4.7.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 153/4


Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 28.4.2009 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Italian tasavalta

(Asia C-518/06) (1)

(Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen - Liikennevakuutus - EY 43 ja EY 49 artikla - Direktiivi 92/49/ETY - Kansallinen lainsäädäntö, jossa vakuutusyrityksille säädetään sopimuspakko - Sijoittautumisvapauden ja palvelujen tarjoamisen vapauden rajoittaminen - Liikennevahinkojen uhrien sosiaalinen suojelu - Oikeasuhteisuus - Vakuutusyritysten hinnoitteluvapaus - Kotijäsenvaltion suorittaman valvonnan periaate)

2009/C 153/08

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: E. Traversa ja N. Yerrell)

Vastaaja: Italian tasavalta (asiamies: M. Fiorilli)

Väliintulija, joka tukee vastaajan vaatimuksia: Suomen tasavalta (asiamies: J. Himmanen)

Oikeudenkäynnin kohde

Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — EY 43 ja EY 49 artiklan rikkominen — Muuta ensivakuutusta kuin henkivakuutusta koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta sekä direktiivien 73/239/ETY ja 88/357/ETY muuttamisesta (kolmas vahinkovakuutusdirektiivi) 18.6.1992 annetun neuvoston direktiivin 92/49/ETY (EYVL L 228, s. 1) 6, 9, 29 ja 39 artiklan rikkominen — Vakuutusmaksujen laskeminen — Vakuutuslaitoksille, joiden kotipaikka on toisessa jäsenvaltiossa, asetetut velvoitteet

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Euroopan yhteisöjen komissio, Italian tasavalta ja Suomen tasavalta vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.


(1)  EUVL C 42, 24.2.2007.