29.5.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 161/1


SKLEP SVETA

z dne 17. marca 2014

o podpisu Sporazuma o pridružitvi med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Ukrajino na drugi strani v imenu Evropske unije in o njegovi začasni uporabi, glede preambule, člena 1 ter naslovov I, II in VII Sporazuma

(2014/295/EU)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji ter zlasti člena 31(1) in člena 37 navedene pogodbe v povezavi s členom 218(5) in drugim pododstavkom člena 218(8) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije ter zlasti člena 217 v povezavi s členom 218(5) in drugim pododstavkom člena 218(8) navedene pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 22. januarja 2007 pooblastil Komisijo, da začne pogajanja z Ukrajino za sklenitev novega sporazuma med Unijo in Ukrajino, ki bo nadomestil Sporazum o partnerstvu in sodelovanju (1).

(2)

Ob upoštevanju tesnih zgodovinskih vezi in čedalje tesnejših povezav med pogodbenicama ter ob upoštevanju njune želje, da odnose okrepita in razširita na ambiciozen in inovativen način, so bila pogajanja o Sporazumu o pridružitvi med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Ukrajino na drugi strani (v nadaljnjem besedilu: Sporazum) uspešno zaključena s parafiranjem Sporazuma leta 2012.

(3)

Sporazum bi bilo treba podpisati v imenu Unije in odobriti Sklepno listino, priloženo k temu sklepu. Do zaključka postopkov, potrebnih za njegovo sklenitev, bi bilo treba Sporazum delno začasno uporabljati v skladu s členom 486 Sporazuma, ki določa začasno uporabo Sporazuma pred njegovim začetkom veljavnosti.

(4)

Začasna uporaba delov Sporazuma ne prejudicira delitve pristojnosti med Unijo in njenimi državami članicami v skladu s Pogodbama.

(5)

Sporazum se ne bi smel razlagati tako, kot da podeljuje pravice ali nalaga obveznosti, na katere se je mogoče neposredno sklicevati pred sodišči Unije ali držav članic.

(6)

Zaradi razvoja političnih dogodkov in da se izvedejo sklepi, sprejeti na zasedanju Evropskega sveta 6. marca 2014, je predvideno, da je podpis Sporazuma predmet Sklepne listine –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

1.   Podpis Sporazuma o pridružitvi med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Ukrajino na drugi strani (v nadaljnjem besedilu: Sporazum) v imenu Unije, glede preambule, člena 1 ter naslovov I, II in VII Sporazuma, se odobri s pridržkom sklenitve navedenega sporazuma in v skladu s Sklepno listino.

2.   Besedilo Sporazuma je priloženo k temu sklepu.

Člen 2

Sklepna listina, priložena k temu sklepu, se odobri v imenu Unije.

Člen 3

Predsednik Sveta je pooblaščen, da imenuje osebo(-e), pooblaščeno(-e) za podpis Sporazuma in Sklepne listine v imenu Unije.

Člen 4

Do začetka veljavnosti Sporazuma ter v skladu s členom 486 Sporazuma in na podlagi obvestil iz navedenega člena med Unijo in Ukrajino se začasno uporabljajo naslednji deli Sporazuma (2), vendar le v obsegu, da zajemajo zadeve, ki spadajo v pristojnost Unije, vključno z zadevami, ki spadajo v pristojnost Unije za opredelitev in izvajanje skupne zunanje in varnostne politike:

naslov I,

členi 4, 5 in 6 naslova II,

naslov VII (razen člena 479(1)), kolikor so določbe navedenega naslova omejene na namen zagotavljanja začasne uporabe Sporazuma v skladu s tem členom.

Člen 5

Sporazum se ne razlaga tako, kot da podeljuje pravice ali nalaga obveznosti, na katere se je mogoče neposredno sklicevati pred sodišči Unije ali držav članic.

Člen 6

Ta sklep začne veljati na datum sprejetja.

V Bruslju, 17. marca 2014

Za Svet

Predsednica

C. ASHTON


(1)  Sporazum o partnerstvu in sodelovanju o vzpostavitvi partnerstva med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami in Ukrajino (UL L 49, 19.2.1998, str. 3).

(2)  Generalni sekretariat Sveta bo v Uradnem listu Evropske unije objavil datum, od katerega se Sporazum začasno uporablja.