Overeenkomst met de Zwitserse Bondsstaat: vrij verkeer van personen

 

SAMENVATTING VAN:

Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de EU-landen en Zwitserland over het vrije verkeer van personen

Besluit betreffende de sluiting van zeven overeenkomsten met de Zwitserse Bondsstaat

WAT IS HET DOEL VAN DE OVEREENKOMST EN HET BESLUIT?

In de overeenkomst wordt het beginsel van vrij verkeer van personen tussen het grondgebied van de Europese Gemeenschap (nu de EU) en dat van Zwitserland vastgesteld.

Bij dit besluit worden zes overeenkomsten tussen de Europese Gemeenschap en Zwitserland goedgekeurd, waaronder die betreffende het vrije verkeer van personen.

KERNPUNTEN

De onderdanen van de EU en Zwitserland genieten het wederkerig recht op toegang, verblijf, toegang tot een economische activiteit in loondienst, de vestiging als zelfstandige, alsmede op voortzetting van het verblijf op dit grondgebied nadat het dienstverband is beëindigd.

Het recht op toegang tot en verblijf geldt voor iedereen, met inbegrip van personen die in het ontvangende land geen economische activiteit uitoefenen.

Het ontvangende land dient buitenlandse inwoners dezelfde levensomstandigheden, arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden bieden als die welke voor de eigen onderdanen gelden. De overeenkomst biedt bescherming tegen discriminatie op grond van nationaliteit.

Andere rechten in verband met het vrij verkeer van personen omvatten:

De overeenkomst voorziet eveneens in de coördinatie van socialezekerheidstelsels krachtens het beginsel van gelijke behandeling, alsmede de wederzijdse erkenning van beroepskwalificaties.

Verlenen van diensten

Dienstverleners, met inbegrip van vennootschappen, hebben het recht om tijdelijk een dienst te verlenen op het grondgebied van een andere overeenkomstsluitende partij onder dezelfde voorwaarden als de onderdanen van de ontvangende staat. Dit recht is niet van toepassing op diensten die op het grondgebied van een overeenkomstsluitende partij worden verleend voor ontvangers van diensten die zich op het grondgebied van de andere partij bevinden.

De daadwerkelijke arbeidsduur van de dienstverlening mag niet meer dan negentig dagen per kalenderjaar bedragen. Na afloop van deze termijn dient de dienstverlener een verblijfsvergunning aan te vragen voor de duur van de dienstverlening.

Ontvangers van diensten hebben het recht op toegang en verblijf op het grondgebied van de andere overeenkomstsluitende partij. Zij hoeven geen verblijfsvergunning aan te vragen indien het verblijf minder dan drie maanden bedraagt. Na afloop van deze termijn dienen de bevoegde autoriteiten een verblijfsvergunning af te geven voor de duur van de dienstverlening.

Beheer door het Gemengd Comité

Een Gemengd Comité EU-Zwitserland, bestaande uit vertegenwoordigers van de overeenkomstsluitende partijen, zorgt voor de naleving en de correcte toepassing van de overeenkomst. Het Comité neemt besluiten over alle noodzakelijke wijzigingen met betrekking tot specifieke bijlagen bij de overeenkomst. Het is verantwoordelijk voor het beslechten van geschillen in verband met de naleving van de overeenkomst.

Uitbreiding van de EU

Met de toename van het aantal landen dat toetreedt tot de EU, zijn aanvullende protocollen overeengekomen om de geleidelijke invoering van vrij verkeer van personen uit de nieuwe EU-landen mogelijk te maken.

Het meest recente protocol waarover de EU en Zwitserland overeenstemming moeten bereiken, houdt rekening met de deelname van Kroatië als overeenkomstsluitende partij, volgend op de toetreding van dit land tot de EU op 1 juli 2013. Dit geeft Zwitserland het recht gedurende een periode van zeven jaar vanaf de datum van inwerkingtreding van het protocol de toegang van Kroatische burgers tot zijn arbeidsmarkt te beperken (quota, voorrang voor lokale werknemers, controle op de arbeidsomstandigheden en lonen). Gedurende de laatste twee jaar van deze overgangstermijn, dient het Gemengd Comité EU-Zwitserland de voortzetting van deze beperkingen goed te keuren.

VANAF WANNEER ZIJN HET BESLUIT EN DE OVEREENKOMST VAN TOEPASSING?

Het besluit is sinds 4 april 2002 van toepassing en de overeenkomst is sinds 1 juni 2002 van kracht.

Burgers van:

ACHTERGROND

Voor meer informatie zie:

BELANGRIJKSTE DOCUMENTEN

Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, over het vrije verkeer van personen - Slotakte - Gemeenschappelijke verklaringen - Informatie betreffende de inwerkingtreding van de zeven overeenkomsten met de Zwitserse Bondsstaat in de sectoren vrij verkeer van personen, luchtvervoer en overlandvervoer, overheidsopdrachten, wetenschappelijke en technologische samenwerking, wederzijdse erkenning van overeenstemmingsbeoordeling en handel in landbouwproducten (PB L 114 van 30.4.2002, blz. 6-72)

Achtereenvolgende wijzigingen werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

Besluit 2002/309/EG, Euratom van de Raad en, wat betreft de overeenkomst inzake Wetenschappelijke en Technologische samenwerking, van de Commissie van 4 april 2002 betreffende de sluiting van zeven overeenkomsten met de Zwitserse Bondsstaat (PB L 114 van 30.4.2002, blz. 1-5)

Zie de geconsolideerde versie.

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Besluit (EU) 2017/192 van de Raad van 8 november 2016 betreffende de sluiting van het protocol bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, over het vrije verkeer van personen, in verband met de deelname van de Republiek Kroatië als overeenkomstsluitende partij, ten gevolge van haar toetreding tot de Europese Unie (PB L 31 van 4.2.2017, blz. 1-2)

Laatste bijwerking 10.09.2018