03/Volumul 41

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

142


32002D0226


L 075/65

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA COMISIEI

din 15 martie 2002

de instituire a controalelor sanitare speciale pentru recoltarea și tratarea anumitor moluște bivalve care prezintă un conținut de toxină ASP (Amnesic Shellfish Poison) mai mare decât limita stabilită de Directiva 91/492/CEE a Consiliului

[notificată cu numărul C(2002) 1009]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2002/226/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 91/492/CEE a Consiliului din 15 iulie 1991 de stabilire a normelor sanitar-veterinare pentru producția și introducerea pe piață a moluștelor bivalve vii (1), astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 97/79/CE (2), în special ultimul punct din capitolul V al anexei,

întrucât:

(1)

În conformitate cu punctul 7a din capitolul V din anexa la Directiva 91/492/CEE a Consiliului, conținutul total de Amnesic Shellfish Poison (ASP) în părțile comestibile ale moluștelor (corp întreg sau orice parte consumabilă separat) nu trebuie să depășească 20 mg de acid domoic (AD) pe kg după metoda cromatografiei lichide de înaltă performanță (CLHP).

(2)

În ceea ce privește moluștele bivalve din speciile Pecten maximusși Pecten jacobaeus, studii științifice au arătat că, atunci când concentrația de acid domoic în corpul întreg este cuprinsă între 20 și 250 mg pe kg, în anumite condiții restrictive, concentrația de AD în mușchiul aductor și/sau în gonadele destinate consumului uman este în mod normal mai mică decât limita legală de 20 mg pe kg.

(3)

Conform unor studii științifice recente, este permis să se stabilească, numai pentru recoltare și pentru moluștele bivalve care aparțin speciilor menționate anterior, un conținut de ASP pentru corpul întreg mai ridicat decât limita stabilită de Directiva 91/492/CEE.

(4)

Autoritatea competentă din statele membre este aceea care trebuie să autorizeze unitățile care procedează la prepararea specifică a acestor moluște bivalve și să verifice aplicarea satisfăcătoare a autocontroalelor sanitare menționate la articolul 6 din Directiva 91/493/CEE din 22 iulie 1991 de stabilire a condițiilor de sănătate pentru producția și introducerea pe piață a produselor pescărești (3), astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 97/79/CE.

(5)

Dispozițiile prezentei decizii vor fi revizuite în cazul în care dovezile științifice vor arăta necesitatea de a aplica alte controale sanitare sau de a modifica parametrii stabiliți pentru a proteja sănătatea publică.

(6)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent veterinar,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

(1)   Prin derogare de la punctul 7a din capitolul V din anexa la Directiva 91/492/CEE, statele membre pot să autorizeze recoltarea de moluște bivalve din speciile Pecten maximusși Pecten jacobaeus care prezintă o concentrație de acid domoic (AD) în corpul întreg cuprinsă între 20 și 250 mg pe kg, în condițiile enunțate la alineatul (2).

(2)   Condițiile menționate la alineatul (1) sunt următoarele:

(a)

moluștele sunt supuse condițiilor de recoltare prevăzute de anexa la prezenta decizie;

(b)

ele trebuie să fie transportate în containere sau vehicule sigilate sub conducerea autorității competente și să fie expediate direct din zonele de producție către o unitate autorizată pentru prepararea specifică a acestor moluște, care implică eliminarea hepatopancreasului, a țesuturilor moi sau a oricărei alte părți contaminate neconforme cu punctul 2 din anexă. O listă a unităților special autorizate este comunicată de către autoritatea competentă Comisiei și statelor membre;

(c)

moluștele trebuie să fie însoțite de un document de înregistrare, eliberat de către autoritatea competentă pentru fiecare lot, care să specifice cerințele de la capitolul II punctul 6 din anexa la Directiva 91/492/CEE, precum și partea sau părțile anatomice care pot fi tratate pentru consumul uman. Nu se admite acordarea unei autorizații de transport permanente de către autoritatea competentă;

(d)

după eliminarea totală a hepatopancreasului, a țesuturilor moi și a oricărei alte părți contaminate, mușchiul aductor și/sau gonadele destinate consumului uman nu trebuie să prezinte un conținut de ASP, detectabil prin metoda CLHP, mai mare de 20 mg de AD pe kg.

Articolul 2

(1)   Fiecare lot de produs final trebuie să fie analizat de unitatea special autorizată. În cazul în care o probă, așa cum este definită la punctul 2 din anexa la prezenta decizie, conține mai mult de 20 mg de AD pe kg, întregul lot este distrus sub controlul autorității competente.

(2)   Hepatopancreasul, țesuturile moi și oricare altă parte toxică ce depășește limitele stabilite la punctul 2 din anexă (inclusiv produsul final care depășește limita de 20 mg de AD pe kg trebuie să fie distruse sub controlul autorității competente.

(3)   Autoritatea competentă se asigură că autocontroalele sanitare, prevăzute la articolul 6 din Directiva 91/493/CEE, se aplică la prepararea menționată la articolul 1 alineatul (2) litera (b) din prezenta decizie. Producătorul informează autoritatea competentă cu privire la orice rezultat referitor la produsul final care nu este conform cu capitolul V punctul 7a din anexa la Directiva 91/492/CEE.

Articolul 3

Dispozițiile prezentei decizii vor fi revizuite în conformitate cu progresele științifice.

Articolul 4

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 15 martie 2002.

Pentru Comisie

David BYRNE

Membru al Comisiei


(1)  JO L 268, 24.9.1991, p. 1.

(2)  JO L 24, 30.1.1998, p. 31.

(3)  JO L 268, 24.9.1991, p. 15.


ANEXĂ

1.

Nici o recoltare de moluște bivalve din speciile Pecten maximus și Pecten jacobaeus nu este autorizată în cursul unui episod toxic activ de ASP în apele din zonele de producție, în conformitate cu capitolul VI punctul 2 din anexa la Directiva 91/492/CEE.

2.

Se poate aplica un regim restrâns de recoltare a moluștelor care prezintă o concentrație de AD în corpul întreg mai mare de 20 mg pe kg, în cazul în care două analize consecutive de probe, prelevate la interval de 1-7 zile cel mult, arată o concentrație de AD în molusca întreagă mai mică de 250 mg pe kg și o concentrație de AD în părțile destinate consumului uman, care trebuie să fie analizate separat, mai mică de 4,6 mg pe kg. Analizele corpului întreg sunt efectuate pe un omogenat de 10 moluște. Analiza părților comestibile este efectuată pe un omogenat de 10 părți distincte.

3.

Punctele de prelevare de probe sunt stabilite de către autoritatea competentă pentru a se asigura că moluștele îndeplinesc cerințele enunțate la punctul 2. În cazul în care recoltarea este autorizată, frecvența prelevării de probe pentru dozajul de AD în moluște (corp întreg, precum și mușchiul aductor și gonade separat) este cel puțin săptămânală. Recoltarea poate continua în cazul în care rezultatele sunt conforme cu condițiile indicate la punctul 2.