek záležitosť týkajúcu sa uplatňovania alebo výkladu časti IV tejto dohody;

c)

dohliadať na ďalší, podľa potreby uskutočňovaný, rozvoj ustanovení časti IV tejto dohody a hodnotiť výsledky dosiahnuté jej uplatňovaním;

d)

hľadať vhodné spôsoby na predchádzanie problémom, ktoré by inak mohli vzniknúť v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje časť IV tejto dohody, ako aj na ich riešenie, a

e)

schváliť rokovacie poriadky všetkých podvýborov podľa časti IV tejto dohody a dohliadať na ich činnosť.

3.   V rámci výkonu svojich povinností podľa odseku 2 môže Výbor pre pridruženie:

a)

zriadiť popri podvýboroch zriadených podľa časti IV tejto dohody aj ďalšie podvýbory, ktoré budú pozostávať zo zástupcov Európskej komisie a zo zástupcov každej z republík patriacich k zmluvnej strane Stredná Amerika, a preniesť na tieto podvýbory úlohy v rámci svojich právomocí. Výbor pre pridruženie sa okrem toho môže rozhodnúť upraviť úlohy, ktoré boli prenesené na podvýbory ním zriaďované, pričom ich môže aj rozpustiť;

b)

odporúčať Výboru pre pridruženie prijatie rozhodnutí v súlade s osobitnými cieľmi časti IV tejto dohody, a

c)

na základe dohody zmluvných strán, resp. na základe pokynov Rady pre pridruženie, prijať v rámci výkonu svojich funkcií akékoľvek iné opatrenia.

Článok 347

Koordinátori pre časť IV tejto dohody

1.   Európska komisia a každá z republík patriacich k zmluvnej strane Stredná Amerika určí koordinátora pre časť IV tejto dohody, a to do 60 dní od nadobudnutia platnosti tejto dohody.

2.   Koordinátori spoločne vypracúvajú programy rokovaní a uskutočňujú všetky ostatné prípravné práce pre zasadnutia Rady pre pridruženie a Výboru pre pridruženie v súlade s už uvedenými ustanoveniami a podľa potreby vykonávajú kroky v nadväznosti na rozhodnutia týchto orgánov.

Článok 348

Podvýbory

1.   Bez toho, aby tým boli dotknuté ustanovenia článku 8 hlavy II (Inštitucionálny rámec) časti I tejto dohody platí, že tento článok sa vzťahuje na všetky podvýbory zriadené podľa časti IV tejto dohody.

2.   Podvýbory budú pozostávať zo zástupcov Európskej komisie na jednej strane a zo zástupcov každej z republík patriacich k zmluvnej strane Stredná Amerika na strane druhej.

3.   Podvýbory sa schádzajú na príslušnej úrovni raz ročne, resp. sa zídu na žiadosť niektorej zo zmluvných strán alebo Výboru pre pridruženie. V prípade, že ide o stretnutie s osobnou účasťou, stretnutia sa uskutočňujú striedavo v Bruseli a v Strednej Amerike. Stretnutia sa takisto môžu uskutočniť aj prostredníctvom technických prostriedkov, ktoré majú zmluvné strany k dispozícii.

4.   Podvýborom striedavo predsedá zástupca zmluvnej strany EÚ a zástupca jednej z republík patriacich k zmluvnej strane Stredná Amerika, a to počas obdobia jedného roka.

HLAVA XIV

VÝNIMKY

Článok 349

Platobná bilancia

1.   Ak má ktorákoľvek zmluvná strana vážne ťažkosti s platobnou bilanciou a s vonkajšou finančnou situáciou, resp. ak jej takéto ťažkosti hrozia, môže prijať alebo zachovať obmedzujúce opatrenia v oblasti obchodu s tovarom, so službami a v oblasti bežných platieb.

2.   Zmluvné strany sa budú snažiť predísť uplatňovaniu obmedzujúcich opatrení uvedených v odseku 1.

3.   Akékoľvek obmedzujúce opatrenia prijaté alebo zachované podľa tohto článku budú nediskriminačné, dočasné a nepresiahnu rámec toho, čo je nevyhnutné na nápravu stavu platobnej bilancie a vonkajšej finančnej situácie. Tieto opatrenia musia byť v súlade s príslušnými podmienkami stanovenými v dohodách WTO a s ustanoveniami Dohody o Medzinárodnom menovom fonde.

4.   Zmluvná strana, ktorá zachová alebo prijme obmedzujúce opatrenia alebo akékoľvek ich zmeny, bezodkladne o nich informuje druhú zmluvnú stranu a čo najskôr predloží harmonogram ich zrušenia.

5.   Ak sa zmluvná strana domnieva, že prijaté alebo zachovávané obmedzujúce opatrenie má vplyv na bilaterálny obchodný vzťah, môže požiadať druhú zmluvnú stranu o konzultácie, ktoré sa bezodkladne uskutočnia v rámci Výboru pre pridruženie. V rámci tejto konzultácie sa posúdi stav platobnej bilancie dotknutej zmluvnej strany a obmedzenia prijaté alebo zachovávané podľa tohto článku, pričom sa okrem iného zohľadnia aj tieto faktory:

a)

povaha a rozsah ťažkostí v oblasti platobnej bilancie a vonkajšej finančnej situácie;

b)

vonkajšie hospodárske a obchodné prostredie, alebo

c)

alternatívne nápravné opatrenia, ktoré môžu byť k dispozícii.

V rámci konzultácií sa posúdi súlad akýchkoľvek obmedzujúcich opatrení s odsekmi 3 a 4. Všetky zistenia štatistických a iných skutočností predložené Medzinárodným menovým fondom súvisiace s devízami, menovými rezervami a platobnou bilanciou sa prijmú a závery budú vychádzať z posúdenia platobnej bilancie a vonkajšej finančnej situácie príslušnej zmluvnej strany uskutočneného Medzinárodným menovým fondom.

Článok 350

Dane

1.   Žiadne z ustanovení časti IV tejto dohody ani žiadne opatrenie prijaté podľa tejto dohody nemožno vykladať tak, že zmluvným stranám bráni, aby pri uplatňovaní príslušných ustanovení svojich daňových právnych predpisov rozlišovali medzi daňovými poplatníkmi, ktorí nie sú v rovnakej situácii, najmä pokiaľ ide o ich miesto bydliska či miesto ich kapitálových investícií.

2.   Žiadne z ustanovení časti IV tejto dohody ani žiadne opatrenie prijaté podľa tejto dohody nemožno vykladať tak, že bráni v prijatí alebo presadzovaní opatrení, ktoré sú zamerané na zamedzenie vyhýbania sa plateniu daní alebo na zamedzenie daňových únikov a ktoré sú v súlade s daňovými ustanoveniami dohôd o zamedzení dvojitého zdanenia alebo inými daňovými opatreniami alebo vnútroštátnymi daňovými právnymi predpismi.

3.   Žiadne z ustanovení časti IV tejto dohody nemá vplyv na práva a povinnosti zmluvných strán podľa akýchkoľvek daňových dohôd. V prípade akéhokoľvek rozporu medzi časťou IV tejto dohody a akoukoľvek takouto dohodou je vo veci rozpornej otázky rozhodná takáto dohoda.

Článok 351

Regionálna preferencia

1.   Žiadne z ustanovení časti IV tejto dohody neukladá žiadnej zmluvnej strane povinnosť poskytnúť druhej zmluvnej strane priaznivejšie zaobchádzanie, než sa uplatňuje v rámci každej zo zmluvných strán ako súčasť ich procesu regionálnej hospodárskej integrácie.

2.   Žiadne z ustanovení časti IV tejto dohody nebráni zmluvným stranám v tom, aby medzi sebou či v rámci vzťahov s tretími krajinami alebo regiónmi zachovali, upravili alebo zriadili colnú úniu či zónu voľného obchodu, resp. aby medzi sebou či v rámci vzťahov s tretími krajinami alebo regiónmi zachovali, upravili alebo uzavreli inú dohodu.

ČASŤ V

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 352

Vymedzenie pojmu „zmluvné strany“

1.   Zmluvnými stranami tejto dohody sú Kostarická republika, Salvádorská republika, Guatemalská republika, Honduraská republika, Nikaragujská republika a Panamská republika, označované ako „republiky patriace k zmluvnej strane Stredná Amerika“ na jednej strane a, v rámci svojich príslušných právomocí, Európska únia alebo jej členské štáty, resp. Európska únia a jej členské štáty, označované ako „zmluvná strana EÚ“ na strane druhej.

2.   Na účely tejto dohody pojem „zmluvná strana“ označuje, a to bez toho, aby tým bola dotknutá povinnosť konať spoločne v súlade s ustanoveniami odseku 3, každú z republík patriacich k zmluvnej strane Stredná Amerika, resp. zmluvnú stranu EÚ.

3.   Na účely tejto dohody sa republiky patriace k zmluvnej strane Stredná Amerika dohodli a zaväzujú sa, že budú konať spoločne v týchto záležitostiach:

a)

pri rozhodovaní prostredníctvom orgánov uvedených v hlave II (Inštitucionálny rámec) časti I tejto dohody;

b)

pri vykonávaní povinností stanovených v hlave IX (Regionálna hospodárska integrácia) časti IV tejto dohody;

c)

pri vykonávaní povinnosti zaviesť Stredoamerické nariadenie o hospodárskej súťaži a zriadiť stredoamerický orgán na ochranu hospodárskej súťaže v zmysle článku 277 a článku 279 ods. 2 hlavy VII (Obchod a hospodárska súťaž) časti IV tejto dohody, a

d)

pri vykonávaní povinnosti zriadiť jednotné kontaktné miesto na regionálnej úrovni v zmysle článku 212 ods. 2 hlavy V (Verejné obstarávanie) časti IV tejto dohody.

V prípadoch, keď republiky patriace k zmluvnej strane Stredná Amerika konajú v súlade s týmto odsekom spoločne, označujú sa ako „Stredná Amerika“.

4.   V prípade akýchkoľvek iných ustanovení tejto dohody republiky patriace k zmluvnej strane Stredná Amerika preberajú na seba záväzky samostatne a konajú samostatne.

5.   Bez ohľadu na ustanovenie odseku 3 a v súlade s ďalším rozvojom regionálnej integrácie Strednej Ameriky sa republiky patriace k zmluvnej strane Stredná Amerika zaväzujú, že sa budú usilovať o postupný nárast počtu oblastí, v ktorých budú konať spoločne, a že o tom budú informovať zmluvnú stranu EÚ. Rozhodnutie presne vymedzujúce tieto oblasti prijme Rada pre pridruženie.

Článok 353

Nadobudnutie platnosti

1.   Túto dohodu schvália zmluvné strany v súlade so svojimi vlastnými vnútornými právnymi postupmi.

2.   Táto dohoda nadobúda platnosť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom si zmluvné strany vzájomne oznámili ukončenie vnútorných právnych postupov uvedených v odseku 1.

3.   Oznámenia sa v prípade zmluvnej strany EÚ zašlú generálnemu tajomníkovi Rady Európskej únie a v prípade republík patriacich k zmluvnej strane Stredná Amerika Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana (SG-SICA), ktorí sú depozitármi tejto dohody.

4.   Bez ohľadu na ustanovenia odseku 2 platí, že zmluvná strana EÚ a každá z republík patriacich k zmluvnej strane Stredná Amerika môže časť IV tejto dohody začať uplatňovať od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po dni, keď si zmluvné strany vzájomne oznámili ukončenie vnútorných právnych postupov potrebných na tento účel. V takom prípade začnú plniť svoje funkcie inštitucionálne orgány potrebné na fungovanie tejto dohody.

5.   Do dňa nadobudnutia platnosti tejto dohody v zmysle odseku 2, resp. do dňa začatia vykonávania tejto dohody, ak sa uplatnil odsek 4, každá zmluvná strana splní požiadavky stanovené v článku 244 a v článku 245 ods. 1 písm. a) a b) hlavy VI (Duševné vlastníctvo) časti IV tejto dohody. Ak niektorá z republík patriacich k zmluvnej strane Stredná Amerika nesplní uvedené požiadavky, táto dohoda nenadobudne medzi zmluvnou stranou EÚ a republikou patriacou k zmluvnej strane Stredná Amerika, ktorá nesplnila uvedené požiadavky, platnosť podľa odseku 2, resp. sa medzi nimi nezačne uplatňovať podľa odseku 4, a pokým tieto požiadavky nebudú splnené.

6.   Ak sa niektoré z ustanovení tejto dohody uplatňuje v súlade s odsekom 4, každý odkaz na deň nadobudnutia platnosti tejto dohody v takomto ustanovení obsiahnutý sa považuje za odkaz na deň, od ktorého sa má toto ustanovenie uplatňovať na základe dohody zmluvných strán v súlade s odsekom 4.

7.   Zmluvné strany, pre ktoré časť IV tejto dohody nadobudla platnosť v súlade s odsekom 2 alebo 4, môžu používať tiež materiály s pôvodom v republikách patriacich k zmluvnej strane Stredná Amerika, pre ktoré táto dohoda nenadobudla platnosť.

8.   Odo dňa nadobudnutia platnosti tejto dohody podľa odseku 2 táto dohoda nahradí dohody o politickom dialógu a spolupráci platné medzi republikami patriacimi k zmluvnej strane Stredná Amerika a zmluvnou stranou EÚ.

Článok 354

Doba platnosti

1.   Táto dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú.

2.   Ktorákoľvek zmluvná strana svoj úmysel vypovedať túto dohodu písomne oznámi príslušnému depozitárovi.

3.   V prípade, že niektorá zo zmluvných strán túto dohodou vypovie, ostatné zmluvné strany preskúmajú účinky tejto výpovede na túto dohodu v rámci Výboru pre pridruženie. O úpravách, ktoré je potrebné vykonať, resp. o prechodných opatreniach, rozhodne Rada pre pridruženie.

4.   Výpoveď nadobúda účinnosť šesť mesiacov po oznámení príslušnému depozitárovi.

Článok 355

Plnenie povinností

1.   Zmluvné strany prijmú všetky všeobecné alebo osobitné opatrenia potrebné na plnenie svojich záväzkov vyplývajúcich z tejto dohody a zabezpečia, aby tieto opatrenia boli v súlade s cieľmi stanovenými v tejto dohode.

2.   Ak jedna zo zmluvných strán dôjde k záveru, že druhá zmluvná strana si neplní záväzky vyplývajúce z tejto dohody, môže využiť vhodné opatrenia. Skôr ako tak urobí, poskytne, okrem mimoriadne naliehavých prípadov, Rade pre pridruženie do 30 dní v záujme nájdenia pre obe zmluvné strany prijateľného riešenia všetky relevantné informácie, ktoré sú potrebné pre dôkladné preskúmanie celej situácie. Pri rozhodovaní tom, ktoré opatrenia sa majú prijať, sa uprednostnia tie, ktoré najmenej narúšajú vykonávanie tejto dohody. Tieto opatrenia sa okamžite oznámia Výboru pre pridruženie, a ak o to určitá zmluvná strana požiada, prerokujú sa v rámci tohto orgánu.

3.   Zmluvné strany sa dohodli, že „mimoriadne naliehavými prípadmi“ v zmysle odseku 2 sú prípady závažného porušenia tejto dohody jednou zo zmluvných strán. Zmluvné strany sa dohodli, že „vhodnými opatreniami“ v zmysle odseku 2 sú opatrenia prijaté v súlade s medzinárodným právom. Pozastavenie uplatňovania tejto dohody sa chápe ako najkrajnejšie opatrenie.

4.   Závažné porušenie tejto dohody predstavuje:

a)

vypovedanie tejto dohody, ktoré nie je prípustné podľa všeobecných pravidiel medzinárodného práva;

b)

porušenie základných prvkov tejto dohody.

5.   Ak zmluvná strana využila opatrenie v mimoriadne naliehavom prípade, druhá zmluvná strana môže požadovať, aby sa do 15 dní zvolalo naliehavé stretnutie zmluvných strán.

6.   Bez ohľadu na ustanovenia odseku 2 platí, že ak sa niektorá zo zmluvných strán domnieva, že druhá zmluvná strana nesplnila jeden či viacero záväzkov stanovených v časti IV tejto dohody, využije výhradne len postupy na urovnávanie sporov podľa hlavy X (Urovnávanie sporov) a mediačný mechanizmus stanovený v hlave XI (Mediačný mechanizmus pre necolné opatrenia) časti IV tejto dohody, alebo alternatívne mechanizmy stanovené pre osobitné záväzky podľa časti IV tejto dohody, a bude sa týmito postupmi či mechanizmami riadiť.

Článok 356

Práva a povinnosti podľa tejto dohody

Žiadne z ustanovení tejto dohody nemožno vykladať tak, že osobám udeľuje iné práva či ukladá iné povinnosti, ako sú práva a povinnosti vytvorené touto dohodou, a ani tak, že zmluvným stranám ukladá povinnosť povoliť možnosť priamo sa dovolávať tejto dohody v rámci ich vnútorných právnych poriadkov, ibaže ich vnútorné právne predpisy ustanovujú inak.

Článok 357

Výnimky

1.   Žiadne z ustanovení tejto dohody nemožno vykladať tak, že:

a)

od ktorejkoľvek zmluvnej strany požaduje, aby poskytla či sprístupnila akúkoľvek informáciu, ktorej zverejnenie je podľa nej v rozpore s jej základnými bezpečnostnými záujmami, alebo

b)

ktorejkoľvek zmluvnej strane bráni v prijatí opatrení, ktoré považuje za nevyhnutné na ochranu svojich základných bezpečnostných záujmov:

i)

v súvislosti so štiepnymi a termonukleárnymi materiálmi alebo materiálmi, ktoré slúžia na ich výrobu;

ii)

v súvislosti s hospodárskymi činnosťami vykonávanými priamo alebo nepriamo na účely zásobovania vojenských síl;

iii)

v spojitosti s výrobou zbraní, munície a vojenského materiálu alebo s obchodom s nimi;

iv)

v súvislosti s verejným obstarávaním, ktoré je nevyhnutné na účely národnej bezpečnosti alebo na účely národnej obrany;

v)

v prípade vojny alebo inej krízy medzinárodných vzťahov;

c)

ktorejkoľvek zmluvnej strane bráni v prijatí opatrení na splnenie povinností, ktoré na seba prevzala v záujme udržania medzinárodného mieru a bezpečnosti, alebo

d)

ktorejkoľvek zmluvnej strane bráni nezávisle rozhodnúť o rozpočtových prioritách, resp. že od ktorejkoľvek zmluvnej strany požaduje, aby zvýšila rozpočtové zdroje určené na vykonávanie povinností a záväzkov obsiahnutých v tejto dohode.

2.   Rada pre pridruženie musí byť v najväčšej možnej miere informovaná o opatreniach prijatých podľa odseku 1 písm. a) a b) a o skončení ich platnosti.

Článok 358

Budúci vývoj

1.   Zmluvné strany sa môžu dohodnúť, že túto dohodu rozšíria a doplnia prostredníctvom jej zmeny a doplnenia, resp. prostredníctvom uzatvorenia dohôd o osobitných oblastiach či činnostiach, a to aj na základe skúseností nadobudnutých pri vykonávaní tejto dohody.

2.   Zmluvne strany sa môžu dohodnúť aj na akýchkoľvek iných zmenách a doplneniach tejto dohody.

3.   Všetky uvedené zmeny a doplnenia, ako aj dohody, sa musia schváliť v súlade s vnútornými právnymi postupmi zmluvných strán.

Článok 359

Pristúpenie nových členov

1.   Výbor pre pridruženie musí byť informovaný o každej žiadosti tretieho štátu o členstvo v Európskej únii, ako aj o každej žiadosti tretieho štátu o pristúpenie k procesu politickej a hospodárskej integrácie v Strednej Amerike.

2.   V priebehu rokovaní medzi Európskou úniou a kandidátskym štátom poskytne zmluvná strana EÚ zmluvnej strane Stredná Amerika všetky dôležité informácie a zmluvná strana Stredná Amerika poskytne zmluvnej strane EÚ svoje prípadné stanovisko, aby ho zmluvná strana EÚ mohla vziať plne do úvahy. Zmluvná strana EÚ upovedomí zmluvnú stranu Stredná Amerika o každom pristúpení štátu k Európskej únii.

3.   Rovnako platí, že v priebehu rokovaní medzi zmluvnou stranou Stredná Amerika a štátom žiadajúcim o pristúpenie k procesu politickej a hospodárskej integrácie v Strednej Amerike poskytne zmluvná strana Stredná Amerika zmluvnej strane EÚ všetky dôležité informácie a zmluvná strana EÚ poskytne zmluvnej strane Stredná Amerika svoje prípadné stanovisko, aby ho zmluvná strana Stredná Amerika mohla vziať plne do úvahy. Zmluvná strana Stredná Amerika upovedomí zmluvnú stranu EÚ o každom pristúpení štátu k procesu politickej a hospodárskej integrácie v Strednej Amerike.

4.   Zmluvné strany preskúmajú účinky takéhoto pristúpenia v rámci Výboru pre pridruženie. Rada pre pridruženie rozhodne o úpravách, ktoré je potrebné vykonať, resp. o prechodných opatreniach, pričom tieto úpravy a opatrenia sa musia schváliť v súlade s vnútornými právnymi postupmi zmluvných strán.

5.   Pokiaľ sa v akte o pristúpení štátu k procesu politickej a hospodárskej integrácie v Strednej Amerike neustanovuje automatické pristúpenie k tejto dohode, tento štát pristúpi uložením aktu o pristúpení u príslušných depozitárov zmluvných strán.

6.   Listina o pristúpení sa uloží u depozitárov.

Článok 360

Územná pôsobnosť

1.   V prípade zmluvnej strany EÚ sa táto dohoda vzťahuje na územia, na ktoré sa vzťahuje Zmluva o Európskej únii a Zmluva o fungovaní Európskej únie, a to za podmienok, ktoré sú v týchto zmluvách ustanovené.

2.   Bez ohľadu na odsek 1 platí, že v rozsahu, v akom do colného územia Európskej únie patria oblasti, ktoré nespadajú do územnej pôsobnosti vymedzenej v predchádzajúcom odseku, sa táto dohoda vzťahuje takisto na toto colné územie Európskej únie.

3.   V prípade Strednej Ameriky sa táto dohoda vzťahuje na územia republík patriacich k zmluvnej strane Stredná Amerika, a to v súlade s ich vnútroštátnymi právnymi predpismi a medzinárodným právom.

Článok 361

Výhrady a vyhlásenia o výklade

Táto dohoda neumožňuje jednostranné výhrady ani vyhlásenia o výklade.

Článok 362

Prílohy, dodatky, protokoly, poznámky, poznámky pod čiarou a spoločné vyhlásenia

Prílohy, dodatky, protokoly, poznámky, poznámky pod čiarou a spoločné vyhlásenia k tejto dohode tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.

Článok 363

Autentické znenie

Táto dohoda je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach v anglickom, bulharskom, českom, dánskom, estónskom, fínskom, francúzskom, gréckom, holandskom, litovskom, lotyšskom, maďarskom, maltskom, nemeckom, poľskom, portugalskom, rumunskom, slovenskom, slovinskom, španielskom, švédskom a talianskom jazyku, pričom všetky znenia sú rovnako autentické.

NA DÔKAZ TOHO dolupodpísaní riadne splnomocnení zástupcovia podpísali túto dohodu.

Съставено в Тегусигалпа на двадесет и девети юни две хиляди и дванадесета година.

Hecho en Tegucigalpa, el veintinueve de junio de dos mil doce.

V Tegucigalpě dne dvacátého devátého června dva tisíce dvanáct.

Udfærdiget i Tegucigalpa den niogtyvende juni totusindogtolv.

Geschehen zu Tegucigalpa am neunundzwanzigsten Juni zweitausendzwölf.

Sõlmitud kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta juunikuu kahekümne üheksandal päeval Tegucigalpas.

Tεγκουσιγκάλπα, εικοσιεννέα Ιουνίου δύο χιλιάδες δώδεκα.

Done at Tegucigalpa on the twenty-ninth day of June in the year two thousand and twelve.

Fait à Tegucigalpa, le vingt-neuf juin deux mille douze.

Fatto a Tegucigalpa, addì ventinove giugno duemiladodici.

Tegusigalpā, divi tūkstoši divpadsmitā gada divdesmit devītajā jūnijā.

Priimta Tegusigalpoje, du tūkstančiai dvyliktų metų birželio dvidešimt devintą dieną.

Kelt Tegucigalpában, a kétezer-tizenkettedik év június havának huszonkilencedik napján.

Magħmul f'Tegucigalpa fid-disgħa u għoxrin jum ta' Ġunju fis-sena elfejn u tnax.

Gedaan te Tegucigalpa, negenentwintig juni tweeduizend twaalf.

Sporządzono w Tegucigalpie dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące dwunastego roku.

Feito em Tegucigalpa, aos vinte e nove de junho de dois mil e doze.

Încheiat la Tegucigalpa, la douăzeci și nouă iunie două mii doisprezece.

V Tegucigalpe dvadsiateho deviateho júna dvetisíc dvanásť.

V Tegucigalpi, dne devetindvajsetega junija leta dva tisoč dvanajst.

Tehty Tegucigalpassa kahdentenakymmenentenäyhdeksäntenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakaksitoista.

Utfärdat i Tegucigalpa den tjugonionde juni år tjugohundratolv.

Voor het Koninkrijk België

Pour le Royaume de Belgique

Für das Königreich Belgien

Image

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Релублика България

Image

Za Českou republiku

Image

For Kongeriget Danmark

Image

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image

Eesti Vabariigi nimel

Image

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

Image

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Image

Por el Reino de España

Image

Pour la République française

Image

Per la Repubblica italiana

Image

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Image

Latvijas Republikas vārdā –

Image

Lietuvos Respublikos vardu

Image

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Image

Magyarország részéről

Image

Gћal Malta

Image

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image

Für die Republik Österreich

Image

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Image

Pela República Portuguesa

Image

Pentru România

Image

Za Republiko Slovenijo

Image

Za Slovenskú republiku

Image

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

Image

För Konungariket Sverige

Image

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

Por la República de Costa Rica

Image

Image

Por la República de El Salvador

Image

Image

Por la República de Guatemala

Image

Image

Por la República de Honduras

Image

Image

Por la República de Nicaragua

Image

Image

Por la República de Panamá

Image

Image


(1)  Výraz „existujúce“ znamená, že tento odsek sa vzťahuje výlučne iba na existujúce ustanovenia dohody o WTO a teda nie na jej budúce zmeny a doplnenia alebo ustanovenia dojednané až po finalizácii tejto dohody.

(2)  Na účely tejto dohody sa, pokiaľ nie je ustanovené inak, výrazy „tovar“ a „produkt“ považujú za ekvivalenty.

(3)  V prípade tovaru, na ktorý sa nevzťahuje preferenčné zaobchádzanie, sa pod „clom“ rozumie „základná sadzba“ uvedená v zoznamoch jednotlivých zmluvných strán.

(4)  Zmluvné strany uznávajú, že na tento článok sa vzťahuje aj článok 158 kapitoly 6 (Výnimky týkajúce sa tovaru) hlavy II.

(5)  Zmluvné strany uznávajú, že na tento článok sa vzťahuje aj článok 158 kapitoly 6 (Výnimky týkajúce sa tovaru) hlavy II.

(6)  V prípade, že na základe právneho poriadku zmluvných strán sa vyžaduje, aby sa nadobudnutie účinnosti zhodovalo s uverejnením, vláda zabezpečí, aby boli hospodárske subjekty informované o akýchkoľvek nových opatreniach podľa tohto odseku s dostatočným časovým predstihom.

(7)  Ak sa vyžaduje označovanie na fiškálne účely, táto požiadavka sa formuluje spôsobom, ktorý neobmedzuje obchod viac, ako je nevyhnutné na splnenie legitímneho cieľa.

(8)  Skutočnosť, že sa v prípade fyzických osôb z určitej krajiny vyžaduje vízum, zatiaľ čo v prípade fyzických osôb z iných krajín nie, sa nebude považovať za odstránenie alebo obmedzenie výhod vyplývajúcich zo špecifického záväzku.

(9)  V súlade s oznámením Zmluvy o ES WTO (dok. WT/REG39/1) EÚ chápe pojem „efektívne a trvalé prepojenie“ s hospodárstvom členského štátu zakotvený v článku 54 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) ako rovnocenný pojmu „podstatné obchodné operácie“ stanovenému v článku V ods. 6 dohody GATS.

(10)  Pojmy „založenie“ a „nadobudnutie“ právnickej osoby sa chápu tak, že sa vzťahujú na kapitálovú účasť v právnickej osobe s cieľom vytvoriť alebo zachovať trvalé hospodárske prepojenia.

(11)  Právnická osoba je riadená inou právnickou osobou, ak má táto iná právnická osoba právomoc vymenovať väčšinu jej riaditeľov alebo inak zákonným spôsobom riadiť jej činnosť.

(12)  Táto kapitola sa nevzťahuje na ochranu investícií, a to s výnimkou zaobchádzania na základe článku 165 vrátane postupov urovnávania sporov medzi investormi a štátom.

(13)  Bez toho, aby tým bol dotknutý rozsah činností, ktoré možno považovať za kabotáž na základe príslušných vnútroštátnych právnych predpisov, platí, že vnútroštátna kabotáž v zmysle tejto kapitoly sa vzťahuje na dopravu pasažierov, resp. prepravu tovaru medzi prístavom alebo miestom nachádzajúcim sa v republike patriacej k zmluvnej strane Stredná Amerika, resp. v členskom štáte Európskej únie, a iným prístavom alebo miestom nachádzajúcim sa v tej istej republike patriacej k zmluvnej strane Stredná Amerika, resp. v tom istom členskom štáte Európskej únie vrátane ich kontinentálnych šelfov, ako aj na dopravu, resp. prepravu, ktorá sa začína a končí v rovnakom prístave, resp. na rovnakom mieste nachádzajúcom sa v republike patriacej k zmluvnej strane Stredná Amerika, resp. v členskom štáte Európskej únie.

(14)  Písmená a), b) a c) odseku 2 sa nevzťahujú na opatrenia prijaté s cieľom obmedziť produkciu poľnohospodárskeho produktu.

(15)  Každá zmluvná strana môže vyžadovať, že v prípade zakladania spoločností podľa jej právneho poriadku musia investori zvoliť predpísanú právnu formu. Pokiaľ sa táto požiadavka neuplatňuje diskriminačne, na to, aby ju zmluvné strany zachovávali alebo prijali, nie je potrebné, aby bola osobitne uvedená v prílohe X (Zoznam záväzkov týkajúcich sa usadzovania sa).

(16)  Bez toho, aby tým bol dotknutý rozsah činností, ktoré možno považovať za kabotáž na základe príslušných vnútroštátnych právnych predpisov, platí, že vnútroštátna kabotáž v zmysle tejto kapitoly sa vzťahuje na dopravu pasažierov, resp. prepravu tovaru medzi prístavom alebo miestom nachádzajúcim sa v republike patriacej k zmluvnej strane Stredná Amerika, resp. v členskom štáte Európskej únie, a iným prístavom alebo miestom nachádzajúcim sa v tej istej republike patriacej k zmluvnej strane Stredná Amerika, resp. v tom istom členskom štáte Európskej únie vrátane ich kontinentálnych šelfov, ako aj na dopravu, resp. prepravu, ktorá sa začína a končí v rovnakom prístave, resp. na rovnakom mieste nachádzajúcom sa v republike patriacej k zmluvnej strane Stredná Amerika, resp. v členskom štáte Európskej únie.

(17)  Odsek 2 písm. c) sa nevzťahuje na opatrenia zmluvnej strany, ktoré obmedzujú vstupy pre poskytovanie služieb.

(18)  Od prijímajúceho usadeného subjektu sa môže vyžadovať predloženie programu odbornej prípravy na celý pobyt na účely predbežného schválenia, v rámci ktorého sa potvrdí, že cieľom pobytu je odborná príprava.

(19)  CPC označuje ústrednú klasifikáciu produkcie (Central Product Classification) Štatistického oddelenia Organizácie spojených národov, Statistical Papers, séria M, č. 77, CPC prov, 1991.

(20)  Zmluva na poskytnutie služieb uvedená v písm. d) a e) musí byť v súlade so zákonmi, predpismi a požiadavkami zmluvnej strany, v ktorej sa má plniť.

(21)  CPC označuje ústrednú klasifikáciu produkcie (Central Product Classification) Štatistického oddelenia Organizácie spojených národov, Statistical Papers, séria M, č. 77, CPC prov, 1991.

(22)  Zmluvné strany sú si vedomé, že ustanovenia tohto oddielu sa vzťahujú na uvedené služby v rozsahu, v akom sú tieto služby považované za verejné telekomunikačné služby v zmysle príslušných vnútroštátnych právnych predpisov.

(23)  Na účely tohto oddielu sa pojem „povolenie“ chápe tak, že zahŕňa licencie, koncesie, povolenia, zápis do registrov, ako aj akékoľvek iné povolenia, ktoré môže zmluvná strana vyžadovať v súvislosti s poskytovaním telekomunikačných služieb.

(24)  Len pre zmluvnú stranu EÚ: „alebo zníženia marže“.

(25)  Odseky 3, 4 a 5 sa nevzťahujú na poskytovateľov komerčných mobilných služieb ani na poskytovateľov telekomunikačných služieb na vidieku. V záujme väčšej právnej istoty treba uviesť, že žiadne z ustanovení tohto článku nemožno vykladať tak, že zmluvnej strane bráni v tom, aby požiadavky uvedené v tomto článku uložila voči poskytovateľom komerčných mobilných služieb.

(26)  V záujme väčšej právnej istoty treba uviesť, že povinnosť stanovená v tomto článku sa nebude považovať za špecifický záväzok v zmysle článku 194 ods. 2 písm. a).

(27)  V záujme väčšej právnej istoty treba uviesť, že do rozsahu pôsobnosti tohto vymedzenia pojmu nepatrí poskytovanie dopravnej služby. Na účely tohto vymedzenia pojmu sa jednotným prepravným dokladom rozumie doklad, ktorý zákazníkom umožňuje na realizáciu dopravnej operácie „od dverí k dverám“ uzavrieť s lodnou prepravnou spoločnosťou jedinú zmluvu.

(28)  Ustanovenia tohto odseku sa vzťahujú len na prístup ku službám a neumožňujú poskytovanie služieb.

(29)  K opatreniam zameraným na zabezpečenie nestranného alebo účinného uloženia alebo výberu priamych daní patria opatrenia prijaté zmluvnou stranou v rámci jej daňového systému, ktoré:

a)

sa vzťahujú na investorov a poskytovateľov služieb, ktorí nie sú rezidentmi, na základe skutočnosti, že daňová povinnosť nerezidentov je určená vzhľadom na zdaniteľné položky, ktoré sú čerpané alebo umiestnené na území zmluvnej strany, alebo

b)

sa vzťahujú na nerezidentov na účely zabezpečenia uloženia alebo výberu daní na území zmluvnej strany, alebo

c)

sa vzťahujú na nerezidentov alebo rezidentov na účely zamedzenia vyhýbaniu sa plateniu daní alebo zamedzenia daňových únikov vrátane opatrení na zabezpečenie súladu s ustanoveniami dohody, alebo

d)

sa vzťahujú na spotrebiteľov služieb poskytovaných na území alebo z územia druhej zmluvnej strany na účely zabezpečenia uloženia daní odvodených zo zdrojov na území zmluvnej strany takým spotrebiteľom alebo ich výberu od takých spotrebiteľov, alebo

e)

rozlišujú investorov a poskytovateľov služieb podliehajúcich dani z položiek zdaniteľných v celosvetovom meradle od iných investorov a poskytovateľov služieb vzhľadom na rozdielny charakter ich daňového základu, alebo

f)

určujú, prideľujú alebo rozdeľujú príjem, zisk, výnos, stratu, odpočet alebo kredit osôb alebo pobočiek, ktoré sú rezidentmi, alebo medzi prepojenými osobami alebo pobočkami tej istej osoby na účely zabezpečenia daňového základu zmluvnej strany.

Daňové termíny alebo pojmy uvedené v písmene f) tohto ustanovenia a v tejto poznámke pod čiarou sú stanovené podľa daňových vymedzení a pojmov alebo rovnocenných či podobných vymedzení a pojmov stanovených vnútroštátnym právom zmluvnej strany prijímajúcej dané opatrenie.

(30)  V záujme väčšej právnej istoty treba uviesť, že výnimky zahrnuté do časti V tejto dohody, ako aj výnimky zahrnuté do hlavy III (Usadzovanie sa, obchod so službami a elektronický obchod) časti IV tejto dohody, sa vzťahujú aj na túto hlavu.

(31)  Opätovné zavedenie ochranných opatrení nepodlieha schváleniu zmluvných strán.

(32)  V záujme väčšej právnej istoty treba uviesť, že žiadne z ustanovení tohto článku nemá vplyv na obchod so službami, na ktorý sa vzťahuje hlava III (Usadzovanie sa, obchod so službami a elektronický obchod) a jej prílohy obsahujúce zoznamy záväzkov týkajúcich sa usadzovania sa, zoznamy záväzkov týkajúcich sa cezhraničného poskytovania služieb, výhrady zmluvnej strany EÚ týkajúce sa kľúčových zamestnancov a stážistov s vysokoškolským vzdelaním, zoznamy záväzkov republík patriacich k zmluvnej strane Stredná Amerika týkajúcich sa predajcov služieb pre podniky a zoznamy záväzkov republík patriacich k zmluvnej strane Stredná Amerika týkajúcich sa kľúčových zamestnancov a stážistov s vysokoškolským vzdelaním.

(33)  Zmluvná strana EÚ bude podporovať, aby výmeny univerzitných pracovníkov mali podobu grantov a aby výmenné programy pre odborné a podnikateľské kruhy mali podobu stáží v organizáciách Európskej únie, a podporí aj posilňovanie mikropodnikov a malých a stredných podnikov, rozvoj inovatívnych odvetví a vytváranie odborných fór s cieľom zabezpečiť uplatnenie nadobudnutých poznatkov v regióne Strednej Ameriky.

(34)  Pokiaľ ide o práva udelené týmto článkom, zmluvná strana môže zachovať výhradu uplatnenú v rámci Rímskeho dohovoru a WPPT, a nebude sa to považovať za porušenia tohto ustanovenia.

(35)  Povinnosti vyplývajúce z odseku 1 budú považované za splnené, ak sa v rámci príslušných postupov na ochranu určitého názvu ako zemepisného označenia:

a)

administratívnym rozhodnutím zamietne zápis názvu do registra, alebo

b)

administratívne rozhodnutie sa napadne podľa vnútroštátnych právnych predpisov zmluvnej strany.

(36)  Na účely tohto článku zastávajú republiky patriace k zmluvnej strane Stredná Amerika stanovisko, že výraz „podobný produkt“ sa môže chápať ako „totožný alebo zavádzajúco podobný“.

(37)  Pokiaľ ide o názvy uvedené v prílohe XVII, v prípade zmluvnej strany EÚ bude dátumom žiadosti o ochranu dátum nadobudnutia platnosti tejto dohody.

(38)  V prípade, že to požadujú právne predpisy zmluvnej strany, musia mať tieto dizajny aj jedinečný charakter.

(39)  Na účely článkov 206 až 272 pojem „práva duševného vlastníctva“ zahŕňa prinajmenšom autorské právo vrátane autorského práva k počítačovým programom a k databázam, práva súvisiace s autorským právom, práva súvisiace s patentmi, ochrannými známkami, dizajnmi, topografiami polovodičových výrobkov, zemepisnými označeniami, odrodami rastlín, ako aj s obchodnými menami, ak sú chránené ako výhradné práva v rámci príslušného domáceho právneho poriadku.

(40)  V záujme väčšej právnej istoty platí, že tento odsek nemožno vykladať tak, že obmedzuje rozsah analýzy, ktorá sa má uskutočniť v prípadoch uplatňovania dohôd medzi podnikmi, rozhodnutí združení podnikov a zosúladených postupov podnikov v zmysle právnych predpisov zmluvných strán na ochranu hospodárskej súťaže.

(41)  Pod diskrimináciou sa rozumie opatrenie, ktoré nie je v súlade s národným zaobchádzaním, ako je stanovené v príslušných ustanoveniach tejto dohody.

(42)  V prípade zmluvnej strany EÚ sa tým rozumejú ústavy členských štátov Európskej únie, Zmluva o Európskej únii, Zmluva o fungovaní Európskej únie a Charta základných práv Európskej únie.

(43)  V záujme väčšej právnej istoty treba uviesť že multilaterálnymi environmentálnymi dohodami v zmysle 287 ods. 2 sú aj protokoly, zmeny a doplnenia, prílohy a úpravy ratifikované zmluvnými stranami.

(44)  Rada pre obchod a trvalo udržateľný rozvoj podáva o svojej činnosti správy Výboru pre pridruženie.

(45)  V rámci výkonu práva zmluvných strán na využitie existujúcich poradných skupín na vykonávanie ustanovení tejto hlavy zmluvné strany ponúknu existujúcim orgánom možnosť posilnenia a ďalšieho rozvoja ich činností s novými perspektívami a oblasťami pôsobnosti stanovenými v tejto hlave. Na tento účel môžu zmluvné strany využiť existujúce vnútroštátne poradné skupiny.

(46)  V záujme väčšej právnej istoty treba uviesť, že na Fórum na dialóg s občianskou spoločnosťou sa nebude delegovať právomoc na tvorbu politík ani iné typické vládne funkcie.

(47)  Ustanovenia tohto odseku sa uplatnia napríklad v prípade, keď určité ustanovenie časti IV tejto dohody ukladá všetkým republikám patriacim k zmluvnej strane Stredná Amerika povinnosť v stanovenej lehote splniť určitú požiadavku a túto povinnosť si nesplní viac než jedna republika patriaca k zmluvnej strane Stredná Amerika.

(48)  Ustanovenia tohto odseku sa uplatnia napríklad v prípade, keď bol zavedený zákaz dovozu určitého produktu a tento zákaz sa týka vývozu daného produktu z viac než jednej republiky patriacej k zmluvnej strane Stredná Amerika.

(49)  V prípade, že sa zmluvná strana zúčastnená na spore skladá z dvoch alebo viacerých republík patriacich k zmluvnej strane Stredná Amerika, tieto republiky konajú v rámci postupu podľa článku 312 spoločne.

(50)  Od nadobudnutia platnosti tejto dohody:

a)

zmluvné strany zašlú do 75 dní Rade pre pridruženie svoje zoznamy kandidátov;

b)

Rada pre pridruženie do 120 dní kandidátov schváli alebo zamietne;

c)

zmluvné strany zašlú do 150 dní zoznam dodatočných kandidátov, ktorí majú nahradiť zamietnutých kandidátov;

d)

konečný zoznam kandidátov sa zostaví do 180 dní.

(51)  Napríklad v prípadoch týkajúcich sa noriem a technických požiadaviek by mediátor mal mať skúsenosti z príslušných medzinárodných normalizačných orgánov.

(52)  Kontaktné miesto určené zmluvnou stranou Stredná Amerika sa bude využívať na výmenu informácií o kolektívnych záväzkoch podľa článku 352 ods. 2 časti V (Všeobecné a záverečné ustanovenia) tejto dohody a bude fungovať na základe priamych pokynov dohodnutých republikami patriacimi k zmluvnej strane Stredná Amerika.

(53)  Na účely povinnosti zmluvnej strany Stredná Amerika určiť kontaktné miesto platí, že „dňom nadobudnutia platnosti“ je deň, keď bude dohoda platná v prípade všetkých republík patriacich k zmluvnej strane Stredná Amerika v zmysle článku 353 ods. 4.

(54)  Vykonávanie úprav schválených Radou pre pridruženie:

1.

V prípade Kostariky budú rozhodnutia Rady pre pridruženie podľa článku 345 ods. 2 písm. a) rovnocenné nástroju uvedenému v článku 121.4 treťom odseku (Protocolo de Menor Rango) právneho predpisu s názvom Constitución Política de la República de Costa Rica.

2.

V prípade Hondurasu budú rozhodnutia Rady pre pridruženie podľa článku 345 ods. 2 písm. a) rovnocenné nástroju uvedenému v článku 21 právneho predpisu s názvom Constitución Política de la República de Costa Rica.


PRÍLOHA I

ODSTRÁNENIE CIEL

ODDIEL A

1.

Odstránenie ciel uvedených v kategóriách postupného znižovania ciel stanovených v písmenách a), b), c), e), f), l), m), n), o), p), q) a r) odseku 3 ďalej, sa pre zmluvnú stranu EÚ uplatňuje na základnú sadzbu uvedenú v zozname tejto prílohy.

2.

Odstránenie ciel uvedených v kategóriách postupného znižovania ciel stanovených v písmenách a), b), c), d), e), f), g), h), j), k) a q) odseku 3 ďalej, sa pre každú republiku patriacu k zmluvnej strane Stredná Amerika na každý rok obdobia odstránenia cla uplatňuje takto:

a)

ak sa pri uplatňovaní kategórií postupného znižovania ciel na základnú sadzbu Strednej Ameriky získa vyššie clo ako základná sadzba jednej z republík patriacich k zmluvnej strane Stredná Amerika, uplatniteľná sadzba pre túto republiku bude jej základná sadzba;

b)

ak sa pri uplatňovaní kategórií postupného znižovania ciel na základnú sadzbu Strednej Ameriky získa nižšie alebo rovnaké clo ako je základná sadzba jednej z republík patriacich k zmluvnej strane Stredná Amerika, uplatniteľná sadzba pre túto republiku bude výsledkom uplatňovania kategórie postupného znižovania ciel na základnú sadzbu Strednej Ameriky.

3.

Pokiaľ nie je vo všeobecných poznámkach k zoznamu každej zmluvnej strany stanovené inak, na odstránenie ciel každou stranou sa podľa článku 83 (Odstránenie ciel) kapitoly 1 hlavy II (Obchod s tovarom) časti IV tejto dohody uplatňujú tieto kategórie:

a)

clo na tovar uvedený v položkách kategórie postupného znižovania A v zozname zmluvnej strany sa úplne odstráni a tento tovar od dátumu nadobudnutia platnosti tejto dohody nepodlieha clu;

b)

clo na tovar uvedený v položkách kategórie postupného znižovania B v zozname zmluvnej strany sa odstráni počas troch rovnakých ročných etáp, ktoré sa začnú od dátumu nadobudnutia platnosti tejto dohody, a tento tovar s účinnosťou od 1. januára tretieho roka nepodlieha clu;

c)

clo na tovar uvedený v položkách kategórie postupného znižovania C v zozname zmluvnej strany sa odstráni počas piatich rovnakých ročných etáp, ktoré sa začnú od dátumu nadobudnutia platnosti tejto dohody, a tento tovar s účinnosťou od 1. januára piateho roka nepodlieha clu;

d)

clo na tovar uvedený v položkách kategórie postupného znižovania C1 v zozname zmluvnej strany sa odstráni počas šiestich rovnakých ročných etáp, ktoré sa začnú od dátumu nadobudnutia platnosti tejto dohody, a tento tovar s účinnosťou od 1. januára šiesteho roka nepodlieha clu;

e)

clo na tovar uvedený v položkách kategórie postupného znižovania D v zozname zmluvnej strany sa odstráni počas siedmich rovnakých ročných etáp, ktoré sa začnú od dátumu nadobudnutia platnosti tejto dohody, a tento tovar s účinnosťou od 1. januára siedmeho roka nepodlieha clu;

f)

clo na tovar uvedený v položkách kategórie postupného znižovania E v zozname zmluvnej strany sa odstráni počas desiatich rovnakých ročných etáp, ktoré sa začnú od dátumu nadobudnutia platnosti tejto dohody, a tento tovar s účinnosťou od 1. januára desiateho roka nepodlieha clu;

g)

clo na tovar uvedený v položkách kategórie postupného znižovania E1 v zozname zmluvnej strany zostane na úrovni základnej sadzby od prvého po piaty rok. Clo na tento tovar sa odstráni v piatich rovnakých ročných fázach, ktoré sa začnú 1. januára šiesteho roka, a tento tovar s účinnosťou od 1. januára desiateho roka nepodlieha clu;

h)

clo na tovar uvedený v položkách kategórie postupného znižovania E2 v zozname zmluvnej strany sa odstráni počas desiatich ročných etáp. Po nadobudnutí platnosti tejto dohody sa clo zníži o dve percentá základnej sadzby a 1. januára druhého roka o ďalšie dve percentá. Od 1. januára tretieho roka sa clo zníži o ďalších osem percent základnej sadzby; a následne o ďalších osem percent základnej sadzby každý rok až do šiesteho roka. Od 1. januára siedmeho roka sa clo zníži o ďalších šestnásť percent základnej sadzby a následne o ďalších šestnásť percent každý rok až do deviateho roka, a tento tovar s účinnosťou od 1. januára desiateho roka nepodlieha clu. Priebeh znižovania cla pre túto kategóriu je podrobne uvedený v tejto tabuľke:

Ročné zníženie

(v percentách)

Rok

Nárast zníženia

Zníženie cla v rámci kategórie E2

5 %

10 %

15 %

20 %

2 %

1

2 %

4,9 %

9,8 %

14,7 %

19,6 %

2

4 %

4,8 %

9,6 %

14,4 %

19,2 %

8 %

3

12 %

4,4 %

8,8 %

13,2 %

17,6 %

4

20 %

4,0 %

8,0 %

12,0 %

16,0 %

5

28 %

3,6 %

7,2 %

10,8 %

14,4 %

6

36 %

3,2 %

6,4 %

9,6 %

12,8 %

16 %

7

52 %

2,4 %

4,8 %

7,2 %

9,6 %

8

68 %

1,6 %

3,2 %

4,8 %

6,4 %

9

84 %

0,8 %

1,6 %

2,4 %

3,2 %

10

100 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

i)

clo na tovar uvedený v položkách kategórie postupného znižovania F v zozname zmluvnej strany zostane na úrovni základnej sadzby (1), okrem ustanovení písmene c) článku 84 (Zachovanie súčasného stavu) kapitoly 1 hlavy II (Obchod s tovarom) časti IV tejto dohody. Tento tovar je vylúčený z odstránenia alebo zníženia cla;

j)

clo na tovar uvedený v položkách kategórie postupného znižovania G v zozname zmluvnej strany sa odstráni počas trinástich rovnakých ročných etáp, ktoré sa začnú od dátumu nadobudnutia platnosti tejto dohody, a tento tovar s účinnosťou od 1. januára trinásteho roka nepodlieha clu;

k)

clo na tovar uvedený v položkách kategórie postupného znižovania H v zozname zmluvnej strany sa odstráni počas pätnástich rovnakých ročných etáp, ktoré sa začnú od dátumu nadobudnutia platnosti tejto dohody, a tento tovar s účinnosťou od 1. januára pätnásteho roka nepodlieha clu;

l)

clo ad valorem na tovar uvedený v položkách kategórie postupného znižovania I v zozname zmluvnej strany sa odstráni, a tento tovar od dátumu nadobudnutia platnosti tejto dohody nepodlieha clu ad valorem. Osobitné clo na tento tovar, ktoré sa uplatňuje podľa mechanizmu „vstupných cien“, zostane na úrovni základnej sadzby tak, ako je uvedené v odseku 4 oddielu A tejto prílohy;

m)

clo ad valorem na tovar uvedený v položkách kategórie postupného znižovania J v zozname zmluvnej strany sa odstráni, a tento tovar od dátumu nadobudnutia platnosti tejto dohody nepodlieha clu ad valorem. Osobitné clo na tento tovar zostane na úrovni základnej sadzby;

n)

clo ad valorem na tovar uvedený v položkách kategórie postupného znižovania K v zozname zmluvnej strany sa odstráni, a tento tovar od dátumu nadobudnutia platnosti tejto dohody nepodlieha clu ad valorem. Osobitné clo na tento tovar sa odstráni počas troch ročných etáp, ktoré sa začnú od dátumu nadobudnutia platnosti tejto dohody, a tento tovar s účinnosťou od 1. januára tretieho roka nepodlieha clu;

o)

clo ad valorem na tovar uvedený v položkách kategórie postupného znižovania L v zozname zmluvnej strany sa odstráni počas troch rovnakých ročných etáp, ktoré sa začnú od dátumu nadobudnutia platnosti tejto dohody, a tento tovar s účinnosťou od 1. januára tretieho roka nepodlieha clu ad valorem. Osobitné clo na tento tovar, ktoré sa uplatňuje podľa mechanizmu „vstupných cien“, zostane na úrovni základnej sadzby tak, ako je uvedené v odseku 4 oddielu A tejto prílohy;

p)

clo ad valorem na tovar uvedený v položkách kategórie postupného znižovania M v zozname zmluvnej strany sa odstráni, a tento tovar od dátumu nadobudnutia platnosti tejto dohody nepodlieha clu ad valorem. Osobitné clo na tento tovar sa odstráni počas troch ročných etáp, ktoré sa začnú od dátumu nadobudnutia platnosti tejto dohody, a tento tovar s účinnosťou od 1. januára desiateho roku nepodlieha clu;

q)

clo na tovar uvedený v položkách kategórie postupného znižovania Q v zozname zmluvnej strany sa uplatňuje podľa dodatku 1 (Dovozné colné kvóty republík patriacich k zmluvnej strane Stredná Amerika) a dodatku 2 (Dovozné colné kvóty zmluvnej strany EÚ) k tejto prílohe;

r)

clo na tovar uvedený v položkách kategórie postupného znižovania ST v zozname zmluvnej strany sa uplatňuje podľa dodatku 3 (Osobitný režim pre banány) k tejto prílohe.

4.

Pokiaľ sa v tejto dohode neustanovuje inak, môže Európska únia uplatňovať clá podľa systému vstupných cien ustanoveného v prílohe 2 k nariadeniu Komisie (ES) č. 1549/2006 zo 17. októbra 2006.

5.

Pokiaľ sa v tejto dohode neustanovuje inak, sa pojmy „EA“, „AD S/Z“ a „AD F/M“ uvedené v základných sadzbách zoznamu zmluvnej strany EÚ vzťahujú na clo stanovené v prílohe 1 k nariadeniu Komisie (ES) č. 1549/2006 zo 17. októbra 2006.

6.

Na účely odstránenia cla v súlade s článkom 83 (Odstránenie cla) kapitoly 1 hlavy II (Obchod s tovarom) časti IV tejto dohody, sa sadzby za prechodné obdobie zaokrúhlia nadol, a to minimálne na najbližšiu desatinu percentuálneho bodu, alebo ak je colná sadzba vyjadrená v menových jednotkách, minimálne na najbližšie desatinné číslo 0,1 národnej peňažnej jednotky zmluvnej strany.

7.

Na účely tejto prílohy a zoznamu zmluvnej strany, prvý rok znamená rok, v ktorom táto dohoda nadobudne platnosť podľa ustanovení odseku 4 článku 353 (Nadobudnutie platnosti) časti V tejto dohody.

8.

Na účely tejto prílohy a zoznamu zmluvnej strany, na začiatku druhého roka nadobudne každá ročná etapa zníženia cla účinnosť 1. januára príslušného roka.

9.

Na účely odseku 3 písm. q) tejto prílohy, ak táto dohoda nadobudne platnosť medzi 1. januárom a 31. decembrom toho istého kalendárneho roka, množstvo v rámci kvóty na zvyšok tohto kalendárneho roka sa stanoví proporčne.

ODDIEL B

Všeobecné poznámky k zoznamu republík patriacich k zmluvnej strane stredná amerika

1.

V súlade s Decreto č. 902 z 9. januára 2006, uplatňuje Salvádor clo vo výške 15 % na všetok dovoz železných a oceľových tyčí s prierezom menším alebo rovnajúcim sa 16 mm a s obsahom uhlíka nižším ako 0,4 % ich hmotnosti, ktoré sú zaradené do colnej položky 7214.99.90 systému SAC 2007 (Stredoamerický colný systém z roku 2007 – ďalej len systém SAC 2007). Tieto výrobky sú v súčasnosti zatriedené do colnej položky 7214.99.30, ktorú prostredníctvom uvedeného výnosu vytvoril Salvádor na vnútroštátnej úrovni.

2.

Na tovar zatriedený do colnej položky 0808.10.00 systému SAC 2007 bude Guatemala aj naďalej uplatňovať ustanovenia Ley del Fondo de Cooperación a la Fruticultura Decidua Nacional, Decreto č. 15-2007 vydané Congreso de la República de Guatemala a ich zmeny a doplnenia vzťahujúce sa na dovozné clo a pestovanie jabĺk.

3.

V prípade mimoriadnej fiškálnej udalosti môže Guatemala dočasne a automaticky zvýšiť clo, ktoré sa uplatňuje na tovar zaradený do colných položiek 2709.00.10, 2709.00.90, 2710.11.20, 2710.11.30, 2710.19.11, 2710.19.21 a 2710.19.22 systému SAC 2007. V takomto prípade nebude clo vyššie ako clo uplatňované vo všetkých krajinách počas trvania mimoriadnej udalosti, ktorá je dôvodom prijatia zvýšenia cla.

4.

Na tovar zaradený do colných položiek 1005.90.20, 1005.90.30, 1007.00.90, 1102.20.00, 1103.13.10, 1103.13.90 a 1104.23.00 systému SAC 2007, bude Honduras aj naďalej uplatňovať Decreto č. 31-92 z 5. marca 1992 a jeho nariadenia v Acuerdo č. 105-93 a jeho zmeny a doplnenia.

5.

Na tovar zaradený do colných položiek 0402.91.10, 0402.99.10 a 2002.90.10 systému SAC 2007, uplatňuje Panama kategóriu F v súlade s odsekom 3 písm. i) oddielu A tejto prílohy.

6.

Na tovar zaradený do colných položiek 2208.30.10 a 2208.30.90 systému SAC 2007, uplatňuje Panama kategóriu A v súlade s odsekom 3 písm. a) oddielu A tejto prílohy.

7.

Na tovar zaradený do colnej položky 2106.90.99 systému SAC 2007, uplatňuje Panama kategóriu F v súlade s odsekom 3 písm. i) oddielu A tejto prílohy.

8.

Imitácie syra sú výrobky, ktoré majú fyzický vzhľad syra, ktoré sú primerane určené na spotrebu ako syr a súčasne nespĺňajú tri kritériá stanovené v poznámke 3 ku kapitole 4 harmonizovaného systému. Tieto výrobky zvyčajne spĺňajú aspoň jedno z uvedených kritérií.

Dodatok 1

Dovozné colné kvóty republík patriacich k zmluvnej strane stredná amerika

1.

V tomto dodatku sú zahrnuté colné kvóty pre pôvodný tovar pochádzajúci zo zmluvnej strany EÚ v rámci kategórie postupného znižovania „Q“ v zozname republík patriacich k zmluvnej strane Stredná Amerika. Každá republika patriaca k zmluvnej strane Stredná Amerika uplatňuje tieto colné kvóty v súlade s vnútornými predpismi.

2.

Dovoz podľa colných kvót stanovených v odsekoch 3, 5 a 7 tohto dodatku podlieha predloženiu vývozného osvedčenia vydaného príslušným orgánom zmluvnej strany EÚ.

3.

Údená šunka a slanina:

a)

Republiky patriace k zmluvnej strane Stredná Amerika udelia zmluvnej strane EÚ spoločnú kvótu vo výške 900 ton za rok s ročným nárastom o 45 ton tovaru zaradeného v súlade s písmenom c). Množstvo zaradené v rámci kvóty nepodlieha clu v žiadnom momente kalendárneho roka;

b)

Clo na tovar zaradený v úhrnnom množstve, ktoré presahuje kvótu uvedenú v písmene a) sa odstráni v súlade s ustanoveniami kategórie H pododseku 3 písm. k) oddielu A prílohy I;

c)

Písmená a) a b) sa uplatňujú na tieto colné položky zoznamu republík patriacich k zmluvnej strane Stredná Amerika: 0210.11.00, 0210.12.00 a 0210.19.00 systému SAC 2007.

4.

Sušené mlieko:

a)

Každá republika patriaca k zmluvnej strane Stredná Amerika udelí zmluvnej strane EÚ kvótu na tovar zaradený v súlade s písmenami b) a d). Objem za prvý rok a následný ročný nárast, ktorý sa začína druhým rokom pre každú republiku patriacu k zmluvnej strane Stredná Amerika, je podrobne uvedený v tejto tabuľke:

 

V tonách

Prvý rok

Nárast za rok v tonách

Kostarika

200

10

Salvádor

200

10

Guatemala

400

20

Honduras

400

20

Nikaragua

200

10

Panama

500

25

b)

Podľa tejto kvóty nepodlieha úhrnné množstvo tovaru zaradeného v rámci colných položiek uvedených v písmene d) clu v žiadnom kalendárnom roku a pre zmluvnú stranu EÚ ročne nepresiahne množstvo uvedené v tabuľke v písmene a);

c)

Clo na tovar zaradený v úhrnnom množstve, ktoré presahuje kvótu uvedenú v písmene a) sa uplatňuje v súlade s ustanoveniami kategórie F pododseku 3 písm. i) oddielu A prílohy I;

d)

Písmená a), b) a c) sa uplatňujú na tieto colné položky zoznamu republík patriacich k zmluvnej strane Stredná Amerika: 0402.10.00, 0402.21.11, 0402.21.12, 0402.21.21, 0402.21.22 a 0402.29.00 systému SAC 2007.

5.

Srvátka:

a)

Republiky patriace k zmluvnej strane Stredná Amerika udelia zmluvnej strane EÚ spoločnú kvótu vo výške 100 ton za rok s ročným nárastom o 10 ton tovaru zaradeného v súlade s písmenom c). Množstvo zaradené v rámci kvóty nepodlieha clu v žiadnom momente kalendárneho roka;

b)

Clo na tovar zaradený v úhrnnom množstve, ktoré presahuje kvótu uvedenú v písmene a) sa odstráni v súlade s ustanoveniami kategórie B pododseku 3 písm. b) oddielu A prílohy I;

c)

Písmená a) a b) sa uplatňujú na tieto colné položky zoznamu republík patriacich k zmluvnej strane Stredná Amerika: 0404.90.00 (okrem bezlaktózového mlieka) systému SAC 2007.

6.

Syr:

a)

Každá republika patriaca k zmluvnej strane Stredná Amerika udelí zmluvnej strane EÚ kvótu na tovar zaradený v súlade s písmenami b) a d). Objem za prvý rok a následný ročný nárast, ktorý sa začína druhým rokom pre každú republiku patriacu k zmluvnej strane Stredná Amerika je podrobne uvedený v tejto tabuľke:

 

V tonách

prvý rok

Nárast za rok v tonách

Kostarika

317

16

Salvádor

583

29

Guatemala

600

30

Honduras

500

25

Nikaragua

400

20

Panama

600

30

b)

Podľa tejto kvóty nepodlieha úhrnné množstvo tovaru zaradené do colných položiek uvedených v písmene d) clu v žiadnom kalendárnom roku a pre zmluvnú stranu EÚ ročne nepresiahne množstvo uvedené v tabuľke v písmene a);