9.3.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 70/11


Høringskonsulentens endelige rapport (1)

COMP/39.966 — Gasisolerede koblingsanlæg (ændring af bødepålæg)

2013/C 70/05

Afgørelsesudkastet tager sigte på en ændring af Kommissionens tidligere beslutning af 24. januar 2007 (2) i en sag angående gasisolerede koblingsanlæg. Ændringerne berører alene de to virksomheder Mitsubishi Electric Corporation (»Melco«) og Toshiba Corporation (»Toshiba«).

I sin tidligere beslutning fandt Kommissionen, at 20 retlige enheder (tilhørende 10 virksomheder, hvoraf nogle blev holdt ansvarlige som moderselskaber) havde deltaget i en kartelaftale inden for gasisolerede koblingsanlæg. Ved denne beslutning fik bl.a. Melco og Toshiba pålagt bøder.

I sin dom i sag T-113/07, Toshiba Corp. mod Europa-Kommissionen, og sag T-133/07, Mitsubishi Electric Corp. mod Europa-Kommissionen, stadfæstede Retten, at Toshiba og Melco som fastslået af Kommissionen havde overtrådt EF-traktatens artikel 81 (nu artikel 101 i TEUF), men annullerede den bøde, Toshiba og Melco havde fået pålagt, da den fandt, at Kommissionen ved valget af referenceåret for bødeudmålingen havde tilsidesat princippet om ligebehandling.

Den 15. februar 2012 fremsendte Kommissionen sagsfremstillingsmeddelelser til Melco og Toshiba, hvori den underrettede dem om, at den havde til hensigt at genberegne de to virksomheders bøder for den overtrædelse, som Retten havde stadfæstet. Sagsfremstillingerne indeholdt en redegørelse for de omstændigheder, parametre og kriterier, der var relevante for beregning af bøderne, og begge virksomheder fik lejlighed til at fremsætte deres bemærkninger frem til 16. marts 2012. Denne frist blev efter anmodning fra Toshiba forlænget til den 23. marts 2012.

Den 15. marts 2012 fremførte Toshiba i en henvendelse til høringskonsulenten, at det i denne situation ikke var tilstrækkeligt at fremsende en sagsfremstilling, men at der forud for en bødeafgørelse burde være fremsendt en klagepunktsmeddelelse, som Toshiba ville have ret til at svare på.

Jeg besvarede Toshibas henvendelse den 16. marts 2012 og anførte, at en klagepunktsmeddelelse ikke var påkrævet i denne sag, eftersom Kommissionen ikke rejste nogen nye klagepunkter mod Toshiba udover dem, som Toshiba allerede var blevet hørt om under sagsbehandlingen forud for Kommissionens vedtagelse af den første beslutning. Desuden havde Toshiba haft lejlighed til skriftligt at fremsætte sine bemærkninger til Kommissionens intention om at vedtage en afgørelse om et nyt bødepålæg.

Jeg har derfor konkluderet, at de virksomheder, afgørelsesudkastet er rettet til, var i stand til effektivt at udøve deres procedurerettigheder, og at deres ret til at blive hørt er blevet respekteret.

Bruxelles, den 20. juni 2012.

Michael ALBERS


(1)  Jf. artikel 16 i afgørelse 2011/695/EU vedtaget af formanden for Europa-Kommissionen af 13. oktober 2011 om høringskonsulentens funktion og kompetenceområde under behandlingen af visse konkurrencesager, EUT L 275 af 20.10.2011, s. 29.

(2)  Kommissionens beslutning C(2006) 6762 endelig af 24. januar 2007. Et resumé af beslutningen er offentliggjort i, EUT C 5 af 10.1.2008, s. 7.