16.1.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 11/16


Eelteatis koondumise kohta

(Juhtum nr COMP/M.4896 — CVC Capital Partners/Katopé International)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2008/C 11/07)

1.

4. jaanuaril 2008 sai komisjon nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 (1) artiklile 4 vastava ja artikli 4 lõike 5 kohaselt tehtud ettepanekule järgnenud teatise kavandatava koondumise kohta, mille raames ettevõtja De Weide Blik N.V. („De Weide Blik”, Belgia), mille üle on valitsev mõju ettevõtjal CVC Capital Partners Group S.a.r.l. („CVC”, Luksemburg), omandab täieliku kontrolli nimetatud nõukogu määruse artikli 3 lõike 1 punkti b tähenduses ettevõtja Katopé International SA („Katopé”, Prantsusmaa) üle aktsiate ostu teel.

2.

Asjaomaste ettevõtjate majandustegevus hõlmab järgmist:

CVC: erakapitali investeerimisühing;

De Weide Blik: värske puuvilja, aedvilja, lillede, lillesibulate, taimede ja valmistoitude tootmine, import, eksport, käsitlemine ja logistika;

Katopé: eksootiliste puuviljade, tsitrusviljade ja hooajaväliste puuviljade, samuti aedviljade tootmine, import, eksport, pakkimine ja turustamine.

3.

Komisjon leiab pärast teatise esialgset läbivaatamist, et tehing, millest teatatakse, võib kuuluda määruse (EÜ) nr 139/2004 reguleerimisalasse, kuid lõplikku otsust selle kohta ei ole veel tehtud.

4.

Komisjon kutsub huvitatud kolmandaid isikuid esitama komisjonile oma võimalikke märkusi kavandatava toimingu kohta.

Komisjon peab märkused kätte saama kümne päeva jooksul pärast käesoleva dokumendi avaldamist. Märkusi võib saata komisjonile faksi teel ((32-2) 296 43 01 või 296 72 44) või postiga järgmisel aadressil (lisada viitenumber COMP/M.4896 — CVC Capital Partners/Katopé International):

European Commission

Directorate-General for Competition,

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  ELT L 24, 29.1.2004 lk 1.