4.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/4


A Bíróság (nagytanács) 2009. április 28-i ítélete — az Európai Közösségek Bizottsága kontra Olasz Köztársaság

(C-518/06. sz. ügy) (1)

(Tagállami kötelezettségszegés - Gépjármű-felelősségbiztosítás - EK 43. cikk és EK 49. cikk - 92/49/EGK irányelv - A biztosítóintézetek számára szerződéskötési kötelezettséget előíró nemzeti jogszabályok - A letelepedés szabadságának és a szolgáltatásnyújtás szabadságának korlátozása - A közúti balesetek károsultjainak szociális védelme - Arányosság - A biztosítóintézetek díjmeghatározási szabadsága - A székhely szerinti tagállam által gyakorolt felügyelet elve)

2009/C 153/08

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: E. Traversa és N. Yerrell meghatalmazottak)

Alperes: Olasz Köztársaság (képviselők: I. M. Braguglia meghatalmazott)

Az alperest támogató beavatkozó: Finn Köztársaság (képviselő: J. Himmanen meghatalmazott)

Tárgy

Tagállami kötelezettségszegés — Az EK 43. és az EK 49. cikk megszegése — Az életbiztosítás körén kívül eső közvetlen biztosításra vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról és a 73/239/EGK irányelv, valamint a 88/357/EGK irányelv módosításáról szóló, 1992. június 18-i 92/49/EGK tanácsi irányelv (harmadik nem életbiztosítási irányelv) (HL L 228., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 6. fejezet, 1. kötet, 346. o.) 6., 9., 29. és 39. cikkének megszegése — A biztosítási díjak számítása — Más tagállambeli székhelyű biztosítók kötelezettségei

Rendelkező rész

1)

A Bíróság a keresetet elutasítja.

2)

Az Európai Közösségek Bizottsága, az Olasz Köztársaság és a Finn Köztársaság maguk viselik saját költségeiket.


(1)  HL C 42., 2007.2.24.