2.10.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 266/37


PADOMES LĒMUMS

(2012. gada 24. septembris)

par nostāju, kas Eiropas Savienībai jāieņem ES un ICAO Apvienotajā komitejā attiecībā uz Lēmumu par to, lai pieņemtu pielikumu par aviācijas drošību Sadarbības memorandam starp Eiropas Savienību un Starptautisko Civilās aviācijas organizāciju, ar ko paredz sistēmu ciešākai sadarbībai

(2012/534/ES)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 100. panta 2. punktu saistībā ar 218. panta 9. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padomes Lēmums 2012/243/ES (2012. gada 8. marts) par to, lai noslēgtu Sadarbības memorandu starp Eiropas Savienību un Starptautisko Civilās aviācijas organizāciju, ar ko paredz sistēmu ciešākai sadarbībai, un par attiecīgas procesuālās kārtības noteikšanu (1) (“sadarbības memorands”) stājās spēkā 2012. gada 29. martā.

(2)

Saskaņā ar sadarbības memoranda 7. panta 3. punkta c) apakšpunktu Apvienotā komiteja, kas izveidota ar sadarbības memoranda 7. panta 1. punktu, var pieņemt sadarbības memoranda pielikumus.

(3)

Ir lietderīgi noteikt nostāju, kas Eiropas Savienībai ir jāieņem Apvienotajā komitejā attiecībā uz pielikuma par aviācijas drošību pieņemšanu, ko pievieno sadarbības memorandam,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Nostājas, kas Eiropas Savienībai ir jāieņem ES un ICAO Apvienotajā komitejā, kā minēts 7. panta 3. punkta c) apakšpunktā Sadarbības memorandā starp Eiropas Savienību un Starptautisko Civilās aviācijas organizāciju, ar ko paredz sistēmu ciešākai sadarbībai (sadarbības memorands), attiecībā uz sadarbības memoranda pielikuma par aviācijas drošību pieņemšanu, pamatā ir ES un ICAO Apvienotās komitejas lēmuma projekts, kas pievienots šim lēmumam.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2012. gada 24. septembrī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

S. ALETRARIS


(1)  OV L 121, 8.5.2012., 16. lpp.


PROJEKTS

ES UN ICAO APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

(… gada …)

par to, lai pieņemtu pielikumu par aviācijas drošību Sadarbības memorandam starp Eiropas Savienību un Starptautisko Civilās aviācijas organizāciju, ar ko paredz sistēmu ciešākai sadarbībai

ES UN ICAO APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Sadarbības memorandu starp Eiropas Savienību un Starptautisko Civilās aviācijas organizāciju, ar ko paredz sistēmu ciešākai sadarbībai (“ICAO sadarbības memorands”), un jo īpaši tā 7. panta 3. punkta c) apakšpunktu,

tā kā:

ir lietderīgi ICAO sadarbības memorandā iekļaut pielikumu par aviācijas drošību,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo tiek pieņemts šā lēmuma pielikums, un tas ir ICAO sadarbības memoranda sastāvdaļa.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

…,

ES un ICAO Apvienotās komitejas vārdā –

priekšsēdētāji

PIELIKUMS

“II PIELIKUMS – AVIĀCIJAS DROŠĪBA

1.   Mērķi

1.1.

Puses vienojas sadarboties aviācijas drošības jomā atbilstīgi sadarbības memorandam starp Eiropas Savienību un Starptautisko Civilās aviācijas organizāciju (ICAO), kas parakstīts 2011. gada 28. aprīlī Monreālā un 2011. gada 4. maijā Briselē.

1.2.

Saskaņā ar savu apņemšanos – sasniegt atbilstīgu un ilgtspējīgu aviācijas drošības līmeni globālā mērogā, jo īpaši īstenojot ICAO standartus un ieteicamo praksi (SARP), – Puses, izvērsdamas darbību aviācijas drošības jomā, vienojas cieši sadarboties.

2.   Darbības joma

2.1.

Lai virzītos uz 1. punktā precizētajiem mērķiem, Puses vienojas sadarboties šādi:

a)

izvēršot regulāru dialogu par aviācijas drošības jautājumiem, par ko ir abpusēja interese;

b)

regulāri apmainoties ar attiecīgo aviācijas drošības informāciju saskaņā ar piemērojamajiem noteikumiem;

c)

piedaloties pasākumos aviācijas drošības jomā;

d)

attiecīgā gadījumā analizējot valstu atbilstību ICAO standartiem un ieteicamajai praksei, kā arī to, vai tās faktiski īsteno aviācijas drošības uzraudzības sistēmu;

e)

pārraugot ES valstu atbilstību ICAO standartiem un ieteicamajai praksei, kā arī to, vai tās faktiski īsteno aviācijas drošības uzraudzības sistēmu;

f)

turpinot sadarboties regulatīvos un standartu noteikšanas jautājumos;

g)

izstrādājot un nodrošinot tehnisko palīdzību;

h)

veicinot reģionālo sadarbību;

i)

veicot speciālistu apmaiņu; un

j)

nodrošinot apmācību ar aviācijas drošību saistītos jautājumos.

3.   Īstenošana

3.1.

Puses var izstrādāt sadarbības kārtību, kurā precizē savstarpēji apstiprinātus mehānismus un procedūras, kas nepieciešamas, lai efektīvi īstenotu sadarbību 2.1. pantā minētajās jomās. Šo sadarbības kārtību pieņem Apvienotā komiteja.

4.   Dialogs

4.1.

Puses regulāri rīko sanāksmes un/vai telekonferences, lai apspriestu aviācijas drošības jautājumus, par ko ir abpusēja interese, un vajadzības gadījumā koordinētu darbības.

5.   Aviācijas drošības informācijas, pētījumu/apsekojumu un analīzes apmaiņa

5.1.

Neskarot savus piemērojamos noteikumus, puses izveido sadarbības kārtību, kurā tiek precizēts, ar kādu informāciju un analīzes rezultātiem var savstarpēji apmainīties, pamatojoties uz informāciju, kuru apkopojušas to attiecīgās revīzijas un inspekciju programmas, kā arī informācijas apmaiņas mehānismu, lai garantētu no otras puses saņemtās informācijas konfidencialitāti saskaņā ar saprašanās memoranda 6. pantu.

5.2.

Puses sadarbojas aviācijas drošības pasākumos, apmainoties ar atbilstīgiem un attiecīgiem datiem, pētījumiem, apsekojumiem, informāciju un dokumentāciju, kā arī savstarpēji atvieglinot piedalīšanos sanāksmēs.

6.   Līdzdalība aviācijas drošības pasākumos

6.1.

Lai īstenotu šo pielikumu, katra puse attiecīgi aicina otru pusi saskaņā ar iedibinātajiem noteikumiem un procedūrām piedalīties ar aviācijas drošību saistītos pasākumos un sanāksmēs, lai nodrošinātu ciešu sadarbību un koordināciju. Šādas dalības noteikumus paredz sadarbības kārtībā, par ko puses vienojas.

7.   Regulatīvie jautājumi

7.1.

Katra puse nodrošina, lai otra puse tiktu pastāvīgi informēta par visiem tās attiecīgajiem tiesību aktiem, noteikumiem, standartiem, prasībām un ieteicamo praksi, kas var ietekmēt šā pielikuma un visu tā grozījumu īstenošanu.

7.2.

Puses laikus paziņo viena otrai par visiem ierosinātajiem grozījumiem to attiecīgajos likumos, noteikumos, standartos, prasībās un ieteicamajā praksē, ciktāl šie grozījumi var ietekmēt šo pielikumu.

7.3.

Lai panāktu aviācijas drošības noteikumu un standartu globālu saskaņotību, puses dažādos noteikumu izstrādes vai SARP izstrādes procesu posmos informē viena otru par tehniskiem regulatīviem jautājumiem aviācijas drošības jomā un vajadzības gadījumā tiek aicinātas piedalīties attiecīgo tehnisko struktūru darbā.

7.4.

Puses laikus sniedz viena otrai informāciju par lēmumiem un ieteikumiem, kas ietekmē aviācijas drošību.

7.5.

ES vajadzības gadījumā iesaistās dialogā ar ICAO, lai sniegtu tehnisku informāciju tādos gadījumos, kad, piemērojot ES tiesību aktus, rodas jautājumi, kas saistīti ar atbilstību ICAO standartiem un ieteicamajai praksei.

8.   Tehniskā palīdzība

8.1.

Puses koordinē valstīm sniegto palīdzību, cenšoties nodrošināt resursu efektīvu izmantošanu un izvairīties no centienu dublēšanās, un apmainās ar informāciju par tehniskās palīdzības projektiem un programmām, kas saistītas ar aviācijas drošību.

8.2.

Puses cieši sadarbojas, palīdzēdamas ES dalībvalstīm un citām valstīm, ja to uzskata par nepieciešamu, lai uzlabotu līmeni, kādā šajās attiecīgajās valstīs faktiski tiek īstenoti valsts drošības uzraudzības sistēmu kritiskie elementi, un to atbilstības līmeni ICAO SARP. Šāda sadarbība ietver, bet neaprobežojas ar informācijas apmaiņu, dialoga veicināšanu starp attiecīgajām pusēm un visu tehniskās palīdzības darbību koordinēšanu.

9.   Reģionālā sadarbība

9.1.

Puses piešķir prioritāti darbībām, kuru mērķis ir paātrināt SARP īstenošanu, ja reģionāla mēroga pieeja dod iespēju uzlabot rentabilitāti, uzraudzības un/vai standartizācijas procesus.

10.   Speciālistu palīdzība

10.1.

Neskarot speciālistu palīdzības shēmas, kas izveidotas ārpus šā pielikuma darbības jomas, puses tiecas nodrošināt, ka speciālisti ar tehniskām zināšanām attiecīgajās aviācijas drošības jomās pēc pieprasījuma ir viens otra rīcībā, lai pildītu uzdevumus un piedalītos darbībās, kas ietilpst šā pielikuma darbības jomā. Šādas speciālistu palīdzības nosacījumus precizē sadarbības kartībā, par ko puses vienojas.

11.   Apmācības

11.1.

Vajadzības gadījumā katra puse veicina otras puses personāla dalību jebkurā tās nodrošinātā apmācību programmā, kas saistīta ar aviācijas drošību.

11.2.

Puses apmainās ar informāciju par materiāliem, kas saistīti ar apmācību programmām, kas saistītas ar aviācijas drošību, un vajadzības gadījumā koordinē apmācību programmu izstrādi un sadarbojas to izstrādē.

11.3.

Saistībā ar darbībām, uz ko attiecas šā pielikuma 9. punkts, puses sadarbojas, veicinot un koordinējot to, ka apmācību programmās piedalās stažieri no valstīm un reģioniem, kam kāda no pusēm sniedz tehnisko palīdzību.

12.   Pārskatīšana

12.1.

Puses regulāri pārskata šā pielikuma īstenošanu un vajadzības gadījumā ņem vērā visas attiecīgās jaunākās politiskās un regulatīvās norises.

12.2.

Jebkādu šā pielikuma pārskatīšanu veic Apvienotā komiteja, kas izveidota saskaņā ar sadarbības memoranda 7. pantu.

13.   Stāšanās spēkā, grozījumi un izbeigšana

13.1.

Šis pielikums stājas spēkā dienā, kad to pieņem Apvienotā komiteja, un tas ir spēkā līdz tā izbeigšanai.

13.2.

Sadarbības kārtība, par ko vienojas saskaņā ar šo pielikumu, stājas spēkā dienā, kad to pieņem Apvienotā komiteja.

13.3.

Apvienotā komiteja vienojas par visiem saskaņā ar šo pielikumu pieņemtās sadarbības kārtības grozījumiem vai tās izbeigšanu.

13.4.

Katra puse jebkurā laikā var izbeigt šo pielikumu. Šāda izbeigšana stājas spēkā sešus mēnešus pēc rakstveida paziņojuma, ar ko viena puse otrai pusei paziņo par izbeigšanu, saņemšanas, ja vien minētais paziņojums par izbeigšanu netiek atsaukts, pusēm savstarpēji vienojoties pirms sešu mēnešu laikposma beigām.

13.5.

Neatkarīgi no citiem šā panta noteikumiem, ja tiek izbeigts sadarbības memorands, vienlaicīgi izbeidz šo pielikumu un visus saskaņā ar to pieņemtos sadarbības noteikumus.”