16.2.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 56/18


Vispārējās tiesas 2014. gada 21. novembra rīkojums – Kinnarps/ITSB (“MAKING LIFE BETTER AT WORK”)

(Lieta T-697/13) (1)

(Kopienas preču zīme - Kopienas vārdiskas preču zīmes “MAKING LIFE BETTER AT WORK” reģistrācijas pieteikums - Absolūts atteikuma pamats - Atšķirtspējas neesamība - Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts - Prasība, kas daļēji ir acīmredzami juridiski nepamatota un daļēji acīmredzami nepieņemama)

(2015/C 056/25)

Tiesvedības valoda – zviedru

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Kinnarps AB (Kinnarp, Zviedrija) (pārstāvis – M. Wahlin, advokāts)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (pārstāvji – G. Melander un D. Walicka)

Priekšmets

Prasība par ITSB Apelāciju otrās padomes 2013. gada 28. oktobra lēmumu lietā R 2272/2012–2 attiecībā uz pieteikumu vārdisku apzīmējumu “MAKING LIFE BETTER AT WORK” reģistrēt kā Kopienas preču zīmi

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

Kinnarps AB atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 93, 29.3.2014.