1.3.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 58/1


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 149/2008,

29. jaanuar 2008,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 396/2005, lisades sellele II, III ja IV lisa, milles sätestatakse jääkide piirnormid kõnealuse määruse I lisasse kantud toodete jaoks

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. veebruari 2005. aasta määrust (EÜ) nr 396/2005 taimses ja loomses toidus ja söödas või nende pinnal esinevate pestitsiidide jääkide piirnormide ja nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ muutmise kohta, (1) eriti selle artikli 5 lõiget 1, artikli 21 lõiget 1 ja artikli 22 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusele (EÜ) nr 396/2005 on vaja lisada II, III ja IV lisa, kuna nende lisamine on kõnealuse määruse II, III ja V peatüki kohaldamise eeltingimus.

(2)

Määruse (EÜ) nr 396/2005 II lisasse tuleks kõnealuse määruse I lisasse kantud toodete kohta lisada jääkide piirnormid, mis on ette nähtud nõukogu 24. juuli 1986. aasta direktiiviga 86/362/EMÜ teraviljas sisalduvate ja nende pinnal esinevate pestitsiidide jääkide lubatud piirnormide kehtestamise kohta, (2) nõukogu 24. juuli 1986. aasta direktiiviga 86/363/EMÜ loomses toidus sisalduvate ja selle pinnal esinevate pestitsiidide jääkide lubatud piirnormide kehtestamise kohta (3) ning nõukogu 27. novembri 1990. aasta direktiiviga 90/642/EMÜ (teatavates taimset päritolu saadustes, sealhulgas puu- ja köögiviljas, sisalduvate ja nende pinnal esinevate pestitsiidide jääkide lubatud piirnormide kehtestamise kohta), (4) võttes arvesse määruse (EÜ) nr 396/2005 artikli 14 lõikes 2 osutatud kriteeriume.

(3)

Määruse (EÜ) nr 396/2005 artikli 22 lõike 1 kohaselt tuleks kõnealuse määruse III lisaga kehtestada ajutised jääkide piirnormid toimeainete suhtes, mille kohta ei ole veel tehtud otsust, kas need kantakse nõukogu 15. juuli 1991. aasta direktiivi 91/414/EMÜ (taimekaitsevahendite turuleviimise kohta) (5) I lisasse. Kõnealuste jääkide piirnormide kehtestamisel tuleb arvesse võtta nõukogu direktiivi 76/895/EMÜ (6) II lisasse jäävaid jääkide piirnorme ning seniajani ühtlustamata riiklikke jääkide piirnorme. Need jääkide piirnormid peavad vastama teatavatele nõuetele.

(4)

Määruse (EÜ) nr 396/2005 artikli 16 lõikega 1 on ette nähtud, et III lisa võib sisaldada jääkide piirnormide muid kategooriaid. Need sisaldavad kõnealuse määruse I lisaga hõlmatud uute põllumajandustoodete jääkide piirnorme, mille kohta nõukogu direktiividega 86/362/EMÜ, 86/363/EMÜ ja 90/642/EMÜ ei ole jääkide piirnorme sätestatud.

(5)

Selleks et eristada põhjenduses 3 osutatud jääkide piirnorme põhjenduses 4 nimetatud jääkide piirnormidest, on asjakohane jagada III lisa mitmeks osaks.

(6)

Liikmesriikide teatatud riiklike jääkide piirnormide puhul on asjaomased liikmesriigid esitanud määruse (EÜ) nr 396/2005 artikli 23 alusel nõutavad andmed. Nimetatud määruse artiklite 23 ja 24 kohaselt esitati jääkide piirnormid põllukultuuri ja pestitsiidi iga kombinatsiooni kohta Euroopa Toiduohutusametile (edaspidi „amet”). Amet on avaldanud põhjendatud arvamuse (7) direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse kandmata toimeainete riiklike jääkide piirnormide kohta ning muude seni ühtlustamata jääkide piirnormide kohta, mille põhjal saab kehtestada ajutised jääkide piirnormid, mis ei põhjusta vastuvõetamatut riski tarbijatele. Seetõttu tuleks vastavalt lisada kõnealusele määrusele III lisa.

(7)

Ained, mille puhul vastavalt määruse (EÜ) nr 396/2005 artikli 5 lõikele 1 jääkide piirnorme ei nõuta, tuleks lisada kõnealuse määruse IV lisasse. Kõnealuse määruse artikli 24 kohaselt on ametile esitatud toimeained, mida võib kanda IV lisasse. Amet on avaldanud põhjendatud arvamuse, mille alusel võib toimeained IV lisasse kanda. Seetõttu tuleks vastavalt lisada kõnealusele määrusele IV lisa.

(8)

Määrust (EÜ) nr 396/2005 tuleks seetõttu vastavalt muuta.

(9)

Kuna käesolev määrus on viimane määrus, millega lisatakse määruse (EÜ) nr 396/2005 artikli 50 teises lõigus osutatud I, II, III ja IV lisa, jõustuvad nimetatud määruse II, III ja V peatükk kuus kuud pärast käesoleva määruse avaldamist. Seetõttu on asjakohane sätestada, et käesoleva määrusega kehtestatud jääkide piirnorme kohaldatakse samast kuupäevast.

(10)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 396/2005 I lisa järele lisatakse käesoleva määruse lisa tekst II, III ja IV lisana.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kuus kuud pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 29. jaanuar 2008

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Markos KYPRIANOU


(1)  ELT L 70, 16.3.2005, lk 1. Määrust on muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 178/2006 (ELT L 29, 2.2.2006, lk 3).

(2)  EÜT L 221, 7.8.1986, lk 37. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni direktiiviga 2007/73/EÜ (ELT L 329, 14.12.2007, lk 40).

(3)  EÜT L 221, 7.8.1986, lk 43. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni direktiiviga 2007/57/EÜ (ELT L 243, 18.9.2007, lk 61).

(4)  EÜT L 350, 14.12.1990, lk 71. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 2007/73/EÜ.

(5)  EÜT L 230, 19.8.1991, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni direktiiviga 2007/76/EÜ (ELT L 337, 21.12.2007, lk 100).

(6)  EÜT L 340, 9.12.1976, lk 26. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 2007/57/EÜ.

(7)  http://www.efsa.europa.eu


LISA

II LISA

Direktiivide 86/362/EMÜ, 86/363/EMÜ ja 90/642/EMÜ alusel varem kindlaks määratud jääkide piirnormid, nagu on osutatud artikli 21 lõikes 1

 

Pestitsiidide jäägid ja jääkide piirnormid (mg/kg)

Kood-number

Rühmad ja näited üksiktoodete kohta, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirnorme (16)

1,1-dikloro-2,2-bis(4-etüülfenüül-)etaan (17)

1,2-dibromoetaan (etüleendibromiid) (17)

1,2-dikloroetaan (etüleendikloriid) (17)

1-metüültsüklopropeen

2,4 DB

2,4,5-T (17)

2,4-D (2,4-D avaldub 2,4-D ja tema estrite summana)

Abamektiin (avermektiin B1a, avermektiin B1b ja avermektiin B1a delta-8,9-isomeeride segu (17)

Aldikarb (aldikarbi ja tema sulfoksiidide ja sulfoonide segu, väljendatud aldikarbina)

Aldriin ja dieldriin (aldriin ja dieldriin koos, väljendatud dieldriinina) (17)

Amitraas (amitraas ja kõik metaboliidid, mis sisaldavad 2,4-dimetüülaniliine, väljendatud amitraasina)

Amitrool

Aramiit (17)

Asiimsulfuroon

Asoksüstrobiin

Asotsüklotiin ja tsüheksatiin (asotsüklotiini ja tsüheksatiini segu, väljendatud tsüheksatiinina)

Atrasiin (17)

Atseetamipriid (18)

Atsefaat

Atsibensolaar-S-metüül

Barbaan (17)

Benalaksüül

Benfurakarb

Bentasoon (bentasoon ning 6-OH- ja 8-OH-bentasooni konjugaatide segu, väljendatud bentasoonina) (18)

Bifenasaat

Bifentriin (17)

Binapakrüül (17)

Bitertanool (17)

Bromoetüülfoss

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

(27)

(28)

(29)

(30)

(31)

0100000

1.

VÄRSKED VÕI KÜLMUTATUD PUUVILJAD; PÄHKLID

0,01

 (1)

0,01

 (1)

0,01

 (1)

0,01

 (1)

0,05

 (1)

0,05

 (1)

 

 

 

 

0,02

 (1)

0,01

 (1)

0,05

 (1)

 

 

0,01

 (1)

0,02

 (1)

 

 

 

 

0,05

 (1)

 

 

0,02

 (1)

 

 

0,05

 (1)

 

 

0,05

 (1)

0,1

 (1)

 

 

 

 

0,05

 (1)

 

 

0,05

 (1)

0110000

 

i)

Tsitrusviljad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

0,01

 (1)

 

 

 

 

 

 

0,01

 

 

 

 

 

1

 

0,2

 

 

 

1

 

 

 

0,02

 (1)

 

 

0,05

 (1)

 

 

 

 

0,01

 (1)

0,1

 

 

 

0,05

 (1)

 

 

0110010

 

 

Greipfruudid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110020

 

 

Apelsinid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110030

 

 

Sidrunid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110040

 

 

Laimid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110050

 

 

Mandariinid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110990

 

 

Muud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120000

 

ii)

Pähklid (koortega või ilma)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05

 (1)

0,01

 (1)

 

 

 

 

 

 

0,01

 

 

 

 

 

0,1

 (1)

0,1

 (1)

 

 

0,01

 (1)

 

 

 

 

 

 

0,05

 (1)

 

 

 

 

0,01

 (1)

0,05

 (1)

 

 

0,1

 (1)

 

 

0120010

 

 

Mandlid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02

 (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120020

 

 

Brasiilia pähklid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02

 (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120030

 

 

Kašupähklid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02

 (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120040

 

 

Kastanid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02

 (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120050

 

 

Kookospähklid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02

 (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120060

 

 

Sarapuupähklid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120070

 

 

Makadaamiapähklid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02

 (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120080

 

 

Pekanipähklid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02

 (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120090

 

 

Piiniapähklid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02

 (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120100

 

 

Pistaatsiapähklid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02

 (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120110

 

 

Kreeka pähklid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02

 (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120990

 

 

Muud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02

 (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130000

 

iii)

Õunviljad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05

 (1)

0,01

 (1)

 

 

 

 

 

 

0,01

 

 

 

 

 

0,05

 (1)

 

 

 

 

0,1

 

 

 

0,02

 (1)

 

 

0,05

 (1)

 

 

 

 

0,01

 (1)

0,3

 

 

 

2

 

 

 

0130010

 

 

Õunad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130020

 

 

Pirnid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130030

 

 

Küdooniad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05

 (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130040

 

 

Astelpihlakad

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

0130050

 

 

Nisperod

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

0130990

 

 

Muud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05

 (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140000

 

iv)

Luuviljad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05

 (1)

0,01

 (1)

 

 

 

 

 

 

0,01

 

 

 

 

 

0,05

 (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02

 (1)

 

 

0,05

 (1)

 

 

 

 

0,01

 (1)

0,2

 

 

 

 

 

 

 

0140010

 

 

Aprikoosid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05

 (1)

 

 

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

0140020

 

 

Kirsid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05

 (1)

 

 

0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

0140030

 

 

Virsikud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05

 (1)

 

 

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

0140040

 

 

Ploomid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,3

 

 

 

0,02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

0140990

 

 

Muud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05

 (1)

 

 

0,01

 (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05

 (1)

 

 

0150000

 

v)

Marjad ja väikesed puuviljad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05

 (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01

 (1)

 

 

0,02

 (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05

 (1)

 

 

0151000

 

 

a)

Laua- ja veiniviinamarjad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01

 (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2

 

 

 

 

 

0,01

 (1)

0,2

 

 

 

 

 

 

 

0151010

 

 

 

Lauaviinamarjad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05

 (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0151020

 

 

 

Veiniviinamarjad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0152000

 

 

b)

Maasikad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

0,05

 (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05

 (1)

 

 

 

 

2

 

0,5

 

 

 

 

 

 

 

0153000

 

 

c)

Koguviljad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05

 (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05

 (1)

 

 

 

 

0,01

 (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0153010

 

 

 

Pamplid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,3

 

 

 

 

 

 

 

0153020

 

 

 

Põldmurakad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01

 (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05

 (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05

 (1)

 

 

 

 

 

 

0153030

 

 

 

Vaarikad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,3

 

 

 

 

 

 

 

0153990

 

 

 

Muud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01

 (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05

 (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05

 (1)

 

 

 

 

 

 

0154000

 

 

d)

Muud väikesed puuviljad ja marjad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01

 (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05

 (1)

0,05

 (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05

 (1)

 

 

 

 

0,01

 (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0154010

 

 

 

Kännasmustikad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05

 (1)

 

 

 

 

 

 

0154020

 

 

 

Jõhvikad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05

 (1)

 

 

 

 

 

 

0154030

 

 

 

Sõstrad (punased, mustad ja valged)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5

 

 

 

 

 

 

 

0154040

 

 

 

Karusmarjad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05

 (1)

 

 

 

 

 

 

0154050

 

 

 

Kibuvitsamarjad

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

0154060

 

 

 

Mooruspuumarjad

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

0154070

 

 

 

Õun-viirpuu marjad

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

0154080

 

 

 

Musta leedri marjad

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

0154990

 

 

 

Muud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05

 (1)

 

 

 

 

 

 

0160000

 

vi)

Muud viljad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05

 (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05

 (1)

 

 

0,01

 (1)

 

 

 

 

 

 

0,05

 (1)

 

 

 

 

0,01

 (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0161000

 

 

a)

Söödava koorega

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01

 (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05

 (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02

 (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05

 (1)

 

 

0,05

 (1)

 

 

0161010

 

 

 

Datlid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0161020

 

 

 

Viigimarjad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0161030

 

 

 

Lauaoliivid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0161040

 

 

 

Kinkanid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0161050

 

 

 

Tähtviljad

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

0161060

 

 

 

Kakiploomid (idadiospüürid)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

0161070

 

 

 

Nelgipuu viljad

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

0161990

 

 

 

Muud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0162000

 

 

b)

Mittesöödava koorega, väikesed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01

 (1)

 

 

 

 

 

 

0,01

 

 

 

 

 

0,05

 (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02

 (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05

 (1)

 

 

0,05

 (1)

 

 

0162010

 

 

 

Kiivid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0162020

 

 

 

Hiina litšipuu viljad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0162030

 

 

 

Purpurkannatuslille viljad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0162040

 

 

 

Suureviljalise viigikaktuse viljad

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

0162050

 

 

 

Hariliku kuldlehiku viljad

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

0162060

 

 

 

Ameerika kakiploom (diospüür)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

0162990

 

 

 

Muud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0163000

 

 

c)

Mittesöödava koorega, suured

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0163010

 

 

 

Avokaadod

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01

 (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05

 (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02

 (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05

 (1)

 

 

0,05

 (1)

 

 

0163020

 

 

 

Banaanid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01

 (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,1

 

 

 

3

 

 

 

0163030

 

 

 

Mangod

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01

 (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,3

 

 

 

0,05

 (1)

 

 

0163040

 

 

 

Papaiad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02

 (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5

 

 

 

0,05

 (1)

 

 

0163050

 

 

 

Granaatõunad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01

 (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05

 (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02

 (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05

 (1)

 

 

0,05

 (1)

 

 

0163060

 

 

 

Suhkruannoonad

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

0163070

 

 

 

Guajaavid

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

0163080

 

 

 

Ananassid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01

 (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05

 (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02

 (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05

 (1)

 

 

0,05

 (1)

 

 

0163090

 

 

 

Hõlmise leivapuu viljad

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

0163100

 

 

 

Durianid

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

0163110

 

 

 

Ogaannoonad

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

0163990

 

 

 

Muud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01

 (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05

 (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02

 (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05

 (1)

 

 

0,05

 (1)

 

 

0200000

2.

VÄRSKED VÕI KÜLMUTATUD KÖÖGIVILJAD

0,01

 (1)

0,01

 (1)

0,01

 (1)

0,01

 (1)

0,05

 (1)

0,05

 (1)

0,05

 (1)

 

 

 

 

0,01

 (1)

0,05

 (1)

0,01

 

0,01

 (1)

0,02

 (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02

 (1)

 

 

0,05

 (1)

 

 

0,05

 (1)

 

 

 

 

 

 

0,05

 (1)

 

 

0,05

 (1)

0210000

 

i)

Juur ja mugulköögiviljad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01

 (1)

0,02

 (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05

 (1)

0,05

 (1)

0,01

 (1)

 

 

0,02

 (1)

 

 

0,05

 (1)

 

 

0,1

 (1)

0,01

 (1)

0,05

 (1)

 

 

0,05

 (1)

 

 

0211000

 

 

a)

Kartulid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05

 (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212000

 

 

b)

Troopilised juur- ja mugulköögiviljad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05

 (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212010

 

 

 

Kassaavad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212020

 

 

 

Bataadid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212030

 

 

 

Jamss

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212040

 

 

 

Maranta

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

 

 (2)

0212990

 

 

 

Muud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0213000

 

 

c)

Muud juur- ja mugulköögiviljad, v.a suhkrupeet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0213010

 

 

 

Söögipeet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05

 (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0213020

 

 

 

Porgand

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0213030

 

 

 

Juurseller

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0213040

 

 

 

Mädarõigas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0213050

 

 

 

Maapirn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05

 (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0213060

 

 

 

Pastinaak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0213070

 

 

 

Juurpetersell

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0213080

 

 

 

Redis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0213090

 

 

 

Aed-piimjuur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0213100

 

 

 

Kaalikas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05

 (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0213110

 

 

 

Naeris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05

 (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0213990

 

 

 

Muud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05

 (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0220000

 

ii)

Sibulköögiviljad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01

 (1)

0,05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05

 (1)

0,05

 (1)

0,01

 (1)

 

 

0,02

 (1)

 

 

 

 

 

 

0,1

 (1)

0,01

 (1)

0,05

 (1)

 

 

0,05

 (1)

 

 

0220010

 

 

Küüslauk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05

 (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05

 (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0220020

 

 

Harilik sibul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05

 (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0220030

 

 

Pesasibul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05

 (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05

 (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0220040

 

 

Talisibul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05

 (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0220990

 

 

Muud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05

 (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05

 (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0230000

 

iii)

Viliköögivili

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02

 (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05

 (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,1

 (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0231000

 

 

a)

Maavitsalised

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

0,05

 (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2

 

 

 

 

 

 

 

0231010

 

 

 

Tomatid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,1

 

 

 

1

 

 

 

0,2

 

 

 

 

 

0,5

 

 

 

 

 

3

 

 

 

0231020

 

 

 

Paprikad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,3

 

 

 

0,02

 (1)

 

 

0,2

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

0,05

 (1)

 

 

0231030

 

 

 

Baklažaanid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,1

 

 

 

0,02

 (1)

 

 

0,2

 

 

 

 

 

0,5

 

 

 

 

 

0,05

 (1)

 

 

0231040

 

 

 

Söödav muskushibisk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01

 (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01

 (1)

 

 

0,02

 (1)

 

 

0,05

 (1)

 

 

 

 

0,01

 (1)

 

 

 

 

0,05

 (1)

 

 

0231990

 

 

 

Muud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01

 (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01

 (1)

 

 

0,02

 (1)

 

 

0,05

 (1)

 

 

 

 

0,01

 (1)

 

 

 

 

0,05

 (1)

 

 

0232000

 

 

b)

Kõrvitsalised — söödava koorega

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

0,05

 (1)

0,3

 

 

 

0,02

 (1)

 

 

0,05

 (1)

 

 

 

 

0,3

 

0,1

 

 

 

0,5

 

 

 

0232010

 

 

 

Kurgid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0232020

 

 

 

Kornišonid