4.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/6


A Bíróság (ötödik tanács) 2009. május 7-i ítélete — Waterford Wedgwood plc kontra Assembled Investments (Proprietary) Ltd és Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)

(C-398/07. P. sz. ügy) (1)

(Fellebbezés - Közösségi védjegy - A WATERFORD STELLENBOSCH ábrás védjegy - A WATERFORD közösségi szóvédjegy jogosultjának felszólalása - A lajstromozás fellebbezési tanács általi megtagadása)

2009/C 153/12

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Fellebbező: Waterford Wedgwood plc (képviselő: J. Pagenberg Rechtsanwalt)

A többi fél az eljárásban: Assembled Investments (Proprietary) Ltd (képviselők: P. Hagman asianajaja és J. Palm tavaramerkkiasiamies), Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselő: A. Folliard- Monguiral meghatalmazott)

Tárgy

Az Elsőfokú Bíróság (második tanács) T-105/05. sz., Assembled Investments (Propietary) kontra OHIM és Waterford Wedgwood ügyben 2007. június 12-én hozott azon ítéletével szemben benyújtott fellebbezés, amely hatályon kívül helyezte az OHIM első fellebbezési tanácsának az R 240/20004-1. sz. ügyben 2004. december 15-én hozott azon határozatát, amely hatályon kívül helyezte a felszólalási osztály azon határozatát, amely elutasította a 3., 8., 11., 21., 24. és 34. osztályba tartozó árukra vonatkozó WATERFORD közösségi szóvédjegy jogosultja által előterjesztett felszólalást

Rendelkező rész

1)

A Bíróság a fellebbezést elutasítja.

2)

A Waterford Wedgwood plc-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 283., 2007.11.24.